Příloha č. 2: Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2: Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK"

Transkript

1 Příloha č. 2: Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK 1 Kancelář vedoucího tajemníka ÚCK 1.1 Sekretariát Vůči synodu - zabezpečuje organizačně a administrativně zasedání synodu; - podílí se na přípravě obsahu tisků synodu a zabezpečuje jejich vydání a rozeslání; - spravuje materiály synodu a zabezpečuje jejich archivaci Vůči synodní radě - vede agendu synodního seniora a synodní rady; - sleduje termíny akcí synodní rady a průběh plnění úkolů uložených synodní radě; - zabezpečuje organizačně a administrativně zasedání synodní rady; - spolupracuje s vedoucím tajemníkem na řádném a včasném plnění usnesení synodní rady ze strany ÚCK; - připravuje program, pořizuje a rozesílá zápisy ze zasedání synodní rady; - zajišťuje tuzemské pracovní cesty členů SR Vůči sborům církve - spolupracuje s vedoucím tajemníkem na zveřejnění usnesení synodu a na aktualizaci platného znění Církevního zřízení a řádů ČCE, směrnic a statutů a jejich zpřístupnění na internetu; - spolupracuje s vedoucím tajemníkem na informování církevních sborů o úkolech z usnesení synodu, rozhodnutí synodní rady a předsednictva synodu; - zabezpečuje, aby církevní sbory včas dostávaly právní a správní informace nezbytné pro jejich řádnou činnost; - připravuje, odesílá a eviduje zásilky pro farní sbory; - vede agendu zahraničních a tuzemských zotavných a rekreačních pobytů pro zaměstnance ČCE Administrace chodu ÚCK - eviduje a rozděluje příchozí a odchozí poštu; - soustřeďuje zápisy z poradních odborů a komisí synodní rady a předává poradním odborům úkoly synodní rady; - udržuje schematismus církve a církevní statistiky a přehledy; - zajišťuje přípravu a tisk výroční zprávy; - zajišťuje aktualizaci informační tabule v průjezdu Husova domu; - zajišťuje pracovní porady a schůzky vedení ÚCK a porady všech zaměstnanců ÚCK a pořizuje z nich zápisy; - zajišťuje porady poradních odborů a komisí synodní rady v případě, že tak stanoví jejich statut Propagace církve - zajišťuje propagační a dárkové předměty v souladu s potřebami synodní rady a jednotlivých oddělení; - vede evidenci využití propagačních a dárkových předmětů; - zajišťuje přípravu, tisk a distribuci kalendáře a příležitostných tiskovin (vizitky, pozvánky, apod.; - spolupracuje s propagační komisí synodní rady. 1

2 1.2 Spisovna: činnost spojená - s tvorbou spisového plánu: 1. sestavení spisového plánu SR a ÚCK 2. zavádění SP do praxe jednotlivých oddělení kanceláře - s průběhem spisové služby: 3. koordinace spisové služby včetně zpracovávání návrhů změn Spisového a skartačního řádu SR a ÚCK /SSŘ/ a změn v SP, který je součástí SSŘ - se správou spisovny: 4. spolupráce s jednotlivými odděleními při předávání jejich dokumentů do spisovny 5. vedení spisové evidence dokumentů uložených ve spisovně a příprava skartačního řízení 6. spolupráce s Ústředním archivem ČCE /ÚA/ při předávání dokumentů ze spisovny do ÚA v řádném skartačním řízení 7. vyhledávání a poskytování ve spisovně uložené spisové dokumentace - s vedením zvláštních evidencí dokumentů podle SSŘ: 8. vedení zvláštní evidence smluv a dohod 9. vedení přehledu zvláštních evidencí dokumentů jednotlivých oddělení 1.3 Právní oddělení 1.4 Archiv ČCE - zprostředkovává a organizačně zajišťuje právní porady a externí právní služby pro ÚCK; - vypracovává návrhy smluv a jiných právních dokumentů pro povšechný sbor; - kontroluje smlouvy uzavírané povšechným sborem ČCE z právního hlediska - vede evidenci smluv povšechného sboru ČCE; - spolupracuje na tvorbě vnitřních směrnic; - zpracovává podklady pro jednání synodní rady z právní oblasti; - účastní se zasedání SR a práce v poradním odboru právním. - organizuje činnost spojenou se správou Ústředního archivu ČCE (dále jen ÚA ČCE) a s kontakty na jiné instituce, zejména archivy, v rámci veřejnosti nepřístupného a k rozsahem zakonzervovaného Ústředního církevního archivu; - metodicky řídí správu archivní knihovny jako organické součásti ÚA ČCE a redukuje její rozsah v rámci potřeb archivního oddělení; - spravuje trojrozměrné předměty vytříděné z bývalého depozitáře Muzea Husova domu a zajišťuje jejich evidenci a uložení v současném depozitáři ÚA ČCE, případně jejich delimitaci do jiných muzejních institucí; - v rámci personálních a časových možností odborně pořádá a inventarizuje uzavřené historické archivní fondy uložené v ÚA ČCE; - v rámci zrušení badatelny a neposkytování badatelských služeb (tj. zrušení vyhledávání a předkládání materiálu a případných rešerší pro badatele) vyřizuje vzhledem k omezeným personálním a časovým možnostem pouze dotazy pro potřeby ústředních orgánů církve a sborů ČCE; - dohlíží na fyzický stav archiválií uložených v ÚA ČCE a provádí jejich lokaci; - v rámci evidence NAD registruje přesuny archiválií na základě případných depozitních smluv a delimitací, vede knihu přírůstků a delimitací archivních materiálů a evidenci archivních fondů na kartách; - posuzuje a schvaluje skartační návrhy podané ze strany ÚCK a dalších církevně správních celků a organizací předávajících materiály ze svých spisoven do ÚA ČCE; 2

3 - předkládá návrhy potřebných opatření včetně finančních požadavků vztahujících se ke správě svěřeného archivu; - na vyzvání synodní rady podává zprávy o stavu ÚA ČCE; - zastupuje ČCE při odborných jednáních vztahujících se k archivní problematice; - udržuje kontakt se sítí státních archivů v ČR a podílí se na konferencích a vzdělávacích akcích, které pořádají; - pomáhá pracovníkům církve v orientaci v síti státních archivů při uplatňování restitučních nároků farních sborů a církevních institucí; - pečuje o řádné uložení sbírky starých tisků v rámci jejich zakonzervovaného knižního fondu; - poskytuje in formace a metodické pokyny pro farní sbory při péči o sborový archivní materiál a jeho eventuální delimitaci na základě depozitních smluv do státní archivní sítě V oblasti týkající se registrace u Ministerstva kultury ČR - odpovídá za včasnou registraci, příp. evidenci, změn v Rejstříku církví a náboženských společností a v Rejstříku evidovaných právnických osob vedených Ministerstvem kultury ČR. 2 Úsek personální práce 2.1 Náměstek pro personální práci Řídí úsek personální práce, tj. oddělení personální, mzdovou účtárnu, programového pracovníka a církevní střediska; koordinuje činnosti spojené s personálním fondem: - odpovídá za řádný chod daných oddělení a středisek - svolává porady úseku - koordinuje spolupráci oddělení a středisek v úseku - podílí se na přípravě rozpočtu a vize fungování daných oddělení a středisek - odpovídá za plnění rozpočtu jednotlivých oddělení, předkládá čtvrtletní hodnocení chodu oddělení - podává pravidelně každý týden informace o chodu úseku vedoucímu tajemníkovi - navrhuje odměny svým podřízeným - účastní se zasedání SR - účastní se porad vedení ÚCK - kontroluje a podpisem schvaluje výkazy docházky svých podřízených - určuje, resp. podpisem schvaluje čerpání dovolené svých podřízených a čerpání náhradního nebo neplaceného volna v rozsahu 1 den a více - je oprávněn vysílat své podřízené na dobu nezbytné potřeby na pracovní cesty a schvalovat jim cestovní příkazy - kontroluje výdaje svého úseku, je oprávněn schvalovat výdaje do max. výše ,- Kč - o mimořádných událostech ve svém úseku neprodleně informuje vedoucího tajemníka - zabezpečuje agendu a práce pro správní radu Personálního fondu - v případě nepřítomnosti některého z vedoucích oddělení svého úseku za ně přebírá řízení tohoto oddělení činnosti pro ÚCK: - spolupracuje na tvorbě potřebných směrnic a manuálů pro kontakt ÚCK se sbory - předkládá návrhy na zjednodušení administrativy i lepší využívání technik - zprostředkovává semináře a školení v oblasti personální práce - spolupracuje se šéfredaktorem webu a je odpovědný za aktuálnost údajů zveřejněných na 3

4 - vytváří koncepci personální práce v ÚCK, metodicky vede a koordinuje činnost v oblasti personální práce; činnosti pro povšechný sbor: - je kontaktní osobou pro faráře a ostatní zaměstnance církve, pravidelně koná návštěvy v seniorátech, příp. ve sborech - zpracovává metodické pokyny pro seniorátní výbory a farní sbory z oblasti církevního zřízení i pracovního práva - spolupracuje na tvorbě středně a dlouhodobé personální koncepce pro církev (faráři, jáhni, pastorační pracovníci, kandidáti služby v církvi, bohoslovci) - sleduje změny v zákonech týkajících se pracovněprávní oblasti a personalistiky vytváří vnitřní směrnice v oblasti pracovněprávních vztahů; vytváří metodické pokyny pro seniorátní výbory a farní sbory v oblasti pracovněprávních vztahů; 2.2 Personální oddělení V personální a mzdové oblasti - vede personální agendu všech zaměstnanců ČCE; - zajišťuje dokumentaci a podklady potřebné pro uzavření pracovního či obdobného poměru; - připravuje výběrová řízení; - navrhuje platové zařazení kazatelů dle platných právních a vnitřních předpisů; - předkládá návrhy pracovních smluv se zaměstnanci ČCE a sleduje jejich platnost; - předkládá návrhy platových výměrů zaměstnanců ČCE, kazatelů, vikářů, účastníků jáhenské praxe a pastoračních pracovníků; - předkládá návrhy dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti; - předkládá k podpisu osvědčení o způsobilosti k ordinované službě kazatele ČCE a sleduje jejich platnost; - vede agendu žadatelů o ordinaci ke službě ordinovaného presbytera a předkládá je synodnímu seniorovi k podpisu; - vede agendu žadatelů o diakonát a vyhotovuje pověřovací dekrety; V oblasti týkající se voleb seniorátních výborů - předkládá synodní radě podklady ke kontrole potvrzení voleb seniorátních výborů; - sleduje volební období jednotlivých členů seniorátních výborů; - předkládá k podpisu potvrzovací dekrety synodnímu seniorovi a synodní kurátorce; - sleduje, zda byli členové seniorátního výboru ke své službě pověřeni V oblasti týkající se voleb kazatelů a pověřování kazatelů ke službě v jiných institucích - předkládá synodní radě podklady pro vydání pokynu k volbě kazatele a kontroluje jejich úplnost a správnost; - předkládá synodní radě podklady k potvrzení volby kazatele a kontroluje jejich úplnost a správnost, předkládá synodní radě k podpisu potvrzovací dekret; - předkládá synodní radě podklady pro pověření kazatelů ke službě v jiných institucích a kontroluje jejich úplnost a správnost; - sleduje platnost pověření kazatele ke službě v jiných institucích a vyžaduje pravidelné zprávy o činnosti kazatelů v jiných institucích V oblasti týkající se pověřování pastoračních pracovníků - předkládá synodní radě podklady k pověření a uzavření pracovního poměru s pastoračními pracovníky V oblasti týkající se vikariátu a jáhenské praxe - předkládá návrhy smluv s mentory; - předkládá synodní radě průběžné výsledky a hodnocení účastníků vikariátů a jáhenské praxe. 4

5 2.2.6 V oblasti týkající se registrace u Ministerstva kultury ČR odpovídá za včasnou registraci, příp. evidenci, změn v Rejstříku církví a náboženských společností a v Rejstříku evidovaných právnických osob vedených Ministerstvem kultury ČR. 2.3 Mzdová účtárna - zpracovává metodické pokyny a informace pro zaměstnance v mzdové oblasti; - provádí přihlašování a odhlašování zaměstnanců k sociálnímu pojištění a odesílá hlášení zdravotním pojišťovnám; - vystavuje potvrzení o výši příjmů zaměstnanců a zpracovává podklady k ročnímu zúčtování mezd; - provádí výpočet mezd a vyúčtování daní ze mzdy; - vede evidenci čerpání dovolené, zpracovává podklady pro poskytování stravenek; - vede agendu životního pojištění a penzijního připojištění zaměstnanců; zpracovává statistické výkazy (čtvrtletní, pololetní i roční) dle požadavku PSSZ a zdravotních pojišťoven. 3 Úsek výchovy a vzdělávání 3.1 Náměstek pro výchovu a vzdělávání Řídí úsek pro výchovu a vzdělávání, tj. oddělení výchovy a vzdělávání, oddělení mládeže, celocírkevního kantora a ÚEA: - odpovídá za řádný chod daných oddělení - svolává porady úseku - koordinuje spolupráci oddělení v úseku - podílí se na přípravě rozpočtu a vize fungování daných oddělení - odpovídá za plnění rozpočtu jednotlivých oddělení, předkládá čtvrtletní hodnocení chodu oddělení - podává pravidelně každý týden informace o chodu úseku vedoucímu tajemníkovi - navrhuje odměny svým podřízeným - účastní se zasedání SR - účastní se porad vedení ÚCK - kontroluje a podpisem schvaluje výkazy docházky svých podřízených - určuje, resp. podpisem schvaluje čerpání dovolené svých podřízených a čerpání náhradního nebo neplaceného volna v rozsahu 1 den a více - je oprávněn vysílat své podřízené na dobu nezbytné potřeby na pracovní cesty a schvalovat jim cestovní příkazy - kontroluje výdaje svého úseku, je oprávněn schvalovat výdaje do max. výše ,- Kč - o mimořádných událostech ve svém úseku neprodleně informuje vedoucího tajemníka - v případě nepřítomnosti některého z vedoucích oddělení svého úseku za ně přebírá řízení tohoto oddělení činnosti pro ÚCK: - spolupracuje na tvorbě potřebných směrnic a manuálů pro kontakt ÚCK se sbory - předkládá návrhy na zjednodušení administrativy i lepší využívání technik - spolupracuje s ekumenickým oddělením synodní rady ČCE - zprostředkovává semináře, školení a různá setkání se zahraničními partnery - spolupracuje se šéfredaktorem webu a je odpovědný za aktuálnost údajů zveřejněných na 5

6 3.1.3 činnosti pro povšechný sbor: - je kontaktní osobou pro faráře a ostatní zaměstnance církve, pravidelně koná návštěvy v seniorátech, příp. ve sborech - zpracovává metodické pokyny pro seniorátní výbory a farní sbory z oblasti církevního zřízení i pracovního práva - spolupracuje na tvorbě středně a dlouhodobé personální koncepce pro církev (faráři, jáhni, pastorační pracovníci, kandidáti služby v církvi, bohoslovci) - organizuje vzdělávání kazatelů - spolupracuje s komisí pro celoživotní vzdělávání kazatelů - zprostředkovává praxe registrovaných zájemců a kandidátů služby v církvi sleduje změny v zákonech týkajících se pracovněprávní oblasti a personalistiky vytváří vnitřní směrnice v oblasti pracovněprávních vztahů; vytváří metodické pokyny pro seniorátní výbory a farní sbory v oblasti pracovněprávních vztahů; 3.2 Oddělení výchovy a vzdělávání v církvi - ve spolupráci s poradními odbory synodní rady pořádá zejména tyto akce podporující výchovu a vzdělávání v církvi: tábory pro děti, tábory pro děti s postižením, rodinné rekreace, rodinné rekreace pro děti s postižením, seminář učitelů nedělních škol, instruktáž dobrovolníků, evangelizační kurz, kurzy pro laiky, seminář pro ordinované presbytery, farářské kurzy; - ve spolupráci se synodní radou a příslušnými poradními odbory a komisemi vytváří koncepci a zajišťuje realizaci výchovy a vzdělávání v církvi, zaměřuje se především na oblast práce s dětmi a s postiženými dětmi, na vzdělávání kazatelů a laiků; - hospodaří s fondy oddělení výchovy a vzdělávání; - zajišťuje propagaci, rozpočet, vyúčtování a kontrolu výsledovek u pořádaných akcí; - zajišťuje jednotlivé pořádané akce programově, personálně a administrativně; - podává návrhy na uzavření dohod s pracovníky potřebnými k zajištění pořádaných akcí; - stará se o obsah sekce oddělení výchovy a vzdělávání na stránkách e-církev, publikuje informace na internetu; - spolupracuje s autory katechetické příručky a jiných pomůcek pro práci s dětmi - ve spolupráci s poradním odborem synodní rady pro práci s dětmi připravuje katechetický plán pro nedělní školy pro příslušný rok, pomůcky pro učitele nedělních škol a katechetickou příručku; - ve spolupráci s poradním odborem synodní rady pro práci s dětmi připravuje a zajišťuje další potřebné materiály a pomůcky pro práci s dětmi a konfirmandy (pracovní listy, divadelní hry, pásma pro děti a jiné) - vede databázi a adresář předplatitelů katechetických materiálů, distribuuje materiály předplatitelům a kontroluje platby; - vede databázi a adresář účastníků všech akcí, vede agendu účastníků pobytů, kontroluje platby; - shromažďuje a půjčuje literaturu související s výchovou a vzděláváním v církvi; - shromažďuje fotografie z akcí pořádaných oddělením; - technicky zajišťuje schůzky poradních odborů spolupracujících s oddělením. 3.3 Oddělení mládeže - ve spolupráci s celocírkevním odborem pro mládež pořádá zejména tyto akce podporující setkávání a vzdělávání mládeže: republikové setkání mládeže, kurzy a pobytové akce, vzdělávací semináře, porady mládeže a pracovníků s mládeží, setkání poradního odboru pro mládež (COM); - zajišťuje tyto akce po stránce obsahové, administrativní a technické včetně zpracování analytického vyúčtování; 6

7 - vytváří koncepci práce s mládeží ve spolupráci s celocírkevním odborem mládeže a synodní radou, metodicky vede a koordinuje činnost v oblasti výchovy a vzdělávání mládeže a vzdělávání pracovníků s mládeží; - sestavuje rozpočty na veškerou činnost oddělení mládeže, sleduje hospodaření na příslušných střediscích a hospodaření s fondy; - ve spolupráci s fundraiserem zkoumá možnosti financování akcí a projektů a připravuje žádosti o granty; - propaguje práci oddělení mládeže a jím pořádané akce; - zajišťuje technickou přípravu a realizaci pomůcek pro práci s mládeží (metodiky, příručky, další pomůcky) včetně zpracování analytického vyúčtování; - vyhledává vhodné pracovníky pro práci s mládeží a vzdělává je; - zajišťuje podmínky pro práci mezi mládeží; - udržuje přehled o setkáních mládeže v jednotlivých sborech a seniorátech; - informuje o akcích prospěšných pro práci s mládeží a její rozvoj; - podporuje a rozvíjí práci s mládeží v místech, kde to je žádoucí; - spolupracuje se zástupci mládeže, zejména seniorátními odbory mládeže, kazateli mládeže a školními kazateli; - spolupracuje s církevními institucemi, zabývajícími se prací s mládeží (např. se školami Evangelické akademie, ETF UK, se sdružením YMCA, Diakonií ČCE, představiteli mládeže jiných církví); - spolupracuje s necírkevními institucemi, zabývajícími se prací s mládeží (např. s MŠMT, MK ČR); - spolupracuje se o. s. SEM v ČR a farář mládeže je virilním členem výboru o. s. SEM v ČR; - rozvíjí kontakty s křesťanskou mládeží v zahraničí; - vede databázi oddělení mládeže; 3.4 Technická redakce časopisu pro mládež - zajišťuje schůze redakční rady po technické stránce; - komunikuje s autory; - sestavuje podklady pro jednotlivá čísla; - provádí sazbu časopisu a předtisková úprava; - aktualizuje webové stránky; - spravuje redakční systém časopisu; - technicky zajišťuje a redakčně připravuje ostatní tiskoviny oddělení mládeže (diář, sborníky ze sjezdů mládeže atd.); - zajišťuje tisk a distribuci časopisu; - vede databázi předplatitelů časopisu; - sleduje vyúčtování tisku a předplatného na základě podkladů ekonomického oddělení; - spolupracuje s fundraiserkou na získávání finančních zdrojů pro vydávání časopisu; - prodává časopis a ostatní literaturu pro mládež při akcích mládeže. 3.5 Ústředí Evangelické akademie (ředitel ÚEA) - je členem rad školských; právnických osob, sleduje činnost škol EA, napomáhá k jejich rozvoji a zvyšování úrovně - pravidelně navštěvuje jednotlivé školy EA a je v osobním kontaktu s řediteli (pedagogy) škol; - sleduje a podporuje rozvoj duchovního vzdělávání a výchovy; - pomáhá při řešení různých problémů škol EA; - zprostředkovává porady, semináře zaměřené tematicky, spolupracuje s ostatními církevními školami, se zařízeními pro praxe studentů, se zahraničními školami; - zajišťuje kontrolu administrativy a dokumentace škol EA, zprostředkovává odbornou pomoc; - spolupracuje při rozšiřování informací o studiu na školách EA; 7

8 - zajišťuje hodnocení činnosti škol a úrovně pedagogické práce; - synodní radě podává zprávu o hodnocení škol Českou školní inspekcí; - vyžaduje a zpracovává informace (zprávy) o školách; - vyžaduje rozpočty škol a spolupracuje při sestavování rozpočtu ÚEA; - řídí personální agendu (výběrová řízení) a mzdovou agendu ředitelů škol včetně odměn, sleduje řídící práci ředitelů a napomáhá zvyšování její úrovně; - předává významné informace z církve a o církvi do škol EA; - organizuje setkání pedagogů škol EA se členy synodní rady - sleduje podávání předepsaných zpráv ze škol EA; - spolupracuje při vytváření koncepce škol EA; - sleduje úroveň pedagogických sborů škol a podporuje odborný rozvoj pedagogů, navrhuje aktuální témata pro setkávání pedagogů; - pomáhá při výběru a volbě spirituálů, sleduje a napomáhá jejich práci; - připravuje program poradního sboru (PS) EA, svolává a řídí schůze, vede dokumentaci a archiv PS; - předkládá synodní radě zprávy o školách EA pro synod; - upřesňuje adresář škol EA pro schematismus v Evangelickém kalendáři; - v souladu se zvláštní směrnicí předkládá návrhy dohod a smluv potřebných k zajištění akcí organizovaných Ústředím EA, případně tyto dohody sám uzavírá; - oznamuje MŠMT ČR změny ve školách EA, které jsou předepsány zákonem; - zprostředkovává jednání škol s příslušnými odbory MŠMT ČR (je-li o to požádán) a v případě potřeby se jich účastní; - sleduje a připomínkuje legislativu v oblasti školství; - na základě vzájemné dohody spolupracuje s ostatními zřizovateli církevních škol; - upřesňuje adresář škol EA a přehled jejich studijních oborů pro Katalog církevních škol; - zprostředkovává semináře, školení a různá setkání se zahraničními partnery. 3.6 Celocírkevní kantor - ve spolupráci s poradním odborem pro církevní hudbu se věnuje hymnologické práci; - pracuje s pěveckými sbory v ČCE; - navštěvuje farní sbory a kazatelské stanice; - pořádá kurzy varhanní hry a sborového zpěvu pro laiky; - spolupracuje s Konzervatoří Evangelické akademie v Olomouci. 4 Úsek vnějších vztahů 4.1 Náměstek pro vnější vztahy Řídí úsek pro vnější vztahy, tj. oddělení ekumenické a tiskové, řídí činnost fundraisera a šéfredaktora Českého bratra, zastupuje vedoucího tajemníka ÚCK - odpovídá za řádný chod daných oddělení - svolává porady úseku - koordinuje spolupráci oddělení v úseku - podílí se na přípravě rozpočtu a vize fungování daných oddělení - kontroluje dodržování rozpočtu, předkládá čtvrtletní hodnocení chodu oddělení - navrhuje odměny svým podřízeným - účastní se zasedání SR - účastní se porad vedení a pracovníků ÚCK - kontroluje a podepisuje docházku a cestovní příkazy svých podřízených - schvaluje a podepisuje dovolenky, příp. celodenní náhradní volno svým podřízeným - kontroluje výdaje svého úseku, je oprávněn schvalovat výdaje do ,- Kč - o mimořádných událostech ve svém úseku neprodleně informuje vedoucího tajemníka 8

9 4.1.2 Vede agendu ekumenických styků ČCE s církvemi v České republice i v zahraničí v koordinaci se SR, zejména: - v ČR: spolupráce v rámci ERC, společenství evang. církví v ČR Leuenberský synod, bilaterální kontakty s jinými církvemi, ekumenická organizace pro dobrovolníky SERVITUS a Aktion Sühnezeichen; - v zahraničí: ekumenické organizace, církve, pomocná díla, české sbory v zahraničí - pěstuje tuzemské i zahraniční ekumenické kontakty - organizuje setkání s domácími i zahraničními ekumenickými pracovníky - semináře o různých tématech (EU, diakonie atp.) v ČR semináře v zahraničí (Berliner Bibelwoche atp.) - podílí se na přípravě mezicírkevních smluv a dohod - vypracovává dohody, komunikuje s partnery - dojednává program návštěv - zajišťuje a připravuje zahraniční studijní a pracovní pobyty, stáže, návštěvy, programy a ekumenická vzdělávání - připravuje projekty pro zahraniční sponzory ČCE a vede agendu všech darů ze zahraničí - zajišťuje E-Bulletin - podílí se na práci PO ekumenického SR, PO pro společenské a mezinárodní záležitosti, American Working Group a spolupracuje s dalšími PO (teologickým, pro mládež aj.) pěstuje ekumenickou tematiku v ČCE a v jednotlivých sborech ČCE 4.2. Šéfredaktor webových stránek: - stará se o celkovou koncepci a aktuální obsah stránek. Zveřejňuje zprávy a informace ze života církve. Věnuje se aktuálním a zajímavým tématům související se životem a prací církve. Tlumočí církevní a světské veřejnosti stanoviska, prohlášení a usnesení synodní rady, synodů a jiných církevních shromáždění vydává úřední zprávy synodní rady prostřednictvím webových stránek, ČTK, rozhlasového a televizního vysílání. S předstihem informuje sdělovací prostředky o očekávaných událostech v církvi. Zveřejňuje informace dodané dalšími subjekty. Odpovídá za relevantnost a správnost zveřejněných informací. Připravuje jazykové mutace webových stránek - zpracovává přímé dotazy přes systém FAQ. Odpovídá na dotazy (písemně, telefonicky, osobně) - připravuje grafický obsah stránek a odpovídá za jejich grafickou podobu - průběžně pracuje na propagaci webových stránek a jejich růstu. Využívá a spravuje stránky E-církev.cz v tzv. sociálních sítích (Facebook, Twitter) - je tajemníkem redakční rady webových stránek E-církev.cz - připravuje a řídí tiskové konference (připravuje materiály, tiskovou zprávu, píše a rozesílá pozvánky, řídí TK, píše a rozesílá výstupy) 4.3 Mediální oddělení - zajišťuje koncepci a vydávání časopisu Český bratr podle schváleného harmonogramu; - šéfredaktor navrhuje složení redakční rady a předkládá návrh synodní radě ke schválení; - šéfredaktor zajišťuje pravidelné schůze redakční rady; - sleduje denní a další tisk - spolupracuje s ÚCK, poradními odbory, senioráty a sbory při zajišťování obsahové náplně jednotlivých čísel Českého bratra; - provádí jazykovou a technickou přípravu textů (editování) pro Českého bratra a Sbírku kázání; - provádí sazbu Sbírky kázání a Knižnice studijních textů ČCE; 9

10 - podílí se na přípravě podkladů pro zasedání synodní rady; - vede adresáře a databáze předplatitelů Českého bratra a Sbírky kázání; - sleduje platby za časopis Český bratr a Sbírku kázání; - zajišťuje předplatné a tuzemskou a zahraniční distribuci tiskovin předplatitelům Ekumenické oddělení - pořádá akce podporující ekumenickou spolupráci (tematické či vzdělávací semináře a jiné); - spolupracuje na přípravách Setkání křesťanů (každé 3 roky), Kirchentagu (každé 2 roky), setkání pořádaných ERC; - spolupracuje s církvemi a organizacemi v ČR: v rámci ERC, v rámci členství v LSS (komitét), v rámci členství ve Společenství evangelických církví v Evropě (Leuenberský synod), spolupracuje s dalšími církvemi v ČR, s ekumenickou organizací pro dobrovolníky SERVITUS a Aktion Sühnezeichen, ETF a Diakonií ČCE; - spolupracuje s ekumenickými organizacemi, zahraničními církvemi, pomocnými díly a českými sbory v zahraničí; - spolupracuje s poradními odbory synodní rady (zejména s poradním odborem ekumenickým, poradním odborem pro společenské a mezinárodní záležitosti, poradním odborem pro aktuální společenskou situaci), s American Working Group (AWG); - podílí se na přípravě podkladů pro zasedání synodní rady a plní úkoly synodní radou přidělené; - vyřizuje zahraniční i tuzemskou korespondenci ÚCK, případně synodní rady a jejích členů, včetně překladů; - organizačně zajišťuje a připravuje podklady na zahraniční pracovní cesty synodního seniora, členů SR a dalších delegátů, organizačně zajišťuje účast zástupců ČCE na konferencích, seminářích, pracovních skupinách, stipendiích, stážích a jiných pobytech v rámci ekumenického vzdělávání; - organizačně zajišťuje oficiální i jiné návštěvy ze zahraničí a to včetně překladů a tlumočení a organizačně zajišťuje semináře v ČR a další akce se zahraniční účastí; - vypracovává návrhy mezicírkevních smluv a dohod; - vede agendu zahraničních darů: spolupracuje se zahraničními církvemi a pomocnými díly (např. v rámci tzv. Kulatého stolu), připravuje projekty pro zahraniční sponzory ČCE a vede agendu všech darů ze zahraničí, komunikuje se sbory, s Diakonií ČCE a dalšími subjekty, které jsou konečnými příjemci zahraničních darů, spolupracuje s ekonomickým oddělením při převádění zahraničních darů na potřeby ÚCK a povšechného sboru; - vydává Ekumenický bulletin - Evangelické zprávy z Česka: organizuje redakční radu ve spolupráci s Diakonií ČCE a s ETF UK, zajišťuje publikaci článků, zajišťuje překlady do angličtiny a němčiny, připravuje zveřejnění bulletinu na www stránkách, vede databázi odběratelů a podle ní zajišťuje distribuci časopisu; - pěstuje kontakty se sbory, navštěvuje je a zprostředkovává mezisborové partnerství a vede jeho databázi Fundraising - zaštiťuje všechny projekty ÚCK: komunikuje s jednotlivými odděleními a konzultuje jejich potřeby pro finanční zajištění jejich aktivit, zajišťuje finance na aktivity jednotlivých oddělení (grantové žádosti, sponzoring), řídí jednotlivé projekty, spolupracuje s o. s. SEM v případě akcí pro mládež a spolupracuje s Diakonií ČCE; - vyhledává nové sponzory a dárce a informuje o průběhu využití jejich darů; - komunikuje s kazateli a se sbory ČCE, eviduje potřeby jednotlivých farních sborů (databáze) a poskytuje konzultace při přípravách projektů; - organizuje vzdělávání v oblasti fundraisingu: v případě zájmu se účastní pastorálních a presbyterních konferencí, připravuje celocírkevní kurzy fundraisingu. 10

11 5 Úsek ekonomicko-provozní 5.1. Náměstek ekonomicko provozní Řídí ekonomicko-provozní úsek, tj. oddělení ekonomické, provozní Přímo řídí činnosti v Husově domě spadající do kompetence provozního oddělení: - pracovníky provozního oddělení (údržba, vrátnice, úklid) vede, kontroluje, hodnotí jejich činnost, vypracovává mzdové návrhy a podklady pro pravidelné i mimořádné výplaty jejich mezd a odměn Odpovídá za správný chod daných oddělení - svolává porady úseku - koordinuje spolupráci oddělení v úseku - připravuje rozpočet a vizi fungování daných oddělení - odpovídá za plnění rozpočtů jednotlivých oddělení, předkládá čtvrtletní hodnocení chodu oddělení - podává pravidelně každý týden informace o chodu úseku vedoucímu tajemníkovi - navrhuje odměny svým podřízeným - účastní se porad managementu ÚCK - účastní se zasedání SR - účastní se jednání platové komise, EPO - účastní se jednání hospodářské komise - na základě jmenování synodní radou se účastní práce v radách škol EA - kontroluje a podepisuje docházku a cestovní příkazy svých podřízených - schvaluje a podepisuje dovolenky, příp. celodenní náhradní volno svým podřízeným - kontroluje výdaje svého úseku, - v případě nepřítomnosti vedoucích oddělení daného úseku přebírá vedení oddělení Dále odpovídá za - vedení stavebních a investičních činností - správu mimopražských objektů, lesů, luk a ostatních pozemků ve vlastnictví popřípadě pronájmu ČCE - řešení nejasných majetkoprávních vztahů k nemovitému majetku a pozemkům mezi ČCE a farními sbory a dalšími účelovými zařízeními ČCE a jejich správný zápis na katastrálních úřadech. - řídí údržbu, opravy a investice vyjmenovaných nemovitostí - je pověřen jednáním s orgány státní správy a organizacemi v souladu se správou vyjmenovaných nemovitostí a pozemků - zajišťuje případná výběrová řízení - vyřizuje pojistné události budov a staveb ve vlastnictví ČCE - provádí kontrolu provedených prací (opravy, investice) u nemovitostí ve vlastnictví nebo pronájmu ČCE - provádí kontrolu stavu nemovitého majetku ve vlastnictví ČCE - ve svěřených nemovitostech zajišťuje sjednávání nájemních a dodavatelských smluv - poskytuje poradenství farním sborům ČCE a dalším účelovým zařízením ČCE v oblasti hospodaření s nemovitým majetkem (opravy, investice, výběrová řízení) - posuzuje stavební záměry a žádosti farních sborů o dar z prostředků JJ z hlediska účelnosti, výtvarného pojetí, hospodárnosti a kvality - u svěřených nemovitostí (účetně vedených jako střediska) zpracovává návrhy rozpočtů 11

Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK

Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK 1 Kancelář vedoucího tajemníka ÚCK 1.1 Sekretariát 1.1.1 Vůči synodu - zabezpečuje organizačně a administrativně zasedání synodu; - podílí

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1 Výroční zpráva 2011 českobratrstká církev evangelická českobratrská církev evangelická 1 OBsah Úvodní slovo 7 ČCE a její ústředí 8 kontakty 9 Mapka farních sborů čce 10 Oddělení výchovy a vzdělávání

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. RADA SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. RADA SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. RADA SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah: 1. Rozsah platnosti. str. 2 2. Organizační jednotky a pracoviště RS ČR. str. 2-3 3. Dělba kompetencí a odpovědnosti vedoucích představitelů RS

Více

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Na opakované dotazy ohledně způsobu financování povšechného sboru a zejména pak Ústřední církevní kanceláře podáváme přehlednou zprávu o hospodaření

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ PRAHA 2009 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Schvaluji. Náčelník Generálního štábu Armády

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

TISK č. 19 (Komise C, D)

TISK č. 19 (Komise C, D) NOVÝ ZPŮSOB SPRÁVY MAJETKU PERSONÁLNÍ FONDU ČCE TISK č. 19 (Komise C, D) 1) Výchozí situace ČCE bude na základě Zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a NS a smlouvy o vypořádání mezi

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

Popis pracovních míst ve

Popis pracovních míst ve Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, 594 01, tel.,fax. 566523132, e-mail: velmez@vuvm.cz Popis pracovních míst ve VÚ, ZŠ a SŠ, Velké

Více

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracovaný podle zákona č. 561/2005 Sb. v platném znění) Školní rok 2011/2012 2015/2016 Platnost od 1. 2.

Více