6kg 7kg 10kg 13kg 16kg 22kg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6kg 7kg 10kg 13kg 16kg 22kg"

Transkript

1 PRŮMYSLOVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 6kg 7kg 10kg 13kg 16kg 22kg MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE K Datum vydání:

2

3 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH 1. OBSAH VÝSTRAHY A ŠTÍTKY POKYNY PRO ÚDRŽBU, SEŘÍZENÍ A BEZPEČNOST OSOB SYMBOLY NA STROJI PROVOZNÍ INSTRUKCE PŘED PRANÍM OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ VLOŽENÍ PRÁDLA DO PRACÍHO STROJE ZAVŘENÍ DVEŘÍ VÝBĚR PROGRAMU PŘEHLED PRACÍCH PROGRAMŮ PŘIDÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ SPUŠTĚNÍ STROJE EASY CONTROL PROGRAMÁTOR S KLÁVESNICI A MECHANICKÝMI TLAČÍTKY GRAPHITRONIC PROGRAMÁTOR KONEC PRACÍHO CYKLU EASY CONTROL PROGRAMÁTOR S KLÁVESNICI A MECHANICKÝMI TLAČÍTKY GRAPHITRONIC PROGRAMÁTOR JAK OTEVŘÍT DVEŘE PŘI ZÁVADĚ POSTUP PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH _K_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1

4 2. VÝSTRAHY A ŠTÍTKY PRO MINIMALIZACI NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ OSOB NEBO ŠKODĚ NA MAJETKU, PROSÍM ČTĚTE A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE: Tato verze manuálu je překlad originální anglické verze. Bez originální verze nejsou tyto instrukce kompletní (neplatí pro českou verzi). Před instalací, provozem a údržbou stroje si důkladně prostudujte kompletní instrukce, tj. tento Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje, Programovací manuál a Katalog náhradních dílů. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů nejsou standardně dodávány se strojem. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů si vyžádejte u dodavatele / výrobce. Postupujte podle instrukcí uvedených v manuálech a mějte je na vhodném místě u stroje pro pozdější použití. Pračka s odstřeďováním je určena pouze pro praní tkanin, jakékoliv jiné předměty mohou stroj poškodit nebo způsobit zranění. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za poškození tkaniny způsobené nevhodným pracím způsobem. Vždy dodržujte instrukce a/nebo výstrahy uvedené na tkaninách, prací nebo čistící prostředky stanovené výrobcem. Pokud je stroj používán pro jiné technologie, dodržujte instrukce a výstrahy, aby jste předešli zranění osob. Udržujte povrch a okolí stroje čisté a bez hořlavých materiálů. Nevkládejte do pračky tkaniny, které jsou ošetřovány vznětlivými prostředky. Takovéto tkaniny musí být nejdříve prány ručně a vysušeny. Prádelenské pomůcky, rozpouštědla pro suché čištění a dezinfikující prostředky skladujte mimo dosah dětí, nejlépe v uzamčeném prostoru. Nemanipulujte zbytečně s ovladáním stroje a dbejte bezpečnostních předpisů a výstrah. Neodstraňujte výstražné symboly ze stroje. Dodržujte pokyny štítků a symbolů, aby jste předešli poranění osob. Při plnění násypky nebo je-li stroj v provozu, nepodkládejte víko násypky žádným předmětem. Neotevírejte víko násypky po spuštění stroje. Vytékání nebo stříkání nebezpečné tekutiny může způsobit vážné opařeniny a popáleniny. Použití hypochloridu způsobuje korozi, která může za určitých okolností způsobit poruchu součástek. Záruka na stroj nemůže být uznána v případě vzniku koroze působením chlóru a jeho sloučenin. Neprovozujte stroj s porouchanými, chybějícími díly a nebo s odstraněnými kryty. Stroj by neměl být spuštěn, pokud nebudou kryty správně upevněny na svých místech. Stroj nesmí být používán v prostředí, které může vytvořit explozivní atmosféru uvnitř stroje. Nevystavujte stroj vlivům počasí, extrémně nízkým či vysokým teplotám a vlhku. Za určitých podmínek může dojít v systému pro teplou vodu, který nebyl dva nebo více týdnů používán, ke vzniku vodíku. Vodík je výbušný. Jestliže nebyl teplovodní systém po tuto dobu používán, otevřete před použitím stroje všechny vodní ventily pro teplou vodu a nechejte vodu pár minut vytékat. Tím se uvolní veškerý nahromaděný vodík. Protože je to hořlavý plyn, nekuřte nebo nepoužívejte po tuto dobu otevřený oheň. V případě nebezpečí vypněte hlavní vypínač nebo jiné nouzové odpojovací zařízení. Zkontrolujte řádně funkčnost mechanismu dveřního zámku. Na konci každého provozního dne uzavřete hlavní přívod vody. Servisní zásahy stroje může provádět pouze kvalifikovaná servisní osoba. Dodržujte všechna platná a základní bezpečnostní opatření a zákony. Je zřejmé, že není možné v tomto manuálu uvést všechna možná rizika. Je na uživateli, aby postupoval co nejopatrněji. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v manuálu bez předběžného upozornění. Pokud by nastal problém, kontaktujte vašeho dealera. Norma IEC335 je používána pro stroje s čistým upotřebitelným objemem bubnu v rozmezí od 60 do150 l. Norma EN je používána pro stroje s čistým upotřebitelným objemem bubnu nad 150 l. Stroj produkuje ekvivalentní, nepřetržitou hodnotu hluku, jehož hladina nepřekračuje 70 db (A).! VÝSTRAHA! POKUD JE STROJ OBSLUHOVÁN POMOCÍ MINCÍ, ŽETONŮ NEBO PODOBNÝM SAMOOBSLUŽNÝM ZPŮSOBEM, MUSÍ MAJITEL-PROVOZOVATEL ZAJISTIT DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ ZAŘÍZENÍ PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ. TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO TAK, ABY BYLO PRO UŽIVATELE LEHCE A BEZPEČNĚ DOSTUPNÉ. TOTO ZAŘÍZENÍ PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ ZAJISTÍ, ABY ALESPOŇ ŘÍDICÍ OKRUH STROJE BYL PŘERUŠEN.! VÝSTRAHA! NEDOTÝKEJTE SE DVEŘNÍHO SKLA, DOKUD NENÍ PRACÍ CYKLUS UKONČEN. NEOTVÍREJTE DVEŘE PRACÍHO STROJE, DOKUD SE BUBEN NEPŘESTANE OTÁČET A NEVYPUSTÍ SE VODA Z BUBNU. DO STROJE NEDÁVEJTE PRÁDLO ZNEČIŠTĚNÉ VÝBUŠNÝMI LÁTKAMI NEBO NEBEZPEČNÝMI CHEMIKÁLIEMI. TENTO STROJ NESMÍ BÝT OBSLUHOVÁN DĚTMI. NENECHEJTE DĚTI HRÁT SI V, NA NEBO OKOLO STROJE. PŘED SPUŠTĚNÍM STROJE SE PŘESVĚDČTE, ŽE VE STROJI NEBO OKOLO NEJSOU OSOBY (DĚTI) NEBO ZVÍŘATA. 2 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _K_DATUM_VYDANI_ DOC

5 VÝSTRAHA! Vždy před zásahem do stroje odpojte prací stroj od přívodu elektrické energie. Stroj je bez napětí, pokud je hlavní zástrčka vytažena ze zásuvky sítě, nebo pokud je odpojen hlavní přívod. Při vypnutém hlavním vypínači jsou přívodní svorky hlavního vypínače stroje pod napětím! VAROVÁNÍ! V této ventilaci může vzniknout extrémně horký vzduch. Pozor na páru unikající z otvoru odvětrání stroje! VAROVÁNÍ! Nepřikrývejte odvětrání stroje. Slouží jako výstup páry, aby se zabránilo hromadění tlaku ve stroji.! VÝSTRAHA! NÁHRADNÍ DÍLY PRO TENTO STROJ MUSÍ BÝT POUŽITY PŮVODNÍ NEBO SHODNÉ DÍLY. PO PROVEDENÍ OPRAVY UMÍSTĚTE VŠECHNY PANELY NA JEJICH MÍSTO A ZAJISTĚTE JE JEJICH PŮVODNÍM ZPŮSOBEM. BERTE TOTO OPATŘENÍ JAKO OCHRANU PROTI ELEKTRICKÉMU ŠOKU, ZRANĚNÍ, POŽÁRU A/NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU.! VÝSTRAHA! PŘI POHLEDU NA STROJ Z PŘEDNÍ STRANY MUSÍ BÝT SMĚR OTÁČENÍ BUBNU PŘI ODSTŘEDĚNÍ VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK.! VÝSTRAHA! NA KRITICKÝCH MÍSTECH STROJE JSOU UMÍSTĚNY BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY. TYTO ŠTÍTKY JE NUTNÉ UDRŽOVAT ČITELNÉ, JINAK MÚŽE DOJÍT KE ZRANĚNÍ OBSLUHY, NEBO SERVISNÍHO TECHNIKA POKYNY PRO ÚDRŽBU, SEŘÍZENÍ A BEZPEČNOST OSOB Některé důležité informace pro používání stroje nejsou (nebo jsou jen částečně) uvedeny v tomto Manuálu k obsluze stroje. Chybějící informace lze nalézt v Manuálu k instalaci a údržbě, který je dodáván se strojem. Odkazy na "Návod k instalaci a údržbě" dle normy ČSN EN ISO : 1. Popis bezpečného systému práce při údržbě / seřizování / odstraňování závad - kapitola 5 / 5 / 6 2. Popis vlastností pro odvětrání - kapitola 4 3. Postupy při vyhledávání závad / čištění / údržbě - kapitola 6 / 5 / 5 4. Tepelná rizika - kapitola 3 5. Bezpečnostní postup při manipulaci, instalaci a demontáži - kapitola 4 Odkazy na "Návod k instalaci a údržbě" dle normy ČSN EN ISO : 1. Údržba blokování dveří - kapitola 5 2. Elektrická rizika - kapitola 2 3. Tepelná energie - kapitola 3 4. Průzory - kapitola 3 5. Vhodné procesy - kapitola 2 6. Výbušná atmosféra - kapitola 2 7. Biologické nebo chemické znečištění vody - kapitola 2 8. Maximální překročení otáček - kapitola _K_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 3

6 3. SYMBOLY NA STROJI Pozor, nebezpečné elektrické napětí, elektrické zařízení Pozor - Jiné nebezpečí, čtěte a dodržujte psané instrukce Pozor - Zvýšená teplota Neuzavírat, nezakrývat Přívod horké vody, (červená barva štítku) Přívod studené měkké vody, (světle modrá barva štítku) Přívod studené tvrdé vody, (tmavě modrá barva štítku) Výstup horkého vzduchu ze stroje Otvory neprorážet, ale provrtat V nebezpečí stiskni tlačítko CENTRÁLSTOPU pro zastavení stroje Pára 4 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _K_DATUM_VYDANI_ DOC

7 EASY CONTROL MIKROPROCESOR GRAPHITRONIC MIKROPROCESOR EASY CONTROL MIKROPROCESOR S MECHANICKÝMI TLAČÍTKY PŘEDEPRÁNÍ HLAVNÍ PRANÍ MÁCHÁNÍ 1 MÁCHÁNÍ 2 MÁCHÁNÍ 3 ODSTŘEĎOVÁNÍ UVOLNĚNÍ DVEŘÍ PORUCHA VÝBĚR PROGRAMU ČAS CYKLU CENA/TEPLOTA FUNKČNÍ TLAČÍTKO START VYPÍNAČ NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ STROJE (Použito pouze u strojů bez mincovníku) MINCOVNÍK START (urychlení programu) STOP (přerušení programu) VÝBĚR ANO VÝBĚR NE ZVYŠOVÁNÍ ČASOVÉ SEKVENCE SNIŽOVÁNÍ ČASOVÉ SEKVENCE INFO (přehled dostupných pracích programů a funkcí sekvencí praní) SERVIS (ukazuje skutečnou teplotu a hladinu vody, počet ukončených cyklů a současný stav) AKTIVACE FUNKCE ODKLAD STARTU (odklad začne po stisknutí spínače start) OTEVŘENÍ VSTUPNÍCH VENTILŮ AKTIVACE OHŘEVU OTEVŘETE VYPOUŠTĚCÍ VENTIL VÝBĚR PROGRAMU ZMĚNA RYCHLOSTI ENTER VÝBĚR NEBO POTVRZENÍ _K_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 5

8 4. PROVOZNÍ INSTRUKCE 4.1. PŘED PRANÍM Roztřiďte prádlo podle instrukcí a teploty stanovené výrobcem tkaniny. Zkontrolujte, jestli zde nejsou nějaké cizí předměty jako hřebíky, šrouby, jehly, atd., aby nedošlo k poškození pračky nebo prádla. Převraťte prádlo naruby. K dosažení lepších pracích účinků smíchejte velké a malé kusy prádla a vkládejte jej do pračky volně a navzájem oddělené OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ Otevřete dveře pomocí dveřní rukojeti VLOŽENÍ PRÁDLA DO PRACÍHO STROJE! UPOZORNĚNÍ! Optimální náplň pracího stroje je stanovená poměrem plnění. Vhodný poměr plnění je dán typem prádla a dalšími faktory. Bavlněné textilie obvykle vyžadují faktor plnění 1:10-1:13, což je plné naložení pracího bubnu. Množství vloženého prádla nesmí překročit maximální kapacitu stroje. Stroj s odstřeďováním nepřetěžujte. Přetížení může vést ke špatnému výsledku praní. Poloviční prací náplň může způsobit špatnou funkci praní. Syntetické a smíšené tkaniny vyžadují faktor plnění 1:18-1:20, což je poloviční naložení pracího bubnu. Naložení většího množství prádla může vést ke špatnému výsledku praní a může způsobit poškození prádla ZAVŘENÍ DVEŘÍ Dveře zavřete pomocí dveřní rukojeti. Před uvedením pracího stroje do provozu se ujistěte, zda jsou dveře řádně uzavřeny VÝBĚR PROGRAMU Vyberte si jeden z pracích programů, které jsou k dispozici a které nejlépe odpovídají kvalitě tkaniny a povolené prací teplotě. Vyberte si správný prací program tlačítkem PROGRAM SELECT na ovládacím panelu. Na ovládacím panelu jsou označeny různé prací programy. Výběr programu určuje teplotu a čas pro praní a máchání. Poznámka: Možnost volby uzamčení programovacího režimu, provádění změn továrního nastavení, pracích programů a ostatní možnosti nastavení - viz Programovací manuál. 6 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _K_DATUM_VYDANI_ DOC

9 4.6. PŘEHLED PRACÍCH PROGRAMŮ Prací program 1: Horké praní 90 C Prací program 2: Teplé praní 60 C Prací program 3: Barevné 40 C Prací program 4: Svělté barevné 30 C Prací program 5: Vlna 15 C Prací program 6: Horké praní 90 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 7: Teplé praní 60 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 8: Barevné 40 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 9: Jasně barevné 30 C EKONOMICKÉ hladiny EASY CONTROL: Prací program A: GRAPHITRONIC: Prací program 10: Horké praní 90 C SUPER EKONOMICKÉ hladiny EASY CONTROL: Prací program B: GRAPHITRONIC: Prací program 11: Teplé praní 60 C SUPER EKONOMICKÉ hladiny EASY CONTROL: Prací program C: GRAPHITRONIC: Prací program 12: Barevné 40 C SUPER EKONOMICKÉ hladiny EASY CONTROL: Prací program D: GRAPHITRONIC: Prací program 13: Jasně barevné 30 C SUPER EKONOMICKÉ hladiny EASY CONTROL: Prací program E: GRAPHITRONIC: Prací program 14: Odstředění nízké otáčky EASY CONTROL: Prací program F: GRAPHITRONIC: Prací program 15: Odstředění vysoké otáčky 4.7. PŘIDÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ Násypku na horním víku stroje naplňte podle zvoleného programu. Předeprání v násypce A: je doporučeno naplnit na začátku cyklu pracím prostředkem pro předeprání Hlavní praní v násypce B: naplnit práškem na praní nebo bělícím prostředkem na začátku cyklu. Můžete dodat tekutý prostředek nebo tekuté bělidlo během cyklu praní. Pokud je prostředek přidán na začátku cyklu, dostane se do stroje předčasně. Aviváž nebo škrob v násypce C: aviváž přidejte na začátku cyklu nebo před závěrečným odstředěním. Násypku na předním nebo bočním krytu stroje naplňte podle zvoleného programu. Násypka A: První praní Násypka B: Druhé praní Násypka D: Poslední odstředění Před spuštěním pracího cyklu dodejte prací prostředek. Standardní prací programy a prací programy upravené zákazníkem. Tento výklad platí jen pro standardní prací programy. U programů upravených zákazníkem je možný výběr jiných násypek. (Viz Programovací manuál.) Poznámka: Doporučuje se používat jen vhodné prací prostředky se sníženou pěnivostí, které jsou snadno k dostání. Dávkování je obvykle uvedeno na obalu. Nadměrná dávka prostředku může vést k nadměrnému tvoření pěny, která může nevhodně ovlivnit výsledek praní a současně poškodit stroj. Zajistěte, aby bylo víko násypky při spuštění stroje uzavřeno _K_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 7

10 4.8. SPUŠTĚNÍ STROJE EASY CONTROL PROGRAMÁTOR S KLÁVESNICI A MECHANICKÝMI TLAČÍTKY MODELY S MINCOVNÍKEM MODELY BEZ MINCOVNÍKU A. Do otvoru vhoďte správné množství mincí zobrazené na spodním displeji. Na displeji se zobrazí zbývající částka, která má být vhozena. Pokud se na displeji zobrazí 00, stroj může být spuštěn. Malá kontrolka u tlačítka START bude blikat. B. Stisknutím tlačítka START spustíte stroj. Pokud jste zvolili špatný prací program, můžete jej změnit během prvních 150 sekund programu, a to stisknutím tlačítka SELECT. Pokud byl vybrán dražší program, zobrazí se hodnota mincí, kterou je třeba dodatečně přidat. Pokud nepřidáte další mince, bude zahájen původně vybraný prací program. C. Během pracího cyklu můžete sledovat na displeji právě prováděné prací sekvence a zbývající čas. A. Stisknutím tlačítka START spustíte stroj. Pokud jste zvolili špatný prací program, můžete jej změnit během prvního kroku, a to stisknutím tlačítka SELECT. B. Během pracího cyklu sledujete na displejích právě prováděnou sekvenci praní, zbývající čas a teplotu, pokud bylo zobrazení nastaveno. C. Pokud programující nastavil funkci urychlení ADVANCE, můžete přejít k dalšímu kroku zmáčknutím tlačítka START GRAPHITRONIC PROGRAMÁTOR Po výběru potřebného čísla pracího programu stiskněte tlačítko START, který spustí cyklus praní. Jestliže zadané číslo nebude odpovídat žádnému z přidělených programů, na displeji se zobrazí INVALID. Číslo programu Název pracího cyklu Jednotky Stav dveří Sekvence Praní / Odstředění Krok pracího cyklu Průběh Zbývající čas pracího cyklu 4.9. KONEC PRACÍHO CYKLU EASY CONTROL PROGRAMÁTOR S KLÁVESNICI A MECHANICKÝMI TLAČÍTKY Ukončení pracího cyklu uvidíte na ovládacím panelu, jakmile se rozsvítí kontrolka vedle symbolu pro dveře a na časovém displeji se zobrazí 0. Pomocí dveřní rukojeti otevřete dveře a tkaniny z pracího stroje vyjměte.! VÝSTRAHA! POKUD NEMŮŽETE OTEVŘÍT DVEŘE, NAPŘÍKLAD PŘI VÝPADKU EL. ENERGIE, ČEKEJTE DO TÉ DOBY NEŽ BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ VYCHLADNE. JEDNÁ SE O BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ! DVEŘE JE MOŽNÉ ZA CHVÍLI OTEVŘÍT. PŘED OTEVŘENÍM DVEŘÍ SE UJISTĚTE, ZDALI JE BUBEN ZCELA V KLIDU A JE Z NĚJ VYPUŠTĚNA VODA. 8 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _K_DATUM_VYDANI_ DOC

11 Pokud dojde na krátký čas k výpadku el. proudu, prací program bude při jeho návratu dále pokračovat. Pokud bude výpadek trvat delší dobu a dveře budou nadále uzavřeny, displej a kontrolka vedle tlačítka START začne při návratu el. proudu blikat. Pokud jsou dveře stále uzavřeny, programátor bude v programu pokračovat. U strojů, které jsou nastaveny jako modely s mincovníkem, jsou dveře uzavřeny okamžitě. Pro pokračování v programu stiskněte tlačítko START. Pokud byly dveře otevřeny, program bude zrušen GRAPHITRONIC PROGRAMÁTOR! VÝSTRAHA! POKUD NEMŮŽETE OTEVŘÍT DVEŘE, NAPŘÍKLAD PŘI VÝPADKU EL. ENERGIE, ČEKEJTE DO TÉ DOBY NEŽ BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ VYCHLADNE. JEDNÁ SE O BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ! DVEŘE JE MOŽNÉ ZA CHVÍLI OTEVŘÍT. PŘED OTEVŘENÍM DVEŘÍ SE UJISTĚTE, ZDALI JE BUBEN ZCELA V KLIDU A JE Z NĚJ VYPUŠTĚNA VODA. NA KONCI PRACÍHO CYKLU, KDYŽ ZBÝVAJÍCÍ ČAS PROGRAMU DOSÁHNE 0 JE NA DISPLEJI ZOBRAZENO PROGRAM END (KONEC PROGRAMU). KDYŽ SE NA DISPLEJI ZOBRAZÍ UNLOAD (VYLOŽIT), OTEVŘETE DVEŘE POMOCÍ MADLA A VYTÁHNĚTE PRÁDLO ZE STROJE. (POUZE PRO STROJE S PROGRAMÁTOREM GRAPHITRONIC ) JAK OTEVŘÍT DVEŘE PŘI ZÁVADĚ Viz - Manuál k Instalaci a údržbě _K_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 9

12 5. POSTUP PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH Č. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Chybové hlášení Nevypousti Nev. Konec Chyba Vibr Nevyvaha Vibr. Odstr Dvere Vyp Dvere Civka Dvere Start Dveře Konec Příčina Postup Výskyt Chyba při vypouštění. Ochlazování Porucha při vypouštění. Konečná sekvence. Není vyváženo. Před odstřeďováním. Není vyváženo. Odstřeďování při normálních otáčkách. Není vyváženo. Odstřeďování při vysokých otáčkách. Porucha dveřního vypínače Porucha solenoidu dveřního vypínače Porucha zablokování dveří na začátku cyklu Porucha zablokování dveří na konci cyklu rozvolnění rozvolnění rozvolnění Přeskočit + pokračovat bezpečnostní čas bezpečnostní čas bezpečnostní čas Nespouštět Nespouštět Sekvence vypouštění Ochlazování Sekvence vypouštění Začátek odstřeďování Po 10 nakloněních >500 nebo 750 ot/min Celý cyklus Celý cyklus Na začátku Konec cyklu E10 Bim/Pruz Bimetal Pokračovat 2 min 30 s po začátku cyklu E11 Nenapousti Porucha při plnění dotaz na pokračování Během plnění E12 Prepousti Porucha v důsledku přeplnění vodou o 10 cm E13 Neohriva Porucha ohřevu E14 Cas Ohrevu Porucha doby ohřevu E15 Horke Příliš vysoká teplota E21 Preplavuje Porucha při přepadu E22 Chyba Opl Porucha při proplachování rozvolnění rozvolnění dotaz na pokračování rozvolnění rozvolnění rozvolnění Během plnění Během ohřevu Během ohřevu Během ohřevu Krok během praní Krok během proplachování E24 Snimac Hlad Vadný snímač hladiny Pokračovat + nespouštět Během startu E25 Snimac Tep Vadný snímač teploty Pokračovat + nespouštět Během startu E26 E27 Mitsub. Kod Chyba Kom. Nedefinovaný kod chyby frekvenčního měniče Chyba komunikace měnič E28 THT Cas / E.OL THT - vypršel čas / E.OL E29 OV3 Cas / E.OP OV3 - vypršel čas / E.OP E31 Vloz. Par. Chyba při inicializaci frekvenční měnič rozvolnění bezpečnostní čas bezpečnostní čas bezpečnostní čas Nespouštět Celý cyklus Celý cyklus Během sekvence odstřeďování Během sekvence odstřeďování Při inicializaci E32 Kontr.Par. Chyba při kontrole měniče Nespouštět Při zavádění parametrů E33 Aktivní ochrana proti Prev. Zvrat zastavení motoru při Pokračovat Během sekvence odstřeďování přetížení E35 Spatny Soft Špatná verze softwaru Nespouštět Nová verze softwaru E37 E38 Nevyp. Spr. Ne. Recykl Chyba vypouštění při sprchování Nádoba s vodou pro recyklaci je prázdná E39 BezChem. Přívody pracích prostředků pracují bez rozvolnění Varování na konci Jen u strojů s přední násypkou Pouze pro informaci Sprchování Prací krok Prací krok 10 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _K_DATUM_VYDANI_ DOC

13 E40 E41 Nenap. Rec. Cas Servisu pracích prostředků Chyba napouštění při prázdné nádobě pro recyklovanou vodu Varování nutného servisu dotaz na pokračování Pouze stroje s předním zásobníkem Pouze pro informaci Otevření dvířek = resetace Prací krok Konec cyklu E42 Spojeni Žádné připojení k síti Pouze pro informaci Přenos dat po síti E43 Nast.Napeti Špatně zvolen rozsah napětí Proveďte správnou volbu Konfigurační menu E44 Model Typ Špatný typ modelu měniče Proveďte správnou volbu Konfigurační menu E45 Žádné impulsy Snimac Otacek rychlosti během Pokračování + výstraha Při sekvenci odstřeďování (pouze pro FS120) otáčení bubnu. E46 ZavrenaBrzda Brzda zůstává uzavřená E47 Brzdné destičky Opotrebov.Brzda brzdy jsou opotřebované E48 Otevrena Brzda Brzda zůstává otevřená E49 Vzduchové měchy NevyvahaPrani bez stlačeného vzduchu E50 Chybějící drátový Ne 2AkcRamp most měniče (špatné parametry měniče) E51 Chybějící drátový Ne 3AkcRamp most měniče (špatné parametry měniče) E52 Chyba Pameti Chyba paměti EEPRROM E53 TovarniData PCB-EEPROM data mimo rozsah E57 Zamek Při otevírání vnějších dveří zůstane spínač zámku dveří sepnut E58 Neni Volnobeh Aktivován měnič při sepnuté brzdě E59 Volnobeh Aktivován měnič při sepnuté brzdě E60 AKO pohon Není signál z motoru při praní E61 AKO pohon Odstředění se nezastaví E62 AKO pohon Odstředění nabíhá příliš rychle E63- E67 AKO pohon Reset řídicí jednotky pohonu pro E60, E61, E62 E68 NeniSigOdstr Není detekován signál z motoru při odstředění E69 Nevyvaha Vstup nevyváhy nesmí být pro R stroje sepnut E70 RS7 Volba RS10 nastaveno jako RS7 E71 RS10 Volba RS7 nastaveno jako RS10 E72 KEBSTNizky Chybí propojka na KEB měniči E73 KEBSTVysoky Nejsou nahrány parametry do KEB měniče bezpečnostní čas bezpečnostní čas Pokračování + výstraha bezpečnostní čas Pokračování Pokračování Nespouštějte Nespouštějte Nespouštějte bezpečnostní čas bezpečnostní čas bezpečnostní čas bezpečnostní čas bezpečnostní čas Reset řídicí jednotky pohonu rozvolnění Nespouštějte Nespouštějte Nespouštějte Nespouštějte bezpečnostní čas Při sekvenci odstřeďování (pouze pro FS120) Kdykoliv (pouze FS120) Při sekvenci odstřeďování (pouze FS120) Krok praní (pouze FS120) Při sekvenci odstřeďování (pouze FS120) Při sekvenci odstřeďování (pouze FS120) Při zapnutí pracího stroje Při zapnutí pracího stroje V sekvenci uzamykání (pouze MB ) Při sekvenci odstřeďování (pouze FS120) Při sekvenci odstřeďování (pouze FS120) Sekvence praní Celý cyklus Celý cyklus Sekvence praní Sekvence odstřeďování Na začátku odstředění Na začátku cyklu Na začátku cyklu Na začátku cyklu Na začátku cyklu _K_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 11

14 E74 CFI Blok Na konci cyklu nebyl měnič vypnut E75 KEB Kod Nedefinovaná chyba měniče E78 Zamek Sepnut V klidovém stavu je zamknut zámek při otevřených dveřích E79 Zamek Start Po stisknutí tlačítka Start je zámek zamknut při otevřených dveřích E80 E81 E82 E83 E84 E85 E86 PrasekTimeOut Nedojde k opětovnému ohřevu Nedojde k opakovanému napouštění Chyba cyklu Nefunkční ukládání dat do PC Vybitá baterie RTC Nefunguje komunikace RTC Chybný signál pro dávkování tekutých prostředků Porucha ohřevu Porucha plnění Neúspěšné ukončení pracího cyklu Communication failure with PC Hodiny reálného času. Není vložena baterie, nebo baterie je příliš slabá Hodiny reálného času, nejsou dostupné E100 Vazeni Ne Kom. Chyba komunikace vážicího systému E101 Nizka Hmotnost Váha stroje je příliš nízká E102 Vysoka Hmotnost Váha stroje je příliš vysoká E103 Vazeni Nevyvaha Váha není rozložena na 4 vážicí sensory E104 Pretizeni Váha na vážicím sensoru překročila maximální hodnotu E105 Pneumat. System Nefunkční systém tlaku vzduchu Pouze pro informaci rozvolnění Nespouštějte Nespouštějte rozvolnění rozvolnění dotaz na pokračování Informace, že prací cyklus musí být zopakován Pouze pro informaci Pouze pro informaci Pouze pro informaci rozvolnění Nespouštějte Nespouštějte Nespouštějte rozvolnění Nespouštějte Konec cyklu Celý cyklus V klidovém stavu Na začátku cyklu Celý cyklus Prací krok (pouze MB stroje) Prací krok (pouze MB stroje) Nesprávné ukončení pracího cyklu (pouze MB stroje) Konec cyklu (pouze MB stroje) Konec cyklu (pouze MB stroje) Konec cyklu (pouze MB stroje) Před spuštěním (MB16-MB180) Celý cyklus (MB16-MB66) (pouze stroje MB a FS23-55) Před spuštěním (pouze stroje MB a FS23-55) Před spuštěním Before Start (pouze stroje MB a FS23-55) Před spuštěním (pouze stroje MB a FS23-55) Celý cyklus (pouze stroje MB a FS23-55) Před spuštěním (pouze stroje MB70-180) E300- E353 E400- E441 Mits Chyba KEB chyba Specifická výstraha pro měnič Mitsubishi Specifická výstraha pro měnič KEB bezpečnostní čas bezpečnostní čas Celý cyklus Celý cyklus E500- E515 Pamet Chyba Chyba paměti bezpečnostní čas Kdykoli E550 DAQ Verze Špatná verze paměti DAQ E551 DAQ Zápis Chyba zápisu do paměti DAQ E552 DAQ Plna Pameť DAQ Traceability je plná E553 Ulozit DAQ>PC Pameť DAQ Traceability je téměř plná Pouze pro informaci Pouze pro informaci Pouze pro informaci Pouze pro informaci Instalace nového softweru Funkce Traceability, celý cyklus Funkce Traceability, celý cyklus Funkce Traceability, celý cyklus E600- E628 Softw Chyba Chyba software bezpečnostní čas Kdykoli 12 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _K_DATUM_VYDANI_ DOC

15 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 1. OBSAH 1. OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE SYMBOLY NA STROJI DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED INSTALACÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE STROJE 6 kg / 15 lb, 7 kg / 18 lb, 10 kg / 25 lb, 13 kg / 30 lb STROJE 16 kg / 35 lb, 22 kg / 50 lb ROZMĚRY A ROZMÍSTĚNÍ KOMPONENTŮ NA STROJI INSTALACE STROJE PŘEJÍMKA STROJE USKLADNĚNÍ STROJE UMÍSTĚNÍ STROJE ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ PŘIPOJENÍ VODY PŘIPOJENÍ PÁRY PŘIPOJENÍ ODPADU PŘIPOJENÍ ODVĚTRÁNÍ PŘIPOJENÍ DÁVKOVÁNÍ TEKUTÉHO PRACÍHO PROSTŘEDKU UVEDENÍ STROJE DO PROVOZU ÚDRŽBA A SEŘÍZENÍ ÚDRŽBA SEŘÍZENÍ A VÝMĚNY DÍLŮ SEŘÍZENÍ PŘÍTLAKU DVEŘÍ VÝMĚNA TĚSNĚNÍ DVEŘÍ SEŘÍZENÍ VIBRAČNÍHO SPÍNAČE VÝMĚNA A NAPNUTÍ ŘEMENE VODNÍ FILTRY UTAHOVACÍ MOMENTY VÝMĚNA POJISTEK PRACÍHO STROJE PROBLÉMY A PORUCHY NOUZOVÉ ODJIŠTĚNÍ DVEŘNÍHO ZÁMKU CHYBOVÁ HLÁŠENÍ ZOBRAZENÁ NA DISPLEJI SEZNAM DOPORUČENÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ VYŘAZENÍ STROJE Z PROVOZU ODPOJENÍ STROJE LIKVIDACE STROJE MOŽNOST LIKVIDACE STROJE ODBORNOU FIRMOU MOŽNOST LIKVIDACE STROJE VLASTNÍMI SILAMI _K_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 1

16 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE VÝSTRAHA - UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. Nedodržení pokynů muže vést k nesprávnému použití stroje, může způsobit požár, zranění nebo smrt a/nebo škody na zařízení prádelny a/nebo stroje. VÝSTRAHA - Před použitím stroje si pozorně přečtěte DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE. Nesprávné používání stroje může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo vážná poranění osob nebo smrt, stejně jako vážné poškození stroje. Tato verze manuálu je překlad originální anglické verze. Bez originální verze nejsou tyto instrukce kompletní (neplatí pro českou verzi). Před instalací, provozem a údržbou stroje si důkladně prostudujte kompletní instrukce, tj. tento Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje, Programovací manuál a Katalog náhradních dílů. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů nejsou standardně dodávány se strojem. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů si vyžádejte u dodavatele / výrobce. Postupujte podle instrukcí uvedených v manuálech a mějte je na vhodném místě u stroje pro pozdější použití. Bezpečnostní instrukce obsaženy v manuálech pro osoby obsluhující stroj, musí být vytištěny a viditelně vyvěšeny v prádelně v blízkosti stroje. Prací stroj s odstřeďováním je určen pouze pro praní tkanin, jakékoliv jiné předměty mohou stroj poškodit nebo způsobit zranění. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození tkaniny způsobené nevhodným pracím postupem. Vždy dodržujte instrukce a/nebo výstrahy uvedené na tkaninách, prací nebo čisticí prostředky stanovené výrobcem. Stroj musí být nastaven v souladu s instrukcemi. Vypouštění, napouštění, elektrická připojení, ventilace, uzemnění a ostatní připojení musí být provedeno podle Instalačního manuálu, v souladu s místními normami a připojení musí být provedeno kvalifikovanými osobami s patřičným platným oprávněním. Při připojení k místní elektrické síti (TT / TN / IT,...) musí být dodrženy platné předpisy. Zařízení ve standardním provedení nemusí být vždy možné připojit k elektrické síti IT. Kontaktujte Vašeho dodavatele. Všechny typy strojů jsou vyráběny dle Evropské směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC). Mohou být používány pouze v prostorech odpovídajících třídě elektromagnetické kompatibility stroje (všechny stroje vyhovují minimálně třídě A - průmyslové prostředí). Z důvodu bezpečnosti je nutno dodržet minimální bezpečné vzdálenosti od citlivých elektrických nebo elektronických zařízení. Neměňte nastavení parametrů frekvenčního měniče. Mohlo by dojít k vážnému zranění, požáru, poškození stroje, atd. Během přepravy a skladování nikdy nevyvíjejte nadměrnou sílu na obal, protože komponenty stroje vystupující z obrysové linie by mohly být poškozeny. Používejte výhradně měděné vodiče. Stroj musí být připojen přívodem, ke kterému není připojeno osvětlení nebo zásuvky. Jakákoliv změna v instalaci, která není popsána v instalačním manuálu, musí být schválena dodavatelem nebo výrobcem. V opačném případě dodavatel i výrobce odmítá zodpovědnost za případná zranění obsluhy nebo škody na majetku. Zásahy a změny v konstrukci stroje jsou nepřípustné a výrobce v těchto případech odmítá veškerou odpovědnost. Prací stroj s odstředěním musí být instalován na rovném povrchu. Pokud tomu tak není, může dojít k vibracím během odstřeďování a přestože je stroj vybaven vibračním spínačem, může dojít k vážnému poškození stroje a následnému zranění obsluhy. Nikdy nespouštějte stroj, pokud nejsou přepravní vzpěry odstraněny. Prací stroj by měl být vždy před použitím otestován. Je možné, že v novém pracím stroji mohou zůstat zbytkové nečistoty z výrobního procesu. Tyto zbytkové nečistoty mohou zašpinit Vaše prádlo. Z tohoto důvodu, dříve než začnete prát Vaše běžné prádlo, proveďte alespoň jedno horké praní a použijte hadry nebo staré prádlo. Udržujte stroj a okolí stroje čisté, bez přítomnosti hořlavých materiálů. Neskladujte v okolí stroje žádné hořlavé materiály. Vymezte nebezpečné oblasti v prádelně a zamezte přístupu do nich, pokud je stroj v provozu. Neperte prádlo, které bylo předtím vyčištěno, vypráno, namočeno nebo poskvrněno benzínem, čisticími prostředky pro suché čištění, či jinými hořlavými nebo výbušnými látkami, neboť vylučují výpary, které by mohly způsobit vznícení, nebo explozi. Nepřidávejte benzín, čisticí prostředky pro suché čištění, nebo jiné hořlavé nebo výbušné látky do prací lázně. Tyto látky vylučují výpary, které by mohly způsobit vznícení, nebo explozi. Za určitých podmínek může vznikat vodíkový plyn v horkovodním systému, který se nepoužíval dva a více týdnů. Vodíkový plyn je výbušný. Pokud nebyl horkovodní systém používán po tuto dlouhou dobu, otevřete všechny kohouty horké vody a nechejte několik minut vody odtékat. Tím odstraníme nahromaděný plyn. Jelikož je tento plyn hořlavý, během této činnosti nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. TEPLOTA BUBNU V PRACÍM STROJI: Pro měření teploty prací lázně v pracím bubnu používá elektronický programátor teplotní čidlo. Existuje několik faktorů, které ovlivňují měření teploty. Z tohoto důvodu je měření prací lázně pouze orientační. Vždy sledujte a pečlivě dodržujte instrukce výrobců pracích nebo čisticích prostředků, prostředků pro suché čištění a dezinfekčních prostředků. Vyhnete se tak možnému zranění. Skladujte tyto prostředky mimo dosah dětí, nejlépe v uzamykatelné místnosti. 2 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _K_DATUM_VYDANI_ DOC

17 Nemanipulujte bezúčelně s ovládacími prvky pracího stroje a neobcházejte bezpečnostní instrukce a výstrahy. Neotevírejte víko násypky po spuštění stroje. Vytékání nebo stříkání nebezpečné tekutiny může způsobit vážné opařeniny a popáleniny. Neprovozujte stroj s porouchanými, chybějícími díly a nebo s odstraněnými kryty. Stroj nesmí být spuštěn, pokud nebudou kryty správně upevněny na svých místech. Stroj nesmí být uskladněn, instalován nebo vystavován vlivům počasí, extrémně nízkým nebo vysokým teplotám a vlhku. Neomývejte stroj tekoucí nebo stříkající vodou. NIKDY nedovolte, aby byl stroj mokrý. Pravidelně kontrolujte mechanismus zámku dveří. NIKDY neobcházejte funkčnost dveřního zámku. Před prováděním údržby nebo čištění a na konci každého provozního dne odpojte přívod elektrické energie a uzavřete hlavní přívod vody a páry. Na zadní straně stroje se nachází větrací otvor. Z ventilace mohou unikat horké výpary nebo horký vzduch. Nezakrývejte větrací otvor stroje a pravidelně jej kontrolujte. Slouží jako vzduchový otvor a jako vývod páry, což zabraňuje vytváření přetlaku uvnitř pracího stroje. Neopravujte a nenahrazujte kterékoliv části stroje nebo se nesnažte o jakýkoliv servis, pokud tak není specificky doporučeno v instrukcích pro údržbu nebo v servisních instrukcích za předpokladu, že těmto instrukcím rozumíte a jste schopni to zvládnout. Pouze kvalifikovaný servisní pracovník může provádět servisní služby. Informace obsažené v tomto manuálu jsou určeny pro kvalifikovaného servisního pracovníka, který je obeznámený s platnými a bezpečnostními postupy během opravy stroje. Všechny testy a opravy by měl provádět kvalifikovaný servisní pracovník, který je vybaven řádnými nástroji a měřicím zařízením. Veškeré výměny dílů by měl provádět kvalifikovaný servisní pracovník, který používá pouze náhradní díly schválené výrobcem. Pokud provádí servis nebo opravu nekvalifikovaný servisní pracovník nebo pokud jsou použité jiné díly, než které jsou schváleny výrobcem, může dojít k nesprávné montáži nebo nastavení. Nesprávná montáž nebo nastavení může způsobit nebezpečné situace. Během provádění servisního zásahu může vzniknout riziko zranění nebo úrazu elektrickým proudem. Zranění nebo úraz elektrickým proudem může být velmi vážné nebo smrtelné. Proto je třeba během provádění kontroly elektrického napětí na jednotlivých komponentech nebo stroji pracovat s mimořádnou opatrností. DÁVEJTE POZOR: Během provádění údržby byl měl být přívod elektrické energie VŽDY vypnutý. Pouze v nejnutnějším a zvláštním případě může být přívod elektrické energie zapnutý. Všechny průmyslové (OPL - On Premise Laundry) prací stroje jsou určeny pro použití v prádelnách s vyškolenou obsluhou. Před odstraněním stroje z provozu nebo před likvidaci stroje odstraňte dveře. Jakýkoliv únik vody nebo páry musí být ihned opraven. V případě úniku ihned uzavřete hlavní přívod vody nebo páry. Pokud se objeví jakýkoli problém nebo závada, ihned kontaktujte vašeho dealera, servisního technika nebo výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v manuálech bez předchozího upozornění.! VÝSTRAHA -- UPOZORNĚNÍ Stroj je nutno připojit k napájecí soustavě s ochranným vodičem a tento vodič musí být ve stroji připojen k patřičné zemnicí svorce. Dále je nutné provést ochranné pospojování všech strojů v prádelně.! VÝSTRAHA -- UPOZORNĚNÍ Pro zamezení vzniku požáru, zranění a úrazu elektrickým proudem, MUSÍ BÝT PRACÍ STROJ ŘÁDNĚ UZEMNĚN. Stroj nepřipojujte k rozvodné soustavě, dokud není řádně uzemněn v souladu s místními a státními normami. Pokud je zapojeno více strojů na stejném místě, proveďte je-li to možné jejich ochranné pospojování.! VÝSTRAHA -- UPOZORNĚNÍ Prací stroj je určen ke stálému připojení, proto MUSÍ být umístěn a zajištěn na NEHOŘLAVOU podlahu s adekvátní strukturou povrchu. Je nutný betonový základ. Dřevěná podlaha s kovovou výztuží NENÍ dovolena z důvodu nebezpečí požáru a nadměrných vibrací. NIKDY neinstalujte stroj na horní podlaží nebo na základ, který nemá předepsanou nosnost.! VÝSTRAHA -- UPOZORNĚNÍ Při pohledu na stroj z přední strany musí být směr otáčení bubnu při odstředění ve směru hodinových ručiček.! VÝSTRAHA - I když je stroj v pozici vypnuto, přívodní svorky vypínače jsou stále pod napětím.! VÝSTRAHA - Po vypnutí přívodu elektrické energie vyčkejte alespoň 10 minut, než začnete provádět kontrolu, nebo servisní zásah do pracího stroje. Před kontrolou frekvenčního měniče zkontrolujte zbytkové napětí mezi svorkami + a -. Než začnete s kontrolou měniče musí být toto napětí menší než 30 VDC _K_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 3

18 ! VAROVÁNÍ - Nikdy nedovolte dětem hrát si na stroji, ve stroji nebo v jeho blízkosti. Pokud jsou v době používání stroje v blízkosti děti, je nutný přísný dozor. Dětem není dovoleno obsluhovat stroj.! VAROVÁNÍ - Neotevírejte dveře dokud se prací buben nezastaví a voda z bubnu není vypuštěná. Pokud dveřní zámek nefunguje, neprovozujte prací stroj, dokud nebude dveřní zámek opraven.! UPOZORNĚNÍ! - Dodržujte všechny platné bezpečnostní opatření a zákony. Instrukce a výstrahy, které jsou popsány v tomto manuálu nemohou obsáhnout všechny možné nebezpečné situace. Musí být chápány ve všeobecném smyslu. Opatrnost a pečlivost jsou faktory, které nemohou být řešeny konstrukcí stroje. Tyto faktory musí být podmínkou způsobilosti osob, které instalují, provozují nebo zajišťují údržbu stroje. Na uživateli závisí, aby během obsluhy stroje postupoval s náležitou opatrností.! UPOZORNĚNÍ! - Neodstraňujte výstražné symboly umístěné na stroji. Dodržujte pokyny na štítcích a symbolech, abyste předešli poranění osob. Na kritických místech stroje jsou umístěny bezpečnostní štítky. Tyto štítky je nutné udržovat čitelné, jinak může dojít ke zranění obsluhy, nebo servisního technika.! UPOZORNĚNÍ! - Pokud je stroj obsluhován pomocí mincí, žetonů nebo podobným samoobslužným způsobem, musí majitel-provozovatel zajistit dálkově ovládané zařízení pro nouzové zastavení. Toto zařízení musí být umístěno tak, aby bylo pro uživatele lehce a bezpečně dostupné. Toto zařízení pro nouzové zastavení zajistí, aby alespoň řídicí okruh stroje byl přerušen SYMBOLY NA STROJI Viz - Manuál k obsluze stroje DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED INSTALACÍ PŘI PŘEPRAVĚ A SKLADOVÁNÍ PŘI PŘEPRAVĚ A SKLADOVÁNÍ DEJTE POZOR NA KOMPONENTY, KTERÉ VYČNÍVAJÍ Z OBRYSU STROJE (ZÁMKY DVEŘÍ ATD.), ABY NEDOŠLO KE ZRANĚNÍ OSOB. Při přepravě a skladování nikdy netlačte, netahejte nebo nevyvozujte tlak na komponenty, které vyčnívají z obrysu stroje (řídicí prvky, zámky dveří atd.). Ujistěte se, zda jsou tyto komponenty zabezpečeny takovým způsobem, aby nedošlo během manipulace a instalace stroje k jejich poškození. V případě zajištění dopravy odběratelem je nutné dbát pokynů výrobce pro dopravu, manipulaci a skladování výrobků. Při zajišťování dopravy stroje odběratelem výrobce nezodpovídá za případná poškození stroje během přepravy. Při skladování výrobku na volné ploše je nutné tento chránit před mechanickým poškozením a působením povětrnostních vlivů. PRO INSTALACI VŠECHNA PŘIPOJENÍ A SPECIÁLNÍ OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY OSOBAMI S PATŘIČNÝM PLATNÝM OPRÁVNĚNÍM PODLE POKYNŮ INSTALAČNÍHO MANUÁLU, V SOULADU S PLATNÝMI MÍSTNÍMI NORMAMI (TO PLATÍ I PRO PŘIPOJENÍ PÁRY U VERZE S PARNÍM OHŘEVEM). Neinstalujte tento stroj v místech, kde by byl vystaven povětrnostním vlivům nebo nadměrné vlhkosti, nebo vystaven přímému zasažení stříkající vodou. Při orosení stroje vlivem náhlé změny teploty nesmí voda stékat po stěnách a krytech stroje ani nesmí pokrývat podlahu pod a kolem stroje. Neinstalujte tento stroj nad otevřeným odpadním kanálem. Odpadní kanál musí být zakrytý takovým způsobem, aby pára vystupující z odpadní vody nemohla žádným způsobem vniknout do stroje. Jakákoliv změna v instalaci stroje proti instalačním instrukcím, musí být schválena dodavatelem/ výrobcem. V opačném případě nenese dodavatel/výrobce zodpovědnost za případná zranění obsluhy nebo škody na majetku. Zásahy a změny v konstrukci stroje jsou nepřípustné a výrobce v těchto případech odmítá veškerou odpovědnost. Vymezte nebezpečné oblasti v prádelně a zamezte přístupu do nich, pokud je stroj v provozu. INFORMACE O STROJI Tento manuál obsahuje informace pro celou řadu odpružených strojů s náplní suchého prádla 6, 7, 10, 13, 16, 22 kg (15, 18, 25, 30, 35, 50 lb). Ověřte si podle Vaší objednávky a na sériovém štítku, který je umístěn na zadní části stroje, obr.3.3., poz.3, model Vašeho stroje a vyhledejte odpovídající informace v manuálu. Stroje jsou ovládány elektronickým programátorem. Instrukce pro programování naleznete v programovacím manuálu. Přídavný ohřev je možno zajistit pomocí elektrických topných těles nebo párou z externího zdroje přívodu páry. Přívody vody jsou pro teplou, studenou měkkou a popř. ještě pro studenou tvrdou vodu. Elektrické nastavení stroje je uvedeno na výrobním štítku, (viz výrobní štítek, obr.3.3., poz.3). 4 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _K_DATUM_VYDANI_ DOC

19 3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 3.1. STROJE 6 kg / 15 lb, 7 kg / 18 lb, 10 kg / 25 lb, 13 kg / 30 lb KAPACITA NÁPLNĚ SUCHÉHO PRÁDLA (1/10) ROZMĚRY STROJE * 6 kg / 15 lb 7 kg / 18 lb 10 kg / 25 lb 13 kg / 30 lb Šířka 660 mm / 25, mm / 25, mm / 25, mm / 32,87 Hloubka 770 mm / 30, mm / 30, mm / 34, mm / 36,61 Výška 1080 mm / 42, mm / 42, mm / 44, mm / 50,98 ROZMĚRY OBALU Šířka 750 mm / 29, mm / 29, mm / 29, mm / 33,66 Hloubka 850 mm / 33, mm / 33, mm / 37, mm / 37,40 Výška 1250 mm / 49, mm / 49, mm / 51, mm / 56,10 Přepravní objem 0,79 m 3 / 27,89 ft 3 0,79 m 3 / 27,89 ft 3 0,92 m 3 / 32,48 ft 3 1,16 m 3 / 40,96 ft 3 ROZMĚRY VNITŘNÍHO BUBNU Průměr 530 mm / 20, mm / 20, mm / 20, mm / 25,6 Hloubka 270 mm / 10, mm / 12, mm / 16, mm / 15,55 Objem bubnu 60 dm 3 / 15,85 gal 73 dm 3 / 19,28 gal 95 dm 3 / 25,1 gal 131 dm³ / 34,6 gal Průměr vkládacího otvoru do stroje 285 mm / 11, mm / 11, mm / 11, mm / 16,14 HMOTNOST netto 230 kg / 508 lb 235 kg /519 lb 275 kg /607 lb 360 kg / 794 lb brutto 240 kg /530 lb 250 kg /552 lb 300 kg /662 lb 380 kg /838 lb ELEKTRICKÁ DATA 3x V+N 50/60Hz 3x V 50/60Hz 3x V 50/60Hz 3x V 50Hz 1x V 50/60Hz - neplatí pro elektrické topení 1x V 50/60Hz - neplatí pro elektrické topení 3x V 50/60Hz 3x V 60Hz NAPÁJECÍ NAPĚTÍ - odchylky -6% do +10% napájecího napětí ±1 Hz CELKOVÝ PŘÍKON STROJE Elektrický ohřev 6kW 6,75 kw 6,75 kw 7,5 kw 9,3 kw Elektrický ohřev 9 kw 9,75 kw 9,75 kw 10,5 kw 11,3 kw Elektrický ohřev 12 kw - 12,75 kw 13,5 kw 14,3 kw Elektrický ohřev 18 kw Bez ohřevu nebo páry 0,75 kw 0,75 kw 1,5 kw - JMENOVITÝ VÝKON MOTORU 0,75 kw 0,75 kw 1,5 kw 2,2 kw Proudový chránič (RCD) 100mA, třída B JIŠTĚNÍ PŘÍVODU Použijte pomalý jisticí přístroj (jistič: charakteristika D) Parní ohřev nebo bez elektrického ohřevu V 1/3AC V + N 3AC 16A (15A) 16A (15A) 16A (15A) 20A V 3AC 10A 10A 10A 16A (15A) El. ohřev 6kW ( V 3AC) 25A El. ohřev 6kW ( V 3AC) 16A El. ohřev 9kW ( V 3AC) 32A El. ohřev 9kW ( V 3AC) 20A El. ohřev 12kW ( V 3AC) 40A El. ohřev 12kW ( V 3AC) 25A El. ohřev 18kW ( V 3AC) 63A El. ohřev 18kW ( V 3AC) 32A Tab _K_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 5

20 KAPACITA NÁPLNĚ SUCHÉHO PRÁDLA (1/10) PRACÍ FUNKCE 6 kg / 15 lb 7 kg / 18 lb 10 kg / 25lb 13 kg / 30 lb Praní 48 ot.min ot.min -1 Vysoké odstřeďování 1000 ot.min ot.min -1 G-faktor PŘIPOJENÍ VODY Rozsah tlaku vody 0,1-0,8 MPa / 1-8 bar / 14,5-116 PSI Doporučený tlak vody 0,3-0,5 MPa / 3-5 bar / PSI Přívod vody BSP 3/4 Maximální teplota vody 90 C / 194 F PŘIPOJENÍ VYPOUŠTĚNÍ VODY Vypouštěcí ventil, rozměr Ø 76 mm / 3 Průtok s vypouštěcím ventilem 3,5 l / s ODVĚTRÁNÍ STROJE Přípojka odvětrání vnějšího bubnu Ø 75 mm / 3 PŘIPOJENÍ PÁRY Připojení páry Nízký tlak páry Vysoký tlak páry SPOTŘEBY mírně zašpiněné prádlo, 60 C (1) G1/2 1-3 bar / 14,5-44 PSI 3-8 bar / PSI Bez elektrického ohřevu 0,2 kwh 0,2 kwh 0,3 kwh 0,5 kwh S elektrickým ohřevem 1,2 kwh 1,3 kw 1,7 kw 3,6 kwh Spotřeba páry kg.cyklus -1 / 17,6 lb.cyklus -1 PRACOVNÍ PODMÍNKY Teplota okolního vzduchu Relativní vlhkost Nadmořská výška Skladovací teplota ZATÍŽENÍ PODLAHY +5 C (41 F) do +35 C (95 F) 30% až 90% bez kondenzace do 1000 m / 3280 ft 0 C (32 F) do +55 C (131 F) 0,02 kg.s -1 / 0,044 lb.s -1 Max. statické zatížení podlahy 2413 N 2492 N 3002 N 4823 N Max.dynamické zatížení podlahy 650 N 730 N 1100 N 3916,5 N ± 1375 N Frekvence dynamického zatížení 16 Hz 16 Hz 16 Hz 16,6 Hz HLUK Hladina zvuku Leq (db(a)) < 70 db(a) < 70 db(a) < 70 db(a) < 70 db(a) * Tab.3.1. pokračování maximální rozměry včetně vyčnívajících částí (1) - závisí na teplotě dodávané studené a teplé vody a na nastavení pracího programu 6 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _K_DATUM_VYDANI_ DOC

21 3.2. STROJE 16 kg / 35 lb, 22 kg / 50 lb KAPACITA NÁPLNĚ SUCHÉHO PRÁDLA (1/10) ROZMĚRY STROJE * 16 kg / 35 lb 22 kg / 50 lb Šířka 835 mm / 32, mm / 35,43 Hloubka 1040 mm / 40, mm / 43,89 Výška 1295 mm / 50, mm / 56,49 ROZMĚRY OBALU Šířka 930 mm / 36, mm / 38,38 Hloubka 1140 mm / 44, mm / 47,24 Výška 1510 mm / 59, mm / 63,77 Přepravní objem 1,6 m 3 / 56,5 ft 3 1,9 m 3 / 67,09 ft 3 ROZMĚRY VNITŘNÍHO BUBNU Průměr 650 mm / 25,6 750 mm / 29,52 Hloubka 500 mm / 19, mm / 19,60 Objem bubnu 166 dm³ / 43,8 gal 220 dm³ / 58,11 gal Průměr vkládacího otvoru do stroje 410 mm / 16, mm / 16,14 HMOTNOST netto 465 kg /1026 lb 650 kg /1433 lb brutto 495 kg /1092 lb 690 kg /1522 lb ELEKTRICKÁ DATA 3x V+N 50/60Hz 3x V 50/60Hz 3x V 50/60Hz 3x V 50Hz 1x V 50/60Hz - neplatí pro elektrické topení 1x V 50/60Hz - neplatí pro elektrické topení 3x V 50/60Hz 3x V 60Hz NAPÁJECÍ NAPĚTÍ - odchylky -6% do +10% napájecího napětí ±1 Hz CELKOVÝ PŘÍKON STROJE Elektrický ohřev 6kW - - Elektrický ohřev 9 kw 11,3kW - Elektrický ohřev 12 kw 14,3kW - Elektrický ohřev 18 kw 20,3kW 21,6kW Bez ohřevu nebo páry 2,3kW 3,6 kw JMENOVITÝ VÝKON MOTORU 2,2kW 3kW Proudový chránič (RCD) 100mA, třída B JIŠTĚNÍ PŘÍVODU Použijte pomalý jisticí přístroj (jistič: charakteristika D) Parní ohřev nebo bez elektrického ohřevu V 1/3AC 20A 20A (2) V + N 3AC V 3AC 16A (15A) 16A(15A) El. ohřev 6kW ( V 3AC) 20A - El. ohřev 6kW ( V 3AC) 16A - El. ohřev 9kW ( V 3AC) 32A - El. ohřev 9kW ( V 3AC) 25A - El. ohřev 12kW ( V 3AC) 40A - El. ohřev 12kW ( V 3AC) 25A - El. ohřev 18kW ( V 3AC) 63A - El. ohřev 18kW ( V 3AC) 32A - Tab _K_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 7

22 KAPACITA NÁPLNĚ SUCHÉHO PRÁDLA (1/10) PRACÍ FUNKCE 16 kg / 35 lb 22 kg / 50 lb Praní 45 ot.min ot.min -1 Vysoké odstřeďování 980 ot.min ot.min -1 G-faktor PŘIPOJENÍ VODY Rozsah tlaku vody 0,1-0,8 MPa / 1-8 bar / 14,5-116 PSI Doporučený tlak vody 0,3-0,5 MPa / 3-5 bar / PSI Přívod vody BSP 3/4 Maximální teplota vody 90 C / 194 F PŘIPOJENÍ VYPOUŠTĚNÍ VODY Vypouštěcí ventil, rozměr Ø 76 mm / 3 Průtok s vypouštěcím ventilem 3,5 l / s ODVĚTRÁNÍ STROJE Přípojka odvětrání vnějšího bubnu Ø 75 mm / 3 PŘIPOJENÍ PÁRY Připojení páry Nízký tlak páry Vysoký tlak páry SPOTŘEBY mírně zašpiněné prádlo, 60 C (1) G1/2 1-3 bar / 14,5-44 PSI 3-8 bar / PSI Bez elektrického ohřevu 0,5 kwh 0,7 kwh S elektrickým ohřevem 3,5 kwh 3,8 kwh Spotřeba páry - 15 kg.cyklus -1 / 33 lb.cyklus -1 PRACOVNÍ PODMÍNKY Teplota okolního vzduchu Relativní vlhkost Nadmořská výška Skladovací teplota ZATÍŽENÍ PODLAHY +5 C (41 F) do +35 C (95 F) 30% až 90% bez kondenzace do 1000 m / 3280 ft 0 C (32 F) do +55 C (131 F) 0,028 kg.s -1 / 0,062 lb.s -1 Max. statické zatížení podlahy 5450N 7860N Max.dynamické zatížení podlahy 1220 N 1626N Frekvence dynamického zatížení 16Hz 15Hz HLUK Hladina zvuku Leq (db(a)) < 70 db(a) < 70 db(a) * Tab.3.2. pokračování maximální rozměry včetně vyčnívajících částí (1) - závisí na teplotě dodávané studené a teplé vody a na nastavení pracího programu (2) - v případě elektrického napětí V 3AC nebo V 3AC, je maximální hodnota 16A (15A) 8 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _K_DATUM_VYDANI_ DOC

23 3.3. ROZMĚRY A ROZMÍSTĚNÍ KOMPONENTŮ NA STROJI 6 kg / 13 lb, 7 kg / 18 lb, 10 kg / 25 lb 13 kg / 30 lb, 16 kg / 35 lb, 22 kg / 50 lb 1. Ovládací panel 2. Připojení tekutého pracího prostředku 3. Výrobní štítek 4. Odvětrání 5. Přívod vody 6. Odvětrání, Frekvenční měnič 7. Pojistky 8. Hlavní vypínač Obr Připojení přívodu elektrické energie 10. Odtok 11. Stavitelná patka 12. Připojení páry 13. Násypka pracích prostředků 14. Plastová krabice pro elektrické připojení čerpadel tekutého pracího prostředku 15. Zemnicí svorka _K_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 9

24 6 kg / 13 lb 7 kg / 18 lb 10 kg / 25 lb 13 kg / 30 lb 16 kg / 35 lb 22 kg / 50 lb A 660 mm / 25,98 B 685 mm / 26,97 C 1080 mm / 42,52 D 560 mm / 22,05 E 585 mm / 23,03 F 20 mm / 0,79 G 420 mm / 15,54 H 263 mm / 10,35 I 910 mm / 35,83 J 103 mm / 4,06 K 980 mm / 38,58 L 44 mm / 1,73 M 835 mm / 32,87 N 78 mm / 3,07 O 375 mm / 14,76 P 15 mm / 0,6 Q 445 mm / 17,52 R 700 mm / 27,56 S 600 mm / 23,62 T 68 mm / 2,67 U 850 mm / 33, mm / 25, mm / 26, mm / 42, mm / 22, mm / 23,03 20 mm / 0, mm / 15, mm / 10, mm / 35, mm / 4, mm / 38,58 44 mm / 1, mm / 32,87 78 mm / 3, mm / 14,76 15 mm / 0,6 445 mm / 17, mm / 27, mm / 23,62 68 mm / 2, mm / 33, mm / 25, mm / 30, mm / 44, mm / 22, mm / 26,97 20 mm / 0, mm / 18, mm / 10, mm / 38, mm / 4, mm / 40,94 44 mm / 1, mm / 35,24 78 mm / 3, mm / 14,76 15 mm / 0,6 445 mm / 17, mm / 27, mm / 23,62 68 mm / 2, mm / 33,46 V mm / 13,34 W mm / 34,40 Tab mm / 32, mm / 33, mm / 50, mm / 28, mm / 19, mm / 32, mm / 37, mm / 50, mm / 28, mm / 32, mm / 35, mm / 42, mm / 56, mm / 31, mm / 33, mm / 16, mm / 11, mm / 44, mm / 4, mm / mm / 5, mm / 39,96 60 mm / 2, mm / 16,33 20 mm / 0, mm / 20, mm / 27, mm / 23, mm / 7, mm / 41, mm / 18, mm / 41, mm / 16, mm / 11, mm / 44, mm / 4, mm / mm / 1, mm / 39,96 55 mm / 2, mm / 16,33 20 mm / 0, mm / 20, mm / 27, mm / 23, mm / 7, mm / 41, mm / 18, mm / 41, mm / 23, mm / 10, mm / 48, mm / 4, mm / 51, mm / 17, mm / 50, mm / 5, mm / 28,34 20 mm / 0, mm / 20, mm / 27, mm / 23, mm / 6, mm / 42, mm / 17, mm / 44,88 10 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _K_DATUM_VYDANI_ DOC

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg

9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE 9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 508983 N Datum vydání: 20.1.2011 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH 1. OBSAH... 1 2. VÝSTRAHY A

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze - 1 - Nevyhazujte zařízení do odpadního koše, a v případě že zařízení přestane fungovat odevzdejte jej v určených sběrných

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci drobných

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KONVEKTOMATY INJEKČNÍ MODELY HEI - 6/11 HEI - 10/11 1. INSTALACE 1.2. Rozměry HEI - 6/11 A: Přívod měkké vody RG 3/4 B: Hlavní odpad RG 1 C: Bezpečnostní

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Osobní váha EF-921. Návod k použití. Úvod. Základní vlastnosti produktu. Uživatelské typy

Osobní váha EF-921. Návod k použití. Úvod. Základní vlastnosti produktu. Uživatelské typy Úvod Děkujeme, že jste si vybrali tuto osobní váhu EF-921. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com Návod k obsluze 6.1185 www.rothenberger.com Prostudujte si prosím tento návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. Nezahazujte jej! Při škodách způsobených nesprávnou obsluhou zaniká záruka! Technické

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel :

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel : AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R Váš dodavatel : FOUNTAIN CS, spol. s r.o. Hudcova 78, 612 00 Brno Telefon/ Fax: (+420) 541 249 055 až 6 - info@fountain.cz - www.fountain.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Předmluva a opatření 1. Gratulujeme Vám k zakoupení této váhy s tukoměrem sloužící jako jednotka, která monitoruje podíl vašeho

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více