Podmínky a normy v pneumatické technice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky a normy v pneumatické technice"

Transkript

1 Podmínky a normy v pneumatcké technce Na co je třeba dbát př použtí výrobků Festo? Předpokladem použtí dle svého účelu je dodržení uvedených mezních hodnot pro techncké údaje a dodržování pokynů a je tedy nutné aby užvatel všechny tyto požadavky zajstl Př použtí pneumatckých prvků jetřebadbátnaprovozsespráv ně upraveným stlačeným vzdu chem bez agresvních médí Př používání prvků Festo v úlo hách zaměřených na bezpečnost je vždy nutné dodržovat státní předpsy např směrnce o stroj ním vybavení spolu s odpovídají cím normam a pravdly oboro vých svazů Samostatné přestavby a změny na výrobcích a systémech Festo znamenají bezpečnostní rzko a nejsou z tohoto důvodu dovo leny Za škody vyplývající z takové čnnost nemůže frma Festo převzít žádnou zodpovědnost Vyžádejte s konzultac u frmy Festo pokud př plánovaném použtí platí některý z následu jících bodů: okolní podmínky podmínky použtí nebo provozní médum se odlšují od uvedených technckých údajů výrobek by měl mít nějakou bezpečnostní funkc je vyžadována analýza rzk nebo bezpečnost př nejstotě o vhodnost výrobku pro plánované použtí př nejstotě o vhodnost výrobku pro použtí v úlohách orentovaných na bezpečnost Všechny techncké údaje odpovídají stavu v době vydání Normy v pneumatce I v pneumatce mají normy svoje opodstatnění Normy znamenají sjednocení standardzac pro využtí všeobecných vlastností Normy vyžadují raconalzac která přnáší bezpečnost ldem zařízením např prostřednctvím meznárodně stanovených jedno tek a velčn a zajšťuje kvaltu díky určeným kvaltatvním parametrům a podmínkám Tento katalog také obsahuje výrobky dle norem Krátký přehledmázaúkolukázat co znamenají normy zejména pro oblast čnnost frmy Festo pro pneumatku a automatzační technku Festo jž léta pracuje na návrzích národních a meznárodních norem Normalzacejecelosvětově koordnována organzací ISO meznárodní organzace pro standardzac Internatonal Standardsaton Organsaton Evropské standardy jsou zakot venyvnormácheu Obsah těchto norem vstupuje též do norem DIN Meznárodní elektrotechncká komse IEC spolupracuje s ISO Komse IEC vytváří normy pro elektrcké konstrukční díly např stupně krytí dle IEC Kaptola 1 Pneumatcké pohony válce dle norem ISO DIN ISO válce dle norem ISO ISO DIN ISO VDMA NFE 9 a UNI 9 vdlcové koncovky dle normy DIN ISO 8 vdlcové koncovky dle normy DIN ISO 8 9 Kaptola 3 Vently/ventlové termnály ventlové termnály pro vently dle norem elektromagnetcké a pneumatcké vently s přpojovacím obrazcem dle ISO 7 přpojovací desky pro vently dle ISO 7 ventlové termnály s přpojovacím obrazcem dle ISO 7 elektromagnetcké a pneumatcké vently s přpojovacím obrazcem dle ISO 99 ventlové termnály s přpojovacím obrazcem dle DIN ISO 99 přpojovací desky pro vently s přpojovacím obrazcem dle ISO 99 a vnějším rozměry dle VDMA elektromagnetcké vently s přpojovacím obrazcem dle VDI VDE 8 Namur Kaptola 6 Úprava stlačeného vzduchu/hadce a šroubení manometry dle DIN EN 8 7 tlakové nádoby dle směrn ce 97 EG 87 EWG nebo EN 8 bezpečnostní rychlospojky dle ISO techncké nformace 2007/7 změny vyhrazeny katalog výrobků

2 Úprava stlačeného vzduchu Proč upravovat stlačený vzduch? Voda obsažená ve vzduchu Maxmální obsah vody ve vzduchu relatvní vlhkost vzduchu závsí na teplotě Na objemovou jednotku v m³ může vzduch pojmout pouze určté množství vody v g nezávsle na tlaku vzduchu Čím je vzduch teplejší tím více vody dokáže pojmout Nadbytečná vlhkost se vyloučí Pokud teplota vzduchu klesne např z C na C sníží se maxmální obsah vody pro stlačený vzduch z 8 g m³ na g m³ Stlačený vzduch může tedy pojmout jen cca jednu třetnu vody Zbytek g m se vyloučí jako kapky rosa a musí být odváděn aby nevznkaly škody obsah vody [g m ] teplota vzduchu [ C] Kondenzace vody Voda je ve vzduchy vždy v podobě vzdušné vlhkost Př ochlazení stlačeného vzduchu se voda ze vzduchu vylučuje ve velkém množství Škodám a poruchám funkce přpojených spotřebčů zapříčněným korozí v rozvodu stlačeného vzduchu se zabraňuje sušením vzduchu Znečštění olejem Také u kompresorů které pracují bez oleje vznká kvůl olejovým mlhám v nasávaném vzduchu zatížení zbytkovým olejem Tento olej je však nevhodný k mazání pohonů a může dokonce ctlvé díly zanést Částce nečstot a rz Pevné částce se vyskytují v podobě prachu saze odírání produkty koroze hlavně v centrech aglomerací Přímořské oblast jsou zpravdla trochu méně prašné avšak obsahují navíc částce sol z odpařené mořské vody Prach se klasfkuje na velký prach > µm jemný prach > < µm a velm jemný prach < µm techncké nformace katalog výrobků změny vyhrazeny 2007/7

3 Úprava stlačeného vzduchu Jak čstý musí být stlačený vzduch? V požadavcích se uvádí stupeň čstoty Odpověď je nasnadě: Stlačený vzduch musí být tak čstý aby nezpůsobl žádnou poruchu nebo poškození Nečstoty způsobují opotřebení na kluzných plochách a těsncích prvcích Tím může docházet ke zkracování žvotnost pneuma tckých dílů Protože každý fltr klade odpor proudění měl by být stlačený vzduch z důvodu hospodárnost pouze tak čstý jak je to nutné Kvalta stlačeného vzduchu se vyjadřuje v třídách kvalty podle normy DIN ISO 8 7 Zde uvádíme jaké nečstoty jsou přípustné v jednotlvých třídách stlačeného vzduchu Šroká škála uplatnění stlačeného vzduchu s sebou přnáší nejrůz nější nároky na kvaltu stlačeného vzduchu Pokud je požadována vysoká kvalta stlačeného vzdu chu měl by být fltrován ve více stupních Pokud byste se spokoj l pouze s jemným fltrem musel byste jej často vyměňovat Údaje o třídách kvalty by měly obsahovat následující nformace vuvedenémpořadí: třída kvalty ohledně pevných nečstot třída kvalty ohledně obsahu vody třída kvalty ohledně celkového obsahu oleje kapčky mlhy a výpary Návrh velkost -H- Upozornění Jednotky na vstupu rozvodu stlačeného vzduchu musejí mít velký průtok protože musejí dodávat všechen potřebný vzduch Další nformace kaptola Návrh jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu vychází z toho jakou spotřebu vzduchu má zařízení Malé jednotky vedou ke kolísání tlaku a ke kratší žvotnost fltru V zájmu hospodárnost byste stlačený vzduch s vysokou kva ltou měl používat pouze tam kdejetoskutečněnutné Roz bočovací moduly mez samostat ným stupn fltrace umožňují zjšťovat různé kvalty vzduchu Funkce jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu Fltry stlačeného vzduchu zbavují vzduch pevných částc a kapček vlhkost Částce velkost > µm podle jemnost fltru se zachycují sntrovaným fltrem Kapalny se odlučují s využtím odstředvé síly Kondenzát nashromážděný ve fltračnínádoběsemusíčasod času odstraňovat protože jnak by mohl být strháván vzduchem Různá odvětví průmyslu často vyžadují velm jemně fltrovaný vzduch: v chem farmac technce procesů potravnářství atd se proto používají jemné a velm jemné fltry Jemné fltry slouží k předřadné fltrac na hodnotu µm Velm jemné fltry téměř zcela zbavují řídcí vzduch zbývajících kapének vody č olejů a znečsťu jících částc Přtom se vzduchu odfltruje na hodnotu µm Redukční ventl udržuje stálý pracovní tlak sekundární strana nezávsle na výkyvech tlaku v sít prmární strana a spotřebě vzduchu Vstupní tlak musí být vždy vyšší než pracovní tlak Maznce stlačeného vzduchu má za úkol v případě potřeby dodat dostatek mazva pro pneumatcké díly Olejsenasávázezásobníku a př styku s proudícím vzduchem se rozprašuje Maznce začíná pracovat až tehdy když je prou dění vzduchu dostatečné Mazaný stlačený vzduch U mazaného stlačeného vzduchu je nutné postupovat podle těchto pravdel: Používejte specální olej Festo OFSW nebo alternatvy uve dené v katalogu odpovídající normě DIN HLP ; základní vskozta oleje cst př C V mazaném stlačeném vzduchu nesmí podíl oleje překročt mg m DIN ISO 8 7 třída Stlačený vzduch přpravovaný kompresorem musí odpovídat kvaltě nemazaného vzduchu Provoz s mazaným vzduchem vede k vyplachování mazva které by jnak stačlo na celou dobu žvotnost př nemazaném provozu To může vést k poruchám funkce Pokud je to možné maznce by měla být umístěna vždy přímo před příslušným válc a na mazaný vzduch by nemělo běžet celé zařízení Zařízení nezásobujte olejem nadměrně Pro ověření správně nastaveného mazání lze provést níže popsaný test olejového obrazu : U odvět rávacího otvoru bez tlumče hluku pracovního ventlu nejvzdálenějšího válce přdržte ve vzdálenost cm kus bílého papíru Po určté době provozu zařízení může mít papír lehké žlutavé zabarvení Odkapávající olej je jasnou známkou přeolejování Jným dokladem přílšného mazání je zbarvení případně stav tlumče hluku na odvětrá ní Jasně žluté zabarvení a kapky oleje sgnalzují že je nastaveno přílš slné mazání Nečstý nebo nesprávně maza ný stlačený vzduch zkracuje žvotnost pneumatckých prvků U jednotek pro úpravu stlače ného vzduchu je nutné nejméně dvakrát týdně kontrolovat kondenzát a nastavení mazání To by mělo být zahrnuto v plánu údržby zařízení V zájmu ochrany žvotního prostředí byste měl uslovat o to aby zařízení nepotřebova lo přídavné mazání Pneumatcké vently a válce Festo jsou konstruovány tak aby př schválených provozních podmínkách nepotřebovaly žádné dodatečné mazání a přesto zaručly dlouhou žvotnost techncké nformace 2007/7 změny vyhrazeny katalog výrobků

4 Úprava stlačeného vzduchu Obsah oleje Zde je nutné rozlšovat mez zbyt kovým olejem př nemazaném provozu a přídavným olejem př mazaném provozu Nemazaný provoz: Výzkumy zbytkového množství olejů ukázaly že různé druhy olejů vedou ke zcela odlšným následkům Z tohoto důvodu se musí př zhodnocení zbytkového množství oleje rozlšovat mez následujícím druhy oleje: Bo oleje: Oleje na báz synte tckýchnebopřírodníchesterů např řepkový olej V tomto případě nesmí zbytkový podíl oleje překročt maxmálně mg m To odpovádá normě DIN ISO 8 7 třída kaptola Větší množství oleje způsobuje škody u O kroužků těsnění a dalších dílů pneumatckých zařízení např nádobek fltrů což by mohlo vést k předčas nému selhání výrobků Mnerální oleje např HLP oleje dle normy DIN část až nebo odpovídající oleje na báz polyalfaolefínů PAO Vtomtopřípaděnesmízbytko vý podíl oleje překročt max mg m To odpovídá normě DIN ISO 8 7 třída kaptola Větší podíl zbytkového oleje nelze nezá vslenaolejzkompresoru přpustt neboť by časem došlo k vymytí základního mazva To může vést k poruchám funkce Vlhkost Sušení stlačeného vzduchu pro provoz ve vytápěném vntřním prostoru < C na rosný bod C Pevné částce -H- Upozornění Rosný bod musí být mn o K nžší než teplota méda jnak dochází k zamrzání rozpínajícího se vzduchu Odpovídá normě DIN ISO 8 7 nejméně třídě kaptola Velkost částeček max µm Odpovídá normě DIN ISO 8 7 třída kaptola Vhodné druhy olejů Specální olej v nádobě l: označení pro objednávky 8 OFSW Rozdělení tříd kvalty dle normy DIN ISO třída pevnéčástce obsah vody obsah oleje max velkost částc max hustota částc max rosný bod max hustota olejových částc [µm] [mg m³] [ C] [mg m³] není defnováno Kvalta stlačeného vzduchu v úlohách úlohy třídy dle DIN ISO 8 7 doporučené stupně fltrace doporučený rosný bod částce voda olej [µm] [ C] techncké nformace báňský průmysl 7 opracování skla a kamene výroba obuv svářecí zařízení standardní pneumatcká zařízení standardní pneumatcká zařízení bologcký olej balcí stroje obráběcí stroje vyvolávání flmu aktvníuhlí snímače nástrojový vzduch lakovací zařízení potravnářský průmysl aktvníuhlí vzduchová ložska přesné redukční vently technka procesů přeprava granulátu přeprava prášku katalog výrobků změny vyhrazeny 2007/7

5 Podmínky použtí ventlů Médum Pneumatcké vently Festo mohou za normálních podmínek použtí pracovat s mazaným nemaza ným stlačeným vzduchem Pokud by ve zvláštních případech bylo nutné použít jnou kvaltu stlačeného vzduchu dozvíte se to z technckých údajů o příslušných výrobcích Provoz bez oleje je umožněn volbou použtých kombnací materálů geometrckým uspo řádáním dynamckých těsnění a základním mazacím tukem z výroby Provoz bez oleje je možný za následujících podmínek: Jakmle jsou jednou vently použty s mazaným vzduchem je bezpodmínečně nutné pro další provoz použít zase maza ný vzduch neboť mazaný vzduch vypláchnul původní tuk V každém případě je však vyžadována jemnost fltrace která odstraní nečstoty až do velkost µm standardní provedení fltrační vložky Pro zvláštní způsoby použtí může být nezbytný velm jemně fltrovaný stlačený vzduch Jmenovtá světlost Jmenovtá světlost je vlastně nejmenší průřez v hlavním proudu ventlu uvádí průměr příslušeného obvodu a vyjadřuje se tedy v mm Je to hodnota která umožňuje pouze omezené srovnání různých dílů Př porovnávání výrobků je také nezbytné brát v úvahu normální jmenovtý průtok Normální jmenovtý průtok Normální jmenovtý průtok qn N je u Festo používaná hodnota pro zařízení nebo konstrukční díl uváděná v l mn Jednáseojmenovtýprůtok vztažený ke standardním podmínkám podle DIN : t n = C p n = baru p n = absolutní tlak okolní tlak Jmenovtý průtok q n je průtok který se měří př jmenovtých podmínkách U frmy Festo platí následující jmenovté podmínky: zkušební médum: vzduch teplota ± C = teplota méda zkušební prostředí př pokojové teplotě nastavené tlaky jsou: pro díly s konstantním průřezem např vently : vstupní tlak p = barů výstupní tlak p = barů výjmka : tlumč hluku vstupní tlak p = barů výstupní tlak p =pamb pamb =atmosférckýtlak výjmka : nízkotlaké díly vstupní tlak p = baru výstupní tlak p =pamb Pro redukční vently: nastavuje se vstupní tlak p = barů konstantní a výstupní tlak p = barůpřq= l mn Pakseprůtokpomaluzvyšuje škrtcím ventlem a stále roste až hodnota výstupního tlaku dosáhne hodnoty p = barů Takto nastavený průtok se změří Tlak a rozsahy tlaku Tlak Provozní tlak Rozsah provozního tlaku Síla na plochu Je nutné rozlšovat mez reatvním tlakem vůč atmo sféře a absolutním tlakem Údaje otlakupropneumatckázařízení je v zásadě nutné chápat jako relatvní tlaky vůč atmosféře pokud není výslovně uvedeno jnak Označování v rovncích relatvní tlak vůč atmosféře p absolutní tlak pabs jednotka: bar Pa Pascal bar = Pa Údaje s výrazem max nebo max přípustný uvádějí do jakého maxmálního tlaku lze díl nebo systém bezpečně provozovat Jednáseorozsahmeznejnžším potřebným a nejvyšším přípust ným provozním tlakem pro spole hlvý provoz prvku nebo systému Tento tlakový rozsah je v pneu matce označován jako rozsah pracovního tlaku Rozsah řídcího tlaku Vypínací tlak Absolutní tlak Tlak pro sepnutí Rozsah mez nejnžším nutným a nejvyšším přípustným řídcím tlakem pro bezvadnou funkc ventlu nebo systému Je normalzovaný dle ISO 99 např následující tlaky: ; ; ; ; a barů Př poklesu tlaku pod tuto hod notu se monostablní ventl vrátí slou pružny do kldové polohy V plně vyprázdněném prostoru ní vakuum je tlak Od tohoto nulového bodu se počítají absolutní tlaky Tlak kterým se aktvuje ventl Katalogové údaje o tlaku pro sepnutí je nutné chápat tak že tento mnmální tlak musí být přveden na vstup aby ventl spolehlvě sepnul techncké nformace 2007/7 změny vyhrazeny katalog výrobků

6 Označení přívodů pneumatckých dílů dle normy ISO 5599 Označení přívodů čísly dle ISO 99 písmeny pro vently a přívod stlačeného vzduchu P pracovní výstupy B A C odvětrání S R T řídcí přívody sgnál Z Y Z přívody řídcího tlaku spotřeba energe 8 8 odvětrání předřadných řídcích ventlů dýchání ventlů L ještě se často vyskytuje v prax ruší výstupní sgnál techncké nformace katalog výrobků změny vyhrazeny 2007/7

7 Podmínky použtí pohonů Médum Pneumatcké pohony Festo mohou za normálních podmínek použtí pracovat jak s mazaným tak s nemazaným stlačeným vzdu chem Pokud by ve zvláštních případech bylo nutné použít jnou kvaltu stlačeného vzduchu dozvíte se to z technckých údajů o příslušných výrobcích Provoz bez oleje je umožněn volbou použtých kombnací materálů geometrckým uspořádáním dynamckých těsnění a základním mazacím tukem z výroby Provoz bez oleje je možný za následují cích podmínek: Jakmle jsou jednou pohony použty s mazaným vzduchem je bezpodmínečně nutné pro další provoz použít zase maza ný vzduch neboť mazaný vzduch vypláchnul původní tuk Určené použtí Pneumatcké pohony slouží k přeměně energe stlačeného vzduchu na pohybovou energ přčemž dochází k přenosu sl Frekvence Pohony nejsou určeny k použtí jako pružný nebo tlumcí prvek protože vznká další zatížení Pokud jsou pneumatcké pohony používány s maxmální možnou rychlostí je nutné mez pohyby zdvhu započítat časy přestávek Pro nemazaný provoz je pro maxmální frekvenc nutné vycházet ze střední rychlost m s Montážní poloha Provozní tlak Rozsah provozního tlaku Montážní poloha je u pohonů Festo v zásadě lbovolná Pokud jsou nutná omezení nebo zvláštní opatření dozvíte se to v technc kých údajích pro příslušný výrobek Údaje s výrazem max nebo max přípustný uvádějí do jakého maxmálního tlaku lze pohon nebo systém bezpečně provozovat Jednáseorozsahmeznejnžším potřebným a nejvyšší přípustným provozním tlakem pro spolehlvý provoz prvku nebo systému Tento tlakový rozsah je v pneu matce označován jako rozsah pracovního tlaku Využtelná síla jednočnných válců Pro efektvní využtelnou sílu válců je nutné vzít v úvahu odchylky síly pružny dle DIN 9 stupeň Navíc je Přípustné odchylky zdvhu u válců dle norem Dle normy ISO odpovídá zrušeným normám ISO DIN ISO VDMA využtelná síla snížena o třecí sílu Tření je závslé na pracovní poloze a způsobu zatížení NF E 9 UNI 9 ISO a ISO 87 se mohou délky zdvhu kvůl výrobním Příčné síly zvyšují tření Třecí síla musí být menší než zpětná síla pružny tolerancím od jmenovtých délek zdvhu lšt Jedná se vždy o klad Pokud je to možné používejte jednočnné válce bez příčných sl né odchylky Přesné přípustné odchylky zdvhu zjstíte z tabulky norma pístu [mm] délka zdvhu [mm] ISO 8 ISO 8 ISO 87 8 přípustné odchylky zdvhu [mm] -H- Upozornění U větších zdvhů než je uve deno v tabulce lze tolerance dohodnout mez výrobcem aužvatelem Bezdotykové snímání poloh Pneumatcké pohony Festo s bez dotykovým snímáním poloh mají v pístu válce umístěn permanent ní magnet jehož magnetckým polem se bezdotykově aktvují magnetcká čdla Čdly lze snímat koncové polohy nebo mezpolohy válce Na jed nom válc může být upevněno nebo více magnetckých čdel přímo nebo prostřednctvím upevňovacích sad Průměr pístu -N- U tohoto pktogramu se uvádí pístu V tabulkách rozměrů je pro pístu jen techncké nformace 2007/7 změny vyhrazeny katalog výrobků 7

8 Tabulka tlaků a sl Síla pístu [N] provozní tlak [bar] Síla pístu [N] provozní tlak [bar] techncké nformace Sílu pístu F lze vypočítat dle nás ledujícího vzorce z plochy pístu A provozního tlaku p a tření R: síla pístu konečný tlak p = provozní tlak [bar] d = pístu [cm] F = p A R R =tření~ [N] F = p d π R A = plocha pístu [cm²] F = efektvní síla pístu [N] Návrh pneumatckého obvodu s aplkací Pro Pneu www festo cz engneerng 8 katalog výrobků změny vyhrazeny 2007/7

9 Dagram tlak-síla Provozní tlak p v závslost na pístu a síle F Třecí síla je zohledněna cca p[bar] [mm] F[N] Dané hodnoty: zatížení 8 N využtelný napájecí tlak barů Zjšťované hodnoty: potřebný pístu nastavtelný pracovní tlak Postup: Od F = 8 N kolmo nahoru až do průsečíku s křvkou barů Nejblžší vyšší dodávaný pístu mm leží mez křvkou pro a barů a proto je pracovní tlak cca baru Pro výběr pneumatckých pohonů jsou rozhodující hlavně překoná vané síly a dráhy Malá část síly pístu se využívá k překonání tření zbývající část pro zátěž Můžete zde zjstt pouze orentač ní hodnoty protože třecí síla závsí na mnoha čntelech mazání provozní tlak prottlak tvar těsnění atd Prottlak vytváří sílu působící v opačném směru která částečně snžuje už tečnou sílu a vznká zvláště př škrceném odvětrání nebo z dů vodu zanesení odvětrávání techncké nformace 2007/7 změny vyhrazeny katalog výrobků 9

10 Dagram vzpěrného zatížení pístnce v závslost na zdvhu l a síle F [mm] l [mm] F[N] Dané hodnoty: zatížení 8 N zdvh mm pístu mm Zjšťované hodnoty: pístnce typ válce: válec dle norem Postup: Od F = 8 N kolmo nahoru až do průsečíku s vodorovnou čárou barů Nejblžší vyšší pístnce v dagramu: mm Protentozdvhjevhodnýválec DNC dle norem s pístnce mm Přípustné zatížení pístnce je př velkých zdvzích díky vzpěrné pevnost menší než udává max mální přípustný provozní tlak a plocha pístu Zatížení nesmí překročt určté mezní hodnoty Tyto hodnoty závsí na zdvhu a pístnce Dagram ukazuje tuto závslost dle vzorce: F K = π E J l S F K E J l S = přípustná vzpěrná síla [N] = modul pružnost [N mm²] = moment setrvačnost [cm$] =vzpěrnádélka = xzdvh[cm] = bezpečnost zvoleno: -H- Upozornění Nejnevhodnější způsob upev nění z tohoto hledska je kyvné upevnění U jných typů upev nění je přípustné zatížení větší techncké nformace katalog výrobků změny vyhrazeny 2007/7

11 Dagram spotřeby vzduchu Spotřeba vzduchu Q v závslost na pístu a provozním tlaku p p[bar] [mm] Q[l mn] Dané hodnoty: válec DNC pístu mm pístnce mm zdvh mm provozní tlak baru Zjšťované hodnoty: spotřeba vzduchu Postup: Vyjdemezezvoleného pístu vodorovně najdeme průsečík s provozním tlakem a odtud odečteme dole spotřebu vzdu chu Takto získaná hodnota musí být ještě násobena příslušným zdvhem v cm Když z dagramu odečteme podle zadání dostaneme hodnotu cca 9 l cm Tato hodnota vynásobená zdvhem cm odpovídá spotřebě vzduchu na jeden zdvh cca l Pro zpětný zdvh je nutné odečíst objem pístnce od objemu zdvhu pístnce mm dává objem l cm Př zdvhu cm odpovídá spotřebě vzduchu 7 l takže spotřeba vzduchu př zpětném zdvhu je 8 l Spotřeba vzduchu pro dvojtý zdvh je 8 l Takto zjštěné hodnoty spotřeby vzduchu jsou pouze orentační protože někdy zvláště př vysokých taktech nedochází k úplnému odvětrání tlakového prostoru takže skutečná spot řeba vzduchu může být podstat ně nžší Spotřeba vzduchu se podílí na provozních nákladech Dagram ukazuje spotřebu dle vzorce: Q = π d d h p Q = objem vzduchu na cm zdvhu [l] d = pístu [mm] d = pístnce [mm] h = zdvh zde konstantní mm p = provozní tlak relatvní [bar] techncké nformace 2007/7 změny vyhrazeny katalog výrobků

12 Pneumatka a ochrana před výbuchem směrnce 94/9/EG (ATEX) Co znamená zkratka ATEX? V chemckém nebo petrochemc kém průmyslu může kvůl proces nětechnckým okolnostem opako vaně vznkat výbušná atmosféra Vznkají např z unkajících plynů par nebo mlhy Také v mlýnech slech cukrovarech a továrnách na krmva je nutné počítat s výskytem výbušné atmosféry protože prach se tam míchá s kyslíkem Z tohoto důvodu se na elektrcká a od 7 také na neelektrcká zařízení v místech kde hrozí exploze vztahuje zvláštní směrnce označená ATEX 9 a KčemujesměrnceATEX95aacosezanískrývá? Zkratka ATEX 9 a znamená Atmosphère explosble 9 a odkazuje na článek 9 a příslušné smlouvy EG ATEX 9 a je pouze pracovní označení Za označením ATEX 9 a stojí směrnce 94/9/EG: Směrnce 94/9/EG obsahuje základní bezpečnostní poža davky pro zařízení a ochranné systémy které by měly být použty ve výbušné atmosféře Tato směrnce platí ve všech členských státech EU Vztahuje se na elektrcká neelektrcká zařízení Jaké podstatné novnky přnáší směrnce 94/9/EG? Do rozsahu platnost spadají také neelektrcké provozní prostředky jako např válce pneumatcké vently jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu a příslušenství Zařízení se povolují pro určté kategore Těmto kategorím jsou přřazeny zóny v nchž lze zařízení používat Ke každému zařízení musí být přložen návod k obsluze a prohlášení o shodě Systém řízení kvalty u výrobce musí splňovat požadavky vyplývající z normy ISO 9 Nové přístroje nesou značky Ex a CE Do této směrnce také spadá ochrana před explozí prachu Byly stanoveny základní bezpečnostní požadavky Platí pro báňský průmysl ataképrojnáodvětví s nebezpečím výbuchu Platíprokompletnísystémy ochrany Odpovědnost na obou stranách Pokud je nějaké zařízení vyrobeno pro odvětví s ochranou prot výbuchu musí výrobce zařízení a dodavatel prvků těsně spolu pracovat aby byla správně zvo lenakategoreazónaochrany a ochrany prot výbuchu Dokument o ochraně prot výbuchu od výrobce zařízení Posouzení zařízení í dle ATEX 7 směrnce 99 9 EG Festo dodavatel zařízení Posouzení zařízení í dle ATEX 9 a směrnce 9 9 EG Výsledek: Výsledek: rozdělení zón kategore zařízení í teplotní třídy teplotní třídy skupny ochrany skupny ochrany prot výbuchu prot výbuchu teplota okolí teplota okolí zóna kategore skupna zařízení kategore zařízení oblast použtí zóna plynu zóna prachu I M M báňský průmysl frekvence výskytu II všechna odvětvímmo báňského průmyslu techncké nformace stále často dlouhodobě II G plyn mlha výpary II D prach příležtostně II G plyn mlha výpary II D prach zřídka krátkodobě II G plyn mlha výpary v případě poruchy II D prach katalog výrobků změny vyhrazeny 2007/7

13 Pneumatka a ochrana před výbuchem směrnce 94/9/EG (ATEX) ATEX u Festo? Výrobky které vyžadují certfkát Elektrcké provozní prostředky musely být schváleny už na zákla dě starší směrnce U nch se mění zpravdla jen typový štítek Nazákladětétosměrncemusejí mít poprvé certfkát také neelek trcké provozní prostředky Patřímezně: pohony s pístncí bezpístncové pohony kyvné pohony otočné pohony pracovní vently tlumče nárazu Pro tyto skupny výrobků je nutné dodávat návody k obsluze a pro hlášení o shodě Kromě toho mu sejí tyto výrobky mít značku Ex www festo com en ex Výrobky které nevyžadují certfkát Výrobky které nevyžadují certfkát jsou ty které nemají žádný poten cální zdroj zapálení Po vyhodnocení údajů od výrobce lze tyto výrobky použt v určtých zónách s nebez pečím výbuchu: pneumatcké příslušenství hadce šroubení pneumatcké přpojovací desky průtokové a škrtcí vently neelektrcké jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu mechancké příslušenství Sortment výrobků Festo do prostředí s ochranou před výbuchem zahrnuje výrobky pro skupnu zařízení II konektor = není povnnost schvalovat musí výhovovat defnovaným požadavkům -H- Upozornění Musíte zohlednt přípustné techncké údaje z katalogu pro uvedená zařízení a také varovná a bezpečnostní upozornění v přložených stručných návodech k obsluze Podle směrnce 9 9 EG musejí mítcertfkáttakéelektromagne tcké cívky ventlů pracovní ventl U výrobků Festo mají oba tyto díly oddělený typový štítek aby bylo na první pohled zřejmé kde smí být ventl použt Důležté: Kategor konstrukční skupny určuje zařízení s nejnžší kategorí zařízení V tomto příkladu se jedná o konstrukční skupnu: II G T elektromagnetcká cívka = elektrcké zařízení neelektrcká část elektromagnetckého ventlu pracovní ventl musí mít certfkát techncké nformace 2007/7 změny vyhrazeny katalog výrobků

14 Směrnce/certfkát EG Směrnce EG (značka CE) Pro harmonzac evropského trhu vytvořla EG komse směrnc pro tento trh Pro výrobky Festo jsou důležté následující směrnce EG: 87/404/EWG Jednoduché tlakové nádoby 97/23/EG Směrnce pro tlaková zařízení 2004/108/EG Elektromagnetcká snášenlvost EMV 98/37/EG Směrnce pro stroje a zařízení od 9 9: EG 94/9/EG Zařízení a ochranné systémy pro použtí v prostředí s nebezpečím výbuchu v souladu s předpsy 2006/95/EG Směrnce pro nízká napětí Značka CE CE = Communauté Européenne není značkou kvalty Označení výrobku značkou CE znamená že jsou dodrženy poža davky na jeho bezpečnost vyplý vající z příslušné směrnce EG a že výrobek prošel zkouškam na ověření shody Frma Festo to dokládá následují cím dokumenty: Prohlášení o shodě EG prohlášení výrobce dle směrnce pro stroje 98 7 EG Osvědčení o montáž dle směr nce pro stroje EG pro bezpečnostní díly a neúplné stroje od 9 9 Prohlášení o shodě a z něj vyplývající zkoušky jsou předpokladem pro označení výrobku značkou CE Pneumatcképrvkyasystémy nejsou ve smyslu EG směrnce pro stroje 98 7 EG považovány za stroje an zařízení a nesmějí být opatřeny značkou CE pokud jednotlvé celky nespadají pod směrnc o strojích Pro tyto prvky vydává Festo prohlášení výrobce dle směrnce EG pro stroje Toto prohlášení odpovídá prohlášení o shodě s upozorněním: Uvedení do provozu je dovo leno pouze tehdy odpovídá l stroj nebo zařízení zadaným podmínkám Výrobky které nesmí být ozna čeny prohlášením dle směrnce pro stroje ale vyplývá pro ně povnnost označení CE v rámc požadavků nějaké jné směrnce EG např EMV elektromagne tcká snášenlvost musí být označeny značkou CE Pneumatcképrvkyasystémy Festo jsou navrhovány v souladu s prováděcí směrncí pro pneuma tcká zařízení dle ISO a DIN 8 Podlenovésměrnceprostroje která od 9 9 nahrazuje směrnc 98 7 EU mohou být katalogové výrobky Festo neúplné stroje bezpečnostní konstrukční prvky nebo prostředky k uchopení břemena Bezpečnostní prvky a prostředky k uchopení břemena dostávají značku CE a pro volný trh v rámc EU Švýcarska Turecka a zemí vstupujících do EU jsou opatřeny prohlášením o shodě Neúplné stroje nedostávají značku CE a pro výše uvedené volné trhy jsou opatřeny osvědčením o montáž Certfkát vz výše DlesměrnceEU9 9 EG ATEX Zařízení a ochranné systémy pro použtí v atmosféře s nebezpečím výbuchu v souladu s předpsy certfkát UL nebezpečné místo běžné místo techncké nformace katalog výrobků změny vyhrazeny 2007/7

15 HACCP Desgn vhodnost do čstého prostředí Vhodnost použtí v potravnářství dle HACCP Ocenění za desgn Typ 15 CDVI Norma HACCP HACCP = Hazard Analyss Crtcal Control Ponts popsuje postup ke zjštění posouzení a prevenc rzk a nebezpečí Důraz je kladen na bologcká chemcká a fyzkální rzka v procesu výroby Norma HACCP je také součástí směrnce EG o hygeně v potravnářsví 9 EWG Na veletrzích jsou výrobky Festo pravdelně oceňovány za desgn Desgn není jen příjemný a hez ký alepodtrhujeasymbolzuje technologcký pokrok a dlouho letou hodnotu výrobků Festo Vhodnost do čstého prostředí Některé své výrobky Festo testuje na vhodnost do čstého prostředí dle normy VDI 8 8 Dsponuje vlastním testovacím laboratoře m přčemž certfkace probíhá v těsné spoluprác s Fraunhofer Insttutem a polytechnckou un verztou Nanjang v Sngapuru Následující výrobky se dodávají s certfkací pro třídy čstoty prostředí dle normy ISO : ISO FS 9E třída Pneumatcké pohony válce dle norem DSNU ISO válce dle norem CDN ISO Clean Desgn kompaktníválceadn kompaktníválceadvu kruhové válce DSNU přímočaré pohony DGPL KF kyvné pohony DRQD dva písty fludní sval MAS vodcí jednotky DFM KF přesná paralelní chapadla HGPP chapadla s T drážkou HGPT Elektrcké pohony pohony s ozubeným řemenem DGE Vently elektromagnetcké vently MHP MHA mnaturní elektromagnetcké vently MHE rychlé vently elektromagnetcké vently CPA SC Smart Cubc škrtcí jednosměrné vently GRLA GRLZ škrtcí vently GRLO Ventlové termnály ventlové termnály typ 8 CPA SC Smart Cubc čdla magnetcká čdla do drážky T: SME 8 magnetcká čdla do kruhové drážky SME Úprava stlačeného vzduchu fltrylf řadad kov jemnéavelmjemnéfltry LFMB LFMA řada D kov redukční vently LR řada D kov spínací vently HE řada D kov rozbočovací moduly FRM řada D kov rozdělovací bloky FRZ řada D kov přesné redukční vently LRP přesné manometry MAP DINEN8 7 ISO FS 9E třída Pneumatcké pohony válce dle norem DNC ISO přímočaré pohony DGC KF přímočaré pohony DGPL KF kyvné pohony DRQD dva písty upínací moduly EV kyvně přímočaré upínky CLR saněmnslt Elektrcké pohony pohony s ozubeným řemenem DGE Vently elektromagnetcké vently CPE Compact Performance Ventlové termnály ventlové termnály typ CDVI Clean Desgn Úprava stlačeného vzduchu redukční vently s fltrem LFR řada D kov Podrobné nformace o vhodnost vybraných výrobků Festo pro čsté prostředí naleznete v anglckých specalzovaných katalozích: Clean Room Technology č dílu 78 Clean Room Products č dílu techncké nformace 2007/7 změny vyhrazeny katalog výrobků

16 Látky bránící nanášení laků a odolnost médím Výrobky bez látek LABS LA B S lakům bránící látky substance LABS jsou látky které způsobují napovrchulakumalékrátery bodové prohloubenny trychtý řovtého tvaru Tyto látky mohou být obsaženy v slkonu látkách obsahujících fluor určtých olejích a tucích Prvky které se mají používat v automoblovém průmyslu a zvláště v lakovacích zařízeních musejí být bez látek LABS Jelkož obsah LABS v látkách a prvcích nelze poznat pouhým okem frma Volkswagen vyvnula testovací normu PV 7 Veškeré výrobky Festo a v nch používaná mazva byly těmto testům podrobeny Standardem výrobků Festo je že neobsahují látky LABS U některých výrobků musí být z důvodu funkce č jných použto mazvo obsahující látky LABS Mez výrobky bez látek LABS se řadí Samostatné díly a konstrukční skupny př jejchž výrobě nebyly použty prvky z materá lu obsahujícího LABS an pro vozní materály obsahující LABS an pomocné látky obsahující LABS Kontroly odebraných zkušebních vzorků nebo namátkové kontroly odběrem vzorků na vstupu zboží nesmějí prokázat žádné zábrany nanášení laků Tekuté nebo pastovté pomoc né látky např mazací tuky které podle zkoušky nanesením nebrání nanášení laků Výrobky které jsou složeny z dílů bez LABS a obsahují mazva bez LABS Databáze odolnost médí Je známo že odolnost látek závsí na mnoha parametrech jako je koncentrace kontaktního méda teplota tlak doba kontaktu rychlost zdvhu a spínací frekven ce kvalta povrchu dílu s třením rychlost proudění vytížení astárnutí To platí zvláště pro snášenlvost elastomerů se specálním chemckým sloučennam V databáz odolnost byste měl najít vhodný materál a jeho odolnost vůč chemckým látkám Údaje obsažené v databáz vychá zí z laboratorních pokusů výrobců surovn tabulek dodavatelů polotovarůatěsněníatakéze zkušeností z praxe sevyhodnocujíatabul ky se tvoří podle nejlepších znalo stí I přes veškerou pečlvost byste obsah této databáze měl považovat za orentační pomůcku vprax Proto nyní výslovně upozorňuje me že za doporučení v této data báz odolnost nelze ručt a an z nch nelze odvozovat žádné záruční nároky Pokud je to možné v případě pochybností však vždy je výhod né požadovaný výrobek praktcky vyzkoušet ve skutečných podmínkách použtí www festo com medenbestaendgket techncké nformace katalog výrobků změny vyhrazeny 2007/7

17 Stupně krytí dle IEC/EN Ochrana elektrckých provozních prostředků Norma IEC EN 9 Stupně krytí kód IP řeší ochranu elekt rckých provozních prostředků zapouzdřením krytem a podob ným prostředky Kromě jného se zabývá následujícím: Ochranou osob před dotykem dílů nebo pohyblvých částí pod napětím Ochrana elektrckých provoz ních prostředků před vnknutím pevných czorodých částc včetně prachu Ochrana elektrckých provoz ních prostředků před škodlvým vlvem vody Zkratky pro meznárodně dohodnuté stupně krytí astupněochrany IP kód dle normy IEC/EN Stupeň krytí se prokazuje na základě normalzovaných testo vacích postupů Ke klasfkac stupně krytí se používá IP kód Tento kód je složen ze dvou písmen IP a dvojcferné číslce Defnc tohoto dvojčíslí objasňuje následující tabulka 8 Význam číslce : Číslce hodnotí ochranu osob Uvádí do jaké míry jsou osoby chráněny před dotekem nebez pečných dílů Těleso tedy brání nebo omezuje přístupu částí těla nebo předmětů které může oso ba držet Číslce kromě toho uvádí do jaké míry je provozní prostředek chráněn před vnknu tím pevných czorodých částc Význam číslce : Číslce se vztahuje na ochranu provozního prostředku Vyhodno cuje stupeň krytí tělesa ve smys lu škodlvého vlvu vnkající vody na provozní prostředek -H- Upozornění V potravnářském průmyslu se obvykle používají konstrukční díly se stupněm krytí IP prachotěsné a chráněné prot stříkající vodě nebo IP 7 prachotěsné a spolehlvé př dlouhodobém ponoření Použtí stupně krytí IP nebo IP 7 závsí na konkrétní úloze protože pro oba stupně krytí se používají jná krtéra testování IP 7 není nutně lepší než IP Konstrukční díl který splňuje krtéra IP 7 nemusí tedy nutně splňovat krtéra pro IP techncké nformace 2007/7 změny vyhrazeny katalog výrobků 7

18 Stupně krytí dle IEC/EN IP kód IP písmena kódu IP Internatonal Protecton meznárodní ochrana číslce 1 krátký pops defnce nechráněno chráněno prot vnknutí czích těles zkušební předmět kulčka o průměru mm nesmí plně vnknout velkost mm a větších chráněno prot vnknutí czích těles zkušební předmět kulčka o průměru mm nesmí plně vnknout velkost mm a větších chráněno prot vnknutí czích těles zkušební předmět kulčka o průměru mm nesmí vůbec vnknout velkost mm a větších chráněno prot vnknutí czích těles zkušební předmět kulčka o průměru mm nesmí vůbec vnknout velkost mm a větších chráněno prot prachu vnknutí prachu není plně zamezeno prach nesmí vnkat v takovém množství které by ovlvňovalo uspokojvou čnnost zařízení nebo jeho bezpečnost prachotěsné žádné vnkání prachu číslce 2 krátký pops defnce nechráněno chráněno prot kapkám vody kolmo dopadající kapky nesmějí mít žádný škodlvý vlv chráněno prot kapkám vody kolmo dopadající kapky nesmějí mít žádný škodlvý účnek an př vyklonění tělesa o a to do všech směrů chráněno prot oplachu vodou voda která bude stříkat v úhlu až do z obou stran nesmí mít žádné škodlvé účnky chráněno prot stříkající vodě voda která bude na těleso stříkat ze všech směrů nesmí mít žádný škodlvý vlv chráněno prot vodě stříkající prou dem chráněno prot vodě stříkající slným proudem 7 chráněno prot vlvu dočasného po noření do vody 8 chráněno prot vlvu dlouhodobého ponoření do vody 9K chráněno prot vodě př čštění vysokým tlakem a proudem páry voda která je na těleso nasměrována proudem ze všech směrů nesmí mít žádné škodlvé účnky voda která je na těleso nasměrována slným proudem ze všech směrů nesmí mít žádné škodlvé účnky voda nesmí vnkat v takovém množství které by mělo škodlvý vlv je l těleso za tlaku a po dobu stanovené normou dočasně ponořeno voda nesmí vnkat v takovém množství které by mělo škodlvý vlv je l těleso trvale ponořeno podmínky s musí dohodnout výrobce s užvatelem musí však být náročnější než u čísla 7 voda která je na těleso nasměrována pod velm vysokým tlakem ze všech směrů nesmí mít žádné škodlvé účnky techncké nformace 8 katalog výrobků změny vyhrazeny 2007/7

19 Funkční uzemnění ochranné uzemnění PELV Koncepce pro zajštění ochrany před úrazem elektrckým proudem dle normy IEC /VDE 0100 část 410 Defnce Ochranou před úrazem elektrc kýmproudemsemyslíochrana prot přímému a nepřímému dotyku Ochranou před přímým dotykem se myslí to že v normálním pro vozu jsou nezolované díly pod napětím aktvní díly chráněny před nechtěným dotykem Ochranou před nepřímým doty kemsemyslíto ževpřípaděsel hání zolace mez aktvním díly a tělem nebo tělesem nemůže vznknout nepřípustně vysoké dotykové napětí nebo to že takové napětí bude okamžtě odpojeno Tř nejznámnější a nejrozšířenější koncepce zajšťování ochrany před elektrckým proudem jsou v odborné lteratuře a v normách označovány také jako stupně ochrany I až III Stupeň ochrany I ochranný vodč U elektrckých provozních pro středků třídy ochrany I se ochrana před dotykem zajšťuje základní zolací Před nepřímým dotykem se chrání okamžtým odpojením nespráv ného napětí Toto odpojení se zajšťuje propojením ochranného vodče na tělese provozního pro středku s ochranným uzemněním Pokud v provozním prostředku nastane porucha zolace proudí vadný proud přes systém ochran ného vodče s uzemněním a roz pojí tak předem nastavený ochranný prvek např proudový chránč nebo jstč vedení Přístroje se stupněm ochrany I jsou světla bílá technka pračky suščky atd a průmyslové stroje Značení: Třída ochrany II ochranná zolace U zařízení třídy ochrany II se ochranavztahujenapřímý a nepřímý dotyk na vylepšené zolac tělesa Izolace tělesa je zesílená nebo dvojtá aby v případě poruchy an př provozu nebyl možný kontakt s nepřípust ně vysokým dotykovým napětím Zařízení s třídou ochrany II nes mějí být propojena se systémem ochranného vodče proto u těch to zařízení není také ochranný kontakt na konektoru Přístroje s třídou ochrany II jsou např komponenty HF elektrcké nástroje a domácí přístroje Označují se následujícím symbolem: Třída ochrany III ochrana nízkého napětí SELV Safety Extra Low Voltage U zařízení s třídou ochrany III se ochrana před přímým a nepřímým dotykem zajšťuje j jak dostatečně vysokým stupněm krytí IP ochrana před přímým dotykem aktvních dílů tak elektrckým napájením dílů nízkým napětím s bezpečným oddělením PELV Protectve Extra Low Voltage ochrana před nepřímým dotykem v případěp poruchy Zařízení třídy ochrany III jsou často označena následujícím symbolem není povnnost : techncké nformace 2007/7 změny vyhrazeny katalog výrobků 9

20 Funkční uzemnění ochranné uzemnění PELV Zvláštní ochranná opatření u výrobků Festo Třída ochrany III Podle současných znalostí jsou všechny ventlové termnály s napájením V DC typ CPV CPA poloho vací systémy SPC snímače přblžovací čdla tlakové spína To znamená: výrobky Festo s napájením V DC jsou před přímým a nepřímým dotykem chráněny jak dostatečně vysokým stupněm krytí IP tak elektrckým napájením dílů nízkým ochranným Použtím napájení PELV je zaru čeno žedíkyvysokéelektrcké pevnost kv z prmární na se kundární stranu nemůže v přípa dě poruchy dojít k dotyku s nepří pustně vysokým dotykovým Zemncí přpojení tedy nemá fun kc ochranného uzemnění ale je tofunkčníuzemněnífe odvádění elektromagnetckých poruch a musí být v každém případě přpojeno če tlaková čdla a proporconální vently Festo zařazeny do třídy ochrany III napětím: PELV Protectve Extra Low Voltage napětím Proč Festo používá třídu ochrany III? Protože díly v moderní automat zac jsou stále kompaktnější není jž ochrana stupněm I optmálním řešením protože jsou normam předepsané mnmální vzdáleno st takže jž nelze dále snžovat velkost dílů Z tohoto důvodu je dnes třída ochrany III žádný ochranný vodč ochrana prot úrazu elektrckým proudem zajštěna nízkým ochranným napětím u dílů pro moderní automatzac současným technckým standardem Na co musí zákazník dávat pozor př nstalac zařízení s třídou ochrany III? K napájení zařízení smějí být použty pouze elektrcké díly které zaručují spolehlvé gal vancké oddělení provozního napětí dle IEC 7 EN 7 s delektrckou pevností alespoň kv Díly elektrckých rozvodů jsou přípustné pokud zaručují bezpečné oddělení ve smyslu normy EN 9 VDE 8 Zdroje napájení vhodné pro obvody PELV jsou bezpečnostní transformátory které nesou následující označení: Zemnící přpojení k dílům pokud je k dspozc slouží k odvádění elektromagnetckých poruch vyrovnávání potencálů a k zajš tění funkce Jsou přes malý odpor krátká vedení s velkým průře zem propojeny se zemncím potencálem techncké nformace katalog výrobků změny vyhrazeny 2007/7

1. Bezpečnost 3 1.1 Varování 3 1.2 Bezpečnostní pokyny 5 1.3 Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění 5 1.4 Před spuštěním motoru 6 2.

1. Bezpečnost 3 1.1 Varování 3 1.2 Bezpečnostní pokyny 5 1.3 Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění 5 1.4 Před spuštěním motoru 6 2. 1. Bezpečnost 3 1.1 Varování 3 1.2 Bezpečnostní pokyny 5 1.3 Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění 5 1.4 Před spuštěním motoru 6 2. Potvrzení dodávky 7 2.1 Kód označení typu 7 2.2 Uskladnění 7 2.3

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Ventilové terminály typ 03 VIMP-/VIFB-03, MIDI/MAXI, multifunkční

Ventilové terminály typ 03 VIMP-/VIFB-03, MIDI/MAXI, multifunkční robustní, modulární ventilový terminál dvě velikosti ventilů na jednom ventilovém terminálu průtok až 1250 l/min vertikální výstavba na úrovni ventilů multifunkční elektrické periférie, volitelné robustní

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Revize 1 (10/2008) Skupina DP 01 01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Označení postupu DP 01/01 DP 01/02 DP 01/03 R 1 DP 01/04 Otázka k přijatému doporučenému postupu Vztahuje se povinnost posuzování

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBSAH: I. Všeobecná ustanovení II. Délka a plynutí záruční doby III. Podmínky poskytování záruk IV. Záruční podmínky a zvláštní podmínky reklamací IV.1 Plastové profily

Více