Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu"

Transkript

1 Listopad 2010 Vítám Vás v listopadovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Na říjnové schůzi Poslanecké sněmovny vzala vláda zpět návrhy některých zákonů souvisejících s úspornými opatřeními ve státním rozpočtu a rozhodla se projednat je ve stavu legislativní nouze. 1. ledna 2011 nabude účinnosti nový daňový řád, který přinese řadu změn v postupu správců daní. Proto Vám v prvním článku přinášíme shrnutí nejvýznamnějších změn ve srovnání se současnou správou daní. V dalším článku informujeme o legislativních návrzích týkajících se snížení cen elektrické energie, které se dotknou především výrobců solární energie. Upozorňujeme mimo jiné na několik zajímavých legislativních návrhů týkajících se zdanění pojištění nebo zdanění majetku. V tomto vydání je obsaženo i doporučení společnostem, které hradí licenční poplatky některé ze společností ve skupině, jak postupovat, aby od příštího roku tyto platby ve vybraných případech posílaly do zahraničí bez sražení daně v České republice. Věříme, že Vám toto číslo Finančních aktualit přinese informace, které využijete ve své praxi. DANĚ, POJIŠTĚNÍ Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Změny v daňové řádu Opatření zamezující růstu cen elektrické energie Novela zákona o pojišťovnictví hasičská daň Návrh novely zákona o daních z příjmů: stanovisko ministerstva financí k některým dalším návrhům Osvobození při vyplácení licenčních poplatků Návrh zákona o přiznání k registrovanému majetku LEGISLATIVA Finanční úřady se zaměří na zveřejňování účetní závěrky v obchodním rejstříku EU Zákaznické věrnostní programy a nárok na odpočet DPH JEDNOU VĚTOU

2 Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Na říjnové schůzi Poslanecké sněmovny vzala vláda zpět návrhy těchto novel zákonů: Zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření (tisk 116) Zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách (tisk 130) Vládní návrh zákona v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (tisk 120) Zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (tisk 124) Všechny výše uvedené návrhy vláda zamýšlela projednat ve zrychleném čtení, případně ve zkrácené lhůtě ve výborech. Poslanecká sněmovna zkrácení těchto lhůt neschválila. Proto se vláda rozhodla požádat o vyhlášení stavu legislativní nouze a tyto zákony předložit znovu tak, aby byly schváleny do konce roku a mohly nabýt účinnosti 1. ledna Předsedkyně Poslanecké sněmovny vyhlásila stav legislativní nouze na období od 1. listopadu do 15. listopadu letošního roku. Všechny zmíněné zákony budou tedy projednávány s vynecháním 1. čtení (pod novými čísly tisků 157, 158, 155 a 156). Další návrhy novel daňových zákonů, které byly v září předloženy vládou Poslanecké sněmovně (novela zákona o DPH, zákona o spotřebních daních a zákona o dani z nemovitostí) by měly být projednávány v 1. čtení na 7. řádné schůzi, která byla zahájena 26. října. O dalším vývoji Vás budeme informovat. Ladislav Malůšek, tel.: Změny v daňovém řádu 1. ledna 2011 nabude účinnosti nový daňový řád, který přinese řadu změn v postupu správců daní. Jistě nelze na tomto místě vyjmenovat všechny, celý daňový řád má 265 paragrafů, zatímco v dosud platném zákoně o správě daní a poplatků jejich počet sotva překračuje 80. Daňový řád tedy v prvé řadě upravuje daňové řízení podstatně podrobněji a snad i přesněji. Některá doplnění přitom vycházejí z poměrně bohaté judikatury správních soudů. Pokuta za opožděné podání daňového přiznání I dosud mohl správce daně uložit za opožděné podání daňového přiznání sankci v podobě tzv. zvýšení daně. V zásadě však rozhodnutí o této sankci resp. její přesné výši (maximální limit 10% daňové povinnosti) záleželo jen na správci daně. Naproti tomu daňový řád zavádí pokutu za opožděné podání daňového přiznání a upravuje přesný způsob výpočtu její výše. V případě zpoždění delšího než 5 pracovních dnů bude automaticky účtována pokuta ve výši 0,05% vyměřené daně nebo

3 nadměrného odpočtu, resp. 0,01% daňové ztráty (maximální limit je nicméně 5% daně, nadměrného odpočtu nebo ztráty). Nemožnost podat odvolání proti vlastnímu přiznání Podle daňového řádu již nebude možné podávat tzv. odvolání proti vlastnímu daňovému přiznání. Daňové subjekty tak ztratí nástroj, který jim alespoň v omezené míře umožňoval získat právní jistotu ohledně správnosti či nesprávnosti daňové povinnosti, kterou si sami vypočetly a uvedly v řádném nebo dodatečném daňovém přiznání. Dodatečná daňová přiznání na daň nižší Daňový řád přináší nově formulované podmínky pro podávání dodatečných daňových přiznání na daň nižší, resp. na daňovou ztrátu vyšší. Podle těchto nově stanovených podmínek bude třeba, aby vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nasvědčují tomu, že daň byla stanovena v nesprávné výši. Je zřejmé, že záměrem bylo vyloučit případy, kdy daňový subjekt uplatnil při zpracovávání svého řádného daňové přiznání nesprávný výklad právních předpisů. Nicméně konkrétní výklad nově vymezených podmínek bude především záležet na postupech uplatňovaných správci daní po 1. lednu Oproti stávajícímu stavu je však třeba počítat s rizikem určitého zúžení možnosti podání dodatečných daňových přiznání na nižší daň, resp. na vyšší ztrátu. Lhůta pro stanovení daně: 3+ Podle nového daňového řádu se bude tzv. prekluzivní lhůta (nově lhůta pro stanovení daně ) počítat ode dne uplynutí lhůty pro podání řádného daňového přiznání, nikoli tedy od konce zdaňovacího období, v němž daňová povinnost vznikla. Zároveň byl sestaven přesný seznam skutečností, které mají za následek prodloužení nebo přerušení lhůty pro stanovení daně. Oproti současnému stavu, který je založen především na judikatuře správních soudů, bude lhůtu pro stanovení daně nově prodlužovat i podání dodatečného daňového přiznání nebo doručení platebního výměru. Lhůtu pro stanovení daně bude i nadále přerušovat zahájení daňové kontroly. Stávající znění daňového řádu i nadále počítá s tříletou lhůtou pro stanovení daně. Jak jsme Vás však nedávno ve spojitosti se zmiňovanou technickou novelou upozorňovali, lze v příštích letech očekávat prodloužení lhůty na 5 let. V této souvislosti lze dále ještě připomenout, že daňový řád přináší i možnost prodloužení lhůty pro stanovení daně v případě daňových trestných činů. Změny u daňové kontroly Při zahájení daňové kontroly podle daňového řádu bude správce daně muset přesně vymezit rozsah, v jakém bude kontrolu provádět, a toto vymezení bude moci v průběhu daňové kontroly dle potřeby upravit. Pokud by správce daně později zahájil daňovou kontrolu téhož zdaňovacího období, ale v jiném rozsahu, nebude se jednat o opakování daňové kontroly, ale o provádění daňové kontroly v nově vymezeném rozsahu. Pro opakování daňové kontroly v již dříve kontrolovaném rozsahu pak daňový řád stanoví přesné podmínky, a to buď zjištění nových skutečností, nebo podání dodatečného daňového přiznání. Kontrolu však bude moci opakovat jen ve vztahu k nově zjištěným skutečnostem nebo ve vztahu k důvodu pro podání dodatečného daňového přiznání. V rámci projednávání zprávy o daňové kontrole se daňový řád snaží omezit neúčelné podávání dodatečných vyjádření ke kontrolním zjištěním tím, že k výsledkům kontroly se daňový subjekt bude moci vyjádřit v zásadě jen jednou. Průběh daňové kontroly bude správce daně oprávněn zaznamenávat i audiovizuálně. Platba daní Za den úhrady se bude, stejně jako od 1. listopadu roku 2009, považovat den připsání platby na účet správce daně. Podle daňového řádu však bude úrok z prodlení v případě opožděné úhrady daně

4 účtován až od pátého pracovního dne po dni splatnosti daně. Daňový řád se tak snaží ponechat dostatečný prostor (4 pracovní dny) k provedení plateb na daních. Promíjení příslušenství daně z důvodů tvrdosti zákona již nebude možné Obecná možnost promíjení příslušenství jakékoli daně z důvodů tvrdosti zákona tak, jak ji známe dnes, nebyla daňovým řádem převzata. O prominutí příslušenství daně z důvodů tvrdosti zákona podle stávajících pravidel je možné požádat nejpozději do 31. prosince Od ledna příštího roku pak bude možné žádat o prominutí daně nebo příslušenství pouze v případech stanovených ve zvláštních zákonech, tj. v současné době v případech vymezených v zákoně o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, nebo v zákoně o rozpočtových pravidlech. Samotný daňový řád umožňuje správci daně prominout pouze úrok z posečkané částky v případě povolení posečkání s úhradou daně. Daňový řád konečně dává ministrovi financí možnost prominout daň nebo její příslušenství plošným rozhodnutím všem daňovým subjektům v případě mimořádných, především živelných událostí nebo v případě nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů. Přechodná ustanovení Smyslem přechodných ustanovení jakékoli novelizace právních předpisů je určení toho, které aspekty právních vztahů se mají řídit dosavadní právní úpravou a na které aspekty se má aplikovat úprava nová. Hlavním principem přechodných ustanovení daňového řádu je jejich účinnost počínající příštím rokem, všechna neukončená daňová řízení se tedy již od prvního ledna budou řídit úpravou obsaženou v daňovém řádu. Tento princip bude platit i pro samotnou lhůtu pro stanovení daně, resp. pro její délku a průběh. Naproti tomu se tento princip neuplatní u sankčních mechanismů, jakými jsou penále nebo zvýšení daně za opožděné podání daňového přiznání anebo pokuta za nesplnění nepeněžité povinnosti. Petr Toman, tel.: Eva Doložílková, tel.: Opatření zamezující růstu cen elektrické energie Poslanecká sněmovna schválila ve zrychleném čtení vládní návrh novely zákona o podpoře obnovitelných zdrojů (tisk 97), který stanoví, že od 1. března 2011 budou podporovány pouze ty fotovoltaické elektrárny, které budou umístěny na budovách a jejichž výkon nepřesáhne 30 kilowattů. Zároveň by od 1. března 2011 již neměla být poskytována podpora fotovoltaickým elektrárnám na volných plochách. Podpora by rovněž neměla příslušet tzv. ostrovním provozům fotovoltaických elektráren neboli výrobě pro vlastní spotřebu. Fotovoltaické elektrárny, které jsou připojeny do elektrizační soustavy, budou mít i nadále právo na podporu podle stávajících podmínek. Zdroje nepřipojené do elektrizační soustavy, ale uvedené do provozu před 1. lednem 2011, mají 12 měsíců na to, aby se připojily do elektrizační soustavy. Jestliže tak učiní, bude jejich právo na podporu zachováno. Výše podpory bude odpovídat garantované výši pro daný zdroj platné v době připojení do elektrizační soustavy. Nyní byl návrh novely postoupen Senátu, který ji s ohledem na shodu, panující v této problematice napříč politickým spektrem již ve Sněmovně pravděpodobně bez průtahů schválí.

5 Co se týče dalších opatření, jejichž cílem je zamezit růstu cen elektrické energie, příslušné návrhy předložila vláda i opozice. Sněmovna projednala v 1. čtení další vládní návrh novely zákona o podpoře obnovitelných zdrojů (tisk 145) a postoupila ho výborům k projednání, přičemž schválila zkrácené lhůty pro tato projednání. Jak zdůraznil ministr průmyslu a obchodu, první vládní novela zmíněného zákona (tisk 97) má charakter koncepčně regulační, tzn. jejím cílem je zejména zabránit vzniku dalších fotovoltaických elektráren. Druhý návrh se zaměřuje na regulaci cen elektřiny v souvislosti s podporou obnovitelných zdrojů, a to již v roce Jako řešení vláda navrhuje zavést nový koncept vícezdrojového financování podpor pro obnovitelné zdroje od roku Pro druhé čtení tohoto návrhu proto ministr avizoval předložení komplexního pozměňovacího návrhu, na kterém participovalo ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo financí a ministerstvo životního prostředí. Tento návrh bude oproti předložené novele obsahovat níže uvedené základní změny: Budou vypuštěny pasáže obsažené v již schválené novele (tisk 97). Do novely bude zapracována odvodová daň na tržby za dodanou elektřinu z fotovoltaických elektráren, a to ve výši 26 % u elektráren nad 30 kw uvedených do provozu v letech 2009 a Novela bude obsahovat novelu zákona o dani darovací, která bude zdaňovat držitele emisních povolenek z alokací na roky 2011 a 2012, kteří vyrábějí elektřinu pro třetí osoby, a to sazbou ve výši 32 %. Novela bude obsahovat novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která navyšuje odvody za zábory zemědělského půdního fondu. Sociálně demokratický návrh (tisk 143) má rovněž za cíl omezit růst cen elektrické energie v příštím roce. Vzhledem k tomu, že opoziční poslanci mají pochybnosti o reálném naplnění dalších zdrojů dle vládního návrhu, počítá jejich koncept s daňovou sazbou u odvodu z tržeb za dodanou elektřinu z fotovoltaických elektráren ve výši 50%. Dále požadují, aby podpora u výrobců solární energie byla poskytována pouze transparentním vlastníkům, tedy těm akciovým společnostem, jež mají vydané listinné akcie na jméno nebo zaknihované na majitele. O dalším vývoji projednávaných návrhů novel Vás budeme informovat v příštím vydání Finančních aktualit. Miroslav Král, tel.: Jana Švecová, tel.: Novela zákona o pojišťovnictví hasičská daň Poslanecké sněmovně byly na konci září a na začátku října předloženy dva téměř identické návrhy novely zákona o pojišťovnictví. První byl předložen Zastupitelstvem Pardubického kraje jako sněmovní tisk č. 113 a druhý Zastupitelstvem Středočeského kraje jako tisk č Předpokládaná účinnost obou návrhů je ode dne 1. ledna Základní myšlenkou navrhované právní úpravy je zajištění vícezdrojového financování hasičských jednotek z části pojistného na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla povinného ručení. To bylo

6 zvoleno zejména z důvodu, že povinnost uzavřít povinné ručení je dána zákonem, tudíž každý provozovatel motorového vozidla má povinnost toto pojištění platit. Dalším důvodem byla skutečnost, že značná část činnosti jednotek požární ochrany spočívá v zásazích u dopravních nehod. Dle navrhované úpravy by pojišťovna podnikající v České republice měla povinnost odvést 4 % z vybraného pojistného z povinného ručení na zvláštní účet spravovaný ministerstvem vnitra. Ministerstvo vnitra by mělo jednu polovinu prostředků uložených na tomto účtu přerozdělit jednotlivým Hasičským záchranným sborům krajů na úhradu nákladů na obnovu technologického parku a jeho dovybavování. Druhá polovina vybraných prostředků by měla být rozdělena podle stanoveného klíče mezi jednotlivé kraje, které tyto prostředky přerozdělí obcím zřizujícím jednotky dobrovolných hasičů. Podle navrhovatelů by mělo dojít k přerozdělení téměř jedné miliardy korun ročně na činnost hasičských jednotek. Navrhovaná právní úprava by mezi státy Evropské unie nebyla ojedinělá. Určitá část vybraného pojistného se pro účely činnosti hasičských jednotek odvádí (ať již formou daně nebo jako jiný typ odvodu) například i v Rakousku, Německu, Polsku, na Slovensku apod. Konkrétně slovenská úprava tohoto odvodu je velmi podobná českému návrhu a ve slovenském právním řádu je v určité podobě zavedena již od roku Ladislav Malůšek, tel.: Dagmar Sobotová, tel.: Návrh novely zákona o daních z příjmů: stanovisko ministerstva financí k některým dalším návrhům V rámci vnějšího připomínkového řízení k návrhu novely zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách, který již byl předložen Poslanecké sněmovně (tisk 130), navrhla Komora daňových poradců ministerstvu financí některé další možné změny uvedených zákonů nad rámec úprav předložených ministerstvem financí. S těmito návrhy, na jejichž vypracování a projednávání se zástupci ministerstva financí jsme se podíleli, se ministerstvo financí rovněž vypořádalo a poskytlo svá stanoviska k nim Komoře daňových poradců. Mezi nejzajímavější posuzované oblasti náleží: Problematika délky držby podílu pro účely osvobození dividend a příjmů z prodeje podílu v dceřiné společnosti v případě účasti mateřské nebo dceřiné společnosti na přeměně Ministerstvo financí odsouhlasilo výklad, podle něhož se doba držby podílu v případě přeměny mateřské nebo dceřiné společnosti u nástupnické společnosti nepřerušuje. Pokud například česká mateřská společnost vlastní podíly v české akciové společnosti a tato akciová společnost následně zanikne v důsledku fúze, do doby držby akcií nástupnické společnosti, které mateřská společnost obdržela výměnou za akcie zaniklé společnosti, by se měla pro účely časového testu pro osvobození dividend a kapitálových zisků započítávat rovněž doba držby akcií zaniklé společnosti. Tento výklad sice nebylo možné přímo dovodit z textu příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů, vyplývá

7 však z obecné zásady daňové neutrality přeměn, které splňují podmínky 23c zákona o daních z příjmů a směrnice Evropské unie o společném zdanění při fúzích. Ministerstvo financí k této problematice vydalo dne 19. října 2010 stručné sdělení (viz Problematika cen obvyklých v případě přeměny formou rozdělení Ministerstvo financí deklarovalo, že v době mezi rozhodným dnem rozdělení a zápisem rozdělení do obchodního rejstříku (tedy v době, kdy se z důvodu fikce rozhodného dne jedná z hlediska daně z příjmů o dva samostatné poplatníky, avšak z právního hlediska stále ještě o jeden a tentýž subjekt) není třeba aplikovat u transakcí mezi jednotlivými středisky rozdělované společnosti pravidla pro obvyklé ceny podle 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů. V praxi to znamená, že by vnitropodnikové výkony uskutečněné v tomto období nemusely být ve výnosech poskytujícího střediska zohledněny včetně ziskové marže. Možnost převzetí zahraničních daňových ztrát, opravných položek a rezerv při přeshraniční přeměně a vkladu podniku V současné době může při splnění určitých podmínek česká nástupnická společnost při přeshraniční přeměně převzít daňové ztráty zanikající společnosti rezidenta jiného členského státu Evropské unie a daňové opravné položky a rezervy vytvořené touto zahraniční zanikající společností, avšak pouze v případě, že majetek a závazky této zahraniční zanikající společnosti nejsou po přeshraniční fúzi součástí stálé provozovny české nástupnické společnosti v zahraničí. Obdobné pravidlo platí i v případě přeshraničního vkladu podniku do české společnosti. Tato podmínka, která v praxi u přeshraničních transakcí zpravidla nebývá splněna, je vnímána jako bariéra přílivu zahraničních investic do České republiky a může oslabovat již existující opatření v daňové oblasti zavedená ve snaze o vytvoření atraktivních podmínek pro holdingové struktury v České republice. Ministerstvo financí deklarovalo úmysl podmínku neexistence zahraniční stálé provozovny z příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů do budoucna vypustit. Ladislav Malůšek, tel.: Jana Pytelková Svobodová, tel.: Osvobození při vyplácení licenčních poplatků Od 1. ledna 2011 budou společnosti moci využít osvobození při vyplácení licenčních poplatků. Osvobození se týká poplatků vyplácených z České republiky společnostem ve skupině, které jsou rezidenty v některém ze států EU nebo Švýcarska, Norska či Islandu. Pro uplatnění osvobození je třeba splnit několik podmínek, zejména předem získat rozhodnutí správce daně. Jelikož tato procedura může trvat i několik měsíců, doporučujeme podat žádost o vydání rozhodnutí s dostatečným předstihem. Martin Houska, tel.: Aleš Krempa, tel.:

8 Návrh zákona o přiznání k registrovanému majetku Po sedmi letech opět předložili poslanci ČSSD návrh zákona upravující přiznání k majetku, jehož cílem je zabránění daňovým únikům. K zákonu, který je na programu říjnového jednání Poslanecké sněmovny, se vláda vyjádřila nesouhlasně. Podstatou návrhu je, že u tzv. registrovaného majetku nemovitosti, cenné papíry, podíly na společnostech, účasti ve družstvech by fyzická osoba byla povinna podat oznámení o nabytí tohoto majetku v průběhu roku v případě, že by jeho pořizovací hodnota překročila určitý limit (5 mil. u finančních instrumentů, 20 mil. u nemovitostí). Pokud by finanční úřad měl podezření, že byl majetek pořízen z nezdaněných prostředků, vyzval by fyzickou osobu k podání daňového přiznání k registrovanému majetku. Pokud by fyzická osoba nebyla schopna prokázat původ majetku, byly by příjmy vynaložené na jeho pořízení zdaněny 76% srážkovou daní. Navrhovaná úprava by se týkala majetku pořízeného po 31. prosinci Dle vlády není návrh adekvátní cíli, jehož chce dosáhnout. Návrh nezohledňuje výchozí hodnotu majetku, kterého by se týkal, a nezamezuje poměrně snadnému obcházení zákona, například sjednáním nižší kupní ceny. Návrh by byl nesystémovým zásahem do soustavy daňových zákonů, neboť se nevypořádává se vztahem ke standardním postupům podle daňového řádu, dále vymezuje pojmy, které jsou již definovány v některých daňových či jiných zákonech, nebo naopak některé pojmy v něm jsou zcela nejasné a neurčité. V neposlední řadě by navrhovaný zákon porušoval Listinu základních práv a svobod, neboť ukládá povinnosti pouze některým fyzickým osobám, čímž zakládá jejich nerovné postavení jakožto vlastníků majetku. Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.: LEGISLATIVA Finanční úřady se zaměří na zveřejňování účetní závěrky v obchodním rejstříku Z nedávného vyjádření ředitele České daňové správy v tisku vyplývá, že správci daní se v nejbližší době zaměří na kontrolu zveřejňování účetních závěrek ve sbírce listin obchodního rejstříku. Tuto povinnost ukládá obchodní zákoník společnostem zapsaným v obchodním rejstříku. Účetní závěrku je přitom potřeba rejstříkovému soudu předložit bez zbytečného odkladu od jejího zpracování. Tutéž povinnost však současně stanoví i zákon o účetnictví, přičemž např. společnostem, jejichž účetní závěrku povinně ověřuje auditor, určuje ještě některé přísnější lhůty. Kontrola dodržování povinností stanovených zákonem o účetnictví náleží právě správcům daní. K ukládání případných sankcí mohou

9 správci daní přistupovat jak v rámci probíhajícího daňového řízení (např. při provádění daňové kontroly), tak i mimo jakékoli postupy při správě daní. V první fázi by se správci daní měli zaměřit na kontrolu zveřejňování účetních závěrek ve sbírce listin obchodního rejstříku pouze v rámci prováděných daňových kontrol. Nicméně nelze vyloučit, že následně by se mohla kontrola této povinnosti stát plošnou aktivitou úředníků finančních úřadů, a to zejména s ohledem na skutečnost, že sbírka listin obchodního rejstříku je dnes ve většině případů jednoduše dostupná prostřednictvím internetu. Za případné porušení povinnosti zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin obchodního rejstříku mohou správci daní ukládat pokuty až do výše 3% celkových aktiv obchodní společnosti. Takto vysoké pokuty by se podle ředitele České daňové správy měly týkat pouze těch nejzávažnějších případů úmyslného a dlouhodobého nezveřejňování účetních závěrek. Možnost uložení pokuty od správců daní však nelze ani podceňovat, neboť důslednější vynucování povinností stanovených zákonem o účetnictví představuje obecný trend v činnosti správců daní. Nesplnění povinnosti zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin obchodního rejstříku může být sankcionováno také přímo rejstříkovým soudem. V současné době může rejstříkový soud uložit pořádkovou pokutu do Kč v případě, že obchodní společnost nepředloží účetní závěrku ani na výzvu soudu. Nicméně některé rejstříkové soudy již volají po tom, aby nedodržování povinnosti ukládat zákonem stanovené listiny do sbírky listin bylo důvodem pro zrušení obchodní společnosti z moci úřední. Petr Toman, tel.: Eva Doložílková, tel.: EU Zákaznické věrnostní programy a nárok na odpočet DPH Soudní dvůr Evropské unie vydal dlouho očekávané rozhodnutí ve věci Loyalty Management UK (C- 55/09) a Baxi Group (C-53/09), v nichž se zabýval otázkou uplatnění nároku na odpočet DPH v případě provozování zákaznického věrnostního programu. Tento rozsudek je významný zejména pro společnosti podnikající v maloobchodě, které jsou v rámci svých marketingových aktivit zapojeny do různých věrnostních programů. S ohledem na rozhodnutí soudního dvora lze očekávat, že může docházet ke zpochybnění uplatněného nároku na odpočet souvisejícího s těmito aktivitami. Společnost Loyalty Management UK ( LMUK ) provozuje zákaznický věrnostní program. Do tohoto programu jsou zapojeny čtyři subjekty: LMUK (provozovatel věrnostního programu), maloobchodníci (podporující věrnostním programem prodej vlastního zboží), poskytovatelé odměn výměnou za body a zákazníci. V rámci tohoto programu získávají zákazníci při nákupu v zúčastněných maloobchodech body, které mohou následně vyměnit za bonusové dárky. Dárky jsou poskytovány externí společností zapojenou do věrnostního programu, která od LMUK za každý vyměněný bod obdrží pevnou finanční částku. Maloobchodníci platí LMUK kromě určité částky za každý vydaný bod ještě roční poplatek za marketing.

10 V druhém rozsudku, týkajícím se Baxi Group (dále jen Baxi), získávají zákazníci nakupující u Baxi body, které mohou poté vyměnit za bonusové dárky. Baxi pověřila provozováním uvedeného programu které platí maloobchodní prodejní cenu bonusových dárků a navíc i určité poplatky za zvláštní (marketingové) služby. Spor, který vznikl mezi LMUK, resp. Baxi a britským správcem daně, se v obou případech týkal uplatnění nároku na odpočet DPH. Společnosti LMUK a Baxi uplatňovaly DPH na vstupu z částek, které zaplatily dodavatelům v případě LMUK, resp. v případě Baxi, což bylo následně britským správcem daně zpochybněno. Soudní dvůr Evropské unie ve věci LMUK rozhodl, že úhrada od LMUK poskytovaná externím společnostem distribuujícím bonusové dárky zákazníkům představuje úhradu za dodání bonusových dárků konečným zákazníkům a nikoliv společnosti LMUK. V návaznosti na tento závěr nemá LMUK nárok na odpočet daně zaplacené na vstupu. V případě Baxi Soudní dvůr Evropské unie konstatoval, že částka placená Baxi se skládá ze dvou částí. Jedna část uvedené platby představuje protiplnění za služby poskytované společnosti Baxi, u nichž má Baxi právo odečíst DPH. Druhá část představuje protiplnění za dodání dárků zákazníkům, u něhož Baxi tuto daň odečíst nemůže. Rozhodnutí ve věci LMUK a Baxi naznačuje, že společnostem, které provozují zákaznický věrnostní program (případně se ho účastní), mohou vzrůst náklady na provozování takových programů v důsledku nemožnosti uplatnit DPH na vstupu. Doporučujeme společnostem v obdobných situacích provést prověrku uplatňování DPH v této oblasti tak, aby vyloučily či omezily případná rizika vyplývající z provozování zákaznického věrnostního programu. Petr Toman, tel.: Klára Bíbová, tel.: JEDNOU VĚTOU Vláda podpořila poslanecký návrh na vznik centrálního Úřadu práce, který má zefektivnit a zjednodušit fungování úřadů práce a v příštím roce ušetřit 175 milionů korun. Vláda předložila do Sněmovny novelu celního zákona. Poslanci podali návrh na změnu zákona o daních z příjmů (tisk 153), v němž navrhují s účinností od 1. ledna 2012 zavést druhé daňové pásmo pro zdanění příjmů fyzických osob sazbou 30%, a to od 1,2 mil. Kč Ve Sbírce zákonů bylo publikováno Sdělení 293/2010, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu, bylo publikováno ve Sbírce pod číslem 283/2010. Tyto údaje jsou rozhodné mimo jiné pro stanovení maximálního vyměřovacího základu u sociálního a zdravotního pojištění v roce 2011, který tak bude činit Kč ročně. Ve Věstníku EU vyšlo dne 7. října 2010 Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (L 268, Svazek 53).

11 Rada EU schválila prodloužení termínu pro podání žádostí o vrácení DPH v jiném členském státě do 31. března Novelizovaná verze směrnice pro registraci a identifikaci ekonomických operátorů (EORI) je k dispozici na stránkách EK Evropská komise 7. října 2010 zveřejnila své záměry v oblasti zdanění finančního sektoru Na summitu EU Česká republika odmítla pokusy o harmonizaci daně a omezení daňové konkurence. Evropská komise zaslala České republice formální požadavek na ukončení diskriminačního režimu ve vztahu k zahraničním penzijním plánům. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly.

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly. červen 2013 Vážení čtenáři, česká ekonomika zažívá bohužel již šest čtvrtletí v řadě recesi, která je nejdelší za dobu existence České republiky, ačkoli hospodářství okolních zemí mírně roste. Řada podnikatelů

Více

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte!

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! Snad každý Čech zná pověst o vojsku, které je ukryto v posvátné hoře Blaník a čeká na svůj čas. Ten nastane, až bude české zemi nejhůře. Mám pocit, že se čas blanických

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře)

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Odborná komise pro důchodovu reformu, 31. 7. 2014 1. Důchodové spoření 1 upravuje zejména zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

leden 2013 Vážení čtenáři,

leden 2013 Vážení čtenáři, leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl

Více

STĚŽUJTE SI V PRAVÝ ČAS! Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil návod pro podnikatele, jimž bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti ve veřejné soutěži na zahraničních

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

N Á L E Z Ústavního soudu Jménem republiky

N Á L E Z Ústavního soudu Jménem republiky N Á L E Z Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 31/13 dne 10. července 2014 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského (soudce zpravodaj) a soudců Ludvíka Davida,

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Pl.ÚS 1/12 ze dne 27.11.2012 Sloučení parlamentní rozpravy k více návrhům zákonů; Povinnost uchazečů o zaměstnání vykonávat veřejnou službu; Návrh na zrušení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více