STUDIE DOPADŮ NOVELY ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NA EKONOMIKU ČR 2013/H1 PROJEKČNÍ ZAKÁZKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE DOPADŮ NOVELY ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NA EKONOMIKU ČR 2013/H1 PROJEKČNÍ ZAKÁZKY"

Transkript

1 STUDIE DOPADŮ NOVELY ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NA EKONOMIKU ČR 2013/H1 PROJEKČNÍ ZAKÁZKY

2 Vážení čtenáři a kolegové, již brzy tomu bude jeden rok, co nabyla účinnosti tzv. protikorupční novela zákona o veřejných zakázkách (ZVZ), ve které došlo k významným změnám ve způsobech zadávání veřejných zakázek a výběru dodavatelů. Komoru administrátorů veřejných zakázek však velmi zajímaly dopady tohoto kroku na reálnou ekonomiku zda přinese zlepšení podnikatelského klimatu, zefektivnění způsobu zadávání zakázek a samozřejmě hlavní cíl nás všech v této nelehké době stimulaci růstu českého národního hospodářství. Proto jsme se již dříve po půlročním působení novely rozhodli provést analýzu jejího dopadu a ve spolupráci s analytickými společnostmi CEEC Research a Grant Thornton a za jedinečné podpory Ministerstva průmyslu a obchodu jakožto garanta celého výzkumu vyhodnotit aktuální stav a navrhnout další kroky, které by měly vést k podpoře růstu ekonomiky a omezení důsledků současné ekonomické krize. Výsledkem bylo konání první odborné konference Fórum veřejné zakázky kvalitně a vydání Studie dopadů novely zákona o veřejných zakázkách na ekonomiku ČR (2012), zahrnující mimo jiné jedinečnou ukázku dopadů novely ZVZ jak na makroekonomickou, tak i na mikroekonomickou úroveň české ekonomiky. S ohledem na reprezentativní účast na první konferenci, nespočet pozitivních ohlasů týkajících se Fóra i samotné Studie a s odstupem času rovněž bohatší o řadu nových zkušeností a údajů bychom rádi na naší předchozí činnost navázali a nabízíme 2. aktualizované vydání dopadů novely ZVZ na ekonomiku ČR 2013, v této dílčí sektorové studii potom se zvláštním zaměřením na projekční zakázky. Domníváme se, že tato oblast je nejenom důležitou součástí české ekonomiky, ale i dobrým ilustrátorem problémů a nesnází, se kterými se současné veřejné zadávání v České republice potýká. Nemožnost hodnocení kvalifikace uchazeče či boj s mimořádně nízkou nabídkovou cenou trápí dnes nejednoho zadavatele, který nevyžaduje pouze řešení co nejlevnější, ale pokud možno také kvalitní a s potřebnou přidanou hodnotou. Součástí Fóra je rovněž vypracování pozičních dokumentů pro jednotlivé vybrané segmenty veřejných zakázek spolu s identifikací základních problémů v dané oblasti včetně návrhů možných řešení a doporučení, jak dosavadní neutěšený stav alespoň částečně napravit. Závěrem tohoto úvodu bychom rádi poděkovali za dosavadní i budoucí podporu všem veřejným i soukromým institucím, které nám pomáhaly při zpracování této studie i při odborných diskusích, a jejichž společným cílem je vnést do veřejného sektoru princip tolik známý a uplatňovaný v sektoru soukromém best value for money. Robert Pergl Předseda KAVZ Komora administrátorů veřejných zakázek 2

3 Shrnutí Celkový objem zadaných projekčních zakázek z veřejných zdrojů (evidovaných ve Věstníku VZ) v roce 2012 dosáhl úrovně 2,5 mld. Kč. Meziročně se jednalo o růst o 59,9 %. Ten byl do jisté míry ovlivněn dvěma velkými zakázkami, pokud bychom je vyloučili, meziroční srovnání ukazuje pokles. Při celoročním srovnání počet oznámených zakázek (po odečtení zrušených oznámení) poklesl o 8,4 procenta, ve finanční hodnotě došlo k růstu o 7,7 procenta (díky extrémnímu růstu v prvním čtvrtletí tj. před vstupem novely v platnost). Za období duben prosinec 2012, tj. období současné platnosti novely ZVZ, se počet oznámených projekčních zakázek propadl o 41,7 procenta. Měřeno ve finanční hodnotě vyhlášených zakázek pokles dosáhl 37,3 procenta. Ze zakázek oznámených v roce 2012 byla zatím k realizaci zadána přibližně třetina (z pohledu počtu) a z pohledu finančního objemu zadaných zakázek byla zadána přibližně desetina oznámených zakázek. Finální hodnota zadané zakázky byla v minulém roce v průměru o 45 procent nižší než předpokládaná cena při jejím oznámení (v 2011 se jednalo o 25 %). Měřeno finanční hodnotou oznámení o vyhlášení zakázky, až polovina všech vyhlášených projekčních zakázek byla zrušena. Děkujeme společnosti SWECO HYDROPROJEKT A.S. která se stala hlavním sponzorem této studie. Sweco Hydroprojekt 3

4 Vývoj v počtu a hodnotě oznámených zakázek Vývoj v počtech oznámených zakázek Propad po vstupu novely v platnost V roce 2012 bylo vydáno 255 řádných oznámení o zakázce, což ve srovnání s předchozím rokem představovalo nárůst o 4,1 %. Průběh v jednotlivých měsících byl ovšem značně rozdílný. Na počátku roku 2012 před začátkem účinnosti novely o veřejných zakázkách narůstaly počty oznámení o zakázce rekordním tempem. Zejména měsíc březen přinesl nebývalou aktivitu zadavatelů, když počet oznámení vzrost o více než 300 %. S platností novely (od dubna 2012) se počet oznámení o zakázce prudce snížil, v dubnu a květnu byly zaznamenány více než 80procentní propady. Poklesy počtu oznámení o zakázce pokračovaly v dalším průběhu celého roku 2012 s výjimkou října, kdy Ředitelství silnic a dálnic vydalo velké množství zakázek na přípravu staveb pozemních komunikací). Poklesy pokračovaly i přesto, že okruh zveřejňovaných zakázek se v důsledku novely zákona rozšířil a dal by se očekávat spíš nárůst počtu oznámení o zakázce. Meziroční růst počtu oznámení o zakázce tak byl především důsledkem nestandardního vývoje v prvním čtvrtletí. Více o vývoji počtu oznámení v následující tabulce. Rozklad celkové meziroční změny na příspěvky jednotlivých čtvrtletí zohledňuje váhu každého čtvrtletí, a dává tak přehlednější obrázek o vývoji v daném čtvrtletí než samotný meziroční index. V segmentu dopravně-inženýrských staveb byl dopad novely výrazně negativní. Operační prostor vymezený výší limitů se u investorů u podlimitních zakázek velmi významně snížil. U největších veřejných zadavatelů (ŘSD a SŽDC) to například u zakázek na projektové přípravě staveb znamenalo přesun těchto prací do kategorie nadlimitních zakázek zadávaných veřejnou soutěží. Tím došlo k prodloužení doby administrace zakázek v takovém rozsahu, že to znamenalo úplné zastavení přípravy staveb v roce 2012 s dopadem nečerpání rozpočtu SFDI, který musel být řešen i ve státním rozpočtu na rok 2013! Prodloužení doby administrace zakázek je více než desetinásobné a přešlo z řádu týdnů do řádu měsíců. Radovan Hrnčíř ředitel a jednatel společnosti, HBH Projekt spol. s r.o. Meziroční změny počtu oznámení o zakázce v roce 2012 projekční práce Meziroční změna v % Příspěvek k celkové meziroční změně 1. čtvrtletí +169,8 +36,7 Změny v jednotlivých čtvrtletích čtvrtletí -83,3-20,4 3. čtvrtletí -50,8-12,2 4. čtvrtletí 0 0 rok celkem +4,1 Kumulovaný výsledek po vstupu novely v platnost Meziroční změna v % 2012 duben až prosinec -41,7 4

5 Podle našeho názoru měla novela zákona o zadávání veřejných zakázek pozitivní vliv na transparentnost a jednoduchost výběrových řízení. Na druhou stranu však zasáhla do kvality výsledných výrobků a služeb, které jsou od té doby orientovány pouze jedním směrem a to k minimalizaci hodnoty, a za jakoukoliv cenu. Petr Ščurkevič ředitel divize Projekce pozemních staveb, K4 a.s. Celková předpokládaná hodnota výše uvedených oznámení o zakázce činila 5,9 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 91,3 % (včetně později zrušených zakázek viz dále). Také v případě předběžné hodnoty oznámených zakázek lze zaznamenat zcela odlišný průběh v jednotlivých měsících roku a tyto nárůsty a poklesy v souvislosti s účinností novely zákona o veřejných zakázkách byly ještě výraznější. Předpokládaná hodnota oznámených zakázek od 2. čtvrtletí klesala a o návratu k normálu nemůže být řeč. Celková předpokládaná hodnota oznámených zakázek tak překonala úroveň roku 2011 pouze díky mimořádným růstům v prvním čtvrtletí Více v tabulce. Meziroční změny hodnoty oznámení o zakázce v roce 2012 projekční práce v mld. Kč Meziroční změna v % Příspěvek k celkové meziroční změně 1. čtvrtletí 4,2 +813, ,9 Konstantní propad hodnoty oznámení po vstupu novely v platnost čtvrtletí 0,1-81,9-11,3 3. čtvrtletí 0,4-46,8-10,8 4. čtvrtletí 1,2-19,8-9,5 rok celkem 5,9 +91,3 - v mld. Kč Meziroční změna v % 2012 duben až prosinec 1,7-37,3 Většina zakázek, na kterých pracujeme, se s ohledem na novelu zákona, pozdní defi nici vyhlášek i obavy úředníků v důsledku kauz, projevila v zásadním zkomplikování prakticky všech výběrových řízení. Zároveň se výklad zákona dostal do rukou malých skupinek jednotlivých ministerstev a díky absence jiné judikatury vznikají velmi absurdní situace a i stát se nyní vystavuje riziku budoucích sporů. Jakub Masák ředitel, Masák & Partner, s.r.o. Za rok 2012 byla zrušena polovina všech vyhlášených zakázek (měřeno jejich hodnotou) Určitá část z oznámených zakázek byla v následujících měsících zrušena a některé z nich mohly být znovu oznámeny jako další zakázka. Podíl těchto následně zrušených zakázek na celkovém počtu oznámených se pohybuje na úrovni 10 % v roce 2011; v roce 2012 tvoří zrušené zakázky téměř pětinu z oznámených. Co se týká předběžného objemu, dosahuje podíl zakázek zrušených v roce 2011 přibližně 5 % z celkové hodnoty oznámených. Za rok 2012 je to polovina objemu všech oznámených zakázek. 5

6 Pokud očistíme počet a předpokládanou hodnotu oznámení o zakázce o výše uvedené, později zrušené zakázky, zjistíme, že na celkový počet oznámení nebyl vliv zcela zanedbatelný. Hlavní dopad měl zejména v roce 2012 měsíc březen, kdy bylo vydáno velké množství oznámení o zakázce a značná část z nich byla následně zrušena (jednalo se o zakázky Ředitelství silnic a dálnic). Meziroční srovnání bylo po očištění v důsledku toho rozdílné a ukázalo pokles počtu oznámení o zakázce o 8,4 %. V následujícím grafu vidíme vývoj počtu oznámení o zakázce před a po očištění od zakázek, které byly v pozdějších měsících zrušeny. Počet oznámených projekčních zakázek reálně poklesl o 8,4 procenta Výše zmíněné rušení zakázek, které v březnu 2012 oznámilo Ředitelství silnic a dálnic, se samozřejmě promítlo také do objemu zakázek, a to ještě zřetelněji než v případě počtu oznámení. Meziroční růst objemu oznámených zakázek byl bez zrušených zakázek výrazně menší (+7,7 %). O vývoji v jednotlivých měsících více v grafu. Skutečný růst hodnoty zakázek byl již podstatně menší (po započtení zrušených oznámení) 6

7 Hodnota zadané zakázky byla v průměru o 45 % nižší než předpokládaná cena při jejím oznámení Značná část oznámených zakázek je časem zadána konkrétnímu dodavateli. Ze zakázek oznámených v roce 2012 byla zatím zadána přibližně třetina a objem zadaných zakázek činil přibližně desetinu ze zakázek oznámených. Podíl zadaných zakázek je v roce 2012 logicky menší než v roce 2011, protože některá zadávací řízení ještě probíhají. Ve srovnání s rokem 2011, je v roce 2012 zatím vyšší podíl těch zakázek, které nebyly ani zrušeny, ani zadány dodavateli (případně zadavatel nesplnil svou povinnost a nezaslal oznámení o zrušení nebo zadání zakázky), takže doba od oznámení do zadání se zřejmě pro rok 2012 prodlouží. Hodnota zadané zakázky bývá obvykle nižší než hodnota předpokládaná při oznámení zakázky v roce 2012 v průměru o 45 % (v roce 2011 v průměru o 25 %). Negativní dopad propadu cen zmiňuje i řada ředitelů projekčních společností. Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě má charakter intelektuální práce, jejíž výsledkem je návrh řešení, návrh postupu, který se navíc bude realizovat v proměnlivém přírodním a společenském prostředí. Takový výstup má ve většině případů charakter prostorového, konstrukčního, technologického originálu, pro který se dopředu jen velmi obtížně stanovují lhůty pro zpracování návrhu řešení a projednání jeho prosazení. Pro kvalitu řešení je tedy rozhodující faktor času, protože nejde o snadno normovatelnou výrobu na běžícím pásu. Navíc tuto činnost vykonávají vysoce odborně vzdělaní lidé, kteří jsou schopni se v daném čase téměř vždy vypořádat s jakýmkoliv termínem. Kvalita (promyšlenost, podrobnost, koordinovanost) jsou neměřitelné veličiny. Nedodržení standardů těchto veličin z důvodu nedostatku času (tj. z důvodu nízké ceny) se kompenzuje právě v prostoru kvality jde o logickou záležitost. Platí, že čím nižší je nabídková cena vůči standardu, tím větší je pravděpodobnost chyb a nekvality vůči standardu. Závěr o vhodnosti ceny, jako rozhodujícího kritéria pro výběr nejvhodnější zakázky si může udělat každý sám Radovan Hrnčíř ředitel a jednatel společnosti, HBH Projekt spol. s r.o. V následujících grafech vidíme rozklad počtu a objemu oznámených zakázek na později zrušené, zadané a ty ostatní, které jsou zatím v zadávacím řízení. K určité části oznámených zakázek není k dispozici informace o zadání zakázky. Rozklad - oznámení o zakázce (počet) 7

8 Rozklad oznámení o zakázce (hodnota) Cílem výběrových řízení by mělo být získání nejnižší ceny za srovnatelný produkt či službu transparentním způsobem. Je otázkou, zda do přijetí novely většina veřejných výběrových řízení splňovala alespoň některé tyto cíle. Novela dle mého názoru správně mířila na zvýšení transparentnosti výběrových řízení, ale zapomněla na ty ostatní, neméně důležité cíle, které možná naopak v některých případech potlačuje. Miroslav Linhart senior manažer, Vedoucí oddělení stavebnictví, Deloitte Advisory s.r.o. Rozdělení podle druhu zadavatelů Oznámení o zakázce lze také rozdělit podle druhu zadavatele. Nejvíce oznámení o zakázce zadávají ministerstva a ostatní celostátní úřady. Dalším významným zadavatele podle počtu oznámení jsou regionální úřady a sdružení (kraje, města, obce, regionální úřady a správy komunikací apod.). Podíl na objemu oznámených zakázek je nejvýznamnější také v případě ministerstev a ostatních celostátních úřadů; zbývající kategorie tvoří necelou pětinu. Mezi ostatní subjekty patří podniky (ČEPS, NET4GAZ a podobné akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným) a také výzkumné ústavy, nemocnice a církevní instituce. V kategorii státních podniků se objevuje Diamo, Povodí řeky Odry a Povodí řeky Vltavy. 8

9 Meziroční změny podle druhu zadavatele Při meziročním srovnání zjišťujeme rozdílný vývoj v jednotlivých kategoriích podle druhu zadavatele. Nejrychleji rostl počet oznámení o zakázce ministerstvům a celostátním úřadům a v této kategorii také prudce narostl objem těchto oznámení. Také u státních podniků počty i objemy meziročně rostly. V kategorii regionálních a ostatních subjektů počet i objem oznámení o zakázce poklesl. Meziroční změny oznámení o zakázce v roce 2012 podle druhu zadavatele projekční práce Meziroční změna v % Počet Hodnota Regionální úřady a sdružení -32,5-30,0 Ministerstva a další celostátní úřady +105,1 +420,3 Ostatní subjekty -11,5-60,8 Státní podniky +66,7 +118,1 Novela zákona bohužel asi nenaplnila očekávání. Zjednodušení a zpřehlednění zadávání nenastalo, prospěch z toho nemají ani zadavatelé, ani soutěžící. Zpřísnění a zpřesnění požadavků na projektovou dokumentaci pro zadání stavby, tedy na dokumentaci sloužící pro výběr zhotovitele stavby, se ale ještě zplna neodrazilo ve vypisovaných soutěžích. Na to bylo patrně málo času a s posuzováním bych rád počkal. Zadavatelé se podle mne novelu zákona ještě nenaučili používat. Zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace zatím dávají velmi smutné výsledky. Nechápu, jak zadavatele mohou vybírat za nejvýhodnější nabídky na služby, které jsou nabízeny ve výši okolo 10% jejich očekávatelné skutečné hodnoty (obvyklé ceny). Jak mohou doufat, že takto jimi vybraný dodavatel poskytne kvalitní službu? A soutěže o návrh se prakticky nekonají. Na tom se mohla podepsat i skutečnost, že příslušná vyhláška, přes veškeré sliby, dosud neexistuje. Pavel Štěpán prezident, ČSSI 9

10 Řízení jsou složitější a vypisovatelé se jaksi obávají, proto váhají. Kritérium nejnižší ceny je samozřejmě smysluplné, pokud jsou jasně zadané podmínky, jaký výrobek se má dodat. Pro projektovou činnost je však toto kritérium jako jediné zcela nevhodné, a pro stavební práce je rovněž často nedostatečné, neb nesměřuje k optimalizaci nákladů na investici (nezohledňuje součet pořizovacích a provozních nákladů) a neodráží funkční ani estetickou kvalitu prací, včasnost a další hlediska. Jan Fibiger prezident, SIA Rada výstavby Celý leden jsem objížděl všechna krajská města. Na našich valných hromadách byli zastoupeni hejtmani, náměstci a další celebrity krajských úřadů nebo statutárních měst. Mezi moje frekventovaná témata patřilo téma bezpečné ceny. Na to reagovali i hodnostáři, všem by vyhovovalo, kdyby kritérium nejnižší ceny bylo používáno vyjímečně. Pavel Křeček předseda ČKAIT Jestli jsou nyní řízení efektivnější, jednodušší a kratší? spíše naopak. Stačí sledovat současné reakce v mediích, řádový personální nárůst firemních útvarů připravujících nabídky, růst nákladů spojených s přípravou nabídek a jejich úspěšnost, atd. Vladimír Veselý viceprezident CACE Podstatnou část nákladů na stavbu tvoří její realizace a provoz, zatímco projekt stavby stojí jen zlomek všech investičních nákladů. Případná úspora za projekt tedy není pro zadavatele ve výsledku velká. Pokud však za velmi nízkou cenu investor získá nedostatečný projekt, hrozí realizace nekvalitní stavby a logicky prodražení výstavby i následného provozu. Josef Panna předseda České komory architektů Vývoj v počtu a hodnotě zadaných zakázek Vývoj zadaných zakázek V roce 2012 bylo zadáno 385 zakázek a ve srovnání s rokem 2011 tento počet vzrostl o 4,6 %. Tento meziroční nárůst souvisí také s tím, že s účinností novely zákona o veřejných zakázkách došlo od 1. dubna 2012 ke snížení limitu u veřejných zakázek a k následnému růstu počtu zveřejňovaných podlimitních zakázek. Vývoj v jednotlivých měsících roku 2012 byl tedy značně rozdílný, což vidíme v následujícím grafu. 10

11 Meziroční změny počtu oznámení o zadání zakázky v roce 2012 projekční práce Meziroční změna v % Příspěvek k celkové meziroční změně 1. čtvrtletí +3,5 +0,8 Vývoj v jednotlivých čtvrtletích hodnota zadaných zakázek čtvrtletí -7,8-2,2 3. čtvrtletí -1,1-0,3 4. čtvrtletí +25,6 +6,3 rok celkem +4,6 - Výsledek po vstupu novely v platnost Meziroční změna v % 2012 duben až prosinec +4,9 Objem těchto zadaných zakázek meziročně vzrostl o 59,9 % (celková hodnota zadaných zakázek byla 2,5 mld. Kč), a to zejména v důsledku zadání dvou velkých zakázek na projektování energetických rozvodných sítí (zadavatel ČEPS, a. s.) v lednu a listopadu. Pokud vyloučíme tyto dvě zakázky, meziroční srovnání ukazuje pokles. Více v grafu. Oznámení o zadání zakázky (hodnota) 11

12 Meziroční změny hodnoty oznámení o zadání zakázky v roce 2012 projekční práce Vývoj v jednotlivých čtvrtletích hodnota zadaných zakázek v mld. Kč Meziroční změna v % Příspěvek k celkové meziroční změně 1. čtvrtletí 1,3 +258,6 +61,3 2. čtvrtletí 0,4-45,1-18, čtvrtletí 0,3 +15,1 +2,7 4. čtvrtletí 0,5 +84,9 +14,5 rok celkem 2,5 +59,9 - Meziroční změny hodnoty oznámení o zadání zakázky v roce 2012 Výsledek po vstupu novely v platnost v mld. Kč Meziroční změna v % 2012 duben až prosinec 1,2-1,7 Vzhledem k tomu, že mezi zadanými zakázkami se objevují také ty, pro které nebylo zveřejněno oznámení o zakázce, je struktura podle druhu zadavatele odlišná. Nejvíce zakázek zadávají regionální subjekty, na hodnotě mají největší podíl ostatní subjekty. Struktura podle zadavatele (počet) 12

13 Struktura podle zadavatele (hodnota) Také meziroční srovnání jednotlivých kategorií podle druhu zadavatele je z výše uvedeného důvodu jiné. Počty v důsledku změny zákona rostly v kategorii regionálních i celostátních úřadů, hodnoty zadaných zakázek rostly zejména v kategorii ostatních subjektů a klesaly u regionálních subjektů a státních podniků. Meziroční změny zadaných zakázek v roce 2012 podle druhu zadavatele projekční práce Meziroční změna v % Počet Hodnota Regionální úřady a sdružení +5,9-39,5 Vývoj v jednotlivých kategoriích Ministerstva a další celostátní úřady +14,5 +77,5 Ostatní subjekty 0,0 +174,4 Státní podniky -54,5-45,2 Celkem +4,6 +59,9 13

14 Kontakty Komora administrátorů veřejných zakázek Komora administrátorů veřejných zakázek (KAVZ) vznikla na podzim 2010 jako občanské sdružení spojením několika významných subjektů zabývajících se organizací výběrových řízení a v poslední době odborníky tolik diskutovanou problematikou veřejných zakázek. Zakladatelé si za cíl určili nastavení přesných základů profesních, odborných a etických standardů a mají ambici stát se garantem kvality poskytování profesionálních služeb v oblasti výběrových řízení a veřejných zakázek. Komora se chce do budoucna stát přirozeným odborným partnerem, prostředníkem, mezi všemi účastníky zadávacích procesů, s cílem zlepšit odbornost a profesionalitu průběhu zadávacího řízení, potažmo jeho celkovou kvalitu. Mgr. Robert Pergl předseda Tel.: URL: The Central and Eastern European Construction (CEEC) Research CEEC Research je největší výzkumnou společností na stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Od svého založení v roce 2005 bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji stavebnictví v devíti zemích střední a východní Evropy. Všechny naše studie a analýzy jsou založeny výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých stavebních společností. CEEC Research se ale již nespecializuje pouze na stavebnictví, aktuálně poskytuje také analýzy na míru například v oblasti projekčních prací, energetiky nebo veřejných zakázek. Navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také organizuje Setkání lídrů stavebních společností a Konferenci ředitelů projekčních společností, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších společností v oboru, prezidenti největších svazů, cechů a komor a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé státu z vybraných zemí. Ing. Jiří Vacek, Ph.D. Ředitel společnosti Tel.: URL:

15 Grant Thornton Advisory s.r.o. je členskou firmou Grant Thornton International (GTI). Grant Thornton International patří mezi celosvětově nejvýznamnější organizace působící na trhu manažerského poradenství, auditu, daní, účetnictví, fúzí a akvizic. GTI prostřednictvím více než 500 kanceláří působí ve více než 100 zemích světa, včetně všech zemí Evropské unie, kde zaměstnává přes 30,000 profesionálů. Grant Thornton má v České republice tradici od roku Ve svých kancelářích v Praze a v Brně nabízí široké spektrum služeb od manažerského a daňového proradenství, přes audit, transakční poradenství a forenzní služeby. Grant Thornton Advisory s.r.o. zaměstnává přes 50 odborníků na ekonomicko-manažerské poradenství. Za dobu své existence na českém trhu tým zrealizoval více než 800 projektů pro téměř 400 klientů z veřejného i soukromého sektoru v České republice, na Slovensku a dalších evropských zemích. Dosavadní úspěch Grant Thornton je výsledkem naplňování vize, ve které seniorně postavený tým dodává klientům fungující řešení, které přináší reálnou hodnotu. Ing. Jan Kincl, Ph.D. Partner Tel.: URL: Sweco Hydroprojekt a.s. Sweco Hydroprojekt Sweco Hydroprojekt a.s. je přední víceoborová projektová a konzultační společnost, která je součástí velké mezinárodní inženýrské skupiny SWECO AB s centrálou ve Švédsku. Sweco Hydroprojekt má více než 60-ti leté zkušenosti a vynikající pověst v plánování, realizaci a řízení projektů zejména v oblasti hydroenergetiky, zásobování vodou, kanalizací a čištění odpadních vod, odpadového hospodářství, závlah a velkoplošných environmentálních projektů na území celé České republiky i v zahraničí. Společnost disponuje týmem špičkových odborníků, který může uspokojit zájem i těch nejnáročnějších obchodních partnerů. Sweco Hydroprojekt poskytuje poradenské, projektové a inženýrské služby pro vodohospodářské i další projekty, přičemž využívá své kvalifi kace v oborech stavebního, strojního a elektrotechnického inženýrství, architektury, územního řízení a fi nancování investic. Hlavními zákazníky společnosti jsou veřejní zadavatelé jak v ČR tak i v zahraničí. Společnost se řídí politikou CSR (Politika společenské odpovědnosti), která spočívá v odpovědnosti fi rmy vůči společnosti. Je založena na přijatém základním principu Inženýrské služby a projektování podle zásad trvale udržitelného rozvoje, který se promítá do celé podnikatelské a obchodní činnosti fi rmy. Tím, že Sweco Hydroprojekt pro projekty využívá komplexní odbornosti a zkušenosti svých zaměstnanců, umožňuje zákazníkům uskutečňovat projekty s vysokou kvalitou, odpovídající ekonomikou a s nejlepšími možnými podmínkami pro dosažení trvale udržitelného rozvoje. Ing.Miroslav Kos, CSc. MBA předseda představenstva a generální ředitel Tel.: R-mail: URL:

16 Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situaci konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby byly poskytované informace přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Uživatelé by před konáním nebo zdržením se konání na základě informací obsažených v této studii měli zvážit využití příslušných profesionálních služeb. Odpovědnost za kroky podniknuté na základě obsahu této studie nebude akceptována. CEEC Research

Studie dopadů novely zákona o veřejných zakázkách na ekonomiku ČR 2013/h1

Studie dopadů novely zákona o veřejných zakázkách na ekonomiku ČR 2013/h1 Studie dopadů novely zákona o veřejných zakázkách na ekonomiku ČR 2013/h1 Vážení čtenáři a kolegové, již brzy tomu bude jeden rok, co nabyla účinnosti tzv. protikorupční a transparentní novela zákona o

Více

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE 18. 7. 2016 Předkládá Ing. Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 0 Pro plnění akčního plánu na podporu hospodářského růstu

Více

Konference Asociace LOP Brno. Ing. Pavel Ševčík víceprezident SPS

Konference Asociace LOP Brno. Ing. Pavel Ševčík víceprezident SPS Konference Asociace LOP 25. 4. 2012 Brno Ing. Pavel Ševčík víceprezident SPS PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ROKU 2011 STAVEBNÍ PRODUKCE 2008 2011 (meziroční indexy stálé ceny) Rok meziroční indexy meziroční indexy

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Veřejné zakázky v roce 2012

Veřejné zakázky v roce 2012 Veřejné zakázky v roce 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Jiří Svoboda Odbor veřejného investování Nákupní a investiční proces veřejné správy x Veřejné zakázky, koncese zajištění úkolů veřejné správy

Více

AKTUÁLNÍ STAV STAVEBNICTVÍ

AKTUÁLNÍ STAV STAVEBNICTVÍ AKTUÁLNÍ STAV STAVEBNICTVÍ PODKLAD PRO JEDNÁNÍ 132. PS RHSD DNE 17. ŘÍJNA 2016 Předkládá Ing. Václav Matyáš prezident Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR V Praze dne 17. října 2016 AKTUÁLNÍ STAV VÝVOJE

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

při přípravě energeticky úsporných projektů

při přípravě energeticky úsporných projektů Projekt EESI2020 Pracovní setkání na téma: Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC Role poradenských firem a praktické kroky při přípravě energeticky úsporných

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 únor 2011 Úvod Informace

Více

Srovnání statistik o veřejných zakázkách mezi lety 2011 a 2012.

Srovnání statistik o veřejných zakázkách mezi lety 2011 a 2012. Srovnání statistik o veřejných zakázkách mezi lety 2011 a 2012. Praha, : MMR zveřejnilo nové statistiky o veřejných zakázkách a porovnalo je s rokem předchozím. Data ve statistikách jsou čerpány z informací

Více

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 STAVEBNICTVÍ V ČR Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR 1 2 Bytová výstavba 1989 2014 3 Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Více

Identifikace zadavatele a veřejné zakázky:

Identifikace zadavatele a veřejné zakázky: Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ), a ve smyslu Vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění

Více

Analýza veřejných zakázek v oblasti zdravotnictví

Analýza veřejných zakázek v oblasti zdravotnictví Analýza veřejných zakázek v oblasti zdravotnictví 1. Cíle analýzy Tato zpráva byla vypracována na základě analýzy zakázek veškerých zadavatelů dle zákona 137/2006, o veřejných zakázkách, získaných z Informačního

Více

OTIDEA a.s. Experti, praktici, lidé

OTIDEA a.s. Experti, praktici, lidé OTIDEA a.s. Experti, praktici, lidé Kdo jsme? Přední společnost v administraci a v právním poradenství v oblasti veřejných zakázek Poskytovatel a správce profilů zadavatele Správce portálu E-zakazky Poskytovatel

Více

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Jan Pavel Květen 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí,

Více

Fortuna přijala v prvních devíti měsících 2016 sázky v hodnotě 756 milionů EUR, nárůst o 22,9 %

Fortuna přijala v prvních devíti měsících 2016 sázky v hodnotě 756 milionů EUR, nárůst o 22,9 % REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 3. listopadu 2016 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N. V. za období od 1. července 2016 do 2. listopadu 2016 Fortuna přijala v prvních devíti měsících

Více

Veřejné zakázky a novela ZVZ

Veřejné zakázky a novela ZVZ Veřejné zakázky a novela ZVZ Jan Pavel Březen 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí, ve kterých působí. Osnova Makroekonomický význam veřejných

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka asfaltové emulze Druh zakázky nadlimitní veřejná

Více

Uveřejňovací povinnost a příslušné prováděcí předpisy lektor Ing. Martin Polák

Uveřejňovací povinnost a příslušné prováděcí předpisy lektor Ing. Martin Polák TRANSPARENTNÍ NOVELA ANEB CO JE V TÉ KRABICI? DNE 4. 10. 2012 Uveřejňovací povinnost a příslušné prováděcí předpisy lektor Ing. Martin Polák Profil zadavatele zadavatel musí zajistit, aby profil zadavatele

Více

Aplikační centrum BALUO v areálu FTK UP Olomouc - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby

Aplikační centrum BALUO v areálu FTK UP Olomouc - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB.,O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Boj proti agresivnímu daňovému plánování

Boj proti agresivnímu daňovému plánování Boj proti agresivnímu daňovému plánování Výsledky kontrol převodních cen včetně offshorových společností 21. dubna 2016 Ministr financí Andrej Babiš Generální ředitel GFŘ Martin Janeček Tisková konference:

Více

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Příprava projektů EPC Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Senát Parlamentu ČR, Praha, 25. října 2012 Proces přípravy a

Více

Podpora vzdělávání členských firem Cech obkladačů České republiky o.s. ke zvýšení adaptability zaměstnanců

Podpora vzdělávání členských firem Cech obkladačů České republiky o.s. ke zvýšení adaptability zaměstnanců ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zakázku Vzdělávání Cech obkladačů v rámci projektu Podpora vzdělávání členských firem Cech obkladačů České republiky o.s. ke zvýšení adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/52.00063

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S237,282/2011/VZ-14441/2011/520/JHl V Brně dne: 19. října 2011

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S237,282/2011/VZ-14441/2011/520/JHl V Brně dne: 19. října 2011 *UOHSX003RYNR* UOHSX003RYNR USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S237,282/2011/VZ-14441/2011/520/JHl V Brně dne: 19. října 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Aktuální stav projektu NIPEZ statistiky trhu VZ

Aktuální stav projektu NIPEZ statistiky trhu VZ Aktuální stav projektu NIPEZ statistiky trhu VZ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Jiří Svoboda, ředitel Odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí Konference VZ, Praha, prosinec 2013 Obsah

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS 23. 9. 2015. Prezident SPS Ing. Václav Matyáš

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS 23. 9. 2015. Prezident SPS Ing. Václav Matyáš JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS 23. 9. 2015 Prezident SPS Ing. Václav Matyáš DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY 2014 S hodnota 2 DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY 2014 Bytová výstavba Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Více

Národní technologická platforma silniční doprava

Národní technologická platforma silniční doprava 7. rámcový program EU 3. výzva v prioritě Udržitelná pozemní doprava a Letectví Praha, 7. října 2009 Národní technologická platforma silniční doprava Ing. Josef Mikulík, CSc., Ing. Václav Fencl, CSc. Centrum

Více

STAROSTŮV PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI

STAROSTŮV PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI STAROSTŮV PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI Je nutné dokončit kanalizaci ǀ Máme v plánu rozšířit mateřskou školku ǀ Potřebuji pojistit majetek města ǀ Musím doplnit kancelářské vybavení úřadu ǀ Připravujeme

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Jiří Houdek Nové směrnice EU původní návrh směrnic předložen Evropskou komisí 20. prosince 2011 dohoda

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj Kubelíkova 2797, 272 01 Kladno Ing. Miroslav Vlasák, CSc. IČ:

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka teplé obalované směsi Druh zakázky nadlimitní veřejná

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno IČO: 44992785 Veřejná zakázka: MŠ Kamechy II výstavba šestitřídní MŠ zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení 27 zákona č. 137/2006

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst

Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst K 1. 1. letošního roku nabyla účinnosti tolik diskutovaná novela zákona o rozpočtovém určení daní, která zásadně změnila způsob výpočtu konkrétního podílu

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

Česká asociace konzultačních inženýrů 19.3. 2013 15:00 16:45

Česká asociace konzultačních inženýrů 19.3. 2013 15:00 16:45 Česká asociace konzultačních inženýrů Diskusní fórum CACE 19.3. 2013 15:00 16:45 1. Bezpečná cena (Ing. V. Veselý, Ing. M. Zuštík) 2. Infrastruktura (Ing. R. Hrnčíř, Ing. M. Höfler) 3. Novela Směrnice

Více

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ PK V PODMÍNKÁCH ČR

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ PK V PODMÍNKÁCH ČR Parlament České republiky Praha 30. 9. 2014 TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ PK V PODMÍNKÁCH ČR Parlament České republiky Praha 30. 9. 2014 Úvod 1. Udržitelná míra financování 2. Dlouhodobý plán pro přípravu projektů

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Základní informace Zadavatel: Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Sídlo: Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9 Zastoupený: MUDr. Karel Štein, generální ředitel

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011 Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu 12. září 2011 Grant Thornton ve světě a naše cíle Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství

Více

Předmět činnosti DV Consult s.r.o.

Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DNES A ZÍTRA

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DNES A ZÍTRA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DNES A ZÍTRA Zákon o veřejných zakázkách ve světle přijatých a připravovaných změn TECHNICKÁ NOVELA ZÁKONA VÝHRADY 1/2 Novela vstoupila v účinnost dnem vyhlášení, tj. 6.3.2015. Zákonodárce

Více

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle 3 odst.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle 3 odst. Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ), a ve smyslu Vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění

Více

Riziková analýza SEZ na území Pardubického kraje

Riziková analýza SEZ na území Pardubického kraje ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Pardubický kraj Sídlo: Pardubice, Komenského

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANOU MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Název veřejné zakázky: Zpracování projektových žádostí do OPŽP Zpracoval:

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Administrátor: Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň, IČO:72046635

Administrátor: Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň, IČO:72046635 Veřejná zakázka Transformace DOZP Stod II. etapa stavební práce 2. vyhlášení - odůvodnění veřejné zakázky podle 156 a 86, odst. 2 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel: Plzeňský kraj zastoupený:

Více

Zadavatel nepožaduje více než tříčlenný realizační tým, jehož členové budou disponovat kvalifikací a odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel nepožaduje více než tříčlenný realizační tým, jehož členové budou disponovat kvalifikací a odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ), a ve smyslu Vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění

Více

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV?

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Jan Pavel Říjen 2011 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat

Více

Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015

Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015 Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015 Tomáš Čoček MDČR Jan Kroupa ŘSD Ivo Vykydal SFDI Tomáš Janeba ARI Lukáš Klee ARI Svend Poulsen FIDIC Ellis Baker White & Case Vít Stehlík White & Case 0 ARI je THINK-TANK

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Příloha č. 0910-12-P08 PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na služby Domov pro seniory Seniorpark

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ZADAVATEL: Plzeňský kraj SÍDLO: Škroupova 18, 306 13 Plzeň IČO/DIČ: 70890366/CZ70890366 ZASTOUPENÝ: Václav Šlajs, hejtman POVĚŘENÁ OSOBA: Centrální nákup, příspěvková organizace

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno-Žebětín ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno-Žebětín ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno IČO: 44992785 Veřejná zakázka: Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno-Žebětín zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 1 - předběžné oznámení ve Věstníku VZ

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 1 - předběžné oznámení ve Věstníku VZ Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 1 - předběžné oznámení ve Věstníku VZ Odůvodnění dle 1 písm. a) až d). Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny (plánovaný cíl). Popis předmětu

Více

Analýza nákladů životního cyklu

Analýza nákladů životního cyklu Analýza nákladů životního cyklu Linda Ryšavá Pomocí metody analýzy nákladů životního cyklu se určují tzv. celkové náklady nemovitosti. Do celkových nákladů by měly být započítány náklady na návrh, realizaci,

Více

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Martin Dítě, BDO Ostrava 25. dubna 2013 VIII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Změny v

Více

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku Tisková zpráva BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku 1. srpna 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v I. pololetí 2010

Více

Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky. Centrální logování

Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky. Centrální logování Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Centrální logování podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 232/2012 Sb. Odůvodnění

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně Dodatku č. 1 schváleného radou města dne 18.3.2013 usnesením č. 70/2013, Dodatku č. 2 schváleného radou města dne 23.6.2014

Více

Pro zadání následné projektové dokumentace

Pro zadání následné projektové dokumentace 2. Stanovisko SIA ČR Rady výstavby zpracované a projednané na základě předchozích materiálů a jednání a na základě podkladů zpracovaných jednotlivými členy SIA k novele Zákona o veřejných zakázkách a ve

Více

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek Zákon o zadávání veřejných zakázek Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění veřejné

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt:

Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Změny v zadávání VZ podle ZVZ po novele Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace a modernizace

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Město Jeseník sídlo: Masarykovo nám. 167/1,

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, Ostrava IČO:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, Ostrava IČO: Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Rámcová smlouva na poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace

Více

BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012

BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012 SIGNAL TRADE s.r.o. Kodaňská 558/25 101 00 Praha 10 GSM: +420 773 758 570 Mail: office@signaltrade.cz web: www.signaltrade.cz BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012 Popis společnosti:

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍLOHA Č. 5 FINANČNÍ OPRAVY ZA NEDODRŽENÍ POSTUPU, STANOVENÉHO V ZVZ A V MPZ VYDÁNÍ 1.5 PLATNOST OD 1. 7. 2016 Finanční

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Ing. Harry Löwit Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Propojeni soukromého a veřejného sektoru

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění

Více

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Čím se řídí VZ Zákon č. 137/2006 Sb. (dále jen ZVZ ) technická novela zákona 6.3.2015 zcela nový zákon od roku

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 15/Q1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 ZA D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K VEŘEJ N É Z A K Á Z C E Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Sídlo: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

Více

Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací

Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací Praha, 20. června 2013: Dnes se v sídle Hospodářské komory České republiky v Praze uskutečnilo další zasedání předsedů sektorových

Více

Lenka Melounová Státní fond životního prostředí ČR Odbor ochrany přírody a odpadů E-mail: lenka.melounova@sfzp.cz

Lenka Melounová Státní fond životního prostředí ČR Odbor ochrany přírody a odpadů E-mail: lenka.melounova@sfzp.cz Schválením žádosti projekt nekončí aneb zkušenosti s administrací zadávacích řízení projektů v OPŽP, oblast podpory 4.2 Lenka Melounová Státní fond životního prostředí ČR Odbor ochrany přírody a odpadů

Více