Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK"

Transkript

1 Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK 1 Kancelář vedoucího tajemníka ÚCK 1.1 Sekretariát Vůči synodu - zabezpečuje organizačně a administrativně zasedání synodu; - podílí se na přípravě obsahu tisků synodu a zabezpečuje jejich vydání a rozeslání; - spravuje materiály synodu a zabezpečuje jejich archivaci Vůči synodní radě - vede agendu synodního seniora a synodní rady; - sleduje termíny akcí synodní rady a průběh plnění úkolů uložených synodní radě; - zabezpečuje organizačně a administrativně zasedání synodní rady; - spolupracuje s vedoucím tajemníkem na řádném a včasném plnění usnesení synodní rady ze strany ÚCK; - připravuje program, pořizuje a rozesílá zápisy ze zasedání synodní rady; - zajišťuje tuzemské pracovní cesty členů SR Vůči sborům církve - spolupracuje s vedoucím tajemníkem na zveřejnění usnesení synodu a na aktualizaci platného znění Církevního zřízení a řádů ČCE, směrnic a statutů a jejich zpřístupnění na internetu; - spolupracuje s vedoucím tajemníkem na informování církevních sborů o úkolech z usnesení synodu, rozhodnutí synodní rady a předsednictva synodu; - zabezpečuje, aby církevní sbory včas dostávaly právní a správní informace nezbytné pro jejich řádnou činnost; - připravuje, odesílá a eviduje zásilky pro farní sbory; - vede agendu zahraničních a tuzemských zotavných a rekreačních pobytů pro zaměstnance ČCE Administrace chodu ÚCK - eviduje a rozděluje příchozí a odchozí poštu; - soustřeďuje zápisy z poradních odborů a komisí synodní rady a předává poradním odborům úkoly synodní rady; - udržuje schematismus církve a církevní statistiky a přehledy; - zajišťuje přípravu a tisk výroční zprávy; - zajišťuje aktualizaci informační tabule v průjezdu Husova domu; - zajišťuje pracovní porady a schůzky vedení ÚCK a porady všech zaměstnanců ÚCK a pořizuje z nich zápisy; - zajišťuje porady poradních odborů a komisí synodní rady v případě, že tak stanoví jejich statut Propagace církve - zajišťuje propagační a dárkové předměty v souladu s potřebami synodní rady a jednotlivých oddělení; - vede evidenci využití propagačních a dárkových předmětů; - zajišťuje přípravu, tisk a distribuci kalendáře a příležitostných tiskovin (vizitky, pozvánky, apod.; - spolupracuje s propagační komisí synodní rady. 1

2 1.2 Spisovna: činnost spojená - s tvorbou spisového plánu: 1. sestavení spisového plánu SR a ÚCK 2. zavádění SP do praxe jednotlivých oddělení kanceláře - s průběhem spisové služby: 3. koordinace spisové služby včetně zpracovávání návrhů změn Spisového a skartačního řádu SR a ÚCK /SSŘ/ a změn v SP, který je součástí SSŘ - se správou spisovny: 4. spolupráce s jednotlivými odděleními při předávání jejich dokumentů do spisovny 5. vedení spisové evidence dokumentů uložených ve spisovně a příprava skartačního řízení 6. spolupráce s Ústředním archivem ČCE /ÚA/ při předávání dokumentů ze spisovny do ÚA v řádném skartačním řízení 7. vyhledávání a poskytování ve spisovně uložené spisové dokumentace - s vedením zvláštních evidencí dokumentů podle SSŘ: 8. vedení zvláštní evidence smluv a dohod 9. vedení přehledu zvláštních evidencí dokumentů jednotlivých oddělení 1.3 Právní oddělení 1.4 Archiv ČCE - zprostředkovává a organizačně zajišťuje právní porady a externí právní služby pro ÚCK; - vypracovává návrhy smluv a jiných právních dokumentů pro povšechný sbor; - kontroluje smlouvy uzavírané povšechným sborem ČCE z právního hlediska - vede evidenci smluv povšechného sboru ČCE; - spolupracuje na tvorbě vnitřních směrnic; - zpracovává podklady pro jednání synodní rady z právní oblasti; - účastní se zasedání SR a práce v poradním odboru právním. - organizuje činnost spojenou se správou Ústředního archivu ČCE (dále jen ÚA ČCE) a s kontakty na jiné instituce, zejména archivy, v rámci veřejnosti nepřístupného a k rozsahem zakonzervovaného Ústředního církevního archivu; - metodicky řídí správu archivní knihovny jako organické součásti ÚA ČCE a redukuje její rozsah v rámci potřeb archivního oddělení; - spravuje trojrozměrné předměty vytříděné z bývalého depozitáře Muzea Husova domu a zajišťuje jejich evidenci a uložení v současném depozitáři ÚA ČCE, případně jejich delimitaci do jiných muzejních institucí; - v rámci personálních a časových možností odborně pořádá a inventarizuje uzavřené historické archivní fondy uložené v ÚA ČCE; - v rámci zrušení badatelny a neposkytování badatelských služeb (tj. zrušení vyhledávání a předkládání materiálu a případných rešerší pro badatele) vyřizuje vzhledem k omezeným personálním a časovým možnostem pouze dotazy pro potřeby ústředních orgánů církve a sborů ČCE; - dohlíží na fyzický stav archiválií uložených v ÚA ČCE a provádí jejich lokaci; - v rámci evidence NAD registruje přesuny archiválií na základě případných depozitních smluv a delimitací, vede knihu přírůstků a delimitací archivních materiálů a evidenci archivních fondů na kartách; - posuzuje a schvaluje skartační návrhy podané ze strany ÚCK a dalších církevně správních celků a organizací předávajících materiály ze svých spisoven do ÚA ČCE; 2

3 - předkládá návrhy potřebných opatření včetně finančních požadavků vztahujících se ke správě svěřeného archivu; - na vyzvání synodní rady podává zprávy o stavu ÚA ČCE; - zastupuje ČCE při odborných jednáních vztahujících se k archivní problematice; - udržuje kontakt se sítí státních archivů v ČR a podílí se na konferencích a vzdělávacích akcích, které pořádají; - pomáhá pracovníkům církve v orientaci v síti státních archivů při uplatňování restitučních nároků farních sborů a církevních institucí; - pečuje o řádné uložení sbírky starých tisků v rámci jejich zakonzervovaného knižního fondu; - poskytuje informace a metodické pokyny pro farní sbory při péči o sborový archivní materiál a jeho eventuální delimitaci na základě depozitních smluv do státní archivní sítě. 1.5 Personální oddělení V personální a mzdové oblasti - vede personální agendu všech zaměstnanců ČCE; - zajišťuje dokumentaci a podklady potřebné pro uzavření pracovního či obdobného poměru; - připravuje výběrová řízení; - navrhuje platové zařazení kazatelů dle platných právních a vnitřních předpisů; - předkládá návrhy pracovních smluv se zaměstnanci ČCE a sleduje jejich platnost; - předkládá návrhy platových výměrů zaměstnanců ČCE, kazatelů, vikářů, účastníků jáhenské praxe a pastoračních pracovníků; - předkládá návrhy dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti; - předkládá k podpisu osvědčení o způsobilosti k ordinované službě kazatele ČCE a sleduje jejich platnost; - vede agendu žadatelů o ordinaci ke službě ordinovaného presbytera a předkládá je synodnímu seniorovi k podpisu; - vede agendu žadatelů o diakonát a vyhotovuje pověřovací dekrety; V oblasti týkající se voleb seniorátních výborů - předkládá synodní radě podklady ke kontrole potvrzení voleb seniorátních výborů; - sleduje volební období jednotlivých členů seniorátních výborů; - předkládá k podpisu potvrzovací dekrety synodnímu seniorovi a synodní kurátorce; - sleduje, zda byli členové seniorátního výboru ke své službě pověřeni V oblasti týkající se voleb kazatelů a pověřování kazatelů ke službě v jiných institucích - předkládá synodní radě podklady pro vydání pokynu k volbě kazatele a kontroluje jejich úplnost a správnost; - předkládá synodní radě podklady k potvrzení volby kazatele a kontroluje jejich úplnost a správnost, předkládá synodní radě k podpisu potvrzovací dekret; - předkládá synodní radě podklady pro pověření kazatelů ke službě v jiných institucích a kontroluje jejich úplnost a správnost; - sleduje platnost pověření kazatele ke službě v jiných institucích a vyžaduje pravidelné zprávy o činnosti kazatelů v jiných institucích V oblasti týkající se pověřování pastoračních pracovníků - předkládá synodní radě podklady k pověření a uzavření pracovního poměru s pastoračními pracovníky V oblasti týkající se vikariátu a jáhenské praxe - předkládá návrhy smluv s mentory; 3

4 - předkládá synodní radě průběžné výsledky a hodnocení účastníků vikariátů a jáhenské praxe V oblasti týkající se registrace u Ministerstva kultury ČR - odpovídá za včasnou registraci, příp. evidenci, změn v Rejstříku církví a náboženských společností a v Rejstříku evidovaných právnických osob vedených Ministerstvem kultury ČR. 2 Úsek výchovy a vzdělávání 2.1 Náměstek pro výchovu a vzdělávání Řídí úsek pro výchovu a vzdělávání, tj. oddělení výchovy a vzdělávání, oddělení mládeže, celocírkevního kantora a ÚEA: - odpovídá za řádný chod daných oddělení - svolává porady úseku - koordinuje spolupráci oddělení v úseku - podílí se na přípravě rozpočtu a vize fungování daných oddělení - odpovídá za plnění rozpočtu jednotlivých oddělení, předkládá čtvrtletní hodnocení chodu oddělení - podává pravidelně každý týden informace o chodu úseku vedoucímu tajemníkovi - navrhuje odměny svým podřízeným - účastní se zasedání SR - účastní se porad vedení ÚCK - kontroluje a podpisem schvaluje výkazy docházky svých podřízených - určuje, resp. podpisem schvaluje čerpání dovolené svých podřízených a čerpání náhradního nebo neplaceného volna v rozsahu 1 den a více - je oprávněn vysílat své podřízené na dobu nezbytné potřeby na pracovní cesty a schvalovat jim cestovní příkazy - kontroluje výdaje svého úseku, je oprávněn schvalovat výdaje do max. výše ,- Kč - o mimořádných událostech ve svém úseku neprodleně informuje vedoucího tajemníka - v případě nepřítomnosti některého z vedoucích oddělení svého úseku za ně přebírá řízení tohoto oddělení činnosti pro ÚCK: - spolupracuje na tvorbě potřebných směrnic a manuálů pro kontakt ÚCK se sbory - předkládá návrhy na zjednodušení administrativy i lepší využívání technik - spolupracuje s ekumenickým oddělením synodní rady ČCE - zprostředkovává semináře, školení a různá setkání se zahraničními partnery - spolupracuje se šéfredaktorem webu a je odpovědný za aktuálnost údajů zveřejněných na činnosti pro povšechný sbor: - je kontaktní osobou pro faráře a ostatní zaměstnance církve, pravidelně koná návštěvy v seniorátech, příp. ve sborech - organizuje vzdělávání kazatelů - spolupracuje s komisí pro celoživotní vzdělávání kazatelů - zprostředkovává praxe registrovaných zájemců a kandidátů služby v církvi; 4

5 2.2 Oddělení výchovy a vzdělávání v církvi - ve spolupráci s poradními odbory synodní rady pořádá zejména tyto akce podporující výchovu a vzdělávání v církvi: tábory pro děti, tábory pro děti s postižením, rodinné rekreace, rodinné rekreace pro děti s postižením, seminář učitelů nedělních škol, instruktáž dobrovolníků, evangelizační kurz, kurzy pro laiky, seminář pro ordinované presbytery, farářské kurzy; - ve spolupráci se synodní radou a příslušnými poradními odbory a komisemi vytváří koncepci a zajišťuje realizaci výchovy a vzdělávání v církvi, zaměřuje se především na oblast práce s dětmi a s postiženými dětmi, na vzdělávání kazatelů a laiků; - hospodaří s fondy oddělení výchovy a vzdělávání; - zajišťuje propagaci, rozpočet, vyúčtování a kontrolu výsledovek u pořádaných akcí; - zajišťuje jednotlivé pořádané akce programově, personálně a administrativně; - podává návrhy na uzavření dohod s pracovníky potřebnými k zajištění pořádaných akcí; - stará se o obsah sekce oddělení výchovy a vzdělávání na stránkách e-církev, publikuje informace na internetu; - spolupracuje s autory katechetické příručky a jiných pomůcek pro práci s dětmi - ve spolupráci s poradním odborem synodní rady pro práci s dětmi připravuje katechetický plán pro nedělní školy pro příslušný rok, pomůcky pro učitele nedělních škol a katechetickou příručku; - ve spolupráci s poradním odborem synodní rady pro práci s dětmi připravuje a zajišťuje další potřebné materiály a pomůcky pro práci s dětmi a konfirmandy (pracovní listy, divadelní hry, pásma pro děti a jiné) - vede databázi a adresář předplatitelů katechetických materiálů, distribuuje materiály předplatitelům a kontroluje platby; - vede databázi a adresář účastníků všech akcí, vede agendu účastníků pobytů, kontroluje platby; - shromažďuje a půjčuje literaturu související s výchovou a vzděláváním v církvi; - shromažďuje fotografie z akcí pořádaných oddělením; - technicky zajišťuje schůzky poradních odborů spolupracujících s oddělením. 2.3 Oddělení mládeže - ve spolupráci s celocírkevním odborem pro mládež pořádá zejména tyto akce podporující setkávání a vzdělávání mládeže: republikové setkání mládeže, kurzy a pobytové akce, vzdělávací semináře, porady mládeže a pracovníků s mládeží, setkání poradního odboru pro mládež (COM); - zajišťuje tyto akce po stránce obsahové, administrativní a technické včetně zpracování analytického vyúčtování; - vytváří koncepci práce s mládeží ve spolupráci s celocírkevním odborem mládeže a synodní radou, metodicky vede a koordinuje činnost v oblasti výchovy a vzdělávání mládeže a vzdělávání pracovníků s mládeží; - sestavuje rozpočty na veškerou činnost oddělení mládeže, sleduje hospodaření na příslušných střediscích a hospodaření s fondy; - ve spolupráci s fundraiserem zkoumá možnosti financování akcí a projektů a připravuje žádosti o granty; - propaguje práci oddělení mládeže a jím pořádané akce; - zajišťuje technickou přípravu a realizaci pomůcek pro práci s mládeží (metodiky, příručky, další pomůcky) včetně zpracování analytického vyúčtování; - vyhledává vhodné pracovníky pro práci s mládeží a vzdělává je; - zajišťuje podmínky pro práci mezi mládeží; - udržuje přehled o setkáních mládeže v jednotlivých sborech a seniorátech; - informuje o akcích prospěšných pro práci s mládeží a její rozvoj; - podporuje a rozvíjí práci s mládeží v místech, kde to je žádoucí; 5

6 - spolupracuje se zástupci mládeže, zejména seniorátními odbory mládeže, kazateli mládeže a školními kazateli; - spolupracuje s církevními institucemi, zabývajícími se prací s mládeží (např. se školami Evangelické akademie, ETF UK, se sdružením YMCA, Diakonií ČCE, představiteli mládeže jiných církví); - spolupracuje s necírkevními institucemi, zabývajícími se prací s mládeží (např. s MŠMT, MK ČR); - spolupracuje se o. s. SEM v ČR a farář mládeže je virilním členem výboru o. s. SEM v ČR; - rozvíjí kontakty s křesťanskou mládeží v zahraničí; - vede databázi oddělení mládeže; 2.4 Technická redakce časopisu pro mládež - zajišťuje schůze redakční rady po technické stránce; - komunikuje s autory; - sestavuje podklady pro jednotlivá čísla; - provádí sazbu časopisu a předtisková úprava; - aktualizuje webové stránky; - spravuje redakční systém časopisu; - technicky zajišťuje a redakčně připravuje ostatní tiskoviny oddělení mládeže (diář, sborníky ze sjezdů mládeže atd.); - zajišťuje tisk a distribuci časopisu; - vede databázi předplatitelů časopisu; - sleduje vyúčtování tisku a předplatného na základě podkladů ekonomického oddělení; - spolupracuje s fundraiserkou na získávání finančních zdrojů pro vydávání časopisu; - prodává časopis a ostatní literaturu pro mládež při akcích mládeže. 2.5 Ústředí Evangelické akademie (ředitel ÚEA) - je členem rad školských; právnických osob, sleduje činnost škol EA, napomáhá k jejich rozvoji a zvyšování úrovně - pravidelně navštěvuje jednotlivé školy EA a je v osobním kontaktu s řediteli (pedagogy) škol; - sleduje a podporuje rozvoj duchovního vzdělávání a výchovy; - pomáhá při řešení různých problémů škol EA; - zprostředkovává porady, semináře zaměřené tematicky, spolupracuje s ostatními církevními školami, se zařízeními pro praxe studentů, se zahraničními školami; - zajišťuje kontrolu administrativy a dokumentace škol EA, zprostředkovává odbornou pomoc; - spolupracuje při rozšiřování informací o studiu na školách EA; - zajišťuje hodnocení činnosti škol a úrovně pedagogické práce; - synodní radě podává zprávu o hodnocení škol Českou školní inspekcí; - vyžaduje a zpracovává informace (zprávy) o školách; - vyžaduje rozpočty škol a spolupracuje při sestavování rozpočtu ÚEA; - řídí personální agendu (výběrová řízení) a mzdovou agendu ředitelů škol včetně odměn, sleduje řídící práci ředitelů a napomáhá zvyšování její úrovně; - předává významné informace z církve a o církvi do škol EA; - organizuje setkání pedagogů škol EA se členy synodní rady - sleduje podávání předepsaných zpráv ze škol EA; - spolupracuje při vytváření koncepce škol EA; - sleduje úroveň pedagogických sborů škol a podporuje odborný rozvoj pedagogů, navrhuje aktuální témata pro setkávání pedagogů; - pomáhá při výběru a volbě spirituálů, sleduje a napomáhá jejich práci; - připravuje program poradního sboru (PS) EA, svolává a řídí schůze, vede dokumentaci a archiv PS; 6

7 - předkládá synodní radě zprávy o školách EA pro synod; - upřesňuje adresář škol EA pro schematismus v Evangelickém kalendáři; - v souladu se zvláštní směrnicí předkládá návrhy dohod a smluv potřebných k zajištění akcí organizovaných Ústředím EA, případně tyto dohody sám uzavírá; - oznamuje MŠMT ČR změny ve školách EA, které jsou předepsány zákonem; - zprostředkovává jednání škol s příslušnými odbory MŠMT ČR (je-li o to požádán) a v případě potřeby se jich účastní; - sleduje a připomínkuje legislativu v oblasti školství; - na základě vzájemné dohody spolupracuje s ostatními zřizovateli církevních škol; - upřesňuje adresář škol EA a přehled jejich studijních oborů pro Katalog církevních škol; - zprostředkovává semináře, školení a různá setkání se zahraničními partnery. 2.6 Celocírkevní kantor - ve spolupráci s poradním odborem pro církevní hudbu se věnuje hymnologické práci; - pracuje s pěveckými sbory v ČCE; - navštěvuje farní sbory a kazatelské stanice; - pořádá kurzy varhanní hry a sborového zpěvu pro laiky; - spolupracuje s Konzervatoří Evangelické akademie v Olomouci. 3 Úsek vnějších vztahů 3.1 Náměstek pro vnější vztahy Řídí úsek pro vnější vztahy, tj. oddělení ekumenické a tiskové, řídí činnost fundraisera a šéfredaktora Českého bratra, zastupuje vedoucího tajemníka ÚCK - odpovídá za řádný chod daných oddělení - svolává porady úseku - koordinuje spolupráci oddělení v úseku - podílí se na přípravě rozpočtu a vize fungování daných oddělení - kontroluje dodržování rozpočtu, předkládá čtvrtletní hodnocení chodu oddělení - navrhuje odměny svým podřízeným - účastní se zasedání SR - účastní se porad vedení a pracovníků ÚCK - kontroluje a podepisuje docházku a cestovní příkazy svých podřízených - schvaluje a podepisuje dovolenky, příp. celodenní náhradní volno svým podřízeným - kontroluje výdaje svého úseku, je oprávněn schvalovat výdaje do ,- Kč - o mimořádných událostech ve svém úseku neprodleně informuje vedoucího tajemníka Vede agendu ekumenických styků ČCE s církvemi v České republice i v zahraničí v koordinaci se SR, zejména: - v ČR: spolupráce v rámci ERC, společenství evang. církví v ČR Leuenberský synod, bilaterální kontakty s jinými církvemi, ekumenická organizace pro dobrovolníky SERVITUS a Aktion Sühnezeichen; - v zahraničí: ekumenické organizace, církve, pomocná díla, české sbory v zahraničí - pěstuje tuzemské i zahraniční ekumenické kontakty - organizuje setkání s domácími i zahraničními ekumenickými pracovníky - semináře o různých tématech (EU, diakonie atp.) v ČR semináře v zahraničí (Berliner Bibelwoche atp.) - podílí se na přípravě mezicírkevních smluv a dohod - vypracovává dohody, komunikuje s partnery - dojednává program návštěv 7

8 - zajišťuje a připravuje zahraniční studijní a pracovní pobyty, stáže, návštěvy, programy a ekumenická vzdělávání - připravuje projekty pro zahraniční sponzory ČCE a vede agendu všech darů ze zahraničí - zajišťuje E-Bulletin - podílí se na práci PO ekumenického SR, PO pro společenské a mezinárodní záležitosti, American Working Group a spolupracuje s dalšími PO (teologickým, pro mládež aj.) pěstuje ekumenickou tematiku v ČCE a v jednotlivých sborech ČCE 3.2. Šéfredaktor webových stránek: - stará se o celkovou koncepci a aktuální obsah stránek. Zveřejňuje zprávy a informace ze života církve. Věnuje se aktuálním a zajímavým tématům související se životem a prací církve. Tlumočí církevní a světské veřejnosti stanoviska, prohlášení a usnesení synodní rady, synodů a jiných církevních shromáždění vydává úřední zprávy synodní rady prostřednictvím webových stránek, ČTK, rozhlasového a televizního vysílání. S předstihem informuje sdělovací prostředky o očekávaných událostech v církvi. Zveřejňuje informace dodané dalšími subjekty. Odpovídá za relevantnost a správnost zveřejněných informací. Připravuje jazykové mutace webových stránek - zpracovává přímé dotazy přes systém FAQ. Odpovídá na dotazy (písemně, telefonicky, osobně) - připravuje grafický obsah stránek a odpovídá za jejich grafickou podobu - průběžně pracuje na propagaci webových stránek a jejich růstu. Využívá a spravuje stránky E-církev.cz v tzv. sociálních sítích (Facebook, Twitter) - je tajemníkem redakční rady webových stránek E-církev.cz - připravuje a řídí tiskové konference (připravuje materiály, tiskovou zprávu, píše a rozesílá pozvánky, řídí TK, píše a rozesílá výstupy) 3.3 Mediální oddělení - zajišťuje koncepci a vydávání časopisu Český bratr podle schváleného harmonogramu; - šéfredaktor navrhuje složení redakční rady a předkládá návrh synodní radě ke schválení; - šéfredaktor zajišťuje pravidelné schůze redakční rady; - sleduje denní a další tisk - spolupracuje s ÚCK, poradními odbory, senioráty a sbory při zajišťování obsahové náplně jednotlivých čísel Českého bratra; - provádí jazykovou a technickou přípravu textů (editování) pro Českého bratra a Sbírku kázání; - provádí sazbu Sbírky kázání a Knižnice studijních textů ČCE; - podílí se na přípravě podkladů pro zasedání synodní rady; - vede adresáře a databáze předplatitelů Českého bratra a Sbírky kázání; - sleduje platby za časopis Český bratr a Sbírku kázání; - zajišťuje předplatné a tuzemskou a zahraniční distribuci tiskovin předplatitelům Ekumenické oddělení - pořádá akce podporující ekumenickou spolupráci (tematické či vzdělávací semináře a jiné); - spolupracuje na přípravách Setkání křesťanů (každé 3 roky), Kirchentagu (každé 2 roky), setkání pořádaných ERC; - spolupracuje s církvemi a organizacemi v ČR: v rámci ERC, v rámci členství v LSS (komitét), v rámci členství ve Společenství evangelických církví v Evropě (Leuenberský 8

9 synod), spolupracuje s dalšími církvemi v ČR, s ekumenickou organizací pro dobrovolníky SERVITUS a Aktion Sühnezeichen, ETF a Diakonií ČCE; - spolupracuje s ekumenickými organizacemi, zahraničními církvemi, pomocnými díly a českými sbory v zahraničí; - spolupracuje s poradními odbory synodní rady (zejména s poradním odborem ekumenickým, poradním odborem pro společenské a mezinárodní záležitosti, poradním odborem pro aktuální společenskou situaci), s American Working Group (AWG); - podílí se na přípravě podkladů pro zasedání synodní rady a plní úkoly synodní radou přidělené; - vyřizuje zahraniční i tuzemskou korespondenci ÚCK, případně synodní rady a jejích členů, včetně překladů; - organizačně zajišťuje a připravuje podklady na zahraniční pracovní cesty synodního seniora, členů SR a dalších delegátů, organizačně zajišťuje účast zástupců ČCE na konferencích, seminářích, pracovních skupinách, stipendiích, stážích a jiných pobytech v rámci ekumenického vzdělávání; - organizačně zajišťuje oficiální i jiné návštěvy ze zahraničí a to včetně překladů a tlumočení a organizačně zajišťuje semináře v ČR a další akce se zahraniční účastí; - vypracovává návrhy mezicírkevních smluv a dohod; - vede agendu zahraničních darů: spolupracuje se zahraničními církvemi a pomocnými díly (např. v rámci tzv. Kulatého stolu), připravuje projekty pro zahraniční sponzory ČCE a vede agendu všech darů ze zahraničí, komunikuje se sbory, s Diakonií ČCE a dalšími subjekty, které jsou konečnými příjemci zahraničních darů, spolupracuje s ekonomickým oddělením při převádění zahraničních darů na potřeby ÚCK a povšechného sboru; - vydává Ekumenický bulletin - Evangelické zprávy z Česka: organizuje redakční radu ve spolupráci s Diakonií ČCE a s ETF UK, zajišťuje publikaci článků, zajišťuje překlady do angličtiny a němčiny, připravuje zveřejnění bulletinu na www stránkách, vede databázi odběratelů a podle ní zajišťuje distribuci časopisu; - pěstuje kontakty se sbory, navštěvuje je a zprostředkovává mezisborové partnerství a vede jeho databázi Fundraising - zaštiťuje všechny projekty ÚCK: komunikuje s jednotlivými odděleními a konzultuje jejich potřeby pro finanční zajištění jejich aktivit, zajišťuje finance na aktivity jednotlivých oddělení (grantové žádosti, sponzoring), řídí jednotlivé projekty, spolupracuje s o. s. SEM v případě akcí pro mládež a spolupracuje s Diakonií ČCE; - vyhledává nové sponzory a dárce a informuje o průběhu využití jejich darů; - komunikuje s kazateli a se sbory ČCE, eviduje potřeby jednotlivých farních sborů (databáze) a poskytuje konzultace při přípravách projektů; - organizuje vzdělávání v oblasti fundraisingu: v případě zájmu se účastní pastorálních a presbyterních konferencí, připravuje celocírkevní kurzy fundraisingu. 4 Úsek ekonomicko-provozní 4.1. Náměstek ekonomicko provozní 9

10 4.1.1 Řídí ekonomicko-provozní úsek, tj. oddělení ekonomické, provozní a vedoucí středisek Herlíkovice, Běleč nad Orlicí, Chotěboř a Church Pension Přímo řídí činnosti v Husově domě spadající do kompetence provozního oddělení: - pracovníky provozního oddělení (údržba, vrátnice, úklid) vede, kontroluje, hodnotí jejich činnost, vypracovává mzdové návrhy a podklady pro pravidelné i mimořádné výplaty jejich mezd a odměn Odpovídá za správný chod daných oddělení - svolává porady úseku - koordinuje spolupráci oddělení v úseku - připravuje rozpočet a vizi fungování daných oddělení - odpovídá za plnění rozpočtů jednotlivých oddělení, předkládá čtvrtletní hodnocení chodu oddělení - podává pravidelně každý týden informace o chodu úseku vedoucímu tajemníkovi - navrhuje odměny svým podřízeným - účastní se porad managementu ÚCK - účastní se zasedání SR - účastní se jednání platové komise, EPO - účastní se jednání hospodářské komise - na základě jmenování synodní radou se účastní práce v radách škol EA - kontroluje a podepisuje docházku a cestovní příkazy svých podřízených - schvaluje a podepisuje dovolenky, příp. celodenní náhradní volno svým podřízeným - kontroluje výdaje svého úseku, - v případě nepřítomnosti vedoucích oddělení daného úseku přebírá vedení oddělení - zabezpečuje agendu a práce pro správní radu Personálního fondu Dále odpovídá za - vedení stavebních a investičních činností - správu mimopražských objektů, lesů, luk a ostatních pozemků ve vlastnictví popřípadě pronájmu ČCE - řešení nejasných majetkoprávních vztahů k nemovitému majetku a pozemkům mezi ČCE a farními sbory a dalšími účelovými zařízeními ČCE a jejich správný zápis na katastrálních úřadech. - řídí údržbu, opravy a investice vyjmenovaných nemovitostí - je pověřen jednáním s orgány státní správy a organizacemi v souladu se správou vyjmenovaných nemovitostí a pozemků - zajišťuje případná výběrová řízení - vyřizuje pojistné události budov a staveb ve vlastnictví ČCE - provádí kontrolu provedených prací (opravy, investice) u nemovitostí ve vlastnictví nebo pronájmu ČCE - provádí kontrolu stavu nemovitého majetku ve vlastnictví ČCE - ve svěřených nemovitostech zajišťuje sjednávání nájemních a dodavatelských smluv - poskytuje poradenství farním sborům ČCE a dalším účelovým zařízením ČCE v oblasti hospodaření s nemovitým majetkem (opravy, investice, výběrová řízení) - posuzuje stavební záměry a žádosti farních sborů o dar z prostředků JJ z hlediska účelnosti, výtvarného pojetí, hospodárnosti a kvality - u svěřených nemovitostí (účetně vedených jako střediska) zpracovává návrhy rozpočtů - konzultuje a kontroluje správní a investiční činnost s vedoucími rekreačních středisek ve správě ČCE - konzultuje správní a investiční činnosti v účelových zařízeních ČCE (muzeum JAK Kunvald, Kalich, nakladatelství a vydavatelství a podobně) - zpracovává vyúčtování dotací na opravy kulturních památek z MK ČR a ostatních dotací, včetně oprav a údržby církevního majetku - zpracovává podklady pro řešení restitučních nároků 10

11 4.2. Ekonomické oddělení Předpisy plateb, faktury, úhrady - vede evidenci předpisů a plateb vyplývající z uzavřených nájemních smluv u objektů ve vlastnictví Povšechného sboru; - vede evidenci předpisů a plateb odvodů do PF včetně odvodů let minulých; zajišťuje srovnání předpisů a plateb odvodů do PF, vede přehled příspěvků a žádostí o podporu ze sbírky solidarity sborů; - vede evidenci předpisů a odvodů celocírkevních repartic, zpracovává příslušné přehledy a vyřizuje s tím související korespondenci se sbory a seniorátními výbory; - vede evidenci přijatých a vydaných faktur Povšechného sboru, vede evidenci plateb faktur vydaných a zajišťuje úhradu faktur přijatých; - provádí úhrady a přesuny finančních prostředků na účtech dle odsouhlasených dokladů a podává informace o zůstatcích na jednotlivých účtech; - vede účetní evidenci majetku a účetní archiv (ekonomická a mzdová agenda); - zpracovává návrh rozpočtu Povšechného sboru Sbírky a dary - vede evidenci předpisů a odvodů celocírkevních repartic, zpracovává příslušné přehledy a vyřizuje korespondenci se sbory a seniorátními výbory; - zpracovává přehledy sbírek vyhlášených synodem a mimořádných sbírek vyhlášených synodní radou; - zpracovává smlouvy k žádostem o poskytnutí půjčky z Automobilového fondu a z fondu Křesťanské služby; zajišťuje řádný oběh žádostí a smluv, odesílání schválených půjček; ve spolupráci se mzdovou účtárnou eviduje splácení půjček; - vede přehled o výtěžku sbírky darů Jeronýmovy jednoty dle jednotlivých farních sborů a jednotlivců, vede přehled o výtěžku sbírky na Jubilejní toleranční dar dle jednotlivých farních sborů a jednotlivců, vede evidenci žadatelů o příspěvky, nenávratné půjčky, půjčky z prostředků Jeronýmovy jednoty a podává o nich zprávu Ústřednímu představenstvu Jeronýmovy jednoty a synodní radě, vypracovává smlouvy o půjčkách z prostředků Jeronýmovy jednoty, zabezpečuje odeslání finančních prostředků příslušným farním sborům a sleduje splácení poskytnutých půjček; - vede evidenci přijatých darů a zabezpečuje dle jejich účelu jejich následnou distribuci; - zabezpečuje zpracování a podání přiznání k dani darovací Zpracování pokladních knih - zpracovává a vede pokladní knihy středisek a akcí; - zpracovává a vede knihy faktur povšechného sboru-vydaných, přijatých, a zálohových; - provádí kontrolu zůstatků pokladních knih; - vede korunovou a devizovou pokladnu, přijímá a vydává finanční prostředky; - vystavuje pro forma faktury tiskovin a provádí vyúčtování faktur za tiskoviny; - provádí roční zpracování statistik a hospodaření sborů ČCE; - provádí vyúčtování stravenek a telefonů; - provádí vyúčtování stipendií pro bohoslovce Zpracování bankovních knih - zpracovává a vede bankovní knihy účtů povšechného sboru; - kompletně zpracovává bankovní příkazy v účetním programu včetně exportu do bankovního systému a provádí kontrolu zůstatků bankovních účtů. 11

12 Mzdová oblast - zpracovává metodické pokyny a informace pro zaměstnance v mzdové oblasti; - provádí přihlašování a odhlašování zaměstnanců k sociálnímu pojištění a odesílá hlášení zdravotním pojišťovnám; - vystavuje potvrzení o výši příjmů zaměstnanců a zpracovává podklady k ročnímu zúčtování mezd; - provádí výpočet mezd a vyúčtování daní ze mzdy; - vede evidenci čerpání dovolené, zpracovává podklady pro poskytování stravenek; - vede agendu životního pojištění a penzijního připojištění zaměstnanců; - zpracovává statistické výkazy (čtvrtletní, pololetní i roční) dle požadavku PSSZ a zdravotních pojišťoven Provozní a stavební oddělení Provozní činnost - zpracovává předpisy nájemného a záloh na služby poskytované uživatelům bytů a nebytových prostor ve vlastnictví povšechného sboru, zabezpečuje inkaso, roční vyúčtování jednotlivým nájemcům včetně případného vymáhání nedoplatků nájemného či služeb, vede přehled a pasportizaci bytů, domů a nájemců, případně uživatelů jednotlivých bytů a nebytových prostor, a jejich skutečné využití v souladu s uzavřenými nájemními smlouvami u objektů ve vlastnictví ČCE, spolupracuje s ekonomickým oddělením při likvidaci faktur, předává podklady pro předpis nájmů, služeb a zpracovává vyúčtování služeb jednotlivých nájemců; - řídí činnost nutnou pro zajištění provozních podmínek (zásobování, sklady, poštovní a telefonní styk, bezpečnost práce, autoprovoz) v rozsahu platných zákonů a vyhlášek; - zabezpečuje průběh odborných školení pracovníků v souladu s platnými zákony (bezpečnostní, požární, řidičské, provozní aj.); - spolupracuje s vedoucími oddělení a náměstky projednává jejich požadavky na obnovu, opravy a údržbu zařízení kanceláří, provozní potřeby kancelářského materiálu; - vede evidenci skladu knih a tiskovin ÚCK; - zajišťuje a provádí dle potřeb a požadavků pomocné kancelářské práce (rozmnožování tisků, kopírování a manipulace s tisky, příjem a odesílání pošty); - organizuje a provádí pomoc při vlastní i smluvní dopravě a přepravě osob a materiálů; - organizuje a provádí drobné údržbářské práce v rozsahu běžné údržby v rozsahu vlastních schopností a odborného oprávnění; - zajišťuje dohled nad provozem telefonní sítě, telefonních přístrojů a telefonní ústředny včetně GSM brány v Husově domě a provádí kontrolu nákladů telefonických hovorů v rámci jednotlivých pobočkových linek; - spravuje církevní mobilní síť a spolupracuje na přípravě celocírkevní sítě pevných linek Stavební činnost - řeší nejasné majetkoprávní vztahy k nemovitému majetku mezi ČCE a farními sbory a dalšími účelovými zařízeními ČCE a jejich správný zápis na katastrálních úřadech; - zajišťuje podklady pro vypracování stavebních projektů, jejich posouzení, schválení a realizaci; - řídí údržbu, opravy a investice nemovitostí ČCE a zajišťuje výběrová řízení na stavební práce; - vyřizuje pojistné události budov a staveb ve vlastnictví ČCE; - kontroluje práce (opravy, investice) u nemovitostí ve vlastnictví nebo pronájmu ČCE; - provádí kontrolu stavu nemovitého majetku ve vlastnictví ČCE; - poskytuje poradenství farním sborům a účelovým zařízením ČCE v hospodaření s nemovitým majetkem (opravy, investice, výběrová řízení); - posuzuje stavební záměry a žádosti farních sborů o dar z prostředků Jeronýmovy jednoty z hlediska účelnosti, výtvarného pojetí, hospodárnosti, kvality; 12

13 - vede registr nemovitostí Jeronýmovy jednoty; - zpracovává vyúčtování dotací na opravy kulturních památek z MK ČR a ostatních dotací; - zpracovává podklady pro řešení restitučních nároků. 13

Příloha č. 2: Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK

Příloha č. 2: Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK Příloha č. 2: Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK 1 Kancelář vedoucího tajemníka ÚCK 1.1 Sekretariát 1.1.1 Vůči synodu - zabezpečuje organizačně a administrativně zasedání synodu;

Více

Příloha č. 2: Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK

Příloha č. 2: Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK Příloha č. 2: Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK 1 Kancelář vedoucího tajemníka ÚCK 1.1 Sekretariát 1.1.1 Vůči synodu - zabezpečuje organizačně a administrativně zasedání synodu;

Více

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Na opakované dotazy ohledně způsobu financování povšechného sboru a zejména pak Ústřední církevní kanceláře podáváme přehlednou zprávu o hospodaření

Více

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Příloha č. 2 MĚSTO LANŽHOT POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Starosta 1. stojí v čele úřadu a za svou činnost odpovídá zastupitelstvu 2. zastupuje město navenek 3. připravuje, svolává a řídí schůze

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

TISK č. 8 A (Komise D)

TISK č. 8 A (Komise D) 2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 8A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ POVŠECHNÉHO SBORU A) Výsledovka celková za rok 2011 Náklady Výnosy Účet Kč Účet Kč 501,100 Drobný spotřební materiál 1 244 776,84

Více

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Odbor podpory řízení příspěvkových organizací se člení na: oddělení podpory a centrálního nákupu oddělení ekonomického řízení a financování PO

Více

Odbor kancelář tajemníka

Odbor kancelář tajemníka Odbor kancelář tajemníka vedoucí odboru zastupuje tajemníka v oblasti řízení úřadu, ve spolupráci s tajemníkem zabezpečuje komplexní agendu v oblastech pracovních vztahů zaměstnanců města, personalistiky,

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více

TISK č. 17 (Komise D)

TISK č. 17 (Komise D) TISK č. 17 (Komise D) ROZPOČET 2012, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2013 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2012 Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Organizační řád KDU-ČSL

Organizační řád KDU-ČSL Organizační řád KDU-ČSL 1. Základní ustanovení 1. Organizační řád se vydává dle Stanov KDU-ČSL 1. 2. Organizační řád schvaluje Celostátní konference KDU- ČSL 2. 3. Organizační řád se řídí platnými Stanovami

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Organizační odbor. 5 - zajišťuje spolupráci a informovanost mezi městem (MMB) a MČ (ÚMČ), zejména v oblasti jednání orgánů města a MČ

Organizační odbor. 5 - zajišťuje spolupráci a informovanost mezi městem (MMB) a MČ (ÚMČ), zejména v oblasti jednání orgánů města a MČ Organizační odbor 1 - zajišťuje organizačně zasedání ZMB a schůze RMB 2 - provádí právní pomoc ZMB a RMB 3 - zabezpečuje oblast organizace a řízení MMB 4 - poskytuje právní garance primátorovi města Brna

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

TISK č. 17 (Komise D)

TISK č. 17 (Komise D) TISK č. 17 (Komise D) ROZPOČET 2014, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2015 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2014 Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Organizační řád. I. Všeobecná část

Organizační řád. I. Všeobecná část 1 Organizační řád Tento organizační řád je zpracováván na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v souladu s 57-86 školského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00, Praha 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZSEB/152/2016/STR Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK Českobratrská církev evangelická Organizační řád ÚCK 2016 1 OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Právní postavení ÚCK... 3 3 Poslání a činnost ÚCK... 3 4 Vztah ÚCK a synodní rady... 3 5 Vztah ÚCK a předsednictva

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace 1. Působnost směrnice Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 45769621 JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická

Více

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH:

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH: STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH: Čl. 1 Zřízení a účel Personálního fondu Čl. 2 Správní rada Personálního fondu Čl. 3 Investiční komise Personálního fondu Čl. 4 Příjmy Personálního fondu Čl. 5 Povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Zpracovala: Mgr. Petra Ouředníková

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1323 S t a t u t Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vládní výbor

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ Čl. 1. Základní ustanovení (1) Česká matematická společnost (dále jen ČMS), pobočný spolek

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ TISK č. 23 1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ A) Úvod Koncepční komise během své činnosti upozornila

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Strašice Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 Článek I - Název a sídlo Článek II - Úvod, poslání organizačního řádu Organizační řád obecního úřadu vymezuje organizační

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU PŘÍLOHA 6 PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU OBSAH...Chyba! Záložka není definována. 1. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍ KAPACITY... 2 2. VAZBA INDIKÁTORŮ A AKTIVIT... 3 3. PODROBNÝ POPIS ANIMACÍ STRATEGIE CLLD...

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty.

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Čl.1. Čl.2. Čl.3. Postavení a poslání Jeronymovy jednoty /dále jen JJ/. JJ je zvláštním zařízením českobratrské církve evangelické, bez právní subjektivity, zřízeným

Více

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 8A (Komise D) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ POVŠECHNÉHO SBORU

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 8A (Komise D) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ POVŠECHNÉHO SBORU TISK č. 3A. zasedání 34. synodu ČCE (4. 7. 5. 25) TISK 8A (Komise D) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ POVŠECHNÉHO SBORU A) Výsledovka celková za rok 24 Účet Název účtu Částka v Kč Účet Název účtu Částka v Kč 5 Drobný

Více

SPISOVÝ PLÁN SENIORÁTNÍCH ÚŘADŮ ČCE

SPISOVÝ PLÁN SENIORÁTNÍCH ÚŘADŮ ČCE Příloha č. 2: SPISOVÝ PLÁN SENIORÁTNÍCH ÚŘDŮ ČCE 1. Základní dokumenty seniorátního výboru a zápisy ze schůzí Základní dokumenty seniorátního výboru Rejstřík evidovaných právnických osob Dokument Českého

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH: Čl. 1 Zřízení a účel Personálního fondu Čl. 2 Správní rada Personálního fondu Čl. 3 Investiční komise Personálního fondu Čl. 4 Příjmy Personálního fondu Čl. 5 Povinnosti

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

Prezident. Předpokládané schopnosti a zkušenosti:

Prezident. Předpokládané schopnosti a zkušenosti: Prezident zajistit chod ČASP a pracovat na udržení a zlepšení jejího fungování předsedá zasedání předsednictva komunikuje s vnějšími subjekty a organizacemi, reprezentuje ČASP. Konkrétně to znamená, že

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY (úplné znění) (zrušeno usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770) P ř í l o h a č. 2 k usnesení vlády ze dne 13. června 2001 č. 590 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI)

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) čl. 1. Název a sídlo Název společnosti: Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Organizační řád LAA ČR, schválený Radou LAA ČR 13.2..2007 ORGANIZAČNÍ ŘÁD LAA

Organizační řád LAA ČR, schválený Radou LAA ČR 13.2..2007 ORGANIZAČNÍ ŘÁD LAA ORGANIZAČNÍ ŘÁD LAA HLAVA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1 POSLÁNÍ ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU... 2 HLAVA II. SEKRETARIÁT LAA... 2 2 VÝKON AGEND LAA... 2 3 PŮSOBNOST SEKRETARIÁTU... 2 4 VEDENÍ EVIDENCE ČLENŮ LAA...

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Návrh na registraci občanského sdružení

Návrh na registraci občanského sdružení Věc: Návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení: Veronika Kolářová, bytem: Bítov 2, 266 01 Beroun r.č. 776105/0660

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

Statut České olympijské akademie

Statut České olympijské akademie Statut České olympijské akademie Preambule Česká olympijská akademie je spolu se Slovenskou olympijskou akademií nástupnickou organizací Československé olympijské akademie, která byla založena roku 1987.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

I. Sociální pracovnice a poradkyně

I. Sociální pracovnice a poradkyně I. Sociální pracovnice a poradkyně poskytuje služby odborného sociálního poradenství v ambulantní poradně i v terénu, dále prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky, korespondenčně zastupuje v případě

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Organizační řád Vydavatelství

Organizační řád Vydavatelství B1-09/5-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-09/5-HN Organizační řád Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád VUP popisuje členění VUP na jednotlivé

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

Projednat zaslání dopisu pověřenému GŘ NG, kterým Ministr kultury uloží:

Projednat zaslání dopisu pověřenému GŘ NG, kterým Ministr kultury uloží: Jednání s ministrem kultury Jiřím Balvínem 19. listopadu 2013 Vyjasnit - úhradu starých dluhů vůči dodavatelům. K 31.12. 2012 činily závazky vůči dodavatelů 43 mil. Kč. Tyto staré dluhy ještě nejsou uhrazeny,

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV-B2-10/4 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ DĚKANKY ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Organizační řád Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem Lázeňská 826, 289 12 Sadská Závazný pro: zaměstnance Vzdělávacího institutu Středočeského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

STANOVY ČZS z. s. - výňatek

STANOVY ČZS z. s. - výňatek STANOVY ČZS z. s. - výňatek (účinnost od 01. 01. 2014) ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 23 Založení základní organizace (1) Zletilá fyzická osoba nebo právnická osoba mohou založit základní organizaci při počtu alespoň

Více