Informační a komunikační systém školy v ASP.NET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační a komunikační systém školy v ASP.NET"

Transkript

1 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY A POČÍTAČŮ Informační a komunikační systém školy v ASP.NET Bakalářská práce Autor práce: Vlastislav Novák Vedoucí práce: RNDr. Marek Vajgl, Ph.D. 2013

2

3 UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF SCIENCE DEPARTMENT OF INFORMATICS AND COMPUTERS Information and communication system for schools using ASP.NET Bachelor thesis Author: Vlastislav Novák Supervisor: RNDr. Marek Vajgl, Ph.D. 2013

4

5

6

7 Rád bych poděkoval především vedoucímu této práce panu RNDr. Marku Vajglovi, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a připomínky. Také bych chtěl poděkovat své přítelkyni, jejíž byť předstíraný zájem o tuto tematiku mě povzbuzoval k další práci.

8 Já, níže podepsaný student, tímto čestně prohlašuji, že text mnou odevzdané závěrečné práce v písemné podobě i na CD nosiči je totožný s textem závěrečné práce vloženým v databázi DIPL2. Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal, v práci řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Orlové dne podpis

9 Abstrakt Cílem bakalářské práce je popsat a vyvinout Informační a komunikační systém školy v jazyce ASP.NET. Na začátku práce je provedena analýza současného stavu trhu s nejrozšířenějšími informačními systémy. Po této analýze jsou navrhnuty inovativní funkce, které budou hlavním přínosem aplikace, a určeny konkrétní cíle práce. Dále je rozebrána problematika informatizace školních procesů. Využitím předchozích znalostí je v další kapitole popsána IS strategie a dotvořeno ideální řešení problému, znázorněné pomocí UML diagramů. Následuje samotná realizace projektu pomocí vhodně zvolených a popsaných technologií. Datovou vrstvu zajišťuje ORM ADO.NET Entity Framework 4.5. Aplikační vrstva je tvořena třídami naprogramovanými v jazyce C#. Prezentační vrstva používá pro zobrazování dat Razor view engine. Tyto komponenty dohromady spojuje ASP.NET MVC 4 Framework, který se stará o oddělení vzhledu a funkčního kódu aplikace pro lepší udržovatelnost. Dále jsou zkoncipovány kreativní koncepce a efektivní rozložení obsahu na webu. V závěru práce je popsáná dokumentace v samotném Visual Studiu a pomocí nástroje Sandcastle. Klíčová slova: Microsoft.NET, C Sharp, ASP.NET, MVC 4 Framework, ADO.NET, Entity Framework, Informační a komunikační systém, škola, Sandcastle Abstract The aim of the bachelor thesis is to describe and develop Information and Communication system for schools using ASP.NET programming language. An analysis of the present market with major information systems is performed at the beginning of the thesis. After this analysis, innovative features that will be the main contribution of application are designed and there are specific aims defined also. It deals with the issue of computerization of the school processes. Using prior knowledge, there s IS strategy and complete ideal solution described and illustrated by UML diagrams. Actual implementation of the project using appropriately selected technologies comes after. ORM ADO.NET Entity Framework 4.5 ensure data layer. The application layer cosists of classess that are programmed in C# language. Razor view engine is used for displaying data in the presentation layer. These components are combined together by ASP.NET MVC 4 Framework. This framework handles appearance and functional separation of application code for better mantainability.

10 There s design and efficient content layout on the website drawed up. Documentation using Visual Studio and Sandcastle tool are described at the end of the thesis. Key Words: Microsoft.NET, C Sharp, ASP.NET, MVC 4 Framework, ADO.NET, Entity Framework, Information and communication system, school, Sandcastle

11 Obsah Úvod Analýza současného stavu Vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření Názory ředitelů škol Cíle bakalářské práce Informační systém školy Vysvětlení pojmu Historie Popis problematiky informatizace školních procesů Řízení změn a rozhodovací proces Legislativní požadavky Požadavky na systém Layout Obsahová část webu Komunikace uživatelů Bezpečnost ISŠ Snadné ovládání Příprava vývoje informačního systému Vize Use case diagram Use case scénář Technologie určené k tvorbě systému Microsoft.NET Framework ASP.NET ASP.NET MVC Razor view engine Microsoft Visual Studio HTML HTML CSS LESS JavaScript

12 5.7.1 jquery Ajax Datová vrstva Aplikační vrstva Data Access (Repositories) Controllers ViewModels Lokalizace Odchytávání chyb Prezentační vrstva Uživatelské prostředí Dokumentace Popis XML komentářů Nejpoužívanější XML tagy Publikování na web Publikování pomocí Visual Studia Závěr Seznam literatury Seznam zkratek Seznam obrázků a grafů Seznam tabulek

13 Úvod Každodenní pracovní i osobní život čím dál více ovlivňuje používání počítačů, mobilních telefonů a hlavně internetu. Technický pokrok dosáhl takového stádia, že je nyní možné v reálném čase a na jakoukoliv vzdálenost sdílet obrovské množství dat v jakékoliv podobě (písemné, obrazové, zvukové). Informační technologie jsou už dnes ve většině oborů lidské činnosti považovány jako samozřejmost, ne-li nezbytnost. Zatímco v minulých desetiletích se informatizace prosazovala spíše do výroby, proniká dnes stále více do fungování nadnárodních útvarů, státní správy, politiky, vzdělávání, do obchodování a reklamy, do hromadných sdělovacích prostředků, zábavy atd., tedy do oborů, které se týkají komunikace společnosti a mezilidských vztahů a mají sociální povahu. Velmi výrazně se zvyšuje objem informací snadno dosažitelných pro každého, využívajícího globální sítě. Mezi odpůrci tohoto směru vývoje převládá názor, že vyvolává mj. přehnanou závislost na elektronice, duševní lenost, oslabování přímé sociální komunikace, podpoře samotářství či anonymity. Avšak obdobně bylo kdysi možné nahlížet na izolaci vášnivých čtenářů knih, stálých posluchačů rozhlasu, nebo oslabení socializace zapříčiněného masivním zaváděním televizorů do domácností. Časem se však ukázalo, že šlo vždy o oslabení dočasné. Tyto dočasné vlny nemůžou přerušit po tisíce let pěstovaný návyk přímé komunikace mezi jednotlivci, jak uvádí J. Cejpek (1, s ). Informační technologie se tak stávají vynikajícím nástrojem k dosažení osobních cílů, ne však cílem samotným, jak je toto mnohými mylně uváděno. Je však záhodno uvést, že k správnému zužitkování informací nabízených tímto nástrojem je potřeba mít motivaci a vůli poznávat, což je jeho nosnou myšlenkou a platí především ve vzdělávání. Práce se zabývá tématem z oblasti, která posledních pár let zažívá technologický rozmach, a tou je oblast vzdělávání. Je vystavěna na problematice vybavenosti škol informačním softwarem a řešení této problematiky nabídnutím alternativy v podobě osobně navržené a vytvořené aplikace. Jedná se o aplikaci webovou, v čemž do budoucna vidím sílu a přednost oproti aplikacím desktopovým. Především se bude zaměřovat na základní školy, případně střední školy. Vysoké školy mají velmi odlišný způsob výuky. Aplikace je naprogramována v moderním, univerzálním jazyce C# vyvinutém firmou Microsoft. Výhodou jazyka C# je, že je vhodný pro tvorbu aplikací pro zařízení se sofistikovaným operačním systémem, ale i pro zařízení s omezenými možnostmi jako jsou mobilní telefony. 13

14 1 Analýza současného stavu Mezi stále nejpoužívanější informační systémy ve školách patří desktopové aplikace, které mají webovou aplikaci jen jako přídavný modul. To, že musí být systém fyzicky nainstalován na školním serveru sebou nese určité nepříjemnosti ohledně vybavení, údržby a zabezpečení. Proto jsem se rozhodl zpracovat aplikaci čistě webovou, jak jsem zmínil v úvodu, u které tyto otázky škola nemusí řešit. Pro správné naplánování tvorby aplikace bylo zapotřebí sesbírat informace o současně provozovaných informačních systémech na školách, poučit se z jejich nedostatků a případně vymyslet lepší řešení. Průzkum, který zkoumal vybavenost škol softwarem pro evidenci žáků (podle zákona č. 561/2004 Sb. nově označována jako školní matrika), již prováděla v květnu roku 2004 Divize statistických informací a analýz z Ústavu pro informace ve vzdělávání. Školní matrika je dnes standardně jednou z mnoha funkcí používaných informačních systémů. Od té doby nebylo žádné celorepublikové oficiální šetření prováděno. Jelikož z těchto 9 let starých údajů jsem si nemohl dovolit vycházet, rozhodl jsem se udělat vlastní průzkum dotazníkovým řešením. To mi pomohlo získat aktuální pohled na dané téma a zároveň se tak nabídlo zajímavé srovnání situace z roku 2004 s tou dnešní. Dotazník byl realizován pomocí služby Google Docs a rozeslán všem 6190 školám s platným zápisem v registru sítě škol. Pojmem škola jsou zde míněny následující zařízení: Gymnázium, Konzervatoř, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Vyšší odborná škola, Základní škola, Základní umělecká škola. y byly směřovány na vedení školy (ředitelství, sekretariát). Vedení bylo požádáno o předání dotazníku kompetentní osobě k vyplnění. Odezva zúčastněných škol byla bez výjimky kladná a někteří dokonce projevili zájem o zaslání zpracovaných výsledků. 1.1 Vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření Celkem se podařilo nashromáždit přesně 1400 odpovědí, což je postačujícím reprezentativním vzorkem, jelikož se jedná o cca čtvrtinu z celkového počtu oslovených. Údaje o současném počtu škol v síti byly převzaty z vývojové ročenky školství v ČR 2003/ /12 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nejvíce informací poskytly, v poměru k jejich počtu, střední odborné školy a gymnázia (32 %), nejmenší návratnost byla ze strany vyšších odborných škol (11 % z celkového počtu SOU), jak můžeme vidět v tabulce č

15 Tabulka 1: Návratnost dotazníku podle druhu školy Druh školy Počet škol Počet v síti zúčastněných % Gymnázium Konzervatoř Střední odborná škola Střední odborné učiliště Vyšší odborná škola Základní škola Základní umělecká škola Celkem V tabulce č. 2 jsou zobrazeny počty zúčastněných škol, rozděleny podle krajů a seřazeny podle poměrné účasti v jednotlivých krajích. Přestože má Karlovarský kraj nejmenší síť škol ze všech, umístil se na prvním místě tabulky s 32 %. Zlínský kraj, jež má také méně početnější síť škol se naopak umístil na posledním místě s 16 %. Tabulka 2: Návratnost dotazníku podle krajů Kraj Počet škol Počet v síti zúčastněných % Karlovarský Ústecký Vysočina Jihočeský Královéhradecký Moravskoslezský Středočeský Olomoucký Jihomoravský Hlavní město Praha Pardubický Liberecký Plzeňský Zlínský Celkem

16 Obrázek 1: Grafické znázornění návratnosti dotazníku podle krajů Markantní rozdíl v používání IS je vidět v tabulce č. 3. Zatímco v roce 2004 ho používalo jen 52 % škol, dnes jej používá drtivá většina. Velkým impulzem pro rozšíření IS mezi školami byla pravděpodobně povinnost odevzdávání dat ze školní matriky v elektronické formě uvedená ve vyhlášce č. 364/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Díky této změně bylo v podstatě mapování tehdejších možností škol prováděno. Tabulka 3: Srovnání statistik z let 2004 a 2013 Rok Počet zúčastněných škol Počet škol používajících IS % Zdroj dat z roku 2004: Výsledky šetření o vybavenosti škol evidenčním SW (2, s. 3) Podle grafu č. 2 byli nejpoužívanějším informačním systémem v roce 2004 Bakaláři s 54 % podílem. Tento systém pokrývá prakticky všechny oblasti školní administrativy. Jeho plná verze s hlavními dokoupenými moduly může vyjít školu cca na Kč, ale také klidně na Kč, podle počtu žáků, což mně přijde jako neopodstatněné navyšování ceny. Každopádně jeho oblíbenost naznačuje, že se jedná o program kvalitní a velice komplexní, ačkoliv právě jeho komplexnost může některým připadat složitě a působit problémy. Ve velkém množství modulů si každá škola může vybrat to, co přesně potřebuje. Díky své variabilitě systém vyhovuje všem typům škol (ZŠ, ZUŠ, gymnázia, SOU, SŠ, VOŠ) Je zde taky možnost zakoupení programu Malá evidence Bakaláři, který je výrazně levnější a je určen pro menší základní školy do 100 žáků (např. malotřídky). 16

17 Graf 2: Nejpoužívanější informační systémy roku 2004 Zdroj: Výsledky šetření o vybavenosti škol evidenčním SW (2, s. 6) Druhým nejpoužívanějším IS se stal DM Software, zaměřující se především na základní školy. Výrobci se pyšní nejjednodušším možným ovládáním, které rychle pochopí i nezkušený uživatel. Tento systém však nabízí pouze 3 moduly (Evidence, Vysvědčení, Knihovna). Cena všech tří modulů je zhruba Kč, což je stejné jako u ekvivalentních modulů IS Bakaláři (multilicence do 300 žáků). Jakmile je počet žáků vyšší, cena Bakalářů stoupá, kdežto u DM Software zůstává cena konstantní, což považuji za jeho velkou výhodu. Třináct procent škol uvedlo, že používá Systém agend pro školy. SAS nabízí stejný počet modulů jako Bakaláři, čili jeho oblast záběru je obrovská. Daní za tuto celistvost může být opět náročnost práce se systémem. Sám výrobce MP-Soft na svých stránkách (3) uvádí, že vzhledem k rozsahu a složitosti funkcí SAS vyžaduje kvalifikovanou obsluhu, která projde kvalifikačními kurzy. Cena se opět řídí licenční politikou. Plná verze i s technickou podporou a aktualizacemi bude stát základní školu mezi Kč. Posledním používaným systémem byl RELAX-KEŠ. Tento dnes už zastaralý systém je vytvořen v prostředí Microsoft Access 97 a jeho některé moduly jsou naprogramovány v Microsoft Visual Basic 6. Moduly sice obstarají většinu nejdůležitějších funkcí pro evidenci školy, ovšem ovládání je na dnešní dobu těžkopádné a spíše obtěžující, než urychlující práci. Další přítěží jsou čím dál častější problémy s kompatibilitou na nejnovějších PC sestavách. Z grafu č. 3 lze snadno vyčíst, že první tři pozice se po devíti letech nezměnily a nejpoužívanějším informačním systémem jsou stále Bakaláři, kteří svůj podíl na trhu ještě navýšili o 6 %. To si lze vysvětlit spolehlivostí systému a spokojeností zákazníků. Druhý DM Software si také překvapivě polepšil o 4 %. Školám zatím zřejmě postačuje současná funkčnost. Jeho síla tkví v jednoduchosti. Obávám se však, že pokud DM Software nezačne rozšiřovat počet modulů, jeho podíl na trhu v 17

18 budoucnu klesne. SAS výrazně ztratil skoro polovinu uživatelů ve prospěch novějších systémů. Graf 3: Nejpoužívanější informační systémy roku 2013 Zatímco v roce 2004 se jednalo pouze o desktopové aplikace, současný vývoj směřuje k aplikacím webovým. Na popularitě začíná nabírat webová aplikace Škola OnLine, která uživatelům zaručuje přístup kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu. Funkcemi už se pomalu blíží systému Bakaláři a do budoucna má určitě velký potenciál. Hlavní výhodou je, že není potřeba žádné složité instalace pro školní síť, stačí zaregistrovat školu na webu a systém je v provozu. Cena je roční paušální a pohybuje se mezi Kč, podle vybraných modulů a počtu žáků. Ve spodní části grafu se objevují systémy Klasifikace JPH Software, izuš a systém iškola, který je obdobou Školy OnLine. 2 % škol používají jiný software. Jedná se především o vlastní vytvořené systémy. Z přijatých odpovědí úplně vymizel zastaralý RELAX-KEŠ, ale také moderní systémy jako jsou např. Etřídnice, IS Gaudeamus, nebo velmi pěkně udělaný a nadějný edookit. Domnívám se, že v současné době, kdy 95 % škol již nějaký IS používá, se školy obávají toho, že by pro ně byl přechod na jiný IS komplikací. V tabulce č. 4 je vidět, že systém Bakaláři je používán ve všech druzích základního a středního školství, kromě základních uměleckých škol, kde převažují méně náročné systémy Klasifikace JPH Software a izuš. DM Software je naopak používán především na ZŠ. Sofistikovaný SAS využívají převážně střední školy, ve kterých není nouze o schopné ICT koordinátory. Škola OnLine i iškola se dokáží prosazovat ve všech typech škol, mají však zatím velmi malý podíl na trhu. 25 % VOŠ používá jiný software než výše uvedené (jedná se hlavně o ISvoš). 18

19 Informační systém Tabulka 4: Nejpoužívanější IS v jednotlivých školách Gymnázium (%) Bakaláři DM Software Systém agend pro školy (SAS) Škola OnLine Klasifikace JPH Software iškola izuš Jiný software Celkem Konzervatoř (%) SOŠ (%) SOU (%) VOŠ (%) ZŠ (%) ZUŠ (%) Drtivá většina škol využívá systém pro školní matriku jak ukazuje tabulka č. 5, což by mělo být obecně jeho primární funkcí. Tento modul zajišťuje především evidenční karty žáků, tisk sestav, grafy, vyhledávání a předávání dat do ÚIV ve formátu XML. S matrikou bývá často spojená i klasifikace žáků, proto se umístila na druhém místě. Pokud je klasifikace propojená s webovou aplikací, rodič či student může vidět okamžitě získanou známku prostřednictvím internetu. Překvapivě často se v odpovědích objevoval rozvrh hodin. Tento modul patří k nejdražším, ale dokáže škole ušetřit spoustu práce, neboť většinou umí automaticky generovat rozvrh, hlídat kolize a hledat možné výměny a přesuny hodin. Evidence zaměstnanců a majetku v elektronické formě je dnes ve školách pravděpodobně samozřejmostí. Ruku v ruce s rozvrhem hodin jde suplování, které se rovněž zařadilo velmi vysoko. Hůř je na tom komunikace s rodiči, u které jsem očekával daleko vyšší procenta a považuji ji za důležitý prvek informačního systému. Stejně tak sdílení elektronických studijních materiálů je podle mého názoru velmi málo využíváno, přestože se jedná o levný a zajímavý způsob studia, nejen na středních a vyšších školách. Celkově vzato je příjemným překvapením, jak moc informační technologie vstupují do nejrůznějších oblastí fungování škol a posouvají tak kupředu celý vzdělávací proces. Otázkou však je, jestli školy opravdu efektivně těží z funkcí IS, nebo je to jen zbožným přáním ředitele. 19

20 Tabulka 5: Nejpoužívanější moduly informačního systému Modul Počet škol Počet škol (%) Školní matrika (evidence žáků) Klasifikace žáků Rozvrh hodin Evidence zaměstnanců Evidence majetku Suplování Ekonomická agenda Komunikace s rodiči Přijímací řízení Informace o škole Knihovna Školní akce Jídelna Třídní kniha Maturitní zkoušky Tematické plány Sdílení studijních materiálů Ostatní 31 2 V další otázce měli respondenti vyjádřit spolehlivost IS pomocí stupnice 1-5, kde 1 = velmi nespolehlivý a 5 = velmi spolehlivý. Jak je vidět v grafu č. 4, většina respondentů je se spolehlivostí IS nadmíru spokojená. Našli se však i takoví, kteří jejich systém označili za vysoce nespolehlivý. V grafu č. 5 je pak zobrazeno průměrné hodnocení spolehlivosti jednotlivých IS. Graf 4: Spolehlivost IS celkově Graf 5: Průměrná spolehlivost jednotlivých IS 20

21 Hodnoty grafu č. 6 (1 = velmi nespokojení, 5 = velmi spokojení) se oproti předchozímu mírně posunuly ke středu, což znamená, že podle mínění respondentů jsou zaměstnanci spíše spokojení s obsluhováním IS. Tento ukazatel je velmi důležitý a ukazuje, že učitelé jsou otevřeni změnám, schopni pracovat s počítačem, dobře proškolení a dostatečně motivováni. Právě na ochotě učitelů většinou úspěch systému stojí a padá. Ve výsledcích se také odráží ovladatelnost IS. Práce s ním by neměla být starostí navíc. Bohužel školní předpisy často nutí své zaměstnance dělat duplicitní práci (papírová a elektronická forma) a to způsobuje nechuť a oslabování vlastní iniciativy. Graf 6: Spokojenost zaměstnanců s IS celkově Graf 7: Průměrná spokojenost zaměstnanců s jednotlivými IS Graf 8: Četnost využívání IS celkově Tabulka 6: Četnost využívání jednotlivých IS IS Denně (%) Týdně (%) Měsíčně (%) Zřídka (%) Klasifikace JPH iškola izuš SAS Bakaláři Škola OnLine DM Software

22 62 % respondentů uvedlo, že používají IS denně. Každý takový IS by tedy měl obsahovat moduly k tomu vhodné, jako je např. klasifikace, rozvrh hodin, třídní kniha atd. Školám, které pracují s IS jednou měsíčně a méně často, stačí základní funkce jako jsou školní matrika či tisk vysvědčení. To je pěkně vidět u DM Software, který není standardně určen ke každodenní práci. Systémy v této tabulce č. 6 a dalších 3 tabulkách jsou seřazeny vždy podle celkové procentuální úspěšnosti systému. Management školy zahrnuje plánování, organizování, personální politiku, vedení lidí, kontrolu a hodnocení. Důležitým aspektem IS je to, jaká data dokáže předat vedení školy a jestli je možné je smysluplně využít. Automatický sběr dat urychluje fungování všech procesů instituce a dává prostor k řešení důležitějších problémů. Názor respondentů na zapojení IS v tomto směru je prezentován v grafu č. 9 a tabulce č. 7. Na otázku, jestli daný IS vytváří podmínky pro efektivnější rozhodování managementu školy, přicházely většinou kladné odpovědi. Nejlépe dopadla Klasifikace od JPH Software následovaná systémem izuš, který je zároveň databází všech základních uměleckých škol v ČR. Jeho uživatelské rozhraní je velmi přívětivé a sám výrobce se na webových stránkách (4) chlubí, že výrazně zjednodušuje práci vedoucím zaměstnancům při kontrolách podřízených, učitelům při vyplňování dokumentů, zkvalitňuje komunikaci rodičů a žáků se školou a zlepšuje informovanost veřejnosti. Jedná se o webovou aplikaci, stejně jako Škola OnLine, která však získala poměrně negativní hodnocení. Graf 9: Efektivita rozhodování managementu Tabulka 7: Efektivita rozhodování managementu IS Ano (%) Spíše ano (%) Spíše ne (%) Ne (%) Klasifikace JPH izuš Bakaláři SAS iškola DM Software Škola OnLine

23 Z grafu č. 10 a tabulky č. 8 musely být vyřazeny systémy izuš a iškola, které nejsou modulárně rozšiřitelné. Většina škol uvedla, že by do budoucna spíše chtěli systém dále rozšířit. Graf 10: Rozšíření IS o další moduly IS Tabulka 8: Rozšíření IS o další moduly Ano (%) Spíše ano (%) Spíše ne (%) Ne (%) Klasifikace JPH Bakaláři DM Software SAS Škola OnLine Následující otázky byly položeny i školám, které žádný IS nemají. 76 % (Ano + Spíše ano) respondentů odpovědělo, že by uvažovali o zavedení IS, kdyby byl dostupný zcela zdarma. To dokazuje, že ceny jsou stále tak vysoké, že i kdyby školy musely nainstalovat nový systém a přeškolit zaměstnance, stále by to pro ně bylo výhodné. Graf 11: Nabídka IS zdarma Tabulka 9: Nabídka IS zdarma Druh školy Ano (%) Spíše ano (%) Spíše ne (%) Ne (%) Nevíme (%) Gymnázium Konzervatoř SOŠ SOU VOŠ ZŠ ZUŠ

24 Školy, které zatím IS nepoužívají, momentálně o jeho zavedení ani příliš neuvažují. Velké procento respondentů o této variantě pravděpodobně ani neuvažovalo, jak je vidět v grafu č. 12. Ti co mají v plánu pořízení IS, byli dotázání, v jakém časovém horizontu by si to přáli uskutečnit. Jako ideální doba se více než polovině zdály následující 3 roky (tedy do roku 2016). Graf 12: Záměr zavedení IS v budoucnu Graf 13: Časový horizont 1.2 Názory ředitelů škol Ve vydání Učitelských novin z roku 2006 (5) byli dotazováni ředitelé různých typů škol na to, jestli a jak vedou elektronickou školní matriku. Milan Vacka, ředitel Vyšší odborné školy v Českých Budějovicích, řekl, že se učí s novým systémem ISvoš. V minulosti používali systém Západočeské univerzity STAG, který byl však pro ně příliš drahý ( Kč ročně). Navíc se jejich VOŠ částečně spojila s veřejnou vysokou školou a ubylo tím výrazně studentů. Provoz STAGu by tak nebyl proveditelný. Elektronickou školní matriku už vedou od roku Zpočátku ji pro jistotu dublovali s papírovou formou, ale v roce 2006 kompletně přešli na elektronickou formu. Dalibor Sedláček, ředitel Masarykova gymnázia ve Vsetíně, uvedl, že školní matriku v elektronické formě také vedou už od roku 2001 a nyní je to pro ně naprosto rutinní záležitost. Používají systém Bakaláři, pravidelně každý rok jej aktualizují a jelikož jsou dostatečně velkou školou, není to pro ně velká finanční zátěž. Jiří Šikl, ředitel menší plně organizované Základní školy Krucemburk, sdělil, že v roce 2006 přešli z papírové formy na elektronickou. Ze začátku posílali některá 24

25 data elektronicky, některá papírově. Přechod na elektronickou formu prý byl trošku problematický. Jaroslava Bouchnerová je ředitelkou Základní školy ve Žďáru nad Orlicí, což je malotřídka, přesněji řečeno jednotřídka. Pro takto malou školu a tak malý počet dětí je evidenční program zbytečný. Mít speciální program by pro školu znamenaly velké finanční výdaje, i přestože by se jednalo o částku v řádu tisíců. Ředitelka řekla, že když je něco potřeba, vezme matriku pro svých 12 studentů domů a tam si ji doplní. Marie Baťová, ředitelka Mateřské školy Javorník byla oslovena pro doplnění, protože ty školní matriku vést nemusí. Ředitelka prohlásila, že školní matriku sice nesestavuje, protože jí to zákon nepřikazuje, ale jistá data o dětech samozřejmě evidují. Nechce kupovat speciální program a používá klasické kancelářské programy. Evidence je ale důležitá pro rozdělení dětí do skupin podle věku, což jsou užitečné informace o předškolácích pro některé základní školy. Všechna data, která shromažďuje jsou otevřená, bez rodných čísel. 1.3 Cíle bakalářské práce Provedený výzkum měl přinést odpovědi na otázky, jak přesně bude výsledná aplikace vypadat a jaké funkce bude mít. Cílem práce tedy je vytvořit systém, který by byl nejlépe konkurenceschopný, použitelný v praxi, jednoduchý, spolehlivý, bezpečný a především volně dostupný. Hlavním aspektem je také to, aby náklady na administraci, údržbu, školení, podporu uživatelů a aktualizace byly co nejmenší. Samotná cena softwaru totiž není hlavním kritériem při výběru systému. Rozhodl jsem se pro aplikaci webovou, protože jak také tvrdí J. Basl (6, s. 61) vzhledem k finanční náročnosti související s provozováním IS se zdá být nejlepší variantou, nabídnout školám používání IS prostřednictvím internetu. Tím pádem škola nemusí investovat finance do pořizování speciálního hardwaru, ale stačí jí počítač a připojení k internetu. Orientace na poskytování služeb IS přes webové rozhraní je také dobře viditelná v zahraničí. Jednou z největších výhod je fakt, že aplikace je přístupná jak zaměstnancům školy, tak rodičům a to prakticky nepřetržitě kterýkoliv den v roce. I přesto, že většina škol již nějaký IS používá, jsem přesvědčený, že by uvažovali o zavedení jiného, který by byl úplně bezplatný. Samozřejmě, že takový produkt od neznámého výrobce budí jisté pochybnosti, ale vždy je tu možnost, vyzkoušet si program ještě před jeho nasazením. Nejpoužívanějšími funkcemi současných IS jsou školní matrika, klasifikace, rozvrh hodin a evidence zaměstnanců. Aplikace se tedy bude zaměřovat hlavně na tyto moduly. Navíc se bude snažit zaujmout přidaným 25

26 velkým sociálním prvkem. V bakalářské práci se vyskytují, kromě postupu vývoje aplikace a řešení konkrétních algoritmů, také související podrobnosti z oblastí teorie softwarového inženýrství, databází a SW dokumentace. 26

27 2 Informační systém školy 2.1 Vysvětlení pojmu Jak uvádí ve své práci J. Procházka (7, s. 9), pojem informační systém je mezi lidmi běžně používán, jakožto především softwarové vybavení, které má podnik k dispozici. IS je kromě toho ale také souborem informačních technologií, dat a lidí. Cílem takového systému je podpora informačních a rozhodovacích procesů ve všech stupních administrace organizace. Skládá se z těchto aspektů: Technické prostředky (hardware) - fyzické počítačové vybavení, doplněné o případné periferie (tiskárny, skenery), které je propojeno pomocí počítačové sítě. Programové prostředky (software) - sada počítačových programů řídících chod počítače, práci s daty a aplikačními programy, s kterými pracuje uživatel a pomáhají mu řešit určité úlohy. Tato práce se zabývá hlavně aplikačním softwarem. Sítě - zajišťují propojení komponent dohromady. Data a datové zdroje - množina informací uložená na paměťovém médiu. Lidská složka (peopleware) - role člověka ve vývoji nebo používání softwaru (uživatelé, správci, programátoři, konzultanti). Organizační pravidla (orgware) - organizační struktura firmy. Soubor pravidel definujících provozování a využívání IS. Okolí - informační zdroje, zákazníci, legislativa, normy, konkurence, státní instituce. IS by měl pomáhat plnit cíle a automatizovat podnikové procesy dané organizace. Požadavky na speciální informační systém pro školy jsou v zásadě tytéž, je však dále potřeba určit principy ISŠ. Následují v odrážkách vybrané principy z Vickeryho knihy (8, s. 260) relevantní pro problematiku ISŠ. Informace mají být užívány - uchovávané informace by měly mít souvislost s předpokládaným využitím. 27

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

BRIEF & KONCEPCE / ETAPA O.

BRIEF & KONCEPCE / ETAPA O. ÚVOD Každá prezentace je aktuální v momentě svého spuštění. Po nějaké době začne, alespoň v nějakém ohledu, stárnout. Obsahově, vizuálně či technologicky. Vždy se až nějakou dobu po svém spuštění ukáže,

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk HTML5 CSS3 HTML5 a CSS3: CASTRO, E. HTML5 a CSS3. Computer press, 2012 GOLDSTEIN, A., LAZARIS, L. a WEYL, E. HTML5 a CSS3 pro webové designéry. Brno: Zoner Press,

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 24.4.2015 Webové aplikace

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 24.4.2015 Webové aplikace Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 24.4.2015 Webové aplikace Návrh webové stránky responsivní design strana 2 WEB Dříve: místo pro prezentaci a umístění dat prohlížeče pouze na PC Nyní: platforma

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk (x)html kaskádové styly Castro, E.: HTML, XHTML a CSS. CPress, 2007 Písek, S.: HTML a XHTML, začínáme programovat. Grada Publishing, 2003 Wempen, F.: HTML a

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O.

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. ZDENĚK PEJSAR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Spolupráce vysoké školy s firmou poskytující Learning

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle 1 z 19 4.10.2011 14:15 VŠE Podnikové informační systémy Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle Projekt Eva Dvořáková Tomáš Kuneš Miroslav Ballek

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Moderní techniky vývoje webových aplikací

Moderní techniky vývoje webových aplikací ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Moderní techniky vývoje webových aplikací Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY V oblasti

Více

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty.

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Co je to Cloudia CMS? Cloudia CMS je nástroj pro efektivní vývoj a správu webových aplikací. Obsahuje řadu unikátních vlastností a sofistikovaných mechanismů,

Více

language="javascript">... .

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Sharepoint portál v prostředí univerzity Sharepoint portal in environment of university

Sharepoint portál v prostředí univerzity Sharepoint portal in environment of university Sharepoint portál v prostředí univerzity Sharepoint portal in environment of university Ing. Milan Tomeš, Bc. Alena Musilová Abstrakt: Tento článek se zabývá využitím portálu Sharepoint v prostředí Univerzity

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Spolupráce dodavatele a zákazníka po zavedení knihovního systému do provozu

Spolupráce dodavatele a zákazníka po zavedení knihovního systému do provozu Spolupráce dodavatele a zákazníka po zavedení knihovního systému do provozu Iva Celbová * celbova@sefira.cz Abstrakt: Zprovozněním knihovního systému a odjezdem dodavatele z knihovny komunikace mezi těmito

Více

Vývoj mobilních aplikací s využitím JavaFX Mobile

Vývoj mobilních aplikací s využitím JavaFX Mobile Vývoj mobilních aplikací s využitím JavaFX Mobile Jan Trestr RNDr. Jaroslav Icha Školní rok 2009 2010 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá možnostmi skriptovacího jazyka JavaFX pro vývoj mobilní aplikace

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 1. 7. 2004, č. j. 22306/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Seznámení s prostředím dot.net Framework

Seznámení s prostředím dot.net Framework Základy programování v jazyce C# Seznámení s prostředím dot.net Framework PL-Prostředí dot.net - NET Framework Je základním stavebním prvkem, na kterém lze vytvářet software. Jeho součásti a jádro je založené

Více

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX MIROSLAV KOMÁREK, RUDOLF SCHWARZ Abstrakt: Příspěvek pojednává o poznatcích získaných při tvorbě výukových programů z fyziky pomocí systémů

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

V datové schránce dokument nekončí

V datové schránce dokument nekončí V datové schránce dokument nekončí Co potřebuje každá obec a organizace ke komunikaci s Datovými schránkami??? Spisovou službu a důvěryhodnou spisovnu To co obci, organizaci ukládá zákon. Základní prvky

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy!

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky Angl. termín "MARKUP" ("vyznačování") Smyslem je přidat do textu metainformace: formátovací sémantické Výsledek je prostý

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Magento se představuje

Magento se představuje Kapitola 1 Magento se představuje 1.1 Co je to vlastně Magento? Magento je nový profesionální open-source e-shop pro e-commerce 21. století. Nabízí nevídanou flexibilitu, funkčnost a ovládání. S tímto

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com Novinky ve Visual Studio 2010 Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com O čem si dnes řekneme Visual studio 2010 (beta 2) Jazyk C# 4.0 ASP.NET 4.0.NET 4.0 Visual Studio 2010 Beta 2 Jak získat Testovací verze

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS Lukáš Dubina Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Cílem této práce je popsat problematiku tvorby webových stránek s využitím

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-H-3/1-5 technologie Délka modulu 45 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více