Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice

2 OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Klíčové kompetence Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Učební plán Tabulace učebního plánu Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu -1. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Charakteristika předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Charakteristika předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Charakteristika předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Charakteristika předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Člověk a jeho svět Prvouka Charakteristika předmětu 1. období Vzdělávací obsah předmětu Člověk a jeho svět Charakteristika předmětu 2. období Vzdělávací obsah předmětu Člověk a společnost

3 4.5.1 Dějepis Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast předmětu Výchova k občanství Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmětu Člověk a příroda Fyzika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmětu Chemie Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmětu Přírodopis Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmětu Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Charakteristika předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná výchova Charakteristika oboru 1. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Charakteristika předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova Charakteristika předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Charakteristika předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Člověk a svět práce Charakteristika předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah předmětu 1. stupeň Charakteristika předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu Povinně volitelné předměty 2. stupeň Psaní na klávesnici Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmětu Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu

4 Vzdělávací obsah předmětu Další cizí jazyk Německý jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmětu Další cizí jazyk Ruský jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmětu Další cizí jazyk Francouzský jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmětu Technické kreslení Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmětu Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmět Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmětu Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků Autoevaluace školy

5 - 5 -

6 1. Charakteristika školy Naše škola byla postavena v roce Nachází se v centru obce v bezpečné vzdálenosti od hlavní komunikace, v klidném prostředí plném zeleně. Škola je plně organizovaná, s jednou třídou v každém ročníku. Každá třída má svou kmenovou třídu. Škola má svou samostatnou budovu, školní družina se nachází v sousední budově v areálu školy. Škola disponuje moderním atletickým areálem s umělým povrchem a má možnost využívat fotbalové hřiště v bezprostřední blízkosti školy. Za atletickým areálem se nachází školní pozemek i školní zahrada. Kolem budovy jsou rozmístěny lavičky, které jsou žáky využívány k odpočinku o velké a polední přestávce. Školní stravování žáků a zaměstnanců je organizováno formou náhradního stravování, které financuje ministerstvo školství. Stravovací zařízení je umístěno v Domově pro seniory ve vzdálenosti asi 300 metrů od budovy školy. Pro kulturní a sportovní akce škola využívá místní sokolovnu. Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy : - škola dbá na pitný režim dětí, žáci mají možnost odebírat dotované mléko a využívat nápojové automaty, na každém patře jsou pitítka, ve školní družině jsou k dispozici sirupy - provozní zaměstnanci jsou přítomni v prostorách školy během vyučování - ranní družinu mohou využívat všechny děti - za školou se nachází zastřešené prostory pro odkládání kol žáků - škola má nové oplocení - žákům 1. stupně je za příznivého počasí umožněno o velké přestávce pobývat venku v areálu školy pod dozorem pracovníků školy - při vyučování je možnost využívat letní učebnu v areálu školy - třídy i chodby jsou vyzdobeny - třídy jsou vybaveny novým nábytkem - v třídě jsou relaxační koutky - žáci třídy absolvují plavecký výcvik - některé třídy jsou vybaveny vizuální technikou ( interaktivní tabule, dataprojektor) - samostatná počítačová učebna - pedagogové využívají odborné kabinety vybavené PC - je zaveden bezhotovostní systém plateb a objednávání obědů ( možnost objednávky přes internet) - ve školní jídelně chybí odpovídající šatny - při obědě není možný výběr z více jídel - 3 pedagogové absolvovali odborný kurz v rozsahu 40 hodin Zdravotník zotavovacích akcí - všichni zaměstnanci byli poučeni o poskytování předlékařské pomoci - administrativní pracovník školy zajišťuje a kontroluje plnění revizních prohlídek a zdravotních prohlídek zaměstnanců školy. revize provádí specializovaná firma a její pracovník 1x měsíčně navštěvuje školu, provádí zhodnocení rizik a navrhuje následná opatření - žáci jsou pravidelně dle vyhodnocení rizik poučováni o bezpečnosti chování a ochraně před úrazy - ve škole je plánována rekonstrukce budovy - chybí některé odborné učebny, počítačová učebna je malá - žáci používají nevhodné šatny - chybí bezbarierový přístup - 6 -

7 - dojíždění žáků do okolních měst na školní a mimoškolní aktivity (finanční náročnost, bezpečnostní riziko) - v zadní části areálu školy jsou nebezpečné betonové kontejnery - při výuce je využívána místní sokolovna, která je ve velké vzdálenosti od školy - malá tělocvična Psychosociální podmínky školy: - výuka integrovaných žáků - výchovný poradce pro I., II. stupeň - preventista sociálně patologických jevů ( zabývající se ochranou žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy) - dobrá práce výchovných poradců - snaha o rychlé řešení problémů a vzájemná informovanost - vzájemná komunikace mezi učiteli a provozními zaměstnanci - dobrá informovanost ve škole, i o škole ( webové stránky školy, schůzky SRPDŠ, obecní rozhlas, obecní časopis Pelmel, vývěsní tabule) - zřízení webových stránek školy - školní časopis - žákovský parlament (pravidelné schůzky) - informovanost žáků o jejich právech a povinnostech ( školní řád, školský zákon) - svobodný projev názorů žáků - častá účast na sportovních a jiných akcích - exkurze, návštěvy divadla a kina - velké množství mimoškolních aktivit, vystupování žáků na různých kulturních akcí - možnost vyučování v přírodě - preventivní programy besedy, přednášky ( patologické jevy) - důvěra žáků k učitelům (svěřování se s problémy) - zájem rodičů o diskusi a řešení problémů Personální podmínky školy: - komunikativní přístup k žákům - snaha učitelů o otevřenou komunikaci s rodiči - mnoho školních a mimoškolních aktivit - výběr povinných i nepovinných předmětů pro žáky - spolupráce učitelů na organizaci společných akcí (Den dětí, Den matek, karneval ) - vzájemná spolupráce učitelů (předmětové komise, hospitace) - poradna pro volbu povolání (možnost profesního testu) - výchovný poradce pro 1. stupeň - preventista sociálně - patologických jevů - pedagogičtí pracovníci splňují podmínky stanovené zákonem č. 563/2004 sb. dle možností školy Organizační podmínky: - dobrá informovanost o ŠVP, účast všech učitelů na přípravě a úpravě ŠVP - možnost sebevzdělávání pedagogů - spolupráce s místní mateřskou školou - využívání učitelské knihovny a časopisů při výuce - možnost vzájemných hospitac pravidelná konzultační odpoledne - rodiče mají možnost individuální konzultace s učitelem a mohou se zúčastnit výuky ve škole po předchozí domluvě - 7 -

8 - je stanoven přesný postup pro projednávání kázeňských problémů žáků ( jednání s rodiči) - informovanost o činnosti školy obecním i školním časopisem, informace jsou vyvěšeny ve vývěsní skříňce - vlastní www stránky školy - ve škole je školní rozhlas - vyučovací doba je přizpůsobena dojíždějícím žákům - možnost pobytu ve školní družině před vyučováním pro všechny žáky - dobrá spolupráce s obecním úřadem - realizace různých školních projektů, spolupráce pedagogických pracovníků v rámci předmětových komisí - žáci mají možnost využívat bezplatnou zájmovou činnost - plavecký výcvik pro třídu a lyžařský výcvik pro žáky - možnost využití počítačové učebny žáky v průběhu přestávek - pracovny pedagogů jsou bybaveny počítači - školní jídelna je umístěna mimo budovu školy - nedostatečné podmínky pro výuku Tv ( špatné větrání, malé prostory) - nevyhovující šatny Podmínky spolupráce školy a rodičů žáků: - na škole pracuje zákonem zřízená Školská rada navíc i SRPŠ. - škola pravidelně organizuje třídní schůzky. - rodiče mají možnost návštěvy vyučovací hodiny. - po domluvě je možná konzultace s preventistou sociálně- patologických jevů, výchovným - poradcem a vedením školy. - autoevaluační proces - dotazník pro žáky - dotazník pro učitele - návštěva předsedy předmětové komise ve výuce - hospitační činnost vedení školy - možnost seznámení všech aktérů vzdělávání se ŠVP a dalšími veřejnými dokumenty školy. - pomoc obce při výchovně-vzdělávacím procesu. - velké množství mimoškolních aktivit pro veřejnost ve spolupráci s obcí. - spolupráce a společné akce s dalšími příspěvkovými organizacemi obce (Domov pro seniory, - mateřská škola). - škola organizuje pravidelně setkávání současných a bývalých zaměstnanců. - škola spolupracuje se specializovanými zařízeními, která poskytují podklady pro integraci a individuální vzdělávání žáků. - kola pravidelně informuje rodiče o záměrech a cílech školy, o způsobu výuky, o hodnocení - žáků a o pravidlech života školy prostřednictvím třídních učitelů, žákovských knížek, - vývěsky školy před nákupním střediskem a webových stránek školy Mezinárodní spolupráce Základní škola Sloupnice navázala na spolupráci naší školy a Základní školy Spišský Štiavnik ze Slovenska, která probíhala v 80. letech 20. století. Jedná se o vzájemné návštěvy zaměstnanců školy a zároveň každoroční návštěvu žáků naší školy na Slovensku a naopak. Žáci si během studia na naší škole dopisují se slovenskými žáky a na závěr školní docházky absolvují školní výlet na Slovensko. Projekty - 8 -

9 Škola zpracovává projekty týkající se různých výzev: a) Projekt: Škola, cesta do života na využití výpočetní a interaktivní techniky v hodinách přírodních věd. Výzva Krajského úřadu Pardubického kraje: Vzdělávání pro konkurenceschopnost. b) Projekt: Zavádění nové interaktivní výuky na 1. stupeň základních škol Výzva Krajského úřadu Pardubického kraje: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování kvality ve vzdělávání. c) Projekt: Myslíme na budoucnost nákup odpadových nádob na třídění odpadu. Výzva: Škola pro udržitelný život, regionální koordinátor Ekocentrum Paleta. 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 2.1 Zaměření školy Prioritou naší školy je kvalitně rozvíjet cíle základního vzdělávání, důraz je kladen na otevřenost školy vůči široké veřejnosti. Učíme žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a zaměřit se na činnosti, které žáci využijí v praxi. Zavádíme do výuky efektivnější metody jako skupinové a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci a vzájemné pomoci. Pro budoucí život v EU výrazně posílíme výuku cizích jazyků s důrazem především na jazyk anglický. Vedeme žáky k volbě povolání, za tím účelem zařazujeme výuku pracovního vyučování a pracovních činností jak v povinné části, tak i v oblasti volitelných předmětů. Využíváme komunikační a informační technologie, v rámci možností zavádíme výpočetní techniku a podporujeme výuku na počítačích. Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu a třídy. Učíme žáky respektovat své spolužáky, jejich názory a odlišnosti. Vychováváme děti ke slušnému chování a úctě k člověku a celé společnosti. I nadále nabízíme široké spektrum sportovních aktivit, a tím podporujeme rozvoj fyzické zdatnosti (vztah k pohybu). Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a péči o jejich zdraví. Rozvíjíme pozitivní vztah k životnímu prostředí a k jeho ochraně (třídění komunálního odpadu). Poskytujeme žákům možnost účastnit se různých akcí a soutěží, kde mohou uplatnit své dovednosti a nadání

10 2.2 Klíčové kompetence KOMPETENCE K UČENÍ - umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU -podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problému KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - vést žáky k všestranné a účinné komunikaci chápe smysl a cíl učení, má k němu pozitivní vztah, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu vzdělávání získané informace systematicky třídí a efektivně využívá v praktickém životě získané vědomosti propojuje do širších celků a uvádí do souvislostí účastní se podle svých schopností různých soutěží a olympiád pracuje s textem, vyhledává informace z různých zdrojů ( internet, encyklopedie, slovníky) a formou exkurzí, výstav, besed, referátů prožívá úspěch při diferencovaném zadávání úloh používá osvojené termíny, znaky a symboly vytváří projekt k zadanému tématu hodnotí úroveň odvedené práce své i svých spolužáků a je schopen o ní diskutovat při řešení krizových situací využívá svých zkušeností z praktického života při řešení problému vyhledává a třídí informace z médií, internetu a encyklopedií uvědomuje si správné a špatné řešení uvědomuje si chybu a hledá cestu k nápravě dokáže nést důsledky svého rozhodnutí a vyhodnotit je řešení problému dokončuje, nenechá se odradit případným nezdarem hledá vlastní cestu k řešení problému a při tom využívá logické, matematické a empirické postupy pracuje v třídní samosprávě a školním parlamentu volí vhodné způsoby řešení netradičních úloh výstižně a logicky vysvětluje svůj názor na zadaný problém písemně vyjadřuje své názory na dané téma formuluje věcně správně podstatné myšlenky přečteného textu diskutuje o problémech, obhajuje svůj názor v diskusi naslouchá názorům druhých a reaguje na ně, argumentuje, oponuje jim nebo je přijímá a respektuje je využívá internet a jiná média ke komunikaci komunikaci využívá k vytváření přátelských vztahů v kolektivu kultivovaně se vyjadřuje písemně i ústně ve škole i na veřejnosti do svého projevu zapojuje i prvky neverbální komunikace pracuje s různými druhy a typy textů a informací podílí se na přípravě a realizaci programu pro veřejnost komunikuje v cizím jazyce

11 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých KOMPETENCE OBČANSKÉ - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti zapojuje se do stanovení pravidel chování třídy a práce ve skupině, dohodnutá pravidla respektuje je schopen posoudit dodržování pravidel a v případě porušení navrhuje postupy řešení volí si zástupce školního parlamentu, a tím se podílí na činnosti školy vyjadřuje svůj názor, ale respektuje i názory druhých zapojuje se do organizování sportovních i jiných soutěžích zaujímá odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi spolužáky chrání sebe i spolužáky před negativními jevy rozlišuje vhodné a nevhodné chování a vciťuje se do situace jiných, odmítá šikanu, rasismus apod. při skupinovém vyučování spolupracuje s ostatními žáky, nabízí i přijímá pomoc vyrovnává se s neúspěchem, přiznává svou chybu a pracuje s ní prokazuje schopnost střídat role ve skupině nese zodpovědnost za své činy vytváří si pozitivní představu o sobě samém ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty respektuje názory druhých je schopen si uvědomit, co je fyzické a psychické násilí, dovede ho rozpoznat a dokáže se proti němu postavit, případně bránit dodržuje školní řád spolupodílí se na tvorbě pravidel chování své třídy je seznámen se svými právy chová se zodpovědně ve škole i mimo ni je seznámen s pravidly chování v mimořádných situacích ohrožujících život a zdraví člověka má možnost se zúčastnit kulturních a sportovních akcí a soutěží podle svých zálib je seznámen s historií obce a současným děním v ní uvědomuje si sounáležitost se školou a obcí zná pravidla vzájemného slušného chování ve vztahu ke spolužákům i ostatním spoluobčanům zapojuje se do ekologických aktivit, které škola organizuje chrání životní prostředí uvědomuje si potřebu ekonomicky využívat přírodní zdroje a energie pracuje ve prospěch celé skupiny ( třídy), pomáhá organizovat činnost a připravovat akce dbá na bezpečnost tělesnou, sociální ( šikana), emociální ( aby citově nestrádal) uplatňuje práva, ale i povinnosti plánuje a řídí své činnosti respektuje národnostní a náboženské odlišnosti spolužáků zaujímá pozitivní postoj ke kultuře

12 KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech při volbě profesního zaměření orientuje se v problematice podnikatelské činnosti adaptuje se v novém pracovním prostředí a přizpůsobuje se novým pracovním podmínkám dodržuje pravidla bezpečnosti práce a hygienické návyky vnímá hodnotu práce a materiálu pracuje podle pokynů učitele nebo zadaného pracovního postupu, hledá pracovní postup pracuje samostatně i ve skupině objektivně hodnotí práci svoji i druhých uvědomuje si nebezpečí úrazu při práci a používá ochranné pomůcky udržuje pořádek na pracovišti používá bezpečně, účinně a účelně nástroje a vybavení potřebné ke své práci pracuje s různými materiály dbá na životní prostředí přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska ochrany kulturních a společenských hodnot spolupodílí se na výzdobě školy, výrobě pomůcek a dárků Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základů všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další studium

13 2.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola poskytuje péči žákům se specifickými poruchami učení a jiným zdravotním postižením.pro každého integrovaného žáka je na základě vyšetření pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního centra vypracován ( a pravidelně aktualizován) individuální vzdělávací plán. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním probíhá formou individuální integrace do běžných tříd. Vytváříme tak podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. K jejich vzdělávání používáme kombinaci speciálních pedagogických postupů a alternativních metod spolu s metodami používanými při běžné výuce. Vzdělávání žáků pocházejících ze sociálního, kulturně a jazykově odlišného prostředí je založeno na individuálním přístupu k dítěti. Důraz je kladen na zvládnutí a osvojení českého jazyka. Kulturní odlišnosti zároveň využíváme k obohacení vzdělávání ostatních žáků. Při integraci žáků do nového prostředí škola úzce spolupracuje s rodiči. Našim cílem je také vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské klima pro přijetí žáků se sociálním znevýhodněním do třídního kolektivu. 2.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Základním úkolem je v úzké spolupráci s rodiči a pedagogicko psychologickou poradnou správně rozpoznat dítě s mimořádným nadáním. Pro tyto žáky škola vytvoří podnětné a vstřícné prostředí a podporuje jeho komunikaci s vrstevníky. Pro jejich vzdělávání je vypracován ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou a rodiči individuální vzdělávací plán. Ve vybraných oborech je rozšířen a prohlouben vzdělávací obsah, žák řeší složitější úkoly, je zapojen do odborných soutěží, korespondenčních kurzů. Spolu s pedagogem se podílí na organizaci výuky. 2.5 Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání Sebepoznávání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Čj, M, Prv Čj, M, Prv Čj, M, Prv Čj, M, Vv, Člověk a jeho svět Prv Prv Prv Člověk a jeho svět Prv Prv Prv Člověk a jeho svět M, Prv, Tv, Vv Čj, M, Prv, Tv, Vv Čj, M, Prv, Tv, Vv M, Vv, Člověk a jeho svět Vv, Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vv, Člověk a jeho svět, Tv Kreativita Prv Čj Čj Čj, Člověk a jeho svět Čj, M, Vv, Psaní na klávesnici Čj, M, Vv, Psaní na klávesnici Čj, Aj, M, Vv, Tk Čj, Aj, M,Vv, Konverza ce Aj Čj, Ov Čj, Vv Čj, Vv Čj, Vv Čj, Tv, Psaní na klávesnici Psaní na klávesnici, Výchova ke Ov, Tv, Psaní na klávesnici Psaní na klávesnici, Tv Tv Tv, Př zdraví, Tv Čj, Tv, Inf Čj, Tv Čj, Aj, Vv, Tv Ch Tv Čj, Tv

14 SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí Prv, Čj, Vv Prv, Vv Čj, Vv Čj, Vv, Aj, Člověk a jeho svět Mezilidské vztahy Čj, Tv, Vv, Pč Prv, Tv, Vv M. Prv, Vv, Tv, Pč Čj, M, Tv, Člověk a jeho svět, Vv, Pč Komunikace M M M Čj, M, Vv, Pč Kooperace a kompetice MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika M, Prv, Vv, Tv M, Prv, Vv, Tv M, Prv, Vv, Tv, Pč M, Člověk a jeho svět, Vv, Tv, Pč, M Člověk a jeho svět, Vv Člověk a jeho svět, Tv, Čj, Aj, Vv, Ov Čj, Ov, Tv Čj, Aj, Konverzace Aj Čj, Aj, Konverzace Aj, Fy, Tv Pč, Vv Vv, Pč Čj, Aj Čj, Aj, Vv, Konverzace Aj Pč, Vv, Tv Čj, Prv Prv Prv Pč Člověk a jeho svět, Pč Čj, M, Prv, Vv M, Prv, Vv M, Prv, Vv M Čj, Člověk a jeho svět Čj, Aj, Nj, Vv, Ov Čj, Aj, Ov, Tv Čj, Aj, Vv, Výchova ke zdraví Čj, Aj, Konverza ce Aj Čj, Aj, Konverza ce Aj, Tv Čj, Aj, Vv, Konver zace Aj, Inf Tv Čj, Tv Čj, Tv Čj, Tv Čj, M, Tv M, Tv Čj, M, Ov, Tv, Př Čj, Čj, M, Tv Čj, Fy, Ov Výchova demokratického občana Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Občanská společnost a škola Čj, Prv Čj, Prv Čj, Prv Člověk a jeho Čj, Člověk a Čj, Ov Čj, Aj Čj Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování svět Prv Prv Člověk a jeho svět Prv Prv Člověk a jeho svět Prv Člověk a jeho svět jeho svět Člověk a jeho svět, Inf Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Čj, Ov, Tv, Inf Celoroční spolupráce s kulturní komisí OÚ+ spolupráce s Domovem pro seniory Čj, Z, Ov, Tv, Inf Př Z, Inf, Tv, Ch D Vv Z Čj, Z, Ov D Vv Z,Vv Čj, Vv, Ov Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Evropa a svět nás zajímá Vv Prv, Vv Prv, Vv Vv Čj, Aj,Vv, Člověk a D, Vv, Inf Čj, Aj, Konverzace Čj, Z Čj, Z, Ov, Př, Ch Objevujeme Evropu a svět Prv, Vv Prv, Vv Prv, Vv Člověk a jeho svět Jsme Evropané Prv Aj, Vv, Člověk a jeho svět P- Evropa jeho svět AJ, Inf, Člověk a jeho svět Čj, Vv, Člověk a jeho svět Čj, Vv Aj Čj, Konverzace Aj Čj, Aj Konverzace Aj Čj, Aj, Z Čj, Aj, Z, Vv Čj, D, Z Čj, D, Ov, Z, Vv

15 2.5.4 Multikulturní výchova Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Kulturní diference Čj, Prv Čj, Prv Člověk a jeho svět, Vv Čj, Vv, Člověk a jeho svět Z Aj, Z Z Lidské vztahy Prv, Vv Čj, Prv, Vv Čj, Prv, Vv Čj, Vv, Člověk a jeho svět Etnický původ Vv Prv, Vv Prv, Vv Čj, Člověk a jeho svět Multikulturalita Prv Prv Aj, Člověk a jeho svět Princip sociálního smíru a solidarity Prv Prv Člověk a jeho svět, Vv Čj, Vv, Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět, Pč Čj, Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět, Vv Z Z, Ov Konverzace Aj, Př Z Z, D, Ov Z, Př Aj, Z, Konverzace Aj Vv Aj, Ov Aj Aj, Konverzace Aj Ov D Environmentální výchova Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Ekosystémy Prv, Vv Čj, Prv, Vv Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka a prostředí Prv, Pč, Vv Prv, Vv Prv, Vv Prv, Pč, Vv Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Prv Prv Čj, Prv Člověk a jeho svět Prv, Vv Prv, Vv, Pč 2. stupeň -LVVZ- vztah člověka k prostředí P - Den Země, DZŽS, třídění odpadu Prv, Vv, Pč Člověk a jeho svět, Vv Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět, Vv Z, Př Př, Z Vv Z, Vv, Př Z, Vv Z, Př Fy, Z Z, Fy, Př, Ch Z, Tv Z, Vv, Fy Z, Vv, Fy, Tv, Př, Ch Z, Tv Z, Vv, Tv Z, Vv, Fy, Tv, Př Z, Př Z, Vv, Fy, Tv, Př, Ch Z,Vv. Tv, Př, Ch Mediální výchova Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Kritické čtení a vnímání Čj Čj Čj, Inf Inf Inf, M mediálních sdělení Interpretace vztahu Prv Rv mediálních sdělení a reality Stavba mediálních Prv Rv sdělení Vnímání autora Čj Čj Čj mediálních sdělení Fungování a vliv médií Prv Vv Vv Vv ve společnosti Tvorba mediálního Čj Čj Vv sdělení Práce v realizačním týmu Čj Čj

16 3. Učební plán 3.1 Tabulace učebního plánu Vzdělávací oblasti Jazyk a jazykové komunikace Učební plán pro 1. a 2. stupeň Vyučovací předměty časová dotace 1. stupeň 2. stupeň Celkem Celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Prvouka Člověk a jeho svět Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Povinně volitelné předměty Týdenní počet hodin

17 Povinně volitelné předměty 1. stupeň 2. stupeň Celkem Celkem Psaní na klávesnici 1 1 *1 3 Konverzace v anglickém jazyce Další cizí jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Francouzský jazyk 3 3 Technické kreslení *2 2 Informační a komunikační technologie *2 2 Pracovní činnosti * Poznámky k učebnímu plánu K podpoře všestranného rozvoje žáků škola realizuje nabídku volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Povinně volitelné předměty si žáci ve vyšších ročnících vybírají podle svého zájmu, nadání a budoucího zaměření. Počet vybraných zájmových útvarů není omezen a otvírají se podle zájmu dětí. Oblast Člověk a jeho svět se vyučuje v ročníku v předmětu Prvouka a ve ročníku v předmětu Člověk a jeho svět. Tyto předměty jsou úzce spjaty s Výtvarnou výchovou a předmětem Člověk a svět práce. Oblast Člověk a společnost je rozdělena na předmět Dějepis a Občanská výchova. Oblast Člověk a příroda zahrnuje předměty Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis. Oblast Umění a kultura zahrnuje předměty Hudební výchova a Výtvarná výchova. Oblast Člověk a zdraví je naplněna v předmětech Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. Oblast Člověk a svět práce je vyučována v ročnících podle tabulky Člověk a svět práce 2. stupeň Ročník Pěstitelské práce 1 (1. pololetí) Práce s technickými materiály 1 (2. pololetí) 1 ( střídavě) 1 - chlapci Práce s laboratorní technikou 1 ( střídavě) Příprava pokrmů 1 - dívky Využití digitálních technologií 1 Celkem Tématický okruh Svět práce je zařazen v 8. třídě v předmětu Příprava pokrmů ( dívky ) a Práce s technickými materiály (chlapci ) a v 9. ročníku v předmětu Využití digitálních technologií. Povinně volitelné předměty si žáci v 8. a 9. ročníku vybírají ze skupiny označených nebo neoznačených předmětů

18 4. Učební osnovy 4.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu -1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v ročníku 9 hodin týdně v ročníku 8 hodin týdně Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě - k osvojování v ústní i písemné podobě - vede k využívání různých zdrojů informací - např. slovníků, encyklopedií, katalogů jako zdrojů při rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. Realizují se v něm tematické okruhy všech průřezových témat. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel - vede žáky ke stálému zdokonalování čtení - vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci - stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu Žák - žák je motivován k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu Kompetence k řešení problémů Učitel - hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok Žák - navrhuje různá řešení problémů, dokončuje úkoly a zdůvodňuje své závěry - vzájemně si radí a pomáhají si Kompetence komunikativní Učitel - vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu Žák - dokáže prezentovat své myšlenky a názory Kompetence sociální a personální Učitel - organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů - vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu - vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky Žák - respektuje pokyny pedagogů

19 Vzdělávací obsah předmětu Předmět: Český jazyk a literatura - 1. období Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Průřezová témata Komunikační a slohová výchova Výchova demokratického občana Porozumí písemným nebo mluveným projevům. Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Používá velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen a osob, zvířat. > skládá slabiky, slova Čtení > čte slabiky, slova Analýza a syntéza textu > tvoří jednoduché věty Občanská společnost a škola > používá správnou intonaci vět Naslouchání > spolupráce s MŠ > dokáže přečíst hláskové skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di dy, ti ty, ni ny Praktické čtení > výchova k demokratickému myšlení v rámci třídního kolektivu > je seznámen se základními pravidly rozhovoru Projekty: > tvoří smysluplné věty > Školní karneval > Den matek > rozpozná a používá jednotlivá písmena tiskací a psací, velká a malá > používá číslice a rozlišuje správná interpunkční znaménka > je seznámen s používáním velkého písmene na začátku věty, na začátku vlastního jména a příjmení >pozná počet slov ve větě > z daných slov složí větu >rozděluje slova na slabiky, složí slova ze slabik > píše diktát jednotlivých písmen, slov a vět Jazyková výchova Sluchové rozlišení hlásek Písmena a hlásky Slabiky Výslovnost samohlásek Slova Stavba věty

20 Předmět: Český jazyk a literatura - 1. období Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Průřezová témata Písemný projev Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním. > dokáže sedět správně při psaní Osobnostní a sociální výchova > dokáže držet správně psací náčiní Rozvoj schopností poznávání > rozlišuje psací a tiskací písmena Poznávání lidí > má osvojené správné tvary malých a velkých písmen abecedy Mezilidské vztahy > skupinová práce > zvládá psaní slabik, jednoduchých > tolerance slov a vět > přepíše tiskací písmeno do psané podoby Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku Vyjadřuje své pocity z přečteného textu Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění Poslouchá čtený či reprodukovaný projev přiměřený věku > tvoří smysluplné věty > vypráví pohádku podle obrázkové osnovy > naučí se zpaměti jednoduchou básničku > učí se recitovat > dramatizuje jednoduchý text > dokáže porozumět přečtenému textu Literární výchova Poslech literárních textů Zážitkové čtení a naslouchání Praktické čtení Metody, formy, nástroje, pomůcky - sluchová analýza a syntéza, rozhovor, vyprávění, manipulace s písmeny a slabikami, zapojování všech smyslů, individuální přístup, skupinová práce Pomůcky: tabule, magnetická tabule, nástěnná tabule, audiovizuální technika, obrazy a obrázky, kartičky se slabikami a slovy, obrázková abeceda, psací a kreslicí pomůcky

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 2. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ vyučovací předmět - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více