Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec"

Transkript

1 Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec Minimální kompetenční profil (MKP): Samostatný vedoucí dětí a mládeže - kulturní zaměření hudba nebo tanec nebo divadlo Organizace: YMCA Brno A. Cíl vzdělávacího programu Cílem vzdělávacího programu je připravit samostatného vedoucího aktivit se zaměřením na hudbu, divadlo nebo tanec (tj. produktivní esteticko výchovné činnosti), který získá kvalifikaci pro samostatné vedení souboru zvoleného zaměření, jehož účastníci jsou příslušníci věkové skupiny 11 až 20 let. V pojetí činnosti souboru bude převažovat amatérské pojetí souboru, kde se do činnosti mohou zapojit všichni, kdo mají vztah ke zvolené činnosti a minimální předpoklady formulované vedoucím. Talent tedy není v tomto případě podmínkou. Prioritou tedy není dosáhnout co nejhodnotnějšího uměleckého vystoupení, nýbrž vytěžit co nejvíce z procesu celé přípravy, kde dochází k naplňování vzdělávacích cílů aktivity. Mezi vzdělávací cíle aktivity patří: získat odborné dovednosti a znalosti rozvinout kreativitu diskutovat aktuálních témata věkových skupin (tolerance, naslouchání, mezilidské vztahy, dovednost vyjádřit emoce, genderová problematika, multikulturní témata) rozvinout komunikační dovedností včetně komunikace v cizím jazyce umět vést na základě demokratickým principů Konkrétní cíle Cíle vzdělávacího programu jsou podporovat zájem o vlastní vzdělávání, přijímání nových věcí, vést ke sledování vlastních výsledků a vlastnímu hodnocení dosažených výsledků seznámit vedoucí s MKP a vést k jeho efektivnímu využívání v praxi (analýza potřeb, formulace cílů, dílčí i dlouhodobé plánování aktivity) seznámit vedoucí s nároky organizačního charakteru kladenými na samostatného vedoucího (evidence majetku, účetnictví, skladba rozpočtu akce, delegování úkolu, efektivní vedení porad, orientace v právní úpravě činností dětí a mládeže) vést vedoucí ke vnímání problémových situací a jejich samostatnému a efektivnímu řešení (krizová intervence, posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik, prevence sociálně patologických jevů, poskytování první pomoci) seznámit vedoucí se specifiky věkových skupin (11-15 let - puberta, let - adolescence) seznámit vedoucí s aktuálními tématy věkových skupin, vést k účinné komunikaci rozvíjet schopnosti a dovednosti ve zvoleném zaměření seznámit vedoucí se vzdělávacími metodami a specifiky jejich aplikace B. Cílová skupina

2 Cílovou skupinou jsou pracovníci pracující s dětmi a mládeží. Požadavky na účastníky Účastník je vyrovnanou osobností se sklonem k týmové práci a naslouchání druhým, má aktivní zájem o tematiku. Mezi očekávané základní dovednosti ve zvoleném zaměření patří: hudba - vztah k hudbě, relativní hudební sluch, intonační schopnosti, základní znalost not, hra na hudební (ideálně doprovodný) nástroj, divadlo - má vztah k divadlu, literatuře, je schopen uvolněného verbálního i neverbálního projevu, je bez patologického strachu z veřejného vystupování, tanec - vztah k tanci, otevřenost a vůle experimentovat a učit se, kreativita, základní pohybové dovednosti, cit pro rytmus. Počet účastníků: Doporučený počet účastníků je 17 účastníků. C. Forma vzdělávacího programu včetně hodinové dotace Pro vzdělávací program je zvolena forma blended learningového studia. Vzdělávací formy Jsou využity formy prezenční a distanční (e-learning). E-learning je dostupný na: kapitola Samostatný vedoucí se zaměřením na hudbu, divadlo nebo tanec. K přihlášení použijte tlačítko Přihlásit se jako host. Hodinová dotace vzdělávacího programu Celková časová dotace vzdělávacího programu je 70 hodin (43 hodin prezenční formy a 27 hodin e- learningu). D. Metody vzdělávání Pro vzdělávání jsou zvoleny aktivizující a interaktivní metody, které bude lektor uplatňovat ve své praxi: interaktivní přednáška, diskuze, brainstorming, buzz groups, icebreaker, sebereflexe, rolová hra. Obsahové prvky Formy a metody ve vzdělávacím programu seminář e- learning A. Základní modul Analyzování potřeb sociální skupiny Formulace výchovných a vzdělávacích cílů Aplikace výchovných a vzdělávacích metod Analyzování účinnosti výchovy Práce s dětmi a mládeží se speciálními prezenčně (interaktiv. přednáška, diskuze, sebereflexe), e-learning 4 hod 2 hod prezenčně (interaktivní přednáška, buzz groups, prezentace a diskuze), e-learning 3 hod 1 hod prezenčně (interaktivní přednáška, kooperativní výuka, diskuze) 4 hod 3 hod prezenčně (interaktivní přednáška, diskuze), e-learning 1 hod 1 hod prezenčně (interaktivní přednáška, kooperativní výuka, diskuze), e-learning 1 hod 1 hod

3 vzdělávacími potřebami Provádění prevence prezenčně (interaktivní přednáška, kooperativní výuka, diskuze), e-learning 1 hod 1 hod Provádění multikulturní výchovy prezenčně (interaktivní přednáška, diskuze), e-learning 1 hod Provádění výchovy proti šikaně Krizová intervence Organizace a zajištění her a dalších činností Vedení Prezenčně (interaktivní přednáška, diskuze), e-learning 1 hod 1 hod prezenčně (interaktiv. přednáška, role play, aplikace poznatků získaných z e-learningu) e- learning 2 hod 1 hod prezenčně (interaktivní přednáška,, icebreakery, energizery, learning by doing, buzz groups, sebereflexe, diskuze), e-learning 5 hod 1 hod prezenčně (interaktivní přednáška, skupinový brainstorming, learning by doing, roll play, sebereflexe, diskuze), e-learning 3 hod 1 hod Orientace v právní úpravě činnosti dětí, mládeže a dospělých e-learning 2 hod Odborné znalosti e-learning 3 hod Provádění enviromentální výchovy e-learning 1 hod Provádění výchovy ke zdraví e-lerarning 1 hod Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik Poskytování první pomoci prezenčně (interaktivní přednáška, buzz groups, diskuze), e-learning 1 hod 1 hod prezenčně (interaktivní přednáška, praktický nácvik),e-learning 4 hod 2 hod Celkem 30 hodin 24 hodin E. Didaktické prostředky Mezi doporučovanou techniku v prezenčním modulu patří: dataprojektor, flipchart, veškeré kancelářské potřeby (papíry, tužky, fixy, bloky atd.), CD přehrávač (pro každou specializaci) a pro specializaci hudba také hudební nástroje dle zadání lektora. Podle konkrétního programu se součástí učebních pomůcek stávají také specifické potřeby pro praktický nácvik (hudební ukázky, audio, video ukázky, knihy, a jiné pomůcky např. špejle, lahve aj.). Pro realizaci tzv. specializací mezi doporučenou techniku patří dataprojektor, flipchart, veškeré kancelářské potřeby (papíry, tužky, fixy, bloky atd.), CD přehrávač (pro každou specializaci) a pro specializaci hudba také hudební nástroje dle zadání lektora. Pro výuku ve specializacích mezi doporučenou techniku patří dataprojektor, flipchart, veškeré kancelářské potřeby (papíry, tužky, fixy, bloky atd. Při výuce poskytování první pomoci je

4 vhodné využít speciálních zdravotních pomůcek jakožto názornou ukázku (např. obvazy, dýchací masku atd.). Další informace v popisu jednotlivých obsahových prvků. F. Inovativnost Inovativnost formy představuje volba blended learningového studia, ve kterém je kombinována prezenční forma vzdělávacího programu s distanční (e-learningem). Tím je možné kompenzovat nevýhody obou metod při plnění vzdělávacích cílů. Je kladen důraz na schopnost týmové práce, proto je organizován společný seminář. Zároveň je využívána možnost informačních technologií, a možnost e-learningu. Organizátoři vzdělávacího programu mají důvěru v autonomii uchazeče a v jeho odpovědnost za vlastní učení. Tato důvěra je předpokladem nabytí klíčových kompetencí. Posluchač se učí samostatně, v tomto procesu mu radí lektor jako jeho partner. Tento princip určuje výběr metod. Chceme, aby uchazeč uměl využívat nabyté znalosti a dovednosti, a proto volíme aktivizující metody (interaktivní přednáška, diskuze, sebereflexe, buzz groups, rolová hra aj.). Výchovně vzdělávacích cílů tak dosahujeme především na základě vlastní učební činnosti uchazeče. To vede k rozvoji myšlenkové kultury, a to z hlediska získávání vědomostí i myšlenkových dovedností, rozvoje iniciativy a poznávacích potřeb. V oblasti cílů je princip inovativnosti naplněn přístupem k určení cílů, které jsou provázány s minimálním kompetenčním profilem. G. Popis vzdělávacího programu Vzdělávací program je rozdělen do dvou modulů: A. Základní modul, jehož strukturu tvoří obecná. Cílem modulu je získávání dovedností souvisejících témat s nároky organizačního charakteru kladenými na samostatného vedoucího kolektivu dětí a mládeže a plánováním obsahu činnosti kolektivu dětí a mládeže (např. seznámit vedoucí se specifiky věkových skupin (11-20 let), vést vedoucí ke vnímání problémových situací a jejich samostatnému a efektivnímu řešení atd.) A. Základní modul Obsahové prvky základního modulu: 1) Analyzování potřeb sociální skupiny 2) Formulace výchovných a vzdělávacích cílů 3) Aplikace výchovných a vzdělávacích metod 4) Analyzování účinnosti výchovy 5) Práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami 6) Provádění prevence 7) Provádění multikulturní výchovy 8) Provádění výchovy proti šikaně 9) Krizová intervence 10) Organizace a zajištění her a dalších činností 11) Vedení 12) Orientace v právní úpravě činnosti dětí, mládeže a dospělých 13) Odborné znalosti 14) Provádění environmentální výchovy 15) Provádění výchovy ke zdraví 16) Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik

5 17) Poskytování první pomoci B. Specializace je modul, jehož cíle přímo souvisí se zaměřením kolektivu dětí a mládeže na hudbu, divadlo nebo tanec. Jeho hlavním cílem je rozvíjet schopnosti a dovednosti vedoucích ve zvoleném zaměření. Moduly jsou obsahově provázané, navazují na sebe. Obsahové prvky se přímo vztahují ke specializaci Hudba Tanec Divadlo Obsah a hodinová dotace vzdělávacích modulů A. základní modul 1. Analyzování potřeb sociální skupiny (4 hod prezenční forma/2 hodiny e-learning) Anotace: V obsahovém prvku účastníci získají základy vývojové psychologie, kde na základě vlastní zkušenosti účastníků budou shrnuty hlavní charakteristiky vývojových období: školní věk, pubescence, adolescence. Z oblasti obecné psychologie bude kladen důraz na poznatky o motivaci a ze sociální psychologie na poznatky týkající se funkcí rodiny, s proměnou její role v současnosti a s teoretickými poznatky o syndromu CAN. Následně se pak účastníci seznámí s psychologickými poznatky o skupině. V navazující praktické části se účastníci dozvědí, jak dobře komunikovat s dítětem, kterému je ubližováno, a kam se v takové situaci obrátit, jak analyzovat potřeby skupiny a na jaké zásady výchovy by při své práci neměli zapomínat. seznámit účastníka se základy vývojové psychologie poskytnout praktické tipy, jak motivovat člověka naučit základním dovednostem využitelným při jednání s dítětem, které má problém (ať už v rodině, ve škole, ve skupině, mezi vrstevníky,...) naučit účastníka analyzovat hodnoty a potřeby jednotlivce i celé skupiny Očekávané výsledky: Absolvent: bere na zřetel nabyté znalosti základů vývojové psychologie motivuje správně členy své skupiny jedná správně s dítětem, které má nějaký problém analyzuje potřeby skupiny a využívá všechny nabyté znalosti a praktické pomůcky k uspokojení potřeb dané skupiny a k jejímu správnému vedení Programové bloky: Blok I min. jednotlivci jako součást skupiny

6 základy vývojové psychologie základy motivace dítě a jeho rodina skupina - techniky práce se skupinou Blok II min. potřeby - definování, rozdělení, rizika Maslowova hierarchie potřeb hodnoty rodina znaky ubližování dítěti jednání s dítětem Blok III min. malá sociální skupina praktické zásady výchovy nástroje ke zjišťování potřeb skupiny vedení rozhovoru Seznam didaktických prostředků: flipchart, dataprojektor Použitá a doporučená literatura: Gajdošová E., Herényiová G. Rozvíjení emoční inteligence žáků. Praha: Portál, Heidbrink, H. Psychologie morálního vývoje. Praha: Portál, Langmeier, J., Krejčířová, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, Nakonečný, M. Motivace lidského chování. Praha: Academia, Petty, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, Pöthe, P. Dítě v ohrožení. Praha: G plus, Vacek, P. Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech. Hradec Králové, Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Praha: Karolinum, Výrost, J., Slaměník, I. Sociální psychologie. Praha: ISV-nakladatelství, Formulace výchovných a vzdělávacích cílů (3 hodiny prezenční forma/ 1 hodina e-learning) V obsahovém prvku budou účastníci vedeni ke vnímání aktivity jako celistvého procesu, v němž svou roli hrají vztahy mezi jednotlivými komponentami (cíle aktivity, obsah aktivity, spolupráce vedoucího a účastníků, metody a organizační formy aktivity, podmínky) a k soustředěnosti na cíle organizace, ve které pracují. Důraz bude kladen na důležitost reflexe těchto cílů a volbu priorit pro svou aktivitu. podporovat loajalitu k domovské organizaci, vést k soustředěnosti na její cíle

7 Očekávané výsledky: Absolvent: Programové bloky: Blok I. 90 min vést ke vnímání aktivity jako celistvého procesu, v němž svou roli hrají vztahy mezi jednotlivými komponentami (cíle aktivity, obsah aktivity, spolupráce vedoucího a účastníků, metody a organizační formy aktivity, podmínky) je schopen samostatně formulovat výchovně vzdělávací cíle s ohledem na skupinu dětí a specifika zvoleného zaměření (tyto cíle korespondují s dlouhodobými cíli domovské organizace) je schopen samostatně připravit roční plán činnosti skupiny dětí či mládeže v daném oboru uvědomuje si význam otevřenosti v přijímání nových věcí Fáze činnosti v kolektivu dětí a mládeže, výchovné a vzdělávací cíle - interaktivní přednáška (15 min) Zadání pro obhajobu - buzz groups příprava obhajoby (30 min) rozdělení do skupin dle stanovených parametrů pro hodnocení zadaného úkolu Celoroční činnost: obhajoby I (45 min) prezentace a diskuze Blok II. 45 min Celoroční činnost: obhajoby II (45 min) prezentace a diskuze Seznam didaktických prostředků: flipchart Belz, H., Siegrist, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, Beneš, M.Andragogika. Praha: Eurolex Bohemia, Hájek, B., Hofbauer, B., Pávková, J. Pedagogické ovlivňování volného času. Současné trendy. Praha: Portál, Kalhous, Z., Obst, O. Školní didaktika. Praha: Portál, dostupné na WWW <http://www.businessvize.cz/planovani/smart-aneb-jak-definovat-cile> Management. [online] [cit ] dostupné na WWW <http://cs.wikipedia.org/wiki/management> SMART aneb jak definovat cíle. [online] [cit ] Systémové přístupy. [online] [cit ] dostupné na WWW <http://cs.wikipedia.org/wiki/syst%c3%a9mov%c3%a9_p%c5%99%c3%adstupy> Vašutová, J. Být učitelem: Co by měl učitel vědět o své profesi, Praha: PedF UK, Vorlíček, CH.Úvod do pedagogiky. Jinočany: Nakladatelství H&H, Způsoby řízení organizace. [online] [cit ] dostupné na WWW < Doporučená literatura: Belz, H., Siegrist, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001.

8 Hájek, B., Hofbauer, B., Pávková, J. Pedagogické ovlivňování volného času. Současné trendy. Praha: Portál, Ury, W. Jak překonat nesouhlas. Zásady vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze vyjednávat. Praha: Management Press, Aplikace výchovných a vzdělávacích metod (4 hodiny prezenčně/ 3 hodiny e-learning) Anotace: Účastníci budou seznámeni se základními pojmy z oblasti výchovy a vzdělávání, s postupem při výběru vhodné výchovné a vzdělávací metody a s aplikací výchovných a vzdělávacích metod u dětí a mládeže. seznámit vedoucí se základními pojmy z oblasti výchovy a vzdělávání vést k základní orientaci v používaných výchovných a vzdělávacích metodách seznámit vedoucí s postupem při výběru vhodné výchovné a vzdělávací metody seznámit vedoucí s aplikací výchovných a vzdělávacích metod u dětí a mládeže připravit vedoucí na zodpovědné a vhodné používání výchovných metod při své činnosti vést k respektování a dodržování výchovných zásad zejména u samotných vedoucích připravit vedoucí na práci s kolektivem v běžných i vypjatých situacích Očekávané výsledky: Programové bloky: Blok I. 90 min: je seznámen se základními pojmy z oblasti výchovy a vzdělávání má přehled v základních výchovných a vzdělávacích metodách vhodně aplikuje výchovné a vzdělávací metody v běžných situacích své činnosti pro dosažení stanovených cílů je připraven vysvětlovat základní principy vhodných výchovných metod méně zkušeným vedoucím je připraven pracovat s novým kolektivem a mít podíl na jeho rozvoji je připraven vhodně motivovat skupinu i jednotlivce při její/jejich činnost citlivě reaguje na měnící se atmosféru ve skupině využívá vhodné komunikační postupy při práci se skupinou Často používané metody výchovy - interaktivní přednáška, kooperativní výuka (30 min) Test hravé tvořivosti /THT/ - zadání a vypracování (20 min) Výběr vhodné metody - interaktivní přednáška, kooperativní výuka (30 min) diskuse (10 min) Blok II. 90 min: vyhodnocení THT (15 min) Skupinová dynamika - interaktivní přednáška, kooperativní výuka (40 min) simulace (20 min)

9 rozbor simulace (15 min) Seznam didaktických prostředků: flipchart, dataprojektor Belz, H., Siegrist, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, Didaktické zásady. [online] [cit ] www:http://ktf.cuni.cz/~kuzniar/studijn%c3%ad% 20materi%C3%A1ly%20KPED%20113/DIDAKTICK%C3%89%20Z%C3%81SADY.ppt. Didaktika a metodika. [online] [cit ] dostupné z www: Section.do?sectionId=1114&categoryId=1125. Maňák, J. Švec, V.Výukové metody, Brno: Paido, Střelec, S Kapitoly z teorie a metodiky výchovy. 1. Brno : Paido, Výukové metody, [online] [cit ] dostupné z www:www.souhorky.cz/dokumenty/ projektcesta/vyukmetody.ppt. 4. Analyzování účinnosti výchovy (1 hodina prezenční forma/ 1 hodina e-learningu) Anotace: Obsahový prvek je zaměřen na vnímání hodnocení jako podpůrného prostředku v práci se skupinou. Diskutováno bude k problematice druhů hodnocení a jejich funkcí: hodnocení z hlediska hodnotitele (externí/interní), z hlediska účelu (sumativní/ formativní), z hlediska interpretace výsledků (normativní/kriteriální). Důraz bude kladen na význam stanovování kritérií hodnocení a rovnováhu mezi kritérii kvalitativními a kvantitativními. vést ke sledování vlastních výsledků a vlastnímu hodnocení dosažených výsledků rozvíjet sebereflexi Očekávané výsledky: Absolvent: uvědomuje si význam sebereflexe uvědomuje si význam formulování cílů pro vlastní hodnocení Programové bloky: Blok 45 min Druhy hodnocení (interaktivní přednáška - 30 min) Způsoby hodnocení a jeho užití v praxi (diskuze 15 min) Seznam didaktických prostředků: flipchart Starý, K. Autoevaluace školy. [online] [cit ] dostupné na WWW<http://www. nuov.cz/uploads/publikace/zajistovani_kvality_ov/autoevaluace_skoly.pdf> SMART aneb jak definovat cíle. [online] [cit ] dostupné na WWW <http://www.businessvize.cz/planovani/smart-aneb-jak-definovat-cile> Kontrola. [online] [cit ] dostupné na WWW <

10 Doporučená literatura: Scott-Lennon, F. Hodnocení. Prah: Portál, Práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami (1 hodina prezenčně/ 1 hodina e- learning) Účastníci budou seznámeni se základními typy zdravotního postižení a zdravotního znevýhodnění u dětí a mládeže, s terminologií v oblasti speciální pedagogiky, se základními principy a metodami speciální pedagogiky a naučí se využívat aktivizační metody pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. seznámit vedoucí se základními typy zdravotního postižení a zdravotního znevýhodnění u dětí a mládež vést ke správnému a vhodnému používání terminologie v oblasti speciální pedagogiky připravit vedoucí na odlišnosti práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami oproti většinové populaci seznámit vedoucí se základními principy a metodami speciální pedagogiky vést k aplikaci vhodných metod pro děti se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním vést k zásadám správné komunikace s dítětem se zdravotním postižením Očekávané výsledky: Absolvent: je seznámen s aktuálně používanou terminologií v oblasti speciální pedagogiky rozpozná základní potřeby dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je připraven využívat metody, které vycházejí vstříc potřebám zdravotně postižených nebo zdravotně znevýhodněných dětí a mládeže využívá aktivizační metody pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami podporuje vhodným způsobem děti se syndromem ADD a ADHD vhodně komunikuje s dítětem se zdravotním postižením Programové bloky: Blok 45 min Komunikace s osobou s postižením; zásady práce s dětmi s SVPU - interaktivní přednáška, kooperativní výuka (30 min) diskuse (15 min) Seznam didaktických prostředků: flipchart Kolektiv autorů. Defektologický slovník. Praha: SPN, Jergl, I. Naděje chodí po špičkách. 1. vyd. Praha: Okamžik, Komorná, M. Systém vzdělávání osob se sluchovým postižením v ČR a specifika vzdělávacích metod ve výuce. Praha: CKTZJ, 2008.

11 Kraus, J. a kol. Dětská mozková obrna. Praha: Grada Publishing, a.s., Matějček, Z. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Praha: H&H, Opatřilová, D. Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, Vítková, M. Pipeková, J Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido Brno, Živný, B. Základní informace pro nemocné a rodiče dětí s DMO. Neurocentrum, [online] [cit ] přístupné na WWW <http://neurocentrum.cz/dmo_info.htm> 6. Provádění prevence (1 hodina prezenčně/ 1 hodina e-learning) Anotace: Účastníci budou seznámeni s oblastmi, které se týkají rizikového chování dětí a mládeže, se základními znaky projevů rizikového chování u dětí a rovněž jim budou představeny metody jak vést k účinné prevenci rizikového chování dětí a mládeže. zvýšit právní povědomí o rizikovém chování dětí a mládež vést k přiměřené zodpovědnosti za chování svěřených dětí a mládeže seznámit vedoucí s oblastmi, které se týkají rizikového chování dětí a mládeže seznámit vedoucí se základními znaky projevů rizikového chování u dětí uvědomit si vztahy a souvislosti úspěšně ovlivňující předcházení vzniku rizikového chování u dětí a mládeže vést k účinné prevenci rizikového chování dětí a mládeže Očekávané výsledky: Absolvent: je připraven přijmout určitý díl zodpovědnosti za svěřené děti a mládež je připraven přijmout závazek osobního příkladu při práci s dětmi a mládeží a uvědomuje si sílu osobního příkladu v oblasti prevence rizikového chování je schopen rozpoznat znaky projevů rizikového chování u dětí a mládeže je schopen provádět účinnou primární prevenci nespecifickou i specifickou je informován o základních možnostech provádění sekundární prevence Programové bloky: Blok 45 min Rizikové chování a podstata prevence - interaktivní přednáška, kooperativní výuka (20 min) případová studie (20 min) diskuse (5 min) Seznam didaktických prostředků: flipchart Černý, M. Efektivní primární prevence: dostupné z www: /file/7355_1_2/, online Definice pojmů. [online] [cit ] dostupné na WWW <http://www.prevcentrum.cz/cpmr/zakladni-pojmy.aspx> Frouyová, M. Gambling Metodická příručka pro prevenci gamblingu, SZÚ, Nešpor, K. Jak poznat a překonat problém s hazardní hrou. Praha: Sportpropag, 1999.

12 Nešpor K., Csémy L. Alkohol drogy a vaše děti. [online] [cit ] dostupné na WWW <http://www.drnespor.eu> Křehké hranice reality. Rodina a škola 2/2002, str. 6-7 Teorie a metodika výchovy, Pojmy3. [online] [cit ] dostupné na WWW < Kyriacou, Ch. Řešení výchovných problémů ve škole. 1. vyd. Praha: Portál, Provádění multikulturní výchovy (1 hodina e-learning) Anotace: Účastníci budou seznámeni se základními pojmy z oblasti multikultury, budou jim představeny některé teoretické principy využívané v dnešní době, z nichž může multikulturní výchova vycházet. V neposlední řadě tato část vzdělávacího programu obsahuje praktické kroky, jak plánovat provádění multikulturní výchovy, aby byla efektivní. V závěru se mohou účastníci nechat inspirovat čtyřmi různými metodami práce se skupinou při provádění multikulturní výchovy. poskytnout účastníkům definice základních pojmů z oblasti multikultury seznámit účastníky s teoretickými koncepty a uvést praktické příklady zkušenosti jiných lidí přiblížit zdroje, ze kterých je možné čerpat informace a inspiraci Očekávané výsledky: Absolvent: se orientuje v základních pojmech týkajících se problematiky multikultury rozeznává různé teoretické koncepty v přístupu k odlišnostem ve společnosti je schopen aplikovat různé koncepty a metody v praxi, je tolerantní vůči multikulturním odlišnostem a jde tak svým svěřencům příkladem v jednání Morvayová, P. Dvakrát měř, jednou řež: od multikulturní výchovy ke vhledu. Praha: Člověk v tísni, Pelclová, N. Multikulturalismus a multikulturní výchova. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Provádění výchovy proti šikaně (1 hodina e-learning) Anotace: Účastníci budou seznámeni s teoretickým vymezením patologického jevu šikana. Dozví se, jaká jsou stádia při vzniku šikany, kdo se šikany účastní a jaké jsou nejčastější osobnostní charakteristiky agresora a oběti. V praktické části se naučí rozpoznávat přímé i nepřímé známky šikany u dětí, se kterými pracují. Současně budou seznámeni s praktickými návody, co udělat a kam se obrátit ve chvílích, kdy se šikana objeví ve skupině, se kterou pracují. Poslední část je věnovaná prevenci, kde se účastníci seznámí s návody a nápady, jak rozvíjet u svých svěřenců ty dovednosti, které snižují riziko šikany.

13 poskytnout účastníkům teoretický základ k definování, rozpoznávání a řešení šikany seznámit s praktikami prevence šikany ve školním i mimoškolním prostředí nabídnout praktické návody, jak šikanu řešit, kam se obrátit, jak se zachovat atd. Očekávané výsledky: Absolvent: se orientuje v teorii problematiky šikany zná příznaky a stádia šikany a ví, kdy a jak nejlépe zakročit zná možnosti provádění prevence šikany ve své skupině Eyrovi, L., R. Jak naučit děti hodnotám. Praha,:Portál, Hickson, A. Dramatické a akční hry ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha, Kolář, M. Skrytý svět šikanování ve školách. Praha: Portál, Kolář, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, Pike, G., Selby, D. Cvičení a hry pro globální výchovu. Praha: Portál, Portmannová, R. Hry pro posílení psychologické odolnosti. Praha: Portál, Říčan, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál, Šimanovský, Z. Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Praha: Portál, Krizová intervence (1 hodina e-learning) Anotace: Účastník bude seznámen se základním vymezením krizové intervence a jejími modifikacemi pro roli pracovníka s dětmi a mládeží. Dále pak účastník získá klíčové kompetence v této oblasti, které napomůžou zkvalitnění práce v kritických situacích. seznámit účastníka se základním vymezením krizové intervence a její modifikace pro roli pracovníka s dětmi a mládeží poskytnout účastníkovi podněty k dalšímu vlastnímu rozvoji a získávání klíčových kompetencí v této oblasti, které napomůžou zkvalitnění práce v kritických situacích Očekávané výsledky: Absolvent: lépe rozpozná hrozící, nebo již probíhající krizové situace u dětí a mladistvých je schopen navrhnout nejvhodnější postup pro zvládnutí krizové situace, případně bude vědět, kam se obrátit pro další podporu je schopen poskytovat relevantní informace pro děti a mládež, které se týkají kritických situací pro jejich prevenci

14 Špatenková, N. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada Publishing, a.s., Dlabačová, Z. Krizová intervence u dětí a mladistvých. Bakalářská práce, Doporučené zdroje: 10. Organizace a zajištění her a dalších činností (5 hodin prezenčně/ 1 hodina e-learning) Anotace: Účastníci budou seznámeni s praktickými ukázkami různých typů her, Kolbovým učebním cyklem a základy organizace her. Následně své znalosti aplikují při plnění specifického zadání tvorby vlastní hry. V rámci e-learningu se seznámí s neformálním vzděláváním a s programem Mládež v akci. vést účastníka k tomu, aby si uvědomoval možná rizika v rámci různých aktivit a byl schopen jim předcházet, rozvíjet účastníkovi organizační schopnosti, rozvíjet účastníkovu kreativitu při tvorbě her a jiných činností tak, aby v ní byl schopen zohlednit cíle aktivity nebo organizace Očekávané výsledky: Absolvent: vytváří scénář (kdo-kdy-co) pro dílčí akci (schůzku, výpravu, atd.) stanovuje jednotlivé úkoly ke scénáři dílčí akce pro její zabezpečení vybírá vhodné prostředí pro hru nebo akci z hlediska bezpečnosti a hygieny (čisté ovzduší, nízká úroveň hluku, dostupný terén, bezpečný zdroj vody atd.) doporučuje dětem a mládeži vhodnou výbavu na akce různého typu a rozsahu zajišťuje předem variantu programu pro špatné počasí, pokud může počasí program ovlivnit vytváří hru nebo jinou aktivitu v souladu s cíli akce nebo v souladu s celoročními cíli organizace, vysvětlí účastníkům srozumitelně pravidla hry aktivně a vědomě využívá neformální vzdělávání Programové bloky: Blok I min. seznámení se skupinou vzhledem k jejich cílové skupině, organizaci, tématy, cíli atd. (15 min.), diskuze praktické ukázky různých typů her (seznamovací, ice-breakery, energizery, atd.) (60 min.), learning by doing teorie her a jejich organizace (15 min.), buzz groups Blok II. 75 min. seznámení s Kolbovým učebním cyklem (přednáška - 15 min) aplikace nově nabytých poznatků do praxe: rozdělení účastníků do 4 skupinek (5 min.) každá skupina vymýšlí jiný typ hry s odlišným cílem a na jiné téma a připravuje hru pro ostatní (20 min.) prezentace her 1. část (35 min.)

15 Blok III. 60 min. prezentace her 2. část (30 min.) sebehodnocení, zpětná vazba k jednotlivým hrám od ostatních a shrnutí (sebereflexe, diskuze - 30 min.) Seznam didaktických prostředků: flipchart Boková, G. Přínos neformálního vzdělávání programu TenSing podle jeho absolventů. Brno: Masarykova univerzita, Brander, P. et al. Kompas. Praha: Agro, Česká národní agentura Mládež Průvodce programem. ČNA Mládež Dočkalová, J. Neformální vzdělávání moderní termín nebo fungující koncept?. Euro Kompas, 2007, č. 2: str Dvořák, D. Od mimoškolní výchovy k neformálnímu učení. Rodina a škola, LII, 2005, č.5: str Hofbauer, B. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, Mihaliková, J.Do Evropy hrou. Praha: Česká národní agentura Mládež, Němec, J. Možnosti a limity výchovy ve volném čase. In ČECH, T Výchova a volný čas 2. Brno: MSD Obrusníková, I. Neformální vzdělávání v České republice. In Konference neformálního vzdělávání. Praha: Česká národní agentura Mládež, Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Pospíšil, O. Ke specifiku neformálního vzdělávání. Pedagogická orientace, 1998, č. 2: str Průcha, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, Slovníček pojmů. [online] [cit ] dostupné na WWW <http://www.mladezvakci.cz/slovnicekpojmu/> 11. Vedení (3 hodiny prezenčně/ 1 hodina e-learning) Anotace: Obsahový prvek poskytne vhled do problematiky práce s týmem a se skupinou (především z hlediska motivace a poskytování zpětné vazby), naučí nezbytné požadavky na vedení evidence, účtování, sestavování rozpočtu a ochranu osobních údajů, způsoby zadávání úkolů, efektivní vedení porad či komunikace za skupinu na veřejnosti. seznámit s rozsahem odpovědnosti vedoucího, jeho povinnostmi a právy rozvíjet účastníkovy organizační schopnosti naučit účastníka základní dovednosti, které se týkají vedení zájmové činnosti - např. účetnické, personální, apod. motivovat účastníka k tomu, aby byl jako vedoucí dobrým příkladem svým svěřencům Očekávané výsledky: Absolvent: zajištuje správnou evidenci majetku užívaného k aktivitě rozpozná a vypíš prvotní účetní doklad sestaví rozpočet akce zohledňující celoroční plán a cíle organizace poskytuje konstruktivně zpětnou vazbu a motivovat ke zlepšování

16 vede efektivně porady vedoucích, vytváří program porady, stanovuje cíle vyhodnocuje fungování skupiny komunikuje veřejně za svou skupinu či organizaci Programové bloky: Blok I min. warm-up : skupinový brainstorming - co to znamená být vedoucím teoretické rozdělení činnosti vedoucího neoblíbené povinnosti vedoucího (byrokracie, účtování, apod.) praktické vyzkoušení některých dovedností - např. vypsání účetního dokladu, sestavení rozpočtu (komentář k zadání úkolu do příštího setkání), naplánování programu porady vedoucích, programu jednotlivé aktivity (zásadní body) Blok II min. motivace, feedback - jak na to, nácvik formou roll play zadávání úkolů, vyhodnocování jejich provedení a celého fungování skupiny vedení porad, komunikace za skupinu na veřejnosti, s rodiči, s institucemi shrnutí, dotazy, problémy v našich skupinách Seznam didaktických prostředků: flipchart Tureckiová, M. Klíč k účinnému vedení lidí : odemkněte potenciál svých spolupracovníků. Praha: Grada Publishing, Haberleitner, E., Deistler, E., Ungvari, R.Vedení lidí a koučování v každodenní praxi. Praha : Grada, Halík, J. Vedení a řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, Freemantle, D. Biz : 50 maličkostí, které mají vliv na vedení a motivaci týmu. Praha : Management Press, Meier, R. Úspěšná práce s týmem : 25 pravidel pro vedoucí týmu a členy týmu. Praha: Grada Publishing, Novotný, P. Pokladna : vedení a účtování. Praha: Grada Publishing, D'Ambrosová, H Ochrana osobních údajů při vedení personálních agend. Praha : Pragoeduca, Kolektiv autorů: Skripta k vůdcovským zkouškám (JUNÁK svaz skautů a skautek ČR). [ ], Orientace v právní úpravě činnosti dětí, mládeže a dospělých (2 hodiny e-learning) Anotace: Účastník se seznámí se základními právními předpisy souvisejícími s č činností dětí, mládeže a dospělých. poskytnout účastníkům nejdůležitější a nejzákladnější informace z oblasti práva, které se jim mohou hodit v rámci činnosti s dětmi, mládeží nebo dospělými poskytnout účastníkům odkazy na zdroje, kde naleznou podrobnější informace týkající se právní úpravy činnosti dětí, mládeže a dospělých

17 Očekávané výsledky: Absolvent: orientuje se v právních předpisech související s jeho činností identifikuje běžné situace z právního hlediska a aplikuje zásady platné právní úpravy bezprostředně související s danou situací prosazuje oprávněné zájmy svěřených osob v souladu s úpravou práv a povinností jednotlivců a organizace Fischer, R., Hájková, A.Paragrafy vedoucího dětského kolektivu. Brno: Computer press, Kutý, J., Jůza, Š. Bezpečnost mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Praha: Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP Praha, Odborné znalosti (3 hodiny e-learning) Anotace: Účelem obsahového prvku je obsáhnout velmi široké spektrum odborných znalostí, které by měl být samostatný vedoucí schopný nejen znát, ale také aplikovat do své činnosti. Jedná se o principy hospodaření neziskových organizací, finanční plánování, základní principy vedení účetní dokumentace a základy soukromého a veřejného práva. Absolventi budou mít základní přehled o svých právech a povinnostech, budou seznámeni se zákony, z nichž tyto práva a povinnosti vycházejí. poskytnout účastníkům základní důležité informace o hospodaření a účetnictví organizace a také umožnit letmý náhled do odborné terminologie těchto oblastí seznámit účastníky se zdroji, kde k oblasti své práce mohou čerpat potřebné informace a inspiraci přiblížit právní úpravy jejich činnosti, jejichž znalost je pro ně nezbytná Očekávané výsledky: Absolvent: se orientuje v základních pojmech a fungování hospodaření jeho organizace vykazuje základní znalost soukromého a veřejného práva v souvislosti s jeho prací je schopen vytvořit rozpočet, zjišťovat možnosti financování jeho aktivity, má základní znalosti týkající se vedení a archivování účetní dokumentace Fischer, R., Hájková, A. Paragrafy vedoucího dětského kolektivu. Brno: Computer press, Pajas, P. a kol Průvodce neziskovým právem. 1. díl. Praha: Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací, Duben, R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti. Praha: Codex Bohemia, Růžičková, R. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. Olomouc: ANAG, 2001 Doporučená literatura:

18 Fischer, R., Hájková, A. Paragrafy vedoucího dětského kolektivu. Brno: Computer press, Provádění environmentální výchovy (1 hodina e-learning) Anotace: Účastníci budou seznámeni se základy environmentální výchovy a s tzv. Přijatelným ekologickým minimem každého oddílového vedoucího (PEMKO), které jim i dále může sloužit jako výchozí dokument pro environmentální výchovu dětí a mládeže. seznámit účastníka s rolí a obsahem environmentální výchovy v kontextu práce s dětmi a mládeží dát účastníkovi podnět se v této oblasti rozvíjet a vést dětský kolektiv k dodržování stěžejních zásad ekologie Očekávané výsledky: Absolvent: jde příkladem chová se šetrně k životnímu prostředí, vede děti a mládež k vnímání a uznání hodnoty přírody a kultivuje jejich vztah k přírodě (např. některým z těchto způsobů: tematická hra, expedice, exkurze, návštěva instituce, pozvání hosta, film, účast na workshopu nebo semináři), vede děti a mládež k šetrnému a ohleduplnému chování ke svému okolí Máchal, A Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno: Rezekvítek Brno ve spolupráci s Lipkou Domem ekologické výchovy Brno, Vavroušek, J. Lidské hodnoty slučitelné s trvale udržitelným způsobem života. In: Lidské hodnoty a trvale udržitelný způsob života (sborník). Olomouc: Univerzita Palackého, Provádění výchovy ke zdraví (1 hodina e-learning) Anotace: Účastníci budou seznámeni s výchovou ke zdraví, základními pojmy z této oblasti a budou vedeni k aktivnímu vytváření prostředí podporujícího zdravé návyky (zdravá strava, pohyb, hygiena, bez kouření a požívání alkoholu a jiných návykových látek) ve svém oddílu. podporovat zájem o vlastní zdraví vést ke vnímání zdraví jako výslednici vzájemných interakcí celého člověka, všech jeho systémů a složek na úrovni biologické, psychické, sociální, duchovní a environmentální seznámit vedoucí s výchovou ke zdraví a vést je k aktivnímu vytváření prostředí podporujícího zdravé návyky (zdravá strava, pohyb, hygiena, bez kouření a požívání alkoholu a jiných návykových látek) Očekávané výsledky:

19 Absolvent: je schopen vysvětlit pojem zdraví je schopen samostatně připravit doporučení pro skupinu dětí či mládeže, vedoucí k vytváření zdravých návyků je si vědom toho, že především vlastním příkladem vychovává ke zdraví Čeledová L., Čevela R. Výchova ke zdraví vybrané kapitoly. Praha: Grada, Čeledová L., Čevela R., Dolanský H. Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy. Praha: Grada, Wasserbauer, S. Výchova ke zdraví pro vyšší zdravotní školy a střední školy. Praha: Státní zdravotnický ústav, Mužík V. Výživa a pohyb jako součást výchovy ke zdraví na základní škole. Brno: Paido, Doporučená literatura: Čeledová L., Čevela R. Výchova ke zdraví vybrané kapitoly. Praha: Grada, Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik (1 hodina prezenčně/ 1 hodina e-learning) Anotace: Účastníci budou seznámeni s možnými riziky doprovázejícími činnost kolektivu dětí a mládeže a budou vedeni k vnímání a zhodnocování těchto rizik a k jejich minimalizaci vhodnou realizací dané aktivity. podporovat zájem o vlastní vzdělání v oblasti bezpečnosti podporovat vnímání prospěšnosti vyváženého režimu aktivity a odpočinku, dostatečné míry hygieny jak osobní, tak i pracovní vést ke vnímání možných rizik doprovázejících činnost kolektivu a jejich minimalizaci vhodnou realizací dané aktivity Očekávané výsledky: Absolvent: je schopen zajistit přiměřený režim aktivity a odpočinku (včetně spánku), je schopen zajistit přiměřenou míru osobní hygieny a hygieny (vaření, bydlení, pracovního prostředí apod.), je schopen posoudit bezpečnostní rizika aktivity podle jejího charakteru na základě platných předpisů a pravidel je schopen zajistit realizaci aktivity tak, aby minimalizoval možná zdravotní a bezpečnostní rizika nebo s ohledem na rizika jednotlivce a pokud to není možné, aktivitu nerealizuje

20 Programové bloky: Blok 45 min Právní odpovědnost, schůzka v klubovně, výprava, tábor, speciální akce - interaktivní přednáška (30 min) Psychická bezpečnost - buzz groups práce (5-10 min) výsledky diskuze (5-10 min) Seznam didaktických prostředků: flipchart Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky MZd č. 148/2004, kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, se změnami: 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. Kutý, J. Bezpečnost mimoškolní práce s dětmi a mládeží, Praha: Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP, Edice vůdcovská zkouška. Praha: Junák-svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum, Doporučená literatura: Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky MZd č. 148/2004, kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, se změnami: 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. Kutý, J. Bezpečnost mimoškolní práce s dětmi a mládeží, Praha: Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP, Doporučené zdroje: Poskytování první pomoci (4 hodiny prezenčně/ 2 hodiny e-learning) Anotace: Účastníci budou seznámeni s postupy při poskytování první pomoci, dovednosti budou rozvíjeny při cvičení, během něhož budou samostatně řešit modelovou situaci na figurantovi s použitím základního zdravotnického vybavení. podporovat zájem o vlastní vzdělání v tematice předlékařské první pomoci podporovat zájem o praktické zvládnutí základních situací vést ke vnímání komplexnosti poskytování první pomoci (technická, zdravotnická) a zároveň vést k zodpovědnosti k sobě samému (neohrozit vlastní život a zdraví) zdůraznit potenciál znalostí problematiky záchrana života je možná často nepatrným úkonem

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Název vzdělávacího programu: Vedoucí dětí a mládeže se zaměřením na všeobecné aktivity (nad 18 let)

Název vzdělávacího programu: Vedoucí dětí a mládeže se zaměřením na všeobecné aktivity (nad 18 let) Název vzdělávacího : Vedoucí dětí a mládeže se zaměřením na všeobecné aktivity (nad 18 let) Minimální kompetenční profil: Vedoucí dětí a mládeže se zaměřením na všeobecné aktivity (nad 18 let) Organizace:

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova ročník TÉMA 1-4 Hudební a hudebně pohybová výchova 1-4 dovedností dětí orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického zařazení,

Více

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok TEMATICKÝ PLÁN Vyučující: Mgr. Chloubová Klára Školní rok: 2014/2015 Třída: 1D Předmět: Značka osnov: Ročník: Hodin týdně/rok: Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok Charakteristika

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Název vzdělávacího programu: Lektor vzdělávacích aktivit neformální výchovy a vzdělávání

Název vzdělávacího programu: Lektor vzdělávacích aktivit neformální výchovy a vzdělávání Název vzdělávacího programu: Lektor vzdělávacích aktivit neformální výchovy a vzdělávání Minimální kompetenční profil (MKP): Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží Organizace: YMCA

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Název vzdělávacího programu: Hlavní vedoucí dětských táborů putovních

Název vzdělávacího programu: Hlavní vedoucí dětských táborů putovních Název vzdělávacího programu: Hlavní vedoucí dětských táborů putovních Minimální kompetenční profil: Hlavní vedoucí dětských táborů putovních Organizace: Duha A. Cíl vzdělávacího programu Obecné cíle propojit

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Název vzdělávacího programu: Vzdělávání vedoucích dětí a mládeže se zaměřením na vodácké aktivity do 18 let

Název vzdělávacího programu: Vzdělávání vedoucích dětí a mládeže se zaměřením na vodácké aktivity do 18 let Název vzdělávacího programu: Vzdělávání vedoucích dětí a mládeže se zaměřením na vodácké aktivity do 18 let Minimální kompetenční profil: Vedoucí dětí a mládeže se zaměřením na vodácké (příp. horolezecké

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

5. 5 UMĚNÍ A KULTURA

5. 5 UMĚNÍ A KULTURA 5. 5 UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu. Kulturu,

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

Dramatická výchova ročník TÉMA

Dramatická výchova ročník TÉMA Dramatická výchova ročník TÉMA ČASOVÁ DOTACE 1 Dramatická/divadelní výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní Základy hlasové průpravy, hlasová hygiena VÝSTUP Žák: oboru dramatická/divadelní

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Název vzdělávacího programu: Náčelnické zkoušky se všeobecným zaměřením

Název vzdělávacího programu: Náčelnické zkoušky se všeobecným zaměřením Název vzdělávacího programu: Náčelnické zkoušky se všeobecným zaměřením Minimální kompetenční profil: Samostatný vedoucí dětí a mládeže všeobecné záměření Organizace: Liga lesní moudrosti (LLM) A. Cíl

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZPRACOVALA: Jana Lučková, 28.8.2012 1.stupeň Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

PÍSEMNÉ ZADÁNÍ 5. DOMÁCÍ PRÁCE

PÍSEMNÉ ZADÁNÍ 5. DOMÁCÍ PRÁCE Studium k výkonu specializačních činností v oblasti environmentální výchovy pro koordinátory EVVO, 2016-2017 PÍSEMNÉ ZADÁNÍ 5. DOMÁCÍ PRÁCE Ekovýchovná aktivita (učební celek) Vaším dalším úkolem pro sestavení

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Hudební výchova 1. období/ 1.- 3. ročník 1hod. / týd V tomto předmětu je žák veden k

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met Okruhy požadavků k státní magisterské zkoušce z didaktiky technické a informační výchovy. 1. Vzdělávání v předmětech technického a informačně technologického charakteru na základních školách v České republice

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více