22kg PRO 33kg 40kg 55kg 80kg 100kg 120kg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "22kg PRO 33kg 40kg 55kg 80kg 100kg 120kg"

Transkript

1 PRŮMYSLOVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 22kg PRO 33kg 40kg 55kg 80kg 100kg 120kg PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE E Datum vydání:

2

3 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH 1. OBSAH VÝSTRAHY A ŠTÍTKY POKYNY PRO ÚDRŽBU, SEŘÍZENÍ A BEZPEČNOST OSOB SYMBOLY NA STROJI (V ZÁVISLOSTI NA MODELU STROJE) PROVOZNÍ INSTRUKCE PŘED PRANÍM OTEVŘENÍ DVEŘÍ BUBNU NAPLNĚNÍ STROJE PRÁDLEM ZAVŘENÍ DVEŘÍ BUBNU VÝBĚR PROGRAMU PŘEHLED PRACÍCH PROGRAMŮ PŘIDÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ SPUŠTĚNÍ STROJE KONEC PRACÍHO CYKLU JAK OTEVŘÍT DVEŘE PŘI ZÁVADĚ POSTUP PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH _E_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1

4 2. VÝSTRAHY A ŠTÍTKY PRO MINIMALIZACI NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ OSOB NEBO ŠKODĚ NA MAJETKU, PROSÍM ČTĚTE A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE: Tato verze manuálu je překlad originální anglické verze. Bez originální verze nejsou tyto instrukce kompletní (neplatí pro českou verzi). Před instalací, provozem a údržbou stroje si důkladně prostudujte kompletní instrukce, tj. tento Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje, Programovací manuál a Katalog náhradních dílů. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů nejsou standardně dodávány se strojem. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů si vyžádejte u dodavatele / výrobce. Postupujte podle instrukcí uvedených v manuálech a mějte je na vhodném místě u stroje pro pozdější použití. Prací stroj s odstřeďováním je určen pouze pro praní tkanin, jakékoliv jiné předměty mohou stroj poškodit nebo způsobit zranění. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za poškození tkaniny způsobené nevhodným pracím způsobem. Vždy dodržujte instrukce a/nebo výstrahy uvedené na tkaninách, prací nebo čistící prostředky stanovené výrobcem. Pokud je stroj používán pro jiné technologie, dodržujte instrukce a výstrahy, aby jste předešli zranění osob. Udržujte povrch a okolí stroje čisté a bez hořlavých materiálů. Nevkládejte do pracího stroje tkaniny, které jsou ošetřovány vznětlivými prostředky. Takovéto tkaniny musí být nejdříve prány ručně a vysušeny. Prádelenské pomůcky, rozpouštědla pro suché čištění a dezinfikující prostředky skladujte mimo dosah dětí, nejlépe v uzamčeném prostoru. Nemanipulujte zbytečně s ovládáním stroje a dbejte bezpečnostních předpisů a výstrah. Neodstraňujte výstražné symboly ze stroje. Dodržujte pokyny štítků a symbolů, aby jste předešli poranění osob. Neotvírejte víko násypky po spuštění stroje. Vytékání nebo stříkání nebezpečné tekutiny může způsobit vážné opařeniny a popáleniny. Použití hypochloridu způsobuje korozi, která může za určitých okolností způsobit poruchu součástek. Záruka na stroj nemůže být uznána v případě vzniku koroze působením chlóru a jeho sloučenin. Neprovozujte stroj s porouchanými, chybějícími díly a nebo s odstraněnými kryty. Stroj nesmí být spuštěn, pokud nebudou kryty správně upevněny na svých místech. Stroj nesmí být používán v prostředí, které může vytvořit explozivní atmosféru uvnitř stroje. Zjistíte-li, že někde ve stroji uniká pára, uzavřete hlavní přívod páry a přivolejte údržbáře. Za určitých podmínek může dojít v systému pro teplou vodu, který nebyl dva nebo více týdnů používán, ke vzniku vodíku. Vodík je výbušný. Jestliže nebyl teplovodní systém po tuto dobu používán, otevřete před použitím stroje všechny vodní ventily pro teplou vodu a nechejte vodu pár minut vytékat. Tím se uvolní veškerý nahromaděný vodík. Protože je to hořlavý plyn, nekuřte nebo nepoužívejte po tuto dobu otevřený oheň. V případě nebezpečí vypněte hlavní vypínač nebo jiné nouzové odpojovací zařízení. Na konci každého provozního dne uzavřete hlavní přívod vody. Servisní zásahy stroje může provádět pouze kvalifikovaná servisní osoba. Dodržujte všechna platná a základní bezpečnostní opatření a zákony. Je zřejmé, že není možné v tomto manuálu uvést všechna možná rizika. Je na uživateli, aby postupoval co nejopatrněji. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v manuálu bez předběžného upozornění. Pokud by nastal problém, kontaktujte vašeho dealera. Norma IEC335 je používána pro stroje s čistým upotřebitelným objemem bubnu v rozmezí od 60 do150 l. Norma EN je používána pro stroje s čistým upotřebitelným objemem bubnu nad 150 l.! VÝSTRAHA! POKUD JE STROJ OBSLUHOVÁN POMOCÍ MINCÍ, ŽETONŮ NEBO PODOBNÝM SAMOOBSLUŽNÝM ZPŮSOBEM, MUSÍ MAJITEL-PROVOZOVATEL ZAJISTIT DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ ZAŘÍZENÍ PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ. TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO TAK, ABY BYLO PRO UŽIVATELE LEHCE A BEZPEČNĚ DOSTUPNÉ. TOTO ZAŘÍZENÍ PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ ZAJISTÍ, ABY ALESPOŇ ŘÍDICÍ OKRUH STROJE BYL PŘERUŠEN. 2 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _E_DATUM_VYDANI_ DOC

5 ! VÝSTRAHA! NEDOTÝKEJTE SE DVEŘNÍHO SKLA, DOKUD NENÍ PRACÍ CYKLUS UKONČEN. NEOTVÍREJTE DVEŘE PRACÍHO STROJE, DOKUD SE BUBEN NEPŘESTANE OTÁČET A NEVYPUSTÍ SE VODA Z BUBNU. DO STROJE NEDÁVEJTE PRÁDLO ZNEČIŠTĚNÉ VÝBUŠNÝMI LÁTKAMI NEBO NEBEZPEČNÝMI CHEMIKÁLIEMI. TENTO STROJ NESMÍ BÝT OBSLUHOVÁN DĚTMI. NENECHEJTE DĚTI HRÁT SI V, NA NEBO OKOLO STROJE. PŘED SPUŠTĚNÍM STROJE SE PŘESVĚDČTE, ŽE VE STROJI NEBO OKOLO NEJSOU OSOBY (DĚTI) NEBO ZVÍŘATA. VÝSTRAHA! Vždy před zásahem do stroje odpojte prací stroj od přívodu elektrické energie. Stroj je bez napětí, pokud je hlavní zástrčka vytažena ze zásuvky sítě, nebo pokud je odpojen hlavní přívod. Při vypnutém hlavním vypínači jsou přívodní svorky hlavního vypínače stroje pod napětím! VAROVÁNÍ! V této ventilaci může vzniknout extrémně horký vzduch. Pozor na páru unikající z otvoru odvětrání stroje! VAROVÁNÍ! Nepřikrývejte odvětrání stroje. Slouží jako výstup páry, aby se zabránilo hromadění tlaku ve stroji.! VÝSTRAHA! NÁHRADNÍ DÍLY PRO TENTO STROJ MUSÍ BÝT POUŽITY PŮVODNÍ NEBO SHODNÉ DÍLY. PO PROVEDENÍ OPRAVY UMÍSTĚTE VŠECHNY PANELY NA JEJICH MÍSTO A ZAJISTĚTE JE JEJICH PŮVODNÍM ZPŮSOBEM. BERTE TOTO OPATŘENÍ JAKO OCHRANU PROTI ELEKTRICKÉMU ŠOKU, ZRANĚNÍ, POŽÁRU A/NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU.! VÝSTRAHA! NA KRITICKÝCH MÍSTECH STROJE JSOU UMÍSTĚNY BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY. TYTO ŠTÍTKY JE NUTNÉ UDRŽOVAT ČITELNÉ, JINAK MÚŽE DOJÍT KE ZRANĚNÍ OBSLUHY, NEBO SERVISNÍHO TECHNIKA POKYNY PRO ÚDRŽBU, SEŘÍZENÍ A BEZPEČNOST OSOB Některé důležité informace týkající se používání stroje nejsou (nebo jsou jen částečně) uvedeny v tomto Manuálu k obsluze stroje. Chybějící informace lze nalézt v Manuálu k instalaci a údržbě dle následujících odkazů: 1. Manipulace, přeprava a skladování 2. Uvedení stroje do provozu 3. Technické specifikace 4. Vyřazení stroje z provozu 5. Popis bezpečného systému práce při údržbě, seřizování a odstraňování závad 6. Postupy při vyhledávání závad, čištění a údržbě 7. Tepelná rizika 8. Popis vlastností pro větrání a odsávání 9. Ztráta stability 10. Elektrická rizika 11. Minimální hladina vody 12. Průzory 13. Přívod vody _E_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 3

6 3. SYMBOLY NA STROJI (V ZÁVISLOSTI NA MODELU STROJE) Pozor, nebezpečné elektrické napětí, elektrické zařízení Pozor - Jiné nebezpečí, čtěte a dodržujte psané instrukce Pozor - Zvýšená teplota Výstup horkého vzduchu ze stroje V nebezpečí stiskni tlačítko CENTRÁLSTOPU pro zastavení stroje Přívod horké vody, (červená barva štítku) Přívod studené měkké vody, (světle modrá barva štítku) Nesahat do označeného prostoru Neuzavírat, nezakrývat Stroj v provozu Stroj přepnut do programovacího režimu Otvory neprorážet, ale provrtat Pára Mazací místo OVLADAČ Přívod studené tvrdé vody, (tmavě modrá barva štítku) Obr. 3.A. Symboly na stroji Obr. 3.B. Ovladač 1. Tlačítko otáčení bubnu, směr otáčení ve směru hodinových ručiček při pohledu na stroj zepředu. 2. Tlačítko otáčení bubnu, směr otáčení proti směru hodinových ručiček při pohledu na stroj zepředu. 3. Tlačítko naklápění, směr naklápění dopředu do polohy pro vyložení prádla. 4. Tlačítko naklápění, směr naklápění dozadu do základní polohy. 5. Tlačítko bez funkce, (příprava pro zákaznické funkce). 6. Tlačítko povolení otáčení bubnu - dvouruční ovládání. 7. Přepínač režimů. 8. Tlačítko CENTRÁLSTOPu. 4 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _E_DATUM_VYDANI_ DOC

7 GRAPHITRONIC MIKROPROCESOR START (urychlení programu) STOP (přerušení programu) VÝBĚR ANO VÝBĚR NE ZVYŠOVÁNÍ ČASOVÉ SEKVENCE SNIŽOVÁNÍ ČASOVÉ SEKVENCE INFO (přehled dostupných pracích programů a funkcí pracích sekvencí) SERVIS (ukazuje skutečnou teplotu a hladinu vody, počet ukončených cyklů a současný stav) AKTIVACE FUNKCE ODKLAD STARTU (odklad začne po stisknutí spínače start) OTEVŘENÍ VSTUPNÍCH VENTILŮ AKTIVACE OHŘEVU OTEVŘETE VYPOUŠTĚCÍ VENTIL ZMĚNA RYCHLOSTI ENTER - VÝBĚR NEBO POTVRZENÍ _E_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 5

8 4. PROVOZNÍ INSTRUKCE 4.1. PŘED PRANÍM Roztřiďte prádlo podle instrukcí a teploty stanovené výrobcem tkaniny. Zkontrolujte, jestli zde nejsou nějaké cizí předměty jako hřebíky, šrouby, jehly, atd.,aby nedošlo k poškození pracího stroje nebo prádla. Převraťte prádlo naruby. K dosažení lepších pracích účinků smíchejte velké a malé kusy prádla a vkládejte jej do stroje volně a navzájem oddělené OTEVŘENÍ DVEŘÍ BUBNU STROJ 22 kg / 50 lb Zatáhněte madlo směrem k sobě. STROJ kg / lb Otočte madlo směrem dolů.! VÝSTRAHA! PŘI OVLÁDÁNÍ NAKLÁPĚNÍ STROJE OVLADAČEM NAKLÁPĚNÍ STŮJTE VŽDY NA BOČNÍ STRANĚ STROJE. NIKDY NESTŮJTE BĚHEM NAKLÁPĚNÍ PŘED NEBO ZA STROJEM!! VÝSTRAHA! ZAMEZTE JAKÉMUKOLIV VÝSKYTU OSOB PŘED A ZA STROJEM BĚHEM JEHO NAKLÁPĚNÍ! 4.3. NAPLNĚNÍ STROJE PRÁDLEM Vložte prádlo do stroje. Množství vloženého prádla nesmí překročit kapacitu stroje. Stroj s odstřeďováním nepřetěžujte. Přetížení může vést ke špatnému výsledku praní. Poloviční prací náplň může způsobit špatnou funkci praní ZAVŘENÍ DVEŘÍ BUBNU! VÝSTRAHA! NIKDY NEDÁVEJTE PRSTY MEZI TĚSNĚNÍ DVEŘÍ A BUBEN, ZAMEZÍTE MOŽNÉMU ÚRAZU! STROJ 22 kg / 50 lb Zatlačte madlo směrem do stroje. STROJ kg / lb Otočte madlo směrem nahoru. Před uvedením pracího stroje do provozu se ujistěte, zda jsou dveře řádně uzavřeny VÝBĚR PROGRAMU Vyberte si jeden z pracích programů, které jsou k dispozici, a které nejlépe odpovídají kvalitě tkaniny a povolené prací teplotě. Výběr programu určuje teplotu a čas pro praní a máchání. Poznámka: Provádění změn továrního nastavení, pracích programů a ostatní možnosti nastavení - viz Programovací manuál. 6 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _E_DATUM_VYDANI_ DOC

9 4.6. PŘEHLED PRACÍCH PROGRAMŮ Prací program 1: Horké praní 90 C Prací program 2: Teplé praní 60 C Prací program 3: Barevné 40 C Prací program 4: Světlé barevné 30 C Prací program 5: Vlna 15 C Prací program 6: Horké praní 90 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 7: Teplé praní 60 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 8: Barevné 40 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 9: Jasně barevné 30 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 10: Horké praní 90 C SUPER EKONOMICKÉ hladiny Prací program 11: Teplé praní 60 C SUPER EKONOMICKÉ hladiny Prací program 12: Barevné 40 C SUPER EKONOMICKÉ hladiny Prací program 13: Jasně barevné 30 C SUPER EKONOMICKÉ hladiny Prací program 14: Odstředění nízké otáčky Prací program 15: Odstředění vysoké otáčky 4.7. PŘIDÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ Násypku na předním nebo bočním krytu stroje naplňte podle zvoleného programu. Násypka A: První praní Násypka B: Druhé praní Násypka D: Poslední odstředění Před spuštěním pracího cyklu dodejte prací prostředek. Prací stroje připojené k dávkovači tekutých pracích prostředků. Zkontrolujte, zda je dávkovací systém v provozu a zda má dostatek tekutých pracích prostředků. Standardní prací programy a prací programy upravené zákazníkem. Tento výklad platí jen pro standardní prací programy. U programů upravených zákazníkem je možný výběr jiných násypek. (Viz Programovací manuál.) Poznámka: Doporučuje se používat jen vhodné prací prostředky se sníženou pěnivostí, které jsou snadno k dostání. Dávkování je obvykle uvedeno na obalu. Nadměrná dávka prostředku může vést k nadměrnému tvoření pěny, která může nevhodně ovlivnit výsledek praní a současně poškodit stroj. Zajistěte, aby bylo víko násypky při spuštění stroje uzavřeno SPUŠTĚNÍ STROJE GRAPHITRONIC MIKROPROCESOR Po výběru potřebného čísla pracího programu stiskněte tlačítko START, které spustí cyklus praní. Jestliže zadané číslo nebude odpovídat žádnému z přidělených programů, na displeji se zobrazí INVALID. Číslo programu Název pracího cyklu Jednotky Stav dveří Sekvence Praní / Odstředění Krok pracího cyklu Průběh Zbývající čas pracího cyklu _E_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 7

10 ! UPOZORNĚNÍ! KDYŽ SE NA DISPLEJI ZOBRAZÍ "ZAVRI DVERE", PRACÍ CYKLUS NELZE SPUSTIT. PROVĚŘTE: JE STROJ V ZÁKLADNÍ POLOZE JSOU DVEŘE BUBNU ZAVŘENY 4.9. KONEC PRACÍHO CYKLU! PŘI VÝPADKU ELEKTRICKÉHO PROUDU JSOU DVEŘE MECHANICKY BLOKOVÁNY PROTI OTEVŘENÍ. PO OCHLAZENÍ PRACÍ LÁZNĚ JE MOŽNO DVEŘE NOUZOVĚ OTEVŘÍT PODLE MANUÁLU K INSTALACI A ÚDRŽBĚ. Na konci cyklu praní, když zbývající čas programu dosáhne 0 je na displeji zobrazeno PROGRAM END (konec programu). Když se na displeji zobrazí UNLOAD (vyložit), otevřete dveře pomocí madla a vytáhněte prádlo ze stroje. NAKLOPENÍ STROJE DOPŘEDU DO VYHOVUJÍCÍ POLOHY PRO VYLOŽENÍ PRÁDLA Stroj můžete naklopit dopředu do libovolné polohy, krajní poloha naklopení dopředu je 15 od základní polohy. Pokud Vám to vyhovuje, není bezpodmínečně nutné naklápět stroj až do krajní polohy. Pro naklopení stroje dopředu držte na ovladači stisknuté tlačítko naklopení stroje (obr.3.b, poz.3). Po časové prodlevě do cca 10s se stroj začne naklápět. Systém naklápění, který je poháněn elektromotorem reaguje bez časové prodlevy. Uvolněním tlačítka (obr.3.b., poz.3) se naklápění stroje přeruší. Po dosažení krajní polohy se naklápění zastaví. Naklápět lze pouze s otevřenými dveřmi bubnu. VYKLÁDKA PRÁDLA! VÝSTRAHA! BĚHEM VYKLÁDKY S POUŽITÍM OTÁČENÍ BUBNU NESMÍ NIKDO STÁT VPŘEDU PŘED STROJEM. PRÁDLO VYPADÁVÁ ZE STROJE SAMOVOLNĚ. BĚHEM OTÁČENÍ BUBNU NEVYTAHUJTE PRÁDLO VEN. Pro snazší vykládku prádla z bubnu lze použít funkci otáčení bubnu. Pro otáčení bubnu v naklopené poloze stiskněte a držte na ovladači stisknuté současně tlačítko otáčení bubnu pro požadovaný směr otáčení (obr.3.b, poz.1, nebo poz.2) a zelené tlačítko (6). Usnadní se tím vykládka prádla. Vykládku prádla lze provést v několika krocích. Stroj naklopte do určité polohy a s použitím funkce otáčení bubnu vyložte část prádla. Poté stroj naklopte více a celý postup opakujte stejným způsobem. NAKLOPENÍ STROJE DO ZÁKLADNÍ POLOHY Po vyložení prádla naklopte stroj zpět do základní polohy. Stiskněte a držte na ovladači stisknuté tlačítko naklopení stroje (obr.3.b., poz.4). Uvolněním stisknutého tlačítka (obr.3.b., poz.4) se naklápění stroje přeruší. Při přerušení dodávky elektrické energie během naklápění zůstává stroj zajištěn ve své aktuální poloze a stejně zůstává stroj zajištěn i po obnovení dodávky elektrické energie JAK OTEVŘÍT DVEŘE PŘI ZÁVADĚ Viz - Manuál k Instalaci a údržbě. 8 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _E_DATUM_VYDANI_ DOC

11 5. POSTUP PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH Č. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Chybové hlášení Nevypousti Nev. Konec Chyba Vibr Nevyvaha Vibr. Odstr Dvere Vyp Dvere Civka Dvere Start Dveře Konec Příčina Postup Výskyt Chyba při vypouštění. Ochlazování Porucha při vypouštění. Konečná sekvence. Není vyváženo. Před odstřeďováním. Není vyváženo. Odstřeďování při normálních otáčkách. Není vyváženo. Odstřeďování při vysokých otáčkách. Porucha dveřního vypínače Porucha solenoidu dveřního vypínače Porucha zablokování dveří na začátku cyklu Porucha zablokování dveří na konci cyklu rozvolnění rozvolnění rozvolnění Přeskočit + pokračovat bezpečnostní čas bezpečnostní čas bezpečnostní čas Nespouštět Nespouštět Sekvence vypouštění Ochlazování Sekvence vypouštění Začátek odstřeďování Po 10 nakloněních >500 nebo 750 ot/min Celý cyklus Celý cyklus Na začátku Konec cyklu E10 Bim/Pruz Bimetal Pokračovat 2 min 30 s po začátku cyklu E11 Nenapousti Porucha při plnění dotaz na pokračování Během plnění E12 Prepousti Porucha v důsledku přeplnění vodou o 10 cm E13 Neohriva Porucha ohřevu E14 Cas Ohrevu Porucha doby ohřevu E15 Horke Příliš vysoká teplota E21 Preplavuje Porucha při přepadu E22 Chyba Opl Porucha při proplachování rozvolnění rozvolnění dotaz na pokračování rozvolnění rozvolnění rozvolnění Během plnění Během ohřevu Během ohřevu Během ohřevu Krok během praní E24 Snimac Hlad Vadný snímač hladiny Pokračovat + nespouštět Během startu E25 Snimac Tep Vadný snímač teploty Pokračovat + nespouštět Během startu E26 E27 Mitsub. Kod Chyba Kom. Nedefinovaný kod chyby frekvenčního měniče Chyba komunikace měnič E28 THT Cas / E.OL THT - vypršel čas / E.OL E29 OV3 Cas / E.OP OV3 - vypršel čas / E.OP E31 Vloz. Par. Chyba při inicializaci frekvenční měnič rozvolnění bezpečnostní čas bezpečnostní čas bezpečnostní čas Nespouštět Krok během proplachování Celý cyklus Celý cyklus Během sekvence odstřeďování Během sekvence odstřeďování Při inicializaci E32 Kontr.Par. Chyba při kontrole měniče Nespouštět Při zavádění parametrů E33 Aktivní ochrana proti Prev. Zvrat zastavení motoru při Pokračovat Během sekvence odstřeďování přetížení E35 Spatny Soft Špatná verze softwaru Nespouštět Nová verze softwaru E37 E38 Nevyp. Spr. Ne. Recykl Chyba vypouštění při sprchování Nádoba s vodou pro recyklaci je prázdná E39 BezChem. Přívody pracích prostředků pracují bez rozvolnění Varování na konci Jen u strojů s přední násypkou Pouze pro informaci Sprchování Prací krok Prací krok _E_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 9

12 pracích prostředků E40 dotaz Chyba napouštění při na pokračování Nenap. Rec. prázdné nádobě pro recyklovanou vodu Pouze stroje s předním zásobníkem Prací krok E41 Pouze pro informaci Varování nutného Cas Servisu servisu Otevření dvířek = resetace Konec cyklu E42 Spojeni Žádné připojení k síti Pouze pro informaci Přenos dat po síti E43 Špatně zvolen rozsah Nast.Napeti napětí Proveďte správnou volbu Konfigurační menu E44 Špatný typ modelu Model Typ měniče Proveďte správnou volbu Konfigurační menu E45 Žádné impulsy Při sekvenci odstřeďování Snimac Otacek rychlosti během Pokračování + výstraha (pouze MB ) otáčení bubnu. E46 Brzda zůstává ZavrenaBrzda uzavřená E47 Brzdné destičky Opotrebov.Brzda brzdy jsou opotřebované E48 Brzda zůstává Otevrena Brzda otevřená E49 Vzduchové měchy NevyvahaPrani bez stlačeného vzduchu E50 Chybějící drátový Ne 2AkcRamp most měniče (špatné parametry měniče) E51 Chybějící drátový Ne 3AkcRamp most měniče (špatné parametry měniče) E52 Chyba Pameti Chyba paměti EEPRROM E53 TovarniData PCB-EEPROM data mimo rozsah E57 Zamek Při otevírání vnějších dveří zůstane spínač zámku dveří sepnut E58 Neni Volnobeh Aktivován měnič při sepnuté brzdě E59 Volnobeh Aktivován měnič při sepnuté brzdě E60 AKO pohon Není signál z motoru při praní E61 AKO pohon Odstředění se nezastaví E62 AKO pohon Odstředění nabíhá příliš rychle E63- E67 AKO pohon Reset řídicí jednotky pohonu pro E60, E61, E62 E68 NeniSigOdstr Není detekován signál z motoru při odstředění E69 Nevyvaha Vstup nevyváhy nesmí být pro R stroje sepnut E70 RS7 Volba RS10 nastaveno jako RS7 E71 RS10 Volba RS7 nastaveno jako RS10 E72 KEBSTNizky Chybí propojka na KEB měniči E73 KEBSTVysoky Nejsou nahrány parametry do KEB měniče bezpečnostní čas bezpečnostní čas Pokračování + výstraha bezpečnostní čas Pokračování Pokračování Nespouštějte Nespouštějte Nespouštějte bezpečnostní čas bezpečnostní čas bezpečnostní čas bezpečnostní čas bezpečnostní čas Reset řídicí jednotky pohonu rozvolnění Nespouštějte Nespouštějte Nespouštějte Nespouštějte bezpečnostní čas Při sekvenci odstřeďování (pouze MB ) Kdykoliv (pouze MB ) Při sekvenci odstřeďování (pouze MB ) Krok praní (pouze MB ) Při sekvenci odstřeďování (pouze MB ) Při sekvenci odstřeďování (pouze MB ) Při zapnutí pracího stroje Při zapnutí pracího stroje V sekvenci uzamykání (pouze MB ) Při sekvenci odstřeďování (pouze MB ) Při sekvenci odstřeďování (pouze MB ) Sekvence praní Celý cyklus Celý cyklus Sekvence praní Sekvence odstřeďování Na začátku odstředění Na začátku cyklu Na začátku cyklu Na začátku cyklu Na začátku cyklu 10 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _E_DATUM_VYDANI_ DOC

13 E74 CFI Blok Na konci cyklu nebyl měnič vypnut E75 KEB Kod Nedefinovaná chyba měniče E78 Zamek Sepnut V klidovém stavu je zamknut zámek při otevřených dveřích E79 Zamek Start Po stisknutí tlačítka Start je zámek zamknut při otevřených dveřích E80 E81 E82 E83 E84 E85 E86 PrasekTimeOut Nedojde k opětovnému ohřevu Nedojde k opakovanému napouštění Chyba cyklu Nefunkční ukládání dat do PC Vybitá baterie RTC Nefunguje komunikace RTC Chybný signál pro dávkování tekutých prostředků Porucha ohřevu Porucha plnění Neúspěšné ukončení pracího cyklu Communication failure with PC Hodiny reálného času. Není vložena baterie, nebo baterie je příliš slabá Hodiny reálného času, nejsou dostupné E100 Vazeni Ne Kom. Chyba komunikace vážicího systému E101 Nizka Hmotnost Váha stroje je příliš nízká E102 Vysoka Hmotnost Váha stroje je příliš vysoká E103 Vazeni Nevyvaha Váha není rozložena na 4 vážicí sensory E104 Pretizeni Váha na vážicím sensoru překročila maximální hodnotu E105 Pneumat. System Nefunkční systém tlaku vzduchu Pouze pro informaci rozvolnění Nespouštějte Nespouštějte rozvolnění rozvolnění dotaz na pokračování Informace, že prací cyklus musí být zopakován Pouze pro informaci Pouze pro informaci Pouze pro informaci rozvolnění Nespouštějte Nespouštějte Nespouštějte rozvolnění Nespouštějte Konec cyklu Celý cyklus V klidovém stavu Na začátku cyklu Celý cyklus Prací krok (pouze MB stroje) Prací krok (pouze MB stroje) Nesprávné ukončení pracího cyklu (pouze MB stroje) Konec cyklu (pouze MB stroje) Konec cyklu (pouze MB stroje) Konec cyklu (pouze MB stroje) Před spuštěním (MB16-MB180) Celý cyklus (MB16-MB66) (pouze stroje MB a FS23-55) Před spuštěním (pouze stroje MB a FS23-55) Před spuštěním (pouze stroje MB a FS23-55) Před spuštěním (pouze stroje MB a FS23-55) Celý cyklus (pouze stroje MB a FS23-55) Před spuštěním (pouze stroje MB70-180) E300- E353 E400- E441 Mits Chyba KEB chyba Specifická výstraha pro měnič Mitsubishi Specifická výstraha pro měnič KEB bezpečnostní čas bezpečnostní čas Celý cyklus Celý cyklus E500- E520 Pamet Chyba Chyba paměti bezpečnostní čas Kdykoli E550 DAQ Verze Špatná verze paměti DAQ E551 DAQ Zápis Chyba zápisu do paměti DAQ E552 DAQ Plna Paměť DAQ Traceability je plná E553 Ulozit DAQ>PC Paměť DAQ Traceability je téměř plná Pouze pro informaci Pouze pro informaci Pouze pro informaci Pouze pro informaci Instalace nového softweru Funkce Traceability, celý cyklus Funkce Traceability, celý cyklus Funkce Traceability, celý cyklus E600- E628 Softw Chyba Chyba software bezpečnostní čas Kdykoli _E_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 11

14 12 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _E_DATUM_VYDANI_ DOC

15 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 1. OBSAH 1. OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE SYMBOLY NA STROJI DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED INSTALACÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE STROJE kg / lb STROJ kg / lb KOMPONENTY A ROZMĚRY STROJE kg / lb KOMPONENTY A ROZMĚRY STROJE 80 kg / 180 lb KOMPONENTY A ROZMĚRY STROJE kg / lb INSTALACE MANIPULACE, PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ POŽADAVKY NA PROSTOR UMÍSTĚNÍ STROJE PŘIPOJENÍ...18 PŘIPOJENÍ DÁVKOVÁNÍ TEKUTÉHO PRACÍHO PROSTŘEDKU UVEDENÍ STROJE DO PROVOZU ÚDRŽBA ÚVOD DENNĚ JEDNOU MĚSÍČNĚ NEBO PO 200 PROVOZNÍCH HODINÁCH KAŽDÉ TŘI MĚSÍCE NEBO PO 500 PROVOZNÍCH HODINÁCH KAŽDÝCH ŠEST MĚSÍCŮ NEBO PO 1000 PROVOZNÍCH HODINÁCH BEZPEČNOSTNÍ VIBRAČNÍ SPÍNAČ UTAHOVACÍ MOMENTY MAZÁNÍ POHÁNĚCÍ ÚSTROJÍ VODNÍ A PARNÍ FILTRY PŘÍTLAK TĚSNĚNÍ DVEŘÍ PRUŽNÁ JEDNOTKA VÝMĚNA POJISTEK PRACÍHO STROJE PROUDOVÉ CHRÁNIČE PRÁDELNY PROBLÉMY A PORUCHY ZABLOKOVÁNÍ DVEŘÍ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ ZOBRAZENÁ NA DISPLEJI SEZNAM DOPORUČENÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ VYŘAZENÍ STROJE Z PROVOZU ODPOJENÍ STROJE LIKVIDACE STROJE _E_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 1

16 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE VÝSTRAHA - UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. Nedodržení pokynů muže vést k nesprávnému použití stroje, může způsobit požár, zranění nebo smrt a/nebo škody na zařízení prádelny a/nebo stroje. VÝSTRAHA - Před použitím stroje si pozorně přečtěte DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE. Nesprávné používání stroje může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo vážná poranění osob nebo smrt, stejně jako vážné poškození stroje. Tato verze manuálu je překlad originální anglické verze. Bez originální verze nejsou tyto instrukce kompletní (neplatí pro českou verzi). Před instalací, provozem a údržbou stroje si důkladně prostudujte kompletní instrukce, tj. tento Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje, Programovací manuál a Katalog náhradních dílů. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů nejsou standardně dodávány se strojem. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů si vyžádejte u dodavatele / výrobce. Postupujte podle instrukcí uvedených v manuálech a mějte je na vhodném místě u stroje pro pozdější použití. Bezpečnostní instrukce obsaženy v manuálech pro osoby obsluhující stroj, musí být vytištěny a viditelně vyvěšeny v prádelně v blízkosti stroje. Prací stroj s odstřeďováním je určen pouze pro praní tkanin, jakékoliv jiné předměty mohou stroj poškodit nebo způsobit zranění. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození tkaniny způsobené nevhodným pracím postupem. Vždy dodržujte instrukce a/nebo výstrahy uvedené na tkaninách, prací nebo čisticí prostředky stanovené výrobcem. Stroj musí být nastaven v souladu s instrukcemi. Vypouštění, napouštění, elektrická připojení, ventilace, uzemnění a ostatní připojení musí být provedeno podle Instalačního manuálu, v souladu s místními normami a připojení musí být provedeno kvalifikovanými osobami s patřičným platným oprávněním. Při připojení k místní elektrické síti (TT / TN / IT,...) musí být dodrženy platné předpisy. Zařízení ve standardním provedení nemusí být vždy možné připojit k elektrické síti IT. Kontaktujte Vašeho dodavatele. Všechny typy strojů jsou vyráběny dle Evropské směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC). Mohou být používány pouze v prostorech odpovídajících třídě elektromagnetické kompatibility stroje (všechny stroje vyhovují minimálně třídě A - průmyslové prostředí). Z důvodu bezpečnosti je nutno dodržet minimální bezpečné vzdálenosti od citlivých elektrických nebo elektronických zařízení. Neměňte nastavení parametrů frekvenčního měniče. V opačném případě může dojít k vážnému zranění, požáru, poškození stroje, atd. Během přepravy a skladování nikdy nevyvíjejte nadměrnou sílu na obal protože komponenty stroje vystupující z obrysové linie mohou být poškozeny. Používejte výhradně měděné vodiče. Stroj musí být připojen přívodem, ke kterému není připojeno osvětlení nebo zásuvky. Jakákoliv změna v instalaci, která není popsána v instalačním manuálu, musí být schválena dodavatelem nebo výrobcem. V opačném případě dodavatel i výrobce odmítá zodpovědnost za případná zranění obsluhy nebo škody na majetku. Zásahy a změny v konstrukci stroje jsou nepřípustné a výrobce v těchto případech odmítá veškerou odpovědnost. Prací stroj s odstředěním musí být instalován na rovném povrchu. Pokud tomu tak není, může dojít k vibracím během odstřeďování a přestože je stroj vybaven vibračním spínačem, může dojít k vážnému poškození stroje a následnému zranění obsluhy. Nikdy nespouštějte stroj, pokud nejsou přepravní vzpěry odstraněny. Prací stroj by měl být vždy před použitím otestován. Je možné, že v novém pracím stroji mohou zůstat zbytkové nečistoty z výrobního procesu. Tyto zbytkové nečistoty mohou zašpinit Vaše prádlo. Z tohoto důvodu, dříve než začnete prát Vaše běžné prádlo, proveďte alespoň jedno horké praní a použijte hadry nebo staré prádlo. Udržujte stroj a okolí stroje čisté, bez přítomnosti hořlavých materiálů. Neskladujte v okolí stroje žádné hořlavé materiály. Vymezte nebezpečné oblasti v prádelně a zamezte přístupu do nich, pokud je stroj v provozu. Neperte prádlo, které bylo předtím vyčištěno, vypráno, namočeno nebo poskvrněno benzínem, čisticími prostředky pro suché čištění, či jinými hořlavými nebo výbušnými látkami, neboť vylučují výpary, které by mohly způsobit vznícení, nebo explozi. Nepřidávejte benzín, čisticí prostředky pro suché čištění, nebo jiné hořlavé nebo výbušné látky do prací lázně. Tyto látky vylučují výpary, které by mohly způsobit vznícení, nebo explozi. Za určitých podmínek může vznikat vodíkový plyn v horkovodním systému, který se nepoužíval dva a více týdnů. Vodíkový plyn je výbušný. Pokud nebyl horkovodní systém používán po tuto dlouhou dobu, otevřete všechny kohouty horké vody a nechejte několik minut vody odtékat. Tím odstraníme nahromaděný plyn. Jelikož je tento plyn hořlavý, během této činnosti nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. TEPLOTA BUBNU V PRACÍM STROJI: Pro měření teploty prací lázně v pracím bubnu používá elektronický programátor teplotní čidlo. Existuje několik faktorů, které ovlivňují měření teploty. Z tohoto důvodu je měření prací lázně pouze orientační. 2 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _E_DATUM_VYDANI_ DOC

17 Vždy sledujte a pečlivě dodržujte instrukce výrobců pracích nebo čisticích prostředků, prostředků pro suché čištění a dezinfekčních prostředků. Vyhnete se tak možnému zranění. Skladujte tyto prostředky mimo dosah dětí, nejlépe v uzamykatelné místnosti. Nemanipulujte bezúčelně s ovládacími prvky pracího stroje a neobcházejte bezpečnostní instrukce a výstrahy. Neotevírejte víko násypky po spuštění stroje. Vytékání nebo stříkání nebezpečné tekutiny může způsobit vážné opařeniny a popáleniny. Neprovozujte stroj s porouchanými, chybějícími díly a nebo s odstraněnými kryty. Stroj nesmí být spuštěn, pokud nebudou kryty správně upevněny na svých místech. Stroj nesmí být uskladněn, instalován nebo vystavován vlivům počasí, extrémně nízkým nebo vysokým teplotám a vlhku. Neomývejte stroj tekoucí nebo stříkající vodou. NIKDY nedovolte, aby byl stroj mokrý. Pravidelně kontrolujte mechanismus zámku dveří. NIKDY neobcházejte funkčnost dveřního zámku. Před prováděním údržby nebo čištění a na konci každého provozního dne odpojte přívod elektrické energie a uzavřete hlavní přívod vody a páry. Na zadní straně stroje se nachází větrací otvor. Z ventilace mohou unikat horké výpary nebo horký vzduch. Nezakrývejte větrací otvor stroje a pravidelně jej kontrolujte. Slouží jako vzduchový otvor a jako vývod páry, což zabraňuje vytváření přetlaku uvnitř pracího stroje. Neopravujte a nenahrazujte kterékoliv části stroje nebo se nesnažte o jakýkoliv servis, pokud tak není specificky doporučeno v instrukcích pro údržbu nebo v servisních instrukcích za předpokladu, že těmto instrukcím rozumíte a jste schopni to zvládnout. Pouze kvalifikovaný servisní pracovník může provádět servisní služby. Informace obsažené v tomto manuálu jsou určeny pro kvalifikovaného servisního pracovníka, který je obeznámený s platnými a bezpečnostními postupy během opravy stroje. Všechny testy a opravy by měl provádět kvalifikovaný servisní pracovník, který je vybaven řádnými nástroji a měřicím zařízením. Veškeré výměny dílů by měl provádět kvalifikovaný servisní pracovník, který používá pouze náhradní díly schválené výrobcem. Pokud provádí servis nebo opravu nekvalifikovaný servisní pracovník nebo pokud jsou použité jiné díly, než které jsou schváleny výrobcem, může dojít k nesprávné montáži nebo nastavení. Nesprávná montáž nebo nastavení může způsobit nebezpečné situace. Během provádění servisního zásahu může vzniknout riziko zranění nebo úrazu elektrickým proudem. Zranění nebo úraz elektrickým proudem může být velmi vážné nebo smrtelné. Proto je třeba během provádění kontroly elektrického napětí na jednotlivých komponentech nebo stroji pracovat s mimořádnou opatrností. DÁVEJTE POZOR: Během provádění údržby by měl být přívod elektrické energie VŽDY vypnutý. Pouze v nejnutnějším a zvláštním případě může být přívod elektrické energie zapnutý. Všechny průmyslové (OPL - On Premise Laundry) prací stroje jsou určeny pro použití v prádelnách s vyškolenou obsluhou. Před odstraněním stroje z provozu nebo před likvidaci stroje odstraňte dveře. V případě úniku vody nebo páry ihned uzavřete hlavní přívod. Jakýkoliv únik vody nebo páry musí být ihned opraven. Pokud se objeví jakýkoli problém nebo závada, ihned kontaktujte vašeho dealera, servisního technika nebo výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v manuálech bez předchozího upozornění.! VÝSTRAHA -- UPOZORNĚNÍ Stroj je nutno připojit k napájecí soustavě s ochranným vodičem a tento vodič musí být ve stroji připojen k patřičné zemnicí svorce. Dále je nutné provést ochranné pospojování všech strojů v prádelně.! VÝSTRAHA -- UPOZORNĚNÍ Pro zamezení vzniku požáru, zranění a úrazu elektrickým proudem, MUSÍ BÝT PRACÍ STROJ ŘÁDNĚ UZEMNĚN. Stroj nepřipojujte k rozvodné soustavě, dokud není řádně uzemněn v souladu s místními a státními normami. Pokud je zapojeno více strojů na stejném místě, proveďte je-li to možné jejich ochranné pospojování.! VÝSTRAHA -- UPOZORNĚNÍ Prací stroj je určen ke stálému připojení, proto MUSÍ být umístěn a zajištěn na NEHOŘLAVOU podlahu s adekvátní strukturou povrchu. Je požadován betonový základ. Dřevěná podlaha s kovovou výztuží NENÍ dovolena z důvodu nebezpečí požáru a nadměrných vibrací. NIKDY neinstalujte stroj na horní podlaží nebo na základ, který nemá předepsanou nosnost.! VÝSTRAHA - I když je stroj v pozici vypnuto, přívodní svorky vypínače jsou stále pod napětím.! VÝSTRAHA - Po vypnutí přívodu elektrické energie vyčkejte alespoň 10 minut, než začnete provádět kontrolu, nebo servisní zásah pracího stroje. Před kontrolou frekvenčního měniče zkontrolujte zbytkové napětí mezi svorkami + a -. Než začnete s kontrolou měniče musí být toto napětí menší než 30 VDC.! VAROVÁNÍ - Nikdy nedovolte dětem hrát si na stroji, ve stroji nebo v jeho blízkosti. Pokud jsou v době používání stroje v blízkosti děti, je nutný pozorný dohled. Dětem není dovoleno obsluhovat stroj _E_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 3

18 ! VAROVÁNÍ - Neotevírejte dveře dokud se prací buben nezastaví a voda z bubnu není vypuštěná. Pokud dveřní zámek nefunguje, neprovozujte prací stroj dokud nebude dveřní zámek opraven.! UPOZORNĚNÍ! - Dodržujte všechny platné bezpečnostní opatření a zákony. Instrukce a výstrahy, které jsou popsány v tomto manuálu nemohou obsáhnout všechny možné nebezpečné situace. Musí být chápány ve všeobecném smyslu. Opatrnost a pečlivost jsou faktory, které nemohou být řešeny konstrukcí stroje. Tyto faktory musí být podmínkou způsobilosti osob, které instalují, provozují nebo zajišťují údržbu stroje. Je na uživateli, aby během obsluhy stroje postupoval s náležitou opatrností.! UPOZORNĚNÍ! - Neodstraňujte výstražné symboly umístěné na stroji. Dodržujte pokyny na štítcích a symbolech, abyste předešli poranění osob. Na kritických místech stroje jsou umístěny bezpečnostní štítky. Tyto štítky je nutné udržovat čitelné, jinak může dojít ke zranění obsluhy, nebo servisního technika.! UPOZORNĚNÍ! - Pokud je stroj obsluhován pomocí mincí, žetonů nebo podobným samoobslužným způsobem, musí majitel-provozovatel zajistit dálkově ovládané zařízení pro nouzové zastavení. Toto zařízení musí být umístěno tak, aby bylo pro uživatele lehce a bezpečně dostupné. Toto zařízení pro nouzové zastavení zajistí, aby alespoň řídicí okruh stroje byl přerušen SYMBOLY NA STROJI Viz - Manuál k obsluze stroje 2.2. DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED INSTALACÍ PŘI PŘEPRAVĚ A SKLADOVÁNÍ PŘI PŘEPRAVĚ A SKLADOVÁNÍ DEJTE POZOR NA KOMPONENTY, KTERÉ VYČNÍVAJÍ Z OBRYSU STROJE (ZÁMKY DVEŘÍ ATD.), ABY NEDOŠLO KE ZRANĚNÍ OSOB. Při přepravě a skladování nikdy netlačte, netahejte nebo nevyvozujte tlak na komponenty, které vyčnívají z obrysu stroje (řídicí prvky, zámky dveří atd.). Ujistěte se, zda jsou tyto komponenty zabezpečeny takovým způsobem, aby nedošlo během manipulace a instalace stroje k jejich poškození. V případě zajištění dopravy odběratelem je nutné dbát pokynů výrobce pro dopravu, manipulaci a skladování výrobků. Při zajišťování dopravy stroje odběratelem výrobce neodpovídá za případná poškození stroje během přepravy. Při skladování výrobku na volné ploše je nutné tento chránit před mechanickým poškozením a působením povětrnostních vlivů. PRO INSTALACI VŠECHNA PŘIPOJENÍ A SPECIÁLNÍ OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY OSOBAMI S PATŘIČNÝM PLATNÝM OPRÁVNĚNÍM PODLE POKYNŮ INSTALAČNÍHO MANUÁLU, V SOULADU S PLATNÝMI MÍSTNÍMI NORMAMI (TO PLATÍ I PRO PŘIPOJENÍ PÁRY U VERZE S PARNÍM OHŘEVEM). Neinstalujte tento stroj v místech, kde by byl vystaven povětrnostním vlivům nebo nadměrné vlhkosti, nebo vystaven přímému zasažení stříkající vodou. Při orosení stroje vlivem náhlé změny teploty nesmí voda stékat po stěnách a krytech stroje ani nesmí pokrývat podlahu pod a kolem stroje. Neinstalujte tento stroj nad otevřeným odpadním kanálem. Odpadní kanál musí být zakrytý takovým způsobem, aby pára vystupující z odpadní vody nemohla žádným způsobem vniknout do stroje. Jakákoliv změna v instalaci stroje proti instalačním instrukcím, musí být schválena dodavatelem/ výrobcem. V opačném případě nenese dodavatel/výrobce zodpovědnost za případná zranění obsluhy nebo škody na majetku. Zásahy a změny v konstrukci stroje jsou nepřípustné a výrobce v těchto případech odmítá veškerou odpovědnost. Vymezte nebezpečné oblasti v prádelně a zamezte přístupu do nich, pokud je stroj v provozu. INFORMACE O STROJI Tento manuál obsahuje informace pro řadu odpružených strojů s náplní suchého prádla 22, 33, 40, 55, 80, 100, 120 kg (50, 80, 100, 125, 180, 220, 265 lb). Ověřte si prosím podle Vaší objednávky a na sériovém štítku, který je umístěn na zadní části stroje, model Vašeho stroje a vyhledejte odpovídající informace v manuálu. Stroje jsou ovládány elektronickým programátorem. Instrukce pro programování naleznete v programovacím manuálu. Přídavný ohřev je možno zajistit pomocí elektrických topných těles nebo párou z externího zdroje přívodu páry. Přívody vody jsou pro teplou, studenou měkkou a popř. ještě pro studenou tvrdou vodu. Na objednávku je možno stroj vybavit recyklovým vypouštěním, dávkovacími čerpadly tekutých prostředků a stroje kapacity 22 kg/50 lb s úpravou pro mokré čištění. Elektrické nastavení stroje je uvedeno na sériovém štítku, (viz sériový štítek, obr.3.3., poz.11, obr.3.4., 3.5., poz.15). 4 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _E_DATUM_VYDANI_ DOC

19 3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 3.1. STROJE kg / lb KAPACITA NÁPLNĚ SUCHÉHO PRÁDLA (1/10) kg / lb 22 / / / / 125 ROZMĚRY STROJE (1) Šířka mm / inch 900 / 35, / 47, /47, / 47,04 Hloubka mm / inch 1150 / 45, / 52, / 56, / 63,4 Výška mm / inch 1625 / 63, / / / 75 ROZMĚRY OBALU Výška mm / inch 1920 / 75, / 82, / 82, / 82,9 přepravní objem m³ / ft³ 2,5 / 89 4,4 / 156 4,7 / 166 5,3 / 187 Šířka Hloubka mm / inch mm / inch 1030 / 40, / 50, / 56, / 58, / 56, / 61, / 56, / 68,9 ROZMĚRY BUBNU Objem bubnu dm³ / gal 220 / / / / 137 Průměr vkládacího Průměr Hloubka mm / inch mm / inch 750 / 29,5 498 / 19,7 914 / / / / / / 31,1 otvoru do stroje mm / inch 410 / 16, / 21,3 540 / 21,3 540 / 21,3 HMOTNOST Netto kg / lb 670 / / / / 3594 Brutto kg / lb 750 / / / / 3902 ELEKTRICKÁ DATA 3x V 50/60Hz 3x V 50/60Hz 3x V 50/60Hz 1x V 50/60Hz - platí pro 22kg / 50lb a bez elektrického topení Napájecí napětí - odchylky -6% to +10% napájecího napětí ± 1 Hz Výkon motoru kw 3 4 7,5 7,5 PŘÍKON STROJE Elektrický ohřev 18kW kw 21, Elektrický ohřev 24 kw kw - 28,1 - - Elektrický ohřev 36 kw kw ,6 - El. ohřev 54 kw ( V) kw ,6 Parní ohřev nebo bez ohřevu kw 3,1 4,1 7,6 7,6 JIŠTĚNÍ PŘÍVODU Použijte pomalý jisticí přístroj (jistič: charakteristika D) Proudový chránič (RCD) ma 100, třída B Parní ohřev nebo bez el. ohřevu V 1/3AC A V + N 3AC A V 3AC A V 3AC A 16 (15) 16 (15) El. ohřev 18kW ( V) A El. ohřev 18kW ( V) A El. ohřev 18kW ( V) A El. ohřev 24kW ( V) A El. ohřev 24kW ( V) A El. ohřev 24kW ( V) A El. ohřev 36kW ( V) A El. ohřev 36kW ( V) A El. ohřev 54kW ( V) A El. ohřev 54kW ( V) A PRACÍ FUNKCE Praní ot/min Vysoké odstřeďování ot/min G-faktor 350 Tab _E_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 5

20 KAPACITA NÁPLNĚ SUCHÉHO PRÁDLA (1/10) kg / lb 22 / / / / 125 PŘIPOJENÍ Připojení přívodu vody inch BSP 3/4 BSP 1 Tlak vody MPa / bar / PSI 0,1-0,8 / 1-8 / 14,5-116 Doporučený tlak vody MPa / bar / PSI 0,3-0,5 / 3-5 / Maximální teplota vody C / F 90 / 194 Průměr vypouštěcího ventilu mm / inch 1 x Ø76 / 3 2 x Ø76 / 3 Průtoková rychlost vypouštění dm³.min gal.min Připojení páry inch G 1/2 G 3/4 Tlak páry MPa / bar / PSI 0,3-0,8 / 3-8 / Připojení stlačeného vzduchu (2) inch - G1/4 Tlak vzduchu MPa / bar / PSI - 0,3-0,5 / 3-5 / Počet násypek Připojení tekutého pracího prostředku Připojovací trubičky pro připojení tekutého pracího prostředku SPOTŘEBA (3) Lehce znečištěné prádlo, praní 60 C bez elektrického ohřevu kwh 0,7 1,1 1,7 2,1 s elektrickým ohřevem kwh 3,8 5, Spotřeba páry Průměrná kg.h -1 / lb.h / 33 Maximální kg.s -1 / lb.s -1 0,028 / 0, / 72 0,046 / 0, / 88 0,055 / 0, / 110 0,076 / 0,168 VŠEOBECNÉ INFORMACE Teplota okolního vzduchu C / F 5 do 35 / 41 do 95 Relativní vlhkost 30% až 90% bez kondenzace Nadmořská výška m / ft do 1000 / 3280 Teplota pro skladování C / F 1 do 55 / 34 do 131 Max. statické zatížení podlahy kn 8,86 14,41 18,16 19,57 Max. dynamické zatížení podlahy kn 7,57 ± 1,62 12,7 ± 2,74 16,08 ± 2,94 17,06 ± 3,13 Frekvence dynamického zatížení Hz HLADINA HLUKU (4) L Aeq sekvence odstředění db Tab.3.1. pokračování (1) maximální rozměry včetně vyčnívajících částí (2) platí pro stroje s pneumaticky ovládanými vodními ventily (3) závisí na teplotě přívodu studené a horké vody a na nastavení pracího programu (4) ISO MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _E_DATUM_VYDANI_ DOC

21 3.2. STROJ kg / lb KAPACITA NÁPLNĚ SUCHÉHO PRÁDLA (1/10) kg / lb 80 / / / 265 ROZMĚRY STROJE (1) Šířka mm / inch 1530 / 60, / 70, / 73,03 Hloubka mm / inch 1800 / 70, / 79, / 79,72 Výška mm / inch 2000 / 78, / 76, / 81,88 ROZMĚRY OBALU Šířka mm / inch 1690 / 66, / 73, / 78,73 Hloubka mm / inch 1950 / 76, / 83, / 85,43 Výška mm / inch 2200 / 86, / 92, / 92,12 přepravní objem m³ / ft³ 7,25 / 256 9,29 / ,16 / 359 ROZMĚRY BUBNU Průměr mm / inch 1110 / 43, / 47, / 39,48 Hloubka mm / inch 838 / / 33, / 34,25 Objem bubnu dm³ / gal 807 / / / 312 Průměr vkládacího otvoru do stroje mm / inch 530 / 20,86 HMOTNOST Netto kg / lb 2640 / / / 7232 Brutto kg / lb 2830 / / / 7695 ELEKTRICKÁ DATA 3x V 50/60Hz 3x V 50/60Hz Napájecí napětí - odchylky -6% to +10% napájecího napětí ± 1 Hz Výkon motoru kw ,5 PŘÍKON STROJE Elektrický ohřev 67,5kW kw Parní ohřev nebo bez ohřevu kw 11,25 15,25 18,75 JIŠTĚNÍ PŘÍVODU Použijte pomalý jisticí přístroj (jistič: charakteristika D) Proudový chránič (RCD) ma 100, třída B Parní ohřev nebo bez el. ohřevu 3x V 50/60Hz A x V 50/60Hz A El. ohřev 67.5kW (3x V) A El. ohřev 67.5kW (3x V) A PRACÍ FUNKCE Praní ot/min Vysoké odstřeďování ot/min G-faktor 350 PŘIPOJENÍ Připojení přívodu vody inch 3 x BSP 1 ½ Tlak vody MPa / bar / PSI 0,1-0,8 / 1-8 / 14,5-116 Doporučený tlak vody MPa / bar / PSI 0,3-0,5 / 3-5 / Maximální teplota vody C / F 90 / 194 Průměr vypouštěcího ventilu mm / inch 2 x Ø103 / 4 Průtoková rychlost vypouštění dm³.min gal.min Připojení páry inch G 1 Tlak páry MPa / bar / PSI 0,3-0,8 / 3-8 / Připojení stlačeného vzduchu (2) mm / inch Ø 8 / 0,3 Nemazaný tlak vzduchu MPa / bar / PSI 0,6 / 6 / 87 Počet násypek 5 Připojení tekutého pracího prostředku 8 čerpadel Připojovací místo pro připojení tekutého pracího prostředku 6 trubiček 1 x ½ Tab _E_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 7

22 KAPACITA NÁPLNĚ SUCHÉHO PRÁDLA (1/10) kg / lb 80 / / / 265 SPOTŘEBA (3) Lehce znečištěné prádlo, praní 60 C bez elektrického ohřevu kwh 1,8 2 2,1 s elektrickým ohřevem kwh 17,5 - - Spotřeba páry Průměrná kg.h -1 / lb.h / 159 Maximální kg.s -1 / lb.s -1 0,11 / 0, VŠEOBECNÉ INFORMACE Teplota okolního vzduchu C / F 5 do 35 / 41 do 95 Relativní vlhkost 30% až 90% bez kondenzace Nadmořská výška m / ft do 1000 / 3280 Teplota pro skladování C / F 1 do 55 / 34 do 131 Max. statické zatížení podlahy kn 31, Max. dynamické zatížení podlahy kn 27,47 ± 6, Frekvence dynamického zatížení Hz 12,5 - - HLADINA HLUKU (4) L Aeq sekvence praní / odstředění db 55 / Tab.3.2. pokračování (1) maximální rozměry včetně vyčnívajících částí (2) platí pro stroje s pneumaticky ovládanými vodními ventily (3) závisí na teplotě přívodu studené a horké vody a na nastavení pracího programu (4) ISO MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _E_DATUM_VYDANI_ DOC

23 3.3. KOMPONENTY A ROZMĚRY STROJE kg / lb kg / lb 22 kg / 50 lb Obr _E_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 9

24 1. Přední panel s ovládacími prvky 2. Ventilace vnějšího bubnu: pro stroje ( kg / lb) je průměr 60mm / 2,4, pro stroj (22 kg / 50 lb) je průměr 76mm / 2,99 3. Mazání 4. Průchodka pro elektrické připojení vnějších dávkovacích čerpadel 5. Průchodka pro hlavní přívod elektrické energie 6. Hlavní vypínač 7. Přívod studené vody tvrdé 8. Přívod teplé vody 9. Přívod studené vody měkké 10. Připojení hadic pro přívod externího tekutého pracího prostředku 11. Sériový štítek 12. Přívod páry 13. Vnější ochranná svorka 14. Vypouštění 15. Ventilace násypky 16. Kryt frekvenčního měniče 17. Přívod stlačeného vzduchu 18. Násypka pracích prostředků 19. Plastová krabice pro elektrické připojení čerpadel tekutého pracího prostředku Kapacita stroje kg / lb 22 / / / / 125 A mm / inch 900 / 35, / 47, / 47, / 47,04 A1 (1) mm / inch / 53, / 53, / 53,58 B mm / inch 1620 / 63, / / / 75 B1 (1) mm / inch / 4, / 4, / 4,56 C mm / inch 786 / 30, / 41, / 41, / 41,54 C1 mm / inch 445 / 17, / 38, / 38, / 38,58 D mm / inch 1150 / 45, / 52, / 56, / 63,39 D1 mm / inch 1330 / 52, / 62, / 62, / 62,99 E mm / inch 920 / 36, / 48, / 52, / 59,13 F mm / inch / 11,8 300 / 11,8 300 / 11,8 G mm / inch - 50 / 1,97 50 / 1,97 50 / 1,97 G1 mm / inch 450 / 17, / 4, / 4, / 4,33 H mm / inch 1475 / 58, / 63, / 63, / 63,66 H1 mm / inch - 25 / 0,98 25 / 0,98 25 / 0,98 J mm / inch / 28, / 28, / 28,74 K mm / inch 1505 / 59, / 61, / 61, / 61,69 L mm / inch 105 / 4, / 16, / 16, / 16,61 M mm / inch - 80 / 3,15 80 / 3,15 80 / 3,15 N mm / inch - 80 / 3,15 80 / 3,15 80 / 3,15 O mm / inch 260 / 10,23 70 / 2,75 70 / 2,75 70 / 2,75 P mm / inch 1400 / 55, / 70, / 70, / 70,16 P (1) mm / inch / 65, / 65, / 65,82 Q mm / inch 168 / 6,61 60 / 2,36 60 / 2,36 60 / 2,36 R mm / inch 1092 / 42, / 50, / 50, / 50,59 S mm / inch 45 / 1,77 65 / 2,56 65 / 2,56 65 / 2,56 T mm / inch 590 / 23, / 30, / 30, / 30,24 U mm / inch 140 / 5, / 8, / 8, / 8,07 V mm / inch 720 / 28, / 8, / 8, / 8,39 W mm / inch / 16, / 10, / 10,83 X mm / inch / 6, / 6, / 6,89 Z mm / inch 520 / 20, / 27, / 27, / 27,56 Tab.3.3. (1) - platí pro stroje s pneumaticky ovládanými vodními ventily 10 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _E_DATUM_VYDANI_ DOC

25 3.4. KOMPONENTY A ROZMĚRY STROJE 80 kg / 180 lb 1996 mm / 78,58" 1970 mm / 77,55" 1150 mm / 45,27" 1530 mm / 60,23" 1390 mm / 54,72" mm / 15,75" 140 mm / 5,51" mm / 64,17" 26 mm / 1,02" 125 mm / 4,92" 1480 mm / 58,26" 125 mm / 4,92" 48 mm / 1,88" 100 mm / 3,93" 90 mm / 3,54" mm / 14,96" 72 mm / 2,83" 300 mm / 11,81" 142 mm / 5,59" mm / 55,11" mm / 0,39" mm / 1,77" mm / 53,42" 185 mm / 7,28" 1797 mm / 70,74" 125 mm / 4,92" mm / 64,56" 680 mm / 26,77" Obr _E_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 11

26 3.5. KOMPONENTY A ROZMĚRY STROJE kg / lb Obr MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _E_DATUM_VYDANI_ DOC

27 LEGENDA 1. Přední panel s ovládacími prvky 2. Víko elektrického rozváděče 3. Ventilace vnějšího bubnu 4. Průchodka pro hlavní přívod elektrické energie 5. Hlavní vypínač 6. Přívod studené vody tvrdé 7. Přívod studené vody měkké 8. Přívod teplé vody 9. Připojení hadice, (hadic) pro přívod externího tekutého pracího prostředku 10. Přívod páry 11. Vypouštění 12. Přívod stlačeného vzduchu 13. Násypka pracích prostředků 14. Plastová krabice pro elektrické připojení čerpadel tekutého pracího prostředku 15. Sériový štítek _E_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 13

6kg 7kg 10kg 13kg 16kg 22kg

6kg 7kg 10kg 13kg 16kg 22kg PRŮMYSLOVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 6kg 7kg 10kg 13kg 16kg 22kg MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 505675 K Datum vydání: 4.9.2009 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH 1. OBSAH...1

Více

Průmyslové prací stroje s odstřeďováním

Průmyslové prací stroje s odstřeďováním Průmyslové prací stroje s odstřeďováním Vysokootáčkové odpružené stroje 7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg 28 kg Pevně ukotvené stroje 8 kg 11 kg 14 kg středněotáčkové 18 kg 24 kg 28 kg nízkootáčkové 18

Více

Průmyslové vysokootáčkové prací stroje s odstřeďováním 33kg 40kg 55kg 80kg 100kg 120kg

Průmyslové vysokootáčkové prací stroje s odstřeďováním 33kg 40kg 55kg 80kg 100kg 120kg Průmyslové vysokootáčkové prací stroje s odstřeďováním 33kg 40kg 55kg 80kg 100kg 120kg Původní manuál k obsluze stroje Původní manuál k instalaci a údržbě stroje 554516 A Datum vydání: 1.2.2014 MANUÁL

Více

70kg 90kg 110kg 140kg 180kg

70kg 90kg 110kg 140kg 180kg HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 70kg 90kg 110kg 140kg 180kg MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 513290 D Datum vydání: 1.12.2011 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH

Více

16kg 26kg 33kg 44kg 66kg

16kg 26kg 33kg 44kg 66kg HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 16kg 26kg 33kg 44kg 66kg PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 508637 K Datum vydání: 13.1.2012 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1.

Více

PRŮMYSLOVÝ VYSOKOOTÁČKOVÝ PRACÍ STROJ S ODSTŘEĎOVÁNÍM. 120kg MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE

PRŮMYSLOVÝ VYSOKOOTÁČKOVÝ PRACÍ STROJ S ODSTŘEĎOVÁNÍM. 120kg MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE PRŮMYSLOVÝ VYSOKOOTÁČKOVÝ PRACÍ STROJ S ODSTŘEĎOVÁNÍM 120kg MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 508805 B Datum vydání: 17.8.2010 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH 1. OBSAH... 1 2. VÝSTRAHY A ŠTÍTKY...

Více

70kg 90kg 110kg 140kg 180kg

70kg 90kg 110kg 140kg 180kg HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 70kg 90kg 110kg 140kg 180kg MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 513290 C Datum vydání: 15.1.2010 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

PROFESIONÁLNÍ PRACÍ STROJE

PROFESIONÁLNÍ PRACÍ STROJE PROFESIONÁLNÍ PRACÍ STROJE 6kg 7,5kg NÁSYPKA NA HORNÍM PANELU PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 516576 C Datum vydání: 3.11.2009 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH 1. OBSAH... 1 2. VÝSTRAHY

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

PRŮMĚR VÁLCE 350, 500 mm

PRŮMĚR VÁLCE 350, 500 mm PRŮMYSLOVÉ SUŠICÍ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE PRŮMĚR VÁLCE 350, 500 mm ŽEHLIČE S VKLÁDACÍ ŠÍŘKOU: 1400 mm 1600 mm 2000 mm 2500 mm 3200 mm ŽEHLIČE S OBOUSTRANNÝM VÝSTUPEM SE SKLÁDAČEM, NEBO BEZ SKLÁDAČE S VKLÁDACÍ

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM. 18kg 24kg PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE

HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM. 18kg 24kg PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 18kg 24kg PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 549173 Datum vydání: 10.12.2012 Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Obsluha...8

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Návod k obsluze. Přenosná počítačka EURO mincí

Návod k obsluze. Přenosná počítačka EURO mincí Návod k obsluze Přenosná počítačka EURO mincí 1 Legenda k tlačítkům a prvkům 1. Obslužné pole 2. Displej 3. Tlačítko START/STOP 4. Tlačítko pro smazání C 5. Tlačítko pro zprávu REPORT 6. Tlačítko pro volbu

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V Přijímač dálkového ovládání Orienta Receiver RTS NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností přijímače dálkového ovládání Orienta Receiver RTS, přečtěte si prosím pečlivě tento návod

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Obsah Bezpečnost......2 Vybavení......2 Modely a vlastnosti......3 Rozměry....3 Připevnění ramene/předběžná kontrola......4 Montáž......4 Odblokování......5

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě

INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě na nafukovací posteli. Při manipulaci s výrobkem nikdy

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM: 6 kg 16 kg 40 kg 7 kg 22 kg 55 kg 10 kg 22 kg PRO 80 kg 13 kg 33 kg 100 kg 120 kg PEVNĚ UKOTVENÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM: 6 kg

Více

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 cs Návod na montáž a obsluhu Samostatná řídicí jednotka s ovládacím prvkem Důležité informace pro: montéry/ elektrikáře/ uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný zásobník na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

Sada pro koupelnová otopná tělesa

Sada pro koupelnová otopná tělesa Návod na instalaci a obsluhu Sada pro koupelnová otopná tělesa (elektrické topné těleso a prostorový zásuvkový termostat) V 1.0-1 - OBSAH 1. Popis zařízení... 2 2. Obecné informace... 2 3. Technické údaje...

Více

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE PROVOZÍ ISTRUKCE VIZIT-MBE Montážní skříň VIZIT-MBE (dále jen jako skříň ) je určena k použití s vchodovými stanicemi VIZIT (včetně vchodových stanic s videotelefonem). 9 Skříň Ochranná uzemňovací svorka

Více

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 V masážní vaně SPA-201 je již nainstalován kompletní masážní systém. Vana je vybavena stabilním nosným rámem, dále pak přívodem teplé a studené vody a odpadem.

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

ECOFLEX. ECOFLEX EL (electronic thermostat) ECOFLEX SL (electromechanical thermostat)

ECOFLEX. ECOFLEX EL (electronic thermostat) ECOFLEX SL (electromechanical thermostat) Nástěnné konvektory / Wall convectors / Wandkonvektoren / Konwektor ścienny / Konvektory na zid / Íàñòåííûå êîíâåêòîðû EL (electronic thermostat) SL (electromechanical thermostat) Návod k použití Instructions

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ

NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE POZOR PRO BEZPEČÍ OSOB JE DŮLEŽITÉ DODRŽET VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. 1 - Udržujte automatické ovládání (tlačítka, dálkové ovládání,

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Ustavovací kus součástí Viz obr. 1 a Tabulka 1. P/N 7179410_01 - Czech - ZOBRAZENO V POLOZE OPEN 1 3 8 4 7 6 5 Obr. 1 Položka Ustavovací kus součástí

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a obsluze VPA 450/300 Obecně Ohřívače vody VPA jsou speciálně vyvinuty pro kombinaci s tepelnými čerpadly. Tyto ohřívače lze také použít v kombinaci s jinými

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M PARNÍ ČISTIČ CSC5714M BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících. 1. Přečtěte si tuto uživatelskou příručku

Více

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry:

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry: Návod k obsluze Lis na hrnky SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B UNIVOX spol. s r.o., Kolonie 392/2, Český Těšín, www.grawerton.cz, grawerton@univox.cz 1 Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Akumulační zásobník all- STOR CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Aby jste předešli požáru nevystavujte výrobek dešti nebo vlhkému prostředí. Nepoužívejte jej v blízkosti kuchyňského

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X 7 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Tlačítko odloženého startu: stisknutím tlačítka nastavíte odložený start mytí. 2) Tlačítko Start/Reset: stisknutím tohto tlačítka

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

#4;# +05647%6+10 /#07#. Návod k použití s 1

#4;# +05647%6+10 /#07#. Návod k použití s 1 Návod k použití 1 J L I H A G F K E E M B C D * Pouze u určitých modelů 2 a) b) c) 2 click 36 74 75 76 7 108 7 24 hod. 12 9 10 11 10 7 12 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento vysavač je určený pouze pro

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Příprava Instalace Použití. a čištění. Údržba. Tento návod k použití obsahuje záruční list

NÁVOD K POUŽITÍ. Příprava Instalace Použití. a čištění. Údržba. Tento návod k použití obsahuje záruční list NÁVOD K POUŽITÍ Příprava Instalace Použití Údržba a čištění Tento návod k použití obsahuje záruční list Před použití si pečlivě přečtěte návod k použití ZÁRUČNÍ LIST Typ zboží (dále též zařízení ): Výrobní

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 Obsah balení 1) Hlavní jednotka 2) Bezdrátový vysílač + čidlo 3) USB mini / USB 2.0 kabel Popis produktu Zařízení slouží k bezdrátovému měření spotřeby

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S CS NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTOR TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-CS OBSAH 01. Všeobecný popis........................ 01 02. Bezpečnostní pokyny.................... 01 03. Návod na

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.abyste zajistili správný chod spotřebiče, doporučujeme přečtení tohoto manuálu dříve než uvedete

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 5863 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 5863 CZ Elektrický regulační ventil Typ 3226/5824 a typ 3226/5825 Pneumatický regulační ventil Typ 3226/2780-1 a typ 3226/2780-2 Obr.1 typ 3226/5824 Obr.1 typ 3226/2780-2 s převodníkem 3760 Návod na montáž a obsluhu

Více