1.3 Ropa. Jiříček I.-Rábl V. AZE 04/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.3 Ropa. Jiříček I.-Rábl V. AZE 04/2005"

Transkript

1 1.3 Ropa (Nafta, Petroleum (VB), Crude Oil (USA), Nefť (Rusko), le Petrol (Fr) Ropa patří mezi tzv. fosilní paliva (uhlí, zemní plyn, ropné písky, břidlice) což znamená, že vznikla v dávné minulosti a její zásoby jsou tedy omezené, stejně jako ostatních fosilních paliv a minerálů. O vzniku ropy existují dvě skupiny teorií: anorganická (působením vody na karbidy kovů, např. acetylen vzniká působením vody na karbid vápníku) a organická, kdy ropa vznikala rozkladem nahromaděného organického materiálů, převážně živočišného původu, zatímco uhlí vznikalo z rostlinného materiálu. Nevýhodou ropy je, že se jedná o kapalinu, která působením tlaků mohla migrovat na velké vzdálenosti a tím, že procházela propustnými horninami, mohly se na nich zachytit různé složky ropy (chromatografie) takže je obtížné identifikovat původní složení a místo vzniku. Dnes se upřednostňuje organická teorie. Musíme opustit představu, že jsou v podzemí nějaká moře nebo jezera naplněná ropou, Ropa je vždy nasáknutá do propustných materiálů a ropné ložisko vzniklo tak, kde propustné horniny byly obklopeny horninami nepropustnými pro ropu. Dovedeme najít pravděpodobné místo, kde by se ložisko mohlo nacházet (antiklinála, zlomy, solné kopule apod.), ale teprve na základě vrtu může zjistit, zda se tam ropa nachází. Přes využití nejmodernější techniky (snímkování z letadel, družic, měření magnetického pole a dalšími metodami, je asi 40 % vrtů jalových), tedy nemají ropu. Ropa se dnes vrtá na pevnině ale také na moři, kde se v tzv. šelfové oblastí staví vrtné věže (hloubka moře m), hmotnost takové vrtné plošiny, která stojí na 3 5 nohách je i přes t. Někdy je třeba zpevňovat mořské dno pod nohy pomocí tzv. pilotů (roury o průměru asi 2 m a délka asi 100 m). Pro větší hloubky se používají plovoucí vrtné plošiny, které jsou umístěny na plovácích a mohou se přemísťovat. Plovoucí vrtné plošiny mají hmotnost přes t a jsou speciálním způsobem ukotveny k mořskému dnu. Vrtné plošiny mají veškeré vybavení pro vrtání, dále pro obsluhu (ubytovny, stravování, posilovna apod.) protože jsou často vzdáleny od pevniny několik desítek nebo stovek kilometrů. Pracovníci se střídají po 2-3 týdnech. Občas dochází na plošinách k haváriím (požár, výbuch, došlo i ke zlomení sloupu a k převrácení plošiny, jednu plovoucí plošinu utrhly z kotev vlny m vysoké a také ji převrátily. Práce na vrtných plošinách je sice dobře placená, ale je nebezpečná. Jsou popsány vrty v moři, kde je hloubka vody kolem 2000 m. U vrtání na ropu (na souši i na moři) si musíme uvědomit, že vrtné hlavice jsou umístěny na soustavě trubek, které se spojují šroubováním (délka 1 trubky 5 10 m). Trubkami protéká tzv. výplach, speciální kapalina, které vynáší na povrch rozmělněnou horninu. Vrtací hlavice se zhotovují z velmi tvrdých kovů (karbidy kovů a pro speciální případy i průmyslové diamanty) a jejich životnost je podle horniny i jen několik hodin. Pak se musí trubky postupně vytahovat, rozšroubovat, vyměnit vrtací hlavice a opět se postupně trubky spojují a spouštějí do vrtu. Vrty se musí vyztužit pomocí trubek, tzv. pažnic, které se pak zajisté cementováním. Ropa se napovrch dostává tlakem plynů v ložisko, vháněním plynů, čerpáním, zavodňováním ložiska, zkouší se využití mikroorganismů ve vrtu, zapálení velmi viskózní ropy a tím dochází k jejímu štěpení apod. Udává se, že současnými těžebními technikami se získá asi % ropy uložené v ložisku a u starším vrtů jsou odhady 10 30%. Je možné, že se budeme k těmto starším vrtům vracet a s využitím moderních, ale nákladnějších těžebních metod se bude získávat další ropa. Vytěžená ropa obsahuje písek, vodu a plyny a tyto složky se musí odstranit před další dopravou, která se provádí pomocí ropovodů a přes moře se převáží pomocí tankerů o různé 1

2 velikosti, největší uvezou až t ropy, jsou 400 m dlouhé a široké 60 m, ponor je 27 m. Občas dochází ke nehodám, které mají velký dopad na životní prostředí. Ropu můžeme zpracovávat různým způsobem: 1. Výroba pohonných hmot 2. Výroba pohonných hmot a mazacích prostředků 3. Petrochemické zpracování 4. Kombinace metod Základní operací při zpracování je destilace ropy, tedy rozdělení na užší frakce podle bodu varu.dříve se používala kotlová destilace (obdoba destilace z baňky), dnes se ropa ohřívá v tzv. trubkových pecích (ropa proudí soustavou trubek, které jsou zvenčí ohřívány radiací plamene nebo vedením horkých spalin) a pak se nastřikují do atmosférické destilační kolony, které je vybavena tzv. patry nebo sypanou náplní a zde probíhá destilační dělení. Do kolony se vrací část destilátů (zpětný tok, reflux), aby se zlepšilo dělení. Frakce se odebírají z hlavy kolony a z boku kolony, spodem odchází nedestilující zbytek, označovaný jako mazut. Destilace se provádí za atmosférického tlaku, zbytek (mazut) se může rozdestilovat ve vakuové koloně, protože snížením tlaku v koloně se sníží i bod varu a tak můžeme předestilovat látky s vysokým bodem varu při mnohem nižších teplotách, kdy nedochází k jejich termickému rozkladu. Zbytek z vakuové kolony se označuje jako asfalt. Frakce z atmosférické destilace ropy Plyny Benzinová frakce Petrolej Plynový olej Destilační zbytek (mazut) Frakce z vakuové destilace mazutu Vakuový plynový olej Olejový destilát I Olejový destilát II Olejový destilát III Destilační zbytek (asfalt) Tyto frakce se dále upravují různými postupy, abychom získali pohonné hmoty, které poskytují vysoký výkon a minimalizují dopad škodlivin do životního prostředí. Prakticky všechny pohonné hmoty se zbavují sirných sloučeniny hydrogenačním odsířením, kdy se síra odštěpuje jako sulfan (H 2 S).Povšimněte si, že nemáme frakci motorové nafty (Diesel), protože motorová nafta se připravuje míšením plynového oleje a petroleje v určitém poměru pro letní nebo pro zimní období. ZPRACOVÁNÍ FRAKCÍ Z ATMOSFÉRICKÉ DESTILACE Plyny Obsahují uhlovodíkové plyny, kde převažují uhlovodíky C 3 (propan) a C 4 (butany n a izo) a další jsou zastoupeny v menší míře. Tyto plyny se zbavují sulfanu (H 2 S), případně se rozdestilují za tlaku. U nás se používá označení propan-butan, v zahraničí LPG (Liquified Petroleum Gas). Tato směs se používá v domácnostech pro vaření nebo jiná varianta se používá pro pohon zážehových spalovacích motorů, což má určité výhody. Benziny Benziny se dělí na: technické (rozpouštědla), automobilové a letecké. Technické benziny se připravují redestilací základní benzinové frakce, kde se na redestilační koloně získávají frakce vroucí v rozmezí např C apod. Používají se jako rozpouštědla, ředidla barev apod. Automobilové benziny představují největší podíl z výroby benzinů. Samotnou frakci z destilaci ropy nemůžeme použít, ale musí se upravovat celou řadou operací, kromě již uvedeného odsíření. V benzinu je třeba zvýšit podíl rozvětvených uhlovodíků (izoalkany) a aromátů (především toluen, xyleny, ethylbenzen), což jsou látky, které mají vysokou odolnost 2

3 vůči tzv. klepání. Tento jev, klepání při spalování nebo označované jako detonační spalování je způsobeno tím, že se za určitých okolností prudce množí radikály a spálení proběhne mnohem rychleji než za normálních podmínek a prudce stoupne tlak. Klepání se projeví úderem na píst, což vede k poškození ložisek ojnice, klikové hřídele, snižuje se výkon motoru apod. Studium ukázalo, že ke klepání jsou náchylné tzv. normální, nerozvětvené uhlovodíky a naopak rozvětvené uhlovodíky a aromáty jsou velice odolné vůči klepání při spalování. Aby se mohl tento jev hodnotit byly zkonstruovány zkušební motory, na nichž se klepání studuje. Byly zvoleny dva základní uhlovodíky: n-heptan, který je velice náchylný ke klepání a byla mu přiřazena 0 a tzv. izooktan (přesněji 2,2,4- trimethylpentan), který má číslo 100. Nyní se na zkušebním motoru spaluje testovaný benzin a změnou kompresního poměru, změnou předstihu se vyvolá klepání motoru a nyní se provádí porovnání se směsí n-heptanu a tzv. izooktanu a zjišťuje se, která směs (v objemových procentech) za daných podmínek klepe stejně jako testovaný benzin. Např. benzin klepe stejně jako směs 95 obj.% izooktanu a 5 obj.% n-heptanu, má tedy oktanové číslo 95. Nejedná se tedy o stanovení obsahu oktanu, ale říkáme, že daná směs se chová jako by se za stejných podmínek chovala určitá směs izooktanu a n-heptanu. Oktanové číslo se používá i pro hodnocení neuhlovodíkových složek benzinů (alkoholy a ethery) nebo pro hodnocení plynů, používaných pro pohon zážehových motorů. Pro měření oktanových čísel automobilových benzin se používají dvě základní metody měření: je to výzkumná metoda, kdy zkušební motor má 600 ot./min a motorová metoda, kde motor má 900 ot./min. Vedle rozdílného počtu otáček jsou i některé další rozdíly v metodice měření. Oktanové číslo výzkumnou metodou (OČVM) bývá větší než oktanové číslo motorovou metodou (OČMM) a na čerpadlech pohonných hmot se u nás uvádí OČVM. Protože byla proměřena oktanová čísla čistých uhlovodíků, můžeme dnes oktanové číslo benzinu vypočítat na základě složení benzinu (pomocí plynové chromatografie) nebo ze spektrálních dat. Benzin se připravuje míšením frakcí z izomerace uhlovodíků (izoalkany) a z aromatizace uhlovodíků (označuje se jako reformování benzinů). Každá rafinerie může používat jiné frakce pro míšení benzinu, ale musí být splněny předepsané podmínky. Zpravidla se používá směs 4 6 frakcí. Tzv. primárního benzinu z destilace ropy se přidává do směsi jen několik procent. Do benzinů se dále přidávají některé kyslíkaté sloučeniny (methanol, ethanol, terc.butanol) nebo některé ethery: MTBE, ETBE, TAME (Methyl-terc.butylether, ethyl-terc.butyether, terc.amylmethylether), které se připravují adice methanolu nebo ethanolu na izobutylen nebo izopenten [penteny se označují jako amyleny]. Tyto kyslíkaté sloučeniny mají vysoké oktanové číslo a do určité koncentrace zlepšují složení výfukových plynů. Dříve se do benzinů dávaly sloučeniny olova : tetraethylolovo [TEO], dále tetramethylolovo [ TMO], což byly tzv. antidetonátory, které blokovaly lavinovité šíření radikálů, ale toxické olovo se s výfukovými plyny dostávalo do ovzduší, do půdy, na plodiny rostoucí podél silnice. U nás to byl až stovky tun olova za rok. Výroba olovnatých benzinů byla u nás zastavena. Starší motory vyžadovaly přítomnost olova, kde sloučeniny vzniklé spalováním benzinu s olovem, chránily výfukové ventily. Pro starší typy motorů se proto dnes vyrábějí benziny bez olova, ale s přísadou proti tzv. zatloukání sedel motorů. Tyto přísady nemají žádný vliv na oktanové číslo. Pro snížení škodlivin ve výfukových plynech se automobily vybavují tzv. třícestnými katalyzátory, které mají: 1. zoxidovat oxid uhelnatý na CO 2, 2. oxidovat nespálené uhlovodíky na CO 2 a H 2 O a 3. zredukovat oxidy dusíku, které vznikají oxidací vzdušného dusíku při vysokých teplotách na elementární dusík. Pro tyto katalyzátory jsou sloučeniny olova katalytickými jedy, které by je otrávily nevratným způsobem. 3

4 U benzinů si dále budeme pamatovat, že na spálení 1 kg (asi 1,3 l) benzinu se spotřebuje 14,5 kg vzduchu. Pokud použijeme větší množství vzduchu 15 až 22 kg na 1 kg benzinu, pak se hovoří o chudé směsi a naopak, pokud je vzduchu nedostatek tedy přebytek benzinu, hovoříme o bohaté směsi (14 7 kg vzduchu na 1 kg benzinu). Mimo tyto hranice se směs benzinu se vzduchem již nezapaluje. Nejvyšší výkon motoru je v mírně bohaté směsi. Bohatá směs zvyšuje spotřebu benzinu. U chudých směsí, kde je velký přebytek vzduchu se vyskytují některé jiné problémy startování a také při spalování. Pro dvoudobé motory se do benzinu přidává určité množství oleje, protože se používá tzv. vrchní mazání motoru. Množství oleje určuje výrobce motoru. Směs vzduchu s benzinovými párami se totiž nasává pod píst a pak se kanálem přepouští nad píst. Tyto motory nemají na spodku vanu s motorovým olejem, odkud se olej čerpadlem rozvádí na mazaná místa. Toto uspořádání mají jen čtyřdobé motory. U leteckých benzinů se používají další metody stanovení oktanových čísel (letecká metoda 1200 ot/min [OČLM] a přetlaková metoda 1800 ot/min.[očpm]). Letecké benziny v současné době představují jen malý podíl výroby. Petroleje Petrolej se používá po odsíření : pro svícení (zbavuje se aromátů, které při spalování tvoří saze). Část petroleje se mísí s plynovým olejem na motorovou naftu. Dále se tato frakce využívá pro výrobu leteckého petroleje (tryskový petrolej). Proudový motor je vybaven kompresorem, který vhání vzduch do spalovacích komor, kde nepřetržitě hoří palivo, část vzduchu ochlazuje zevně spalovací komoru, mísí se se spalinami, snižuje jejich teplotu tak, aby se nepoškodily díly turbíny, která je poháněna horkými spalinami. Turbína část energie využije pro pohon kompresoru, zbytek vytéká tryskou a vytváří potřebný tah motoru. U turbovrtulových motorů se část energie z turbiny přenáší přes reduktor otáček na vrtuli, zbytek spalin vytváří tah motoru. Velká dopravní letadla spotřebují za hodinu letu až l petroleje a vezou pro dálkové lety přes l pohonných hmot. U vojenských letadel se provádí tankování za letu, kdy se letadlo připojí pomocí hadice nebo teleskopických trubek k tankovacímu letadlu a po naplnění nádrží se zase odpojí. Velké množství pohonných hmot by snožovalo množství přepravované munice. Motorová nafta (Diesel) Vznětový motor (Dieselův motor) pracuje jinak než zážehový motor (Ottův motor, benzinový motor), který nasává směs vzduchu a benzinových par v určitém poměru a po kompresi směs zapálí elektrická jiskra, která přeskočí na elektrodách svíčky. Vznětový motor nasává čistý vzduch, stlačuje jej při vyšším kompresním poměru (1:12 1:20), zatímco u zážehového motoru je kompresní poměr 1:8 až 1:9. Při velkém stlačení se vzduch ohřeje na C a nyní se tak horkého vzduchu vstřikuje motorová nafta, která se zapálí. Je třeba, aby se motorová nafta zapalovala co nejrychleji, protože pokud bychom nastříkli celé množství paliva, které by pak naráz vzplálo, docházelo by k tzv. tvrdému chodu, obdoby klepání při spalování v zážehovém motoru. Nejlépe se spalují n-alkany (nerozvětvené) a obtížně se zapalují izoalkany a aromáty. Byla zavedena obdobná stupnice pro hodnocení náchylnosti k tvrdému chodu, označovaná jako cetanové číslo. Nejlepší vlastnosti mají nerozvětvené n-alkany, za standard byl zvolen n-hexadekan (C 16 H 34 ) v triviálním názvosloví cetan, kterému bylo přiřazeno číslo 100 a a zástupcem uhlovodíků, které se špatně zapalují byl zvolen 1-methylnaftalen, který dostal číslo 0. 4

5 Místo 1-metylnaftalenu se někdy používá uhlovodík 2,2,4,4,6,8,8 heptamethylnonan. U cetanového čísla platí opačná závislost vlivu struktury uhlovodíků struktury než u oktanového čísla. Opět se provádí porovnání s objemovými procenty obou složek na speciálním motoru. Zjištěné hodnoty se označují jako cetanové číslo. Je třeba uvést, že zatímco u benzinů byl požadavek na oktanové číslo , u motorové nafty vyhovují hodnoty cetanového čísla cca a příliš vysoké cetanové číslo není žádoucí. U motorové nafty je třeba upravovat chování za nízkých teplot a máme proto motorovou naftu pro letní a pro zimní období. Tzv. bionafta jsou methylestery řepkového oleje (MEŘO), původně se používaly jen čisté MEŘO, ale vzhledem ke značným potížím (rychlé stárnutí mazacích olejů) se dnes připravuje bionafta II, kde je obsah MEŘO je jen 30 %, zbytek tvoří normální motorová nafta. Do budoucna lze předpokládat, že se do motorové nafty bude přidávat 5 % MEŘO, podobně jako ve Francii. Naše výroba MEŘO se odhaduje na až t/rok, více není možné, protože musíme pěstovat i jiné plodiny a není možné na stejné ploše pěstovat neustále stejnou plodinu, stejná plodina se může vrátit po 4 7 létech na stejnou plochu. V jiných státech se vychází i ze slunečnicového oleje, sójového oleje, zpracovávají se použité oleje z fritování apod. Tzv. Ekonafta nebo Citynafta bylo označení pro motorovu naftu, kde byl obsah síry snížen na 0,05 %hm. což je dnes celoevropská norma pro motorové nafty. Tzv. solventnafta je frakce z destilace černouhelného dehtu, používá se jako rozpouštědlo a vzhledem k silně aromatickému charakteru (směs alkylbenzenů) se nemůže používat jako motorová nafta. Může se nám zdát nevýhodné používat zemědělské plodiny pro výrobu ethanolu (obilí, brambory, kukuřice) nebo rostlinné oleje pro výrobu methylesterů. Musíme si uvědomit, že zemědělská produkce pro výrobu potravin se snižuje a využití zemědělských produktů pro technické účely pomáhá řešit problematiku zaměstnanosti v zemědělství a obdělávání zemědělských půd. ZPRACOVÁNÍ FRAKCÍ Z VAKUOVÉ DESTILACE. Tyto frakce můžeme zpracovat na pohonné hmoty nebo na mazací prostředky. ZPRACOVÁNÍ NA POHONNÉ HMOTY. Vzhledem k tomu, že tyto frakce obsahují uhlovodíky s dlouhými molekulami, je třeba je rozštěpit na kratší molekuly a tento pochod se označuje jako krakování, které se dělí na termické, katalytické a hydrogenační (hydrokrakování). Krakování bylo vyvinuto pro zvýšení výroby benzinové frakce Pro termické krakování se používá teplota C, pro kratší molekuly (stabilnější) se volí vyšší teploty (550 C) a protože delší molekuly, které jsou termicky labilnější, se používá teplota nižší (kolem 500 C). Termické krakování probíhá za vzniku radikálů Při krakování vznikají plyny, benzinová frakce a kapalné frakce s vyšším bodem varu a vzniká i tzv. ropný koks. Všechny frakce obsahují nenasycené uhlovodíky. Katalytické krakování využívá aluminosilikáty (hlinitokřemičitany) jako katalyzátory, které urychlují rozklad zejména alkenů, které se termicky štěpí obtížně. Při katalytickém krakování vznikají karboniové ionty adicí H + (z kyselého katalyzátoru) na dvojnou vazbu a používají se nižší teploty než při termickém krakování. Na katalyzátoru se usazuje koks, který se odstraňuje řízeným vypalováním tak, aby teplota nepřestoupila určitou maximální povolenou teplotu, která by vedla k rozkladu katalyzátoru. Některé reaktory mají pevně uložený katalyzátor nebo se používá pohyblivý katalyzátor, který prochází reakční zónou, usazuje se na něm koks a použitý katalyzátor se vede do regenerátoru, kde se koks vypálí a regenerovaný katalyzátor se vrací zpět do reaktoru. 5

6 Vznikají obdobné produkty jako při termickém krakování. U nás v kralupské rafinerii bylo uvedeno do provozu tzv. fluidní katalytické krakování (FCC = Fluid Catalytic Cracking). Hydrokrakování spojuje krakování s hydrogenací, kdy se odstraňuje síra, dusík, kyslík a vznikající štěpné produkty se hydrogenují, takže vznikají nasycené frakce, zbavené hetroatomů.u nás je hydrokrakovací jednotka v Chemopetrolu Litvínov, kde však slouží k výrobě nástřiku pro pyrolyzní výrobu ethylenu a propylenu. Vzniká i něco benzinové frakce, ale žádoucí je střední frakce (petrolej, plynový olej). Protože při termickém a katalytickém krakování vznikají nenasycené uhlovodíkové plyny (ethylen, propylen, buteny, penteny) mohou být zpracovány polymerací do nižšího stupně (tzv. oligomerace) na benzinovou frakci, která má nenasycený charakter a musí se stabilizovat hydrogenací dvojné vazby nebo alkylace, kdy se alkeny působí na aromáty nebo na izoalkany a vznikají nasycené uhlovodíky. I nejtěžší frakce je možné převést na syntézní plyn (CO + H 2 ) [ proces se označuje jako parní reforming nebo se může použít parciální oxidace] a ze syntézního plynu je možné vyrábět uhlovodíky (tzv. Fischer-Tropschova syntéza) nebo se ze syntézního plynu vyrobí methanol, který se převede na dimethylether a ten pak na směs uhlovodíků. Tento proces se označuje MTG = Methanol To Gasoline. ZPRACOVÁNÍ VAKUOVÝCH DESTILÁTŮ NA MAZACÍ PROSTŘEDKY Vakuové destiláty se používají pro výrobu mazacích olejů a plastických maziv. Rafinace Olejové destiláty se musí zbavit nežádoucích složek (tzv. rafinace olejů). Dříve se rafinace prováděla s použitím koncentrované kyseliny sírové, ale protože vznikalo velké množství odpadních látek, které jsou z dnešního hlediska nepřijatelné pro životní prostředí, byly tyto výroby zastaveny. Dnes se používají metody založené na extrakci nežádoucích látek do selektivních rozpouštědel (fenol, směs krezolů, furfural apod.) častěji se využívá hydrogenace, kde v přítomnosti vhodných katalyzátorů se odštěpují heteroatomy (S, N, O), mohou se štěpit polykondenzovaná aromatická jádra, hydrogenují se dvojné vazby apod. Jako dočišťovací metody se používají metody založené na adsorpci menších množství nežádoucích látek na povrchu adsorbentů (hlinitokřemičitany tzv. hlinky nebo na bauxitu, který se používá pro výrobu hliníku). Vlastnosti rafinátů z jednotlivých procesů se proto liší. Odparafinování olejů Vakuové frakce obsahují vyšší množství alkanů s dlouhými molekulami, které by při ochlazení začaly tuhnout a způsobily by tak, že by olej přestal téci. Proto se tyto dlouhé uhlovodíky odstraňují. Průmyslově se nejčastěji využívá jejich krystalizace při ochlazování. Musíme si uvědomit, že při ochlazování se zvyšuje viskozita kapalin, při zahřívání se naopak viskozita kapalin snižuje). Ochlazování můžeme použít jen pro lehké, málo viskózní olejové destiláty. U těžších frakcí, které mají již dost vysokou viskozitu a ochlazením by se viskozita dále zvýšila, což by mělo negativní dopad na růst krystalů i jejich oddělování při filtraci a proto v těchto případech do oleje přidáváme rozpouštědla, která snižují viskozitu (benzinová frakce, kapalný propan, toluen apod. tzv. solventy) nebo přidáváme látky snižující rozpustnost dlouhých parafinů, tzv. antisolventy (aceton, různé ketony apod.) Zajímavé je, že proces ochlazováním začínáme zahřátím na C a pak teprve ochlazujeme. Je to dáno tím, že olej může obsahovat zárodečná centra krystalu a to buď makrokrystalů (žádoucí) nebo mikrokrystalů (nežádoucí). Protože není možné určit, jaký typ zárodečních center je přítomen, zahřátím všechna centra zlikvidujeme a pak ochlazujeme tak aby vznikaly makrokrystaly. Vyloučené tuhé uhlovodíky odfiltrujeme (získáme surový parafin tzv. gač) a ten zbavujeme zadržených olejů a měkkých parafinů pomocí tzv. pocení nebo rekrystalizací z vhodného rozpouštědla. Tuhé uhlovodíky z málo viskózních olejů se 6

7 označují jako parafiny, tuhé uhlovodíky ze středních a těžších frakce se nazývají cereziny (mají vyšší bod měknutí) Pro odstranění n-alkanů je možné využít také působení některých mikroorganismů, přídavkem močoviny tyto uhlovodíky s ní vytvoří krystalické sloučeniny (adukt, klatrát), které je možné odstranit, dále je možné použít molekulová síta, některé adsorbenty. Bod tuhnutí oleje je možné upravit izomerací, protože rozvětvené uhlovodíky mají nižší bod tuhnutí než n-alkany. Pro úpravu viskozity a bodu tuhnutí topných olejů se používá visbreaking, což je lehké termické krakování, u nás jezavedeno v Chemopetrolu Litvínov. Nejčastěji se používají procesy na základě ochlazování. Odasfaltování Těžké olejové destiláty obsahují asfaltické látky, které by při spálení vytvářely na stěnách pístu a válců velké množství uhlíkatých úsad. Asfaltické látky e odstraňují přídavkem kapalného propanu, který rozpustí uhlovodíkové podíly a asfaltické látky a pryskyřice se vysrážejí a oddělí. Aditivace Přídavkem malého množství přísad (aditivů) se výrazným způsobem upraví vlastnosti olejů. Jako přísady se používají antioxidanty (zvyšují odolnost vůči oxidaci), detergenty (zlepšují čistotu přívodního potrubí a spalovacího prostoru, depresanty (snižují bod tuhnutí oleje) antikorodanty (zvyšují odolnost proti korozi), zlepšovače viskozitně-teplotního chování (umožňují výrobu olejů pro celoroční využití,dříve byly oleje zimní a letní), biocidní přísady zvyšují odolnost proti působení mikroorganismů, protipěnící přísady (urychlují rozklad vzniklé pěny) apod. Plastická maziva Oleje minerální (ropné), syntetické nebo rostlinné oleje se přídavkem vhodných zpevňovadel převedou na máslovitou konzistenci, kde obsah oleje je %. Jako zpevňovadla se nejčastěji používají tzv. mýdla, což jsou soli mastných kyselin kationy : Li, Na, K, Ca, Pb, Al apod. a tyto kationy mají dominantní vliv a podle nich se často plastická maziva označují jako litná, sodná, vápenatá apod. Může se používat směs kyselin nebo i směs kationů. Plastická maziva se dříve označovala jako mazací tuky, protože kyseliny se získávaly působením louhu na tuky (estery mastných kyselin s glycerolem, tzv. zmýdelnění). Vlastnosti plastických maziv se upravují dále přídavkem některých aditivů. Nesprávné označení těchto látek je vazelíny, protože vazelíny jsou vlastně měkké parafiny s malým množstvím pryskyřic. PETROCHEMICKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY Název Petrochemie vznikl spojením slov Petroleum Chemistry, které označuje využití ropy pro výrobu chemických sloučenin. Alkoholy, ethery, estery, kyseliny, sloučeniny obsahující Cl, Br, S, N apod. se dnes vyrábějí na základě ropných frakcí. Petrochemické zpracování ropy vyžaduje rozdělení na užší frakce a přípravu nebo separování reaktivních uhlovodíků z ropy. Nasycené uhlovodíky jsou málo reaktivní, mnohem reaktivnější jsou uhlovodíky obsahující jednu nebo více dvojných vazeb (alkeny, dieny, alkiny apod.) nebo aromatické uhlovodíky (Benzen, Toluen, Xyleny(o, m, p), často se pro ně používá označení BTX). Z ropných surovin se může připravit syntézní plyn, z něj se může vyrobit vodík a celá řada chemických sloučenin. Alkeny Nejdůležitějšími alkeny jsou ethylen a propylen, které se vyrábějí buď dehydrogenací příslušných nasycených uhlovodíků, ale mnohem častěji pyrolýzou což je termický rozklad vyšších uhlovodíkových frakcí při teplotách C. Reakční směs se musí prudce ochladit, aby se zastavil rozklad nebo nežádoucí vzájemné reakce. Vedle uhlovodíků C 2 a C 3 vzniká i frakce C 4 obsahující butadien a vyšší uhlovodíky. Vznikají i kapalné produkty, 7

8 označované jako pyrolýzní benzin nebo těžší frakce se označují jako pyrolýzní olej. Kapalné podíly obsahují nenasycené uhlovodíky a aromatické uhlovodíky. Přítomnost dvojné vazby pak umožňuje polymeraci, alkylaci, např. adicí vody na ethylen se připraví syntetický ethanol apod. Aromatické uhlovodíky Zdrojem aromátů BTX jsou jednak benziny z reformování (aromatizace benzinů), pyrolyzní benzin a v menším množství jsou aromáty obsaženy i v primárním benzinu z destilace ropy. Aromáty se separují od ostatních uhlovodíků pomocí extrakce (kapalný SO 2, diethylenglykol apod.), extrakční destilací (fenol, furfural, N-methylpyrrolidon) nebo azeotropickou destilací s methanolem nebo acetonem. Protože bod varu benzenu je 80 C, toluenu 110 C a směsi xylenů asi 140 C je možné dále rozdělit tuto směs destilací na čisté složky. Alkylací benzenu ethylenem se získá ethylbenzen a následující dehydrogenací se připraví styren, alkylací benzenu propylenem se vyrobí tzv. kumen (isopropylbenzen), oxidací z něj vznikne kumenhydroperoxid a ten se rozloží na fenol a aceton. Převážná část fenolu se vyrábí touto cestou. Aromatické uhlovodíky je možné chlorovat, nitrovat, sulfonovat apod. Statistické údaje Světové zásoby ropy se odhadují na t Největší zásoby ropy mají země OPEC (asi 70 %) [Organization of Petroleum Exporting Countries] Průměrná světová roční těžba ropy: 3,2 3, t Spotřeba ropy v ČR: 7-8 mil.t Vlastní těžba: t/rok Nejhlubší vrty na ropu ve světě: m Nejhlubší vrt v ČR: m Spotřeba pohonných hmot v ČR: Benziny: 1,9 mil. t Motorová nafta: 2,7 mil. t Náhradní zdroje po vyčerpání ropy Ropné písky: těžká ropy s velkým podílem minerálních látek Olejové břidlice: organické sloučeniny jsou napojeny do minerálních látek Uhlí (světové zásoby asi na 250 let). Nepřímé zkapalňování uhlí (výroba syntézního plynu a z něj se procesy FT nebo MTG vyrábí směs uhlovodíků). Přímé zkapalňování znamená hydrogenační štěpení uhelné substance, eliminaci O, S, N z molekul a přeměnu na uhlovodíky s kratším řetězcem. Za II. světové války u nás byla postavena výroba pohonných hmot, která zpracovávala hydrogenací dehet z nízkoteplotní karbonizace mosteckého uhlí na směs uhlovodíků. (Nízkoteplotní karbonizace: teplota cca 600 C, vysokoteplotní karbonizace pro výrobu koksu a plynu probíhá při teplotách C). Rovněž ze zemního plynu je možné vyrobit syntézní plyn (CO + H 2 )a ten přeměnit na uhlovodíkovou směs (procesy FT a MTG). Zásoby zemního plynu jsou přibližně porovnatelné se zásobami ropy. Použití náhradních zdrojů je ověřeno, výrobní náklady jsou mnohem vyšší než při zpracování ropy. 8

9 KLASIFIKACE MOTOROVÝCH AUTOMOBILOVÝCH OLEJŮ Viskozitní klasifikace SAE (Society of Automotive Engineers) Zimní oleje 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W* W = Winter Letní oleje 20, 30, 40, 50, 60 KLASIFIKACE MOTOROVÝCH OLEJŮ PODLE VÝKONNOSTI (obtížnosti provozních podmínek) Klasifikace API American Petroleum Institute Regular, Premium, HD (Heavy Duty) NOVÁ KLASIFIKACE API Zážehové motory Vznětové motory Motor Light (ML) Diesel General (DG) Motor Moderate (MM) Diesel Moderate (DM) Motor Severe (MS) Diesel Severe (DS) Společná klasifikace API, ASTM a SAE (ASTM = American Society for Testing Materials) Zážehové motory (S = Service) Vznětové motory (C= Commercial) SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH CA, CB, CC, CD, CE, CF-2, CF 4 KLASIFIKACE CCMC (Comité des Constructeurs d Automobiles du Marche Commun (do roku 1990) KLASIFIKACE ACEA Association des Constructeurs Européens de l Automobile) Přechodná klasifikace ACEA (CCMC) Zážehové motory (G) Vznětové motory (D) G1, G2, G3, G4, G5 D1, D2, D3, D4 D5, PD1, PD2 Nová klasifikace ACEA Zážehové motory Vznětové motory osobních a lehkých užitkových vozů A1-96, A2-96, A3-96 B1-96, B2-96, B3-96 Vznětové motory nákladních vozů E1-96, E2-96, E3 96 KLASIFIKACE DIN ( DIN = Deutsche Industrie Normen) Ropné oleje Čtverec nebo obdélník HD Automobilový olej Syntetické oleje Kosočtverec SF/CC Výkonnostní klasifikace Plastická maziva Trojúhelník 15W 40 Viskozitní klasifikace KLASIFIKACE ISO (International Standards Organization) Maziva se označují L a další písmeno charakterizuje použití oleje, např. LE oleje pro spalovací motory, LC převodové oleje, LH hydraulické oleje, LD kompresorové oleje apod. 9

10 Anglické názvy ropných frakcí a produktů ČESKÝ NÁZEV Ropa Zemní plyn Benzin Petrolej Letecký petrolej Motorová nafta Plynový olej Topný olej Olejové destiláty Parafin, Ceresin Gač (Surový parafin nebo ceresin) Mazut Asfalt Zkapalňování (uhlí) ANGLICKÝ NÁZEV Petroleum (GB), Crude oil (USA) Natural gas Petrol (GB) Gasoline, Gasolene, Gas Light naphtha, Middle naphtha, Heavy naphtha, Ligroin, Motor spirit Kerosine, Kerosene Paraffin oil (GB) Illuminating oil (na svícení) Jet fuel Diesel oil, Light Diesel Fuel, Heavy Diesel Fuel Light gas oil, Heavy gas oil, Vacuum gas oil Fuel oil, Gas oil Vacuum distillates Wax Slack wax, Wax cake Mazout Asphalt, Bitumen Liquefaction (of coal) 10

11 11

12 12

13 13

14 14

Ropa Kondenzované uhlovodíky

Ropa Kondenzované uhlovodíky Nejdůležitější surovina pro výrobu organických sloučenin Nejvýznamnější surovina světové ekonomiky Výroba energie Chemické zpracování - 15 % Cena a zásoby ropy (70-100 let) Ropné krize Nutnost hledání

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.13 Integrovaná střední

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 3. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 3. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 3. přednáška Termické a katalytické krakování a hydrokrakování těžkých

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitněni výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Zpracování ropy

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE ORGANICKÝCH SLOUČENIN

PŘÍRODNÍ ZDROJE ORGANICKÝCH SLOUČENIN PŘÍRODNÍ ZDROJE ORGANICKÝCH SLOUČENIN Přírodní zdroje organických sloučenin můžeme rozdělit do 2 základních skupin: 1) RECENTNÍ (současné) např. dřevo, živočišné tkáně 2) FOSILNÍ (pravěké) ropa, zemní

Více

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška Vlastnosti a použití petrolejů, motorových naft, topných

Více

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

Průmyslově vyráběná paliva

Průmyslově vyráběná paliva Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

ROPA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2012. Ročník: devátý

ROPA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2012. Ročník: devátý ROPA Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 14. 5. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru.

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru. VZNIK UHLÍ Uhlí vzniklo z pravěkých rostlin a přesliček v údolích, deltách řek a jiných nízko položených územích. Po odumření těchto rostlin klesaly až na dno bažin a za nepřístupu vzduchu jim nebylo umožněno

Více

NEGATIVNÍ ÚČINKY DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1. OVZDUŠÍ 2. VODA, PŮDA

NEGATIVNÍ ÚČINKY DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1. OVZDUŠÍ 2. VODA, PŮDA NEGATIVNÍ ÚČINKY DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Negativní vlivy dopravy se projevují v těchto oblastech: 1. OVZDUŠÍ 2. VODA, PŮDA 3. HLUK 4. VIBRACE 5. OSTATNÍ FYZIKÁLNÍ ZÁŘENÍ 6. JINÉ FAKTORY 1. 2. 3. 4.

Více

Ropa, zpracování ropy

Ropa, zpracování ropy VY_52_Inovace_246 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ropa, zpracování ropy prezentace Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, ČeR a.s. Kralupy n.vlt. Presentace vypracovaná pro ČAPPO Praha 2.10.2002

Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, ČeR a.s. Kralupy n.vlt. Presentace vypracovaná pro ČAPPO Praha 2.10.2002 Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, ČeR a.s. Kralupy n.vlt Presentace vypracovaná pro ČAPPO Praha 2.10.2002 GTL (Gas-to-Liquid) představuje obecný pojem používaný pro technologie konverze plynu na kapalné produkty

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali. Vladimír Matějovský Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.cz Automobilová paliva Grada Publishing, spol. s r. o., 2004 Názvy

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_14

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

Komplex FCC v kralupské rafinérii. Ing. Jiří Horský, Aprochem 1998

Komplex FCC v kralupské rafinérii. Ing. Jiří Horský, Aprochem 1998 Komplex FCC v kralupské rafinérii Ing. Jiří Horský, Aprochem 1998 1. Úvod Rafinérie v Kralupech n. Vlt je typickou palivářskou rafinérií hydroskimmingového typu (rafinérie se skládá z atmosférická destilace,

Více

Průmyslové technologie II

Průmyslové technologie II Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Průmyslové technologie II Hana Buchtová Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Průmyslové technologie II Ing. Hana Buchtová Vědecký redaktor:

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V). 1) a) Tepelné jevy v životě zmenšení objemu => zvětšení tlaku => PRÁCE PLYNU b) V 1 > V 2 p 1 < p 2 p = F S W = F. s S h F = p. S W = p.s. h W = p. V 3) W = p. V Práce, kterou může vykonat plyn (W), je

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

PROCESNÍ OLEJE PRO VÝROBCE PNEUMATIK

PROCESNÍ OLEJE PRO VÝROBCE PNEUMATIK PROCESNÍ OLEJE PRO VÝROBCE PNEUMATIK POPIS PRODUKTU MES 15 Procesní olej s označením MES 15 je olej určený jako změkčovadlo pro výrobu SBR kaučuků a jejich směsí používaných pro výrobu moderních pneumatik.

Více

Chemie v automobilu II (paliva, maziva a kapaliny)

Chemie v automobilu II (paliva, maziva a kapaliny) Chemie v automobilu II (paliva, maziva a kapaliny) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

(Text s významem pro EHP) (2012/C 387/06)

(Text s významem pro EHP) (2012/C 387/06) CS 15.12.2012 Úřední věstník Evropské unie C 387/5 Sdělení Komise, kterým se mění sdělení Komise Pokyny k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

Plasty A syntetická vlákna

Plasty A syntetická vlákna Plasty A syntetická vlákna Plasty Nesprávně umělé hmoty Makromolekulární látky Makromolekuly vzniknou spojením velkého množství atomů (miliony) Syntetické či přírodní Známé od druhé pol. 19 století Počátky

Více

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody.

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody. Titan Fuel Plus Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti Popis Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty pro přeplňované i nepřeplňované vznětové

Více

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME PLYNOVOD CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME Co je zemní plyn Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převaţujícím podílem metanu CH 4 a proměnlivým mnoţstvím neuhlovodíkových plynů (zejména

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací

Více

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu www.vscht.cz Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Laboruntersuchungen der Karel Ciahotný Gastrocknung e-mail:karel.ciahotny@vscht.cz mit Hilfe von Adsorption und Odstraňování Absorption minoritních

Více

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina Kyslíkaté deriváty řešení 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly Dle = hydroxylová skupina 1 Hydroxyderiváty Alifatické alkoholy: náhrada 1 nebo více atomů H. hydroxylovou skupinou (na 1 atom C vázaná

Více

Motorová paliva historie a současnost

Motorová paliva historie a současnost Motorová paliva historie a současnost Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská a.s. Neustále rostoucí doprava na území naší republiky i na celém světě nás nutí zamýšlet se nad používanými motorovými palivy,

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

UHLOVODÍKOVÉ TECHNOLOGIE PERSPEKTIVY A VÝZVY

UHLOVODÍKOVÉ TECHNOLOGIE PERSPEKTIVY A VÝZVY UHLOVODÍKOVÉ TECHNOLOGIE PERSPEKTIVY A VÝZVY Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. VUANCH/UniCRE O ČEM BUDEME DISKUTOVAT? CO POTŘEBUJEME DNES? KRYTÍ NAŠICH POTŘEB - DOSTATEK ROPY ZÁKLADNÍ CHEMIKÁLIE A PALIVA

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Organická chemie. v jednoduchém názvosloví. Organická chemie, uhlovodíky

Organická chemie. v jednoduchém názvosloví. Organická chemie, uhlovodíky Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Organická chemie Uhlovodíky Ročník 8. Anotace Aktivita slouží k upevnění učiva na téma základní uhlovodíky.

Více

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10 Ověření ve výuce Třída: 8.A Datum: 27.2.2013 1 Spalovací motory Předmět: Fyzika Ročník: 8. ročník

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!!

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! Page 1 of 5 PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! BG 106 Rychlé čištění automatické převodovky BG 106-149,- Rychlé čištění automatické převodovky - výplach pro automatické

Více

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD.

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD. KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení Ing. Miroslav Richter, PhD., EUR ING 2014 Materiálové bilance 3.5.1 Do tkaninového filtru vstupuje 10000

Více

Zemní plyn Ch_032_Paliva_Zemní plyn Autor: Ing. Mariana Mrázková

Zemní plyn Ch_032_Paliva_Zemní plyn Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 16, 566 01 Vysoké Mýto Alkeny Vlastnosti dvojné vazby Hybridizace uhlíku vázaného dvojnou vazbou je sp. Valenční úhel který svírají vazby na uhlíkovém atomu je přibližně

Více

Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax

Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax Zdanění plynných paliv spotřební a ekologickou daní Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax Ing. Josef BŘEZINA, CSc Anotace: Příspěvek je zaměřen na zdanění plynných paliv spotřební daní

Více

EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY Pavel Šimáček, Milan Pospíšil Vysoká škola chemickotechnologická v Praze ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V EU DO R. 2020 Snížení emisí z dopravy o 80 % (v porovnání s r. 1995) Klíčové

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 rganická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 oxidace a redukce mají v organické chemii trochu jiný charakter než v chemii anorganické obvykle u jde o adici na systém s dvojnou vazbou či štěpení vazby

Více

Název práce: Alternativní pohony v dopravě a jejich vliv na životní prostředí.

Název práce: Alternativní pohony v dopravě a jejich vliv na životní prostředí. Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (obor DP-KV), st. skupina 29 Holubář Radek, Los Daniel pracovní skupina 2 Název práce: Alternativní pohony v dopravě a jejich vliv na životní

Více

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Odhad vývoje v energetickém sektoru a možností jaderné energetiky Přednáška pro konferenci Ekonomické aspekty jaderné energetiky Praha, 28. března 2006

Více

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Přírodopis 9 19. hodina GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Organogenní usazené horniny Vznikají usazováním odumřelých těl rostlin, živočichů, jejich schránek

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_18 Název materiálu: TUKY, ROSTLINNÉ OLEJE Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 25. 7. 2002, č. j. 23 852/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.2.2013

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

THE ALTERNATIVE FUELS FOR VEHICLES ALTERNATIVNÍ PALIVA PRO MOTOROVÁ VOZIDLA

THE ALTERNATIVE FUELS FOR VEHICLES ALTERNATIVNÍ PALIVA PRO MOTOROVÁ VOZIDLA THE ALTERNATIVE FUELS FOR VEHICLES ALTERNATIVNÍ PALIVA PRO MOTOROVÁ VOZIDLA Čupera J. Ústav základů techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 9. 1.Redoxní reakce - Charakteristika redoxních reakcí - Oxidační a redukční činidlo ná pojmy oxidace, redukce, redox reakce, dokáže

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ. Rafinérie třetího tisíciletí

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ. Rafinérie třetího tisíciletí třetího tisíciletí Vítejte v České rafinérské Těší nás Váš zájem o Českou rafinérskou. Naše jméno možná všichni z vás neznají, ale velice pravděpodobně všichni používáte naše výrobky, ať už přímo nebo

Více

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 Tento článek se zabývá možnostmi, jak pro školní experimenty s plyny získat něco jiného než vzduch. V dalším budu předpokládat, že nemáte kamarády ve výzkumném

Více

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi RISKUJ HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi mě vzorce praxe 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Více

Ropa. Vznik ropy. Těžba ropy

Ropa. Vznik ropy. Těžba ropy Ropa Též (surová nafta, zemní olej, černé zlato) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů. Nachází se ve svrchních vrstvách zemské kůry nejčastěji v oblasti kontinentálních

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Číslo vybrané ho výrobku Sazba daně Měrná jednotka na e-ad 150701 12 840 l MINERÁLNÍ OLEJE 1507-1518 45/3/A BLÍZKÉ 272001,272002,272003 NEBO,272004 Stručný popis

Více

948 677, 00 Kč DUM seznámí žáky se vstupem do organické chemie, využitím základních organických paliv

948 677, 00 Kč DUM seznámí žáky se vstupem do organické chemie, využitím základních organických paliv Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH1

SADA VY_32_INOVACE_CH1 SADA VY_32_INOVACE_CH1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Danou Tkadlecovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: tkadlecova@szesro.cz Základy názvosloví anorganických sloučenin

Více

Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec

Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec V prosinci 2001 Evropská komise (European Commision - EC) přijalo akční plán a 2 návrhy směrnic zabývajících se využitím alternativních

Více

Chemie - 8. ročník (RvTv)

Chemie - 8. ročník (RvTv) Chemie - 8. ročník (RvTv) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

Prvky,směsi -pracovní list

Prvky,směsi -pracovní list Prvky,směsi -pracovní list VY_52_INOVACE_194 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Prvky,směsi -pracovní list 1) Co platí pro železo a sodík? (ke každému tvrzení napište

Více

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 4.2 Vliv dopravy na životní prostředí Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Obecné pojmy, typy dopravy 2. Struktura dopravy

Více

Uhlík a síra CH_102_Uhlík a síra Autor: PhDr. Jana Langerová

Uhlík a síra CH_102_Uhlík a síra Autor: PhDr. Jana Langerová Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

PŘÍSPĚVEK PLYNOFIKOVANÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY K OZDRAVĚNÍ OVZDUŠÍ VE MĚSTECH MOST A LITVÍNOV

PŘÍSPĚVEK PLYNOFIKOVANÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY K OZDRAVĚNÍ OVZDUŠÍ VE MĚSTECH MOST A LITVÍNOV PŘÍSPĚVEK PLYNOFIKOVANÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY K OZDRAVĚNÍ OVZDUŠÍ VE MĚSTECH MOST A LITVÍNOV Beroun Stanislav 1), Scholz Celestýn 1), Tuček Gerhard 2) 1) Katedra strojů průmyslové dopravy, Fakulta strojní,

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_16

Více

Diesel Exhaust Gas Recirculation 3 čistič vzduchového sání Diesel Power 3 & High Pressure 3 ošetření paliva v nádrži

Diesel Exhaust Gas Recirculation 3 čistič vzduchového sání Diesel Power 3 & High Pressure 3 ošetření paliva v nádrži Top Oil Services, k. s. Horšovský Týn tel.: 379 422 580 topoil@top-oil.cz www.wynns.cz Diesel Exhaust Gas Recirculation 3 čistič vzduchového sání Diesel Power 3 & High Pressure 3 ošetření paliva v nádrži

Více

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Zkušenosti s uplatněním biopaliv a další vývoj jejich použití v dopravě Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejář průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

SHELL HELIX MOTOROVÉ OLEJE

SHELL HELIX MOTOROVÉ OLEJE SHELL HELIX MOTOROVÉ OLEJE SHELL HELIX ULTRA NOVÝ POHLED NA SYNTETICKÉ MOTOROVÉ OLEJE Motorové oleje Shell Helix Ultra představují řadu motorových olejů nejvyšší kvality vyvinuté za použití unikátní technologie

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více