Výstupy Učivo Průřezová témata

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstupy Učivo Průřezová témata"

Transkript

1 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí pojem multimediální - popíše základní součásti PC a jejich vztahy a vlastnosti - vysvětlí funkci dalších periférií, Hardware druhy PC podle tvaru a použití, základní historie PC, multimediální PC, znát funkce jednotlivých částí PC - operační paměť, procesor, harddisk, vnitřních a dalších periferií F - Ukázka vnitřních součástí základní jednotky skříně (elektrický obvod, zdroj napájení) - rozlišuje soubory, adresáře, chápe jejich strukturovanost - uvede základní příklady typů programů a odpovídající formáty souborů - využívá podobnosti ovládání programů pro OS a některé klávesové zkratky - poradí si v základních případech selhání OS - provádí základní operace se soubory a složkami (kopírování, přesouvání, mazání, přejmenování, ) Operační systémy základní pojmy (adresář, podadresář, kořenový adresář, soubor, typy souborů), přehled programů podle užití PC (v kancelářích, při studiu, v podniku, při výuce, doma ), pojmy operačního systému obrazovka (plocha, tapeta, hlavní panel, ikona, zástupce), spouštění a ukončení programu, okno programu (aktivní, dialogové, uspořádání oken ) Veškeré předměty - využití výukového software v rámci upevňování učiva 7/3

2 - dokáže uvést negativní vlivy práce s PC na zdraví a ví, jak je omezit, řídí se správnými zásadami při práci na PC - chápe rizika různých závislostí na PC - zhodnotí klady a zápory počítačových her - je informován o negativních jevech Internetu Práce s PC a naše zdraví vliv práce na tělesné zdraví (oči, bolesti hlavy, zvýšená únava, záda, krční páteř, ruce, kompenzační cvičení), psychologická a sociální rizika práce s PC (omezené schopnosti komunikace, rizikové skupiny, násilí, pornografie), počítačové hry (jejich druhy) a pojmy z oblasti her (rozsah her, úroveň, výborná grafika, proč lidé hry hrají, hodnocení her ) OSV Psychohygiena (práce s PC a naše zdraví) Rv- Člověk a zdraví (vliv prostředí na vlastní zdraví, bezpečnost a hygiena) Ov - svoboda slova (i jeho nebezpečí), kritický přístup k informacím, ověřování zdrojů - otevře stránku, jejíž adresu zná - využívá služby základních portálů, vyhledává potřebné informace s užitím WWW vyhledávačů - seznámí se s dalšími způsoby el. komunikace - vytvoří jednoduchý obrázek a text pomocí programů z Příslušenství OS - přenáší údaje z jednoho programu Příslušenství do druhého Počítačové sítě Internet, procházení stránek, prohlížeče, elektronická pošta, chat, SMS Uživatelské programy (Příslušenství OS MALOVÁNÍ, POZNÁMKOVÝ BLOK, WORDPAD, KALKULAČKA) OSV Komunikace (využívání různých komunik. způsobů a programů) Veškeré předměty - vyhledávání webových stránek k tématům různých předmětů, získávání informací ze světa, komunikace s lidmi různých kultur, pravidla komunikace 7/4

3 - zpracovává informace získané z různých zdrojů v textovém editoru - upravuje vlastnosti textu, stránky, dokumentu - zařazuje vhodně do textu další objekty obrázky, tabulky, grafy apod. - uplatňuje základní estetická a typografická pravidla - vytvoří různé typy dokumentů např. dopisy Práce s textem textový editor (MICROSOFT WORD): písmo (význam, klasifikace a vlastnosti), kopírování a přesun textu, stránka (vlastnosti, záhlaví a zápatí), zobrazení stránky, odstavec a jeho vlastnosti, struktura dokumentu, objekty v textu (obrázek, tabulka), pravidla pro estetickou úpravu textu OSV komunikace MV stavba mediálních sdělení (struktura některých dokumentů dopis, ) MV tvorba mediálních sdělení (psaní delších textů) Čj základní typografická pravidla, kvalita písemného projevu, gramatická a obsahová správnost, náměty z prózy i poezie, tvorba vlastních předloh Vv- náměty a inspirace k PC grafice, tvorba předloh, tvorba pozvánek, diplomů a ostatních příležitostných tiskovin 7/5

4 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 7. Výstupy Učivo Průřezová témata - dbá na pořádek a logickou strukturu ve svých složkách - dokáže chránit svůj počítač před viry, dodržuje pravidla preventivní ochrany před viry - uvědomuje si problémy spojené s autorskými právy Ochrana dat zabezpečení PC a dat před zneužitím cizí osobou, před poruchou PC, chybou obsluhy, před počítačovými viry, antivirové programy, péče o PC, pořádek v PC jako základ efektivní práce, autorská práva, licence, legální software OSV seberegulace a sebeorganizace - jmenuje výhody a nevýhody lokálních sítí - načrtne základní struktury sítí - zná historii vzniku a vývoje Internetu, zná základní služby Internetu - vysvětlí princip poč. sítě a fungování Internetu - zhodnotí různé možnosti připojení k Internetu - zřídí si soukromou mailovou schránku - el. poštu dokáže používat pro komunikaci i pro odesílání a přijímání souborů (prací, úkolů - přílohy) - využívá další způsoby el. komunikace - odpovědně přistupuje k nevhodným obsahům na stránkách Počítačové sítě - lokální sítě (základní druhy, jejich výhody a nevýhody, bezpečnost sítě), Internet, jeho historie a fungování, elektronická pošta, chat, možnosti připojení OSV Komunikace (využívání různých komunik. způsobů a programů) Čj - Pravidla komunikace, popis vlastní osoby, komunikace s ostatními lidmi (monolog, dialog) písemná forma 7/6

5 - web používá jako zdroj informací - orientuje se v dalších službách internetu (např. bankovnictví, internetové obchody, ) WWW = world wide web = web: pojmy: hypertext, multimediální pohyb po webu: - přes hypertextové odkazy - známá adresa - vyhledávání ukládání z webu: - obrázek - celá stránka vykopírování části textu OSV - komunikace, rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, hodnoty postoje, praktická etika (orientace v různých zdrojích a velkém množství informací, jejich hodnocení) VDO občan, občanská společnost a stát (seznámení s adresami stránek různých institucí a orgánů) EGS Evropa a svět nás zajímá (principy a využití celosvětové sítě - Internetu a počítačové komunikace) MV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (hodnocení různých zdrojů informací a jejich zpracování) MV fungování a vliv Veškeré předměty - vyhledávání webových stránek k tématům různých předmětů, získávání informací ze světa, komunikace s lidmi různých kultur 7/7

6 médií ve společnosti (význam a vliv internetu a dalších informačních zdrojů) VEGSVýchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Objevujeme Evropu a svět (naše vlast), získávání informací o zemích Evropy, nové kontakty - orientuje se v Excelovském okně, sešitě apod. - dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji daty a upravit její vzhled - s daty pomocí vzorců dokáže provádět jednoduché početní operace - na základě tabulky dokáže vytvořit graf a upravit jeho vzhled - graf i tabulku dokáže vložit do Wordu Tabulky a grafy (MICROSOFT EXCEL) tabulka, buňka (číslo, text, funkce), formát buňky, grafy (prvky a oblasti grafu, typy grafů) OSV kreativita MV VDO EV M jednoduché početní operace, grafické znázornění dat grafy, využití tabulek, náměty na tabulky - návrh vlastního originálního rozvrhu 7/8

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie 5.11. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Informatika

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY 478 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 0+1 0+1 0+1 Povinnost

Více

5.3.2 Informatika - 2. stupeň

5.3.2 Informatika - 2. stupeň 5.3.2 Informatika - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň Informatika / Svět informatiky Charakteristika předmětu druhý stupeň Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou

Více

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu: Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu: 1.Obsahové vymezení Vyučovací předmět Informatika je vyučován od 5. do 9. ročníku ZŠ. Jeho

Více

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je určena pro 4. a 5. ročník 1. stupně a všechny

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program IVT Gymnázium Strakonice, Máchova 174 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie 5.3 Oblast: 5.3.1 Obor: Předmět: Informatika Charakteristika předmětu informatika 2. stupeň Předmět Informatika spadá do vzdělávacího oboru. Předmět zaměřen na aktivní využívání informačních technologií

Více

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6 Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávacího

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Obsahové vymezení Předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie z ZV a

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Brantice 1 Preambule Dnešní společnost se výrazně globalizuje. Vzdělávání by proto

Více