6kg 7kg 10kg 13kg 16kg 22kg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6kg 7kg 10kg 13kg 16kg 22kg"

Transkript

1 PRŮMYSLOVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 6kg 7kg 10kg 13kg 16kg 22kg MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE K Datum vydání:

2

3 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH 1. OBSAH VÝSTRAHY A ŠTÍTKY POKYNY PRO ÚDRŽBU, SEŘÍZENÍ A BEZPEČNOST OSOB SYMBOLY NA STROJI PROVOZNÍ INSTRUKCE PŘED PRANÍM OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ VLOŽENÍ PRÁDLA DO PRACÍHO STROJE ZAVŘENÍ DVEŘÍ VÝBĚR PROGRAMU PŘEHLED PRACÍCH PROGRAMŮ PŘIDÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ SPUŠTĚNÍ STROJE EASY CONTROL PROGRAMÁTOR S KLÁVESNICI A MECHANICKÝMI TLAČÍTKY GRAPHITRONIC PROGRAMÁTOR KONEC PRACÍHO CYKLU EASY CONTROL PROGRAMÁTOR S KLÁVESNICI A MECHANICKÝMI TLAČÍTKY GRAPHITRONIC PROGRAMÁTOR JAK OTEVŘÍT DVEŘE PŘI ZÁVADĚ POSTUP PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH _K_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1

4 2. VÝSTRAHY A ŠTÍTKY PRO MINIMALIZACI NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ OSOB NEBO ŠKODĚ NA MAJETKU, PROSÍM ČTĚTE A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE: Tato verze manuálu je překlad originální anglické verze. Bez originální verze nejsou tyto instrukce kompletní (neplatí pro českou verzi). Před instalací, provozem a údržbou stroje si důkladně prostudujte kompletní instrukce, tj. tento Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje, Programovací manuál a Katalog náhradních dílů. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů nejsou standardně dodávány se strojem. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů si vyžádejte u dodavatele / výrobce. Postupujte podle instrukcí uvedených v manuálech a mějte je na vhodném místě u stroje pro pozdější použití. Pračka s odstřeďováním je určena pouze pro praní tkanin, jakékoliv jiné předměty mohou stroj poškodit nebo způsobit zranění. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za poškození tkaniny způsobené nevhodným pracím způsobem. Vždy dodržujte instrukce a/nebo výstrahy uvedené na tkaninách, prací nebo čistící prostředky stanovené výrobcem. Pokud je stroj používán pro jiné technologie, dodržujte instrukce a výstrahy, aby jste předešli zranění osob. Udržujte povrch a okolí stroje čisté a bez hořlavých materiálů. Nevkládejte do pračky tkaniny, které jsou ošetřovány vznětlivými prostředky. Takovéto tkaniny musí být nejdříve prány ručně a vysušeny. Prádelenské pomůcky, rozpouštědla pro suché čištění a dezinfikující prostředky skladujte mimo dosah dětí, nejlépe v uzamčeném prostoru. Nemanipulujte zbytečně s ovladáním stroje a dbejte bezpečnostních předpisů a výstrah. Neodstraňujte výstražné symboly ze stroje. Dodržujte pokyny štítků a symbolů, aby jste předešli poranění osob. Při plnění násypky nebo je-li stroj v provozu, nepodkládejte víko násypky žádným předmětem. Neotevírejte víko násypky po spuštění stroje. Vytékání nebo stříkání nebezpečné tekutiny může způsobit vážné opařeniny a popáleniny. Použití hypochloridu způsobuje korozi, která může za určitých okolností způsobit poruchu součástek. Záruka na stroj nemůže být uznána v případě vzniku koroze působením chlóru a jeho sloučenin. Neprovozujte stroj s porouchanými, chybějícími díly a nebo s odstraněnými kryty. Stroj by neměl být spuštěn, pokud nebudou kryty správně upevněny na svých místech. Stroj nesmí být používán v prostředí, které může vytvořit explozivní atmosféru uvnitř stroje. Nevystavujte stroj vlivům počasí, extrémně nízkým či vysokým teplotám a vlhku. Za určitých podmínek může dojít v systému pro teplou vodu, který nebyl dva nebo více týdnů používán, ke vzniku vodíku. Vodík je výbušný. Jestliže nebyl teplovodní systém po tuto dobu používán, otevřete před použitím stroje všechny vodní ventily pro teplou vodu a nechejte vodu pár minut vytékat. Tím se uvolní veškerý nahromaděný vodík. Protože je to hořlavý plyn, nekuřte nebo nepoužívejte po tuto dobu otevřený oheň. V případě nebezpečí vypněte hlavní vypínač nebo jiné nouzové odpojovací zařízení. Zkontrolujte řádně funkčnost mechanismu dveřního zámku. Na konci každého provozního dne uzavřete hlavní přívod vody. Servisní zásahy stroje může provádět pouze kvalifikovaná servisní osoba. Dodržujte všechna platná a základní bezpečnostní opatření a zákony. Je zřejmé, že není možné v tomto manuálu uvést všechna možná rizika. Je na uživateli, aby postupoval co nejopatrněji. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v manuálu bez předběžného upozornění. Pokud by nastal problém, kontaktujte vašeho dealera. Norma IEC335 je používána pro stroje s čistým upotřebitelným objemem bubnu v rozmezí od 60 do150 l. Norma EN je používána pro stroje s čistým upotřebitelným objemem bubnu nad 150 l. Stroj produkuje ekvivalentní, nepřetržitou hodnotu hluku, jehož hladina nepřekračuje 70 db (A).! VÝSTRAHA! POKUD JE STROJ OBSLUHOVÁN POMOCÍ MINCÍ, ŽETONŮ NEBO PODOBNÝM SAMOOBSLUŽNÝM ZPŮSOBEM, MUSÍ MAJITEL-PROVOZOVATEL ZAJISTIT DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ ZAŘÍZENÍ PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ. TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO TAK, ABY BYLO PRO UŽIVATELE LEHCE A BEZPEČNĚ DOSTUPNÉ. TOTO ZAŘÍZENÍ PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ ZAJISTÍ, ABY ALESPOŇ ŘÍDICÍ OKRUH STROJE BYL PŘERUŠEN.! VÝSTRAHA! NEDOTÝKEJTE SE DVEŘNÍHO SKLA, DOKUD NENÍ PRACÍ CYKLUS UKONČEN. NEOTVÍREJTE DVEŘE PRACÍHO STROJE, DOKUD SE BUBEN NEPŘESTANE OTÁČET A NEVYPUSTÍ SE VODA Z BUBNU. DO STROJE NEDÁVEJTE PRÁDLO ZNEČIŠTĚNÉ VÝBUŠNÝMI LÁTKAMI NEBO NEBEZPEČNÝMI CHEMIKÁLIEMI. TENTO STROJ NESMÍ BÝT OBSLUHOVÁN DĚTMI. NENECHEJTE DĚTI HRÁT SI V, NA NEBO OKOLO STROJE. PŘED SPUŠTĚNÍM STROJE SE PŘESVĚDČTE, ŽE VE STROJI NEBO OKOLO NEJSOU OSOBY (DĚTI) NEBO ZVÍŘATA. 2 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _K_DATUM_VYDANI_ DOC

5 VÝSTRAHA! Vždy před zásahem do stroje odpojte prací stroj od přívodu elektrické energie. Stroj je bez napětí, pokud je hlavní zástrčka vytažena ze zásuvky sítě, nebo pokud je odpojen hlavní přívod. Při vypnutém hlavním vypínači jsou přívodní svorky hlavního vypínače stroje pod napětím! VAROVÁNÍ! V této ventilaci může vzniknout extrémně horký vzduch. Pozor na páru unikající z otvoru odvětrání stroje! VAROVÁNÍ! Nepřikrývejte odvětrání stroje. Slouží jako výstup páry, aby se zabránilo hromadění tlaku ve stroji.! VÝSTRAHA! NÁHRADNÍ DÍLY PRO TENTO STROJ MUSÍ BÝT POUŽITY PŮVODNÍ NEBO SHODNÉ DÍLY. PO PROVEDENÍ OPRAVY UMÍSTĚTE VŠECHNY PANELY NA JEJICH MÍSTO A ZAJISTĚTE JE JEJICH PŮVODNÍM ZPŮSOBEM. BERTE TOTO OPATŘENÍ JAKO OCHRANU PROTI ELEKTRICKÉMU ŠOKU, ZRANĚNÍ, POŽÁRU A/NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU.! VÝSTRAHA! PŘI POHLEDU NA STROJ Z PŘEDNÍ STRANY MUSÍ BÝT SMĚR OTÁČENÍ BUBNU PŘI ODSTŘEDĚNÍ VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK.! VÝSTRAHA! NA KRITICKÝCH MÍSTECH STROJE JSOU UMÍSTĚNY BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY. TYTO ŠTÍTKY JE NUTNÉ UDRŽOVAT ČITELNÉ, JINAK MÚŽE DOJÍT KE ZRANĚNÍ OBSLUHY, NEBO SERVISNÍHO TECHNIKA POKYNY PRO ÚDRŽBU, SEŘÍZENÍ A BEZPEČNOST OSOB Některé důležité informace pro používání stroje nejsou (nebo jsou jen částečně) uvedeny v tomto Manuálu k obsluze stroje. Chybějící informace lze nalézt v Manuálu k instalaci a údržbě, který je dodáván se strojem. Odkazy na "Návod k instalaci a údržbě" dle normy ČSN EN ISO : 1. Popis bezpečného systému práce při údržbě / seřizování / odstraňování závad - kapitola 5 / 5 / 6 2. Popis vlastností pro odvětrání - kapitola 4 3. Postupy při vyhledávání závad / čištění / údržbě - kapitola 6 / 5 / 5 4. Tepelná rizika - kapitola 3 5. Bezpečnostní postup při manipulaci, instalaci a demontáži - kapitola 4 Odkazy na "Návod k instalaci a údržbě" dle normy ČSN EN ISO : 1. Údržba blokování dveří - kapitola 5 2. Elektrická rizika - kapitola 2 3. Tepelná energie - kapitola 3 4. Průzory - kapitola 3 5. Vhodné procesy - kapitola 2 6. Výbušná atmosféra - kapitola 2 7. Biologické nebo chemické znečištění vody - kapitola 2 8. Maximální překročení otáček - kapitola _K_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 3

6 3. SYMBOLY NA STROJI Pozor, nebezpečné elektrické napětí, elektrické zařízení Pozor - Jiné nebezpečí, čtěte a dodržujte psané instrukce Pozor - Zvýšená teplota Neuzavírat, nezakrývat Přívod horké vody, (červená barva štítku) Přívod studené měkké vody, (světle modrá barva štítku) Přívod studené tvrdé vody, (tmavě modrá barva štítku) Výstup horkého vzduchu ze stroje Otvory neprorážet, ale provrtat V nebezpečí stiskni tlačítko CENTRÁLSTOPU pro zastavení stroje Pára 4 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _K_DATUM_VYDANI_ DOC

7 EASY CONTROL MIKROPROCESOR GRAPHITRONIC MIKROPROCESOR EASY CONTROL MIKROPROCESOR S MECHANICKÝMI TLAČÍTKY PŘEDEPRÁNÍ HLAVNÍ PRANÍ MÁCHÁNÍ 1 MÁCHÁNÍ 2 MÁCHÁNÍ 3 ODSTŘEĎOVÁNÍ UVOLNĚNÍ DVEŘÍ PORUCHA VÝBĚR PROGRAMU ČAS CYKLU CENA/TEPLOTA FUNKČNÍ TLAČÍTKO START VYPÍNAČ NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ STROJE (Použito pouze u strojů bez mincovníku) MINCOVNÍK START (urychlení programu) STOP (přerušení programu) VÝBĚR ANO VÝBĚR NE ZVYŠOVÁNÍ ČASOVÉ SEKVENCE SNIŽOVÁNÍ ČASOVÉ SEKVENCE INFO (přehled dostupných pracích programů a funkcí sekvencí praní) SERVIS (ukazuje skutečnou teplotu a hladinu vody, počet ukončených cyklů a současný stav) AKTIVACE FUNKCE ODKLAD STARTU (odklad začne po stisknutí spínače start) OTEVŘENÍ VSTUPNÍCH VENTILŮ AKTIVACE OHŘEVU OTEVŘETE VYPOUŠTĚCÍ VENTIL VÝBĚR PROGRAMU ZMĚNA RYCHLOSTI ENTER VÝBĚR NEBO POTVRZENÍ _K_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 5

8 4. PROVOZNÍ INSTRUKCE 4.1. PŘED PRANÍM Roztřiďte prádlo podle instrukcí a teploty stanovené výrobcem tkaniny. Zkontrolujte, jestli zde nejsou nějaké cizí předměty jako hřebíky, šrouby, jehly, atd., aby nedošlo k poškození pračky nebo prádla. Převraťte prádlo naruby. K dosažení lepších pracích účinků smíchejte velké a malé kusy prádla a vkládejte jej do pračky volně a navzájem oddělené OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ Otevřete dveře pomocí dveřní rukojeti VLOŽENÍ PRÁDLA DO PRACÍHO STROJE! UPOZORNĚNÍ! Optimální náplň pracího stroje je stanovená poměrem plnění. Vhodný poměr plnění je dán typem prádla a dalšími faktory. Bavlněné textilie obvykle vyžadují faktor plnění 1:10-1:13, což je plné naložení pracího bubnu. Množství vloženého prádla nesmí překročit maximální kapacitu stroje. Stroj s odstřeďováním nepřetěžujte. Přetížení může vést ke špatnému výsledku praní. Poloviční prací náplň může způsobit špatnou funkci praní. Syntetické a smíšené tkaniny vyžadují faktor plnění 1:18-1:20, což je poloviční naložení pracího bubnu. Naložení většího množství prádla může vést ke špatnému výsledku praní a může způsobit poškození prádla ZAVŘENÍ DVEŘÍ Dveře zavřete pomocí dveřní rukojeti. Před uvedením pracího stroje do provozu se ujistěte, zda jsou dveře řádně uzavřeny VÝBĚR PROGRAMU Vyberte si jeden z pracích programů, které jsou k dispozici a které nejlépe odpovídají kvalitě tkaniny a povolené prací teplotě. Vyberte si správný prací program tlačítkem PROGRAM SELECT na ovládacím panelu. Na ovládacím panelu jsou označeny různé prací programy. Výběr programu určuje teplotu a čas pro praní a máchání. Poznámka: Možnost volby uzamčení programovacího režimu, provádění změn továrního nastavení, pracích programů a ostatní možnosti nastavení - viz Programovací manuál. 6 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _K_DATUM_VYDANI_ DOC

9 4.6. PŘEHLED PRACÍCH PROGRAMŮ Prací program 1: Horké praní 90 C Prací program 2: Teplé praní 60 C Prací program 3: Barevné 40 C Prací program 4: Svělté barevné 30 C Prací program 5: Vlna 15 C Prací program 6: Horké praní 90 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 7: Teplé praní 60 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 8: Barevné 40 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 9: Jasně barevné 30 C EKONOMICKÉ hladiny EASY CONTROL: Prací program A: GRAPHITRONIC: Prací program 10: Horké praní 90 C SUPER EKONOMICKÉ hladiny EASY CONTROL: Prací program B: GRAPHITRONIC: Prací program 11: Teplé praní 60 C SUPER EKONOMICKÉ hladiny EASY CONTROL: Prací program C: GRAPHITRONIC: Prací program 12: Barevné 40 C SUPER EKONOMICKÉ hladiny EASY CONTROL: Prací program D: GRAPHITRONIC: Prací program 13: Jasně barevné 30 C SUPER EKONOMICKÉ hladiny EASY CONTROL: Prací program E: GRAPHITRONIC: Prací program 14: Odstředění nízké otáčky EASY CONTROL: Prací program F: GRAPHITRONIC: Prací program 15: Odstředění vysoké otáčky 4.7. PŘIDÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ Násypku na horním víku stroje naplňte podle zvoleného programu. Předeprání v násypce A: je doporučeno naplnit na začátku cyklu pracím prostředkem pro předeprání Hlavní praní v násypce B: naplnit práškem na praní nebo bělícím prostředkem na začátku cyklu. Můžete dodat tekutý prostředek nebo tekuté bělidlo během cyklu praní. Pokud je prostředek přidán na začátku cyklu, dostane se do stroje předčasně. Aviváž nebo škrob v násypce C: aviváž přidejte na začátku cyklu nebo před závěrečným odstředěním. Násypku na předním nebo bočním krytu stroje naplňte podle zvoleného programu. Násypka A: První praní Násypka B: Druhé praní Násypka D: Poslední odstředění Před spuštěním pracího cyklu dodejte prací prostředek. Standardní prací programy a prací programy upravené zákazníkem. Tento výklad platí jen pro standardní prací programy. U programů upravených zákazníkem je možný výběr jiných násypek. (Viz Programovací manuál.) Poznámka: Doporučuje se používat jen vhodné prací prostředky se sníženou pěnivostí, které jsou snadno k dostání. Dávkování je obvykle uvedeno na obalu. Nadměrná dávka prostředku může vést k nadměrnému tvoření pěny, která může nevhodně ovlivnit výsledek praní a současně poškodit stroj. Zajistěte, aby bylo víko násypky při spuštění stroje uzavřeno _K_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 7

10 4.8. SPUŠTĚNÍ STROJE EASY CONTROL PROGRAMÁTOR S KLÁVESNICI A MECHANICKÝMI TLAČÍTKY MODELY S MINCOVNÍKEM MODELY BEZ MINCOVNÍKU A. Do otvoru vhoďte správné množství mincí zobrazené na spodním displeji. Na displeji se zobrazí zbývající částka, která má být vhozena. Pokud se na displeji zobrazí 00, stroj může být spuštěn. Malá kontrolka u tlačítka START bude blikat. B. Stisknutím tlačítka START spustíte stroj. Pokud jste zvolili špatný prací program, můžete jej změnit během prvních 150 sekund programu, a to stisknutím tlačítka SELECT. Pokud byl vybrán dražší program, zobrazí se hodnota mincí, kterou je třeba dodatečně přidat. Pokud nepřidáte další mince, bude zahájen původně vybraný prací program. C. Během pracího cyklu můžete sledovat na displeji právě prováděné prací sekvence a zbývající čas. A. Stisknutím tlačítka START spustíte stroj. Pokud jste zvolili špatný prací program, můžete jej změnit během prvního kroku, a to stisknutím tlačítka SELECT. B. Během pracího cyklu sledujete na displejích právě prováděnou sekvenci praní, zbývající čas a teplotu, pokud bylo zobrazení nastaveno. C. Pokud programující nastavil funkci urychlení ADVANCE, můžete přejít k dalšímu kroku zmáčknutím tlačítka START GRAPHITRONIC PROGRAMÁTOR Po výběru potřebného čísla pracího programu stiskněte tlačítko START, který spustí cyklus praní. Jestliže zadané číslo nebude odpovídat žádnému z přidělených programů, na displeji se zobrazí INVALID. Číslo programu Název pracího cyklu Jednotky Stav dveří Sekvence Praní / Odstředění Krok pracího cyklu Průběh Zbývající čas pracího cyklu 4.9. KONEC PRACÍHO CYKLU EASY CONTROL PROGRAMÁTOR S KLÁVESNICI A MECHANICKÝMI TLAČÍTKY Ukončení pracího cyklu uvidíte na ovládacím panelu, jakmile se rozsvítí kontrolka vedle symbolu pro dveře a na časovém displeji se zobrazí 0. Pomocí dveřní rukojeti otevřete dveře a tkaniny z pracího stroje vyjměte.! VÝSTRAHA! POKUD NEMŮŽETE OTEVŘÍT DVEŘE, NAPŘÍKLAD PŘI VÝPADKU EL. ENERGIE, ČEKEJTE DO TÉ DOBY NEŽ BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ VYCHLADNE. JEDNÁ SE O BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ! DVEŘE JE MOŽNÉ ZA CHVÍLI OTEVŘÍT. PŘED OTEVŘENÍM DVEŘÍ SE UJISTĚTE, ZDALI JE BUBEN ZCELA V KLIDU A JE Z NĚJ VYPUŠTĚNA VODA. 8 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _K_DATUM_VYDANI_ DOC

11 Pokud dojde na krátký čas k výpadku el. proudu, prací program bude při jeho návratu dále pokračovat. Pokud bude výpadek trvat delší dobu a dveře budou nadále uzavřeny, displej a kontrolka vedle tlačítka START začne při návratu el. proudu blikat. Pokud jsou dveře stále uzavřeny, programátor bude v programu pokračovat. U strojů, které jsou nastaveny jako modely s mincovníkem, jsou dveře uzavřeny okamžitě. Pro pokračování v programu stiskněte tlačítko START. Pokud byly dveře otevřeny, program bude zrušen GRAPHITRONIC PROGRAMÁTOR! VÝSTRAHA! POKUD NEMŮŽETE OTEVŘÍT DVEŘE, NAPŘÍKLAD PŘI VÝPADKU EL. ENERGIE, ČEKEJTE DO TÉ DOBY NEŽ BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ VYCHLADNE. JEDNÁ SE O BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ! DVEŘE JE MOŽNÉ ZA CHVÍLI OTEVŘÍT. PŘED OTEVŘENÍM DVEŘÍ SE UJISTĚTE, ZDALI JE BUBEN ZCELA V KLIDU A JE Z NĚJ VYPUŠTĚNA VODA. NA KONCI PRACÍHO CYKLU, KDYŽ ZBÝVAJÍCÍ ČAS PROGRAMU DOSÁHNE 0 JE NA DISPLEJI ZOBRAZENO PROGRAM END (KONEC PROGRAMU). KDYŽ SE NA DISPLEJI ZOBRAZÍ UNLOAD (VYLOŽIT), OTEVŘETE DVEŘE POMOCÍ MADLA A VYTÁHNĚTE PRÁDLO ZE STROJE. (POUZE PRO STROJE S PROGRAMÁTOREM GRAPHITRONIC ) JAK OTEVŘÍT DVEŘE PŘI ZÁVADĚ Viz - Manuál k Instalaci a údržbě _K_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 9

12 5. POSTUP PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH Č. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Chybové hlášení Nevypousti Nev. Konec Chyba Vibr Nevyvaha Vibr. Odstr Dvere Vyp Dvere Civka Dvere Start Dveře Konec Příčina Postup Výskyt Chyba při vypouštění. Ochlazování Porucha při vypouštění. Konečná sekvence. Není vyváženo. Před odstřeďováním. Není vyváženo. Odstřeďování při normálních otáčkách. Není vyváženo. Odstřeďování při vysokých otáčkách. Porucha dveřního vypínače Porucha solenoidu dveřního vypínače Porucha zablokování dveří na začátku cyklu Porucha zablokování dveří na konci cyklu rozvolnění rozvolnění rozvolnění Přeskočit + pokračovat bezpečnostní čas bezpečnostní čas bezpečnostní čas Nespouštět Nespouštět Sekvence vypouštění Ochlazování Sekvence vypouštění Začátek odstřeďování Po 10 nakloněních >500 nebo 750 ot/min Celý cyklus Celý cyklus Na začátku Konec cyklu E10 Bim/Pruz Bimetal Pokračovat 2 min 30 s po začátku cyklu E11 Nenapousti Porucha při plnění dotaz na pokračování Během plnění E12 Prepousti Porucha v důsledku přeplnění vodou o 10 cm E13 Neohriva Porucha ohřevu E14 Cas Ohrevu Porucha doby ohřevu E15 Horke Příliš vysoká teplota E21 Preplavuje Porucha při přepadu E22 Chyba Opl Porucha při proplachování rozvolnění rozvolnění dotaz na pokračování rozvolnění rozvolnění rozvolnění Během plnění Během ohřevu Během ohřevu Během ohřevu Krok během praní Krok během proplachování E24 Snimac Hlad Vadný snímač hladiny Pokračovat + nespouštět Během startu E25 Snimac Tep Vadný snímač teploty Pokračovat + nespouštět Během startu E26 E27 Mitsub. Kod Chyba Kom. Nedefinovaný kod chyby frekvenčního měniče Chyba komunikace měnič E28 THT Cas / E.OL THT - vypršel čas / E.OL E29 OV3 Cas / E.OP OV3 - vypršel čas / E.OP E31 Vloz. Par. Chyba při inicializaci frekvenční měnič rozvolnění bezpečnostní čas bezpečnostní čas bezpečnostní čas Nespouštět Celý cyklus Celý cyklus Během sekvence odstřeďování Během sekvence odstřeďování Při inicializaci E32 Kontr.Par. Chyba při kontrole měniče Nespouštět Při zavádění parametrů E33 Aktivní ochrana proti Prev. Zvrat zastavení motoru při Pokračovat Během sekvence odstřeďování přetížení E35 Spatny Soft Špatná verze softwaru Nespouštět Nová verze softwaru E37 E38 Nevyp. Spr. Ne. Recykl Chyba vypouštění při sprchování Nádoba s vodou pro recyklaci je prázdná E39 BezChem. Přívody pracích prostředků pracují bez rozvolnění Varování na konci Jen u strojů s přední násypkou Pouze pro informaci Sprchování Prací krok Prací krok 10 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _K_DATUM_VYDANI_ DOC

13 E40 E41 Nenap. Rec. Cas Servisu pracích prostředků Chyba napouštění při prázdné nádobě pro recyklovanou vodu Varování nutného servisu dotaz na pokračování Pouze stroje s předním zásobníkem Pouze pro informaci Otevření dvířek = resetace Prací krok Konec cyklu E42 Spojeni Žádné připojení k síti Pouze pro informaci Přenos dat po síti E43 Nast.Napeti Špatně zvolen rozsah napětí Proveďte správnou volbu Konfigurační menu E44 Model Typ Špatný typ modelu měniče Proveďte správnou volbu Konfigurační menu E45 Žádné impulsy Snimac Otacek rychlosti během Pokračování + výstraha Při sekvenci odstřeďování (pouze pro FS120) otáčení bubnu. E46 ZavrenaBrzda Brzda zůstává uzavřená E47 Brzdné destičky Opotrebov.Brzda brzdy jsou opotřebované E48 Otevrena Brzda Brzda zůstává otevřená E49 Vzduchové měchy NevyvahaPrani bez stlačeného vzduchu E50 Chybějící drátový Ne 2AkcRamp most měniče (špatné parametry měniče) E51 Chybějící drátový Ne 3AkcRamp most měniče (špatné parametry měniče) E52 Chyba Pameti Chyba paměti EEPRROM E53 TovarniData PCB-EEPROM data mimo rozsah E57 Zamek Při otevírání vnějších dveří zůstane spínač zámku dveří sepnut E58 Neni Volnobeh Aktivován měnič při sepnuté brzdě E59 Volnobeh Aktivován měnič při sepnuté brzdě E60 AKO pohon Není signál z motoru při praní E61 AKO pohon Odstředění se nezastaví E62 AKO pohon Odstředění nabíhá příliš rychle E63- E67 AKO pohon Reset řídicí jednotky pohonu pro E60, E61, E62 E68 NeniSigOdstr Není detekován signál z motoru při odstředění E69 Nevyvaha Vstup nevyváhy nesmí být pro R stroje sepnut E70 RS7 Volba RS10 nastaveno jako RS7 E71 RS10 Volba RS7 nastaveno jako RS10 E72 KEBSTNizky Chybí propojka na KEB měniči E73 KEBSTVysoky Nejsou nahrány parametry do KEB měniče bezpečnostní čas bezpečnostní čas Pokračování + výstraha bezpečnostní čas Pokračování Pokračování Nespouštějte Nespouštějte Nespouštějte bezpečnostní čas bezpečnostní čas bezpečnostní čas bezpečnostní čas bezpečnostní čas Reset řídicí jednotky pohonu rozvolnění Nespouštějte Nespouštějte Nespouštějte Nespouštějte bezpečnostní čas Při sekvenci odstřeďování (pouze pro FS120) Kdykoliv (pouze FS120) Při sekvenci odstřeďování (pouze FS120) Krok praní (pouze FS120) Při sekvenci odstřeďování (pouze FS120) Při sekvenci odstřeďování (pouze FS120) Při zapnutí pracího stroje Při zapnutí pracího stroje V sekvenci uzamykání (pouze MB ) Při sekvenci odstřeďování (pouze FS120) Při sekvenci odstřeďování (pouze FS120) Sekvence praní Celý cyklus Celý cyklus Sekvence praní Sekvence odstřeďování Na začátku odstředění Na začátku cyklu Na začátku cyklu Na začátku cyklu Na začátku cyklu _K_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 11

14 E74 CFI Blok Na konci cyklu nebyl měnič vypnut E75 KEB Kod Nedefinovaná chyba měniče E78 Zamek Sepnut V klidovém stavu je zamknut zámek při otevřených dveřích E79 Zamek Start Po stisknutí tlačítka Start je zámek zamknut při otevřených dveřích E80 E81 E82 E83 E84 E85 E86 PrasekTimeOut Nedojde k opětovnému ohřevu Nedojde k opakovanému napouštění Chyba cyklu Nefunkční ukládání dat do PC Vybitá baterie RTC Nefunguje komunikace RTC Chybný signál pro dávkování tekutých prostředků Porucha ohřevu Porucha plnění Neúspěšné ukončení pracího cyklu Communication failure with PC Hodiny reálného času. Není vložena baterie, nebo baterie je příliš slabá Hodiny reálného času, nejsou dostupné E100 Vazeni Ne Kom. Chyba komunikace vážicího systému E101 Nizka Hmotnost Váha stroje je příliš nízká E102 Vysoka Hmotnost Váha stroje je příliš vysoká E103 Vazeni Nevyvaha Váha není rozložena na 4 vážicí sensory E104 Pretizeni Váha na vážicím sensoru překročila maximální hodnotu E105 Pneumat. System Nefunkční systém tlaku vzduchu Pouze pro informaci rozvolnění Nespouštějte Nespouštějte rozvolnění rozvolnění dotaz na pokračování Informace, že prací cyklus musí být zopakován Pouze pro informaci Pouze pro informaci Pouze pro informaci rozvolnění Nespouštějte Nespouštějte Nespouštějte rozvolnění Nespouštějte Konec cyklu Celý cyklus V klidovém stavu Na začátku cyklu Celý cyklus Prací krok (pouze MB stroje) Prací krok (pouze MB stroje) Nesprávné ukončení pracího cyklu (pouze MB stroje) Konec cyklu (pouze MB stroje) Konec cyklu (pouze MB stroje) Konec cyklu (pouze MB stroje) Před spuštěním (MB16-MB180) Celý cyklus (MB16-MB66) (pouze stroje MB a FS23-55) Před spuštěním (pouze stroje MB a FS23-55) Před spuštěním Before Start (pouze stroje MB a FS23-55) Před spuštěním (pouze stroje MB a FS23-55) Celý cyklus (pouze stroje MB a FS23-55) Před spuštěním (pouze stroje MB70-180) E300- E353 E400- E441 Mits Chyba KEB chyba Specifická výstraha pro měnič Mitsubishi Specifická výstraha pro měnič KEB bezpečnostní čas bezpečnostní čas Celý cyklus Celý cyklus E500- E515 Pamet Chyba Chyba paměti bezpečnostní čas Kdykoli E550 DAQ Verze Špatná verze paměti DAQ E551 DAQ Zápis Chyba zápisu do paměti DAQ E552 DAQ Plna Pameť DAQ Traceability je plná E553 Ulozit DAQ>PC Pameť DAQ Traceability je téměř plná Pouze pro informaci Pouze pro informaci Pouze pro informaci Pouze pro informaci Instalace nového softweru Funkce Traceability, celý cyklus Funkce Traceability, celý cyklus Funkce Traceability, celý cyklus E600- E628 Softw Chyba Chyba software bezpečnostní čas Kdykoli 12 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _K_DATUM_VYDANI_ DOC

15 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 1. OBSAH 1. OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE SYMBOLY NA STROJI DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED INSTALACÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE STROJE 6 kg / 15 lb, 7 kg / 18 lb, 10 kg / 25 lb, 13 kg / 30 lb STROJE 16 kg / 35 lb, 22 kg / 50 lb ROZMĚRY A ROZMÍSTĚNÍ KOMPONENTŮ NA STROJI INSTALACE STROJE PŘEJÍMKA STROJE USKLADNĚNÍ STROJE UMÍSTĚNÍ STROJE ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ PŘIPOJENÍ VODY PŘIPOJENÍ PÁRY PŘIPOJENÍ ODPADU PŘIPOJENÍ ODVĚTRÁNÍ PŘIPOJENÍ DÁVKOVÁNÍ TEKUTÉHO PRACÍHO PROSTŘEDKU UVEDENÍ STROJE DO PROVOZU ÚDRŽBA A SEŘÍZENÍ ÚDRŽBA SEŘÍZENÍ A VÝMĚNY DÍLŮ SEŘÍZENÍ PŘÍTLAKU DVEŘÍ VÝMĚNA TĚSNĚNÍ DVEŘÍ SEŘÍZENÍ VIBRAČNÍHO SPÍNAČE VÝMĚNA A NAPNUTÍ ŘEMENE VODNÍ FILTRY UTAHOVACÍ MOMENTY VÝMĚNA POJISTEK PRACÍHO STROJE PROBLÉMY A PORUCHY NOUZOVÉ ODJIŠTĚNÍ DVEŘNÍHO ZÁMKU CHYBOVÁ HLÁŠENÍ ZOBRAZENÁ NA DISPLEJI SEZNAM DOPORUČENÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ VYŘAZENÍ STROJE Z PROVOZU ODPOJENÍ STROJE LIKVIDACE STROJE MOŽNOST LIKVIDACE STROJE ODBORNOU FIRMOU MOŽNOST LIKVIDACE STROJE VLASTNÍMI SILAMI _K_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 1

16 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE VÝSTRAHA - UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. Nedodržení pokynů muže vést k nesprávnému použití stroje, může způsobit požár, zranění nebo smrt a/nebo škody na zařízení prádelny a/nebo stroje. VÝSTRAHA - Před použitím stroje si pozorně přečtěte DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE. Nesprávné používání stroje může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo vážná poranění osob nebo smrt, stejně jako vážné poškození stroje. Tato verze manuálu je překlad originální anglické verze. Bez originální verze nejsou tyto instrukce kompletní (neplatí pro českou verzi). Před instalací, provozem a údržbou stroje si důkladně prostudujte kompletní instrukce, tj. tento Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje, Programovací manuál a Katalog náhradních dílů. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů nejsou standardně dodávány se strojem. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů si vyžádejte u dodavatele / výrobce. Postupujte podle instrukcí uvedených v manuálech a mějte je na vhodném místě u stroje pro pozdější použití. Bezpečnostní instrukce obsaženy v manuálech pro osoby obsluhující stroj, musí být vytištěny a viditelně vyvěšeny v prádelně v blízkosti stroje. Prací stroj s odstřeďováním je určen pouze pro praní tkanin, jakékoliv jiné předměty mohou stroj poškodit nebo způsobit zranění. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození tkaniny způsobené nevhodným pracím postupem. Vždy dodržujte instrukce a/nebo výstrahy uvedené na tkaninách, prací nebo čisticí prostředky stanovené výrobcem. Stroj musí být nastaven v souladu s instrukcemi. Vypouštění, napouštění, elektrická připojení, ventilace, uzemnění a ostatní připojení musí být provedeno podle Instalačního manuálu, v souladu s místními normami a připojení musí být provedeno kvalifikovanými osobami s patřičným platným oprávněním. Při připojení k místní elektrické síti (TT / TN / IT,...) musí být dodrženy platné předpisy. Zařízení ve standardním provedení nemusí být vždy možné připojit k elektrické síti IT. Kontaktujte Vašeho dodavatele. Všechny typy strojů jsou vyráběny dle Evropské směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC). Mohou být používány pouze v prostorech odpovídajících třídě elektromagnetické kompatibility stroje (všechny stroje vyhovují minimálně třídě A - průmyslové prostředí). Z důvodu bezpečnosti je nutno dodržet minimální bezpečné vzdálenosti od citlivých elektrických nebo elektronických zařízení. Neměňte nastavení parametrů frekvenčního měniče. Mohlo by dojít k vážnému zranění, požáru, poškození stroje, atd. Během přepravy a skladování nikdy nevyvíjejte nadměrnou sílu na obal, protože komponenty stroje vystupující z obrysové linie by mohly být poškozeny. Používejte výhradně měděné vodiče. Stroj musí být připojen přívodem, ke kterému není připojeno osvětlení nebo zásuvky. Jakákoliv změna v instalaci, která není popsána v instalačním manuálu, musí být schválena dodavatelem nebo výrobcem. V opačném případě dodavatel i výrobce odmítá zodpovědnost za případná zranění obsluhy nebo škody na majetku. Zásahy a změny v konstrukci stroje jsou nepřípustné a výrobce v těchto případech odmítá veškerou odpovědnost. Prací stroj s odstředěním musí být instalován na rovném povrchu. Pokud tomu tak není, může dojít k vibracím během odstřeďování a přestože je stroj vybaven vibračním spínačem, může dojít k vážnému poškození stroje a následnému zranění obsluhy. Nikdy nespouštějte stroj, pokud nejsou přepravní vzpěry odstraněny. Prací stroj by měl být vždy před použitím otestován. Je možné, že v novém pracím stroji mohou zůstat zbytkové nečistoty z výrobního procesu. Tyto zbytkové nečistoty mohou zašpinit Vaše prádlo. Z tohoto důvodu, dříve než začnete prát Vaše běžné prádlo, proveďte alespoň jedno horké praní a použijte hadry nebo staré prádlo. Udržujte stroj a okolí stroje čisté, bez přítomnosti hořlavých materiálů. Neskladujte v okolí stroje žádné hořlavé materiály. Vymezte nebezpečné oblasti v prádelně a zamezte přístupu do nich, pokud je stroj v provozu. Neperte prádlo, které bylo předtím vyčištěno, vypráno, namočeno nebo poskvrněno benzínem, čisticími prostředky pro suché čištění, či jinými hořlavými nebo výbušnými látkami, neboť vylučují výpary, které by mohly způsobit vznícení, nebo explozi. Nepřidávejte benzín, čisticí prostředky pro suché čištění, nebo jiné hořlavé nebo výbušné látky do prací lázně. Tyto látky vylučují výpary, které by mohly způsobit vznícení, nebo explozi. Za určitých podmínek může vznikat vodíkový plyn v horkovodním systému, který se nepoužíval dva a více týdnů. Vodíkový plyn je výbušný. Pokud nebyl horkovodní systém používán po tuto dlouhou dobu, otevřete všechny kohouty horké vody a nechejte několik minut vody odtékat. Tím odstraníme nahromaděný plyn. Jelikož je tento plyn hořlavý, během této činnosti nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. TEPLOTA BUBNU V PRACÍM STROJI: Pro měření teploty prací lázně v pracím bubnu používá elektronický programátor teplotní čidlo. Existuje několik faktorů, které ovlivňují měření teploty. Z tohoto důvodu je měření prací lázně pouze orientační. Vždy sledujte a pečlivě dodržujte instrukce výrobců pracích nebo čisticích prostředků, prostředků pro suché čištění a dezinfekčních prostředků. Vyhnete se tak možnému zranění. Skladujte tyto prostředky mimo dosah dětí, nejlépe v uzamykatelné místnosti. 2 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _K_DATUM_VYDANI_ DOC

17 Nemanipulujte bezúčelně s ovládacími prvky pracího stroje a neobcházejte bezpečnostní instrukce a výstrahy. Neotevírejte víko násypky po spuštění stroje. Vytékání nebo stříkání nebezpečné tekutiny může způsobit vážné opařeniny a popáleniny. Neprovozujte stroj s porouchanými, chybějícími díly a nebo s odstraněnými kryty. Stroj nesmí být spuštěn, pokud nebudou kryty správně upevněny na svých místech. Stroj nesmí být uskladněn, instalován nebo vystavován vlivům počasí, extrémně nízkým nebo vysokým teplotám a vlhku. Neomývejte stroj tekoucí nebo stříkající vodou. NIKDY nedovolte, aby byl stroj mokrý. Pravidelně kontrolujte mechanismus zámku dveří. NIKDY neobcházejte funkčnost dveřního zámku. Před prováděním údržby nebo čištění a na konci každého provozního dne odpojte přívod elektrické energie a uzavřete hlavní přívod vody a páry. Na zadní straně stroje se nachází větrací otvor. Z ventilace mohou unikat horké výpary nebo horký vzduch. Nezakrývejte větrací otvor stroje a pravidelně jej kontrolujte. Slouží jako vzduchový otvor a jako vývod páry, což zabraňuje vytváření přetlaku uvnitř pracího stroje. Neopravujte a nenahrazujte kterékoliv části stroje nebo se nesnažte o jakýkoliv servis, pokud tak není specificky doporučeno v instrukcích pro údržbu nebo v servisních instrukcích za předpokladu, že těmto instrukcím rozumíte a jste schopni to zvládnout. Pouze kvalifikovaný servisní pracovník může provádět servisní služby. Informace obsažené v tomto manuálu jsou určeny pro kvalifikovaného servisního pracovníka, který je obeznámený s platnými a bezpečnostními postupy během opravy stroje. Všechny testy a opravy by měl provádět kvalifikovaný servisní pracovník, který je vybaven řádnými nástroji a měřicím zařízením. Veškeré výměny dílů by měl provádět kvalifikovaný servisní pracovník, který používá pouze náhradní díly schválené výrobcem. Pokud provádí servis nebo opravu nekvalifikovaný servisní pracovník nebo pokud jsou použité jiné díly, než které jsou schváleny výrobcem, může dojít k nesprávné montáži nebo nastavení. Nesprávná montáž nebo nastavení může způsobit nebezpečné situace. Během provádění servisního zásahu může vzniknout riziko zranění nebo úrazu elektrickým proudem. Zranění nebo úraz elektrickým proudem může být velmi vážné nebo smrtelné. Proto je třeba během provádění kontroly elektrického napětí na jednotlivých komponentech nebo stroji pracovat s mimořádnou opatrností. DÁVEJTE POZOR: Během provádění údržby byl měl být přívod elektrické energie VŽDY vypnutý. Pouze v nejnutnějším a zvláštním případě může být přívod elektrické energie zapnutý. Všechny průmyslové (OPL - On Premise Laundry) prací stroje jsou určeny pro použití v prádelnách s vyškolenou obsluhou. Před odstraněním stroje z provozu nebo před likvidaci stroje odstraňte dveře. Jakýkoliv únik vody nebo páry musí být ihned opraven. V případě úniku ihned uzavřete hlavní přívod vody nebo páry. Pokud se objeví jakýkoli problém nebo závada, ihned kontaktujte vašeho dealera, servisního technika nebo výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v manuálech bez předchozího upozornění.! VÝSTRAHA -- UPOZORNĚNÍ Stroj je nutno připojit k napájecí soustavě s ochranným vodičem a tento vodič musí být ve stroji připojen k patřičné zemnicí svorce. Dále je nutné provést ochranné pospojování všech strojů v prádelně.! VÝSTRAHA -- UPOZORNĚNÍ Pro zamezení vzniku požáru, zranění a úrazu elektrickým proudem, MUSÍ BÝT PRACÍ STROJ ŘÁDNĚ UZEMNĚN. Stroj nepřipojujte k rozvodné soustavě, dokud není řádně uzemněn v souladu s místními a státními normami. Pokud je zapojeno více strojů na stejném místě, proveďte je-li to možné jejich ochranné pospojování.! VÝSTRAHA -- UPOZORNĚNÍ Prací stroj je určen ke stálému připojení, proto MUSÍ být umístěn a zajištěn na NEHOŘLAVOU podlahu s adekvátní strukturou povrchu. Je nutný betonový základ. Dřevěná podlaha s kovovou výztuží NENÍ dovolena z důvodu nebezpečí požáru a nadměrných vibrací. NIKDY neinstalujte stroj na horní podlaží nebo na základ, který nemá předepsanou nosnost.! VÝSTRAHA -- UPOZORNĚNÍ Při pohledu na stroj z přední strany musí být směr otáčení bubnu při odstředění ve směru hodinových ručiček.! VÝSTRAHA - I když je stroj v pozici vypnuto, přívodní svorky vypínače jsou stále pod napětím.! VÝSTRAHA - Po vypnutí přívodu elektrické energie vyčkejte alespoň 10 minut, než začnete provádět kontrolu, nebo servisní zásah do pracího stroje. Před kontrolou frekvenčního měniče zkontrolujte zbytkové napětí mezi svorkami + a -. Než začnete s kontrolou měniče musí být toto napětí menší než 30 VDC _K_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 3

18 ! VAROVÁNÍ - Nikdy nedovolte dětem hrát si na stroji, ve stroji nebo v jeho blízkosti. Pokud jsou v době používání stroje v blízkosti děti, je nutný přísný dozor. Dětem není dovoleno obsluhovat stroj.! VAROVÁNÍ - Neotevírejte dveře dokud se prací buben nezastaví a voda z bubnu není vypuštěná. Pokud dveřní zámek nefunguje, neprovozujte prací stroj, dokud nebude dveřní zámek opraven.! UPOZORNĚNÍ! - Dodržujte všechny platné bezpečnostní opatření a zákony. Instrukce a výstrahy, které jsou popsány v tomto manuálu nemohou obsáhnout všechny možné nebezpečné situace. Musí být chápány ve všeobecném smyslu. Opatrnost a pečlivost jsou faktory, které nemohou být řešeny konstrukcí stroje. Tyto faktory musí být podmínkou způsobilosti osob, které instalují, provozují nebo zajišťují údržbu stroje. Na uživateli závisí, aby během obsluhy stroje postupoval s náležitou opatrností.! UPOZORNĚNÍ! - Neodstraňujte výstražné symboly umístěné na stroji. Dodržujte pokyny na štítcích a symbolech, abyste předešli poranění osob. Na kritických místech stroje jsou umístěny bezpečnostní štítky. Tyto štítky je nutné udržovat čitelné, jinak může dojít ke zranění obsluhy, nebo servisního technika.! UPOZORNĚNÍ! - Pokud je stroj obsluhován pomocí mincí, žetonů nebo podobným samoobslužným způsobem, musí majitel-provozovatel zajistit dálkově ovládané zařízení pro nouzové zastavení. Toto zařízení musí být umístěno tak, aby bylo pro uživatele lehce a bezpečně dostupné. Toto zařízení pro nouzové zastavení zajistí, aby alespoň řídicí okruh stroje byl přerušen SYMBOLY NA STROJI Viz - Manuál k obsluze stroje DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED INSTALACÍ PŘI PŘEPRAVĚ A SKLADOVÁNÍ PŘI PŘEPRAVĚ A SKLADOVÁNÍ DEJTE POZOR NA KOMPONENTY, KTERÉ VYČNÍVAJÍ Z OBRYSU STROJE (ZÁMKY DVEŘÍ ATD.), ABY NEDOŠLO KE ZRANĚNÍ OSOB. Při přepravě a skladování nikdy netlačte, netahejte nebo nevyvozujte tlak na komponenty, které vyčnívají z obrysu stroje (řídicí prvky, zámky dveří atd.). Ujistěte se, zda jsou tyto komponenty zabezpečeny takovým způsobem, aby nedošlo během manipulace a instalace stroje k jejich poškození. V případě zajištění dopravy odběratelem je nutné dbát pokynů výrobce pro dopravu, manipulaci a skladování výrobků. Při zajišťování dopravy stroje odběratelem výrobce nezodpovídá za případná poškození stroje během přepravy. Při skladování výrobku na volné ploše je nutné tento chránit před mechanickým poškozením a působením povětrnostních vlivů. PRO INSTALACI VŠECHNA PŘIPOJENÍ A SPECIÁLNÍ OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY OSOBAMI S PATŘIČNÝM PLATNÝM OPRÁVNĚNÍM PODLE POKYNŮ INSTALAČNÍHO MANUÁLU, V SOULADU S PLATNÝMI MÍSTNÍMI NORMAMI (TO PLATÍ I PRO PŘIPOJENÍ PÁRY U VERZE S PARNÍM OHŘEVEM). Neinstalujte tento stroj v místech, kde by byl vystaven povětrnostním vlivům nebo nadměrné vlhkosti, nebo vystaven přímému zasažení stříkající vodou. Při orosení stroje vlivem náhlé změny teploty nesmí voda stékat po stěnách a krytech stroje ani nesmí pokrývat podlahu pod a kolem stroje. Neinstalujte tento stroj nad otevřeným odpadním kanálem. Odpadní kanál musí být zakrytý takovým způsobem, aby pára vystupující z odpadní vody nemohla žádným způsobem vniknout do stroje. Jakákoliv změna v instalaci stroje proti instalačním instrukcím, musí být schválena dodavatelem/ výrobcem. V opačném případě nenese dodavatel/výrobce zodpovědnost za případná zranění obsluhy nebo škody na majetku. Zásahy a změny v konstrukci stroje jsou nepřípustné a výrobce v těchto případech odmítá veškerou odpovědnost. Vymezte nebezpečné oblasti v prádelně a zamezte přístupu do nich, pokud je stroj v provozu. INFORMACE O STROJI Tento manuál obsahuje informace pro celou řadu odpružených strojů s náplní suchého prádla 6, 7, 10, 13, 16, 22 kg (15, 18, 25, 30, 35, 50 lb). Ověřte si podle Vaší objednávky a na sériovém štítku, který je umístěn na zadní části stroje, obr.3.3., poz.3, model Vašeho stroje a vyhledejte odpovídající informace v manuálu. Stroje jsou ovládány elektronickým programátorem. Instrukce pro programování naleznete v programovacím manuálu. Přídavný ohřev je možno zajistit pomocí elektrických topných těles nebo párou z externího zdroje přívodu páry. Přívody vody jsou pro teplou, studenou měkkou a popř. ještě pro studenou tvrdou vodu. Elektrické nastavení stroje je uvedeno na výrobním štítku, (viz výrobní štítek, obr.3.3., poz.3). 4 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _K_DATUM_VYDANI_ DOC

19 3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 3.1. STROJE 6 kg / 15 lb, 7 kg / 18 lb, 10 kg / 25 lb, 13 kg / 30 lb KAPACITA NÁPLNĚ SUCHÉHO PRÁDLA (1/10) ROZMĚRY STROJE * 6 kg / 15 lb 7 kg / 18 lb 10 kg / 25 lb 13 kg / 30 lb Šířka 660 mm / 25, mm / 25, mm / 25, mm / 32,87 Hloubka 770 mm / 30, mm / 30, mm / 34, mm / 36,61 Výška 1080 mm / 42, mm / 42, mm / 44, mm / 50,98 ROZMĚRY OBALU Šířka 750 mm / 29, mm / 29, mm / 29, mm / 33,66 Hloubka 850 mm / 33, mm / 33, mm / 37, mm / 37,40 Výška 1250 mm / 49, mm / 49, mm / 51, mm / 56,10 Přepravní objem 0,79 m 3 / 27,89 ft 3 0,79 m 3 / 27,89 ft 3 0,92 m 3 / 32,48 ft 3 1,16 m 3 / 40,96 ft 3 ROZMĚRY VNITŘNÍHO BUBNU Průměr 530 mm / 20, mm / 20, mm / 20, mm / 25,6 Hloubka 270 mm / 10, mm / 12, mm / 16, mm / 15,55 Objem bubnu 60 dm 3 / 15,85 gal 73 dm 3 / 19,28 gal 95 dm 3 / 25,1 gal 131 dm³ / 34,6 gal Průměr vkládacího otvoru do stroje 285 mm / 11, mm / 11, mm / 11, mm / 16,14 HMOTNOST netto 230 kg / 508 lb 235 kg /519 lb 275 kg /607 lb 360 kg / 794 lb brutto 240 kg /530 lb 250 kg /552 lb 300 kg /662 lb 380 kg /838 lb ELEKTRICKÁ DATA 3x V+N 50/60Hz 3x V 50/60Hz 3x V 50/60Hz 3x V 50Hz 1x V 50/60Hz - neplatí pro elektrické topení 1x V 50/60Hz - neplatí pro elektrické topení 3x V 50/60Hz 3x V 60Hz NAPÁJECÍ NAPĚTÍ - odchylky -6% do +10% napájecího napětí ±1 Hz CELKOVÝ PŘÍKON STROJE Elektrický ohřev 6kW 6,75 kw 6,75 kw 7,5 kw 9,3 kw Elektrický ohřev 9 kw 9,75 kw 9,75 kw 10,5 kw 11,3 kw Elektrický ohřev 12 kw - 12,75 kw 13,5 kw 14,3 kw Elektrický ohřev 18 kw Bez ohřevu nebo páry 0,75 kw 0,75 kw 1,5 kw - JMENOVITÝ VÝKON MOTORU 0,75 kw 0,75 kw 1,5 kw 2,2 kw Proudový chránič (RCD) 100mA, třída B JIŠTĚNÍ PŘÍVODU Použijte pomalý jisticí přístroj (jistič: charakteristika D) Parní ohřev nebo bez elektrického ohřevu V 1/3AC V + N 3AC 16A (15A) 16A (15A) 16A (15A) 20A V 3AC 10A 10A 10A 16A (15A) El. ohřev 6kW ( V 3AC) 25A El. ohřev 6kW ( V 3AC) 16A El. ohřev 9kW ( V 3AC) 32A El. ohřev 9kW ( V 3AC) 20A El. ohřev 12kW ( V 3AC) 40A El. ohřev 12kW ( V 3AC) 25A El. ohřev 18kW ( V 3AC) 63A El. ohřev 18kW ( V 3AC) 32A Tab _K_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 5

20 KAPACITA NÁPLNĚ SUCHÉHO PRÁDLA (1/10) PRACÍ FUNKCE 6 kg / 15 lb 7 kg / 18 lb 10 kg / 25lb 13 kg / 30 lb Praní 48 ot.min ot.min -1 Vysoké odstřeďování 1000 ot.min ot.min -1 G-faktor PŘIPOJENÍ VODY Rozsah tlaku vody 0,1-0,8 MPa / 1-8 bar / 14,5-116 PSI Doporučený tlak vody 0,3-0,5 MPa / 3-5 bar / PSI Přívod vody BSP 3/4 Maximální teplota vody 90 C / 194 F PŘIPOJENÍ VYPOUŠTĚNÍ VODY Vypouštěcí ventil, rozměr Ø 76 mm / 3 Průtok s vypouštěcím ventilem 3,5 l / s ODVĚTRÁNÍ STROJE Přípojka odvětrání vnějšího bubnu Ø 75 mm / 3 PŘIPOJENÍ PÁRY Připojení páry Nízký tlak páry Vysoký tlak páry SPOTŘEBY mírně zašpiněné prádlo, 60 C (1) G1/2 1-3 bar / 14,5-44 PSI 3-8 bar / PSI Bez elektrického ohřevu 0,2 kwh 0,2 kwh 0,3 kwh 0,5 kwh S elektrickým ohřevem 1,2 kwh 1,3 kw 1,7 kw 3,6 kwh Spotřeba páry kg.cyklus -1 / 17,6 lb.cyklus -1 PRACOVNÍ PODMÍNKY Teplota okolního vzduchu Relativní vlhkost Nadmořská výška Skladovací teplota ZATÍŽENÍ PODLAHY +5 C (41 F) do +35 C (95 F) 30% až 90% bez kondenzace do 1000 m / 3280 ft 0 C (32 F) do +55 C (131 F) 0,02 kg.s -1 / 0,044 lb.s -1 Max. statické zatížení podlahy 2413 N 2492 N 3002 N 4823 N Max.dynamické zatížení podlahy 650 N 730 N 1100 N 3916,5 N ± 1375 N Frekvence dynamického zatížení 16 Hz 16 Hz 16 Hz 16,6 Hz HLUK Hladina zvuku Leq (db(a)) < 70 db(a) < 70 db(a) < 70 db(a) < 70 db(a) * Tab.3.1. pokračování maximální rozměry včetně vyčnívajících částí (1) - závisí na teplotě dodávané studené a teplé vody a na nastavení pracího programu 6 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _K_DATUM_VYDANI_ DOC

21 3.2. STROJE 16 kg / 35 lb, 22 kg / 50 lb KAPACITA NÁPLNĚ SUCHÉHO PRÁDLA (1/10) ROZMĚRY STROJE * 16 kg / 35 lb 22 kg / 50 lb Šířka 835 mm / 32, mm / 35,43 Hloubka 1040 mm / 40, mm / 43,89 Výška 1295 mm / 50, mm / 56,49 ROZMĚRY OBALU Šířka 930 mm / 36, mm / 38,38 Hloubka 1140 mm / 44, mm / 47,24 Výška 1510 mm / 59, mm / 63,77 Přepravní objem 1,6 m 3 / 56,5 ft 3 1,9 m 3 / 67,09 ft 3 ROZMĚRY VNITŘNÍHO BUBNU Průměr 650 mm / 25,6 750 mm / 29,52 Hloubka 500 mm / 19, mm / 19,60 Objem bubnu 166 dm³ / 43,8 gal 220 dm³ / 58,11 gal Průměr vkládacího otvoru do stroje 410 mm / 16, mm / 16,14 HMOTNOST netto 465 kg /1026 lb 650 kg /1433 lb brutto 495 kg /1092 lb 690 kg /1522 lb ELEKTRICKÁ DATA 3x V+N 50/60Hz 3x V 50/60Hz 3x V 50/60Hz 3x V 50Hz 1x V 50/60Hz - neplatí pro elektrické topení 1x V 50/60Hz - neplatí pro elektrické topení 3x V 50/60Hz 3x V 60Hz NAPÁJECÍ NAPĚTÍ - odchylky -6% do +10% napájecího napětí ±1 Hz CELKOVÝ PŘÍKON STROJE Elektrický ohřev 6kW - - Elektrický ohřev 9 kw 11,3kW - Elektrický ohřev 12 kw 14,3kW - Elektrický ohřev 18 kw 20,3kW 21,6kW Bez ohřevu nebo páry 2,3kW 3,6 kw JMENOVITÝ VÝKON MOTORU 2,2kW 3kW Proudový chránič (RCD) 100mA, třída B JIŠTĚNÍ PŘÍVODU Použijte pomalý jisticí přístroj (jistič: charakteristika D) Parní ohřev nebo bez elektrického ohřevu V 1/3AC 20A 20A (2) V + N 3AC V 3AC 16A (15A) 16A(15A) El. ohřev 6kW ( V 3AC) 20A - El. ohřev 6kW ( V 3AC) 16A - El. ohřev 9kW ( V 3AC) 32A - El. ohřev 9kW ( V 3AC) 25A - El. ohřev 12kW ( V 3AC) 40A - El. ohřev 12kW ( V 3AC) 25A - El. ohřev 18kW ( V 3AC) 63A - El. ohřev 18kW ( V 3AC) 32A - Tab _K_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 7

22 KAPACITA NÁPLNĚ SUCHÉHO PRÁDLA (1/10) PRACÍ FUNKCE 16 kg / 35 lb 22 kg / 50 lb Praní 45 ot.min ot.min -1 Vysoké odstřeďování 980 ot.min ot.min -1 G-faktor PŘIPOJENÍ VODY Rozsah tlaku vody 0,1-0,8 MPa / 1-8 bar / 14,5-116 PSI Doporučený tlak vody 0,3-0,5 MPa / 3-5 bar / PSI Přívod vody BSP 3/4 Maximální teplota vody 90 C / 194 F PŘIPOJENÍ VYPOUŠTĚNÍ VODY Vypouštěcí ventil, rozměr Ø 76 mm / 3 Průtok s vypouštěcím ventilem 3,5 l / s ODVĚTRÁNÍ STROJE Přípojka odvětrání vnějšího bubnu Ø 75 mm / 3 PŘIPOJENÍ PÁRY Připojení páry Nízký tlak páry Vysoký tlak páry SPOTŘEBY mírně zašpiněné prádlo, 60 C (1) G1/2 1-3 bar / 14,5-44 PSI 3-8 bar / PSI Bez elektrického ohřevu 0,5 kwh 0,7 kwh S elektrickým ohřevem 3,5 kwh 3,8 kwh Spotřeba páry - 15 kg.cyklus -1 / 33 lb.cyklus -1 PRACOVNÍ PODMÍNKY Teplota okolního vzduchu Relativní vlhkost Nadmořská výška Skladovací teplota ZATÍŽENÍ PODLAHY +5 C (41 F) do +35 C (95 F) 30% až 90% bez kondenzace do 1000 m / 3280 ft 0 C (32 F) do +55 C (131 F) 0,028 kg.s -1 / 0,062 lb.s -1 Max. statické zatížení podlahy 5450N 7860N Max.dynamické zatížení podlahy 1220 N 1626N Frekvence dynamického zatížení 16Hz 15Hz HLUK Hladina zvuku Leq (db(a)) < 70 db(a) < 70 db(a) * Tab.3.2. pokračování maximální rozměry včetně vyčnívajících částí (1) - závisí na teplotě dodávané studené a teplé vody a na nastavení pracího programu (2) - v případě elektrického napětí V 3AC nebo V 3AC, je maximální hodnota 16A (15A) 8 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _K_DATUM_VYDANI_ DOC

23 3.3. ROZMĚRY A ROZMÍSTĚNÍ KOMPONENTŮ NA STROJI 6 kg / 13 lb, 7 kg / 18 lb, 10 kg / 25 lb 13 kg / 30 lb, 16 kg / 35 lb, 22 kg / 50 lb 1. Ovládací panel 2. Připojení tekutého pracího prostředku 3. Výrobní štítek 4. Odvětrání 5. Přívod vody 6. Odvětrání, Frekvenční měnič 7. Pojistky 8. Hlavní vypínač Obr Připojení přívodu elektrické energie 10. Odtok 11. Stavitelná patka 12. Připojení páry 13. Násypka pracích prostředků 14. Plastová krabice pro elektrické připojení čerpadel tekutého pracího prostředku 15. Zemnicí svorka _K_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 9

24 6 kg / 13 lb 7 kg / 18 lb 10 kg / 25 lb 13 kg / 30 lb 16 kg / 35 lb 22 kg / 50 lb A 660 mm / 25,98 B 685 mm / 26,97 C 1080 mm / 42,52 D 560 mm / 22,05 E 585 mm / 23,03 F 20 mm / 0,79 G 420 mm / 15,54 H 263 mm / 10,35 I 910 mm / 35,83 J 103 mm / 4,06 K 980 mm / 38,58 L 44 mm / 1,73 M 835 mm / 32,87 N 78 mm / 3,07 O 375 mm / 14,76 P 15 mm / 0,6 Q 445 mm / 17,52 R 700 mm / 27,56 S 600 mm / 23,62 T 68 mm / 2,67 U 850 mm / 33, mm / 25, mm / 26, mm / 42, mm / 22, mm / 23,03 20 mm / 0, mm / 15, mm / 10, mm / 35, mm / 4, mm / 38,58 44 mm / 1, mm / 32,87 78 mm / 3, mm / 14,76 15 mm / 0,6 445 mm / 17, mm / 27, mm / 23,62 68 mm / 2, mm / 33, mm / 25, mm / 30, mm / 44, mm / 22, mm / 26,97 20 mm / 0, mm / 18, mm / 10, mm / 38, mm / 4, mm / 40,94 44 mm / 1, mm / 35,24 78 mm / 3, mm / 14,76 15 mm / 0,6 445 mm / 17, mm / 27, mm / 23,62 68 mm / 2, mm / 33,46 V mm / 13,34 W mm / 34,40 Tab mm / 32, mm / 33, mm / 50, mm / 28, mm / 19, mm / 32, mm / 37, mm / 50, mm / 28, mm / 32, mm / 35, mm / 42, mm / 56, mm / 31, mm / 33, mm / 16, mm / 11, mm / 44, mm / 4, mm / mm / 5, mm / 39,96 60 mm / 2, mm / 16,33 20 mm / 0, mm / 20, mm / 27, mm / 23, mm / 7, mm / 41, mm / 18, mm / 41, mm / 16, mm / 11, mm / 44, mm / 4, mm / mm / 1, mm / 39,96 55 mm / 2, mm / 16,33 20 mm / 0, mm / 20, mm / 27, mm / 23, mm / 7, mm / 41, mm / 18, mm / 41, mm / 23, mm / 10, mm / 48, mm / 4, mm / 51, mm / 17, mm / 50, mm / 5, mm / 28,34 20 mm / 0, mm / 20, mm / 27, mm / 23, mm / 6, mm / 42, mm / 17, mm / 44,88 10 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _K_DATUM_VYDANI_ DOC

Průmyslové prací stroje s odstřeďováním

Průmyslové prací stroje s odstřeďováním Průmyslové prací stroje s odstřeďováním Vysokootáčkové odpružené stroje 7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg 28 kg Pevně ukotvené stroje 8 kg 11 kg 14 kg středněotáčkové 18 kg 24 kg 28 kg nízkootáčkové 18

Více

PROFESIONÁLNÍ PRACÍ STROJE

PROFESIONÁLNÍ PRACÍ STROJE PROFESIONÁLNÍ PRACÍ STROJE 6kg 7,5kg NÁSYPKA NA HORNÍM PANELU PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 516576 C Datum vydání: 3.11.2009 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH 1. OBSAH... 1 2. VÝSTRAHY

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

PRŮMĚR VÁLCE 350, 500 mm

PRŮMĚR VÁLCE 350, 500 mm PRŮMYSLOVÉ SUŠICÍ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE PRŮMĚR VÁLCE 350, 500 mm ŽEHLIČE S VKLÁDACÍ ŠÍŘKOU: 1400 mm 1600 mm 2000 mm 2500 mm 3200 mm ŽEHLIČE S OBOUSTRANNÝM VÝSTUPEM SE SKLÁDAČEM, NEBO BEZ SKLÁDAČE S VKLÁDACÍ

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

PRŮMYSLOVÉ SUŠICÍ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE. PRŮMĚR VÁLCE 500 mm. ŽEHLIČE S VESTAVĚNÝM VKLÁDAČEM A PODÉLNÝM SKLÁDAČEM S VKLÁDACÍ ŠÍŘKOU: 2000 mm 2500 mm 3200 mm

PRŮMYSLOVÉ SUŠICÍ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE. PRŮMĚR VÁLCE 500 mm. ŽEHLIČE S VESTAVĚNÝM VKLÁDAČEM A PODÉLNÝM SKLÁDAČEM S VKLÁDACÍ ŠÍŘKOU: 2000 mm 2500 mm 3200 mm PRŮMYSLOVÉ SUŠICÍ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE PRŮMĚR VÁLCE 500 mm ŽEHLIČE S VESTAVĚNÝM VKLÁDAČEM A PODÉLNÝM SKLÁDAČEM S VKLÁDACÍ ŠÍŘKOU: 2000 mm 2500 mm 3200 mm PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo 1 2 1 5 6 2 3 4 7 9 10 8 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Pro výrobek Duo od firmy Allaway vždy používejte mikrofiltr. 9 6 Instalace a používání kvalitního

Více

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY CZ návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení produktu. Prosím přečtěte si pečlivě následující návod k použití a řiďte se jeho pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 VAROVÁNÍ:

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze KÁVOVAR NA KAPSLE ESSE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Vážený uživateli, blahopřejeme

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití Aku vrtačka model: J0Z-KT03-18 návod k použití Aku vrtačka CZ Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen.

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití Solární regulátor PR3030 12/24V 30A Návod pro montáž a obsluhu Obsah 1. Bezpečnostní upozornění a vyloučení záruky - 3 1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení - 3 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700 1 OBSAH ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 PROVOZNÍ PODMÍNKY... 5 POPIS PŘÍSTROJE... 5 INSTALACE A ZAPOJENÍ... 6 ČIŠŤĚNÍ A ÚDRŽBA... 7 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 8

Více

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Obecné 3 1.1. O této příručce 3 1.2. Další dodávaná dokumentace 3 1.3. Používání produktů značky Flamco 3 1.4. Další pomoc a informace 3 1.5. Prohlášení

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol 2 OBECNÁ VAROVÁNÍ 1. Tento návod je důležitou a nedílnou součástí spotřebiče. Je třeba jej pečlivě uschovat spolu se spotřebičem, i když bude spotřebič převeden na jiného vlastníka nebo uživatele a/nebo

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Návod k obsluze. Sušička prádla

Návod k obsluze. Sušička prádla Návod k obsluze Sušička prádla Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší sušičky Sušička je určena pro sušení prádla v domácnosti. Prádlo v sušičce se rychle usuší, je měkké a podajné

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Lisovací koš 240 Lt COMBi. Uživatelská příručka

Lisovací koš 240 Lt COMBi. Uživatelská příručka Lisovací koš 240 Lt COMBi Uživatelská příručka Vyrábí: Mac-Fab Systems Ltd, Carrickmacross, Co. Monaghan, IRSKO Tel.: +353 (0)42 966 7193 Fax: +353 (0)42 966 7846 E-mail: sales@macfab.com Web: www.macfab.com

Více

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k nákupu této meteorologické stanice s bezdrátovým systémem 868MHz pro přenos venkovní teploty a vlhkosti

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA BAZÉNOVÉ ČERPADLO BOXER 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Při instalaci a užívání tohoto elektrického zařízení by měly být dodržovány základní bezpečnostní pravidla /

Více

Návod k obsluze automatické pračky

Návod k obsluze automatické pračky Návod k obsluze automatické pračky NÁVOD K OBSLUZE DWD MH1211 Ekonomický systém praní Vzhledem k moderní technologii specifikace hladiny vody a délky praní spotřebuje pračka minimální množství vody a elektrické

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení: # # # - Intimidator Spot LED 150# - napájecí kabel # # # - 2 ks držáků## # # - záruční list # # # - 2 ks šroubů## # # - uživatelský

Více

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/9 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg

7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg PŮVODNÍ PROGRAMOVACÍ MANUÁL XCONTROL 540879 A Datum vydání: 1.2.2012 Výběr typu stroje: Kapacita náplně

Více

Sirocco. automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači. autorizovaný prodejce

Sirocco. automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači. autorizovaný prodejce Sirocco automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači autorizovaný prodejce AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM SIROCCO 2. POPIS Automatizovaný systém SIROCCO pro křídlové brány je elektromechanický

Více

Manuál k instalaci a obsluze

Manuál k instalaci a obsluze Manuál k instalaci a obsluze Sušicí skříň pro 6 zásahových oděvů, (30kg) 540801 540801.doc 2 Obsah Obsah 3 Bezpečnostní předpisy 5 Specifikace 6 Rozměry 6 Technické údaje 6 Návod k montáži 7 Instalace

Více

2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 POPIS 2 POWX008 CZ 2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 2.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

RADIOPŘIJÍMAČ. Blahopřejeme Vám! Elektrická bezpečnost. Technické údaje. Montáž. Obsah balení. Popis (obr. A)

RADIOPŘIJÍMAČ. Blahopřejeme Vám! Elektrická bezpečnost. Technické údaje. Montáž. Obsah balení. Popis (obr. A) 509111-69 CZ DC010 2 3 RADIOPŘIJÍMAČ Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších

Více

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ Vzduchový kompresor Návod k použití Bezolejový typ Důležité!! Pozorně pročtěte tento návod před začátkem instalace. Informace platí pro všechny obdobné modely. El. napájení Model č. Výrobní číslo Datum

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám

Více

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 -

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 - SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Rev.1 OTD 38007900-1 - Obsah 1.Upozornění...4 2.Doprava a přejímka...4 3.Přehled...4 3.1.Základní vlastnosti...5 4.Popis zařízení...5 4.1.Popis čelního

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3

Více

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ AGW20RH U.I./AGE20RH U.E. AGW26RH U.I./AGE26RH U.E. AGW35RH U.I./AGE35RH U.E. AGW52RH U.I./AGE52RH U.E. AGW64RH U.I./AGE64RH U.E. Děkujeme, že jste si vybrali naše

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

NÁVOD K OBSLUZE ODŠŤAVŇOVAČ TYP: PC-700 PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY!

NÁVOD K OBSLUZE ODŠŤAVŇOVAČ TYP: PC-700 PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY! NÁVOD K OBSLUZE ODŠŤAVŇOVAČ TYP: PC-700 PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY! PRAVIDLA BEZPEČNOSTI: Nesprávné používání přístroje může způsobit zranění. Tento

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

Pásová myčka nádobí ETF 3

Pásová myčka nádobí ETF 3 Provozní pokyny Pásová myčka nádobí ETF 3 Obsah strana Všeobecný popis výrobku 3-4 Všeobecné pokyny 4 Bezpečnostní pokyny 5 Technické údaje 5 Informace pro obsluhu 5-6 Varování a poplachy 6 Ruční provoz

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

GLOWBUOY. Světlo, které vnese život do vašeho bazénu. Uživatelská příručka

GLOWBUOY. Světlo, které vnese život do vašeho bazénu. Uživatelská příručka GLOWBUOY Světlo, které vnese život do vašeho bazénu. Uživatelská příručka Gratulujeme Vám ke koupi našeho produktu. Jste jedním z mnoha chytrých majitelů bazénů, kteří objevili novou cestu jak oživit své

Více

EXTRA RYCHLÝ SALAMANDER

EXTRA RYCHLÝ SALAMANDER Návod k použití a údržbě EXTRA RYCHLÝ SALAMANDER Mod. QSE40 - QSE60 10.8.2004 Strana 1 (celkem 11) TECNOINOX 5410.221.01 QSE40/0 QSE60/0 QSE60/4 Vnější rozměry (mm) 400 x 480 x 525 výška 600 x 480 x 525

Více

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE OBSAH BEZPEČNOST TOUSTOVAČE Důležité bezpečnostní pokyny... 6 Elektrotechnické požadavky... 8 Likvidace elektrického odpadu... 8 SOUČÁSTI A FUNKCE Součásti toustovače... 9 Funkce ovladačů...0 Funkce toustovače...

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před použitím

Více

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150 Werkzeugmaschinen Návod k obsluze BSM 75 BSM 50 Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste se rozhodl pro tento kvalitní stroj společnosti FLOTT! Koupí tohoto výrobku společnosti FLOTT jste získali stroj, který

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška

Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška www.vorcz.cz Bezpečnostní pokyny Dříve než začnete pracovat s odčerpávací stanicí, nejprve si důkladně přečtěte pokyny a návod k obsluze. 1. Se zařízením

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU HRs 321-601 - 800-1000 321-601 DUPLEX JUMBO 800-1000 OBSAH OBECNÁ DOPORUČENÍ......4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA...5 Termostat... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ......6 Modely - Typy HRs

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. Přečtěte si všechny pokyny před použitím. UPOZORNĚNÍ! Tato varování jsou pro Vaší bezpečnost. Před instalací spotřebiče se ujistěte,

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována.

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována. POWX091 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována.

Více

XENON modely 223, 225, 227 a 229

XENON modely 223, 225, 227 a 229 PLYNOVÝ GRIL XENON modely 223, 225, 227 a 229 Návod k použití CZ VAROVÁNÍ Nenechávejte děti obsluhovat Váš gril. Vnější části grilu, které jsou volně přístupné, mohou být horké. Zamezte pohybu dětí v blízkosti

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ kg / lb, DVĚ RECYKLAČNÍ NÁDRŽE

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ kg / lb, DVĚ RECYKLAČNÍ NÁDRŽE PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ 70-90-110-140-180 kg / 160-200-245-310-400 lb, DVĚ E Dodatek pro Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje 513290. Kód: 523357 Datum vydání: 8.3.2011 1. VÝSTRAHY A SYMBOLY Před

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není

Více

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky USB gramofon RF100 Vlastnosti výrobku Plně automatický gramofon Řemínkový pohon Omezený zdvih raménka přenosky Hliníkový talíř 33 1/3 a 45 otáček za minutu USB rozhraní pro digitalizaci záznamu Vestavěný

Více

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce... hospodárně teplá voda. 1 Přehled Při objednávce uveďte prosím typ přístroje a sériové číslo. 2 2 Obsah 1. Přehled... 2

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

22kg PRO 33kg 40kg 55kg 80kg 100kg 120kg

22kg PRO 33kg 40kg 55kg 80kg 100kg 120kg PRŮMYSLOVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 22kg PRO 33kg 40kg 55kg 80kg 100kg 120kg PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 523504 E Datum vydání: 23.3.2011 MANUÁL K OBSLUZE STROJE

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44 NÁVOD K OBSLUZE Multitester MS-258 2 v 1 Obj. č.: 12 15 44 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek předáte

Více

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte!

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte! 6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost.......................................... 3 1.1

Více

70kg 90kg 110kg 140kg 180kg

70kg 90kg 110kg 140kg 180kg HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 70kg 90kg 110kg 140kg 180kg MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 513290 C Datum vydání: 15.1.2010 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH

Více

Uživatelský manuál. 2013 AUDIO PARTNER s.r.o.

Uživatelský manuál. 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE# Obsah balení:# - Intimidator Spot Duo - napájecí kabel - záruční list - uživatelský manuál - hák na zavěšení s příslušenství Instrukce k rozbalování#

Více

PROFESIONÁLNÍ PRACÍ STROJ

PROFESIONÁLNÍ PRACÍ STROJ PROFESIONÁLNÍ PRACÍ STROJ Původní manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje 554569 Datum vydání: Leden 2014 VÝSTRAHA Nedodržení pokynů výrobce pro instalaci, údržbu a/nebo provoz tohoto pracího stroje

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO POHONY KIM 24

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO POHONY KIM 24 1. MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO POHONY KIM 24 Elektromechanický pohon pro otočné brány vhodný pro úzké sloupky - provozní napětí 24Vdc - max.hmotnost křídla 200kg s větrem propustnou výplní - samosvorné vřeteno

Více