DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:"

Transkript

1 DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám nebo k práci na zahrádkách. Je tady jaro, nový život, nový za átek. Jsem ráda, že práv v tuto dobu vám mohu p edstavit i novou podobu m stského asopisu. Svým názvem DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ navazuje na oblíbený kounický m sí ník, který vycházel v letech 1973 až Bude vycházet pravideln každý m síc, s výjimkou prázdnin, kdy vyjde dvoj íslo. Naší prioritou je p edevším aktuálnost informací. Snahou je poskytovat informace nejen formou textu, ale i formou fotogra í. To vše v barevném provedení. Ve zpravodaji je plánována celá ada rubrik. N které budou pravidelné, jiné za adíme dle zasílaných p ísp vk a kapacitních možností. Nap íklad pro vaše p ísp vky je z ízena rubrika Dopisy/p íb hy ob an. P i rozhodování byly porovnány i celkové ro ní náklady na tisk p edchozích dvou tiskovin (149 tis. K ) a nového m sí ního zpravodaje (131 tis. K ). Je tedy spln na podmínka hospodárného využití nan ních prost edk, protože za nižší náklady ob ané dostanou m sí n více aktuálních informací z široké škály ve ejného života. Pro vydávání Dolnokounického zpravodaje byla schválena základní Pravidla, která jsou zve ejn na na internetových stránkách m sta. Autorkou gra ckého návrhu zpravodaje je Ing. Kate ina Ko arová. Veškeré p ípravné práce budou zajišt ny redak ní radou zpravodaje ve složení: Mgr. Jana Dohnalová, Vladimíra Krmelová a Hana Kudlá ková. Kterým tímto za jejich pracovní nasazení velice d kuji. Jako dodavatel gra cké úpravy a tisku byla vybrána rma STUARE, s.r.o. Výb r dodavatele, cenové nabídky byly zve ejn ny na webu m sta. Zpravodaj bude vydáván nákladem 900 výtisk. Ve zpravodaji bude vždy uveden i datum uzáv rky dalšího ísla. D ležitou informací je i ová adresa: Byly spln ny veškeré náležitosti, které vyžaduje tiskový zákon. Dne bylo Ministerstvu kultury R odesláno oznámení o vydávání nového periodického tisku Dolnokounický zpravodaj a rovn ž oznámení o p erušení vydávání titul : Zpravodaj m stského ú adu (m sí ní, ernobílý, bez fotogra í), Naše m sto Dolní Kounice ( tvrtletní, barevná obálka, vnit ní ást ernobílá). Žádný za átek není lehký, pokud má výsledek stát za to. Rádi uvítáme i vaše nám ty. Ing. Radka Formánková starostka Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA Kompletní zápisy ze zasedání rady m sta jsou k dispozici na webových stránkách m sta s tím, že jsou zde vypušt ny osobní údaje ve smyslu zákona. 101/2000 Sb. (zákon o ochran osobních údaj ) v platném zn ní, p ípadn k nahlédnutí na sekretariátu m stského ú adu. 6. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: Rada m sta Dolní Kounice souhlasí: s navrhovanou rekonstrukcí stávajícícho rodinného domu na pozemku parcela. 115 v k. ú. Dolní Kounice s p edloženou cenovou nabídkou rmy Ivo Rygel, Dolní Kounice, ve výši ,- K na osazení sloup a zapojení svítidel ve ejného osv tlení ul. Strán. Rada m sta Dolní Kounice pov uje: starostku provedením zm n v Zásadách poskytování ve ejné nan ní podpory z rozpo tu m sta Dolní Kounice tak, aby byly v souladu se zn ním zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t a jejich vyv šením na webových stránkách m sta. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: Rada m sta Dolní Kounice souhlasí: s ukon ením nájemní smlouvy s p. K. O. dohodou k pokra ování na str. 2

2 DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ Rada m sta Dolní Kounice schvaluje: Pravidla m sta Dolní Kounice k p id lování m stských byt v p edloženém zn ní Dodatek. 1 ke smlouv o dílo na výkopové práce VO ulice Strán s rmou SEKV spol. s r.o. snížení ceny o K (v. DPH) v p edloženém zn ní Ú etní záv rku Mate ské školy Dolní Kounice za rok 2014 v p edloženém zn ní rozd lení hospodá ského výsledku mate ské školy za rok 2014 dle p edloženého návrhu ,52 K p íd l do rezervního fondu, 2 908,- K p íd l do fondu odm n odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku mate ské školy pro rok 2015 v p edloženém zn ní Organiza ní ád m stského ú adu Dolní Kounice v p edloženém zn ní, s platností od Rada m sta Dolní Kounice pov uje: pracovnici TIC písemným oznámením na Ministerstvo kultury R o vydávání nového periodického tisku Dolnokounický zpravodaj a pozastavení vydávání dosavadních periodik Naše m sto a M sí ní zpravodaj 8. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: Rada m sta Dolní Kounice jmenuje: leny redak ní rady Dolnokounického zpravodaje Mgr. Janu Dohnalovou, Vladimíru Krmelovou, Hanu Kudlá kovou Rada m sta Dolní Kounice schvaluje: Pravidla pro vydávání Dolnokounického zpravodaje a pov uje starostku jejich umíst ním na webové stránky m sta Pravidla pro uve ej ování sd lení zastupitel m sta v Dolnokounickém zpravodaji. Tato pravidla budou tvo- it p ílohu k Pravidl m pro vydávání Dolnokounického zpravodaje a budou zve ejn na na webových stránkách m sta Dolní Kounice. Ceník komer ní reklamy a inzerce v Dolnokounickém zpravodaji v p edloženém zn ní. Ceník bude tvo it p ílohu Pravidel pro vydávání Dolnokounického zpravodaje a bude zve ejn n na internetu. Informace ze zasedání Zastupitelstva města Dolní Kounice dne Pan Stanislav Svoboda složil slib zastupitele m sta. Zastupitelstvo schválilo všechny námitky k návrhu Územního plánu, dle p edložených návrh k rozhodnutí Územní plán Dolní Kounice Rozpo et m sta Dolní Kounice na rok 2015 Rozpo et sociálního fondu a rozpo et fondu na po ízení hasi ského automobilu-cisterny na rok 2015 prodej ásti pozemku parcela. 2952/4 o vým e cca 65m² za cenu 25,- K /m² Dodatek ke Smlouv o zajišt ní výkonu pe ovatelské služby a o poskytování dotace na zajišt ní výkonu pe- ovatelské služby pro rok 2015 snížení po tu len Kontrolního výboru na t i a schválilo p edsedkyní Kontrolního výboru MUDr. Marii Koš- álovou Obecn závaznou vyhlášku. 1/2015 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území m sta Dolní Kounice. Zastupitelstvo vzalo na v domí Rozpo tové opat ení. 16 z roku 2014 rezignaci paní Dagmar Schweizer na lena Kontrolního výboru rezignaci pana Mgr. Slavomíra Hudáka na lena Kontrolního výboru. zápisy o kontrole Finan ního výboru. 1/2014 a 2/2014, do p íštího zasedání zastupitelstva budou p epracovány dle zákona Zastupitelstvo z ídilo ú elový fond na po ízení hasi ského automobilu cisterny. Zastupitelstvo odro ilo prodej pozemku parc , k.ú. Dolní Kounice prodej pozemku parc /3, k.ú. Dolní Kounice Zastupitelstvo neschválilo odvolání místostarosty Lumíra Kone ného zrušení dosavadní kontroly Základní školy a mate ské školy Dolní Kounice Kontrolním výborem Zastupitelstva m sta Dolní Kounice zm nu usnesení. 12 a. 13 ze zasedání Zastupitelstva m sta Dolní Kounice ze dne (ob usnesení souvisí s kontrolou p ísp vkové organizace m sta Základní škola a mate ská škola Dolní Kounice, provád nou Kontrolním výborem zastupitelstva) Zprávy z radnice M STSKÝ Ú AD Od byl schválen nový Organiza ní ád m stského ú adu Dolní Kounice. V organiza ní struktu e m stského ú adu bylo zrušeno neobsazené pracovní místo tajemník. Úkoly byly rozd leny na ostatní pracovníky ú adu. Od nastoupil na místo referent hospodá ské správy a investi ní referent pan Mgr. Ji í Krutiš. NA SOU ASNÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH M STA NAJDETE NOV : Pravidla m sta Dolní Kounice k p id lování m stských byt P íloha. 1 žádost o p id lení bytu ve vlastnictví m sta Dolní Kounice P íloha. 2 kritéria hodnocení žádosti o p id lení bytu ve vlastnictví m sta Dolní Kounice Pravidla pro vydávání Dolnokounického zpravodaje P íloha. 1 tiskový zákon. 46/2000 Sb. ást první, paragrafy 7,8 a 9 P íloha. 2 Pravidla pro uve ej ování sd lení zastupitel v Dolnokounickém zpravodaji P íloha. 3 ceník inzerce pokra ování na str. 3 2

3 DUBEN 2015 ODPADY Od bude na sb rném dvo e zajišt n kontejner na ukládání biologického odpadu (rostlinného p vodu). Popelnice na biologický odpad, které mají ob ané zap j eny se rovn ž za nou vyvážet od Svoz sm sného komunálního odpadu (popelnice) Svoz biologického odpadu (zap j ené hn dé popelnice) tvrtek v lichém týdnu pátek v sudém týdnu UPOZORN NÍ OB AN M POPLATKY M stský ú ad Dolní Kounice odbor nan ní upozor uje ob any, že od 2. b ezna 2015 za al vybírat místní poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálního odpadu a místní poplatek ze ps. Výše poplatku je stejná jako v roce Osoba (trvale žijící v Dolních Kounicích) 470,- K Rekrea ní objekt, byt, d m 470,- K (bez trvalého pobytu) Pes (majitel d chodce) 100,- K Pes (v rodinném dom ) 300,- K Pes (v byt ) 600,- K Další pes zvýšení o 50 % Oba poplatky jsou splatné do tel ZIMNÍ ÚDRŽBA S ohledem na dlouhotrvající p íznivé po así byla k datu zrušena pohotovost zimní údržby. Nádoby s posypovým materiálem budou z ulic uklizeny v pr b hu dubna spolu s o išt ním ulic od zbývajícího posypového materiálu. ŽÁDOSTI O VE EJNOU PODPORU Z ROZPO TU M STA Na podatelnu m stského ú adu bylo podáno celkem 18 žádostí o p ísp vek z rozpo tu m sta. Žádosti podávaly zejména sportovní kluby, ostatní zájmová sdružení a církve. Žadatelé o p ísp vek Požadavky ástka schválená v rozpo tu na rok 2015 Sportovní oddíly K K Ostatní zájmové útvary K K Církve (na opravu památek) K K Žádosti ostatní K K CELKEM K K Poskytování dotací a uzav ení ve ejnoprávních smluv o jejich poskytnutí nad 50 tis. K bude projednáváno na nejbližším zasedání zastupitelstva m sta. Všechny uzav ené smlouvy pak budou, v souladu se zákonem, zve- ejn ny. ROZPO ET M STA DOLNÍ KOUNICE NA ROK 2015 VE STRU NOSTI O ekávané CELKOVÉ P ÍJMY Odhadované CELKOVÉ VÝDAJE Z toho nejv tší investice a opravy Rekonstrukce ul. Tovární (dokon eno v r. 2014, zaplaceno 2015) Rekonstrukce ul. Na Písku (realizace 2015, smlouva uzav ena) Sanace silnice a svahu na ul. Antonínská (odhad prvních zásah ) Projekt rekonstrukce ul. Jiráskova (dle smlouvy) Dokon ení zateplení školy (odhad) Ve ejné osv tlení ul. Strán (dle smluv) Zateplení m stského ú adu (dle smluv) SPLÁTKY ÚV R VÝSLEDEK Úbytek prost edk o Podrobný rozpo et bude umíst n na webu m sta. Pokud vás zajímá podrobn jší rozpo et m sta i v minulých letech, doporu uji webové stránky Na t chto stránkách je aplikace MONITOR zde je možné vyhledat si podrobný rozpo et jakékoliv obce v R od r do Dole na stránce jsou i rozklikávací varianty. Ing. Radka Formánková Rekonstrukce ulice Na Písku V únorovém vydání M sí ního zpravodaje byla zve ejn na informace, že rekonstrukce ulice Na Písku za ne za átkem m síce b ezna letošního roku. Na tuto akci však požaduje silni ní správní ú ad v Ivan icích stavební povolení. Podle smlouvy o dílo m ly být práce zahájeny již od , ale stavební povolení nebylo k tomuto datu ze strany bývalého vedení m sta vy ízeno. Proto se termín realizace posune o n kolik m síc. Stavební povolení se nyní vy izuje. Jak dlouho to bude trvat ješt není možné ur it. O pr b hu budu ob any informovat v dalším vydání Dolnokounického zpravodaje. Lumír Kone ný, místostarosta Územní plán Dne Zastupitelstvo m sta Dolní Kounice schválilo a vydalo Územní plán Dolní Kounice. Tento územní plán nabude ú innosti patnáctým dnem po vyv šení ve ejné vyhlášky. Nahlížení do ÚP bude možné po celou dobu vyv šení ve ejné vyhlášky na m stském ú ad (nejlépe po telefonické domluv na tel a nejlépe ve dnech Po, St hod hod) a na webových stránkách Lumír Kone ný, místostarosta 3

4 DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ Rekonstrukce městského úřadu Vážení spoluob ané, jak jste si zajisté všimli, probíhá na Masarykov nám stí na budov m stského ú adu pom rn rozsáhlá rekonstruk ní akce. Jedná se o celkové zateplení plášt budovy MÚ, v etn zateplení stropu (z p dního prostoru). Spole n s tímto dochází k vým n výplní veškerých stavebních otvor. Okna jsou plastová, spl ující tepelné parametry, požadované v rámci poskytnutých dotací ze PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ Slušnost, stejná práva i povinnosti nejen na schůzi Za átkem b ezna se uskute nila n kolikahodinová sch ze Zastupitelstva m sta Dolní Kounice. Sou ástí programu bylo mimo jiné i projednávání nejd ležit jších dokument Územního plánu a rozpo tu m sta. Sch ze byla bou livá. Kv li vulgaritám a neslušnému chování n kterých osob i zna n vypjatá. Sou asné vedení Dolních Kounic mohlo ob an m nabídnout lži, nadávky, urážky, fyzické útoky, populistické a klientelistické jednání ve prosp ch n kterých ob an a skupin. Mohlo nabídnout rozpo et, který myslí jen na jeden rok, ale nemyslí na budoucnost m sta a jeho ob an, nerespektování zákon této zem, obstrukce, svévolné chování nebo úmyslné opomíjení základních faktických údaj. Nebo jsme mohli lidem z tohoto krásného m sta nabídnout slušnost, stejná práva, ale i povinnosti pro všechny, stejné podmínky pro každého dle jasných pravidel, smysluplné investování pen z do rozvoje m sta, do ešení havarijních situací a vytvá ení rezerv pro podobné situace v budoucnosti, postup dle zákon (který m že být n kdy z pohledu laika nelogický a krkolomný), respekt a odpov dnost za fungování institucí ve m st. My jsme se již dávno rozhodli pro druhou variantu. Tu jsme vždy prosazovali, prosazujeme a prosazovat budeme. Zcela ur it se tento postup nebude jednotlivc m i n které skupin líbit. Ale my nezajiš ujeme chod m sta ve prosp ch jedné zájmové skupiny. My budujeme lepší fungování m sta PRO VŠECHNY OB ANY bez rozdílu. MUDr. Petr Fila, radní a zastupitel, Kounice pro všechny Státního fondu životního prost edí R. Sou asn budou vym n ny vstupní dve e, prob hne oprava plochy balkonu a revitalizace p vodního zábradlí. Štítové st ny, v souladu s projektem zadaným projek ní kancelá i inženýra Pelouška v Brn (vypracováno již v roce 2014), nebudou nad ímsou zateplovány. Ozdobné prvky fasády v pr elí budovy (pod ímsou) budou zachovány, stejn jako p vodní konstrukce (konzoly) balkonu. Zateplovací práce provádí dle výsledku výb rového ízení rma TRENON spol. s r.o. Rosice. Celá akce, dle odsouhlaseného harmonogramu a podmínek poskytnutí dotací ze SFŽP R, bude dokon ena nejpozd ji do Snahou provád cí rmy i m stského ú adu je zkrácení kone ného termínu. S pr b hem t chto prací docházelo, a v menší mí e bude i docházet nadále, k ur itému omezení provozu na m stském ú ad (zejména do asné uzav ení n kterých kancelá í). M stský ú ad se všem ob an m dodate n omlouvá za p ípadné problémy vzniklé v souvislosti s t mito pracemi a d kuje všem ob an m za pochopení této mimo ádné situace. Za M stský ú ad Dolní Kounice Referent hospodá ské správy Ji í Krutiš Zastupitelstvo ? Špatn zahraná tragikomická fraška bez režie. Zastupitelé za Kounice pro všechny a za M j domov svou drtiv ml ící v tšinou osmi hlas schválí rozpo et, aniž by krom starostky v d li, co je v n m skryto. N kolikrát opakovanou kamu ovanou argumentací starostky, že rozpo et se schvaluje na paragrafy, nevysv tlila, co se pod t mito paragrafy skrývá. Dvakrát jsem ji žádal p ed zastupitelstvem o dodání podrobného rozpo tu, marn. Podle zastupitel za Kounice pro všechny a M j domov, které p ipomínalo spíše špatn namalované ml ící kulisy, to ostatní zastupitelé nemusí v d t a ob ané už v bec. My jsme zasílali všem zastupitel m podrobný položkový rozpo et v ádném termínu 7 dn p ed konáním zastupitelstva, aby v d li co schvalují. To te není nutné. Te to ví pouze starostka (po posledním jednání zastupitelstva i o tom pochybuji). Takže se schválil rozpo et nejd ležit jší dokument roku, kde nevíme kolik pen z je ur eno na platy zam stnanc, na výpo etní techniku, za kolik pen z se opraví na silnicích výtluky, kolik bude d lat mezinárodní spolupráce, kolik poradenská innost, kolik ošatné pro oddávající, kolik a konkrétn, kterým církvím dáme p ísp vek apod. O samotném pr b hu sch ze rad ji poml et. Hlu ná a nechutná podpora pro paní starostku a spol. od n kolika komunist p ítomných v sále byla pouze ve stínu p evažujícího odporu od ostatních ob an k form, nekompetentnosti a dalším negativ m vedení sch ze. Snad zmínka vypovídající za vše. Místostarosta dá hlasovat a sám zapomene hlasovat. Nebo agresivní samozvaná p edsedkyn kulturní komise paní Schweizer, která už zjevn neudrží nervy na uzd, vytrhává ob anovi mikrofon z ruky, aby nemohl sd lit svoji v cnou p ipomínku v diskusi. To je demokracie v podání lidí, p ed kterými jsme vás varovali. Dle pokyn cenzury Redak ní rady upravené vyjád ení zastupitele za ODS Karla Zalaby 4

5 DUBEN 2015 NOVINKY Z DKM 4 /2015 Hodn vodom r na kalibraci Každý vodom r m ící prote ené množství studené vody, a už v soukromém vlastnictví nebo ve vlastnictví DKM Moravia a.s., musí být kalibrován (cejchován) dle zákona 345/2002 Sb. vždy po 6 letech. Tato kalibrace certi kovaným servisem zaru uje, že vodom r m í naprosto p esn odebírané množství vody. Bez platné kalibrace není možné uznat p ípadnou reklamaci ode tu vodom ru. Tento rok musí být kv li pravidelné kalibraci vym n no velmi velké množství vodom r zhruba 300 kus, což je tém t etina všech vodom r spravovaných DKM Moravia. P i takovém množství Vás prosíme o spolupráci. Vzhledem k chyb jícím nebo neaktuálním kontaktním údaj m, prosím pošlete nám em na nebo smskou na Vaši ovou adresu a aktuální telefonní íslo. Ob any, kterých se kalibrace vodom ru tento rok týká, budeme kontaktovat p es nebo telefon a domluvíme spole n vhodný termín vým ny vodom ru. Pokud domluva po telefonu nebo u nebude možná, protože tyto kontakty nemáme, nezbude nám jiná varianta než poslat dopis už s konkrétním datem vým ny vodom ru. Aktuálnost kontaktních údaj je d ležitá samoz ejm i pro ob any, kterých se vým na vodom ru tento rok netýká. Další vyú tování vodného a sto ného m žeme posílat již z našeho nového ú etního systému jednoduše i em. V dalších m sících Vám nabídneme možnost dostávat vyú tování spole n s papírovým také na nebo pouze na . Vyú tování v u znamená lepší dohledatelnost a archivaci starých dokument a je také daleko ohledupln jší k p írod. Zasláním osobních údaj souhlasíte se zpracováním osobních údaj a pro Vás i DKM Moravia a.s. vyplývají práva a povinnosti dle zákona o ochran osobních údaj íslo 101/2000 Sbírky. Plné zn ní na Záložní zdroj pitné vody a tvrdost vody Obec M l any schválila svým zastupitelstvem vybudování záložního zdroje pitné vody v k. ú. M l any. Postup bude následující: Jedná se v první fázi o vybudování pr zkumného hydrogeologického vrtu Akce je dotována Státním fondem životního prost edí z programu OPŽP Výše dotace na projekt je 90% uznatelných náklad. Sem pat í zhotovení projektové dokumentace (cca 3 000,-), podání žádosti o dotaci (cca ,-), realiza ní náklady vrtu a technický dozor investora (cca 7 000,-). Spoluú ast obce M l any je 10%. Hloubka vrtu se p edpokládá od 60 do 80 m (bude up esn no po geofyzikálním m ení lokality) Náklady realizace se pohybují p i hloubce 80 m cca do ,- K bude up esn no po zpracování projektu a položkového rozpo tu. Projekt zahrnuje provedení geofyzikálního m ení, vrtné práce, erpací zkoušky, odb ry a rozbory vody akreditovanou laborato í, zpracování záv re né zprávy s vyhodnocením výsledk a geodetické zam ení vrtu. Na základ výsledk rozbor vody je navržen další postup (p ipojení vrtu k soustav, územní a vodoprávní ízení, p ípadn navržená úprava kvality vody) P edpoklad podání žádosti o dotaci do konce února 2015 P edpoklad provedení vrtných prací a následných prací erven až íjen 2015 P edpoklad proplacení dotace SFŽP do p lky prosince 2015 P edpoklad legalizace a p ipojení vrtu dle rozhodnutí zastupitelstva obce, dá se stihnout do Je tu ur itá nad je, že voda z tohoto zdroje bude m k í. Pokud by to opravdu tak bylo, tak bychom mohli p íští rok míchat vodu z obou zdroj a tvrdost vody snížit. Toto by bylo nejjednodušší a nejlevn jší ešení z možných variant. Pro každý p ípad zárove poptáváme další dv technologie, které by tvrdost vody snížily. Propojení vodovod mezi obcemi M l any a Brat ice Jak jist víte, naše vodovodní sí provozovaná DKM Moravia a.s. zajiš uje dodávku vody pro obyvatele Dolních Kounic a M l an. Tuto naši samostatnou vodovodní sí zásobuje zdroj podzemní vody vrt v M l anech. V Dolních Kounicích na Ivan ické ulici je naše sí propojena se sítí Vodárenské akciové spole nosti a.s. Tento propoj slouží jako záloha a využíváme ho pouze v p ípad havárie, nap v dob havárie na ulici Benátky byl celý zbytek Kounic po dobu více jak 24 hodin zásobován prost ednictvím tohoto propoje. Tímto propojem jsou zálohovány dodávky vody pouze pro Dolní Kounice, M l any doposud zálohovány nebyly. V minulých m sících bylo zrealizováno další propojení nezávislých sítí naše sí byla propojena s vodovodem obce Brat ice. Toto propojení bude vzájemnou zálohou dodávky vody mezi obcemi M l any a Brat ice pro p ípad havárie nebo nutných servisních prací a sou asn bude sloužit jako dopl kový zdroj pitné vody pro Brat ice s plánovaným no ním odb rem cca 30 m 3 vody. Kapacita nyní používaného vrtu je pro tento dopl kový odb r dostate ná, takže obyvatel m Dolních Kounic a M l an nedostatek vody nehrozí. Pro všechny p ípady jsou již zaregistrovány další 4 záložní vrty, viz. p edchozí bod. Na za átku b ezna prob hla první provozní zkouška a po p lro ním zkušebním provozu by m lo být propojení na podzim 2015 zkolaudováno. Za vedení DKM Moravia a.s Radomil Vévoda, p edseda p edstavenstva, Jaroslav Novotný, len p edstavenstva, Petr Ko ara, len dozor í rady a Zden k Trecha, len dozor í rady Srde n Vás zveme v sobotu 25. dubna 2015 od 9.00 do na DEN OTEV ENÝCH DVE Í V ISTI CE ODPADNÍCH VOD isti ka se nachází na ulici Strán mezi Dolními Kounicemi a Pravlovem 5

6 DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ KULTURNÍ AKCE MĚSTA Městský a hasičský ples Ples zahájila starostka m sta spole n s panem Bruno N mcem. Dv krásná vystoupení p edvedl Tane ní klub Orion Oslavany. Kapela Fantazie z Moravského Krumlova hrála skv le ješt dlouho po p lnoci. Ob erstvení zajistili jako vždy hasi i. Ráda bych touto cestou pod kovala kounickým ženám, které pro návšt vníky upekly domácí cukroví i ob ma kv tiná stvím našeho m sta, která v novala kv tinovou výzdobu. Veliký dík pat í také len m Kulturní a organiza ní komise, kte í krásn vyzdobili sál. V íme, že se všem p ítomným ples líbil. N komu dokonce natolik, že na n m romanticky požádal svoji partnerku o ruku. Dagmar Schweizer za Kulturní a organiza ní komisi Na záv r bychom cht li pod kovat všem sponzor m, kte í p isp li do tomboly: A.T.G. Centrum spol. s r.o. APV- STAV DS Autodoprava Ryšavý Jind ich Autoservis Partl Autoservis Vacík Autoservis Zden k Trecha Chic, Martina Košková Dagmar Schweizer Elektro Bovist Emilie Hor áková potraviny Evate, Altik moravia s.r.o. Formánková R., Pyszková H. 6 Frog jazyková agentura s.r.o. Generali, Hájková V ra Holi ství Mašová Horálek, Nové Bránice Hotel Princ Hotel Vinum Coeli Hrbá ek David elektomontáže Jafra Janí ek a upa Kámen Zbraslav Komendová Alena Kone ný Lumír Konzervárna Tomek Krmela Ji í Kv tiny Nela Kv tiná ství Badinová Linda M rková Liteza Marcela Filová Martin St echa Masaryková Ladivslava Mašová Vladimíra MRS Dolní Kounice Myslivecké sdružení Rosa Coeli Novosadová Tereza Novosadovi Obuv ipera a syn Optika Bruno N mec, Ivan ice Optika Osi ka Osi ka Kamil Ott v sklep Ovoce zelenina Ková Papírnictví Dvo áková Paulíková Gabriela Permonium, Oslavany Pham Thi Bich Thao Renata echová Restaurace u Gottwald Restaurace u Šedého vlka Sattler Ladislav Sch zka 7.13 Špinar Karel Špinarová Stavebniny Trade Stola ství Hron Studio Lenka, Lenka K ivánková Tiskárna Indra, Indra Zden k Truhlá ství Novotný Ve erka Vy Nguyen Xuan Veronika Mina íková Vida Brno Vina ství Dva Duby s.r.o. Vina ství Forman a Forman Vina ství Jaroslav Macík Vina ství Korber Vina ství Musil Vina ství Nešp rek Vina ství Trp lka a Oulehla Vinné sklepy Rosa Coeli Vinné sklepy Slunský Záme nictví Bártl Zednictví Paulík Michal Zelenina Michálková Žikeš Petr

7 DUBEN 2015 NOVINKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY Nové knihy za m síc prosinec 2014, leden a únor Badinter, Elisabeth XY. O mužské identit Moody, Raymond Avery Život po ztrát 61 Naumann, Frank Kou it a z stat zdravý 613 Klemp, Kathrin Pry s tuky! 615 Tischer, Hildegard Blahodárná masáž celého t la 635 Hagenouw, Renate Malá jezírka pro zahradu a balkon Goede, Brigitte Orchideje 643/645 Schottová, Barbara Kuchyn - individuáln a prakticky za ízené 646 Francková, Zuzana Jak nabalit superkluka 67/68 Dietrich, Katharina Kouzlo korálk 67/68 Marková, Gabriela Pletení košík 67/68 Newman, Michelle Malování na látky 689 Koupelna a WC p estavba a modernizace 74 Prošková, Iva Sí ování Harrer, Heinrich Bílý pavouk Messner, Reinhold K2 914 Šmíd, Jan Obrázky z Korsiky 918 Farfánová Barriosová, Eva Peruánské obrázky 919 Kuli, Evžen U letectva je krásn. Austrálie B Cornwell, Patricia Poslední úto išt B Hr zová, Barbora Každý mrak má st íbrný okraj B Christie, Agatha Plavý k B Kubátová, Tá a Jedin Tereza B Kyzlinková, Marie Milena chce k lmu B Ludlum, Robert Soumrak Matarese 2. B Nachtmanová, Petra Lechtání rybi ek B Small, Bertrice Poslední d di ka 4. B Šindelá ová, Renata Rozcestí ve tm B Woodiwiss, Kathleen Erin Vlk a holubice M Francková, Zuzana Hra na lásku M Giff, Patricia Reilly Drs a ka Hollis M Hohlbein, Wolfgang Cesta na sever 4. M Honaker, Michael Pali ák a hrab n in duch M Hopkins, Cathy Sladké lži a ho ké pravdy 1. M Jansová, Veronika St ípky odvahy M Kabátová, Veronika Nová láska na obzoru 2. M Kabátová, Veronika Tenhle kluk je m j! 1. M Kadefors, Sara Samota ve dvou M Komendová, Jitka I bez Kláry mám spoustu pr švih 2. M Longinová, Helena Možná jsem víla... M McCombie, Karen Sestra co sv t nevid l M ehá ková, V ra Bezhlav do maléru M ehá ková, V ra Nemysli jen na kluky M ehá ková, V ra Stejn ho klofnu já M ehá ková, V ra Ten frajer bude m j! M ehá ková, V ra Ty jsi ale strašpytel, Mary! 1. M Ullrich, Hortense Nebu p ece blond! 4. MN 1 MN 1/3 MN 1/3 Junková, Šárka Daxelmüller, Christoph Holubkov, Dan Intimní ek aneb P epadla m puberta! Kouzelníci, arod jnice a magie Právní rádce pro holky i kluky MN 1/3 Kampwerth, Karin Tohle zvládneš MN 53 Arnold, Nick Pekelné zvuky MN 53 Arnold, Nick P íšerné sv tlo MN 53 Arnold, Nick Zabijácká energie MN 55 Huber, Hanke Hory MN 55 Lange, Harald Poušt MN 61 Krolupperová, Daniela Viropis aneb Jak bacit bacila MN 629 Braunburg, Rudolf Létání a vzduchoplavba MN 641 Stepanova, Iryna Pohošt ní s fantazií a vtipem MN 78 Marková, Ji ina Opera nás baví + CD ROM MN 793 Robinson, Richard Kouzelná v da MN Páleníková, Radka 908(437) Sláva nazdar výletu MN 94/99 Elsner, Hildegard Vikingové Tyto knihy p evážn nau né a pro d ti za tém ,- K nám darovala naše regionální knihovna v Ku imi, které bych tímto cht la velmi pod kovat. Také mi dovolte pod kovat všem tená m roku 2014 a hlavn t m dlouhodobým a i t m novým, kte í cesti ku do knihovny našli nejen v b eznu, m síci tená, kdy každý nov p ihlášený tená má registraci a p j ování na rok zdarma. D kuji také všem, kte í se ke knihám chovají vždy vzorn. Jana Ká erková, M stská knihovna Dolní Kounice SPOLKY A SPORTOVNÍ KLUBY Judo Dolní Kounice leden, únor 2015 Mládež Mladí judisté se v prvních dvou m sících roku zú astnili t ech turnaj, z kterých p ivezli n kolik cenných kov. Turnaj p ípravek v Brn Adam Jakš 1. místo Adam Kašparovský 1. místo Jan Kašparovský 1. místo Boris Vondruška 2. místo Tobiáš Vondruška 3. místo Turnaj p ípravek v Brn Adam Jakš 1. místo Adam Kašparovský 1. místo Jan Kašparovský 1. místo Velká cena Veselí nad Moravou Adam Kašparovský 2. místo Adam Bureš 3. místo Jan Kašparovský 3. místo pokra ování na str. 8 7

8 DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ Muži Družstvo muž si v Moravské lize pod vedením trenér Michala Sajaše a Lubomíra Sotulá e vede tradi n dob e. Tohoto turnaje se v roce 2015 ú astní 11 družstev z kraj Moravskoslezského, Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského a kraje Vyso ina. Všechna kola probíhají v Brn, v hale Vodova, ve dnech , , a Družstvo Dolních Kounic je v pr b žném po adí po prvním kole na p kném t etím míst za družstvem Baníku Ostrava a družstvem Hranic. Cílem trenér je dosáhnout stejného výsledku jako v roce 2013, kdy Dolní Kounice sout ž vyhrály. Stejn jako v minulých letech se tohoto projektu aktivn ú astní judisté sp ízn ného Univerzitního sportovního klubu USK Praha. V rámci mezinárodní spolupráce máme ve svém týmu rovn ž dva judisty z Indie, což pom že také k rozvoji jazykových dovedností našich len. Team (zleva naho e): Jind ich Turek, Rostislav Navrátil, David Gruna, Lubomír Sotulá, Michal Sajaš, Mat j Sedmidubský, Tomáš Knápek, Ashay Kwatra, Ram Rattan. Foto: Dan Šiška Fotbalový klub SK Dolní Kounice Družstvo mladší p ípravky se v rámci zimní p ípravy zú astnilo zimního halového turnaje v Žab icích. Na záv re ném turnaji obsadili krásné 3. místo. Rozlosování na jaro 2015 Muži A III. t. sk. A Dorost OP 16. Dolní Kounice M nín B :30 SO 16. Dolní Kounice RAFK/Opatovice :15 SO 17. Šlapanice B Dolní Kounice :30 SO 17. Podolí Dolní Kounice :30 SO 18. Dolní Kounice RAFK B :00 SO 18. Dolní Kounice O echov/želešice :45 SO 19. Opatovice Dolní Kounice :00 NE 19. Blažovice Dolní Kounice :45 NE 20. Dolní Kounice P ísnotice :30 SO 20. Dolní Kounice Oslavany :15 SO 21. T šany Dolní Kounice :30 NE 21. Dolní Kounice Pozo ice :15 SO 22. Dolní Kounice Blu ina :30 SO 22. Újezd Dolní Kounice :00 SO 23. Dolní Kounice Pozo ice :30 SO 23. Dolní Kounice Mor. Bránice :15 SO 24. Mokrá-Horákov Dolní Kounice :30 SO 24. Kupa ovice Dolní Kounice :15 NE 25. Dolní Kounice Prace :30 SO 25. Dolní Kounice Hrušovany :15 SO 26. Tvarožná Dolní Kounice :30 NE 26. Troubsko Dolní Kounice :30 SO 15. Vojkovice B Dolní Kounice :30 SO 15. M nín/blu ina Dolní Kounice :15 SO Muži B IV. t. sk. B Mladší p ípravka OP sk. B 13. Budkovice Dolní Kounice B :30 NE 12. Dolní Kounice Ivan ice :30 NE 14. Dolní Kounice B eznovice B :00 NE 13. RAFK Dolní Kounice :00 SO 15. Nová Ves Dolní Kounice B :00 SO 21. Dolní Kounice Troubsko :30 PÁ 16. Dolní Kounice B O echov B :00 NE 14. Dolní Kounice Žab ice :30 NE 17. Oslavany B Dolní Kounice B :30 NE 22. Vojkovice Dolní Kounice :30 PÁ 18. Dolní Kounice B St elice B :15 SO 15. Rosice A Dolní Kounice :30 NE 19. Dolní Kounice B Židlochovice :00 NE 16. Dolní Kounice Rosice B :45 SO 20. M l any Dolní Kounice B :30 NE 17. Dolní Kounice O echov :30 NE 21. Dolní Kounice B Hrušovany :00 NE 18. St elice Dolní Kounice :30 NE 22. Mod ice B Dolní Kounice B :30 NE 19. Dolní Kounice Pozo ice :30 NE 20. Mod ice Dolní Kounice :30 NE P ij te svou návšt vou povzbudit všechna naše družstva k lepším výkon m a také k návratu kvalitní kopané do Dolních Kounic, kterou si tu po dlouhých letech op t zasloužíme. Budeme se na vás t šit. Sportovní klub Dolní Kounice 8

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 12.12.2012 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Martina Volfová,

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 17. 12. 2015 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 21, prosinec 2015 Z usnesení zastupitelstva obce ze

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l stys erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l se usneslo vydat v souladu se zákonem. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení),

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na službu Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 10 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 9.Maletínský zpravodaj-listopad 2005 vytvořeno: 16.11.2005

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R pod.mk R E 18579 Nahlédnutí do matriky K 31.12.2014 bylo v obci p ihlášeno k trvalému pobytu 1113 obyvatel. Muž bylo 548 a žen 565. Z obce

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

Page 1 of 7 Eviden ní íslo: 7203011007555 Evropská unie Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lucemburk E-mail: ojs@publications.europa.eu Fax: +352 29 29 42

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Ve Studené dne 24.2.2015 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy.j.: MUVS-S 12409/2012/OÚPS -280.4/Mar- Vy izuje: Bc. Mare ek Libor Vsetín, dne VE EJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opat ení obecné povahy M stský

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Mimořádný informátor

Mimořádný informátor Mimořádný informátor leden 2014 Vydala: Oblastní odbočka SONS ČR Ostrava náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Moravská Ostrava tel.: 596 783 083; 776 305 022 ostrava-odbocka@sons.cz www.sons-ostrava.cz

Více

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557 S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557 Vážení a milí spoluobčané, rok 2015 je v plném proudu a nás všechny čeká spousta společné práce, ale i zábavy. Ani v letošním roce nebudou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Výměna oken MŠ Svojsíkova č.p. 352, Šluknov strana 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

Obec Rohatsko. č. 2/2014. Václav Král, Radek Štros, František Šourek ml., Josef Horák, Jiří Štros, Petr Juršťák, David Matějka

Obec Rohatsko. č. 2/2014. Václav Král, Radek Štros, František Šourek ml., Josef Horák, Jiří Štros, Petr Juršťák, David Matějka Obec Rohatsko Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatsko konaného dne 28. 12. 2014 od 17-ti hodin v klubovně sportovního areálu Rohatsko. č. 2/2014 Přítomní zastupitelé: Přítomní občané:

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 12. 12. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 12. 12. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 12. 12. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Č. j.: 375/2015/OUNE Celkem přítomno: 9 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 7

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti. Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012

M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti. Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012 M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012 P ítomni: 5 Omluveni: 0 Hosté: - Ov ovatelé zápisu: Ing. Nigrinová, p. Malý Navržený program 29. zasedání Rady M : 1)

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz. Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 134/2011, konaného

Více

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse Zápis Z 15. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 13.7.2015 v 19:00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjanošová Eva Gréeová

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Zápis. 14 Z ve ejného zasedání zastupitelstva obce konané dne

Zápis. 14 Z ve ejného zasedání zastupitelstva obce konané dne Zápis. 14 Z ve ejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 07.08.2008 P ítomní lenové ZO: viz. prezen ní listina Omluveni: Svobodová Monika Hosté: viz. prezen ní listina Zasedání zastupitelstva obce

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Opera ní program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Opera ní program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod Opera ní program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod íslo monitorovací zprávy/hlášení: Marketingové a koordina ní aktivity v oblasti cestovního ruchu íjemce: Registra ní íslo projektu: Po adí: edpokládané

Více

RO 16. USNESENÍ z 16. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 11.6.2007 od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. 11.6.

RO 16. USNESENÍ z 16. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 11.6.2007 od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. 11.6. USNESENÍ z 16. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Helena Pipreková, p.marcela Košáková, MUDr.

Více

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2014 Z obsahu: Obecní úřad informuje... 2 4 Upozornění pro vlastníky nemovitostí... 4 5 Výňatek z vyhlášky o poplatku za odpad 5 7 Společenská

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin.

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin. Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Radek Kašík, Bedřich

Více

M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, Vimperk

M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, Vimperk M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, 385 17 Vimperk íslo jednací: MUVPK-OD 34166/17-KAV Spisová zna ka: 6204/2017

Více

Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016

Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016 Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016 - zpracováno na základě veřejné diskuse Zpracoval: Miroslav Pokorný Strategie rozvoje obce Nová Ves pro období 2011-2016 Tento materiál je výchozím podkladem pro

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-08-003-15

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-08-003-15 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-08-003-15 Statut Novin Prahy 12 1. Úvodní ustanovení 1. 1. Statut Novin Prahy 12 (dále jen Statut) upravuje vydávání měsíčníku Noviny Prahy 12

Více

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marela Krupicová, Josef Sokolíček

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 18. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 9. 3. 2016 Čas zasedání: 19:10 21:30 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: Ondřej Ryba,

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 2/2014 ze dne 19.2.2014

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 2/2014 ze dne 19.2.2014 Zápis z veřejného zasedání OZ č. 2/2014 ze dne 19.2.2014 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Ing. Iveta Urválková, Bc. Josef Tuček, Anna Šandová, Mgr. Tomáš Zemánek,

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 II. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 II. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 52.12.08 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 II. série RZ č. 19 Posílení rozpočtu ORJ 0023 Poštovné - Státní sociální

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

a) kontrolu usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 22. října 2013,

a) kontrolu usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 22. října 2013, Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 19. prosince 2013 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/2798/2013 78/25 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

Uhřický zpravodaj. 3. vydání rok 2013. Strana 1 ze 12. Vydavatel: OBEC UHŘICE, Uhřice č. 84, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ:00287857

Uhřický zpravodaj. 3. vydání rok 2013. Strana 1 ze 12. Vydavatel: OBEC UHŘICE, Uhřice č. 84, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ:00287857 Uhřický zpravodaj 3. vydání rok 2013 Vydavatel: OBEC UHŘICE, Uhřice č. 84, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ:00287857 Datum vydání: 15. 11. 2013 MK ČR E 20615 Strana 12 ze 12 Strana 1 ze 12 Z obecní matriky:

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne 18. 2. 2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne 18. 2. 2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program: JUDr. Miroslav Stejskal, Věra Jandejsková,

Více

Rychnovské listy říjen - prosinec 2013

Rychnovské listy říjen - prosinec 2013 Rychnovské listy říjen - prosinec 2013 Příprava rozpočtu obce pro rok 2014 zastupitelé se dohodli na postupu přípravy rozpočtu obce pro rok 2014. Veřejné projednání rozpočtu obce bude na 24. zasedání v

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Program: 1. Zahájení. 2. Seznámení s programem zasedání. 3. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů. 4. Kontrola usnesení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Městský úřad, odbor investic VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: MÍSTO: OI/0052/09 49297/2009 Hana Šmídová 572 615 232 oi@ub.cz 2009-08-07 Uherský Brod

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Malé školní arboretum učíme se v oživlé zahradě Konečný příjemce: Základní škola a Mateřská škola Kamenice, okr. Jihlava,

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Výpis z U s n e s e n í č. 3/2013 3.1.13 bere na vědomí 3.2.13 souhlasí 3.3.13 souhlasí ukládá 3.4.13 schvaluje pověřuje 3.5.

Výpis z U s n e s e n í č. 3/2013 3.1.13 bere na vědomí 3.2.13 souhlasí 3.3.13 souhlasí ukládá 3.4.13 schvaluje pověřuje 3.5. Výpis z U s n e s e n í č. 3/2013 ze zasedání Rady města, konaného 28.1.2013 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 3.1.13 Rada města bere na vědomí zprávu starostky o činnosti samosprávy. 3.2.13 Rada města

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS 1 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo Obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 10.12.2013 v 17.00 hod. ve společenské místnosti

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 13. 02. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 13. 02. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Page 1 of 5 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ únor 2008 vytvořeno: 13.2.2008 změněno:

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014 Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014 Přítomni: Jiří Filip Koláček, MBA 1. místostarosta PaedDr. David Holman, MBA, Ing. Oldřich Štarha členové rady města. Omluven: Mgr.

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

Zápis č. 2/2014. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2014. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2014 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Mgr.

Více

I O Úlice p.50, M sto Touškov Telefon, fax Mobil starosta íslo b žného ú tu /0100

I O Úlice p.50, M sto Touškov Telefon, fax Mobil starosta íslo b žného ú tu /0100 V souladu s 17 zákona íslo 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních, rozpo t, v platném zn ní, p edkládá obec Úlice záv re ný ú et obce za rok 2011 Údaje o obci: Název Obec Úlice I O 00258440 Adresa

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS z 35. schůze Rady městské části Brno-Jundrov konané dne Přítomni dle prezenční listiny: Ivana Fajnorová, starostka Irena Koláčná,

Více

Pravidla pro poskytování VFP pro kulturní spolky

Pravidla pro poskytování VFP pro kulturní spolky Pravidla pro poskytování VFP pro kulturní spolky lánek I. Ú el pravidel 1. Pravidla pro poskytování ve ejné finan ní podpory pro kulturní spolky (dále jen Pravidla) jsou ur ena k poskytování finan ních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ

MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ Zápis č. 7/2014 ze zasedání Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konaného dne 17. 12. 2014 od 19.00 hodin v zasedací

Více

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Návrh rozpočtu obce na rok 2016 Textová část Rozpočet obce je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

Rozpočtové změny a ú pravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 VIII. série

Rozpočtové změny a ú pravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 VIII. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 36.23.07 Rozpočtové změny a ú pravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 VIII. série RZ č. 69 Posílení rozpočtu ORJ 0015 Zdravotnictví o 138.000,-

Více

Na ízení m sta Chot bo.1/2013

Na ízení m sta Chot bo.1/2013 Na ízení m sta Chot bo.1/2013 Tržní ád Rada m sta Chot bo se na svém zasedání dne 17. dubna 2013 usnesením. 182 usnesla vydat na základ 18 odst. 1 a 3 zákona. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Obec Nová Ves. j.: V Nové Vsi dne Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Zastupitelstvo obce Nová Ves, p íslu né podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více