UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1. ročník = 66 hodin/ročník (2 hodiny/týden) 2. ročník = 66 hodin/ročník (2 hodiny/týden) celkem 132 hodin Datum platnosti ŠVP od: POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obecný cíl předmětu Cílem předmětu Informační a komunikační technologie je připravit žáky pro práci s komunikační a informační technologií, jak v průběhu studia, tak i v soukromém životě a budoucí profesi. Předmět v žácích rozvíjí logické myšlení, představivost a pochopení souvislostí. 2. Charakteristika učiva Učivo předmětu je rozděleno tak, aby si žáci osvojili základní dovednosti při práci s informačními technologiemi, dokázali pracovat s aplikacemi, textovými a tabulkovými editory, ovládali práci s grafickými, prezentačními programy a databázovými aplikacemi. Žáci se učí pracovat a orientovat v lokální síti a v celosvětové síti Internet. 3. Pojetí výuky, metody a pomůcky Výuka ICT je založena na praktických úkolech (s ukázkami uplatnění v praxi), které následují ihned za teoretickým výkladem. Při výkladu látky je používán zápis na tabuli, projekce prostřednictvím dataprojektoru a hromadné převzetí obrazovky vyučujícím. Při výuce žák pracuje na vlastním počítači, samostatně si procvičuje nové dovednosti. Forma výuky je rozdělena na frontální výuku, samostatnou práci žáka, skupinovou tvorbu a v případě potřeby uplatněn individuální přístup k žákovi. Výuka probíhá v učebně výpočetní techniky, která je vybavena potřebnými ICT prostředky, je propojena počítačovou sítí a navržena tak, aby splňovala požadavky hygieny a bezpečnosti práce. K dispozici je projekční technika, scanner, tiskárna, aktualizované softwarové vybavení, neomezený přístup k internetu, e-learningové prostředí MOODLE (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku), optimalizovaný pro školní účely. Studijní materiál: Žákům je k dispozici ve školní knihovně řada publikací, věnující se problematice výpočetní techniky. Škola vlastní evaluované výukové programy, které jsou žákům volně přístupné.

2 4. Hodnocení výsledků žáků Žák je při samostatné práci s počítačem hodnocen neustále. Teoretické znalosti jsou ověřovány především testem v prostředí MOODLE. Testy a samostatné práce jsou hodnoceny bodovou stupnicí nebo slovně. Důraz je kladen na samostatnost, tvořivost a logické myšlení. Do klasifikace je zahrnuto hodnocení projektů vypracovaných v rámci rozvoje průřezových témat. 5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 5.1 Klíčové kompetence Rozvojem klíčových kompetencí je absolvent připravován k tomu že: a) Kompetence k učení: - Samostatně vyhledává, zpracovává a vyhodnocuje informace. - Využívá ke svému učení elektronických diskusních fór, konferencí, blogů apod.. b) Kompetence k řešení problémů: - Uplatňuje samostatné nalezení řešení problémů. - Volí efektivní prostředky a způsoby, které systematicky využívá pro splnění zadaných úloh. - Využívá zkušeností a vědomostí nabytých při řešení předešlých úloh. - Při řešení problémů dokáže pracovat v týmu a zapojuje se do výměny myšlenkových názorů. c) Komunikativní kompetence: - Využívá moderní komunikační prostředky podle pravidel komunikace (písemná a ústní forma). - Zapojuje se do diskuze, dokáže obhájit svůj názor a postoj, respektuje názor druhých. d) Personální a sociální kompetence: - Rozvíjí práci v týmu, přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly, podněcuje práci v týmu. - Dokáže si ověřit získané poznatky a zvažuje názory a postoje jiných lidí. e) Občanské kompetence a kulturní povědomí: - Chápe význam dodržování zákonů a ochrany duševního vlastnictví (autorské zákony). - Chápe význam ochrany a udržitelnosti životního prostředí. f) Kompetence k pracovnímu uplatnění: - Získává informace o pracovních příležitostech na internetu. - Ovládá prostředky pro vytvoření prezentace svého odborného potenciálu. g) Matematické kompetence: - Aplikuje matematické postupy při řešení úloh prostřednictvím tabulkového procesoru. - Správně používá vzorce funkce a vytváří různé formy grafických výstupů (grafy, tabulky ). h) Kompetence ICT - Pracuje s ICT prostředky a používá běžné aplikační programy a učí se poznávat nové. - Komunikuje a získává informace prostřednictvím celosvětové sítě Internet. - Chápe význam počítačové gramotnosti, rozpozná věrohodnost informací a analyzuje je.

3 5.2 Odborné kompetence: (bezpečnost a ochrana zdraví) - Dodržuje zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ergonomii práce na PC, požární předpisy, hygienické předpisy a zásady. 5.3 Průřezové témata: V předmětu Informační a komunikační technologie se uplatňuje především průřezové téma IKT, které rozvíjí dovednosti žáka pracovat s prostředky ICT a připravuje žáky na využití prostředků ICT pro pracovní a osobní potřeby. Průřezové téma Člověk a životní prostředí je v předmětu Informační a komunikační technologie zachyceno problematikou ekologické likvidace ICT prostředků a snižováním energetické náročností technologií. Během výuky prostupují předmětem průřezová témata Občan v demokratické společnosti a Člověk a svět práce, jsou doplňované znalosti a dovednosti žáka získané v odborných a společenskovědních předmětech. Pro aplikaci klíčového průřezového tématu IKT jsou pro každý ročník vypracovány projekty nebo je téma rozvíjeno v jednotlivých předmětech v rámci výuky (viz. příloha Rozpracování průřezových témat ve vztahu k ŠVP ).

4 Informační a komunikační technologie 1. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva - seznámí se s provozním řádem učebny, pravidly užívání počítačových stanic, s obsahem a rozdělením učiva do jednotlivých ročníků; 1 Seznámení s řádem učebny, obsahem učiva - pravidla provozu učebny - školní ový klient, prostředí Moodle 2 - nastavit uživatelský profil, nahrát fotografii zalogovat do systému, vytvořit osobní složku; - používá počítač a jeho periferie; - zná základní hardware počítače; - je si vědom možností a výhod, ale i rizik a omezení spojených s používáním výpočetní techniky; - pracuje s prostředky správy operačního systému, rozpozná operační systém a na základní úrovni konfiguruje operační systém vytváří uživatelské prostředí; - pracuje se souborovým manažerem a ovládá základní práce se soubory (vyhledávání, kopírování, přesun, mazání, obnovování); - ovládá a využívá nápovědy; - používá manuál a průvodce instalacemi; 2 Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura, souhrnné cíle - hardware, software, osobní počítač, - principy fungování, historie, části, periferie - základní a aplikační programové vybavení - operační systémy, jejich nastavení - data, soubor, složka, souborový manažer - komprese a dekomprese dat - prostředky zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením - nápověda, manuál - ekologická likvidace 15 Základy přírodních věd Obchodní činnost - teoreticky ověřit znalosti o HW a SW série testů v prostřední Moodle; - zálohovat data vyjmenovat možnosti (prostředky) komprese/dekomprese dat - nahrát na server; - provést nastavení aplikace na základě manuálu; - chápe specifika práce v síti (včetně rizik), využívá jejich možností a pracuje s jejími prostředky; - komunikuje elektronickou poštou, ovládá práci s přílohou u, umí nastavit poštovního klienta podle vlastních potřeb; - ovládá další běžné prostředky on-line a off-line komunikace; 3 Práce v lokální síti, elektronická komunikace, komunikační a přenosové možnosti Internetu, počítačová síť internet - počítačová síť, server, pracovní stanice - připojení k síti a její nastavení - specifika práce v síti, sdílení dokumentů a prostředků - , organizace času a plánování, chat, messenger, videokonference, telefonie, FTP - informační zdroje, internet 8 Komunikace se zákazníkem Obchodní korespondence - teoreticky ověřit znalosti série testů (Moodle); - nastavit ového klienta + webové rozhraní; - provést videokonferenci, založit chat room; - vyhledat informace na základě zadání;

5 - vytváří, upravuje a uchovává strukturované textové dokumenty (ovládá typografická pravidla, formátování, práce se šablonami, styly, objekty, hromadnou korespondenci, tvoří tabulky, grafy, makra); - zná základní nastavení tiskárny pro tisk vytvořených dokumentů (náhled tisku, vlastnosti tiskárny, tisk do souboru); - uvědomuje si nebezpečí počítačových virů, orientuje se v nejčastějších možnostech virových napadení; - orientuje se v možnostech antivirové ochrany a umí ochranu aplikovat a udržovat virovou databázi aktuální; 4 Práce se standardním aplikačním programovým vybavením TEXTOVÝ EDITOR - seznámení s textovým editorem - základní operace (výběr, vkládání, editace dat) - formátování (textu, odstavce, dokumentu) - objekty, hromadná korespondence, tisk 28 Obchodní korespondence Stavební provoz Český jazyk - upravit kolekci textů podle typografických zásad; - připravit pro tisk a provést tisk; - zaslat hromadný s textovou přílohou; 5 Viry, antivirová ochrana, bezpečný Internetu - problematika počítačových virů - antivirový software - spyware, adware, malware, spam 3 - aktualizovat virovou databázi, spustit virovou kontrolu, léčit nalezené infekce; - rozeznává párové a nepárové tagy; - orientuje se ve struktuře webové stránky a chápe syntaxi jazyka HTML; - vytváří vlastní jednoduché webovou stránku; 6 Tvorba webových stránek - párové a nepárové tagy - zdrojový kód - HTML editor - pozadí stránek, písma, seznamy, obrázky - nadpisy, hypertextové odkazy, - rámy - vystavení stránky na Internet 10 Cizí jazyk (Angličtina) - vytvoření a vystavení vlastní webové prezentace na vlastní téma;

6 2. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva - nastaví si osobní nastavení pro práci ve školní sít; - zopakuje si a upevní práci v operačním systému, zdokonalí práci v textovém editoru; 1 Opakování učiva 1. ročníku - práce s operačním systémem, práce ve školní síti, nastavení uživatelského prostředí - práce s textovým editorem (ověření znalostí) 3 - test znalosti za 1. ročník Moodle; - úprava písemností a formátování textu; - ovládá běžné práce s tabulkovým procesorem (editace, matematické operace, vestavěné a vlastní funkce, vyhledávání, filtrování, třídění, tvorba grafů, kontigenční tabulky a grafy); - zná základní nastavení tiskárny pro tisk vytvořených dokumentů (náhled tisku, vlastnosti tiskárny, tisk do souboru); 2 Práce se standardním aplikačním programovým vybavením TABULKOVÝ PROCESOR - seznámení s tabulkovým procesorem - buňky (vkládání dat, výběr buněk, řádky a sloupce, editování, kopírování, mazání) - pracovní list - vzorce a funkce - diagramy, grafy - tisk 28 Matematika Účetnictví a daně - série úloh k vypracování se zadanými vstupními daty a instrukcemi; - aplikovat nabyté znalosti prostřednictvím samostatně zvoleného tématu (např. daňová kalkulačka, různé účetní a stavební výpočty ); - zná základní typy grafických formátů, volí odpovídající programové vybavení pro práci s nimi a na základní úrovni grafiku tvoří a upravuje; 3. Grafika - rastrová grafika - vektorová grafika - formáty - komprese 12 Odborné kreslení - zhotovit koláž, průkazkovou fotografii, kresbu; - používá SW pro tvorbu prezentací a Ovládá základní funkce tohoto SW; - nastaví jednoduché animace a efekty; - vytvoří vlastní prezentaci; 4 Software pro tvorbu prezentací - základní práce s prezentačním software - vytváření prezentací (zobrazení, snímky) - text, obrázky - diagramy, grafy, objekty - efekty prezentace 10 - vytvořit prezentaci z nabízených témat; - prezentovat zhotovené téma před skupinou prostřednictvím prezentační techniky;

7 - ovládá základní práce v databázovém procesoru (editace, vyhledávání, filtrování, třídění, relace, příprava pro tisk, tisk); 5 Databáze - sestavy - formuláře - tabulky - relace 10 - utvořit databáze knih, filmů, mp3 (volný výběr); - sestavit databáze zákazníků, materiálů, zaměstnanců (volný výběr); - ovládá principy algoritmizace úloh a sestavuje velmi jednoduché algoritmy řešení konkrétních úloh; 6 Algoritmizace, základy programování - struktura programu, vývojový diagram - příkazy programovacího jazyka - vytvoření velmi jednoduchého programu 3 Matematika - vytvořit vývojový diagram; - napsat program pro výpočet obsahu geometrických těles;

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Programování (PRO) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 258 (8 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Deskriptory pro MZI 1 Základy informatiky a teorie informace..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací..1.1.1 definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky;..1.1.2 rozlišit analogová

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více