STUDIE DOPADŮ NOVELY ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NA EKONOMIKU ČR 2013/H1 PROJEKČNÍ ZAKÁZKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE DOPADŮ NOVELY ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NA EKONOMIKU ČR 2013/H1 PROJEKČNÍ ZAKÁZKY"

Transkript

1 STUDIE DOPADŮ NOVELY ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NA EKONOMIKU ČR 2013/H1 PROJEKČNÍ ZAKÁZKY

2 Vážení čtenáři a kolegové, již brzy tomu bude jeden rok, co nabyla účinnosti tzv. protikorupční novela zákona o veřejných zakázkách (ZVZ), ve které došlo k významným změnám ve způsobech zadávání veřejných zakázek a výběru dodavatelů. Komoru administrátorů veřejných zakázek však velmi zajímaly dopady tohoto kroku na reálnou ekonomiku zda přinese zlepšení podnikatelského klimatu, zefektivnění způsobu zadávání zakázek a samozřejmě hlavní cíl nás všech v této nelehké době stimulaci růstu českého národního hospodářství. Proto jsme se již dříve po půlročním působení novely rozhodli provést analýzu jejího dopadu a ve spolupráci s analytickými společnostmi CEEC Research a Grant Thornton a za jedinečné podpory Ministerstva průmyslu a obchodu jakožto garanta celého výzkumu vyhodnotit aktuální stav a navrhnout další kroky, které by měly vést k podpoře růstu ekonomiky a omezení důsledků současné ekonomické krize. Výsledkem bylo konání první odborné konference Fórum veřejné zakázky kvalitně a vydání Studie dopadů novely zákona o veřejných zakázkách na ekonomiku ČR (2012), zahrnující mimo jiné jedinečnou ukázku dopadů novely ZVZ jak na makroekonomickou, tak i na mikroekonomickou úroveň české ekonomiky. S ohledem na reprezentativní účast na první konferenci, nespočet pozitivních ohlasů týkajících se Fóra i samotné Studie a s odstupem času rovněž bohatší o řadu nových zkušeností a údajů bychom rádi na naší předchozí činnost navázali a nabízíme 2. aktualizované vydání dopadů novely ZVZ na ekonomiku ČR 2013, v této dílčí sektorové studii potom se zvláštním zaměřením na projekční zakázky. Domníváme se, že tato oblast je nejenom důležitou součástí české ekonomiky, ale i dobrým ilustrátorem problémů a nesnází, se kterými se současné veřejné zadávání v České republice potýká. Nemožnost hodnocení kvalifikace uchazeče či boj s mimořádně nízkou nabídkovou cenou trápí dnes nejednoho zadavatele, který nevyžaduje pouze řešení co nejlevnější, ale pokud možno také kvalitní a s potřebnou přidanou hodnotou. Součástí Fóra je rovněž vypracování pozičních dokumentů pro jednotlivé vybrané segmenty veřejných zakázek spolu s identifikací základních problémů v dané oblasti včetně návrhů možných řešení a doporučení, jak dosavadní neutěšený stav alespoň částečně napravit. Závěrem tohoto úvodu bychom rádi poděkovali za dosavadní i budoucí podporu všem veřejným i soukromým institucím, které nám pomáhaly při zpracování této studie i při odborných diskusích, a jejichž společným cílem je vnést do veřejného sektoru princip tolik známý a uplatňovaný v sektoru soukromém best value for money. Robert Pergl Předseda KAVZ Komora administrátorů veřejných zakázek 2

3 Shrnutí Celkový objem zadaných projekčních zakázek z veřejných zdrojů (evidovaných ve Věstníku VZ) v roce 2012 dosáhl úrovně 2,5 mld. Kč. Meziročně se jednalo o růst o 59,9 %. Ten byl do jisté míry ovlivněn dvěma velkými zakázkami, pokud bychom je vyloučili, meziroční srovnání ukazuje pokles. Při celoročním srovnání počet oznámených zakázek (po odečtení zrušených oznámení) poklesl o 8,4 procenta, ve finanční hodnotě došlo k růstu o 7,7 procenta (díky extrémnímu růstu v prvním čtvrtletí tj. před vstupem novely v platnost). Za období duben prosinec 2012, tj. období současné platnosti novely ZVZ, se počet oznámených projekčních zakázek propadl o 41,7 procenta. Měřeno ve finanční hodnotě vyhlášených zakázek pokles dosáhl 37,3 procenta. Ze zakázek oznámených v roce 2012 byla zatím k realizaci zadána přibližně třetina (z pohledu počtu) a z pohledu finančního objemu zadaných zakázek byla zadána přibližně desetina oznámených zakázek. Finální hodnota zadané zakázky byla v minulém roce v průměru o 45 procent nižší než předpokládaná cena při jejím oznámení (v 2011 se jednalo o 25 %). Měřeno finanční hodnotou oznámení o vyhlášení zakázky, až polovina všech vyhlášených projekčních zakázek byla zrušena. Děkujeme společnosti SWECO HYDROPROJEKT A.S. která se stala hlavním sponzorem této studie. Sweco Hydroprojekt 3

4 Vývoj v počtu a hodnotě oznámených zakázek Vývoj v počtech oznámených zakázek Propad po vstupu novely v platnost V roce 2012 bylo vydáno 255 řádných oznámení o zakázce, což ve srovnání s předchozím rokem představovalo nárůst o 4,1 %. Průběh v jednotlivých měsících byl ovšem značně rozdílný. Na počátku roku 2012 před začátkem účinnosti novely o veřejných zakázkách narůstaly počty oznámení o zakázce rekordním tempem. Zejména měsíc březen přinesl nebývalou aktivitu zadavatelů, když počet oznámení vzrost o více než 300 %. S platností novely (od dubna 2012) se počet oznámení o zakázce prudce snížil, v dubnu a květnu byly zaznamenány více než 80procentní propady. Poklesy počtu oznámení o zakázce pokračovaly v dalším průběhu celého roku 2012 s výjimkou října, kdy Ředitelství silnic a dálnic vydalo velké množství zakázek na přípravu staveb pozemních komunikací). Poklesy pokračovaly i přesto, že okruh zveřejňovaných zakázek se v důsledku novely zákona rozšířil a dal by se očekávat spíš nárůst počtu oznámení o zakázce. Meziroční růst počtu oznámení o zakázce tak byl především důsledkem nestandardního vývoje v prvním čtvrtletí. Více o vývoji počtu oznámení v následující tabulce. Rozklad celkové meziroční změny na příspěvky jednotlivých čtvrtletí zohledňuje váhu každého čtvrtletí, a dává tak přehlednější obrázek o vývoji v daném čtvrtletí než samotný meziroční index. V segmentu dopravně-inženýrských staveb byl dopad novely výrazně negativní. Operační prostor vymezený výší limitů se u investorů u podlimitních zakázek velmi významně snížil. U největších veřejných zadavatelů (ŘSD a SŽDC) to například u zakázek na projektové přípravě staveb znamenalo přesun těchto prací do kategorie nadlimitních zakázek zadávaných veřejnou soutěží. Tím došlo k prodloužení doby administrace zakázek v takovém rozsahu, že to znamenalo úplné zastavení přípravy staveb v roce 2012 s dopadem nečerpání rozpočtu SFDI, který musel být řešen i ve státním rozpočtu na rok 2013! Prodloužení doby administrace zakázek je více než desetinásobné a přešlo z řádu týdnů do řádu měsíců. Radovan Hrnčíř ředitel a jednatel společnosti, HBH Projekt spol. s r.o. Meziroční změny počtu oznámení o zakázce v roce 2012 projekční práce Meziroční změna v % Příspěvek k celkové meziroční změně 1. čtvrtletí +169,8 +36,7 Změny v jednotlivých čtvrtletích čtvrtletí -83,3-20,4 3. čtvrtletí -50,8-12,2 4. čtvrtletí 0 0 rok celkem +4,1 Kumulovaný výsledek po vstupu novely v platnost Meziroční změna v % 2012 duben až prosinec -41,7 4

5 Podle našeho názoru měla novela zákona o zadávání veřejných zakázek pozitivní vliv na transparentnost a jednoduchost výběrových řízení. Na druhou stranu však zasáhla do kvality výsledných výrobků a služeb, které jsou od té doby orientovány pouze jedním směrem a to k minimalizaci hodnoty, a za jakoukoliv cenu. Petr Ščurkevič ředitel divize Projekce pozemních staveb, K4 a.s. Celková předpokládaná hodnota výše uvedených oznámení o zakázce činila 5,9 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 91,3 % (včetně později zrušených zakázek viz dále). Také v případě předběžné hodnoty oznámených zakázek lze zaznamenat zcela odlišný průběh v jednotlivých měsících roku a tyto nárůsty a poklesy v souvislosti s účinností novely zákona o veřejných zakázkách byly ještě výraznější. Předpokládaná hodnota oznámených zakázek od 2. čtvrtletí klesala a o návratu k normálu nemůže být řeč. Celková předpokládaná hodnota oznámených zakázek tak překonala úroveň roku 2011 pouze díky mimořádným růstům v prvním čtvrtletí Více v tabulce. Meziroční změny hodnoty oznámení o zakázce v roce 2012 projekční práce v mld. Kč Meziroční změna v % Příspěvek k celkové meziroční změně 1. čtvrtletí 4,2 +813, ,9 Konstantní propad hodnoty oznámení po vstupu novely v platnost čtvrtletí 0,1-81,9-11,3 3. čtvrtletí 0,4-46,8-10,8 4. čtvrtletí 1,2-19,8-9,5 rok celkem 5,9 +91,3 - v mld. Kč Meziroční změna v % 2012 duben až prosinec 1,7-37,3 Většina zakázek, na kterých pracujeme, se s ohledem na novelu zákona, pozdní defi nici vyhlášek i obavy úředníků v důsledku kauz, projevila v zásadním zkomplikování prakticky všech výběrových řízení. Zároveň se výklad zákona dostal do rukou malých skupinek jednotlivých ministerstev a díky absence jiné judikatury vznikají velmi absurdní situace a i stát se nyní vystavuje riziku budoucích sporů. Jakub Masák ředitel, Masák & Partner, s.r.o. Za rok 2012 byla zrušena polovina všech vyhlášených zakázek (měřeno jejich hodnotou) Určitá část z oznámených zakázek byla v následujících měsících zrušena a některé z nich mohly být znovu oznámeny jako další zakázka. Podíl těchto následně zrušených zakázek na celkovém počtu oznámených se pohybuje na úrovni 10 % v roce 2011; v roce 2012 tvoří zrušené zakázky téměř pětinu z oznámených. Co se týká předběžného objemu, dosahuje podíl zakázek zrušených v roce 2011 přibližně 5 % z celkové hodnoty oznámených. Za rok 2012 je to polovina objemu všech oznámených zakázek. 5

6 Pokud očistíme počet a předpokládanou hodnotu oznámení o zakázce o výše uvedené, později zrušené zakázky, zjistíme, že na celkový počet oznámení nebyl vliv zcela zanedbatelný. Hlavní dopad měl zejména v roce 2012 měsíc březen, kdy bylo vydáno velké množství oznámení o zakázce a značná část z nich byla následně zrušena (jednalo se o zakázky Ředitelství silnic a dálnic). Meziroční srovnání bylo po očištění v důsledku toho rozdílné a ukázalo pokles počtu oznámení o zakázce o 8,4 %. V následujícím grafu vidíme vývoj počtu oznámení o zakázce před a po očištění od zakázek, které byly v pozdějších měsících zrušeny. Počet oznámených projekčních zakázek reálně poklesl o 8,4 procenta Výše zmíněné rušení zakázek, které v březnu 2012 oznámilo Ředitelství silnic a dálnic, se samozřejmě promítlo také do objemu zakázek, a to ještě zřetelněji než v případě počtu oznámení. Meziroční růst objemu oznámených zakázek byl bez zrušených zakázek výrazně menší (+7,7 %). O vývoji v jednotlivých měsících více v grafu. Skutečný růst hodnoty zakázek byl již podstatně menší (po započtení zrušených oznámení) 6

7 Hodnota zadané zakázky byla v průměru o 45 % nižší než předpokládaná cena při jejím oznámení Značná část oznámených zakázek je časem zadána konkrétnímu dodavateli. Ze zakázek oznámených v roce 2012 byla zatím zadána přibližně třetina a objem zadaných zakázek činil přibližně desetinu ze zakázek oznámených. Podíl zadaných zakázek je v roce 2012 logicky menší než v roce 2011, protože některá zadávací řízení ještě probíhají. Ve srovnání s rokem 2011, je v roce 2012 zatím vyšší podíl těch zakázek, které nebyly ani zrušeny, ani zadány dodavateli (případně zadavatel nesplnil svou povinnost a nezaslal oznámení o zrušení nebo zadání zakázky), takže doba od oznámení do zadání se zřejmě pro rok 2012 prodlouží. Hodnota zadané zakázky bývá obvykle nižší než hodnota předpokládaná při oznámení zakázky v roce 2012 v průměru o 45 % (v roce 2011 v průměru o 25 %). Negativní dopad propadu cen zmiňuje i řada ředitelů projekčních společností. Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě má charakter intelektuální práce, jejíž výsledkem je návrh řešení, návrh postupu, který se navíc bude realizovat v proměnlivém přírodním a společenském prostředí. Takový výstup má ve většině případů charakter prostorového, konstrukčního, technologického originálu, pro který se dopředu jen velmi obtížně stanovují lhůty pro zpracování návrhu řešení a projednání jeho prosazení. Pro kvalitu řešení je tedy rozhodující faktor času, protože nejde o snadno normovatelnou výrobu na běžícím pásu. Navíc tuto činnost vykonávají vysoce odborně vzdělaní lidé, kteří jsou schopni se v daném čase téměř vždy vypořádat s jakýmkoliv termínem. Kvalita (promyšlenost, podrobnost, koordinovanost) jsou neměřitelné veličiny. Nedodržení standardů těchto veličin z důvodu nedostatku času (tj. z důvodu nízké ceny) se kompenzuje právě v prostoru kvality jde o logickou záležitost. Platí, že čím nižší je nabídková cena vůči standardu, tím větší je pravděpodobnost chyb a nekvality vůči standardu. Závěr o vhodnosti ceny, jako rozhodujícího kritéria pro výběr nejvhodnější zakázky si může udělat každý sám Radovan Hrnčíř ředitel a jednatel společnosti, HBH Projekt spol. s r.o. V následujících grafech vidíme rozklad počtu a objemu oznámených zakázek na později zrušené, zadané a ty ostatní, které jsou zatím v zadávacím řízení. K určité části oznámených zakázek není k dispozici informace o zadání zakázky. Rozklad - oznámení o zakázce (počet) 7

8 Rozklad oznámení o zakázce (hodnota) Cílem výběrových řízení by mělo být získání nejnižší ceny za srovnatelný produkt či službu transparentním způsobem. Je otázkou, zda do přijetí novely většina veřejných výběrových řízení splňovala alespoň některé tyto cíle. Novela dle mého názoru správně mířila na zvýšení transparentnosti výběrových řízení, ale zapomněla na ty ostatní, neméně důležité cíle, které možná naopak v některých případech potlačuje. Miroslav Linhart senior manažer, Vedoucí oddělení stavebnictví, Deloitte Advisory s.r.o. Rozdělení podle druhu zadavatelů Oznámení o zakázce lze také rozdělit podle druhu zadavatele. Nejvíce oznámení o zakázce zadávají ministerstva a ostatní celostátní úřady. Dalším významným zadavatele podle počtu oznámení jsou regionální úřady a sdružení (kraje, města, obce, regionální úřady a správy komunikací apod.). Podíl na objemu oznámených zakázek je nejvýznamnější také v případě ministerstev a ostatních celostátních úřadů; zbývající kategorie tvoří necelou pětinu. Mezi ostatní subjekty patří podniky (ČEPS, NET4GAZ a podobné akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným) a také výzkumné ústavy, nemocnice a církevní instituce. V kategorii státních podniků se objevuje Diamo, Povodí řeky Odry a Povodí řeky Vltavy. 8

9 Meziroční změny podle druhu zadavatele Při meziročním srovnání zjišťujeme rozdílný vývoj v jednotlivých kategoriích podle druhu zadavatele. Nejrychleji rostl počet oznámení o zakázce ministerstvům a celostátním úřadům a v této kategorii také prudce narostl objem těchto oznámení. Také u státních podniků počty i objemy meziročně rostly. V kategorii regionálních a ostatních subjektů počet i objem oznámení o zakázce poklesl. Meziroční změny oznámení o zakázce v roce 2012 podle druhu zadavatele projekční práce Meziroční změna v % Počet Hodnota Regionální úřady a sdružení -32,5-30,0 Ministerstva a další celostátní úřady +105,1 +420,3 Ostatní subjekty -11,5-60,8 Státní podniky +66,7 +118,1 Novela zákona bohužel asi nenaplnila očekávání. Zjednodušení a zpřehlednění zadávání nenastalo, prospěch z toho nemají ani zadavatelé, ani soutěžící. Zpřísnění a zpřesnění požadavků na projektovou dokumentaci pro zadání stavby, tedy na dokumentaci sloužící pro výběr zhotovitele stavby, se ale ještě zplna neodrazilo ve vypisovaných soutěžích. Na to bylo patrně málo času a s posuzováním bych rád počkal. Zadavatelé se podle mne novelu zákona ještě nenaučili používat. Zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace zatím dávají velmi smutné výsledky. Nechápu, jak zadavatele mohou vybírat za nejvýhodnější nabídky na služby, které jsou nabízeny ve výši okolo 10% jejich očekávatelné skutečné hodnoty (obvyklé ceny). Jak mohou doufat, že takto jimi vybraný dodavatel poskytne kvalitní službu? A soutěže o návrh se prakticky nekonají. Na tom se mohla podepsat i skutečnost, že příslušná vyhláška, přes veškeré sliby, dosud neexistuje. Pavel Štěpán prezident, ČSSI 9

10 Řízení jsou složitější a vypisovatelé se jaksi obávají, proto váhají. Kritérium nejnižší ceny je samozřejmě smysluplné, pokud jsou jasně zadané podmínky, jaký výrobek se má dodat. Pro projektovou činnost je však toto kritérium jako jediné zcela nevhodné, a pro stavební práce je rovněž často nedostatečné, neb nesměřuje k optimalizaci nákladů na investici (nezohledňuje součet pořizovacích a provozních nákladů) a neodráží funkční ani estetickou kvalitu prací, včasnost a další hlediska. Jan Fibiger prezident, SIA Rada výstavby Celý leden jsem objížděl všechna krajská města. Na našich valných hromadách byli zastoupeni hejtmani, náměstci a další celebrity krajských úřadů nebo statutárních měst. Mezi moje frekventovaná témata patřilo téma bezpečné ceny. Na to reagovali i hodnostáři, všem by vyhovovalo, kdyby kritérium nejnižší ceny bylo používáno vyjímečně. Pavel Křeček předseda ČKAIT Jestli jsou nyní řízení efektivnější, jednodušší a kratší? spíše naopak. Stačí sledovat současné reakce v mediích, řádový personální nárůst firemních útvarů připravujících nabídky, růst nákladů spojených s přípravou nabídek a jejich úspěšnost, atd. Vladimír Veselý viceprezident CACE Podstatnou část nákladů na stavbu tvoří její realizace a provoz, zatímco projekt stavby stojí jen zlomek všech investičních nákladů. Případná úspora za projekt tedy není pro zadavatele ve výsledku velká. Pokud však za velmi nízkou cenu investor získá nedostatečný projekt, hrozí realizace nekvalitní stavby a logicky prodražení výstavby i následného provozu. Josef Panna předseda České komory architektů Vývoj v počtu a hodnotě zadaných zakázek Vývoj zadaných zakázek V roce 2012 bylo zadáno 385 zakázek a ve srovnání s rokem 2011 tento počet vzrostl o 4,6 %. Tento meziroční nárůst souvisí také s tím, že s účinností novely zákona o veřejných zakázkách došlo od 1. dubna 2012 ke snížení limitu u veřejných zakázek a k následnému růstu počtu zveřejňovaných podlimitních zakázek. Vývoj v jednotlivých měsících roku 2012 byl tedy značně rozdílný, což vidíme v následujícím grafu. 10

11 Meziroční změny počtu oznámení o zadání zakázky v roce 2012 projekční práce Meziroční změna v % Příspěvek k celkové meziroční změně 1. čtvrtletí +3,5 +0,8 Vývoj v jednotlivých čtvrtletích hodnota zadaných zakázek čtvrtletí -7,8-2,2 3. čtvrtletí -1,1-0,3 4. čtvrtletí +25,6 +6,3 rok celkem +4,6 - Výsledek po vstupu novely v platnost Meziroční změna v % 2012 duben až prosinec +4,9 Objem těchto zadaných zakázek meziročně vzrostl o 59,9 % (celková hodnota zadaných zakázek byla 2,5 mld. Kč), a to zejména v důsledku zadání dvou velkých zakázek na projektování energetických rozvodných sítí (zadavatel ČEPS, a. s.) v lednu a listopadu. Pokud vyloučíme tyto dvě zakázky, meziroční srovnání ukazuje pokles. Více v grafu. Oznámení o zadání zakázky (hodnota) 11

12 Meziroční změny hodnoty oznámení o zadání zakázky v roce 2012 projekční práce Vývoj v jednotlivých čtvrtletích hodnota zadaných zakázek v mld. Kč Meziroční změna v % Příspěvek k celkové meziroční změně 1. čtvrtletí 1,3 +258,6 +61,3 2. čtvrtletí 0,4-45,1-18, čtvrtletí 0,3 +15,1 +2,7 4. čtvrtletí 0,5 +84,9 +14,5 rok celkem 2,5 +59,9 - Meziroční změny hodnoty oznámení o zadání zakázky v roce 2012 Výsledek po vstupu novely v platnost v mld. Kč Meziroční změna v % 2012 duben až prosinec 1,2-1,7 Vzhledem k tomu, že mezi zadanými zakázkami se objevují také ty, pro které nebylo zveřejněno oznámení o zakázce, je struktura podle druhu zadavatele odlišná. Nejvíce zakázek zadávají regionální subjekty, na hodnotě mají největší podíl ostatní subjekty. Struktura podle zadavatele (počet) 12

13 Struktura podle zadavatele (hodnota) Také meziroční srovnání jednotlivých kategorií podle druhu zadavatele je z výše uvedeného důvodu jiné. Počty v důsledku změny zákona rostly v kategorii regionálních i celostátních úřadů, hodnoty zadaných zakázek rostly zejména v kategorii ostatních subjektů a klesaly u regionálních subjektů a státních podniků. Meziroční změny zadaných zakázek v roce 2012 podle druhu zadavatele projekční práce Meziroční změna v % Počet Hodnota Regionální úřady a sdružení +5,9-39,5 Vývoj v jednotlivých kategoriích Ministerstva a další celostátní úřady +14,5 +77,5 Ostatní subjekty 0,0 +174,4 Státní podniky -54,5-45,2 Celkem +4,6 +59,9 13

14 Kontakty Komora administrátorů veřejných zakázek Komora administrátorů veřejných zakázek (KAVZ) vznikla na podzim 2010 jako občanské sdružení spojením několika významných subjektů zabývajících se organizací výběrových řízení a v poslední době odborníky tolik diskutovanou problematikou veřejných zakázek. Zakladatelé si za cíl určili nastavení přesných základů profesních, odborných a etických standardů a mají ambici stát se garantem kvality poskytování profesionálních služeb v oblasti výběrových řízení a veřejných zakázek. Komora se chce do budoucna stát přirozeným odborným partnerem, prostředníkem, mezi všemi účastníky zadávacích procesů, s cílem zlepšit odbornost a profesionalitu průběhu zadávacího řízení, potažmo jeho celkovou kvalitu. Mgr. Robert Pergl předseda Tel.: URL: The Central and Eastern European Construction (CEEC) Research CEEC Research je největší výzkumnou společností na stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Od svého založení v roce 2005 bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji stavebnictví v devíti zemích střední a východní Evropy. Všechny naše studie a analýzy jsou založeny výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých stavebních společností. CEEC Research se ale již nespecializuje pouze na stavebnictví, aktuálně poskytuje také analýzy na míru například v oblasti projekčních prací, energetiky nebo veřejných zakázek. Navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také organizuje Setkání lídrů stavebních společností a Konferenci ředitelů projekčních společností, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších společností v oboru, prezidenti největších svazů, cechů a komor a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé státu z vybraných zemí. Ing. Jiří Vacek, Ph.D. Ředitel společnosti Tel.: URL:

15 Grant Thornton Advisory s.r.o. je členskou firmou Grant Thornton International (GTI). Grant Thornton International patří mezi celosvětově nejvýznamnější organizace působící na trhu manažerského poradenství, auditu, daní, účetnictví, fúzí a akvizic. GTI prostřednictvím více než 500 kanceláří působí ve více než 100 zemích světa, včetně všech zemí Evropské unie, kde zaměstnává přes 30,000 profesionálů. Grant Thornton má v České republice tradici od roku Ve svých kancelářích v Praze a v Brně nabízí široké spektrum služeb od manažerského a daňového proradenství, přes audit, transakční poradenství a forenzní služeby. Grant Thornton Advisory s.r.o. zaměstnává přes 50 odborníků na ekonomicko-manažerské poradenství. Za dobu své existence na českém trhu tým zrealizoval více než 800 projektů pro téměř 400 klientů z veřejného i soukromého sektoru v České republice, na Slovensku a dalších evropských zemích. Dosavadní úspěch Grant Thornton je výsledkem naplňování vize, ve které seniorně postavený tým dodává klientům fungující řešení, které přináší reálnou hodnotu. Ing. Jan Kincl, Ph.D. Partner Tel.: URL: Sweco Hydroprojekt a.s. Sweco Hydroprojekt Sweco Hydroprojekt a.s. je přední víceoborová projektová a konzultační společnost, která je součástí velké mezinárodní inženýrské skupiny SWECO AB s centrálou ve Švédsku. Sweco Hydroprojekt má více než 60-ti leté zkušenosti a vynikající pověst v plánování, realizaci a řízení projektů zejména v oblasti hydroenergetiky, zásobování vodou, kanalizací a čištění odpadních vod, odpadového hospodářství, závlah a velkoplošných environmentálních projektů na území celé České republiky i v zahraničí. Společnost disponuje týmem špičkových odborníků, který může uspokojit zájem i těch nejnáročnějších obchodních partnerů. Sweco Hydroprojekt poskytuje poradenské, projektové a inženýrské služby pro vodohospodářské i další projekty, přičemž využívá své kvalifi kace v oborech stavebního, strojního a elektrotechnického inženýrství, architektury, územního řízení a fi nancování investic. Hlavními zákazníky společnosti jsou veřejní zadavatelé jak v ČR tak i v zahraničí. Společnost se řídí politikou CSR (Politika společenské odpovědnosti), která spočívá v odpovědnosti fi rmy vůči společnosti. Je založena na přijatém základním principu Inženýrské služby a projektování podle zásad trvale udržitelného rozvoje, který se promítá do celé podnikatelské a obchodní činnosti fi rmy. Tím, že Sweco Hydroprojekt pro projekty využívá komplexní odbornosti a zkušenosti svých zaměstnanců, umožňuje zákazníkům uskutečňovat projekty s vysokou kvalitou, odpovídající ekonomikou a s nejlepšími možnými podmínkami pro dosažení trvale udržitelného rozvoje. Ing.Miroslav Kos, CSc. MBA předseda představenstva a generální ředitel Tel.: R-mail: URL:

16 Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situaci konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby byly poskytované informace přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Uživatelé by před konáním nebo zdržením se konání na základě informací obsažených v této studii měli zvážit využití příslušných profesionálních služeb. Odpovědnost za kroky podniknuté na základě obsahu této studie nebude akceptována. CEEC Research

Poděkování. Vážení čtenáři, Robert Mikeš Marketingový ředitel Saint Gobain Construction Products, divize Weber

Poděkování. Vážení čtenáři, Robert Mikeš Marketingový ředitel Saint Gobain Construction Products, divize Weber Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2014 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Studii projektových společností 2014, kterou pro vás připravila společnost CEEC Research. Děkujeme

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013 III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Praha, květen 2014 Obsah Úvod... 3 1. Legislativní a nelegislativní

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

STUDIE DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ Q2/2015

STUDIE DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ Q2/2015 REZIDENČNÍ KANCELÁŘSKÝ PRŮMYSLOVÝ DEVELOPMENT STUDIE DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ Q2/2015 Připravovaný projekt Trigema Chytré bydlení Developer: Trigema a.s. www.ceec.eu Studie developerských společností

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl Sborník projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve vědě a výzkumu CZ.1.07/2.3.00/09.0134 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

Řeky pro život plánování v oblasti vod

Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky věc veřejná plány oblastí povodí / Řeky nejsou hrozbou protipovodňová ochrana / Řeky a lidé osvěta veřejnosti Unie pro řeku Moravu, srpen 2007 Financováno z

Více

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 16. dubna 2014 návrh k diskuzi 1. ZMĚNIT PŘÍSTUP 8 2. PŘIJMOUT ZÁVAZNOU KONCEPCI A AKČNÍ PLÁN 9 3. ZAJISTIT STABILNÍ A DOSTATEČNÉ FINANCOVÁNÍ 10 4. POSÍLIT ROLI

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných CpKP střední Morava Palackého 1446/30, 750 02 Přerov tel.: (+420) 581 210 502 stredni.morava@cpkp.cz Kanceláře CpKP střední Morava: CpKP střední Čechy Kancelář Praha: Vodičkova 36, 116 02 Praha 1 tel.:

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait 4 20 08 informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Na jubilejním Mezinárodním strojírenském veletrhu zůstavá pavilon C součástí

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více