BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů BONITA KLIENTA Bakalářská práce Autor: Sidorenko Tatiana Studijní obor: Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Praze dne 7/4/ Sidorenko Tatiana

3 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucímu této práce panu inţenýru Zbyňku Kalabisovi za jeho odborné konzultace a pomoc při zpracovávání této práce. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat své rodině za neustálou podporu a pomoc během mého studia.

4 Anotace práce v češtině Tato bakalářská práce se bude zaměřovat na problematiku hodnocení bonity různých typů klientů z pohledu úvěrující instituce. Práce se také věnuje přehledu základních úvěrových produktů a moţnostmi na jejich dosaţení jednotlivými klienty. Na tuto základní problematiku navazuje popis některých forem zajišťovacích instrumentů. Anotace práce v angličtině This bachelor thesis will be focused on the problematics of evaluation of the client's credibility from the bank's point of view. The thesis is also devoted to the survey of the basic credit products and the possibilities of its achievement for different types of clients. This problematics will be continued by the description of some collateral instruments.

5 Obsah ÚVOD A CÍL PRÁCE DEFINICE BONITY DEFINICE KLIENTA BANKY Základní segmentace klientů Identifikace klienta Fyzické osoby občané Fyzické osoby podnikatelé Právnické osoby ÚVĚROVÉ OBCHODY BANK Úvěry a jejich členění Provozní úvěr Investiční úvěr Hypoteční úvěr Spotřebitelský úvěr Úvěr z kreditní karty ÚVĚROVÝ PROCES Ţádost o poskytnutí úvěru Úvěrová smlouva Monitorování dodrţení podmínek úvěrové smlouvy ANALÝZA BONITY KLIENTA Analýza bonity klienta fyzické osoby Credit scoring Analýza bonity klienta právnické osoby Finanční a majetková struktura podniku Analýza celkového podnikatelského rizika Finanční analýza podniku Finanční poměrová analýza... 52

6 5.2.5 Analýza podnikatelského záměru Úvěrový rating Úvěrové registry Centrální registr úvěrů (CRÚ) Bankovní registr klientských informací (BRKI) Nebankovní registr klientských informací (NRKI) Registr Solus ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY SEZNAM TABULEK... 77

7 Úvod a cíl práce Smyslem této bakalářské práce je poskytnout komplexní a ucelený přehled na problematiku zkoumání bonity u jednotlivých typů klientů. Analýza bonity klienta je důleţitou součástí řízení úvěrového rizika, které je obecně definováno jako riziko, ţe dluţník nesplní svůj závazek vůči bance. Toto riziko je pro banku nejnebezpečnější. V rámci řízení a eliminace rizika nesplácení, banka při určení stupně rizikovosti úvěrového obchodu provádí hodnocení podkladů, předloţených klientem na základě předem určeného metodického postupu. Daný postup představuje hodnocení jednotlivých oblastí informací (neobecné, finanční a nefinanční) systémem přidělení bodů. Celkový počet dosaţených bodů charakterizuje bonitu klienta. Základním metodickým postupům hodnocení je věnovaná 5. kapitola této práce. Předkládaná práce obsahuje 6 samostatných kapitol. V první kapitole mým cílem bylo podrobně definovat pojem bonity klienta a vysvětlit její význam z hlediska úvěrující banky. Druhá kapitola definuje klienta banky a také se věnuje otázce segmentace klientů. Ve třetí části své bakalářské práce jsem se snaţila poskytnout přehled o základních úvěrových produktech z hlediska jejich splatnosti, dostupnosti, způsobů čerpání a úročení. Také je tam informace o bankou poţadovaných podkladech pro jednotlivý úvěrový produkt. Cílem čtvrté kapitoly bylo popsat průběh úvěrového procesu od podání ţádosti o úvěr aţ po ukončení úvěrového vztahu. Pátou kapitolu povaţuji za tématické jádro své práce. Tato kapitola je rozdělená na tři části. První část se zabývá analýzou bonity klienta fyzické osoby, druhá část analýzou bonity právnické osoby, třetí část je věnovaná úvěrovým registrům jako nástrojů pro posuzování bonity a rizika nesplácení úvěrového produktu. Šestá kapitola má za cíl stručně seznámit čtenáře se základními formami zajištění úvěrů. Přála bych si, aby tato práce byla uţitečná pro ty, kteří chtějí dále pokračovat ve studiu problematiky hodnocení bonity klienta. 7

8 1 Definice bonity Neţ se pustíme do problematiky hodnocení bonity klienta u jednotlivých druhů úvěrových obchodů, je potřeba si uvědomit, co to je vlastně bonita klienta a proč ji banky tak důkladně zjišťují. Skoro kaţdý z nás alespoň jednou za ţivot uvaţoval o úvěru od banky nebo jiného peněţního ústavu. Pro mladé lidi je pořád aktuální problém financování bydlení, a to znamená, ţe jednou se obrátí na banku s ţádostí o úvěr. I přesto, ţe banky pouţívají rozšířenou reklamní kampaň a lákají klienty na sliby o jednoduchém získání úvěru, ne kaţdý ţadatel ho tak snadno dostane. Banka poskytne prostředky jen tomu klientovi, který prokáţe dostačující bonitu, neboli přesvědčí banku, ţe jeho současné a budoucí finanční zdraví mu dovolí dostát veškerým svým závazkům vůči bance. Jednoduše, bonitu klienta můţeme definovat jako schopnost řádně splácet úvěr. Sledování rizika bonity dluţníka má pro banku největší význam, protoţe špatné řízení tohoto rizika můţe ve značné míře ohrozit likviditu a rentabilitu banky. Proto je pro banku důleţité přijmout taková opatření, aby minimalizovala riziko nesplácení úvěru. K takovým opatřením patří komplexní hodnocení bonity klienta. Při zkoumání ţádosti o úvěr banky pouţívají různé způsoby a kritéria hodnocení. Některé banky mají vlastní vnitřní ratingové systémy, které zařazují klienty do různých kategorií a umoţňují tak vyhodnotit bonitu klienta. Postup bank při posouzení úvěruschopnosti se zásadně liší podle toho, jestli klientem je subjekt podnikatelský nebo nepodnikatelský. U nepodnikatele v podstatě postačuje rozbor, zda jeho příjmy, plynoucí ze všech zdrojů, které má k dispozici, jsou postačující na úhradu všech jeho výdajů včetně budoucích výdajů spojených s přijetím nového úvěru. 1 Analýza úvěruschopnosti dluţníka právnické osoby vyţaduje komplexní a podrobné posouzení jeho finanční a majetkové struktury, podnikatelského záměru a kvality zajištění. 1 František Pavelka, Dagmar Bardová, Radka Opltová. Úvěrové obchody, Bankovní institut vysoká škola, a.s., 2002, ISBN

9 V následujících kapitolách si podrobně vysvětlíme postup bank při zkoumání bonity jednotlivých skupin klientů. 9

10 2 Definice klienta banky Klientem je kaţdý subjekt, o kterém existuje v bance informace, kterou klient poskytl dobrovolně na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Banka je na základě zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, povinná identifikovat všechny klienty pomocí dokladů o jejich právní subjektivitě. Identifikovat je nutné i takovou osobu, která není vlastníkem účtu nebo která nevyuţívá jinou sluţbu a ani není uvedena na tzv. podpisových vzorech k účtům stávajícího klienta banky, ale která ţádá o provedení transakce ve výši vyţadované platným právním řádem (např. vkládá hotovost na účet klienta banky, poţaduje směnárenské operace atd.). 2 2 Kolektiv autorů. Bankovnictví, Bankovní institut vysoká škola, a.s., 2006, ISBN

11 2.1 Základní segmentace klientů Segmentace klientů je jedna z nejdůleţitějších bankovních činností. Tato činnost zahrnuje vytváření určitých kritérií a rozdělování klientů do jednotlivých skupin podle těch vlastních kritérií. Segmentace je důleţitá z toho důvodu, aby banka mohla správně volit své chování a postupy vůči jednotlivým skupinám klientů, a také, aby byla schopná správně odhadnout komu a jaké bankovní produkty a sluţby bude úspěšně nabízet. Kritéria rozčlenění bankovních klientů mohou být nejrůznější. Podíváme se na základní segmentaci klientů: fyzické osoby občané, fyzické osoby podnikatelé, právnické osoby, jejichţ hlavními typy jsou obchodní společnosti, druţstva, státní podniky apod., nepodnikatelské subjekty typu právnických osob. Fyzická osoba je forma právní subjektivity. Způsobilost k právům a povinnostem získává fyzická osoba narozením. Fyzická osoba podnikatel je tuzemec podnikající jako: osoba zapsaná v obchodním rejstříku, na základě ţivnostenského oprávnění, na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění dle zvláštních předpisů, fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu a zapsaná do evidence dle zvláštních předpisů. Podle občanského zákoníku právnickými osobami jsou a) sdruţení fyzických nebo právnických osob, b) účelová sdruţení majetku, c) jednotky územní samosprávy, d) jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon. Právnické osoby nabývají právní subjektivitu ode dne jejich zápisu do obchodního nebo do jiného zákonem určeného rejstříku. 11

12 2.2 Identifikace klienta Banka je povinná identifikovat svého klienta. Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ukládá bankám povinnost identifikovat vkladatele při vedení jeho účtu nebo jiné formě přijetí jeho vkladu a identifikační údaje vést ve své evidenci. Podle tohoto zákona identifikačními údaji jsou: u fyzických osob: jméno, příjmení, adresa, datum narození nebo rodné číslo, popřípadě identifikační číslo. u právnických osob: obchodní firma nebo název právnické společnosti, její sídlo, u tuzemských právnických osob také identifikační číslo Tyto identifikační údaje jsou nutné pro potřeby pojištění vkladů, které je regulováno zákonem č. 21/1992 o bankách. Vedle výše zmíněného zákona o bankách v České republice od 1. září 2008 platí zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu, který stanoví povinnosti bankám identifikovat svoje klienty před uskutečněním jakéhokoli obchodu, pokud převyšuje částku 1.000,- euro (s dále uvedenými výjimkami). Bez ohledu na tento limit identifikuje kaţdá banka svého klienta vţdy, pokud se jedná o: podezřelý obchod, vznik obchodního vztahu, uzavření smlouvy o účtu, vkladu na vkladní kníţce nebo na vkladním listu nebo o sjednání jiné formy vkladu, uzavření smlouvy o nájmu bezpečnostní schránky, výplatu zůstatku zrušeného vkladu z vkladní kníţky na doručitele. 12

13 Výše zmíněný zákon stanoví následující rozsah údajů, kterými jsou banky povinné identifikovat svoje klienty: u fyzických osob: identifikační údaje z průkazu totoţnosti (pokud jsou v něm uvedeny) druh a číslo průkazu totoţnosti, stát, popř. orgán, který jej vydal doba platnosti průkazu totoţnosti Současně banka musí ověřit shodu podoby s vyobrazením v průkazu totoţnosti. u právnických osob: identifikační údaje z dokladu o existenci právnické osoby a v rozsahu podle výše uvedené odráţky provede identifikaci fyzické osoby, která jedná jejím jménem v daném obchodu; je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo skutečným majitelem této právnické osoby jiná právnická osoba, banka musí zaznamenat i její identifikační údaje. Je vidět, ţe oba zákony vyţadují od bank jiný rozsah údajů pro identifikaci svých klientů. Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nařizuje bankám povinnost identifikace klienta podrobněji neţ zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, který se ovšem povaţuje za základní normu. 13

14 2.3 Fyzické osoby občané Fyzická osoba nepodnikatel je osoba, jejíţ příjmy neplynou z podnikatelské činnosti. Hlavními nepodnikatelskými příjmy jsou příjmy ze závislé činnosti, důchody, úroky z vkladu apod. Hlavním identifikačním údajem fyzické osoby občana je příslušný doklad totoţnosti (občanský průkaz, pas) Fyzické osoby podnikatelé Fyzická osoba podnikatel je osoba, jejíţ příjmy plynou z podnikání. Svoji existenci fyzická osoba podnikatel prokazuje příslušným dokladem totoţnosti, který osobně předloţí pracovníku banky. Navíc musí doloţit oprávnění k podnikání vydané příslušným úřadem. Podle českého právního řádu podnikatelem je: osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence obecního úřadu. 3 V případě, ţe fyzická osoba vystupuje pod svou firmou na úvěrových smlouvách se uvádí: název firmy tak, jak je zapsaná v obchodním rejstříku, místo podnikání a IČO. Pokud jde o fyzickou osobu, která není zaregistrovaná v obchodním rejstříku, se jako identifikace uvádí jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště. 3 František Pavelka, Dagmar Bardová, Radka Opltová. Úvěrové obchody, Bankovní institut vysoká škola, a.s., 2002, ISBN

15 Prokázání morální zachovalosti zahrnuje interní účetní výpisy, v určitých případech banka můţe poţádat o výpis z rejstříku trestů. Kromě toho, banka ověří, zda firma není v konkurzním řízení atd. Způsobilost vstupovat do závazků u fyzické osoby podnikatele se prokazuje stejným způsobem jako u fyzické osoby nepodnikatele, ale podnikající osoba je povinná navíc doloţit platné dokumenty, které definují a povolují jeho obchodní činnost Právnické osoby Existence, subjektivita a způsobilost vstupovat do závazků právnických osob se prokazuje listinami, dokládajícími jejich zápis do rejstříku, do kterého se zapisují. 4 Podle českého právního řádu právnické osoby jsou: společnosti, které jsou zapsané v obchodním rejstříku (společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost), účelová sdruţení majetku, sdruţení právnických osob, politická hnutí a strany, jednotky územní samosprávy, odbory a zájmová sdruţení, občanská sdruţení upravená v zákoně č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů. 4 František Pavelka, Dagmar Bardová, Radka Opltová. Úvěrové obchody, Bankovní institut vysoká škola, a.s., 2002, ISBN

16 Při zavírání jakékoli smlouvy bude banka od podnikatelských subjektů vyţadovat jeden z následujících dokladů. Níţe je uveden přehled o příslušných dokladech o právní způsobilosti nejčastějších typů klientů. Typ podnikatele Doklad o právní subjektivitě Obchodní společnost (např. Akciová společnost) Výpis z obchodního rejstříku Fyzická osoba podnikatel Výpis z obchodního rejstříku, Ţivnostenský list, Osvědčení, které nahrazuje Ţivnostenský list, Koncesní listina Auditor Vysvědčení komory auditorů ČR Soudní exekutoři Jmenovací dekret Ministerstva spravedlnosti ČR Lékaři Osvědčení příslušné lékařské komory ( např. České stomatologické komory nebo komory veterinárních lékařů) Autorizovaní architekti, autorizovaní inţenýři Ţivnostenské oprávnění nebo osvědčení o autorizaci, které vydala Česká komora architektů nebo Česká komora autorizovaných inţenýrů a techniků činných ve výstavbě Podnikatel provozující nestátní zdravotní zařízení Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení, které vydal příslušný krajský úřad, magistrátní úřad nebo Ministerstvo zdravotnictví ČR a Osvědčení příslušné lékařské komory Zprostředkovatele zaměstnání Rozhodnutí, které vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR k výkonu zprostředkování zaměstnání za úhradu pro české občany na území České republiky 16

17 Církevní školy Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR o zařazení do sítě škol nebo rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o zařazení do sítě škol pro soukromé střední školy a zřizovací listina a jmenovací dekret ředitele školy Nadace a nadační fondy Výpis z nadačního rejstříku vedeného u rejstříkového soudu Příspěvkové organizace Zřizovací listina Společenství vlastníků (bytových) jednotek Výpis z rejstříku společenství vlastníků jednotek 17

18 3 Úvěrové obchody bank Úvěrové produkty bank představují u univerzálních bank obvykle podstatnou část aktiv. Z toho vyplývá význam těchto produktů pro výnosy banky, na druhé straně ovšem i význam úvěrových produktů je zcela zásadní i z hlediska rizik banky. 5 Bankovní úvěr můţeme definovat jako časově omezené, úplatné přenechání peněz obchodní bankou jejím klientům k volnému nebo smluvně vázanému pouţití. 6 Základem úvěrového vztahu mezi klientem a bankou je úvěrová smlouva. Pokud příslušný výbor banky schválí ţádost klienta o úvěr, nabídne mu k podepsání úvěrovou smlouvu. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, stanovuje náleţitosti úvěrové smlouvy, ke kterým patří: identifikace všech smluvních stran, částka a měna úvěru, úroková sazba plus marţe, poplatky spojené s poskytováním a zpracováním úvěru, účel úvěru, forma zajištění (pokud ho banka vyţaduje), úrokové období, číslo úvěrového účtu, eventuální sankční podmínky, forma financování a čerpání úvěru. Úvěrová smlouva musí mít vţdy písemnou formu. Součástí úvěrové smlouvy jsou další dokumenty a přílohy. Zpravidla to jsou: všeobecné obchodní podmínky banky, sazebník cen a odměn a doklady vztahující se k úvěrovým zárukám. 3.1 Úvěry a jejich členění Úvěry, které je dnes schopna poskytovat moderní obchodní banka se mezi sebou mohou výrazně odlišovat. V bankovní praxi jsou různé typy úvěrů obvykle zařazeny do jednotlivých skupin, coţ pomáhá bankám při stanovení podmínek jejich poskytování a čerpání, a také při stanovení poţadavků banky na bonitu ţadatele. Jinými slovy, rozdělení 5 Petr Dvořák. Bankovnictví pro bankéře a klienty, Linde, 2005, ISBN X 6 Kolektiv autorů. Bankovnictví, Bankovní institut vysoká škola, a.s., 2006, ISBN

19 úvěrů do jednotlivých skupin umoţňuje bankám lépe ohodnotit řadu specifik těchto úvěrů a správně ocenit rizika, která jsou s nimi spojena. Úvěry se mohou členit podle různých hledisek. Podíváme se na základní strukturu členění úvěrů. Nejčastěji se člení podle: Účelu Provozní úvěr Investiční úvěr Hypoteční úvěr Hypoteční úvěry pak lze rozdělit na účelové a neúčelové (americká hypotéka) Spotřební úvěr Úvěr z kreditní karty Doby splatnosti (časové hledisko) Krátkodobý (do 1 roku) Střednědobý (od 1 roku do 5 let) Dlouhodobý (nad 5 lety) Zajištění úvěru Krytý (podle druhu zajištění lze dále dělit na krytý osobním zajištěním nebo krytý reálným zajištěním) Nekrytý Měny V domácí měně V cizí měně Odvětví, kde působí příjemce úvěru Vnitřní obchod Zahraniční obchod 19

20 Zemědělství Průmysl Stavebnictví Zdravotnictví Počítačové technologie atd. Metody úvěrování Jednorázové poskytnutí Kontokorentní Revolvingový Právního postavení příjemce úvěru Soukromá fyzická osoba a domácnost Podnikatelský subjekt Veřejné instituce Ukázali jsme si základní členění úvěrových obchodů. Avšak v bankovnictví existují ještě jiné způsoby dělení úvěrů. Pokud si jako základní hledisko členění vezmeme hledisko postavení prostředků, můţeme pak členit úvěry na zboţní a peněţní. Je jasné, ţe v moderní bankovní praxi absolutně převaţuje peněţní forma úvěrování. Často se můţeme setkat s rozdělením úvěrů podle hlediska dluţníka. Tady můţeme rozlišovat úvěry mezibankovní, které slouţí k vyrovnání likvidity jednotlivých bank, úvěry veřejné, které obchodní banky poskytují státu, komunální úvěry obcím, komerční a nekomerční úvěry atd. Ve své bakalářské práci bych se chtěla zaměřit na podrobnější rozbor některých nejrozšířenějších typů úvěrů, které nabízejí obchodní banky. Především nás budou zajímat charakteristické rysy jednotlivých úvěrů, způsoby jejich poskytování a čerpání a poţadavky bank na bonitu ţadatele. 20

21 3.2 Provozní úvěr Mezi klasické provozní úvěry patří úvěry na zásoby, úvěry na pohledávky a úvěry na náklady. Všechny tyto úvěry patří ke skupině krátkodobých úvěrů, doba splatnosti většinou nepřesahuje jeden rok. Výše provozních úvěrů si kaţdá banka stanoví individuálně na základě podnikatelského záměru ţadatele, jeho finanční situace a poskytovaného zajištění. Úvěr na zásoby je úvěr na financování výrobních zásob, surovin a energií určených ke spotřebě ve výrobě nebo při poskytování sluţeb. Úvěr můţe být také poskytnut na financování drţení nezbytné zásoby hotových výrobků určených k prodeji. 7 Pouţití zásob jako zajišťovacího prostředku u tohoto typu úvěru není moţné, protoţe podnik pochopitelně nemůţe dát své zásoby, které jsou nutné na výrobu a podnikání do bankovního trezoru. Obvykle je úvěr zajištěn směnkami nebo jinými cennými papíry. Banky také mohou jako zajištění úvěrů provést ocenění zásob vlastním expertem a stanovit maximální výše, do které je moţné úvěr poskytnout. Úvěr na pohledávky představuje úvěr na pohledávky za odběrateli, na pohledávky za jiţ prodané zboţí nebo za poskytnuté sluţby. 8 Úvěr na pohledávky můţeme rozdělit na: úvěry na pohledávky do lhůty splatnosti, úvěry na pohledávky po lhůtně splatnosti. Úvěrovou výpomoci jsou úvěry na pohledávky po lhůtě splatnosti. Zajišťovacím prostředkem úvěrů je cese nebo postoupení pohledávek bance. To znamená, ţe banka na základě písemné smlouvy přebírá pohledávky a všechna práva a povinnosti s těmito pohledávkami spojené včetně příslušenství (úroky, poplatky atd.). Hlavní dluţník je povinen neprodleně oznámit odběrateli, ţe postoupil své pohledávky bance. Pokud mu 7 František Pavelka, Dagmar Bardová, Radka Opltová. Úvěrové obchody, Bankovní institut vysoká škola, a.s., 2002, ISBN Zbyněk Kalabis. Bankovní sluţby v praxi, Computer Press, a.s., 2005, ISBN

22 původní věřitel neoznámí postoupení pohledávky, dluţník bez následků můţe plnit své povinnosti vůči původnímu věřiteli. Úvěr na náklady představuje úvěr oběhového typu, který se pouţívá k financování nákladů, spojených se sezónními změnami v cenách surovin nebo energií, jeţ jsou nezbytné k výrobě zboţí a sluţeb promítajících se do nákladů. 9 Je to tak zvaný úvěr za účelem překlenutí přechodného nedostatku finančních prostředků. Splacení probíhá v dohodnutých termínech s bankou. Jde o krátkodobý úvěr, doba splatnosti se obvykle pohybuje od 3 měsíců do 1 roka. Podnikatelé povaţují provozní úvěry jako velmi atraktivní a relativně dostupný způsob financování svých oběţných potřeb. Jednoznačnou výhodou těchto úvěrů je to, ţe banky řeší provozní úvěry individuálně v souladu s potřebou ţadatele, podle časového hlediska, výše poskytnuté částky, bonity klienta atd. Individuálně se stanovuje i úroková sazba, coţ je pohodlné pro podnikatele a také pro banku, která ji prostřednictvím úrokové sazby můţe ovlivňovat a regulovat míru rizika, spojeného s úvěrem. Ještě předtím, neţ banka přistoupí ke zpracování ţádosti o provozní úvěr, ověří, zda ţadatel splňuje následující základní podmínky pro poskytnutí úvěru: ţadatel podle příslušných právních předpisů můţe byt příjemcem úvěrů, firma se nenachází v konkurzním řízení či likvidaci, právní forma ţadatele o úvěr je fyzická osoba podnikatel, právnická osoba nebo svobodné povolání, podnik má na území České republiky daňovou povinnost, podnik nemá závazky po splatnosti vůči finančním úřadům nebo správě sociálního zabezpečení. Některé banky jako nutnou podmínku stanovují i výši ročního obratu, která se můţe výrazně lišit u jednotlivých bank. Spolu se ţádosti o úvěr většina bank na českém trhu vyţaduje následující dokumenty: 9 František Pavelka, Dagmar Bardová, Radka Opltová. Úvěrové obchody, Bankovní institut vysoká škola, a.s., 2002, ISBN

23 doklad opravňující k podnikání (ţivnostenský list, výpis z trestního rejstříku), platný doklad totoţnosti osoby jednající za právnickou osobu, účetní dokumentace (výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow, příloha k účetní uzávěrce), daňové přiznání. Jednotlivé banky mohou poţadovat další podklady individuálně podle typu klienta, jeho bonity a poţadovaného zajištění. Velmi často banky při komplexním zkoumání bonity klienta důkladně rozebírají jeho podnikatelský záměr a finanční plán na dobu úvěrové angaţovanosti. Následující kapitoly mé bakalářské práce budou věnovány podrobnějšímu vysvětlení jednotlivých podkladů, kterými se banka zabývá při posuzování finančního zdraví klienta. 3.3 Investiční úvěr Podnik, který chce úspěšně fungovat, zvyšovat svůj podíl na trhu a dlouhodobě se na tom trhu udrţet by se měl snaţit stále zlepšovat kvalitu svých produktů či sluţeb. To znamená, ţe dřív nebo později bude muset investovat do prostředků, které mu umoţní další rozvoj. Zpravidla se investice financují pomocí cizích zdrojů, které jsou levnější neţ vlastní kapitál podniku. Jednou z moţností takového financování je investiční úvěr. Investiční úvěr představuje účelovou půjčku právnické osobě na pořízení nebo renovaci nějakého dlouhodobého aktiva. Jedná se například o pořízení komerčních a administrativních budov, nákupu drahého zařízení, strojů či technologií, rekonstrukci a modernizaci majetku. Klasický investiční úvěr je dlouhodobý, jeho splatnost můţe přesahovat 10 let. 23

24 Vzhledem k tomu, ţe narůstá tendence individuálního přístupu bank k podnikatelské klientele, takové charakteristiky jako způsob čerpání, ceny, výše, forma zajištění investičního úvěru a další podmínky poskytování se nastavují na základě individuálního posouzení jednotlivých ţadatelů. Čerpání úvěru můţe být bud' jednorázové nebo probíhat postupně podle dohody banky s klientem. Splácení investičního úvěru zpravidla probíhá tak, ţe se banka dohodne s příjemcem úvěru na splátkovém kalendáři, kde stanoví termíny a výše jednotlivých splátek. Takový splátkový plán je pohodlný pro banku jednak z důvodu řízení likvidity a také umoţňuje bance efektivněji monitorovat riziko nesplácení úvěru a včas zareagovat na případné problémy s úhradou tohoto úvěru ze strany klienta. Výše investičního úvěru se odvíjí od záměru ţadatele, tzn. na co ten úvěr bude pouţit, kvality zajištění a celkové bonity klienta. Banky prakticky vţdy poţadují co nejvíc kvalitní zajištění investičního úvěru. Jako zajištění banky akceptují zástavu nemovitosti ve vlastnictví toho podniku, který o úvěr ţádá, postup pohledávek, přitom banka důkladně zkoumá kvalitu a vymahatelnost těch pohledávek, zástavu termínovaných vkladů či cenných papíru ve prospěch úvěrující banky, bianko směnku, která se pouţívá jako zajišťovací směnka, ale na rozdíl od klasické směnky neobsahuje všechny zákonem poţadované náleţitosti. Bianko směnka má některé části nevyplněné. Její realizace probíhá tak, ţe majitel a výstavce směnky uzavřou písemnou dohodu o vyplňovacím směnečném právu. Tato dohoda přesně vymezuje za jakých podmínek je majitel směnky oprávněn ji vyplnit a následně uplatnit. Jako jeden z nejkvalitnějších zajišťovacích prostředků banky povaţují bankovní záruku jiné banky. Investiční úvěry můţeme rozdělit na 3 základní skupiny podle účelu jejich poskytnutí: Investiční úvěr na nákup. Peněţní prostředky jsou poskytované na nákup investičního celku. Převládá jednorázové poskytování úvěru. Banka přísně kontroluje účel poskytnutí. 24

25 Investiční úvěr na konstrukci a modernizaci. Tento úvěr je zajištěn aktivem, který má byt rekonstruován či modernizován. Tato forma zajištění můţe být komplikovaná tím, ţe hodnota zajišťovacího aktiva se v průběhu modernizace můţe měnit. Investiční úvěry na výstavbu. Zajištění těchto úvěrů je velice komplikované z hlediska banky. To souvisí s tím, ţe investiční majetek dluţníka ještě neexistuje a teprve bude vznikat. V takových situacích úvěrující banka zpravidla poţaduje jiné věcné nebo finanční krytí. Ke skupině investičních úvěru lze dále zařadit úvěry konsorciální a syndikátní, které se pouţívají při poţadavcích klientů na objemově velké financování. Konsorciální úvěr je úvěr poskytnutý na základě úvěrové dohody mezi vypůjčovatelem a skupinou bank (konsorciem). Konsorcium bank je vytvořeno na základě smlouvy o sdruţení. Banka, která byla zvolená do čela konsorcia, zastupuje ostatní banky. Syndikát je pevnější propojení skupiny zainteresované skupiny bank. Často jde o propojení zaloţené na vzájemných kapitálových účastech. 10 Podnik, který poţádá banku o financování jeho investičního záměru by měl být připraven na to, ţe úvěrující ústav bude důkladně zkoumat základní údaje o společnosti a poţádá o předloţení určité dokumentace za účelem zkoumání finančního zdraví podniku a jeho současné a budoucí schopnosti dostat svým závazkům vůči bance. K dokumentaci, která bude pravděpodobně zajímat banku patří: doklady prokazující právní subjektivitu ţadatele o úvěr, informace o předmětu financování, účetní závěrky, daňová přiznání, podnikatelský záměr, finanční plán, potvrzení o bezdluţnosti vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně, 10 Zbyněk Kalabis. Bankovní sluţby v praxi, Computer Press, a.s., 2005, ISBN

26 materiály týkající se zajištění úvěru, případné bankovní reference na společnost či její vlastníky. 3.4 Hypoteční úvěr Hypoteční úvěr je dlouhodobý úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Za hypoteční úvěr lze ručit financovanou nemovitostí nebo jinou nemovitostí v osobním vlastnictví. Banky také často akceptují ručení i více nemovitostmi najednou. Úvěr je zpravidla účelový a slouţí k financování bydlení. V bankovní praxi se můţeme setkat se dvěma typy hypotečních úvěrů: hypoteční úvěry na bydlení a hypoteční úvěry na podnikání. První slouţí fyzickým osobám - občanům, druhé jsou určeny podnikatelským osobám. Podnikatelé si mohou zvolit hypotéku jako alternativu k investičnímu úvěru, který je zpravidla draţší, neţ hypotéka, a to tím, ţe banky si mohou dovolit nabídnout niţší úrokovou sazbu firemním klientům díky kvalitnímu zajištění. Pro hypoteční úvěry je charakteristická dlouhá doba splatnosti 20, 30 i více let. Některé banky na českém hypotečním trhu v poslední době nabízejí hypotéky s dobou splatnosti 40 let. Delší doba splatnosti sniţuje měsíční splátku úvěru, avšak platí, ţe čím déle budeme splácet hypotéku, tím draţší bude konečná částka, kterou bance zaplatíme. Čerpání úvěru můţe probíhat jak jednorázově převodem na účet, tak i postupně nebo pokud účelem hypotečního úvěru je výstavba či rekonstrukce nemovitosti banky často preferují předkládání faktur za sluţby a jejich následné proplácení bankou přímo dodavatelům těchto sluţeb. Splácení hypotéky obvykle probíhá anuitním způsobem, to znamená, ţe pravidelná měsíční částka je konstantní a zahrnuje jistinu a úroky. Existují však i jiné způsoby splácení: progresivní a degresivní. Progresivní způsob splácení předpokládá, ţe 26

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Ţádost o předhypoteční úvěr

Ţádost o předhypoteční úvěr Číslo ţádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŢÁDOST 1. Základní údaje o ţadateli spoluţadateli ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozenýá Rodné číslo Datum narození Ţádost o předhypoteční úvěr Ţadatel Spoluţadatel

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Žádost o hypoteční úvěr

Žádost o hypoteční úvěr Číslo žádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŽÁDOST 1. Základní údaje o žadateli/ spolužadateli/ ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozený/á Rodné číslo Datum narození Žádost o hypoteční úvěr Žadatel Spolužadatel

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_114 Druhy úvěrů Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 01/2013 Ročník:

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 75004402 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Naše organizace pokračuje ve své činnosti

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel./fax: 572/555 325, 572/553 133 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /.... Číslo

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2 registrační číslo žádosti Žádost o poskytnutí a čestné prohlášení 2 úvěru příslibu úvěru spotřebitelského překlenovacího hypotečního předhypotečního hypotečního referenční číslo žádosti 1 podána na pobočce

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby movitostí pro fyzické osoby Údaje o novém klientovi: Přebírající klient Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vyuţití cizích zdrojů při financování potřeb domácností

Vyuţití cizích zdrojů při financování potřeb domácností Bankovní institut vysoká škola Praha Vyuţití cizích zdrojů při financování potřeb domácností Bakalářská práce Martina Šlajerová Duben 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015)

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 00635758 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Liboš Účetní jednotka

Více

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71010238 Název: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod A.1. Informace

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK FONDU

POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK FONDU Příloha č. 5 : POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK FONDU 1 ÚVOD Zajištění pohledávek se týká pouze těch ţadatelů, kteří poţadují poskytnutí půjčky ze SFŢP. Způsob zajištění půjčky je vhodné předem projednat

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty)

Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty) Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty) Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Jurčík Finance Vedoucí

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bakalářská práce Autor: Michaela Léblová,

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Podnikatelské úvěry a úvěrový proces

Podnikatelské úvěry a úvěrový proces Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Podnikatelské úvěry a úvěrový proces Bakalářská práce Autor: Jiřina Frančíková, DiS. Bankovnictví, Bankovní management Vedoucí práce: Ing.

Více

Žádost o odstoupení (vyvázání) klienta od úvěru

Žádost o odstoupení (vyvázání) klienta od úvěru Údaje o odstupujícím Klientovi: Odstupující Klient Klient 1 Klient 2 Klient 3 Titul: Jméno: Příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště:

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více