Pozemní stavitelství II. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozemní stavitelství II. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing."

Transkript

1 Pozemní stavitelství II. Panelové konstrukční soustavy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

2 V současnédobě obklopují panelová sídliště jádra téměř všech našich měst a tvoří podstatnou část jejich bytového fondu. Panel Funkce a požadavky 2

3 V panelových bytových domech se dnes nachází celkem 54% všech bytů. Panel Funkce a požadavky 3

4 V roce 1991 bylo v České republice obydleno celkem tisíc bytů, z toho tisíc bytů (41,15%) v rodinných domech, tisíc bytů (58,01%) v bytových domech a 30,3 tisíc (0,84%) v budovách nebytového charakteru. Panel Funkce a požadavky 4

5 V panelových bytových domech se dnes nachází celkem 54% všech bytů, přičemž nejvíce těchto bytů bylo postaveno v letech Panel Funkce a požadavky 5

6 V různých lokalitách naší republiky bylo v minulých letech přistoupeno k tzv. regeneračním pracím panelového bytového fondu. Tyto však nepřistupovaly k opravám panelovému bytovému domu komplexně. Panel Funkce a požadavky 6

7 Vlivy ježmohou být příčinou zhoršování stavu panelového bytového fondu lze rozdělit do několika oblastí: Vlivy vyvolané vlastnostmi materiálu nosné konstrukce Vlivy vnějšího prostředí Vlivy vyvolané provozem v panelovém objektu Vlivy způsobenérealizacíobjektu Vliv technologie výroby Vlivy degradační Vliv nedostatečnéúdržby Panel Funkce a požadavky 7

8 Podle závažnosti se vady a poruchy vyskytujícíse u stávajícího panelového bytového fondu řadído dvou základních skupin: Vady a poruchy ohrožující zdraví a bezpečnost obyvatel Vady a poruchy snižující pohodu prostředía zvyšujícíprovozní náklady Panel Funkce a požadavky 8

9 Europen Demolition Association činí průměrná doba životnosti betonové konstrukce cca 50 let Konstrukce nekvalitně provedené nebo poškozené mají životnost cca 30 let. V případěřádné a cyklicky prováděné údržby se životnost betonové konstrukce prodlužuje na odhadovaných cca let. Panel Funkce a požadavky 9

10 Vady a poruchy panelových bytových domů mohou být rozděleny do: Oblast 1: vady a poruchy z oblasti konstrukční a statické, Oblast 2: vady a poruchy z oblasti tepelně technické, Oblast 3: vady a poruchy z oblasti akustické, Oblast 4: vady a poruchy z oblasti TZB. Panel Funkce a požadavky 10

11 U výše uvedených oblastí se předpokládá bližší specifikace dle ČSN Navrhování a posuzování konstrukcí při přestavbách Panel Funkce a požadavky 11

12 ČSN specifikuje, zda se jedná o: Poruchu konstrukce: změna konstrukce proti původnímu stavu, která zhoršuje jejíspolehlivost. Vadu konstrukce: nedostatek konstrukce způsobený chybným návrhem nebo provedením. Panel Funkce a požadavky 12

13 ČSN specifikuje, zda se jedná o: Zabezpečení konstrukce: přechodnéopatřenízajišťujícíspolehlivost konstrukce. Zesilování konstrukce: úprava konstrukce za účelem zvýšení její únosnosti a použitelnosti. Panel Funkce a požadavky 13

14 Vývoj typů konstrukčních soustav panelovébytovévýstavby v České republice vletech část závaznou závaznébyly konstrukční prvky pro nosné svisléa vodorovnékonstrukce. Podle nich rozlišujeme panelové konstrukční soustavy, např. T06B, VOS, atd. Panel Funkce a požadavky 14

15 Vývoj typů konstrukčních soustav panelovébytovévýstavby v České republice vletech část směrnou týkala se obvodových plášťů panelových obytných domů a odvíjela se na základě materiálovézákladny našich krajů, kdy byly zpracovány tzv. krajové varianty. Panel Funkce a požadavky 15

16 Vývoj typů konstrukčních soustav panelovébytovévýstavby v České republice vletech Pro uvedení konstrukčního systému do stavu hromadné výstavby existovaly ověřovacísérie pod názvem tzv."nultésérie", které ověřovaly pouze nosnou konstrukci. Panel Funkce a požadavky 16

17 Vývoj typů konstrukčních soustav panelovébytovévýstavby v České republice vletech Podle typu G 57 byla vyvinuta krajovávarianta i pro ostravskou oblast GOS 64, která byla určena pro výstavbu bytů v oblastech s důlními vlivy. Typ G-57 sloužil také jako podklad pro celostátní typ T-06B a souběžně byl vypracován typ T-07B a T-08B. Panel Funkce a požadavky 17

18 Vývoj typů konstrukčních soustav panelovébytovévýstavby v České republice vletech VÚPS šedesátých let vypracoval program tzv. Nové konstrukčnísoustavy bytových staveb -NKS". V roce 1972 byly schváleny vybrané typy NKS", a to : B70, B70-360, BA NKS, u kterých byly vypracovány i krajské materiálovévarianty. Panel Funkce a požadavky 18

19 Panel Funkce a požadavky 19

20 Informativnípřehled vývoje příčných panelových systémů pro bytovou výstavbu v letech 1953 až1970 První náš panelový systém s krátkým rozpo nem 3600 mm byl vyvinut v Gottwaldově jako tzv. systém "G. V typu G 57 jsou nosné příčnépanely ze struskopemzobetonua obvodovépanely z téhož materiálu, ale menší hmotnosti. Panel Funkce a požadavky 20

21 Informativnípřehled vývoje příčných panelových systémů pro bytovou výstavbu v letech 1953 až1970 V roce 1962 byl typ G 57 pozměněn na typ G 57-A, obvodovéstruskopemzobetonové panely skladebné tloušťky 250 mm byly zvětšeny na 300 mm a příčnénosnépanely navrženy z těžkého betonu v tloušťce jen 170 mm místo dřívějších 200 mm. Panel Funkce a požadavky 21

22 Panel Funkce a požadavky 22

23 G55, G56, G57 Panel Funkce a požadavky 23

24 G55, G56, G57 Panel Funkce a požadavky 24

25 G55, G56, G57 Panel Funkce a požadavky 25

26 Panel Funkce a požadavky 26

27 Informativnípřehled vývoje příčných panelových systémů pro bytovou výstavbu v letech 1953 až1970 Pro bytovou výstavbu od roku 1964 připravil STÚPraha, novécelostátní typy T 06-B, T 07-B a T 08-B skrátkým i středním rozponem. Panel Funkce a požadavky 27

28 Panel Funkce a požadavky 28

29 T06, T07, T08 (B, OS, BTS) Panel Funkce a požadavky 29

30 T06, T07, T08 (B, OS, BTS) Panel Funkce a požadavky 30

31 T06, T07, T08 (B, OS, BTS) Panel Funkce a požadavky 31

32 T06, T07, T08 (B, OS, BTS) Panel Funkce a požadavky 32

33 T06, T07, T08 (B, OS, BTS) Panel Funkce a požadavky 33

34 T06, T07, T08 (B, OS, BTS) Panel Funkce a požadavky 34

35 Novékonstrukční soustavy montovaných panelových staveb (NKS) Již v roce 1972 byly schváleny typovépodklady stavebních panelových soustav B 70, B , BA-NKS, HKS-70, NKS-70, NKS-G, LARSEN + NIELSEN, VVÚ-ETA a PS-69. Panel Funkce a požadavky 35

36 Pro nové konstrukční soustavy panelové jsou charakteristickéspolečné znaky Umožňující řešení otevřených i uzavřených svislých spár a horizontálních v obvodovém plášti. Uplatnění stavěcích šroubů (fixátorů), jak při montáži nosných stěnových panelů, tak i panelů obvodových. aj. Panel Funkce a požadavky 36

37 Panel Funkce a požadavky 37

38 Panel Funkce a požadavky 38

39 Novékonstrukční soustavy montovaných panelových staveb (NKS) Soustava BP-70-OS (event. soznačením BP-70-OSR) byla původně ostravská varianta, později se rozšířila pro výstavbu bytů na celé severní Moravě. Soustava příčných a podélných stěn, obvodové stěny tl. 375 mm, vnitřní stěny tl. 200 mm. Panel Funkce a požadavky 39

40 BP70-OS Panel Funkce a požadavky 40

41 BP70-OS Panel Funkce a požadavky 41

42 BP70-OS Panel Funkce a požadavky 42

43 BP70-OS Panel Funkce a požadavky 43

44 BP70-OS Panel Funkce a požadavky 44

45 BP70-OS Panel Funkce a požadavky 45

46 Novékonstrukční soustavy montovaných panelových staveb (NKS) Podle nových typizačních zásad, na vyšší kvalitativní úrovni byly v90 letech 20st. vytvořeny soustavy P.1.1 vycházející z jednotného kmenového typového podkladu konstrukčních soustav malorozponových (do 4,8 m) řady P 1.1 jako např. soustavy: Panel Funkce a požadavky 46

47 Novékonstrukční soustavy montovaných panelových staveb (NKS) P obvodovým pláštěm vícevrstvým zapuštěným; P1.12 -obvodovým pláštěm keramzitobetónovým zapuštěným; P obvodovým pláštěm porobetonovým zapuštěným; atd. Panel Funkce a požadavky 47

48 P 1.1x Panel Funkce a požadavky 48

49 P 1.1x Panel Funkce a požadavky 49

50 P 1.1x Panel Funkce a požadavky 50

51 P 1.1x Panel Funkce a požadavky 51

52 P 1.1x Panel Funkce a požadavky 52

53 Novékonstrukční soustavy montovaných panelových staveb (NKS) VOS lze charakterizovat jako montovaný železobetonový skelet stuhým komunikačním jádrem. Monolitickéjádro bylo betonováno do posuvného bednění; skeletovou konstrukci tvořily železobetonovéprefabrikované rámy sprůběžnými průvlaky. Panel Funkce a požadavky 53

54 VOS Panel Funkce a požadavky 54

55 VMOS Panel Funkce a požadavky 55

56 VOS Panel Funkce a požadavky 56

57 Panel Funkce a požadavky 57

58 Použitá literatura: Závěrem Děkuji za pozornost. [1] Hájek, P.: Konstrukce pozemních staveb 10,Vyd. ČVUT Praha, 2000, ISBN [2] Hájek V. a kol., Pozemní stavitelství II: pro 2. ročník SPŠstavebních, Vyd. Sobotáles Praha, 2002, ISBN X. [3] MatoušováD., Pozemní stavitelství 1, Vyd. CERM Brno, 1994, ISBN X. [4] MatoušováD., Pozemní stavitelství 2, Vyd. CERM Brno, 1994, ISBN [5] Hájek V., Novák L.,Šmejcký J., Konstrukce pozemních staveb 30: Kompletační konstrukce, Vyd. ČVUT Praha, 1996, ISBN [6] WitzanyJ. a kol., Konstrukce pozemních staveb 20, Vyd. ČVUT Praha, 2001, ISBN [7] Skulinová D.,Skotnicová I., Vodorovnékonstrukce,Vyd. EdičníVŠB-TUO, 1998, ISBN Funkce a požadavky 58

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

ANALÝZA STAVU OPRAV A REKONSTRUKCÍ BYTOVÝCH DOMŮ ALOKOVANÝCH VE VELKÝCH SÍDLIŠTNÍCH CELCÍCH HL. M. PRAHY

ANALÝZA STAVU OPRAV A REKONSTRUKCÍ BYTOVÝCH DOMŮ ALOKOVANÝCH VE VELKÝCH SÍDLIŠTNÍCH CELCÍCH HL. M. PRAHY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ANALÝZA STAVU OPRAV A REKONSTRUKCÍ BYTOVÝCH DOMŮ ALOKOVANÝCH VE VELKÝCH SÍDLIŠTNÍCH CELCÍCH HL. M. PRAHY Zpracoval Mgr. Michal Němec Únor 211 OBSAH

Více

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12 Obsah Úvod............................................................. 11 Názvosloví a základní ustanovení....................................... 12 1 Rozbor požárů...................................................

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Pavel ORAVEC 1, Marek JAŠEK 2 ZMĚNA POLOHY VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘI

Více

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZATÍŽENÍ STANOVENÍ ÚROVNĚ ZADRŽENÍ NA PK NAVRHOVÁNÍ JINÝCH SVODIDEL ZKOUŠENÍ A UVÁDĚNÍ SVODIDEL NA TRH Schváleno

Více

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI ANALYSIS

Více

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Vliv uživatele stavby na environmentální přínos (nízkoenergetických) staveb strana 1 Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Inovativní produkt v rámci projektu Příprava

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

PF 2011 ÚVODNÍ SLOVO. Vážení členové družstva,

PF 2011 ÚVODNÍ SLOVO. Vážení členové družstva, DRUŽBA,, stavební byt b ytové é družstvo o Brno Číslo 26 Prosinec 2010 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, jak je již tradicí, předkládáme Vám v tomto adventním čase druhé letošní vydání informačních

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Černošek Finance Vedoucí práce:

Více

Oprava, údržba, rekonstrukce a modernizace, nová výstavba

Oprava, údržba, rekonstrukce a modernizace, nová výstavba Níže uvedené údaje vycházejí z informací publikovaných daňovými poradci na internetu a je proto nutné vždy tyto údaje považovat pouze za pomocné při tvorbě investičních záměrů. Technické zhodnocení je

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz stavitel Ochranné hráze na vodních tocích Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. Grada Publishing Tato publikace vyšla za podpory: projektu NAZV č. QH81223

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

Návrhy a realizace středně podlažních dřevěných budov

Návrhy a realizace středně podlažních dřevěných budov dřevostavby text: Ing. Milan Peukert, doc. Ing. Vladimír Bílek, CSc. grafické podklady: archiv autorů Návrhy a realizace středně podlažních dřevěných budov Středně podlažní budovy jsou zcela nepochybně

Více

LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY

LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY TÉMA I (1. SEMINÁŘ) ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ Tento text neprošel jazykovou

Více

Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o.

Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o. Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o. Den Braven Sealants Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více