Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění"

Transkript

1 Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm ČSN EN 834 (lktroncké) a ČSN EN 835 (odpařovací) vykazují rozdíly, ktré nlz vysvětlt rozdílným konomckým chováním užvatlů bytů a jsou v rozporu s fyzkálním zákony. V článku j vysvětlna hlavní příčna tohoto stavu, ktrou j nrspktování prostupů tpla mz sousdním byty (krádž tpla) v důsldku používání zastaralých a koncpčně chybných norm ČSN EN 834 a ČSN EN 835, ktré nsplňují Směrnc vropské un o rozúčtování nákladů na vytápění. V článku j naznačna csta k vyřšní tohoto problému použtím systému rozpočtu VIA, vyvnutého na Tchncké unvrztě v Lbrc a ověřného na víc nž,5 mlonu nstalací Doc. Ing. Josf atočka,csc. Ing. Zdněk Vtamvás, CSc. Lbrc VIA CZ s.r.o., Kadlcká 20, Lbrc 5, tl./fax.: , -mal: wb:

2 Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění. Ing. Zdněk Vtamvás, CSc. Doc. Ing. Josf atočka, CSc. Úvod Otázka spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění s stala vlc aktuální od okamžku, kdy užvatlé bytů z panlové výstavby obdržl rozúčtování založné na výsldcích aplkac poměrových ndkátorů crtfkovaných podl norm ČSN EN 834 (lktroncké) a ČSN EN 835 (odpařovací). Ukázalo s, ž fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty jsou natolk rozdílné, ž tyto rozdíly nlz vysvětlt rozdílným konomckým chováním jdnotlvých užvatlů. V rámc Evropské un byly vydány směrnc k rozúčtování nákladů na vytápění. (E.V.V.E. (Europäsch Vrngung zur vrbrauchsabhänggn Enrgkostnabrchnung EWIV) []. V bodě 6. Rozdělování nákladů j jdnoznačně formulován požadavk na rozdělní clkových nákladů na spotřbní a základní složku. Spotřbní složka - odpovídá spotřbě (proměnné náklady). Základní složka - nzávsí na spotřbě (pvné, stálé náklady). Volba podílu spotřbní a základní složky přísluší vlastníkov nbo správc domu. Stanovuj s na začátku zúčtovacího období, přčmž spotřbní složka musí čnt mnmálně 50 % clkových nákladů. okud provdm porovnání spotřbní složky rozpočtů podl norm ČSN EN 834 a ČSN EN 835 s výš uvdnou směrncí, musím konstatovat závažné ndostatky, vdoucí k nsmyslným a fyzkálně nodůvodntlným rozdílům. ovnné zavdní rozúčtování podl spotřby, pokud j nahrazno pouz počtm odpařných nbo lktronckých dílků, j naprosto nsprávné a nkontrolovatlné. okud s chcm přblížt tchncky možným rozdílům v úhradě za stjně vlké a stjně nrgtcky náročné byty, můžm vycházt z lacky kontrolovatlných tplotních poměrů. řpustím-l, ž v jdnom bytě j po clé topné období průměrná tplota 5 0 C a v druhém 25 0 C př vnkovní tplotě +5 0 j podíl úhrady podl spotřby ks k S ( t t ) ( t t ) Toto lz považovat za maxmální hodnotu podílu mz stjným byty v rámc jdnoho domu. rotož j množství tpla v obou případch vztažno na clý byt, lz očkávat, ž podíl spravdlvé úhrady bud výrazně mnší nž 2. Dvojnásobný podíl úhrady by přcházl v úvahu maxmálně př porovnání jdnotlvých místností. V prax však dochází běžně k rozdílům úhrad přdstavující pět až šstnásobk výjmčně až dvactnásobk úhrady.nízká odborná způsoblost frm provádějících takovéto rozpočty vylučuj zavdní vlastního kontrolního systému v smyslu směrnc EU, ktrý by takovéto rozpočty vyloučl. Místo toho j zpravdla prováděn odkaz právě na soulad s normam ČSN EN 834 a ČSN EN 835, dokonc v ojdnělých případch doprovázný souhlasným znalckým posudkm. Takovéto chybné rozpočty vyplývají z způsobu rozúčtování podl ctovaných norm, ktré určují způsob rozúčtování pomocí tpla dodaného do místnost otopným tělsm a nrspktují prostupy tpla z sousdních bytů. Jstlž užvatl bytu v jdné místnost výrazně sníží průtok vody otopným tělsm, příslušný odpařovací nbo lktroncký ndkátor vykáž nulovou spotřbu. řtom tplota v této místnost nbyla shodná s tplotou vnkovní, nýbrž vlvm prostupů tpla z sousdních bytů byla jn o několk 0 C nžší nž v místnostch vytápěných. V skutčnost by tnto užvatl měl, namísto nulové spotřbní složky, platt např. za 7 0 C přblžně 50 % průměru (tdy spolu s základním 30 % clkm 80 % průměrné úhrady). rotož podstatou poměrového měřní j rozdělování fnanční částky za vytápění zúčtovací jdnotky (domu) na jdnotlvé byty, budou zákontě na užvatl bytu s takto nízkou úhradou dopláct užvatlé bytů okolních, ktří uzavřná otopná tělsa nměl. Clková fnanční částka za vytápění zúčtovací jdnotky tím nní dotčna nboť j to částka, ktrou účtuj dodavatl tpla zúčtovací jdnotc bz ohldu na způsob rozdělní mz byty. ro údajné zmírnění nspravdlvost rozúčtování s někdy zavádí opravné čntl jako korkc na polohu

3 bytu. Taková korkc s míjí účnkm jstlž odčt ndkátoru j nulový. (Nula zůstává nulou, byť j vynásobím čímkolv). V násldujícím txtu ukážm vlv prostupů tpla pro jdnoduchost mz dvěma byty. Krádž tpla a prostup tpla mz byty V souvslost s normam ČSN EN 834 a ČSN EN 835 j dskutována otázka krádží tpla, ktrých s dopouští tn, kdo zcla uzavř otopné tělso. Njsou to však krádž v smyslu právním, al krádž v smyslu clkově chybné koncpc uvdných norm, ktré za spotřbované tplo považují tplo přdané do místnost otopným tělsm. Exstují však systémy schopné ndkovat tplo využté užvatlm v smyslu cíl vytápění, ktrým j bzpochyby dosahovaná tplota. Nznamná to však přímé měřní tploty místností, nboť problémy a npřsnost s tím spojné by byly jště podstatně horší. okud tplo odvdné z otopného tělsa j bz užtku přdáno prostupm sousdov, měl by to platt sousd [8] [9]. Systémy rozpočtu založné na takového flosof pak vykazují fyzkálně zdůvodntlné a spravdlvé úhrady. Správnost takového rozpočtu j možno dokumntovat nrgtckou blancí dvou sousdních bytů. Jdn má tplotu 7 0 C druhý 23 0 C. pokud by nxstovaly vntřní prostupy tpla byl by jjch podíl spotřby tpla a tím podíl úhrady př jnak stjných podmínkách př vnkovní tplotě t 0 0 C ks ks t ( t t ) ( t ) 23,35. 7 Bz vntřních prostupů musí být množství tpla odvdné z každého bytu do bytu dodáno otopným tělsy. ř vntřních prostupch nbud platt soulad mz tplm dodaným do místnost z otopného tělsa a tplm přdaným vn. Dosažní tploty 7 0 C př uzavřném otopném těls j v prax zcla rálné. Úhrada za takto spotřbované tplo s přsouvá pouz na byt s tplotou 23 0 C.Tplná ztráta bytů zůstává stjná, stjná j částka k rozpočítání, chybný j pouz rozpočt úhrady v důsldku chybné koncpc norm ČSN EN 834 a ČSN EN 835. Na obrázcích a 2 j pro lustrac popsovaných tplotních poměrů uvdna v grafcké podobě stuac pro dvě sousdící místnost sousdních bytů. (kw) 4,0 3,5 d d (%) ,0 I výkon, tplná ztráta 2,5 2,0,5,0 N chyba měřní 0,5 0 0,0 0 7,0 8,0 9,0 20,0 t ( C) 2,0 22,0 23,0 Obr. Vlv uzavírání otopného tělsa na tplotní výkonové poměry v místnost.

4 V místnost podl obr. j rgulována tplota t proměnným výkonm otopného tělsa a to od nuly do maxma 3,6 kw. Tplné ztráty do vnkovního prostřdí o tplotě t 0 0 C jsou znázorněny přímkou I. rostup tpla z sousdní místnost j dán přímkou N. J zřjmé, ž užvatl této místnost nmůž platt podl tpla dodaného otopným tělsm (přímka ), al také podl tpla dodaného od sousdů (přímka N). Součt a N dává tplné ztráty místnost I a ty jsou, jak jdnoznačně vyplývá z obrázku, odpovědné za spotřbu této místnost. Úhrada by měla být spravdlvě počítána podl těchto tplných ztrát. Chyba účtování daná v obrázku křvkou d vyjadřuj o kolk procnt méně platí užvatl bytu př rozúčtování podl norm ČSN EN 834 a ČSN EN 835. Tato chyba vycházjící z tplotních poměrů na otopném těls j v prax jště větší vlvm nlnárního odparu a posuvu místa střdní tploty otopného tělsa. (kw) 5,0 4,5 d (%) 20 0 výkon, tplná ztráta 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0,5,0 0,5 d ` I` (t `23 Ck) N` chyba měřní 0,0 0 7,0 8,0 9,0 tplota místnost 20,0 t ( C) 2,0 22,0 23,0 Obr. 2 Vlv prostupu tpla do sousdní místnost na tplotní a výkonové poměry Obrázk 2 lustruj tplnou stuac v sousdní místnost, kd j rgulací výkonu otopného tělsa udržována tplota t 23 0 C. Tplný prostup do sousdní místnost N j samozřjmě stjně vlký jako tplný zsk N (v obr. ). O tnto výkon musí být větší výkon otopného tělsa. Bz prostupu tpla by v této místnost postačl výkon otopného tělsa 2,5 kw, al protož prostupm tpla j sousdní místnost dotápěna musí být výkon př uzavřném otopném těls v sousdní místnost (0) dokonc až 5 kw. Tplné ztráty do vnkovního prostřdí I jsou však stálé a odpovídají tplotě t 23 0 C. Čára chyby úhrady d znázorňuj o kolk procnt platí užvatl této místnost víc, nž by odpovídalo jho skutčné spotřbě. Csta k řšní ro poměrovou ndkac a násldný spravdlvý rozpočt fnanční částky za vytápění j nutno znát souvslost mz ndkovaným údajm a průměrnou tplotou místnost. Njlpším způsobm, jak ukázal tortcký výzkum praktcké řšní, j ndkac tploty vratné vody na zpětné trubc otopného tělsa s dostatčnou ctlvostí ndkac v oblast nízkých tplot, tak jak j ralzováno u ndkátoru VIA [2, 3, 4, 5], ktrý j schopn ndkovat tplotu zpětné trubky uzavřného otopného tělsa. Ta odpovídá tplotě místnost, ktrá nní shodná s tplotou vnkovní, al vlvm prostupů tpla z okolních vytápěných místností j jn o několk 0 C pod průměrm clé zúčtovací jdnotky. Na rozdíl od nulových náměrů ndkátorů odpařovacích (až 60 %) a lktronckých, crtfkovaných podl norm ČSN EN 834 a ČSN EN 835, ndkátor VIA vykáž hodnotu odpovídající této tplotě a násldný systém rozúčtování určí pro tuto místnost spravdlvou částku úhrady podl průměrné tploty místnost.

5 Na obr. 3 jsou výsldky rozpočtu úhrady zpracované podl systému VIA. V horní část obrázku 3 j hstogram čtnost místností podl ndkovaných tplot pomocí ndkátorů VIA. Na,5 mlonu vyhodnocní s nvyskytla an jdnou místnost s nulovým náměrm a tím s nulovou úhradou za spotřbní složku nbo s úhradou přdstavující vytápění nad 30 0 C. Rozdílná strmost křvky čtnost u vyšších tplot j potvrzním tortckých výpočtů, podl ktrých j výkon otopného tělsa výrazně nlnární v závslost na změně průtoku vytápěcí vody [2]. ř vlkých průtocích s výkon otopného tělsa jž praktcky nzvětšuj. ř nízkých průtocích j změna výkonu na průtoku výrazná. Maxmální tploty místností závsí na tplotě vytápěcí vody, ktrou rguluj dodavatl tpla podl vnkovní tploty. Tplotu místnost k nžším hodnotám rguluj sám užvatl bytu snížním průtoku vytápěcí vody vntlm na otopném těls. Mnmální tplota místnost př uzavřném průtoku závsí na poloz místnost v domě (na prostupch tpla z sousdství). V žádném případě však npoklsn na tplotu vnkovní [6]. V spodní část obrázku j třm křvkam o různé strmost znázorněna změna úhrady v závslost na dosahované tplotě místnost. Strmost nárůstu nbo poklsu úhrady j tchnckokonomcký paramtr, ktrý nní žádnou lgslatvou určn. Z vztahu mz tplným ztrátam a tplotním rozdílm mz tplotou místnost a vnkovní tplotou lz odvodt požadavk, aby na každý stupň tplotního rozdílu byla výsldná úhrada za vytápění zvýšna, rsp. snížna o cca 6 % (vz křvka s njnžší strmostí). Vzhldm k tomu, ž s ustáll lgslatvní požadavk na dvě složky úhrady (základní a spotřbní), j možno strmost křvk volt podl proměn základní a spotřbní složky tak, aby výsldk, to znamná rozpočt úhrady na jdnotlvé místnost, byl rlatvně shodný. otom ovšm rozdělní na základní a spotřbní složku j nadbytčné. okusy něktrých frm maxmálně zvyšovat základní složku úhrady slouží pouz k zakrytí nsmyslných nulových odčtů. Závěr V článku jsm ukázal, ž rozúčtování podl norm ČSN EN 834 (lktorncké) a právě tak podl ČSN EN 835 (odpařovací) jsou v značném rozporu s požadavky směrnc Evropské un, al také s čskou lgslatvou. Výsldky uvdné v obrázcích a 2 byly získány tortckým výpočty daného modlu. raktcké výsldky rozúčtování získané z ndvduálních účtů užvatlů poměrových ndkátorů crtfkovaných podl ČSN EN 835 jsou v jdnotvých případch výrazně horší nž závěry tohoto článku. Např. v jdné pražské lokaltě bylo z 84 ndkovaných zaznamnáno 9 nulových odčtů. oměr maxmální a mnmální úhrady u srovnatlné vlkost bytů byl 2,5 u spotřbní složky a po přpočtní základní složky zůstal poměr 5,. Na nvyhovující způsob rozúčtování podl ctovaných norm jž upozorňujm v různých publkacích řadu lt. Zárovň ukazujm cstu k řšní, ktrá vd přs ndkac tploty zpátčky s využtím nového typu poměrového ndkátoru VIA. Tímto příspěvkm jsm chtěl ukázat na trválním příkladu na zastaralost norm ČSN EN 834 a ČSN EN 835, ktré jž značně zaostaly za stávajícím stavm tchnckého rozvoj v tomto oboru. Jsm přsvědčn, ž nazrál čas k jjch gnrální rvz nbo zrušní.

6 čtnost m ístností podl tploty ,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 20,0 20,5 tplota m ístnost ( C) 2,0 2,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 SNÍŽENÁ ÚHRA DA ZA V Y TÁ ĚNÍ (% ) ZVÝŠENÁ ÚHRADA ZA VYTÁĚNÍ (% ) změna úhrady za vytápění % % t tplota vytápěné místnost t s střdní tplota všch vytápěných místností t t t průměrná vnkovní tplota (pro t +3 o C) t s t 00 s f ( t t ) s - střdní úhrada za vytápění s c S ZÁKLADNÍ SLOŽKA / SOTŘEBNÍ SLOŽKA TELOTA MÍSTNOSTI o C NIŽŠÍ NEŽ RŮMĚRNÁ VYŠŠÍ NEŽ RŮMĚRNÁ Obr.3 Změna spotřbní složky úhrady v závslost na tplotě místnost. (,5ml. vyhodnocní ndkátorů VIA)

7 LITERATURA [] rsdum E.V. V. E.: Směrnc k měřní tpla v bytové oblast, Bonn, břzn 996 [2] Sborník "Úhrada za ústřdní vytápění bytů", mznárodní konfrnc Lbrc, září 998 [3] at. ČSSR 22472, Vtamvás, Z. - atočka, J.: Zařízní k měřní poměrné spotřby tpla, [4] at. ČR 3275, atočka, J. - Vtamvás, Z. : oměrový rozdělovač topných nákladů [5] at. ČR, atočka, J. - Vtamvás, Z. : Zařízní pro upvnění čdl poměrového rozdělovač topných nákladů [6] atočka, J., Vtamvás, Z.: Úhrada za ústřdní vytápění bytů I, 3T (Tplo, tchnka, tplárntsví) č. 6/98, str. 3 [7] atočka, J., Vtamvás, Z.: Úhrada za ústřdní vytápění bytů II, 3T (Tplo, tchnka, tplárnství) č. /99 str [8] atočka, J. - Vtamvás, Z. : Nové zákony a nový pohld na poměrové měřní (dosud npublkováno) [9] atočka, J., Vtamvás, Z.: Nové zákony a nový pohld na poměrové rozdělování nákladů na vytápění (dosud npublkováno)

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu - 1 - Tato Příloha 307 j součástí článku: ŠKORPÍK, Jří. Enrgtcké blanc lopatkových strojů, Transformační tchnolog, 2009-10. Brno: Jří Škorpík, [onln] pokračující zdroj, ISSN 1804-8293. Dostupné z http://www.transformacn-tchnolog.cz/nrgtckblanc-lopatkovych-stroju.html.

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače Přsný výpočt tranzistorového zsilovač vychází z urční dvojbranových paramtrů tranzistoru a pokračuj sstavním matic obvodu a řšním této matic. Při použití vybraných rovnic z matmatických modlů pro programy

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univrzita omáš Bati v Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Voltampérová charaktristika polovodičové diody a žárovky Jméno: Ptr Luzar Skupina: I II/1 Datum měřní: 14.listopadu 7 Obor: Informační

Více

1. Určíme definiční obor funkce, její nulové body a intervaly, v nichž je funkce kladná nebo záporná.

1. Určíme definiční obor funkce, její nulové body a intervaly, v nichž je funkce kladná nebo záporná. Matmatika I část II Graf funkc.. Graf funkc Výklad Chcm-li určit graf funkc můžm vužít přdchozích znalostí a určit vlastnosti funkc ktré shrnm do níž uvdných bodů. Můž s stát ž funkc něktrou z vlastností

Více

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ Učbní txt k přdnáš UFY Tplné zářní. Zářní absolutně črného tělsa Tplotní zářní a Plankův vyzařovaí zákon Intnzita vyzařování (misivita) v daném místě na povrhu zdroj j dfinována jako podíl zářivého toku

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů II

Úhrada za ústřední vytápění bytů II Úhrada za úsřdní vyápění byů II Anoac Článk j druhým z séri příspěvků, krými jsou prsnovány dlouholé výsldky prác na Tchnické univrziě v Librci v oblasi rozpočíávání nákladů na vyápění pomocí poměrových

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS VI. Odpor a lktrický proud Obsah 6 ODPOR A ELEKTRICKÝ PROUD 6.1 ELEKTRICKÝ PROUD 6.1.1 HUSTOTA PROUDU 3 6. OHMŮV ZÁKON 4 6.3 ELEKTRICKÁ ENERGIE A VÝKON 6 6.4 SHRNUTÍ 7 6.5 ŘEŠENÉ

Více

Demonstrace skládání barev

Demonstrace skládání barev Vltrh nápadů učitlů fyziky I Dmonstrac skládání barv DENĚK NAVRÁTIL Přírodovědcká fakulta MU Brno Úvod Studnti střdních škol si často stěžují na nzáživnost nzajímavost a matmatickou obtížnost výuky fyziky.

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více

Řešení Navierových-Stokesových rovnic metodou

Řešení Navierových-Stokesových rovnic metodou Řšní Navrovýc-Stoksovýc rovnc mtodou končnýc prvků Lbor Črmák prosnc 2009 Označní: Abstrakt Txt obsauj klasckou a varační formulac 2D-úloy nstlačtlnéo nstaconárnío proudění, pops prostorové dskrtzac mtodou

Více

Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to

Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to Fotografujm módu Módní fotografi j všud kolm nás. Nalznm ji v katalozích, spolčnských magazínch i billboardch. Má mnohé skvělé autory, i když fotografování módy nní jdnoduché. Jd o jdno z njnáročnějších

Více

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný,

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný, VLASTNOSTI GRAFENU TLOUŠŤKA: Při tloušťc 0,34 nanomtru j grafn milionkrát tnčí nž list papíru. HMOTNOST: Grafn j xtrémně lhký. Kilomtr čtvrčný tohoto matriálu váží jn 757 gramů. PEVNOST: V směru vrstvy

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

Vyvážené nastavení PI regulátorù

Vyvážené nastavení PI regulátorù Vyvážné nastavní PI rgulátorù doc. Ptr Klán, Ústav informatiky AV ÈR Praha a Univrzita Pardubic, Prof. Raymond Gorz, Cntr for Systms Enginring and Applid Mchanics, Univrsity d Louvain PI nbo PID rgulátory

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENO NA PŮLROK ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU Několik akcí dostalo Zlínský kraj v Bruslu na scénu! Na jdn týdn si události připravné zastoupním monopolizovali

Více

Postup tvorby studijní opory

Postup tvorby studijní opory Postup tvorby studijní opory RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Klíčová slova: Studijní opora, distanční studium, kurz, modl řízní vztahů dat, fáz tvorby kurzu, modl modulu Anotac: Při přípravě a vlastní tvorbě

Více

Přechodové jevy RC. Řešení přechodového jevu v obvodech 1. řádu RC. a) varianta nabíjení ideálního kondenzátoru u C (t)

Přechodové jevy RC. Řešení přechodového jevu v obvodech 1. řádu RC. a) varianta nabíjení ideálního kondenzátoru u C (t) čbní xy pro Elkrochnik Ing. Kindrá Alxandr Přchodové jvy Účlm éo knihy j nači sdny řši přchodové jvy v obvodch. řád yp a sznámi j s oricko problmaiko přchodových jvů v obvodch. řádů yp. Přchodové jvy v

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP NVEZTA PADBCE FAKLTA CHEMCKO-TECHNOLOGCKÁ Kadra fyzky ZÁKLADY FYZKY Pro obory DMML, TŘD a AD prznčního suda DFJP NDr. Jan Z a j í c, CSc., 005 3. ELEKTCKÝ POD 3. ZÁKLADNÍ POJMY Pod pojmm lkrcký proud chápm

Více

194/2007 Sb. Vyhláška

194/2007 Sb. Vyhláška 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravdla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energe pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na

Více

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

KINETICKÁ TEORIE PLYNŮ

KINETICKÁ TEORIE PLYNŮ KIETICKÁ TEOIE PLYŮ. Cíl a řdoklady - snaží s ysětlit akroskoické choání lynů na základě choání jdnotliých olkul (jjich rychlostí, očtu nárazů na stěnu nádoby, srážk s ostatníi olkulai). Tato tori br úahu

Více

VÝVOJ NÁSTROJE PRO POSUZOVÁNÍ RECYKLAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK S DŮRAZEM NA UHLÍKOVOU STOPU

VÝVOJ NÁSTROJE PRO POSUZOVÁNÍ RECYKLAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK S DŮRAZEM NA UHLÍKOVOU STOPU 6. KONFERENCE PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Praha, 19.5.2015 VÝVOJ NÁSTROJE PRO POSUZOVÁNÍ RECYKLAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK S DŮRAZEM NA UHLÍKOVOU STOPU Václav Sížk Fakulta stavbí ČVUT

Více

AMW 469 www.whirlpool.com

AMW 469 www.whirlpool.com AMW 469 C S K R O D E.hirlpool.com 1 C MONTÁŽ SPOTŘEBIČE INSTALACE PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE s řiďt samostatnými přiložnými instalačními pokyny. PŘED PŘIPOJENÍM KONTROLUJTE, DA NAPĚTÍ na typovém štítku

Více

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

VEJCE MIKROVLNNOU TROUBU nepoužívejte na vaření

VEJCE MIKROVLNNOU TROUBU nepoužívejte na vaření UVNITŘ TROUBY A V JEJÍ BLÍZKOSTI NE- OHŘÍVEJTE, ANI NEPOUŽÍVEJTE HOŘLA- VÉ MATERIÁLY. Kouř můž způsobit nbzpčí požáru nbo výbuchu. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO

Více

28. Základy kvantové fyziky

28. Základy kvantové fyziky 8. Základy kvantové fyziky Kvantová fyzika vysvětluj fyzikální principy mikrosvěta. Mgasvět svět plant a hvězd Makrosvět svět v našm měřítku, pozorovatlný našimi smysly bz jakéhokoli zprostřdkování Mikrosvět

Více

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY MODELOVÁÍ POPTÁVKY, ABÍDKY A TRŽÍ ROVOVÁHY Schéma tržní rovnováhy Modely otávky na trhu výrobků a služeb Formulace otávkové funkce Komlexní model Konstrukce modelu otávky Tržní otávka Dynamcké modely otávky

Více

BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku

BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku [BUSINESS ] SOFTWARE Intgrované řšní pro informační systém podniku Clkové řšní pro daňové poradc a auditory Kompltní řšní pro účtnictví Od faktury po kompltní řšní ERP CRM s přidanou hodnotou PROJECT Clkové

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Břzn 2008 č. 6 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Téma zpravodaj otvřné dopisy Odpověď na otvřný dopis opozic Vážná kolgyně, vážní kolgové, vlmi nás

Více

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC Vždy na Vaší straně Užvatelská příručka Thermolnk P Thermolnk RC OBSAH ÚVOD 1 Základní dokumentace... 3 2 Označení CE... 3 INSTALACE 3 Instalace zařízení... 3 3.1 Seznam balení... 3 3.2 Uchycení... 3 4

Více

ekonomické a moderní systémy Vytápěcí a větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX RDH s rekuperací tepla DUPLEX RB3 secventilátory a chlazením

ekonomické a moderní systémy Vytápěcí a větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX RDH s rekuperací tepla DUPLEX RB3 secventilátory a chlazením konomké a modrní systémy TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA nízkonrgtké rodnné a bytové domy nrgtky pasvní rodnné a bytové domy bazény rodnnýh domů Vytápěí a větraí jdnotka s rkupraí tpla

Více

POŽADAVEK NA SNIŽOVÁNÍ ODTOKOVÝCH KONCENTRACÍ FOSFORU JE V BOJI PROTI EUTROFIZACI TOKŮ I U MALÝCH ČOV AKTUÁLNÍ.

POŽADAVEK NA SNIŽOVÁNÍ ODTOKOVÝCH KONCENTRACÍ FOSFORU JE V BOJI PROTI EUTROFIZACI TOKŮ I U MALÝCH ČOV AKTUÁLNÍ. POŽADAVEK NA SNIŽOVÁNÍ ODTOKOVÝCH KONCENTRACÍ FOSFORU JE V BOJI PROTI EUTROFIZACI TOKŮ I U MALÝCH ČOV AKTUÁLNÍ. Ing. Jan Follr, Martin Eyr, Vodárnská akciová spolčnost, a.s. OČEKÁVANÝ CÍLOVÝ STAV NORMY

Více

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák *

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák * Znamená vyšší korupce dražší dálnce? Evdence z dat Eurostatu Mchal Dvořák * Článek je pozměněnou verzí práce Analýza vztahu mez mírou korupce a cenovou úrovní nfrastrukturních staveb, kterou autor zakončl

Více

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom!

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom! Ročník 14 Číslo 11 ZDARMA 27. listopadu 2013 Vánoc s kvapm blíží V pátk 29. listopadu rozsvítím vánoční strom! Foto: Archiv MMPv 5 Katalog nmovitostí ralitní kanclář DACHI, s.r.o. Mgr. Mark Novotný řditl

Více

Drozdovický rybník revitalizován

Drozdovický rybník revitalizován Ročník 14 Číslo 7 ZDARMA 31. črvnc 2013 Drozdovický rybník rvitalizován Foto: Archiv MMPv VáM SDìLUJE, ŽE ZLATNICTVí KALáBOVá + K V PROSTìJOVì NENí NAŠí POBOèKOU ANI OBCHODNíM PARTNEREM. Ing. Jana Jančková

Více

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám,

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám, SERVIS Dsatro pro vaš bzpčí O tom, jak s chovat v nbzpčí, na co dávat hlavně pozor a kd hldat pomoc, čtět na str. 3 a 5 Výzva do roku 2006 J tu opět nový rok. Rok, do ktrého všm z srdc přjm hodně štěstí

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové ROZPIS soutěží X GRAND PRIX Hradc Králové Základní údaj Katgori B Pořadatl : Hradcký jzdcký klub, Hradčnic 99 9 Hradc Králové tl: 6349, 669 Číslo závodů : 9F 3 Datum konání : - 3 srpna 4 Místo konání :

Více

Pivovarnictví v Krkonoších

Pivovarnictví v Krkonoších Pivovarnictví v Krkonoších 14. 8. Pivovarnictví v Krkonoších Brwing Br in th Krkonos Brauriwsn im Risngbirg Browarnictwo w Karkonoszach 1. Rudík 2. Žacléř 3. Jilmnic 4. Hostinné 5. Horní Maršov 6. Libč

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. břzna 2013 Dn Změ Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova PŘIJMEME KADEŘNICI JARNÍ NABÍDKA SALONU NAISY NAISY KOSMETICKÉ A KADEŘNICKÉ STUDIO KOSMETIKA kromě naší stálé nabídky

Více

ž ú Ď ň ň ú Á É ž Ý Ě É ň Ě É É ž Ť Ť Ť ú Ň ŤŤ Ť ó Á ú ú Ť ň ú ň ž É Š Š ž ó ó Ť É Ť Ě Ť ň Ťň Ť ž ňž Ť Ó Ť ú ž Ť ú ž Ť ó ž ž Ť Ť ž Ě Š ú ž ž ň Č ž ž ž ž Ť Ť Ť Č Ň Á Ť Ý ú Ť ž ň ž Ť Ý Ť Ť ž ň Ťň Š ž ú ž

Více

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ldna 2013 S novým rokm nový kabát Radničních listů Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova j ZPRÁVY Z MĚSTA strany 3-9 Nominac na Cny města Prostějova Nová sazba poplatku

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ Prof. Ing. Mloš Mařík, CSc. BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ RESUMÉ: Jedním z důležtých a přtom nepřílš uspokojvě řešených problémů výnosového oceňování podnku je kalkulace

Více

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům, 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

Úhrada za dodávku tepla

Úhrada za dodávku tepla Ing. Karel Bašus, Ing. Pavel Ma ar Úhrada za dodávku tepla 5. přepracované a doplněné vydání po dle stavu k 1. 1. 2008 2008 Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily

Více

Energie elektrického pole

Energie elektrického pole Energe elektrckého pole Jž v úvodní kaptole jsme poznal, že nehybný (centrální elektrcký náboj vytváří v celém nekonečném prostoru slové elektrcké pole, které je konzervatvní, to znamená, že jakýkolv jný

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Časová hodnota peněz ve fnančním rozhodování podnku 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Fnanční rozhodování podnku je ovlvněno časem. Peněžní prostředky získané dnes mají větší hodnotu

Více

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové.

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové. Příprava na cvčení č.1 Čísla a artmetka Číselné soustavy Obraz čísla A v soustavě o základu z: m A ( Z ) a z (1) n kde: a je symbol (číslce) z je základ m je počet řádových míst, na kterých má základ kladný

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Květn 2008 č. 9 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Město jdnalo s Bskydčanm. Zbytčně Přdstavitlé občanského sdružní Bskydčan soudní žalobou zablokovali

Více

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova!

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova! Ročník 14 Číslo 8 ZDARMA 28. srpna 2013 Hanáci z blízkého i vzdálného okolí míří do Prostějova! Foto: Archiv MMPv Proč do Lázní Slatinic? Za zdravou kůží do Slatinic Sirné minrální vody mají obcně dzinfkční,

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K Ostrava 2006 Obsah předmětu 1. ČÍSELNÉ SOUSTAVY... 2 1.1. Číselné soustavy - úvod... 2 1.2. Rozdělení číselných soustav... 2 1.3. Polyadcké číselné soustavy... 2

Více

Registr environmentálních aspektů a dopadů Areál Kladno

Registr environmentálních aspektů a dopadů Areál Kladno _2009_01_RI_01 Rgistr nvironmntálnch aspktů a dopadů rál Kladno latnost od: 01.01.2009 Rviz: 0 Křžkm označit, co s týká daného objktu Č I K kritria Kritria významnosti lgislativa ovliv. Ž čtn. a pravděpod.

Více

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY A BUDOVY V PASIVNÍM STANDARDU Pracovní materiál iniciativy Šance pro budovy Jan Antonín, prosinec 2012 1. ÚVOD Studie porovnává řešení téměř nulové budovy podle připravované

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 12 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Radnic nalzla možné řšní obchvatu Črvnové zasdání frýdcko-místckého zastupitlstva mělo znovu jako njožhavější

Více

Ročník 14 Číslo 6 ZDARMA 26. června 2013. V botanické zahradě je v teplých dnech rušno. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 6 ZDARMA 26. června 2013. V botanické zahradě je v teplých dnech rušno. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 6 ZDARMA 26. črvna 2013 V botanické zahradě j v tplých dnch rušno Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Vám sděluj, ž zlatnictví Kalábová + K v Prostějově nní naší pobočkou ani obchodním

Více

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ OBSAH 1 HISTORICKÝ VÝVOJ A LEGISLATIVNÍ RÁMEC...2 1.1 VĚTRNÁ ENERGIE A EVROSKÁ UNIE...4 1.1.1 Bílá knha EU...4 1.1.2 Směrnce EU...5 1.1.3

Více

5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA

5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA 5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA Střadatel se používá pro výpočet úroku na konc období, kdy jste pravdelně ukládal stejnou částku, ve stejný okamžk, po určté

Více

Magazín ČAW číslo 3/2009. Dokonalé wellness centrum

Magazín ČAW číslo 3/2009. Dokonalé wellness centrum Čská Asociac Wllnss Magazín ČAW číslo 3/2009 Dokonalé wllnss cntrum s jménm Frištnský Zcla nové, modrní wllnss cntrum Frištnský wllnss klub v Brně - Líšňi s přdstavilo 27. srpna odborným zájmcům. Čská

Více

š š ú Ú ť š Ú ú Ž š Ú š š ú Ž Í ň Ž Ž Ž Ž ú Í Ž Í Í Ú Ú Ú Ž ú ú Ú Ú š ž š Ý ž ú ú ú Ů ú ú Ú Ú ú ú ň ú ž Ú ú Ú ú Ž ú ž š š Ý Ž ú ú Ú ž Á š ú Ý š š ž ň š š Š ž šť ž Ž šť ž š š É Ž ž š ú ú ú ú ú ú ú ú ž ú

Více

ě ě ě ě ě Ý ú ě ě Í ě ě ě ě ě š ů Ý ú ě ě ě ě Í ž š ú ú ó ě ď Č ě ě ě š š Č ě ě ě ě Č ě ě ě Ú Č ě úň ž ě Č ě ě ě ě Í ě ě ě ě Ý ú ě ě ž š ú ú ó ě Č ě ě ě š šť Č ě ě ě ě ě Ť ě ě ě ě š Š ě Ý ú ě ě ě ě ě Í

Více

P R E Z E N T A C E. Pojednání o největší nákladové položce za služby SBD pro konečné spotřebitele - náklady na teplo a jejich rozdělení.

P R E Z E N T A C E. Pojednání o největší nákladové položce za služby SBD pro konečné spotřebitele - náklady na teplo a jejich rozdělení. Zpracovala TK SBD Vsetín P R E Z E N T A C E Pojednání o největší nákladové položce za služby SBD pro konečné spotřebitele náklady na teplo a jejich rozdělení. Náplň problematiky Aplikace vyhlášky nepřiměřenost

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G.

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G. SÍŤOVÁ ANALÝZA Využívá grafcko-analytcké metody pro plánování, řízení a kontrolu složtých návazných procesů. yto procesy se daí rozložt na dílčí a organzačně spolu souvseící čnnost. yto procesy se nazývaí

Více

Návod k obsluze. Kotel pro spalování pelet BioLyt (50,70,75,100,110,130,150,160) Vyobrazení: BioLyt (110-160)

Návod k obsluze. Kotel pro spalování pelet BioLyt (50,70,75,100,110,130,150,160) Vyobrazení: BioLyt (110-160) CZ Návod k obsluze Kotel pro spalování pelet BoLyt (50,70,75,100,110,130,150,160) Vyobrazení: BoLyt (110-160) Hoval CZ s.r.o. Republkánská 45 31204 Plzeň tel. 377 261 002, 377 266 023 nfo@hoval.cz www.hoval.cz

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Návrh Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Návrh Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Návrh Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro družstevní

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 10 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Vnkovní aquapark zahájil szonu Posldní květnový víknd bylo v městě o zábavu postaráno. Poprvé s otvřly brány

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH THE CHOICE OF EVALUATION CRITERIA IN PUBLIC PROCUREMENT Martn Schmdt Masarykova unverzta, Ekonomcko-správní fakulta m.schmdt@emal.cz Abstrakt: Článek zkoumá

Více

Transformace dat a počítačově intenzivní metody

Transformace dat a počítačově intenzivní metody Transformace dat a počítačově ntenzvní metody Jří Mltký Katedra textlních materálů, Textlní fakulta, Techncká unversta v Lberc, Lberec, e- mal jr.mltky@vslb.cz Mlan Meloun, Katedra analytcké cheme, Unversta

Více

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie Zkouškový test z fyzkální a kolodní cheme VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 9 mnut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. Uotázeksvýběrema,b,c...odpověd b kroužkujte.platí:

Více

Ad 2.5 Ad 2.9.2 Ad 2.10.1

Ad 2.5 Ad 2.9.2 Ad 2.10.1 Připomínky k 3. nám známé verze studie. Dokument obsahuje rovněž předchozí připomínky (normální text), odpověď zhotovitele (modře), připomínky k odpovědím zhotovitele (žlutý text). Doplnění po připomínkách

Více

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka 1.Úvod teoretcký pops Konverze kmtočtu Štěpán Matějka Směšovač měnč kmtočtu je obvod, který přeměňuje vstupní sgnál s kmtočtem na výstupní sgnál o kmtočtu IF. Někdy bývá tento proces označován také jako

Více

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Optmalzační přístup př plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Ladslav Tuhovčák*, Pavel Dvořák**, Jaroslav Raclavský*, Pavel Vščor*, Pavel Valkovč* * Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební VUT

Více

30 let indikátorů VIPA

30 let indikátorů VIPA 30 let indikátorů VIPA Doc. Ing. Josef Patočka, CSc. Odborná skupina pro rozúčtování Koncem roku 1970 se na Technické univerzitě v Liberci vytvořila malá skupina lidí, která si za svůj výzkumný úkol v

Více

CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRŮTOKŮ

CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRŮTOKŮ Čská vědckotchnická vodohospodářská spolčnost, z. s. CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRŮTOKŮ METODY JEJICH ODVOZOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ V PRAXI Prh 29. září 2015 Obsh doprovodných mtriálů: Rozvodnic

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II 3.4. Konstruk n záklě výpočtu II Přpokly: 34 Př. : J án úsčk o jnotkové él úsčky o élkáh,, >. Nrýsuj: ) úsčku o él = +, ) úsčku o él Při rýsování si élky úsčk, vhoně zvol. =. Prolém: O výrzy ni náhoou

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů I

Úhrada za ústřední vytápění bytů I Úhrada za ústřední vytápění bytů I Anotace Při zreálňování cen energií je jedním ze zásadních problémů úhrada za vytápění bytů centrálně zásobovaných teplem. Toto téma vyvolává řadu otázek i předsudků,

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK OBSAH 4 O společnost 6 Přednost automatckých kotlů TEKLA 8 Hořáky a palva 10 Elektroncké regulátory 12 Šetříme žvotní prostředí 14 16 DUO 18 DUO VERSA 20 BIO COMPACT 22 BIO 24 DUO

Více

Ing. Radovan Beťko Web editor: Ing. Martin Lukáčik

Ing. Radovan Beťko Web editor: Ing. Martin Lukáčik Ý Ing. Radovan Bťko Wb ditor: Ing. Martin Lukáčik Obsah Radovan BEŤKO: Výbr portfólia na báz dlhodobých historických charaktristík aktív 4 Michal R. ČERNÝ: Růstové křivky v konomtrii 2 Zuzana ČIČKOVÁ,

Více

Dovolená 55+ skvělé ceny. Costa del sol NA DOSAH RUKY

Dovolená 55+ skvělé ceny. Costa del sol NA DOSAH RUKY Dovolná pro snory 55+ Dovolná štá ír právě Vá o hlavní trstck szón a za skvělé cny. Vítjt v jdné z njžádanějších trstckých oblastí světě pobřží dlhých pláží zaltých slnc. Costa dl sol TO PRAVÉ ŠPANĚLSKO

Více