DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:"

Transkript

1 DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám nebo k práci na zahrádkách. Je tady jaro, nový život, nový za átek. Jsem ráda, že práv v tuto dobu vám mohu p edstavit i novou podobu m stského asopisu. Svým názvem DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ navazuje na oblíbený kounický m sí ník, který vycházel v letech 1973 až Bude vycházet pravideln každý m síc, s výjimkou prázdnin, kdy vyjde dvoj íslo. Naší prioritou je p edevším aktuálnost informací. Snahou je poskytovat informace nejen formou textu, ale i formou fotogra í. To vše v barevném provedení. Ve zpravodaji je plánována celá ada rubrik. N které budou pravidelné, jiné za adíme dle zasílaných p ísp vk a kapacitních možností. Nap íklad pro vaše p ísp vky je z ízena rubrika Dopisy/p íb hy ob an. P i rozhodování byly porovnány i celkové ro ní náklady na tisk p edchozích dvou tiskovin (149 tis. K ) a nového m sí ního zpravodaje (131 tis. K ). Je tedy spln na podmínka hospodárného využití nan ních prost edk, protože za nižší náklady ob ané dostanou m sí n více aktuálních informací z široké škály ve ejného života. Pro vydávání Dolnokounického zpravodaje byla schválena základní Pravidla, která jsou zve ejn na na internetových stránkách m sta. Autorkou gra ckého návrhu zpravodaje je Ing. Kate ina Ko arová. Veškeré p ípravné práce budou zajišt ny redak ní radou zpravodaje ve složení: Mgr. Jana Dohnalová, Vladimíra Krmelová a Hana Kudlá ková. Kterým tímto za jejich pracovní nasazení velice d kuji. Jako dodavatel gra cké úpravy a tisku byla vybrána rma STUARE, s.r.o. Výb r dodavatele, cenové nabídky byly zve ejn ny na webu m sta. Zpravodaj bude vydáván nákladem 900 výtisk. Ve zpravodaji bude vždy uveden i datum uzáv rky dalšího ísla. D ležitou informací je i ová adresa: Byly spln ny veškeré náležitosti, které vyžaduje tiskový zákon. Dne bylo Ministerstvu kultury R odesláno oznámení o vydávání nového periodického tisku Dolnokounický zpravodaj a rovn ž oznámení o p erušení vydávání titul : Zpravodaj m stského ú adu (m sí ní, ernobílý, bez fotogra í), Naše m sto Dolní Kounice ( tvrtletní, barevná obálka, vnit ní ást ernobílá). Žádný za átek není lehký, pokud má výsledek stát za to. Rádi uvítáme i vaše nám ty. Ing. Radka Formánková starostka Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA Kompletní zápisy ze zasedání rady m sta jsou k dispozici na webových stránkách m sta s tím, že jsou zde vypušt ny osobní údaje ve smyslu zákona. 101/2000 Sb. (zákon o ochran osobních údaj ) v platném zn ní, p ípadn k nahlédnutí na sekretariátu m stského ú adu. 6. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: Rada m sta Dolní Kounice souhlasí: s navrhovanou rekonstrukcí stávajícícho rodinného domu na pozemku parcela. 115 v k. ú. Dolní Kounice s p edloženou cenovou nabídkou rmy Ivo Rygel, Dolní Kounice, ve výši ,- K na osazení sloup a zapojení svítidel ve ejného osv tlení ul. Strán. Rada m sta Dolní Kounice pov uje: starostku provedením zm n v Zásadách poskytování ve ejné nan ní podpory z rozpo tu m sta Dolní Kounice tak, aby byly v souladu se zn ním zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t a jejich vyv šením na webových stránkách m sta. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: Rada m sta Dolní Kounice souhlasí: s ukon ením nájemní smlouvy s p. K. O. dohodou k pokra ování na str. 2

2 DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ Rada m sta Dolní Kounice schvaluje: Pravidla m sta Dolní Kounice k p id lování m stských byt v p edloženém zn ní Dodatek. 1 ke smlouv o dílo na výkopové práce VO ulice Strán s rmou SEKV spol. s r.o. snížení ceny o K (v. DPH) v p edloženém zn ní Ú etní záv rku Mate ské školy Dolní Kounice za rok 2014 v p edloženém zn ní rozd lení hospodá ského výsledku mate ské školy za rok 2014 dle p edloženého návrhu ,52 K p íd l do rezervního fondu, 2 908,- K p íd l do fondu odm n odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku mate ské školy pro rok 2015 v p edloženém zn ní Organiza ní ád m stského ú adu Dolní Kounice v p edloženém zn ní, s platností od Rada m sta Dolní Kounice pov uje: pracovnici TIC písemným oznámením na Ministerstvo kultury R o vydávání nového periodického tisku Dolnokounický zpravodaj a pozastavení vydávání dosavadních periodik Naše m sto a M sí ní zpravodaj 8. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: Rada m sta Dolní Kounice jmenuje: leny redak ní rady Dolnokounického zpravodaje Mgr. Janu Dohnalovou, Vladimíru Krmelovou, Hanu Kudlá kovou Rada m sta Dolní Kounice schvaluje: Pravidla pro vydávání Dolnokounického zpravodaje a pov uje starostku jejich umíst ním na webové stránky m sta Pravidla pro uve ej ování sd lení zastupitel m sta v Dolnokounickém zpravodaji. Tato pravidla budou tvo- it p ílohu k Pravidl m pro vydávání Dolnokounického zpravodaje a budou zve ejn na na webových stránkách m sta Dolní Kounice. Ceník komer ní reklamy a inzerce v Dolnokounickém zpravodaji v p edloženém zn ní. Ceník bude tvo it p ílohu Pravidel pro vydávání Dolnokounického zpravodaje a bude zve ejn n na internetu. Informace ze zasedání Zastupitelstva města Dolní Kounice dne Pan Stanislav Svoboda složil slib zastupitele m sta. Zastupitelstvo schválilo všechny námitky k návrhu Územního plánu, dle p edložených návrh k rozhodnutí Územní plán Dolní Kounice Rozpo et m sta Dolní Kounice na rok 2015 Rozpo et sociálního fondu a rozpo et fondu na po ízení hasi ského automobilu-cisterny na rok 2015 prodej ásti pozemku parcela. 2952/4 o vým e cca 65m² za cenu 25,- K /m² Dodatek ke Smlouv o zajišt ní výkonu pe ovatelské služby a o poskytování dotace na zajišt ní výkonu pe- ovatelské služby pro rok 2015 snížení po tu len Kontrolního výboru na t i a schválilo p edsedkyní Kontrolního výboru MUDr. Marii Koš- álovou Obecn závaznou vyhlášku. 1/2015 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území m sta Dolní Kounice. Zastupitelstvo vzalo na v domí Rozpo tové opat ení. 16 z roku 2014 rezignaci paní Dagmar Schweizer na lena Kontrolního výboru rezignaci pana Mgr. Slavomíra Hudáka na lena Kontrolního výboru. zápisy o kontrole Finan ního výboru. 1/2014 a 2/2014, do p íštího zasedání zastupitelstva budou p epracovány dle zákona Zastupitelstvo z ídilo ú elový fond na po ízení hasi ského automobilu cisterny. Zastupitelstvo odro ilo prodej pozemku parc , k.ú. Dolní Kounice prodej pozemku parc /3, k.ú. Dolní Kounice Zastupitelstvo neschválilo odvolání místostarosty Lumíra Kone ného zrušení dosavadní kontroly Základní školy a mate ské školy Dolní Kounice Kontrolním výborem Zastupitelstva m sta Dolní Kounice zm nu usnesení. 12 a. 13 ze zasedání Zastupitelstva m sta Dolní Kounice ze dne (ob usnesení souvisí s kontrolou p ísp vkové organizace m sta Základní škola a mate ská škola Dolní Kounice, provád nou Kontrolním výborem zastupitelstva) Zprávy z radnice M STSKÝ Ú AD Od byl schválen nový Organiza ní ád m stského ú adu Dolní Kounice. V organiza ní struktu e m stského ú adu bylo zrušeno neobsazené pracovní místo tajemník. Úkoly byly rozd leny na ostatní pracovníky ú adu. Od nastoupil na místo referent hospodá ské správy a investi ní referent pan Mgr. Ji í Krutiš. NA SOU ASNÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH M STA NAJDETE NOV : Pravidla m sta Dolní Kounice k p id lování m stských byt P íloha. 1 žádost o p id lení bytu ve vlastnictví m sta Dolní Kounice P íloha. 2 kritéria hodnocení žádosti o p id lení bytu ve vlastnictví m sta Dolní Kounice Pravidla pro vydávání Dolnokounického zpravodaje P íloha. 1 tiskový zákon. 46/2000 Sb. ást první, paragrafy 7,8 a 9 P íloha. 2 Pravidla pro uve ej ování sd lení zastupitel v Dolnokounickém zpravodaji P íloha. 3 ceník inzerce pokra ování na str. 3 2

3 DUBEN 2015 ODPADY Od bude na sb rném dvo e zajišt n kontejner na ukládání biologického odpadu (rostlinného p vodu). Popelnice na biologický odpad, které mají ob ané zap j eny se rovn ž za nou vyvážet od Svoz sm sného komunálního odpadu (popelnice) Svoz biologického odpadu (zap j ené hn dé popelnice) tvrtek v lichém týdnu pátek v sudém týdnu UPOZORN NÍ OB AN M POPLATKY M stský ú ad Dolní Kounice odbor nan ní upozor uje ob any, že od 2. b ezna 2015 za al vybírat místní poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálního odpadu a místní poplatek ze ps. Výše poplatku je stejná jako v roce Osoba (trvale žijící v Dolních Kounicích) 470,- K Rekrea ní objekt, byt, d m 470,- K (bez trvalého pobytu) Pes (majitel d chodce) 100,- K Pes (v rodinném dom ) 300,- K Pes (v byt ) 600,- K Další pes zvýšení o 50 % Oba poplatky jsou splatné do tel ZIMNÍ ÚDRŽBA S ohledem na dlouhotrvající p íznivé po así byla k datu zrušena pohotovost zimní údržby. Nádoby s posypovým materiálem budou z ulic uklizeny v pr b hu dubna spolu s o išt ním ulic od zbývajícího posypového materiálu. ŽÁDOSTI O VE EJNOU PODPORU Z ROZPO TU M STA Na podatelnu m stského ú adu bylo podáno celkem 18 žádostí o p ísp vek z rozpo tu m sta. Žádosti podávaly zejména sportovní kluby, ostatní zájmová sdružení a církve. Žadatelé o p ísp vek Požadavky ástka schválená v rozpo tu na rok 2015 Sportovní oddíly K K Ostatní zájmové útvary K K Církve (na opravu památek) K K Žádosti ostatní K K CELKEM K K Poskytování dotací a uzav ení ve ejnoprávních smluv o jejich poskytnutí nad 50 tis. K bude projednáváno na nejbližším zasedání zastupitelstva m sta. Všechny uzav ené smlouvy pak budou, v souladu se zákonem, zve- ejn ny. ROZPO ET M STA DOLNÍ KOUNICE NA ROK 2015 VE STRU NOSTI O ekávané CELKOVÉ P ÍJMY Odhadované CELKOVÉ VÝDAJE Z toho nejv tší investice a opravy Rekonstrukce ul. Tovární (dokon eno v r. 2014, zaplaceno 2015) Rekonstrukce ul. Na Písku (realizace 2015, smlouva uzav ena) Sanace silnice a svahu na ul. Antonínská (odhad prvních zásah ) Projekt rekonstrukce ul. Jiráskova (dle smlouvy) Dokon ení zateplení školy (odhad) Ve ejné osv tlení ul. Strán (dle smluv) Zateplení m stského ú adu (dle smluv) SPLÁTKY ÚV R VÝSLEDEK Úbytek prost edk o Podrobný rozpo et bude umíst n na webu m sta. Pokud vás zajímá podrobn jší rozpo et m sta i v minulých letech, doporu uji webové stránky Na t chto stránkách je aplikace MONITOR zde je možné vyhledat si podrobný rozpo et jakékoliv obce v R od r do Dole na stránce jsou i rozklikávací varianty. Ing. Radka Formánková Rekonstrukce ulice Na Písku V únorovém vydání M sí ního zpravodaje byla zve ejn na informace, že rekonstrukce ulice Na Písku za ne za átkem m síce b ezna letošního roku. Na tuto akci však požaduje silni ní správní ú ad v Ivan icích stavební povolení. Podle smlouvy o dílo m ly být práce zahájeny již od , ale stavební povolení nebylo k tomuto datu ze strany bývalého vedení m sta vy ízeno. Proto se termín realizace posune o n kolik m síc. Stavební povolení se nyní vy izuje. Jak dlouho to bude trvat ješt není možné ur it. O pr b hu budu ob any informovat v dalším vydání Dolnokounického zpravodaje. Lumír Kone ný, místostarosta Územní plán Dne Zastupitelstvo m sta Dolní Kounice schválilo a vydalo Územní plán Dolní Kounice. Tento územní plán nabude ú innosti patnáctým dnem po vyv šení ve ejné vyhlášky. Nahlížení do ÚP bude možné po celou dobu vyv šení ve ejné vyhlášky na m stském ú ad (nejlépe po telefonické domluv na tel a nejlépe ve dnech Po, St hod hod) a na webových stránkách Lumír Kone ný, místostarosta 3

4 DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ Rekonstrukce městského úřadu Vážení spoluob ané, jak jste si zajisté všimli, probíhá na Masarykov nám stí na budov m stského ú adu pom rn rozsáhlá rekonstruk ní akce. Jedná se o celkové zateplení plášt budovy MÚ, v etn zateplení stropu (z p dního prostoru). Spole n s tímto dochází k vým n výplní veškerých stavebních otvor. Okna jsou plastová, spl ující tepelné parametry, požadované v rámci poskytnutých dotací ze PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ Slušnost, stejná práva i povinnosti nejen na schůzi Za átkem b ezna se uskute nila n kolikahodinová sch ze Zastupitelstva m sta Dolní Kounice. Sou ástí programu bylo mimo jiné i projednávání nejd ležit jších dokument Územního plánu a rozpo tu m sta. Sch ze byla bou livá. Kv li vulgaritám a neslušnému chování n kterých osob i zna n vypjatá. Sou asné vedení Dolních Kounic mohlo ob an m nabídnout lži, nadávky, urážky, fyzické útoky, populistické a klientelistické jednání ve prosp ch n kterých ob an a skupin. Mohlo nabídnout rozpo et, který myslí jen na jeden rok, ale nemyslí na budoucnost m sta a jeho ob an, nerespektování zákon této zem, obstrukce, svévolné chování nebo úmyslné opomíjení základních faktických údaj. Nebo jsme mohli lidem z tohoto krásného m sta nabídnout slušnost, stejná práva, ale i povinnosti pro všechny, stejné podmínky pro každého dle jasných pravidel, smysluplné investování pen z do rozvoje m sta, do ešení havarijních situací a vytvá ení rezerv pro podobné situace v budoucnosti, postup dle zákon (který m že být n kdy z pohledu laika nelogický a krkolomný), respekt a odpov dnost za fungování institucí ve m st. My jsme se již dávno rozhodli pro druhou variantu. Tu jsme vždy prosazovali, prosazujeme a prosazovat budeme. Zcela ur it se tento postup nebude jednotlivc m i n které skupin líbit. Ale my nezajiš ujeme chod m sta ve prosp ch jedné zájmové skupiny. My budujeme lepší fungování m sta PRO VŠECHNY OB ANY bez rozdílu. MUDr. Petr Fila, radní a zastupitel, Kounice pro všechny Státního fondu životního prost edí R. Sou asn budou vym n ny vstupní dve e, prob hne oprava plochy balkonu a revitalizace p vodního zábradlí. Štítové st ny, v souladu s projektem zadaným projek ní kancelá i inženýra Pelouška v Brn (vypracováno již v roce 2014), nebudou nad ímsou zateplovány. Ozdobné prvky fasády v pr elí budovy (pod ímsou) budou zachovány, stejn jako p vodní konstrukce (konzoly) balkonu. Zateplovací práce provádí dle výsledku výb rového ízení rma TRENON spol. s r.o. Rosice. Celá akce, dle odsouhlaseného harmonogramu a podmínek poskytnutí dotací ze SFŽP R, bude dokon ena nejpozd ji do Snahou provád cí rmy i m stského ú adu je zkrácení kone ného termínu. S pr b hem t chto prací docházelo, a v menší mí e bude i docházet nadále, k ur itému omezení provozu na m stském ú ad (zejména do asné uzav ení n kterých kancelá í). M stský ú ad se všem ob an m dodate n omlouvá za p ípadné problémy vzniklé v souvislosti s t mito pracemi a d kuje všem ob an m za pochopení této mimo ádné situace. Za M stský ú ad Dolní Kounice Referent hospodá ské správy Ji í Krutiš Zastupitelstvo ? Špatn zahraná tragikomická fraška bez režie. Zastupitelé za Kounice pro všechny a za M j domov svou drtiv ml ící v tšinou osmi hlas schválí rozpo et, aniž by krom starostky v d li, co je v n m skryto. N kolikrát opakovanou kamu ovanou argumentací starostky, že rozpo et se schvaluje na paragrafy, nevysv tlila, co se pod t mito paragrafy skrývá. Dvakrát jsem ji žádal p ed zastupitelstvem o dodání podrobného rozpo tu, marn. Podle zastupitel za Kounice pro všechny a M j domov, které p ipomínalo spíše špatn namalované ml ící kulisy, to ostatní zastupitelé nemusí v d t a ob ané už v bec. My jsme zasílali všem zastupitel m podrobný položkový rozpo et v ádném termínu 7 dn p ed konáním zastupitelstva, aby v d li co schvalují. To te není nutné. Te to ví pouze starostka (po posledním jednání zastupitelstva i o tom pochybuji). Takže se schválil rozpo et nejd ležit jší dokument roku, kde nevíme kolik pen z je ur eno na platy zam stnanc, na výpo etní techniku, za kolik pen z se opraví na silnicích výtluky, kolik bude d lat mezinárodní spolupráce, kolik poradenská innost, kolik ošatné pro oddávající, kolik a konkrétn, kterým církvím dáme p ísp vek apod. O samotném pr b hu sch ze rad ji poml et. Hlu ná a nechutná podpora pro paní starostku a spol. od n kolika komunist p ítomných v sále byla pouze ve stínu p evažujícího odporu od ostatních ob an k form, nekompetentnosti a dalším negativ m vedení sch ze. Snad zmínka vypovídající za vše. Místostarosta dá hlasovat a sám zapomene hlasovat. Nebo agresivní samozvaná p edsedkyn kulturní komise paní Schweizer, která už zjevn neudrží nervy na uzd, vytrhává ob anovi mikrofon z ruky, aby nemohl sd lit svoji v cnou p ipomínku v diskusi. To je demokracie v podání lidí, p ed kterými jsme vás varovali. Dle pokyn cenzury Redak ní rady upravené vyjád ení zastupitele za ODS Karla Zalaby 4

5 DUBEN 2015 NOVINKY Z DKM 4 /2015 Hodn vodom r na kalibraci Každý vodom r m ící prote ené množství studené vody, a už v soukromém vlastnictví nebo ve vlastnictví DKM Moravia a.s., musí být kalibrován (cejchován) dle zákona 345/2002 Sb. vždy po 6 letech. Tato kalibrace certi kovaným servisem zaru uje, že vodom r m í naprosto p esn odebírané množství vody. Bez platné kalibrace není možné uznat p ípadnou reklamaci ode tu vodom ru. Tento rok musí být kv li pravidelné kalibraci vym n no velmi velké množství vodom r zhruba 300 kus, což je tém t etina všech vodom r spravovaných DKM Moravia. P i takovém množství Vás prosíme o spolupráci. Vzhledem k chyb jícím nebo neaktuálním kontaktním údaj m, prosím pošlete nám em na nebo smskou na Vaši ovou adresu a aktuální telefonní íslo. Ob any, kterých se kalibrace vodom ru tento rok týká, budeme kontaktovat p es nebo telefon a domluvíme spole n vhodný termín vým ny vodom ru. Pokud domluva po telefonu nebo u nebude možná, protože tyto kontakty nemáme, nezbude nám jiná varianta než poslat dopis už s konkrétním datem vým ny vodom ru. Aktuálnost kontaktních údaj je d ležitá samoz ejm i pro ob any, kterých se vým na vodom ru tento rok netýká. Další vyú tování vodného a sto ného m žeme posílat již z našeho nového ú etního systému jednoduše i em. V dalších m sících Vám nabídneme možnost dostávat vyú tování spole n s papírovým také na nebo pouze na . Vyú tování v u znamená lepší dohledatelnost a archivaci starých dokument a je také daleko ohledupln jší k p írod. Zasláním osobních údaj souhlasíte se zpracováním osobních údaj a pro Vás i DKM Moravia a.s. vyplývají práva a povinnosti dle zákona o ochran osobních údaj íslo 101/2000 Sbírky. Plné zn ní na Záložní zdroj pitné vody a tvrdost vody Obec M l any schválila svým zastupitelstvem vybudování záložního zdroje pitné vody v k. ú. M l any. Postup bude následující: Jedná se v první fázi o vybudování pr zkumného hydrogeologického vrtu Akce je dotována Státním fondem životního prost edí z programu OPŽP Výše dotace na projekt je 90% uznatelných náklad. Sem pat í zhotovení projektové dokumentace (cca 3 000,-), podání žádosti o dotaci (cca ,-), realiza ní náklady vrtu a technický dozor investora (cca 7 000,-). Spoluú ast obce M l any je 10%. Hloubka vrtu se p edpokládá od 60 do 80 m (bude up esn no po geofyzikálním m ení lokality) Náklady realizace se pohybují p i hloubce 80 m cca do ,- K bude up esn no po zpracování projektu a položkového rozpo tu. Projekt zahrnuje provedení geofyzikálního m ení, vrtné práce, erpací zkoušky, odb ry a rozbory vody akreditovanou laborato í, zpracování záv re né zprávy s vyhodnocením výsledk a geodetické zam ení vrtu. Na základ výsledk rozbor vody je navržen další postup (p ipojení vrtu k soustav, územní a vodoprávní ízení, p ípadn navržená úprava kvality vody) P edpoklad podání žádosti o dotaci do konce února 2015 P edpoklad provedení vrtných prací a následných prací erven až íjen 2015 P edpoklad proplacení dotace SFŽP do p lky prosince 2015 P edpoklad legalizace a p ipojení vrtu dle rozhodnutí zastupitelstva obce, dá se stihnout do Je tu ur itá nad je, že voda z tohoto zdroje bude m k í. Pokud by to opravdu tak bylo, tak bychom mohli p íští rok míchat vodu z obou zdroj a tvrdost vody snížit. Toto by bylo nejjednodušší a nejlevn jší ešení z možných variant. Pro každý p ípad zárove poptáváme další dv technologie, které by tvrdost vody snížily. Propojení vodovod mezi obcemi M l any a Brat ice Jak jist víte, naše vodovodní sí provozovaná DKM Moravia a.s. zajiš uje dodávku vody pro obyvatele Dolních Kounic a M l an. Tuto naši samostatnou vodovodní sí zásobuje zdroj podzemní vody vrt v M l anech. V Dolních Kounicích na Ivan ické ulici je naše sí propojena se sítí Vodárenské akciové spole nosti a.s. Tento propoj slouží jako záloha a využíváme ho pouze v p ípad havárie, nap v dob havárie na ulici Benátky byl celý zbytek Kounic po dobu více jak 24 hodin zásobován prost ednictvím tohoto propoje. Tímto propojem jsou zálohovány dodávky vody pouze pro Dolní Kounice, M l any doposud zálohovány nebyly. V minulých m sících bylo zrealizováno další propojení nezávislých sítí naše sí byla propojena s vodovodem obce Brat ice. Toto propojení bude vzájemnou zálohou dodávky vody mezi obcemi M l any a Brat ice pro p ípad havárie nebo nutných servisních prací a sou asn bude sloužit jako dopl kový zdroj pitné vody pro Brat ice s plánovaným no ním odb rem cca 30 m 3 vody. Kapacita nyní používaného vrtu je pro tento dopl kový odb r dostate ná, takže obyvatel m Dolních Kounic a M l an nedostatek vody nehrozí. Pro všechny p ípady jsou již zaregistrovány další 4 záložní vrty, viz. p edchozí bod. Na za átku b ezna prob hla první provozní zkouška a po p lro ním zkušebním provozu by m lo být propojení na podzim 2015 zkolaudováno. Za vedení DKM Moravia a.s Radomil Vévoda, p edseda p edstavenstva, Jaroslav Novotný, len p edstavenstva, Petr Ko ara, len dozor í rady a Zden k Trecha, len dozor í rady Srde n Vás zveme v sobotu 25. dubna 2015 od 9.00 do na DEN OTEV ENÝCH DVE Í V ISTI CE ODPADNÍCH VOD isti ka se nachází na ulici Strán mezi Dolními Kounicemi a Pravlovem 5

6 DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ KULTURNÍ AKCE MĚSTA Městský a hasičský ples Ples zahájila starostka m sta spole n s panem Bruno N mcem. Dv krásná vystoupení p edvedl Tane ní klub Orion Oslavany. Kapela Fantazie z Moravského Krumlova hrála skv le ješt dlouho po p lnoci. Ob erstvení zajistili jako vždy hasi i. Ráda bych touto cestou pod kovala kounickým ženám, které pro návšt vníky upekly domácí cukroví i ob ma kv tiná stvím našeho m sta, která v novala kv tinovou výzdobu. Veliký dík pat í také len m Kulturní a organiza ní komise, kte í krásn vyzdobili sál. V íme, že se všem p ítomným ples líbil. N komu dokonce natolik, že na n m romanticky požádal svoji partnerku o ruku. Dagmar Schweizer za Kulturní a organiza ní komisi Na záv r bychom cht li pod kovat všem sponzor m, kte í p isp li do tomboly: A.T.G. Centrum spol. s r.o. APV- STAV DS Autodoprava Ryšavý Jind ich Autoservis Partl Autoservis Vacík Autoservis Zden k Trecha Chic, Martina Košková Dagmar Schweizer Elektro Bovist Emilie Hor áková potraviny Evate, Altik moravia s.r.o. Formánková R., Pyszková H. 6 Frog jazyková agentura s.r.o. Generali, Hájková V ra Holi ství Mašová Horálek, Nové Bránice Hotel Princ Hotel Vinum Coeli Hrbá ek David elektomontáže Jafra Janí ek a upa Kámen Zbraslav Komendová Alena Kone ný Lumír Konzervárna Tomek Krmela Ji í Kv tiny Nela Kv tiná ství Badinová Linda M rková Liteza Marcela Filová Martin St echa Masaryková Ladivslava Mašová Vladimíra MRS Dolní Kounice Myslivecké sdružení Rosa Coeli Novosadová Tereza Novosadovi Obuv ipera a syn Optika Bruno N mec, Ivan ice Optika Osi ka Osi ka Kamil Ott v sklep Ovoce zelenina Ková Papírnictví Dvo áková Paulíková Gabriela Permonium, Oslavany Pham Thi Bich Thao Renata echová Restaurace u Gottwald Restaurace u Šedého vlka Sattler Ladislav Sch zka 7.13 Špinar Karel Špinarová Stavebniny Trade Stola ství Hron Studio Lenka, Lenka K ivánková Tiskárna Indra, Indra Zden k Truhlá ství Novotný Ve erka Vy Nguyen Xuan Veronika Mina íková Vida Brno Vina ství Dva Duby s.r.o. Vina ství Forman a Forman Vina ství Jaroslav Macík Vina ství Korber Vina ství Musil Vina ství Nešp rek Vina ství Trp lka a Oulehla Vinné sklepy Rosa Coeli Vinné sklepy Slunský Záme nictví Bártl Zednictví Paulík Michal Zelenina Michálková Žikeš Petr

7 DUBEN 2015 NOVINKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY Nové knihy za m síc prosinec 2014, leden a únor Badinter, Elisabeth XY. O mužské identit Moody, Raymond Avery Život po ztrát 61 Naumann, Frank Kou it a z stat zdravý 613 Klemp, Kathrin Pry s tuky! 615 Tischer, Hildegard Blahodárná masáž celého t la 635 Hagenouw, Renate Malá jezírka pro zahradu a balkon Goede, Brigitte Orchideje 643/645 Schottová, Barbara Kuchyn - individuáln a prakticky za ízené 646 Francková, Zuzana Jak nabalit superkluka 67/68 Dietrich, Katharina Kouzlo korálk 67/68 Marková, Gabriela Pletení košík 67/68 Newman, Michelle Malování na látky 689 Koupelna a WC p estavba a modernizace 74 Prošková, Iva Sí ování Harrer, Heinrich Bílý pavouk Messner, Reinhold K2 914 Šmíd, Jan Obrázky z Korsiky 918 Farfánová Barriosová, Eva Peruánské obrázky 919 Kuli, Evžen U letectva je krásn. Austrálie B Cornwell, Patricia Poslední úto išt B Hr zová, Barbora Každý mrak má st íbrný okraj B Christie, Agatha Plavý k B Kubátová, Tá a Jedin Tereza B Kyzlinková, Marie Milena chce k lmu B Ludlum, Robert Soumrak Matarese 2. B Nachtmanová, Petra Lechtání rybi ek B Small, Bertrice Poslední d di ka 4. B Šindelá ová, Renata Rozcestí ve tm B Woodiwiss, Kathleen Erin Vlk a holubice M Francková, Zuzana Hra na lásku M Giff, Patricia Reilly Drs a ka Hollis M Hohlbein, Wolfgang Cesta na sever 4. M Honaker, Michael Pali ák a hrab n in duch M Hopkins, Cathy Sladké lži a ho ké pravdy 1. M Jansová, Veronika St ípky odvahy M Kabátová, Veronika Nová láska na obzoru 2. M Kabátová, Veronika Tenhle kluk je m j! 1. M Kadefors, Sara Samota ve dvou M Komendová, Jitka I bez Kláry mám spoustu pr švih 2. M Longinová, Helena Možná jsem víla... M McCombie, Karen Sestra co sv t nevid l M ehá ková, V ra Bezhlav do maléru M ehá ková, V ra Nemysli jen na kluky M ehá ková, V ra Stejn ho klofnu já M ehá ková, V ra Ten frajer bude m j! M ehá ková, V ra Ty jsi ale strašpytel, Mary! 1. M Ullrich, Hortense Nebu p ece blond! 4. MN 1 MN 1/3 MN 1/3 Junková, Šárka Daxelmüller, Christoph Holubkov, Dan Intimní ek aneb P epadla m puberta! Kouzelníci, arod jnice a magie Právní rádce pro holky i kluky MN 1/3 Kampwerth, Karin Tohle zvládneš MN 53 Arnold, Nick Pekelné zvuky MN 53 Arnold, Nick P íšerné sv tlo MN 53 Arnold, Nick Zabijácká energie MN 55 Huber, Hanke Hory MN 55 Lange, Harald Poušt MN 61 Krolupperová, Daniela Viropis aneb Jak bacit bacila MN 629 Braunburg, Rudolf Létání a vzduchoplavba MN 641 Stepanova, Iryna Pohošt ní s fantazií a vtipem MN 78 Marková, Ji ina Opera nás baví + CD ROM MN 793 Robinson, Richard Kouzelná v da MN Páleníková, Radka 908(437) Sláva nazdar výletu MN 94/99 Elsner, Hildegard Vikingové Tyto knihy p evážn nau né a pro d ti za tém ,- K nám darovala naše regionální knihovna v Ku imi, které bych tímto cht la velmi pod kovat. Také mi dovolte pod kovat všem tená m roku 2014 a hlavn t m dlouhodobým a i t m novým, kte í cesti ku do knihovny našli nejen v b eznu, m síci tená, kdy každý nov p ihlášený tená má registraci a p j ování na rok zdarma. D kuji také všem, kte í se ke knihám chovají vždy vzorn. Jana Ká erková, M stská knihovna Dolní Kounice SPOLKY A SPORTOVNÍ KLUBY Judo Dolní Kounice leden, únor 2015 Mládež Mladí judisté se v prvních dvou m sících roku zú astnili t ech turnaj, z kterých p ivezli n kolik cenných kov. Turnaj p ípravek v Brn Adam Jakš 1. místo Adam Kašparovský 1. místo Jan Kašparovský 1. místo Boris Vondruška 2. místo Tobiáš Vondruška 3. místo Turnaj p ípravek v Brn Adam Jakš 1. místo Adam Kašparovský 1. místo Jan Kašparovský 1. místo Velká cena Veselí nad Moravou Adam Kašparovský 2. místo Adam Bureš 3. místo Jan Kašparovský 3. místo pokra ování na str. 8 7

8 DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ Muži Družstvo muž si v Moravské lize pod vedením trenér Michala Sajaše a Lubomíra Sotulá e vede tradi n dob e. Tohoto turnaje se v roce 2015 ú astní 11 družstev z kraj Moravskoslezského, Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského a kraje Vyso ina. Všechna kola probíhají v Brn, v hale Vodova, ve dnech , , a Družstvo Dolních Kounic je v pr b žném po adí po prvním kole na p kném t etím míst za družstvem Baníku Ostrava a družstvem Hranic. Cílem trenér je dosáhnout stejného výsledku jako v roce 2013, kdy Dolní Kounice sout ž vyhrály. Stejn jako v minulých letech se tohoto projektu aktivn ú astní judisté sp ízn ného Univerzitního sportovního klubu USK Praha. V rámci mezinárodní spolupráce máme ve svém týmu rovn ž dva judisty z Indie, což pom že také k rozvoji jazykových dovedností našich len. Team (zleva naho e): Jind ich Turek, Rostislav Navrátil, David Gruna, Lubomír Sotulá, Michal Sajaš, Mat j Sedmidubský, Tomáš Knápek, Ashay Kwatra, Ram Rattan. Foto: Dan Šiška Fotbalový klub SK Dolní Kounice Družstvo mladší p ípravky se v rámci zimní p ípravy zú astnilo zimního halového turnaje v Žab icích. Na záv re ném turnaji obsadili krásné 3. místo. Rozlosování na jaro 2015 Muži A III. t. sk. A Dorost OP 16. Dolní Kounice M nín B :30 SO 16. Dolní Kounice RAFK/Opatovice :15 SO 17. Šlapanice B Dolní Kounice :30 SO 17. Podolí Dolní Kounice :30 SO 18. Dolní Kounice RAFK B :00 SO 18. Dolní Kounice O echov/želešice :45 SO 19. Opatovice Dolní Kounice :00 NE 19. Blažovice Dolní Kounice :45 NE 20. Dolní Kounice P ísnotice :30 SO 20. Dolní Kounice Oslavany :15 SO 21. T šany Dolní Kounice :30 NE 21. Dolní Kounice Pozo ice :15 SO 22. Dolní Kounice Blu ina :30 SO 22. Újezd Dolní Kounice :00 SO 23. Dolní Kounice Pozo ice :30 SO 23. Dolní Kounice Mor. Bránice :15 SO 24. Mokrá-Horákov Dolní Kounice :30 SO 24. Kupa ovice Dolní Kounice :15 NE 25. Dolní Kounice Prace :30 SO 25. Dolní Kounice Hrušovany :15 SO 26. Tvarožná Dolní Kounice :30 NE 26. Troubsko Dolní Kounice :30 SO 15. Vojkovice B Dolní Kounice :30 SO 15. M nín/blu ina Dolní Kounice :15 SO Muži B IV. t. sk. B Mladší p ípravka OP sk. B 13. Budkovice Dolní Kounice B :30 NE 12. Dolní Kounice Ivan ice :30 NE 14. Dolní Kounice B eznovice B :00 NE 13. RAFK Dolní Kounice :00 SO 15. Nová Ves Dolní Kounice B :00 SO 21. Dolní Kounice Troubsko :30 PÁ 16. Dolní Kounice B O echov B :00 NE 14. Dolní Kounice Žab ice :30 NE 17. Oslavany B Dolní Kounice B :30 NE 22. Vojkovice Dolní Kounice :30 PÁ 18. Dolní Kounice B St elice B :15 SO 15. Rosice A Dolní Kounice :30 NE 19. Dolní Kounice B Židlochovice :00 NE 16. Dolní Kounice Rosice B :45 SO 20. M l any Dolní Kounice B :30 NE 17. Dolní Kounice O echov :30 NE 21. Dolní Kounice B Hrušovany :00 NE 18. St elice Dolní Kounice :30 NE 22. Mod ice B Dolní Kounice B :30 NE 19. Dolní Kounice Pozo ice :30 NE 20. Mod ice Dolní Kounice :30 NE P ij te svou návšt vou povzbudit všechna naše družstva k lepším výkon m a také k návratu kvalitní kopané do Dolních Kounic, kterou si tu po dlouhých letech op t zasloužíme. Budeme se na vás t šit. Sportovní klub Dolní Kounice 8

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu.

vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu. snadn jší život nejen ve stá í a nemoci 6/2014 ZDARMA Beseda s Kate inou Maxovou Život s handicapem 10. prosince od 17 hodin v Ekocentru Zahrada v Mladé Boleslavi. Více informací na stran 10. listopad

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Slovo úvodem. Slovo starosty

Slovo úvodem. Slovo starosty máj, lásky čas, hrdliččin zval ku lásce hlas. to je už pasé, květen končí. Co o něm říci? Je to pátý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 31 dní. Už od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

silvestr 2005 chrustenice 2006

silvestr 2005 chrustenice 2006 silvestr 2005 chrustenice 2006 5 nejlepších: Japonsko masters (9,67) Austrálie mixed (9,50) 5 nejhorších: Japonsko ženy (6,82) Kanada mixed (6,90) Japonsko ročenka 2006 v tomto čísle naleznete: konec sezóny

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více