Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu"

Transkript

1 Listopad 2010 Vítám Vás v listopadovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Na říjnové schůzi Poslanecké sněmovny vzala vláda zpět návrhy některých zákonů souvisejících s úspornými opatřeními ve státním rozpočtu a rozhodla se projednat je ve stavu legislativní nouze. 1. ledna 2011 nabude účinnosti nový daňový řád, který přinese řadu změn v postupu správců daní. Proto Vám v prvním článku přinášíme shrnutí nejvýznamnějších změn ve srovnání se současnou správou daní. V dalším článku informujeme o legislativních návrzích týkajících se snížení cen elektrické energie, které se dotknou především výrobců solární energie. Upozorňujeme mimo jiné na několik zajímavých legislativních návrhů týkajících se zdanění pojištění nebo zdanění majetku. V tomto vydání je obsaženo i doporučení společnostem, které hradí licenční poplatky některé ze společností ve skupině, jak postupovat, aby od příštího roku tyto platby ve vybraných případech posílaly do zahraničí bez sražení daně v České republice. Věříme, že Vám toto číslo Finančních aktualit přinese informace, které využijete ve své praxi. DANĚ, POJIŠTĚNÍ Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Změny v daňové řádu Opatření zamezující růstu cen elektrické energie Novela zákona o pojišťovnictví hasičská daň Návrh novely zákona o daních z příjmů: stanovisko ministerstva financí k některým dalším návrhům Osvobození při vyplácení licenčních poplatků Návrh zákona o přiznání k registrovanému majetku LEGISLATIVA Finanční úřady se zaměří na zveřejňování účetní závěrky v obchodním rejstříku EU Zákaznické věrnostní programy a nárok na odpočet DPH JEDNOU VĚTOU

2 Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Na říjnové schůzi Poslanecké sněmovny vzala vláda zpět návrhy těchto novel zákonů: Zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření (tisk 116) Zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách (tisk 130) Vládní návrh zákona v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (tisk 120) Zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (tisk 124) Všechny výše uvedené návrhy vláda zamýšlela projednat ve zrychleném čtení, případně ve zkrácené lhůtě ve výborech. Poslanecká sněmovna zkrácení těchto lhůt neschválila. Proto se vláda rozhodla požádat o vyhlášení stavu legislativní nouze a tyto zákony předložit znovu tak, aby byly schváleny do konce roku a mohly nabýt účinnosti 1. ledna Předsedkyně Poslanecké sněmovny vyhlásila stav legislativní nouze na období od 1. listopadu do 15. listopadu letošního roku. Všechny zmíněné zákony budou tedy projednávány s vynecháním 1. čtení (pod novými čísly tisků 157, 158, 155 a 156). Další návrhy novel daňových zákonů, které byly v září předloženy vládou Poslanecké sněmovně (novela zákona o DPH, zákona o spotřebních daních a zákona o dani z nemovitostí) by měly být projednávány v 1. čtení na 7. řádné schůzi, která byla zahájena 26. října. O dalším vývoji Vás budeme informovat. Ladislav Malůšek, tel.: Změny v daňovém řádu 1. ledna 2011 nabude účinnosti nový daňový řád, který přinese řadu změn v postupu správců daní. Jistě nelze na tomto místě vyjmenovat všechny, celý daňový řád má 265 paragrafů, zatímco v dosud platném zákoně o správě daní a poplatků jejich počet sotva překračuje 80. Daňový řád tedy v prvé řadě upravuje daňové řízení podstatně podrobněji a snad i přesněji. Některá doplnění přitom vycházejí z poměrně bohaté judikatury správních soudů. Pokuta za opožděné podání daňového přiznání I dosud mohl správce daně uložit za opožděné podání daňového přiznání sankci v podobě tzv. zvýšení daně. V zásadě však rozhodnutí o této sankci resp. její přesné výši (maximální limit 10% daňové povinnosti) záleželo jen na správci daně. Naproti tomu daňový řád zavádí pokutu za opožděné podání daňového přiznání a upravuje přesný způsob výpočtu její výše. V případě zpoždění delšího než 5 pracovních dnů bude automaticky účtována pokuta ve výši 0,05% vyměřené daně nebo

3 nadměrného odpočtu, resp. 0,01% daňové ztráty (maximální limit je nicméně 5% daně, nadměrného odpočtu nebo ztráty). Nemožnost podat odvolání proti vlastnímu přiznání Podle daňového řádu již nebude možné podávat tzv. odvolání proti vlastnímu daňovému přiznání. Daňové subjekty tak ztratí nástroj, který jim alespoň v omezené míře umožňoval získat právní jistotu ohledně správnosti či nesprávnosti daňové povinnosti, kterou si sami vypočetly a uvedly v řádném nebo dodatečném daňovém přiznání. Dodatečná daňová přiznání na daň nižší Daňový řád přináší nově formulované podmínky pro podávání dodatečných daňových přiznání na daň nižší, resp. na daňovou ztrátu vyšší. Podle těchto nově stanovených podmínek bude třeba, aby vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nasvědčují tomu, že daň byla stanovena v nesprávné výši. Je zřejmé, že záměrem bylo vyloučit případy, kdy daňový subjekt uplatnil při zpracovávání svého řádného daňové přiznání nesprávný výklad právních předpisů. Nicméně konkrétní výklad nově vymezených podmínek bude především záležet na postupech uplatňovaných správci daní po 1. lednu Oproti stávajícímu stavu je však třeba počítat s rizikem určitého zúžení možnosti podání dodatečných daňových přiznání na nižší daň, resp. na vyšší ztrátu. Lhůta pro stanovení daně: 3+ Podle nového daňového řádu se bude tzv. prekluzivní lhůta (nově lhůta pro stanovení daně ) počítat ode dne uplynutí lhůty pro podání řádného daňového přiznání, nikoli tedy od konce zdaňovacího období, v němž daňová povinnost vznikla. Zároveň byl sestaven přesný seznam skutečností, které mají za následek prodloužení nebo přerušení lhůty pro stanovení daně. Oproti současnému stavu, který je založen především na judikatuře správních soudů, bude lhůtu pro stanovení daně nově prodlužovat i podání dodatečného daňového přiznání nebo doručení platebního výměru. Lhůtu pro stanovení daně bude i nadále přerušovat zahájení daňové kontroly. Stávající znění daňového řádu i nadále počítá s tříletou lhůtou pro stanovení daně. Jak jsme Vás však nedávno ve spojitosti se zmiňovanou technickou novelou upozorňovali, lze v příštích letech očekávat prodloužení lhůty na 5 let. V této souvislosti lze dále ještě připomenout, že daňový řád přináší i možnost prodloužení lhůty pro stanovení daně v případě daňových trestných činů. Změny u daňové kontroly Při zahájení daňové kontroly podle daňového řádu bude správce daně muset přesně vymezit rozsah, v jakém bude kontrolu provádět, a toto vymezení bude moci v průběhu daňové kontroly dle potřeby upravit. Pokud by správce daně později zahájil daňovou kontrolu téhož zdaňovacího období, ale v jiném rozsahu, nebude se jednat o opakování daňové kontroly, ale o provádění daňové kontroly v nově vymezeném rozsahu. Pro opakování daňové kontroly v již dříve kontrolovaném rozsahu pak daňový řád stanoví přesné podmínky, a to buď zjištění nových skutečností, nebo podání dodatečného daňového přiznání. Kontrolu však bude moci opakovat jen ve vztahu k nově zjištěným skutečnostem nebo ve vztahu k důvodu pro podání dodatečného daňového přiznání. V rámci projednávání zprávy o daňové kontrole se daňový řád snaží omezit neúčelné podávání dodatečných vyjádření ke kontrolním zjištěním tím, že k výsledkům kontroly se daňový subjekt bude moci vyjádřit v zásadě jen jednou. Průběh daňové kontroly bude správce daně oprávněn zaznamenávat i audiovizuálně. Platba daní Za den úhrady se bude, stejně jako od 1. listopadu roku 2009, považovat den připsání platby na účet správce daně. Podle daňového řádu však bude úrok z prodlení v případě opožděné úhrady daně

4 účtován až od pátého pracovního dne po dni splatnosti daně. Daňový řád se tak snaží ponechat dostatečný prostor (4 pracovní dny) k provedení plateb na daních. Promíjení příslušenství daně z důvodů tvrdosti zákona již nebude možné Obecná možnost promíjení příslušenství jakékoli daně z důvodů tvrdosti zákona tak, jak ji známe dnes, nebyla daňovým řádem převzata. O prominutí příslušenství daně z důvodů tvrdosti zákona podle stávajících pravidel je možné požádat nejpozději do 31. prosince Od ledna příštího roku pak bude možné žádat o prominutí daně nebo příslušenství pouze v případech stanovených ve zvláštních zákonech, tj. v současné době v případech vymezených v zákoně o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, nebo v zákoně o rozpočtových pravidlech. Samotný daňový řád umožňuje správci daně prominout pouze úrok z posečkané částky v případě povolení posečkání s úhradou daně. Daňový řád konečně dává ministrovi financí možnost prominout daň nebo její příslušenství plošným rozhodnutím všem daňovým subjektům v případě mimořádných, především živelných událostí nebo v případě nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů. Přechodná ustanovení Smyslem přechodných ustanovení jakékoli novelizace právních předpisů je určení toho, které aspekty právních vztahů se mají řídit dosavadní právní úpravou a na které aspekty se má aplikovat úprava nová. Hlavním principem přechodných ustanovení daňového řádu je jejich účinnost počínající příštím rokem, všechna neukončená daňová řízení se tedy již od prvního ledna budou řídit úpravou obsaženou v daňovém řádu. Tento princip bude platit i pro samotnou lhůtu pro stanovení daně, resp. pro její délku a průběh. Naproti tomu se tento princip neuplatní u sankčních mechanismů, jakými jsou penále nebo zvýšení daně za opožděné podání daňového přiznání anebo pokuta za nesplnění nepeněžité povinnosti. Petr Toman, tel.: Eva Doložílková, tel.: Opatření zamezující růstu cen elektrické energie Poslanecká sněmovna schválila ve zrychleném čtení vládní návrh novely zákona o podpoře obnovitelných zdrojů (tisk 97), který stanoví, že od 1. března 2011 budou podporovány pouze ty fotovoltaické elektrárny, které budou umístěny na budovách a jejichž výkon nepřesáhne 30 kilowattů. Zároveň by od 1. března 2011 již neměla být poskytována podpora fotovoltaickým elektrárnám na volných plochách. Podpora by rovněž neměla příslušet tzv. ostrovním provozům fotovoltaických elektráren neboli výrobě pro vlastní spotřebu. Fotovoltaické elektrárny, které jsou připojeny do elektrizační soustavy, budou mít i nadále právo na podporu podle stávajících podmínek. Zdroje nepřipojené do elektrizační soustavy, ale uvedené do provozu před 1. lednem 2011, mají 12 měsíců na to, aby se připojily do elektrizační soustavy. Jestliže tak učiní, bude jejich právo na podporu zachováno. Výše podpory bude odpovídat garantované výši pro daný zdroj platné v době připojení do elektrizační soustavy. Nyní byl návrh novely postoupen Senátu, který ji s ohledem na shodu, panující v této problematice napříč politickým spektrem již ve Sněmovně pravděpodobně bez průtahů schválí.

5 Co se týče dalších opatření, jejichž cílem je zamezit růstu cen elektrické energie, příslušné návrhy předložila vláda i opozice. Sněmovna projednala v 1. čtení další vládní návrh novely zákona o podpoře obnovitelných zdrojů (tisk 145) a postoupila ho výborům k projednání, přičemž schválila zkrácené lhůty pro tato projednání. Jak zdůraznil ministr průmyslu a obchodu, první vládní novela zmíněného zákona (tisk 97) má charakter koncepčně regulační, tzn. jejím cílem je zejména zabránit vzniku dalších fotovoltaických elektráren. Druhý návrh se zaměřuje na regulaci cen elektřiny v souvislosti s podporou obnovitelných zdrojů, a to již v roce Jako řešení vláda navrhuje zavést nový koncept vícezdrojového financování podpor pro obnovitelné zdroje od roku Pro druhé čtení tohoto návrhu proto ministr avizoval předložení komplexního pozměňovacího návrhu, na kterém participovalo ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo financí a ministerstvo životního prostředí. Tento návrh bude oproti předložené novele obsahovat níže uvedené základní změny: Budou vypuštěny pasáže obsažené v již schválené novele (tisk 97). Do novely bude zapracována odvodová daň na tržby za dodanou elektřinu z fotovoltaických elektráren, a to ve výši 26 % u elektráren nad 30 kw uvedených do provozu v letech 2009 a Novela bude obsahovat novelu zákona o dani darovací, která bude zdaňovat držitele emisních povolenek z alokací na roky 2011 a 2012, kteří vyrábějí elektřinu pro třetí osoby, a to sazbou ve výši 32 %. Novela bude obsahovat novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která navyšuje odvody za zábory zemědělského půdního fondu. Sociálně demokratický návrh (tisk 143) má rovněž za cíl omezit růst cen elektrické energie v příštím roce. Vzhledem k tomu, že opoziční poslanci mají pochybnosti o reálném naplnění dalších zdrojů dle vládního návrhu, počítá jejich koncept s daňovou sazbou u odvodu z tržeb za dodanou elektřinu z fotovoltaických elektráren ve výši 50%. Dále požadují, aby podpora u výrobců solární energie byla poskytována pouze transparentním vlastníkům, tedy těm akciovým společnostem, jež mají vydané listinné akcie na jméno nebo zaknihované na majitele. O dalším vývoji projednávaných návrhů novel Vás budeme informovat v příštím vydání Finančních aktualit. Miroslav Král, tel.: Jana Švecová, tel.: Novela zákona o pojišťovnictví hasičská daň Poslanecké sněmovně byly na konci září a na začátku října předloženy dva téměř identické návrhy novely zákona o pojišťovnictví. První byl předložen Zastupitelstvem Pardubického kraje jako sněmovní tisk č. 113 a druhý Zastupitelstvem Středočeského kraje jako tisk č Předpokládaná účinnost obou návrhů je ode dne 1. ledna Základní myšlenkou navrhované právní úpravy je zajištění vícezdrojového financování hasičských jednotek z části pojistného na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla povinného ručení. To bylo

6 zvoleno zejména z důvodu, že povinnost uzavřít povinné ručení je dána zákonem, tudíž každý provozovatel motorového vozidla má povinnost toto pojištění platit. Dalším důvodem byla skutečnost, že značná část činnosti jednotek požární ochrany spočívá v zásazích u dopravních nehod. Dle navrhované úpravy by pojišťovna podnikající v České republice měla povinnost odvést 4 % z vybraného pojistného z povinného ručení na zvláštní účet spravovaný ministerstvem vnitra. Ministerstvo vnitra by mělo jednu polovinu prostředků uložených na tomto účtu přerozdělit jednotlivým Hasičským záchranným sborům krajů na úhradu nákladů na obnovu technologického parku a jeho dovybavování. Druhá polovina vybraných prostředků by měla být rozdělena podle stanoveného klíče mezi jednotlivé kraje, které tyto prostředky přerozdělí obcím zřizujícím jednotky dobrovolných hasičů. Podle navrhovatelů by mělo dojít k přerozdělení téměř jedné miliardy korun ročně na činnost hasičských jednotek. Navrhovaná právní úprava by mezi státy Evropské unie nebyla ojedinělá. Určitá část vybraného pojistného se pro účely činnosti hasičských jednotek odvádí (ať již formou daně nebo jako jiný typ odvodu) například i v Rakousku, Německu, Polsku, na Slovensku apod. Konkrétně slovenská úprava tohoto odvodu je velmi podobná českému návrhu a ve slovenském právním řádu je v určité podobě zavedena již od roku Ladislav Malůšek, tel.: Dagmar Sobotová, tel.: Návrh novely zákona o daních z příjmů: stanovisko ministerstva financí k některým dalším návrhům V rámci vnějšího připomínkového řízení k návrhu novely zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách, který již byl předložen Poslanecké sněmovně (tisk 130), navrhla Komora daňových poradců ministerstvu financí některé další možné změny uvedených zákonů nad rámec úprav předložených ministerstvem financí. S těmito návrhy, na jejichž vypracování a projednávání se zástupci ministerstva financí jsme se podíleli, se ministerstvo financí rovněž vypořádalo a poskytlo svá stanoviska k nim Komoře daňových poradců. Mezi nejzajímavější posuzované oblasti náleží: Problematika délky držby podílu pro účely osvobození dividend a příjmů z prodeje podílu v dceřiné společnosti v případě účasti mateřské nebo dceřiné společnosti na přeměně Ministerstvo financí odsouhlasilo výklad, podle něhož se doba držby podílu v případě přeměny mateřské nebo dceřiné společnosti u nástupnické společnosti nepřerušuje. Pokud například česká mateřská společnost vlastní podíly v české akciové společnosti a tato akciová společnost následně zanikne v důsledku fúze, do doby držby akcií nástupnické společnosti, které mateřská společnost obdržela výměnou za akcie zaniklé společnosti, by se měla pro účely časového testu pro osvobození dividend a kapitálových zisků započítávat rovněž doba držby akcií zaniklé společnosti. Tento výklad sice nebylo možné přímo dovodit z textu příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů, vyplývá

7 však z obecné zásady daňové neutrality přeměn, které splňují podmínky 23c zákona o daních z příjmů a směrnice Evropské unie o společném zdanění při fúzích. Ministerstvo financí k této problematice vydalo dne 19. října 2010 stručné sdělení (viz Problematika cen obvyklých v případě přeměny formou rozdělení Ministerstvo financí deklarovalo, že v době mezi rozhodným dnem rozdělení a zápisem rozdělení do obchodního rejstříku (tedy v době, kdy se z důvodu fikce rozhodného dne jedná z hlediska daně z příjmů o dva samostatné poplatníky, avšak z právního hlediska stále ještě o jeden a tentýž subjekt) není třeba aplikovat u transakcí mezi jednotlivými středisky rozdělované společnosti pravidla pro obvyklé ceny podle 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů. V praxi to znamená, že by vnitropodnikové výkony uskutečněné v tomto období nemusely být ve výnosech poskytujícího střediska zohledněny včetně ziskové marže. Možnost převzetí zahraničních daňových ztrát, opravných položek a rezerv při přeshraniční přeměně a vkladu podniku V současné době může při splnění určitých podmínek česká nástupnická společnost při přeshraniční přeměně převzít daňové ztráty zanikající společnosti rezidenta jiného členského státu Evropské unie a daňové opravné položky a rezervy vytvořené touto zahraniční zanikající společností, avšak pouze v případě, že majetek a závazky této zahraniční zanikající společnosti nejsou po přeshraniční fúzi součástí stálé provozovny české nástupnické společnosti v zahraničí. Obdobné pravidlo platí i v případě přeshraničního vkladu podniku do české společnosti. Tato podmínka, která v praxi u přeshraničních transakcí zpravidla nebývá splněna, je vnímána jako bariéra přílivu zahraničních investic do České republiky a může oslabovat již existující opatření v daňové oblasti zavedená ve snaze o vytvoření atraktivních podmínek pro holdingové struktury v České republice. Ministerstvo financí deklarovalo úmysl podmínku neexistence zahraniční stálé provozovny z příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů do budoucna vypustit. Ladislav Malůšek, tel.: Jana Pytelková Svobodová, tel.: Osvobození při vyplácení licenčních poplatků Od 1. ledna 2011 budou společnosti moci využít osvobození při vyplácení licenčních poplatků. Osvobození se týká poplatků vyplácených z České republiky společnostem ve skupině, které jsou rezidenty v některém ze států EU nebo Švýcarska, Norska či Islandu. Pro uplatnění osvobození je třeba splnit několik podmínek, zejména předem získat rozhodnutí správce daně. Jelikož tato procedura může trvat i několik měsíců, doporučujeme podat žádost o vydání rozhodnutí s dostatečným předstihem. Martin Houska, tel.: Aleš Krempa, tel.:

8 Návrh zákona o přiznání k registrovanému majetku Po sedmi letech opět předložili poslanci ČSSD návrh zákona upravující přiznání k majetku, jehož cílem je zabránění daňovým únikům. K zákonu, který je na programu říjnového jednání Poslanecké sněmovny, se vláda vyjádřila nesouhlasně. Podstatou návrhu je, že u tzv. registrovaného majetku nemovitosti, cenné papíry, podíly na společnostech, účasti ve družstvech by fyzická osoba byla povinna podat oznámení o nabytí tohoto majetku v průběhu roku v případě, že by jeho pořizovací hodnota překročila určitý limit (5 mil. u finančních instrumentů, 20 mil. u nemovitostí). Pokud by finanční úřad měl podezření, že byl majetek pořízen z nezdaněných prostředků, vyzval by fyzickou osobu k podání daňového přiznání k registrovanému majetku. Pokud by fyzická osoba nebyla schopna prokázat původ majetku, byly by příjmy vynaložené na jeho pořízení zdaněny 76% srážkovou daní. Navrhovaná úprava by se týkala majetku pořízeného po 31. prosinci Dle vlády není návrh adekvátní cíli, jehož chce dosáhnout. Návrh nezohledňuje výchozí hodnotu majetku, kterého by se týkal, a nezamezuje poměrně snadnému obcházení zákona, například sjednáním nižší kupní ceny. Návrh by byl nesystémovým zásahem do soustavy daňových zákonů, neboť se nevypořádává se vztahem ke standardním postupům podle daňového řádu, dále vymezuje pojmy, které jsou již definovány v některých daňových či jiných zákonech, nebo naopak některé pojmy v něm jsou zcela nejasné a neurčité. V neposlední řadě by navrhovaný zákon porušoval Listinu základních práv a svobod, neboť ukládá povinnosti pouze některým fyzickým osobám, čímž zakládá jejich nerovné postavení jakožto vlastníků majetku. Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.: LEGISLATIVA Finanční úřady se zaměří na zveřejňování účetní závěrky v obchodním rejstříku Z nedávného vyjádření ředitele České daňové správy v tisku vyplývá, že správci daní se v nejbližší době zaměří na kontrolu zveřejňování účetních závěrek ve sbírce listin obchodního rejstříku. Tuto povinnost ukládá obchodní zákoník společnostem zapsaným v obchodním rejstříku. Účetní závěrku je přitom potřeba rejstříkovému soudu předložit bez zbytečného odkladu od jejího zpracování. Tutéž povinnost však současně stanoví i zákon o účetnictví, přičemž např. společnostem, jejichž účetní závěrku povinně ověřuje auditor, určuje ještě některé přísnější lhůty. Kontrola dodržování povinností stanovených zákonem o účetnictví náleží právě správcům daní. K ukládání případných sankcí mohou

9 správci daní přistupovat jak v rámci probíhajícího daňového řízení (např. při provádění daňové kontroly), tak i mimo jakékoli postupy při správě daní. V první fázi by se správci daní měli zaměřit na kontrolu zveřejňování účetních závěrek ve sbírce listin obchodního rejstříku pouze v rámci prováděných daňových kontrol. Nicméně nelze vyloučit, že následně by se mohla kontrola této povinnosti stát plošnou aktivitou úředníků finančních úřadů, a to zejména s ohledem na skutečnost, že sbírka listin obchodního rejstříku je dnes ve většině případů jednoduše dostupná prostřednictvím internetu. Za případné porušení povinnosti zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin obchodního rejstříku mohou správci daní ukládat pokuty až do výše 3% celkových aktiv obchodní společnosti. Takto vysoké pokuty by se podle ředitele České daňové správy měly týkat pouze těch nejzávažnějších případů úmyslného a dlouhodobého nezveřejňování účetních závěrek. Možnost uložení pokuty od správců daní však nelze ani podceňovat, neboť důslednější vynucování povinností stanovených zákonem o účetnictví představuje obecný trend v činnosti správců daní. Nesplnění povinnosti zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin obchodního rejstříku může být sankcionováno také přímo rejstříkovým soudem. V současné době může rejstříkový soud uložit pořádkovou pokutu do Kč v případě, že obchodní společnost nepředloží účetní závěrku ani na výzvu soudu. Nicméně některé rejstříkové soudy již volají po tom, aby nedodržování povinnosti ukládat zákonem stanovené listiny do sbírky listin bylo důvodem pro zrušení obchodní společnosti z moci úřední. Petr Toman, tel.: Eva Doložílková, tel.: EU Zákaznické věrnostní programy a nárok na odpočet DPH Soudní dvůr Evropské unie vydal dlouho očekávané rozhodnutí ve věci Loyalty Management UK (C- 55/09) a Baxi Group (C-53/09), v nichž se zabýval otázkou uplatnění nároku na odpočet DPH v případě provozování zákaznického věrnostního programu. Tento rozsudek je významný zejména pro společnosti podnikající v maloobchodě, které jsou v rámci svých marketingových aktivit zapojeny do různých věrnostních programů. S ohledem na rozhodnutí soudního dvora lze očekávat, že může docházet ke zpochybnění uplatněného nároku na odpočet souvisejícího s těmito aktivitami. Společnost Loyalty Management UK ( LMUK ) provozuje zákaznický věrnostní program. Do tohoto programu jsou zapojeny čtyři subjekty: LMUK (provozovatel věrnostního programu), maloobchodníci (podporující věrnostním programem prodej vlastního zboží), poskytovatelé odměn výměnou za body a zákazníci. V rámci tohoto programu získávají zákazníci při nákupu v zúčastněných maloobchodech body, které mohou následně vyměnit za bonusové dárky. Dárky jsou poskytovány externí společností zapojenou do věrnostního programu, která od LMUK za každý vyměněný bod obdrží pevnou finanční částku. Maloobchodníci platí LMUK kromě určité částky za každý vydaný bod ještě roční poplatek za marketing.

10 V druhém rozsudku, týkajícím se Baxi Group (dále jen Baxi), získávají zákazníci nakupující u Baxi body, které mohou poté vyměnit za bonusové dárky. Baxi pověřila provozováním uvedeného programu které platí maloobchodní prodejní cenu bonusových dárků a navíc i určité poplatky za zvláštní (marketingové) služby. Spor, který vznikl mezi LMUK, resp. Baxi a britským správcem daně, se v obou případech týkal uplatnění nároku na odpočet DPH. Společnosti LMUK a Baxi uplatňovaly DPH na vstupu z částek, které zaplatily dodavatelům v případě LMUK, resp. v případě Baxi, což bylo následně britským správcem daně zpochybněno. Soudní dvůr Evropské unie ve věci LMUK rozhodl, že úhrada od LMUK poskytovaná externím společnostem distribuujícím bonusové dárky zákazníkům představuje úhradu za dodání bonusových dárků konečným zákazníkům a nikoliv společnosti LMUK. V návaznosti na tento závěr nemá LMUK nárok na odpočet daně zaplacené na vstupu. V případě Baxi Soudní dvůr Evropské unie konstatoval, že částka placená Baxi se skládá ze dvou částí. Jedna část uvedené platby představuje protiplnění za služby poskytované společnosti Baxi, u nichž má Baxi právo odečíst DPH. Druhá část představuje protiplnění za dodání dárků zákazníkům, u něhož Baxi tuto daň odečíst nemůže. Rozhodnutí ve věci LMUK a Baxi naznačuje, že společnostem, které provozují zákaznický věrnostní program (případně se ho účastní), mohou vzrůst náklady na provozování takových programů v důsledku nemožnosti uplatnit DPH na vstupu. Doporučujeme společnostem v obdobných situacích provést prověrku uplatňování DPH v této oblasti tak, aby vyloučily či omezily případná rizika vyplývající z provozování zákaznického věrnostního programu. Petr Toman, tel.: Klára Bíbová, tel.: JEDNOU VĚTOU Vláda podpořila poslanecký návrh na vznik centrálního Úřadu práce, který má zefektivnit a zjednodušit fungování úřadů práce a v příštím roce ušetřit 175 milionů korun. Vláda předložila do Sněmovny novelu celního zákona. Poslanci podali návrh na změnu zákona o daních z příjmů (tisk 153), v němž navrhují s účinností od 1. ledna 2012 zavést druhé daňové pásmo pro zdanění příjmů fyzických osob sazbou 30%, a to od 1,2 mil. Kč Ve Sbírce zákonů bylo publikováno Sdělení 293/2010, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu, bylo publikováno ve Sbírce pod číslem 283/2010. Tyto údaje jsou rozhodné mimo jiné pro stanovení maximálního vyměřovacího základu u sociálního a zdravotního pojištění v roce 2011, který tak bude činit Kč ročně. Ve Věstníku EU vyšlo dne 7. října 2010 Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (L 268, Svazek 53).

11 Rada EU schválila prodloužení termínu pro podání žádostí o vrácení DPH v jiném členském státě do 31. března Novelizovaná verze směrnice pro registraci a identifikaci ekonomických operátorů (EORI) je k dispozici na stránkách EK Evropská komise 7. října 2010 zveřejnila své záměry v oblasti zdanění finančního sektoru Na summitu EU Česká republika odmítla pokusy o harmonizaci daně a omezení daňové konkurence. Evropská komise zaslala České republice formální požadavek na ukončení diskriminačního režimu ve vztahu k zahraničním penzijním plánům. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI Ing. Tomáš PACOVSKÝ 1 Obsah / Obecně ke zdanění fondů / Výplata zisku fondu / Fúze společností / Daňové dopady fúzí společností

Více

rozhodnutí č. REM/5/ :

rozhodnutí č. REM/5/ : Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 107 odst. 8 písm. b) bodu 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011

Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011 Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011 Ing. Martin Jareš, Ph.D. Ministerstvo financí Obsah prezentace Daňové změny 2011

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Daňové souvislosti přeshraničních fúzí v Evropské unii

Daňové souvislosti přeshraničních fúzí v Evropské unii 5. listopadu 2010 Workshop Ing. Jana Skálová, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Daňové souvislosti přeshraničních fúzí v Evropské

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Obsah. Seznam zkratek Předmluva KAPITOLA 2. KAPITOLA 3. KAPITOLA

Obsah. Seznam zkratek Předmluva KAPITOLA 2. KAPITOLA 3. KAPITOLA Obsah Seznam zkratek........................................... 10 Předmluva............................................... 13 1. KAPITOLA Vývoj a historie daňové kontroly........................ 15 1.1

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období duben červen 2013 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Zákon Parlamentu České republiky č. 179/2013

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Legenda Číslo před lomítkem označuje číslo časopisu, číslo za lomítkem označuje stranu v daném vydání. Daň z přidané hodnoty Ing. Václav Benda

Více

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011 News 1/2011 Od 1.4.2011 vstupuje v platnost novela zákona o DPH původně plánovaná s platností od 1.1.2011. Dovolujeme si Vám připomenout některé nejvýznamnější změny. Nárok na odpočet Plátce může uplatnit

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

II. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015,

II. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015, II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

bcizek@spcr.cz NÁZEV MATERIÁLU

bcizek@spcr.cz NÁZEV MATERIÁLU NÁZEV MATERIÁLU Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní Č. J. GŘ/27/SHP/2016 DATUM ZPRACOVÁNÍ 22.3.2016 KONTAKTNÍ OSOBA Bohuslav Čížek TELEFON 225 279 203 E-MAIL bcizek@spcr.cz

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

Č.j.: VP/S 49/01-160 V Brně dne 21. června 2001

Č.j.: VP/S 49/01-160 V Brně dne 21. června 2001 Č.j.: VP/S 49/01-160 V Brně dne 21. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 10.4. 2001 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc.

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. Účetnictví v organizační složce doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze 1 Obsah prezentace Cíl Organizační složka pojem Organizační

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Právní novinky. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Právní novinky. listopad 2014. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Možnost individuálního a úroků z prodlení znovu Součástí navrhovaných změn daňových a pojistných zákonů, které Poslanecká sněmovna schválila na konci září (sněmovní

Více

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Účetní náklad je uznán za daňový náklad za těchto obecných podmínek: 1. souvisí se zdanitelnými příjmy 2. musí být prokazatelný (obsahově i formálně)

Více

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Novela zákona o daních z příjmů

Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů Dne 03.07.2009 byla prezidentem republiky podepsána novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ), vypracovaná Ministerstvem

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013 POPLATKOVÉ PRÁVO 4. přednáška 15. listopadu 2013 Doplnění: Místní poplatky Správa místních poplatků Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Procesní úpravou

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více