Materiál ke cvičením - SQL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Materiál ke cvičením - SQL"

Transkript

1 Materiál ke cvičením - 1. Stručná syntaxe vybraných příkazů jazyka (detailní syntaxe příkazů je uvedena on-line manuálech přístupných z prostředí sítě VŠE) SELECT výběr a zobrazení hodnot z databáze: SELECT [ALL DISTINCT] {* {název sloupce výraz } [AS název] [,název sloupce [AS název],...] } FROM klausule [WHERE klausule] [GROUP BY klausule] [HAVING klausule] [ORDER BY klausule] FROM: název tabulky resp. view (tabulek) pro výběr klausule = {název-relace [alias-název]} [,..] WHERE: jedna či více výběrových podmínek spojených logickými operátory AND resp. OR : klausule = výraz1 relační-operátor výraz2 test (ne)rovnosti hodnoty výrazu1 a výrazu2 = výraz1 [NOT] BETWEEN výraz2 AND výraz3 test na interval vymezený hodnotami výrazů 2 a 3 = název-sloupce IS [NOT] NULL test na (ne)určenou hodnotu = název-atributu [NOT] LIKE "řetězec" [ESCAPE "znak"] test (ne)existence řetězce = výraz [NOT] IN {výčet-hodnot vnořený příkaz SELECT} test (ne)rovnosti výrazu s hodnotami z výčtu-hodnot či hodnotami vrácenými vnořeným příkazem SELECT, hodnoty ve výčtu oddělit čárkou, znakové hodnoty uvést v apostrofech - GROUP BY: určení skupiny a případné výběrové podmínky pro skupinu klausule = výčet-sloupců [HAVING výběrová podmínka] - ORDER BY: určení kritéria pro řazení řádků výstupní tabulky klausule = {{výčet-sloupců poř.číslo} [ASC DESC]} [,...] Agregační funkce - odvození agregovaných hodnot: AVG ([DISTINCT] x) průměr hodnot výrazu x MAX ([DISTINCT] x) maximální hodnota výrazu x MIN ([DISTINCT] x) miminální hodnota výrazu x SUM ([DISTINCT] x) součet hodnot výrazu x COUNT (DISTINCT x) počet různých hodnot atributu x COUNT(*) počet všech hodnot klausule DISTINCT eliminuje před odvozením duplicitní hodnoty výrazu x KIT VŠE 1

2 Syntaxe vnořených příkazů SELECT:...WHERE výraz [NOT] IN (vnořený SELECT příkaz)...where [NOT] EXISTS (vnořený SELECT příkaz)...where výraz operátor {ALL ANY SOME} (vnořený SELECT příkaz) Syntaxe příkazu SELECT pro sjednocení (UNION): SELECT příkaz UNION [ALL] SELECT příkaz... ORDER BY celé číslo [ASC DESC] INSERT vložení nového řádku do definované tabulky: INSERT INTO název-tabulky [(výčet-sloupců)] {{VALUES (výčet-hodnot)} SELECTpříkaz} UPDATE aktualizace hodnot v řádcích: UPDATE název-tabulky SET název-sloupce = výraz [,...] [WHERE klausule] 1) 1) viz klausule Where v popisu syntaxe SELECT příkazu DELETE zrušení řádků v tabulce: DELETE FROM název-tabulky [WHERE klausule] CREATE TABLE definice struktury tabulky: CREATE TABLE název-tabulky ({název-sloupce datový-typ [NOT NULL [UNIQUE] ] }[,...]) Přípustné datové typy v databázovém systému ORACLE: CHAR (n) Řetězec znaků o pevné délce n VARCHAR2(n) Řetězec znaků o proměnlivé délce. Maximální délka je n. NUMBER(m,n) LONG DATE RAW (n) LONGRAW ROWID Číslo s m číslicemi celkem a n číslicemi po desetinné tečce Řetězec znaků proměnné délky Údaj pevné délky obsahující datum a čas Binární data proměnné délky se zadanou maximální délkou a, vážící se k jednomu řádku tabulky Binární data proměnné délky vážící se k jednomu řádku tabulky (bez deklarace omezení délky) Binární údaj představující adresu řádku Mapování datových typů databázového systému ORACLE na datové typy definované ANSI ANSI CHARACTER (n), CHAR (n) NUMERIC(m,n), DECIMAL(m,n), DEC(m,n) INTEGER, INT, SMALLINT FLOAT(n), REAL, DOUBLE PRECISION CHARACTER VARYING(n), CHAR VARYING(n) ORACLE CHAR (n) NUMBER(m,n) NUMBER(38) NUMBER VARCHAR2(n) KIT VŠE 2

3 ALTER TABLE změna struktury tabulky (přidání či zrušení sloupce) ALTER TABLE název-tabulky {ADD COLUMN název-sloupce datový_typ [NOT NULL [UNIQUE]] DROP COLUMN název-sloupce} DROP TABLE zrušení tabulky: DROP TABLE název-tabulky GRANT přidělení přístupového práva pro práci s tabulkou: GRANT {ALL [PRIVILEGES] {SELECT INSERT DELETE {UPDATE [(výčet-sloupců)]} }[,..]} ON název-tabulky TO {výčet-uživatelů PUBLIC} [WITH GRANT OPTION] REVOKE odejmutí přístupového práva pro práci s tabulkou: REVOKE {ALL [PRIVILEGES] {SELECT INSERT DELETE {UPDATE [(výčetsloupců)]} }[,..]} ON název-tabulky FROM {výčet-uživatelů PUBLIC} CREATE INDEX definice indexu: CREATE [UNIQUE] INDEX název-indexu ON název-tabulky (výčet-sloupců) DROP INDEX zrušení indexu DROP INDEX název-indexu 2. Způsob přihlášení V Menu na ploše složka ORACLE / Oracle - OraHome92/ Application Development /program Worksheet Uživatelské jméno: heslo: Service: student sql oracle9 KIT VŠE 3

4 3. Zadání příkladů k procvičení jazyka : Provádějte "simulaci" zadávaných dotazů. Zobrazený výsledek každého dotazu porovnejte s výsledkem, který si sami odvodíte z výpisu obsahu cvičné databáze v tomto materiálu. Jen tak se přesvědčíte, že jste dotaz formulovali správně! Select* from zam; Select* from oddel; Select distinct titul from zam; select distinct os_cis, 'pan/paní', titul, jmeno from zam; 1. Zjistěte, zda obsah všech definovaných tabulek koresponduje s předloženým výpisem. Případné odchylky si ve výpisu opravte. 2. Provedťe kartézský součin tabulek zaměstnanců a úkolů (nemá vypovídací schopnost). Zjistěte: 4. Jména a funkce všech zaměstnanců. 5. Názvy oddělení dané firmy. 6. Popisy všech uložených úkolů. 7. V jakých možných funkcích pracují zaměstnanci dané firmy (vypište tak, aby se funkce ve výpisu neopakovaly). 8. Jaké se vyskytují tituly zaměstnanců (vyypište tak, aby se tituly ve výpisu neopakovaly). 9. Pro každého zaměstnance měsíční a roční výši platu. 1. Výši platu každého zaměstnance v případě odměny ve výši 6,- 11. Pro každého zaměstnance stávající výši platu a výši platu v případě 2% valorizace. 12. Vypište obsah tabulky zaměstnanců tak, aby měl následující formu: Pan TITUL JMENO pracuje v oddělení č.cislo ODDELENI 13. Pro všechny zaměstnance výši denní mzdy (počítejte s 22 pracovními dny). 14. Výši ročního platu každého ze zaměstnanců, v případě, že dostane každý měsíc valorizaci 1,- Kčs. 15. Výši ročního platu každého ze zaměstnanců, v případě, že dostane 13. plat ve výši 5,- Kčs. 16. Platy vyplácené v jednotlivých odděleních (tak, aby se ve výpisu neopakovaly). Select distinct plat, cis_odd from zam order by cis_odd; 17. Pro každého zaměstnance název oddělení, ve kterém pracuje. Select os_cis, jmeno, oddel.nazev from zam, oddel where zam.cis_odd=oddel.cis_odd; 18. Pro každý úkol jméno zaměstnance jemuž byl uložen včetně čísla oddělení. Select ukoly.popis, zam.jmeno, zam.cis_odd from ukoly, zam where zam.os_cis=ukoly.os_cis; 19. Pro každé oddělení jméno jeho vedoucího (šéfa). Select oddel.nazev, zam.jmeno from zam, oddel where oddel.sef=zam.os_cis;-blbe Select oddel.nazev, zam.jmeno, zam.cisl from oddel left outer join zam on where oddel.sef=zam.os_cis; 2. Pro každý úkol název oddělení, jehož zaměstnanci byl zadán. Select popis, nazev from ukoly, oddel,zam where ((ukoly.os_cis=zam.os_cis) and (zam.cis_odd=oddel.cis_odd)); 21. Pro každého zaměstnance popisy úkolů které mu byly zadány. Select zam.jmeno, ukoly.popis from zam, ukoly where zam.os_cis=ukoly.os_cis; 22. Pro každé oddělení (název) popisy úkolů které byly uloženy jeho zaměstnancům. Select oddel.nazev,ukoly.popis from oddel,ukoly,zam where oddel.cis_odd=zam.cis_odd and zam.os_cis=ukoly.os_cis; KIT VŠE 4

5 Select oddel.cis_odd, nazev, popis From oddel, (Select zam.os_cis, zam.cis_odd, popis From zam, ukoly Where zam.os_cis=ukoly.os_cis) prac Where oddel.cis_odd=prac.cis_odd (+); Select oddel.cis_odd, nazev, popis From oddel left outer Join (select zam.os_cis, zam.cis_odd, popis from zam, ukoly where zam.os_cis=ukoly.os.cis) prac on oddel.cis_odd=prac.cis_odd; 23. Pro každý uložený úkol jméno zaměstnance, jemuž byl uložen a název oddělení, ve kterém pracuje. Select oddel.nazev,ukoly.popis from oddel,ukoly,zam where oddel.cis_odd=zam.cis_odd and zam.os_cis=ukoly.os_cis; 24. Jména zaměstnanců, kteří mají uložený nějaký úkol. Select zam.jmeno,ukoly.popis from zam,ukoly where zam.os_cis=ukoly.os_cis; 25. Názvy oddělení, do kterých byl přidělen nějaký úkol. Select oddel.nazev, 'který úkol přidělen', ukoly.popis from oddel,zam,ukoly where zam.cis_odd=oddel.cis_odd and ukoly.os_cis=zam.os_cis; 26. Popisy úkolů, které byly přiděleny pracovníkovi č.1. Select ukoly.popis,zam.jmeno from ukoly,zam where ukoly.os_cis=1 and zam.os_cis=ukoly.os_cis; 27. V kterém oddělení (číslo) a jako co (funkce) pracuje STRNAD. Select zam.cis_odd, oddel.nazev, zam.fce from zam, oddel where zam.jmeno='strnad' and zam.cis_odd=oddel.cis_odd; 28. Jména zaměstnanců, kteří zastávají funkci BOSS nebo REDITEL. Select zam.jmeno from zam where zam.fce='boss' or zam.fce='reditel'; 29. Čísla a jména zaměstnanců z 2. a 4. oddělení. select zam.os_cis, zam.jmeno from zam where zam.cis_odd = 2 or zam.cis_odd = 4; 3. Přehled všech zaměstnanců, kteří nezastávají funkci BOSS. select jmeno from zam where fce not like 'BOSS'; 31. Jména zaměstnanců ze 3. oddělení s platem nad 6,-. select jmeno from zam where cis_odd = 3 and plat > 6; 32. Jména zaměstnanců s titulem ING z 2 a 6 oddělení. select jmeno from zam where (cis_odd = 2 or cis_odd = 6) and titul like 'ING'; 33. Čísla a jména zaměstnanců, kteří mají plat pod 72,- resp. zastávají funkci BOSS a mají plat pod 9. select zam.os_cis, zam.jmeno from zam where zam.plat < 72 or (zam.fce = 'BOSS' and zam.plat <9); 34. Jména a funkce zaměstnanců s platem v rozmezí 9-12,- Kčs. select zam.jmeno, zam.fce from zam where zam.plat between 9 and 12; 35. Jména zaměstnanců z oddělení 2,3,4,5,6,7. Select jmeno, cis_odd from zam where cis_odd between 2 and 7; 36. Jména zaměstnanců z oddělení 2,4,6,8,1. Select jmeno, cis_odd from zam where cis_odd in (2,4,6,8,1); 37. Jména zaměstnanců zastávajících funkci MATEMATIK, TECHNIK, PROJEKTANT nebo SEF TECHNIK. select zam.jmeno from zam where zam.fce = 'MATEMATIK' OR zam.fce = 'TECHNIK' OR zam.fce = 'PROJEKTANT' OR zam.fce = 'SEF TECHNIK'; 38. Jména a platy zaměstnanců, kteří mají titul. KIT VŠE 5

6 select zam.jmeno, zam.plat from zam where zam.titul is not null; 39. Jakou funkci zastávají zaměstnanci s příjmením končícím na -OVA. select zam.fce from zam where zam.jmeno like '%OVA'; 4. Čísla pracovníků, kterým byl přidělen nějaký úkol související s programem. Select zam.os_cis, zam.jmeno, ukoly.popis from zam, ukoly where ukoly.os_cis=zam.os_cis and ukoly.popis like '%PROGRAM%'; 41. Jména zaměstnanců, jejichž roční plat bude po 1% valorizaci vyšší než 9,-. Select zam.jmeno from zam where zam.plat*1.1>9; 42. Jména zaměstnanců z oddělení PROJEKCE. Select zam.jmeno from zam, oddel where zam.cis_odd=oddel.cis_odd and oddel.nazev='projekce'; 43. Popisy úkolů, které byly přiděleny zaměstnancům s titulem. Select ukoly.popis from zam, ukoly where ukoly.os_cis=zam.os_cis and zam.titul is not null; 44. Jména zaměstnanců z oddělení PROGRAMOVANI, kterým byl přidělen nějaký úkol. Select zam.jmeno from ukoly, oddel, zam where zam.cis_odd=oddel.cis_odd and oddel.nazev='programovani' and zam.os_cis=ukoly.os_cis and ukoly.os_cis is not null; 45. Jméno vedoucího oddělení PROVOZ POCITACE. Select distinct zam.os_cis, zam.jmeno from ukoly, oddel, zam where oddel.nazev='provoz POCITACE' and oddel.sef=zam.os_cis; Pořiďte přehled: 46. Zaměstnanců seřazených abecedně podle jména. Select zam.jmeno from zam order by jmeno; 47. Zaměstnanců (osobní číslo, jméno, titul) seřazených dle titulů. Select zam.os_cis, zam.jmeno, zam.titul from zam order by titul; 48. Zaměstnanců (číslo oddělení, plat, jméno) seřazený podle oddělení vzestupně a v rámci oddělení dle platu sestupně. Select zam.cis_odd, zam.plat, zam.jmeno from zam order by cis_odd asc, zam.plat desc; 49. Zaměstnanců (jméno, plat po 1% valorizaci) z 3. oddělení seřazený podle valorizovaného platu sestupně. Select zam.jmeno, zam.plat*1.1 from zam where zam.cis_odd=3 order by plat*1.1 desc; 5. Úkolů (číslo úkolu, popis, jméno zaměstnance) seřazený dle názvů oddělení do kterých byly přiděleny. Select ukoly.cis_uk, ukoly.popis, zam.jmeno from ukoly, oddel, zam where zam.os_cis=ukoly.os_cis and zam.cis_odd=oddel.cis_odd order by oddel.nazev; 51. Maximální a minimální výši platu. Select min(plat), max(plat) from zam; 52. Celkový počet zaměstnanců a celkovou částku vyplácenou na platech měsíčně a ročně. Select count(*), sum (plat)*12 from zam; 53. Průměrný měsíční a roční plat na jednoho zaměstnance. Select avg(plat), 12*avg(plat) from zam; 54. Počet oddělení (pokuste se jednou zjistit z tabulky oddělení, po druhé z tabulky zaměstnanců). Select count(distinct cis_odd) from zam; Select count(*) from oddel; 55. Průměrný plat zaměstnanců z 3. oddělení. Select avg(plat) from zam where cis_odd=3; 56. Počet zaměstnanců ve 2. oddělení a roční částku jim vyplácenou po1% valorizaci platů. select count(os_cis),sum(zam.plat*1.1)*12 from zam where zam.cis_odd=2; 57. Kolik zaměstnanců má plat nad 12. select count(zam.os_cis) from zam where zam.plat <12; 58. Maximální plat ve 3. oddělení. select max(plat) from zam where cis_odd =3; 59. Kolik je ve druhém oddělení inženýrů. KIT VŠE 6

7 select count(os_cis) from zam where cis_odd = 2 and titul = 'ING'; 6. Kolik je zaměstnanců s příjmením od K. select count(os_cis) from zam where jmeno like 'K%'; 61. Kolik zaměstnanců vykonává funkci boss a jaký je minimální plat v této funkci. select count(os_cis), min(plat) from zam where fce = 'BOSS'; 62. Kolik zaměstnanců má nějaký titul. select count(os_cis) from zam where titul is not null; 63. Počet programátorů ve 3. oddělení. select count(os_cis) from zam where fce = 'PROGRAMATOR' and cis_odd = 3; 64. Nejnižší plat v oddělení Projekce. select min(zam.plat) from zam,oddel where oddel.nazev = 'PROJEKCE'; select min(zam.plat) from zam join oddel on oddel.nazev like 65. Počet úkolů přidělených zaměstnanci Cervenému (víme, že je jediný toho jména). Select count (cis_uk) from ukoly, zam where zam.jmeno='cerveny' and zam.os_cis=ukoly.os_cis; 66. Pro každé oddělení (číslo) počet zaměstnanců. select oddel.cis_odd, count(os_cis) from oddel left outer join zam on oddel.cis_odd = zam.cis_oddd group by oddel.cis_odd; 67. Pro každé oddělení (číslo) průměrný měsíční a roční plat. select oddel.cis_odd, avg(zam.plat), avg(zam.plat)*12 from oddel left outer join zam on oddel.cis_odd = zam.cis_odd group by oddel.cis_odd; 68. Pro každé oddělení (číslo) počet inženýrů. select oddel.cis_odd, count(zam.os_cis) from oddel left outer join zam on oddel.cis_odd = zam.cis_odd and zam.titul = 'ING' group by oddel.cis_odd; 69. Pro každé oddělení (číslo) počet zaměstnanců bez titulu. select oddel.cis_odd, count(zam.os_cis) from oddel left outer join zam on oddel.cis_odd = zam.cis_odd and zam.titul is null group by oddel.cis_odd; 7. Pro každé oddělení (číslo) počet zaměstnanců vykonávajících jednotlivé funkce (název). Select cis_odd, fce, count(os_cis) from zam group by cis_odd, fce; 71. Maximální výši platu v jednotlivých funkcích (název) v rámci jednotlivých oddělení (číslo). Select cis_odd, fce, max(plat) from zam group by cis_odd, fce; 72. Pro každé oddělení maximální plat. Výstup seřaďte dle zjištěného max. platu sestupně. Select cis_odd, max(plat) from zam group by cis_odd order by max(plat) desc; Pokud za order by dam cislo, znamena to cislo sloupecku, nemusim uvadet cele jmeno, jen poradove cislo sloupce Nebo ho muzu přejmenovat cis_odd as oddil group by oddil desc; 73. Průměrné platy v jednotlivých funkcích (název). Seřaďte vzestupně. Select fce, avg(plat) from zam group by fce order by 2; 74. Počet zaměstnanců s platem nad 9 v každém oddělení. Seřaďte dle tohoto počtu sestupně. Select cis_odd, count(os_cis) from zam where plat>9 group by cis_odd order by 2; 75. Pro každé oddělení (číslo) počet zaměstnanců s titulem, kteří mají plat pod 12,-. Přehled seřaďte dle zjištěného počtu sestupně. Select cis_odd, count(os_cis) from zam where plat<12 and titul is not null group by cis_odd order by count(os_cis); 76. Jména zaměstnanců s názvem oddělení a jménem vedoucího oddělení. Select zam.os_cis, zam.jmeno, oddel.nazev, sef.jmeno from zam, zam sef, oddel where sef.os_cis=oddel.sef and zam.cis_odd=oddel.cis_odd order by zam.os_cis; 77. Jména zaměstnanců se jménem bezprostředně nadřízeného. Select zam.os_cis, zam.jmeno, oddel.nazev, nadriz.jmeno from zam, zam nadriz, oddel where zam.nadr=nadriz.os_cis and zam.cis_odd=oddel.cis_odd order by zam.os_cis; 78. Jména zaměstnanců s platem stejným jako má zaměstnanec DLOUHY. Select zam.jmeno, zam.plat from zam, zam Dlouhy where Dlouhy.plat=zam.plat and Dlouhy.jmeno='DLOUHY'; 79. Jména zaměstnanců s platem vyšším než má jejich bezprostředně nadřízený. KIT VŠE 7

8 Select zam.jmeno, zam.plat from zam, zam Nadr where zam.nadr=nadr.os_cis and Nadr.plat<zam.plat; 8. Jména zaměstnanců se jménem bezprostředně nadřízeného a jménem vedoucího oddělení ve kterém pracují. Select zam.os_cis, zam.jmeno, nadr.jmeno, sef.jmeno from zam, zam nadr, zam sef, oddel where zam.nadr=nadr.os_cis and zam.cis_odd=oddel.cis_odd and sef.os_cis=oddel.sef order by zam.os_cis; 81. Průměrné platy pro jednotlivá oddělení (číslo, název). Výpis seřaď te dle výše platu sestupně. Select oddel.cis_odd, oddel.nazev, avg(zam.plat) from zam, oddel where zam.cis_odd=oddel.cis_odd group by oddel.cis_odd, oddel.nazev order by avg(zam.plat) desc; 82. Pro každé oddělení (název) počet zaměstnanců s titulem, kteří mají plat pod 12,-. Seřaďte dle zjištěného počtu. Select oddel.nazev, count(os_cis) as počet from oddel left outer join zam on zam.cis_odd=oddel.cis_odd and titul is not null and zam.plat<12 group by oddel.nazev order by count(os_cis); 83. Průměrné platy pro každou funkci každého oddělení (číslo,název). Seřaďte abecedně dle názvu oddělení. Select oddel.nazev, oddel.cis_odd, zam.fce, avg(zam.plat), count(zam.os_cis) from oddel left outer join zam on zam.cis_odd=oddel.cis_odd group by oddel.nazev, oddel.cis_odd, zam.fce order by oddel.nazev; 84. Jména zaměstnanců s počtem přidělených úkolů. Seřaďte abecedně. Select zam.os_cis, zam.jmeno, count(cis_uk) from zam left outer join ukoly on zam.os_cis=ukoly.os_cis group by zam.os_cis, zam.jmeno order by zam.jmeno; 85. Přehled funkcí (název) vykonávaných v jednotlivých odděleních (číslo,název) s počtem zaměstnanců, kteří je vykonávají. Select zam.fce, oddel.cis_odd, oddel.nazev, count(os_cis) from zam left join oddel on oddel.cis_odd=zam.cis_odd group by zam.fce, oddel.cis_odd, oddel.nazev order by oddel.cis_odd; 86. Názvy oddělení s počtem přidělených úkolů. select oddel.nazev, count(zam.os_cis) from oddel left outer join (zam left outer join ukoly on ukoly.os_cis = zam.os_cis) on oddel.cis_odd = zam.cis_odd group by oddel.nazev; 87. Počty zaměstnanců bezprostředně podřízených jednotlivým zaměstnancům (jméno). Seřaďte abecedně. Select zam.os_cis, zam.jmeno, count(zam.os_cis) as PocetPodrizenych from zam left join zam nadr on zam.os_cis=nadr.nadr group by zam.os_cis, zam.jmeno order by zam.os_cis; 88. Jména vedoucích jednotlivých oddělení (název) s počtem pracovníků v oddělení. select sef.jmeno, oddel.nazev, count(zam.os_cis) from zam, oddel, zam sef where oddel.sef = sef.os_cis and zam.cis_odd = sef.cis_oddgroup by oddel.nazev, sef.jmeno; 89. Počty inženýrů v jednotlivých odděleních (název, jméno vedoucího). select oddel.nazev, sef.jmeno, count(zam.os_cis) from zam, oddel, zam sef where oddel.cis_odd = zam.cis_odd and oddel.sef = sef.os_cis and zam.titul = 'ING' group by oddel.nazev, sef.jmeno; 9. Počet zaměstnanců bezprostředně podřízených Zlatuskovi. Kolika inženýrům šéfuje Kocour? select count(zam.os_cis) from zam, zam sef where zam.nadr = sef.os_cis and sef.jmeno like 'ZLATUSKA'; select count(zam.os_cis) from zam, zam sef where zam.nadr = sef.os_cis and sef.jmeno like 'KOCOUR' and zam.titul like 'ING'; 91. Počet zaměstnanců pracujících v bufetu. Select count(zam.os_cis) from oddel left join zam on zam.cis_odd=oddel.cis_odd and oddel.nazev like 'BUFET'; 92. Čísla oddělení s více jak 5 zaměstnanci. Select oddel.cis_odd from oddel left join zam on oddel.cis_odd=zam.cis_odd group by oddel.cis_odd having count(zam.os_cis)>5; KIT VŠE 8

9 93. Oddělení, ve kterých se vyplácí měsíčně na platech přes 36,-. select oddel.nazev from oddel, zam where zam.cis_odd = oddel.cis_odd group by oddel.nazev having sum(zam.plat)>36; 94. Funkce, ve kterých je průměrný plat větší než 9,-. select zam.fce from zam group by zam.fce having avg(plat)>9; 95. Názvy oddělení, ve kterých je maximální plat menší než 12,-. select oddel.nazev from oddel, zam where oddel.cis_odd = zam.cis_odd group by oddel.nazev having max(zam.plat)<12; 96. Jména zaměstnanců, kteří mají přidělené alespoň dva úkoly. Select zam.os_cis, jmeno, count(cis_uk) as Pocet from zam, ukoly where zam.os_cis=ukoly.os_cis group by zam.os_cis, jmeno having count(cis_uk)>1; 97. Které funkce vykonávají více jak tři zaměstnanci. select zam.fce from zam group by zam.fce having count(zam.fce)>3; 98. Kteří zaměstnanci (jméno, funkce) mají alespoň tři bezprostředně podřízené zaměstnance. select zam.os_cis, zam.jmeno, zam.fce from zam, zam podr where podr.nadr = zam.os_cis group by zam.os_cis, zam.jmeno, zam.fce having count(zam.os_cis)>2; 99. Názvy oddělení, v kterých je více jak jeden BOSS. select oddel.nazev from oddel, zam where zam.cis_odd = oddel.cis_odd and zam.fce like 'BOSS' group by oddel.nazev having count(zam.fce) > 1; 1. Maximální plat v oddělení projekce select max(zam.plat) as maxim_plat from zam, oddel where zam.cis_odd = oddel.cis_odd and oddel.nazev like 'PROJEKCE';. 11. Názvy oddělení, ve kterých jsou alespoň dva lidé s titulem. select oddel.nazev from oddel, zam where oddel.cis_odd = zam.cis_odd and zam.titul is not null group by oddel.nazev having count(zam.fce) > 1; 12. Názvy oddělení, ve kterých jsou alespoň dva zaměstnanci s platem pod 9,-. select nazev from oddel, zam where oddel.cis_odd = zam.cis_odd and zam.plat <9 group by oddel.nazev having count(zam.plat) >1; 13. Názvy oddělení, ve kterých roční objem mezd překračuje 6,-. select nazev from oddel, zam where zam.cis_odd = oddel.cis_odd group by oddel.nazev having sum(zam.plat*12)>6; 14. Které funkce vykonává alespoň jeden inženýr. select fce from zam where zam.titul like 'ING' group by zam.fce having count(zam.titul)>1; 15. Čísla oddělení včetně jména vedoucího, ve kterých pracuje alespoň jeden inženýr. SELECT ODDEL.CIS_ODD, SEF.JMENO FROM ZAM, ZAM SEF, ODDEL WHERE SEF.OS_CIS = ODDEL.SEF AND ZAM.CIS_ODD = SEF.CIS_ODD AND ZAM.TITUL LIKE 'ING' GROUP BY ODDEL.CIS_ODD, SEF.JMENO HAVING COUNT(ZAM.OS_CIS)>1; 16. V kterých funkcích je průměrný plat zaměstnanců s titulem menší než 99,-. select zam.fce from zam where titul is not null group by zam.fce having avg(zam.plat)<99; 17. Funkce zaměstnanců, kterým byl přidělen více jak jeden úkol. select zam.fce,zam.os_cis from zam, ukoly where zam.os_cis = ukoly.os_cis group by zam.fce,zam.os_cis having count(ukoly.os_cis)>1; 18. Jména vedoucích, kteří mají do oddělení přidělen více jak jeden úkol. select zam.jmeno, zam.os_cis from zam, ukoly, oddel where oddel.sef = zam.os_cis and oddel.cis_odd = zam.cis_odd group by zam.jmeno,zam.os_cis having count(ukoly.os_cis)>1; 19. Kteří vedoucí (jméno) šéfují oddělení alespoň se 4 zaměstnanci. select sef.jmeno from zam, zam sef, oddel where sef.os_cis = oddel.sef and (sef.cis_odd = any (select zam.cis_odd from zam)) group by sef.jmeno having count(zam.os_cis)>3; 11. Kteří zaměstnanci mají bezprostředně podřízeného alespoň jednoho inženýra? select sef.jmeno, sef.os_cis from zam, zam sef where sef.os_cis = zam.nadr and sef.cis_odd = zam.cis_odd and zam.titul = 'ING' group by sef.jmeno, sef.os_cis having count(zam.os_cis)>; 111. Který zaměstnanec bez titulu má bezprostředně podřízené alespoň 3 zaměstnance? KIT VŠE 9

10 select sef.jmeno from zam, zam sef where zam.nadr = sef.os_cis and sef.cis_odd = zam.cis_odd and sef.titul is null group by sef.jmeno having count(zam.os_cis)>2; 113. Jména zaměstnanců z oddělení PROGRAMOVANI. select zam.jmeno from zam, oddel where zam.cis_odd = oddel.cis_odd and oddel.nazev = 'PROGRAMOVANI'; 114. Název oddělení, ve kterém pracuje zaměstnanec Obrovsky. select oddel.nazev from zam, oddel where oddel.cis_odd = zam.cis_odd and zam.jmeno = 'OBROVSKY'; 115. Jména zaměstnanců bezprostředně podřízených zaměstnanci Cechovi. select zam.jmeno from zam, zam sef where zam.nadr = sef.os_cis and sef.cis_odd = zam.cis_odd and sef.jmeno = 'CECH'; 116. Jména zaměstnanců ze 4. oddělení, kteří mají plat větší než Kadrnozkova. select zam.jmeno from zam where zam.cis_odd = 4 and zam.plat > (select plat from zam where zam.jmeno = 'KADRNOZKOVA'); 117. Jména zaměstnanců, jejichž plat je menší než plat průměrný. select zam.jmeno from zam where zam.plat < (select avg(plat) from zam); 118. Jméno zaměstnance s nejmenším platem. select zam.jmeno from zam where zam.plat = (select min(plat) from zam); 119. Oddělení, které má stejný počet zaměstnanců jako oddělení PROJEKCE. 12. Počet zaměstnanců s platem menším je plat průměrný. select count(zam.os_cis) from zam where zam.plat < (select avg(zam.plat) from zam); 121. Počet inženýrů, jejichž plat je menší než průměrný plat všech inženýrů. select count(os_cis) from zam where titul = 'ING' and plat < (select avg(plat) from zam where titul = 'ING'); 122. Seznam (jméno, oddělení, titul) zaměstnanců, kteří nemají titul a zaměstnanců BUFETu. select zam.jmeno, oddel.nazev, zam.titul from zam, oddel where zam.cis_odd = oddel.cis_odd and (titul is null or oddel.nazev = 'BUFET'); select jmeno, nazev, titul from zam join oddel using (cis_odd) where titul is null union select jmeno, nazev, titul from zam join oddel using (cis_odd) where nazev like 'BUFET'; 123. Seznam (jméno, plat, titul) zaměstnanců s titulem a všech s platem vyšším než celostátní průměr (duplicitní řádky nechte ve výsledku), výstup setřiďte dle osobního čísla zaměstnance. select zam.jmeno, zam.plat, zam.titul from zam where titul is not null or plat > (select avg(plat) from zam) order by os_cis; 124. Vypište seznam všech oddělení (číslo a název) a k nim počty zaměstnanců. Ve výstupu se musí objevit i oddělení s nulovým počtem zaměstnanců. select oddel.cis_odd, oddel.nazev, count(zam.os_cis) from oddel left outer join zam on zam.cis_odd = oddel.cis_odd group by oddel.cis_odd, oddel.nazev; 125. Vypište seznam všech zaměstnanců (osobní číslo a jméno) a k nim počet přidělených úkolů select zam.os_cis, zam.jmeno, count(ukoly.os_cis) from zam, ukoly where zam.os_cis = ukoly.os_cis group by zam.os_cis, zam.jmeno; 126. Vypište seznam zaměstnanců podřízených zaměstnanci s číslem 14 s uvedením úrovně jejich postavení v řídící hierarchii (ve výstupu uveďte osobní číslo, jméno, číslo nadřízeného, úroveň hierarchie). Výstup seřaďte dle úrovně hierarchie. select os_cis, jmeno, nadr, level from zam connect by prior os_cis = nadr start with nadr = 14 order by level; 127. Vypište údaje o a) všech systémových tabulkách (v katalogu), select * from sys.catalog; b) uživateli "student" přístupných tabulkách, select * from sys.catalog where tabletype like 'TABLE'; KIT VŠE 1

11 c) všech přiřazených přístupových právech. 128-DU. Vypište všechna oddělení a jejich název, v kterém nepracuje žádný docent. Select cis_odd, nazev from oddel where cis_odd not in (select distinct cis_odd from zam where titul like 'DOC'); 129. Zjistěte čísla a jména zaměstnanců, kteří nemají přidělený žádný úkol a mají plat větší než vedoucí jejich oddělení select zam.os_cis, zam.jmeno from zam, oddel, zam ved where zam.os_cis not in (select os_cis from ukoly) and zam.cis_odd = oddel.cis_odd and sef = ved.os_cis and zam.plat > ved.plat select zam.os_cis, zam.jmeno from zam join oddel on zam.cis_odd =oddel.cis_odd join zam ved on sef = ved.os_cis where zam.os_cis not in (select os_cis from ukol) and zam.plat > ved.plat NE!! select zam.os_cis, zam.jmeno from zam, ukoly where zam.os_cis = ukoly.os_cis and zam.plat > any (select zam.plat from zam, oddel where oddel.sef = zam.os_cis); Connect by konec, či následováník říká, odkud se má rozbalovat 13. Vypište čísla a jména zaměstnanců, kteří mají plat větší než je průměrný plat v jejich oddělení. select zam.os_cis, zam.jmeno from zam where zam.plat > (select avg(plat) from zam); 131. Vypište čísla a jména zaměstnanců, kteří neřeší žádný úkol. Select zam.os_cis, zam.jmeno from zam where zam.os_cis not in (select zam.os_cis from ukoly, zam where zam.os_cis=ukoly.os_cis); select os_cis, jmeno from zam where os_cis not in (select distinct os_cis from ukoly) 132. Čísla a jména zaměstnanců, kteří nemají podřízené. Select zam.os_cis, zam.jmeno from zam where zam.os_cis not in (select nadr from zam); Alter table nazev add constraint fk_ukolz_prideleni_zam foreign key( os_cis ) References zam( os_cis ) Constraint PK_ukoly primary key ( cis_uk ) KIT VŠE 11

12 4. Příklady na manipulaci s daty Přihlaste se pod uživatelem student1, heslo: sql, service: oracle9: 1. Vložte do tabulky zaměstnanců alespoň jeden řádek insert into zam values (65,'NOVAK','BOSS',54,'',1,6); 2. Zaktualizujte vložený řádek update zam set plat = plat*1.5 where zam.os_cis = 65; 3. Zrušte vložený a zaktualizovaný řádek delete zam where zam.os_cis = 65; 4. Vytvořte jedno aktualizovatelné view (pro konstrukci názvu použijte vaši ovou adresu) create view xmarm33 as select * from zam; select* from xmarm33; 5. Vytvořte další view, které bude obsahovat čísla a jména zaměstnanců s názvy oddělení, ve kterých pracují a údaje o jim přidělených úkolech create view xmarm33_1 as select zam.os_cis,zam.jmeno,oddel.cis_odd, ukoly.os_cis as ukol from zam, oddel,ukoly where zam.cis_odd = oddel.cis_odd and zam.os_cis=ukoly.os_cis; 6. Nadefinujte práva pro update na view z úkolu 4 pro uživatele: student. Ověřte možnost aktualizace dat pod uživatelem student. grant update on zam to student; 7. Zrušte všechna vámi nadefinovaná view update xmarm33 set plat = plat*1.5 where XMARM33.fce='BOSS'; drop view xmarm33; 8. Vytvořte malou datovou základnu a prověřte možnosti DDL pro definici integritních omezení: a. Nakreslete datový model se dvěma entitami spojenými alespoň jedním vztahem 1:N. b. Vytvořte dvě nové základní tabulky (pro konstrukci názvu použijte vaši ovou adresu), nadefinujte je tak, aby odpovídaly zachycené vazbě v datovém modelu. Nadefinujte příslušná integritní omezení vyplývající z modelu create table xmarm33podnik ("Zavod" integer, "Nazev_Zavodu" varchar(5), constraint PK_xmarm33podnik primary key ("Zavod") ); create table xmarm33vyrobek ("cislo_vyrobku" integer, "cislo_zavodu" integer, "nazev_vyrobku" varchar(5), constraint PK_xmarm33vyrobek primary key ("cislo_vyrobku") ); c. Vložte do každé tabulky alespoň 2 řádky. `insert into xmarm33podnik values (2,'Produkce_z_Kovu'); insert into xmarm33podnik values (4,'Vyroba skla'); d. Ověřte funkčnost nadefinovaných integritních omezení 9. Zrušte všechny vámi vytvořené relační tabulky a view (data i definici). 5. Obsah cvičné databáze: Relace ODDEL: CIS_ODD NAZEV SEF 1 PROJEKCE 6 2 KNIHOVNA 12 3 PROGRAMOVANI 2 4 BUFET 31 6 SKLAD 41 7 STB 8 PROVOZ POCITACE 51 KIT VŠE 12

13 1 REDITELSTVI 77 Význam atributů relace ODDEL: CIS_OD identifikační číslo oddělení D NAZEV název oddělení SEF osobní číslo pracovníka, který je vedoucím daného oddělení cizí klíč Relace UKOLY: CIS-UK POPIS OS-CIS DATUM 11 PRINEST POSTU 1 2/1/92 12 ZAPLATIT SLOZENKY 1 2/1/92 15 POSTAVIT PODRIZENE DO LATE 21 2/1/92 16 ROZDELIT PRACI NA PROJEKTU FIS 21 2/1/92 17 ROZDELIT PRACI NA PROJEKTU KIS 7 2/1/92 18 DOJIT PRO SALAM A PIVKO 3 2/1/92 19 SEHNAT NECO NA ZUB 12 2/1/92 11 ZARADIT NOVE TITULY 1 2/1/ DOKONCIT PROGRAM X /1/ ODLADIT ROZDELANE PROGRAMY 2 2/1/ ZDOKUMENTOVAT PROGRAMY 19 2/1/ PROVEST INVENTURU SKLADU C /1/ KONECNE UKLIDIT 37 2/1/92 12 SEHNAT NOVE LIDI DO TYMU 7 2/1/92 Význam atributů relace UKOLY: CIS_UK identifikační číslo úkolu POPIS popis úkolu OS_CIS osobní číslo zaměstnance jemuž byl zadán DATUM datum zadání úkolu Relace ZAM: OS_CI S JMENO FCE PLAT TITUL CIS_OD D 1 KONADRA POSLICEK SYKORA BESTBOY STRNAD SVACINAR KOS PROJEKTANT 15. ING KOS PROJEKTANT 18. ING VOREL BOSS 12. ING DATEL BOSS 126. RNDR MALY POSLICEK DLOUHY KNIHOVNIK VYSOKY KNIHOVNIK TLUSTY KNIHOVNIK 111. ING TLUSTY SVACINAR OTYLY BOSS 12. ING OBROVSKY BOSS 135. RNDR 2 77 NADR KIT VŠE 13

14 15 CERNY PROGRAMATOR CERVENY PROGRAMATOR ZELENY PROGRAMATOR 15. ING ZELENY PROGRAMATOR 15. ING FIALKA PROGRAMATOR 15. ING FIALOVA PROGRAMATOR 12. RNDR ZLATUSKA BOSS 135. RNDR SEBESTOVA BOSS MACHOVA BUFETACKA HORACKOVA UKLIZECKA HORACKOVA BUFETACKA PAZOUTOVA MYCKA NADOBI KADRNOZKOVA MYCKA NADOBI JONATANOVA UKLIZECKA CECH BOSS 9. ING SLOVAK SKLADNIK NEMEC SKLADNIK CECH SKLADNIK KOCOUR BOSS 129. DOC KOCOUR SEF TECHNIK 114. ING KOBYLKA TECHNIK 15. ING KOCICKA TECHNIK PAPOUSEK TECHNIK SEFICEK REDITEL 15. DOC 1 77 Význam atributů relace ZAM: OS_CIS osobní číslo JMENO jméno FCE funkce PLAT plat TITUL titul CIS_ODD číslo oddělení ve kterém zaměstnanec pracuje cizí klíč NADR osobní číslo bezprostředně nadřízeného pracovníka určuje vazbu-cizí klíč KIT VŠE 14

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE.

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/02.007, Podpora výuky databázových systémů

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY (doplňující text ke konzultacím v 3. ročníku kombinovaného bakalářského studia oboru Aplikovaná

Více

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR):

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR): Mezi příkazy pro manipulaci s daty (DML) patří : 1. SELECT 2. ALTER 3. DELETE 4. REVOKE Jaké vlastnosti má identifikující relace: 1. Je relace, která se využívá pouze v případě modelovaní odvozených entit

Více

2. blok část A Jazyk SQL, datové typy

2. blok část A Jazyk SQL, datové typy 2. blok část A Jazyk SQL, datové typy Studijní cíl Tento blok je věnován jazyku SQL, jeho vývoji, standardizaci a problémy s přenositelností. Dále je zde uveden přehled datových typů dle standardu SQL

Více

RELAČNÍ ALGEBRA - ÚVOD

RELAČNÍ ALGEBRA - ÚVOD Problémy návrhu relačního schématu - redundance ukládání stejné informace víckrát na různých místech (zvyšuje prostorové nároky) - mohou nastat aktualizační anomálie (insert/delete/update) - při vložení

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Obsah Úloha evidence údajů, způsoby evidování Databázové technologie datové modely, dotazovací jazyky. Informační systémy Datové sklady Metody analýzy dat

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Nástroj na tvorbu testovacích dat pro zátěžové testování DB Autor BP: Marek Chytrý Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2012 Praha ČESTNÉ

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Datové řezy a anonymizace Petr Smítka Vedoucí práce:

Více

Koncepce jazyka SQL Co je SQL

Koncepce jazyka SQL Co je SQL Koncepce jazyka SQL Tato kapitola obsahuje základní informace o jazyku SQL, na kterých budeme stavět ve zbývající části knihy. Jazyk SQL se prosadil jako univerzální jazyk relačních databází a podporují

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 v prostředí Mosaic desáté vydání listopad 2007 změny vyhrazeny 1 TXV 003 21.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Srpen 2004 1 První verze Říjen 2004 2 Doplněn

Více

Základy jazyka SQL. 87 Jazyk SQL SQL je dotazovací jazyk, takže přes propojenou aplikaci se serveru odevzdá dotaz

Základy jazyka SQL. 87 Jazyk SQL SQL je dotazovací jazyk, takže přes propojenou aplikaci se serveru odevzdá dotaz Základy jazyka SQL 87 Jazyk SQL SQL je dotazovací jazyk, takže přes propojenou aplikaci se serveru odevzdá dotaz a databázový server na něj odpoví, obvykle tím, že vygeneruje nějakou množinu výstupních

Více

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy 3. Třídy Základní pojmy objektového programování Jak už víme, je Java objektovým programovacím jazykem. V úvodu této kapitoly si objasníme základní pojmy objektové teorie. Objekt představuje souhrn dat

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP).

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). *.h *.lib ladění Editor Preprocesor Linker Debugger Compiler *.cpp *.obj *.lis *.exe spuštění Editor Preprocesor Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). Jedná se o součást překladače,

Více

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

Nastavení databáze pro použití Flashbacku

Nastavení databáze pro použití Flashbacku 4 Nastavení databáze pro použití Flashbacku Ve verzi Oracle 9i byla představena nová vlastnost databáze, a to flashback. K jejímu razantnímu zdokonalení došlo s verzí 10g a ve verzi 11g se již hojně využívá.

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Knihovna kombinatorických funkcí

Knihovna kombinatorických funkcí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Knihovna kombinatorických funkcí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jiří Smejkal Brno, jaro 2010 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem,

Více

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Obsah: Úvodní lekce... 5 1. Základy OOP v C++... 7 2. Nové prvky jazyka C++... 17 3. Třídy a instance... 29 4. Statické datové členy a funkce. Přátelé....

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Vysvětlete funkci a popište parametry jednotlivých komponent počítače a periferních zařízení.

Vysvětlete funkci a popište parametry jednotlivých komponent počítače a periferních zařízení. 1 Struktura osobního počítače Zakreslete základní schéma počítače podle Johna von Neumanna. Popište základní strukturu osobního počítače. Vysvětlete funkci a popište parametry jednotlivých komponent počítače

Více

PostgreSQL 8.2 efektivně

PostgreSQL 8.2 efektivně PostgreSQL 8.2 efektivně Administrace Pavel Stěhule http://www.pgsql.cz 25. 2. 2007 Pavel Stěhule (http://www.pgsql.cz) PostgreSQL 8.2 efektivně 25. 2. 2007 1 / 36 1 Omezení přístupu k databázi 2 Údržba

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Václav Nádraský Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů ALL.COM software, s.r.o. AMI Praha a.s. 11. září 2007 Vypracovali: Tomáš Čihák, tomas.cihak@ami.cz Jiří Zíka, zika@allsoft.cz ALL.COM software, s.r.o. sídlo Zavadilova

Více