Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec"

Transkript

1 Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec Minimální kompetenční profil (MKP): Samostatný vedoucí dětí a mládeže - kulturní zaměření hudba nebo tanec nebo divadlo Organizace: YMCA Brno A. Cíl vzdělávacího programu Cílem vzdělávacího programu je připravit samostatného vedoucího aktivit se zaměřením na hudbu, divadlo nebo tanec (tj. produktivní esteticko výchovné činnosti), který získá kvalifikaci pro samostatné vedení souboru zvoleného zaměření, jehož účastníci jsou příslušníci věkové skupiny 11 až 20 let. V pojetí činnosti souboru bude převažovat amatérské pojetí souboru, kde se do činnosti mohou zapojit všichni, kdo mají vztah ke zvolené činnosti a minimální předpoklady formulované vedoucím. Talent tedy není v tomto případě podmínkou. Prioritou tedy není dosáhnout co nejhodnotnějšího uměleckého vystoupení, nýbrž vytěžit co nejvíce z procesu celé přípravy, kde dochází k naplňování vzdělávacích cílů aktivity. Mezi vzdělávací cíle aktivity patří: získat odborné dovednosti a znalosti rozvinout kreativitu diskutovat aktuálních témata věkových skupin (tolerance, naslouchání, mezilidské vztahy, dovednost vyjádřit emoce, genderová problematika, multikulturní témata) rozvinout komunikační dovedností včetně komunikace v cizím jazyce umět vést na základě demokratickým principů Konkrétní cíle Cíle vzdělávacího programu jsou podporovat zájem o vlastní vzdělávání, přijímání nových věcí, vést ke sledování vlastních výsledků a vlastnímu hodnocení dosažených výsledků seznámit vedoucí s MKP a vést k jeho efektivnímu využívání v praxi (analýza potřeb, formulace cílů, dílčí i dlouhodobé plánování aktivity) seznámit vedoucí s nároky organizačního charakteru kladenými na samostatného vedoucího (evidence majetku, účetnictví, skladba rozpočtu akce, delegování úkolu, efektivní vedení porad, orientace v právní úpravě činností dětí a mládeže) vést vedoucí ke vnímání problémových situací a jejich samostatnému a efektivnímu řešení (krizová intervence, posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik, prevence sociálně patologických jevů, poskytování první pomoci) seznámit vedoucí se specifiky věkových skupin (11-15 let - puberta, let - adolescence) seznámit vedoucí s aktuálními tématy věkových skupin, vést k účinné komunikaci rozvíjet schopnosti a dovednosti ve zvoleném zaměření seznámit vedoucí se vzdělávacími metodami a specifiky jejich aplikace B. Cílová skupina

2 Cílovou skupinou jsou pracovníci pracující s dětmi a mládeží. Požadavky na účastníky Účastník je vyrovnanou osobností se sklonem k týmové práci a naslouchání druhým, má aktivní zájem o tematiku. Mezi očekávané základní dovednosti ve zvoleném zaměření patří: hudba - vztah k hudbě, relativní hudební sluch, intonační schopnosti, základní znalost not, hra na hudební (ideálně doprovodný) nástroj, divadlo - má vztah k divadlu, literatuře, je schopen uvolněného verbálního i neverbálního projevu, je bez patologického strachu z veřejného vystupování, tanec - vztah k tanci, otevřenost a vůle experimentovat a učit se, kreativita, základní pohybové dovednosti, cit pro rytmus. Počet účastníků: Doporučený počet účastníků je 17 účastníků. C. Forma vzdělávacího programu včetně hodinové dotace Pro vzdělávací program je zvolena forma blended learningového studia. Vzdělávací formy Jsou využity formy prezenční a distanční (e-learning). E-learning je dostupný na: kapitola Samostatný vedoucí se zaměřením na hudbu, divadlo nebo tanec. K přihlášení použijte tlačítko Přihlásit se jako host. Hodinová dotace vzdělávacího programu Celková časová dotace vzdělávacího programu je 70 hodin (43 hodin prezenční formy a 27 hodin e- learningu). D. Metody vzdělávání Pro vzdělávání jsou zvoleny aktivizující a interaktivní metody, které bude lektor uplatňovat ve své praxi: interaktivní přednáška, diskuze, brainstorming, buzz groups, icebreaker, sebereflexe, rolová hra. Obsahové prvky Formy a metody ve vzdělávacím programu seminář e- learning A. Základní modul Analyzování potřeb sociální skupiny Formulace výchovných a vzdělávacích cílů Aplikace výchovných a vzdělávacích metod Analyzování účinnosti výchovy Práce s dětmi a mládeží se speciálními prezenčně (interaktiv. přednáška, diskuze, sebereflexe), e-learning 4 hod 2 hod prezenčně (interaktivní přednáška, buzz groups, prezentace a diskuze), e-learning 3 hod 1 hod prezenčně (interaktivní přednáška, kooperativní výuka, diskuze) 4 hod 3 hod prezenčně (interaktivní přednáška, diskuze), e-learning 1 hod 1 hod prezenčně (interaktivní přednáška, kooperativní výuka, diskuze), e-learning 1 hod 1 hod

3 vzdělávacími potřebami Provádění prevence prezenčně (interaktivní přednáška, kooperativní výuka, diskuze), e-learning 1 hod 1 hod Provádění multikulturní výchovy prezenčně (interaktivní přednáška, diskuze), e-learning 1 hod Provádění výchovy proti šikaně Krizová intervence Organizace a zajištění her a dalších činností Vedení Prezenčně (interaktivní přednáška, diskuze), e-learning 1 hod 1 hod prezenčně (interaktiv. přednáška, role play, aplikace poznatků získaných z e-learningu) e- learning 2 hod 1 hod prezenčně (interaktivní přednáška,, icebreakery, energizery, learning by doing, buzz groups, sebereflexe, diskuze), e-learning 5 hod 1 hod prezenčně (interaktivní přednáška, skupinový brainstorming, learning by doing, roll play, sebereflexe, diskuze), e-learning 3 hod 1 hod Orientace v právní úpravě činnosti dětí, mládeže a dospělých e-learning 2 hod Odborné znalosti e-learning 3 hod Provádění enviromentální výchovy e-learning 1 hod Provádění výchovy ke zdraví e-lerarning 1 hod Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik Poskytování první pomoci prezenčně (interaktivní přednáška, buzz groups, diskuze), e-learning 1 hod 1 hod prezenčně (interaktivní přednáška, praktický nácvik),e-learning 4 hod 2 hod Celkem 30 hodin 24 hodin E. Didaktické prostředky Mezi doporučovanou techniku v prezenčním modulu patří: dataprojektor, flipchart, veškeré kancelářské potřeby (papíry, tužky, fixy, bloky atd.), CD přehrávač (pro každou specializaci) a pro specializaci hudba také hudební nástroje dle zadání lektora. Podle konkrétního programu se součástí učebních pomůcek stávají také specifické potřeby pro praktický nácvik (hudební ukázky, audio, video ukázky, knihy, a jiné pomůcky např. špejle, lahve aj.). Pro realizaci tzv. specializací mezi doporučenou techniku patří dataprojektor, flipchart, veškeré kancelářské potřeby (papíry, tužky, fixy, bloky atd.), CD přehrávač (pro každou specializaci) a pro specializaci hudba také hudební nástroje dle zadání lektora. Pro výuku ve specializacích mezi doporučenou techniku patří dataprojektor, flipchart, veškeré kancelářské potřeby (papíry, tužky, fixy, bloky atd. Při výuce poskytování první pomoci je

4 vhodné využít speciálních zdravotních pomůcek jakožto názornou ukázku (např. obvazy, dýchací masku atd.). Další informace v popisu jednotlivých obsahových prvků. F. Inovativnost Inovativnost formy představuje volba blended learningového studia, ve kterém je kombinována prezenční forma vzdělávacího programu s distanční (e-learningem). Tím je možné kompenzovat nevýhody obou metod při plnění vzdělávacích cílů. Je kladen důraz na schopnost týmové práce, proto je organizován společný seminář. Zároveň je využívána možnost informačních technologií, a možnost e-learningu. Organizátoři vzdělávacího programu mají důvěru v autonomii uchazeče a v jeho odpovědnost za vlastní učení. Tato důvěra je předpokladem nabytí klíčových kompetencí. Posluchač se učí samostatně, v tomto procesu mu radí lektor jako jeho partner. Tento princip určuje výběr metod. Chceme, aby uchazeč uměl využívat nabyté znalosti a dovednosti, a proto volíme aktivizující metody (interaktivní přednáška, diskuze, sebereflexe, buzz groups, rolová hra aj.). Výchovně vzdělávacích cílů tak dosahujeme především na základě vlastní učební činnosti uchazeče. To vede k rozvoji myšlenkové kultury, a to z hlediska získávání vědomostí i myšlenkových dovedností, rozvoje iniciativy a poznávacích potřeb. V oblasti cílů je princip inovativnosti naplněn přístupem k určení cílů, které jsou provázány s minimálním kompetenčním profilem. G. Popis vzdělávacího programu Vzdělávací program je rozdělen do dvou modulů: A. Základní modul, jehož strukturu tvoří obecná. Cílem modulu je získávání dovedností souvisejících témat s nároky organizačního charakteru kladenými na samostatného vedoucího kolektivu dětí a mládeže a plánováním obsahu činnosti kolektivu dětí a mládeže (např. seznámit vedoucí se specifiky věkových skupin (11-20 let), vést vedoucí ke vnímání problémových situací a jejich samostatnému a efektivnímu řešení atd.) A. Základní modul Obsahové prvky základního modulu: 1) Analyzování potřeb sociální skupiny 2) Formulace výchovných a vzdělávacích cílů 3) Aplikace výchovných a vzdělávacích metod 4) Analyzování účinnosti výchovy 5) Práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami 6) Provádění prevence 7) Provádění multikulturní výchovy 8) Provádění výchovy proti šikaně 9) Krizová intervence 10) Organizace a zajištění her a dalších činností 11) Vedení 12) Orientace v právní úpravě činnosti dětí, mládeže a dospělých 13) Odborné znalosti 14) Provádění environmentální výchovy 15) Provádění výchovy ke zdraví 16) Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik

5 17) Poskytování první pomoci B. Specializace je modul, jehož cíle přímo souvisí se zaměřením kolektivu dětí a mládeže na hudbu, divadlo nebo tanec. Jeho hlavním cílem je rozvíjet schopnosti a dovednosti vedoucích ve zvoleném zaměření. Moduly jsou obsahově provázané, navazují na sebe. Obsahové prvky se přímo vztahují ke specializaci Hudba Tanec Divadlo Obsah a hodinová dotace vzdělávacích modulů A. základní modul 1. Analyzování potřeb sociální skupiny (4 hod prezenční forma/2 hodiny e-learning) Anotace: V obsahovém prvku účastníci získají základy vývojové psychologie, kde na základě vlastní zkušenosti účastníků budou shrnuty hlavní charakteristiky vývojových období: školní věk, pubescence, adolescence. Z oblasti obecné psychologie bude kladen důraz na poznatky o motivaci a ze sociální psychologie na poznatky týkající se funkcí rodiny, s proměnou její role v současnosti a s teoretickými poznatky o syndromu CAN. Následně se pak účastníci seznámí s psychologickými poznatky o skupině. V navazující praktické části se účastníci dozvědí, jak dobře komunikovat s dítětem, kterému je ubližováno, a kam se v takové situaci obrátit, jak analyzovat potřeby skupiny a na jaké zásady výchovy by při své práci neměli zapomínat. seznámit účastníka se základy vývojové psychologie poskytnout praktické tipy, jak motivovat člověka naučit základním dovednostem využitelným při jednání s dítětem, které má problém (ať už v rodině, ve škole, ve skupině, mezi vrstevníky,...) naučit účastníka analyzovat hodnoty a potřeby jednotlivce i celé skupiny Očekávané výsledky: Absolvent: bere na zřetel nabyté znalosti základů vývojové psychologie motivuje správně členy své skupiny jedná správně s dítětem, které má nějaký problém analyzuje potřeby skupiny a využívá všechny nabyté znalosti a praktické pomůcky k uspokojení potřeb dané skupiny a k jejímu správnému vedení Programové bloky: Blok I min. jednotlivci jako součást skupiny

6 základy vývojové psychologie základy motivace dítě a jeho rodina skupina - techniky práce se skupinou Blok II min. potřeby - definování, rozdělení, rizika Maslowova hierarchie potřeb hodnoty rodina znaky ubližování dítěti jednání s dítětem Blok III min. malá sociální skupina praktické zásady výchovy nástroje ke zjišťování potřeb skupiny vedení rozhovoru Seznam didaktických prostředků: flipchart, dataprojektor Použitá a doporučená literatura: Gajdošová E., Herényiová G. Rozvíjení emoční inteligence žáků. Praha: Portál, Heidbrink, H. Psychologie morálního vývoje. Praha: Portál, Langmeier, J., Krejčířová, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, Nakonečný, M. Motivace lidského chování. Praha: Academia, Petty, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, Pöthe, P. Dítě v ohrožení. Praha: G plus, Vacek, P. Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech. Hradec Králové, Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Praha: Karolinum, Výrost, J., Slaměník, I. Sociální psychologie. Praha: ISV-nakladatelství, Formulace výchovných a vzdělávacích cílů (3 hodiny prezenční forma/ 1 hodina e-learning) V obsahovém prvku budou účastníci vedeni ke vnímání aktivity jako celistvého procesu, v němž svou roli hrají vztahy mezi jednotlivými komponentami (cíle aktivity, obsah aktivity, spolupráce vedoucího a účastníků, metody a organizační formy aktivity, podmínky) a k soustředěnosti na cíle organizace, ve které pracují. Důraz bude kladen na důležitost reflexe těchto cílů a volbu priorit pro svou aktivitu. podporovat loajalitu k domovské organizaci, vést k soustředěnosti na její cíle

7 Očekávané výsledky: Absolvent: Programové bloky: Blok I. 90 min vést ke vnímání aktivity jako celistvého procesu, v němž svou roli hrají vztahy mezi jednotlivými komponentami (cíle aktivity, obsah aktivity, spolupráce vedoucího a účastníků, metody a organizační formy aktivity, podmínky) je schopen samostatně formulovat výchovně vzdělávací cíle s ohledem na skupinu dětí a specifika zvoleného zaměření (tyto cíle korespondují s dlouhodobými cíli domovské organizace) je schopen samostatně připravit roční plán činnosti skupiny dětí či mládeže v daném oboru uvědomuje si význam otevřenosti v přijímání nových věcí Fáze činnosti v kolektivu dětí a mládeže, výchovné a vzdělávací cíle - interaktivní přednáška (15 min) Zadání pro obhajobu - buzz groups příprava obhajoby (30 min) rozdělení do skupin dle stanovených parametrů pro hodnocení zadaného úkolu Celoroční činnost: obhajoby I (45 min) prezentace a diskuze Blok II. 45 min Celoroční činnost: obhajoby II (45 min) prezentace a diskuze Seznam didaktických prostředků: flipchart Belz, H., Siegrist, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, Beneš, M.Andragogika. Praha: Eurolex Bohemia, Hájek, B., Hofbauer, B., Pávková, J. Pedagogické ovlivňování volného času. Současné trendy. Praha: Portál, Kalhous, Z., Obst, O. Školní didaktika. Praha: Portál, dostupné na WWW <http://www.businessvize.cz/planovani/smart-aneb-jak-definovat-cile> Management. [online] [cit ] dostupné na WWW <http://cs.wikipedia.org/wiki/management> SMART aneb jak definovat cíle. [online] [cit ] Systémové přístupy. [online] [cit ] dostupné na WWW <http://cs.wikipedia.org/wiki/syst%c3%a9mov%c3%a9_p%c5%99%c3%adstupy> Vašutová, J. Být učitelem: Co by měl učitel vědět o své profesi, Praha: PedF UK, Vorlíček, CH.Úvod do pedagogiky. Jinočany: Nakladatelství H&H, Způsoby řízení organizace. [online] [cit ] dostupné na WWW < Doporučená literatura: Belz, H., Siegrist, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001.

8 Hájek, B., Hofbauer, B., Pávková, J. Pedagogické ovlivňování volného času. Současné trendy. Praha: Portál, Ury, W. Jak překonat nesouhlas. Zásady vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze vyjednávat. Praha: Management Press, Aplikace výchovných a vzdělávacích metod (4 hodiny prezenčně/ 3 hodiny e-learning) Anotace: Účastníci budou seznámeni se základními pojmy z oblasti výchovy a vzdělávání, s postupem při výběru vhodné výchovné a vzdělávací metody a s aplikací výchovných a vzdělávacích metod u dětí a mládeže. seznámit vedoucí se základními pojmy z oblasti výchovy a vzdělávání vést k základní orientaci v používaných výchovných a vzdělávacích metodách seznámit vedoucí s postupem při výběru vhodné výchovné a vzdělávací metody seznámit vedoucí s aplikací výchovných a vzdělávacích metod u dětí a mládeže připravit vedoucí na zodpovědné a vhodné používání výchovných metod při své činnosti vést k respektování a dodržování výchovných zásad zejména u samotných vedoucích připravit vedoucí na práci s kolektivem v běžných i vypjatých situacích Očekávané výsledky: Programové bloky: Blok I. 90 min: je seznámen se základními pojmy z oblasti výchovy a vzdělávání má přehled v základních výchovných a vzdělávacích metodách vhodně aplikuje výchovné a vzdělávací metody v běžných situacích své činnosti pro dosažení stanovených cílů je připraven vysvětlovat základní principy vhodných výchovných metod méně zkušeným vedoucím je připraven pracovat s novým kolektivem a mít podíl na jeho rozvoji je připraven vhodně motivovat skupinu i jednotlivce při její/jejich činnost citlivě reaguje na měnící se atmosféru ve skupině využívá vhodné komunikační postupy při práci se skupinou Často používané metody výchovy - interaktivní přednáška, kooperativní výuka (30 min) Test hravé tvořivosti /THT/ - zadání a vypracování (20 min) Výběr vhodné metody - interaktivní přednáška, kooperativní výuka (30 min) diskuse (10 min) Blok II. 90 min: vyhodnocení THT (15 min) Skupinová dynamika - interaktivní přednáška, kooperativní výuka (40 min) simulace (20 min)

9 rozbor simulace (15 min) Seznam didaktických prostředků: flipchart, dataprojektor Belz, H., Siegrist, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, Didaktické zásady. [online] [cit ] www:http://ktf.cuni.cz/~kuzniar/studijn%c3%ad% 20materi%C3%A1ly%20KPED%20113/DIDAKTICK%C3%89%20Z%C3%81SADY.ppt. Didaktika a metodika. [online] [cit ] dostupné z www: Section.do?sectionId=1114&categoryId=1125. Maňák, J. Švec, V.Výukové metody, Brno: Paido, Střelec, S Kapitoly z teorie a metodiky výchovy. 1. Brno : Paido, Výukové metody, [online] [cit ] dostupné z www:www.souhorky.cz/dokumenty/ projektcesta/vyukmetody.ppt. 4. Analyzování účinnosti výchovy (1 hodina prezenční forma/ 1 hodina e-learningu) Anotace: Obsahový prvek je zaměřen na vnímání hodnocení jako podpůrného prostředku v práci se skupinou. Diskutováno bude k problematice druhů hodnocení a jejich funkcí: hodnocení z hlediska hodnotitele (externí/interní), z hlediska účelu (sumativní/ formativní), z hlediska interpretace výsledků (normativní/kriteriální). Důraz bude kladen na význam stanovování kritérií hodnocení a rovnováhu mezi kritérii kvalitativními a kvantitativními. vést ke sledování vlastních výsledků a vlastnímu hodnocení dosažených výsledků rozvíjet sebereflexi Očekávané výsledky: Absolvent: uvědomuje si význam sebereflexe uvědomuje si význam formulování cílů pro vlastní hodnocení Programové bloky: Blok 45 min Druhy hodnocení (interaktivní přednáška - 30 min) Způsoby hodnocení a jeho užití v praxi (diskuze 15 min) Seznam didaktických prostředků: flipchart Starý, K. Autoevaluace školy. [online] [cit ] dostupné na WWW<http://www. nuov.cz/uploads/publikace/zajistovani_kvality_ov/autoevaluace_skoly.pdf> SMART aneb jak definovat cíle. [online] [cit ] dostupné na WWW <http://www.businessvize.cz/planovani/smart-aneb-jak-definovat-cile> Kontrola. [online] [cit ] dostupné na WWW <

10 Doporučená literatura: Scott-Lennon, F. Hodnocení. Prah: Portál, Práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami (1 hodina prezenčně/ 1 hodina e- learning) Účastníci budou seznámeni se základními typy zdravotního postižení a zdravotního znevýhodnění u dětí a mládeže, s terminologií v oblasti speciální pedagogiky, se základními principy a metodami speciální pedagogiky a naučí se využívat aktivizační metody pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. seznámit vedoucí se základními typy zdravotního postižení a zdravotního znevýhodnění u dětí a mládež vést ke správnému a vhodnému používání terminologie v oblasti speciální pedagogiky připravit vedoucí na odlišnosti práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami oproti většinové populaci seznámit vedoucí se základními principy a metodami speciální pedagogiky vést k aplikaci vhodných metod pro děti se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním vést k zásadám správné komunikace s dítětem se zdravotním postižením Očekávané výsledky: Absolvent: je seznámen s aktuálně používanou terminologií v oblasti speciální pedagogiky rozpozná základní potřeby dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je připraven využívat metody, které vycházejí vstříc potřebám zdravotně postižených nebo zdravotně znevýhodněných dětí a mládeže využívá aktivizační metody pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami podporuje vhodným způsobem děti se syndromem ADD a ADHD vhodně komunikuje s dítětem se zdravotním postižením Programové bloky: Blok 45 min Komunikace s osobou s postižením; zásady práce s dětmi s SVPU - interaktivní přednáška, kooperativní výuka (30 min) diskuse (15 min) Seznam didaktických prostředků: flipchart Kolektiv autorů. Defektologický slovník. Praha: SPN, Jergl, I. Naděje chodí po špičkách. 1. vyd. Praha: Okamžik, Komorná, M. Systém vzdělávání osob se sluchovým postižením v ČR a specifika vzdělávacích metod ve výuce. Praha: CKTZJ, 2008.

11 Kraus, J. a kol. Dětská mozková obrna. Praha: Grada Publishing, a.s., Matějček, Z. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Praha: H&H, Opatřilová, D. Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, Vítková, M. Pipeková, J Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido Brno, Živný, B. Základní informace pro nemocné a rodiče dětí s DMO. Neurocentrum, [online] [cit ] přístupné na WWW <http://neurocentrum.cz/dmo_info.htm> 6. Provádění prevence (1 hodina prezenčně/ 1 hodina e-learning) Anotace: Účastníci budou seznámeni s oblastmi, které se týkají rizikového chování dětí a mládeže, se základními znaky projevů rizikového chování u dětí a rovněž jim budou představeny metody jak vést k účinné prevenci rizikového chování dětí a mládeže. zvýšit právní povědomí o rizikovém chování dětí a mládež vést k přiměřené zodpovědnosti za chování svěřených dětí a mládeže seznámit vedoucí s oblastmi, které se týkají rizikového chování dětí a mládeže seznámit vedoucí se základními znaky projevů rizikového chování u dětí uvědomit si vztahy a souvislosti úspěšně ovlivňující předcházení vzniku rizikového chování u dětí a mládeže vést k účinné prevenci rizikového chování dětí a mládeže Očekávané výsledky: Absolvent: je připraven přijmout určitý díl zodpovědnosti za svěřené děti a mládež je připraven přijmout závazek osobního příkladu při práci s dětmi a mládeží a uvědomuje si sílu osobního příkladu v oblasti prevence rizikového chování je schopen rozpoznat znaky projevů rizikového chování u dětí a mládeže je schopen provádět účinnou primární prevenci nespecifickou i specifickou je informován o základních možnostech provádění sekundární prevence Programové bloky: Blok 45 min Rizikové chování a podstata prevence - interaktivní přednáška, kooperativní výuka (20 min) případová studie (20 min) diskuse (5 min) Seznam didaktických prostředků: flipchart Černý, M. Efektivní primární prevence: dostupné z www: /file/7355_1_2/, online Definice pojmů. [online] [cit ] dostupné na WWW <http://www.prevcentrum.cz/cpmr/zakladni-pojmy.aspx> Frouyová, M. Gambling Metodická příručka pro prevenci gamblingu, SZÚ, Nešpor, K. Jak poznat a překonat problém s hazardní hrou. Praha: Sportpropag, 1999.

12 Nešpor K., Csémy L. Alkohol drogy a vaše děti. [online] [cit ] dostupné na WWW <http://www.drnespor.eu> Křehké hranice reality. Rodina a škola 2/2002, str. 6-7 Teorie a metodika výchovy, Pojmy3. [online] [cit ] dostupné na WWW < Kyriacou, Ch. Řešení výchovných problémů ve škole. 1. vyd. Praha: Portál, Provádění multikulturní výchovy (1 hodina e-learning) Anotace: Účastníci budou seznámeni se základními pojmy z oblasti multikultury, budou jim představeny některé teoretické principy využívané v dnešní době, z nichž může multikulturní výchova vycházet. V neposlední řadě tato část vzdělávacího programu obsahuje praktické kroky, jak plánovat provádění multikulturní výchovy, aby byla efektivní. V závěru se mohou účastníci nechat inspirovat čtyřmi různými metodami práce se skupinou při provádění multikulturní výchovy. poskytnout účastníkům definice základních pojmů z oblasti multikultury seznámit účastníky s teoretickými koncepty a uvést praktické příklady zkušenosti jiných lidí přiblížit zdroje, ze kterých je možné čerpat informace a inspiraci Očekávané výsledky: Absolvent: se orientuje v základních pojmech týkajících se problematiky multikultury rozeznává různé teoretické koncepty v přístupu k odlišnostem ve společnosti je schopen aplikovat různé koncepty a metody v praxi, je tolerantní vůči multikulturním odlišnostem a jde tak svým svěřencům příkladem v jednání Morvayová, P. Dvakrát měř, jednou řež: od multikulturní výchovy ke vhledu. Praha: Člověk v tísni, Pelclová, N. Multikulturalismus a multikulturní výchova. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Provádění výchovy proti šikaně (1 hodina e-learning) Anotace: Účastníci budou seznámeni s teoretickým vymezením patologického jevu šikana. Dozví se, jaká jsou stádia při vzniku šikany, kdo se šikany účastní a jaké jsou nejčastější osobnostní charakteristiky agresora a oběti. V praktické části se naučí rozpoznávat přímé i nepřímé známky šikany u dětí, se kterými pracují. Současně budou seznámeni s praktickými návody, co udělat a kam se obrátit ve chvílích, kdy se šikana objeví ve skupině, se kterou pracují. Poslední část je věnovaná prevenci, kde se účastníci seznámí s návody a nápady, jak rozvíjet u svých svěřenců ty dovednosti, které snižují riziko šikany.

13 poskytnout účastníkům teoretický základ k definování, rozpoznávání a řešení šikany seznámit s praktikami prevence šikany ve školním i mimoškolním prostředí nabídnout praktické návody, jak šikanu řešit, kam se obrátit, jak se zachovat atd. Očekávané výsledky: Absolvent: se orientuje v teorii problematiky šikany zná příznaky a stádia šikany a ví, kdy a jak nejlépe zakročit zná možnosti provádění prevence šikany ve své skupině Eyrovi, L., R. Jak naučit děti hodnotám. Praha,:Portál, Hickson, A. Dramatické a akční hry ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha, Kolář, M. Skrytý svět šikanování ve školách. Praha: Portál, Kolář, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, Pike, G., Selby, D. Cvičení a hry pro globální výchovu. Praha: Portál, Portmannová, R. Hry pro posílení psychologické odolnosti. Praha: Portál, Říčan, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál, Šimanovský, Z. Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Praha: Portál, Krizová intervence (1 hodina e-learning) Anotace: Účastník bude seznámen se základním vymezením krizové intervence a jejími modifikacemi pro roli pracovníka s dětmi a mládeží. Dále pak účastník získá klíčové kompetence v této oblasti, které napomůžou zkvalitnění práce v kritických situacích. seznámit účastníka se základním vymezením krizové intervence a její modifikace pro roli pracovníka s dětmi a mládeží poskytnout účastníkovi podněty k dalšímu vlastnímu rozvoji a získávání klíčových kompetencí v této oblasti, které napomůžou zkvalitnění práce v kritických situacích Očekávané výsledky: Absolvent: lépe rozpozná hrozící, nebo již probíhající krizové situace u dětí a mladistvých je schopen navrhnout nejvhodnější postup pro zvládnutí krizové situace, případně bude vědět, kam se obrátit pro další podporu je schopen poskytovat relevantní informace pro děti a mládež, které se týkají kritických situací pro jejich prevenci

14 Špatenková, N. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada Publishing, a.s., Dlabačová, Z. Krizová intervence u dětí a mladistvých. Bakalářská práce, Doporučené zdroje: 10. Organizace a zajištění her a dalších činností (5 hodin prezenčně/ 1 hodina e-learning) Anotace: Účastníci budou seznámeni s praktickými ukázkami různých typů her, Kolbovým učebním cyklem a základy organizace her. Následně své znalosti aplikují při plnění specifického zadání tvorby vlastní hry. V rámci e-learningu se seznámí s neformálním vzděláváním a s programem Mládež v akci. vést účastníka k tomu, aby si uvědomoval možná rizika v rámci různých aktivit a byl schopen jim předcházet, rozvíjet účastníkovi organizační schopnosti, rozvíjet účastníkovu kreativitu při tvorbě her a jiných činností tak, aby v ní byl schopen zohlednit cíle aktivity nebo organizace Očekávané výsledky: Absolvent: vytváří scénář (kdo-kdy-co) pro dílčí akci (schůzku, výpravu, atd.) stanovuje jednotlivé úkoly ke scénáři dílčí akce pro její zabezpečení vybírá vhodné prostředí pro hru nebo akci z hlediska bezpečnosti a hygieny (čisté ovzduší, nízká úroveň hluku, dostupný terén, bezpečný zdroj vody atd.) doporučuje dětem a mládeži vhodnou výbavu na akce různého typu a rozsahu zajišťuje předem variantu programu pro špatné počasí, pokud může počasí program ovlivnit vytváří hru nebo jinou aktivitu v souladu s cíli akce nebo v souladu s celoročními cíli organizace, vysvětlí účastníkům srozumitelně pravidla hry aktivně a vědomě využívá neformální vzdělávání Programové bloky: Blok I min. seznámení se skupinou vzhledem k jejich cílové skupině, organizaci, tématy, cíli atd. (15 min.), diskuze praktické ukázky různých typů her (seznamovací, ice-breakery, energizery, atd.) (60 min.), learning by doing teorie her a jejich organizace (15 min.), buzz groups Blok II. 75 min. seznámení s Kolbovým učebním cyklem (přednáška - 15 min) aplikace nově nabytých poznatků do praxe: rozdělení účastníků do 4 skupinek (5 min.) každá skupina vymýšlí jiný typ hry s odlišným cílem a na jiné téma a připravuje hru pro ostatní (20 min.) prezentace her 1. část (35 min.)

15 Blok III. 60 min. prezentace her 2. část (30 min.) sebehodnocení, zpětná vazba k jednotlivým hrám od ostatních a shrnutí (sebereflexe, diskuze - 30 min.) Seznam didaktických prostředků: flipchart Boková, G. Přínos neformálního vzdělávání programu TenSing podle jeho absolventů. Brno: Masarykova univerzita, Brander, P. et al. Kompas. Praha: Agro, Česká národní agentura Mládež Průvodce programem. ČNA Mládež Dočkalová, J. Neformální vzdělávání moderní termín nebo fungující koncept?. Euro Kompas, 2007, č. 2: str Dvořák, D. Od mimoškolní výchovy k neformálnímu učení. Rodina a škola, LII, 2005, č.5: str Hofbauer, B. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, Mihaliková, J.Do Evropy hrou. Praha: Česká národní agentura Mládež, Němec, J. Možnosti a limity výchovy ve volném čase. In ČECH, T Výchova a volný čas 2. Brno: MSD Obrusníková, I. Neformální vzdělávání v České republice. In Konference neformálního vzdělávání. Praha: Česká národní agentura Mládež, Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Pospíšil, O. Ke specifiku neformálního vzdělávání. Pedagogická orientace, 1998, č. 2: str Průcha, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, Slovníček pojmů. [online] [cit ] dostupné na WWW <http://www.mladezvakci.cz/slovnicekpojmu/> 11. Vedení (3 hodiny prezenčně/ 1 hodina e-learning) Anotace: Obsahový prvek poskytne vhled do problematiky práce s týmem a se skupinou (především z hlediska motivace a poskytování zpětné vazby), naučí nezbytné požadavky na vedení evidence, účtování, sestavování rozpočtu a ochranu osobních údajů, způsoby zadávání úkolů, efektivní vedení porad či komunikace za skupinu na veřejnosti. seznámit s rozsahem odpovědnosti vedoucího, jeho povinnostmi a právy rozvíjet účastníkovy organizační schopnosti naučit účastníka základní dovednosti, které se týkají vedení zájmové činnosti - např. účetnické, personální, apod. motivovat účastníka k tomu, aby byl jako vedoucí dobrým příkladem svým svěřencům Očekávané výsledky: Absolvent: zajištuje správnou evidenci majetku užívaného k aktivitě rozpozná a vypíš prvotní účetní doklad sestaví rozpočet akce zohledňující celoroční plán a cíle organizace poskytuje konstruktivně zpětnou vazbu a motivovat ke zlepšování

16 vede efektivně porady vedoucích, vytváří program porady, stanovuje cíle vyhodnocuje fungování skupiny komunikuje veřejně za svou skupinu či organizaci Programové bloky: Blok I min. warm-up : skupinový brainstorming - co to znamená být vedoucím teoretické rozdělení činnosti vedoucího neoblíbené povinnosti vedoucího (byrokracie, účtování, apod.) praktické vyzkoušení některých dovedností - např. vypsání účetního dokladu, sestavení rozpočtu (komentář k zadání úkolu do příštího setkání), naplánování programu porady vedoucích, programu jednotlivé aktivity (zásadní body) Blok II min. motivace, feedback - jak na to, nácvik formou roll play zadávání úkolů, vyhodnocování jejich provedení a celého fungování skupiny vedení porad, komunikace za skupinu na veřejnosti, s rodiči, s institucemi shrnutí, dotazy, problémy v našich skupinách Seznam didaktických prostředků: flipchart Tureckiová, M. Klíč k účinnému vedení lidí : odemkněte potenciál svých spolupracovníků. Praha: Grada Publishing, Haberleitner, E., Deistler, E., Ungvari, R.Vedení lidí a koučování v každodenní praxi. Praha : Grada, Halík, J. Vedení a řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, Freemantle, D. Biz : 50 maličkostí, které mají vliv na vedení a motivaci týmu. Praha : Management Press, Meier, R. Úspěšná práce s týmem : 25 pravidel pro vedoucí týmu a členy týmu. Praha: Grada Publishing, Novotný, P. Pokladna : vedení a účtování. Praha: Grada Publishing, D'Ambrosová, H Ochrana osobních údajů při vedení personálních agend. Praha : Pragoeduca, Kolektiv autorů: Skripta k vůdcovským zkouškám (JUNÁK svaz skautů a skautek ČR). [ ], Orientace v právní úpravě činnosti dětí, mládeže a dospělých (2 hodiny e-learning) Anotace: Účastník se seznámí se základními právními předpisy souvisejícími s č činností dětí, mládeže a dospělých. poskytnout účastníkům nejdůležitější a nejzákladnější informace z oblasti práva, které se jim mohou hodit v rámci činnosti s dětmi, mládeží nebo dospělými poskytnout účastníkům odkazy na zdroje, kde naleznou podrobnější informace týkající se právní úpravy činnosti dětí, mládeže a dospělých

17 Očekávané výsledky: Absolvent: orientuje se v právních předpisech související s jeho činností identifikuje běžné situace z právního hlediska a aplikuje zásady platné právní úpravy bezprostředně související s danou situací prosazuje oprávněné zájmy svěřených osob v souladu s úpravou práv a povinností jednotlivců a organizace Fischer, R., Hájková, A.Paragrafy vedoucího dětského kolektivu. Brno: Computer press, Kutý, J., Jůza, Š. Bezpečnost mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Praha: Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP Praha, Odborné znalosti (3 hodiny e-learning) Anotace: Účelem obsahového prvku je obsáhnout velmi široké spektrum odborných znalostí, které by měl být samostatný vedoucí schopný nejen znát, ale také aplikovat do své činnosti. Jedná se o principy hospodaření neziskových organizací, finanční plánování, základní principy vedení účetní dokumentace a základy soukromého a veřejného práva. Absolventi budou mít základní přehled o svých právech a povinnostech, budou seznámeni se zákony, z nichž tyto práva a povinnosti vycházejí. poskytnout účastníkům základní důležité informace o hospodaření a účetnictví organizace a také umožnit letmý náhled do odborné terminologie těchto oblastí seznámit účastníky se zdroji, kde k oblasti své práce mohou čerpat potřebné informace a inspiraci přiblížit právní úpravy jejich činnosti, jejichž znalost je pro ně nezbytná Očekávané výsledky: Absolvent: se orientuje v základních pojmech a fungování hospodaření jeho organizace vykazuje základní znalost soukromého a veřejného práva v souvislosti s jeho prací je schopen vytvořit rozpočet, zjišťovat možnosti financování jeho aktivity, má základní znalosti týkající se vedení a archivování účetní dokumentace Fischer, R., Hájková, A. Paragrafy vedoucího dětského kolektivu. Brno: Computer press, Pajas, P. a kol Průvodce neziskovým právem. 1. díl. Praha: Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací, Duben, R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti. Praha: Codex Bohemia, Růžičková, R. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. Olomouc: ANAG, 2001 Doporučená literatura:

18 Fischer, R., Hájková, A. Paragrafy vedoucího dětského kolektivu. Brno: Computer press, Provádění environmentální výchovy (1 hodina e-learning) Anotace: Účastníci budou seznámeni se základy environmentální výchovy a s tzv. Přijatelným ekologickým minimem každého oddílového vedoucího (PEMKO), které jim i dále může sloužit jako výchozí dokument pro environmentální výchovu dětí a mládeže. seznámit účastníka s rolí a obsahem environmentální výchovy v kontextu práce s dětmi a mládeží dát účastníkovi podnět se v této oblasti rozvíjet a vést dětský kolektiv k dodržování stěžejních zásad ekologie Očekávané výsledky: Absolvent: jde příkladem chová se šetrně k životnímu prostředí, vede děti a mládež k vnímání a uznání hodnoty přírody a kultivuje jejich vztah k přírodě (např. některým z těchto způsobů: tematická hra, expedice, exkurze, návštěva instituce, pozvání hosta, film, účast na workshopu nebo semináři), vede děti a mládež k šetrnému a ohleduplnému chování ke svému okolí Máchal, A Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno: Rezekvítek Brno ve spolupráci s Lipkou Domem ekologické výchovy Brno, Vavroušek, J. Lidské hodnoty slučitelné s trvale udržitelným způsobem života. In: Lidské hodnoty a trvale udržitelný způsob života (sborník). Olomouc: Univerzita Palackého, Provádění výchovy ke zdraví (1 hodina e-learning) Anotace: Účastníci budou seznámeni s výchovou ke zdraví, základními pojmy z této oblasti a budou vedeni k aktivnímu vytváření prostředí podporujícího zdravé návyky (zdravá strava, pohyb, hygiena, bez kouření a požívání alkoholu a jiných návykových látek) ve svém oddílu. podporovat zájem o vlastní zdraví vést ke vnímání zdraví jako výslednici vzájemných interakcí celého člověka, všech jeho systémů a složek na úrovni biologické, psychické, sociální, duchovní a environmentální seznámit vedoucí s výchovou ke zdraví a vést je k aktivnímu vytváření prostředí podporujícího zdravé návyky (zdravá strava, pohyb, hygiena, bez kouření a požívání alkoholu a jiných návykových látek) Očekávané výsledky:

19 Absolvent: je schopen vysvětlit pojem zdraví je schopen samostatně připravit doporučení pro skupinu dětí či mládeže, vedoucí k vytváření zdravých návyků je si vědom toho, že především vlastním příkladem vychovává ke zdraví Čeledová L., Čevela R. Výchova ke zdraví vybrané kapitoly. Praha: Grada, Čeledová L., Čevela R., Dolanský H. Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy. Praha: Grada, Wasserbauer, S. Výchova ke zdraví pro vyšší zdravotní školy a střední školy. Praha: Státní zdravotnický ústav, Mužík V. Výživa a pohyb jako součást výchovy ke zdraví na základní škole. Brno: Paido, Doporučená literatura: Čeledová L., Čevela R. Výchova ke zdraví vybrané kapitoly. Praha: Grada, Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik (1 hodina prezenčně/ 1 hodina e-learning) Anotace: Účastníci budou seznámeni s možnými riziky doprovázejícími činnost kolektivu dětí a mládeže a budou vedeni k vnímání a zhodnocování těchto rizik a k jejich minimalizaci vhodnou realizací dané aktivity. podporovat zájem o vlastní vzdělání v oblasti bezpečnosti podporovat vnímání prospěšnosti vyváženého režimu aktivity a odpočinku, dostatečné míry hygieny jak osobní, tak i pracovní vést ke vnímání možných rizik doprovázejících činnost kolektivu a jejich minimalizaci vhodnou realizací dané aktivity Očekávané výsledky: Absolvent: je schopen zajistit přiměřený režim aktivity a odpočinku (včetně spánku), je schopen zajistit přiměřenou míru osobní hygieny a hygieny (vaření, bydlení, pracovního prostředí apod.), je schopen posoudit bezpečnostní rizika aktivity podle jejího charakteru na základě platných předpisů a pravidel je schopen zajistit realizaci aktivity tak, aby minimalizoval možná zdravotní a bezpečnostní rizika nebo s ohledem na rizika jednotlivce a pokud to není možné, aktivitu nerealizuje

20 Programové bloky: Blok 45 min Právní odpovědnost, schůzka v klubovně, výprava, tábor, speciální akce - interaktivní přednáška (30 min) Psychická bezpečnost - buzz groups práce (5-10 min) výsledky diskuze (5-10 min) Seznam didaktických prostředků: flipchart Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky MZd č. 148/2004, kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, se změnami: 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. Kutý, J. Bezpečnost mimoškolní práce s dětmi a mládeží, Praha: Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP, Edice vůdcovská zkouška. Praha: Junák-svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum, Doporučená literatura: Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky MZd č. 148/2004, kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, se změnami: 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. Kutý, J. Bezpečnost mimoškolní práce s dětmi a mládeží, Praha: Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP, Doporučené zdroje: Poskytování první pomoci (4 hodiny prezenčně/ 2 hodiny e-learning) Anotace: Účastníci budou seznámeni s postupy při poskytování první pomoci, dovednosti budou rozvíjeny při cvičení, během něhož budou samostatně řešit modelovou situaci na figurantovi s použitím základního zdravotnického vybavení. podporovat zájem o vlastní vzdělání v tematice předlékařské první pomoci podporovat zájem o praktické zvládnutí základních situací vést ke vnímání komplexnosti poskytování první pomoci (technická, zdravotnická) a zároveň vést k zodpovědnosti k sobě samému (neohrozit vlastní život a zdraví) zdůraznit potenciál znalostí problematiky záchrana života je možná často nepatrným úkonem

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Sídlo školy : U Uranie 14, 170 00 Praha 7 - Holešovice Vedení školy: Mag. Isabella Benischek

Více

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace Waldorfská škola Datum vydání: 1. dubna2014 Vydal: Mgr. Aleš Matoušek 1 I. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola, Ostrava-Poruba,

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více