T T. Think Together Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina Urbanová 197

2 Abstrakt Spolupráce obcí je klíčovým faktorem jejich rozvoje. Rozvoj určitého území je podle současného pojetí české regionální politiky úzce spojen se spoluprací obcí. Tento příspěvek představuje ve zkratce model hodnocení intenzity meziobecní spolupráce, jež byl zkonstruován Jiřím Duškem a aplikován na Jihočeský kraj, a nastiňuje použití tohoto modelu pro další regiony v České republice. Klíčová slova Koeficient spolupráce, spolupráce měst a obcí, místní akční skupina, mikroregion Abstract Inter-municipality cooperation is key factor of their development. According to current concept of regional policy, spatial development is connected with inter-municipality cooperation. This paper presents measuring the intensity of inter-municipality cooperation model, which was created by Jiří Dušek and applied to the South Bohemia Region. It outlines also using the created model in other regions in the Czech Republic. Key Words Coefficient of cooperation, cooperation of towns and municipalities, local action group, microregion Úvod Téma spolupráce obcí je stále velmi aktuální. Rozvoj určitého území je podle současného pojetí české regionální politiky úzce spojen se spoluprací obcí, případně i dalších subjektů. Pro mnohé venkovské obce představuje spolupráce s jinými obcemi jedinou příležitost k jejich celkovému socioekonomickému rozvoji. Pro obce je efektivní spolupráce klíčovým faktorem jejich rozvoje (Galvasová, 2007). Otázkou však zůstává, jakou spolupráci lze považovat za efektivní a jak meziobecní spolupráci měřit. Meziobecní spolupráce by měla být měřena takovými nástroji, které by umožnily komparovat jednotlivé regiony z hlediska zapojení do meziobecní spolupráce a přispěly tak k řešení příčin regionálních problémů. Cílem tohoto příspěvku je představit model hodnocení intenzity meziobecní spolupráce, jež byl zkonstruován Jiřím Duškem a aplikován na Jihočeský kraj, a nastínit použití tohoto modelu pro další regiony v České republice. Charakteristiky modelu Koeficient spolupráce Model hodnocení intenzity meziobecní spolupráce v Jihočeském kraji je konstruován za pomocí metody kvantifikace. Kvantitativním vyjádřením dimenze je hodnota syntetického ukazatele označovaného jako koeficient spolupráce (Ks), pro jehož výpočet byla stanovena následující metoda (popis a definice ukazatelů viz tabulka 1): (1) Dostupné z:

3 Tabulka č. 1: Definice ukazatelů při výpočtu koeficientu spolupráce Ks Zkratka ukazatele P MKR P MAS Definice ukazatele u měst a obcí Jihočeského kraje Počet členství v mikroregionech Počet členství v MAS (Místní akční skupina) P MA21 Počet členství/zájemce v MA21 (Místní agenda 21) P NSZM Počet členství v NSZM (Národní síť zdravých měst) P SMOCR Počet členství ve SMO ČR (Svaz měst a obcí ČR) P SMOJK počet členství obce v SMOJK (Svaz měst a obcí Jihočeského kraje) P E Počet členství obce v euroregionech P GIZ Počet členství obce v GIZ (příhraniční impulsní centrum) n Počet měst a obcí (dle zkoumaného regionu) Zdroj: Dušek 2010: Ačkoliv se jednotlivé formy spolupráce liší svojí důležitostí a významem pro rozvoj regionu, byla přiřazena všem ukazatelům stejná váha. Důvodem pro toto rozhodnutí byla skutečnost, že se obce zapojují nejprve do mikroregionů či MAS, až později se zapojují do dalších nadstandardních typů spolupráce. Koeficient spolupráce pak má při stanovení stejné váhy větší vypovídací schopnost, na první pohled je zřejmé, kolikrát se město či obec zapojily do jakékoliv spolupráce v kraji (DUŠEK 2010: 88). Čím vyšší hodnoty koeficient spolupráce dosáhne, tím je četnější zapojení města či obce do meziobecní spolupráce. Zobrazení koeficientu spolupráce na mapě (kartogram) umožní přesně identifikovat významná centra spolupráce či naopak problémové oblasti a kategorizovat města a obce z hlediska meziobecní spolupráce. Vztah mezi koeficientem spolupráce a dalšími ukazateli spolupráce obcí Význam koeficientu spolupráce spočívá v možnosti jej dále využít ve statistické analýze. Spolupráce měst a obcí v Jihočeském kraji byla charakterizována dalšími ukazateli demografické, sociální, ekonomické, administrativně-správní a fyzicko-geografické povahy. Datovou bázi tvořilo celkem 197 ukazatelů, z nichž bylo k analýze vybráno 18 ukazatelů (DUŠEK 2010: 89-90). Na základě korelační a regresní analýzy poté byla zjišťována závislost mezi vybranými ukazateli a koeficientem spolupráce. V Jihočeském kraji byla prokázána významná závislost koeficientu spolupráce na výměře obce a na vzdálenosti od sídla správní jednotky (obec s rozšířenou působností). Dále z korelační analýzy vyplynulo, že velikost příjmů dobrovolných svazků obcí (DSO) a místních akčních skupin (MAS) přímo závisí na výši koeficientu spolupráce (DUŠEK 2010: ). Při použití této metody v jiném regionu lze datovou bázi ukazatelů lze samozřejmě libovolně měnit dle specifik zkoumaného regionu. Pro regresní a korelační analýzu samozřejmě není nutné vybrat totožné ukazatele jako v Jihočeském kraji. Do datové báze by mohly být zařazeny rovněž ukazatele charakterizující lokální politickou scénu a participaci občanů na lokálním politickém procesu. Jednalo by se například o sledování volební účasti ve volbách do obecních zastupitelstev, změnu složení obecních zastupitelstev (personální flukturaci) či poměr počtu kandidátů vzhledem k počtu volených zastupitelů. Zjišťování závislosti koeficientu spolupráce na těchto ukazatelích by bylo zřejmě vhodné ISBN:

4 zaměřit spíše na jednotlivé obce, případně výzkum doplnit o kvalitativní výzkumné techniky. Myšlenka hledání souvislostí mezi intenzitou meziobecní spolupráce a charakteristikami lokální politické scény je inspirována teorií Roberta Putnama, který zkoumal vztah mezi demokracií a sociálním kapitálem (Putnam 1993). Putnam vytvořil tzv. index občanskosti, který významně koreluje s výkonem regionální vlády (Stachová 2009). Přednosti a úskalí modelu Hlavní předností koeficientu spolupráce spočívá v jeho použitelnosti pro různě velké územní jednotky. Lze srovnávat intenzitu spolupráce na úrovni obcí, mikroregionů, okresů či libovolně nadefinovaných oblastí. Problematické je obtížné sestavení a validace základní datové báze, ze které je koeficient počítán. Ne všechny formy meziobecní spolupráce jsou statisticky sledovány, proto je nelze analyzovat. Dalším problémem je častá chybovost a nejednotnost datových podkladů. Při komparaci databází Českého statistického úřadu, Úřadu územního rozvoje, Krajského úřadu Jihočeského kraje a Regionální rozvojové agentury jižních Čech byly zjištěny rozdíly, některá data byla také neaktuální (zrušené mikroregiony apod.) (Dušek 2010: 277). Model intenzity meziobecní spolupráce je postaven zejména na kvantifikovatelných ukazatelích. Při zkoumání meziobecní spolupráce nelze opomíjet další nekvantifikovatelné vztahy a faktory, které sice nelze změřit, jejich existence a význam je však nesporný. Do spolupráce obcí vstupuje stejně jako u všech dalších procesů, jejímiž aktéry jsou lidé, i celá řada sociálních vztahů, které jsou pro konečný výsledek velmi významné (Dušek 2010: ). Závěr Cílem příspěvku bylo představit nový způsob, jak měřit spolupráci obcí. Model hodnocení intenzity meziobecní spolupráce, jež byl zkonstruován Jiřím Duškem a aplikován na Jihočeský kraj je založen na výpočtu koeficientu spolupráce. Výhodou koeficientu spolupráce je snadná srovnatelnost měst, obcí a nadefinovaných oblastí z hlediska intenzity spolupráce, nevýhodou je obtížné sestavení a validace základní datové báze, ze které je koeficient počítán (Dušek 2010: 230). Zajímavé výsledky nabízí využití koeficientu spolupráce při statistické analýze. Model hodnocení intenzity meziobecní spolupráce pomocí koeficientu spolupráce může být aplikován i na jiné kraje a regiony v ČR, což by bylo velmi zajímavé pro porovnávání dosažených výsledků. Model hodnocení intenzity meziobecní spolupráce bude využit v disertační práci. Dostupné z:

5 LITERATURA DUŠEK, Jiří. Faktory regionálního růstu a rozvoje : se zaměřením na spolupráci měst a obcí v Jihočeském kraji. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, s. ISBN GALVASOVÁ, Iva, et al. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje. Brno : Georgetown, s. ISBN PUTNAM, Robert D., et al. Making Democracy Work : Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, N.J. : Princeton University Press, s. ISBN STACHOVÁ, Jana; BERNARD, Josef; ČERMÁK, Daniel. Sociální kapitál v České republice a v mezinárodním srovnání. Praha : Sociologický ústav AV ČR, s. ISBN ISBN:

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2012 Autorský kolektiv: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Prof. Ing. arch.

Více

EKONOMICKO-SOCIÁLNÍ ÚROVEŇ KRAJŮ - KOMPLEXNÍ SROVNÁVACÍ ANALÝZA

EKONOMICKO-SOCIÁLNÍ ÚROVEŇ KRAJŮ - KOMPLEXNÍ SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKONOMICKO-SOCIÁLNÍ ÚROVEŇ KRAJŮ - KOMPLEXNÍ SROVNÁVACÍ ANALÝZA David Martinčík 1. Úvod Témata jako regionální rozvoj, konkurenceschopnosti regionů apod. jsou častým námětem jak jednotlivých publikací,

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Optimalizace sociálních služeb

Optimalizace sociálních služeb Optimalizace sociálních služeb Petr Víšek Ladislav Průša Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

Regionální dostupnost sociálních služeb zpráva z výzkumných šetření mezi pracovníky krajských úřadů a pracovníky obcí s pověřeným obecním úřadem

Regionální dostupnost sociálních služeb zpráva z výzkumných šetření mezi pracovníky krajských úřadů a pracovníky obcí s pověřeným obecním úřadem Regionální dostupnost sociálních služeb zpráva z výzkumných šetření mezi pracovníky krajských úřadů a pracovníky obcí s pověřeným obecním úřadem Pavel Bareš VÚPSV v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena

Více

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči Ladislav Průša VÚPSV, v.v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Acta Politologica 6, 1, 56-70. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze,

Acta Politologica 6, 1, 56-70. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2014 Vol. 6 No. 1 ISSN 1803 8220 HAVLÍK, Vratislav KOTRBOVÁ, Jana ŠPOTTOVÁ, Kristina (2014). Cílená proměna magistrátů českých velkoměst jako základ úspěchu?

Více

OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ...

OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ... OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ... 8 2.1.1. VENKOV... 8 2.1.2. MIKROREGION... 8 2.1.3. MIKROREGIONÁLNÍ MANAGEMENT ROZVOJE...

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Udržitelný rozvoj venkova v Jihomoravském kraji Doktorská disertační práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Antonín Vaishar,

Více

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv Sociální ekonomika - vybrané otázky Marie Dohnalová a kolektiv VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing.

Více

VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN:

VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN: Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Jan Škorpil VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN: stav a vývoj ve vnitřní prostorové struktuře Pražského

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná

Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná VÚPSV v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou

Více

THE FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IMPACT ON PERFORMANCE OF A REGIONAL ECONOMICS

THE FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IMPACT ON PERFORMANCE OF A REGIONAL ECONOMICS VLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA EKONOMICKOU VÝKONNOST REGIONU THE FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IMPACT ON PERFORMANCE OF A REGIONAL ECONOMICS Bc. Aneta Hýblová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Více

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU Jiří Vystoupil Andrea Holešinská Josef Kunc Martin Šauer Brno 2007 MASARYKOVA

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik Ústav veřejné správy a regionální politiky David Adamec Obor: Veřejná správa a regionální politika Sdružení obcí Hlučínska a jeho vliv na regionální

Více

REGIONALIZACE ČESKA Z HLEDISKA MODELOVÁNÍ PROSTOROVÝCH INTERAKCÍ

REGIONALIZACE ČESKA Z HLEDISKA MODELOVÁNÍ PROSTOROVÝCH INTERAKCÍ GEOGRAFIE ROK 2010 ČÍSLO 2 ROČNÍK 115 MARIÁN HALÁS, PAVEL KLAPKA REGIONALIZACE ČESKA Z HLEDISKA MODELOVÁNÍ PROSTOROVÝCH INTERAKCÍ HALÁS, M., KLAPKA, P. (2010): Regional division of Czechia on the basis

Více

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 1 1/2013 C I V I T A S P E R POPULI /VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Vážení čtenáři, jarní - tedy první číslo ročníku 2013 časopisu Regionální rozvoj mezi teorií

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace Renáta Halásková VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Vykazování dle IAS/IFRS a bankrotní modely

Vykazování dle IAS/IFRS a bankrotní modely Vykazování dle IAS/IFRS a ní modely Dana Kubíčková 1 Abstrakt Mezinárodní standardy finančního výkaznictví přinášejí do výpovědi o finanční situaci a finanční výkonnosti firem ve finančních výkazech, které

Více

Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst *

Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst * Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst * ZDENKA VAJDOVÁ ** TOMÁŠ KOSTELECKÝ ** Sociologický ústav AV ČR, Praha The Political Culture of Local Communities: The Case of Three Towns Abstract:

Více

VYUŽITÍ PROJEKTU PROSTOROVÁ ANALÝZA DOSTUPNOSTI ÚZEMÍ POMOCÍ RASTROVÉHO MODELU CZ-AT V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ PROJEKTU PROSTOROVÁ ANALÝZA DOSTUPNOSTI ÚZEMÍ POMOCÍ RASTROVÉHO MODELU CZ-AT V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ VYUŽITÍ PROJEKTU PROSTOROVÁ ANALÝZA DOSTUPNOSTI ÚZEMÍ POMOCÍ RASTROVÉHO MODELU CZ-AT V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ Romana Vačkářová Článek se věnuje úvahám o využití nového způsobu vyhodnocování dostupnosti služeb

Více

Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol (sborník z konference)

Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol (sborník z konference) VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL 2012 Ludmila Půbalová a kol. Projektový management pro vedoucí pracovníky základních

Více

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Hana Svobodová Ondřej Konečný Jan Binek Kateřina Chabičovská Jan Holeček Iva Galvasová Antonín Věžník Alois Hynek GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické

Více

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 0 1/2015 C I V I T A S P E R P O P U L I /VY S O K Á Š K O L A R E G I O N Á L N Í H O R O Z V O J E ÚVOD EDITORIAL Vážení čtenáři, přicházíme za Vámi s dalším ročníkem

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Účetní výkazy dle IFRS a bankrotní model Z-score Financial Statements According to IFRS and the Bankruptcy Model Z-score

Účetní výkazy dle IFRS a bankrotní model Z-score Financial Statements According to IFRS and the Bankruptcy Model Z-score Účetní výkazy dle IFRS a ní model Z-score Financial Statements According to IFRS and the Bankruptcy Model Z-score Kubíčková Dana Abstrakt Finanční výkazy sestavené dle IFRS podávají jinou výpověď o finanční

Více