Program Leonardo da Vinci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Leonardo da Vinci"

Transkript

1 Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2012 Česká republika

2 ISBN Program Leonardo da Vinci

3 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb, spravuje a koordinuje programy zaměřené na mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání na všech úrovních. Jedním z těchto programů je i Leonardo da Vinci a Vy máte již potřinácté možnost seznámit se s projekty předloženými a schválenými v České republice, tentokrát v rámci Výzvy Touto formou Vás seznamujeme se schválenými projekty, kterým byl ve Výzvě 2012 přidělen grant, a nabízíme Vám inspiraci a motivaci pro budoucí praktické zapojení do projektové spolupráce v rámci programu Leonardo da Vinci. Kompendium je členěno podle typu projektu, přičemž v rámci jednotlivých sekcí jsou projekty řazeny podle přidělených identifikačních čísel. Těšíme se na budoucí projekty Vašich institucí, které rozšíří mezinárodní spolupráci a vytvoří kvalitní a inovativní produkty pro odborné vzdělávání. Tým programu Leonardo da Vinci 3

4 PROGRAM LEONARDO DA VINCI (základní informace) Program Leonardo da Vinci je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme ). Je zaměřen především na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni, na instituce a organizace nabízející nebo podporující odborné vzdělávání a přípravu. Program podporuje celoživotní vzdělávání a spolupráci mezi různými typy jak soukromých, tak veřejných organizací (např. podniky, vysokými školami, středními školami, výzkumnými ústavy apod.). Zkvalitňováním odborného vzdělávání a uplatňováním inovačních přístupů a metod zvyšuje konkurenceschopnost osob na trhu práce a napomáhá tak k eliminaci nezaměstnanosti. Programu Leonardo da Vinci se aktivně účastní všech 27 členských zemí Evropské unie, dále Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko, Chorvatsko a Švýcarsko, v omezené míře také bývalá jugoslávská republika Makedonie. Evropská komise poskytuje prostřednictvím programu finanční prostředky na následující aktivity: Decentralizované aktivity (žádosti se předkládají v České republice Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy) - Projekty mobility - Multilaterální projekty/přenos inovací - Projekty partnerství Centralizované aktivity (žádosti se předkládají Výkonné agentuře v Bruselu) - Multilaterální projekty/vývoj inovací - Multilaterální sítě - Doprovodné aktivity DECENTRALIZOVANÉ AKTIVITY PROJEKTY MOBILITY Projekty mobility umožňují účastníkům získat prostřednictvím zahraničního pracovního pobytu profesní zkušenosti a osvojit si praktické i teoretické poznatky ve studovaném oboru. Přispívají ke zlepšení znalosti cizího jazyka, posílení sociálních kompetencí a osobnostnímu rozvoji. Program Leonardo da Vinci nabízí v sekci mobility projektové uplatnění ve třech cílových skupinách, a to IVT (Osoby v počátečním odborném vzdělávání), PLM (Osoby na trhu práce) a VETPRO (Pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě). Odborných stáží (IVT, PLM) se mohou účastnit mladí lidé v počátečním odborném vzdělávání (žáci a studenti odborných středních a vyšších škol), mladí pracovníci, čerství absolventi, zaměstnanci a nezaměstnaní lidé. Stáže se realizují v délce dvou týdnů až devíti měsíců. Na projektu spolupracují vždy minimálně dva partneři (tzn. předkladatel projektu a zahraniční partner), přičemž alespoň jeden musí pocházet z členské země EU. Mobility (VETPRO), v délce jednoho až šesti týdnů, jsou určeny pro manažery lidských zdrojů v podnicích či firmách, učitele, lektory, specialisty odpovědné za plánování a organizaci odborného vzdělávání a kariérové poradce. Na projektu spolupracují opět minimálně dva partneři (tzn. předkladatel projektu a zahraniční partner), přičemž alespoň jeden musí pocházet z členské země EU. MULTILATERÁLNÍ PROJEKTY/PŘENOS INOVACÍ Multilaterální projekty/přenos inovací se specializují na přenos inovací v rámci odborného vzdělávání a přípravy. Jedná se o projekty většího rozsahu zaměřené na adaptaci a začlenění inovačních obsahů a postupů předchozích projektů programu Leonardo da Vinci (nebo jiných projektů) do systému odborné přípravy na národní, místní, regionální nebo oborové úrovni. Do projektů se mohou zapojit všechny organizace a instituce působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Samotné partnerství v projektu je založeno na spolupráci minimálně tří organizací ze tří různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení, z nichž alespoň jedna je z Evropské unie. Projekty jsou financovány nejvýše po dobu dvou let. PROJEKTY PARTNERSTVÍ Projekty partnerství rozvíjejí spolupráci mezi organizacemi působícími v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Partnerství umožňuje podat maximálně dvouletý projekt zaměřený na spolupráci mezi organizacemi působícími v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Partnerství je založeno na spolupráci minimálně tří organizací ze tří různých zemí, z nichž alespoň jedna je z Evropské unie. Výše grantu se odvíjí od počtu uskutečněných mobilit (tj. jednotlivých výjezdů do zahraničí). VÝSLEDKY VÝZVY 2012 Předložené žádosti o grant Mobility Partnerství Přenos inovací Financováno

5 PROGRAM LEONARDO DA VINCI CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY Multilaterální projekty/vývoj inovací jsou zaměřeny na vývoj zcela nových, ještě neexistujících inovačních obsahů, metod a postupů v rámci odborného vzdělávání a přípravy. Multilaterální sítě odborníků a organizací jsou zaměřené na identifikaci, zdokonalování a šíření inovací a osvědčených postupů. Doprovodné aktivity zahrnují informační a komunikační aktivity k podpoře a zlepšení průhlednosti aktivit a výsledků programu, tematický monitoring projektů pracujících na podobné téma, šíření a využívání výsledků jednotlivých projektů. 5

6

7 PROJEKTY MOBILITY

8 Odborné stáže v zahraničí III nedílná součást celoživotního učení CZ/12/LLP-LdV/PLM/ AGENTURA EDUCO s. r. o., Praha 7 EuroPartnership Agency Ltd., Plymouth (Velká Británie); INTERNSPLUS, Dublin (Irsko); M. E. P. EUROPROJECTS GRANADA, Granada (Španělsko); ZAVOD ZA NOVODOBNO IZOBRAŽEVANJE, MARIBOR (Slovinsko) Náš projekt zahrnuje stáže ve firmách ve Velké Británii, Irsku, Slovinsku a Španělsku. Hostitelské firmy budou vybrány ve spolupráci se zahraničním partnerem tak, aby odpovídaly profesnímu zaměření osob, které na stáže budou vyjíždět. Stáže budou různé délky 6 týdnů a 8 týdnů. Různá délka stáží je zvolena s ohledem na možnost uvolnění účastníků ze zaměstnání. Maximální délka stáže je 8 týdnů. Jednotliví účastníci budou zapojeni do řešení různých úkolů u hostitelské organizace a budou spolupracovat se zaměstnanci hostitelské firmy. Cílem je získání nových pracovních zkušeností, poznat prostředí zahraničních firem, jiné způsoby komunikace a řešení problémů, nové pracovní metody a postupy a zvyšování odborných znalostí. Předpokládáme, že dojde také k posílení sebevědomí účastníků. V neposlední řadě se stážisté zdokonalí v používání cizího jazyka v pracovním prostředí a také v každodenních situacích. Cílem projektu je také zvýšení počtu mobilit v rámci Evropské unie. Do projektu budou zapojeny osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnanci firem, ve kterých zajišťuje naše společnost jazykovou výuku. Do projektu budou zahrnuti i účastníci z řad čerstvých absolventů VŠ, kterým účast na projektu pomůže získat pracovní zkušenosti a zvýšit tak jejich šance při hledání zaměstnání a uplatnění na trhu práce. Další skupinou, které je náš projekt otevřen, jsou nezaměstnaní, kterým rovněž pomůže získat pracovní zkušenosti a tím zvýšit jejich šance na trhu práce. Náš projekt pomáhá také těm, kteří se ocitnou takzvaně na křižovatce. Tím myslíme zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné, které mají sice již bohaté profesionální zkušenosti, ale cítí, že potřebují udělat nějakou zásadní životní změnu. Jedná se o věkovou skupinu, která studovala na konci 80. a začátku 90. let, kdy možnost vycestovat na stáž do zahraničí byla minimální. Vzhledem k tomu, že již máme zpětnou vazbu od stážistů, kteří přes nás stáž absolvovali, víme, že jim tato zkušenost velmi pomohla v profesním, ale i v soukromém životě. Stáže budou zaměřeny na různé obory: marketing, personalistika, řízení firmy, ekonomika a finance, vývoj IT aplikací, E-comerce, SEO, internetová reklama, administrativa, sklářství a cestovní ruch. Projekt řeší potřeby různých skupin osob na trhu práce. Výstupem bude zpráva o průběhu a výsledcích stáže. Zahraniční odborná praxe studentů SOŠ CZ/12/LLP-LdV/IVT/ AHOL Střední odborná škola, s. r. o, Ostrava-Vítkovice ADC Technology Training Ltd., Harrow (Velká Británie) Ahol Střední odborná škola s. r. o. v Ostravě nabízí střední odborné vzdělání a odbornou jazykovou přípravu v několika vzdělávacích oborech. V rámci projektu budou realizovány odborné stáže v organizacích a společnostech ve Velké Británii, za jejichž výběr se zaručila zprostředkovatelská organizace ADC College. Pro účast na odborných stážích budou vybráni studenti 3. a 4. ročníku dvou studijních oborů: veřejnosprávní činnost a podnikání a obchod (ekonomický obor). V reálných situacích tak studenti během svého pobytu v zahraničí budou nuceni uplatnit své teoretické znalosti z předchozího studia. Tím také získají praktické zkušenosti ve svém oboru a schopnosti pracovat v mezinárodním prostředí, ve kterém budou nuceni komunikovat v cizím jazyce. Tyto získané zkušenosti pak využijí při vstupu do budoucího zaměstnání a uplatnění se na trhu práce. Dvoutýdenní stáž se uskuteční v Londýně v části Harrow a v jejím okolí. Odborné stáže jsou zajištěny pro 15 žáků tak, aby obsah stáže odpovídal profilu absolventa střední odborné školy. Dalších 10 žáků vykoná stáž v oblasti administrativy a 5 v oblasti podnikání, obchodu a prodeje. Za zkušenostmi do Evropy CZ/12/LLP-LdV/IVT/ AHOL Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, Ostrava-Vítkovice ADC Technology Training Ltd., Harrow (Velká Británie) AHOL Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství připravuje žáky v rámci vzdělávacích programů hotelnictví a cestovní ruch pro samostatnou práci na různých úsecích hotelového provozu, stravovacích zařízení, informačních center či jiných subjektů a poskytovatelů služeb v oblasti cestovního ruchu. Nezbytnou součástí tohoto typu studia je možnost aplikovat nabyté teoretické odborné znalosti v praxi. Získat praktické klíčové kompetence mohou žáci již v průběhu studia během školou zajišťovaných odborných praxí v hotelích, gastronomických zařízeních, v cestovních kancelářích a agenturách, informačních centrech a v dalších vybraných subjektech na území České republiky. I v těchto subjektech se žáci setkávají se zahraniční klientelou, což klade vyšší nároky na jejich jazykovou i praktickou odbornou připravenost, potřebu bezchybné fixace klíčových kompetencí a zvládnutí specifik v jednání se zahraničním klientem. Rozvoj těchto schopností a kompetencí žákům může umožnit praxe v zahraničí, konkrétně v Anglii. Cílem odborné praxe žáků je získat 8

9 PROJEKTY MOBILITY co nejvíce informací z oblasti gastronomie v Anglii, poznat moderní trendy anglické gastronomie, seznámit se s regionálními specialitami i provozem ve středně velkých hotelích, podílet se na zajišťování tradičních oslav souvisejících s kulturou Anglie a v neposlední řadě prohloubit i jazykové znalosti a dovednosti. Žáci budou po dobu své odborné praxe pracovat v různých doporučených hotelích a gastronomických zařízeních na území Londýna, které mají bohaté zkušenosti s vedením praxe domácích i zahraničních studentů. Během praxe budou žáci pracovat na recepci, v kuchyni, cateringovém týmu, obsluze a na dalších úsecích jednotlivých provozoven. Zahraniční odborná praxe studentů VOŠ CZ/12/LLP-LdV/IVT/ AHOL Vyšší odborná škola o. p. s., Ostrava-Zábřeh ADC Technology Training Ltd., Harrow (Velká Británie) AHOL Vyšší odborná škola o. p. s. v Ostravě nabízí vyšší odborné vzdělání a odbornou jazykovou přípravu v několika vzdělávacích programech. V rámci projektu budou realizovány odborné stáže v organizacích a společnostech ve Velké Británii, za jejichž výběr se zaručila zprostředkovatelská organizace ADC College. Pro účast na odborných stážích budou vybráni studenti 2. a 3. ročníků třech vzdělávacích programů: cestovní ruch, informační technologie a mezinárodní obchod, přeprava a zasílatelství. Studenti během měsíců strávených v zahraniční firmě budou nuceni své teoretické znalosti z předchozího studia aplikovat v reálných situacích, a tak získají neocenitelné praktické zkušenosti ve svém oboru a osvojí si též schopnosti pracovat v mezinárodním prostředí, včetně schopnosti komunikovat v cizím jazyce. Získané znalosti a zkušenosti zúročí při vstupu na trh práce. Dvoutýdenní stáže se uskuteční v Londýně v části Harrow a v jejím okolí. Odborné stáže jsou zajištěny pro 15 studentů tak, aby obsah odborné stáže odpovídal profilu absolventa. 8 studentů vykoná odbornou stáž v cestovním a hotelovém průmyslu, 4 studenti se budou zdokonalovat ve výpočetní technice, 3 studenti v mezinárodním obchodě, přepravě a zasílatelství. Zvýšení kvality sociálních služeb ve Zlínském kraji CZ/12/LLP-LdV/PLM/ Akropolis, o. s., Uherské Hradiště Bridgwater international, Bridgwater (Velká Británie); People Can, Taunton (Velká Británie); Worcester Snoezelen, Worcester (Velká Británie) Předkladatelem projektu je Akropolis, o. s. provozující centrum v Uherském Hradišti, organizující vzdělávací kurzy pro pracovníky a dobrovolníky NNO, pro veřejnost dospělé a mládež se zaměřením na přípravu na trh práce, PC kurzy, poradenství (profesní diagnostika) atd. První partnerskou organizací je People Can. V rámci projektu budou 4 účastníci zapojeni do činností a služeb centra People Can charitativní a sociální organizace působící v rámci celého Somersetu. Tato organizace poskytuje lidem v tíživé životní situaci pomoc při řešení problémů. Druhou partnerskou organizací je Worcester Snoezelen charitativní organizace, která pracuje s osobami s různou mírou postižení v multismyslovém prostředí. V rámci projektu bude 6 účastníků zapojeno do činností a služeb centra Worcester Snoezelen. Do projektu je zapojena i zprostředkovatelská organizace Bridgwater International, což je nezisková organizace typu krajanského spolku přispívající vzájemným propojováním skupin lidí ze zemí bývalého východního bloku s komunitou lidí z Bridgwateru a Somersetu prostřednictvím kulturních výměn, mezinárodních projektů apod. Projektu přispívá výbornou znalostí místních poměrů i nalezením výhodného ubytování i dopravy. Usnadní také vyřizování a rezervaci ubytování, placení záloh za rezervace atd. Bridgwater International zajistí dle požadavků účastníků také kulturní program a víkendový poznávací výlet. Celkem 10 účastníků bude vybráno z řad zájemců o zaměstnání a z pracovníků sociálních služeb a služeb souvisejících, kteří jsou ohroženi na trhu práce a dále absolventů vzdělávacích kurzů NNO, kteří doposud žádnou zahraniční stáž neabsolvovali, na základě jejich motivace, potřeb a míry možností uplatnění zkušeností v jejich domovských organizacích, které stáží získají. Cílem korespondujícím s potřebami účastníků je získat více pracovních zkušeností v organizacích pracujících v sociální a neziskové oblasti, seznámit se s běžnou praxí a rozsahem pracovních povinností, které odpovídají jejich pracovnímu zařazení v ČR, kde pracují nebo se chystají pracovat. Tím stáž významně přispěje ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce, profesnímu růstu i rozvoji klíčových kompetencí. Vedlejším produktem bude také posílení spolupráce mezi nimi, což jim po návratu může pomoci v práci např. vzájemnou podporou, radou či sdílením pracovních záležitostí a tím si posílit svou pracovní pozici a udržet si zaměstnání. K tomu přispěje i jazyková a kulturní příprava odborná terminologie sociální oblasti, seznámení se se systémem sociálních služeb a podpory zaměstnatelnosti v UK. Učíme se praxí v EU animátor volného času CZ/12/LLP-LdV/IVT/ Alfa Tour s. r. o., Chrudim 9

10 Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb Frýdek Místek, příspěvková organizace, Frýdek Místek; Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s. r. o., Hronov; Střední škola hotelnictví a společného stravování Teplice nad Metují, Teplice nad Metují; Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb, Litoměřice, Dlouhá 6, příspěvková organizace, Litoměřice; Zato s. r. l., Bellaria Igea Marina (Itálie) Projekt je plánován jako 2týdenní odborná stáž pro 16 žáků 3. a 4. ročníků studijních oborů hotelnictví a turismus a 1 učitele zajišťujícího odborný a pedagogický doprovod. Cílem projektu je prosazení spolupráce soukromého a veřejného sektoru, zlepšení konkurenceschopnosti mladých lidí a získání odborné praxe pro dynamicky se vyvíjející trh práce. Zahraniční stáž má za cíl zvýšení mobility žáků, profesní růst a rozvoj jejich praktické gramotnosti. Žáci díky praxi v renomovaných hotelech získají osobní, komunikační a sociální dovednosti, které pak uplatní v praxi nebo v dalším studiu. Předkladatelem projektu je Alfa tour s. r. o, která chce na základě dlouholeté spolupráce s českými školami a italským partnerem společností Zato s. r. l. umožnit školám vyslat žáky na praxi do renomovaných hotelů a poskytnout jim kvalitní praxi na pozici animátor volného času. Vysílající organizace jsou školy, které většinou nemají kontakty v zahraničí a mají s poměrně mladým oborem animátor malé zkušenosti. Jejich šance zajistit svým žákům kvalitní praxi v mezinárodním prostředí se zvýší na základě tohoto projektu, jelikož tyto podmínky nelze v prostředí školy vytvořit. Dojde k propojení spolupráce mezi několika institucemi. Školy získají zajímavé materiály k výuce. Budou tak flexibilnější, zkvalitní se výuka. Jen tak lze zajistit udržitelnost a špičkovou úroveň odborného vzdělávání, zajistit propojení teorie s požadavky praxe. Zvýší se prestiž škol a šance jejich žáků na dobré uplatnění se na trhu práce v EU. Projekt by mohl posloužit také jako prevence nezaměstnanosti, mladí lidé získají v zahraničí zkušenosti, naučí se novým dovednostem, a ty pak použijí pro nově se vytvářející pracovní místa nebo vlastní podnikání. Projekt reaguje na požadavky trhu práce, kde je v současné době velká poptávka po kvalifikovaných, jazykově vybavených osobách. Cílem stáže je inspirovat žáky příkladem dobré praxe a zvýšit pak zaměstnanost ve službách. Žáci se zapojí do praxe v odlišném kulturním a jazykovém prostředí. Je to neocenitelná zkušenost a výborná motivace k dalšímu odbornému a jazykovému vzdělávání. Uvědomí si pak význam vzdělávání lidských zdrojů a především svoji šanci na uplatnění se na trhu práce v EU. Náplní praxe budou různé způsoby moderování a motivování zábavy v turistických střediscích v Itálii. Žáci, stážisté budou pod vedením profesionálních animátorů vytvářet bohatý kulturní a sportovní program. Stáž tak přispěje k osobnímu i odbornému rozvoji žáků, zlepšení vzájemné komunikace a k rozvoji jazykových schopností. Animátoři budou pracovat na pláži, u bazénu, u baru, na diskotékách, na sportovních hřištích a dalších místech v areálech hotelových komplexů. Hlavním cílem našeho projektu je především reagovat na požadavky trhu práce, kde se stále vytvářejí nová pracovní místa. Je nutné navázat úzkou spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a podniky, které musí reagovat na aktuální situaci a poptávku. Je nutné poskytovat kvalitní služby, pracovat s aktivními, odborně a jazykově vybavenými lidmi. To je jediná udržitelná strategie vzdělávání a cesta k prosperitě v praxi. Mobility nejen pro ty nejlepší CZ/12/LLP-LdV/IVT/ ALVIT inovace a vzdělávání s. r. o., Ostrava Wisamar Bildungsgesellschaft GmbH, Leipzig (Německo) Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň praktického vzdělávání a poskytnout co nejlepší přípravu na pracovní proces studentům ze 3 středních škol v Moravskoslezském kraji tím, že budou absolvovat 4týdenní praktickou stáž v Německu. Moravskoslezský kraj je postižen restrukturalizací a průmysl zde byl hlavně zaměřen na hornictví a těžké hutnictví. Nebyly zde firmy, které by ve spolupráci se středními školami umožnily poskytování praxe v nových dynamicky se rozvíjejících a velmi žádaných oborech lehkého průmyslu. Projekt zkvalitní úroveň vzdělání ve školách; bude zvýšena atraktivita škol pro budoucí žáky; jazyková příprava prohloubí znalosti žáků v oblasti, které není na odborných školách věnována velká pozornost; dojde k rozvoji spolupráce mezi školami, organizacemi a podniky v oblasti vzdělávání. Koordinátorem projektu je ALVIT INOVACE A VZDĚLÁVÁNÍ s. r. o. Rozhodnutí předložit projekt vyplynulo z jednání se školami jako nejlepší řešení z důvodů pracovní vytíženosti učitelů, nedostatku časových možností a obav z administrativní náročnosti. Zastupujeme 3 odborné střední školy v kraji, které mají zájem vysílat své studenty na zahraniční stáže. Těmi jsou: SPŠ Frýdek-Místek, SŠE Na Jízdárně Ostrava a SŠTaS Karviná. Cílovou skupinou projektu jsou žáci 3. a 4. ročníku zmíněných škol, oborů mechanik a elektrotechnik apod. Obory se v rámci Moravskoslezského kraje stávají velice atraktivní a po absolventech se dlouhodobě zvyšuje poptávka díky firmám, které se rozvíjejí v nově zřízených průmyslových zónách a vědeckotechnickém parku. Studenti těchto oborů mají v rámci studia hodiny praktické výuky, přesto jejich znalosti a dovednosti postrádají evropskou dimenzi mezinárodního srovnání. Nehmatatelné výstupy: kvalitní připravenost na zvyšující se požadavky trhu práce; možnost vyzkoušet si své dovednosti a znalosti mimo známé prostředí; absolvování stáže v Německu kvalitativně ovlivní celý pracov- 10

11 PROJEKTY MOBILITY ní život žáků; žáci získají lepší orientaci na trhu práce; zvýšit zaměstnatelnost a připravenost žáků do pracovního života. Pracovně vzdělávací pobyty pro zlepšení odborných kompetencí farmářů a dalších pracovníků na statcích se zaměřením na poskytování služeb v agroturistice CZ/12/LLP-LdV/PLM/ Asociace soukromého zemědělství ČR, Praha 7 GRANAFORMA, S. L., Granada (Španělsko) Předkládaný projektový záměr mobilit osob na trhu práce reaguje na dlouhodobé potřeby členské základny předkladatele projektu ASZ ČR. Asociace, jakožto stavovská organizace všestranně se starající o zájmy svých členů zejména soukromě hospodařících zemědělců a současně i o trvale udržitelný rozvoj našeho venkova, zaznamenala v posledním období řadu podnětů ze strany široké členské základny ohledně zájmu získat další zkušenosti od kolegů ze zahraničí, zájmu o vzájemnou výměnu názorů a získání osvědčených postupů a informací v oblasti diverzifikace zemědělského hospodaření a multifunkčnosti soudobého zemědělství. Jestliže budeme hovořit o zaměření celého programu projektu, bude se jednat zejména o praktické získání zkušeností a rozšíření si obzorů především v oblasti možností současné agroturistiky a jejích nejmodernějších trendů, nicméně pozadu by neměla zůstat ani témata jako je celková diverzifikace výroby na soukromých farmách a problematika různých způsobů zpracování a odbytu produkce (v této oblasti se především jedná o získání praktických zkušeností se způsoby takzvaného prodeje ze dvora ). Cílová skupina tak, jak byla definována pro potřebu tohoto projektu, bude splňovat několik základních parametrů. Bude se jednat zejména o soukromě hospodařící sedláky a o jejich rodinné příslušníky (kteří se vzhledem k charakteru práce na rodinných farmách podílející nemalou měrou na chodu hospodářství), současně se bude jednat o členy ASZ ČR pocházející z celé České republiky. Vzhledem k náročnosti práce v zemědělství a velké vytíženosti farmářů, máme za to, že do výběrového procesu na účast v projektu se budou hlásit především mladší členové rodin farmářů, zejména jejich potomci, kteří bezesporu znamenají budoucnost pro naše zemědělství. Celkově je v projektu (a jeho rozpočtu) počítáno s 25 přímými účastníky rozdělenými do 2 skupin tak, aby bylo možné rozumným způsobem řešit logistickou a organizační složku projektu. Všechny mobility budou realizovány do Španělska, konkrétně do Andalusie s centrem působení v historickém městě Granada a v jeho okolí. Region nebyl vybrán bezdůvodně. V současné době zaznamenává daná oblast v agroturistice nemalý rozmach a současně v poslední době zaznamenali farmáři z této oblasti nemalé úspěchy na poli navyšování počtu turistů využívajících jejich služeb. V tomto smyslu nám tato oblast má skutečně co nabídnout. Cíle projektu lze v krátkosti charakterizovat jako načerpání praktických zkušeností účastníků s provozem na farmách ve Španělsku, v Andalusii a konkrétně zkušeností s poskytováním služeb v agroturistice. Tím by mělo být dosaženo zvýšení stupně klíčových odborných kompetencí účastníků mobilit. Další aspekt, který můžeme považovat za vysoce žádoucí, je přenos zajímavého know-how ve smyslu rozvoje šíře poskytovaných služeb v rámci agroturistiky a jeho aplikace v českých podmínkách. Společná historie Čechů a Poláků CZ/12/LLP-LdV/IVT/ AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s. r. o., Ostrava-Hrabůvka Zespole Panstwowych Szkoł Plastycznych w Kielcach, Kielce (Polsko) Projekt je určený pro osoby v počátečním odborném vzdělávání s výtvarným zaměřením, mobility se zúčastní 10 mladých lidí z 2. a 3. ročníků a pedagogický doprovod. Stáž je zaměřena na získání nových znalostí a poznatků ve specializované technice pozlacování (malba s použitím zlata) na půdě partnerské školy. Cílem projektu je naučit se techniku, která není ve školách v ČR používaná a nelze se ji jiným způsobem naučit. Každý žák vytvoří v technice pozlacování obraz na téma společná historie Čechů a Poláků. Projekt umožní rozšířit studentům jejich obzory, seznámí se s historií a společnými prvky obou států ČR a Polska. Pomůže jim prakticky zlepšit a ověřit si své výtvarné a jazykové dovednosti. Studenti se seznámí také s jiným systémem vzdělávání. Účastníci budou rozvíjet odborné dovednosti v uměleckém oboru, které by na své stávající škole nemohli získat a tento rozvoj podpoří studiem ve zcela jiném prostředí a pod vedením nových pedagogů. Budou seznámeni i s obory jinými, které se na jejich škole nevyučují, což jim pomůže nahlédnout na tvořivou práci také z jiného úhlu a tak se naučit nové techniky, spolupracovat, dozvědět se něco o ostatních, jejich charakteru, stylu práce, ale i o sobě a vlastních možnostech, což by mělo vést k podpoře tvůrčí činnosti. Kromě studia budou studenti zapojeni do poznávacích výletů, budou se účastnit společenských a kulturních akcí společně se studenty zahraniční školy, dále jsou naplánovány návštěvy výstavních prostor partnerské školy, muzeí a galerií, prohlídka města a diskuze studentů o kulturních, politických a společenských podmínkách obou zemí EU. 11

12 Pracovní stáže studentů oboru Charitativní a sociální práce CZ/12/LLP-LdV/IVT/ CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Arcidiecézní Charita Košice, Košice (Slovensko); Cork Simon Community, Cork (Irsko); PORTES Dienstencentrum Zuilen, Utrecht (Netherlands); Realife Trust Cambridge, Cambridge (Velká Británie); SOS Kinderdorf Dornbirn, Dornbirn (Rakousko); Spoločnost priaťelov detí z dětských domovov Úsmev ako dar, Banská Bystrica (Slovensko); The Fostering Foundation, Bristol (Velká Británie); Therapiestation Carina, Feldkirch (Rakousko) Předkládaný projekt mobility programu LdV má umožnit 12 studentům oboru charitativní a sociální práce stáž na smluveném zahraničním pracovišti. Na praxi do zahraniční jsou vybíráni studenti 3. ročníku, kteří jsou již velmi dobře vybaveni teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z tuzemských praxí. Studenti jsou vysíláni jak na osvědčená pracoviště, se kterými škola udržuje dlouhodobou spolupráci, tak do vytipovaných nových zařízení, která odpovídají požadavkům školy na kvalitní praxi i profilu a zaměření studenta z hlediska cílové skupiny nebo typu poskytovaných sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je poskytnout studentům neopakovatelnou příležitost absolvovat část své praktické přípravy na budoucí povolání v zahraničí, která je významným zdrojem nejen jejich profesního, ale také osobního obohacení. Získaným know-how přispívají také ke zvyšování kvality celého vzdělávacího programu školy, po nástupu do praxe ze svých zkušeností těží při rozvíjení a implementaci nových procesů v oblasti sociální práce a sociálních služeb v ČR. Velmi důležitým cílem projektu je právě udržení již navázaných partnerství. Stejně tak se škola prostřednictvím projektu snaží o rozšiřování spolupráce s novými zahraničními organizacemi. Sleduje tím jednak vytvoření co nejpestřejší nabídky studentských stáží, jednak také rozvoj dialogu mezi odborníky z různých zemí EU, který každoročně v únoru vrcholí společným setkání expertů z ČR i ze zahraničí na naší škole (tzv. Blok expertů). Očekávaným výstupem projektu je student, který po absolvování praxe v zahraničí přijíždí vybaven novými profesními znalostmi i praktickými dovednostmi, je seznámen s kulturou i společensko-politickou situací dané země. Po osobnostní stránce je schopen větší samostatnosti a flexibility, otevřené mysli a celkového nadhledu. Kromě těchto profesních a osobnostních aspektů si student přináší množství cenných podkladů pro vypracování své absolventské a/nebo diplomové práce. Za velmi důležitý je považován přínos v oblasti jazykových kompetencí, jakožto prostředku pro další mezinárodní spolupráci nebo pro čerpání inspirace a poznatků ze zahraničí při výkonu své profese. Zaváděním poznatků dobré zahraniční praxe při svém působení v sociálních službách v ČR i kontakt s odborníky z jiných zemí je pak zásadním nástrojem rozvíjení a zkvalitňování sociálních služeb v ČR i v oblasti priorit sociální politiky EU. Přenos zkušeností v procesu změny systému péče o ohrožené děti CZ/12/LLP-LdV/VETPRO/ Centrum evropské spolupráce s. r. o., Praha 7 Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847, Hranice; Detský domov Bratislava, Bratislava (Slovensko); Dětský domov Dolní Čermná, Dolní Čermná; Dětský domov Horní Čermná 188, Horní Čermná; Dětský domov Moravská Třebová, Moravská Třebová; Detský domov Nádej, Bernolákovo (Slovensko); Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Chrudim, Čáslavská 624, Chrudim IV; Detský domov Studienka centrum sociálnych služieb, Bratislava (Slovensko); Dětský domov Vizovice, Vizovice; Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky, Valašské Klobouky; Lumos, London (Velká Británie); Základní škola a Dětský domov Prostějov, Prostějov; Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace, Velké Heraltice Česká republika patří mezi země s vysokým počtem dětí umisťovaných do institucionální péče v Evropě. Byla proto také v roce 2003 kritizována Výborem pro práva dítěte OSN za situaci dětí vyrůstajících v ústavních zařízeních. Dne nabyl účinnosti zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních. Tento zákon po mnoha letech konečně komplexně upravil problematiku péče o děti pobývající mimo vlastní rodinu. Dal mj. základy k transformaci všech dětských domovů do domovů rodinného typu. To znamená, že děti žijí v dětských domovech v rodinných skupinách, jejichž chod je podobný životu v rodině. Žijí v oddělených bytech, samy se starají o úklid, samy si vaří, do určité míry i samy hospodaří připravují se pro další život. Toto byl první krok k transformaci dětských domovů v ČR. K dokonalé transformaci však chybí ještě další kroky, a proto v současné době Česká republika chystá zásadní reformu v systému péče o ohrožené děti. Jedná se především o vytvoření podmínek pro rozvoj pěstounské péče a služeb pro práci s rodinami. Tento projekt by mohl být dalším krokem k přiblížení se celkové transformaci dětských domovů v ČR. Účastníky projektu tvoří ředitelé a výchovní poradci dětských domovů a zaměstnanci a pracovníci společnosti Centrum evropské spolupráce s. r. o., kteří se dlouhodobě zabývají poradenstvím v této oblasti. 12

13 PROJEKTY MOBILITY Partnerskými organizacemi jsou dětské domovy na Slovensku, které již prošly transformací a mezinárodní organizace Lumos, která našim účastníkům ukáže systém péče o ohrožené děti v Anglii. V rámci projektu jsou naplánovány čtyři týdenní stáže pro 34 osob. Specifickými cíli projektu je podpořit účastníky v získání nových vědomostí, odborných dovedností a inovativních přístupů týkajících se péče o ohrožené děti a zvýšit tak kvalitu péče o děti a mladé lidi vyrůstající v dětských domovech. Institucionalizovaná ústavní výchova není již v dnešním světě považována za efektivní prostředek pro výchovu dětí, a proto je nutné hledat nové formy a nové cesty, jak v rámci možností současného systému výchovu a péči o děti zlepšit. Pro naše účastníky bude velkým přínosem načerpání zkušeností od kolegů, kteří jsou již o několik kroků dále, seznámení se s metodami práce a inovačními postupy, stejně jako s novými postupy pedagogickými a výchovnými, fungováním transformovaných dětských domovů a prací s profesionálními rodiči. Načerpané zkušenosti mohou pak účastníci v rámci dobré praxe využít i při dalších krocích transformace jejich zařízení, která je v budoucnu čeká. Celý projekt by pak měl v konečném důsledku přispět především dětem z dětských domovů k jejich šťastnějšímu a spokojenějšímu životu. Na zkušenou za hranice CZ/12/LLP-LdV/PLM/ CITRIN sdružení pro osobní rozvoj, o. s., Praha 4 FOYLE LANGUAGE SCHOOL Ltd., Derry City (Velká Británie) Projektový záměr občanského sdružení CITRIN vychází ze skutečnosti, že absolventi odborných škol velmi těžko získávají zaměstnání bez předchozí praxe. Pro projekt byla zvolena cílová skupina devíti absolventů VOŠ umění a reklamy, oboru reklamní grafika, resp. výstavnictví nebo fotografie. Právě u takto specializovaných studijních oborů zahraniční praxe výrazně zvýší konkurenceschopnost a šanci nalézt odpovídající uplatnění na trhu práce v ČR i EU. Charakter práce těchto profesí je unifikovaný a probíhá všude ve světě prakticky stejně za použití stejných nástrojů (software atd.), což usnadňuje umístění účastníků v zahraničních reklamních agenturách, DTP studiích, vydavatelstvích apod. a zvyšuje přínos stáže. Do cílové skupiny byl dále zařazen 1 člen občanského sdružení CITRIN, který absolvuje stáž přímo v partnerské instituci, která má velké zkušenosti s evropskými a zejména mobilitními projekty, na něž se právě tento člen sdružení zaměřuje. Záměrem je v tomto případě rozšíření mezinárodní spolupráce a transfer speciálního know-how. Všichni účastníci budou vysláni na 4týdenní pobyty do Velké Británie. Výběr absolventů VOŠ (kteří jsou nyní studenty posledního ročníku školy) proběhl ve spolupráci s pedagogy schopnými posoudit jejich odborné znalosti, kompetence (včetně jazykových) a osobnostní předpoklady. Člen sdružení CITRIN byl vytipován na základě své specializace a zkušeností. Účastníci byli o projektu podrobně informováni a před odjezdem jim bude poskytnuta jazyková a kulturní příprava. Evaluace s ohledem na cílovou skupinu absolventů proběhne ve 2 etapách: 1. etapa po návratu, 2. etapa s 3měsíčním odstupem, kdy již bude možné vyhodnotit dopad stáže na pracovní uplatnění. Diseminaci zajistí sdružení CITRIN na národní a sektorální úrovni pro odbornou veřejnost. Účastníci projektu budou šířit výsledky a zkušenosti neformálně mezi své kolegy a spolužáky. Odborné stáže pracovníků CZ LOKO CZ/12/LLP-LdV/PLM/ CZ LOKO, a. s., Česká Třebová LLC LDZ Ritoša Sastava Serviss, Riga (Lotyško); Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, Bydgoszcz (Polsko); TRANSMASHHOLDING Baltia, Vilnius (Litva); UAB Vilniaus Lokomotyvu Remonto Depas, Vilnius (Litva); Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG, Hamburg (Německo) Do projektu bude zapojeno 17 zaměstnanců CZ LOKO v pozicích: projektant, konstruktér, technik dokumentace, servisní technik a vedoucí oddělení realizace projektů. Cílem stáže je pro zaměstnance získat informace o konstrukčních rozdílech lokomotiv vyráběných a používaných v zemích střední a východní Evropy a v zemích bývalého Sovětského svazu a současné drážní legislativy ve výše uvedených zemích, která umožní schválit lokomotivy drážním úřadem v příslušné destinaci. Zaměstnanci CZ LOKO se díky nabytým znalostem budou moci pohybovat v železničním průmyslu orientovaném na export do zemí střední a východní Evropy a Ruska. Po absolvování stáží budou moci zaměstnanci předat nabyté technické informace dalším odborníkům v rámci holdingu CZ LOKO a sociálních partnerů, kterými jsou dopravní fakulty českých a slovenských univerzit. Hodnota absolventů stáží pro zaměstnavatele výrazně vzroste, protože aktuálně se středoevropské firmy podnikající v železničním průmyslu orientují na export do zemí východní Evropy (např. podíl exportních tržeb v CZ LOKO dosáhl v roce 2011 výše 680 mil. Kč, což představuje 1/3 celkových tržeb). Díky stážím dojde k celkovému rozšíření kompetenčního modelu absolventů, protože dojde k navýšení nejen odborných znalostí, dovedností, ale také interkulturních poznatků. Pro realizaci mobility byly vybrány převážně země střední a východní Evropy: Polsko, Litva a Lotyšsko, tedy tranzitní země, které jsou v dopravním průmyslu důležité kvůli převažujícímu využívání železnice, de facto slouží jako obchodní most mezi Evropou a Ruskem. Pracovníci v těchto zemích mají výborné 13

14 technické znalosti týkající se oboru výroby lokomotiv a drážní legislativy, protože v těchto zemích dlouhodobě funguje kvalitní technické školství a dostatečné univerzitní zázemí orientující se na výzkum a vývoj. Další destinací bylo zvoleno Německo, které je aktuálně na špici vývoje spalovacích motorů a udává evropský trend v ekologických a bezpečnostních požadavcích na drážní dopravu. Zahraniční stáže absolventů lepší start do života CZ/12/LLP-LdV/PLM/ CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborná škola s. r. o. Almond Vocational Link Ltd., Plymouth (Velká Británie); Language in Group, London (Velká Británie) Projekt je určen absolventům oboru vzdělání ekonomika a podnikání, resp. podnikatel pro obchod a služby, kteří jsou v evidenci úřadu práce, nemají dostatek praxe a při přijímajících řízeních na volná pracovní místa jsou často znevýhodněni. Zapojeni budou absolventi naší školy, kteří o zahraniční stáž projeví vážný zájem a kteří budou zodpovědně přistupovat k jazykové a kulturní přípravě. Zahraniční odborné stáže v délce 16 týdnů přispějí k rozšíření odborných vědomostí a dovedností absolventů získaných během dosavadního vzdělávání, zlepší jejich jazykové kompetence, podpoří jejich zájem o studium cizích jazyků a přispějí k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce nejen v ČR. Poznáváme evropský trh práce CZ/12/LLP-LdV/IVT/ CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborná škola s. r. o. ADC Technology Training Ltd., Harrow (Velká Británie) Projekt je určen pro žáky 4. ročníku oboru vzdělání ekonomika a podnikání, tedy pro osoby v počátečním stádiu vzdělávání. Zapojeni budou žáci, kteří projeví vážný zájem o zahraniční stáž a zároveň prokáží odpovídající jazykové a odborné znalosti. Zahraniční odbornou stáž bude zajišťovat zprostředkovatelská organizace ADC College, se kterou škola již úspěšně spolupracuje. Čtrnáctidenní zahraniční odborná stáž v Londýně umožní účastníkům rozšířit jejich odborné vědomosti a dovednosti získané během dosavadního vzdělávání, zlepšit jejich jazykové kompetence a podpořit tak zájem o studium cizích jazyků a následně také přispět k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce. Všichni účastníci projektu PETP obdrží certifikát Europass Mobility a účastnický certifikát ADC College certificate. Evropské odborné stáže v zemědělství, lesnictví a rybářství 2012 CZ/12/LLP-LdV/IVT/ Czech-us v. o. s., Praha 1 AFEC Europe, Paris (Francie); International House Newcastle, Newcastle Upon Tyne (Velká Británie); Irish Education Partners, Dublin (Irsko); Tellus (Group) Ltd. Work Experience UK, Plymouth (Velká Británie); WiredSPAIN Sheffield Centre Group, Madrid (Španělsko) Všeobecným cílem tohoto projektu je zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi institucemi nebo organizacemi poskytujícími možnosti vzdělávání, podniky a dalšími příslušnými subjekty v Evropě a také podpořit studium moderních cizích jazyků. Cílem projektu je podporovat studenty odborných předmětů se zaměřením na zemědělství, lesnictví a rybářství a propojit odborné vzdělávání s praxí. Projekt je zaměřený na zvýšení profesní kvalifikace a podporu mobility v rámci EU. Umístění účastníků na vhodné stáže jim napomůže rozvíjet jejich osobní potenciál a získat cenné mezinárodní zkušenosti v oboru. Očekáváme, že absolventi stáží naleznou snáze uplatnění v oboru studia po jeho ukončení, obohatí zkušenostmi ze stáže své spolužáky a přispějí tak i k rozvoji vzdělávání na jimi studovaných školách. Dále předjímáme, že vzdělávací instituce, ze kterých budou vysíláni studenti na stáže, se v budoucnu samy zapojí do evropských projektů tohoto typu. Celkový plánovaný počet účastníků je 28 osob, plánovaná doba trvání mobility je stanovena na období 4 týdnů pro všechny přijímající země. Všechny partnerské organizace mají v rámci projektu roli zprostředkujícího partnera a mají dlouholeté zkušenosti s programem Leonardo da Vinci. Potenciální zájemci budou informováni především prostřednictvím zástupců škol, na nichž studují, a se kterými byla vysílající organizací navázána spolupráce nebo které projevily zájem vysílat své studenty na stáže v rámci tohoto projektu. Zájemci budou oslovováni i přes www stránky vysílající organizace, prostřednictvím cíleného oslovení vybraných středních škol a vyšších odborných škol, kde bude vysílající organizace konat tematické semináře. Účastníci budou vybíráni dle jasných výběrových kritérií, mezi něž patří znalost příslušného jazyka úroveň B1-C1 (pro účastníky, kteří nemají dostatečnou jazykovou vybavenost, bude zprostředkován jazykový kurz a bude provedeno následné přezkoušení); odborné znalosti a celkový studijní prospěch; dále nabízené oblasti vzdělávání a obecný přehled o společenském, kulturním a veřejném životě v zemi přijímající organizace. 14

15 PROJEKTY MOBILITY Evropské odborné stáže pro osoby na trhu práce 2012 CZ/12/LLP-LdV/PLM/ Czech-us v. o. s., Praha 1 AFEC Europe, Paris (Francie); International House Newcastle, Newcastle Upon Tyne (Velká Británie); Irish Education Partners, Dublin (Irsko); SERVICE INTERNSHIP CONSULTING, S. L., Malaga (Španělsko); Tellus (Group) Ltd. Work Experience UK, Plymouth (Velká Británie); WiredSPAIN Sheffield Centre Group, Madrid (Španělsko) Všeobecným cílem tohoto projektu je zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi institucemi nebo organizacemi poskytujícími možnosti vzdělávání, podniky, sociálními partnery a dalšími příslušnými subjekty v Evropě a také podpořit studium moderních cizích jazyků. Specifickým cílem projektu je zrealizovat stáže, které budou připraveny především pro nezaměstnané v evidenci úřadu práce a to tak, že tyto specifikované podporované skupiny budou představovat alespoň 75 % všech účastníků projektu. Předmětem projektu je podporovat především nezaměstnané v evidenci úřadu práce s cílem bližšího propojení vzdělávání s praxí. Projekt je zaměřený na zvýšení profesní kvalifikace a podpory mobility pracovní síly v rámci EU. Umístění účastníků na vhodné stáže jim napomůže rozvíjet jejich osobní potenciál a podpoří snižování nezaměstnanosti. Celkový plánovaný počet účastníků je 22 osob, které budou mít možnost, dle svého zájmu, zvýšit svoji profesní kvalifikaci v několika oblastech vzdělávání (marketing, obchod a správa, řízení a správa, účetnictví, použití počítačů, design, právo, zemědělství, lesnictví nebo finančnictví). Všechny partnerské přijímající organizace mají v rámci projektu roli zprostředkujícího partnera a mají dlouholeté zkušenosti s programem Leonardo da Vinci. Plánovaná doba trvání mobility je stanovena na období 8 nebo 12 týdnů, dle přijímající země. Potenciální zájemci a budoucí účastníci budou informováni především prostřednictvím www stránek vysílající organizace, portálů práce, prostřednictvím cíleného oslovení, a to vybraných středních škol a úřadů práce, protože stáže budou připravené pro absolventy a nezaměstnané v evidenci úřadu práce (ve skupině PLM). S některými úřady práce již spolupracujeme na jiných projektech. Účastníci budou vybíráni dle jasných výběrových kritérií, mezi něž patří znalost příslušného jazyka úroveň B2-C1 (pro účastníky, kteří nemají dostatečnou jazykovou vybavenost, bude zprostředkován jazykový kurz a bude provedeno následné přezkoušení); odborné znalosti; dále nabízené oblasti vzdělávání; obecný přehled o společenském, kulturním a veřejném životě v zemi přijímající organizace. Účastníci po absolvování mobility budou mít zlepšenou pozici na trhu práce, zvýšenou profesní kvalifikaci, znalosti a zkušenosti a budou znamenat zvýšení atraktivity pracovní síly pro zaměstnavatele. Uplatnění teoretických znalostí architektů absolventů v rámci odborné zahraniční praxe CZ/12/LLP-LdV/PLM/ Česká komora architektů, Praha 1 Eva Jiricna Architects, London (Velká Británie) Cílem projektu je umožnit nadaným a aktivním čerstvým absolventům vysokých škol architektům poznat prakticky činnost v oboru na území evropské země formou stáže v zahraničních ateliérech v okamžiku vstupu na pracovní trh, tedy v době, kdy své teoretické poznatky získané studiem aplikují do praxe za určitých podmínek ve společnosti, které je ještě neovlivnily a které naopak oni mohou později ovlivnit jednáním svým, a to i na základě včas získaných pozitivních zkušeností ze zahraničí. Účelem je poznat metody práce a přístup k řešení obecných problémů (např. architektonické soutěže, korektní prosazování poměrů na trhu, standardy výkonů a činností autorizovaných osob a jejich oceňování, přístup k územnímu plánování, urbanismu a krajinářské architektuře, k politikám architektury, pasivní domy, regenerace ) v daném ateliéru v dané zemi, pracovat na konkrétním projektu toho kterého ateliéru. Nezanedbatelným faktorem je i podpora umění analýzy problematiky, principu týmové spolupráce, prezentace své i týmové práce, korektní prosazení svých názorů v náročném a konkurenčním prostředí stejně jako navázání potřebných kontaktů se zahraničními odborníky. Stáž absolventům umožní přímo seznámit se s progresivním know-how, stejně jako s etickým a filozofickým názorem na obor z pohledu té které kultury. Účast na projektu je tedy důležitá pro absolventy z hlediska jejich odborného růstu, většího rozhledu v oboru, a tím zvýšení možnosti uplatnění se na trhu, pro české vysoké školství z hlediska růstu prestiže architektonických oborů v hostitelské zemi a z hlediska společnosti ke zvýšení kvality odborníků, kteří budou v budoucnosti přímo ovlivňovat architekturu jako takovou a nepřímo architekturu vývoje společnosti. Projekt by zaštítil 13. ročník dlouhodobě zavedené soutěže (tedy XIII. ročník soutěžní přehlídky diplomových prací). Odborná porota složená z renomovaných architektů doposud oceňovala první, druhou a třetí cenu finančně, v případě přijetí projektu by se ocenění rozšířilo o stáž v zahraničním ateliéru Evy Jiřičné na přelomu roku 2012 a Konkrétním výstupem krátké stáže budou rešerše z pohledu mladého architekta o možnostech a rovnoprávném postavení českých architektů na evropském trhu, prosazování korektních poměrů na trhu s architektonickými službami, informace o konkrétním projektu, stejně jako fotografická ukázka především 15

16 současné architektury, které budou prezentovány na workshopu na půdě České komory architektů, dále na webových stránkách ČKA (www.cka.cc), webových stránkách soutěže Přehlídky diplomových prací (www. diplomy.cz) a v odborném Bulletinu České komory architektů. Operační řízení sil a prostředků v souvislosti s tísňovými výzvami, podpora lokalizačních, komunikačních a geografických systémů CZ/12/LLP-LdV/VETPRO/ Česká republika Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium České republiky, Praha 7 Direction de la coopération internationale, Nanterre (Francie); Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Kraków (Polsko); SPTK Schweizerische Polizeitechnische Kommission, Zürich (Švýcarsko) Hlavním tématem předkládaného projektu je zaměření na spolupráci, výměnu zkušeností a rozšíření vědomostí v oblasti operačního řízení sil a prostředků v souvislosti s tísňovými výzvami. Tísňovou výzvou je např. linka tísňového volání, tísňová komunikace s ohroženými skupinami (zdravotně postižení, osoby ohrožené domácím násilím), alarmy z nástrahové techniky a pultů centralizované ochrany atd. Na tísňové výzvy přijaté policií navazuje reakce v podobě operačního řízení zajištění opatření k nastalé situaci, např. vyslání sil a prostředků (policejní hlídky, policejní vrtulníky, speciální policejní jednotky, jako jsou potápěči nebo pyrotechnici). Vše je podpořeno lokalizačními, komunikačními a geografickými systémy pro co nejrychlejší a nejefektivnější vyřešení události a získání dalších potřebných informací. Veškerou činnost operačního řízení vykonávají v ČR operační střediska policie, která disponují policejními hlídkami pořádkové policie a dalšími speciálními policejními jednotkami a vysílají je k událostem. Do projektu budou zapojeni policisté zařazení především na operačních střediscích policie a v pořádkové policii. Každý den přicházejí do styku s oznamovateli tísňových výzev a na tyto výzvy reagují. Provádí operační řízení, komunikují s dalšími policejními útvary, vytěžují informační systémy a databáze policie, poskytují veškerý potřebný servis policejním hlídkám v terénu, zajišťují další potřebné úkony pro co nejrychlejší a nejefektivnější vyřešení nastalé situace. Veškerá činnost během operačního řízení je dokumentována v pro tuto činnost speciálně vyvinutém komunikačním a řídicím systému. Tímto systémem jsou propojena všechna operační střediska policie v ČR navzájem. Policisté operačních středisek své zkušenosti předávají dalším policistům buď formou metodických akcí, kdy je prováděno školení stávajících a nových postupů přímo na pracovišti operačního střediska nebo v rámci spe- cializovaných kurzů vedených na policejních školách, které jsou určeny přímo pro policisty operačních středisek policie. S ohledem na zaměření projektu bude možnost srovnání s jinými zeměmi největší zkušeností pro možný rozvoj či změnu stávajících postupů a činností při reakci na tísňové výzvy a inovaci výše uvedené metodiky a kurzů pro policisty. Problematika operačního řízení zasahuje do všech činností policie a prakticky nezná hranic se sousedními státy. Mezi ČR a jejími sousedními státy byla vytvořena společná kontaktní policejní pracoviště, která zajišťují nepřetržitý tok informací mezi zúčastněnými státy. Zkušenosti ze zahraničí s těmito pracovišti budou uplatněny v dalších postupech a činnostech těchto pracovišť. Dále je třeba zjistit, jaké jsou postupy operačních středisek, jejich technologické vybavení, informační systémy, zapojení do různých projektů (např. TecSOS), vybavenost policejních hlídek atd. Potřebami projektu je zjištění, jak je operačního řízení vykonáváno i v jiných zemích Evropy. Policie ČR má určité zkušenosti se sousedními zeměmi, proto je třeba získat cenné zkušenosti také z dalších zemí Evropy. Pracovní stáže kriminalistických znalců CZ/12/LLP-LdV/PLM/ Česká republika, Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium, Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky, Praha 7 Kriminaltechnisches Institut am Bayerischen Landeskriminalamt, München (Německo) Projektového návrhu pracovních stáží se zúčastní 10 pracovníků Kriminalistického ústavu Praha kriminalistických znalců, kteří vykonávají znaleckou činnost v jednotlivých oborech a odvětvích znaleckého zkoumání kriminalistiky. Všichni zúčastnění mají vysokoškolské vzdělání a minimálně základní potřebné jazykové znalosti. Realizací tohoto projektu sledujeme jejich zdokonalení a prohloubení stávajících znalostí a dovedností, získání nových poznatků a osvojení si nejnovějších forenzních metod a postupů. V neposlední řadě i sjednocování metod a postupů cestou nejlepší praxe při výkonu znaleckého zkoumání v rámci států EU. Pracovní stáže v počtu 5 běhů po 2 znalcích budou realizovány v období od 1. října 2012 do 31. března Po ukončení projektu budou jeho účastníci provádět na metodicky řízených pracovištích v rámci celé České republiky prezentace a školení zaměřené na získané informace o realizovaném projektu, na nové znalosti a dovednosti a způsoby provádění znaleckého zkoumání v příslušném odvětví. Přijímající organizací je kriminalistický institut v Mnichově. Pracovní činnosti v této instituci jsou obdobné s výkonem pracovních činností v Kriminalistickém ústavu Praha. 16

17 PROJEKTY MOBILITY Stáže v zemědělské a technické oblasti CZ/12/LLP-LdV/IVT/ Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola IMPA Dolný Kubín s. r. o., Dolný Kubín (Slovensko); Landwirtschaftliche Lehranstalten des Bezirks Oberfranken, Bayreuth (Německo); Lycee agro environnemental prove saint-joseph, Le Breuil sur Couze (Francie); Richard-von-Weizsacker-Berufskolleg, Ludinghausen (Německo); Spojená škola, Ivanka pri Dunaji, Ivanka pri Dunaji (Slovensko); Stredná odborná škola obchodu a služieb, Dolný Kubín (Slovensko); Stredná odborná škola technická, Istebné (Slovensko) Projektu se zúčastní žáci stavebních oborů zedník, tesař a instalatér, žáci autoopravářských oborů automechanik, autoelektrikář a karosář, žáci zemědělských a potravinářských oborů agropodnikání, chovatelství, kynologie. Hlavním cílem je příprava budoucích mladých řemeslníků, techniků a podnikatelů na nově se utvářející pracovní trh v rámci EU, zvýšení adaptability pro různá pracovní prostředí a rozvoj odborně-metodických, jazykových i osobnostně-sociálních kompetencí. Pro zajištění tohoto cíle je nezbytný profesionální rozvoj žáků a studentů v členských zemích EU, kde se setkají s novými normami, pracovními postupy, technologiemi, technickými zařízeními a bezpečností práce. Projekt je důležitý, neboť obdobný projekt podávají zároveň i partnerské organizace ve svých zemích. Přijímající organizace zajistí ubytování, stravování a pracovní náplň po celou dobu stáže. Pracovní doba bude minimálně 6 hodin denně. Naše škola i naši partneři již mají zkušenosti s organizací zahraničních stáží, projekt umožní i zintenzivnění spolupráce mezi uvedenými subjekty členských zemí EU, kde se setkají s novými normami, pracovními postupy, technologiemi a technickými zařízeními. Stáže na Slovensku jsou pro nás velice důležité (jedinečné v EU), zúčastňuje se jich 75 % učňů, z velké části odpadá problém jazykové bariéry. Využití teoretických znalostí architektů a stavebních inženýrů v praxi CZ/12/LLP-LdV/PLM/ České vysoké učení technické v Praze, rektorát Architekturbüro Reinberg ZT GmbH, Vienna (Rakousko); Eva Jiricna Architects Limited, London (Velká Británie); JDS Architects, Bruxelles (Belgie); JDS Architects, Copenhagen (Dánsko); Leading Design Studios, Barcelona (Španělsko); Leibenatus Stockburger Wittayer Architekten Ingenieure, Berlin (Německo); Marc Koehler Architects, Amsterdam (Netherlands); Pedro Ressano Garcia, Arquitecto; Santa Isabel, Lisboa (Portugalsko); Pinna Viardo Architects, Genova (Itálie); Ruimplan Architecten BNA, Utrecht (Netherlands); Saunders Architecture AS, Bergen (Norsko); Svenska Mätcenter AB, Örebro (Švédsko); Thomas Müller Ivan Reimann, Gesellschaft von Architekten mbh, Berlin (Německo) Projekt je určen pro absolventy bakalářského, magisterského a doktorandského studia na ČVUT. Praktické stránce vzdělávání není bohužel na univerzitě věnována dostatečná pozornost. V rámci studijních oborů není po studentech požadována povinná praxe, proto se ČVUT snaží alespoň tímto projektem podporovat opomíjenou odbornou stránku vzdělávání. Hlavním cílem navrhovaného projektu je tedy umožnit absolventům získání odborných zkušeností a praktických znalostí, zlepšení jejich komunikační schopnosti (včetně zvládnutí cizího jazyka) a seznámení se s progresivními technologiemi ve špičkových firmách a institucích zemí EU v oboru, na který jsou zaměřeni. Absolventi během měsíců strávených v zahraniční firmě budou nuceni své teoretické znalosti z předchozího studia aplikovat v reálných situacích, a tak získají neocenitelné praktické zkušenosti ve svém oboru a osvojí si též schopnosti pracovat v mezinárodním prostředí, včetně schopnosti komunikovat v cizím jazyce. Nezanedbatelným přínosem zahraniční praxe je navázání kontaktů s odborníky v zemích EU, které mohou stážisté využít v dalším profesním i osobním životě. Pro absolventy je účast v projektu důležitá z hlediska odborného růstu a většího rozhledu v oboru, na který se specializují, což jim umožní i snadnější začlenění se do pracovního prostředí po dokončení stáží. Dlouholetá praxe s fungováním programu Leonardo da Vinci nám dokazuje, že dobré zkušenosti s absolventy ČVUT současně zvýší prestiž univerzity v očích hostitelských organizací a přispějí k většímu zájmu o absolventy ČVUT v zahraničí. Zároveň považujeme zahraniční praxe za velmi kvalitní odrazový můstek dalšího profesního růstu našich absolventů. Během stáží v partnerských organizacích bude také docházet k přímé výměně zkušeností mezi stážistou a přijímající organizací, což povede k transferu teoretického i praktického know-how, jež se stane přínosem pro obě zúčastněné strany a napomůže k rozvíjení a upevnění vazeb mezi malými a středními podniky a univerzitou. Projektu se může zúčastnit 27 absolventů bakalářského, magisterského a doktorandského studia fakulty architektury a fakulty stavební. Základní délka stáží bude 13 týdnů, v případě zájmu stážistů a přijímajících organizací lze délku stáží vzhledem ke spolufinancování prodloužit až do délky 26 týdnů. 17

18 Pracovně vzdělávací pobyty pro inovace vzdělávacích programů a metodik výuky marketingu v oblasti cestovního ruchu v rámci systému marketingového vzdělávání CIMA CZ/12/LLP-LdV/VETPRO/ Český institut pro marketing (CIMA), o. s., Praha GRANAFORMA S. L., Granada (Španělsko) Projekt je zaměřen na získání a přenos zahraničních znalostí a praktických zkušeností pro rozšíření vzdělávacích programů CIMA o systém řízení cestovního ruchu, hotelnictví a restauratérství. Konkrétně se jedná o zdokonalení a aktualizaci cílů, obsahu a metod výuky i zlepšení lektorského zabezpečení po stránce organizační, odborné i didaktické při odborné přípravě dospělých v dané specializaci, tj. zejména při přípravě majitelů, manažerů, marketérů, provozních pracovníků i obslužného personálu. Do projektu budou zapojeni vedoucí i odborní pracovníci akreditovaných vzdělávacích institutů a sdružení CIMA, kteří stanovují cíle a návrhy vzdělávacích programů, jejich obsah, technicko didaktické zabezpečení, realizaci, vyhodnocování i zpětnou vazbu, s důrazem na kvalitu všech činností; akreditovaní lektoři vybraní na základě jejich odborné specializace a daných kritérií, pracovníci zajišťující certifikaci způsobilosti pro výkon povolání. Projekt vychází z požadavku trhu práce na zajištění odborných, kompetentních, konkurenceschopných pracovníků v oblasti služeb cestovního ruchu, hotelnictví i restauratérství a souvisejících potřeb na zajištění jejich profesionální přípravy. Hlavní cíle projektu jsou následující: seznámit se s řízením a koordinací lidských zdrojů v dané oblasti; specifikovat požadované znalosti a dovednosti potřebných odborností a funkcí pracovníků; stanovení požadavků pro proces ověřování kompetencí a zvyšování konkurenceschopnosti; ověření obsahu vzdělání pro potřebné kompetence; přenos metod výuky a zkušeností ve vzdělávání a vyhodnocování jeho efektivity; vytvoření základny pro stálou mezinárodní spolupráci pro možnost inovace, aktualizace a přenosu zkušeností. Výstupem projektu bude: vytvoření programů odborného vzdělávání pro marketing a řízení cestovního ruchu, hotelnictví a restauratérství na úrovni evropských standardů; zvýšení způsobilosti lektorů pro realizaci programů po stránce odborné i didaktické; návrh a realizace procesu standardů hodnocení a ověřování (certifikace) způsobilosti pro výkon povolání ve specifikovaných službách; vytvoření trvalé základny pro výměnu zkušeností mezi účastníky kurzů a partnerských organizací i v budoucnu. BUSINESS COMPETENCES III CZ/12/LLP-LdV/IVT/ Dvořákovo gymnázium a SOŠE, Kralupy nad Vltavou Gesellschaft fur Europabildung e. V. (Association for European Training), Berlín (Německo) Cílem projektů stáží studentů v zahraničí je umožnit studentům pracovat v německy a anglicky mluvících firmách a společnostech v Berlíně a v Londýně a zlepšit tak jejich ekonomické a jazykové znalosti a odborné kompetence. Myšlenka tohoto projektu vznikla na kontaktním semináři v Budapešti v roce 2008, kde byla nalezena partnerská (hostitelská organizace), se kterou byl projekt vypracován a následně dokončen při přípravné návštěvě v Berlíně v prosinci V loňském roce přijeli zástupci partnerské organizace do naší školy, zúčastnili se výběrového řízení studentů pro rok 2012 a upřesnili jsme si podmínky pro podání nové žádosti. Jelikož jsme oboustranně spokojeni se vzájemnou spoluprací, chceme v ní pokračovat a nabídnout našim studentům možnost účastnit se zahraničních stáží, navázat na dobré zkušenosti a vytvořit souvislý projekt, který bude probíhat i v dalších letech a stane se součástí našeho vzdělávacího programu a kurikula školy. Hlavním cílem je zlepšení kompetencí a profesních dovedností našich studentů tím, že jim bude nabídnuta možnost praktických stáží v zahraničních firmách, umožníme jim využití teoretických znalostí z oblasti účetnictví, ekonomiky, práva a jazyků v praxi. Projekt dává studentům možnost zlepšit si kvalifikaci, a tím také zlepšit jejich uplatnění na trhu práce. Studenti vycestují do zahraničí (a jelikož většina našich studentů dojíždí z okolních menších vesnic a chudších poměrů, někteří z nich vyjedou do zahraničí poprvé) a budou nuceni se o sebe sami postarat, což zvýší jejich samostatnost a sebevědomí a také povědomí o mezinárodních projektech, protože do jednoho z nich budou sami zapojeni. Důležitost projektu se projeví v jejich osobním a profesním životě zlepšením jejich dovedností, prohloubením znalostí, podporou kreativity, pocitem evropské sounáležitosti, ale také pochopením kulturní rozdílnosti. Studenti si rozšíří kulturní a jazykové obzory, zlepší se schopnost jejich komunikace, schopnost řešit problémy, podpoříme tak jejich zájem o celoživotní vzdělávání. Do projektu bude zapojena partnerská organizace GEB Berlín s pobočkou v Londýně, která se ujímá úlohy hostitelské organizace a zajistí studentům práci, ubytování, program, bude dohlížen v terénu nad zdárným průběhem stáží a se studenty bude provádět pravidelnou evaluaci. Vysílající organizace zajistí odbornou přípravu a výběr studentů a bude také dohlížet nad bezproblémovým průběhem stáže. V listopadu 2012 proběhne na výběrové řízení, kterého se zúčastní studenti 3. ročníku Střední odborné školy ekonomické a také zástupci partnerské organizace a od prosince 18

19 PROJEKTY MOBILITY 2012 bude probíhat intenzivní odborná a jazyková příprava, budeme informovat veřejnost o významu projektu v místním tisku, na webových stránkách školy a v regionální kabelové televizi. Zkušenost je naše budoucnost CZ/12/LLP-LdV/IVT/ EDUCA Střední odborná škola, s. r. o., Nový Jičín ADC College, Harrow, Middleses (Velká Británie); Club Belckiz Beach, Fethiye (Turecko); EKIP EUROPA, Malaga (Španělsko); Obchodná akadémia, Lučenec (Slovensko); Srednja šola Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica (Slovinsko); Tellus (Group), Ltd. Work Experience Italy, Řím (Itálie) Obecným cílem projektu je získání nových kompetencí, znalostí a zkušeností v oblasti odborného vzdělávání a současně použití těchto získaných znalostí v rámci praktické výuky. Projekt je plánován pro žáky 2. a 3. ročníků, kteří mají v rámci rozsahu školského vzdělávacího programu povinnou odbornou praxi, kterou během studia vykonávají prostřednictvím sociálních partnerů naší školy. Tato praxe je pro žáky sice velkým přínosem, nicméně ji vykonávají v regionálním prostředí, které jim není cizí, a tak nemohou rozvíjet všechny své kompetence. Pro zvýšení své uplatitelnosti na trhu práce je pro žáky velmi důležité seznámení se s jiným pracovním a kulturním prostředním, jinými zvyky, mentalitou lidí. Tuto zkušenost mohou právě získat praxí v cizojazyčném a reálně odlišném kulturním prostředí, kde musí začít využívat nejen své odborné znalosti, ale také si uvědomí, jak důležitá je znalost cizího jazyka a respektování jiné kultury a pravidel. Možnost komunikace v cizím jazyce v reálném prostředí dané země přispěje žákům ke zdokonalení komunikační složky jazyka angličtiny, popřípadě osvojení si základních obratů a možnosti komunikace v dalších jazycích jako jsou španělština, italština, slovinština nebo slovenština. Po návratu ze stáže jsou žáci schopni porovnat rozdíly mezi praxí v regionu anebo v zahraničí, a to už jak pozitivně či negativně. Na základě zkušeností z předchozích projektů můžeme konstatovat, že studijní výsledky žáků, kteří absolvovali stáž v zahraničí, se podstatně zlepšily. A to nejen výsledky ve škole, ale i všeobecně pohled na svět. Jedná se o 9 běhů pracovních stáží žáků 2. a 3. ročníků 4letých studijních oborů cestovní ruch, informační technologie, ekonomika a podnikání se zaměřením na management sportu, ekonomika a podnikání se zaměřením na umění a reklamu. Délky stáží a počty žáků se liší v závislosti na zkušenostech z minulých projektů a dohody s hostitelskými a zprostředkujícími organizacemi. S nově získanými znalostmi účastníci získají konkurenční výhodu a budou lépe uplatnitelní na trhu práce nejen v České republice, ale i v rámci celé Evropské unie. ŠANCE 2012 Podpora profesní dráhy absolventů VŠ prostřednictvím odborných stáží v EU CZ/12/LLP-LdV/PLM/ EDUTRAIN s. r. o., Vlachovice Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik, Maria Enzersdorf (Rakousko); Austrian Institute of Technology GmbH, Wien (Rakousko); Best Western Hotelreservierungs GmbH, Wien (Rakousko); exil. arte, Wien (Rakousko); Stink Ltd., London (Velká Británie); University of Birmingham, Birmingham (Velká Británie); Vertige de l Adour/Bureau des Guides de la Haute Bigorre, Bagneres de Bigorre (Francie) Projekt ŠANCE 2012 je určen 20 čerstvým absolventům VŠ regionu Střední Morava, kteří chtějí svůj kvalifikační profil rozšířit o profesní přípravu formou zahraničních odborných stáží. Participovat budou přednostně absolventi s trvalým bydlištěm, respektive výhledem profesního uplatnění v regionu, a to v oborech obchod a administrativa, ekonomika a podnikové finance, ubytovací služby, vzdělávání, vědecký výzkum a vývoj s aplikací jeho výsledků ve strojírenství, chemickém a farmaceutickém průmyslu, veřejná správa, kultura, umění a tvůrčí práce, sport a rekreace. Této škále je uzpůsobeno složení projektového partnerství, respektive 7 hostitelských organizací, jež budou koordinovány společností EDUTRAIN působící v oblasti vzdělávání a profesní přípravy. Stáže tak absolventům umožní oddělení nákupu mezinárodního koncernu činného v automobilovém průmyslu (Německo), největší hotelový řetězec na světě (Rakousko), institut činný v oblasti optických technologií (Rakousko), centrum pro translační výzkum rakoviny (Velká Británie), politologický think tank a výzkumný institut (Rakousko), spolek podporující exilovou kulturu (Rakousko) či lanové a informační centrum (Francie). Vedle oborové diverzifikace a geografické rozmanitosti je partnerství členité také sektorově a velikostně (zastoupení soukromé i veřejné sféry, malých a středních podniků i velkých firem). Stávající úroveň profesní přípravy je u absolventů VŠ mnohdy minimální. Jejich profily disponují žádnou či pouze krátkodobější pracovní zkušeností, a to získanou převážně v České republice a obsahově místy ne zcela korespondující s jejich studijním zaměřením a budoucím profesním uplatněním. Příčinu je třeba hledat v jejich redukovaném kontaktu s praxí v průběhu studia a jisté uzavřenosti akademického prostředí všeobecně. V důsledku čelí absolventi riziku nezaměstnanosti, resp. vážného problému nalézt po ukončení studia vhodného zaměstnavatele. Ten od uchazečů o práci vyžaduje dostatečnou vybavenost jak praktickými dovednostmi po stránce profesní, tak klíčovými kompetencemi z hlediska osobnostního. Globální trh dále potřebuje zaměstnance s výbornými jazykovými kompetencemi a interkulturním vnímáním. Zahraniční 19

20 odborné stáže umožní zmíněný handicap výrazně eliminovat významným způsobem rozšíří kvalifikační profil absolventů, přispějí k jejich profesnímu a osobnímu rozvoji a navýší jejich atraktivitu z pohledu zaměstnavatelů. Svou univerzitu tak budou po ukončení studia, respektive absolventského praktika, opouštět coby kvalifikovaní otevřeně smýšlející mladí lidé s mezinárodní zkušeností, která podpoří jejich zaměstnatelnost, respektive optimalizuje jejich vstup a pohyb na trhu práce. Navíc, uplatnitelnost absolventů bude posílena sektorovým zaměřením a územním dopadem hostitelských organizací, které jsou v plné kompatibilitě s oborovým členěním ekonomiky České republiky, respektive regionu, a které s našimi ekonomickými subjekty vyvíjí spolupráci. Výše uvedený záměr vychází mj. ze strategických dokumentů takových hráčů v regionu, jako jsou VŠ, Olomoucký kraj či Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, se kterými žadatelská organizace na této mobilitní iniciativě spolupracuje a kteří přispívají k formulaci potenciálu a potřeb regionu a k networkingu relevantních stakeholderů (absolventi, hostitelské země/organizace, místní ekonomické entity s kapacitou náboru vyškolených absolventů) tak, aby bylo dosaženo optimálních výsledků a cílů projektu. Mokřady a zemědělství zásady správné zemědělské praxe v oblastech významných z hlediska ochrany přírody a ochrany vod CZ/12/LLP-LdV/PLM/ Environment and Wetland Centre, o. s., Praha 5 Atelier technique des espaces naturels, Montpellier cedex (Francie) Předkládaný projekt vychází z potřeb posílit kapacity a zvýšit odborné znalosti svých členů v oblasti vzájemné interakce mokřadů a zemědělství. Této otázce se členové Enwet v současné době věnují v souvislosti s otázkou správné zemědělské praxe, udržitelného hospodaření, udržitelného využívání zemědělských půd a zejména potřebou udržení vody v krajině a zmírňování klimatické změny. Cílem projektu je seznámit se se systémem ochrany přírody a přírodních zdrojů ve Francii, s výsledky výzkumu zaměřeného na udržitelné hospodaření na zemědělské půdě s cílem ochrany vodních zdrojů a mokřadních biotopů, jakožto i s úspěšnými metodami a nástroji, které využívají francouzské instituce k rozvoji účinné spolupráce mezi ochranou přírody a hospodařením na zemědělské půdě (jak na úrovni výzkumu, tak i při využívání výsledků výzkumu v praxi). Projekt bude probíhat formou 6týdenního pobytu 2 členek Enwet ve Francii, v jehož průběhu se uskuteční stáže na vybraných institucích, které se zabývají problematikou mokřadů a zemědělství jedná se o Ministerstvo ekologie, udržitelného rozvoje, dopravy a bydlení, Ministerstvo zemědělství, Výzkumný zemědělský institut (INRA) a Atelier technique des espaces naturels (ATEN). V těchto institucích budou získávány zkušenosti s přípravou strategických materiálů a jejich naplňováním, výběrem a výsledky výzkumných prací, stanovováním a prosazováním udržitelného hospodaření v krajině, přenosu výstupů z výzkumů do praxe, vytváření sítě spolupracujících organizací a řízením takovýchto projektů. Druhá část pobytu bude zaměřena na přímý kontakt a získávání znalostí v oblasti interakcí mokřady a zemědělství. Stážistky navštíví několik chráněných oblastí s mokřadními biotopy a zde budou mít možnost se podílet na sledování a vyhodnocování působení zemědělství na mokřady, seznámí se se systémem ochrany mokřadů a jejich biodiverzity v praxi a budou mít možnost diskutovat zkušenosti s udržitelným obhospodařováním zemědělské půdy. Francie je také jedna ze zemí, kde se na vysoké odborné úrovni praktikuje ekologické zemědělství. Právě interakce mokřadů a ekologického zemědělství bude významnou částí předkládaného projektu. Výstupem projektu budou nově nabyté znalosti a zkušenosti, které budou využity v další praxi a projektech Enwet. Kontakty budou sloužit i pro přípravu společných bilaterálních či mezinárodních projektů. Projekt umožní i přípravu projektu s Francií v rámci programu Leonardo da Vinci Projekty partnerství. Projekt má také přispět k poznání a srovnání opatření k zajištění ochrany mokřadů a jejich začleňování do zemědělské krajiny s cílem zlepšení vláhových poměrů v krajině. V rámci projektu dojde i k přenosu zkušeností s vytvářením politiky ochrany mokřadů. Tyto zkušenosti budou rovněž využity v praxi ochrany mokřadů ČR. Získání mezinárodně uznávaného odborného vzdělávání a praxe CZ/12/LLP-LdV/PLM/ Euroškola Praha střední odborná škola s. r. o., Praha 9 Letňany New College Durham, Durham (Velká Británie) V roce 2012 navazuje Euroškola Praha na dlouholetou spolupráci s New College Durham a Euro-Schulen Halle. Na projektech v rámci programu Leonardo da Vinci spolupracují instituce intenzivně od roku Účastníky projektu jsou absolventi Euroškoly Praha, kteří 4leté studium uzavřeli maturitou a závěrečnou zkouškou s certifikátem Office-Assistance ESA. Vzhledem k požadavkům evropského a mezinárodního pracovního trhu leží těžiště pro tyto absolventy v následujících oblastech: zlepšení jazykových znalostí v AJ (ekonomický jazyk), získání znalostí o mezinárodních hospodářských strukturách, jejich chodu a souvislostech, získání praktických pracovních znalostí a zkušeností. Projekt je podstatnou součástí mezinárodní 20

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika Program Leonardo da Vinci Vážené čtenářky, vážení čtenáři, PROGRAM LEONARDO DA VINCI Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb, spravuje a koordinuje

Více

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility CZ/09/LLP LdV//134002 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. Adaptace mladých lidí v pracovním prostředí

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Výzva 2007 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility

Výzva 2007 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility Výzva 2007 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility LdV//134001 Střední škola obchodu a služeb, Ústí Praxe v cestovním ruchu v SRN nad Labem, Keplerova 7, příspěvková organizace Keplerova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

LEONARDO INFOVážení čtenáři,

LEONARDO INFOVážení čtenáři, 16/2005 dostává se Vám do rukou informační bulletin Leonardo INFO, který je celý věnován projektům mobilit programu Leonardo da Vinci. Kromě projektů mobilit zahrnuje program Leonardo ještě pilotní projekty,

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více