Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění"

Transkript

1 Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm ČSN EN 834 (lktroncké) a ČSN EN 835 (odpařovací) vykazují rozdíly, ktré nlz vysvětlt rozdílným konomckým chováním užvatlů bytů a jsou v rozporu s fyzkálním zákony. V článku j vysvětlna hlavní příčna tohoto stavu, ktrou j nrspktování prostupů tpla mz sousdním byty (krádž tpla) v důsldku používání zastaralých a koncpčně chybných norm ČSN EN 834 a ČSN EN 835, ktré nsplňují Směrnc vropské un o rozúčtování nákladů na vytápění. V článku j naznačna csta k vyřšní tohoto problému použtím systému rozpočtu VIA, vyvnutého na Tchncké unvrztě v Lbrc a ověřného na víc nž,5 mlonu nstalací Doc. Ing. Josf atočka,csc. Ing. Zdněk Vtamvás, CSc. Lbrc VIA CZ s.r.o., Kadlcká 20, Lbrc 5, tl./fax.: , -mal: wb:

2 Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění. Ing. Zdněk Vtamvás, CSc. Doc. Ing. Josf atočka, CSc. Úvod Otázka spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění s stala vlc aktuální od okamžku, kdy užvatlé bytů z panlové výstavby obdržl rozúčtování založné na výsldcích aplkac poměrových ndkátorů crtfkovaných podl norm ČSN EN 834 (lktroncké) a ČSN EN 835 (odpařovací). Ukázalo s, ž fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty jsou natolk rozdílné, ž tyto rozdíly nlz vysvětlt rozdílným konomckým chováním jdnotlvých užvatlů. V rámc Evropské un byly vydány směrnc k rozúčtování nákladů na vytápění. (E.V.V.E. (Europäsch Vrngung zur vrbrauchsabhänggn Enrgkostnabrchnung EWIV) []. V bodě 6. Rozdělování nákladů j jdnoznačně formulován požadavk na rozdělní clkových nákladů na spotřbní a základní složku. Spotřbní složka - odpovídá spotřbě (proměnné náklady). Základní složka - nzávsí na spotřbě (pvné, stálé náklady). Volba podílu spotřbní a základní složky přísluší vlastníkov nbo správc domu. Stanovuj s na začátku zúčtovacího období, přčmž spotřbní složka musí čnt mnmálně 50 % clkových nákladů. okud provdm porovnání spotřbní složky rozpočtů podl norm ČSN EN 834 a ČSN EN 835 s výš uvdnou směrncí, musím konstatovat závažné ndostatky, vdoucí k nsmyslným a fyzkálně nodůvodntlným rozdílům. ovnné zavdní rozúčtování podl spotřby, pokud j nahrazno pouz počtm odpařných nbo lktronckých dílků, j naprosto nsprávné a nkontrolovatlné. okud s chcm přblížt tchncky možným rozdílům v úhradě za stjně vlké a stjně nrgtcky náročné byty, můžm vycházt z lacky kontrolovatlných tplotních poměrů. řpustím-l, ž v jdnom bytě j po clé topné období průměrná tplota 5 0 C a v druhém 25 0 C př vnkovní tplotě +5 0 j podíl úhrady podl spotřby ks k S ( t t ) ( t t ) Toto lz považovat za maxmální hodnotu podílu mz stjným byty v rámc jdnoho domu. rotož j množství tpla v obou případch vztažno na clý byt, lz očkávat, ž podíl spravdlvé úhrady bud výrazně mnší nž 2. Dvojnásobný podíl úhrady by přcházl v úvahu maxmálně př porovnání jdnotlvých místností. V prax však dochází běžně k rozdílům úhrad přdstavující pět až šstnásobk výjmčně až dvactnásobk úhrady.nízká odborná způsoblost frm provádějících takovéto rozpočty vylučuj zavdní vlastního kontrolního systému v smyslu směrnc EU, ktrý by takovéto rozpočty vyloučl. Místo toho j zpravdla prováděn odkaz právě na soulad s normam ČSN EN 834 a ČSN EN 835, dokonc v ojdnělých případch doprovázný souhlasným znalckým posudkm. Takovéto chybné rozpočty vyplývají z způsobu rozúčtování podl ctovaných norm, ktré určují způsob rozúčtování pomocí tpla dodaného do místnost otopným tělsm a nrspktují prostupy tpla z sousdních bytů. Jstlž užvatl bytu v jdné místnost výrazně sníží průtok vody otopným tělsm, příslušný odpařovací nbo lktroncký ndkátor vykáž nulovou spotřbu. řtom tplota v této místnost nbyla shodná s tplotou vnkovní, nýbrž vlvm prostupů tpla z sousdních bytů byla jn o několk 0 C nžší nž v místnostch vytápěných. V skutčnost by tnto užvatl měl, namísto nulové spotřbní složky, platt např. za 7 0 C přblžně 50 % průměru (tdy spolu s základním 30 % clkm 80 % průměrné úhrady). rotož podstatou poměrového měřní j rozdělování fnanční částky za vytápění zúčtovací jdnotky (domu) na jdnotlvé byty, budou zákontě na užvatl bytu s takto nízkou úhradou dopláct užvatlé bytů okolních, ktří uzavřná otopná tělsa nměl. Clková fnanční částka za vytápění zúčtovací jdnotky tím nní dotčna nboť j to částka, ktrou účtuj dodavatl tpla zúčtovací jdnotc bz ohldu na způsob rozdělní mz byty. ro údajné zmírnění nspravdlvost rozúčtování s někdy zavádí opravné čntl jako korkc na polohu

3 bytu. Taková korkc s míjí účnkm jstlž odčt ndkátoru j nulový. (Nula zůstává nulou, byť j vynásobím čímkolv). V násldujícím txtu ukážm vlv prostupů tpla pro jdnoduchost mz dvěma byty. Krádž tpla a prostup tpla mz byty V souvslost s normam ČSN EN 834 a ČSN EN 835 j dskutována otázka krádží tpla, ktrých s dopouští tn, kdo zcla uzavř otopné tělso. Njsou to však krádž v smyslu právním, al krádž v smyslu clkově chybné koncpc uvdných norm, ktré za spotřbované tplo považují tplo přdané do místnost otopným tělsm. Exstují však systémy schopné ndkovat tplo využté užvatlm v smyslu cíl vytápění, ktrým j bzpochyby dosahovaná tplota. Nznamná to však přímé měřní tploty místností, nboť problémy a npřsnost s tím spojné by byly jště podstatně horší. okud tplo odvdné z otopného tělsa j bz užtku přdáno prostupm sousdov, měl by to platt sousd [8] [9]. Systémy rozpočtu založné na takového flosof pak vykazují fyzkálně zdůvodntlné a spravdlvé úhrady. Správnost takového rozpočtu j možno dokumntovat nrgtckou blancí dvou sousdních bytů. Jdn má tplotu 7 0 C druhý 23 0 C. pokud by nxstovaly vntřní prostupy tpla byl by jjch podíl spotřby tpla a tím podíl úhrady př jnak stjných podmínkách př vnkovní tplotě t 0 0 C ks ks t ( t t ) ( t ) 23,35. 7 Bz vntřních prostupů musí být množství tpla odvdné z každého bytu do bytu dodáno otopným tělsy. ř vntřních prostupch nbud platt soulad mz tplm dodaným do místnost z otopného tělsa a tplm přdaným vn. Dosažní tploty 7 0 C př uzavřném otopném těls j v prax zcla rálné. Úhrada za takto spotřbované tplo s přsouvá pouz na byt s tplotou 23 0 C.Tplná ztráta bytů zůstává stjná, stjná j částka k rozpočítání, chybný j pouz rozpočt úhrady v důsldku chybné koncpc norm ČSN EN 834 a ČSN EN 835. Na obrázcích a 2 j pro lustrac popsovaných tplotních poměrů uvdna v grafcké podobě stuac pro dvě sousdící místnost sousdních bytů. (kw) 4,0 3,5 d d (%) ,0 I výkon, tplná ztráta 2,5 2,0,5,0 N chyba měřní 0,5 0 0,0 0 7,0 8,0 9,0 20,0 t ( C) 2,0 22,0 23,0 Obr. Vlv uzavírání otopného tělsa na tplotní výkonové poměry v místnost.

4 V místnost podl obr. j rgulována tplota t proměnným výkonm otopného tělsa a to od nuly do maxma 3,6 kw. Tplné ztráty do vnkovního prostřdí o tplotě t 0 0 C jsou znázorněny přímkou I. rostup tpla z sousdní místnost j dán přímkou N. J zřjmé, ž užvatl této místnost nmůž platt podl tpla dodaného otopným tělsm (přímka ), al také podl tpla dodaného od sousdů (přímka N). Součt a N dává tplné ztráty místnost I a ty jsou, jak jdnoznačně vyplývá z obrázku, odpovědné za spotřbu této místnost. Úhrada by měla být spravdlvě počítána podl těchto tplných ztrát. Chyba účtování daná v obrázku křvkou d vyjadřuj o kolk procnt méně platí užvatl bytu př rozúčtování podl norm ČSN EN 834 a ČSN EN 835. Tato chyba vycházjící z tplotních poměrů na otopném těls j v prax jště větší vlvm nlnárního odparu a posuvu místa střdní tploty otopného tělsa. (kw) 5,0 4,5 d (%) 20 0 výkon, tplná ztráta 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0,5,0 0,5 d ` I` (t `23 Ck) N` chyba měřní 0,0 0 7,0 8,0 9,0 tplota místnost 20,0 t ( C) 2,0 22,0 23,0 Obr. 2 Vlv prostupu tpla do sousdní místnost na tplotní a výkonové poměry Obrázk 2 lustruj tplnou stuac v sousdní místnost, kd j rgulací výkonu otopného tělsa udržována tplota t 23 0 C. Tplný prostup do sousdní místnost N j samozřjmě stjně vlký jako tplný zsk N (v obr. ). O tnto výkon musí být větší výkon otopného tělsa. Bz prostupu tpla by v této místnost postačl výkon otopného tělsa 2,5 kw, al protož prostupm tpla j sousdní místnost dotápěna musí být výkon př uzavřném otopném těls v sousdní místnost (0) dokonc až 5 kw. Tplné ztráty do vnkovního prostřdí I jsou však stálé a odpovídají tplotě t 23 0 C. Čára chyby úhrady d znázorňuj o kolk procnt platí užvatl této místnost víc, nž by odpovídalo jho skutčné spotřbě. Csta k řšní ro poměrovou ndkac a násldný spravdlvý rozpočt fnanční částky za vytápění j nutno znát souvslost mz ndkovaným údajm a průměrnou tplotou místnost. Njlpším způsobm, jak ukázal tortcký výzkum praktcké řšní, j ndkac tploty vratné vody na zpětné trubc otopného tělsa s dostatčnou ctlvostí ndkac v oblast nízkých tplot, tak jak j ralzováno u ndkátoru VIA [2, 3, 4, 5], ktrý j schopn ndkovat tplotu zpětné trubky uzavřného otopného tělsa. Ta odpovídá tplotě místnost, ktrá nní shodná s tplotou vnkovní, al vlvm prostupů tpla z okolních vytápěných místností j jn o několk 0 C pod průměrm clé zúčtovací jdnotky. Na rozdíl od nulových náměrů ndkátorů odpařovacích (až 60 %) a lktronckých, crtfkovaných podl norm ČSN EN 834 a ČSN EN 835, ndkátor VIA vykáž hodnotu odpovídající této tplotě a násldný systém rozúčtování určí pro tuto místnost spravdlvou částku úhrady podl průměrné tploty místnost.

5 Na obr. 3 jsou výsldky rozpočtu úhrady zpracované podl systému VIA. V horní část obrázku 3 j hstogram čtnost místností podl ndkovaných tplot pomocí ndkátorů VIA. Na,5 mlonu vyhodnocní s nvyskytla an jdnou místnost s nulovým náměrm a tím s nulovou úhradou za spotřbní složku nbo s úhradou přdstavující vytápění nad 30 0 C. Rozdílná strmost křvky čtnost u vyšších tplot j potvrzním tortckých výpočtů, podl ktrých j výkon otopného tělsa výrazně nlnární v závslost na změně průtoku vytápěcí vody [2]. ř vlkých průtocích s výkon otopného tělsa jž praktcky nzvětšuj. ř nízkých průtocích j změna výkonu na průtoku výrazná. Maxmální tploty místností závsí na tplotě vytápěcí vody, ktrou rguluj dodavatl tpla podl vnkovní tploty. Tplotu místnost k nžším hodnotám rguluj sám užvatl bytu snížním průtoku vytápěcí vody vntlm na otopném těls. Mnmální tplota místnost př uzavřném průtoku závsí na poloz místnost v domě (na prostupch tpla z sousdství). V žádném případě však npoklsn na tplotu vnkovní [6]. V spodní část obrázku j třm křvkam o různé strmost znázorněna změna úhrady v závslost na dosahované tplotě místnost. Strmost nárůstu nbo poklsu úhrady j tchnckokonomcký paramtr, ktrý nní žádnou lgslatvou určn. Z vztahu mz tplným ztrátam a tplotním rozdílm mz tplotou místnost a vnkovní tplotou lz odvodt požadavk, aby na každý stupň tplotního rozdílu byla výsldná úhrada za vytápění zvýšna, rsp. snížna o cca 6 % (vz křvka s njnžší strmostí). Vzhldm k tomu, ž s ustáll lgslatvní požadavk na dvě složky úhrady (základní a spotřbní), j možno strmost křvk volt podl proměn základní a spotřbní složky tak, aby výsldk, to znamná rozpočt úhrady na jdnotlvé místnost, byl rlatvně shodný. otom ovšm rozdělní na základní a spotřbní složku j nadbytčné. okusy něktrých frm maxmálně zvyšovat základní složku úhrady slouží pouz k zakrytí nsmyslných nulových odčtů. Závěr V článku jsm ukázal, ž rozúčtování podl norm ČSN EN 834 (lktorncké) a právě tak podl ČSN EN 835 (odpařovací) jsou v značném rozporu s požadavky směrnc Evropské un, al také s čskou lgslatvou. Výsldky uvdné v obrázcích a 2 byly získány tortckým výpočty daného modlu. raktcké výsldky rozúčtování získané z ndvduálních účtů užvatlů poměrových ndkátorů crtfkovaných podl ČSN EN 835 jsou v jdnotvých případch výrazně horší nž závěry tohoto článku. Např. v jdné pražské lokaltě bylo z 84 ndkovaných zaznamnáno 9 nulových odčtů. oměr maxmální a mnmální úhrady u srovnatlné vlkost bytů byl 2,5 u spotřbní složky a po přpočtní základní složky zůstal poměr 5,. Na nvyhovující způsob rozúčtování podl ctovaných norm jž upozorňujm v různých publkacích řadu lt. Zárovň ukazujm cstu k řšní, ktrá vd přs ndkac tploty zpátčky s využtím nového typu poměrového ndkátoru VIA. Tímto příspěvkm jsm chtěl ukázat na trválním příkladu na zastaralost norm ČSN EN 834 a ČSN EN 835, ktré jž značně zaostaly za stávajícím stavm tchnckého rozvoj v tomto oboru. Jsm přsvědčn, ž nazrál čas k jjch gnrální rvz nbo zrušní.

6 čtnost m ístností podl tploty ,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 20,0 20,5 tplota m ístnost ( C) 2,0 2,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 SNÍŽENÁ ÚHRA DA ZA V Y TÁ ĚNÍ (% ) ZVÝŠENÁ ÚHRADA ZA VYTÁĚNÍ (% ) změna úhrady za vytápění % % t tplota vytápěné místnost t s střdní tplota všch vytápěných místností t t t průměrná vnkovní tplota (pro t +3 o C) t s t 00 s f ( t t ) s - střdní úhrada za vytápění s c S ZÁKLADNÍ SLOŽKA / SOTŘEBNÍ SLOŽKA TELOTA MÍSTNOSTI o C NIŽŠÍ NEŽ RŮMĚRNÁ VYŠŠÍ NEŽ RŮMĚRNÁ Obr.3 Změna spotřbní složky úhrady v závslost na tplotě místnost. (,5ml. vyhodnocní ndkátorů VIA)

7 LITERATURA [] rsdum E.V. V. E.: Směrnc k měřní tpla v bytové oblast, Bonn, břzn 996 [2] Sborník "Úhrada za ústřdní vytápění bytů", mznárodní konfrnc Lbrc, září 998 [3] at. ČSSR 22472, Vtamvás, Z. - atočka, J.: Zařízní k měřní poměrné spotřby tpla, [4] at. ČR 3275, atočka, J. - Vtamvás, Z. : oměrový rozdělovač topných nákladů [5] at. ČR, atočka, J. - Vtamvás, Z. : Zařízní pro upvnění čdl poměrového rozdělovač topných nákladů [6] atočka, J., Vtamvás, Z.: Úhrada za ústřdní vytápění bytů I, 3T (Tplo, tchnka, tplárntsví) č. 6/98, str. 3 [7] atočka, J., Vtamvás, Z.: Úhrada za ústřdní vytápění bytů II, 3T (Tplo, tchnka, tplárnství) č. /99 str [8] atočka, J. - Vtamvás, Z. : Nové zákony a nový pohld na poměrové měřní (dosud npublkováno) [9] atočka, J., Vtamvás, Z.: Nové zákony a nový pohld na poměrové rozdělování nákladů na vytápění (dosud npublkováno)

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty 1. Okrajové podmínky pro tpln tchncké výpo ty Správné stanovní okrajových podmínk j jdnou z základních součástí jakéhokol tchnckého výpočtu. Výjmkou njsou an tplně tchncké analýzy. V násldující kaptol

Více

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu - 1 - Tato Příloha 307 j součástí článku: ŠKORPÍK, Jří. Enrgtcké blanc lopatkových strojů, Transformační tchnolog, 2009-10. Brno: Jří Škorpík, [onln] pokračující zdroj, ISSN 1804-8293. Dostupné z http://www.transformacn-tchnolog.cz/nrgtckblanc-lopatkovych-stroju.html.

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

L HOSPITALOVO PRAVIDLO

L HOSPITALOVO PRAVIDLO Difrnciální počt funkcí jdné rálné proměnné - 7 - L HOSPITALOVO PRAVIDLO LIMITY TYPU 0/0 PŘÍKLAD Pomocí L Hospitalova pravidla určt sin 0 Ověřní přdpokladů L Hospitalovy věty Přímočarým použitím věty o

Více

Aplikace VAR ocenění tržních rizik

Aplikace VAR ocenění tržních rizik Aplkac VAR ocnění tržních rzk Obsah: Zdroj rzka :... 2 Řízní tržního rzka... 2 Měřní tržního rzka... 3 Modly... 4 Postup výpočtu... 7 Nastavní modlu a gnrování Mont-Carlo scénářů... 7 Vlčny vyjadřující

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

Úloha 1 Přenos tepla

Úloha 1 Přenos tepla SF Podklady pro cvční Úloa 1 Přnos tpla Ing. Kaml Staněk 09/010 kaml.stank@fsv.cvut.cz 1 Základní pojmy 1) Tplota Míra kntcké nrg částc látky. Jdnotka klvn [K] nbo stupň Clsa [ C] ( C) T(K) 7315 (1.1)

Více

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu 1 ato Příloha 307 j oučátí článku 13. Enrgtcké blanc lopatkových trojů, http://www.tranformacntchnolog.cz/nrgtck-blanc-lopatkovychtroju.html. Měrná vntřní prác tplné turbíny př adabatcké xpanz v - dagramu

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie Tori v strojírnské tchnologii Ing. Oskar Zmčík, Ph.D. základní pojmy používaná rozdělní vztahy, dfinic výpočty základní pojmy žádnou součást ndokážm vyrobit s absolutní přsností při výrobě součásti dochází

Více

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie účinky a užití optického zářní yzikální podstata fotovoltaické přměny solární nri doc. In. Martin Libra, CSc., Čská změdělská univrzita v Praz a Jihočská univrzita v Čských Budějovicích, In. Vladislav

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Unvrzta Tomáš Bat v Zlíně LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Vntřní odpor zdroj a voltmtru Jméno: Ptr Luzar Skupna: IT II/ Datum měřní: 0.října 2007 Obor: Informační tchnolog Hodnocní: Přílohy:

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB. Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra TZB, fakulta stavební, ČVUT v Praze

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB. Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra TZB, fakulta stavební, ČVUT v Praze ČESKÉ YSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ PRAZE Fakulta stavbní Laboratoř TZB Cvční č. 3 Stanovní účnnost výměníku ZZT Ing. Danl Adamovský, Ph.D. Katdra TZB, fakulta stavbní, ČUT v Praz Praha 2011 Evropský socální fond

Více

Příručka pro návrh technických izolací

Příručka pro návrh technických izolací Njšrší nabídka tplných, zvukových a protpožárních zolací Příručka pro návrh tchnckých zolací Včtně vzorových příkladů počítaných programm IsoCal IsoCal výpočtní program pro návrh tchnckých zolací Snžování

Více

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače Přsný výpočt tranzistorového zsilovač vychází z urční dvojbranových paramtrů tranzistoru a pokračuj sstavním matic obvodu a řšním této matic. Při použití vybraných rovnic z matmatických modlů pro programy

Více

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM Josf KONVIČNÝ Ing. Josf KONVIČNÝ, Čské dráhy, a. s., Tchnická ústřdna dopravní csty, skc lktrotchniky a nrgtiky, oddělní diagnostiky a provozních měřní, nám. Mickiwicz

Více

INTERGRÁLNÍ POČET. PRIMITIVNÍ FUNKCE (neurčitý integrál)

INTERGRÁLNÍ POČET. PRIMITIVNÍ FUNKCE (neurčitý integrál) INTERGRÁLNÍ POČET Motivac: Užití intgrálního počtu spočívá mj. v výpočtu obsahu rovinného obrazc ohraničného různými funkcmi příp. čarami či v výpočtu objmu rotačního tělsa, vzniklého rotací daného obrazc

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ IZOLAČNÍ MATERIÁLY M02 TECHNICKÉ IZOLACE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ IZOLAČNÍ MATERIÁLY M02 TECHNICKÉ IZOLACE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ RADEK STEUER, HANA KMÍNOVÁ IZOLAČNÍ MATERIÁLY M02 TECHNICKÉ IZOLACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Izolační matály Modul

Více

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA pro clkové zatplní panlového domu Běhounkova 2457-2462, Praha 5 Objkt má dvět nadzmní podlaží a jdno podlaží podzmní, částčně pod trénm. Objkt

Více

Úloha č. 11. H0 e. (4) tzv. Stefanův - Bo1tzmannův zákon a 2. H λ dλ (5)

Úloha č. 11. H0 e. (4) tzv. Stefanův - Bo1tzmannův zákon a 2. H λ dλ (5) pyromtrm - vrz 01 Úloha č. 11 Měřní tplotní vyzařovací charaktristiky wolframového vlákna žárovky optickým pyromtrm 1) Pomůcky: Měřicí zařízní obsahující zdroj lktrické nrgi, optický pyromtr a žárovku

Více

Obr. 1. Tepelné toky ve stáji pro dochov selat

Obr. 1. Tepelné toky ve stáji pro dochov selat 1.Tplná blanc stáj: Čská změdělská unvrzta v Praz v Praz c + t p v = 0 [W] (1) c produkc ctlného tpla zvířaty [W], t výkon vytápěcího zařízní [W], p tplná ztráta prostupm tpla stavbním konstrukcm [W],

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univrzita omáš Bati v Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Voltampérová charaktristika polovodičové diody a žárovky Jméno: Ptr Luzar Skupina: I II/1 Datum měřní: 14.listopadu 7 Obor: Informační

Více

Teoretické a praktické úspory tepla panelových domů po jejich zateplení 1. část

Teoretické a praktické úspory tepla panelových domů po jejich zateplení 1. část Tortické a praktické úspory tpla panlových domů po jjich zatplní 1. část Miloš Bajgar Autor s v dvoudílném příspěvku zamýšlí nad skutčnými přínosy zatplní panlových objktů. Tnto první díl j věnován analýz

Více

1. Určíme definiční obor funkce, její nulové body a intervaly, v nichž je funkce kladná nebo záporná.

1. Určíme definiční obor funkce, její nulové body a intervaly, v nichž je funkce kladná nebo záporná. Matmatika I část II Graf funkc.. Graf funkc Výklad Chcm-li určit graf funkc můžm vužít přdchozích znalostí a určit vlastnosti funkc ktré shrnm do níž uvdných bodů. Můž s stát ž funkc něktrou z vlastností

Více

Trivium z optiky 37. 6. Fotometrie

Trivium z optiky 37. 6. Fotometrie Trivium z optiky 37 6. Fotomtri V přdcházjící kapitol jsm uvdli, ž lktromagntické zářní (a tdy i světlo) přnáší nrgii. V této kapitol si ukážm, jakými vličinami j možno tnto přnos popsat a jak zohldnit

Více

5. kapitola: Vysokofrekvenční zesilovače (rozšířená osnova)

5. kapitola: Vysokofrekvenční zesilovače (rozšířená osnova) Punčochář, J: AEO; 5. kapitola 1 5. kapitola: Vysokofrkvnční zsilovač (rozšířná osnova) Čas k studiu: 6 hodin íl: Po prostudování této kapitoly budt umět dfinovat pracovní bod BJT a FET určit funkci VF

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ. Katedra energetických zařízení. Milan VONDRKA

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ. Katedra energetických zařízení. Milan VONDRKA Lbrc 010 Mlan ONDRKA 1 TECNICKÁ UNIERZITA LIBERCI FAKULTA STROJNÍ Katdra nrgtckých zařízní Mlan ONDRKA Tplné črpadlo pro rodnný dům (at pump for a famly hous) doucí bakalářské prác: Ing Ptr Novotný, CSc

Více

KIRSTEN BIEDERMANNOVÁ ANDERS FLORÉN PHILIPPE JEANJACQUOT DIONYSIS KONSTANTINOU CORINA TOMAOVÁ TLAKEM POD

KIRSTEN BIEDERMANNOVÁ ANDERS FLORÉN PHILIPPE JEANJACQUOT DIONYSIS KONSTANTINOU CORINA TOMAOVÁ TLAKEM POD 40 KIRSTEN BIEDERMANNOVÁ ANDERS FLORÉN PHILIPPE JEANJACQUOT DIONYSIS KONSTANTINOU CORINA TOMAOVÁ TLAKEM POD POD TLAKEM míč, hmotnost, rovnováha, pumpička, tlak, idální plyn, pružná srážka, koficint rstituc

Více

USE OF ELASTICITY CATEGORY IN FORMING OF PERSPECTIVE AGRICULTURAL POLICY TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

USE OF ELASTICITY CATEGORY IN FORMING OF PERSPECTIVE AGRICULTURAL POLICY TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT VYUŽITÍ KATEGORIE RUŽNOSTI ŘI KONCIOVÁNÍ ERSEKTIVNÍ ZEMĚDĚLSKÉ OLITIKY K TRVALE UDRŽITELNÉMU ROZVOJI USE OF ELASTICITY CATEGORY IN FORMING OF ERSECTIVE AGRICULTURAL OLICY TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOMENT

Více

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ Učbní txt k přdnáš UFY Tplné zářní. Zářní absolutně črného tělsa Tplotní zářní a Plankův vyzařovaí zákon Intnzita vyzařování (misivita) v daném místě na povrhu zdroj j dfinována jako podíl zářivého toku

Více

1. ÚVOD 2. PŘENOSOVÉ KANÁL 2.2. RICEŮV KANÁL 2.1. GAUSSŮV KANÁL 2009/

1. ÚVOD 2. PŘENOSOVÉ KANÁL 2.2. RICEŮV KANÁL 2.1. GAUSSŮV KANÁL 2009/ 1. ÚVOD Př šířní rádových sgnálů s mz vysílačm a přjímačm uplatňuj několk přnosových jvů. Sgnál s můž šířt přímo, j-l mz vysílačm a přjímačm tzv. optcká vdtlnost. Většnou s však mz nm nacházjí njrůznější

Více

FYZIKA 3. ROČNÍK. Nestacionární magnetické pole. Magnetický indukční tok. Elektromagnetická indukce. π Φ = 0. - magnetické pole, které se s časem mění

FYZIKA 3. ROČNÍK. Nestacionární magnetické pole. Magnetický indukční tok. Elektromagnetická indukce. π Φ = 0. - magnetické pole, které se s časem mění FYZKA 3. OČNÍK - magntické pol, ktré s s časm mění Vznik nstacionárního magntického pol: a) npohybující s vodič s časově proměnným proudm b) pohybující s vodič s proudm c) pohybující s prmanntní magnt

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaisr, Emil Košťál xkaisrj@fld.cvut.cz ČVUT, Fakulta lktrotchnická, katdra Radiolktroniky Tchnická 2, 166 27 Praha 6 1. Úvod Článk s

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů II

Úhrada za ústřední vytápění bytů II Úhrada za úsřdní vyápění byů II Anoac Článk j druhým z séri příspěvků, krými jsou prsnovány dlouholé výsldky prác na Tchnické univrziě v Librci v oblasi rozpočíávání nákladů na vyápění pomocí poměrových

Více

Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akadmického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni 1/8 Plzň 12. 3. 2014 I. V souladu s harmonogramm akadmického roku na ZČU pro 2014/15 upřsňuji organizaci základních studijních

Více

í I - 13 - Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materiálu Prof. Ing. J. Šeda, DrSc. KDAIZ - PJPI

í I - 13 - Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materiálu Prof. Ing. J. Šeda, DrSc. KDAIZ - PJPI - 13 - í Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materálu Prof. ng. J. Šeda, DrSc. KDAZ - PJP Na našem pracovšt byl vypracován program umožňující modelovat průchod záření gama metodou Monte Carlo, homogenním

Více

STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA

STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA Martin Radina a, Ivo Schindlr a, Tomáš Kubina a, Ptr Bílovský a Karl Čmil b Eugniusz Hadasik c a) VŠB Tchnická univrzita Ostrava,

Více

INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chemie, KCH/P401

INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chemie, KCH/P401 Fakulta životního prostřdí v Ústí nad Labm INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chmi, KCH/P401 - ZAVEDENÍ EXPERIMENTU DO PŘEDNÁŠEK Vypracovala Z. Kolská (prozatímní učbní txt, srpn 2012) K několika kapitolám

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Katedra fyziky. Modely atomu. Vypracovala: Berounová Zuzana M-F/SŠ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Katedra fyziky. Modely atomu. Vypracovala: Berounová Zuzana M-F/SŠ Jihočská univrzita v Čských Budějovicích Katdra fyziky Modly atomu Vypracovala: Brounová Zuzana M-F/SŠ Datum: 3. 5. 3 Modly atomu První kvalitativně správnou přdstavu o struktuř hmoty si vytvořili již

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS VI. Odpor a lktrický proud Obsah 6 ODPOR A ELEKTRICKÝ PROUD 6.1 ELEKTRICKÝ PROUD 6.1.1 HUSTOTA PROUDU 3 6. OHMŮV ZÁKON 4 6.3 ELEKTRICKÁ ENERGIE A VÝKON 6 6.4 SHRNUTÍ 7 6.5 ŘEŠENÉ

Více

Ing. Ondrej Panák, ondrej.panak@upce.cz Katedra polygrafie a fotofyziky, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

Ing. Ondrej Panák, ondrej.panak@upce.cz Katedra polygrafie a fotofyziky, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice 1 ěřní barvnosti studijní matriál Ing. Ondrj Panák, ondrj.panak@upc.cz Katdra polygrafi a fotofyziky, Fakulta chmicko-tchnologická, Univrzita Pardubic Úvod Abychom mohli či už subjktivně nbo objktivně

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů III

Úhrada za ústřední vytápění bytů III Úhrada za ústřední vytápění bytů III Anotace V této třetí části se chceme zabývat dalšími otázkami souvisejícími s problematikou deklarovanou v nadpisu. Formulujeme pojmy spravedlivá úhrada za vytápění

Více

H - Řízení technologického procesu logickými obvody

H - Řízení technologického procesu logickými obvody H - Řízní tchnologického procsu logickými ovody (Logické řízní) Tortický úvod Součástí řízní tchnologických procsů j i zjištění správné posloupnosti úkonů tchnologických oprcí rozhodování o dlším postupu

Více

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 Ptr Dourmashkin MIT 6, přklad: Vítězslav Kříha (7) Obsah SADA 4 ÚLOHA 1: LIDSKÝ KONDENZÁTO ÚLOHA : UDĚLEJTE SI KONDENZÁTO ÚLOHA 3: KONDENZÁTOY ÚLOHA 4: PĚT KÁTKÝCH

Více

Řešení Navierových-Stokesových rovnic metodou

Řešení Navierových-Stokesových rovnic metodou Řšní Navrovýc-Stoksovýc rovnc mtodou končnýc prvků Lbor Črmák prosnc 2009 Označní: Abstrakt Txt obsauj klasckou a varační formulac 2D-úloy nstlačtlnéo nstaconárnío proudění, pops prostorové dskrtzac mtodou

Více

3.10. Magnetické vlastnosti látek

3.10. Magnetické vlastnosti látek 3.10. Magntické vlastnosti látk 1. Sznáit s s klasifikací látk podl charaktru intrakc s agntický pol. 2. Nastudovat zdroj agntického pol atou, ktré souvisí s pohyb lktronu v lktronové obalu atou. 3. Vysvětlit

Více

2. Frekvenční a přechodové charakteristiky

2. Frekvenční a přechodové charakteristiky rkvnční a přchodové charaktristiky. rkvnční a přchodové charaktristiky.. Obcný matmatický popis Přchodové a frkvnční charaktristiky jsou důlžitým prostřdkm pro analýzu a syntézu rgulačních obvodů a tdy

Více

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější porc b Po r r u b bu ur r Po Ocnění za dsign Produktová řada r získala několik ocnění. Mzi njvýznamnější řadím Rd Dot Dsign Aard. Uchytit kdkoliv Na stůl, pod stůl, na zď,... Jdnoduš kdkoliv mějt zásuvku

Více

Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením

Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením Laboratorní úloha B/1 Stanovní koncntrac složky v roztoku potnciomtrickým měřním Úkol: A. Stanovt potnciomtrickým měřním koncntraci H 2 SO 4 v dodaném vzorku roztoku. Zjistět potnciomtrickým měřním body

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více

Demonstrace skládání barev

Demonstrace skládání barev Vltrh nápadů učitlů fyziky I Dmonstrac skládání barv DENĚK NAVRÁTIL Přírodovědcká fakulta MU Brno Úvod Studnti střdních škol si často stěžují na nzáživnost nzajímavost a matmatickou obtížnost výuky fyziky.

Více

, je vhodná veličina jak pro studium vyzařování energie z libovolného zdroje, tak i pro popis dopadu energie na hmotné objekty:

, je vhodná veličina jak pro studium vyzařování energie z libovolného zdroje, tak i pro popis dopadu energie na hmotné objekty: Radiomtri a fotomtri Vyzařování, přnos a účinky nrgi lktromagntického zářní všch vlnových délk zkoumá obor radiomtri, lktromagntickým zářním v optické oblasti s pak zabývá fotomtri. V odstavci Přnos nrgi

Více

Úvod do fyziky plazmatu

Úvod do fyziky plazmatu Dfinic plazmatu (typická) Úvod do fyziky plazmatu Plazma j kvazinutrální systém nabitých (a případně i nutrálních) částic, ktrý vykazuj kolktivní chování. Pozn. Kolktivní chování j tdy podstatné, nicméně

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

Test studijních předpokladů. (c) 2008 Masarykova univerzita. Varianta 18

Test studijních předpokladů. (c) 2008 Masarykova univerzita. Varianta 18 Tst studijních přdpokladů (c) 2008 Masarykova univrzita Varianta 18 Vrbální myšlní 1 2 3 4 5 Čský výraz hodinu označuj délku trvání události a lz ho přidat k něktrým čským větám: např. Ptr psal dopis hodinu.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H : 269. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 270. Vyhláška,

Více

Zadání témat. Řešení témat. Zadání úloh. Úloha 3.3 Baterie na β-radioaktivitu (5b) Téma5 Fontány. Téma 1 Pravidelné mnohostěny

Zadání témat. Řešení témat. Zadání úloh. Úloha 3.3 Baterie na β-radioaktivitu (5b) Téma5 Fontány. Téma 1 Pravidelné mnohostěny 2 Studntský matmaticko-fyzikální časopis ročník VIII číslo 3 Trmín odslání: 14. 1. 2002 Zadání témat Téma5 Fontány Podívjt s na obrázk, na ktrém j namalovaná fontána a vysvětlt, jak funguj. Odhadnět, do

Více

PENOS ENERGIE ELEKTROMAGNETICKÝM VLNNÍM

PENOS ENERGIE ELEKTROMAGNETICKÝM VLNNÍM PNO NRG LKTROMAGNTCKÝM VLNNÍM lktromagntické vlnní, stjn jako mchanické vlnní, j schopno pnášt nrgii Tuto nrgii popisujm pomocí tzv radiomtrických, rsp fotomtrických vliin Rozdlní vyplývá z jdnoduché úvahy:

Více

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

194/2007 Sb. Vyhláška

194/2007 Sb. Vyhláška 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravdla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energe pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na

Více

Lokální extrémy. 1. Příklad f(x, y) = x 2 + 2xy + 3y 2 + 5x + 2y. Spočteme parciální derivace a položíme je rovny nule.

Lokální extrémy. 1. Příklad f(x, y) = x 2 + 2xy + 3y 2 + 5x + 2y. Spočteme parciální derivace a položíme je rovny nule. Lokální xtrémy - řšné příklady 1 Lokální xtrémy Vyštřt lokální xtrémy násldujících funkcí víc proměnných: 1 Příklad fx, y = x + xy + 3y + 5x + y Spočtm parciální drivac a položím j rovny nul Vznikn soustava

Více

5.2. Určitý integrál Definice a vlastnosti

5.2. Určitý integrál Definice a vlastnosti Určitý intgrál Dfinic vlstnosti Má-li spojitá funkc f() n otvřném intrvlu I primitivní funkci F(), pk pro čísl, I j dfinován určitý intgrál funkc f() od do vzthm [,, 7: [ F( ) = F( ) F( ) f ( ) d = (6)

Více

Zákazové značky. Název, význam a užití. Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Zákaz vjezdu všech vozidel

Zákazové značky. Název, význam a užití. Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Zákaz vjezdu všech vozidel Příloha č. 3 k vyhlášc č. 294/2015 Sb. Zákazové značky Číslo Bl Vyobrazní o Zákaz vjzdu všch vozidl v obou směrch Značka zakazuj vjzd všm druhům vozidl. B2 B3 B4 Zákaz vjzdu všch vozidl Značka zakazuj

Více

Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to

Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to Fotografujm módu Módní fotografi j všud kolm nás. Nalznm ji v katalozích, spolčnských magazínch i billboardch. Má mnohé skvělé autory, i když fotografování módy nní jdnoduché. Jd o jdno z njnáročnějších

Více

ANALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V INVESTIČNÍM PROCESU

ANALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V INVESTIČNÍM PROCESU AALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V IVESTIČÍM PROCESU Jří Marek ) ABSTRAKT Príspevek nformuje o uplatnene manažmentu rzka v nvestčnom procese. Uvádza príklad kalkulace rzka a analýzu jeho ctlvost. Kľúčové

Více

Okrajové podmínky výpočtů 1 Teploty, vlhkosti, vítr

Okrajové podmínky výpočtů 1 Teploty, vlhkosti, vítr SF2 Podkldy pro cční Okrjoé podmínky ýpočtů 1 Tploty, lhkost, ítr Ing. Kml Stněk, 9/21 kml.stnk@fs.cut.cz Obsh 1 ZÁKLADNÍ PŘEHLED... 2 2 TEPLOTA VZDUCHU... 4 2.1 NÁVRHOVÁ TEPLOTA VENKOVNÍHO VZDUCHU V ZIMNÍM

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ GENNET STUDIE DENNÍHO OSVĚTLENÍ. Gennet Letná s.r.o.

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ GENNET STUDIE DENNÍHO OSVĚTLENÍ. Gennet Letná s.r.o. PŘÍSTAVBA KLNKY SV. KLMENTA ul. Kostelní, p.č. 2118/9, k.ú. Holešovce, 170 00, Praha 7 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ výškový systém b.p.v. ±0,000 = +230,030 m.n.m., souřadncový systém S - JTSK Gennet

Více

Navazující magisterské studium MATEMATIKA 2016 zadání A str.1 Z uvedených odpovědí je vždy

Navazující magisterské studium MATEMATIKA 2016 zadání A str.1 Z uvedených odpovědí je vždy Navazující magistrské studium MATEMATIKA 16 zadání A str.1 Příjmní a jméno: Z uvdných odpovědí j vžd právě jdna správná. Zakroužkujt ji! V násldujících dsti problémch j z nabízných odpovědí vžd právě jdna

Více

Příklady z přednášek Statistické srovnávání

Příklady z přednášek Statistické srovnávání říklad z řednášek Statstcké srovnávání Jednoduché ndvduální ndex říklad V následující tabulce jsou uveden údaje o očtu závažných závad v areálu určté frm zjštěných a oravených v letech 9-998. Závažná závada

Více

REGULACE. Rozvětvené regulační obvody. rozvětvené regulační obvody dvoupolohová regulace regulační schémata typických technologických aparátů

REGULACE. Rozvětvené regulační obvody. rozvětvené regulační obvody dvoupolohová regulace regulační schémata typických technologických aparátů REGULACE (pokračování 2) rozvětvné rgulační obvody dvoupolohová rgulac rgulační schémata typických tchnologických aparátů Rozvětvné rgulační obvody dopřdná rgulac obvod s měřním poruchy obvod s pomocnou

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Pavel Hájek

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Pavel Hájek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 8 Bc. Pavl Hájk ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavbní, Katdra spciální godézi Názv diplomové prác: Vbudování, zaměřní a výpočt bodového

Více

(platí od ) 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

(platí od ) 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (platí od 1. 1. 2016) 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 14a zákona č. 67/2013

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace Specifikace dezinfekčních přípravků a předpokládaná množství spotřeby

Příloha č. 1 zadávací dokumentace Specifikace dezinfekčních přípravků a předpokládaná množství spotřeby Příloha č. 1 zadávací dokumntac Spcifikac ch přípravků a přdpokládaná množství spotřby Zadávací dokumntac CEDEZ0313 příloha č. 1 Stránka 1 z 9 Názv Barvnost Účinná látka Spktrum účinku Oblast použití Přpokládaná

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projku Názv projku Číslo a názv šablony klíčové akvy Dgální učbní marál CZ..07/.5.00/4.080 Zkvalnění výuky prosřdncvím CT / novac a zkvalnění výuky prosřdncvím CT Příjmc podpory Gymnázum, Jvíčko,

Více

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný,

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný, VLASTNOSTI GRAFENU TLOUŠŤKA: Při tloušťc 0,34 nanomtru j grafn milionkrát tnčí nž list papíru. HMOTNOST: Grafn j xtrémně lhký. Kilomtr čtvrčný tohoto matriálu váží jn 757 gramů. PEVNOST: V směru vrstvy

Více

Časové řady typu I(0) a I(1)

Časové řady typu I(0) a I(1) Aca oconomca pragnsa 6: (2), sr. 7-, VŠE Praha, 998. ISSN 572-343 (Rukops) Časové řady ypu I() a I() Josf Arl Úvod Př analýz konomckých časových řad má smysl rozlšova saconární a nsaconární časové řady.

Více

Přechodové jevy RC. Řešení přechodového jevu v obvodech 1. řádu RC. a) varianta nabíjení ideálního kondenzátoru u C (t)

Přechodové jevy RC. Řešení přechodového jevu v obvodech 1. řádu RC. a) varianta nabíjení ideálního kondenzátoru u C (t) čbní xy pro Elkrochnik Ing. Kindrá Alxandr Přchodové jvy Účlm éo knihy j nači sdny řši přchodové jvy v obvodch. řád yp a sznámi j s oricko problmaiko přchodových jvů v obvodch. řádů yp. Přchodové jvy v

Více

F=F r1 +F r2 -Fl 1 = -F r2 (l 1 +l 2 )

F=F r1 +F r2 -Fl 1 = -F r2 (l 1 +l 2 ) Stvbní mchnik A1 K132 SMA1 Přdnášk č. 3 Příhrdové konstrukc Co nás čká v čtvrté přdnášc? Příhrdové konstrukc Zákldní přdpokldy Sttická určitost/nurčitost Mtody výpočtu Obcná mtod styčných bodů Nulové pruty

Více

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky V současnosti se u řady stávajících bytových objektů provádí zvyšování tepelných odporů obvodového pláště, neboli zateplování

Více

Úhrada za dodávku tepla

Úhrada za dodávku tepla Ing. Karel Bašus, Ing. Pavel Ma ar Úhrada za dodávku tepla 5. přepracované a doplněné vydání po dle stavu k 1. 1. 2008 2008 Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily

Více

Navrhování osvětlení pro interiérové květiny

Navrhování osvětlení pro interiérové květiny Navrhování osvětlní pro intriérové květiny účinky a užití optického zářní Ing. Stanislav Haš, CSc., Agronrgo, Bc. Luci Fikarová, Mndlova univrzita v Brně, Zahradnická fakulta v Ldnici V článku Osvětlní

Více

hledané funkce y jedné proměnné.

hledané funkce y jedné proměnné. DIFERCIÁLNÍ ROVNICE Úvod Df : Občjnou difrniální rovnií dál jn DR rozumím rovnii, v ktré s vsktují driva hldané funk jdné proměnné n n Můž mít pliitní tvar f,,,,, n nbo impliitní tvar F,,,,, Řádm difrniální

Více

Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Petr Horák, Ph.D.

Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Petr Horák, Ph.D. Tplné soustavy v budovách - Výpočt tplného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Ptr Horák, Ph.D. Platnost normy ČSN 060210 - Výpočt tplných ztrát budov při ústřdním vytápění Pozbyla platnost 1.9 2008. ČSN EN 12 831

Více

10. AGREGÁTNÍ NABÍDKA A PHILLIPSOVA KŘIVKA. slide 1

10. AGREGÁTNÍ NABÍDKA A PHILLIPSOVA KŘIVKA. slide 1 10. AGREGÁTNÍ NABÍDKA A PHILLIPSOVA KŘIVKA slid 1 Přdmětm přdnášky jsou tři modly agrgátní nabídky, v ktrých v krátkém období výstup pozitivně závisí na cnové hladině. Krátkodobý invrzní vztah mzi inflací

Více

Zvýšení bezpečnosti provozu na vrátnici

Zvýšení bezpečnosti provozu na vrátnici P OD N I KOVÁ VRÁTN I C E Spolhlié a fktiní řšní. N ÁKLAD OVÁ VRÁTN I C E Zásadní zrychlní odbaní ozidl Průkazná idnc průjzdu ozidl a pěších náště Díky snímání SPZ možnost dalších automatických funkcí

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 196 154 1 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění

Více

- 1 - Druhá přednáška o axiomu jednoty CHYBY NIELSE BOHRA. Ph.M. Kanarev. 1. Úvod

- 1 - Druhá přednáška o axiomu jednoty CHYBY NIELSE BOHRA. Ph.M. Kanarev. 1. Úvod - - Druhá přdnáška o axomu jdnoty 5.0.04. CHYBY NILS BOHRA mal: kanl@mal.ru Ph.M. Kanarv http://kanarv.nnoplaza.nt. Úvod Nyní s pokusím najít zdroj chy Nls Bohra, ktré způsoly chyné přdstavy, týkající

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP NVEZTA PADBCE FAKLTA CHEMCKO-TECHNOLOGCKÁ Kadra fyzky ZÁKLADY FYZKY Pro obory DMML, TŘD a AD prznčního suda DFJP NDr. Jan Z a j í c, CSc., 005 3. ELEKTCKÝ POD 3. ZÁKLADNÍ POJMY Pod pojmm lkrcký proud chápm

Více

Přijímací zkoušky do NMS 2013 MATEMATIKA, zadání A,

Přijímací zkoušky do NMS 2013 MATEMATIKA, zadání A, Přijímací zkoušk do NMS MATEMATIKA, zadání A, jméno: V násldujících dsti problémch j z nabízných odpovědí vžd právě jdna správná. Zakroužkujt ji! Za každou správnou odpověď získát uvdné bod. Za nsprávnou

Více

Jednokapalinové přiblížení (MHD-magnetohydrodynamika)

Jednokapalinové přiblížení (MHD-magnetohydrodynamika) Jdnokapalinové přiblížní (MHD-magntohydrodynamika) Zákon zachování hmoty zákony zachování počtu lktronů a iontů násobny hmotnostmi a sčtny n t div nu ni divnu i i t div u M M (1) t i m n M n u u M i i

Více

Postup tvorby studijní opory

Postup tvorby studijní opory Postup tvorby studijní opory RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Klíčová slova: Studijní opora, distanční studium, kurz, modl řízní vztahů dat, fáz tvorby kurzu, modl modulu Anotac: Při přípravě a vlastní tvorbě

Více

VÝVOJ NÁSTROJE PRO POSUZOVÁNÍ RECYKLAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK S DŮRAZEM NA UHLÍKOVOU STOPU

VÝVOJ NÁSTROJE PRO POSUZOVÁNÍ RECYKLAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK S DŮRAZEM NA UHLÍKOVOU STOPU 6. KONFERENCE PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Praha, 19.5.2015 VÝVOJ NÁSTROJE PRO POSUZOVÁNÍ RECYKLAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK S DŮRAZEM NA UHLÍKOVOU STOPU Václav Sížk Fakulta stavbí ČVUT

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Dubn 2008 č. 8 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Město má nabídku na fotbalový arál Tak už j to oficiálně na stol. Spolčnost ArclorMittal Frýdk-Místk,

Více

D1 - detail ETICS v místě stropu nad částečně vytápěným prostorem - svislý řez. min. d /2 3. Tloušťky d, d, d se stanoví tepelně technickým výpočtem

D1 - detail ETICS v místě stropu nad částečně vytápěným prostorem - svislý řez. min. d /2 3. Tloušťky d, d, d se stanoví tepelně technickým výpočtem D - tal ETICS v místě stropu na částčně vytápěným prostorm - svslý řz řšní ETICS 3 mn. 500 nbo l TT posouzní mn. /2 3 mn. 500 nbo l TT posouzní 2 g 2c mn 30 2 g Prostor s nžší návrhovou vntřní tplotou

Více

Vyvážené nastavení PI regulátorù

Vyvážené nastavení PI regulátorù Vyvážné nastavní PI rgulátorù doc. Ptr Klán, Ústav informatiky AV ÈR Praha a Univrzita Pardubic, Prof. Raymond Gorz, Cntr for Systms Enginring and Applid Mchanics, Univrsity d Louvain PI nbo PID rgulátory

Více

Nařízení č. 01/CZ/11. členů představenstva X-Trade Brokers DM S.A. z 12. ledna 2011

Nařízení č. 01/CZ/11. členů představenstva X-Trade Brokers DM S.A. z 12. ledna 2011 Nařízní č. 01/CZ/11 člnů přdstavnstva X-Trad Brokrs DM S.A. z 12. ldna 2011 V souladu s ustanovními v Obchodních podmínkách o poskytování zprostřdkovatlských služb a provádění příkazů při obchodování s

Více