V polovin6 roku nabyla udinnosti nov6 vyhl6ska e piin6si garance v6t5i bezpednosti bydfeni z hlediska po26rni ochrany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V polovin6 roku nabyla udinnosti nov6 vyhl6ska e.2312008 - piin6si garance v6t5i bezpednosti bydfeni z hlediska po26rni ochrany"

Transkript

1 V polovin6 roku nabyla udinnosti nov6 vyhl6ska e piin6si garance v6t5i bezpednosti bydfeni z hlediska po26rni ochrany Dne 1. dervence 2008 nabyla fdinnosti nov6 vyhl6ska E Sb., o technicklich podmink6ch poi6rni ochrany staveb. Tento piedpis stanovi jednotn6 technick6 podminky po26rni ochrany pro navrhov6ni, vfstavbu a uzivani staveb. Vyhl65ka je zpracov6na na z6klad6 nejnovdj5ich tuzemskltch a zahranidnich poznatkfr v oblasti poz6rni ochrany staveb. Ustanoveni tohoto piedpisu tak6 reaguji na vstup er do Evropsk6 unie a harmonizuji pozadavky poz6rni bezpeinosti na stavebni vfrobky s evropsklimi piedpisy. Jakfch staveb se vyhl65ka tik6? Vyhl65ka stanovi pozadavky pro navrhov6ni a prov6d6ni novlch staveb, tedy t6ch objektt, o kte4tch stavebni ffad pravomocnd rozhodne v 0zemnfm iizeni, ud6li jim fzemni souhlas anebo k projektov6 dokumentaci ziskaji souhlasn6 stanovisko org6nu st6tniho pozdrniho dozoru po nabyti 06innosti t6to vyhl5sky, tedy po 1. dervenci Pouze v $ 30 vyhl65ky jsou stanoveny podminky pro uziv6ni stavby, kter6 se vztahuji tak6 na st6vajici stavby. Tyto stavby schv6len6 jeit6 pied musi tyto podminky v $ 30 splnit do 6 mdsic[r od nabyti ridinnosti vyhl65ky (tedy do ). Prod byfa vyhl6ska vydana? Udelem vyhlasky je piedev5im celkov6 zlepseni frovnd ochrany obdanri desk6 republiky pied poi5ry. Toto zvfseni standardu poz6rni ochrany staveb by mdlo piin6st snizeni vysokdho po6tu usmrcenfch a zran6nlch pii po26rech v objektech urdenlch pro bydleni. Pii poz6rech v dom6cnostech kazdorodn6 zemiou desitky lidi a dal5i stovky jsou zran6ny, nemluvd o majetkovfch Skod6ch dosahujicich stamilionfr korun. Vyhl65ka je velmi dfilezitd pro projektanty, stavebniky a tak6 firmy a obdany, protoie stanovi jednotne technick6 podminky po26rni ochrany pro navrhov6nl, vfstavbu a uzivani staveb. Vyhl65ka tak6 harmonizuje poiadavky poi6rni bezpednosti na stavebni vyirobky s evropskstmi piedpisy. Go vyhl6ska m6ni? Vyhldr5ka piin65i vy55i pozadavky na vybaveni novych rodinnlich domrj a staveb urdenfch pro bydleni zaiizenim autonomni detekce a signalizace (obecn6"hl6sidem pozeru") a tak6 pienosnimi hasicimi piistroji. Hldside poi6ru do objektt urdenfch pro bydleni Podle vyhl6sky musi blit zaiizenim autonomni detekce a signalizace (tedy "hl6si6i pozdru") vybaveny v5echny nov6 postaven6 rodinn6 domy, byty, stavby ubytovacich zaiizeni stavenistd, d6le i ubytova ci zaiizeni nebo stavby zdravotnickfch zaiizeni a soci6fni p66e, u kte4ich na zakladl technicklch norem nevznik6 pozadavek na vybaveni elektrickou pozdrni signalizaci (EPS). Povinnost vybavit si objekt "hl6sidi poziru" se vztahuje jen na nov6 stavby, tedy na ty objekty, o kterych stavebni 0iad pravomocnd rozhodne v 0zemnim iizeni, ud6li jim 0zemni souhlas anebo k projektov6 dokumentaci ziskaji souhlasn6 stanovisko org5nu stdtniho po26rniho dozoru po nabyti ridinnosti teto vyhl65ky, tedy po 1. dervenci Objekty schv6len6 pied 1. dervencem 2008 budou muset bft vybaveny "hl6sidi poz6ru" pouze tehdy, pokud stavba di jeji 66st projde v budoucnu rozs6hlej5i stavebni fpravou ( viz s 31). Jak6 stavby a kde piesnd musi blit vybaveny hl6si6i poisru? Podle vyhld5ky musi blit vybaveny zaiizenim autonomni detekce a signalizace ( "hl6sidem poz6ru") tyto novd navrzend stavby:

2 Rodinni drim: "Hl5sid po26ru" musi bft umistdn v d6sti vedouci k vlchodu z bytu v rodinn6m dom6, u mezonetovfch byti a rodinnlich domi s vice byty by to m6lo blt v nejvys5im mist6 spoledn6 chodby nebo prostoru. Jedn5-li se o byt v rodinn6m dom6 s podlahovou plochou vdt5i nez 150 m2, musi biit "hl6si6 po26ru" umistdn tak6 v jin6 vhodn6 dirsti bytu. V bytov6m domd kaidi byt: "Hl6sid po2iru" musi bft umistdn v d6sti bytu vedouci smdrem do inikov6 cesty Jedn6-li se o byt s podlahovou plochou v6t5i nez 150 m2 a v mezonetovlch bytech, musi blit umist6n dal5i "hl6si6 poz6ru" v jin6 vhodn6 dirsti bytu. Stavba ubytovaciho zaiizeni, u kter6 nevznikd pozadavek na vybaveni elektrickou pozdrni signalizaci: "Hl6sid poz6ru" musi bft umistdn v ka2d6m pokoji pro hosty, spolednych prostorech a v i6sti vedouci k vfchodu z domu, pokud se nejedn5 o chr6n6nou 0nikovou cestu. Stavba soci6lni p66e, na kterou se nevztahuje pozadavek na zaji5t6ni elektrickou poz6rni signalizaci: "Hl6si6 poz6ru" musi blit umist6n v kazd6 ubytovaci jednotce a v d6sti vedouci k vyichodu z domu, pokud se nejednd o chr6n6nou lnikovou cestu. Stavba ubytovaciho zaiizeni staveni5t6: "Hl6sid poz6ru" musi bft umist6n v kazd6m pokoji urden6m pro ubytovdni osob a v d6sti vedouci k vfchodu z ubytovaciho zaiizeni staveni5t6. Ve vysp6lfch st6tech je "hl6si6 po26ru" na rozdil od er naprosto b6infm vybavenim domecnosti - napi. v D6nsku poz6rnim hl6sidem vybaveno 75 % v5ech dom6cnosti, ve Finsku je to dokonce 98 % dom6cnosti, v Norsku 97 o/o, ve Sv6dsko 68 %, a ve Velk6 Brit6nii je podle odhadfr po26rnimi hldsi6i vybaveno % nemovitosti. Povinnost vybavit si dom6cnost poz6rnimi hldsidi existuje hned v nekolika dlensklich zemich EU. Autonomni "hlsside poz6ru" piedstavuji vyzkouienf, efektivni, na [drzbu nen6rodnf a finandn6 dostupn5i (cena v i6dech stovek korun) prostiedek poz6rni prevence, kten/ zajistuje viasn6 zji5tdni pozaru v kteroukoliv denni di no6ni hodinu. "Hl6sid pozdru" tim vlirazn6 zvysuje Sance na pieiiti a chr6ni majetek v dom6cnosti pied nidivfm pozerem. Pienosn6 hasici piistroje do novfch rodinnfch domt Vyhl6ska e Sb., o technicklch podmink6ch po26rni ochrany staveb piin65i tak6 zm6ny v oblasti vybavenosti objekt& pienosnlmi hasicimi piistroji. V5echny nov6 postaven6 rodinn6 domy (tedy ty, o ktery;ch stavebni liad pravomocne rozhodne v 0zemnim iizeni nebo jim uddli 0zemni souhlas po nabyti tldinnosti teto vyhl65ky, tedy po 1. dervenci 2008) budou muset blit vybaveny pienosnim hasicim piistrojem s minimdrlni hasici schopnosti 34 A. (Udaj o hasici schopnosti musi blt uveden na Stitku kazdeho prod6van6ho pienosn6ho hasiciho piistroje). Upozoriujeme, 2e vyhl65ka sice pro rodinn6 domy stanovi pienosnf hasici piistroj na po26ry typu A (poz6ry pevnfch l6tek), ale na trhu existuji take pienosn6 hasici piistroje spliujici povinn6 minimum, kter6 maji univers6lni hasici n5pli urdenou nejen pro poz6ry pevnlch l6tek, ale i pozary kapalin (typ B) a plyni (typ C). Navic je tieba si uv6domit, Ze ob6an6 si nemusi poiizovat pienosni hasici piistroj piesn6 s oznadenim 34 A. Namisto jednoho se mohou vybavit i dv6ma nebo vice pienosnlmi hasicimi piistroji s mensi hasici schopnosti, ovsem soudet jejich hasicich schopnostl pro po26ry typu A musi dos6hnout alespoi stanoven6 minimum 34. Krom6 rodinn6ho domu vyhl65ka rovn6z v piiloze d.4 s ohledem na jejich hasici schopnosti piesnd stanovi podet, druhy a umist6ni pienosnlch hasicich piistroji v novfch bytovich domech, ubytovacich zaiizenich, gar6iich a prodejnich st5ncich. Zde v5ak je tieba zdtrraznit, Ze jiz podle soudasnych piedpisi musi byit napi. spoledn6 prostory v bytovfch domech nebo gardze vybaveny pfenosnymi hasicimi piistroji - vyhl55ka d, v t6to oblasti piin65i pouze zpiesndni.,r15or3 hasiii,r112t' jednotn5 evropsk6 6islo tisiov6ho vol6ni

3 Statistick6 0daje jednoznadn6 dokl6daji, 2e po2ary v dom5cnostech maji nejtragidt6j5i ndsledky. KaZd! rok pii nich zemiou desitky osob, zrandny jsou stovky osob a zp0sobene Skody dosahuji stamilionfr korun. Na pozdrech v dom6cnostech m5 nejvdt5i podil obydejn6 lidsk6 neopatrnost. Zde mirzeme jako nejdastdjsi piidiny vzniku pozaru uv6st kouienl a zachazeni s otevienfm ohn6m - at jiz se jedna o zapomenute potraviny na vaii6i, nevhodn6 odlozen6 nebo odhozen6 nedopalky cigaret, svicky ponechan6 bez dozoru v tesne blizkosti hoilavlch l6tek, piipadn6 pouziv6ni hoilavfch kapalin (benzin, nafta, petrolej apod.) pii zapalov6ni v kamnech. Jednou z piidin vysok6ho podtu fmrti pii poz6rech je neopatrnost osob pii vyt6p6ni svlch domovfr. Pii provozu topidel se ne vzdy dodrzuji potiebnd bezpednostni pravidla, velmi dasto je zanedb5v6na (tdrlba topidel, kouiovodfr a komintr. Pom6rn6 6asto jsou nevhodnd uskladtiov6na tuh6 paliva. Na5e byty a rodinn6 domy jsou doslova piecpdny vybavenim z materi6lit, kter6 se snadno vzniti a rychle hoii, piitom doch6zi k ilniku znadn6ho mnozstvi vysoce toxick6ho kouie (napiiklad daloun6nf n6bytek, bytov6 textilie, matrace, plastov6 bytov6 doplnky). Velkli podet pozdrfr v domacnostech souvisi s tim, Ze se lid6 doma citi bezpednd a drobn6 nehody podceiuji, piestoze tyto mnohdy vedou ke vzniku po26ru. Nebezpedi mtrze plynout i zb62nich dinnosti v dom6cnosti jako je hra d6ti, vaieni, kutilstvi apod. V roce 2007 do5lo v dom6cnostech k celkem 2652 po26r0m, pii nichz zemielo 58 osob (t6m6i polovina viech imrti u poz6rt) a dal5ich 473 bylo zran6no. Piitom po26ry v dom6cnostech dinily jen 11,8% z celkov6ho po6tu poz6r0, majetkove Skody zp0soben6 po26ry v dom6cnostech dosdhly drlstky 335 milion0 korun. Ze statistiky polar'(t za poslednich p6t let vyplfv6, Ze hasidi likviduji kazd! den prrim6rnd sedm poz6ri v dom5cnostech, denn6 je pii tdchto poz6rech zran6na alespoi jedna osoba a smrt si po2ary v dom6cnostech vy2adaji prtimdrn6 jednou za pdt dni. Po26ry za sebou v dom6cnostech zanechaly za poslednich pdt let Skody v astronomick6 WSi 1,4 miliardy korun, lid6 tak v prtmdru dennd piichdtzi o majetek v hodnot korun. Nej6ast6j5i piidiny tragickfch poz6r0 v domacnostech v roce kouieni - nespr6vn6 obsluha topidla - pouzivsni otevien6ho ohn6 k osvdtlovsni, rozehiiv6ni Nejzr6dn6jSi jsou poi5ry v noci, kdy lid6 v objektech spi a neni nikdo, kdo by si poz6ru vdas v5iml. Tii ze 6tyi ob6ti poi6rri neuhoii, ale zemiou kvtili nadfch6ni se toxicklich zplodin hoieni vznikajicich pii poi6ru. Zqmena v noci tak na n5s dih6 nebezpedi, protoze koui je rychlejsi a ti55i nez ohei a jiz dv6 nebo tii nadechnuti blivaji smrteln6. Jednou z cest, jak preventivn6 piedejit vzniku nidiv6ho pozaru, je vybavit si domdcnost autonomnimi "hlilsidi pozaru." kter6 v6as detekuji vznikajici po26r a akusticklim sign6lem na n6 upozorni. Lid6 pak maji mnohem v6t5i Sanci situaci vdas vyie5it - zavolat haside, piip. opustit ohro2enf prostor. Tyto hl6side tak mohou zachr6nit lidsk6 Zivoty - navic jejich cena neni nikterak horentni, hl6side pozdru si lze poiidit jiz za 300 korun.

4 Krom6 jednodu ch6ho zaiizeni k rychl6mu zjist6ni vznikl6ho poz6ru (autonomni "hl6si6e pozdrru,") je vhodne si domdcnost vybavit tak6 prostfedky pro ha5eni ( napi. pienosnv hasici pfistroj nebo hasici sprej). DodrZovat z6kladnf bezpednostni pravidla a piijmout opatieni, ktere omezuji riziko vzniku poz6ru v domacnosti, nestadf. KaZd! vlastnik objektu by mdl z6rovei pedovat take o i6dny technickli stav stavby vdetnd technicklch zaiizeni. Z VaSi dom6cnosti se mriie v okamiiku st5t zakouiena a rozihaveni smrtici past. To, zda se i Vy stanete obiti, zaleli hlavn6 na V6s. Proto: Instalujte a uzivejte tepeln6 a jine spotiebide v souladu s pr0vodni dokumentaci vyrobce. Nenech6vejte bez dozoru otevienf plamen plynov6ho spor6ku, krbu a dbejte zvyi5en6 opatrnosti pii vaieni, aby nedoch6zelo ke vzniceni piipravovanlch potravin. S otevienlm ohn6m zbyte6nd neriskujte. Zdroje otevien6ho ohn6 jako jsou svi6ky nebo teplomet nenechte hoiet bez dozoru, umistdte je tak, aby nemohly zap6lit materialy v okoli. Pfi kouieni cigaret a odhazov6ni nedopalk0 do odpadkovfch kos[r dbejte na dokonal6 uha5eni nedopalk0 cigaret, pozor na pokl6d6ni cigaret na hoilavf materi6l. Velmi nebezpe6n6 je pak kouieni v posteli, zvl65f pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jinfch drog. Nechejte si pravidelnd distit a kontrolovat kominy. Kouiovody a topidla udrzujte v i6dn6m technick6m stavu. Zhav! popel ukl6dejte na bezpedn6 misto, nejl6pe do nehoilavich n5dob. Uzivejte vlhradn6 topiva pro dan6 topidlo urden6, nezapalujte pomoci vysoce hoilavlich l6tek (napi. benzinu) a netopte napi. odpady, plasty apod. Neumistujte do blizkosti topidel 26dne hoilave l6tky, jinak hrozi vznik poz6ru vlivem s6lav6ho tepla. Bezpedn6 vzd6lenost by m6la byt stanovena v ndvodech pouzitl - pokud neni k dispozici, lze pak vyu2it piilohu d. I vyhl65ky e Sb., kde jsou stanoveny bezpedn6 vzd6lenosti rriznlch spotiebi60 od hoilavfch hmot. Zamele piistupu d6ti k moznlim zdrojfrm otevien6ho ohn6, z6palk6m, zapalovad[rm, apod. Ud6lejte si das a vysvdtlete jim, Ze ohei je dobqi sluha, ale zlf p6n! Pou-te sv6 d6ti o nebezpedi vzniku poz6ru. Vybavte si svou dom5cnost autonomnimi "hl6si6i poi6ru," kter6 v6s na hrozici nebezpedi vdas upozorni. Budte vybaveni funkdnimi jednoduchfmi hasebnimi prostiedky (pienosnf hasici piistroj, hasici sprej). Hlavni vypinade elektrick6ho proudu, uzdv6ry vody a plynu musi bft i6dn6 oznaden6 a piistupn6. UdrZujte dobni technicky slav zaiizeni (vdetn6 rozvodri el. energie, plynu, topidel). UdrZujte poiddek a 6istotu na prid6ch a ve sklepich. Chodby, schodi5t6, rinikov6 cesty a vfchody udrzujte voln6 k evakuaci osob, materi6lu di vedeni hasebniho z6sahu. Rednd a bezpednd ukledejte hoilav! materi6l a l6tky majici sklon k samovzniceni (napi. seno, bavlna, uhli). KdyZ opoustite domov, nezapomeite zhasnout sv6tla, vypnout elektrick6 spotiebide, vypnout elektrickf nebo plynov! spor6k, uhasit otevienf oheff (krb), zastavit vodu. Ujist6te se, Ze jsou zavien6 okna a dveie. LINKY TiSilOVEHO VOLAN,rlSOrr hasidi u",12tt jednotn5 evropsk6 6islo tisiov6ho vol6ni

5 Autonomni hl5sid po26ru patii do dom6cnosti - aneb,,lep5i kdyz v5s budi hl6si6, nez hasid" Autonomni "hlisid poz6ru" je jednoduchb za(izeni, kter6 obsahuje v jedn6 krabidce v5echny komponenty potiebn6 pro spolehlivou detekci kouie a vyvoliini poplachu (zvukovlm signdlem). Adkoliv jejich uzivdni neni v deskfch domficnostech na rozdll od zemi z5padni Evropy je5t6 piilis roz5iieno, jde o finandnri dostupn6 zaiizeni s jednoduchou instalaci (napi. pomoci vrutil). "Hl6sid po26ru" dokdze fungovat "autonomn6", tedy nez6visle na jinlch zdrojich energie, stadi mu b6zn6 baterie. eidfa hleside dokaii po2ar (resp. koui z polaru) vaas detekovat a silnlim akustickym sign6lem na n6j upozorni uzivatele dom6cnosti (domu), kterfm tak umozni nebezpedi zlikvidovat jii v zdrodku di ohrozenli prostor vdas opustit a piivolat haside. Ze zkusenosti z6chrandriir plyne,2e pr6v6 vdasn6 zji6t6ni poiiru je rozhodujici pro z6chranu lidskfch iivotri a "hkiside pozaru" tak vlirazn6 zvyiuji Sance na pieiiti. Nebezpedi hrozi napi. v noci, kdy lid6 spi a neni nikdo, kdo by si poz6ru vdas vsiml a zalarmoval ohrozen6 osoby. Tii ze ityi ob6ti pozdrfr neuhoii, ale zemiou kv0li nadlich6ni se toxicklich zplodin hoieni vznikajicich pii po26ru. Koui je rychlejsi a ti55i nez ohen a i malf poziir dokdze po p6r minutich zaplnit byt vysoce toxickymi zplodinami, kier6 ji2 pii n6kolika vdechnutich zptisobuji smrt dlov6ka. Zachr6nit nds mf:ze.jen vdasn6 varov5ni. Autonomni,,hl5side po26ru" tak mohou zachr6nit dein6 Zivoty - navic jejich cena neni nikterak horentni, pohybuje se v i6dech stovek korun. Zbleii na ka2d6m, jak vysokou miru bezpednosti si chce zajistit pro sebe a sv6 blfzk6, jak kvalitni prostiedky si poiidi a zda si dom6cnost vybavi tak6 dalsimi, tieba i ndkladndj5imi, prostiedky v oblasti poz6rnl ochrany^ Poiizeni,,hldside pozaru" je v5ak urdit6 vlihodn6 investice, hldsid dok6ze zachr6nit Zivot a zdravi. V porovnani s hodnotou v6ci ve va6i dom6cnosti, o kter6 v5s pfipadnf poi6r snadno piipravi, je navic 66stka za poiizeni hl6side zanedbateln6. Jakf typ hl6si6e poz6ru je povinnf a kde ho lze koupit? Vyhl65ka 6,. 23l2AO8 Sb. stanovi, 2e dom6cnosti v novfch objektech (tedy schvillenlich po ) musi bft vybaveny aulonomnimi hlisiii kouie. "Hl6sid po26ru" musi odpovidat technickfm normdm, m6la by tedy na ndm blt znadka "CE", kteri garantuje, ie vlrobek odpovid6 evropsklim harmonizovanym norm6m- D[tleZite je kupovat vfrobek se srozumitelnym n6vodem k instalaci a pou2iti v 6esk6m jazyce. I kdyz se povinn6 vybavenl po26rnimi hldsidi t!k;i pouze novfch di nov6 rekonstruovanlich staveb, MV-generfrlni ieditelstvi Hasi6sk6ho zschrann6ho sboru er doporu6uje obianrim, aby si "'hl6si6e po26ru" poiidili do viech domacnosti. St6le totiz plati heslo "lepsi kdy2 vtls budi hl6sid, nez hasi6." Kam umistit hl6sie poi6ru? Instalace autonomniho "hl6side poz6ru" nenl nikterak sloiita a m6l by to zvl6dnout kazd! domdrci kutil - stadi k tomu napf. hmozdinky a b6zne naiadi. Pii jejich instalaci se v2dy postupuje podle navodu vfrobce- Upozoriujeme ale, 2e pokud se bude "hl6sid pozaru" pofizovat do nov6 stavby, tedy do objektu schv6len6ho az po jak povinn6 stanovi whl65ka d Sb., pak by m6l hldsid v souladu s

6 projektovou dokumentaci stavby nainstalovat vyikolenf odbornik, kteqj' musi jeho instalaci je5t6 pied zad6tkem u2ivdni prokdrzat stavebnimu rliadu, a to piedlozenim dokladi o mont62i a funkdnosti. Vlirobci t6chto zaiizeni vdt5inou doporuduji "hl6side pozdru" umistovat doprostied stropu, minim6ln6 v5ak ve vzdslenosti 60 cm od st6ny, ve vlice maximsln 6 melrft od podlahy. "Hl6si6e po26ru" neni vhodn6 umfsfovat v blizkosti ventil6torir, svitidel nebo jinlch zdrojir tepla, ani ve vrcholech p&dnich prostor& stiech tvaru a v prostordch pra$nfch di velmi vlhkych (koupelny). Vtrodn roend*t rd hf {*lfr {} :! irlinirfi gtdi oe&tin * :* oplir*dlni o,{h iina tu r\ Lbidea {_J Sbfisrf dl(qi Lo6riic* {{48rJs. Minim5lni podminky umistdni hl5sid0 v objektech urdenfch pro bydleni stanovi vvhl6ska d.23/2008 Sb., o technickich podmink6ch poiilrni ochrany staveb. Podle vyhl65ky by m6l blit hl6si6 umist6n v d6sti vedouci k vfchodu z bytu (rodinn! dfrm), respektive v d6sti bytu vedouci smdrem do 0nikov6 cesty (byt v bytov6m dom6). Umistit hl6sid v centr6lnl 66sti bytu je nejvlihodn6jsl proto, Ze se zde potkirvaji vlastne v5echny nebo vice d6sti bytu. V piipad6, 2e by vznikl po25r v jedn6 z mistnosti, tak by se koui Siiil ido tdchto centr6lnlch prostor s "hl6sidem pozaru," kteni by uzivatele bytu vdas upozornil na nebezpedi. Navic hl6si6 v centr6lni 66sti bytu garantuje ochranu v5ech osob, kter6 se mohou nach6zet na r0znych mistech bytu. Optim6lni ale samoziejmd je, pokud m6te hlasid v kazd6 obytn6 mistnosti, nebo alespoi v centralni d6sti bytu a na kazd6m podlazi domu, a pak tak6 samozfejm6 tam, kde lze piedpoklddat moznost vzniku poz6ru (napi. dilna, gar6z).,r{5o'r hasigi,11123' jednotn6 evropsk6 dislo tisfiov6ho volini

7 Hasici piistroje jsou pouzivriny v podatcdni f6zi vznikl6ho poz6ru. Pii vlastnim pouziti hasicich piistrojri je nutno zachovat klid a rozvahu. Z6sah je nutno proviiddt vzdy po sm6ru vdtru a vystiikujici proud hasiva musi smdiovat vzdy od okraje poz6ru smdrem do poz6ru. Dle typu a mnozstvi hasiva v hasicim piistroji je doba dinnosti 6-60 sekund a dostiik 2-6 m. Hasici piistroj je tlakovri nridoba naplndnii hasivcm a opatienii zaiizenim, ktcr,-fm se piistroj uv6di v dinnost. Hasivo je vy'tladov6no samodinn6 a to bud'trvallftn tlakem, nebo tlakcm z patrony. Uvcdcni hasiciho piistrojc pod strillim tlakcm do dinnosti je velicc jcdnoduchd. Stadi vytrhnout zajist'ovaci kolik a po stisknuti piiky ventilu jc hasici piistroj okamzitd funkini. Tyto hasici piistroje jsou v6tsinou osazcny manometrem, ktcrli niim trvale ukazujc, zda-li je v hasicim piistroji potiebnli provozni llak. Uvedeni do dinnosti hasiciho piistroje s tlakovou patronou je trochu slozit6j5i. Po vytrzeni zaji5t'ovaci pojistky udeiimc na n6raznikovou armaturu a vydkdme (5-10 vteiin), nez dojde k piemistdni vylladndho plynu z tlakov6 patrony do nridoby hasiciho piistroje. Potd jc hasici piistroj piipraven k haseni. Sprrivnri volba hasiciho piistroje jc podmin6na druhem hoilav6 l6tky. Dle druhu hoilavd kitky rozlisujeme tzv. tiidy poz6ru. Tiida pozriru A - poliry pevnych hoilavjch liitck hohcl plamenem nebo Zhnutfm. Jednri se zejmdna o dievo, papir, slimu, uhli, gumu, textil, plast apod. Pro tuto tiidu poziiru jsou vhodni hasici piistroje vodni, p6nov6 a prriskov6. Tiida poziru B - poziry hoilavly'ch kapalin a l6tek kterd do kapalndho skupcnstvi piechrizeji. Jcdnii sc zejm5na o benzin, naftu, olcje, barvy, laky, mazadla apod. Pro tuto tiidu poz6ru jsou vhodni hasici piistroje p6nov6, pr65kov6 a halonov6. Tiida poz:iru C - polhry plynnlich l6tek hoiicich plamenem. Jedn6 sc zejmdna o propan-butan, zemni plyn, svitiplyn, acetylen, metan, vodik atd. Pro tuto tiidu poz6ru jsou vhodnd hasici piistroje prri5kov6, hasici piistroje s n6plni CO2 (nazfvanl sndhovli hasici piistroj) a halonov6. Tiida poiiru D - pozriry lehklich alkalicklich kovri napi. hoiiiku a jcho slitiny s hlinikem. Pii hoieni tdchto kovfr doch6zi k vfvinu obrovskyich teplot, ha5cni takovlichto poziirri vyzaduje pouziti speciilnich suchfch hasiv nebo speci:ilni upravenfch priskfi Tiida poiiru F - poz6ry jedljch olejfi a lukfr (rostlinnd nebo Zivodi5n6 oleje a tuky) vc frit6zrich, prinvich a jinych kuchyfiskj'ch zaiizenich. Abychom nemuseli slozitd piemli5let jakli druh a jak mrime pouzit hasiciho piistroje, na obalu je uvede ndvod a z6rovei jsou zniizom6ny piktogramy s tifdou po26ru, pro kteqije vhodny hasici piistroj. POZORtil Vodni a p6novf hasici piistroj nesmi bit pouiit na bqi-pozi ru zafizeni pod elektrick'im Droudem. PrrlSkovim a snihov'im neni vhodn6 hasit poziry - nebezpeii vzniku vfbusn6 smisi se vzduchem, resp. vj'buchu. Pii ha5eni hasicim piistrojem s n6plni CO2 nebezpeii vzniku p (omrzlin)- pii kontaktu s nechr{ndnou pokozkou.

8 Hasivo Vvsv6tlivkv: +++ velmi vhodn6, ++ dobr6, + vhodn6 za urditfch podminek, - nevhodn6, - nebezpedn6 Pokvnv pro pouziti pienosnrlch hasicich piistroi0 l. Stiikaci trysku nasm6iujte na pozir. 2. UvolnEte pojistku a spust'te hasici piistroj. 3. Proved'te hasebni z6sah. Na co si d6t pozor a iak postupovat spr6vnd - pozor na sm6r vetru - proud hasiva nasmiiujte vidy po vdtru - haste pierusovane - smer hasiva soustied'te na hoiici litku, nikdy nestiikejte do plamenri a koute - hoilav6 kapaliny, kter6 vyt6kaji haste smerem od mista vyt6krini sm6rem k hoiici louzi a zpit - vdtii poi6ry zdol6vejte vzdy pomoci nekolika hasicich piistrojri - hasici piistroje nasazujte postupnd nikoli souiasn6 - pii haleni hasicimi piistroji je vhodn6 kombinovat s jinfmi technikami haleni - zabezpeite, aby pouzit6 hasici pfistroje byly neprodleni znovu napln6ny a umisteny na urien6 mista - zajistdte dodrzovini terminri pro kontroly provozuschopnosti hasicich piistroji odtrornou firmou (minimflne I x roin6) LINKY TISIOVEHO VOLANI,r150t' hasidi,r112n jednotn6 evropsk6 6islo tisiov6ho volsni

POZARNI RAD. elinek I. ObecnE zrlvazni whlfska i.1/2003 obce PETROVICE. Uvodni ustanoveni:

POZARNI RAD. elinek I. ObecnE zrlvazni whlfska i.1/2003 obce PETROVICE. Uvodni ustanoveni: POZARNI RAD ObecnE zrlvazni whlfska i.1/2003 obce PETROVICE Zastupitelstvobce Petrovice, podle zikona d. 128/2000 Sb., o obcfch (obecnf zlizenl), ve znen{ pozdejsich piedpisri, na sv m zasedini dne 4-3.2004,

Více

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec OBEC HUTISKO.SOLANEC Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka obce Hutisko-Solanec 8.01.12014'. o stanoveni syst6mu shroma?ilovfunirsb6ru, piepravy, tiid[nfo vyrulil'ivfini a odstrailov6ni komunilnfch odpadri a nakl6d6ni

Více

Jaký hasicí přístroj na co použít

Jaký hasicí přístroj na co použít Jaký hasicí přístroj na co použít Nedejte ohni šanci zničit Váš majetek a zastavte ho hned na začátku! Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou

Více

5qq/ oz /,p 23 / O?+"

5qq/ oz /,p 23 / O?+ 5qq/ oz /,p 23 / O?+" l r ; " Obecn6 zfrvaznivyhlf5ka obce Ole5ko "' '' - 6,ii'i i i. 1/2001 ze dne 10. 12. 2001 \,., odh, -rz/-uq-?*of o nakl{d{nf s komunilnimi odpady a syst6m nakl{dfni se itavebhimi

Více

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3, kterou se

Více

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace > lj sr MI NISTERSTVO ZDRAVOTN ICTV1 CESKE REPUBLIKY -,4 O. V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 zrtzovaci LtslNA st6tni pilsp6vkov6 organizace V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze Podle

Více

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni Drim s pedovatelskou sluzbou Skalka I 120, prachatice Drim s pedovatelskou sluzbou SNP 559, Prachatice Piijmeni, jmeno: e o Zadateli: Rodn6 ptijmeni. Datum

Více

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

Cest f. Zvli."5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece

Cest f. Zvli.5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece Dodatek i. 1 k Dohod6 o duchovni p6ii ve zdravotnicfvi mezi deskou biskupskou konferenci a Ekumenickou radou cfrkvf v desk6 republice uzavien6 dne 20. 11.2006 ieskf biskupskd konference, zastoupenf jejfm

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

i. 3/2015 etz obecne zav nzn A vvula5xl tuusu PRAcHATICE ir. r Piedm6t a pfisobnost vyhlisky Zikladni pojmy

i. 3/2015 etz obecne zav nzn A vvula5xl tuusu PRAcHATICE ir. r Piedm6t a pfisobnost vyhlisky Zikladni pojmy obecne zav nzn A vvula5xl tuusu PRAcHATICE i. 3/2015 o syst6mu shromazd'ov6ni, sberu, piepravy, tiid6ni, vyulivhni a odstrafiovini komunilnich odpadfi a syst6mu nakl6ddni se stavebnim odpadem Zastupitelstvo

Více

Požární ochrana. Povinnosti právnických osob v oblasti PO. Povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat:

Požární ochrana. Povinnosti právnických osob v oblasti PO. Povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat: 8 Požární ochrana Povinnosti právnických osob v oblasti PO Povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat: Obr. 1 Obr. 3 Obr. 2 Obr. 4 celoročně volné příjezdové

Více

f-// /,0 ry M6stskf riiad RoZnov pod Radho5tim piistup. vvvdseno: DoRUdENi noznonnuti Obdrif:

f-// /,0 ry M6stskf riiad RoZnov pod Radho5tim piistup. vvvdseno: DoRUdENi noznonnuti Obdrif: M6stskf riiad RoZnov pod Radho5tim Odbor qistavby a fizemniho pl6nov6nf Letenskii 1918.756 61 RoZnov pod RadhoStdm Spisov6 znalka: Mdli/Vyst/3 I8l2l20l4l lmi C j. dokumentu: MdU-RpN 407 l9l20l4 Vyiizuje:

Více

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1 Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / m#*1fi mruh a : -, f i -'.,i" ;i;l:: '4/ ' ' ^ /,//{f////t. r * q n F.. * n'-,)."r,-t,i,-.,".: *ity3'i,,: Praha: 8.2.2008 Cislojednaci: 19866/2008/KUSK Spisovf znaika:

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

IZS a Požární ochrana. Ing. Jan Šrůtek

IZS a Požární ochrana. Ing. Jan Šrůtek PRVNÍ POMOC IZS a Požární ochrana Ing. Jan Šrůtek Integrovaný záchranný systém IZS Zdroj: internet Zdroj: internet Zdroj: internet Požární ochrana Zdroj: internet Základní předpisy o IZS Integrovaný záchranný

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku

Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru. Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR Krajské ředitelství Brno a

Více

vydivi CEFR.TIFIKAT vf robkrr

vydivi CEFR.TIFIKAT vf robkrr GENTRUM STAVEBNiHO INZENYRSTVI A.S. pracovist6 zlin, K ciheln6 30,76 32 zlin - Louky vydivi Zadateti: SLASKA FABRYKA OKIEN "KNS" s.c. ul. nilodzie2owa 67 B, -300 Wodzislaw Slqski CEFR.TIFIKAT rra rzlastnost

Více

PRVNÍ POMOC IZS a Požární ochrana

PRVNÍ POMOC IZS a Požární ochrana PRVNÍ POMOC IZS a Požární ochrana Ing. Jan Šrůtek Integrovaný záchranný systém IZS Zdroj: internet Zdroj: internet Zdroj: internet Požární ochrana Zdroj: internet Základní informace o IZS Integrovaný záchranný

Více

TEMA. :i ''r '.". :-: zam6stnanci v CR m5. zamdstnanci sedi. pacient0 hospitalizovanfch. dosp6llich mri probl6my. drienim t6la, sezenim

TEMA. :i ''r '.. :-: zam6stnanci v CR m5. zamdstnanci sedi. pacient0 hospitalizovanfch. dosp6llich mri probl6my. drienim t6la, sezenim s, a, lidi pracujicfch s poditadem m6 alespoi n6kter6 piiznaky ndlezejici do syndromu poditadov6ho vid6ni - rozmazan5 vid6ni, dvojit6 vid6ni, such6 a zarud16 odi, podrszd6n6 odi a podobn6 zvy5uje sedav6

Více

Metodika výuky k získání odbornosti - PREVENTISTA JUNIOR

Metodika výuky k získání odbornosti - PREVENTISTA JUNIOR Metodika výuky k získání odbornosti - PREVENTISTA JUNIOR Zná hlavní příčiny vzniku požáru, zná telefonní čísla tísňového volání, zhotoví nejméně 2 výkresy, plakáty nebo nástěnky s námětem požární ochrany,

Více

Zipis z 1O. zased6ni Zastupitelstva m6stsk6 66sti Praha - Kolovraty konan6ho dne 1i. prosinc e 2007 v prostor6ch Sport Klubu Kolovraty

Zipis z 1O. zased6ni Zastupitelstva m6stsk6 66sti Praha - Kolovraty konan6ho dne 1i. prosinc e 2007 v prostor6ch Sport Klubu Kolovraty Zipis z 1O. zased6ni Zastupitelstva m6stsk6 66sti Praha - Kolovraty konan6ho dne 1i. prosinc e 2007 v prostor6ch Sport Klubu Kolovraty & {t Piitomni:dlenov6ZMe: Michal H a ba rt ing', starosta Vladimira

Více

SMLOUVA O DILO. . Trzni 2042, Lilvinov. . Ukrajinsk6 453, Litvinov. Holesick6 248, Litvinov - Janov. cz 00266027. lco: Dte : Vichozi podklady a 0daje

SMLOUVA O DILO. . Trzni 2042, Lilvinov. . Ukrajinsk6 453, Litvinov. Holesick6 248, Litvinov - Janov. cz 00266027. lco: Dte : Vichozi podklady a 0daje .:! t "' U SMLOUVA O DILO uzavien6 v souladu s obecn6 zavaznfmiplatnlmi prdvnim i piedpisy, zejm na dle ustanoveni $ 2586 a ndsl. zdkona d. S9/2006 Sb., v 0latn6m zndni a ve zndni pozddjsich piedpisi (dele

Více

Záchranné a hasičské systémy

Záchranné a hasičské systémy Záchranné a hasičské systémy Vše pro úspěšný zásah pod jednou střechou! katalog výstroje, výzbroje a zařízení nejen pro hasiče 17 Protipožární zabezpečení staveb 3 17 00 000 Práškové ruční hasicí přístroje

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy" vklidaji slova,,a zivdavky".

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy vklidaji slova,,a zivdavky. d6stka 180 Sbirka z6konri 8.471 / 2ol3 Strana 7841. 471 VYHLASKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se meni vyhl6ska d,.50412002 Sb., kterou se provddeji nekterd ustanoveni zdkona 8.563/7991 Sb., o deetnictvi

Více

Volejte tísňovou linku:

Volejte tísňovou linku: Stali jste se svědky nebo účastníky mimořádné události? Volejte tísňovou linku: Operátorovi oznamte: co se stalo 112 kde se událost stala své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte nezavěšujte jako

Více

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, O.P.S.

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, O.P.S. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, O.P.S. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany jsou vnitřním předpisem Vysoké

Více

obecn policie v kobylnicch P ed vce než deseti roky byly obecn ri ady a koly na okresu Brno-venkov a to i relativn blzko Kobylnic zasaženy vlnou vloupni, p i kteďch byly odcizovny sestavy. P ibližn v té

Více

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci OBEC DIVEC, IČO 45978123. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce Divec. Obecní zastupitelstvo obce Divec na základě 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/85 Sb, (ve znění pozdějších předpisů

Více

el6nek 3 Vfdaje fondu

el6nek 3 Vfdaje fondu Pravidla poskytovfni nivratnf'ch ridelovfch prijdek z Fondu rozvoje bydlenf m6sta Brna Zastupitelstvo mdsta Bma schvflilo na sv6m Z51016. zasedfni konan6m ve dnech 24. a25.6.2008 tato pravidla: Cldnek

Více

clslo soas CERTIFIKACNI PROTOKOL (recertifikace) dislo C 3712013 AKREDITOVANY CERTIFIKAENI OBGAN SPOLEENOSTI THEZoR TEST s r.o.

clslo soas CERTIFIKACNI PROTOKOL (recertifikace) dislo C 3712013 AKREDITOVANY CERTIFIKAENI OBGAN SPOLEENOSTI THEZoR TEST s r.o. AKREDITOVANY CERTIFIKAENI OBGAN clslo soas SPOLEENOSTI THEZoR TEST s r.o. v 3025 Na VGtu 67 25O 67 KLECANY I 244 892 997 fa( e26 O13 295 efail - mzof IEST@TFZOBTEST_CZ www. IFEZ 0RIESiT.CZ CERTIFIKACNI

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

it.3 Tefminv nlndni - zaji5t6ni povoleni zvlistniho uzivr4ni komunikaci, povoleni k ziiboru veiejn6ho prostranstvi, vdetn6 poplatkft s tim spojenlich.

it.3 Tefminv nlndni - zaji5t6ni povoleni zvlistniho uzivr4ni komunikaci, povoleni k ziiboru veiejn6ho prostranstvi, vdetn6 poplatkft s tim spojenlich. Smlouva o dilo i uzavien6 podle ustanoveni $ 2586 a nisledujicich NOZ nt. 1 Smluvni stranv 1.1. Objednatel : Sprfva majetku m6sta Moravslrj Krumlov, p.o, Zitmeckd l7, 672 01, Moravshi Krumlov Zastoupend:

Více

ozvaha Piedm6t 6innosti: vseobecn6 dinnosti veiejne spr6vy Nizev polo2ky SU Uierrui obdobl BEZNIi 27 550 643.96 4 810 770,30 22739 873,66 113 720,70

ozvaha Piedm6t 6innosti: vseobecn6 dinnosti veiejne spr6vy Nizev polo2ky SU Uierrui obdobl BEZNIi 27 550 643.96 4 810 770,30 22739 873,66 113 720,70 ozvaha uzennruisrwrospravne cel-ky. svazky oeci, Rrcror'rAlruinRov REGToNU souonzruosrt Udetni jednotka: Nizev: Obec Vrdtkov Sidlo: Vrdtkov, Oesky 3rod,2820 iisto polo2ky AKTVA CELKEM A ll lll lv St6l6

Více

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 www.strazpr.cz ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 cena 6 Kč Místo konání voleb: Doba konání voleb: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varta říjen 2012 - - - - - - - - - - - ATELIER BABOTA

Více

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR Rudolf Kaiser Úvod Požár může způsobit úplné zničení budovy a její obsah může shořet jen za pár hodin; oblasti, které nejsou přímo poškozeny plamenem

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

doc.ing. Jan Kaika, i CVUT Praha CNI PRACE ZDROJE DENNEHO SVE Y Praze prosinec 2012. OPONENTSKY POSUDEK HABILIT

doc.ing. Jan Kaika, i CVUT Praha CNI PRACE ZDROJE DENNEHO SVE Y Praze prosinec 2012. OPONENTSKY POSUDEK HABILIT OPONENTSKY POSUDEK HABILIT CNI PRACE Habilitadni iizeni: ve studijnim oboru 5.1.4 pozemnf stavby N6zev habilitadni prhce Ing. Stanislav Darula, Ph.D ZDROJE DENNEHO SVE oponent doc.ing. Jan Kaika, katedra

Více

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí dislokovaných v okrsku Jarom Jarom 22.6.2012 Zpracoval pprap. Miroslav Reil I. Téma cviení: Dvojité dopravní vedení B od zdroje nebo stroje, zapojení armatur,

Více

I reg.c. ls SFZP L4204753

I reg.c. ls SFZP L4204753 Registrace akce Poslqytovatel Ministerstvo Zivotniho prostfed( fdentifikaini dislo EDS: 7L5D222004975 Vriovickd 1442/65 L00 10 Praha L0 f dentifikadni dislo EIS : I reg.c. ls SFZP L4204753 Ndzev akce (projektu)

Více

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU I. ÚČEL: Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany a vytvoření organizačního systému pro plnění

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO NA REALIZACI STAVBY Krajshjt ddtski) domov pro ddti do 3 let, pfispdvkovd organizace se sidlem: Zitkova126714.360 01 KarlowVarv Iio: zt 175130 Dle: CZ7lI75r3O bankovni spojeni: Komerdni

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

ZprAv a nezevislich a ud itorri

ZprAv a nezevislich a ud itorri ZprAv a nezevislich a ud itorri o piezkoum6ni hospodaienf za rok 2012 Obce Modrava Strakonice,22. biezna 2013 Rozdelovnik: Vlitisk c. 1-2: Obec Modrava Vftisk c. 3: INEKS spol. s r.o 1. tdenttftkne rui

Více

4. Ročník mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb

4. Ročník mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb 4. Ročník mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb Dvanáct let vás chráníme Z hlediska provedení Z hlediska charakteru zpracovávaných

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

USNESENi. dislo iednaci: 8 Nc 1301/2011

USNESENi. dislo iednaci: 8 Nc 1301/2011 dislo iednaci: 8 Nc 1301/2011 USNESENi Okresni soud Brno-venkov v BrnE rozhodl soudkyni JUDr. Soiou Nedbalovou v pr6vni v6ci navrhovatele FINE LINE DEVELOP, s.r.o. se sidlem v Praze 3, Kubelkova 1224142,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Jaroslav Dufka Hospodárné vytápění domů a bytů Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220

Více

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb : Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb t 110074i00 uzaviena mezi 1. e eskri po5ta, st,itni podnik, od5t6pny zavod Stiedni Cechy se sidlem Sazedsk6 91603.225 1.0 Praha 10 zastoupeny na z6kladd

Více

Siemens s.r.o. divize Building Technologies Evropská 33a 160 00 Praha 6. Ing. Miloš PRŮHA produktový manager plynového SHZ

Siemens s.r.o. divize Building Technologies Evropská 33a 160 00 Praha 6. Ing. Miloš PRŮHA produktový manager plynového SHZ Kontakt Siemens s.r.o. divize Building Technologies Evropská 33a 160 00 Praha 6 Ing. Miloš PRŮHA produktový manager plynového SHZ Tel.: +420 233 033 553 Fax: +420 233 033 682 Mobil: +420 724 156 032 E-mail:

Více

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á.

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á. Testové otázky 2014 Správná odpověď je Á. Požární taktika oblast a 1. Lokalizace požáru znamená, že: A) je zabráněno jeho dalšímu šíření a síly a prostředky postačují pro jeho likvidaci B) požár je uhašen

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Listy pro záchranáře. C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012

Listy pro záchranáře. C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012 Listy pro záchranáře Název modelu Cyklus modelu C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012 F Felicia 1994-2001 Felicia Combi 1995-2001 Fabia I 1999-2007 Fabia Sedan I 2001-2008

Více

- KUPNISMLOUVA. zastoupenli: lc: 60084359 Bankovni spojeni: CSOB. zastoupenf: Ing, Davidem Leschem, clenem piedstavenstva lc: 48108375 DIC:

- KUPNISMLOUVA. zastoupenli: lc: 60084359 Bankovni spojeni: CSOB. zastoupenf: Ing, Davidem Leschem, clenem piedstavenstva lc: 48108375 DIC: vt4l7-lcif,//y Tento projekt Modernizace vliuky um6leckeho zam6ienije spolufinancovdn Evropskou uni[, reg.e.: CZ.. 42.4.00 34.03266 - KUPNISMLOUVA Ckinek l, SmluvnI strany Zilkladni um6lecki Skola,Vele5in,

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Požár v domácnosti vytápění

Požár v domácnosti vytápění Požár v domácnosti vytápění Jednou z častých příčin úmrtí při požárech je neopatrnost lidí při vytápění svých domovů. Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR Krajské ředitelství Brno a Diecézní

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

tilil1ilililtilil tfr illllfi tililililililil1r Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory ROZHODNUTI

tilil1ilililtilil tfr illllfi tililililililil1r Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory ROZHODNUTI Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory Capkova 127. Klatovy V. 33901 Klatow Spisovii znadka. : 2RP394/2A10-130725 Cj : SPU 07056212015 Vyiizuje: Ing. Andrea Bulinovd

Více

H h.ili. Diverzita, Diversity Management n zamilstnfvd ni zdravotni postizenych. ni=;tl+". lri :1ll. *msk*p*tmsn*ur. ffi. 11.03.201r @HR forum, autor

H h.ili. Diverzita, Diversity Management n zamilstnfvd ni zdravotni postizenych. ni=;tl+. lri :1ll. *msk*p*tmsn*ur. ffi. 11.03.201r @HR forum, autor lidske-zdroje.org - @HR forum - Diverzita, Diversity Management a zamdstn6vdni zdravotn6 postize... page 1 of 5 H h.ili *msk*p*tmsn*ur pr+l r*rev* j *f#r.k'tl'* 1.,. n*:r*j* S?:tr$r $sld$ 1s tifi{r $*#

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce Obec Líbeznice na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 14.09.2009 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami Charakteristika jednotlivých typů ubytovacích zařízení Charakteristiky jednotlivých typů mají za cíl přesněji definovat rozsah služeb pro jednotlivé typy ubytovacích zařízení. Charakteristika vychází z

Více

Organizační směrnice č. 8/2010

Organizační směrnice č. 8/2010 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 8/2010 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

CHALUPA U TŘÍ MEDVĚDŮ UBYTOVACÍ ŘÁD

CHALUPA U TŘÍ MEDVĚDŮ UBYTOVACÍ ŘÁD CHALUPA U TŘÍ MEDVĚDŮ UBYTOVACÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ V pensionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného dokladu o totožnosti.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

vana ci, RsctoNAlui naov necror'ru souorzruosn a: USC nosti: stdtni sprdva s piesnostl na dv6 desetinn6 mista) : 3.2.2015 9:32'.27

vana ci, RsctoNAlui naov necror'ru souorzruosn a: USC nosti: stdtni sprdva s piesnostl na dv6 desetinn6 mista) : 3.2.2015 9:32'.27 I vana ci, RsctoNAlui naov necror'ru souorzruosn 0039 86 a: USC nosti: stdtni sprdva s piesnostl na dv6 desetinn6 mista) : 3..05 9:3'.7 UCETNI OBDOBI poloikyr - eezr,le rvrrnufe BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA

Více

FM-250 Vampire ll. Letovf pifrudka. Vf robn i cislo: FM250V302012 lmatrikuladni znatka'. OK-RUL 96

FM-250 Vampire ll. Letovf pifrudka. Vf robn i cislo: FM250V302012 lmatrikuladni znatka'. OK-RUL 96 Flying Machines s.r.o.. Rasoiky 132, PS( 552-21, Czech Repub_lic tel.: +420 739 292 850, +421 903 524 900, ICO: 26013312. DIC: C226013312 i nfo@f tyi ng ma c h i nes. cz, www,f ly i ng ma ch i nes. cz

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

CEFR.TIFIK/AT. vydiv5. na rzlastnost vlrobkrr 6. CV - 13-644t2

CEFR.TIFIK/AT. vydiv5. na rzlastnost vlrobkrr 6. CV - 13-644t2 centrum STAVEBN1Ho rruzeruynsrvi a.s. pracovi5t6 zlin, K Gihetn6 304,764 32 zlin - Louky vydiv5 Zadateli: Slqska Fabryka Oken "KNS" ul. Mlodzie2owa 67b,44-300 Wodzislaw Slqski, Polska V,!robek: V'!robce:

Více

Znaleck'! pos udek E. 381 3-1 Ol 201 4 stanoveni

Znaleck'! pos udek E. 381 3-1 Ol 201 4 stanoveni Znaleck'! pos udek E. 381 3-1 Ol 201 4 stanoveni nemovitosti Dro 06el d6dick6ho iizeni Piedmdt ocendni: Rodinn\i dim e islo popisn6: 352 Na pozemku parc. d.: st.876 Pozemkyparc.6.: st.876,63 Frantisku

Více

konan6ho 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, ze zased6

konan6ho 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, ze zased6 Obec Zivanice Zastu pitelstvo obce Ziivanice ze zased6 konan6ho na 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich Zahijeni zased6ni Zaseddni Zastupitelstva obce

Více

FIRST TRANSPORT LINES

FIRST TRANSPORT LINES FRST TRANSPORT LNES VYROCN ZPRAVA ZAROK SPOLECNOST 2014 vynoerui zpnavn za ROK 2014 Spolednosti FTL - First Transport Lines a.s. Obsah: A. B. C. D. E. F. ZAkladni (daje o spolednosti ZprAva piedstavenstva

Více

VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE

VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE SIT Group SIT 840-843- SIGMA VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE 9.955.450 047 Zmny vyhrazeny Pouit Domc plynov spotebie: Kotle pro stedn vytpn, kombinovan kotle, prtokov ohvae vody, plynov topidla

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

Průmyslově vyráběná paliva

Průmyslově vyráběná paliva Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Krajskli' iiad Krelov6hradeck6ho kraie. Naseziadka (a I ) Hradec Krabve. t6490npn0r2/jj 8. 11. 2012. ROZHODNUTi. zrusuje

Krajskli' iiad Krelov6hradeck6ho kraie. Naseziadka (a I ) Hradec Krabve. t6490npn0r2/jj 8. 11. 2012. ROZHODNUTi. zrusuje Krajskli' iiad Krelov6hradeck6ho kraie VEREJNA VYHLASKA ViS dopisze dne VaSe znadka (e I ) izemniho pliinoviini a stavebniho iddu stavebniho i6du Naseziadka (a I ) Hradec Krabve t6490npn0r2/jj 8. 11. 2012

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., Ing. Kamil Klar, Ing. Martin Nanek, Ing. Věra Žídková

Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., Ing. Kamil Klar, Ing. Martin Nanek, Ing. Věra Žídková Analýza usmrcených osob při požárech Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., Ing. Kamil Klar, Ing. Martin Nanek, Ing. Věra Žídková Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40 700 30 Ostrava - Zábřeh

Více

PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE)

PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE) EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE) Ing. arch. Jaroslav Tachecí - studio JATA Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou

Více

B - Požární prevence. B1 - Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku?

B - Požární prevence. B1 - Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku? B - Požární prevence 1. Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku? 2. Proč mít doma hlásiče požáru? 3. Jaký hasicí přístroj na co použít? 4. Požár v domácnosti - otevřený oheň 5. Požár v domácnosti

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Přehled požárů na území Jihomoravského kraje za rok 2006

Přehled požárů na území Jihomoravského kraje za rok 2006 Přehled požárů na území Jihomoravského kraje za rok 2006 HZS Jihomoravského kraje - odbor prevence 2007 Zpracoval: kpt.ing.pavel Tinka Celkový přehled událostí a požárů 2002 2003 2004 2005 2006 ÚO HZS

Více

1.LEDNA 31.PROSINCE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 2011

1.LEDNA 31.PROSINCE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 2011 Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 211 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE STATISTICKÝ PŘEHLED UDÁLOSTÍ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA OBDOBÍ : 1.LEDNA

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 DF1101-Ex Cerberus Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 Pro venkovní i vnitřní použití Vyhodnocení pomocí trojice senzorů: - detekce

Více

9gh#:"""*u""""' 1 F:; ej."r,", rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000

9gh#:*u' 1 F:; ej.r,, rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000 ) ROP STiED I CEcflY SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE c. S/0053/RRSC/2013 1 F:; l..ft 01 ej."r,", rada reqionu soudri i i iri nosti Stiedni iechy :,. r-,r 9gh#:"""*u""""' ^'i^: 12000 Praha 2 l FT s d ; spojeni:

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Honeywell NOVÉ HLÁSIČE CO X-SERIES

Honeywell NOVÉ HLÁSIČE CO X-SERIES X-Series Obchodní prezentace NOVÉ HLÁSIČE CO X-SERIES Vážený zákazníku! Prosím, přečtěte si tento přehled o naší nové řadě hlásičů CO! věří, že otravě oxidem uhelnatým (CO) se lze vyhnout především tím,

Více

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin.

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.301 BUDOVY PRO

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více