Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPP HAV 2014/02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPP HAV 2014/02"

Transkript

1 Všobcné pojtné podmínky pro pojštění vozdl vrz 03 Obah: A. Obcná čát Článk 1 Úvodní utanovní Článk 2 Výklad pojmů Článk 3 Uzavřní a změny pojtné mlouvy Článk 4 Vznk a trvání pojštění; pojtná období Článk 5 Změny účatníků pojštění, přchod práv a povnnotí a zákaz potoupní mlouvy Článk 6 Zánk pojštění Článk 7 Pojtná hodnota, hranc pojtného plnění Článk 8 Spoluúčat Článk 9 Pojtné Článk 10 Poplatky Článk 11 Práva a povnnot z pojštění a náldky jjch porušní Článk 12 Štřní pojtné událot a pojtné plnění Článk 13 Zachraňovací náklady Článk 14 Forma jdnání Článk 15 Doručování Článk 16 Rozhodné právo B. Zvláštní čát Oddíl I. Základní rozah pojštění pojštění kako Článk 17 Přdmět pojštění Článk 18 Úzmní rozah pojštění Článk 19 Varanty pojštění Článk 20 Vybavní vozdla zabzpčovacím zařízním Článk 21 Sytém bonu/malu Článk 22 Obcné výluky z pojštění Článk 23 Rozah pojtného plnění Článk 24 Akcptac mluvního rvu pojttl Článk 25 Spcfka jdnotlvých varant pojštění kako 1) Allrk 2) Havarjní pojštění 3) Pojštění pro případ odczní vozdla 4) Mnkako 5) Mnkako + Pojštění pro případ odczní vozdla 6) Rtro (allrk) 7) Rtro (žvly, odczní, vandalmu) Oddíl II. Doplňková pojštění Článk 26 Úvodní utanovní Článk 27 Úzmní rozah pojštění Článk 28 Spcfka jdnotlvých doplňkových pojštění 1) Pojštění GAP 2) Pojštění kl 3) Pojštění náhradního vozdla 4) Pojštění zavazadl 5) Pojštění poškozní vozdla žvlní událotí 6) Pojštění poškozní vozdla př třtu zvířtm 7) Pojštění poškozní zaparkovaného vozdla zvířtm Oddíl III. Atnční lužby Článk 29 Přdmět pojštění Článk 30 Úzmní rozah pojštění Článk 31 Oprávněná ooba v pojštění atnčních lužb Článk 32 Črpání atnčních lužb Článk 33 Spcální výluky z pojštění Článk 34 Varanty atnčních lužb A. Gnral Atanc (Základní, Rozšířná, Rozšířná Plu) B. Gnral Top Atanc C. Gnral Top Atanc PLUS Článk 35 Rozah pojštění a Článk 36 Pop pokytovaných atnčních lužb Článk 37 Otatní ujdnání A. Obcná čát Článk 1 Úvodní utanovní 1) Pojštění vozdl, ktré jdnává Gnral Pojšťovna a.., ídlm Bělhradká 132, Praha 2, , Čká rpublka (dál jn pojttl ) a pojtník, řídí pojtnou mlouvou, těmto všobcným pojtným podmínkam, azbníkm admntratvních poplatků, zákonm č. 89/2012 Sb., občanký zákoník (dál jn občanký zákoník ) a otatním obcně závazným právním přdpy Čké rpublky. 2) Pojštění jdnává jako škodové. 3) Ujdnání pojtné mlouvy mají přdnot přd utanovním pojtných podmínk. Utanovní pojtných podmínk mají přdnot přd utanovním právních přdpů. Njou-l něktrá práva a povnnot účatníků pojštění, jakož pojmy a dfnc upravny v pojtné mlouvě nbo v pojtných podmínkách, řídí občankým zákoníkm. 4) Pojtník, pojštěný další účatníc pojštění mají povnnot jdnat poctvě, pravdvě a úplně odpovědět na všchny dotazy a nformovat druhou tranu o kutčnotch podtatných pro uzavřní mlouvy, jak j blíž popáno v pojtných podmínkách. Žádný z účatníků pojštění nmůž těžt z vého npoctvého nbo protprávního jdnání. 5) J-l pojtníkm podnkatl, přdpokládá, ž jdná odbornou znalotí, péčí a obzřtně, a ujdnává, ž nuplatní ochranná utanovní tanovná pro mlouvy uzavírané adhzním způobm. 6) Pojtnou mlouvou pojttl zavazuj vůč pojtníkov pokytnout jmu nbo jné oprávněné oobě pojtné plnění, natan-l nahodlá událot krytá pojštěním (pojtná událot), a pojtník zavazuj zaplatt pojttl pojtné. Pojtná mlouva j mlouva odvážná, kdy propěch nbo npropěch jdné z mluvních tran záví na njté událot. Pojtné nálží pojttl v případě, ž nnatan pojtná událot č j pojtné plnění nžší nž zaplacné pojtné, naopak pojttl pokytuj pojtné plnění v výš přvyšující pojtné. Povnnot mluvních tran plnt nní vzájmně podmíněna a nní v vzájmné úměř. Článk 2 Výklad pojmů Pro účly jdnávaného pojštění platí tnto výklad pojmů: cnou novou rozumí cna, za ktrou lz pořídt tjnou nbo rovnatlnou věc loužící tjnému účlu v daném ča a na daném mítě jako věc novou; cnou obvyklou rozumí cna, ktrá by byla doažna př prodj tjné nbo rovnatlné věc v obvyklém obchodním tyku v daném ča a na daném mítě v tuzmku. Přtom zvažují všchny okolnot, ktré mají na cnu vlv, avšak do jjí výš npromítají vlvy mmořádných okolnotí trhu, oobních poměrů prodávajícího nbo kupujícího an vlv zvláštní oblby; v případě vozdla, na ktrém byly noprávněně upravny jho dntfkační znaky (VIN) přdělné tomuto vozdlu výrobcm, a to bz ohldu na kutčnot, kdo takovou úpravu provdl, na takové vozdlo pro urční jho obvyklé cny hldí jako na oubor náhradních dílů; havárí rozumí poškozní nbo znční pojštěného vozdla nbo věc v důldku nahodlého náhlého půobní vnějších mchanckých l (např. třt, náraz, pád); dntfkačním čílm vozdla (VIN) rozumí jdnoznačný dntfkátor motorového vozdla, továrně přdělný vozdlu jho výrobcm, tvořný kombnací 17 pímn a čílc, zpravdla vyražný na štítku trval přpvněném k karoér vozu nbo vyražný přímo do karoér; odczním rozumí: a) krádž, př ktré pachatl prokazatlně přkonal přkážky nbo opatřní chránící pojštěnou věc přd odczním a topy takovéhoto přkonání přkážky jou zjvné na čátch vozdla, ktré nbyly odczny; b) loupž; oprávněnou oobou j ooba, ktré v důldku pojtné událot vznkn právo na pojtné plnění; oprávněnou oobou j pojštěný, pokud právní přdp nbo pojtná mlouva ntanoví jnak; pojštěným j ooba, na jjíž majtk nbo jnou hodnotu pojtného zájmu vztahuj pojštění; pojtnou dobou j doba, na ktrou bylo pojštění jdnáno; pojtnou událotí j nahodlá událot krytá pojštěním blíž označná v přílušných pojtných podmínkách nbo v pojtné mlouvě; pojtným běžným j pojtné tanovné za pojtné období; pojtným jdnorázovým j pojtné tanovné za clou dobu, na ktrou bylo pojštění jdnáno; pojtným nbzpčím j možná příčna vznku pojtné událot blíž vymzná v těchto pojtných podmínkách nbo v pojtné mlouvě; pojtným obdobím j čaové období, za ktré platí pojtné; nní-l v pojtné mlouvě ujdnáno jnak, považuj za ujdnané roční pojtné období; pojtným rzkm j míra pravděpodobnot vznku pojtné událot vyvolané pojtným nbzpčím; pojtným zájmm j oprávněná potřba ochrany přd náldky pojtné událot; požárm rozumí ohň vznklý mmo určné ohnště nbo ohň, ktrý ohnště oputl a vlatní lou rozšířl, popřípadě byl pachatlm založn nbo rozšířn. Za požár npovažují škody vznklé ožhnutím, ktré nvznklo náldkm požáru, an škody vznklé tím, ž pojštěná věc byla vytavna účnkům užtkového ohně, tpla, l. proudu, chmckým účnkům, nbo škody vznklé pouz znčštěním kouřm. Pojtnou událotí j, dojd-l k požáru zkratm nbo hořním l. zařízní. Podmínkou j, aby ohň rozšířl mmo ohnko vznku; rvm autorzovaným rozumí fyzcká nbo právncká ooba oprávněním podnkat v oboru opravy lnčních vozdl uvdná v aktuálním znamu záručních a pozáručních rvů přílušného výrobc vozdla; rvm nautorzovaným rozumí fyzcká nbo právncká ooba oprávněním podnkat v oboru opravy lnčních vozdl, ktrá provádí opravy v ouladu tchnologí přdpanou výrobcm vozdla za cny obvyklé na opravárnkém trhu v přílušném rgonu. Nautorzovaný rv nní uvdn v aktuálním znamu záručních a pozáručních rvů přílušného výrobc vozdla; rvm mluvním rozumí fyzcká nbo právncká ooba oprávněním podnkat v oboru opravy lnčních vozdl, ktrá polupracuj pojttlm. Aktuální znam mluvních rvů pojttl j dotupný na ntrntových tránkách pojttl nbo dotazm na nfolnc klntkého rvu pojttl; třtm zvířtm rozumí fyzcký kontakt jdoucího vozdla zvířtm, k ktrému došlo na pozmní komunkac; škodou čátčnou rozumí takové poškozní vozdla, kdy náklady na jho opravu v autorzovaném rvu jou mnší nž obvyklá cna vozdla tanovná k dn škodné událot; škodou totální rozumí takové poškozní, kdy oprava vozdla j ohldm na tchnolog opravy výrobc nprovdtlná nbo kdy přdpokládaný náklad na opravu vozdla v autorzovaném rvu přáhn obvyklou cnu vozdla tanovnou k dn škodné událot; škodnou událotí j událot, z ktré vznkla škoda nbo újma a ktrá by mohla být důvodm vznku práva na pojtné plnění; škodný průběh tanovuj jako podíl vyplacných pojtných plnění a vytvořných rzrv za škodné událot, u nchž nbylo doud ukončno štřní, vůč zaplacnému pojtnému v daném období vyjádřný v procntch; účatníkm pojštění j pojttl a pojtník jakožto mluvní trany a dál pojštěný a každá další ooba, ktré z pojštění vznklo právo nbo povnnot; vandalmm rozumí poškozní nbo znční zaparkovaného vozdla prokazatlně úmylným jdnáním třtí ooby; vandalmm však njou škody, k ktrým došlo na zaparkovaném vozdl chybou řdčů (např. nprávné otáční, couvání, atd.), škody na vozdl vznklé př pokuu o vloupání do vozdla nbo př vloupání do vozdla, an škody, k nmž došlo po odczní vozdla; AODIFLAJCIAOHK AGFNAMJFGGIBCK AELJBAGLAJLNOK DDLLLDDLDLDLLL Gnral Pojšťovna a.. ídlm Bělhradká 132, Praha 2, IČO: , DIČ: CZ , j zapaná v obchodním rjtříku vdném Mětkým oudm v Praz, pová značka B 2866 a j člnm Skupny Gnral, zapané v talkém rgtru pojšťovacích kupn, vdném IVASS. Klntký rv: , gnral.cz, -mal: trana 1 z 11

2 vloupáním do vozdla rozumí vnknutí do uzavřného protoru vozdla ndovolným přkonáním uzamční nbo přkonáním jné jtící přkážky použtím íly; vozdlm nájmním (autopůjčovnou) rozumí vozdlo určné k pronájmu č půjčování, ktré j v vlatnctví právncké nbo fyzcké ooby, jjímž přdmětm podnkání j pronájm a půjčování vozdl. Za nájmní vozdlo npovažuj vozdlo, ktré j přdmětm langu nbo mlouvy mz oobam, jjchž přdmětm podnkání nní pronájm a půjčování vozdl. Za nájmní vozdlo pro účly tohoto pojštění npovažuj vozdlo, ktré opravna vozdl umožní vému zákazníkov používat jako tzv. náhradní vozdlo po dobu opravy vozdla; vozdlm zvláště rzkovým rozumí vozdlo určné pro přpravu nbzpčného nákladu, vozdlo právm přdnotní jízdy a vozdlo tax; vozdlm určným pro přpravu nbzpčného nákladu rozumí vozdlo trval určné k takové přpravě, jhož druh, kontrukc, přílušntví, výtroj a výbava jou upravny zvláštním přdpy; vozdlm právm přdnotní jízdy rozumí vozdlo, ktré v mylu přílušných právních přdpů př plnění úkolů ouvjících výkonm zvláštních povnnotí užívá zvláštního výtražného větla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výtražné znamní; vozdlm tax rozumí vozdlo, ktré louží k provozování taxlužby; výbavou tandardní (érovou) rozumí výbava dodávaná výrobcm do vozdla bz příplatku k základní (cníkové) cně vozdla; výbavou doplňkovou rozumí výbava dodávaná za příplatk k základní (cníkové) cně vozdla. Pojštěná j pouz výbava, ktrá j jmnovtě uvdna v pojtné mlouvě. Pojtt nlz a za doplňkovou výbavu npovažují tzv. vnější doplňky (např. třšní box č kufr; noč na kola, na lyž, na urf nbo na lodě). Za doplňkovou výbavu dál npovažují vyjímatlná a přnoná tchncká zařízní jako jou moblní tlfony včtně přnoných hand fr, vyílačky, přnoné navgac, odnímatlné TV zařízní apod.; výbavou bzpčnotní rozumí výbava, ktrá louží k aktvní bzpčnot poádky vozdla (např. arbag, bzpčnotní páy, ABS atd.); výbuchm rozumí náhlý nčvý účnk tlakové íly počívající v rozpínavot plynů nbo par (vlm rychlá chmcká rakc ntablní outavy, výbuchm nní rakc v palovacím protoru motoru; žvlní událotí rozumí nahodlé náhlé půobní náldujících přírodních fyzkálních l: krupobtí, povodň, uv nbo zřícní lavny, údr blku, vchřc, záplava, zřícní kal, pád kamní a uv půdy nbo zmny, ktré způobí poškozní nbo znční vozdla; - krupobtím rozumí jv, kdy kouky ldu vznklé kondnzací atmofércké vlhkot dopadají na pojštěnou věc; - povodní rozumí přchodné výrazné zvýšní hladny vodního toku č vodní nádrž, ktré způobí zaplavní větších č mnších ploch vyltou vodou; - uvm nbo zřícním lavny rozumí jv, kdy maa něhu nbo ldu náhl uvd do pohybu z vahu do údolí; - údrm blku rozumí lktrcký výboj atmofércké lktřny; - vchřcí rozumí proudění větrů o rychlot vyšší nž 75 km/hod; - záplavou rozumí zaplavní ploch vzdutou hladnou podní vody, vodou z atmoférckých rážk po dlouhotrvajících dštích, po průtržích mračn nbo za prudkého tání nadměrného množtví něhu a zaplavní ploch vodou z praklého vodovodního potrubí; - zřícním kal, pádm kamní, uvm půdy nbo zmn rozumí nahodlý pohyb této y, a to thdy, dojd-l k němu v ouvlot průmylovým nbo tavbním provozm. Článk 3 Uzavřní a změny pojtné mlouvy 1) Návrh pojttl na uzavřní pojtné mlouvy (dál jn nabídka ) muí být přjat pojtníkm v lhůtě uvdné v nabídc. Nní-l taková lhůta tanovna, muí být nabídka přjata do jdnoho měíc od dn jjího doruční pojtníkov. Nabídku pojttl lz přjmout také zaplacním pojtného č jho plátky v výš a lhůtě uvdné v nabídc. 2) Nabídku pojttl nlz přjmout jným způobm nž podl odt. 1) tohoto článku. 3) Obahuj-l přjtí nabídky jakékolv dodatky, výhrady, omzní nbo jné změny č odchylky, byť nmění podtatně podmínky nabídky pojttl, považuj taková odpověď za novou nabídku, ktrou ční pojtník pojttl. Tuto novou nabídku můž pojttl přjmout do jdnoho měíc od jjího doruční, jnak považuj za odmítnutou. 4) Pokud nní v pojtné mlouvě ujdnáno jnak, uzavírá pojtná mlouva na dobu nurčtou. 5) Pro nabídku změny pojtné mlouvy výš uvdná utanovní použjí obdobně. Článk 4 Vznk a trvání pojštění, pojtná období 1) Pojštění vznká dnm uvdným v pojtné mlouvě. Nní-l v pojtné mlouvě uvdn jný okamžk vznku pojštění, vznká pojštění dnm náldujícím po uzavřní pojtné mlouvy. 2) Nní-l v pojtné mlouvě uvdno jnak, jdnává pojštění na dobu nurčtou ročním pojtným obdobím, přčmž první pojtné období začíná dnm počátku pojštění. Náldná pojtná období pak začínají běžt v dn, jhož označní hoduj dnm počátku pojštění. Konc pojtného období přpadá na dn, ktrý přdchází dn, ktrý vým označním hoduj dnm počátku pojštění, nní-l takový dn v daném měíc, přpadn konc pojtného období na jho poldní dn. Článk 5 Změny účatníků pojštění, přchod práv a povnnotí a zákaz potoupní mlouvy 1) V případě mrt pojtníka zanká pojštění uplynutím pojtného období, za ktré j k dn mrt pojtníka zaplacno pojtné (bylo-l dohodnuto placní pojtného v plátkách, pak pojštění zanká uplynutím čaového období, k ktrému vztahuj plátka pojtného zaplacná k dn mrt pojtníka). Do pojštění vtupuj až do zánku pojštění na míto pojtníka jho právní nátupc. Nbylo-l k dn mrt pojtníka pojtné dl výš uvdného zaplacno, zanká pojštění dnm mrt pojtníka. Obdobně potupuj př zánku pojtníka bz právního nátupc. Smluvní trany ujdnávají, ž toto utanovní použj také v případě pojštění czího pojtného nbzpčí. 2) Dojd-l k změně vlatnctví nbo poluvlatnctví pojštěného majtku (nbo majtku, jhož vlatnctvím pojštění ouví), pojštění nzanká, pokud: a) pojtník zůtává poluvlatníkm nbo vlatníkm pojštěného majtku nbo b) pojtník tan vlatníkm nbo poluvlatníkm pojštěného majtku. To uplatní v případě, ž k změně vlatnctví nbo poluvlatnctví pojště ného majtku dojd v důldku mrt pojštěné ooby nbo př zánku pojštěné právncké ooby bz právního nátupc. 3) Dojd-l k změně vlatnctví nbo poluvlatnctví pojštěného majtku (nbo majtku, jhož vlatnctvím pojštění ouví), ktrý patří do polčného jmění manžlů, pojštění nzanká, pokud: a) polčné jmění manžlů zanklo mrtí a pozůtalý manžl j nadál vlatníkm nbo poluvlatníkm pojštěného majtku. V případě, ž polčné jmění manžlů zanklo mrtí toho z manžlů, ktrý uzavřl pojtnou mlouvu, vtupuj do pojštění na míto pojtníka pozůtalý manžl, ktrý j nadál vlatníkm nbo poluvlatníkm pojštěného majtku; b) polčné jmění manžlů zanklo z jného důvodu (např. rozvodm), v takovém případě přchází práva a povnnot z pojštění na toho z manžlů, ktrý j nadál vlatníkm nbo poluvlatníkm pojštěného majtku. 4) Pojtnou mlouvu nlz výjmkou přvodu pojtného kmn potoupt na třtí oobu bz ouhlau druhé mluvní trany. Článk 6 Zánk pojštění 1) Pojštění zanká zjména: a) výpovědí pojštění pojttlm nbo pojtníkm zjména: () doručnou druhé mluvní traně njméně št týdnů přd koncm pojtného období; pojštění zankn uplynutím pojtného období; př doruční výpověd pozděj nž št týdnů přd koncm pojtného období, zanká pojštění k konc náldujícího pojtného období; () doručnou druhé mluvní traně do dvou měíců od dn uzavřní pojtné mlouvy; dnm doruční výpověd počíná běžt omdnní výpovědní doba, jjímž uplynutím pojštění zankn; () doručnou druhé mluvní traně do tří měíců od dn oznámní vznku pojtné událot; dnm doruční výpověd počíná běžt měíční výpovědní doba, jjímž uplynutím pojštění zankn; b) marným uplynutím lhůty tanovné pojttlm v upomínc o zaplacní dlužného pojtného nbo jho čát; c) oznámním změny vlatnctví pojštěného vozdla, nní-l uvdno jnak; změna vlatnctví muí být pojttl prokázána; účatník pojštění, ktrý oznamuj změnu vlatníka vozdla podléhajícího vdnc vozdl, j povnn oučaně doložt pojttl provdní zápu změny vlatníka u orgánu vdnc vozdl; d) dohodou mluvních tran; ) z dalších důvodů uvdných v občankém zákoníku, jných přílušných právních přdpch nbo v těchto pojtných podmínkách. 2) Pojštění dál zanká: a) dnm odczní pojštěného vozdla; nlz-l dobu odczní vozdla přně určt, považuj vozdlo za odczné okamžkm, kdy polc přjm oznámní o jho odczní; b) př zjštění totální škody na pojštěném vozdl dnm, kdy pojttl končl štřní nutné k zjštění rozahu povnnot pojttl plnt; nvznkn-l povnnot pojttl plnt, zanká pojštění dnm škodné událot; c) dnm trvalého vyřazní pojštěného vozdla z vdnc vozdl; d) rozhodnutím o úpadku nbo hrozícím úpadku pojtníka nbo pojštěného nbo zamítnutím nolvnčního návrhu pro ndotatk majtku pojtníka nbo pojštěného, a to k dn zvřjnění tohoto rozhodnutí; ) odtoupním od mlouvy v případě, ž došlo k porušní mlouvy podtatným způobm; pojštění zankn dnm doruční odtoupní druhé traně; za podtatné porušní mlouvy považuj zjména porušní povnnotí, u nchž to bylo výlovně tanovno v přílušných pojtných podmínkách nbo dohodnuto v pojtné mlouvě; za podtatné porušní mlouvy považuj nplnění pokynů pojttl, ktré byly účatníku pojštění př jdnávání nbo běhm trvání pojštění uložny. Článk 7 Pojtná hodnota, hranc pojtného plnění 1) Pojtná hodnota j njvyšší možná majtková újma, ktrá můž v důldku pojtné událot natat. Pojtná hodnota můž být vyjádřna jako nová, nbo obvyklá cna. 2) Horní hranc pojtného plnění j vymzna pojtnou čátkou nbo lmtm pojtného plnění. Pojtnou čátku nbo lmt pojtného plnění určuj pojtník na vlatní odpovědnot. Pojtnou čátku tanoví pojtník tak, aby odpovídala pojtné hodnotě pojštěného majtku v době uzavřní pojtné mlouvy. 3) Nní-l ujdnáno jnak, přdtavuj pojtná čátka č lmt pojtného plnění hranc pojtného plnění, ktrá vztahuj na jdnu škodnou událot. 4) J-l ujdnáno pojštění na první rzko, lmt pojtného plnění dohodnutý v pojtné mlouvě j horní hrancí pojtného plnění z všch pojtných událotí, k ktrým došlo v průběhu jdnoho pojtného období. Článk 8 Spoluúčat 1) J-l v pojtné mlouvě ujdnáno, ž oprávněné oobě půjd určtá čát úbytku majtku k tíž, nní pojttl povnn v rozahu takto ujdnané poluúčat pokytnout pojtné plnění. 2) Výš poluúčat j uvdna v pojtné mlouvě nbo přílušných pojtných podmínkách. Nní-l ujdnáno jnak, poluúčat odčítá od pojtného plnění př každé pojtné událot. Článk 9 Pojtné 1) Pojtné tanoví pojttl pomocí pojtné azby, ktrá j kalkulována na základě pojtně matmatckých mtod a zahrnuj přdpokládané náklady pojttl na pojtné plnění, právní náklady pojttl a přměřný zk zohldněním zjména rozahu pojštění, ohodnocní rzka na základě údajů o vozdl (katgor vozdla, objm, not, výkon a další), pojtné čátky nbo lmtu pojtného plnění, dál na základě gmntačních krtérí (např. věk a bydlště pojtníka, táří vozdla) přhlédnutím k dohodnuté poluúčat, zabzpční vozdla, škodnému průběhu založnému na vlatních tattckých údajích pojttl a případným dalším kutčnotm tak, aby bylo umožněno trvalé plnění všch závazků pojttl (dál jn podmínky rozhodné pro tanovní pojtného ). Výš pojtného j uvdná v pojtné mlouvě. 2) Pojttl má právo na pojtné za dobu trvání pojštění, ldaž j v přílušných právních přdpch tanovno, ž má právo na pojtné po zánku pojštění. 3) Zankn-l pojštění v důldku pojtné událot, nálží pojttl pojtné do konc pojtného období, v němž pojtná událot natala. Zankn-l pojštění v důldku trana 2 z 11

3 pojtné událot a bylo-l oučaně jdnáno pojtné jdnorázové, nálží pojttl jdnorázové pojtné clé. 4) Nní-l v pojtné mlouvě ujdnáno jnak, jdnává pojtné jako běžné. 5) Pojtné platí v čké měně, nní-l v pojtné mlouvě Běžné pojtné j platné prvního dn přílušného pojtného období a jdnorázové pojtné j platné dnm uzavřní pojtné mlouvy. 6) V pojtné mlouvě j možné dohodnout hrazní pojtného v plátkách. Jdnotlvé plátky pojtného jou platné vždy prvním dnm období uvdných v pojtné mlouvě. Pro vylouční pochybnotí uvádí, ž hrazní pojtného v plátkách nmá vlv na délku pojtného období. 7) Nní-l ujdnáno jnak, j pojtník povnn hradt pojtné na bankovní účt a varablním ymbolm určným pojttlm. Má za to, ž pojtné uhrazné pod právným varablním ymbolm určným pojttlm bylo uhrazno pojtníkm č jho ouhlam jnou oobou. Pojtné uhrazné bz uvdní varablního ymbolu určného pojttlm nbo na jný účt pojttl nní uhrazno řádně a pojtník j jho hrazním v prodlní. 8) J-l pojtné hrazno protřdnctvím pokytovatl platbních lužb, j pojtné uhrazno přpáním čátky na účt pojttl vdný u pokytovatl platbních lužb. 9) Dluží-l pojtník pojtné za víc pojtných období a zaplacné pojtné nní dotatčné k uhrazní clého dluhu, uhradí zaplacným pojtným pohldávky na pojtné v pořadí, v jakém po obě vznkly. 10) J-l pojtník v prodlní placním pojtného, poplatků a přílušntví pohldávky dlužného pojtného, bud z zaplacné čátky uhrazno njdřív dlužné pojtné, poté poplatky v pořadí podl jjch platnot, náldně náklady pojné vymáháním dlužného pojtného a nakonc úrok z prodlní. 11) Za vozdlo zvláště rzkové nálží pojttl vyšší pojtné, z tohoto důvodu j pojtník povnn př jdnání pojštění pravdvě odpovědět na dotazy pojttl ohldně způobu užívání vozdla. 12) Pojttl j oprávněn odčít od pojtného plnění dlužné čátky pojtného a jné platné pohldávky z všch pojštění jdnaných pojtníkm výjmkou pojtných plnění z povnných pojštění. 13) Pokytl-l pojttl pojtníkov lvu z pojtného za jdnanou pojtnou dobu a pojštění zankn z důvodů na traně pojtníka č pojštěného přd uplynutím takové doby, j pojtník povnn zaplatt pojttl čátku odpovídající takové pokytnuté lvě za clou dobu trvání pojštění (tj. rozdílu mz clkovou čátkou pojtného za dobu trvání pojštění, ktré by byl pojtník povnn uhradt, pokud by mu nbyla pokytnuta lva, a čátky pojtného, ktré uhradl podl pojtné mlouvy). 14) J-l pojtník v prodlní placním pojtného, má pojttl vdl práva požadovat úrok z prodlní v zákonné výš právo na náhradu nákladů pojných upomínáním a uplatňováním této pohldávky. Výš náhrady j uvdna v azbníku admntratvních poplatků. 15) Pojttl má právo změnt výš běžného pojtného na další pojtné období na základě pojtně matmatckých mtod, pokud dojd k změně náldujících podmínk rozhodných pro jho tanovní: a) změní-l obcně závazné právní přdpy, ktrým řídí náhrada škody nbo jné újmy nbo ktré mají vlv na tanovní výš pojtného plnění, nbo ktrým bud pojttl dodatčně uložna nbo změněna daňová povnnot nbo povnnot jného odvodu, a tato povnnot bud mít vlv na změnu podmínk rozhodných pro tanovní výš pojtného; b) přkročí-l kutčný škodný průběh pojštění kalkulovaný škodný průběh, č přkročí-l škodný průběh pojštění daného tarfního gmntu, do ktrého j klnt a jho vozdlo zařazno na základě gmntačních krtérí, kalkulovaný škodný průběh, přčmž pojttl v výldné kalkulac zohldňuj náklady pojné vznkm a právou pojštění a přměřný zk. 16) Byla-l pojtná mlouva uzavřna zřtlm k budoucímu podnkání nbo jnému budoucímu zájmu, ktrý nvznkn, má pojttl právo na přměřnou odměnu v výš polovny pojtného, ktré by pojttl jnak nálžlo do okamžku, kdy pojtník pojttl tuto kutčnot oznáml. 17) Pojštění pro nzaplacní pojtného npřrušuj. Článk 10 Poplatky 1) Pojttl j oprávněn požadovat poplatky za úkony a lužby, ktré jou zjména: a) pojné čnnotm pojttl konaným nad rámc jho povnnotí tanovných právním přdpy nbo pojtnou mlouvou; b) vyvolané porušním povnnotí z trany něktrého z účatníků pojštění; c) prováděny z podnětu účatníka pojštění, v jho propěch nbo na jho žádot. 2) Přhld úkonů a lužb, za ktré j pojttl oprávněn požadovat poplatk, a jho výš jou uvdny v azbníku admntratvních poplatků, ktrým byl pojtník známn přd uzavřním pojtné mlouvy. V případě změny azbníku j rozhodná výš poplatku podl azbníku platného k dn provdní zpoplatňovaného úkonu č lužby. 3) Pojttl můž azbník admntratvních poplatků měnt. Takovou změnu oznámí vhodným způobm na vých ntrntových tránkách. Aktuální znění azbníku admntratvních poplatků j oučaně dotupné k nahlédnutí v ídl pojttl a jho obchodních mítch. 4) Poplatk j platný dnm provdní úkonu č lužby pojttlm, nní-l v výzvě pojttl uvdno jnak. J-l tak tanovno, provd pojttl požadovaný úkon č lužbu pouz za podmínky uhrazní přílušného poplatku. Článk 11 Práva a povnnot z pojštění a náldky jjch porušní 1) Pravdvá dělní př jdnání pojtné mlouvy a př jjích změnách Zájmc o pojštění, pojtník a pojštěný jou př jdnání o uzavřní pojtné mlouvy nbo o jjí změně povnn odpovědět pravdvě a úplně na pímné dotazy pojttl týkající jdnávaného pojštění a povnn dělt pojttl v pímné formě všchny podtatné okolnot, ktré jou jm známy a ktré mají význam pro rozhodnutí pojttl, jak ohodnotí pojtné rzko, zda j pojtí a za jakých podmínk. Okolnot, na ktré pojttl výlovně ptal, za podtatné považují vždy. 2) Povnnot v vztahu k pojtnému rzku a další povnnot v průběhu trvání pojštění a) Změní-l okolnot, ktré byly uvdny v mlouvě nbo na ktré pojttl tázal, tak podtatně, ž zvyšují pravděpodobnot vznku pojtné událot z výlovně ujdnaného pojtného nbzpčí, zvýší pojtné rzko. Pro poouzní výš pojtného rzka jou rozhodné mmo jné: () způob užívání vozdla, zjména jdná-l o užtí vozdla jako zvláště rzkové; () zabzpční vozdla, j-l pojštěno pojtné nbzpčí odczní. b) Pojtník a pojštěný jou povnn oznámt pojttl bz zbytčného odkladu změnu pojtného rzka nbo zánk pojtného nbzpčí. c) V případě, ž v pojtné době pojtné rzko podtatně níží, vznká pojttl povnnot nížt pojtné úměrně k nížní pojtného rzka účnnotí od dn, kdy o tomto nížní dozvěděl. V případě, ž v pojtné době pojtné rzko podtatně zvýší, má pojttl za podmínk upravných v občankém zákoníku právo navrhnout novou výš pojtného nbo pojštění vypovědět. d) Po uzavřní pojtné mlouvy nmí pojtník nbo pojštěný bz ouhlau pojttl žádným způobm zvyšovat rzko a nmí přputt jho zvýšní třtí oobou. Dozví-l pojtník nbo pojštěný, ž bz jho vědomí nbo vůl bylo pojtné rzko zvýšno, muí tuto kutčnot bz zbytčného odkladu pímně oznámt pojttl. ) Pojtník j povnn prokázat k žádot pojttl vůj pojtný zájm. f) Pojtník a pojštěný jou povnn počínat tak, aby ndocházlo k újmám na hodnotách pojtného zájmu. g) V případě, ž byla uzavřna pojtná mlouva zřtlm k budoucímu zájmu, ktrý nvznkl, má pojtník povnnot tuto kutčnot pojttl bzodkladně pímně oznámt. h) Pojtník a pojštěný jou povnn pojttl nbo jím pověřným oobám: () umožnt prohlídku vozdla a pořízní fotodokumntac, ověřní funkčnot ntalovaného zabzpčovacího zařízní, ktré louží k ochraně vozdla; () přdložt na vyžádání k nahlédnutí a případnému pořízní kopí další rlvantní dokumntac; () umožnt ověřní právnot a úplnot podkladů rozhodných pro výpočt pojtného; za tímto účlm jou povnn zpřítupnt pojttl vškrou přílušnou dokumntac a umožnt pořízní jjích kopí; v případch a za podmínk tanovných pojtným podmínkam nbo pojtnou mlouvou jou dál povnn přdložt pojttl doklad o kutčné výš rozhodných údajů, a to v průběhu trvání pojštění, v lhůtě 1 měíc od dn doruční žádot pojttl. 3) Prvnční povnnot a povnnot v případě pojtné událot a) Pojštěný j povnn dbát, aby pojtná událot nnatala, zjména: () nmí porušovat povnnot měřující k zmnšní nbzpčí nbo k jho odvrácní, ktré jou mu uložny právním přdpy nbo na jjch základě, zjména pak přdpy upravujícím provoz na pozmních komunkacích, bzpčnotním a tchnckým normam anbo ktré mu byly uložny pojttlm, an trpět podobná jdnání třtích oob; () používat k provozu na pozmních komunkacích pouz vozdlo, ktré j podl zvláštních právních přdpů k tomuto provozu tchncky způoblé a u ktrého byla plněna povnnot pravdlné tchncké prohlídky (tzv. má platnou STK); () řádně tarat o majtk, k jhož vlatnctví, držbě, právě, užtí, používání a jnému nakládání majtkm pojštění vztahuj, udržovat jj v dobrém tchnckém tavu, provádět pravdlné přdpané rvz, nužívat jj k jným nž tanovným účlům nbo jnak nž tanovným způobm, a nprodlně odtrant každou závadu nbo nbzpčí, o ktrém dozvěděl a ktré by mohlo mít vlv na vznk pojtné událot; nprovádět bz vědomí pojttl žádné změny na vozdl nbo vybavní, ktré by byly v rozporu údaj zapaným v tchnckém průkazu vozdla., (v) na základě požadavků a pokynů pojttl odtrant ndotatky a přjmout účlná opatřní k zabránění vznku škod č újm; bz požadavku pojttl odtrant ndotatky a příčny, ktré vdly k vznku škod č újm v mnulot; (v) pokud hrozí újma, k jjímu odvrácní zakročt způobm přměřným okolnotm. b) V případě vznku škodné událot j pojštěný povnn: () bz zbytčného odkladu tuto kutčnot oznámt pojttl, podat mu pravdvé, úplné a nzkrlné vyvětlní o vznku a rozahu náldků takové událot, o právch třtích oob a o jakémkolv vícnáobném pojštění, přdložt pojttl nzbytné doklady a doklady, ktré pojttl vyžádá; () učnt vškrá opatřní tak, aby mnmalzoval rozah a náldky škodné událot, a potupovat podl pokynů pojttl a pokud to okolnot umožňují, tyto pokyny vyžádat; () na vlatní náklady zajtt důkazy o vznku, příčně, rozahu a náldcích škodné událot a výš vznklé škody a pokytnout j pojttl; (v) umožnt pojttl nbo jím pověřným oobám štřní nzbytná pro poouzní nároku na pojtné plnění, zjména umožnt prohlídku poškozné věc, prozkoumat příčny a rozah škody pro tanovní výš pojtného plnění; (v) nměnt tav způobný škodnou událotí, zjména zdržt oprav poškozného majtku nbo odtraňování zbytků znčného majtku, dokud tím pojttl nprojví ouhla; j-l ujdnána doba, dokdy má pojttl vyjádřt, zanká tato povnnot uplynutím této doby; nbyla-l tato doba ujdnána, zanká tato povnnot, nvyjádří-l pojttl v době přměřné okolnotm, uplynutím 15 dnů od oznámní pojtné událot pojttl, pokud bylo potřba z bzpčnotních, hygnckých, kologckých nbo jných závažných důvodů opravou majtku nbo odtraněním jho zbytků začít dřív; v těchto případch j povnn zabzpčt dotatčné důkazy o rozahu poškozní, např. štřním provdným polcí nbo jným vyštřovacím orgány, fotografckým č flmovým záznamm; (v) oznámt bz zbytčného odkladu orgánům čnným v trtním, právním nbo přtupkovém řízní, popř. hačkému záchrannému boru vznk událot, ktrá natala za okolnotí navědčujících páchání trtného čnu nbo přtupku; (v) plnt oznamovací povnnot uložné obcně závazným právním přdpy; (v) potupovat tak, aby pojttl mohl vůč jnému uplatnt právo na náhradu škody nbo jné obdobné právo, ktré mu v ouvlot pojtnou událotí vznklo; (x) nprodlně oznámt a nchat vyštřt polcí nhodu, dojd-l: - k umrcní nbo zranění ooby; - k né škodě přvyšující zřjmě na něktrém z zúčatněných vozdl včtně přpravovaných věcí nbo na jných věcch čátku Kč; - k né škodě na něktrém z zúčatněných vozdl včtně přpravovaných věcí nbo na jných věcch nžší nž Kč, jtlž ndohodnou účatníc dopravní nhody na zavnění, nbo byla-l škoda způobna na majtku třtí ooby; (x) v případě dopravní nhody víc účatníky, npodléhající oznámní polc, pat polčný záznam o dopravní nhodě a podpaný jj bz zbytčného odkladu přdložt pojttl; trana 3 z 11

4 (x) v případě odczní vozdla: - bz zbytčného odkladu, a to njpozděj do 3 dnů od zjštění odczní, pímně pojttl oznámt, ž natala pojtná událot, dát pravdvé vyvětlní o jjím vznku a rozahu jjích náldků a přdložt doklady, ktré pojttl vyžádá, a podat důkaz o vznku a rozahu škody; - polu hlášním pojtné událot přdat pojttl tchncký průkaz odczného vozdla a všchny klíč od uzamykacích ytémů vozdla a ovládací prvky všch ntalovaných zabzpčovacích zařízní a zámků vozdla; - k ktrému došlo na úzmí Čké rpublky, přdat pojttl přílušné unní Polc ČR; - k ktrému došlo v zahrančí, oznámt odczní vozdla njn polc na úzmí, kd k odczní došlo, al rovněž Polc ČR a přdat pojttl doklad o přjatém oznámní o odczní motorového vozdla polcí změ, v ktré k odczní došlo a výldk polcjního štřní. 4) Náldky porušní povnnotí a) V případě porušní povnnotí k pravdvým dělním č jných povnnotí přd jdnáním mlouvy: () mají pojttl pojtník právo odtoupt od pojtné mlouvy za podmínk tanovných v občankém zákoníku; odtoupním od mlouvy pojtná mlouva od počátku ruší; odtoupí-l pojtník od mlouvy, nahradí mu pojttl do jdnoho měíc od dn, kdy odtoupní tan účnným, zaplacné pojtné nížné o to, co jž případně z pojštění plnl; odtoupl-l od mlouvy pojttl, má právo také na náklady pojné vznkm a právou pojštění; paušální výš těchto nákladů nbo způob jjch výpočtu můž pojttl určt v azbníku admntratvních poplatků; odtoupí-l pojttl od mlouvy a zíkal-l jž účatník pojštění pojtné plnění, nahradí v též lhůtě pojttl to, co z zaplacného pojtného plnění přahuj zaplacné pojtné; () má pojttl právo nížt pojtné plnění, bylo-l v důldku porušní povnnot pojtníka nbo pojštěného př jdnání o uzavřní mlouvy nbo o jjí změně ujdnáno nžší pojtné, a to o takovou čát, jaký j poměr pojtného, ktré obdržl, k pojtnému, ktré měl obdržt; () má pojttl právo odmítnout pojtné plnění, byla-l příčnou pojtné událot kutčnot, o ktré dozvěděl až po vznku pojtné událot a ktrou nmohl zjtt př jdnávání pojštění nbo jho změny v důldku zavněně npravdvě nbo núplně zodpovězných pímných dotazů pojtníkm nbo pojštěným, pokud by př znalot této kutčnot př uzavírání mlouvy tuto mlouvu nuzavřl nbo pokud by j uzavřl za jných podmínk; odmítnutím pojtného plnění pojštění zanká. b) V případě porušní povnnot oznámt zvýšní pojtného rzka má pojttl právo: () vypovědět pojštění bz výpovědní doby; vypoví-l pojttl pojštění, nálží mu pojtné až do konc pojtného období, v němž pojštění zanklo; jdnorázové pojtné nálží pojttl v tomto případě clé; () natala-l po zvýšní rzka pojtná událot, nížt pojtné plnění úměrně tomu, jaký j poměr pojtného, ktré obdržl, k pojtnému, ktré by měl obdržt, kdyby byl o zvýšní pojtného rzka z oznámní vča dozvěděl. c) V případě porušní prvnčních povnnotí a povnnotí v případě vznku škodné událot má pojttl právo: () nížt pojtné plnění, pokud pojtník, pojštěný nbo oprávněná ooba poruší povnnot tanovné právním přdpy nbo uložné pojtnou mlouvou, nbo nplní pokyny pojttl, a takové porušní nbo nplnění mělo podtatný vlv na vznk pojtné událot, jjí průběh nbo na zvětšní rozahu jjích náldků nbo na zjštění nbo urční výš pojtného plnění nbo na ztížní nbo znmožnění provét vlatní štřní pojttl zjména k zjštění oprávněnot nároku na pojtné plnění nbo rozahu škody, a to úměrně tomu, jaký vlv mělo uvdné porušní na rozah povnnot pojttl pokytnout pojtné plnění; () odmítnout plnění z pojtné mlouvy, jtlž oprávněná ooba uvd př uplatňování práva na plnění z pojštění vědomě npravdvé nbo hrubě zkrlné údaj týkající rozahu a příčny pojtné událot nbo podtatné údaj týkající této událot zamlčí; odmítnutím pojtného plnění pojštění nzanká; () na náhradu nákladů nbo škody, pokud v důldku porušní něktré z povnnotí pojtníkm, pojštěným nbo oprávněnou oobou vznkn pojttl škoda nbo pojttl zbytčně vynaloží náklady; pojttl má právo na náhradu těchto nákladů nbo škody prot oobě, ktrá škodu způobla nbo vynaložní nákladů vyvolala. 5) Odpovědnot za plnění povnnotí Všchna utanovní pojtné mlouvy nbo pojtných podmínk a povnnot vyplývající z právních přdpů, ktré týkají pojštěného, obdobně vztahují na pojtníka, na oobu, ktré byl přdmět pojštění věřn, a na všchny ooby, ktré uplatňují právo na pojtné plnění. Pojtník a pojštěný odpovídají za plnění přdpaných povnnotí k zmírnění újmy a povnnotí měřujících k přdcházní a odvrácní újm těmto oobam. Jou-l jdnání nbo vědomot pojtníka nbo pojštěného právně významné, přhlíží pojttl také k jdnání a vědomot oprávněné ooby nbo oob jdnajících z jjch podnětu nbo v jjch propěch. Článk 12 Štřní pojtné událot a pojtné plnění 1) Pojttl j povnn zahájt štřní pojtné událot bz zbytčného odkladu po oznámní toho, kdo pokládá za oprávněnou oobu a natalou událotí pojuj požadavk na pojtné plnění, nbo ooby, ktrá má na pojtném plnění právní zájm. 2) V případě, ž výldky štřní prokážou, ž ooba, ktrá uplatnla právo na pojtné plnění, nní oprávněnou oobou, dělí jí pojttl tuto kutčnot, jakml j z výldků štřní zřjmá. 3) Oprávněná ooba j povnna pojttl přd výplatou pojtného plnění prokázat, ž jí vědčí právo na pojtné plnění. 4) Pokud nmůž být končno štřní do 3 měíců od oznámní pojtné událot, j pojttl povnn dělt oprávněné oobě důvody, pro ktré nlz štřní ukončt; na žádot dělí pojttl důvody v pímné formě. 5) Pojtné plnění j platné do 15 dnů po ukonční štřní nutného k zjštění xtnc a rozahu povnnot pojttl plnt. Štřní j končno, jakml pojttl dělí jho výldky oprávněné oobě. 6) Pojttl pokytuj pojtné plnění v pnězích v tuzmké měně, pokud nní ujdnáno jnak. Pro přpočt czí měny použj kurzu ofcálně vyhlášného Čkou národní bankou k dn vznku pojtné událot. Má-l oprávněná ooba př provádění opravy nbo náhrady ouvjící pojtnou událotí z zákona nárok na odpočt daně z přdané hodnoty (dál jn DPH ), pokytn pojttl plnění v výš vyčílné bz DPH. V případch, kdy oprávněná ooba tnto nárok nmá, pokytn pojttl plnění v výš vyčílné včtně DPH. 7) V případě škody na věc j pojttl oprávněn udělovat pojštěnému a oprávněné oobě pokyny k nápravě takové škody, včtně urční způobu a míta opravy. Zvýšné náklady tím pojné n pojttl. V případě nplnění těchto pokynů j pojttl povnn vyplatt pojtné plnění pouz v takové výš, v jaké by byl povnn plnt v případě plnění jho pokynů. 8) Pojttl nhradí náklady pojné uplatněním pohldávky na pojtné plnění nbo na zachraňovací náklady. 9) Pojttl j oprávněn odčít od pojtného plnění, jakož od vracného přplatku pojtného, náklady, ktré pojttl vznkly v ouvlot provdním platby z pokynu účatníka pojštění protřdnctvím poštovní poukázky. 10) Oprávněná ooba můž potoupt pohldávku na pojtné plnění pouz ouhlam pojttl. Článk 13 Zachraňovací náklady 1) Zachraňovacím náklady jou účlně vynaložné náklady a) na odvracní bzprotřdně hrozící pojtné událot, b) na zmírnění náldků jž natalé pojtné událot nbo c) vynaložné v důldku plnění povnnot odkldt poškozný pojštěný majtk nbo jho zbytky z hygnckých, kologckých a bzpčnotních důvodů. 2) Za bzprotřdně hrozící pojtnou událot j považován tav, kdy by bz záahu mulo k vznku pojtné událot nvyhnutlně a nutně dojít, přčmž nbylo možné vznku škody č újmy zabránt jným způobm. 3) Vynaložl-l tyto náklady pojtník účlně, má prot pojttl právo na jjch náhradu, jakož na náhradu škody, ktrou v ouvlot touto čnnotí utrpěl. 4) Náhradu zachraňovacích nákladů a náhradu škody vyplatí pojttl do výš 10 % z jdnané pojtné čátky nbo jdnaného lmtu pojtného plnění, max. však v výš Kč pro všchny ooby uplatňující nárok z jdné škodné událot. Jd-l o záchranu žvota a zdraví oob, nahradí pojttl zachraňovací náklady a utrpěnou škodu do výš 30 % z horní hranc pojtného plnění jdnané pro pojtné nbzpčí, z ktrého hrozl vznk pojtné událot nbo z ktrého natala pojtná událot, níž ouví vynaložní zachraňovacích nákladů nbo vznk škody. Článk 14 Forma jdnání 1) Pojtná mlouva muí mít pímnou formu. 2) Vškré doklady týkající pojštění včtně těch, ktré jou přdkládány k prokázání práva na pojtné plnění, jou účatníc pojštění povnn přdkládat v čkém jazyc. V případě dokladů v jném jazyc j nutné přdložt tnto doklad polu jho úřdně ověřným přkladm do čkého jazyka. Náklady na přklad hradí tn, kdo doklad přdkládá. 3) Právní jdnání měřující k změně pojštění (včtně změny rozahu pojštění č výš pojtného nbo jho platnot) anbo k zánku pojštění muí být učněna v pímné formě. 4) Pímná forma j vždy vyžadována v případě změny korpondnční adry. 5) Pokud to pojttl vyžádá, muí být oznámní č jdnání, pro ktré nní pímná forma vyžadována, dodatčně doplněna v pímné formě. K jdnáním č oznámním, ktrá nbudou na výzvu pojttl v tanovné lhůtě doplněna v pímné formě, npřhlíží. 6) Pímná forma j dodržna zjména thdy, j-l vlatnoručně podpána jdnající oobou, zalána lktronckou poštou zaručným lktronckým podpm č protřdnctvím vřjné datové ítě do datové chránky. Článk 15 Doručování 1) K doručování louží zjména korpondnční adra a kontaktní pojní, ktré účatník pojštění děll pojttl v pímné formě č oobně po ověřní vé totožnot. Korpondnční adrou j adra bydlště nbo ídla, popř. jná adra, ktrou účatník pojštění pro tyto účly děll pojttl (v případě dělní adry ooby odlšné od účatníka pojštění n účatník pojštění důldky plynoucí z přdávání korpondnc mz těmto oobam). Korpondnční adrou můž být pouz adra na úzmí Čké rpublky. Kontaktním pojním pak rozumí zjména -mal a tlfonní čílo účatníka pojštění. 2) Účatníc pojštění jou povnn oznámt pojttl bz zbytčného odkladu jakoukolv změnu korpondnční adry a kontaktního pojní. 3) Pímnot mohou být doručovány rovněž na adru zjštěnou v ouladu právním přdpy, na ktré účatník pojštění zdržuj. Doručovat lz protřdnctvím vřjné datové ítě do datové chránky nbo oobním přdáním. 4) Bud-l jakékolv právní jdnání nbo oznámní, ktré nmuí být učněno v pímné formě, učněno z kontaktního pojní dělného pojttl, má za to, ž j učněno přílušným účatníkm pojštění. Takové právní jdnání č oznámní bud tdy považováno za řádně učněné, pokud bud provdno jnou oobou, ktré účatník pojštění umožnl (ať úmylně č númylně) využít vůj -mal č tlfon. Z tohoto důvodu j účatník pojštění povnn bz zbytčného odkladu nformovat pojttl o možném znužtí vé -malové adry č tlfonu (například př prozrazní přítupových údajů k -malové chránc nbo př ztrátě moblního tlfonu). 5) Za doručné do féry adráta pak považují pímnot: a) jjchž přjtí adrát odpřl; okamžkm doruční j pak dn takového odpřní; b) uložné u provozovatl poštovních lužb; okamžkm doruční j pak poldní dn úložní lhůty. 6) Zmaří-l vědomě adrát dojtí, platí, ž jdnání č oznámní řádně došlo. O vědomé zmařní jdná také vždy, když účatník pojštění noznáml pojttl změnu údajů rozhodných pro doručování (např. změnu příjmní, korpondnční adry, kontaktního pojní). 7) Nní-l prokázán jný okamžk doruční, má za to, ž pímnot odlaná využtím provozovatl poštovních lužb došla adrátov 3. pracovní dn po odlání, byla-l však odlána na adru v jném tátu, pak 15. pracovní dn po odlání, a to když adrát, ktrý vědomě doruční zmařl, o zálc ndozvěděl. Článk 16 Rozhodné právo 1) Pojtná mlouva a právní vztahy z ní vyplývající nbo ní ouvjící řídí právním řádm Čké rpublky, ať jž bud tnto vztah poouzn z jakéhokol právního ttulu. 2) Pro pory vyplývající z pojtné mlouvy č ní ouvjící jou přílušné oudy Čké rpublky. trana 4 z 11

5 B. Zvláštní čát Oddíl I. Základní rozah pojštění pojštění kako Článk 17 Přdmět pojštění 1) Pojštění vztahuj na lnční vozdlo uvdné v pojtné mlouvě včtně tandardní a doplňkové výbavy, v provdní a vybavní jmnovtě uvdném v pojtné mlouvě (dál jn vozdlo ). 2) Pojtt lz pouz vozdlo, ktré j zapáno v rgtru lnčních vozdl vdném v Čké rpublc, plňuj podmínky provozu na pozmních komunkacích a j v npoškozném tavu. Článk 18 Úzmní rozah pojštění Pojštění vztahuj, pokud nní v pojtné mlouvě nbo těchto pojtných podmínkách ujdnáno jnak, na pojtné událot, k ktrým dojd na úzmí Evropy v gografckém mylu výjmkou Ilandu, Grónka, Špcbrků, Kanárkých otrovů, Madry, Kypru a Azorkých otrovů. Článk 19 Varanty pojštění Pojštění kako lz podl zvolných pojtných nbzpčí jdnat v něktré z náldujících varant: Pojtná nbzpčí Allrk Havarjní pojštění Pojštění pro případ odczní Varanty pojštění kako Mnkako Mnkako + Odczní Článk 20 Vybavní vozdla zabzpčovacím zařízním 1) Podmínkou pojštění jdnaného v varantách Allrk, Pojštění pro případ odczní, Mnkako + Pojštění pro případ odczní, Rtro (allrk) a Rtro (žvly; odczní; vandalmu) j vybavní pojštěného oobního nbo nákladního vozdla clkovou notí do 3,5 tuny zabzpčovacím zařízním v pojttlm požadovaném rozahu (dál jn povnné zabzpční ). 2) Požadovaný rozah zabzpční: a) oobní vozdla pojtnou čátkou nbo lmtm pojtného plnění: - do 1 ml. Kč včtně: jdno pojttlm akcptované zabzpční vozdla; - od 1 ml. Kč do 1,5 ml. Kč včtně: dvě na obě nzávlá pojttlm akcptovaná zabzpční vozdla nbo aktvní vyhldávací ytém; - nad 1,5 ml. Kč: aktvní vyhldávací ytém b) nákladní vozdla clkovou notí do 3,5 t: - bz omzní výší pojtné čátky nbo lmtu pojtného plnění: jdno pojttlm akcptované zabzpční 3) Pojttlm akcptovaná zabzpční vozdla jou: - moblzér (lktroncké zabzpčovací zařízní blokující natartování motoru vozdla), - mchancké zabzpční pvně pojné karoérí, - alarm ( blokováním funkcí motoru), - pavní vyhldávací ytém (lktroncký zabzpčovací ytém, ktrý protřdnctvím GSM, GPS nbo rádového gnálu umožní vozdlo vyhldat), - aktvní vyhldávací ytém (lktroncký zabzpčovací ytém, ktrý protřdnctvím GSM, GPS nbo rádového gnálu bzprotřdně po noprávněné manpulac vozdlm odšl nformac na dpčrké pracovště npřtržtého ldování, ktré zahájí kroky pro dohldání vozdla). 4) Pojtník a pojštěný zavazují plnt podmínky povnného zabzpční vozdla v mylu těchto pojtných podmínk. V případě, ž vozdlo tyto podmínky nplňuj v době uzavřní pojtné mlouvy, j pojtník povnn podmínky povnného zabzpční plnt njpozděj do dt dnů od dn uzavřní pojtné mlouvy a plnění této povnnot pojttl kdykolv na vyžádání prokázat. 5) Požadované zabzpčovací zařízní j pojtník povnn po clou dobu pojštění udržovat v funkčním a provozuchopném tavu. 6) Pokud vozdlo nplňuj podmínky povnného zabzpční nbo pokud ntalované zabzpčovací zařízní nní v funkčním a provozuchopném tavu, j pojttl v případě pojtné událot odczním vozdla oprávněn nížt pojtné plnění o 50 %. 7) Pojttl můž v případě jdnání pojštění v varantách Allrk, Pojštění pro případ odczní, Mnkako + Pojštění pro případ odczní, Rtro (allrk) a Rtro (žvly; odczní; vandalmu) pokytnout za nadtandardní zabzpční vozdla (zabzpční nad rámc povnného zabzpční) a za zabzpční vozdla aktvním vyhldávacím ytémm lvu na pojtném. Pokud v průběhu trvání pojštění vyjd najvo, ž podmínky pro udělní lvy nbyly plněny,j pojtník povnn zaplatt pojttl čátku odpovídající takto pokytnuté lvě za clou dobu trvání pojštění a pojttl má právo na pojtné v plné výš. Rtro (allrk) havár třt zvířtm Rtro (žvly;odczní; vandalmu) vandalmu žvlní událot požár a výbuch odczní Článk 21 Sytém bonu/malu 1) Pojttl zohldňuj př jdnávání v průběhu trvání pojštění škodný průběh pojštění pojtníka, a to zjména ytémm bonu/malu. Nní-l v pojtné mlouvě ujdnáno jnak, vztahuj ytém bonu/malu pouz na pojštění v varantě Allrk, Havarjní pojštění a Rtro (allrk). 2) Bonu a malu podl doby škodného průběhu člní do tupňů přílušnou výší bonuu (B) / maluu (M): tupň rozhodná doba bonu bonuu v měících (lva) B až víc 60% B až % B až % B9 108 až % B8 96 až % B7 84 až 95 35% B6 72 až 83 30% B5 60 až 71 25% B4 48 až 59 20% B3 36 až 47 15% B2 24 až 35 10% B1 12 až 23 5% základní tupň S 0 až 11 0% tupň rozhodná doba malu maluu v měících (přrážka) M1 1 až 12 10% M2 13 až 24 25% M3 25 až 36 50% M4 37 až 48 80% M5 49 a méně 100% 3) Bonum rozumí lva na pojtném za kladnou délku rozhodné doby pojtníka. 4) Malum rozumí přrážka k pojtnému za zápornou hodnotu rozhodné doby pojtníka. Záporná hodnota rozhodné doby vyjadřuj kutčnot, ž počt rozhodných událotí výrazně zvyšuj pravděpodobnot vznku pojtné událot v budoucnot, a ž z hldka pojtně-matmatckých mtod j třba takovou kutčnot zohldnt přrážkou k pojtnému. 5) Pro tanovní výš bonuu/maluu j určující rozhodná doba. 6) Rozhodnou dobou j doba npřrušného trvání pojštění, ktrá počítá v clých ukončných měících, nížná za každou rozhodnou událot o dál tanovný počt měíců. 7) Rozhodnou událotí j taková pojtná událot, z ktré pojttl pokytl pojtné plnění. 8) Za rozhodnou událot však nní považována pojtná událot: - prokazatlně vznklá vandalmm nbo númylným poškozním třtí oobou, pokud pojšťovně vznklo právo na náhradu škody vůč konkrétní známé oobě; - nzavněná pojštěným nbo jným oprávněným užvatlm vozdla, pokud výš pojtného plnění npřáhla Kč; - způobná vlvm žvlní událot; - za ktrou byla pojttl pokytnuta do jdnoho měíc od úhrady pojtného plnění plná náhrada toho, co pojttl plnl; - zavněná výlučně a prokazatlně jnou oobou nž pojštěným nbo jným oprávněným užvatlm vozdla, pokud na pojttl přšlo právo na náhradu škody v plné výš vůč pojttl vníka z ttulu pojštění odpovědnot za škodu způobnou provozm vozdla. 9) Př uzavírání pojtné mlouvy: - j vozdlo zařazno do přílušného tupně bonuové tupnc, a to na základě údajů uvdných pojtníkm v pojtné mlouvě a doložných orgnálm potvrzní o době trvání a škodném průběhu přdchozího pojštění kryjícího pojtné nbzpčí havár (dál jn Potvrzní ); - doba trvání pojštění uvdná v Potvrzní nžuj za každou rozhodnou událot o 24 měíců; přznaná rozhodná doba j v výš podní hranc měíců daného tupně bonuu; - maxmální výš přznané rozhodné doby j 120 měíců; - pokud nní přznán bonu, j vozdlo zařazno do základního tupně S rozhodnou dobou nula měíců; - lz prokázanou rozhodnou dobu přvét pouz mz vozdly tjné katgor; pro účly tanovní bonuu jou oobní a nákladní vozdla do clkové not 3,5 t považována za vozdla tjné katgor; - nní příputné čítání ouběžné doby pojštění pro tanovní rozhodné doby. 10) Pokud pojttl nobdrží do dvou měíců od počátku pojštění Potvrzní nbo pokud údaj na Potvrzní nodpovídají údajům uvdným v pojtné mlouvě jako uplatněná rozhodná doba, j pojttl oprávněn upravt pojtné od počátku pojštění tak, jak by j tanovl, pokud by mu byly tyto kutčnot v době jdnání pojštění známy. 11) V průběhu trvání pojštění: - bonu přznává, rp. malu uplatňuj v závlot na délc rozhodné doby, a to vždy k datu počátku dalšího pojtného období; - pokud ndošlo k rozhodné událot, navyšuj rozhodná doba o 12 měíců a dochází k pounu na tupnc B/M o 1 tupň; - za každou rozhodnou událot výplatou pojtného plnění do Kč nžuj doud přznaný tupň B/M o 2 tupně a za každou rozhodnou událot výplatou pojtného plnění nad Kč nžuj doud přznaný tupň B/M o 4 tupně; - nově přznaná rozhodná doba j v výš podní hranc měíců přznaného tupně B/M. 12) Dozví-l pojttl o rozhodné událot, ktrá natala v daném pojtném období až poté, co tanovl pojtné na další pojtné období, má právo na úhradu té čát pojtného, ktrá odpovídá rozdílu mz pojtným, ktré by tanovl, jtlž by o této rozhodné událot vča dozvěděl, a tanovným pojtným. 13) Úprava pojtného v závlot na změně tupně bonuu/maluu nní považována za úpravu běžného pojtného na další pojtné období v mylu čl. 9, odtavc 15 těchto pojtných podmínk. Oznámní výš pojtného po zohldnění bonuu/ maluu j oučátí běžného přdpu pojtného. 14) Po zánku pojštění vytaví pojttl na žádot pojtníka potvrzní o době trvání a škodném průběhu pojštění, pokud pojštění nzanklo z důvodu nplacní pojtného. trana 5 z 11

6 Článk 22 Obcné výluky z pojštění 1) Z pojštění nní hrazna cna zvláštní oblby věc. 2) Pojštění nvztahuj na škody: a) vznklé nbo způobné úmylným jdnáním pojštěného, oob jmu blízkých, oob v pracovněprávním č obdobném poměru k pojštěnému nbo jných oob z podnětu pojštěného; b) vznklé př použtí vozdla k trtné čnnot nbo př pokuu o n oobam uvdným v odtavc 2 pím. a) tohoto článku; c) vznklé v době řízní vozdla oobou, ktrá nmá přdpané oprávnění k řízní, nbo oobou, jjíž totožnot nbylo možné ověřt; tato výluka nuplatní v případě odczní vozdla; d) vznklé př řízní vozdla oobou po požtí nbo pod vlvm alkoholu, omamné nbo pychotropní látky nbo léku označného zákazm řídt vozdlo, nbo pod vlvm návykových látk nbo přípravku takovou látku obahujícího; tjně bud pouzováno, npodrobí-l řdč vozdla zjštění, zda nní alkoholm č výš uvdným látkam ovlvněn nbo požj-l alkohol č výš uvdné látky po nhodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjštění, zda přd jízdou nbo běhm jízdy požl alkoholcký nápoj nbo výš uvdnou látku; tato výluka nuplatní v případě odczní vozdla; ) vznklé noprávněným užíváním vozdla oobou blízkou pojštěnému nbo oobou v pracovněprávním č obdobném poměru nbo v mluvním vztahu k pojštěnému; f) k nmž došlo př trtném čnu zpronvěry nbo př pokuu o n; g) způobné přímo nbo npřímo válčným událotm, povtáním, vntrotátním npokoj, záahm tátní nbo úřdní moc a trormm; h) vznklé v důldku změtřní; ) vznklé v důldku jadrných rzk; j) vznklé př motortckých závodch a outěžích rychlotní vložkou, tjně tak př přípravných jízdách k závodům a outěžím, pokud v mlouvě nní ujdnáno jnak; k) vznklé př jízdách na uzavřném okruhu; l) vznklé př jízdách loužících k trénnku řdčkých dovdnotí; m) vznklé v důldku funkčního namáhání, přrozného opotřbní nbo v důldku únavy matrálu, kontrukční nbo výrobní vadou; n) způobné nprávnou obluhou; o) vznklé v důldku únku nbo ndotatku mazacích nbo provozních kapaln nbo vznklé v důldku naátí vody do motoru; p) vznklé př opravě nbo údržbě vozdla nbo v přímé ouvlot těmto pracm; q) vznklé v době, kdy ooba, ktrá přvzala vozdlo, ktré má být přdmětm jjího závazku, má povnnot nahradt případné poškozní, ztrátu č znční vozdla; r) vznklé př čnnot vozdla jako pracovního troj a př jho využtí k manpulac nákladm; ) vznklé noprávněným užíváním vozdla, pokud nbylo přkonáno uzamční chránící vozdlo nbo jná jtcí přkážka použtím íly, kdy topy takovéhoto přkonání přkážky jou zjvné na čátch vozdla, ktré nbyly odczny; t) vznklé na vozdl provozovaném jako nájmní. 3) Poškozní nbo znční pnumatk př provozu vozdla j pojtnou událotí jn thdy, jtlž oučaně došlo z tjné příčny k poškozní jné čát pojštěného vozdla, za ktré j pojttl povnn pokytnout plnění. 4) Pojštění nvztahuj na škody vznklé poškozním nbo znčním vozdla přpravovaným nákladm, pokud oučaně ndošlo k poškozní vozdla z jné příčny, z ktré j pojttl povnn pokytnout pojtné plnění. 5) Poškozní nbo znční lktrckého nbo lktronckého zařízní vozdla zkratm an jakákolv jná tchncká závada na vozdl njou pojtnou událotí. Článk 23 Rozah pojtného plnění 1) Podl rozahu poškozní pokytn pojttl oprávněné oobě pojtné plnění za škodu vznklou na pojštěném vozdl po odpočtu poluúčat náldujícím způobm: a) pojtné plnění př čátčné škodě: () j-l pojtné plnění tanovno na základě účtu za opravu, hradí pojttl náklady na opravu obvyklé v Čké rpublc v rvu doporučném pojttlm nbo v mluvním rvu pojttl, a to v případě, kdy j vozdlo opravováno v zahrančí. Za obvyklé náklady na opravu považuj cna opravy potřbné k odtranění náldků škodné událot, ktrou by v době vznku škody právně účtoval zákazníkov rv oprávněný provádět takovou opravu. Pojttl má právo vyžadovat od pojštěného přdložní orgnálního účtu za opravu a k ověřní právnot účtování doklady o výrobc, kvaltě a množtví účtovaných náhradních dílů. Jdná-l o výměnu tandardní výbavy, doplňkové výbavy, poškozných pnumatk, výfuku nbo akumulátorů lktrcké nrg vozdla má pojttl právo nížt pojtné plnění o čátku odpovídající táří a opotřbní těchto dílů, a to v závlot na přdpokládané žvotnot dílů dl výrobc; () j-l pojtné plnění tanovno tzv. rozpočtm nákladů na opravu, hradí pojttl náklady na matrál a ouvjící opravárnké prác. Za náklady na matrál považují obvyklé náklady na matrál (zohldňují náhradní díly kvaltatvně rovnocnné díly používaným př montáž nových vozdl) za opravy vozdl tjného č obdobného táří a tavu opotřbní jako j pojštěné vozdlo, obvykl vynakládané u nautorzovaných rvů v Čké rpublc. Opravárnké prác a tchnologcké potupy doporučované výrobcm vozdla tanoví v cně za hodnu prác, ktrou by obvykl v daném rgonu účtoval nautorzovaný rv v Čké rpublc. V případě poškozní bzpčnotní výbavy vozdla (včtně jjích čátí) má pojttl právo vyžadovat od pojštěného přdložní orgnálního účtu za nákup nbo opravu poškozných dílů. Jdná-l o výměnu tandardní výbavy, doplňkové výbavy, poškozných pnumatk, výfuku nbo akumulátorů lktrcké nrg vozdla má pojttl právo nížt pojtné plnění o čátku odpovídající táří a opotřbní těchto dílů, a to v závlot na přdpokládané žvotnot dílů dl výrobc. Rozpočt j tanovn obvykl používaným a dotupným xprtním ytémm pojttl. b) pojtné plnění př totální škodě: výš pojtného plnění př totální škodě tanoví pojttl tak, ž od obvyklé cny vozdla k dn pojtné událot odčt obvyklou cnu zbytků, tj. použtlných dílů; zbytky zůtávají v vlatnctví pojštěného (dál jn použtlné zbytky vozdla ); c) pojtné plnění př odczní vozdla, jho čátí nbo výbavy vozdla: pokud nbylo vozdlo nalzno po ohlášní jho odczní do doby, kdy pojttl končl štřní nutné k zjštění rozahu povnnot pojttl plnt, pokytn pojttl pojtné plnění v výš obvyklé cny vozdla v době pojtné událot. V případě odczní bzpčnotní výbavy vozdla (včtně jjích čátí) má pojttl právo vyžadovat od pojštěného přdložní orgnálního účtu za nákup odczných dílů. V případě odczní tandardní výbavy, doplňkové výbavy, pnumatk, výfuku nbo akumulátorů lktrcké nrg vozdla má pojttl právo nížt pojtné plnění o čátku odpovídající táří a opotřbní těchto dílů, a to v závlot na přdpokládané žvotnot dílů dl výrobc. V případě odczní čátí vozdla nbo jho pojštěné tandardní nbo doplňkové výbavy vznká oprávněné oobě právo na pojtné plnění jn za přdpokladu, ž k odczní došlo dmontáží vnějších čátí vozdla nbo vloupáním do uzamčného vozdla. 2) Jtlž byly př opravě provdny změny nbo zlpšní tavu vozdla prot tavu přd pojtnou událotí, nzapočítávají tím pojné vyšší náklady do pojtného plnění. 3) Pojttl nhradí škody vznklé znhodnocním vozdla opravou. 4) Pojttl rovněž nhradí npřímé škody, jako např. náklady pojné nmožnotí užívat vozdlo. Článk 24 Akcptac mluvního rvu pojttl 1) V pojtné mlouvě lz ujdnat, ž pojštěný v případě pojtné událot využj pro opravu vozdla pojttlm doporučný mluvní rv, za což mu pojttl pokytn lvu na pojtném. Výš pokytnuté lvy j v takovém případě uvdna v pojtné mlouvě. 2) V případě pojtné událot j pojštěný povnn využít pojttlm doporučný mluvní rv. Pokud pojštěný tak nuční, níží pojttl pojtné plnění, a to v tjném poměru, v jakém pokytl lvu na pojtném za akcptac mluvního rvu pojttl. 3) Sznam mluvních rvů pojttl pravdlně aktualzuj. Aktuální znam j k dpozc na wbových tránkách pojttl gnral.cz/rvy. Článk 25 Spcfka jdnotlvých varant pojštění kako 1) Allrk Pojštění jdnává pro případ poškozní a znční vozdla v důldku havár (včtně třtu zvířtm), vandalmu, žvlní událot, požáru a výbuchu a dál jdnává pro případ odczní. b) Atnční lužby: Oprávněný užvatl oobního nbo nákladního vozdla do 3,5 t clkové not maxmálně 9 dadly včtně míta řdč nbo nákladního vozdla clkovou notí nad 3,5 t má po dobu trvání pojštění právo na využívání atnčních lužb Gnral Atanc Základní v rozahu a za podmínk uvdných v oddíl III., Zvláštní čát B) těchto pojtných podmínk, nní-l v pojtné mlouvě 2) Havarjní pojštění Pojštění jdnává pro případ poškozní a znční vozdla v důldku havár (včtně třtu zvířtm), vandalmu, žvlní událot, požáru a výbuchu. b) Atnční lužby: Oprávněný užvatl oobního nbo nákladního vozdla do 3,5 t clkové not maxmálně 9 dadly včtně míta řdč nbo nákladního vozdla clkovou notí nad 3,5 t má po dobu trvání pojštění právo na využívání atnčních lužb Gnral Atanc Základní v rozahu a za podmínk uvdných v oddíl III., Zvláštní čát B) těchto pojtných podmínk, nní-l v pojtné mlouvě 3) Pojštění pro případ odczní vozdla Pojštění jdnává pro případ odczní. b) Spcální výluka: pojštění dál nvztahuj na škody vznklé na vozdl a pojštěné výbavě v době odczní. 4) Mnkako Pojštění jdnává pro případ poškozní a znční vozdla v důldku třtu zvířtm, vandalmu, žvlní událot, požáru a výbuchu. b) Spcální výluka: Kromě obcných výluk z pojštění v mylu těchto pojtných podmínk pojštění dál nvztahuj na škody vznklé na vozdl a pojštěné výbavě v důldku vandalmu, pokud taková událot nbyla oznámna bzprotřdně po jjím zjštění polc. 5) Mnkako + Pojštění pro případ odczní vozdla Pojštění jdnává pro případ poškozní a znční vozdla v důldku třtu zvířtm, vandalmu, žvlní událot, požáru a výbuchu a dál jdnává pro případ odczní. b) Spcální výluky: pojštění dál nvztahuj: () na škody vznklé na vozdl a pojštěné výbavě v době odczní; () na škody vznklé na vozdl a pojštěné výbavě v důldku vandalmu, pokud taková událot nbyla oznámna bzprotřdně po jjím zjštění polc. 6) Rtro (allrk) Pojštění jdnává pro případ poškozní a znční vozdla v důldku havár (včtně třtu zvířtm), vandalmu, žvlní událot, požáru a výbuchu a dál jdnává pro případ odczní. b) Atnční lužby: Oprávněný užvatl oobního nbo nákladního vozdla do 3,5 t clkové not maxmálně 9 dadly včtně míta řdč má po dobu trvání pojštění právo na využívání atnčních lužb Gnral Atanc Základní v rozahu a za podmínk uvdných v oddíl III., Zvláštní čát B) těchto pojtných podmínk, nní-l v pojtné mlouvě c) Rozah pojtného plnění: Pojtné plnění v případě čátčné škody tanoví výhradně rozpočtm nákladů na opravu. Pojštění jdnává na první rzko, v takovém případě j lmt pojtného plnění horní hrancí plnění z všch pojtných událotí, k ktrým došlo v průběhu jdnoho pojtného období. trana 6 z 11

7 7) Rtro (žvly, odczní, vandalmu) Pojštění jdnává pro případ poškozní a znční vozdla v důldku vandalmu, žvlní událot, požáru a výbuchu a dál jdnává pro případ odczní. b) Spcální výluky: pojštění dál nvztahuj: - na škody vznklé na vozdl a pojštěné výbavě v důldku vandalmu, pokud taková událot nbyla oznámna bzprotřdně po jjím zjštění polc; - na škody vznklé na vozdl a pojštěné výbavě v době odczní. c) Rozah pojtného plnění: Pojtné plnění v případě čátčné škody tanoví výhradně rozpočtm nákladů na opravu. Pojštění jdnává na první rzko, v takovém případě j lmt pojtného plnění horní hrancí plnění z všch pojtných událotí, k ktrým došlo v průběhu jdnoho pojtného období. Oddíl II. Doplňková pojštění Článk 26 Úvodní utanovní 1) Doplňková pojštění nlz jdnat amotatně, al pouz jako doplněk k tzv. základnímu pojštění. 2) Za základní pojštění považují: a) pojštění kako a b) pojštění odpovědnot z provozu vozdla (dál jn pojštění odpovědnot ), ktré bylo jdnáno na dobu nurčtou, nní-l v pojtné mlouvě ujdnáno jnak. 3) Doplňková pojštění, ktrá lz jdnat: a) Pojštění GAP b) Pojštění kl c) Pojštění náhradního vozdla d) Pojštění zavazadl ) Pojštění poškozní vozdla žvlní událotí f) Pojštění poškozní vozdla př třtu zvířtm g) Pojštění poškozní zaparkovaného vozdla zvířtm 4) Kromě obcných důvodů zánku pojštění v mylu těchto pojtných podmínk a příp. pcfckých důvodů zánku pojštění zankn doplňkové pojštění také vždy njpozděj dnm zánku základního pojštění; j-l jdnáno víc základních pojštění k vozdlu, pak dnm zánku poldního z nch. Článk 27 Úzmní rozah pojštění Pojštění vztahuj, pokud nní v pojtné mlouvě nbo těchto pojtných podmínkách ujdnáno jnak, na pojtné událot, k ktrým dojd na úzmí Evropy v gografckém mylu výjmkou Ilandu, Grónka, Špcbrků, Kanárkých otrovů, Madry, Kypru a Azorkých otrovů. Článk 28 Spcfka doplňkových pojštění 1) Pojštění GAP Pojštění GAP lz jdnat pouz pro nové oobní vozdlo nbo nové nákladní vozdlo do 3,5 t clkové not, v tandardní a doplňkové výbavě uvdné v pojtné mlouvě k datu jdnání pojštění, a to jn k pojštění kako v rozahu allrk. Pojštění GAP nlz jdnat pro vozdlo právm přdnotní jízdy, pro vozdlo určné pro přpravu nbzpčného nákladu, an pro vozdlo tax. Pojštění jdnává na dobu určtou v délc 36 měíců. Počátk pojštění j hodný počátkm pojštění základního pojštění, ktrý j uvdn v pojtné mlouvě. Pojštění zanká také výplatou pojtného plnění z pojštění GAP; v takovém případě má pojttl nárok na pojtné do konc pojtného období, v ktrém došlo k totální škodě na vozdl nbo k odczní vozdla. b) Výklad pcálních pojmů Pro účly pojštění GAP platí náldující výklad: novým vozdlm rozumí vozdlo zakoupné v ít autorzovaných prodjců přílušné tovární značky v ČR, od jhož prvního data uvdní do provozu nuplynulo víc nž 180 kalndářních dnů; pořzovací cnou rozumí cna vozdla včtně DPH, pokud pojštěný nní plátcm DPH, nbo bz DPH, pokud pojštěný j plátcm DPH, ktrá j uvdna na faktuř, daňovém dokladu, kupní nbo langové mlouvě vztahující k vozdlu, a to včtně jho tandardní a doplňkové výbavy, výjmkou té, ktrá j vyloučna z pojštění dl těchto pojtných podmínk. V pořzovací cně njou dál zahrnuty jakékolv poplatky a další lužby pojné pořízním vozdla. Pojtná čátka v základním pojštění odpovídá k datu jdnání pojštění pořzovací cně vozdla. c) Pojtné nbzpčí a pojtná událot Pojštění jdnává pro případ fnanční újmy vznklé pojštěnému tím, ž pojtné plnění pokytnuté pojštěnému z základního pojštění př totální škodě nbo př odczní vozdla ndoáhn výš pořzovací cny vozdla. d) Spcální výluky pojštění dál nvztahuj na: () škodnou událot, ktrá nzakládá nárok na pojtné plnění z základního pojštění; () doplňkovou výbavu dodanou do vozdla po jdnání pojštění; () náklady nbo jakékolv jné fnanční ztráty, za něž j pokytnuto plnění z jného pojštění nbo jného zdroj, včtně náhrad DPH. ) Pojtné plnění a jho lmt, poluúčat Pojtné plnění tanoví jako oučt čátky A a čátky B, kdy () A rozumí poluúčat, ktrou pojštěný podílí na pojtném plnění z základního pojštění, a () B rozumí čátka, ktrá odpovídá rozdílu mz pořzovací cnou vozdla a obvyklou cnou vozdla k datu pojtné událot tanovnou pojttlm v základním pojštění (nížnou v případě totální škody o použtlné zbytky vozdla). Na základě žádot oprávněné ooby pojttl pokytn pojtné plnění z pojštění GAP v případě, kdy j pojštěnému pokytnuto plnění z pojštění odpovědnot jného vozdla a pojštěný uplatní a prokáž právní nárok na náhradu vznklé kutčné škody na pojštěném vozdl způobné jným vozdlm. V takovém případě pojtné plnění z pojštění GAP tanoví jako rozdíl mz pořzovací cnou vozdla a obvyklou cnou vozdla tanovnou odpovědnotním pojttlm toho jného vozdla, nížnou o obvyklou cnu použtlných zbytků vozdla. Lmt pojtného plnění uvdný v pojtné mlouvě j njvyšší hrancí pojtného plnění a ční njvýš 50 % pořzovací cny vozdla, maxmálně však Kč. Pojštění jdnává bz poluúčat pojštěného. Součt pojtného plnění pokytnutého z základního pojštění, obvyklé cny použtlných zbytků vozdla a pojtného plnění z pojštění GAP nmí přáhnout pořzovací cnu vozdla. V případě, ž pojttl nížl pojtné plnění v základním pojštění, níží v tjném poměru pojtné plnění z pojštění GAP. V případě, ž došlo v průběhu trvání pojštění k změně pojtné čátky v základním pojštění z důvodu poklu hodnoty vozdla, níží pojtné plnění z pojštění GAP tjným poměrm, v jakém j pojtná čátka v základním pojštění k datu pojtné událot vůč pojtné čátc tanovné k datu počátku pojštění. 2. Pojštění kl Pojštění kl lz jdnat k pojštění odpovědnot nbo k pojštění kako v varantě Allrk, Havarjní pojštění, Mnkako nbo Rtro. Pojštění nlz jdnat pro motocykly, přípojná vozdla, tříkolky, čtyřkolky an něžné kútry. Pojštění vztahuj na klo člního okna, zadního okna a bočních okn pojštěného vozdla (dál jn kla vozdla ), ktrá jou způobm tanovným výrobcm přpvněna k vozdlu a v době jdnání pojštění jou v npoškozném tavu. Za klo jou pro účly tohoto pojštění považovány jné orgnální výplně okn dodávané výrobcm vozdla. b) Pojtné nbzpčí a pojtná událot Pojštění jdnává pro případ poškozní nbo znční kl pojštěného vozdla v důldku havár, žvlní událot, odczní a vandalmu. c) Spcální výluky pojštění dál nvztahuj na: () škody na věcch pojných pojštěným kly vozdla (dálnční známky, ochranné fol, clony apod.); () škody ouvjící (poškozní laku, čalounění apod.); () škody vznklé poškozním nbo znčním pojštěných kl vozdla přpravovaným nákladm; (v) případy, kdy došlo k škodné událot na pojštěných klch odczním vozdla nbo v případě totální škody na vozdl. d) Spoluúčat Pojštění jdnává bz poluúčat pojštěného, nní-l v pojtné mlouvě tanovno jnak. 3. Pojštění náhradního vozdla Pojštění náhradního vozdla lz jdnat pouz pro oobní vozdlo nbo nákladní vozdlo do 3,5 t clkové not, a to k pojštění odpovědnot nbo pojštění kako v varantě Allrk, Havarjní pojštění, Mnkako nbo Rtro. b) Pojtné nbzpčí a pojtná událot Pojštění jdnává pro případ, kdy oprávněný užvatl vozdla vynaloží náklady na pronájm/zapůjční náhradního vozdla po dobu opravy pojštěného vozdla poškozného př dopravní nhodě. Pojštění nvztahuj na náklady vynaložné na provoz (pohonné y, mytí, čštění a obdobné lužby), údržbu a opravy náhradního vozdla. Nárok na pojtné plnění vznká za přdpokladu oučaného plnění náldujících podmínk: () k poškozní pojštěného vozdla došlo př dopravní nhodě; () pojštěné vozdlo j opravováno v autorzovaném rvu nbo v mluvním rvu pojttl; () doba opravy pojštěného vozdla přkročí 8 normohodn dl čaových norm tanovných výrobcm vozdl; (v) pojštěný prokáž dobu opravy fakturou za opravu pojštěného vozdla; (v) pojštěný přdloží mlouvu o pronájmu náhradního vozdla, fakturu nbo jný daňový doklad za pronájm náhradního vozdla a doklad o úhradě pronájmu; (v) náhradní vozdlo j zapůjčno v ČR. c) Pojtné plnění a poluúčat Pojttl pokytn pojtné plnění v výš prokázaných nákladů na pronájm náhradního vozdla tjné katgor jako j katgor pojštěného vozdla, maxmálně však do výš obvyklé cny pronájmu zvolného náhradního vozdla v daném rgonu, njvýš však do výš dnního lmtu jdnaného v pojtné mlouvě. Pojštění jdnává bz poluúčat, nní-l v pojtné mlouvě tanovno jnak. 4. Pojštění zavazadl Pojštění zavazadl lz jdnat pouz pro oobní vozdlo, a to k pojštění kako v varantě Allrk, Havarjní pojštění nbo Rtro (allrk). Pojštění vztahuj na zavazadla všch oob přpravovaných v pojštěném vozdl. Pojštěná zavazadla muí být v vlatnctví pojštěného nbo j pojštěný po právu užívá. Oprávněnou oobou j vlatník zavazadla. Pojštění nvztahuj na náklad vozdla. b) Výklad pcálních pojmů Pro účly pojštění zavazadl platí náldující výklad: zavazadlm rozumí věc oobní potřby nbo přdměty potřbné k výkonu prác, obvyklé pro daný účl cty, ktré pojštěný vzal na ctu, případně j pořídl běhm ct; za přkonání přkážky př vloupání do vozdla npovažuj vnknutí do vozdla nzjštěným způobm nbo vnknutí npvnou těnou č tropm (např. plachtovna); ztrátou zavazadla rozumí tav, kdy pojštěný ztratl nzávl na vé vůl možnot zavazadlm dponovat. trana 7 z 11

8 c) Pojtné nbzpčí a pojtná událot Pojštění jdnává pro případ škody vznklé poškozním, znčním, ztrátou nbo odczním zavazadla v důldku: () žvlní událot pokud tato událot pothla rovněž njdřív vozdlo přpravující zavazadlo; () vloupání do vozdla pojštění vztahuj na ty případy, kdy k vloupání do vozdla došlo mz 6 a 22 hodnou, a to přtož vozdlo bylo zcla uzamčno, mělo uzavřna všchna okna včtně třšního, byly v čnnot zabzpčovací ytémy a zavazadlo bylo uložno v uzavřném a uzamčném zavazadlovém protoru vozdla tak, ž nbylo z vnějšku vdět, a kdy vloupání do vozdla bylo štřno polcí a pojštěný přdloží pojttl doklad o ukonční tohoto štřní; () dopravní nhody jd-l o škodu vznklou ztrátou zavazadla př dopravní nhodě, pak pojštění vztahuj pouz na ty případy, kdy byl pojštěný v důldku zranění, bolt, šoku nbo bzvědomí zbavn možnot zavazadlo opatrovat a kdy byla dopravní nhoda štřna polcí. d) Spcální výluky z pojštění pojštění dál nvztahuj na: () pníz, šky, platbní karty, cnny, vkladní knížky, cnné papíry, ctovní pay, řdčké průkazy, jízdnky, ltnky a jné doklady, průkazy a oprávnění všho druhu, klíč; () klnoty, věc z drahých kovů, drahé kovy, věc běratlkého zájmu, tarožtnot, věc umělcké a htorcké hodnoty a jné cnnot; () motorová vozdla, přívěy, motocykly, motokola a obdobná zařízní vlatním pojzdovým pohonm, ltadla, rogala, horkovzdušné balony, lodě, plavdla apod., včtně jjch náhradních dílů, oučátí a přílušntví; (v) fotografcké nbo flmovací přítroj, počítač, moblní tlfony, přítroj audovzuální tchnky, lktroncké a optcké přítroj a jjch přílušntví; (v) zvířata; (v) plány, projkty, prototypy a záznamy na nočích zvuku a obrazu, případně na jných nformačních a řídcích ytémch; (v) přdměty přpravované pro třtí ooby na základě přpravní mlouvy nbo v rámc přpravy oob; (v) přdměty přpravované pro třtí ooby, pokud njou tyto ooby zárovň poluctujícím; (x) cgarty, alkohol, otatní návykové látky, léky. ) Pojtné plnění, poluúčat Pojttl pokytn pojtné plnění v výš přměřných nákladů na opravu zavazadla, maxmálně však do výš obvyklé cny zavazadla k dn pojtné událot. Přměřným nákladm na opravu rozumí cna opravy zavazadla nbo jho čát, ktrá j v době vznku pojtné událot v mítě obvyklá. Bylo-l zavazadlo poškozno tak, ž jj nlz an po opravě řádně užívat jako věc bz vady, nbo bylo-l zavazadlo znčno, odczno nbo ztracno, pokytn pojttl pojtné plnění do výš obvyklé cny zavazadla k dn pojtné událot. Použtlné zbytky poškozného nbo znčného zavazadla zůtávají v vlatnctví pojštěného a o jjch obvyklou cnu výš pojtného plnění vždy níží. Bylo-l po pokytnutí pojtného plnění odczné zavazadlo nbo jho čát nalzno, vrátí pojštěný pojttl čátku odpovídající pokytnuté náhradě po odpočtu nákladu na znovunabytí zavazadla a škody, ktrá na zavazadl byla způobna. Pokud pojštěný nprokáž vlatnctví odczného zavazadla, j pojttl oprávněn nížt pojtné plnění nbo pojtné plnění npokytnout. Pojštění jdnává poluúčatí pojštěného v výš uvdné v pojtné mlouvě, nní-l v pojtné mlouvě tanovno jnak. 5. Pojštění poškozní vozdla žvlní událotí Pojštění pro případ poškozní vozdla žvlní událotí lz jdnat pouz pro oobní vozdlo nbo nákladní vozdlo do 3,5 t clkové not, a to k pojštění odpovědnot. b) Pojtné nbzpčí a pojtná událot Pojštění jdnává jako pojštění na první rzko pro případ poškozní nbo znční pojštěného vozdla, jho čátí nbo tandardní výbavy, v důldku pojtného nbzpčí: žvlní událot nbo požár. Pojštění nvztahuj na doplňkovou výbavu vozdla. c) Pojtné plnění a jho lmt, poluúčat Lmt pojtného plnění jdnává v výš Kč, nní-l v pojtné mlouvě Pojttl npokytuj pojtné plnění rozpočtm. Pojštění jdnává poluúčatí v výš Kč, nní-l v pojtné mlouvě 6. Pojštění poškozní vozdla př třtu zvířtm Pojštění poškozní vozdla př třtu zvířtm lz jdnat pouz pro oobní vozdlo nbo nákladní vozdlo do 3,5 t clkové not, a to k pojštění odpovědnot. V pojtné mlouvě můž být také ujdnáno, ž toto pojštění j oučátí jdnaného pojštění odpovědnot. b) Pojtné nbzpčí a pojtná událot Pojštění jdnává jako pojštění na první rzko. Pojtnou událotí j poškozní nbo znční pojštěného vozdla nbo jho tandardní výbavy náldkm třtu pojštěného vozdla zvířtm na úzmí ČR. Pojštění nvztahuj na doplňkovou výbavu vozdla. c) Spcální výluky pojštění dál nvztahuj na případy, kdy oprávněný užvatl vozdla bz důvodu hodného zřtl: () noznámí vznk škodné událot atnční lužbě Gnral Atanc (lužba j k doažní 24 hod. dnně, 365 dní v roc na tlfonním číl ) a/nbo () ntrvá na mítě dopravní nhody až do jjího příjzdu nbo na toto míto nprodlně nvrátí po pokytnutí nbo přvolání pomoc a/nbo () numožní atnční lužbě pořídt fotodokumntac z míta nhody. Tyto výluky nuplatní, byla-l škodná událot štřna polcí. d) Pojtné plnění a jho lmt, poluúčat Lmt pojtného plnění jdnává v výš Kč, nní-l v pojtné mlouvě Pojštění jdnává poluúčatí v výš Kč, nní-l v pojtné mlouvě Pojttl npokytuj pojtné plnění rozpočtm. 7. Pojštění poškozní zaparkovaného vozdla zvířtm Pojštění pro případ poškozní zaparkovaného vozdla zvířtm lz jdnat pouz pro oobní vozdlo nbo nákladní vozdlo do 3,5 t clkové not, a to k pojštění odpovědnot. V pojtné mlouvě můž být také ujdnáno, ž toto pojštění j oučátí jdnaného pojštění odpovědnot. b) Pojtné nbzpčí a pojtná událot Pojštění jdnává jako pojštění na první rzko. Pojštění jdnává pro případ, kdy na zaparkovaném pojštěném vozdl poškodí zvíř tyto čát motorového protoru: kably a kablové vazky, brzdovou outavu, chladící outavu nbo odhlučnění. c) Pojtné plnění a jho lmt, poluúčat Lmt pojtného plnění jdnává v výš Kč, nní-l v pojtné mlouvě Pojštění jdnává poluúčatí v výš Kč, nní-l v pojtné mlouvě Pojttl npokytuj pojtné plnění rozpočtm. Oddíl III. Atnční lužby Článk 29 Přdmět pojštění Pojštění atnčních lužb vztahuj na náldující vozdla uvdná v pojtné mlouvě, nní-l v pojtné mlouvě nbo těchto pojtných podmínkách uvdno jnak: a) oobní nbo nákladní vozdla do 3,5 t clkové not, maxmálně 9 dadly včtně míta řdč (dál jn vozdlo do 3,5 t ) b) nákladní vozdla clkovou notí nad 3,5 t (dál jn vozdlo nad 3,5 t ). Článk 30 Úzmní rozah pojštění Atnční lužby jou pokytovány na úzmí Čké rpublky a dál na otatním úzmí Evropy výjmkou Azorkých otrovů, Ilandu, Grónka, Kanárkých otrovů, Kypru, Madry, Ruka a Špcbrků (dál jn zahrančí ). V Albán, Běloruku, Moldáv a Ukrajně jou atnční lužby pokytovány pouz v rozahu mítních podmínk a možnotí. Článk 31 Oprávněná ooba v pojštění atnčních lužb Oprávněnou oobou pro črpání atnčních lužb j každá fyzcká ooba ctující v pojštěném vozdl, maxmální počt oprávněných oob př jdné pojtné událot j dán počtm dadl uvdných v tchnckém průkazu pojštěného vozdla. Článk 32 Črpání atnčních lužb 1) Atnční lužby jou pokytovány výhradně protřdnctvím mluvního partnra pojttl polčnot Europ Atanc.r.o. (dál jn pokytovatl atnc ), 24 hodn dnně, 365 dní v roc, a to na základě tlfoncké žádot oprávněné ooby na tlfonním číl: př volání z tuzmka a př volání z zahrančí. 2) Na mítě záahu (pokytnutí atnční lužby) j oprávněná ooba povnna potvrdt na zakázkovém ltě, případně na vytavném daňovém dokladu rozah a cnu provdné lužby. Článk 33 Spcální výluky z pojštění 1) pojštění atnčních lužb dál nvztahuj na npojízdnot vozdla: a) způobnou dfktm pnumatky, nní-l v těchto pojtných podmínkách uvdno výlovně jnak; b) způobnou pochybním pojštěného nbo oprávněné ooby, např. ndotatk pohonných, záměna pohonných, ztráta klíčků od vozdla (dál jn klíčků ), zabouchnutí klíčků, zlomní klíčků, vybtí tartovacího akumulátoru, rozlomní pínací kříňky, poškozní lktrcké ntalac a poškozní zámku zpátčky; nní-l v těchto pojtných podmínkách nbo v pojtné mlouvě výlovně uvdno jnak; c) vznklou na vozdl, ktré nplňovalo podmínky tchncké způoblot k provozu na pozmních komunkacích podl zvláštních právních přdpů, nbo na vozdl, u ktrého nbyla plněna povnnot pravdlné tchncké prohlídky (tzv. nmělo platnou STK); d) vznklou př dopravní nhodě úmylně zavněné řdčm pojštěného vozdla č v důldku jho bvraždy č pokuu o bvraždu; ) vznklou př jdnání oprávněných oob, ktré j trtným čnm č pokum o něj; 2) Pojštění atnčních lužb dál nvztahuj: a) na úhradu nákladů zaplacných bz přdchozího ouhlau pokytovatl atnc; b) na úhradu nákladů pojných přpravou nákladu. Článk 34 Varanty atnčních lužb Pojštění atnčních lužb nlz jdnat amotatně, vždy jdná o doplňkové pojštění. Pojštění atnčních lužb zanká njpozděj polu zánkm základního pojštění, k němuž bylo jako doplněk určno. Varanty atnčních lužb jou: A) Gnral Atanc (Základní, Rozšířná, Rozšířná Plu) 1) Úvodní utanovní Pojštění atnčních lužb Gnral Atanc j oučátí pojštění kako oobního nbo nákladního vozdla v varantě Allrk, Havarjní pojštění nbo Rtro (allrk) jdnaného v mylu těchto pojtných podmínk. Dál j pojštění a- trana 8 z 11

9 tnčních lužb Gnral Atanc oučátí pojštění odpovědnot jdnaného u pojttl na dobu nurčtou pro oobní nbo nákladní vozdlo. 2) Varanty atnční lužby Gnral Atanc Atnční lužby Gnral Atanc jou pokytovány v 3 náldujících varantách, ktré lší rozahm pokytovaných atnčních lužb a výší lmtů pojtného plnění: a) Gnral Atanc Základní b) Gnral Atanc Rozšířné c) Gnral Atanc Rozšířné Plu Varanta pokytované atnční lužby j uvdna v pojtné mlouvě nbo v těchto pojtných podmínkách. 3) Pojtná událot Pojtnou událotí j vždy npojízdnot pojštěného vozdla nbo jho nzpůoblot k provozu na pozmních komunkacích (dál jn npojízdnot ) způobná: a) havárí, pokud k ní došlo př třtu vozdla (tdy př událot, ktrá půobí na vozdlo bzprotřdně, zvnějšku, náhl a mchancky) na pozmní komunkac; b) poruchou vozdla, jhož táří k dn počátku pojštění npřáhlo 11 lt od data prvního uvdní vozdla do provozu, pokud k poruš došlo př provozu vozdla na pozmní komunkac. Poruchou pro účly těchto pojtných podmínk rozumí závada na vozdl, k ktré dojd na pozmních komunkacích a ktrá způobí, ž j vozdlo zcla nbo čátčně nfunkční; za poruchu j považováno také zamrznutí pohonných. Pojtnou událotí v varantě Gnral Atanc Rozšířné a Rozšířné Plu j navíc také npojízdnot vozdla způobná náldujícím pochybním pojštěného nbo oprávněné ooby: záměna pohonných, ztráta klíčků od vozdla, zabouchnutí klíčků, zlomní klíčků, vybtí tartovacího akumulátoru nbo rozlomní pínací kříňky. B) Gnral Top Atanc 1) Úvodní utanovní Pojštění atnčních lužb Gnral Top Atanc lz jdnat pouz jako doplňkové pojštění. Nní-l v pojtné mlouvě uvdno jnak, lz toto pojštění jdnat pouz k pojštění odpovědnot z provozu vozdla jdnanému na dobu nurčtou nbo k kako pojštění v varantě Allrk, Havarjní pojštění nbo Rtro (allrk), v všch těchto případch lz však toto pojštění jdnat pouz pro vozdlo do 3,5t nbo vozdlo nad 3,5t, jhož táří j k dn počátku pojštění maxmálně 20 lt od data prvního uvdní vozdla do provozu. 2) Pojtná událot Pojtnou událotí j vždy npojízdnot vozdla způobná: a) havárí, pokud k ní došlo př třtu vozdla (tdy př událot, ktrá půobí na vozdlo bzprotřdně, zvnějšku, náhl a mchancky) na pozmní komunkac; b) poruchou vozdla, Poruchou pro účly těchto pojtných podmínk rozumí závada na vozdl, k ktré dojd na pozmních komunkacích a ktrá způobí, ž j vozdlo zcla nbo čátčně nfunkční; za poruchu j považováno také zamrznutí pohonných. Pojtnou událotí v varantě Gnral Top Atanc j také npojízdnot vozdla způobná náldujícím pochybním pojštěného nbo oprávněné ooby: záměna pohonných, ztráta klíčků od vozdla, zabouchnutí klíčků, zlomní klíčků, vybtí tartovacího akumulátoru nbo rozlomní pínací kříňky. Dál j pojtnou událotí v varantě Gnral Top Atanc u vozdl do 3,5 t také npojízdnot vozdla způobná dfktm pnumatky. C) Gnral Top Atanc PLUS 1) Úvodní utanovní Pojštění atnčních lužb Gnral Top Atanc PLUS lz jdnat pouz jako doplňkové pojštění. Nní-l v pojtné mlouvě uvdno jnak, lz toto pojštění jdnat pouz k pojštění odpovědnot z provozu vozdla jdnanému na dobu nurčtou nbo k kako pojštění v varantě Allrk, Havarjní pojštění nbo Rtro (allrk), v všch těchto případch lz však toto pojštění jdnat pouz pro vozdlo do 3,5 t, jhož táří j k dn počátku pojštění maxmálně 20 lt od data prvního uvdní vozdla do provozu. 1) Pojtná událot Pojtnou událotí j odczní vozdla a dál také npojízdnot vozdla způobná: a) havárí, pokud k ní došlo př třtu vozdla (tdy př událot, ktrá půobí na vozdlo bzprotřdně, zvnějšku, náhl a mchancky) na pozmní komunkac; b) poruchou vozdla, poruchou pro účly těchto pojtných podmínk rozumí závada na vozdl, k ktré dojd na pozmních komunkacích a ktrá způobí, ž j vozdlo zcla nbo čátčně nfunkční; za poruchu j považováno také zamrznutí pohonných ; Pojtnou událotí v pojštění Gnral Top Atanc PLUS j také npojízdnot vozdla způobná náldujícím pochybním pojštěného nbo oprávněné ooby: záměna pohonných, ndotatk pohonných, ztráta klíčků od vozdla, zabouchnutí klíčků, zlomní klíčků, vybtí tartovacího akumulátoru nbo rozlomní pínací kříňky. Dál j pojtnou událotí v pojštění Gnral Top Atanc PLUS také npojízdnot vozdla způobná dfktm pnumatky. c) žvlní událotí; d) vandalmm; ) odczním čátí vozdla. Článk 35 Rozah pojštění a 1) Dojd-l k pojtné událot, má oprávněná ooba podl varanty jdnaného pojštění právo na pokytnutí atnčních lužb v rozahu a do výš lmtu dl náldujícího: 1a) Tabulka atnčních lužb pro vozdla do 3,5t: Atnční lužby (vozdla do 3,5t) Čká rpublka příjzd atnční lužby a oprava na mítě Gnral Atnc Základní Rozšířné Rozšířné Plu Gnral Top Atanc Gnral Top Atanc PLUS 60 mn. 60 mn. 60 mn. 60 mn. 180 mn. odtah vozdla úchova vozdla náhradní vozdlo náhradní vozdlo na 5 dnů př havár a t n c p ř záměně pohonných vybtí tartovacího akumulátoru ztrátě, zabouchnutí nbo zlomní klíčků rozlomní pínací kříňky ndotatku pohonných na 3 dny na 3 dny na 3 dny na 3 dny na 5 dnů na 24 hodn na 24 hodn na 24 hodn na 24 hodn na 5 dnů n n ano n n n n n n ano dfktu pnumatky n n náhradní přprava oob n n n n ano náklady na ubytování n n n n ano rpatrac vozdla n n n n ano POV 1) Kč Kč Kč Kč Kč 2) HAV Kč x x Zahrančí příjzd atnčního vozdla a oprava na mítě 60 mn. 60 mn. 60 mn. 60 mn. 180 mn. odtah vozdla úchova vozdla náhradní vozdlo a t n c p ř záměně pohonných vybtí tartovacího akumulátoru ztrátě, zabouchnutí nbo zlomní klíčků rozlomní pínací kříňky ndotatku pohonných na 3 dny na 3 dny na 3 dny na 3 dny na 5 dnů na 24 hodn na 24 hodn na 24 hodn na 24 hodn na 5 dnů n n n n ano dfktu pnumatky n n tlfoncké tlumoční přdání vzkazu náhradní přprava oob n n náklady na ubytování n n rpatrac vozdla n n n n ano POV 1) Kč Kč Kč Kč Kč 2) HAV Kč x x 1) lmt pojtného plnění pro pokytnutí atnčních lužb, ktré jou oučátí/doplňkovým pojštěním k pojštění odpovědnot 2) lmt pojtného plnění pro pokytnutí atnčních lužb, ktré jou oučátí/doplňkovým pojštěním k pojštění kako v varantě Allrk, Havarjní pojštění nbo Rtro (allrk) trana 9 z 11

10 1b) Tabulka atnčních lužb pro vozdla nad 3,5t: Atnční lužby (vozdla nad 3,5t) Čká rpublka příjzd atnčního vozdla a oprava na mítě Gnral Atnc Základní Rozšířné Gnral Top Atanc ano ano ano 60 mn. 60 mn. 60 mn. odtah vozdla ano ano ano úchova vozdla a p t ř n c záměně pohonných vybtí tartovacího akumulátoru ztrátě, zabouchnutí nbo zlomní klíčků rozlomní pínací kříňky ano ano ano na 3 dny na 3 dny na 3 dny POV 1) Kč Kč Kč HAV 2) Zahrančí příjzd atnčního vozdla a oprava na mítě Kč x ano ano ano 60 mn. 60 mn. 60 mn. odtah vozdla ano ano ano úchova vozdla ano ano ano a p t ř n c záměně pohonných vybtí tartovacího akumulátoru ztrátě, zabouchnutí nbo zlomní klíčků rozlomní pínací kříňky na 3 dny na 3 dny na 3 dny tlfoncké tlumoční přdání vzkazu náhradní přprava oob n n ano náklady na ubytování n n ano POV HAV 2) Kč Kč Kč x Kč 1) lmt pojtného plnění pro pokytnutí atnčních lužb, ktré jou oučátí/doplňkovým pojštěním k pojštění odpovědnot 2) lmt pojtného plnění pro pokytnutí atnčních lužb, ktré jou oučátí/doplňkovým pojštěním k pojštění kako v varantě Allrk nbo Havarjní pojštění 2) Pokud j pro vozdlo jdnáno oučaně pojštění odpovědnot a pojštění kako, ktré opravňuj k využívání atnčních lužb, případně doplňkové pojštění Gnral Top Atanc nbo Gnral Top Atanc PLUS, potom lmty pojtného plnění určné pro jdnotlvé varanty atnční lužby, ktré jou vyjádřné fnanční čátkou, čítají. Nčítají však lmty určné dobou nároku u lužb lmtovaných čam (doba opravy vozdla na mítě pojtné událot, doba úchovy vozdla, doba zapůjční náhradního vozdla). 3) Pro případy pojtných událotí natalých v důldku poruchy vozdla (č v důldku pochybní nbo dfktu pnumatky tam, kd to pojtné podmínky přpouštějí) j pojštění lmtováno maxmálně dvěma škodným událotm za každé jdno pojtné období. V těchto případch j pojttl povnn pokytnout atnční lužby jn za dvě pojtné událot, ktré nataly v průběhu jdnoho pojtného období. Článk 36 Pop pokytovaných atnčních lužb Oprávněná ooba má v případě pojtné událot právo na pokytnutí těchto atnčních lužb v závlot na varantě jdnaného pojštění a v rozahu a lmty dl tabulk pro jdnotlvé varanty atnčních lužb: atnc př dfktu pnumatky: oprava nbo výměna poškozné pnumatky na mítě, případně odtah npojízdného vozdla z míta pojtné událot do njblžšího vhodného rvu; za dfkt pnumatky npovažuj ztráta tlaku u zaparkovaného vozdla, nbo poškozní vntlku kola; náklady za matrál a náhradní díly njou přdmětm pojtného plnění; atnc př ndotatku pohonných : dovoz pohonných př jjch ndotatku; náklady za pohonné y njou přdmětm pojtného plnění; atnc př rozlomní pínací kříňky: odtah npojízdného vozdla z míta pojtné událot do njblžšího vhodného rvu; atnc př vybtí tartovacího akumulátoru: natartování vozdla, dobtí akumulátoru na mítě, případně odtah npojízdného vozdla z míta pojtné událot do njblžšího vhodného rvu; náklady za matrál a náhradní díly njou přdmětm pojtného plnění; atnc př záměně pohonných : odtah npojízdného vozdla z míta pojtné událot do njblžšího vhodného rvu. Náklady na pohonné y, matrál, náhradní díly a případné náklady na opravu škody na vozdl v důldku záměny pohonných njou přdmětm pojtného plnění; atnc př zamrznutí pohonných odtah npojízdného vozdla z míta pojtné událot do njblžšího vhodného rvu; zamrznutím pohonných rozumí taková změna vlatnotí pohonné y, ktrá j vyvolána klmatckým podmínkam a má za náldk nfunkčnot palovacího agrgátu (motoru) vozdla; atnc př ztrátě, zabouchnutí nbo zlomní klíčků: otvřní vozdla na mítě, případně dopravní npojízdného vozdla z míta událot do njblžšího vhodného rvu; náhradní přprava oob / náklady na ubytování a) v pojštění atnčních lužb Gnral Top Atanc má oprávněná ooba v případě, ž nlz v zahrančí uvét pojštěné vozdlo do provozuchopného tavu do 24 hodn od nahlášní pojtné událot pokytovatl atnc, ) nárok na zajštění a úhradu nákladů za náhradní přpravu oprávněných oob z míta pojtné událot, po dohodě přpravovaným oobam buď do cíl cty nbo do míta bydlště konomcky njvýhodnějším dopravním protřdkm (vlak II. třídy, autobu), a to do výš tanovných lmtů, nbo ) nárok na úhradu nákladů za ubytování oprávněných oob, v maxmální výš 75 EUR za noc a vozdlo, a to po dobu njvýš 2 nocí, přčmž doba ubytování nmí přáhnout dobu opravy vozdla; b) v pojštění atnčních lužb Gnral Top Atanc PLUS má oprávněná ooba ) nárok na zajštění náhradní dopravy a úhradu nákladů za náhradní dopravu oprávněných oob z míta pojtné událot, po dohodě oprávněným oobam, buď do cíl cty, nbo do míta bydlště, přčmž přdmětm pojtného plnění j úhrada nákladů za jízdnky na vlak I. třídy nbo autobu nbo ltnku v turtcké třídě (pokud doba přpravy jným dopravním protřdkm přáhn 8 hodn), nbo za dopravu taxlužbou (do 50 km) a úhrada nákladů tím pojných maxmálně do výš jdnaných lmtů; a to v případě, ž došlo k odczní vozdla nbo v případě, ž k npojízdnot vozdla došlo - na úzmí Čké rpublky a pojštěné vozdlo nlz do 24 hodn od nahlášní pojtné událot provozovatl atnc uvét do provozuchopného tavu, - v zahrančí a pojštěné vozdlo nlz do 5 dnů od nahlášní pojtné událot provozovatl atnc uvét do provozuchopného tavu; ) nárok na zajštění a úhradu nákladů za ubytování oprávněných oob včtně přpravy oprávněných oob do míta ubytování, a to v případě, ž npojízdné vozdlo nlz do 12 hodn od nahlášní pojtné událot pokytovatl atnc uvét do provozuchopného tavu nbo pokud došlo k odczní vozdla. Pojtné plnění j pokytováno v maxmální výš 100 EUR za noc a vozdlo, v Čké rpublc po dobu njvýš 2 nocí, v zahrančí po dobu njvýš 5 nocí. Př npojízdnot vozdla doba ubytování nmí přáhnout dobu opravy vozdla. O způobu náhradní přpravy oob a náhradním ubytování rozhoduj pokytovatl atnc; náhradní vozdlo: úhrada nákladů za zapůjční náhradního vozdla po dobu a do lmtu uvdného v tabulkách dl zvolné varanty pojštění v případch, kdy npodařlo vozdlo zpojízdnt do 12 hodn od příjzdu atnční lužby na míto pojtné událot; v případě atnční lužby Gnral Top Atanc PLUS také v případě odczní vozdla. O volbě náhradního vozdla rozhoduj pokytovatl atnční lužby; náhradní vozdlo na 5 dnů př havár v pojštění atnčních lužb Gnral Atanc Rozšířné PLUS má oprávněná ooba v případě npojízdnot vozdla v důldku pojtné událot způobné havárí nárok na přtavní a využívání náhradního vozdla po dobu opravy vozdla, njdél však po dobu 5 kalndářních dnů, a to za náldujících podmínk: a) vozdlo j npojízdné v důldku havár vozdla na úzmí ČR a oučaně přdpokládaná doba opravy vozdla přkročí 1 dn (8 normohodn) v mylu výrobcm vozdl tanovných čaových norm; b) zapůjční náhradního vozdla j organzováno dpčnkm pokytovatl atnčních lužb, polčnotí Europ Atanc; c) náhradní vozdlo j pokytováno podl dotupných možnotí vozového parku pokytovatl lužby v tjné č nžší katgor jako j vozdlo pojštěné, maxmálně však do katgor vozdl nžší třdní třídy; přčmž do vozdl nžší třdní třídy padají např. tato vozdla: Škoda Faba, Ford Focu, Pugot 307, Ctron C4, Fat Croma, Ka Cd, Mazda 3, Opl Atra, Rnault Mgan, Sat Lon, Vokwagn Golf, Volvo C30; d) oprávněná ooba j povnna zajtt vrácní náhradního vozdla do míta ídla vypůjčtl. Náklady pojné vrácním vozdla njou oučátí plnění z pojštění atnčních lužb; ) oučátí plnění z pojštění atnční lužby njou dál náklady pojné provozm (pohonné y, mytí, čštění a obdobné lužby), údržbou a opravou náhradního vozdla; f) náklady pojné přtavním a pronájmm náhradního vozdla nzapočítávají do lmtů pojtného plnění atnčních lužb; g) náhradní vozdlo na 5 dnů př havár nlz kombnovat atnční lužbou: náhradní vozdlo; odtah npojízdného vozdla: odtah vozdla z míta pojtné událot do njblžšího mluvního nbo jného vhodného rvu, a to včtně nzbytné manpulac vozdlm bzprotřdně přd a po ukutčnění odtahu; přdání vzkazu: přdání vzkazu určné oobě; oprávněné ooby mohou zavolat na lnku pokytovatl atnc a zanchat vzkaz pro jm určnou oobu týkající vznklých potíží. Pojttl nodpovídá za nmožnot doruční vzkazu určné oobě. V případě ndoruční vzkazu určné oobě j pojttl povnn oprávněnou oobu upozornt na to, ž jjí vzkaz nbyl přdán; příjzd atnčního vozdla a oprava na mítě: příjzd atnčního vozdla a účlná a přměřná pomoc pokytovatl atnc za účlm zpojízdnění vozdla, njvýš však po dobu uvdnou v tabulkách dl zvolné varanty pojštění (tj. podl okolnotí případu vyproštění vozdla, manpulac vozdlm a oprava na mítě vyjma úhrady náhradních dílů, ktré hradí oprávněná ooba ama); trana 10 z 11

11 rpatrac vozdla: v případě npojízdnot vozdla zajštění přvozu npojízdného vozdla na žádot pojštěného z míta pojtné událot do míta bydlště / podnkání pojštěného nbo do vhodného rvu, a to za náldujících podmínk: a) vozdlo j npojízdné v důldku - havár vozdla na úzmí ČR a oučaně pojštěné vozdlo nlz do 24 hodn od nahlášní pojtné událot pokytovatl atnc uvét do provozuchopného tavu - havár vozdla v zahrančí a oučaně pojštěné vozdlo nlz do 5 dnů od nahlášní pojtné událot pokytovatl atnc uvét do provozuchopného tavu; b) npojízdné vozdlo můž být rpatrováno pouz ouhlam pokytovatl atnc; c) náklady na rpatrac vozdla jou hrazny maxmálně do výš jdnaných lmtů. tlfoncké tlumoční: tlfoncké tlumoční pro případ jdnání polcí nbo orgánm vřjné právy jtlž v důldku pojtné událot bud nutné jdnání zahranční polcí nbo jným orgánm. Pojttl j povnn zajtt vzájmné tlumoční z čkého do anglckého, němckého a francouzkého jazyka, po vzájmné dohodě lz podl možnotí pokytovatl atnc zajtt tlumoční do jných jazyků; úchova vozdla: zajštění a uchování npojízdného vozdla do doby nž j možné jho přdání do njblžšího vhodného rvu, njvýš však po dobu uvdnou v tabulkách dl zvolné varanty pojštění. Článk 37 Otatní ujdnání 1) Jtlž byly pokytnuty atnční lužby bz právního důvodu, j oprávněná ooba povnna zaplatt pojttl čátku, ktrá byla pojttlm za pokytnuté atnční lužby vynaložna. 2) O účlnot, možnot, způobu, přměřnot a rozahu pokytnuté atnční lužby rozhoduj pojttl protřdnctvím pokytovatl atnc. 3) V případě pokytnutí pojtného plnění v zahranční měně pro přpočt na čkou měnu použj měnný kurz Čké národní banky platný k prvnímu dn kalndářního čtvrtltí, v ktrém byla pokytnuta atnční lužba vrz 03 trana 11 z 11

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPP HAV 2014/02

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPP HAV 2014/02 Všobcné pojtné podmínky pro pojštění vozdl 99.60.10.13 10.2014 vrz 02 Obah: A. Obcná čát Článk 1 Úvodní utanovní Článk 2 Výklad pojmů Článk 3 Uzavřní a změny pojtné mlouvy Článk 4 Vznk a trvání pojštění;

Více

Zákazové značky. Název, význam a užití. Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Zákaz vjezdu všech vozidel

Zákazové značky. Název, význam a užití. Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Zákaz vjezdu všech vozidel Příloha č. 3 k vyhlášc č. 294/2015 Sb. Zákazové značky Číslo Bl Vyobrazní o Zákaz vjzdu všch vozidl v obou směrch Značka zakazuj vjzd všm druhům vozidl. B2 B3 B4 Zákaz vjzdu všch vozidl Značka zakazuj

Více

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena Čílo pojitné událoti Prezentační razítko Oznámení pojitné událoti Pracovní nechopnot Pokyny pro vyplnění formuláře: 1. Vyplňte formulář ve všech bodech. zapomeňte vyplnit čílo pojitné mlouvy. 2. U políček

Více

Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky.

Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky. Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlaová lužba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky. Platnot od Hlavní pojmy BA zákazník - BA zákazníkem e rozumí Firemní zákazník,

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

lánek 9 - Zánik pojišt lánek 10 - Povinnosti pojišt ného lánek 11 - Zpracování osobních údaj pojišt ného

lánek 9 - Zánik pojišt lánek 10 - Povinnosti pojišt ného lánek 11 - Zpracování osobních údaj pojišt ného POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN ze dne 1. 1. 2010 Článek 1 - Úvodní utanovení 1.1. Pro toto oukromé pojištění, které jednává Komerční pojišťovna, a.., e ídlem Karolinká 1/650, 186 00 Praha 8,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty 1. Okrajové podmínky pro tpln tchncké výpo ty Správné stanovní okrajových podmínk j jdnou z základních součástí jakéhokol tchnckého výpočtu. Výjmkou njsou an tplně tchncké analýzy. V násldující kaptol

Více

ERÚ znamená Energetický regulační úřad;

ERÚ znamená Energetický regulační úřad; OBCHODNÍ PODMÍNKY SDRUŽENÝCH SLUŽEB DODÁVKY ELEKTŘINY PRO DOMÁCNOSTI A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY ODEBÍRAJÍCÍ ELEKTŘINU NA HLADINĚ NN, VERZE 1/2015 Příloha č. 3 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky

Více

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena Čílo pojitné událoti Prezentační razítko Oznámení pojitné událoti Pracovní nechopnot Pokyny pro vyplnění formuláře: 1. Vyplňte formulář ve všech bodech. zapomeňte vyplnit čílo pojitné mlouvy. 2. U políček

Více

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu 1 ato Příloha 307 j oučátí článku 13. Enrgtcké blanc lopatkových trojů, http://www.tranformacntchnolog.cz/nrgtck-blanc-lopatkovychtroju.html. Měrná vntřní prác tplné turbíny př adabatcké xpanz v - dagramu

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN ze dne 1. 1. 2015 Článek 1 - Úvodní utanovení 1.1. Pro toto oukromé pojištění, které jednává Komerční pojišťovna, a.., e ídlem Karolinká 1/650, 186 00 Praha 8,

Více

příloha č. 3 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny na hladině NN

příloha č. 3 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny na hladině NN příloha č. 3 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřny na hladně NN OBCHODNÍ PODMÍNKY SDRUŽENÝCH SLUŽEB DODÁVKY ELEKTŘINY PRO PODNIKATELE, PRÁVNICKÉ OSOBY, ODEBÍRAJÍCÍ ELEKTŘINU NA HLADINĚ NN,

Více

P POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX SUPER VEGA ze dne 1. 1. 2010

P POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX SUPER VEGA ze dne 1. 1. 2010 POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX SUPER VEGA ze dne 1. 1. 2010 Článek 1 - Úvodní utanovení 1.1. Pro toto oukromé pojištění, které jednává Komerční pojišťovna, a.., IČ 63998017, e ídlem Karolinká 1/650,

Více

Aplikace VAR ocenění tržních rizik

Aplikace VAR ocenění tržních rizik Aplkac VAR ocnění tržních rzk Obsah: Zdroj rzka :... 2 Řízní tržního rzka... 2 Měřní tržního rzka... 3 Modly... 4 Postup výpočtu... 7 Nastavní modlu a gnrování Mont-Carlo scénářů... 7 Vlčny vyjadřující

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

D O H O D A o zřízení chráněného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. TPA-P-9/2016

D O H O D A o zřízení chráněného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. TPA-P-9/2016 D O H O D A o zřízení chráněného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. TPA-P-9/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Ing. Martina Bečvářová, ředitelka kontaktního pracoviště

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1.1 Tato smlouva o spolupráci v Affiliate programu (dále jen Smlouva ) se použije pro smluvní vztahy

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016.

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016. D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Mgr. Petr Blecha,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě I.Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o poskytování vozidla (dále jen smlouva ) dle ustanovení 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-010-15 ze dne 5.10.2015 Revokace části usnesení rady č. R-026-001-15 ze dne 29.06.2015 a smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4079/1 v k. ú.

Více

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu - 1 - Tato Příloha 307 j součástí článku: ŠKORPÍK, Jří. Enrgtcké blanc lopatkových strojů, Transformační tchnolog, 2009-10. Brno: Jří Škorpík, [onln] pokračující zdroj, ISSN 1804-8293. Dostupné z http://www.transformacn-tchnolog.cz/nrgtckblanc-lopatkovych-stroju.html.

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. se sídlem Polepská 867, 280 52 Kolín Zastoupená: Ing. Aloisem Koutkem IČ: 25095251 DIČ: CZ25095251

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Sídlo: Strnady 136, 252

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Servisní smlouva č. S0014/2011 dále jen Smlouva

Servisní smlouva č. S0014/2011 dále jen Smlouva Servisní smlouva č. S0014/2011 dále jen Smlouva uzavřená dle ust. 261 odst. 2 a ust. 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany Dodavatel: EATON

Více

uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ),

uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ), NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY č.j.: PPR-28878-4 /ČJ-2016-990656 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA pro clkové zatplní panlového domu Běhounkova 2457-2462, Praha 5 Objkt má dvět nadzmní podlaží a jdno podlaží podzmní, částčně pod trénm. Objkt

Více

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Společenství pro dům č. p. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Společenství zapsáno v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl S, vložka

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

SMLOUVA č. 190/2015 O POSKYTNUTÍ DOTACE NA MZDU PEČOVATELKY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2016

SMLOUVA č. 190/2015 O POSKYTNUTÍ DOTACE NA MZDU PEČOVATELKY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2016 SMLOUVA č. 190/2015 O POSKYTNUTÍ DOTACE NA MZDU PEČOVATELKY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2016 uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Ev.č. Software602 a.s.: Ev.č. Organizace: SUPP/FFSaFP/Písek/0606/2016 1. Článek Smluvní strany Společnost: Software602 a.s. se sídlem: Hornokrčská 15, 140

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem

Více

D O H O D A. o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. NAA-S-84/2016

D O H O D A. o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. NAA-S-84/2016 D O H O D A o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. NAA-S-84/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Mgr. Petr Hlavizna, ředitel Kontaktního

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015 D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Ing. Dalibor Závacký,

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 230/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 216 ze dne 19.04.2017 Schválení Dohody o ukončení Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby č. 2014/00334/OKÚ-OS ze dne 24.2.2014

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o.

Více

DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění a v souladu s 31h zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. f[xxxxxxx] uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující

Více

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva Příloha č. 4 Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva 1 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

SMLOUVA O DÍLO č.../2016

SMLOUVA O DÍLO č.../2016 SMLOUVA O DÍLO č..../2016 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Objednatel: Hotelová

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ )

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) PODNÁJEMNÍ SMLOUVA mezi uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 IČO:

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

SMLOUVA O AUTORSKÉM DOZORU ( zak.č. zhotovitele: ) Smluvní strany. (dále jen objednatel)

SMLOUVA O AUTORSKÉM DOZORU ( zak.č. zhotovitele: ) Smluvní strany. (dále jen objednatel) SMLOUVA O AUTORSKÉM DOZORU ( zak.č. zhotovitele: 012 037 12 00 ) uzavřená podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany 1. Objednatel: Město Manětín se sídlem:

Více

SERVISNÍ SMLOUVA. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

SERVISNÍ SMLOUVA. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zhotovitel: Objednatel: Název: 4ISP s.r.o. Název: Adresa: Purkyňova 1805

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouva o poskytování právních služeb

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouva o poskytování právních služeb MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-001-007-14 ze dne 1.12.2014 Smlouva o poskytování právních služeb Rada městské části 1. schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb mezi městskou

Více

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) MANDÁTNÍ SMLOUVA NA KONTROLNÍ ČINNOSTI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ČÁST 1: KONTROLY DODRŽENÍ PODMÍNEK PROGRAMU ZE STRANY PŘÍJEMCŮ PODPORY V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A, B, C SFZP 168898/2012

Více

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) platí bez výjimky na poskytování služby Svoz Bioodpadu společností Pražské služby a.s. (dále jen Poskytovatel ) Objednateli. Pokud

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více