Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice

2 OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Klíčové kompetence Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Učební plán Tabulace učebního plánu Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu -1. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Charakteristika předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Charakteristika předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Charakteristika předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Charakteristika předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Člověk a jeho svět Prvouka Charakteristika předmětu 1. období Vzdělávací obsah předmětu Člověk a jeho svět Charakteristika předmětu 2. období Vzdělávací obsah předmětu Člověk a společnost

3 4.5.1 Dějepis Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast předmětu Výchova k občanství Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmětu Člověk a příroda Fyzika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmětu Chemie Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmětu Přírodopis Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmětu Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Charakteristika předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná výchova Charakteristika oboru 1. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Charakteristika předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova Charakteristika předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Charakteristika předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Člověk a svět práce Charakteristika předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah předmětu 1. stupeň Charakteristika předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Povinně volitelné předměty 2. stupeň Psaní na klávesnici Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmětu Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu

4 Vzdělávací obsah předmětu Další cizí jazyk Německý jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmětu Další cizí jazyk Ruský jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmětu Další cizí jazyk Francouzský jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmětu Technické kreslení Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmětu Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmět Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmětu Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků Autoevaluace školy

5 - 5 -

6 1. Charakteristika školy Naše škola byla postavena v roce Nachází se v centru obce v bezpečné vzdálenosti od hlavní komunikace, v klidném prostředí plném zeleně. Škola je plně organizovaná, s jednou třídou v každém ročníku. Každá třída má svou kmenovou třídu. Škola má svou samostatnou budovu, školní družina se nachází v sousední budově v areálu školy. Škola disponuje moderním atletickým areálem s umělým povrchem a má možnost využívat fotbalové hřiště v bezprostřední blízkosti školy. Za atletickým areálem se nachází školní pozemek i školní zahrada. Kolem budovy jsou rozmístěny lavičky, které jsou žáky využívány k odpočinku o velké a polední přestávce. Školní stravování žáků a zaměstnanců je organizováno formou náhradního stravování, které financuje ministerstvo školství. Stravovací zařízení je umístěno v Domově pro seniory ve vzdálenosti asi 300 metrů od budovy školy. Pro kulturní a sportovní akce škola využívá místní sokolovnu. Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy : - škola dbá na pitný režim dětí, žáci mají možnost odebírat dotované mléko a využívat nápojové automaty, na každém patře jsou pitítka, ve školní družině jsou k dispozici sirupy - provozní zaměstnanci jsou přítomni v prostorách školy během vyučování - ranní družinu mohou využívat všechny děti - za školou se nachází zastřešené prostory pro odkládání kol žáků - škola má nové oplocení - žákům 1. stupně je za příznivého počasí umožněno o velké přestávce pobývat venku v areálu školy pod dozorem pracovníků školy - při vyučování je možnost využívat letní učebnu v areálu školy - třídy i chodby jsou vyzdobeny - třídy jsou vybaveny novým nábytkem - v třídě jsou relaxační koutky - žáci třídy absolvují plavecký výcvik - některé třídy jsou vybaveny vizuální technikou ( interaktivní tabule, dataprojektor) - samostatná počítačová učebna - pedagogové využívají odborné kabinety vybavené PC - je zaveden bezhotovostní systém plateb a objednávání obědů ( možnost objednávky přes internet) - ve školní jídelně chybí odpovídající šatny - při obědě není možný výběr z více jídel - 3 pedagogové absolvovali odborný kurz v rozsahu 40 hodin Zdravotník zotavovacích akcí - všichni zaměstnanci byli poučeni o poskytování předlékařské pomoci - administrativní pracovník školy zajišťuje a kontroluje plnění revizních prohlídek a zdravotních prohlídek zaměstnanců školy. revize provádí specializovaná firma a její pracovník 1x měsíčně navštěvuje školu, provádí zhodnocení rizik a navrhuje následná opatření - žáci jsou pravidelně dle vyhodnocení rizik poučováni o bezpečnosti chování a ochraně před úrazy - ve škole je plánována rekonstrukce budovy - chybí některé odborné učebny, počítačová učebna je malá - žáci používají nevhodné šatny - chybí bezbarierový přístup - 6 -

7 - dojíždění žáků do okolních měst na školní a mimoškolní aktivity (finanční náročnost, bezpečnostní riziko) - v zadní části areálu školy jsou nebezpečné betonové kontejnery - při výuce je využívána místní sokolovna, která je ve velké vzdálenosti od školy - malá tělocvična Psychosociální podmínky školy: - výuka integrovaných žáků - výchovný poradce pro I., II. stupeň - preventista sociálně patologických jevů ( zabývající se ochranou žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy) - dobrá práce výchovných poradců - snaha o rychlé řešení problémů a vzájemná informovanost - vzájemná komunikace mezi učiteli a provozními zaměstnanci - dobrá informovanost ve škole, i o škole ( webové stránky školy, schůzky SRPDŠ, obecní rozhlas, obecní časopis Pelmel, vývěsní tabule) - zřízení webových stránek školy - školní časopis - žákovský parlament (pravidelné schůzky) - informovanost žáků o jejich právech a povinnostech ( školní řád, školský zákon) - svobodný projev názorů žáků - častá účast na sportovních a jiných akcích - exkurze, návštěvy divadla a kina - velké množství mimoškolních aktivit, vystupování žáků na různých kulturních akcí - možnost vyučování v přírodě - preventivní programy besedy, přednášky ( patologické jevy) - důvěra žáků k učitelům (svěřování se s problémy) - zájem rodičů o diskusi a řešení problémů Personální podmínky školy: - komunikativní přístup k žákům - snaha učitelů o otevřenou komunikaci s rodiči - mnoho školních a mimoškolních aktivit - výběr povinných i nepovinných předmětů pro žáky - spolupráce učitelů na organizaci společných akcí (Den dětí, Den matek, karneval ) - vzájemná spolupráce učitelů (předmětové komise, hospitace) - poradna pro volbu povolání (možnost profesního testu) - výchovný poradce pro 1. stupeň - preventista sociálně - patologických jevů - pedagogičtí pracovníci splňují podmínky stanovené zákonem č. 563/2004 sb. dle možností školy Organizační podmínky: - dobrá informovanost o ŠVP, účast všech učitelů na přípravě a úpravě ŠVP - možnost sebevzdělávání pedagogů - spolupráce s místní mateřskou školou - využívání učitelské knihovny a časopisů při výuce - možnost vzájemných hospitac pravidelná konzultační odpoledne - rodiče mají možnost individuální konzultace s učitelem a mohou se zúčastnit výuky ve škole po předchozí domluvě - 7 -

8 - je stanoven přesný postup pro projednávání kázeňských problémů žáků ( jednání s rodiči) - informovanost o činnosti školy obecním i školním časopisem, informace jsou vyvěšeny ve vývěsní skříňce - vlastní www stránky školy - ve škole je školní rozhlas - vyučovací doba je přizpůsobena dojíždějícím žákům - možnost pobytu ve školní družině před vyučováním pro všechny žáky - dobrá spolupráce s obecním úřadem - realizace různých školních projektů, spolupráce pedagogických pracovníků v rámci předmětových komisí - žáci mají možnost využívat bezplatnou zájmovou činnost - plavecký výcvik pro třídu a lyžařský výcvik pro žáky - možnost využití počítačové učebny žáky v průběhu přestávek - pracovny pedagogů jsou bybaveny počítači - školní jídelna je umístěna mimo budovu školy - nedostatečné podmínky pro výuku Tv ( špatné větrání, malé prostory) - nevyhovující šatny Podmínky spolupráce školy a rodičů žáků: - na škole pracuje zákonem zřízená Školská rada navíc i SRPŠ. - škola pravidelně organizuje třídní schůzky. - rodiče mají možnost návštěvy vyučovací hodiny. - po domluvě je možná konzultace s preventistou sociálně- patologických jevů, výchovným - poradcem a vedením školy. - autoevaluační proces - dotazník pro žáky - dotazník pro učitele - návštěva předsedy předmětové komise ve výuce - hospitační činnost vedení školy - možnost seznámení všech aktérů vzdělávání se ŠVP a dalšími veřejnými dokumenty školy. - pomoc obce při výchovně-vzdělávacím procesu. - velké množství mimoškolních aktivit pro veřejnost ve spolupráci s obcí. - spolupráce a společné akce s dalšími příspěvkovými organizacemi obce (Domov pro seniory, - mateřská škola). - škola organizuje pravidelně setkávání současných a bývalých zaměstnanců. - škola spolupracuje se specializovanými zařízeními, která poskytují podklady pro integraci a individuální vzdělávání žáků. - kola pravidelně informuje rodiče o záměrech a cílech školy, o způsobu výuky, o hodnocení - žáků a o pravidlech života školy prostřednictvím třídních učitelů, žákovských knížek, - vývěsky školy před nákupním střediskem a webových stránek školy Mezinárodní spolupráce Základní škola Sloupnice navázala na spolupráci naší školy a Základní školy Spišský Štiavnik ze Slovenska, která probíhala v 80. letech 20. století. Jedná se o vzájemné návštěvy zaměstnanců školy a zároveň každoroční návštěvu žáků naší školy na Slovensku a naopak. Žáci si během studia na naší škole dopisují se slovenskými žáky a na závěr školní docházky absolvují školní výlet na Slovensko. Projekty - 8 -

9 Škola zpracovává projekty týkající se různých výzev: a) Projekt: Škola, cesta do života na využití výpočetní a interaktivní techniky v hodinách přírodních věd. Výzva Krajského úřadu Pardubického kraje: Vzdělávání pro konkurenceschopnost. b) Projekt: Zavádění nové interaktivní výuky na 1. stupeň základních škol Výzva Krajského úřadu Pardubického kraje: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování kvality ve vzdělávání. c) Projekt: Myslíme na budoucnost nákup odpadových nádob na třídění odpadu. Výzva: Škola pro udržitelný život, regionální koordinátor Ekocentrum Paleta. 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 2.1 Zaměření školy Prioritou naší školy je kvalitně rozvíjet cíle základního vzdělávání, důraz je kladen na otevřenost školy vůči široké veřejnosti. Učíme žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a zaměřit se na činnosti, které žáci využijí v praxi. Zavádíme do výuky efektivnější metody jako skupinové a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci a vzájemné pomoci. Pro budoucí život v EU výrazně posílíme výuku cizích jazyků s důrazem především na jazyk anglický. Vedeme žáky k volbě povolání, za tím účelem zařazujeme výuku pracovního vyučování a pracovních činností jak v povinné části, tak i v oblasti volitelných předmětů. Využíváme komunikační a informační technologie, v rámci možností zavádíme výpočetní techniku a podporujeme výuku na počítačích. Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu a třídy. Učíme žáky respektovat své spolužáky, jejich názory a odlišnosti. Vychováváme děti ke slušnému chování a úctě k člověku a celé společnosti. I nadále nabízíme široké spektrum sportovních aktivit, a tím podporujeme rozvoj fyzické zdatnosti (vztah k pohybu). Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a péči o jejich zdraví. Rozvíjíme pozitivní vztah k životnímu prostředí a k jeho ochraně (třídění komunálního odpadu). Poskytujeme žákům možnost účastnit se různých akcí a soutěží, kde mohou uplatnit své dovednosti a nadání

10 2.2 Klíčové kompetence KOMPETENCE K UČENÍ - umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU -podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problému KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - vést žáky k všestranné a účinné komunikaci chápe smysl a cíl učení, má k němu pozitivní vztah, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu vzdělávání získané informace systematicky třídí a efektivně využívá v praktickém životě získané vědomosti propojuje do širších celků a uvádí do souvislostí účastní se podle svých schopností různých soutěží a olympiád pracuje s textem, vyhledává informace z různých zdrojů ( internet, encyklopedie, slovníky) a formou exkurzí, výstav, besed, referátů prožívá úspěch při diferencovaném zadávání úloh používá osvojené termíny, znaky a symboly vytváří projekt k zadanému tématu hodnotí úroveň odvedené práce své i svých spolužáků a je schopen o ní diskutovat při řešení krizových situací využívá svých zkušeností z praktického života při řešení problému vyhledává a třídí informace z médií, internetu a encyklopedií uvědomuje si správné a špatné řešení uvědomuje si chybu a hledá cestu k nápravě dokáže nést důsledky svého rozhodnutí a vyhodnotit je řešení problému dokončuje, nenechá se odradit případným nezdarem hledá vlastní cestu k řešení problému a při tom využívá logické, matematické a empirické postupy pracuje v třídní samosprávě a školním parlamentu volí vhodné způsoby řešení netradičních úloh výstižně a logicky vysvětluje svůj názor na zadaný problém písemně vyjadřuje své názory na dané téma formuluje věcně správně podstatné myšlenky přečteného textu diskutuje o problémech, obhajuje svůj názor v diskusi naslouchá názorům druhých a reaguje na ně, argumentuje, oponuje jim nebo je přijímá a respektuje je využívá internet a jiná média ke komunikaci komunikaci využívá k vytváření přátelských vztahů v kolektivu kultivovaně se vyjadřuje písemně i ústně ve škole i na veřejnosti do svého projevu zapojuje i prvky neverbální komunikace pracuje s různými druhy a typy textů a informací podílí se na přípravě a realizaci programu pro veřejnost komunikuje v cizím jazyce

11 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých KOMPETENCE OBČANSKÉ - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti zapojuje se do stanovení pravidel chování třídy a práce ve skupině, dohodnutá pravidla respektuje je schopen posoudit dodržování pravidel a v případě porušení navrhuje postupy řešení volí si zástupce školního parlamentu, a tím se podílí na činnosti školy vyjadřuje svůj názor, ale respektuje i názory druhých zapojuje se do organizování sportovních i jiných soutěžích zaujímá odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi spolužáky chrání sebe i spolužáky před negativními jevy rozlišuje vhodné a nevhodné chování a vciťuje se do situace jiných, odmítá šikanu, rasismus apod. při skupinovém vyučování spolupracuje s ostatními žáky, nabízí i přijímá pomoc vyrovnává se s neúspěchem, přiznává svou chybu a pracuje s ní prokazuje schopnost střídat role ve skupině nese zodpovědnost za své činy vytváří si pozitivní představu o sobě samém ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty respektuje názory druhých je schopen si uvědomit, co je fyzické a psychické násilí, dovede ho rozpoznat a dokáže se proti němu postavit, případně bránit dodržuje školní řád spolupodílí se na tvorbě pravidel chování své třídy je seznámen se svými právy chová se zodpovědně ve škole i mimo ni je seznámen s pravidly chování v mimořádných situacích ohrožujících život a zdraví člověka má možnost se zúčastnit kulturních a sportovních akcí a soutěží podle svých zálib je seznámen s historií obce a současným děním v ní uvědomuje si sounáležitost se školou a obcí zná pravidla vzájemného slušného chování ve vztahu ke spolužákům i ostatním spoluobčanům zapojuje se do ekologických aktivit, které škola organizuje chrání životní prostředí uvědomuje si potřebu ekonomicky využívat přírodní zdroje a energie pracuje ve prospěch celé skupiny ( třídy), pomáhá organizovat činnost a připravovat akce dbá na bezpečnost tělesnou, sociální ( šikana), emociální ( aby citově nestrádal) uplatňuje práva, ale i povinnosti plánuje a řídí své činnosti respektuje národnostní a náboženské odlišnosti spolužáků zaujímá pozitivní postoj ke kultuře

12 KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech při volbě profesního zaměření orientuje se v problematice podnikatelské činnosti adaptuje se v novém pracovním prostředí a přizpůsobuje se novým pracovním podmínkám dodržuje pravidla bezpečnosti práce a hygienické návyky vnímá hodnotu práce a materiálu pracuje podle pokynů učitele nebo zadaného pracovního postupu, hledá pracovní postup pracuje samostatně i ve skupině objektivně hodnotí práci svoji i druhých uvědomuje si nebezpečí úrazu při práci a používá ochranné pomůcky udržuje pořádek na pracovišti používá bezpečně, účinně a účelně nástroje a vybavení potřebné ke své práci pracuje s různými materiály dbá na životní prostředí přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska ochrany kulturních a společenských hodnot spolupodílí se na výzdobě školy, výrobě pomůcek a dárků Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základů všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další studium

13 2.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola poskytuje péči žákům se specifickými poruchami učení a jiným zdravotním postižením.pro každého integrovaného žáka je na základě vyšetření pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního centra vypracován ( a pravidelně aktualizován) individuální vzdělávací plán. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním probíhá formou individuální integrace do běžných tříd. Vytváříme tak podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. K jejich vzdělávání používáme kombinaci speciálních pedagogických postupů a alternativních metod spolu s metodami používanými při běžné výuce. Vzdělávání žáků pocházejících ze sociálního, kulturně a jazykově odlišného prostředí je založeno na individuálním přístupu k dítěti. Důraz je kladen na zvládnutí a osvojení českého jazyka. Kulturní odlišnosti zároveň využíváme k obohacení vzdělávání ostatních žáků. Při integraci žáků do nového prostředí škola úzce spolupracuje s rodiči. Našim cílem je také vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské klima pro přijetí žáků se sociálním znevýhodněním do třídního kolektivu. 2.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Základním úkolem je v úzké spolupráci s rodiči a pedagogicko psychologickou poradnou správně rozpoznat dítě s mimořádným nadáním. Pro tyto žáky škola vytvoří podnětné a vstřícné prostředí a podporuje jeho komunikaci s vrstevníky. Pro jejich vzdělávání je vypracován ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou a rodiči individuální vzdělávací plán. Ve vybraných oborech je rozšířen a prohlouben vzdělávací obsah, žák řeší složitější úkoly, je zapojen do odborných soutěží, korespondenčních kurzů. Spolu s pedagogem se podílí na organizaci výuky. 2.5 Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání Sebepoznávání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Čj, M, Prv Čj, M, Prv Čj, M, Prv Čj, M, Vv, Člověk a jeho svět Prv Prv Prv Člověk a jeho svět Prv Prv Prv Člověk a jeho svět M, Prv, Tv, Vv Čj, M, Prv, Tv, Vv Čj, M, Prv, Tv, Vv M, Vv, Člověk a jeho svět Vv, Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vv, Člověk a jeho svět, Tv Kreativita Prv Čj Čj Čj, Člověk a jeho svět Čj, M, Vv, Psaní na klávesnici Čj, M, Vv, Psaní na klávesnici Čj, Aj, M, Vv, Tk Čj, Aj, M,Vv, Konverza ce Aj Čj, Ov Čj, Vv Čj, Vv Čj, Vv Čj, Tv, Psaní na klávesnici Psaní na klávesnici, Výchova ke Ov, Tv, Psaní na klávesnici Psaní na klávesnici, Tv Tv Tv, Př zdraví, Tv Čj, Tv, Inf Čj, Tv Čj, Aj, Vv, Tv Ch Tv Čj, Tv

14 SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí Prv, Čj, Vv Prv, Vv Čj, Vv Čj, Vv, Aj, Člověk a jeho svět Mezilidské vztahy Čj, Tv, Vv, Pč Prv, Tv, Vv M. Prv, Vv, Tv, Pč Čj, M, Tv, Člověk a jeho svět, Vv, Pč Komunikace M M M Čj, M, Vv, Pč Kooperace a kompetice MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika M, Prv, Vv, Tv M, Prv, Vv, Tv M, Prv, Vv, Tv, Pč M, Člověk a jeho svět, Vv, Tv, Pč, M Člověk a jeho svět, Vv Člověk a jeho svět, Tv, Čj, Aj, Vv, Ov Čj, Ov, Tv Čj, Aj, Konverzace Aj Čj, Aj, Konverzace Aj, Fy, Tv Pč, Vv Vv, Pč Čj, Aj Čj, Aj, Vv, Konverzace Aj Pč, Vv, Tv Čj, Prv Prv Prv Pč Člověk a jeho svět, Pč Čj, M, Prv, Vv M, Prv, Vv M, Prv, Vv M Čj, Člověk a jeho svět Čj, Aj, Nj, Vv, Ov Čj, Aj, Ov, Tv Čj, Aj, Vv, Výchova ke zdraví Čj, Aj, Konverza ce Aj Čj, Aj, Konverza ce Aj, Tv Čj, Aj, Vv, Konver zace Aj, Inf Tv Čj, Tv Čj, Tv Čj, Tv Čj, M, Tv M, Tv Čj, M, Ov, Tv, Př Čj, Čj, M, Tv Čj, Fy, Ov Výchova demokratického občana Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Občanská společnost a škola Čj, Prv Čj, Prv Čj, Prv Člověk a jeho Čj, Člověk a Čj, Ov Čj, Aj Čj Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování svět Prv Prv Člověk a jeho svět Prv Prv Člověk a jeho svět Prv Člověk a jeho svět jeho svět Člověk a jeho svět, Inf Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Čj, Ov, Tv, Inf Celoroční spolupráce s kulturní komisí OÚ+ spolupráce s Domovem pro seniory Čj, Z, Ov, Tv, Inf Př Z, Inf, Tv, Ch D Vv Z Čj, Z, Ov D Vv Z,Vv Čj, Vv, Ov Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Evropa a svět nás zajímá Vv Prv, Vv Prv, Vv Vv Čj, Aj,Vv, Člověk a D, Vv, Inf Čj, Aj, Konverzace Čj, Z Čj, Z, Ov, Př, Ch Objevujeme Evropu a svět Prv, Vv Prv, Vv Prv, Vv Člověk a jeho svět Jsme Evropané Prv Aj, Vv, Člověk a jeho svět P- Evropa jeho svět AJ, Inf, Člověk a jeho svět Čj, Vv, Člověk a jeho svět Čj, Vv Aj Čj, Konverzace Aj Čj, Aj Konverzace Aj Čj, Aj, Z Čj, Aj, Z, Vv Čj, D, Z Čj, D, Ov, Z, Vv

15 2.5.4 Multikulturní výchova Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Kulturní diference Čj, Prv Čj, Prv Člověk a jeho svět, Vv Čj, Vv, Člověk a jeho svět Z Aj, Z Z Lidské vztahy Prv, Vv Čj, Prv, Vv Čj, Prv, Vv Čj, Vv, Člověk a jeho svět Etnický původ Vv Prv, Vv Prv, Vv Čj, Člověk a jeho svět Multikulturalita Prv Prv Aj, Člověk a jeho svět Princip sociálního smíru a solidarity Prv Prv Člověk a jeho svět, Vv Čj, Vv, Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět, Pč Čj, Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět, Vv Z Z, Ov Konverzace Aj, Př Z Z, D, Ov Z, Př Aj, Z, Konverzace Aj Vv Aj, Ov Aj Aj, Konverzace Aj Ov D Environmentální výchova Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Ekosystémy Prv, Vv Čj, Prv, Vv Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka a prostředí Prv, Pč, Vv Prv, Vv Prv, Vv Prv, Pč, Vv Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Prv Prv Čj, Prv Člověk a jeho svět Prv, Vv Prv, Vv, Pč 2. stupeň -LVVZ- vztah člověka k prostředí P - Den Země, DZŽS, třídění odpadu Prv, Vv, Pč Člověk a jeho svět, Vv Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět, Vv Z, Př Př, Z Vv Z, Vv, Př Z, Vv Z, Př Fy, Z Z, Fy, Př, Ch Z, Tv Z, Vv, Fy Z, Vv, Fy, Tv, Př, Ch Z, Tv Z, Vv, Tv Z, Vv, Fy, Tv, Př Z, Př Z, Vv, Fy, Tv, Př, Ch Z,Vv. Tv, Př, Ch Mediální výchova Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Kritické čtení a vnímání Čj Čj Čj, Inf Inf Inf, M mediálních sdělení Interpretace vztahu Prv Rv mediálních sdělení a reality Stavba mediálních Prv Rv sdělení Vnímání autora Čj Čj Čj mediálních sdělení Fungování a vliv médií Prv Vv Vv Vv ve společnosti Tvorba mediálního Čj Čj Vv sdělení Práce v realizačním týmu Čj Čj

16 3. Učební plán 3.1 Tabulace učebního plánu Vzdělávací oblasti Jazyk a jazykové komunikace Učební plán pro 1. a 2. stupeň Vyučovací předměty časová dotace 1. stupeň 2. stupeň Celkem Celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Prvouka Člověk a jeho svět Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Povinně volitelné předměty Týdenní počet hodin

17 Povinně volitelné předměty 1. stupeň 2. stupeň Celkem Celkem Psaní na klávesnici 1 1 *1 3 Konverzace v anglickém jazyce Další cizí jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Francouzský jazyk 3 3 Technické kreslení *2 2 Informační a komunikační technologie *2 2 Pracovní činnosti * Poznámky k učebnímu plánu K podpoře všestranného rozvoje žáků škola realizuje nabídku volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Povinně volitelné předměty si žáci ve vyšších ročnících vybírají podle svého zájmu, nadání a budoucího zaměření. Počet vybraných zájmových útvarů není omezen a otvírají se podle zájmu dětí. Oblast Člověk a jeho svět se vyučuje v ročníku v předmětu Prvouka a ve ročníku v předmětu Člověk a jeho svět. Tyto předměty jsou úzce spjaty s Výtvarnou výchovou a předmětem Člověk a svět práce. Oblast Člověk a společnost je rozdělena na předmět Dějepis a Občanská výchova. Oblast Člověk a příroda zahrnuje předměty Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis. Oblast Umění a kultura zahrnuje předměty Hudební výchova a Výtvarná výchova. Oblast Člověk a zdraví je naplněna v předmětech Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. Oblast Člověk a svět práce je vyučována v ročnících podle tabulky Člověk a svět práce 2. stupeň Ročník Pěstitelské práce 1 (1. pololetí) Práce s technickými materiály 1 (2. pololetí) 1 ( střídavě) 1 - chlapci Práce s laboratorní technikou 1 ( střídavě) Příprava pokrmů 1 - dívky Využití digitálních technologií 1 Celkem Tématický okruh Svět práce je zařazen v 8. třídě v předmětu Příprava pokrmů ( dívky ) a Práce s technickými materiály (chlapci ) a v 9. ročníku v předmětu Využití digitálních technologií. Povinně volitelné předměty si žáci v 8. a 9. ročníku vybírají ze skupiny označených nebo neoznačených předmětů

18 4. Učební osnovy 4.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu -1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v ročníku 9 hodin týdně v ročníku 8 hodin týdně Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě - k osvojování v ústní i písemné podobě - vede k využívání různých zdrojů informací - např. slovníků, encyklopedií, katalogů jako zdrojů při rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. Realizují se v něm tematické okruhy všech průřezových témat. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel - vede žáky ke stálému zdokonalování čtení - vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci - stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu Žák - žák je motivován k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu Kompetence k řešení problémů Učitel - hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok Žák - navrhuje různá řešení problémů, dokončuje úkoly a zdůvodňuje své závěry - vzájemně si radí a pomáhají si Kompetence komunikativní Učitel - vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu Žák - dokáže prezentovat své myšlenky a názory Kompetence sociální a personální Učitel - organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů - vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu - vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky Žák - respektuje pokyny pedagogů

19 Vzdělávací obsah předmětu Předmět: Český jazyk a literatura - 1. období Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Průřezová témata Komunikační a slohová výchova Výchova demokratického občana Porozumí písemným nebo mluveným projevům. Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Používá velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen a osob, zvířat. > skládá slabiky, slova Čtení > čte slabiky, slova Analýza a syntéza textu > tvoří jednoduché věty Občanská společnost a škola > používá správnou intonaci vět Naslouchání > spolupráce s MŠ > dokáže přečíst hláskové skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di dy, ti ty, ni ny Praktické čtení > výchova k demokratickému myšlení v rámci třídního kolektivu > je seznámen se základními pravidly rozhovoru Projekty: > tvoří smysluplné věty > Školní karneval > Den matek > rozpozná a používá jednotlivá písmena tiskací a psací, velká a malá > používá číslice a rozlišuje správná interpunkční znaménka > je seznámen s používáním velkého písmene na začátku věty, na začátku vlastního jména a příjmení >pozná počet slov ve větě > z daných slov složí větu >rozděluje slova na slabiky, složí slova ze slabik > píše diktát jednotlivých písmen, slov a vět Jazyková výchova Sluchové rozlišení hlásek Písmena a hlásky Slabiky Výslovnost samohlásek Slova Stavba věty

20 Předmět: Český jazyk a literatura - 1. období Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Průřezová témata Písemný projev Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním. > dokáže sedět správně při psaní Osobnostní a sociální výchova > dokáže držet správně psací náčiní Rozvoj schopností poznávání > rozlišuje psací a tiskací písmena Poznávání lidí > má osvojené správné tvary malých a velkých písmen abecedy Mezilidské vztahy > skupinová práce > zvládá psaní slabik, jednoduchých > tolerance slov a vět > přepíše tiskací písmeno do psané podoby Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku Vyjadřuje své pocity z přečteného textu Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění Poslouchá čtený či reprodukovaný projev přiměřený věku > tvoří smysluplné věty > vypráví pohádku podle obrázkové osnovy > naučí se zpaměti jednoduchou básničku > učí se recitovat > dramatizuje jednoduchý text > dokáže porozumět přečtenému textu Literární výchova Poslech literárních textů Zážitkové čtení a naslouchání Praktické čtení Metody, formy, nástroje, pomůcky - sluchová analýza a syntéza, rozhovor, vyprávění, manipulace s písmeny a slabikami, zapojování všech smyslů, individuální přístup, skupinová práce Pomůcky: tabule, magnetická tabule, nástěnná tabule, audiovizuální technika, obrazy a obrázky, kartičky se slabikami a slovy, obrázková abeceda, psací a kreslicí pomůcky

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Základní škola Olomouc Droždín Gagarinova 19 Motto školy : Každé dítě má právo na šťastné dětství, které je největším předpokladem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzděláním k budoucnosti Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP ŠKOLOU DO ŽIVOTA verze 7 2013/2014 Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní

Více