DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:"

Transkript

1 DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám nebo k práci na zahrádkách. Je tady jaro, nový život, nový za átek. Jsem ráda, že práv v tuto dobu vám mohu p edstavit i novou podobu m stského asopisu. Svým názvem DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ navazuje na oblíbený kounický m sí ník, který vycházel v letech 1973 až Bude vycházet pravideln každý m síc, s výjimkou prázdnin, kdy vyjde dvoj íslo. Naší prioritou je p edevším aktuálnost informací. Snahou je poskytovat informace nejen formou textu, ale i formou fotogra í. To vše v barevném provedení. Ve zpravodaji je plánována celá ada rubrik. N které budou pravidelné, jiné za adíme dle zasílaných p ísp vk a kapacitních možností. Nap íklad pro vaše p ísp vky je z ízena rubrika Dopisy/p íb hy ob an. P i rozhodování byly porovnány i celkové ro ní náklady na tisk p edchozích dvou tiskovin (149 tis. K ) a nového m sí ního zpravodaje (131 tis. K ). Je tedy spln na podmínka hospodárného využití nan ních prost edk, protože za nižší náklady ob ané dostanou m sí n více aktuálních informací z široké škály ve ejného života. Pro vydávání Dolnokounického zpravodaje byla schválena základní Pravidla, která jsou zve ejn na na internetových stránkách m sta. Autorkou gra ckého návrhu zpravodaje je Ing. Kate ina Ko arová. Veškeré p ípravné práce budou zajišt ny redak ní radou zpravodaje ve složení: Mgr. Jana Dohnalová, Vladimíra Krmelová a Hana Kudlá ková. Kterým tímto za jejich pracovní nasazení velice d kuji. Jako dodavatel gra cké úpravy a tisku byla vybrána rma STUARE, s.r.o. Výb r dodavatele, cenové nabídky byly zve ejn ny na webu m sta. Zpravodaj bude vydáván nákladem 900 výtisk. Ve zpravodaji bude vždy uveden i datum uzáv rky dalšího ísla. D ležitou informací je i ová adresa: Byly spln ny veškeré náležitosti, které vyžaduje tiskový zákon. Dne bylo Ministerstvu kultury R odesláno oznámení o vydávání nového periodického tisku Dolnokounický zpravodaj a rovn ž oznámení o p erušení vydávání titul : Zpravodaj m stského ú adu (m sí ní, ernobílý, bez fotogra í), Naše m sto Dolní Kounice ( tvrtletní, barevná obálka, vnit ní ást ernobílá). Žádný za átek není lehký, pokud má výsledek stát za to. Rádi uvítáme i vaše nám ty. Ing. Radka Formánková starostka Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA Kompletní zápisy ze zasedání rady m sta jsou k dispozici na webových stránkách m sta s tím, že jsou zde vypušt ny osobní údaje ve smyslu zákona. 101/2000 Sb. (zákon o ochran osobních údaj ) v platném zn ní, p ípadn k nahlédnutí na sekretariátu m stského ú adu. 6. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: Rada m sta Dolní Kounice souhlasí: s navrhovanou rekonstrukcí stávajícícho rodinného domu na pozemku parcela. 115 v k. ú. Dolní Kounice s p edloženou cenovou nabídkou rmy Ivo Rygel, Dolní Kounice, ve výši ,- K na osazení sloup a zapojení svítidel ve ejného osv tlení ul. Strán. Rada m sta Dolní Kounice pov uje: starostku provedením zm n v Zásadách poskytování ve ejné nan ní podpory z rozpo tu m sta Dolní Kounice tak, aby byly v souladu se zn ním zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t a jejich vyv šením na webových stránkách m sta. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: Rada m sta Dolní Kounice souhlasí: s ukon ením nájemní smlouvy s p. K. O. dohodou k pokra ování na str. 2

2 DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ Rada m sta Dolní Kounice schvaluje: Pravidla m sta Dolní Kounice k p id lování m stských byt v p edloženém zn ní Dodatek. 1 ke smlouv o dílo na výkopové práce VO ulice Strán s rmou SEKV spol. s r.o. snížení ceny o K (v. DPH) v p edloženém zn ní Ú etní záv rku Mate ské školy Dolní Kounice za rok 2014 v p edloženém zn ní rozd lení hospodá ského výsledku mate ské školy za rok 2014 dle p edloženého návrhu ,52 K p íd l do rezervního fondu, 2 908,- K p íd l do fondu odm n odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku mate ské školy pro rok 2015 v p edloženém zn ní Organiza ní ád m stského ú adu Dolní Kounice v p edloženém zn ní, s platností od Rada m sta Dolní Kounice pov uje: pracovnici TIC písemným oznámením na Ministerstvo kultury R o vydávání nového periodického tisku Dolnokounický zpravodaj a pozastavení vydávání dosavadních periodik Naše m sto a M sí ní zpravodaj 8. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: Rada m sta Dolní Kounice jmenuje: leny redak ní rady Dolnokounického zpravodaje Mgr. Janu Dohnalovou, Vladimíru Krmelovou, Hanu Kudlá kovou Rada m sta Dolní Kounice schvaluje: Pravidla pro vydávání Dolnokounického zpravodaje a pov uje starostku jejich umíst ním na webové stránky m sta Pravidla pro uve ej ování sd lení zastupitel m sta v Dolnokounickém zpravodaji. Tato pravidla budou tvo- it p ílohu k Pravidl m pro vydávání Dolnokounického zpravodaje a budou zve ejn na na webových stránkách m sta Dolní Kounice. Ceník komer ní reklamy a inzerce v Dolnokounickém zpravodaji v p edloženém zn ní. Ceník bude tvo it p ílohu Pravidel pro vydávání Dolnokounického zpravodaje a bude zve ejn n na internetu. Informace ze zasedání Zastupitelstva města Dolní Kounice dne Pan Stanislav Svoboda složil slib zastupitele m sta. Zastupitelstvo schválilo všechny námitky k návrhu Územního plánu, dle p edložených návrh k rozhodnutí Územní plán Dolní Kounice Rozpo et m sta Dolní Kounice na rok 2015 Rozpo et sociálního fondu a rozpo et fondu na po ízení hasi ského automobilu-cisterny na rok 2015 prodej ásti pozemku parcela. 2952/4 o vým e cca 65m² za cenu 25,- K /m² Dodatek ke Smlouv o zajišt ní výkonu pe ovatelské služby a o poskytování dotace na zajišt ní výkonu pe- ovatelské služby pro rok 2015 snížení po tu len Kontrolního výboru na t i a schválilo p edsedkyní Kontrolního výboru MUDr. Marii Koš- álovou Obecn závaznou vyhlášku. 1/2015 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území m sta Dolní Kounice. Zastupitelstvo vzalo na v domí Rozpo tové opat ení. 16 z roku 2014 rezignaci paní Dagmar Schweizer na lena Kontrolního výboru rezignaci pana Mgr. Slavomíra Hudáka na lena Kontrolního výboru. zápisy o kontrole Finan ního výboru. 1/2014 a 2/2014, do p íštího zasedání zastupitelstva budou p epracovány dle zákona Zastupitelstvo z ídilo ú elový fond na po ízení hasi ského automobilu cisterny. Zastupitelstvo odro ilo prodej pozemku parc , k.ú. Dolní Kounice prodej pozemku parc /3, k.ú. Dolní Kounice Zastupitelstvo neschválilo odvolání místostarosty Lumíra Kone ného zrušení dosavadní kontroly Základní školy a mate ské školy Dolní Kounice Kontrolním výborem Zastupitelstva m sta Dolní Kounice zm nu usnesení. 12 a. 13 ze zasedání Zastupitelstva m sta Dolní Kounice ze dne (ob usnesení souvisí s kontrolou p ísp vkové organizace m sta Základní škola a mate ská škola Dolní Kounice, provád nou Kontrolním výborem zastupitelstva) Zprávy z radnice M STSKÝ Ú AD Od byl schválen nový Organiza ní ád m stského ú adu Dolní Kounice. V organiza ní struktu e m stského ú adu bylo zrušeno neobsazené pracovní místo tajemník. Úkoly byly rozd leny na ostatní pracovníky ú adu. Od nastoupil na místo referent hospodá ské správy a investi ní referent pan Mgr. Ji í Krutiš. NA SOU ASNÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH M STA NAJDETE NOV : Pravidla m sta Dolní Kounice k p id lování m stských byt P íloha. 1 žádost o p id lení bytu ve vlastnictví m sta Dolní Kounice P íloha. 2 kritéria hodnocení žádosti o p id lení bytu ve vlastnictví m sta Dolní Kounice Pravidla pro vydávání Dolnokounického zpravodaje P íloha. 1 tiskový zákon. 46/2000 Sb. ást první, paragrafy 7,8 a 9 P íloha. 2 Pravidla pro uve ej ování sd lení zastupitel v Dolnokounickém zpravodaji P íloha. 3 ceník inzerce pokra ování na str. 3 2

3 DUBEN 2015 ODPADY Od bude na sb rném dvo e zajišt n kontejner na ukládání biologického odpadu (rostlinného p vodu). Popelnice na biologický odpad, které mají ob ané zap j eny se rovn ž za nou vyvážet od Svoz sm sného komunálního odpadu (popelnice) Svoz biologického odpadu (zap j ené hn dé popelnice) tvrtek v lichém týdnu pátek v sudém týdnu UPOZORN NÍ OB AN M POPLATKY M stský ú ad Dolní Kounice odbor nan ní upozor uje ob any, že od 2. b ezna 2015 za al vybírat místní poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálního odpadu a místní poplatek ze ps. Výše poplatku je stejná jako v roce Osoba (trvale žijící v Dolních Kounicích) 470,- K Rekrea ní objekt, byt, d m 470,- K (bez trvalého pobytu) Pes (majitel d chodce) 100,- K Pes (v rodinném dom ) 300,- K Pes (v byt ) 600,- K Další pes zvýšení o 50 % Oba poplatky jsou splatné do tel ZIMNÍ ÚDRŽBA S ohledem na dlouhotrvající p íznivé po así byla k datu zrušena pohotovost zimní údržby. Nádoby s posypovým materiálem budou z ulic uklizeny v pr b hu dubna spolu s o išt ním ulic od zbývajícího posypového materiálu. ŽÁDOSTI O VE EJNOU PODPORU Z ROZPO TU M STA Na podatelnu m stského ú adu bylo podáno celkem 18 žádostí o p ísp vek z rozpo tu m sta. Žádosti podávaly zejména sportovní kluby, ostatní zájmová sdružení a církve. Žadatelé o p ísp vek Požadavky ástka schválená v rozpo tu na rok 2015 Sportovní oddíly K K Ostatní zájmové útvary K K Církve (na opravu památek) K K Žádosti ostatní K K CELKEM K K Poskytování dotací a uzav ení ve ejnoprávních smluv o jejich poskytnutí nad 50 tis. K bude projednáváno na nejbližším zasedání zastupitelstva m sta. Všechny uzav ené smlouvy pak budou, v souladu se zákonem, zve- ejn ny. ROZPO ET M STA DOLNÍ KOUNICE NA ROK 2015 VE STRU NOSTI O ekávané CELKOVÉ P ÍJMY Odhadované CELKOVÉ VÝDAJE Z toho nejv tší investice a opravy Rekonstrukce ul. Tovární (dokon eno v r. 2014, zaplaceno 2015) Rekonstrukce ul. Na Písku (realizace 2015, smlouva uzav ena) Sanace silnice a svahu na ul. Antonínská (odhad prvních zásah ) Projekt rekonstrukce ul. Jiráskova (dle smlouvy) Dokon ení zateplení školy (odhad) Ve ejné osv tlení ul. Strán (dle smluv) Zateplení m stského ú adu (dle smluv) SPLÁTKY ÚV R VÝSLEDEK Úbytek prost edk o Podrobný rozpo et bude umíst n na webu m sta. Pokud vás zajímá podrobn jší rozpo et m sta i v minulých letech, doporu uji webové stránky Na t chto stránkách je aplikace MONITOR zde je možné vyhledat si podrobný rozpo et jakékoliv obce v R od r do Dole na stránce jsou i rozklikávací varianty. Ing. Radka Formánková Rekonstrukce ulice Na Písku V únorovém vydání M sí ního zpravodaje byla zve ejn na informace, že rekonstrukce ulice Na Písku za ne za átkem m síce b ezna letošního roku. Na tuto akci však požaduje silni ní správní ú ad v Ivan icích stavební povolení. Podle smlouvy o dílo m ly být práce zahájeny již od , ale stavební povolení nebylo k tomuto datu ze strany bývalého vedení m sta vy ízeno. Proto se termín realizace posune o n kolik m síc. Stavební povolení se nyní vy izuje. Jak dlouho to bude trvat ješt není možné ur it. O pr b hu budu ob any informovat v dalším vydání Dolnokounického zpravodaje. Lumír Kone ný, místostarosta Územní plán Dne Zastupitelstvo m sta Dolní Kounice schválilo a vydalo Územní plán Dolní Kounice. Tento územní plán nabude ú innosti patnáctým dnem po vyv šení ve ejné vyhlášky. Nahlížení do ÚP bude možné po celou dobu vyv šení ve ejné vyhlášky na m stském ú ad (nejlépe po telefonické domluv na tel a nejlépe ve dnech Po, St hod hod) a na webových stránkách Lumír Kone ný, místostarosta 3

4 DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ Rekonstrukce městského úřadu Vážení spoluob ané, jak jste si zajisté všimli, probíhá na Masarykov nám stí na budov m stského ú adu pom rn rozsáhlá rekonstruk ní akce. Jedná se o celkové zateplení plášt budovy MÚ, v etn zateplení stropu (z p dního prostoru). Spole n s tímto dochází k vým n výplní veškerých stavebních otvor. Okna jsou plastová, spl ující tepelné parametry, požadované v rámci poskytnutých dotací ze PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ Slušnost, stejná práva i povinnosti nejen na schůzi Za átkem b ezna se uskute nila n kolikahodinová sch ze Zastupitelstva m sta Dolní Kounice. Sou ástí programu bylo mimo jiné i projednávání nejd ležit jších dokument Územního plánu a rozpo tu m sta. Sch ze byla bou livá. Kv li vulgaritám a neslušnému chování n kterých osob i zna n vypjatá. Sou asné vedení Dolních Kounic mohlo ob an m nabídnout lži, nadávky, urážky, fyzické útoky, populistické a klientelistické jednání ve prosp ch n kterých ob an a skupin. Mohlo nabídnout rozpo et, který myslí jen na jeden rok, ale nemyslí na budoucnost m sta a jeho ob an, nerespektování zákon této zem, obstrukce, svévolné chování nebo úmyslné opomíjení základních faktických údaj. Nebo jsme mohli lidem z tohoto krásného m sta nabídnout slušnost, stejná práva, ale i povinnosti pro všechny, stejné podmínky pro každého dle jasných pravidel, smysluplné investování pen z do rozvoje m sta, do ešení havarijních situací a vytvá ení rezerv pro podobné situace v budoucnosti, postup dle zákon (který m že být n kdy z pohledu laika nelogický a krkolomný), respekt a odpov dnost za fungování institucí ve m st. My jsme se již dávno rozhodli pro druhou variantu. Tu jsme vždy prosazovali, prosazujeme a prosazovat budeme. Zcela ur it se tento postup nebude jednotlivc m i n které skupin líbit. Ale my nezajiš ujeme chod m sta ve prosp ch jedné zájmové skupiny. My budujeme lepší fungování m sta PRO VŠECHNY OB ANY bez rozdílu. MUDr. Petr Fila, radní a zastupitel, Kounice pro všechny Státního fondu životního prost edí R. Sou asn budou vym n ny vstupní dve e, prob hne oprava plochy balkonu a revitalizace p vodního zábradlí. Štítové st ny, v souladu s projektem zadaným projek ní kancelá i inženýra Pelouška v Brn (vypracováno již v roce 2014), nebudou nad ímsou zateplovány. Ozdobné prvky fasády v pr elí budovy (pod ímsou) budou zachovány, stejn jako p vodní konstrukce (konzoly) balkonu. Zateplovací práce provádí dle výsledku výb rového ízení rma TRENON spol. s r.o. Rosice. Celá akce, dle odsouhlaseného harmonogramu a podmínek poskytnutí dotací ze SFŽP R, bude dokon ena nejpozd ji do Snahou provád cí rmy i m stského ú adu je zkrácení kone ného termínu. S pr b hem t chto prací docházelo, a v menší mí e bude i docházet nadále, k ur itému omezení provozu na m stském ú ad (zejména do asné uzav ení n kterých kancelá í). M stský ú ad se všem ob an m dodate n omlouvá za p ípadné problémy vzniklé v souvislosti s t mito pracemi a d kuje všem ob an m za pochopení této mimo ádné situace. Za M stský ú ad Dolní Kounice Referent hospodá ské správy Ji í Krutiš Zastupitelstvo ? Špatn zahraná tragikomická fraška bez režie. Zastupitelé za Kounice pro všechny a za M j domov svou drtiv ml ící v tšinou osmi hlas schválí rozpo et, aniž by krom starostky v d li, co je v n m skryto. N kolikrát opakovanou kamu ovanou argumentací starostky, že rozpo et se schvaluje na paragrafy, nevysv tlila, co se pod t mito paragrafy skrývá. Dvakrát jsem ji žádal p ed zastupitelstvem o dodání podrobného rozpo tu, marn. Podle zastupitel za Kounice pro všechny a M j domov, které p ipomínalo spíše špatn namalované ml ící kulisy, to ostatní zastupitelé nemusí v d t a ob ané už v bec. My jsme zasílali všem zastupitel m podrobný položkový rozpo et v ádném termínu 7 dn p ed konáním zastupitelstva, aby v d li co schvalují. To te není nutné. Te to ví pouze starostka (po posledním jednání zastupitelstva i o tom pochybuji). Takže se schválil rozpo et nejd ležit jší dokument roku, kde nevíme kolik pen z je ur eno na platy zam stnanc, na výpo etní techniku, za kolik pen z se opraví na silnicích výtluky, kolik bude d lat mezinárodní spolupráce, kolik poradenská innost, kolik ošatné pro oddávající, kolik a konkrétn, kterým církvím dáme p ísp vek apod. O samotném pr b hu sch ze rad ji poml et. Hlu ná a nechutná podpora pro paní starostku a spol. od n kolika komunist p ítomných v sále byla pouze ve stínu p evažujícího odporu od ostatních ob an k form, nekompetentnosti a dalším negativ m vedení sch ze. Snad zmínka vypovídající za vše. Místostarosta dá hlasovat a sám zapomene hlasovat. Nebo agresivní samozvaná p edsedkyn kulturní komise paní Schweizer, která už zjevn neudrží nervy na uzd, vytrhává ob anovi mikrofon z ruky, aby nemohl sd lit svoji v cnou p ipomínku v diskusi. To je demokracie v podání lidí, p ed kterými jsme vás varovali. Dle pokyn cenzury Redak ní rady upravené vyjád ení zastupitele za ODS Karla Zalaby 4

5 DUBEN 2015 NOVINKY Z DKM 4 /2015 Hodn vodom r na kalibraci Každý vodom r m ící prote ené množství studené vody, a už v soukromém vlastnictví nebo ve vlastnictví DKM Moravia a.s., musí být kalibrován (cejchován) dle zákona 345/2002 Sb. vždy po 6 letech. Tato kalibrace certi kovaným servisem zaru uje, že vodom r m í naprosto p esn odebírané množství vody. Bez platné kalibrace není možné uznat p ípadnou reklamaci ode tu vodom ru. Tento rok musí být kv li pravidelné kalibraci vym n no velmi velké množství vodom r zhruba 300 kus, což je tém t etina všech vodom r spravovaných DKM Moravia. P i takovém množství Vás prosíme o spolupráci. Vzhledem k chyb jícím nebo neaktuálním kontaktním údaj m, prosím pošlete nám em na nebo smskou na Vaši ovou adresu a aktuální telefonní íslo. Ob any, kterých se kalibrace vodom ru tento rok týká, budeme kontaktovat p es nebo telefon a domluvíme spole n vhodný termín vým ny vodom ru. Pokud domluva po telefonu nebo u nebude možná, protože tyto kontakty nemáme, nezbude nám jiná varianta než poslat dopis už s konkrétním datem vým ny vodom ru. Aktuálnost kontaktních údaj je d ležitá samoz ejm i pro ob any, kterých se vým na vodom ru tento rok netýká. Další vyú tování vodného a sto ného m žeme posílat již z našeho nového ú etního systému jednoduše i em. V dalších m sících Vám nabídneme možnost dostávat vyú tování spole n s papírovým také na nebo pouze na . Vyú tování v u znamená lepší dohledatelnost a archivaci starých dokument a je také daleko ohledupln jší k p írod. Zasláním osobních údaj souhlasíte se zpracováním osobních údaj a pro Vás i DKM Moravia a.s. vyplývají práva a povinnosti dle zákona o ochran osobních údaj íslo 101/2000 Sbírky. Plné zn ní na Záložní zdroj pitné vody a tvrdost vody Obec M l any schválila svým zastupitelstvem vybudování záložního zdroje pitné vody v k. ú. M l any. Postup bude následující: Jedná se v první fázi o vybudování pr zkumného hydrogeologického vrtu Akce je dotována Státním fondem životního prost edí z programu OPŽP Výše dotace na projekt je 90% uznatelných náklad. Sem pat í zhotovení projektové dokumentace (cca 3 000,-), podání žádosti o dotaci (cca ,-), realiza ní náklady vrtu a technický dozor investora (cca 7 000,-). Spoluú ast obce M l any je 10%. Hloubka vrtu se p edpokládá od 60 do 80 m (bude up esn no po geofyzikálním m ení lokality) Náklady realizace se pohybují p i hloubce 80 m cca do ,- K bude up esn no po zpracování projektu a položkového rozpo tu. Projekt zahrnuje provedení geofyzikálního m ení, vrtné práce, erpací zkoušky, odb ry a rozbory vody akreditovanou laborato í, zpracování záv re né zprávy s vyhodnocením výsledk a geodetické zam ení vrtu. Na základ výsledk rozbor vody je navržen další postup (p ipojení vrtu k soustav, územní a vodoprávní ízení, p ípadn navržená úprava kvality vody) P edpoklad podání žádosti o dotaci do konce února 2015 P edpoklad provedení vrtných prací a následných prací erven až íjen 2015 P edpoklad proplacení dotace SFŽP do p lky prosince 2015 P edpoklad legalizace a p ipojení vrtu dle rozhodnutí zastupitelstva obce, dá se stihnout do Je tu ur itá nad je, že voda z tohoto zdroje bude m k í. Pokud by to opravdu tak bylo, tak bychom mohli p íští rok míchat vodu z obou zdroj a tvrdost vody snížit. Toto by bylo nejjednodušší a nejlevn jší ešení z možných variant. Pro každý p ípad zárove poptáváme další dv technologie, které by tvrdost vody snížily. Propojení vodovod mezi obcemi M l any a Brat ice Jak jist víte, naše vodovodní sí provozovaná DKM Moravia a.s. zajiš uje dodávku vody pro obyvatele Dolních Kounic a M l an. Tuto naši samostatnou vodovodní sí zásobuje zdroj podzemní vody vrt v M l anech. V Dolních Kounicích na Ivan ické ulici je naše sí propojena se sítí Vodárenské akciové spole nosti a.s. Tento propoj slouží jako záloha a využíváme ho pouze v p ípad havárie, nap v dob havárie na ulici Benátky byl celý zbytek Kounic po dobu více jak 24 hodin zásobován prost ednictvím tohoto propoje. Tímto propojem jsou zálohovány dodávky vody pouze pro Dolní Kounice, M l any doposud zálohovány nebyly. V minulých m sících bylo zrealizováno další propojení nezávislých sítí naše sí byla propojena s vodovodem obce Brat ice. Toto propojení bude vzájemnou zálohou dodávky vody mezi obcemi M l any a Brat ice pro p ípad havárie nebo nutných servisních prací a sou asn bude sloužit jako dopl kový zdroj pitné vody pro Brat ice s plánovaným no ním odb rem cca 30 m 3 vody. Kapacita nyní používaného vrtu je pro tento dopl kový odb r dostate ná, takže obyvatel m Dolních Kounic a M l an nedostatek vody nehrozí. Pro všechny p ípady jsou již zaregistrovány další 4 záložní vrty, viz. p edchozí bod. Na za átku b ezna prob hla první provozní zkouška a po p lro ním zkušebním provozu by m lo být propojení na podzim 2015 zkolaudováno. Za vedení DKM Moravia a.s Radomil Vévoda, p edseda p edstavenstva, Jaroslav Novotný, len p edstavenstva, Petr Ko ara, len dozor í rady a Zden k Trecha, len dozor í rady Srde n Vás zveme v sobotu 25. dubna 2015 od 9.00 do na DEN OTEV ENÝCH DVE Í V ISTI CE ODPADNÍCH VOD isti ka se nachází na ulici Strán mezi Dolními Kounicemi a Pravlovem 5

6 DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ KULTURNÍ AKCE MĚSTA Městský a hasičský ples Ples zahájila starostka m sta spole n s panem Bruno N mcem. Dv krásná vystoupení p edvedl Tane ní klub Orion Oslavany. Kapela Fantazie z Moravského Krumlova hrála skv le ješt dlouho po p lnoci. Ob erstvení zajistili jako vždy hasi i. Ráda bych touto cestou pod kovala kounickým ženám, které pro návšt vníky upekly domácí cukroví i ob ma kv tiná stvím našeho m sta, která v novala kv tinovou výzdobu. Veliký dík pat í také len m Kulturní a organiza ní komise, kte í krásn vyzdobili sál. V íme, že se všem p ítomným ples líbil. N komu dokonce natolik, že na n m romanticky požádal svoji partnerku o ruku. Dagmar Schweizer za Kulturní a organiza ní komisi Na záv r bychom cht li pod kovat všem sponzor m, kte í p isp li do tomboly: A.T.G. Centrum spol. s r.o. APV- STAV DS Autodoprava Ryšavý Jind ich Autoservis Partl Autoservis Vacík Autoservis Zden k Trecha Chic, Martina Košková Dagmar Schweizer Elektro Bovist Emilie Hor áková potraviny Evate, Altik moravia s.r.o. Formánková R., Pyszková H. 6 Frog jazyková agentura s.r.o. Generali, Hájková V ra Holi ství Mašová Horálek, Nové Bránice Hotel Princ Hotel Vinum Coeli Hrbá ek David elektomontáže Jafra Janí ek a upa Kámen Zbraslav Komendová Alena Kone ný Lumír Konzervárna Tomek Krmela Ji í Kv tiny Nela Kv tiná ství Badinová Linda M rková Liteza Marcela Filová Martin St echa Masaryková Ladivslava Mašová Vladimíra MRS Dolní Kounice Myslivecké sdružení Rosa Coeli Novosadová Tereza Novosadovi Obuv ipera a syn Optika Bruno N mec, Ivan ice Optika Osi ka Osi ka Kamil Ott v sklep Ovoce zelenina Ková Papírnictví Dvo áková Paulíková Gabriela Permonium, Oslavany Pham Thi Bich Thao Renata echová Restaurace u Gottwald Restaurace u Šedého vlka Sattler Ladislav Sch zka 7.13 Špinar Karel Špinarová Stavebniny Trade Stola ství Hron Studio Lenka, Lenka K ivánková Tiskárna Indra, Indra Zden k Truhlá ství Novotný Ve erka Vy Nguyen Xuan Veronika Mina íková Vida Brno Vina ství Dva Duby s.r.o. Vina ství Forman a Forman Vina ství Jaroslav Macík Vina ství Korber Vina ství Musil Vina ství Nešp rek Vina ství Trp lka a Oulehla Vinné sklepy Rosa Coeli Vinné sklepy Slunský Záme nictví Bártl Zednictví Paulík Michal Zelenina Michálková Žikeš Petr

7 DUBEN 2015 NOVINKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY Nové knihy za m síc prosinec 2014, leden a únor Badinter, Elisabeth XY. O mužské identit Moody, Raymond Avery Život po ztrát 61 Naumann, Frank Kou it a z stat zdravý 613 Klemp, Kathrin Pry s tuky! 615 Tischer, Hildegard Blahodárná masáž celého t la 635 Hagenouw, Renate Malá jezírka pro zahradu a balkon Goede, Brigitte Orchideje 643/645 Schottová, Barbara Kuchyn - individuáln a prakticky za ízené 646 Francková, Zuzana Jak nabalit superkluka 67/68 Dietrich, Katharina Kouzlo korálk 67/68 Marková, Gabriela Pletení košík 67/68 Newman, Michelle Malování na látky 689 Koupelna a WC p estavba a modernizace 74 Prošková, Iva Sí ování Harrer, Heinrich Bílý pavouk Messner, Reinhold K2 914 Šmíd, Jan Obrázky z Korsiky 918 Farfánová Barriosová, Eva Peruánské obrázky 919 Kuli, Evžen U letectva je krásn. Austrálie B Cornwell, Patricia Poslední úto išt B Hr zová, Barbora Každý mrak má st íbrný okraj B Christie, Agatha Plavý k B Kubátová, Tá a Jedin Tereza B Kyzlinková, Marie Milena chce k lmu B Ludlum, Robert Soumrak Matarese 2. B Nachtmanová, Petra Lechtání rybi ek B Small, Bertrice Poslední d di ka 4. B Šindelá ová, Renata Rozcestí ve tm B Woodiwiss, Kathleen Erin Vlk a holubice M Francková, Zuzana Hra na lásku M Giff, Patricia Reilly Drs a ka Hollis M Hohlbein, Wolfgang Cesta na sever 4. M Honaker, Michael Pali ák a hrab n in duch M Hopkins, Cathy Sladké lži a ho ké pravdy 1. M Jansová, Veronika St ípky odvahy M Kabátová, Veronika Nová láska na obzoru 2. M Kabátová, Veronika Tenhle kluk je m j! 1. M Kadefors, Sara Samota ve dvou M Komendová, Jitka I bez Kláry mám spoustu pr švih 2. M Longinová, Helena Možná jsem víla... M McCombie, Karen Sestra co sv t nevid l M ehá ková, V ra Bezhlav do maléru M ehá ková, V ra Nemysli jen na kluky M ehá ková, V ra Stejn ho klofnu já M ehá ková, V ra Ten frajer bude m j! M ehá ková, V ra Ty jsi ale strašpytel, Mary! 1. M Ullrich, Hortense Nebu p ece blond! 4. MN 1 MN 1/3 MN 1/3 Junková, Šárka Daxelmüller, Christoph Holubkov, Dan Intimní ek aneb P epadla m puberta! Kouzelníci, arod jnice a magie Právní rádce pro holky i kluky MN 1/3 Kampwerth, Karin Tohle zvládneš MN 53 Arnold, Nick Pekelné zvuky MN 53 Arnold, Nick P íšerné sv tlo MN 53 Arnold, Nick Zabijácká energie MN 55 Huber, Hanke Hory MN 55 Lange, Harald Poušt MN 61 Krolupperová, Daniela Viropis aneb Jak bacit bacila MN 629 Braunburg, Rudolf Létání a vzduchoplavba MN 641 Stepanova, Iryna Pohošt ní s fantazií a vtipem MN 78 Marková, Ji ina Opera nás baví + CD ROM MN 793 Robinson, Richard Kouzelná v da MN Páleníková, Radka 908(437) Sláva nazdar výletu MN 94/99 Elsner, Hildegard Vikingové Tyto knihy p evážn nau né a pro d ti za tém ,- K nám darovala naše regionální knihovna v Ku imi, které bych tímto cht la velmi pod kovat. Také mi dovolte pod kovat všem tená m roku 2014 a hlavn t m dlouhodobým a i t m novým, kte í cesti ku do knihovny našli nejen v b eznu, m síci tená, kdy každý nov p ihlášený tená má registraci a p j ování na rok zdarma. D kuji také všem, kte í se ke knihám chovají vždy vzorn. Jana Ká erková, M stská knihovna Dolní Kounice SPOLKY A SPORTOVNÍ KLUBY Judo Dolní Kounice leden, únor 2015 Mládež Mladí judisté se v prvních dvou m sících roku zú astnili t ech turnaj, z kterých p ivezli n kolik cenných kov. Turnaj p ípravek v Brn Adam Jakš 1. místo Adam Kašparovský 1. místo Jan Kašparovský 1. místo Boris Vondruška 2. místo Tobiáš Vondruška 3. místo Turnaj p ípravek v Brn Adam Jakš 1. místo Adam Kašparovský 1. místo Jan Kašparovský 1. místo Velká cena Veselí nad Moravou Adam Kašparovský 2. místo Adam Bureš 3. místo Jan Kašparovský 3. místo pokra ování na str. 8 7

8 DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ Muži Družstvo muž si v Moravské lize pod vedením trenér Michala Sajaše a Lubomíra Sotulá e vede tradi n dob e. Tohoto turnaje se v roce 2015 ú astní 11 družstev z kraj Moravskoslezského, Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského a kraje Vyso ina. Všechna kola probíhají v Brn, v hale Vodova, ve dnech , , a Družstvo Dolních Kounic je v pr b žném po adí po prvním kole na p kném t etím míst za družstvem Baníku Ostrava a družstvem Hranic. Cílem trenér je dosáhnout stejného výsledku jako v roce 2013, kdy Dolní Kounice sout ž vyhrály. Stejn jako v minulých letech se tohoto projektu aktivn ú astní judisté sp ízn ného Univerzitního sportovního klubu USK Praha. V rámci mezinárodní spolupráce máme ve svém týmu rovn ž dva judisty z Indie, což pom že také k rozvoji jazykových dovedností našich len. Team (zleva naho e): Jind ich Turek, Rostislav Navrátil, David Gruna, Lubomír Sotulá, Michal Sajaš, Mat j Sedmidubský, Tomáš Knápek, Ashay Kwatra, Ram Rattan. Foto: Dan Šiška Fotbalový klub SK Dolní Kounice Družstvo mladší p ípravky se v rámci zimní p ípravy zú astnilo zimního halového turnaje v Žab icích. Na záv re ném turnaji obsadili krásné 3. místo. Rozlosování na jaro 2015 Muži A III. t. sk. A Dorost OP 16. Dolní Kounice M nín B :30 SO 16. Dolní Kounice RAFK/Opatovice :15 SO 17. Šlapanice B Dolní Kounice :30 SO 17. Podolí Dolní Kounice :30 SO 18. Dolní Kounice RAFK B :00 SO 18. Dolní Kounice O echov/želešice :45 SO 19. Opatovice Dolní Kounice :00 NE 19. Blažovice Dolní Kounice :45 NE 20. Dolní Kounice P ísnotice :30 SO 20. Dolní Kounice Oslavany :15 SO 21. T šany Dolní Kounice :30 NE 21. Dolní Kounice Pozo ice :15 SO 22. Dolní Kounice Blu ina :30 SO 22. Újezd Dolní Kounice :00 SO 23. Dolní Kounice Pozo ice :30 SO 23. Dolní Kounice Mor. Bránice :15 SO 24. Mokrá-Horákov Dolní Kounice :30 SO 24. Kupa ovice Dolní Kounice :15 NE 25. Dolní Kounice Prace :30 SO 25. Dolní Kounice Hrušovany :15 SO 26. Tvarožná Dolní Kounice :30 NE 26. Troubsko Dolní Kounice :30 SO 15. Vojkovice B Dolní Kounice :30 SO 15. M nín/blu ina Dolní Kounice :15 SO Muži B IV. t. sk. B Mladší p ípravka OP sk. B 13. Budkovice Dolní Kounice B :30 NE 12. Dolní Kounice Ivan ice :30 NE 14. Dolní Kounice B eznovice B :00 NE 13. RAFK Dolní Kounice :00 SO 15. Nová Ves Dolní Kounice B :00 SO 21. Dolní Kounice Troubsko :30 PÁ 16. Dolní Kounice B O echov B :00 NE 14. Dolní Kounice Žab ice :30 NE 17. Oslavany B Dolní Kounice B :30 NE 22. Vojkovice Dolní Kounice :30 PÁ 18. Dolní Kounice B St elice B :15 SO 15. Rosice A Dolní Kounice :30 NE 19. Dolní Kounice B Židlochovice :00 NE 16. Dolní Kounice Rosice B :45 SO 20. M l any Dolní Kounice B :30 NE 17. Dolní Kounice O echov :30 NE 21. Dolní Kounice B Hrušovany :00 NE 18. St elice Dolní Kounice :30 NE 22. Mod ice B Dolní Kounice B :30 NE 19. Dolní Kounice Pozo ice :30 NE 20. Mod ice Dolní Kounice :30 NE P ij te svou návšt vou povzbudit všechna naše družstva k lepším výkon m a také k návratu kvalitní kopané do Dolních Kounic, kterou si tu po dlouhých letech op t zasloužíme. Budeme se na vás t šit. Sportovní klub Dolní Kounice 8

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014

Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014 Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014 Místo: Restaurace Panský d m P ítomni: viz prezen ní listina Za átek: 15,30 hod Konec: 18,15 hod Návrh programu: 1. Schválení

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

PŘÍLOHY: APPENDICES:

PŘÍLOHY: APPENDICES: PŘÍLOHY: APPENDICES: č. 1 Účetní závěrka za rok 2013 No. 1 The 2013 Financial Statements č. 2 Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad MUPTX003KVJ0 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNA KA: 268/2015/VaŽP/D ÍSLO JEDNACÍ: M ÚP 2527/2015

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

AKTIVITY PRO D TI 2014/15 ZM NY VYHRAZENY! 8.1. 2015

AKTIVITY PRO D TI 2014/15 ZM NY VYHRAZENY! 8.1. 2015 VECKÝ KROUŽEK FLÉTNA, KLAVÍR, KYTARA DRAMATICKÝ KROUŽEK VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE KERAMIKA ZVÍDAVÉ MAKOVI KY KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ANGLI TINA PRO 1. A 2.T ÍDU ANGLI TINA PROFIENGLISH ANGLICKÁ KONVERZACE S MARKEM

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více