Průmyslové prací stroje s odstřeďováním

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průmyslové prací stroje s odstřeďováním"

Transkript

1 Průmyslové prací stroje s odstřeďováním Vysokootáčkové odpružené stroje 7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg 28 kg Pevně ukotvené stroje 8 kg 11 kg 14 kg středněotáčkové 18 kg 24 kg 28 kg nízkootáčkové 18 kg 24 kg 28 kg středněotáčkové Původní manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje D Datum vydání:

2

3 Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Obsluha...8 Symboly na stroji...8 Před praním Otevření dveří bubnu Vložení prádla do pracího stroje Zavření dveří bubnu Výběr programu Přehled pracích programů Přidání pracích prostředků Spuštění stroje Konec pracího cyklu Přerušení dodávky elektrické energie Modul automatického odemykání zámku dveří Jak otevřít dveře při závadě Postup při odstraňování poruch Technické údaje Vysokootáčkové odpružené stroje, (dále v textu odpružené ) Pevně ukotvené středněotáčkové a nízkootáčkové stroje, (dále v textu pevně ukotvené ) Připojení Odpružené stroje kg / lb Pevně ukotvené stroje kg / lb Instalace Odpružené stroje Pevně ukotvené stroje Připojení vody Připojení recykované vody Připojení vypouštění Vypouštěcí čerpadlo Odvětrání Připojení páry Připojení dávkování tekutého pracího prostředku Elektrické připojení Údržba a seřízení Denní kontrola a údržba Kontrola a údržba každé tři měsíce Kontrola a údržba každých šest měsíců Výměna těsnění dveří Seřízení bezpečnostního spínače odpružené stroje Výměna a napnutí řemene Vodní filtry Utahovací momenty Výměna pojistek pracího stroje Problémy a poruchy Nouzové odjištění dveřního zámku Chybová hlášení zobrazená na displeji Seznam doporučených náhradních dílů Vyřazení stroje z provozu Odpojení stroje Likvidace stroje _D_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 3

4 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA - UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. Nedodržení pokynů muže vést k nesprávnému použití stroje, může způsobit požár, zranění nebo smrt a/nebo škody na zařízení prádelny a/nebo stroje. VÝSTRAHA - Před použitím stroje si pozorně přečtěte DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE. Nesprávné používání stroje může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo vážná poranění osob nebo smrt, stejně jako vážné poškození stroje. Tato verze manuálu je překlad originální anglické verze. Bez originální verze nejsou tyto instrukce kompletní (neplatí pro českou verzi). Před instalací, provozem a údržbou stroje si důkladně prostudujte kompletní instrukce, tj. tento Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje, Programovací manuál a Katalog náhradních dílů. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů nejsou standardně dodávány se strojem. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů si vyžádejte u dodavatele / výrobce. Postupujte podle instrukcí uvedených v manuálech a mějte je na vhodném místě u stroje pro pozdější použití. Bezpečnostní instrukce obsaženy v manuálech pro osoby obsluhující stroj, musí být vytištěny a viditelně vyvěšeny v prádelně v blízkosti stroje. Prací stroj s odstřeďováním je určen pouze pro praní tkanin, jakékoliv jiné předměty mohou stroj poškodit nebo způsobit zranění. Pokud je stroj používán pro jiné technologie, dodržujte instrukce a výstrahy, aby jste předešli zranění osob. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození tkaniny způsobené nevhodným pracím postupem. Vždy dodržujte instrukce a/nebo výstrahy uvedené na tkaninách, prací nebo čisticí prostředky stanovené výrobcem. Stroj musí být nastaven v souladu s instrukcemi. Vypouštění, napouštění, elektrická připojení, ventilace, uzemnění a ostatní připojení musí být provedeno podle Instalačního manuálu, v souladu s místními normami a připojení musí být provedeno kvalifikovanými osobami s patřičným platným oprávněním. Při připojení k místní elektrické síti (TT / TN / IT,...) musí být dodrženy platné předpisy. Zařízení ve standardním provedení nemusí být vždy možné připojit k elektrické síti IT. Kontaktujte Vašeho dodavatele. Všechny typy strojů jsou vyráběny dle Evropské směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC). Mohou být používány pouze v prostorech odpovídajících třídě elektromagnetické kompatibility stroje (všechny stroje vyhovují minimálně třídě A - průmyslové prostředí). Z důvodu bezpečnosti je nutno dodržet minimální bezpečné vzdálenosti od citlivých elektrických nebo elektronických zařízení. Neměňte nastavení parametrů frekvenčního měniče. Mohlo by dojít k vážnému zranění, požáru, poškození stroje, atd. Během přepravy a skladování nikdy nevyvíjejte nadměrnou sílu na obal, protože komponenty stroje vystupující z obrysové linie by mohly být poškozeny. Používejte výhradně měděné vodiče. Stroj musí být připojen přívodem, ke kterému není připojeno osvětlení nebo zásuvky. Jakákoliv změna v instalaci, která není popsána v instalačním manuálu, musí být schválena dodavatelem nebo výrobcem. V opačném případě dodavatel i výrobce odmítá zodpovědnost za případná zranění obsluhy nebo škody na majetku. Zásahy a změny v konstrukci stroje jsou nepřípustné a výrobce v těchto případech odmítá veškerou odpovědnost. Prací stroj s odstředěním musí být instalován na rovném povrchu. Pokud tomu tak není, může dojít k vibracím během odstřeďování a přestože je stroj vybaven vibračním spínačem, může dojít k vážnému poškození stroje a následnému zranění obsluhy. Nikdy nespouštějte stroj, pokud nejsou přepravní vzpěry odstraněny. Prací stroj by měl být vždy před použitím otestován. Je možné, že v novém pracím stroji mohou zůstat zbytkové nečistoty z výrobního procesu. Tyto zbytkové nečistoty mohou zašpinit Vaše prádlo. Z tohoto důvodu, dříve než začnete prát Vaše běžné prádlo, proveďte alespoň jedno horké praní a použijte hadry nebo staré prádlo. Udržujte stroj a okolí stroje čisté, bez přítomnosti hořlavých materiálů. Použití hypochloritu (chlornanů) způsobuje korozi, která může za určitých okolností způsobit poruchu součástek. Záruka na stroj nemůže být uznána v případě vzniku koroze působením chlóru a jeho sloučenin. Stroj nesmí být používán v prostředí, které může vytvořit explozivní atmosféru uvnitř stroje. Nevystavujte stroj vlivům počasí, extrémně nízkým či vysokým teplotám a vlhku. Neskladujte v okolí stroje žádné hořlavé materiály. Vymezte nebezpečné oblasti v prádelně a zamezte přístupu do nich, pokud je stroj v provozu. Neperte prádlo, které bylo předtím vyčištěno, vypráno, namočeno nebo poskvrněno benzínem, čisticími prostředky pro suché čištění, či jinými hořlavými nebo výbušnými látkami, neboť vylučují výpary, které by mohly způsobit vznícení, nebo explozi. Takovéto tkaniny musí být nejdříve prány ručně a vysušeny. 4 MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _D_DATUM_VYDANI_ DOC

5 Bezpečnostní pokyny Nepřidávejte benzín, čisticí prostředky pro suché čištění, nebo jiné hořlavé nebo výbušné látky do prací lázně. Tyto látky vylučují výpary, které by mohly způsobit vznícení, nebo explozi. Za určitých podmínek může vznikat vodíkový plyn v horkovodním systému, který se nepoužíval dva a více týdnů. Vodíkový plyn je výbušný. Pokud nebyl horkovodní systém používán po tuto dlouhou dobu, otevřete všechny kohouty horké vody a nechejte několik minut vody odtékat. Tím odstraníme nahromaděný plyn. Jelikož je tento plyn hořlavý, během této činnosti nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. TEPLOTA BUBNU V PRACÍM STROJI: Pro měření teploty prací lázně v pracím bubnu používá elektronický programátor teplotní čidlo. Existuje několik faktorů, které ovlivňují měření teploty. Z tohoto důvodu je měření prací lázně pouze orientační. Vždy sledujte a pečlivě dodržujte instrukce výrobců pracích nebo čisticích prostředků, prostředků pro suché čištění a dezinfekčních prostředků. Vyhnete se tak možnému zranění. Skladujte tyto prostředky mimo dosah dětí, nejlépe v uzamykatelné místnosti. Nemanipulujte bezúčelně s ovládacími prvky pracího stroje a neobcházejte bezpečnostní instrukce a výstrahy. V případě nebezpečí vypněte hlavní vypínač nebo jiné nouzové odpojovací zařízení. Při plnění násypky nebo je-li stroj v provozu, nepodkládejte víko násypky žádným předmětem. Neotevírejte víko násypky po spuštění stroje. Vytékání nebo stříkání nebezpečné tekutiny může způsobit vážné opařeniny a popáleniny. Neprovozujte stroj s porouchanými, chybějícími díly a nebo s odstraněnými kryty. Stroj nesmí být spuštěn, pokud nebudou kryty správně upevněny na svých místech. Stroj nesmí být uskladněn, instalován nebo vystavován vlivům počasí, extrémně nízkým nebo vysokým teplotám a vlhku. Neomývejte stroj tekoucí nebo stříkající vodou. NIKDY nedovolte, aby byl stroj mokrý. Pravidelně kontrolujte mechanismus zámku dveří. NIKDY neobcházejte funkčnost dveřního zámku. Před prováděním údržby nebo čištění a na konci každého provozního dne odpojte přívod elektrické energie a uzavřete hlavní přívod vody a páry. Na zadní straně stroje se nachází větrací otvor. Z ventilace mohou unikat horké výpary nebo horký vzduch. Nezakrývejte větrací otvor stroje a pravidelně jej kontrolujte. Slouží jako vzduchový otvor a jako vývod páry, což zabraňuje vytváření přetlaku uvnitř pracího stroje. Neopravujte a nenahrazujte kterékoliv části stroje nebo se nesnažte o jakýkoliv servis, pokud tak není specificky doporučeno v instrukcích pro údržbu nebo v servisních instrukcích za předpokladu, že těmto instrukcím rozumíte a jste schopni to zvládnout. Pouze kvalifikovaný servisní pracovník může provádět servisní služby. Informace obsažené v tomto manuálu jsou určeny pro kvalifikovaného servisního pracovníka, který je obeznámený s platnými a bezpečnostními postupy během opravy stroje. Všechny testy a opravy by měl provádět kvalifikovaný servisní pracovník, který je vybaven řádnými nástroji a měřicím zařízením. Veškeré výměny dílů by měl provádět kvalifikovaný servisní pracovník, který používá pouze náhradní díly schválené výrobcem. Pokud provádí servis nebo opravu nekvalifikovaný servisní pracovník nebo pokud jsou použité jiné díly, než které jsou schváleny výrobcem, může dojít k nesprávné montáži nebo nastavení. Nesprávná montáž nebo nastavení může způsobit nebezpečné situace. Během provádění servisního zásahu může vzniknout riziko zranění nebo úrazu elektrickým proudem. Zranění nebo úraz elektrickým proudem může být velmi vážné nebo smrtelné. Proto je třeba během provádění kontroly elektrického napětí na jednotlivých komponentech nebo stroji pracovat s mimořádnou opatrností. DÁVEJTE POZOR: Během provádění údržby byl měl být přívod elektrické energie VŽDY vypnutý. Pouze v nejnutnějším a zvláštním případě může být přívod elektrické energie zapnutý. Všechny průmyslové (OPL - On Premise Laundry) prací stroje jsou určeny pro použití v prádelnách s vyškolenou obsluhou. Před odstraněním stroje z provozu nebo před likvidaci stroje odstraňte dveře. Jakýkoliv únik vody nebo páry musí být ihned opraven. V případě úniku ihned uzavřete hlavní přívod vody nebo páry. Pokud se objeví jakýkoli problém nebo závada, ihned kontaktujte vašeho dealera, servisního technika nebo výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v manuálech bez předchozího upozornění. Norma IEC335 je používána pro stroje s čistým upotřebitelným objemem bubnu v rozmezí od 60 do150 l. Norma EN je používána pro stroje s čistým upotřebitelným objemem bubnu nad 150 l _D_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 5

6 Bezpečnostní pokyny POKUD JE STROJ OBSLUHOVÁN POMOCÍ MINCÍ, ŽETONŮ NEBO PODOBNÝM SAMOOBSLUŽNÝM ZPŮSOBEM, MUSÍ MAJITEL-PROVOZOVATEL ZAJISTIT DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ ZAŘÍZENÍ PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ. TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO TAK, ABY BYLO PRO UŽIVATELE LEHCE A BEZPEČNĚ DOSTUPNÉ. TOTO ZAŘÍZENÍ PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ ZAJISTÍ, ABY ALESPOŇ ŘÍDICÍ OKRUH STROJE BYL PŘERUŠEN. NEDOTÝKEJTE SE DVEŘNÍHO SKLA, DOKUD NENÍ PRACÍ CYKLUS UKONČEN. NEOTVÍREJTE DVEŘE PRACÍHO STROJE, DOKUD SE BUBEN NEPŘESTANE OTÁČET A NEVYPUSTÍ SE VODA Z BUBNU. DO STROJE NEDÁVEJTE PRÁDLO ZNEČIŠTĚNÉ VÝBUŠNÝMI LÁTKAMI NEBO NEBEZPEČNÝMI CHEMIKÁLIEMI. TENTO STROJ NESMÍ BÝT OBSLUHOVÁN DĚTMI. NENECHEJTE DĚTI HRÁT SI V, NA NEBO OKOLO STROJE. PŘED SPUŠTĚNÍM STROJE SE PŘESVĚDČTE, ŽE VE STROJI NEBO OKOLO NEJSOU OSOBY (DĚTI) NEBO ZVÍŘATA. NÁHRADNÍ DÍLY PRO TENTO STROJ MUSÍ BÝT POUŽITY PŮVODNÍ NEBO SHODNÉ DÍLY. PO PROVEDENÍ OPRAVY UMÍSTĚTE VŠECHNY PANELY NA JEJICH MÍSTO A ZAJISTĚTE JE JEJICH PŮVODNÍM ZPŮSOBEM. BERTE TOTO OPATŘENÍ JAKO OCHRANU PROTI ELEKTRICKÉMU ŠOKU, ZRANĚNÍ, POŽÁRU A/NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU. STROJ JE NUTNO PŘIPOJIT K NAPÁJECÍ SOUSTAVĚ S OCHRANNÝM VODIČEM A TENTO VODIČ MUSÍ BÝT VE STROJI PŘIPOJEN K PATŘIČNÉ ZEMNICÍ SVORCE. DÁLE JE NUTNÉ PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ VŠECH STROJŮ V PRÁDELNĚ. PRO ZAMEZENÍ VZNIKU POŽÁRU, ZRANĚNÍ A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, MUSÍ BÝT PRACÍ STROJ ŘÁDNĚ UZEMNĚN. STROJ NEPŘIPOJUJTE K ROZVODNÉ SOUSTAVĚ, DOKUD NENÍ ŘÁDNĚ UZEMNĚN V SOULADU S MÍSTNÍMI A STÁTNÍMI NORMAMI. POKUD JE ZAPOJENO VÍCE STROJŮ NA STEJNÉM MÍSTĚ, PROVEĎTE JE-LI TO MOŽNÉ JEJICH OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ. KAŽDOU INSTALACI STROJE KONZULTUJTE SE STATIKEM PRO DODRŽENÍ PŘEDPISŮ NAMÁHÁNÍ KONKRÉTNÍ STAVBY A ŠÍŘENÍ VIBRACÍ A HLUKU! VÝROBCE NEDOPORUČUJE INSTALACI STROJE V PODSKLEPENÉ MÍSTNOSTI NEBO V POSCHODÍ. PRACÍ STROJ JE URČEN KE STÁLÉMU PŘIPOJENÍ, PROTO MUSÍ BÝT UMÍSTĚN A ZAJIŠTĚN NA NEHOŘLAVOU PODLAHU S ADEKVÁTNÍ STRUKTUROU POVRCHU. JE NUTNÝ BETONOVÝ ZÁKLAD. DŘEVĚNÁ PODLAHA S KOVOVOU VÝZTUŽÍ NENÍ DOVOLENA Z DŮVODU NEBEZPEČÍ POŽÁRU A NADMĚRNÝCH VIBRACÍ. NIKDY NEINSTALUJTE STROJ NA ZÁKLAD, KTERÝ NEMÁ PŘEDEPSANOU NOSNOST. I KDYŽ JE STROJ V POZICI VYPNUTO, PŘÍVODNÍ SVORKY VYPÍNAČE JSOU STÁLE POD NAPĚTÍM. PO VYPNUTÍ PŘÍVODU ELEKTRICKÉ ENERGIE VYČKEJTE ALESPOŇ 10 MINUT, NEŽ ZAČNETE PROVÁDĚT KONTROLU, NEBO SERVISNÍ ZÁSAH DO PRACÍHO STROJE. PŘED KONTROLOU FREKVENČNÍHO MĚNIČE ZKONTROLUJTE ZBYTKOVÉ NAPĚTÍ MEZI SVORKAMI + A -. NEŽ ZAČNETE S KONTROLOU MĚNIČE MUSÍ BÝT TOTO NAPĚTÍ MENŠÍ NEŽ 30 VDC. 6 MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _D_DATUM_VYDANI_ DOC

7 Bezpečnostní pokyny NIKDY NEDOVOLTE DĚTEM HRÁT SI NA STROJI, VE STROJI NEBO V JEHO BLÍZKOSTI. POKUD JSOU V DOBĚ POUŽÍVÁNÍ STROJE V BLÍZKOSTI DĚTI, JE NUTNÝ PŘÍSNÝ DOZOR. DĚTEM NENÍ DOVOLENO OBSLUHOVAT STROJ. POKUD DVEŘNÍ ZÁMEK NEFUNGUJE, NEPROVOZUJTE PRACÍ STROJ, DOKUD NEBUDE DVEŘNÍ ZÁMEK OPRAVEN. DODRŽUJTE VŠECHNY PLATNÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A ZÁKONY. INSTRUKCE A VÝSTRAHY, KTERÉ JSOU POPSÁNY V TOMTO MANUÁLU NEMOHOU OBSÁHNOUT VŠECHNY MOŽNÉ NEBEZPEČNÉ SITUACE. MUSÍ BÝT CHÁPÁNY VE VŠEOBECNÉM SMYSLU. OPATRNOST A PEČLIVOST JSOU FAKTORY, KTERÉ NEMOHOU BÝT ŘEŠENY KONSTRUKCÍ STROJE. TYTO FAKTORY MUSÍ BÝT PODMÍNKOU ZPŮSOBILOSTI OSOB, KTERÉ INSTALUJÍ, PROVOZUJÍ NEBO ZAJIŠŤUJÍ ÚDRŽBU STROJE. NA UŽIVATELI ZÁVISÍ, ABY BĚHEM OBSLUHY STROJE POSTUPOVAL S NÁLEŽITOU OPATRNOSTÍ. NEODSTRAŇUJTE VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY UMÍSTĚNÉ NA STROJI. DODRŽUJTE POKYNY NA ŠTÍTCÍCH A SYMBOLECH, ABYSTE PŘEDEŠLI PORANĚNÍ OSOB. NA KRITICKÝCH MÍSTECH STROJE JSOU UMÍSTĚNY BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY. TYTO ŠTÍTKY JE NUTNÉ UDRŽOVAT ČITELNÉ, JINAK MŮŽE DOJÍT KE ZRANĚNÍ OBSLUHY, NEBO SERVISNÍHO TECHNIKA.! UPOZORNĚNÍ! STROJ S VÁŽICÍM SYSTÉMEM: NIKDY NEPŘENÁŠEJTE SNÍMAČE ZATÍŽENÍ ZA JEJICH KABELY! ZAMEZTE ELEKTRICKÉMU SVAŘOVÁNÍ V BLÍZKOSTI SNÍMAČŮ ZATÍŽENÍ! NÁRAZ BY MOHL ZPŮSOBIT TRVALÉ POŠKOZENÍ SNÍMAČŮ ZATÍŽENÍ! PŘI POKLÁDÁNÍ STROJE PŘEDEJDĚTE NEROVNOMĚRNÉMU ZATÍŽENÍ MEZI SNÍMAČI ZATÍŽENÍ. PO ZAPNUTÍ STROJE SYSTÉM POTŘEBUJE 10 MINUT ZAHŘÍVACÍHO ČASU. TOTO JE DŮLEŽITÉ ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ, POKUD BYL PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE ODPOJEN PO DOBU DELŠÍ NEŽ PĚT MINUT. ZANEDBÁNÍ ZAHŘÍVACÍHO ČASU MŮŽE MŮŽE VÉST K ZÁSADNÍM CHYBÁM VÁŽENÍ. INSTALACI RECYKLAČNÍ NÁDRŽE MOHOU PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÉ OSOBY S PŘÍSLUŠNOU KVALIFIKACÍ A TO V SOULADU S MÍSTNÍMI NORMAMI _D_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 7

8 Obsluha Obsluha Symboly na stroji Pozor, nebezpečné elektrické napětí, elektrické zařízení Pozor - Jiné nebezpečí, čtěte a dodržujte psané instrukce Pozor - Zvýšená teplota Neuzavírat, nezakrývat Přívod horké vody, (červená barva štítku) Přívod studené měkké vody, (světle modrá barva štítku) Přívod studené tvrdé vody, (tmavě modrá barva štítku) Výstup horkého vzduchu ze stroje Otvory neprorážet, ale provrtat V nebezpečí stiskni tlačítko CENTRÁLSTOPU pro zastavení stroje Pára 8 MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _D_DATUM_VYDANI_ DOC

9 Obsluha Verze Xcontrol Verze Xcontrol Plus START (pro verzi OPL funkce ADVANCE) (1) START (funkce ADVANCE) POTVRZENÍ VOLBY STOP (přerušení programu) ZRUŠENÍ VOLBY POTVRZENÍ VOLBY NAVIGACE NAHORU ZRUŠENÍ VOLBY NAVIGACE DOLŮ NAVIGACE NAHORU VOLBA PŘÍDAVNÝCH FUNKCÍ NAVIGACE DOLŮ INFO Verze OPL: informace o programu Verze s mincovníkem: návod k obsluze VOLBA NE SNIŽOVÁNÍ ČASOVÉ SEKVENCE VOLBA ANO ZVYŠOVÁNÍ ČASOVÉ SEKVENCE INFO (přehled dostupných pracích programů a informace o programu) SERVIS (servisní informace) FUNKCE ODKLAD STARTU (odklad začne po stisknutí tlačítka start) (1) verze OPL - prací stroje jsou určeny pro vyškolenou obsluhu. 0 až 9 NUMERICKÁ KLÁVESNICE _D_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 9

10 Obsluha Před praním Roztřiďte prádlo podle instrukcí a teploty stanovené výrobcem tkaniny. Zkontrolujte, jestli zde nejsou nějaké cizí předměty jako hřebíky, šrouby, jehly, atd., aby nedošlo k poškození pračky nebo prádla. Převraťte prádlo naruby. K dosažení lepších pracích účinků smíchejte velké a malé kusy prádla a vkládejte jej do pračky volně a navzájem oddělené. UPOZORNĚNÍ! Optimální náplň pracího stroje je stanovená poměrem plnění. Vhodný poměr plnění je dán typem prádla a dalšími faktory. Bavlněné textilie obvykle vyžadují faktor plnění 1:10-1:13, což je plné naložení pracího bubnu. Množství vloženého prádla nesmí překročit maximální kapacitu stroje. Stroj s odstřeďováním nepřetěžujte. Přetížení může vést ke špatnému výsledku praní. Poloviční prací náplň může způsobit špatnou funkci praní. Syntetické a smíšené tkaniny vyžadují faktor plnění 1:18-1:20, což je poloviční naložení pracího bubnu. Naložení většího množství prádla může vést ke špatnému výsledku praní a může způsobit poškození prádla. Otevření dveří bubnu Otevřete dveře pomocí dveřní rukojeti. Vložení prádla do pracího stroje Vložte prádlo do bubnu. Zavření dveří bubnu Zavřete dveře mírným tlačením na dveřní rukojeť a současným pootočením dveřní rukojeti vlevo. Není nutné otáčet dveřní rukojetí dokola. Docházelo by k protáčení bezpečnostního systému. Pokud je stroj v provozu, bezpečnostní systém slouží jako ochrana proti násilné manipulaci a následnému možnému poškození dveřního zámku. Před uvedením pracího stroje do provozu se ujistěte, zda jsou dveře řádně uzavřeny. Výběr programu Vyberte si jeden z pracích programů, které jsou k dispozici a které nejlépe odpovídají kvalitě tkaniny a povolené prací teplotě. o Verze Xcontrol : prací program vyberte pomocí navigačních tlačítek nahoru, dolů. o Verze Xcontrol Plus : číslo pracího programů zadejte pomocí numerické klávesnice. o Výběr programu určuje teplotu a čas pro praní a máchání. POZNÁMKA: o Možnost volby uzamčení programovacího režimu, provádění změn továrního nastavení, pracích programů a ostatní možnosti nastavení - viz Programovací manuál. 10 MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _D_DATUM_VYDANI_ DOC

11 Obsluha Přehled pracích programů Prací program 1 Horké praní intenzivní 90 C Prací program 2 Teplé praní intenzivní 60 C Prací program 3 Barevné prádlo intenzivní 40 C Prací program 4 Světlé prádlo intenzivní 30 C Prací program 5 Vlna 15 C Prací program 6 Horké praní 90 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 7 Teplé praní 60 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 8 Barevné prádlo 40 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 9 Světlé prádlo 30 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 10 Eco horké praní 90 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 11 Eco teplé praní 60 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 12 Eco barevné prádlo 40 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 13 Eco světlé prádlo 30 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 14 Odstředění nízké otáčky Prací program 15 Odstředění vysoké otáčky Pouze Xcontrol Plus: Prací program 16 Sport 60 C Pouze Xcontrol Plus: Prací program 17 Mopy 60 C Pouze Xcontrol Plus: Prací program 18 Koňské přikrývky 40 C Pouze Xcontrol Plus: Prací program 19 Rifle 60 C Pouze Xcontrol Plus: Prací program 20 Škrobení - Přidání pracích prostředků Násypku na horním víku stroje naplňte podle zvoleného programu. o Předeprání v násypce o Hlavní praní v násypce o Hlavní praní v násypce o Aviváž nebo škrob v násypce : prací prášek pro předeprání. : prací prášek pro hlavní praní. : tekutý prací prostředek pro hlavní praní nebo tekuté bělidlo, atd. : tekutá aviváž nebo tekutý škrob pro poslední máchání. POZNÁMKA: o Doporučujeme používat jen vhodné prací prostředky se sníženou pěnivostí, které jsou běžně k dostání. Nepoužívejte gelové prací prostředky. Dávkování je obvykle uvedeno na obalu. Nadměrná dávka prostředku může vést k nadměrnému tvoření pěny, která může nevhodně ovlivnit výsledek praní a současně poškodit stroj. o Zajistěte, aby bylo víko násypky při spuštění stroje uzavřeno _D_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 11

12 Obsluha Spuštění stroje Verze Xcontrol Modely s mincovníkem Zvolte požadovaný prací program. Do otvoru vhoďte správné množství mincí odpovídající zvolenému programu. Na displeji se zobrazuje zbývající částka, která má být zaplacena. Po zaplacení se zobrazí výzva ke spuštění programu tlačítkem START. Stisknutím tlačítka START spustíte stroj. Pokud jste zvolili omylem jiný prací program, můžete jej změnit během prvních 150 sekund a to pomocí navigačních tlačítek nahoru, dolů. Pokud zvolíte dražší program, zobrazí se hodnota mincí, kterou je třeba dodatečně přidat. Pokud nepřidáte další mince, bude zahájen původně vybraný prací program. Během pracího cyklu můžete sledovat na displeji právě prováděné prací sekvence a zbývající čas. Modely bez mincovníku Zvolte požadovaný program. Stisknutím tlačítka START spustíte stroj. Pokud jste zvolili omylem jiný prací program, můžete jej změnit během prvního kroku a to pomocí navigačních tlačítek nahoru, dolů. Během pracího cyklu můžete sledovat na displeji právě prováděné prací sekvence a zbývající čas. Pokud provozovatel nastavil funkci urychlení ADVANCE, můžete stisknutím tlačítka START přejít k dalšímu kroku. 12 MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _D_DATUM_VYDANI_ DOC

13 Obsluha Verze Xcontrol Plus Po zvolení požadovaného pracího programu stiskněte tlačítko START, který spustí cyklus praní. Jestliže zadáte číslo pracího programu, které nebude odpovídat žádnému z přidělených programů, na displeji se zobrazí NEPLATNÉ. Během pracího cyklu můžete sledovat na displeji právě prováděné prací sekvence a zbývající čas pracího cyklu. Ukazatel průběhu 35 Min. Prog 2: WARM WASH Číslo programu Název pracího programu Zbývající čas pracího programu Jednotky čas Konec pracího cyklu Doba pracího cyklu se na displeji odpočítává až do nuly. Po ukončení pracího cyklu se dveřní zámek odblokuje a na displeji se zobrazí VYLOZIT. Otevřete dveře a vytáhněte prádlo ze stroje. Hlášení VYLOZIT zmizí a stroj je připraven spustit další program. Zobrazí se VOLBA PROGRAMU. POKUD PO VÝPADKU ELEKTRICKÉ ENERGIE NEMŮŽETE OTEVŘÍT DVEŘE A STROJ JE VYBAVENÝ AUTOMATICKÝM ODEMÝKACÍM OBVODEM, ČEKEJTE DO TÉ DOBY NEŽ ODEMÝKACÍ OBVOD DVEŘNÍ ZÁMEK ODEMKNE. PŘED OTEVŘENÍM DVEŘÍ SE UJISTĚTE, ZDA JE BUBEN ZCELA V KLIDU A JE Z NĚJ VYPUŠTĚNA VODA. Přerušení dodávky elektrické energie Verze Xcontrol Pokud dojde k výpadku napájení stroje v klidovém stavu a prací program ještě není spuštěn, stroj zůstane v klidovém stavu. Pokud dojde k výpadku napájení během procesu praní a dveře zůstanou zavřené a zamčené, prací program bude po obnovení napájení pokračovat od kroku, ve kterém byl prací program přerušen. Stroje vybavené modulem automatického odemykání zámku dveří: Viz kapitola Modul automatického odemykání zámku dveří. Dojde-li během výpadku napájení k odemčení dveřního zámku a dveře zůstanou zavřené, zobrazí se po obnovení napájení hlášení STISKNETE START / OTEVRETE DVERE. Pokud otevřete dveře, prací program bude zrušen. Pokud stisknete tlačítko START, prací program bude po obnovení napájení pokračovat od kroku, ve kterém byl přerušen _D_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 13

14 Obsluha Verze Xcontrol Plus Pokud dojde k výpadku napájení stroje v klidovém stavu a prací program ještě není spuštěn, stroj zůstane v klidovém stavu. Pokud dojde k výpadku napájení během procesu praní, zobrazí se po obnovení napájení hlášení POKRAČOVAT / STOP. Pokud stisknete tlačítko STOP, prací program bude ukončen. Pokud stisknete tlačítko START, prací program bude po obnovení napájení pokračovat od kroku, ve kterém byl přerušen. Modul automatického odemykání zámku dveří Dle objednávky může být stroj vybaven modulem automatického odemykání zámku dveří při výpadku napájení. Při krátkodobém výpadku napájení, modul nijak neovlivňuje chování stroje. Při dlouhodobém výpadku napájení, modul odemkne dveřní zámek. Lze otevřít dveře a vyložit prádlo. PŘED OTEVŘENÍM DVEŘÍ SE UJISTĚTE, ZDA JE BUBEN ZCELA V KLIDU A JE Z NĚJ VYPUŠTĚNA VODA. MODUL AUTOMATICKÉHO ODEMYKÁNÍ DVEŘNÍHO ZÁMKU NESMÍ BÝT POUŽIT NA STROJÍCH, KTERÉ JSOU VYBAVENY VYPOUŠTĚCÍM ČERPADLEM NEBO NA STROJÍCH KTERÉ JSOU VYBAVENY VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM S OPAČNOU FUNKCÍ. Jak otevřít dveře při závadě Viz kapitola Nouzové odjištění dveřního zámku. 14 MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _D_DATUM_VYDANI_ DOC

15 Obsluha Postup při odstraňování poruch Č. Chybové hlášení Příčina Postup Výskyt E2 Nevypouští Porucha při Úplné zastavení + vypouštění. rozvolnění E3 Spínač Aktivován Úplné zastavení + bezp.spínač. rozvolnění Aktivován bezpečnostní spínač E4 Spínač při rozběhu Přeskočit + pokračovat z distribuce do odstředění. Aktivován E5 Vibr. Odstr bezpečnostní spínač Úplné zastavení + ve vysokých bezpečnostní čas otáčkách E6 Zavření dveří Porucha spínače Úplné zastavení + zavření dveří bezpečnostní čas E7 Zámek dveří Porucha dveřního Úplné zastavení + zámku bezpečnostní čas Porucha zamknutí E8 Dveře Start zámku dveří na Nespouštět začátku cyklu Porucha odemknutí E9 Dveře Konec zámku dveří na konci Nespouštět cyklu E11 Nenapouští Porucha při plnění Úplné zastavení + dotaz na pokračování E12 Přepouští Porucha v důsledku Úplné zastavení + přeplnění vodou nad rozvolnění přednastavenou mez E13 Neohřívá Porucha ohřevu Úplné zastavení + rozvolnění E14 Čas Ohřevu Úplné zastavení + dotaz Porucha doby ohřevu na pokračování E15 Horke Příliš vysoká teplota Úplné zastavení + rozvolnění E21 Přeplavuje Příliš vysoká hladina Úplné zastavení + rozvolnění E24 Snímač Hladiny Poškozený snímač Pokračovat + hladiny nespouštět E25 Snímač Teploty Poškozený snímač Pokračovat + teploty nespouštět E26 E27 Mitsub. Kod Chyba Kom. Nedefinovaný kod chyby frekvenčního měniče Chyba komunikace měnič E28 THT Cas THT vypršel čas E29 E31 OV3/OP Cas Vloz. Par. OV3 vypršel čas / E.OP Chyba při inicializaci frekvenční měnič Úplné zastavení + rozvolnění Úplné zastavení + bezpečnostní čas Úplné zastavení + bezpečnostní čas Úplné zastavení + bezpečnostní čas Nespouštět Vypouštění Celý cyklus, otáčky nižší než distribuční. Odstředění Vysoké otáčky Celý cyklus Celý cyklus Na začátku cyklu Konec cyklu Během plnění Po naplnění, nebo během plnění Během ohřevu Během ohřevu Během ohřevu Po naplnění, nebo během plnění Během startu Během startu Celý cyklus Celý cyklus Během sekvence odstřeďování Během sekvence odstřeďování Při zavádění parametrů _D_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 15

16 Obsluha Č. Chybové hlášení Příčina Postup Výskyt E32 E35 E36 E37 E38 E39 E41 Kontr. Par. Špatný Soft Nevyváha Nevyp. Spr. Ne. Recykl BezChem. Čas Servisu Chyba při kontrole parametrů měniče Špatná verze softwaru Aktivován systém detekce nevyváhy. Chyba vypouštění při sprchování Nádoba s vodou pro recyklaci je prázdná Přívody pracích prostředků pracují bez pracích prostředků Varování nutného servisu Nespouštět Nespouštět Snížení otáček odstředění. Pouze pro informaci Úplné zastavení + rozvolnění Varování na konci Jen u strojů s přední násypkou Pouze pro informaci Pouze pro informaci Otevření dvířek = resetace Při zavádění parametrů Nová verze softwaru Odstředění Sprchování Prací krok Prací krok Konec cyklu E42 SpojenÍ Žádné připojení k síti Pouze pro informaci Přenos dat po síti E43 Nast.Napětí Špatně zvolen Proveďte správnou rozsah napětí volbu Konfigurační menu E44 Typ Modelu Špatně zvolen typ Proveďte správnou stroje volbu Konfigurační menu E80 PrášekTimeOut Chybný signál pro Úplné zastavení + dávkování tekutých rozvolnění prostředků Celý cyklus E81 Není Ohřev Porucha ohřevu E82 Není Dopouštění Porucha plnění E83 E85 E100 E101 E102 E103 E104 E300- E353 E500- E525 Přerušení Napájení RTC Reset Bat Vážení Ne Kom. Nízká Hmotnost Vysoká Hmotnost Vážení Nevyváha Přetížení Mits Chyba Chyba Pameti Neúspěšné ukončení pracího cyklu Hodiny reálného času. Není vložena baterie, nebo baterie je příliš slabá Chyba komunikace vážicího systému Váha stroje je příliš nízká Váha stroje je příliš vysoká Váha není rozložena na 4 vážicí sensory Váha na vážicím sensoru překročila maximální hodnotu Specifická výstraha pro měnič Mitsubishi Chyba paměti Úplné zastavení + rozvolnění Úplné zastavení + dotaz na pokračování Informace, že prací cyklus musí být zopakován Pouze pro informaci Úplné zastavení + rozvolnění Nespouštějte Nespouštějte Nespouštějte Úplné zastavení + rozvolnění Úplné zastavení + bezpečnostní čas Úplné zastavení + bezpečnostní čas Prací krok (pouze pro Traceability) Prací krok (pouze pro Traceability) Nesprávné ukončení pracího cyklu (pouze pro Traceability) Konec cyklu (pouze pro Traceability) (pouze stroje s vážicím systémem) (pouze stroje s vážicím systémem) (pouze stroje s vážicím systémem) (pouze stroje s vážicím systémem) (pouze stroje s vážicím systémem) Celý cyklus Kdykoli 16 MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _D_DATUM_VYDANI_ DOC

17 Obsluha Č. Chybové hlášení Příčina Postup Výskyt E550 E551 E560- E563 E600- E628 TRACEABILITY zápis TRACEABILITY plna USB chyby Softw. Chyba Chyby interní paměti dat pro traceability Interní paměť pro traceability je zaplněna Chyby komunikace s USB paměti Chyba software Pouze pro informaci Pouze pro informaci Pouze pro informaci Úplné zastavení + bezpečnostní čas Funkce Traceability, celý cyklus Funkce Traceability, celý cyklus Pouze v menu Rozšíření/ Data Export/Import Kdykoli _D_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 17

18 Technické údaje Technické údaje Vysokootáčkové odpružené stroje, (dále v textu odpružené ) STROJ kg / lb 7 / 15 8 / / / / / / 65 Vnitřní buben objem l průměr mm / inch 530 / / / / / / / Otáčky bubnu praní odstřeďování ot/min Ohřev elektrický kw 6 / 9 (4,6) 6 / 9 (4,6) 6 / 9 / 12 9 / / ,9 parní bar horká voda C / F 90 / / / / / / / 194 G-faktor Hmotnost, čistá kg / lb 170 / / / / / / / 1092 Hladina hluku (1) L Aeq sekvence praní / odstředění db 46 / / / / / / / 70 Maximální statické zatížení podlahy kn 2,1 2,3 2,6 3,2 4,9 5,3 5,8 Maximální dynamické zatížení podlahy kn 1,8 ± 0,5 1,9 ± 0,5 2,2 ± 0,5 2,7 ± 0,5 4,0 ± 0,7 4,6 ± 1,1 5,0 ± 1,1 Frekvence dynamického zatížení Hz 19,4 19,4 17,9 17,9 16,3 16,3 15,25 (1) ISO 3744 tabulka 1 Odpružené stroje Pevně ukotvené středněotáčkové a nízkootáčkové stroje, (dále v textu pevně ukotvené ) STROJ kg / lb středněotáčkové nízkootáčkové 8 / / / / / / / / / 65 Vnitřní buben objem l průměr mm / inch 530 / / / / / / / / / Otáčky bubnu praní odstřeďování ot/min Ohřev elektrický kw 6 / 9 (4,6) 6 / 9 / 12 9 / / ,9 12 / ,9 parní bar horká voda C / F 90 / / / / / / / / / 194 G-faktor Hmotnost, čistá kg / lb 135 / / / / / / / / / 640 Hladina hluku (1) L Aeq sekvence praní / odstředění db 49 / / / / / / / / / 65 Maximální statické zatížení podlahy kn 1,9 2,2 2,7 4,0 4,5 4,9 3,4 3,9 4,2 Maximální dynamické zatížení podlahy kn 1,6 ± 2,4 1,9 ± 4,0 2,2 ± 5,1 3,4 ± 5,6 3,7 ± 7,5 3,9 ± 8,8 2,7 ± 3,6 3 ± 4,8 3,22 ± 5,6 Frekvence dynamického zatíženíhz 13,7 12,7 12,7 11,5 11,5 11,5 8,2 8,2 8,2 (1) ISO 3744 tabulka 2 Pevně ukotvené stroje 18 MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _D_DATUM_VYDANI_ DOC

19 Technické údaje Připojení STROJ 7 / 15 8 / / / / / / 65 Připojení vodních ventilů BSP DN20 ¾ DN20 ¾ DN20 ¾ DN20 ¾ DN20 ¾ DN20 ¾ DN20 ¾ Tlak vody kpa Doporučený tlak vody kpa Objem l/min Vypouštěcí ventil vnější ø mm / inch 76 / 3 76 / 3 76 / 3 76 / 3 76 / 3 76 / 3 76 / 3 Průtoková rychlost vypouštění l/min x 210 (1) Vypouštěcí čerpadlo s hadicí vnitřní průměr hadice mm / inch 33,5 / ,5 / průtok čerpadla l/min Připojení parního ventilu DN15 ½ DN15 ½ DN15 ½ DN15 ½ DN15 ½ DN15 ½ DN15 ½ Tlak páry kpa Všeobecné informace Teplota okolního vzduchu C / F 5 do 35 / 41 do 95 Relativní vlhkost 30% až 90% bez kondenzace Nadmořská výška m / ft do 1000 / 3280 Teplota pro skladování C / F 1 do 55 / 34 do 131 tabulka 3 (1) platí pro odpružené stroje, (na objednávku) _D_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 19

20 Technické údaje Odpružené stroje kg / lb Přední strana Levá strana Zadní strana obrázek 1 Odpružené stroje 1. Připojení elektrické energie 2. Horká voda 3. Studená tvrdá voda 4. Studená měkká voda 5. Hlavní vypínač 6. Přívod tekutých pracích prostředků 7. Vypouštění: vypouštěcí ventil (čerpadlo), (1 x ø76mm / 3"), * 28kg / 65lb vypouštěcí nebo recyklační ventil, (1 x ø76mm / 3"), (na objednávku) 8. Násypka pracích prostředků 9. Ovládací panel 10. Tlačítko nouzového zastavení stroje CENTRÁLSTOP 11. Průměr vkládacího otvoru do stroje: 7-8 kg / lb: ø 330, 11-14kg / 25-30lb: ø 410, kg / lb: ø Pojistky 13. USB port 14. Elektrické připojení vnějších dávkovacích čerpadel 15. Připojení Trace-Tech (RS485) 16. Přepínač topení (elektrické topení, parní topení) 17. Přívod páry (parní verze) ½" 18. Připojení parního ventilu (parní verze) 19. Vstup kabelu pro vypouštění do recyklu 20. Vstup kabelu pro ovládání ventilu nebo čerpadla vody z recyklu (viz. manuál pro vodní recykl) 21. Přívod vody z recyklu (vnější ø19), (viz. manuál pro vodní recykl) 22. Odvětrání 23. Vypouštěcí ventil ½", platí pro odběr vzorku prací lázně, (na objednávku) STROJ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 7 / 15 8 / / / / / / , , , , , tabulka 4 Odpružené stroje, rozmístění komponentů na stroji (rozměry jsou uvedeny v mm / inch) MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _D_DATUM_VYDANI_ DOC

21 Technické údaje STROJ T U V W 7 / / / / / / / tabulka 4 pokračování Odpružené stroje, rozmístění komponentů na stroji (rozměry jsou uvedeny v mm / inch) _D_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 21

22 Technické údaje Pevně ukotvené stroje kg / lb Přední strana Levá strana Zadní strana obrázek 2 Pevně ukotvené stroje 1. Připojení elektrické energie 2. Horká voda 3. Studená tvrdá voda 4. Studená měkká voda 5. Hlavní vypínač 6. Přívod tekutých pracích prostředků 7. Vypouštění (ventil / čerpadlo) 8. Násypka pracích prostředků 9. Ovládací panel 10. Tlačítko nouzového zastavení stroje CENTRÁLSTOP 11. Průměr vkládacího otvoru do stroje: 8 kg / 18 lb: ø 330, 11-14kg / 25-30lb: ø 410, kg / lb: ø Pojistky 13. USB port 14. Elektrické připojení vnějších dávkovacích čerpadel 15. Připojení Trace-Tech (RS485) 16. Přepínač topení (elektrické topení, parní topení) 17. Přívod páry (parní verze) ½" 18. Připojení parního ventilu (parní verze) 19. Vstup kabelu pro vypouštění do recyklu 20. Vstup kabelu pro ovládání ventilu nebo čerpadla vody z recyklu (viz. manuál pro vodní recykl) 21. Přívod vody z recyklu (vnější ø19), (viz. manuál pro vodní recykl) 22. Odvětrání STROJ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 8 / , / , / , / / / tabulka 5 Pevně ukotvené stroje, rozmístění komponentů na stroji (rozměry jsou uvedeny v mm / inch) MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _D_DATUM_VYDANI_ DOC

23 Technické údaje Odpružené stroje 7 kg / 15 lb Fáze Napětí [V] Frekvence [Hz] Celkový příkon [kw] není standard Jištění [A] dle požadavku Výkon motoru [kw] Ohřev [kw] Provedení krytí stroje IP /60 0, , /60 5,2 32 0,75 4, /60 6,7 32 0, /60 9,7 50 0, /60 0, , /60 6,7 25 0, /60 9,7 32 0, N 50/60 0, , N 50/60 6,7 16 0, N 50/60 9,7 20 0, /60 0, , /60 0, , /60 6,7 16 0, /60 7,7 16 0, /60 9,7 20 0, /60 9,7 16 0, tabulka 6 Odpružené stroje 7 kg / 15 lb Odpružené stroje 8 kg / 18 lb Fáze Napětí [V] Frekvence [Hz] Celkový příkon [kw] není standard Jištění [A] dle požadavku Výkon motoru [kw] Ohřev [kw] Provedení krytí stroje IP /60 0, , /60 5,2 32 0,75 4, /60 6,7 32 0, /60 9,7 50 0, /60 0, , /60 6,7 25 0, /60 9,7 32 0, N 50/60 0, , N 50/60 6,7 16 0, N 50/60 9,7 20 0, /60 0, , /60 0, , /60 6,7 16 0, /60 7,7 16 0, /60 9,7 20 0, /60 9,7 16 0, tabulka 7 Odpružené stroje 8 kg / 18 lb _D_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 23

24 Technické údaje Odpružené stroje 11 kg / 25 lb Fáze Napětí [V] Frekvence [Hz] Celkový příkon [kw] není standard Jištění [A] dle požadavku Výkon motoru [kw] Ohřev [kw] Provedení krytí stroje IP /60 1,2 16 1, /60 5,4 32 1,1 4, /60 6,8 32 1, /60 9,8 50 1, /60 1,2 16 1, /60 6,8 25 1, /60 9,8 32 1, /60 12,8 40 1, N 50/60 1,2 16 1, N 50/60 6,8 16 1, N 50/60 9,8 20 1, N 50/60 12,8 25 1, /60 1,2 10 1, /60 1,2 10 1, /60 6,8 16 1, /60 7,8 16 1, /60 9,8 16 1, /60 9,8 16 1, /60 12,8 25 1, /60 12,8 25 1, tabulka 8 Odpružené stroje 11 kg / 25 lb 24 MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _D_DATUM_VYDANI_ DOC

25 Technické údaje Odpružené stroje 14 kg / 30 lb Fáze Napětí [V] Frekvence [Hz] Celkový příkon [kw] není standard Jištění [A] dle požadavku Výkon motoru [kw] Ohřev [kw] Provedení krytí stroje IP /60 1,6 16 1, /60 5,7 32 1,5 4, /60 7,1 32 1, /60 10,1 50 1, /60 1,6 16 1, /60 7,1 25 1, /60 10,1 32 1, /60 13,1 40 1, /60 14,9 50 1,5 13, N 50/60 1,6 16 1, N 50/60 7,1 16 1, N 50/60 10,1 20 1, N 50/60 13,1 25 1, N 50/60 14,9 32 1,5 13, /60 1,6 10 1, /60 1,6 10 1, /60 7,1 16 1, /60 8,1 16 1, /60 10,1 20 1, /60 10,1 16 1, /60 13,1 20 1, /60 13,1 25 1, /60 14,9 32 1,5 13, /60 14,9 32 1,5 13,8 43 tabulka 9 Odpružené stroje 14 kg / 30 lb Odpružené stroje 18 kg / 40 lb Fáze Napětí [V] Frekvence [Hz] Celkový příkon [kw] není standard Jištění [A] Výkon motoru [kw] Ohřev [kw] Provedení krytí stroje IP /60 2,3 20 2, /60 2,3 20 2, /60 13,5 40 2, /60 19,5 63 2, N 50/60 2,3 20 2, N 50/60 13,5 25 2, N 50/60 19,5 32 2, /60 2,3 16 2, /60 2,3 16 2, /60 13,5 25 2, /60 13,5 25 2, /60 19,5 32 2, /60 19,5 32 2, tabulka 10 Odpružené stroje 18 kg / 40 lb _D_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 25

26 Technické údaje Odpružené stroje 24 kg / 55 lb Fáze Napětí [V] Frekvence [Hz] Celkový příkon [kw] není standard Jištění [A] Výkon motoru [kw] Ohřev [kw] Provedení krytí stroje IP /60 3, /60 3, / N 50/60 3, N 50/ /60 3, /60 3, / / tabulka 11 Odpružené stroje 24 kg / 55 lb Odpružené stroje 28 kg / 65 lb není standard Fáze Napětí [V] Frekvence [Hz] Celkový příkon [kw] Jištění [A] Výkon motoru [kw] Ohřev [kw] Provedení krytí stroje IP /60 3, /60 3, / /60 23, , N 50/60 3, N 50/ N 50/60 23, , /60 3, /60 3, / / /60 23, , /60 23, ,9 43 tabulka 12 Odpružené stroje 28 kg / 65 lb 26 MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _D_DATUM_VYDANI_ DOC

27 Technické údaje Pevně ukotvené stroje 8 kg / 18 lb Fáze Napětí [V] Frekvence [Hz] Celkový příkon [kw] není standard Jištění [A] dle požadavku Výkon motoru [kw] Ohřev [kw] Provedení krytí stroje IP ,6 10 0, /60 0,6 10 0, / ,5 4, /60 6,5 32 0, /60 9,5 50 0, /60 0,6 10 0, /60 6,5 25 0, /60 9,5 32 0, N 50/60 0,6 10 0, N 50/60 6,5 16 0, N 50/60 9,5 20 0, /60 0,6 10 0, /60 0,6 10 0, /60 6,5 16 0, /60 7,5 16 0, /60 9,5 20 0, /60 9,5 16 0, tabulka 13 Pevně ukotvené stroje 8 kg / 18 lb Pevně ukotvené stroje 11 kg / 25 lb Fáze Napětí [V] Frekvence [Hz] Celkový příkon [kw] není standard Jištění [A] dle požadavku Výkon motoru [kw] Ohřev [kw] Provedení krytí stroje IP , , /60 0, , /60 5,1 32 0,55 4, /60 6,6 32 0, /60 9,6 50 0, /60 0, , /60 6,6 25 0, /60 9,6 32 0, /60 12,6 40 0, N 50/60 0, , N 50/60 6,6 16 0, N 50/60 9,6 20 0, N 50/60 12,6 25 0, /60 0, , /60 0, , /60 6,6 16 0, /60 7,6 16 0, /60 9,6 20 0, /60 9,6 16 0, /60 12,6 25 0, /60 12,6 25 0, tabulka 14 Pevně ukotvené stroje 11 kg / 25 lb _D_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 27

28 Technické údaje Pevně ukotvené stroje 14 kg / 30 lb Fáze Napětí [V] Frekvence [Hz] Celkový příkon [kw] není standard Jištění [A] dle požadavku Výkon motoru [kw] Ohřev [kw] Provedení krytí stroje IP , , /60 0, , /60 5,5 32 0,75 4, /60 6,8 32 0, /60 9,8 50 0, /60 0, , /60 6,8 25 0, /60 9,8 32 0, /60 12,8 40 0, /60 14,6 50 0,75 13, N 50/60 0, , N 50/60 6,8 16 0, N 50/60 9,8 20 0, N 50/60 12,8 25 0, N 50/60 14,6 32 0,75 13, /60 0, , /60 0, , /60 6,8 16 0, /60 7,8 16 0, /60 9,8 20 0, /60 9,8 16 0, /60 12,8 25 0, /60 12,8 25 0, /60 14,6 32 0,75 13, /60 14,6 32 0,75 13,8 43 tabulka 15 Pevně ukotvené stroje 14 kg / 30 lb Pevně ukotvené stroje 18 kg / 40 lb nízkootáčkové Fáze Napětí [V] Frekvence [Hz] Celkový příkon [kw] Jištění [A] není standard Výkon motoru [kw] Ohřev [kw] Provedení krytí stroje IP /60 0, , /60 0, , /60 12,7 40 0, /60 18,7 63 0, N 50/60 0, , N 50/60 12,7 25 0, N 50/60 18,7 32 0, /60 0, , /60 0, , /60 12,7 25 0, /60 12,7 25 0, /60 18,7 32 0, /60 18,7 32 0, tabulka 16 Pevně ukotvené stroje 18 kg / 40 lb nízkootáčkové 28 MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _D_DATUM_VYDANI_ DOC

29 Technické údaje Pevně ukotvené stroje 18 kg / 40 lb středněotáčkové Fáze Napětí [V] Frekvence [Hz] Celkový příkon [kw] Jištění [A] není standard Výkon motoru [kw] Ohřev [kw] Provedení krytí stroje IP /60 1,2 16 1, /60 1,2 16 1, /60 12,9 40 1, /60 18,9 63 1, N 50/60 1,2 10 1, N 50/60 12,9 25 1, N 50/60 18,9 32 1, /60 1,2 10 1, /60 1,2 10 1, /60 12,9 25 1, /60 12,9 25 1, /60 18,9 32 1, /60 18,9 32 1, tabulka 17 Pevně ukotvené stroje 18 kg / 40 lb středněotáčkové Pevně ukotvené stroje 24 kg / 55 lb nízkootáčkové Fáze Napětí [V] Frekvence [Hz] Celkový příkon [kw] Jištění [A] není standard Výkon motoru [kw] Ohřev [kw] Provedení krytí stroje IP /60 1,2 16 1, /60 1,2 16 1, / , N 50/60 1,2 16 1, N 50/ , /60 1,2 10 1, /60 1,2 10 1, / , / , tabulka 18 Pevně ukotvené stroje 24 kg / 55 lb nízkootáčkové _D_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 29

6kg 7kg 10kg 13kg 16kg 22kg

6kg 7kg 10kg 13kg 16kg 22kg PRŮMYSLOVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 6kg 7kg 10kg 13kg 16kg 22kg MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 505675 K Datum vydání: 4.9.2009 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH 1. OBSAH...1

Více

PROFESIONÁLNÍ PRACÍ STROJE

PROFESIONÁLNÍ PRACÍ STROJE PROFESIONÁLNÍ PRACÍ STROJE 6kg 7,5kg NÁSYPKA NA HORNÍM PANELU PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 516576 C Datum vydání: 3.11.2009 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH 1. OBSAH... 1 2. VÝSTRAHY

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo 1 2 1 5 6 2 3 4 7 9 10 8 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Pro výrobek Duo od firmy Allaway vždy používejte mikrofiltr. 9 6 Instalace a používání kvalitního

Více

Průmyslové prací stroje s odstřeďováním

Průmyslové prací stroje s odstřeďováním Průmyslové prací stroje s odstřeďováním Vysokootáčkové odpružené stroje 7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg Pevně ukotvené středněotáčkové stroje 8 kg 11 kg 14 kg Původní manuál k instalaci, údržbě a obsluze

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700 1 OBSAH ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 PROVOZNÍ PODMÍNKY... 5 POPIS PŘÍSTROJE... 5 INSTALACE A ZAPOJENÍ... 6 ČIŠŤĚNÍ A ÚDRŽBA... 7 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 8

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze KÁVOVAR NA KAPSLE ESSE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Vážený uživateli, blahopřejeme

Více

Návod k obsluze. Sušička prádla

Návod k obsluze. Sušička prádla Návod k obsluze Sušička prádla Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší sušičky Sušička je určena pro sušení prádla v domácnosti. Prádlo v sušičce se rychle usuší, je měkké a podajné

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg

7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg PŮVODNÍ PROGRAMOVACÍ MANUÁL XCONTROL 540879 A Datum vydání: 1.2.2012 Výběr typu stroje: Kapacita náplně

Více

PRŮMĚR VÁLCE 350, 500 mm

PRŮMĚR VÁLCE 350, 500 mm PRŮMYSLOVÉ SUŠICÍ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE PRŮMĚR VÁLCE 350, 500 mm ŽEHLIČE S VKLÁDACÍ ŠÍŘKOU: 1400 mm 1600 mm 2000 mm 2500 mm 3200 mm ŽEHLIČE S OBOUSTRANNÝM VÝSTUPEM SE SKLÁDAČEM, NEBO BEZ SKLÁDAČE S VKLÁDACÍ

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití Aku vrtačka model: J0Z-KT03-18 návod k použití Aku vrtačka CZ Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen.

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU HRs 321-601 - 800-1000 321-601 DUPLEX JUMBO 800-1000 OBSAH OBECNÁ DOPORUČENÍ......4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA...5 Termostat... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ......6 Modely - Typy HRs

Více

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol 2 OBECNÁ VAROVÁNÍ 1. Tento návod je důležitou a nedílnou součástí spotřebiče. Je třeba jej pečlivě uschovat spolu se spotřebičem, i když bude spotřebič převeden na jiného vlastníka nebo uživatele a/nebo

Více

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití Solární regulátor PR3030 12/24V 30A Návod pro montáž a obsluhu Obsah 1. Bezpečnostní upozornění a vyloučení záruky - 3 1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení - 3 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY CZ návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení produktu. Prosím přečtěte si pečlivě následující návod k použití a řiďte se jeho pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 VAROVÁNÍ:

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

PRŮMYSLOVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM. 7kg 8kg 11kg 14kg 18kg 24kg PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE

PRŮMYSLOVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM. 7kg 8kg 11kg 14kg 18kg 24kg PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE PRŮMYSLOVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 7kg 8kg 11kg 14kg 18kg 24kg PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 540890 C Datum vydání: 10.7.2012 Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny...4

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/9 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ Vzduchový kompresor Návod k použití Bezolejový typ Důležité!! Pozorně pročtěte tento návod před začátkem instalace. Informace platí pro všechny obdobné modely. El. napájení Model č. Výrobní číslo Datum

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Obecné 3 1.1. O této příručce 3 1.2. Další dodávaná dokumentace 3 1.3. Používání produktů značky Flamco 3 1.4. Další pomoc a informace 3 1.5. Prohlášení

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

Návod k obsluze GV25 GV35 GV702. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze GV12066 (1) 2012-04-10

Návod k obsluze GV25 GV35 GV702. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze GV12066 (1) 2012-04-10 Návod k obsluze Původní návod k obsluze GV25 GV35 GV702 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com GV12066 (1) 2012-04-10 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO NÁVODU

Více

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 320 / 420 /600 / 800 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 OBSAH ÚVOD 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Normativní odkazy 3 Upozornění 3 Obsah dodávky 3 POPIS 4 Konstrukce 4 Popis funkce

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze Návod k obsluze Původní návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO

Více

Manuál k instalaci a obsluze

Manuál k instalaci a obsluze Manuál k instalaci a obsluze Sušicí skříň pro 6 zásahových oděvů, (30kg) 540801 540801.doc 2 Obsah Obsah 3 Bezpečnostní předpisy 5 Specifikace 6 Rozměry 6 Technické údaje 6 Návod k montáži 7 Instalace

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

Návod k obsluze automatické pračky

Návod k obsluze automatické pračky Návod k obsluze automatické pračky NÁVOD K OBSLUZE DWD MH1211 Ekonomický systém praní Vzhledem k moderní technologii specifikace hladiny vody a délky praní spotřebuje pračka minimální množství vody a elektrické

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 195200 3kW SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice u Prahy Czech Republic Výroba a prodej hydromasážních

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

PROFESIONÁLNÍ PRACÍ STROJ

PROFESIONÁLNÍ PRACÍ STROJ PROFESIONÁLNÍ PRACÍ STROJ Původní manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje 554569 Datum vydání: Leden 2014 VÝSTRAHA Nedodržení pokynů výrobce pro instalaci, údržbu a/nebo provoz tohoto pracího stroje

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 2006-09 NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Ohřívač s trubkovým výměníkem typ: typ: Kombinovaný: OW E 60.7 OW E100.7 OW E150.7 OW E200.7 Nepřímotopný výměník: W E 60.7 W E 100.7 W E 100.74-stacionární W E 150.7

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA BAZÉNOVÉ ČERPADLO BOXER 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Při instalaci a užívání tohoto elektrického zařízení by měly být dodržovány základní bezpečnostní pravidla /

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem UŽIVATELSKÝ MANUÁL řada AOE Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem 2 OBSAH Bezpečnostní požadavky 3 Úvod 5 Použití 5 Obsah balení 5 Označení přístroje 5 Základní technické parametry 5 Konstrukce

Více

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS

STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS CZ Návod k montáži a obsluze Obsah 1. Úvod 3 1.1. Popis a určení výrobku 3 1.2. Technické údaje 3 2. Bezpečnostní pokyny 4 2.1. Obecné zásady 4 2.2. Speciální

Více

FG-18 Hrnec k vaření rýže

FG-18 Hrnec k vaření rýže FG-18 Hrnec k vaření rýže Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny - K zabránění poruch si tento Návod k obsluze pečlivé přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se

Více

PRŮMYSLOVÉ SUŠICÍ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE. PRŮMĚR VÁLCE 500 mm. ŽEHLIČE S VESTAVĚNÝM VKLÁDAČEM A PODÉLNÝM SKLÁDAČEM S VKLÁDACÍ ŠÍŘKOU: 2000 mm 2500 mm 3200 mm

PRŮMYSLOVÉ SUŠICÍ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE. PRŮMĚR VÁLCE 500 mm. ŽEHLIČE S VESTAVĚNÝM VKLÁDAČEM A PODÉLNÝM SKLÁDAČEM S VKLÁDACÍ ŠÍŘKOU: 2000 mm 2500 mm 3200 mm PRŮMYSLOVÉ SUŠICÍ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE PRŮMĚR VÁLCE 500 mm ŽEHLIČE S VESTAVĚNÝM VKLÁDAČEM A PODÉLNÝM SKLÁDAČEM S VKLÁDACÍ ŠÍŘKOU: 2000 mm 2500 mm 3200 mm PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost OPRAVÁTOR CZ Návod k používání model TD9508BT1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/8 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482 Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA Obsah Česky Instalace, 14 15 Vybalení a vyrovnání Připojení k přívodu elektřiny a vody První cyklus praní Technické údaje Popis automatické pračky a zahájení pracího

Více

Návod na obsluhu mobilních. měničů 12/24 V na 230 V. typ 815-012PP typ 815-024PP typ 830-012PP typ 830-024PP typ 840-012PP typ 840-024PP

Návod na obsluhu mobilních. měničů 12/24 V na 230 V. typ 815-012PP typ 815-024PP typ 830-012PP typ 830-024PP typ 840-012PP typ 840-024PP Návod na obsluhu mobilních měničů 12/24 V na 230 V typ 815-012PP typ 815-024PP typ 830-012PP typ 830-024PP typ 840-012PP typ 840-024PP Rejstřík Popis a provoz měniče typ 815 012, 815-024 3 Popis a provoz

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 50 CZ OBSH Bezpečnost... 2. Kvalifi kace uživatele...2.2 Použité symboly...2.3

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 io NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ v. 2012-03 OBSAH 1 Úvod 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 2.1 Bezpečnost a odpovědnost 3 2.2 Speciální bezpečnostní pokyny 4 2.3 Pracovní poloha 4 3 Vestavba pohonu

Více

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Lisovací koš 240 Lt COMBi. Uživatelská příručka

Lisovací koš 240 Lt COMBi. Uživatelská příručka Lisovací koš 240 Lt COMBi Uživatelská příručka Vyrábí: Mac-Fab Systems Ltd, Carrickmacross, Co. Monaghan, IRSKO Tel.: +353 (0)42 966 7193 Fax: +353 (0)42 966 7846 E-mail: sales@macfab.com Web: www.macfab.com

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150 Werkzeugmaschinen Návod k obsluze BSM 75 BSM 50 Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste se rozhodl pro tento kvalitní stroj společnosti FLOTT! Koupí tohoto výrobku společnosti FLOTT jste získali stroj, který

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu SMART Line SL & SLEW 00 30 60 20 240 2/204 OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ... 4 NÁVOD K OBSLUZE... 5 Ovládací panel ( SLEW )... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 6 Modely SL / SLEW 00 30

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...4 1 INSTALACE...5 1.1 Umístění centrální jednotky... 5 2 ÚDRŽBA... 5 2.1

Více

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02 pistole horkovzdušná 2000 W PROTECOR 51.07-HP-02 1 2 9 3 Popis přístroje 1) Kovová výfuková trubice 2) 2-polohový přepínač 3) Síťový kabel 4) Rozptylová tryska 5) Redukční tryska 6) Reflektorová tryska

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY. M xxx SLIM. Návod k použití a instalaci OH 4. FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33

ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY. M xxx SLIM. Návod k použití a instalaci OH 4. FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33 ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY Řada M xxx SLIM Návod k použití a instalaci OH 4 FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33 VÁŽENÁ ZÁKAZNICE/VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, GRATULUJEME! Právě jste se stali majiteli elektrického

Více

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení: # # # - Intimidator Spot LED 150# - napájecí kabel # # # - 2 ks držáků## # # - záruční list # # # - 2 ks šroubů## # # - uživatelský

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 5863 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 5863 CZ Elektrický regulační ventil Typ 3226/5824 a typ 3226/5825 Pneumatický regulační ventil Typ 3226/2780-1 a typ 3226/2780-2 Obr.1 typ 3226/5824 Obr.1 typ 3226/2780-2 s převodníkem 3760 Návod na montáž a obsluhu

Více

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných čerpadel řady

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných čerpadel řady NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ponorných čerpadel řady TM 10 OBSAH 1.0 Úvod str. 2 1.1 Záruka str. 2 1.2 Popis čerpadla str. 2 1.3 Přeprava a instalace str. 4 1.4 Technické detaily str.

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k obsluze. Sušička prádla

Návod k obsluze. Sušička prádla Návod k obsluze Sušička prádla Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho výrobku. Sušička je určena pro sušení prádla v domácnosti. Prádlo v sušičce se rychle usuší, je měkké

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760 Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU R-760 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

MINIPRAČKA MODEL: XPB15-2008

MINIPRAČKA MODEL: XPB15-2008 MINIPRAČKA MODEL: XPB15-2008 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Tento model pračky je

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN Návod k použití a údržbě Model: CP35E7 ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN 28.11.2004 Strana 1 (celkem 11) TECNOINOX 5410.255.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních.

Více