Informační a komunikační systém školy v ASP.NET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační a komunikační systém školy v ASP.NET"

Transkript

1 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY A POČÍTAČŮ Informační a komunikační systém školy v ASP.NET Bakalářská práce Autor práce: Vlastislav Novák Vedoucí práce: RNDr. Marek Vajgl, Ph.D. 2013

2

3 UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF SCIENCE DEPARTMENT OF INFORMATICS AND COMPUTERS Information and communication system for schools using ASP.NET Bachelor thesis Author: Vlastislav Novák Supervisor: RNDr. Marek Vajgl, Ph.D. 2013

4

5

6

7 Rád bych poděkoval především vedoucímu této práce panu RNDr. Marku Vajglovi, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a připomínky. Také bych chtěl poděkovat své přítelkyni, jejíž byť předstíraný zájem o tuto tematiku mě povzbuzoval k další práci.

8 Já, níže podepsaný student, tímto čestně prohlašuji, že text mnou odevzdané závěrečné práce v písemné podobě i na CD nosiči je totožný s textem závěrečné práce vloženým v databázi DIPL2. Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal, v práci řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Orlové dne podpis

9 Abstrakt Cílem bakalářské práce je popsat a vyvinout Informační a komunikační systém školy v jazyce ASP.NET. Na začátku práce je provedena analýza současného stavu trhu s nejrozšířenějšími informačními systémy. Po této analýze jsou navrhnuty inovativní funkce, které budou hlavním přínosem aplikace, a určeny konkrétní cíle práce. Dále je rozebrána problematika informatizace školních procesů. Využitím předchozích znalostí je v další kapitole popsána IS strategie a dotvořeno ideální řešení problému, znázorněné pomocí UML diagramů. Následuje samotná realizace projektu pomocí vhodně zvolených a popsaných technologií. Datovou vrstvu zajišťuje ORM ADO.NET Entity Framework 4.5. Aplikační vrstva je tvořena třídami naprogramovanými v jazyce C#. Prezentační vrstva používá pro zobrazování dat Razor view engine. Tyto komponenty dohromady spojuje ASP.NET MVC 4 Framework, který se stará o oddělení vzhledu a funkčního kódu aplikace pro lepší udržovatelnost. Dále jsou zkoncipovány kreativní koncepce a efektivní rozložení obsahu na webu. V závěru práce je popsáná dokumentace v samotném Visual Studiu a pomocí nástroje Sandcastle. Klíčová slova: Microsoft.NET, C Sharp, ASP.NET, MVC 4 Framework, ADO.NET, Entity Framework, Informační a komunikační systém, škola, Sandcastle Abstract The aim of the bachelor thesis is to describe and develop Information and Communication system for schools using ASP.NET programming language. An analysis of the present market with major information systems is performed at the beginning of the thesis. After this analysis, innovative features that will be the main contribution of application are designed and there are specific aims defined also. It deals with the issue of computerization of the school processes. Using prior knowledge, there s IS strategy and complete ideal solution described and illustrated by UML diagrams. Actual implementation of the project using appropriately selected technologies comes after. ORM ADO.NET Entity Framework 4.5 ensure data layer. The application layer cosists of classess that are programmed in C# language. Razor view engine is used for displaying data in the presentation layer. These components are combined together by ASP.NET MVC 4 Framework. This framework handles appearance and functional separation of application code for better mantainability.

10 There s design and efficient content layout on the website drawed up. Documentation using Visual Studio and Sandcastle tool are described at the end of the thesis. Key Words: Microsoft.NET, C Sharp, ASP.NET, MVC 4 Framework, ADO.NET, Entity Framework, Information and communication system, school, Sandcastle

11 Obsah Úvod Analýza současného stavu Vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření Názory ředitelů škol Cíle bakalářské práce Informační systém školy Vysvětlení pojmu Historie Popis problematiky informatizace školních procesů Řízení změn a rozhodovací proces Legislativní požadavky Požadavky na systém Layout Obsahová část webu Komunikace uživatelů Bezpečnost ISŠ Snadné ovládání Příprava vývoje informačního systému Vize Use case diagram Use case scénář Technologie určené k tvorbě systému Microsoft.NET Framework ASP.NET ASP.NET MVC Razor view engine Microsoft Visual Studio HTML HTML CSS LESS JavaScript

12 5.7.1 jquery Ajax Datová vrstva Aplikační vrstva Data Access (Repositories) Controllers ViewModels Lokalizace Odchytávání chyb Prezentační vrstva Uživatelské prostředí Dokumentace Popis XML komentářů Nejpoužívanější XML tagy Publikování na web Publikování pomocí Visual Studia Závěr Seznam literatury Seznam zkratek Seznam obrázků a grafů Seznam tabulek

13 Úvod Každodenní pracovní i osobní život čím dál více ovlivňuje používání počítačů, mobilních telefonů a hlavně internetu. Technický pokrok dosáhl takového stádia, že je nyní možné v reálném čase a na jakoukoliv vzdálenost sdílet obrovské množství dat v jakékoliv podobě (písemné, obrazové, zvukové). Informační technologie jsou už dnes ve většině oborů lidské činnosti považovány jako samozřejmost, ne-li nezbytnost. Zatímco v minulých desetiletích se informatizace prosazovala spíše do výroby, proniká dnes stále více do fungování nadnárodních útvarů, státní správy, politiky, vzdělávání, do obchodování a reklamy, do hromadných sdělovacích prostředků, zábavy atd., tedy do oborů, které se týkají komunikace společnosti a mezilidských vztahů a mají sociální povahu. Velmi výrazně se zvyšuje objem informací snadno dosažitelných pro každého, využívajícího globální sítě. Mezi odpůrci tohoto směru vývoje převládá názor, že vyvolává mj. přehnanou závislost na elektronice, duševní lenost, oslabování přímé sociální komunikace, podpoře samotářství či anonymity. Avšak obdobně bylo kdysi možné nahlížet na izolaci vášnivých čtenářů knih, stálých posluchačů rozhlasu, nebo oslabení socializace zapříčiněného masivním zaváděním televizorů do domácností. Časem se však ukázalo, že šlo vždy o oslabení dočasné. Tyto dočasné vlny nemůžou přerušit po tisíce let pěstovaný návyk přímé komunikace mezi jednotlivci, jak uvádí J. Cejpek (1, s ). Informační technologie se tak stávají vynikajícím nástrojem k dosažení osobních cílů, ne však cílem samotným, jak je toto mnohými mylně uváděno. Je však záhodno uvést, že k správnému zužitkování informací nabízených tímto nástrojem je potřeba mít motivaci a vůli poznávat, což je jeho nosnou myšlenkou a platí především ve vzdělávání. Práce se zabývá tématem z oblasti, která posledních pár let zažívá technologický rozmach, a tou je oblast vzdělávání. Je vystavěna na problematice vybavenosti škol informačním softwarem a řešení této problematiky nabídnutím alternativy v podobě osobně navržené a vytvořené aplikace. Jedná se o aplikaci webovou, v čemž do budoucna vidím sílu a přednost oproti aplikacím desktopovým. Především se bude zaměřovat na základní školy, případně střední školy. Vysoké školy mají velmi odlišný způsob výuky. Aplikace je naprogramována v moderním, univerzálním jazyce C# vyvinutém firmou Microsoft. Výhodou jazyka C# je, že je vhodný pro tvorbu aplikací pro zařízení se sofistikovaným operačním systémem, ale i pro zařízení s omezenými možnostmi jako jsou mobilní telefony. 13

14 1 Analýza současného stavu Mezi stále nejpoužívanější informační systémy ve školách patří desktopové aplikace, které mají webovou aplikaci jen jako přídavný modul. To, že musí být systém fyzicky nainstalován na školním serveru sebou nese určité nepříjemnosti ohledně vybavení, údržby a zabezpečení. Proto jsem se rozhodl zpracovat aplikaci čistě webovou, jak jsem zmínil v úvodu, u které tyto otázky škola nemusí řešit. Pro správné naplánování tvorby aplikace bylo zapotřebí sesbírat informace o současně provozovaných informačních systémech na školách, poučit se z jejich nedostatků a případně vymyslet lepší řešení. Průzkum, který zkoumal vybavenost škol softwarem pro evidenci žáků (podle zákona č. 561/2004 Sb. nově označována jako školní matrika), již prováděla v květnu roku 2004 Divize statistických informací a analýz z Ústavu pro informace ve vzdělávání. Školní matrika je dnes standardně jednou z mnoha funkcí používaných informačních systémů. Od té doby nebylo žádné celorepublikové oficiální šetření prováděno. Jelikož z těchto 9 let starých údajů jsem si nemohl dovolit vycházet, rozhodl jsem se udělat vlastní průzkum dotazníkovým řešením. To mi pomohlo získat aktuální pohled na dané téma a zároveň se tak nabídlo zajímavé srovnání situace z roku 2004 s tou dnešní. Dotazník byl realizován pomocí služby Google Docs a rozeslán všem 6190 školám s platným zápisem v registru sítě škol. Pojmem škola jsou zde míněny následující zařízení: Gymnázium, Konzervatoř, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Vyšší odborná škola, Základní škola, Základní umělecká škola. y byly směřovány na vedení školy (ředitelství, sekretariát). Vedení bylo požádáno o předání dotazníku kompetentní osobě k vyplnění. Odezva zúčastněných škol byla bez výjimky kladná a někteří dokonce projevili zájem o zaslání zpracovaných výsledků. 1.1 Vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření Celkem se podařilo nashromáždit přesně 1400 odpovědí, což je postačujícím reprezentativním vzorkem, jelikož se jedná o cca čtvrtinu z celkového počtu oslovených. Údaje o současném počtu škol v síti byly převzaty z vývojové ročenky školství v ČR 2003/ /12 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nejvíce informací poskytly, v poměru k jejich počtu, střední odborné školy a gymnázia (32 %), nejmenší návratnost byla ze strany vyšších odborných škol (11 % z celkového počtu SOU), jak můžeme vidět v tabulce č

15 Tabulka 1: Návratnost dotazníku podle druhu školy Druh školy Počet škol Počet v síti zúčastněných % Gymnázium Konzervatoř Střední odborná škola Střední odborné učiliště Vyšší odborná škola Základní škola Základní umělecká škola Celkem V tabulce č. 2 jsou zobrazeny počty zúčastněných škol, rozděleny podle krajů a seřazeny podle poměrné účasti v jednotlivých krajích. Přestože má Karlovarský kraj nejmenší síť škol ze všech, umístil se na prvním místě tabulky s 32 %. Zlínský kraj, jež má také méně početnější síť škol se naopak umístil na posledním místě s 16 %. Tabulka 2: Návratnost dotazníku podle krajů Kraj Počet škol Počet v síti zúčastněných % Karlovarský Ústecký Vysočina Jihočeský Královéhradecký Moravskoslezský Středočeský Olomoucký Jihomoravský Hlavní město Praha Pardubický Liberecký Plzeňský Zlínský Celkem

16 Obrázek 1: Grafické znázornění návratnosti dotazníku podle krajů Markantní rozdíl v používání IS je vidět v tabulce č. 3. Zatímco v roce 2004 ho používalo jen 52 % škol, dnes jej používá drtivá většina. Velkým impulzem pro rozšíření IS mezi školami byla pravděpodobně povinnost odevzdávání dat ze školní matriky v elektronické formě uvedená ve vyhlášce č. 364/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Díky této změně bylo v podstatě mapování tehdejších možností škol prováděno. Tabulka 3: Srovnání statistik z let 2004 a 2013 Rok Počet zúčastněných škol Počet škol používajících IS % Zdroj dat z roku 2004: Výsledky šetření o vybavenosti škol evidenčním SW (2, s. 3) Podle grafu č. 2 byli nejpoužívanějším informačním systémem v roce 2004 Bakaláři s 54 % podílem. Tento systém pokrývá prakticky všechny oblasti školní administrativy. Jeho plná verze s hlavními dokoupenými moduly může vyjít školu cca na Kč, ale také klidně na Kč, podle počtu žáků, což mně přijde jako neopodstatněné navyšování ceny. Každopádně jeho oblíbenost naznačuje, že se jedná o program kvalitní a velice komplexní, ačkoliv právě jeho komplexnost může některým připadat složitě a působit problémy. Ve velkém množství modulů si každá škola může vybrat to, co přesně potřebuje. Díky své variabilitě systém vyhovuje všem typům škol (ZŠ, ZUŠ, gymnázia, SOU, SŠ, VOŠ) Je zde taky možnost zakoupení programu Malá evidence Bakaláři, který je výrazně levnější a je určen pro menší základní školy do 100 žáků (např. malotřídky). 16

17 Graf 2: Nejpoužívanější informační systémy roku 2004 Zdroj: Výsledky šetření o vybavenosti škol evidenčním SW (2, s. 6) Druhým nejpoužívanějším IS se stal DM Software, zaměřující se především na základní školy. Výrobci se pyšní nejjednodušším možným ovládáním, které rychle pochopí i nezkušený uživatel. Tento systém však nabízí pouze 3 moduly (Evidence, Vysvědčení, Knihovna). Cena všech tří modulů je zhruba Kč, což je stejné jako u ekvivalentních modulů IS Bakaláři (multilicence do 300 žáků). Jakmile je počet žáků vyšší, cena Bakalářů stoupá, kdežto u DM Software zůstává cena konstantní, což považuji za jeho velkou výhodu. Třináct procent škol uvedlo, že používá Systém agend pro školy. SAS nabízí stejný počet modulů jako Bakaláři, čili jeho oblast záběru je obrovská. Daní za tuto celistvost může být opět náročnost práce se systémem. Sám výrobce MP-Soft na svých stránkách (3) uvádí, že vzhledem k rozsahu a složitosti funkcí SAS vyžaduje kvalifikovanou obsluhu, která projde kvalifikačními kurzy. Cena se opět řídí licenční politikou. Plná verze i s technickou podporou a aktualizacemi bude stát základní školu mezi Kč. Posledním používaným systémem byl RELAX-KEŠ. Tento dnes už zastaralý systém je vytvořen v prostředí Microsoft Access 97 a jeho některé moduly jsou naprogramovány v Microsoft Visual Basic 6. Moduly sice obstarají většinu nejdůležitějších funkcí pro evidenci školy, ovšem ovládání je na dnešní dobu těžkopádné a spíše obtěžující, než urychlující práci. Další přítěží jsou čím dál častější problémy s kompatibilitou na nejnovějších PC sestavách. Z grafu č. 3 lze snadno vyčíst, že první tři pozice se po devíti letech nezměnily a nejpoužívanějším informačním systémem jsou stále Bakaláři, kteří svůj podíl na trhu ještě navýšili o 6 %. To si lze vysvětlit spolehlivostí systému a spokojeností zákazníků. Druhý DM Software si také překvapivě polepšil o 4 %. Školám zatím zřejmě postačuje současná funkčnost. Jeho síla tkví v jednoduchosti. Obávám se však, že pokud DM Software nezačne rozšiřovat počet modulů, jeho podíl na trhu v 17

18 budoucnu klesne. SAS výrazně ztratil skoro polovinu uživatelů ve prospěch novějších systémů. Graf 3: Nejpoužívanější informační systémy roku 2013 Zatímco v roce 2004 se jednalo pouze o desktopové aplikace, současný vývoj směřuje k aplikacím webovým. Na popularitě začíná nabírat webová aplikace Škola OnLine, která uživatelům zaručuje přístup kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu. Funkcemi už se pomalu blíží systému Bakaláři a do budoucna má určitě velký potenciál. Hlavní výhodou je, že není potřeba žádné složité instalace pro školní síť, stačí zaregistrovat školu na webu a systém je v provozu. Cena je roční paušální a pohybuje se mezi Kč, podle vybraných modulů a počtu žáků. Ve spodní části grafu se objevují systémy Klasifikace JPH Software, izuš a systém iškola, který je obdobou Školy OnLine. 2 % škol používají jiný software. Jedná se především o vlastní vytvořené systémy. Z přijatých odpovědí úplně vymizel zastaralý RELAX-KEŠ, ale také moderní systémy jako jsou např. Etřídnice, IS Gaudeamus, nebo velmi pěkně udělaný a nadějný edookit. Domnívám se, že v současné době, kdy 95 % škol již nějaký IS používá, se školy obávají toho, že by pro ně byl přechod na jiný IS komplikací. V tabulce č. 4 je vidět, že systém Bakaláři je používán ve všech druzích základního a středního školství, kromě základních uměleckých škol, kde převažují méně náročné systémy Klasifikace JPH Software a izuš. DM Software je naopak používán především na ZŠ. Sofistikovaný SAS využívají převážně střední školy, ve kterých není nouze o schopné ICT koordinátory. Škola OnLine i iškola se dokáží prosazovat ve všech typech škol, mají však zatím velmi malý podíl na trhu. 25 % VOŠ používá jiný software než výše uvedené (jedná se hlavně o ISvoš). 18

19 Informační systém Tabulka 4: Nejpoužívanější IS v jednotlivých školách Gymnázium (%) Bakaláři DM Software Systém agend pro školy (SAS) Škola OnLine Klasifikace JPH Software iškola izuš Jiný software Celkem Konzervatoř (%) SOŠ (%) SOU (%) VOŠ (%) ZŠ (%) ZUŠ (%) Drtivá většina škol využívá systém pro školní matriku jak ukazuje tabulka č. 5, což by mělo být obecně jeho primární funkcí. Tento modul zajišťuje především evidenční karty žáků, tisk sestav, grafy, vyhledávání a předávání dat do ÚIV ve formátu XML. S matrikou bývá často spojená i klasifikace žáků, proto se umístila na druhém místě. Pokud je klasifikace propojená s webovou aplikací, rodič či student může vidět okamžitě získanou známku prostřednictvím internetu. Překvapivě často se v odpovědích objevoval rozvrh hodin. Tento modul patří k nejdražším, ale dokáže škole ušetřit spoustu práce, neboť většinou umí automaticky generovat rozvrh, hlídat kolize a hledat možné výměny a přesuny hodin. Evidence zaměstnanců a majetku v elektronické formě je dnes ve školách pravděpodobně samozřejmostí. Ruku v ruce s rozvrhem hodin jde suplování, které se rovněž zařadilo velmi vysoko. Hůř je na tom komunikace s rodiči, u které jsem očekával daleko vyšší procenta a považuji ji za důležitý prvek informačního systému. Stejně tak sdílení elektronických studijních materiálů je podle mého názoru velmi málo využíváno, přestože se jedná o levný a zajímavý způsob studia, nejen na středních a vyšších školách. Celkově vzato je příjemným překvapením, jak moc informační technologie vstupují do nejrůznějších oblastí fungování škol a posouvají tak kupředu celý vzdělávací proces. Otázkou však je, jestli školy opravdu efektivně těží z funkcí IS, nebo je to jen zbožným přáním ředitele. 19

20 Tabulka 5: Nejpoužívanější moduly informačního systému Modul Počet škol Počet škol (%) Školní matrika (evidence žáků) Klasifikace žáků Rozvrh hodin Evidence zaměstnanců Evidence majetku Suplování Ekonomická agenda Komunikace s rodiči Přijímací řízení Informace o škole Knihovna Školní akce Jídelna Třídní kniha Maturitní zkoušky Tematické plány Sdílení studijních materiálů Ostatní 31 2 V další otázce měli respondenti vyjádřit spolehlivost IS pomocí stupnice 1-5, kde 1 = velmi nespolehlivý a 5 = velmi spolehlivý. Jak je vidět v grafu č. 4, většina respondentů je se spolehlivostí IS nadmíru spokojená. Našli se však i takoví, kteří jejich systém označili za vysoce nespolehlivý. V grafu č. 5 je pak zobrazeno průměrné hodnocení spolehlivosti jednotlivých IS. Graf 4: Spolehlivost IS celkově Graf 5: Průměrná spolehlivost jednotlivých IS 20

21 Hodnoty grafu č. 6 (1 = velmi nespokojení, 5 = velmi spokojení) se oproti předchozímu mírně posunuly ke středu, což znamená, že podle mínění respondentů jsou zaměstnanci spíše spokojení s obsluhováním IS. Tento ukazatel je velmi důležitý a ukazuje, že učitelé jsou otevřeni změnám, schopni pracovat s počítačem, dobře proškolení a dostatečně motivováni. Právě na ochotě učitelů většinou úspěch systému stojí a padá. Ve výsledcích se také odráží ovladatelnost IS. Práce s ním by neměla být starostí navíc. Bohužel školní předpisy často nutí své zaměstnance dělat duplicitní práci (papírová a elektronická forma) a to způsobuje nechuť a oslabování vlastní iniciativy. Graf 6: Spokojenost zaměstnanců s IS celkově Graf 7: Průměrná spokojenost zaměstnanců s jednotlivými IS Graf 8: Četnost využívání IS celkově Tabulka 6: Četnost využívání jednotlivých IS IS Denně (%) Týdně (%) Měsíčně (%) Zřídka (%) Klasifikace JPH iškola izuš SAS Bakaláři Škola OnLine DM Software

22 62 % respondentů uvedlo, že používají IS denně. Každý takový IS by tedy měl obsahovat moduly k tomu vhodné, jako je např. klasifikace, rozvrh hodin, třídní kniha atd. Školám, které pracují s IS jednou měsíčně a méně často, stačí základní funkce jako jsou školní matrika či tisk vysvědčení. To je pěkně vidět u DM Software, který není standardně určen ke každodenní práci. Systémy v této tabulce č. 6 a dalších 3 tabulkách jsou seřazeny vždy podle celkové procentuální úspěšnosti systému. Management školy zahrnuje plánování, organizování, personální politiku, vedení lidí, kontrolu a hodnocení. Důležitým aspektem IS je to, jaká data dokáže předat vedení školy a jestli je možné je smysluplně využít. Automatický sběr dat urychluje fungování všech procesů instituce a dává prostor k řešení důležitějších problémů. Názor respondentů na zapojení IS v tomto směru je prezentován v grafu č. 9 a tabulce č. 7. Na otázku, jestli daný IS vytváří podmínky pro efektivnější rozhodování managementu školy, přicházely většinou kladné odpovědi. Nejlépe dopadla Klasifikace od JPH Software následovaná systémem izuš, který je zároveň databází všech základních uměleckých škol v ČR. Jeho uživatelské rozhraní je velmi přívětivé a sám výrobce se na webových stránkách (4) chlubí, že výrazně zjednodušuje práci vedoucím zaměstnancům při kontrolách podřízených, učitelům při vyplňování dokumentů, zkvalitňuje komunikaci rodičů a žáků se školou a zlepšuje informovanost veřejnosti. Jedná se o webovou aplikaci, stejně jako Škola OnLine, která však získala poměrně negativní hodnocení. Graf 9: Efektivita rozhodování managementu Tabulka 7: Efektivita rozhodování managementu IS Ano (%) Spíše ano (%) Spíše ne (%) Ne (%) Klasifikace JPH izuš Bakaláři SAS iškola DM Software Škola OnLine

23 Z grafu č. 10 a tabulky č. 8 musely být vyřazeny systémy izuš a iškola, které nejsou modulárně rozšiřitelné. Většina škol uvedla, že by do budoucna spíše chtěli systém dále rozšířit. Graf 10: Rozšíření IS o další moduly IS Tabulka 8: Rozšíření IS o další moduly Ano (%) Spíše ano (%) Spíše ne (%) Ne (%) Klasifikace JPH Bakaláři DM Software SAS Škola OnLine Následující otázky byly položeny i školám, které žádný IS nemají. 76 % (Ano + Spíše ano) respondentů odpovědělo, že by uvažovali o zavedení IS, kdyby byl dostupný zcela zdarma. To dokazuje, že ceny jsou stále tak vysoké, že i kdyby školy musely nainstalovat nový systém a přeškolit zaměstnance, stále by to pro ně bylo výhodné. Graf 11: Nabídka IS zdarma Tabulka 9: Nabídka IS zdarma Druh školy Ano (%) Spíše ano (%) Spíše ne (%) Ne (%) Nevíme (%) Gymnázium Konzervatoř SOŠ SOU VOŠ ZŠ ZUŠ

24 Školy, které zatím IS nepoužívají, momentálně o jeho zavedení ani příliš neuvažují. Velké procento respondentů o této variantě pravděpodobně ani neuvažovalo, jak je vidět v grafu č. 12. Ti co mají v plánu pořízení IS, byli dotázání, v jakém časovém horizontu by si to přáli uskutečnit. Jako ideální doba se více než polovině zdály následující 3 roky (tedy do roku 2016). Graf 12: Záměr zavedení IS v budoucnu Graf 13: Časový horizont 1.2 Názory ředitelů škol Ve vydání Učitelských novin z roku 2006 (5) byli dotazováni ředitelé různých typů škol na to, jestli a jak vedou elektronickou školní matriku. Milan Vacka, ředitel Vyšší odborné školy v Českých Budějovicích, řekl, že se učí s novým systémem ISvoš. V minulosti používali systém Západočeské univerzity STAG, který byl však pro ně příliš drahý ( Kč ročně). Navíc se jejich VOŠ částečně spojila s veřejnou vysokou školou a ubylo tím výrazně studentů. Provoz STAGu by tak nebyl proveditelný. Elektronickou školní matriku už vedou od roku Zpočátku ji pro jistotu dublovali s papírovou formou, ale v roce 2006 kompletně přešli na elektronickou formu. Dalibor Sedláček, ředitel Masarykova gymnázia ve Vsetíně, uvedl, že školní matriku v elektronické formě také vedou už od roku 2001 a nyní je to pro ně naprosto rutinní záležitost. Používají systém Bakaláři, pravidelně každý rok jej aktualizují a jelikož jsou dostatečně velkou školou, není to pro ně velká finanční zátěž. Jiří Šikl, ředitel menší plně organizované Základní školy Krucemburk, sdělil, že v roce 2006 přešli z papírové formy na elektronickou. Ze začátku posílali některá 24

25 data elektronicky, některá papírově. Přechod na elektronickou formu prý byl trošku problematický. Jaroslava Bouchnerová je ředitelkou Základní školy ve Žďáru nad Orlicí, což je malotřídka, přesněji řečeno jednotřídka. Pro takto malou školu a tak malý počet dětí je evidenční program zbytečný. Mít speciální program by pro školu znamenaly velké finanční výdaje, i přestože by se jednalo o částku v řádu tisíců. Ředitelka řekla, že když je něco potřeba, vezme matriku pro svých 12 studentů domů a tam si ji doplní. Marie Baťová, ředitelka Mateřské školy Javorník byla oslovena pro doplnění, protože ty školní matriku vést nemusí. Ředitelka prohlásila, že školní matriku sice nesestavuje, protože jí to zákon nepřikazuje, ale jistá data o dětech samozřejmě evidují. Nechce kupovat speciální program a používá klasické kancelářské programy. Evidence je ale důležitá pro rozdělení dětí do skupin podle věku, což jsou užitečné informace o předškolácích pro některé základní školy. Všechna data, která shromažďuje jsou otevřená, bez rodných čísel. 1.3 Cíle bakalářské práce Provedený výzkum měl přinést odpovědi na otázky, jak přesně bude výsledná aplikace vypadat a jaké funkce bude mít. Cílem práce tedy je vytvořit systém, který by byl nejlépe konkurenceschopný, použitelný v praxi, jednoduchý, spolehlivý, bezpečný a především volně dostupný. Hlavním aspektem je také to, aby náklady na administraci, údržbu, školení, podporu uživatelů a aktualizace byly co nejmenší. Samotná cena softwaru totiž není hlavním kritériem při výběru systému. Rozhodl jsem se pro aplikaci webovou, protože jak také tvrdí J. Basl (6, s. 61) vzhledem k finanční náročnosti související s provozováním IS se zdá být nejlepší variantou, nabídnout školám používání IS prostřednictvím internetu. Tím pádem škola nemusí investovat finance do pořizování speciálního hardwaru, ale stačí jí počítač a připojení k internetu. Orientace na poskytování služeb IS přes webové rozhraní je také dobře viditelná v zahraničí. Jednou z největších výhod je fakt, že aplikace je přístupná jak zaměstnancům školy, tak rodičům a to prakticky nepřetržitě kterýkoliv den v roce. I přesto, že většina škol již nějaký IS používá, jsem přesvědčený, že by uvažovali o zavedení jiného, který by byl úplně bezplatný. Samozřejmě, že takový produkt od neznámého výrobce budí jisté pochybnosti, ale vždy je tu možnost, vyzkoušet si program ještě před jeho nasazením. Nejpoužívanějšími funkcemi současných IS jsou školní matrika, klasifikace, rozvrh hodin a evidence zaměstnanců. Aplikace se tedy bude zaměřovat hlavně na tyto moduly. Navíc se bude snažit zaujmout přidaným 25

26 velkým sociálním prvkem. V bakalářské práci se vyskytují, kromě postupu vývoje aplikace a řešení konkrétních algoritmů, také související podrobnosti z oblastí teorie softwarového inženýrství, databází a SW dokumentace. 26

27 2 Informační systém školy 2.1 Vysvětlení pojmu Jak uvádí ve své práci J. Procházka (7, s. 9), pojem informační systém je mezi lidmi běžně používán, jakožto především softwarové vybavení, které má podnik k dispozici. IS je kromě toho ale také souborem informačních technologií, dat a lidí. Cílem takového systému je podpora informačních a rozhodovacích procesů ve všech stupních administrace organizace. Skládá se z těchto aspektů: Technické prostředky (hardware) - fyzické počítačové vybavení, doplněné o případné periferie (tiskárny, skenery), které je propojeno pomocí počítačové sítě. Programové prostředky (software) - sada počítačových programů řídících chod počítače, práci s daty a aplikačními programy, s kterými pracuje uživatel a pomáhají mu řešit určité úlohy. Tato práce se zabývá hlavně aplikačním softwarem. Sítě - zajišťují propojení komponent dohromady. Data a datové zdroje - množina informací uložená na paměťovém médiu. Lidská složka (peopleware) - role člověka ve vývoji nebo používání softwaru (uživatelé, správci, programátoři, konzultanti). Organizační pravidla (orgware) - organizační struktura firmy. Soubor pravidel definujících provozování a využívání IS. Okolí - informační zdroje, zákazníci, legislativa, normy, konkurence, státní instituce. IS by měl pomáhat plnit cíle a automatizovat podnikové procesy dané organizace. Požadavky na speciální informační systém pro školy jsou v zásadě tytéž, je však dále potřeba určit principy ISŠ. Následují v odrážkách vybrané principy z Vickeryho knihy (8, s. 260) relevantní pro problematiku ISŠ. Informace mají být užívány - uchovávané informace by měly mít souvislost s předpokládaným využitím. 27

Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Úvod. Východiska a cíle

Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Úvod. Východiska a cíle Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách Úvod Zpráva je jedním z výstupů projektu Příprava matriky žáků a předkládá výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Šetření probíhalo

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Formy komunikace s knihovnami

Formy komunikace s knihovnami Formy komunikace s knihovnami Současné moderní prostředky Jiří Šilha a Jiří Tobiáš, Tritius Solutions a.s., Brno Osnova Základní požadavky na komunikaci s knihovnami Historie komunikace s knihovnami Confluence

Více

Informační systém řešící rozvrhování

Informační systém řešící rozvrhování AIP Scholaris 1(1), 2012, 15 21, ISSN 1805-613X Online: scholaris.vse.cz Informační systém řešící rozvrhování Petra Procházková 1 1 Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze nám.

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

1 Strukturované programování

1 Strukturované programování Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 1 Cíl Seznámení s principy strukturovaného programování, s blokovou strukturou programů,

Více

Rozklad na prvočinitele. 3. prosince 2010

Rozklad na prvočinitele. 3. prosince 2010 Rozklad na prvočinitele Ondřej Slavíček 3. prosince 2010 1 Obsah 1 Příručka k programu 3 1.1 funkce main()............................. 3 1.2 funkce hlavnifunkce()........................ 3 1.3 funkce

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY

3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY 3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY 3.1 Tenký a tlustý klient Klientské aplikace nad XML dokumenty v prostředí internetu se dají rozdělit na dvě skupiny: tenký klient a tlustý klient.

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz

Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz Příloha č. 2 Výzvy - Detailní popis předmětu VZ Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz V rámci dodávky vznikne dokument s analýzou současného stavu Portálu veřejné správy (PVS), určením

Více

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia Proč?... Proč ne? Škola: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Vitisková Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Dodatek

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk HTML5 CSS3 HTML5 a CSS3: CASTRO, E. HTML5 a CSS3. Computer press, 2012 GOLDSTEIN, A., LAZARIS, L. a WEYL, E. HTML5 a CSS3 pro webové designéry. Brno: Zoner Press,

Více

ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST

ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST JAN ČERNÝ, PETR NOVÁK Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Článek popisuje problematiku rozvoje elearningu na UJEP. Snahu o vytvoření jednotného celouniverzitního

Více

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O.

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. ZDENĚK PEJSAR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Spolupráce vysoké školy s firmou poskytující Learning

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.02 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Komplexní informační systém AMOS IS

Komplexní informační systém AMOS IS Strana 1 Komplexní informační systém AMOS IS Strana 2 Obsah Obsah... 2 Systém AMOS IS... 3 Výhody AMOS IS... 3 Hlavní funkce AMOS IS... 3 Cenová politika... 3 Moduly a funkce systému AMOS IS... 4 Jádro

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk (x)html kaskádové styly Castro, E.: HTML, XHTML a CSS. CPress, 2007 Písek, S.: HTML a XHTML, začínáme programovat. Grada Publishing, 2003 Wempen, F.: HTML a

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 2 Informatika pro pokročilé Časová dotace 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět informatika pro pokročilé doplňuje vzdělávací obsah předmětu

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Personální evidence zaměstnanců

Personální evidence zaměstnanců Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Personální evidence zaměstnanců Uživatelská dokumentace Bc. Petr Koucký Bc. Lukáš Maňas Bc. Anna Marková Brno 2015 1 Popis funkcionality Námi řešená

Více

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni DIGITÁLNÍ MAPY Přednáška z předmětu KMA/TKA Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni 16.12.2008 Konec 20. století je charakterizován jako období informatiky. Mapa, jako výsledek geodetických měření

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 vydané podle 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele MINISTERSTVO VNITRA odbor strukturálních fondů č.j. MV- 82945-5 /OSF Praha dne 24. listopadu 2009 Počet listů: 5 Odpověď zadavatele na otázky ze dne 20. listopadu 2009 k Zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 M A T U R I T N Í T É M A T A P Ř E D M Ě T U P R O G R A M O V É V Y B A V E N Í Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie Školní

Více

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole INFORMATIKA Grafické studio ve škole LUKÁŠ RACHŮNEK Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc V současné době školy všech typů často potřebují grafické práce. Jedná se například o prezentaci školy ve formě brožur,

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Obsah. 1) Rozšířené zadání 2) Teorie zásuvných modulů a) Druhy aplikací používajících zásuvné moduly b) Knihovny c) Architektura aplikace d) Výhody

Obsah. 1) Rozšířené zadání 2) Teorie zásuvných modulů a) Druhy aplikací používajících zásuvné moduly b) Knihovny c) Architektura aplikace d) Výhody Obsah 1) Rozšířené zadání 2) Teorie zásuvných modulů a) Druhy aplikací používajících zásuvné moduly b) Knihovny c) Architektura aplikace d) Výhody 3) 4) Mantichora Mantichora je moderní aplikace, který

Více

INFORMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu:

INFORMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1 z 6 Čtyřleté gymnázium INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět pokrývá oblast Informační a komunikační technologie podle požadavků uvedených v RVP GV. Časové a organizační

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

ŠKODA Portal Platform

ŠKODA Portal Platform ŠKODA Portal Platform Struktura LESS stylů Jan Obrátil Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je vysvětlit strukturu stylů v Portálové Platformě tak, aby bylo možné je správně použít a rozšířit je pro

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Krajský úřad Karlovarského kraje Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003 Obsah školení Část 1 Vysvětlení pojmů a struktury

Více

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha listopad 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP

Více

PDF created with pdffactory trial version 1. Postup zpracování podkladů

PDF created with pdffactory trial version  1. Postup zpracování podkladů Zpracování podkladů pro Analýzu stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování zpracovanou v souladu s usnesením vlády č. 346/2010 ze dne 10. května 2010 bod II/2 1. Postup zpracování podkladů 24.-28.02.2011

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

Klíčem je mobilní telefon

Klíčem je mobilní telefon Klíčem je mobilní telefon AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací systém,

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

ANALÝZA POTŘEB NA ŠKOLÁCH VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ KRAJ VYSOČINA

ANALÝZA POTŘEB NA ŠKOLÁCH VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ KRAJ VYSOČINA ANALÝZA POTŘEB NA ŠKOLÁCH VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ KRAJ VYSOČINA CÍLE ŠETŘENÍ Zmapování aktuální situace škol a jejich potřeb v rámci oblastí vymezených OP VVV (Operační program výzkum, vývoj a

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10 nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice Identifikátor: 600 010 741 Termín konání inspekce:

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE SNADNO A RYCHLE Marek Lučný Pavoučí síť přes celý svět Co prohlížeče (ne)skrývají Tajemný kód HTML Všechno má svůj styl Interaktivní je IN Na obrazovce i na mobilu Začni podle šablony Informace jsou základ

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Použitá metodika Výzkumné šetření bylo provedeno ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání (ÚIV) ve dnech 7. 14. září 2009. Sběr

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více