FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing."

Transkript

1 Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ Ing. Martin Prachař Ing. Maria Seifertová Liberec, 2004

2 Poděkování Děkuji Ing. Marii Seifertové, vedoucí odboru poradenství Úřadu práce v Liberci, která je spoluautorem pasáží týkajících se výběru uchazečů v evidenci ÚP. Její komentáře a připomínky pomohly lépe zacílit obsah materiálu pro dobré pochopení principů a výhod metody Job Rotation. 1

3 Předmluva Vážení, hlavním cílem metodik je seznámení s praktickým užitím a aplikací metody Job Rotation (překládáno jako rotace práce) projektu iniciativy EQUAL v podmínkách České republiky. Předkládané metodiky volně navazují na materiál JOB ROTATION - Nástroj podpory celoživotního vzdělávání a zaměstnanosti, EuroProfis Innovatin & Consulting, Praha Metodiky jsou zpracovány jako návodný materiál pro pracovníky úřadů práce a spolupracujících subjektů, např. vzdělávacích agentur, agentur zabezpečujících odbornou praxi uchazečů o zaměstnání atp. Metoda Job Rotation může při příslušných legislativních úpravách sloužit jako další nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. Jedná se o tři navazující materiály: 1. Flexibilní pracoviště výběr a příprava uchazečů v evidenci úřadu práce pro metodu Job Rotation rotace pracovníků 2. Monitoring řízené praxe 3. Následná podpora Při zpracování metodik se vycházelo z praktických zkušeností externí agentury, která v průběhu projektu spolupracovala s odborníky ÚP 1 při výběru vhodných uchazečů o zaměstnání, prováděla jejich přípravu, vzdělávání, umisťování na flexibilní pracoviště a monitorovala průběh řízené praxe. Jednotlivé části metodik byly konzultovány s pracovníky partnerského úřadu práce, kteří byli do projektu Job Rotation zapojeni. Některé pasáže, např. prezentace konkrétních obrazovek z programu OKpráce pro stanovení podmínek výběrů, byly do materiálu zařazeny na základě jejich požadavků. 1 ÚP úřad práce 2

4 1. Úvod do problematiky Cílem metodiky je představit metodu Job Rotation a její možné využití v práci s nezaměstnanými uchazeči o zaměstnání ve fázi jejich výběru a přípravy pro umístění na flexibilním pracovišti.. Metodika je strukturována do těchto základních kapitol: 1. Seznámení s metodou Job Rotation 2. Výběr a příprava uchazečů - obecně 3. Výběr a příprava uchazečů konkrétně 4. Následná podpora 5. Přílohy 6. Závěr 3

5 1.1 Flexibilní formy zaměstnávání v kontextu politiky trhu práce Aktivní politika trhu práce v souvislosti se změnami ve společnosti Budoucí Analfabet se nepozná podle toho, zda umí číst a psát, ale podle toho, zda se dokáže spolehlivě orientovat v dynamické rozporuplné realitě novodobého světa. A.Toffler Součástí státní politiky zaměstnanosti, která je zaměřena na trh práce a veřejné služby zaměstnanosti, je aktivní politika zaměstnanosti (APZ), jejímž cílem je napomáhat uchazečům o zaměstnání vrátit se zpátky do pracovního procesu. Účelem služeb zaměstnanosti je sladit poptávku a nabídku trhu práce. Praktické zkušenosti s aplikací metody Job Rotation ukazují, že by se mohla stát účinným nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti v podmínkách ČR. Tato metoda původně vznikla v Dánsku, kde byla v rámci pilotních projektů i úspěšně odzkoušena a poté se rozšířila i do ostatních států EU Požadavky trhu práce na flexibilitu Současná společnost spolu s rostoucími požadavky na flexibilitu pracovníků v průběhu jejich pracovní kariéry má dopady jak na stav nezaměstnanosti, tak i na strategie, které je nutno k překonání tohoto stavu volit. Jedná se především o rozsáhlou reformu vzdělávacích systémů rozvoj rekvalifikací a rozvoj aktivit služeb zaměstnanosti zaměřených na poznání situace na trhu práce včetně rozmachu pracovního poradenství Klíčové kompetence Vzhledem k neustálým a rychlým změnám v profesním a pracovním životě nemůže nikdo počítat s tím, že si uchová získanou odbornou kvalifikaci po celý život v nezměněné podobě. Dnes je daleko více nutné počítat s rychlými změnami a pružně na tyto změny reagovat. Andragog Dieter Mertens uvedl do odborné diskuse 4

6 pojem klíčové kompetence. Navrhl, aby se při školeních a vzdělávacích akcích k profesním znalostem a dovednostem obvyklého druhu navíc umožňovalo získání těchto kompetencí. Klíčové kompetence: přesahují stanovený rozsah pojmu kvalifikace v původním slova smyslu integrované schopnosti a dovednosti, které lze uplatňovat v rozmanitých profesích i v osobním životě odolávají změnám, přetrvávají, lze je použít v měnící se a změněné situaci usnadňují člověku proces celoživotního učení a pomáhají mu přizpůsobovat se novým podmínkám jsou často označovány jako přenositelné kompetence či dovednosti Patří mezi ně: komunikativní dovednosti, včetně znalosti cizích jazyků personální a interpersonální dovednosti schopnost řešit problémy a problémové situace schopnost využívat při řešení problémů matematických postupů schopnost využívat informační technologie, pracovat s informacemi Funkční gramotnost Původní význam slova gramotnost znamená dovednost číst a psát, získává se obvykle v počátečních ročnících školní docházky. Gramotnost se tradičně váže jen na mateřský jazyk, do základní gramotnosti se také zahrnují dovednosti základních početních úkonů. Ve vyspělých zemích dosahuje gramotnost obyvatelstva téměř 100%. Současná civilizace však klade na člověka řadu požadavků, které přesahují základní "trivium" - umět číst, psát a počítat. Takto rozšířená vybavenost člověka pro jeho uplatnění v životě se označuje jako funkční gramotnost. Produkuje se v průběhu celého života, neboť vše kolem nás se neustále mění a je to vlastně schopnost adaptovat se v měnících se podmínkách. 5

7 Funkční gramotnost je schopnost (dovednost, kompetence) orientovat se ve významných a důležitých informacích a úspěšně s nimi nakládat tak, abych dosáhl stanoveného cíle co nejrychleji a nejefektivněji Klíčové kompetence jsou podmínkou flexibilní pracovní síly Jednou ze základních podmínek pro implementaci metody Job Rotation do praxe je existence firemního vzdělávání, které ve svém důsledku vytváří volná místa pro náhradníky z řad uchazečů o zaměstnání. Účastníci v programu Job Rotation na jedné straně z řad zaměstnanců a na straně druhé z řad nezaměstnaných získávají znalosti a dovednosti předepsané v rámcovém programu školení s požadavkem, aby je ke konci studia ovládli na solidní úrovni. Vzhledem k neustálým proměnám, k nimž v daných povoláních dochází, je stejně tak nutné, aby navíc získali kvalifikace, jež by z nich učinily flexibilní a mobilní pracovníky, tj. měli by získat klíčové kompetence a zvýšit si tak svou funkční gramotnost. Ekonomická gramotnost Jazyková gramotnost Občanská gramotnost Informační gramotnost Gramotnost pro udržitelný rozvoj Obrázek 1 Oblasti gramotností 6

8 Ekonomická gramotnost - schopnost realizovat své znalosti a dovednosti v tržním hospodářství Jazyková gramotnost schopnost ovládání alespoň jednoho světového jazyka alespoň na komunikativní úrovni (orientace v mezinárodním měřítku) Informační gramotnost schopnost získávat za všech zdrojů informací klíčové znalosti pro svůj rozvoj Gramotnost pro udržitelný rozvoj - schopnost neustálého profesního rozvoje (formálního, neformálního, informálního vzdělávání) Představme si velkou budovu s řadou pokojů. Kdo chce do jednoho z nich vstoupit, je odkázán na ostatní, kteří mu otevírají pokoje příslušným klíčem. Lépe je na tom ten, kdo sám disponuje klíčem a otevírá si dveře sám. Nejlépe je však postaráno o toho, kdo by měl několik klíčů nebo dokonce jediným klíčem otevřel mnoho dveří nebo dokonce všechny dveře v budově. Jednak by toho nemusel s sebou mnoho nosit a jednak je schopen pohybovat se po celé budově. Proto tedy termín klíčové kompetence Hlavní cíle metody Job Rotation Metoda Job Rotation je inovativní nástroj v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, který zároveň podporuje aspekt celoživotního vzdělávání zaměstnanců. Její přednost spočívá v možnostech jejího přizpůsobení se konkrétním a specifickým podmínkám na lokálních trzích práce, konkrétním cílovým skupinám uchazečů o zaměstnání a požadavkům firem daného regionu. Myšlenka rotace pracovníků náhradníků je založena na řešení dočasné nepřítomnosti zaměstnance, popř. skupiny zaměstnanců. Vychází z předpokladu vytvoření volných pracovních míst ve firmách tím, že stálí pracovníci jsou na určitou dobu uvolňováni za účelem účasti na vzdělávacích aktivitách, popř. služební cesty, či mají absenci z důvodů nemoci. Na takto vytvořená uvolněná pracovní místa jsou dočasně (po dobu nepřítomnosti, která může trvat od jednoho týdne až po několik měsíců), zařazeni náhradníci. Tito náhradníci jsou evidovaní na úřadu práce jako uchazeči o 7

9 zaměstnání a jsou předem připraveni a vyškoleni k výkonu příslušných činností. V databázi jsou u uchazečů vedeny záznamy o vzdělání, znalostech a dovednostech, absolvovaných kurzech a průběhu praxe náhradníků. Tito náhradníci mají v díky dalším pracovním zkušenostem a dovednostem vyšší pravděpodobnost uplatnění se na trhu práce, v řadě případů pak i po návratu původních pracovníků získávají v podniku trvalé zaměstnání. Pokud tomu tak není, vrací se zpět do evidence ÚP. Metoda rotace práce je uplatnitelná jako miniprojekt již od jednoho zaměstnance až po projekty kombinující interní a externí rotaci s opakovanou náhradou v organizaci nebo mezi organizacemi v regionu. Může se jednat i o jiné formy sdílení práce, kdy náhradník pracuje místo dlouhodobě nemocného zaměstnance, nebo sdílí pracovní pozici se zaměstnancem pracujícím na částečný úvazek. Umístění na řízené praxi v konkrétní organizaci je pro uchazeče o zaměstnání výbornou příležitostí pro představení se zaměstnavateli v delším časovém úseku, kdy může svou osobností, kvalifikačními předpoklady, znalostmi, dovednostmi a schopnostmi zaujmout zaměstnavatele natolik, že na řízenou praxi plynule navazuje pracovní poměr Podpora celoživotního vzdělávání Vývoj nových technologií a změny ve společnosti během několika let mění technické vybavení pracovišť a v důsledku toho i požadavky kladené na pracovní sílu. Celoživotní učení v odborném vzdělávání se stalo nezbytností. Metoda Job Rotation dává příležitost pro odborné vzdělávání zaměstnanců v podnicích a pro zvyšování kvalifikace nezaměstnaných. Dobře vyškolený náhradník může dát příklad nejen stálým zaměstnanců, ale i majitelům firem, kteří se takto mohou poprvé setkat s novými metodami práce, postupy a s implementací nových znalostí. 8

10 Zvyšování konkurenceschopnosti firem regionu Celoživotní vzdělávání a rozvoj vlastních kvalifikačních strategií ve správně fungujících firmách je součástí politiky a svědčí o konkurenceschopnosti na trhu. Pomáhá redukovat ztráty a řešit problémy, které s sebou přináší zavádění nových technologií, zvyšuje kvalifikaci, angažovanost a loajalitu zaměstnanců. V podnicích roste potřeba provádět opatření specifická pro zvyšování a doplňování kvalifikace zaměstnanců. Využití proškolených pracovníků rotace se může stát jedním z nástrojů, jak na potřeby trhu reagovat a při absenci vlastních zaměstnanců (např. při proškolování zaměřeném na zavádění nových technologií) zabezpečit nutný chod daného provozu Zvyšování zaměstnatelnosti osob na trhu práce Účast nezaměstnaných v programu Job Rotation jim umožňuje snadnější přístup na trh práce, poskytuje jim základní i další vzdělávací příležitosti při budování pracovní kariéry. Zařazení na flexibilní pracoviště v rámci projektu rotace práce pomáhá nezaměstnaným k obnovení a upevnění sociálních a pracovních návyků, v neposlední řadě i k navázání dalších sociálních kontaktů, které jsou nutné při znovuzařazení se do pracovního procesu. 1.2 Princip rotace vzhledem k práci s uchazečem o zaměstnání Princip rotace na flexibilním pracovišti Základním principem metody Job Rotation je zastoupení řádného zaměstnance v době jeho nepřítomnosti na pracovišti (flexibilním pracovišti) řádně proškoleným náhradníkem z řad uchazečů o zaměstnání. 9

11 Zaměstnanci Plán požadovaného vzdělávání Účast na vzdělávacích programech Realizace při práci a vyšší šance na profesní vývoj Společné Stálé zaměstnání Nezaměstnaní Vzdělávací program/ umístění a výběr Práce ve firmě jako "náhradník nebo Lepší pracovní příležitosti na základě získané pracovní zkušenosti Obrázek 2 Princip rotace na flexibilním pracovišti Ze schématu jsou zřejmé dvě kategorie osob, které se metody JR 2 účastní: o zaměstnanci z praxe vyplývají zkušenosti nejen z rotace v rámci jednoho podniku, ale i ze spolupráce několika firem, kde zaměstnanci vykonávají při práci nejrůznější funkce. Hlavní výhodou je výměna zkušeností, možnost předložení alternativních způsobů řešení používaných v jiných firmách. Výhody pro zaměstnance: stávají se lépe kvalifikovanými, dokáží pracovat s novými technologiemi, mají tak větší šanci udržet si zaměstnání a nejsou tudíž ohrožováni jinými čerstvě kvalifikovanými osobami. 2 JR Job Rotation 10

12 Typy kvalifikací pro zaměstnance: specificky zaměřená kvalifikace spojená přímo s výkonem práce, např. svařování zlepšování obecných znalostí a dovedností pro úspěšný výkon práce, např. PC, jazyky rozvoj osobnosti, charakterových dovedností a osobního přístupu podmiňujícího dobrý výkon, tj. spolupráce v týmu, rozhodovací schopnost, přebírání zodpovědnosti o nezaměstnané osoby do procesu může být zařazen různý počet osob (od skupiny dvou osob jeden nezaměstnaný a jeden zaměstnanec až po skupiny několik set osob, kteří se procesu účastní najednou) Výhody pro nezaměstnané: přestávají být pasivními uživateli aktivní politiky zaměstnanosti, aktivizují se v cílených kurzech, jsou něčím zaměstnáni, čímž posilují sociální návyky účast na vzdělávacích programech zvyšuje jejich kvalifikaci při procesu rotace mají možnost představení se potencionálnímu zaměstnavateli v delším časovém období, může vzniknout dohoda o stálém zaměstnání ti, kteří se touto formou nezaměstnají, jsou zařazeni zpět do databáze banky práce jako dobře kvalifikovaní pracovníci 11

13 1.2.2 Princip rotace se zaměřením na uchazeče o zaměstnání Uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce při zařazení do metody rotace práce prochází aktivitami dle následujícího plánu: Uchazeč o zaměstnání Stálé zaměstnání v této nebo v jiné firmě Vytypování a absolvování vzdělávacího programu Práce ve firmě jako náhradník nebo ANO Je nutné další vzdělávání? Lepší pracovní příležitost na základě získané pracovní zkušenosti Databáze volných sil NE Obrázek 3 Princip rotace práce se zaměřením na uchazeče 12

14 1.2.3 Výhody, které rotace přináší vzhledem k občanům v registru ÚP Metoda Job Rotation je dobře použitelná pro uchazeče o zaměstnání v evidenci úřadů práce. V případě nutnosti jsou okamžitě k dispozici, nástup do zaměstnání jako náhradník může proběhnout téměř ze dne na den a v dobře fungujícím systému jsou na danou pracovní pozici připraveni. Než se z řadového uchazeče o zaměstnání stane klient vhodný pro zařazení do databáze Job Rotation, je nezbytné, aby tato osoba prošla přípravou v těchto oblastech: seznámení s metodou flexibilního pracoviště (s klady a zápory) dle vydefinování a popsání profesní profilu nutného pro flexibilní pracoviště se v přípravě uchazeče postupuje dle plánu v kapitole

15 2. Výběr a příprava uchazečů obecná část 2.1 Charakteristika uchazečů o zaměstnání Do evidence na úřadu práce jsou klienti zařazováni při splnění podmínek stanovených zákony, každý klient však vstupuje s jinými představami o budování své další kariéry. Čím kvalitnější bude znalost problémů a osobnostního potenciálu jednotlivých klientů, tím cílenější může být následná práce s nimi. Základní rozdělení klientů v evidenci ÚP lze provést následovně: a) klienti, kteří se dovedou samostatně orientovat na trhu práce s využitím všech zdrojů při hledání zaměstnání, jsou uplatnitelní bez použití nástrojů APZ, jde o aktivní a cílevědomé uchazeče b) klienti, kteří mají dobré předpoklady pro uplatnění z hlediska kvalifikačních předpokladů, ale je nutné pomoci jim k samostatné orientaci na trhu práce c) klienti vyžadující systematickou práci jednak v rámci úřadu práce, ale také s pomocí speciálního poradenství (popř. i externích firem), mají zdravotní problémy, nedostatečné vzdělání atp.. Tyto problémy lze řešit pomocí nástrojů APZ rekvalifikace, bilanční diagnostika, motivační a aktivizační programy, stáže, dotace d) klienti, kteří jsou téměř nezaměstnatelní, mají osobní (i osobnostní), zdravotní či jiné problémy, které nelze v rámci úřadu práce řešit a je nutné spolupracovat s institucemi mimo úřad práce e) zvláštní skupina klientů, kteří jsou v evidenci kvůli zdravotnímu a sociálnímu pojištění, hledání práce pouze předstírají 14

16 2.1.1 Vhodnost pro metodu Job Rotation Pro metodu JOB ROTATION jsou vhodní klienti skupiny b) a c). Obě skupiny jsou dostatečně motivované pro opětovné zařazení se do pracovního procesu, mají osobnostní i přiměřené pracovní předpoklady pro to stát se náhradníkem v dané firmě a je u nich nižší pravděpodobnost selhání v náhradním zaměstnání. Potřebují však poradenské vedení, protože bez toho nejsou schopni si sami najít pracovní uplatnění. Proto je poradenství během procesu přípravy cíleně zaměřeno na další posílení výše uvedených kladů Rizikové skupiny obecně Klienti vstupující na trh práce jsou determinováni mnoha parametry (dle mezinárodních úmluv je většina z nich diskriminačních): stupeň dosaženého vzdělání umístitelnost profese na trhu práce věk délka praxe délka nezaměstnanosti sociální kontakty a znalost prostředí regionálního trhu práce bydliště (resp. dojíždění) zdravotní stav pohlaví děti příslušnost k určitému etniku, barva pleti zkušenosti nabyté v minulosti, které se dají využít i v jiném zaměstnání, na jiném pracovišti Každý z těchto parametrů představuje rizikovou skupinu, neboť právě některý z nich, popř. jejich kombinace, způsobily, že klient ztratil, resp. vůbec nenašel zaměstnání a je v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Výše uvedené položky jsou považovány i za parametry při výběru uchazečů do programů aktivní politiky zaměstnanosti. 15

17 Váha jednotlivých parametrů pro výběr do určitého projektu Stupeň dosaženého vzdělání Pro účast v rekvalifikačních kurzech se v praxi osvědčilo sestavovat skupiny uchazečů se stejným stupněm vzdělání, popř. s rozdílem jednoho stupně. Při větším rozdílu může být narušena spolupráce jednotlivých členů skupiny, pro dynamiku práce je nutná psychická pohoda a vstřícnost každého člena. Speciální skupinou při respektování tohoto parametru jsou uchazeči bez vzdělání. Umístitelnost profese na trhu práce Profese získaná studiem v rámci vzdělávacího procesu není pro absolvování rekvalifikací určujícím parametrem. Naopak může být podněcujícím prvkem ke skupinovým diskusím o zkušenostech z jednotlivých oblastí lidských činností. V současné době je kladen stále větší důraz na neformální vzdělání, kdy člověk pohybující se na trhu práce využívá k získání zaměstnání přenositelné kompetence. Profesní zaměření je však nutné zohledňovat při výběru do specifických rekvalifikací, prohlubující znalosti klientů, např. ovládání vysokozdvižných vozíků, kurzy zaměřené na zpracování dokumentace pro zavádění jakosti dle norem ISO atp. Věk Doporučujeme vybírat věkově homogenní skupiny, existující nabídky rekvalifikačních kurzů jsou přímo typově zaměřeny na práci se skupinami např. mladých lidí do 25 let, kdy i struktura jednotlivých aktivit odpovídá úrovni dosažených zkušeností a dovedností. Ve skupinách s věkově nízkým průměrem jsou zařazeny především tréninkové aktivity, většina z frekventantů se teprve připravuje na reálné situace. Naopak skupiny účastníků s vyšším věkem často hovoří o již prožitých situacích, za pomoci školitele se analyzují postupy zaměstnavatelů i uchazečů ve výběrových řízeních. Vedení skupin s vyšším věkovým průměrem jsou značně náročnější na osobu lektora - poradce. U těchto klientů často dochází ke kombinaci několika rizikových faktorů a většinou jsou nuceni řešit i osobní problémy související se stavem nezaměstnanosti. 16

18 Délka praxe Do značné míry souvisí s věkem uchazečů, i když existují výjimky v podobě maminek po mateřské dovolené, které např. ve 30 letech nemají žádnou praxi, celý čas dosud strávily s výchovou dětí. Příklad skupin: nehomogenní skupina, kde členové skupiny s delší praxí mohou předávat své zkušenosti druhým a naopak čerpat nové znalosti od mladších kolegů homogenní skupina, s podobnou délkou praxe, ale pracovními zkušenostmi z různých oblastí Délka nezaměstnanosti Délka nezaměstnanosti je důležitým parametrem, který jednoznačně ovlivňuje aktivitu nezaměstnaných, viz kapitola Čím déle je člověk v evidenci na úřadu práce, tím klesá jeho aktivita, ochota a motivace pro hledání zaměstnání. Nastupuje fatalismus a přizpůsobení se dané situaci, omezení životních potřeb a v neposlední řadě dochází k využívání všech dostupných zdrojů financování, včetně nelegálních. Každý nezaměstnaný má ze zákona možnost bezplatně využívat všech služeb úřadu práce, bohužel se často veškerá aktivita sestává pouze ze schůzek se zprostředkovatelem, který má omezenou nabídku volných míst. Obecně řečeno: čím déle jsou lidé bez zaměstnání, tím menší mají naději práci opět nalézt. Sociální kontakty a znalost prostředí regionálního trhu práce Tento nehmatatelný parametr hraje důležitou úlohu při hledání zaměstnání, sociální kontakty patří mezi nejvyužívanější informační kanály při hledání zaměstnání a znalost prostředí pomáhá při orientaci na trhu práce. Např. při přestěhování je nezaměstnaný v novém prostředí ochuzen o cenný zdroj informací o nabídce volných pracovních míst od známých a přátel. Zde nastupuje právě úřad práce a jeho nástroje APZ. Účastí klienta při některé z aktivit ÚP dochází k navazování nových sociálních kontaktů a vytváření informačních toků nejen ze strany lektorů, ale především mezi klienty navzájem. 17

19 Bydliště Tento parametr je určující především pro získání nového zaměstnání a ochotu cestovat za prací. Pro zařazení do rekvalifikačních kurzů by neměl být omezující, navíc klienti mají náklady na dojíždění hrazeny úřadem práce. Zdravotní stav Míra omezení, která vyplývá z druhu a závažnosti zdravotního postižení, mnohdy limituje občana se změněnou pracovní schopností v možnostech výkonů některých pracovních činností. Často se u těchto klientů objevuje psychická bariéra vyplývající z daného handicapu, někdy také nízká motivace vzhledem k zabezpečení potřeb sociálními dávkami, které občana nenutí k nástupu do zaměstnání. Přetrvávají předsudky a zvyklosti z minulého režimu, kdy byli tito lidé zaměstnáváni ve specializovaných (pro tyto osoby určených zařízeních) a přítomnost na volném trhu práce dosud budí nedůvěru. Velkým problémem u těchto klientů bývá i nízká pracovní kvalifikace, neboť vzdělávací nabídka pro tyto občany byla a je i dosud omezená. Ze zkušeností doporučujeme vytvářet homogenní skupiny občanů se ZPS, i s různým druhem postižení, neboť se jim takto dostane kvalitnější servis ze strany lektora - poradce. Často jsou kurzy organizovány přímo pro tyto skupiny, kde jim jsou předávány cílené informace, např. o možnostech zvýhodnění zaměstnavatelů, dotacích na vytvářená pracovní místa pro občany se zdravotním postižením atp. V neposlední řadě je zde kolektivní aspekt, kdy sami postižení s tendencemi sebelítosti vidí ostatní členy skupiny a necítí se vyčleněni z populace, která zdravotní problémy nemá. Pohlaví V případě výběru do nespecifických rekvalifikací je vhodné vytvářet smíšené skupiny, u takovýchto skupin je zřejmá vyšší pracovní dynamika. Všeobecně však převažuje vyšší zájem žen o takovéto aktivity. 18

20 Děti Dle zákona se do evidence na úřad práce může přihlásit osoba, která chce a může pracovat, tzn. mmj. i to, že má v klasické pracovní době postaráno o potomky. Z toho důvodu by množství a věk dětí nemělo být limitujícím pro výběr do vhodného rekvalifikačního kurzu. Zvláštní skupinu tvoří ženy po mateřské dovolené, které vykazují následující omezení: - požadavek zkrácené pracovní doby - omezená možnost dojíždění do zaměstnání - ztráta kvalifikace z důvodů absence na trhu práce - možnost absencí z důvodů nemoci dítěte - problémy s orientací na trhu práce - vyšší závislost na úřadu práce Příslušnost k etniku Jeden z nejproblematičtějších parametrů pro výběr do rekvalifikačního kurzu, neboť se jedná především o romské občany. Ti se v převážné míře v evidenci na úřadu práce ke své národnosti nehlásí a je i protizákonné si u takovýchto klientů dělat jakékoliv poznámky. Až na výjimky jsou to osoby, které nemají žádné vzdělání, mohou se uplatnit pouze na sekundárním pracovním trhu v pomocných profesích. Homogenní skupina z těchto klientů vyžaduje extrémně silnou osobnost lektora - poradce s velkou formální autoritou, úspěšnost takovýchto nespecifických kurzů je nízká. V kombinaci s jejich nízkou pracovní motivací jsou většinou těžce uplatnitelní. Pokud se naskytne jedinec, který by byl vhodným klientem pro rekvalifikaci, je dobré jej zařadit do nehomogenní skupiny, kde dojde k potlačení přirozených i společností vypěstovaných stereotypů. 19

21 2.1.3 Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání Skupiny uchazečů o zaměstnání s potřebou zvýšené péče při zprostředkování zaměstnání jsou v Zákonu o zaměstnanosti definovány následovně: Při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují. Jsou to zejména a) fyzické osoby se zdravotním postižením ( 67), b) fyzické osoby do 25 let věku, c) absolventi vysokých škol po dobu dvou let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku, d) těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu, e) fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku, f) fyzické osoby starší 50 let věku, g) fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců, h) fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc; těmito osobami se rozumí zejména fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech, nebo které v nich žijí, fyzické osoby společensky nepřizpůsobené, fyzické osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody a fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Při dobře sestaveném plánu lze do metody rotace práce zapojit i výše uvedené uchazeče o zaměstnání. 20

22 2.2 Požadavky zaměstnavatele a monitoring trhu práce Cílená komunikace se zaměstnavateli metody aktivního nabízení náhradníků zaměstnavatelům Z rozhodnutí jednotlivých úřadů práce o aplikaci metody Job Rotation v místních podmínkách vyplývají i odpovědnosti pověřených pracovníků za jednotlivé etapy. Pro dosažení stanovených cílů je vhodná spolupráce všech oddělení pro zajištění uceleného systému informačních toků. Oslovení zaměstnavatelů mohou provádět: 1) pracovníci trhu práce (aktivní politiky zaměstnanosti), kteří jsou ve stálém kontaktu se zaměstnavateli z popisů svých pracovních funkcí, při nahlašování volných míst zaměstnavateli zjišťují možnosti uplatnění náhradníků v dané firmě, zjištěná data zadávají do systému OKpráce 2) vedení úřadu práce a pracovníci oddělení poradenství v širší mediální podobě, tzn. prezentace metody Job Rotation v regionálním a místním tisku, osobní prezentací na akcích zaměstnavatelů, hospodářských komor atp. 3) pracovníci vzdělávacích institucí, které provádějí vzdělávání náhradníků 4) poučení připravení náhradníci, kteří se aktivně sami ucházejí o zaměstnání V současné době neexistuje povinnost zaměstnavatelů hlásit dočasně neobsazená volná místa. O této možnosti často ani zaměstnavatelé nevědí, proto je nezbytně nutná větší propagace metod rotace práce na široké veřejnosti. 21

23 2.2.2 Stanovení požadavků zaměstnavateli na profesní profil náhradníka Při komunikaci se zaměstnavateli a stanovování požadavků na profesní profil náhradníků je důležité, aby pověřený pracovník, který má informace získat, zjistil co nejvíce specifikací, které jsou na danou pracovní pozici požadovány. Zvýší se tak pravděpodobnost, že : A) vytypovaný náhradník bude svými kvalifikačními předpoklady vyhovovat dané pracovní pozici B) náhradník bude schopen na pracovní pozici uplatnit své předcházející zkušenosti a dovednosti a zaujme zaměstnavatele pro pokračování pracovního poměru C) samotný náhradník bude v procesu spokojený Jako pomůcku zde uvádíme kontrolní list, dle kterého je možné postupovat při popisu pracovní pozice a požadavků zaměstnavatele na profil náhradníka: KONTROLNÍ LIST PRO STANOVENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELEM NA PROFESNÍ PROFIL NÁHRADNÍKA stupeň dosaženého vzdělání (VYU, MT, Bc., VŠ ) zaměření obor doplňující vzdělání požadovaná praxe v oboru další výcvik (bezpečnost práce, znalost norem, řidičská oprávnění ) 22

24 další znalosti a dovednosti zodpovědnost v rámci pracovních povinností jazykové znalosti práce na PC pohlaví MUŽ ŽENA ZPS ANO NE fyzické dispozice (síla, manuální zručnost, vzhled ) pracovní doba dojíždění, cestování požadovaný termín nástupu možnost získání pracovního poměru Obrázek 4 Kontrolní list pro stanovení požadavků zaměstnavatelem Po stanovení požadavků zaměstnavatelem na profesní profil uchazeče, popř. více uchazečů, dojde k výběru vhodných klientů s využitím systému OKpráce. Následuje motivační schůzka s klienty, kde je jim metoda Job Rotation představena, vysvětlen průběh a podmínky absolvování kurzů a umístění na náhradním pracovišti. Pokud se vstupem do programu souhlasí, je sepsána Dohoda o rekvalifikaci. Dle požadavků zaměstnavatele jsou vřazovány diagnostické metody, nespecifické a specifické rekvalifikace. Pokud zaměstnavatel žádný další požadavek na kvalifikační předpoklady náhradníka nestanoví, tento nastupuje přímo na flexibilní pracoviště. 23

25 Schéma práce s uchazečem při stanovení požadavků na profesní profil zaměstnavatelem: Zaměstnavatel stanoví požadavky na profesní profil uchazeče Výběr uchazečů s využitím systému OKpráce Dle dohody se zaměstnavatelem se vřazují diagnostické metody Cílená rekvalifikace Přímý nástup na FP (není nutná rekvalifikace) Nástup na FP Obrázek 5 Postup při stanovení požadavků na profesní profil uchazeče Příprava náhradníků vycházející z monitoringu trhu práce Příprava náhradníků vychází: z dlouhodobých a krátkodobých prognóz o vývoji regionálního trhu práce z analýz rozvoje průmyslových a obchodních zón z analýzy potřeb trhu práce v souvislosti s vývojem nových technologií, z požadavků zavádění norem, či zákonných požadavků 24

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

PROJEKTY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ ZAMĚŘENÉ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

PROJEKTY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ ZAMĚŘENÉ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI Příloha č. 3: Základní informace o projektech nejvýznamnějších subjektů str. 1 PROJEKTY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ ZAMĚŘENÉ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ 1) Hodnocení kvality vzdělávání

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Aktuální úkoly na trhu práce

Aktuální úkoly na trhu práce Aktuální úkoly na trhu práce Ing. Jan Marek Ministerstvo práce a sociálních věcí náměstek pro zaměstnanost AIVD 20.11.2014 Obsah vystoupení 1. Základní problémy na trhu práce v ČR 2. Strategie rozvoje

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV 25 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV Zahájení projektu 1.5.2011 Ukončení projektu 31.12.2013 Obsah, charakteristika projektu

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE 1. Projekt Návrat do práce Projekt Návrat do práce - podpora znevýhodněných osob z odlišného sociokulturního prostředí a osob po výkonu trestu odnětí

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku Úřad práce v Mostě Náš region Most REGION MOST - charakteristika rozloha regionu: 467 km2 počet obyvatel regionu: 116 685 městské obyvatelstvo:

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti TISKOVÁ ZPRÁVA 10. října 2005 PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Společnost Sodexho Pass Česká Republika, a.s., ve spolupráci s úřady práce ve Znojmě, Vyškově a Hodoníně a s Ministerstvem

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 14. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Vaše účast v projektu

Vaše účast v projektu Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Výběrové řízení v praxi PER Personální management

Výběrové řízení v praxi PER Personální management Výběrové řízení v praxi PER Personální management Bc. DRÁBEK Drahomír 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod 1. Nábor pracovníků. 3 1.1. Výběr zdrojů náboru a komunikačních

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity

Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity Bc. Simona Faberová;Lucie Kadlecová;Bc. Barbora Koldová; Mgr. Aneta Langrová; Mgr. Markéta Mlezivová; PhDr. Iva Poláčková Šolcová,PhD.;PhDr.

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Alternativní nebo normální?

Alternativní nebo normální? Alternativní nebo normální? Koordinace nestandardních úvazků ve standardní organizaci Evropský Sociální Fond Cesta domů,2010 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OPPA- zastavení, reflexe, inspirace

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Nápadník: Sborník námětů pro realizaci individuálních akčních plánů

Nápadník: Sborník námětů pro realizaci individuálních akčních plánů Nápadník: Sborník námětů pro realizaci individuálních akčních plánů Projekt výzkumu MPSV č. HR182/09: Aplikace individuálních akčních plánů ve službách zaměstnanosti ČR Samostatná příloha č. 3 Ing. Zuzana

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

ANNA KK, o. s. Závodní 353/88, budova B/127, 360 05 Karlovy Vary

ANNA KK, o. s. Závodní 353/88, budova B/127, 360 05 Karlovy Vary Strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 Karlovarský kraj Obsah Úvod... 3 Oblasti strategie... 3 Celoživotní učení... 4 Zdravé stárnutí... 5 Pracovní podmínky - agemanagement,

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více