RO 74. VÝTAH z USNESENÍ ze 74. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RO 74. VÝTAH z USNESENÍ ze 74. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 19. 8. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce."

Transkript

1 VÝTAH z USNESENÍ ze 74. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr Bělan, Mgr. Lubomír Bardaševský, p. Marcela Košáková, Mgr. Ing. Jindřich Hudeček p. Stařinský, p. Olšák, Ing. Váňa, p. Bindač rozhodla, na základě žádosti, udělit žadateli souhlas vlastníka veřejné dopravní infrastruktury (místní komunikace), k připojení sousední nemovitosti pozemku zřízením sjezdu v místě dle předložené situace. - rozhodla, na základě žádosti, udělit žadateli souhlas k provedení oplocení části obecního pozemku, který užívá na základě uzavřené nájemní smlouvy k pozemku. Oplocení, jak je zakresleno v kopii katastrální mapy, bude provedeno jako jednoduché z ocelových sloupků a drátěného pletiva. Se stavbou oplocením RO souhlasila za podmínky, že bude stavbou dočasného charakteru, po dobu trvání nájmu k pozemku a v případě ukončení nájmu žadatel toto oplocení z obecního pozemku odstraní na své náklady do 30. dnů ode dne ukončení nájmu. RO dále rozhodla udělit souhlas souseda s oplocením pozemků, které jsou ve vlastnictví žadatele. RO zmocnila starostu k vyznačení souhlasu v situačním výkresu oplocení. Souhlas obce nenahrazuje rozhodnutí nebo jiné opatření vyžadovaná zvláštními právními předpisy. - schválila návrh kapitoly Životní prostředí Integrované strategie rozvoje území v působnosti MAS Hlučínsko pro plánovací období , který zpracoval starosta obce Bohuslavice Kurt Kocián a ředitel obchodní společnosti Ceta s.r.o. Ing. Veselský s návrhem doplnit bod č. 8 - Významné krajinné prvky, chráněná území a přírodní rezervace o položku památný strom Janova lípa v Ludgeřovicích (obvod kmene 432 cm 1,3 m nad zemí, výška stromu 25m). - vzala na vědomí Rozhodnutí KHS MSK se sídlem v Ostravě, kterým se MŠ Ludgeřovice se sídlem Hlučínská 496, Ludgeřovice, povoluje výjimka, na jejímž základě může být toto předškolní zařízení provozováno za stávajících prostorových podmínek a vnitřního uspořádání do rozhodla, ve smyslu ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), o přijetí věcných darů od Občanského sdružení Perutě, sídlem Pavla Perky 347, Veverská Bítýška v celkové hodnotě 4.136,40 Kč. Jedné se především o hygienické potřeby, které mají být podle doporučení dárce rozděleny mezi sociálně slabé občany, popř. mají být nabídnuty organizacím, které o takové občany pečují a mají sídlo na území obce. RO uložila vedoucí úseku správních činností nabídnout darované věci nejprve Domu sv. Eufrazie, popř. DPS sv. Mikuláše. Strana 1 (celkem 5)

2 a) vzala na vědomí informaci, že ke dni 29. dubna 2013 došlo ke změně statutárního orgánu obchodní společnosti JIKOL STEEL s.r.o. b) rozhodla, na základě žádosti obchodní společnosti JIKOL STEEL s.r.o. o ukončení pronájmu nebytových prostor v Obecním domě na ul. Hlučínská 600 v Ludgeřovicích, a to dohodou ke dni RO zmocnila starostu obce podpisem Dohody o ukončení pronájmu předmětných nebytových v prostor v objektu Obecního domu. c) rozhodla odvolat svůj souhlas s umístěním sídla obchodní společnosti JIKOL STEEL s.r.o. na adrese Ludgeřovice, Hlučínská 600/30, který jí byl udělen usnesením RO č. 99/6-101 na 15. schůzi dne , tedy v době, kdy tato společnost podnikala pod obchodním jménem Manejador bueno s.r.o. d) vzala na vědomí oznámení jednatele společnosti o změně obchodního jména obchodní společnosti Et-grandir, která má na základě svolení, uděleného radou obce Ludgeřovice, sídlo v budově Obecního domu na adrese Ludgeřovice, Hlučínská 600. S účinností od podniká výše uvedená společnost pod názvem SOREO PLUS s.r.o. e) vzala na vědomí žádost obchodní společnosti SOREO PLUS s.r.o. se sídlem Ludgeřovice, Hlučínská 600 o pronájem nebytových prostor v objektu Obecního domu v Ludgeřovicích na ul. Hlučínská. RO rozhodla předmětné žádosti nevyhovět. f) rozhodla odvolat svůj souhlas s umístěním sídla obchodní společnosti SOREO PLUS s.r.o. na adrese Ludgeřovice, Hlučínská 600/30, který jí byl udělen usnesením RO č. 99/6-25 na 65. schůzi dne , tedy v době, kdy tato společnost podnikala pod obchodním jménem Et-grandir s.r.o. Kontrola usnesení z minulých schůzí. a) rozhodla o uzavření smluv o právu provést stavbu na cizím pozemku, smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (dále jen Smlouvy) k pozemkům, dotčeným výstavbou veřejné části sítě splaškové kanalizace, u kterých došlo od uzavření původní Smlouvy ke změně vlastníka, popř. došlo k rozdělení pozemku nebo původní Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozbyla platnosti. Seznam Smluv je přílohou č. 1 tohoto usnesení a tvoří jeho nedílnou součást. RO zmocnila starostu obce k podpisu Smluv dle seznamu, předloženého vedoucím odboru výstavy, ŽP a údržby obce. b) vzala na vědomí informace místostarosty obce, vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce a projektového manažera stavby o průběhu jednání výrobního výboru, která se uskutečnila ve dnech 1., 8. a v rámci stavby Splašková kanalizace dolní a horní Ludgeřovice II. etapa. ca) vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že žadatelé byli písemně informování o rozhodnutí RO, kterým byla zamítnuta jejich žádost o finanční a technickou výpomoc při stavbě přípojky splaškové kanalizace k jejich nemovitostem. Současně jim byla nabídnuta finanční náhrada za zřízení věcného břemene k jejich pozemkům, ve kterých bude umístěna stoka veřejné části splaškové kanalizace ve výši dle usnesení z minulé schůze RO. Strana 2 (celkem 5)

3 cb) rozhodla nevyhovět žádosti o finanční a technickou výpomoc při stavbě přípojky splaškové kanalizace k jejich nemovitostem s tím, že bude prodloužena odbočka kanalizační stoky TL 19, čímž dojde ke zjednodušení a snížení nákladů na realizaci přípojky k nemovitostem jmenovaných. d) vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že žadatelé byli písemně informování o rozhodnutí RO, kterým byla zamítnuta jejich žádost o změnu technologie při stavbě kanalizační stoky TL2 a TL2a přes jejich pozemky. Současně jim byla nabídnuta finanční náhrada za zřízení věcného břemene k jejich pozemkům, ve kterých bude umístěna stoka veřejné části splaškové kanalizace ve výši dle usnesení z minulé schůze RO. e) rozhodla, na základě udělení souhlasu vlastníka dotčených pozemků, o změně trasy stoky TL 29 přes jeho pozemky. f) rozhodla vyhovět žádosti vlastníka nemovitosti č. p. xxxxxx o poskytnutí přečerpávacího zařízení k čerpání odpadních vod z nemovitosti žadatele, poněvadž zvýšením nivelety dna potrubí páteřní stoky oproti původní projektované výšce nebude moci žadatel využít gravitačního odvádění odpadních vod z nemovitosti na jeho pozemku. RO rozhodla předmětné žádosti vyhovět s tím, že obec pořídí požadované přečerpávací zařízení na své náklady a poskytne ho žadateli na dobu 10 let k bezplatnému užívání na základě smlouvy o výpůjčce. - rozhodla uhradit z rozpočtu obce na r. 2013, konkrétně z fondu starosty obce, startovné mužstvu TJ Ludgeřovice, které se zúčastní dne fotbalového Turnaje starších mužů O pohár starostů obcí Petřkovic, Lhotky, Hošťálkovic a Ludgeřovic, který se uskuteční na fotbalovém stadiónu SK Ostrava Lhotka. - vzala na vědomí informaci starosty obce, že SFŽP ČR vyhověl návrhu obce Ludgeřovice na prodloužení termínu pro dodání podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí dotace na pořízení stroje na úklid komunikací za účelem snížení prašnosti v obci Ludgeřovice, a to do a) rozhodla o podání žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů CZ-SK za účelem financování hasičské soutěže Firefighters Challenge b) schválila rozpočet hasičské soutěže Firefighters Challenge 2014 ve znění návrhu, zpracovaného Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy se sídlem Tř. T. Bati 5146, Zlín. - rozhodla, aby se v zastoupení obce Ludgeřovice zúčastnily slavnostního koncertu, věnovaného obětem represálií v 50 letech minulého století a oslav u příležitosti 111. výročí narození a 61. výročí úmrtí státníka, právníka a publicisty Dr. Clementisa, které se uskuteční ve dnech v Tisovci, max. čtyři osoby vybrané starostou obce. RO uložila místostarostovi obce, aby zabezpečil vystoupení účinkujících na koncertě, věnovaném obětem represálií, kteří budou na tomto koncertě reprezentovat obec Ludgeřovice vystoupením v délce cca 15 minut. - rozhodla o uzavření Smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb. Smlouva se Strana 3 (celkem 5)

4 uzavírá na dobu určitou do RO zmocnila starostu obce k podpisu předmětné smlouvy ve znění návrhu, předloženého poskytovatelem. - vzala na vědomí informaci starosty obce, že po rekonstrukci části objektu zdravotního střediska, ve kterém v minulosti ordinovala dětská lékařka, je tato část objektu stavebně připravena pro instalaci bankomatu. - rozhodla neuzavřít Smlouvy o výpůjčce sběrných nádob pro sběr odpadů z obalů s obchodní společností EKO-KOM, a.s. se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4, na jejímž základě půjčitel nabídnul přenechat vypůjčiteli (obci Ludgeřovice) bezplatně k užívání 4 kontejnery K-H-PA 1100, určené pro sběr papíru, 1 kontejner K-H-PL 1100, určený pro sběr plastů a 1 kontejner K-S-GC 1550, určený pro sběr barevného skla. - vzala na vědomí Rozsudek Okresního soudu v Opavě ve věci určení nájemného u bytu na ul. Nádražní č. p. 960/6, Ludgeřovice a rozhodla nepodávat proti tomuto rozhodnutí odvolání ve smyslu Poučení, které je obligatorní součástí předmětného rozsudku. a) vzala na vědomí žádost o spolupráci obce při výstavbě vodovodního řadu PE 100 RC D 110 x 10 mm v délce 71m podél ulice Vrablovecká, který bude sloužit k napojení vodovodní přípojky pro rodinné domy, jejichž výstavba je plánována na pozemcích parc.č. 3080/30, 3080/49, 3080/50 a 3080/48. Na předmětný vodovod mají být dále napojeny v budoucnu i pozemky, které bude obec prodávat zájemcům o stavbu rodinných domů a ke kterým bude obec budovat před jejich odprodejem inženýrské sítě. b) rozhodla vyhovět žádosti, specifikované v bodu a) za podmínky, že obec zajistí výstavbu předmětného vodovodu na své náklady a vlastníci parc.č. 3080/30, 3080/49, 3080/50 a 3080/48 věnují obci jako částečnou kompenzaci nákladů na stavbu vodovodu finanční dar ve výši 50 % z celkových nákladů na stavbu vč. DPH. RO uložila starostovi obce seznámit vlastníky dotčených pozemků s tímto návrhem rady obce a informovat radu obce na nejbližší schůzi o jejich stanovisku. - vzala na vědomí informaci starosty obce, že dne obec obdržela od SFŽP ČR registrační list pro akci Přírodní hřiště Mateřská škola Ludgeřovice. - rozhodla, na základě žádosti, udělit žadateli souhlas s uložením stavby přípojky vody a zemního plynu (pro budoucí stavbu RD ) na pozemku ve vlastnictví obce, která je v souladu s územním plánem. Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí, souhlas nebo jiná opatření vyžadována zvláštními právními předpisy a lze jej použít pro potřeby územního a stavebního řízení stavby. RO současně rozhodla udělit výslovný souhlas se zjednodušeným územním řízením stavby. - vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že oprava povrchu místní komunikace na rozhraní Vrablovce a Rovnin byla zhotovitelem dokončena ve smyslu smlouvy o dílo. Strana 4 (celkem 5)

5 - vzala na vědomí žádost o odprodej pozemku parc. č. 2638/7 travní porost v k.ú. Ludgeřovice o výměře m 2 a dále pak žádost o odprodej pozemku parc. č ost. plocha, jiná plocha v k.ú. Ludgeřovice o výměře m 2. RO rozhodla doporučit ZO realizaci prodeje pozemků následujícím způsobem: a) prodej pozemku parc. č ost. plocha, jiná plocha, v k.ú. Ludgeřovice o výměře m 2 žadateli za cenu 3 745,- Kč, b) prodej pozemku parc. č. 2638/7 travní porost v k.ú. Ludgeřovice o výměře m 2 žadateli za cenu ,- Kč. Kupní cena byla stanovena na základě znaleckého posudku ze dne a) vzala na vědomí oznámení obchodní společnosti SmVaK Ostrava, a.s. o zahájení stavby: Řešení havarijního stavu vodovodního řádu" na ul. Višňová a ul. Vrablovecká. b) rozhodla udělit souhlas ke vstupu na pozemky parc.č a 3149 v k.ú. Ludgeřovice, které jsou majetkem obce Ludgeřovice (ul. Vrablovecká, ul. Višňová), za účelem provedení opravy vodovodu. - vzala na vědomí informaci místostarosty obce a vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že práce na odstranění nátrže břehu rybníka č. 2 nebyly vybraným dodavatelem dosud zahájeny. a) rozhodla, na základě posouzení předložené cenové nabídky a ve smyslu čl. 3 odst. 3 Směrnice č. 3/2013, kterou se upravuje postup při zadávání dodávek, služeb nebo stavebních prací malého rozsahu, o uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace, potřebné k podání žádosti o dotaci k projektu Regenerace zeleně v obci Ludgeřovice. RO zmocnila starostu obce podpisem smlouvy o dílo. b) vzala na vědomí návrhy mandátních smluv na komplexní zajištění administrace projektu Regenerace zeleně v obci Ludgeřovice, které předložila Regionální rozvojová agentura Východní Moravy se sídlem Tř. T. Bati 5146, Zlín a Regionální poradenská agentura s.r.o. se sídlem Starobrněnská 20, Brno a uložila starostovi obce, aby do příští schůze zajistil podání konkurenční nabídky k zajištění komplexní administrace předmětného projektu. Zpracoval: Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, tajemník OÚ Ludgeřovice v Ludgeřovicích, Schválili: Mgr. Daniel Havlík starosta obce Mgr. Pavel Lokaj místostarosta obce Strana 5 (celkem 5)

6 Strana 6 (celkem 5)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013 75/2013-RADA/3389-75. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 75/2013-RADA/3390-75. Rada města předložený program jednání RM 75/2013-RADA/3391-75. Rada města informaci o splněných usnesení č.

Více

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005...

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Obnova a rozvoj vesnic Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více