STUDIE DOPADŮ NOVELY ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NA EKONOMIKU ČR 2013/H1 PROJEKČNÍ ZAKÁZKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE DOPADŮ NOVELY ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NA EKONOMIKU ČR 2013/H1 PROJEKČNÍ ZAKÁZKY"

Transkript

1 STUDIE DOPADŮ NOVELY ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NA EKONOMIKU ČR 2013/H1 PROJEKČNÍ ZAKÁZKY

2 Vážení čtenáři a kolegové, již brzy tomu bude jeden rok, co nabyla účinnosti tzv. protikorupční novela zákona o veřejných zakázkách (ZVZ), ve které došlo k významným změnám ve způsobech zadávání veřejných zakázek a výběru dodavatelů. Komoru administrátorů veřejných zakázek však velmi zajímaly dopady tohoto kroku na reálnou ekonomiku zda přinese zlepšení podnikatelského klimatu, zefektivnění způsobu zadávání zakázek a samozřejmě hlavní cíl nás všech v této nelehké době stimulaci růstu českého národního hospodářství. Proto jsme se již dříve po půlročním působení novely rozhodli provést analýzu jejího dopadu a ve spolupráci s analytickými společnostmi CEEC Research a Grant Thornton a za jedinečné podpory Ministerstva průmyslu a obchodu jakožto garanta celého výzkumu vyhodnotit aktuální stav a navrhnout další kroky, které by měly vést k podpoře růstu ekonomiky a omezení důsledků současné ekonomické krize. Výsledkem bylo konání první odborné konference Fórum veřejné zakázky kvalitně a vydání Studie dopadů novely zákona o veřejných zakázkách na ekonomiku ČR (2012), zahrnující mimo jiné jedinečnou ukázku dopadů novely ZVZ jak na makroekonomickou, tak i na mikroekonomickou úroveň české ekonomiky. S ohledem na reprezentativní účast na první konferenci, nespočet pozitivních ohlasů týkajících se Fóra i samotné Studie a s odstupem času rovněž bohatší o řadu nových zkušeností a údajů bychom rádi na naší předchozí činnost navázali a nabízíme 2. aktualizované vydání dopadů novely ZVZ na ekonomiku ČR 2013, v této dílčí sektorové studii potom se zvláštním zaměřením na projekční zakázky. Domníváme se, že tato oblast je nejenom důležitou součástí české ekonomiky, ale i dobrým ilustrátorem problémů a nesnází, se kterými se současné veřejné zadávání v České republice potýká. Nemožnost hodnocení kvalifikace uchazeče či boj s mimořádně nízkou nabídkovou cenou trápí dnes nejednoho zadavatele, který nevyžaduje pouze řešení co nejlevnější, ale pokud možno také kvalitní a s potřebnou přidanou hodnotou. Součástí Fóra je rovněž vypracování pozičních dokumentů pro jednotlivé vybrané segmenty veřejných zakázek spolu s identifikací základních problémů v dané oblasti včetně návrhů možných řešení a doporučení, jak dosavadní neutěšený stav alespoň částečně napravit. Závěrem tohoto úvodu bychom rádi poděkovali za dosavadní i budoucí podporu všem veřejným i soukromým institucím, které nám pomáhaly při zpracování této studie i při odborných diskusích, a jejichž společným cílem je vnést do veřejného sektoru princip tolik známý a uplatňovaný v sektoru soukromém best value for money. Robert Pergl Předseda KAVZ Komora administrátorů veřejných zakázek 2

3 Shrnutí Celkový objem zadaných projekčních zakázek z veřejných zdrojů (evidovaných ve Věstníku VZ) v roce 2012 dosáhl úrovně 2,5 mld. Kč. Meziročně se jednalo o růst o 59,9 %. Ten byl do jisté míry ovlivněn dvěma velkými zakázkami, pokud bychom je vyloučili, meziroční srovnání ukazuje pokles. Při celoročním srovnání počet oznámených zakázek (po odečtení zrušených oznámení) poklesl o 8,4 procenta, ve finanční hodnotě došlo k růstu o 7,7 procenta (díky extrémnímu růstu v prvním čtvrtletí tj. před vstupem novely v platnost). Za období duben prosinec 2012, tj. období současné platnosti novely ZVZ, se počet oznámených projekčních zakázek propadl o 41,7 procenta. Měřeno ve finanční hodnotě vyhlášených zakázek pokles dosáhl 37,3 procenta. Ze zakázek oznámených v roce 2012 byla zatím k realizaci zadána přibližně třetina (z pohledu počtu) a z pohledu finančního objemu zadaných zakázek byla zadána přibližně desetina oznámených zakázek. Finální hodnota zadané zakázky byla v minulém roce v průměru o 45 procent nižší než předpokládaná cena při jejím oznámení (v 2011 se jednalo o 25 %). Měřeno finanční hodnotou oznámení o vyhlášení zakázky, až polovina všech vyhlášených projekčních zakázek byla zrušena. Děkujeme společnosti SWECO HYDROPROJEKT A.S. která se stala hlavním sponzorem této studie. Sweco Hydroprojekt 3

4 Vývoj v počtu a hodnotě oznámených zakázek Vývoj v počtech oznámených zakázek Propad po vstupu novely v platnost V roce 2012 bylo vydáno 255 řádných oznámení o zakázce, což ve srovnání s předchozím rokem představovalo nárůst o 4,1 %. Průběh v jednotlivých měsících byl ovšem značně rozdílný. Na počátku roku 2012 před začátkem účinnosti novely o veřejných zakázkách narůstaly počty oznámení o zakázce rekordním tempem. Zejména měsíc březen přinesl nebývalou aktivitu zadavatelů, když počet oznámení vzrost o více než 300 %. S platností novely (od dubna 2012) se počet oznámení o zakázce prudce snížil, v dubnu a květnu byly zaznamenány více než 80procentní propady. Poklesy počtu oznámení o zakázce pokračovaly v dalším průběhu celého roku 2012 s výjimkou října, kdy Ředitelství silnic a dálnic vydalo velké množství zakázek na přípravu staveb pozemních komunikací). Poklesy pokračovaly i přesto, že okruh zveřejňovaných zakázek se v důsledku novely zákona rozšířil a dal by se očekávat spíš nárůst počtu oznámení o zakázce. Meziroční růst počtu oznámení o zakázce tak byl především důsledkem nestandardního vývoje v prvním čtvrtletí. Více o vývoji počtu oznámení v následující tabulce. Rozklad celkové meziroční změny na příspěvky jednotlivých čtvrtletí zohledňuje váhu každého čtvrtletí, a dává tak přehlednější obrázek o vývoji v daném čtvrtletí než samotný meziroční index. V segmentu dopravně-inženýrských staveb byl dopad novely výrazně negativní. Operační prostor vymezený výší limitů se u investorů u podlimitních zakázek velmi významně snížil. U největších veřejných zadavatelů (ŘSD a SŽDC) to například u zakázek na projektové přípravě staveb znamenalo přesun těchto prací do kategorie nadlimitních zakázek zadávaných veřejnou soutěží. Tím došlo k prodloužení doby administrace zakázek v takovém rozsahu, že to znamenalo úplné zastavení přípravy staveb v roce 2012 s dopadem nečerpání rozpočtu SFDI, který musel být řešen i ve státním rozpočtu na rok 2013! Prodloužení doby administrace zakázek je více než desetinásobné a přešlo z řádu týdnů do řádu měsíců. Radovan Hrnčíř ředitel a jednatel společnosti, HBH Projekt spol. s r.o. Meziroční změny počtu oznámení o zakázce v roce 2012 projekční práce Meziroční změna v % Příspěvek k celkové meziroční změně 1. čtvrtletí +169,8 +36,7 Změny v jednotlivých čtvrtletích čtvrtletí -83,3-20,4 3. čtvrtletí -50,8-12,2 4. čtvrtletí 0 0 rok celkem +4,1 Kumulovaný výsledek po vstupu novely v platnost Meziroční změna v % 2012 duben až prosinec -41,7 4

5 Podle našeho názoru měla novela zákona o zadávání veřejných zakázek pozitivní vliv na transparentnost a jednoduchost výběrových řízení. Na druhou stranu však zasáhla do kvality výsledných výrobků a služeb, které jsou od té doby orientovány pouze jedním směrem a to k minimalizaci hodnoty, a za jakoukoliv cenu. Petr Ščurkevič ředitel divize Projekce pozemních staveb, K4 a.s. Celková předpokládaná hodnota výše uvedených oznámení o zakázce činila 5,9 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 91,3 % (včetně později zrušených zakázek viz dále). Také v případě předběžné hodnoty oznámených zakázek lze zaznamenat zcela odlišný průběh v jednotlivých měsících roku a tyto nárůsty a poklesy v souvislosti s účinností novely zákona o veřejných zakázkách byly ještě výraznější. Předpokládaná hodnota oznámených zakázek od 2. čtvrtletí klesala a o návratu k normálu nemůže být řeč. Celková předpokládaná hodnota oznámených zakázek tak překonala úroveň roku 2011 pouze díky mimořádným růstům v prvním čtvrtletí Více v tabulce. Meziroční změny hodnoty oznámení o zakázce v roce 2012 projekční práce v mld. Kč Meziroční změna v % Příspěvek k celkové meziroční změně 1. čtvrtletí 4,2 +813, ,9 Konstantní propad hodnoty oznámení po vstupu novely v platnost čtvrtletí 0,1-81,9-11,3 3. čtvrtletí 0,4-46,8-10,8 4. čtvrtletí 1,2-19,8-9,5 rok celkem 5,9 +91,3 - v mld. Kč Meziroční změna v % 2012 duben až prosinec 1,7-37,3 Většina zakázek, na kterých pracujeme, se s ohledem na novelu zákona, pozdní defi nici vyhlášek i obavy úředníků v důsledku kauz, projevila v zásadním zkomplikování prakticky všech výběrových řízení. Zároveň se výklad zákona dostal do rukou malých skupinek jednotlivých ministerstev a díky absence jiné judikatury vznikají velmi absurdní situace a i stát se nyní vystavuje riziku budoucích sporů. Jakub Masák ředitel, Masák & Partner, s.r.o. Za rok 2012 byla zrušena polovina všech vyhlášených zakázek (měřeno jejich hodnotou) Určitá část z oznámených zakázek byla v následujících měsících zrušena a některé z nich mohly být znovu oznámeny jako další zakázka. Podíl těchto následně zrušených zakázek na celkovém počtu oznámených se pohybuje na úrovni 10 % v roce 2011; v roce 2012 tvoří zrušené zakázky téměř pětinu z oznámených. Co se týká předběžného objemu, dosahuje podíl zakázek zrušených v roce 2011 přibližně 5 % z celkové hodnoty oznámených. Za rok 2012 je to polovina objemu všech oznámených zakázek. 5

6 Pokud očistíme počet a předpokládanou hodnotu oznámení o zakázce o výše uvedené, později zrušené zakázky, zjistíme, že na celkový počet oznámení nebyl vliv zcela zanedbatelný. Hlavní dopad měl zejména v roce 2012 měsíc březen, kdy bylo vydáno velké množství oznámení o zakázce a značná část z nich byla následně zrušena (jednalo se o zakázky Ředitelství silnic a dálnic). Meziroční srovnání bylo po očištění v důsledku toho rozdílné a ukázalo pokles počtu oznámení o zakázce o 8,4 %. V následujícím grafu vidíme vývoj počtu oznámení o zakázce před a po očištění od zakázek, které byly v pozdějších měsících zrušeny. Počet oznámených projekčních zakázek reálně poklesl o 8,4 procenta Výše zmíněné rušení zakázek, které v březnu 2012 oznámilo Ředitelství silnic a dálnic, se samozřejmě promítlo také do objemu zakázek, a to ještě zřetelněji než v případě počtu oznámení. Meziroční růst objemu oznámených zakázek byl bez zrušených zakázek výrazně menší (+7,7 %). O vývoji v jednotlivých měsících více v grafu. Skutečný růst hodnoty zakázek byl již podstatně menší (po započtení zrušených oznámení) 6

7 Hodnota zadané zakázky byla v průměru o 45 % nižší než předpokládaná cena při jejím oznámení Značná část oznámených zakázek je časem zadána konkrétnímu dodavateli. Ze zakázek oznámených v roce 2012 byla zatím zadána přibližně třetina a objem zadaných zakázek činil přibližně desetinu ze zakázek oznámených. Podíl zadaných zakázek je v roce 2012 logicky menší než v roce 2011, protože některá zadávací řízení ještě probíhají. Ve srovnání s rokem 2011, je v roce 2012 zatím vyšší podíl těch zakázek, které nebyly ani zrušeny, ani zadány dodavateli (případně zadavatel nesplnil svou povinnost a nezaslal oznámení o zrušení nebo zadání zakázky), takže doba od oznámení do zadání se zřejmě pro rok 2012 prodlouží. Hodnota zadané zakázky bývá obvykle nižší než hodnota předpokládaná při oznámení zakázky v roce 2012 v průměru o 45 % (v roce 2011 v průměru o 25 %). Negativní dopad propadu cen zmiňuje i řada ředitelů projekčních společností. Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě má charakter intelektuální práce, jejíž výsledkem je návrh řešení, návrh postupu, který se navíc bude realizovat v proměnlivém přírodním a společenském prostředí. Takový výstup má ve většině případů charakter prostorového, konstrukčního, technologického originálu, pro který se dopředu jen velmi obtížně stanovují lhůty pro zpracování návrhu řešení a projednání jeho prosazení. Pro kvalitu řešení je tedy rozhodující faktor času, protože nejde o snadno normovatelnou výrobu na běžícím pásu. Navíc tuto činnost vykonávají vysoce odborně vzdělaní lidé, kteří jsou schopni se v daném čase téměř vždy vypořádat s jakýmkoliv termínem. Kvalita (promyšlenost, podrobnost, koordinovanost) jsou neměřitelné veličiny. Nedodržení standardů těchto veličin z důvodu nedostatku času (tj. z důvodu nízké ceny) se kompenzuje právě v prostoru kvality jde o logickou záležitost. Platí, že čím nižší je nabídková cena vůči standardu, tím větší je pravděpodobnost chyb a nekvality vůči standardu. Závěr o vhodnosti ceny, jako rozhodujícího kritéria pro výběr nejvhodnější zakázky si může udělat každý sám Radovan Hrnčíř ředitel a jednatel společnosti, HBH Projekt spol. s r.o. V následujících grafech vidíme rozklad počtu a objemu oznámených zakázek na později zrušené, zadané a ty ostatní, které jsou zatím v zadávacím řízení. K určité části oznámených zakázek není k dispozici informace o zadání zakázky. Rozklad - oznámení o zakázce (počet) 7

8 Rozklad oznámení o zakázce (hodnota) Cílem výběrových řízení by mělo být získání nejnižší ceny za srovnatelný produkt či službu transparentním způsobem. Je otázkou, zda do přijetí novely většina veřejných výběrových řízení splňovala alespoň některé tyto cíle. Novela dle mého názoru správně mířila na zvýšení transparentnosti výběrových řízení, ale zapomněla na ty ostatní, neméně důležité cíle, které možná naopak v některých případech potlačuje. Miroslav Linhart senior manažer, Vedoucí oddělení stavebnictví, Deloitte Advisory s.r.o. Rozdělení podle druhu zadavatelů Oznámení o zakázce lze také rozdělit podle druhu zadavatele. Nejvíce oznámení o zakázce zadávají ministerstva a ostatní celostátní úřady. Dalším významným zadavatele podle počtu oznámení jsou regionální úřady a sdružení (kraje, města, obce, regionální úřady a správy komunikací apod.). Podíl na objemu oznámených zakázek je nejvýznamnější také v případě ministerstev a ostatních celostátních úřadů; zbývající kategorie tvoří necelou pětinu. Mezi ostatní subjekty patří podniky (ČEPS, NET4GAZ a podobné akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným) a také výzkumné ústavy, nemocnice a církevní instituce. V kategorii státních podniků se objevuje Diamo, Povodí řeky Odry a Povodí řeky Vltavy. 8

9 Meziroční změny podle druhu zadavatele Při meziročním srovnání zjišťujeme rozdílný vývoj v jednotlivých kategoriích podle druhu zadavatele. Nejrychleji rostl počet oznámení o zakázce ministerstvům a celostátním úřadům a v této kategorii také prudce narostl objem těchto oznámení. Také u státních podniků počty i objemy meziročně rostly. V kategorii regionálních a ostatních subjektů počet i objem oznámení o zakázce poklesl. Meziroční změny oznámení o zakázce v roce 2012 podle druhu zadavatele projekční práce Meziroční změna v % Počet Hodnota Regionální úřady a sdružení -32,5-30,0 Ministerstva a další celostátní úřady +105,1 +420,3 Ostatní subjekty -11,5-60,8 Státní podniky +66,7 +118,1 Novela zákona bohužel asi nenaplnila očekávání. Zjednodušení a zpřehlednění zadávání nenastalo, prospěch z toho nemají ani zadavatelé, ani soutěžící. Zpřísnění a zpřesnění požadavků na projektovou dokumentaci pro zadání stavby, tedy na dokumentaci sloužící pro výběr zhotovitele stavby, se ale ještě zplna neodrazilo ve vypisovaných soutěžích. Na to bylo patrně málo času a s posuzováním bych rád počkal. Zadavatelé se podle mne novelu zákona ještě nenaučili používat. Zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace zatím dávají velmi smutné výsledky. Nechápu, jak zadavatele mohou vybírat za nejvýhodnější nabídky na služby, které jsou nabízeny ve výši okolo 10% jejich očekávatelné skutečné hodnoty (obvyklé ceny). Jak mohou doufat, že takto jimi vybraný dodavatel poskytne kvalitní službu? A soutěže o návrh se prakticky nekonají. Na tom se mohla podepsat i skutečnost, že příslušná vyhláška, přes veškeré sliby, dosud neexistuje. Pavel Štěpán prezident, ČSSI 9

10 Řízení jsou složitější a vypisovatelé se jaksi obávají, proto váhají. Kritérium nejnižší ceny je samozřejmě smysluplné, pokud jsou jasně zadané podmínky, jaký výrobek se má dodat. Pro projektovou činnost je však toto kritérium jako jediné zcela nevhodné, a pro stavební práce je rovněž často nedostatečné, neb nesměřuje k optimalizaci nákladů na investici (nezohledňuje součet pořizovacích a provozních nákladů) a neodráží funkční ani estetickou kvalitu prací, včasnost a další hlediska. Jan Fibiger prezident, SIA Rada výstavby Celý leden jsem objížděl všechna krajská města. Na našich valných hromadách byli zastoupeni hejtmani, náměstci a další celebrity krajských úřadů nebo statutárních měst. Mezi moje frekventovaná témata patřilo téma bezpečné ceny. Na to reagovali i hodnostáři, všem by vyhovovalo, kdyby kritérium nejnižší ceny bylo používáno vyjímečně. Pavel Křeček předseda ČKAIT Jestli jsou nyní řízení efektivnější, jednodušší a kratší? spíše naopak. Stačí sledovat současné reakce v mediích, řádový personální nárůst firemních útvarů připravujících nabídky, růst nákladů spojených s přípravou nabídek a jejich úspěšnost, atd. Vladimír Veselý viceprezident CACE Podstatnou část nákladů na stavbu tvoří její realizace a provoz, zatímco projekt stavby stojí jen zlomek všech investičních nákladů. Případná úspora za projekt tedy není pro zadavatele ve výsledku velká. Pokud však za velmi nízkou cenu investor získá nedostatečný projekt, hrozí realizace nekvalitní stavby a logicky prodražení výstavby i následného provozu. Josef Panna předseda České komory architektů Vývoj v počtu a hodnotě zadaných zakázek Vývoj zadaných zakázek V roce 2012 bylo zadáno 385 zakázek a ve srovnání s rokem 2011 tento počet vzrostl o 4,6 %. Tento meziroční nárůst souvisí také s tím, že s účinností novely zákona o veřejných zakázkách došlo od 1. dubna 2012 ke snížení limitu u veřejných zakázek a k následnému růstu počtu zveřejňovaných podlimitních zakázek. Vývoj v jednotlivých měsících roku 2012 byl tedy značně rozdílný, což vidíme v následujícím grafu. 10

11 Meziroční změny počtu oznámení o zadání zakázky v roce 2012 projekční práce Meziroční změna v % Příspěvek k celkové meziroční změně 1. čtvrtletí +3,5 +0,8 Vývoj v jednotlivých čtvrtletích hodnota zadaných zakázek čtvrtletí -7,8-2,2 3. čtvrtletí -1,1-0,3 4. čtvrtletí +25,6 +6,3 rok celkem +4,6 - Výsledek po vstupu novely v platnost Meziroční změna v % 2012 duben až prosinec +4,9 Objem těchto zadaných zakázek meziročně vzrostl o 59,9 % (celková hodnota zadaných zakázek byla 2,5 mld. Kč), a to zejména v důsledku zadání dvou velkých zakázek na projektování energetických rozvodných sítí (zadavatel ČEPS, a. s.) v lednu a listopadu. Pokud vyloučíme tyto dvě zakázky, meziroční srovnání ukazuje pokles. Více v grafu. Oznámení o zadání zakázky (hodnota) 11

12 Meziroční změny hodnoty oznámení o zadání zakázky v roce 2012 projekční práce Vývoj v jednotlivých čtvrtletích hodnota zadaných zakázek v mld. Kč Meziroční změna v % Příspěvek k celkové meziroční změně 1. čtvrtletí 1,3 +258,6 +61,3 2. čtvrtletí 0,4-45,1-18, čtvrtletí 0,3 +15,1 +2,7 4. čtvrtletí 0,5 +84,9 +14,5 rok celkem 2,5 +59,9 - Meziroční změny hodnoty oznámení o zadání zakázky v roce 2012 Výsledek po vstupu novely v platnost v mld. Kč Meziroční změna v % 2012 duben až prosinec 1,2-1,7 Vzhledem k tomu, že mezi zadanými zakázkami se objevují také ty, pro které nebylo zveřejněno oznámení o zakázce, je struktura podle druhu zadavatele odlišná. Nejvíce zakázek zadávají regionální subjekty, na hodnotě mají největší podíl ostatní subjekty. Struktura podle zadavatele (počet) 12

13 Struktura podle zadavatele (hodnota) Také meziroční srovnání jednotlivých kategorií podle druhu zadavatele je z výše uvedeného důvodu jiné. Počty v důsledku změny zákona rostly v kategorii regionálních i celostátních úřadů, hodnoty zadaných zakázek rostly zejména v kategorii ostatních subjektů a klesaly u regionálních subjektů a státních podniků. Meziroční změny zadaných zakázek v roce 2012 podle druhu zadavatele projekční práce Meziroční změna v % Počet Hodnota Regionální úřady a sdružení +5,9-39,5 Vývoj v jednotlivých kategoriích Ministerstva a další celostátní úřady +14,5 +77,5 Ostatní subjekty 0,0 +174,4 Státní podniky -54,5-45,2 Celkem +4,6 +59,9 13

14 Kontakty Komora administrátorů veřejných zakázek Komora administrátorů veřejných zakázek (KAVZ) vznikla na podzim 2010 jako občanské sdružení spojením několika významných subjektů zabývajících se organizací výběrových řízení a v poslední době odborníky tolik diskutovanou problematikou veřejných zakázek. Zakladatelé si za cíl určili nastavení přesných základů profesních, odborných a etických standardů a mají ambici stát se garantem kvality poskytování profesionálních služeb v oblasti výběrových řízení a veřejných zakázek. Komora se chce do budoucna stát přirozeným odborným partnerem, prostředníkem, mezi všemi účastníky zadávacích procesů, s cílem zlepšit odbornost a profesionalitu průběhu zadávacího řízení, potažmo jeho celkovou kvalitu. Mgr. Robert Pergl předseda Tel.: URL: The Central and Eastern European Construction (CEEC) Research CEEC Research je největší výzkumnou společností na stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Od svého založení v roce 2005 bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji stavebnictví v devíti zemích střední a východní Evropy. Všechny naše studie a analýzy jsou založeny výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých stavebních společností. CEEC Research se ale již nespecializuje pouze na stavebnictví, aktuálně poskytuje také analýzy na míru například v oblasti projekčních prací, energetiky nebo veřejných zakázek. Navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také organizuje Setkání lídrů stavebních společností a Konferenci ředitelů projekčních společností, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších společností v oboru, prezidenti největších svazů, cechů a komor a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé státu z vybraných zemí. Ing. Jiří Vacek, Ph.D. Ředitel společnosti Tel.: URL:

15 Grant Thornton Advisory s.r.o. je členskou firmou Grant Thornton International (GTI). Grant Thornton International patří mezi celosvětově nejvýznamnější organizace působící na trhu manažerského poradenství, auditu, daní, účetnictví, fúzí a akvizic. GTI prostřednictvím více než 500 kanceláří působí ve více než 100 zemích světa, včetně všech zemí Evropské unie, kde zaměstnává přes 30,000 profesionálů. Grant Thornton má v České republice tradici od roku Ve svých kancelářích v Praze a v Brně nabízí široké spektrum služeb od manažerského a daňového proradenství, přes audit, transakční poradenství a forenzní služeby. Grant Thornton Advisory s.r.o. zaměstnává přes 50 odborníků na ekonomicko-manažerské poradenství. Za dobu své existence na českém trhu tým zrealizoval více než 800 projektů pro téměř 400 klientů z veřejného i soukromého sektoru v České republice, na Slovensku a dalších evropských zemích. Dosavadní úspěch Grant Thornton je výsledkem naplňování vize, ve které seniorně postavený tým dodává klientům fungující řešení, které přináší reálnou hodnotu. Ing. Jan Kincl, Ph.D. Partner Tel.: URL: Sweco Hydroprojekt a.s. Sweco Hydroprojekt Sweco Hydroprojekt a.s. je přední víceoborová projektová a konzultační společnost, která je součástí velké mezinárodní inženýrské skupiny SWECO AB s centrálou ve Švédsku. Sweco Hydroprojekt má více než 60-ti leté zkušenosti a vynikající pověst v plánování, realizaci a řízení projektů zejména v oblasti hydroenergetiky, zásobování vodou, kanalizací a čištění odpadních vod, odpadového hospodářství, závlah a velkoplošných environmentálních projektů na území celé České republiky i v zahraničí. Společnost disponuje týmem špičkových odborníků, který může uspokojit zájem i těch nejnáročnějších obchodních partnerů. Sweco Hydroprojekt poskytuje poradenské, projektové a inženýrské služby pro vodohospodářské i další projekty, přičemž využívá své kvalifi kace v oborech stavebního, strojního a elektrotechnického inženýrství, architektury, územního řízení a fi nancování investic. Hlavními zákazníky společnosti jsou veřejní zadavatelé jak v ČR tak i v zahraničí. Společnost se řídí politikou CSR (Politika společenské odpovědnosti), která spočívá v odpovědnosti fi rmy vůči společnosti. Je založena na přijatém základním principu Inženýrské služby a projektování podle zásad trvale udržitelného rozvoje, který se promítá do celé podnikatelské a obchodní činnosti fi rmy. Tím, že Sweco Hydroprojekt pro projekty využívá komplexní odbornosti a zkušenosti svých zaměstnanců, umožňuje zákazníkům uskutečňovat projekty s vysokou kvalitou, odpovídající ekonomikou a s nejlepšími možnými podmínkami pro dosažení trvale udržitelného rozvoje. Ing.Miroslav Kos, CSc. MBA předseda představenstva a generální ředitel Tel.: R-mail: URL:

16 Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situaci konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby byly poskytované informace přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Uživatelé by před konáním nebo zdržením se konání na základě informací obsažených v této studii měli zvážit využití příslušných profesionálních služeb. Odpovědnost za kroky podniknuté na základě obsahu této studie nebude akceptována. CEEC Research

Studie dopadů novely zákona o veřejných zakázkách na ekonomiku ČR 2013/h1

Studie dopadů novely zákona o veřejných zakázkách na ekonomiku ČR 2013/h1 Studie dopadů novely zákona o veřejných zakázkách na ekonomiku ČR 2013/h1 Vážení čtenáři a kolegové, již brzy tomu bude jeden rok, co nabyla účinnosti tzv. protikorupční a transparentní novela zákona o

Více

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011 Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu 12. září 2011 Grant Thornton ve světě a naše cíle Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství

Více

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Jiří Houdek Nové směrnice EU původní návrh směrnic předložen Evropskou komisí 20. prosince 2011 dohoda

Více

Pro zadání následné projektové dokumentace

Pro zadání následné projektové dokumentace 2. Stanovisko SIA ČR Rady výstavby zpracované a projednané na základě předchozích materiálů a jednání a na základě podkladů zpracovaných jednotlivými členy SIA k novele Zákona o veřejných zakázkách a ve

Více

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV?

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Jan Pavel Říjen 2011 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka asfaltové emulze Druh zakázky nadlimitní veřejná

Více

OTIDEA a.s. Experti, praktici, lidé

OTIDEA a.s. Experti, praktici, lidé OTIDEA a.s. Experti, praktici, lidé Kdo jsme? Přední společnost v administraci a v právním poradenství v oblasti veřejných zakázek Poskytovatel a správce profilů zadavatele Správce portálu E-zakazky Poskytovatel

Více

STAROSTŮV PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI

STAROSTŮV PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI STAROSTŮV PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI Je nutné dokončit kanalizaci ǀ Máme v plánu rozšířit mateřskou školku ǀ Potřebuji pojistit majetek města ǀ Musím doplnit kancelářské vybavení úřadu ǀ Připravujeme

Více

SWOT ANALÝZA, NABÍDKOVÁ PŘÍPRAVA DODAVATELE, VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE

SWOT ANALÝZA, NABÍDKOVÁ PŘÍPRAVA DODAVATELE, VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE SWOT ANALÝZA, NABÍDKOVÁ PŘÍPRAVA DODAVATELE, VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální

Více

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

V Praze dne 23. 8. 2012. Dobrý den,

V Praze dne 23. 8. 2012. Dobrý den, V Praze dne 23. 8. 2012 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v řízení o zadání podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: Projektová dokumentace, inženýrská činnost a průzkumy Dům s malometrážními

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Příprava projektů EPC Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Senát Parlamentu ČR, Praha, 25. října 2012 Proces přípravy a

Více

ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE PODSTATA METODY EPC projekty EPC nachází optimální váhu mezi investicí a úsporou nedílnou součástí jsou smluvní záruky za úspory nedosažení garantované úspory

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Martin Dítě, BDO Ostrava 25. dubna 2013 VIII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Změny v

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Ing. Harry Löwit Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Propojeni soukromého a veřejného sektoru

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Čím se řídí VZ Zákon č. 137/2006 Sb. (dále jen ZVZ ) technická novela zákona 6.3.2015 zcela nový zákon od roku

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Konference Veřejné zakázky v praxi

Konference Veřejné zakázky v praxi Konference Veřejné zakázky v praxi Velká novela zákona o veřejných zakázkách 11. října 2011 Hotel Holiday Inn, Kongres centrum Praha Proces veřejných zakázek a poznatky ze zadávání v praxi Současná platná

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Ekonomické aspekty rozvoje měst a obcí

Ekonomické aspekty rozvoje měst a obcí Ekonomické aspekty rozvoje měst a obcí Petr Štěpánek BDO Česká republika Mariánské lázně, 14. března 2013 VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 2013, 2014, 2015 Připravujme se na PO

Více

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie Možnost financování prostřednictvím metody EPC ve financování komunálních projektů na úspory energie Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Pakt starostů a primátorů -příležitost

Více

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o.

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Seminář BID, hotel Duo, Praha, 20. října 2011 1 Energetické sluţby: Zaručené úspory a metoda

Více

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části:

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části: +NLDSY112ZOOW+ MINISTERSTVO KULTURY ČR V Praze dne 27. října 2010 Čj. MK 27 736/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 3 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha

Více

Dotace a výběrová řízení:

Dotace a výběrová řízení: Výběrová řízení zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle Závazných postupů, pravidel) zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 1 / Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

Konference 02/10/2014. Praha

Konference 02/10/2014. Praha Zákon o veřejných zakázkách Konference 02/10/2014 Praha Ing. Jiří Košulič RTS, a.s. SPS v ČR Novela ZVZ 2015 23 odst. 7 dodatečné práce objektivní nepředvídatelnost nahrazena nemohl předpokládat při řádné

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

Dodávka a implementace personálního a mzdového IS

Dodávka a implementace personálního a mzdového IS Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Dodávka a implementace personálního

Více

Dětský domov Strančice, IČ: 43750672,Hrdinů 175,251 63 Strančice

Dětský domov Strančice, IČ: 43750672,Hrdinů 175,251 63 Strančice Dětský domov Strančice, IČ: 43750672,Hrdinů 175,251 63 Strančice Strančice dne 15.12.2008 čj. ST/ZPŘ/08 Výzva k podání nabídky Zadavatel veřejné zakázky Dětský domov Strančice, IČ:43750672 Vás ve smyslu

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Veřejné zakázky v projektech financovaných z Evropských strukturálních fondů. Jiří Richter 2. 10. 2014

Veřejné zakázky v projektech financovaných z Evropských strukturálních fondů. Jiří Richter 2. 10. 2014 Veřejné zakázky v projektech financovaných z Evropských strukturálních fondů Jiří Richter 2. 10. 2014 Základní data projektu Předmět projektu Výstavba výzkumné infrastruktury pro rozšíření možností energetického

Více

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Tř.kpt.Jaroše 7, 604 55 Brno *uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Usnesení Č. j. ÚOHS-S5/2009/VZ-967/2009/540/MAL V Brně dne 2. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Přístup NKÚ ke kontrole veřejných zakázek v oblasti programového financování. Ilona Hýžová

Přístup NKÚ ke kontrole veřejných zakázek v oblasti programového financování. Ilona Hýžová Přístup NKÚ ke kontrole veřejných zakázek v oblasti programového financování Ilona Hýžová Základní přístupy kontrolní činnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek: I. Jsou programy státního rozpočtu,

Více

Zápis z jednání Poradenský den mikroregionu Zábřežsko č. 4 konaného dne 05.06.2012 v zasedací místnosti MěÚ Štíty

Zápis z jednání Poradenský den mikroregionu Zábřežsko č. 4 konaného dne 05.06.2012 v zasedací místnosti MěÚ Štíty Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ: 484 28 311 Tel: 583 468 262, Fax: 583 416 505, e-mail: miz@muzabreh.cz www.zabrezsko.cz Zápis z jednání Poradenský den mikroregionu

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Identifikace zadavatele: Statutární město Ostrava sídlem: Prokešovo

Více

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident Cena zakázky z pohledu NKÚ Miloslav Kala, viceprezident Úvod Cena zakázky v dopravním stavitelství v patnácti minutách 21.10.2011 Cena zakázky z pohledu NKÚ 2 Témata pro diskusi Má smysl zabývat se cenou

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz

David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz Zpráva o globální konkurenceschopnosti Realizována pod hlavičkou Světového ekonomického fóra Sleduje 142 podle řady kritérií V

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Rozdělení předmětu VZ v rozporu se zákonem Veřejný zadavatel ve stejném čase

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 Údaje o výzkumu Osloveno přes

Více

s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa

s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( Zákon ) 1. ZÁKLADNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Zadavatel: Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 66002222 Zastoupen: Janem Králem, MBA ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 238 325 552 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR

Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR Jiří Svoboda MMR ČR Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč Makroekonomické

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Národní elektronický nástroj (NEN)

Národní elektronický nástroj (NEN) ISSS Hradec Králové Národní elektronický nástroj (NEN) MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OEVZK Praha, duben 2014 Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1

Více

Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání. Vladimíra Kadlčíková

Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání. Vladimíra Kadlčíková Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání Vladimíra Kadlčíková Nejvýhodnější nabídka = 3E? VEŘEJNÉ VÝDAJE HOSPODÁRNOST EFEKTIVNOST ÚČELNOST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 54 % kontrolních

Více

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10 Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Městská část Praha 10 Finální verze 2.3.2015 1 Předmět zakázky a přístup k realizaci 1.1 Předmět zakázky Předmětem tohoto oponentního vyjádření

Více

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost DTZ Research PROPERTY TIMES Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost Brno a Ostrava, Kanceláře, 1. pololetí 2015 17. srpna 2015 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 2 Ostrava 4 Obě města zaznamenala během

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Diverzita: flexibilní formy práce a slaďování pracovního a osobního života

Diverzita: flexibilní formy práce a slaďování pracovního a osobního života PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

Způsob hodnocení nabídek

Způsob hodnocení nabídek ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Zpracovaná podle ustanovení 80 zákona číslo 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ( dále jen zákon ). Etapa, Novostavba Energobloku + slaboproudé rozvodny Evidenční

Více

Modul ICZ VEZA - nástroj pro podporu zadávání veřejných zakázek

Modul ICZ VEZA - nástroj pro podporu zadávání veřejných zakázek Modul ICZ VEZA - nástroj pro podporu zadávání veřejných zakázek Ing. Jiří Votruba, ICZ a. s. 3. dubna 2014 Konference OTIDEA 2014 www.i.cz 1 Proč podpora veřejných zakázek? Portfolio zaměřené na správu

Více

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika Řízení rizik Deloitte Česká republika Zkušenosti z auditů Níže uvádíme nejčastější chyby při administraci s uvedením daného paragrafu a popisu, v čem příjemci/zadavatelé nejčastěji chybují. Textace použitých

Více

P Í S E M N Á Z P R Á V A Z A D A V A T E L E

P Í S E M N Á Z P R Á V A Z A D A V A T E L E 2299 IČ: 29441391 se sídlem Ostružnická 360/7, Olomouc PSČ 779 00 zastoupená jednatelkou: Iveta Hornová P Í S E M N Á Z P R Á V A Z A D A V A T E L E Výběrové nadlimitní řízení (veřejná zakázka na dodávky)

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec opakované řízení

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Dostavba a nové využití objektu Střelnice Liberec opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Dostavba a nové využití

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Odůvodnění veřejné zakázky Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační systém

Odůvodnění veřejné zakázky Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační systém Odůvodnění veřejné zakázky Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační systém podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhlášky č. 232/2012

Více

Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference "Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze" 18.

Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze 18. Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference "Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze" 18. září 2014 Mgr. Jiří Zmatlík Náměstek ministra vnitra pro ekonomiku, strategie

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

PORADENSTVÍ - sektor plynárenství. Druh plnění veřejné zakázky: služba

PORADENSTVÍ - sektor plynárenství. Druh plnění veřejné zakázky: služba Jihlava dne: 6.2.2015 Č.j. spisu: 0069812015-ERU Č.j.: 00698-112015-ERU Počet listů: 4 Počet příloh: 1/1 Výzva k podání nabídky (včetně zadávací dokumentace) Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky

Více

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D.

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Problematika zveřejňování veřejných zakázek JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obsah Uveřejňování a zveřejňování Veřejné zakázky malého rozsahu Aktualizace metody výběru vítězné nabídky Zveřejňování vlastnické

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více