HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM. 18kg 24kg PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM. 18kg 24kg PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE"

Transkript

1 HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 18kg 24kg PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE Datum vydání:

2

3 Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Obsluha...8 Symboly na stroji...8 Před praním...10 Vložení prádla do pracího stroje...10 Přidání pracích prostředků...12 Výběr programu...12 Přehled pracích programů...13 Spuštění stroje...13 Konec pracího cyklu...14 Přerušení dodávky elektrické energie...14 Jak otevřít dveře při závadě...14 Postup při odstraňování poruch...15 Technické údaje...17 Stroje kg / lb...18 Instalace...21 Přeprava a rozbalení...21 Umístění na podlahu...22 Mechanická instalace...23 Připojení vody...24 Připojení vypouštění...25 Vypouštěcí ventil...25 Připojení odvětrání...26 Připojení páry...26 Připojení dávkování tekutého pracího prostředku...27 Elektrické připojení dávkování tekutého pracího prostředku...28 Elektrické připojení...29 Obecně...29 Proudový chránič - Residual current device (RCD)...30 Jištění přívodu...30 Přívodní kabel...30 Uzemnění stroje a ochranné pospojování...31 Více jednofázových strojů paralelně...32 Údržba a seřízení...33 Denní kontrola a údržba...33 Kontrola a údržba každé tři měsíce...33 Kontrola a údržba každých šest měsíců...34 Seřízení bezpečnostního spínače...34 Výměna a napnutí řemene...34 Vodní filtry...35 Utahovací momenty...35 Výměna pojistek pracího stroje...35 Problémy a poruchy...36 Nouzové odjištění dveřního zámku...36 Chybová hlášení zobrazená na displeji...36 Seznam doporučených náhradních dílů...36 Vyřazení stroje z provozu...37 Odpojení stroje...37 Likvidace stroje _DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 3

4 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA - UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. Nedodržení pokynů muže vést k nesprávnému použití stroje, může způsobit požár, zranění nebo smrt a/nebo škody na zařízení prádelny a/nebo stroje. VÝSTRAHA - Před použitím stroje si pozorně přečtěte DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE. Nesprávné používání stroje může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo vážná poranění osob nebo smrt, stejně jako vážné poškození stroje. Tato verze manuálu je překlad originální anglické verze. Bez originální verze nejsou tyto instrukce kompletní (neplatí pro českou verzi). Před instalací, provozem a údržbou stroje si důkladně prostudujte kompletní instrukce, tj. tento Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje, Programovací manuál a Katalog náhradních dílů. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů nejsou standardně dodávány se strojem. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů si vyžádejte u dodavatele / výrobce. Postupujte podle instrukcí uvedených v manuálech a mějte je na vhodném místě u stroje pro pozdější použití. Bezpečnostní instrukce obsaženy v manuálech pro osoby obsluhující stroj, musí být vytištěny a viditelně vyvěšeny v prádelně v blízkosti stroje. Prací stroj s odstřeďováním je určen pouze pro praní tkanin, jakékoliv jiné předměty mohou stroj poškodit nebo způsobit zranění. Pokud je stroj používán pro jiné technologie, dodržujte instrukce a výstrahy, aby jste předešli zranění osob. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození tkaniny způsobené nevhodným pracím postupem. Vždy dodržujte instrukce a/nebo výstrahy uvedené na tkaninách, prací nebo čisticí prostředky stanovené výrobcem. Stroj musí být nastaven v souladu s instrukcemi. Vypouštění, napouštění, elektrická připojení, ventilace, uzemnění a ostatní připojení musí být provedeno podle Instalačního manuálu, v souladu s místními normami a připojení musí být provedeno kvalifikovanými osobami s patřičným platným oprávněním. Při připojení k místní elektrické síti (TT / TN / IT,...) musí být dodrženy platné předpisy. Zařízení ve standardním provedení nemusí být vždy možné připojit k elektrické síti IT. Kontaktujte Vašeho dodavatele. Všechny typy strojů jsou vyráběny dle Evropské směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC). Mohou být používány pouze v prostorech odpovídajících třídě elektromagnetické kompatibility stroje (všechny stroje vyhovují minimálně třídě A - průmyslové prostředí). Z důvodu bezpečnosti je nutno dodržet minimální bezpečné vzdálenosti od citlivých elektrických nebo elektronických zařízení. Neměňte nastavení parametrů frekvenčního měniče. Mohlo by dojít k vážnému zranění, požáru, poškození stroje, atd. Během přepravy a skladování nikdy nevyvíjejte nadměrnou sílu na obal, protože komponenty stroje vystupující z obrysové linie by mohly být poškozeny. Používejte výhradně měděné vodiče. Stroj musí být připojen přívodem, ke kterému není připojeno osvětlení nebo zásuvky. Jakákoliv změna v instalaci, která není popsána v instalačním manuálu, musí být schválena dodavatelem nebo výrobcem. V opačném případě dodavatel i výrobce odmítá zodpovědnost za případná zranění obsluhy nebo škody na majetku. Zásahy a změny v konstrukci stroje jsou nepřípustné a výrobce v těchto případech odmítá veškerou odpovědnost. Prací stroj s odstředěním musí být instalován na rovném povrchu. Pokud tomu tak není, může dojít k vibracím během odstřeďování a přestože je stroj vybaven vibračním spínačem, může dojít k vážnému poškození stroje a následnému zranění obsluhy. Nikdy nespouštějte stroj, pokud nejsou přepravní vzpěry odstraněny. Prací stroj by měl být vždy před použitím otestován. Je možné, že v novém pracím stroji mohou zůstat zbytkové nečistoty z výrobního procesu. Tyto zbytkové nečistoty mohou zašpinit Vaše prádlo. Z tohoto důvodu, dříve než začnete prát Vaše běžné prádlo, proveďte alespoň jedno horké praní a použijte hadry nebo staré prádlo. Udržujte stroj a okolí stroje čisté, bez přítomnosti hořlavých materiálů. Použití hypochloridu způsobuje korozi, která může za určitých okolností způsobit poruchu součástek. Záruka na stroj nemůže být uznána v případě vzniku koroze působením chlóru a jeho sloučenin. Stroj nesmí být používán v prostředí, které může vytvořit explozivní atmosféru uvnitř stroje. Nevystavujte stroj vlivům počasí, extrémně nízkým či vysokým teplotám a vlhku. Neskladujte v okolí stroje žádné hořlavé materiály. Vymezte nebezpečné oblasti v prádelně a zamezte přístupu do nich, pokud je stroj v provozu. 4 MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _DATUM_VYDANI_ DOC

5 Bezpečnostní pokyny Neperte prádlo, které bylo předtím vyčištěno, vypráno, namočeno nebo poskvrněno benzínem, čisticími prostředky pro suché čištění, či jinými hořlavými nebo výbušnými látkami, neboť vylučují výpary, které by mohly způsobit vznícení, nebo explozi. Takovéto tkaniny musí být nejdříve prány ručně a vysušeny. Nepřidávejte benzín, čisticí prostředky pro suché čištění, nebo jiné hořlavé nebo výbušné látky do prací lázně. Tyto látky vylučují výpary, které by mohly způsobit vznícení, nebo explozi. Za určitých podmínek může vznikat vodíkový plyn v horkovodním systému, který se nepoužíval dva a více týdnů. Vodíkový plyn je výbušný. Pokud nebyl horkovodní systém používán po tuto dlouhou dobu, otevřete všechny kohouty horké vody a nechejte několik minut vody odtékat. Tím odstraníme nahromaděný plyn. Jelikož je tento plyn hořlavý, během této činnosti nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. TEPLOTA BUBNU V PRACÍM STROJI: Pro měření teploty prací lázně v pracím bubnu používá elektronický programátor teplotní čidlo. Existuje několik faktorů, které ovlivňují měření teploty. Z tohoto důvodu je měření prací lázně pouze orientační. Vždy sledujte a pečlivě dodržujte instrukce výrobců pracích nebo čisticích prostředků, prostředků pro suché čištění a dezinfekčních prostředků. Vyhnete se tak možnému zranění. Skladujte tyto prostředky mimo dosah dětí, nejlépe v uzamykatelné místnosti. Nemanipulujte bezúčelně s ovládacími prvky pracího stroje a neobcházejte bezpečnostní instrukce a výstrahy. V případě nebezpečí vypněte hlavní vypínač nebo jiné nouzové odpojovací zařízení. Při plnění násypky nebo je-li stroj v provozu, nepodkládejte víko násypky žádným předmětem. Neotevírejte víko násypky po spuštění stroje. Vytékání nebo stříkání nebezpečné tekutiny může způsobit vážné opařeniny a popáleniny. Neprovozujte stroj s porouchanými, chybějícími díly a nebo s odstraněnými kryty. Stroj nesmí být spuštěn, pokud nebudou kryty správně upevněny na svých místech. Stroj nesmí být uskladněn, instalován nebo vystavován vlivům počasí, extrémně nízkým nebo vysokým teplotám a vlhku. Neomývejte stroj tekoucí nebo stříkající vodou. NIKDY nedovolte, aby byl stroj mokrý. Při orosení stroje vlivem náhlé změny teploty nesmí voda stékat po stěnách a krytech stroje ani nesmí pokrývat podlahu pod a kolem stroje. Neinstalujte tento stroj nad otevřeným odpadním kanálem. Odpadní kanál musí být zakrytý takovým způsobem, aby pára vystupující z odpadní vody nemohla žádným způsobem vniknout do stroje. Pravidelně kontrolujte mechanismus zámku dveří. NIKDY neobcházejte funkčnost dveřního zámku. Před prováděním údržby nebo čištění a na konci každého provozního dne odpojte přívod elektrické energie a uzavřete hlavní přívod vody a páry. Z ventilace mohou unikat horké výpary nebo horký vzduch. Nezakrývejte větrací otvor stroje a pravidelně jej kontrolujte. Slouží jako vzduchový otvor a jako vývod páry, což zabraňuje vytváření přetlaku uvnitř pracího stroje. Neopravujte a nenahrazujte kterékoliv části stroje nebo se nesnažte o jakýkoliv servis, pokud tak není specificky doporučeno v instrukcích pro údržbu nebo v servisních instrukcích za předpokladu, že těmto instrukcím rozumíte a jste schopni to zvládnout. Pouze kvalifikovaný servisní pracovník může provádět servisní služby. Informace obsažené v tomto manuálu jsou určeny pro kvalifikovaného servisního pracovníka, který je obeznámený s platnými a bezpečnostními postupy během opravy stroje. Všechny testy a opravy musí provádět kvalifikovaný servisní pracovník, který je vybaven řádnými nástroji a měřicím zařízením. Veškeré výměny dílů musí provádět kvalifikovaný servisní pracovník, který používá pouze náhradní díly schválené výrobcem. Pokud provádí servis nebo opravu nekvalifikovaný servisní pracovník nebo pokud jsou použité jiné díly, než které jsou schváleny výrobcem, může dojít k nesprávné montáži nebo nastavení. Nesprávná montáž nebo nastavení může způsobit nebezpečné situace. Během provádění servisního zásahu může vzniknout riziko zranění nebo úrazu elektrickým proudem. Zranění nebo úraz elektrickým proudem může být velmi vážné nebo smrtelné. Proto je třeba během provádění kontroly elektrického napětí na jednotlivých komponentech nebo stroji pracovat s mimořádnou opatrností. DÁVEJTE POZOR: Během provádění údržby by měl být přívod elektrické energie VŽDY vypnutý. Pouze v nejnutnějším a zvláštním případě může být přívod elektrické energie zapnutý. Všechny průmyslové (OPL - On Premise Laundry) prací stroje jsou určeny pro použití v prádelnách s vyškolenou obsluhou. Před odstraněním stroje z provozu nebo před likvidaci stroje odstraňte dveře. Jakýkoliv únik vody nebo páry musí být ihned opraven. V případě úniku ihned uzavřete hlavní přívod vody nebo páry. Pokud se objeví jakýkoli problém nebo závada, ihned kontaktujte vašeho dealera, servisního technika nebo výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v manuálech bez předchozího upozornění. Norma IEC335 je používána pro stroje s čistým upotřebitelným objemem bubnu v rozmezí od 60 do150 l. Norma EN je používána pro stroje s čistým upotřebitelným objemem bubnu nad 150 l _DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 5

6 Bezpečnostní pokyny POKUD JE STROJ OBSLUHOVÁN POMOCÍ MINCÍ, ŽETONŮ NEBO PODOBNÝM SAMOOBSLUŽNÝM ZPŮSOBEM, MUSÍ MAJITEL-PROVOZOVATEL ZAJISTIT DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ ZAŘÍZENÍ PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ. TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO TAK, ABY BYLO PRO UŽIVATELE LEHCE A BEZPEČNĚ DOSTUPNÉ. TOTO ZAŘÍZENÍ PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ ZAJISTÍ, ABY ALESPOŇ ŘÍDICÍ OKRUH STROJE BYL PŘERUŠEN. NEDOTÝKEJTE SE DVEŘNÍHO SKLA, DOKUD NENÍ PRACÍ CYKLUS UKONČEN. NEOTVÍREJTE DVEŘE PRACÍHO STROJE, DOKUD SE BUBEN NEPŘESTANE OTÁČET A NEVYPUSTÍ SE VODA Z BUBNU. DO STROJE NEDÁVEJTE PRÁDLO ZNEČIŠTĚNÉ VÝBUŠNÝMI LÁTKAMI NEBO NEBEZPEČNÝMI CHEMIKÁLIEMI. TENTO STROJ NESMÍ BÝT OBSLUHOVÁN DĚTMI. NENECHEJTE DĚTI HRÁT SI V, NA NEBO OKOLO STROJE. PŘED SPUŠTĚNÍM STROJE SE PŘESVĚDČTE, ŽE VE STROJI NEBO OKOLO NEJSOU OSOBY (DĚTI) NEBO ZVÍŘATA. NÁHRADNÍ DÍLY PRO TENTO STROJ MUSÍ BÝT POUŽITY PŮVODNÍ NEBO SHODNÉ DÍLY. PO PROVEDENÍ OPRAVY UMÍSTĚTE VŠECHNY PANELY NA JEJICH MÍSTO A ZAJISTĚTE JE JEJICH PŮVODNÍM ZPŮSOBEM. BERTE TOTO OPATŘENÍ JAKO OCHRANU PROTI ELEKTRICKÉMU ŠOKU, ZRANĚNÍ, POŽÁRU A/NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU. PŘI POHLEDU NA STROJ ZE STRANY ŘEMENICE MUSÍ BÝT SMĚR OTÁČENÍ BUBNU PŘI ODSTŘEDĚNÍ VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK. STROJ JE NUTNO PŘIPOJIT K NAPÁJECÍ SOUSTAVĚ S OCHRANNÝM VODIČEM A TENTO VODIČ MUSÍ BÝT VE STROJI PŘIPOJEN K PATŘIČNÉ ZEMNICÍ SVORCE. DÁLE JE NUTNÉ PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ VŠECH STROJŮ V PRÁDELNĚ. PRO ZAMEZENÍ VZNIKU POŽÁRU, ZRANĚNÍ A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, MUSÍ BÝT PRACÍ STROJ ŘÁDNĚ UZEMNĚN. STROJ NEPŘIPOJUJTE K ROZVODNÉ SOUSTAVĚ, DOKUD NENÍ ŘÁDNĚ UZEMNĚN V SOULADU S MÍSTNÍMI A STÁTNÍMI NORMAMI. POKUD JE ZAPOJENO VÍCE STROJŮ NA STEJNÉM MÍSTĚ, PROVEĎTE JE-LI TO MOŽNÉ JEJICH OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ. PRACÍ STROJ JE URČEN KE STÁLÉMU PŘIPOJENÍ, PROTO MUSÍ BÝT UMÍSTĚN A ZAJIŠTĚN NA NEHOŘLAVOU PODLAHU S ADEKVÁTNÍ STRUKTUROU POVRCHU. JE NUTNÝ BETONOVÝ ZÁKLAD. DŘEVĚNÁ PODLAHA S KOVOVOU VÝZTUŽÍ NENÍ DOVOLENA Z DŮVODU NEBEZPEČÍ POŽÁRU A NADMĚRNÝCH VIBRACÍ. NIKDY NEINSTALUJTE STROJ NA HORNÍ PODLAŽÍ NEBO NA ZÁKLAD, KTERÝ NEMÁ PŘEDEPSANOU NOSNOST. I KDYŽ JE STROJ V POZICI VYPNUTO, PŘÍVODNÍ SVORKY VYPÍNAČE JSOU STÁLE POD NAPĚTÍM. 6 MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _DATUM_VYDANI_ DOC

7 Bezpečnostní pokyny PO VYPNUTÍ PŘÍVODU ELEKTRICKÉ ENERGIE VYČKEJTE ALESPOŇ 10 MINUT, NEŽ ZAČNETE PROVÁDĚT KONTROLU, NEBO SERVISNÍ ZÁSAH DO PRACÍHO STROJE. PŘED KONTROLOU FREKVENČNÍHO MĚNIČE ZKONTROLUJTE ZBYTKOVÉ NAPĚTÍ MEZI SVORKAMI + A -. NEŽ ZAČNETE S KONTROLOU MĚNIČE MUSÍ BÝT TOTO NAPĚTÍ MENŠÍ NEŽ 30 VDC. NIKDY NEDOVOLTE DĚTEM HRÁT SI NA STROJI, VE STROJI NEBO V JEHO BLÍZKOSTI. POKUD JSOU V DOBĚ POUŽÍVÁNÍ STROJE V BLÍZKOSTI DĚTI, JE NUTNÝ PŘÍSNÝ DOZOR. DĚTEM NENÍ DOVOLENO OBSLUHOVAT STROJ. POKUD DVEŘNÍ ZÁMEK NEFUNGUJE, NEPROVOZUJTE PRACÍ STROJ, DOKUD NEBUDE DVEŘNÍ ZÁMEK OPRAVEN. DODRŽUJTE VŠECHNY PLATNÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A ZÁKONY. INSTRUKCE A VÝSTRAHY, KTERÉ JSOU POPSÁNY V TOMTO MANUÁLU NEMOHOU OBSÁHNOUT VŠECHNY MOŽNÉ NEBEZPEČNÉ SITUACE. MUSÍ BÝT CHÁPÁNY VE VŠEOBECNÉM SMYSLU. OPATRNOST A PEČLIVOST JSOU FAKTORY, KTERÉ NEMOHOU BÝT ŘEŠENY KONSTRUKCÍ STROJE. TYTO FAKTORY MUSÍ BÝT PODMÍNKOU ZPŮSOBILOSTI OSOB, KTERÉ INSTALUJÍ, PROVOZUJÍ NEBO ZAJIŠŤUJÍ ÚDRŽBU STROJE. NA UŽIVATELI ZÁVISÍ, ABY BĚHEM OBSLUHY STROJE POSTUPOVAL S NÁLEŽITOU OPATRNOSTÍ. NEODSTRAŇUJTE VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY UMÍSTĚNÉ NA STROJI. DODRŽUJTE POKYNY NA ŠTÍTCÍCH A SYMBOLECH, ABYSTE PŘEDEŠLI PORANĚNÍ OSOB. NA KRITICKÝCH MÍSTECH STROJE JSOU UMÍSTĚNY BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY. TYTO ŠTÍTKY JE NUTNÉ UDRŽOVAT ČITELNÉ, JINAK MŮŽE DOJÍT KE ZRANĚNÍ OBSLUHY, NEBO SERVISNÍHO TECHNIKA _DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 7

8 Obsluha Obsluha Symboly na stroji Pozor, nebezpečné elektrické napětí, elektrické zařízení Pozor - Jiné nebezpečí, čtěte a dodržujte psané instrukce Pozor - Zvýšená teplota Neuzavírat, nezakrývat Přívod horké vody, (červená barva štítku) Přívod studené měkké vody, (světle modrá barva štítku) Přívod studené tvrdé vody, (tmavě modrá barva štítku) Výstup horkého vzduchu ze stroje Otvory neprorážet, ale provrtat V nebezpečí stiskni tlačítko CENTRÁLSTOPU pro zastavení stroje Pára 8 MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _DATUM_VYDANI_ DOC

9 Obsluha Xcontrol Plus START (funkce ADVANCE) STOP (přerušení programu) POTVRZENÍ VOLBY ZRUŠENÍ VOLBY ŠIPKA NAHORU ŠIPKA DOLŮ VOLBA NE SNIŽOVÁNÍ ČASOVÉ SEKVENCE VOLBA ANO ZVYŠOVÁNÍ ČASOVÉ SEKVENCE INFO (přehled dostupných pracích programů a informace o programu) SERVIS (servisní informace) FUNKCE ODKLAD STARTU (odklad začne po stisknutí tlačítka start) 0 až 9 NUMERICKÁ KLÁVESNICE _DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 9

10 Obsluha Před praním Roztřiďte prádlo podle instrukcí a teploty stanovené výrobcem tkaniny. Zkontrolujte, jestli zde nejsou nějaké cizí předměty jako hřebíky, šrouby, jehly, atd., aby nedošlo k poškození pračky nebo prádla. Převraťte prádlo naruby. K dosažení lepších pracích účinků smíchejte velké a malé kusy prádla a vkládejte jej do pračky volně a navzájem oddělené. UPOZORNĚNÍ! Optimální náplň pracího stroje je stanovená poměrem plnění. Vhodný poměr plnění je dán typem prádla a dalšími faktory. Bavlněné textilie obvykle vyžadují faktor plnění 1:10-1:13, což je plné naložení pracího bubnu. Množství vloženého prádla nesmí překročit maximální kapacitu stroje. Stroj s odstřeďováním nepřetěžujte. Přetížení může vést ke špatnému výsledku praní. Poloviční prací náplň může způsobit špatnou funkci praní. Syntetické a smíšené tkaniny vyžadují faktor plnění 1:18-1:20, což je poloviční naložení pracího bubnu. Naložení většího množství prádla může vést ke špatnému výsledku praní a může způsobit poškození prádla. Vložení prádla do pracího stroje Zapněte hlavní vypínač poloha "On". Na ovládacím panelu se rozsvítí displej. Pokud se displej nerozsvítí, zkontrolujte, zda není aktivováno některé z tlačítek nouzového zastavení stroje odaretujte. Zobrazí se: "Vyber program", "Poloha dveří" a symbol "šipka dolů". Stiskněte tlačítko "šipka dolů". Buben se natočí a zastaví tak, aby bylo možné na špinavé straně otevřít dveře bubnu (vnitřní dveře). Pomocí dveřní rukojeti otevřete dveře strany nakládky (vnější dveře). Uzavřené dveře bubnu (vnitřní dveře). První fáze procesu otevírání dveří bubnu. Zatlačení pružiny pojistky. 10 MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _DATUM_VYDANI_ DOC

11 Obsluha Silou protlačujte oběma rukama obě části dveří bubnu směrem dovnitř až do okamžiku, kdy se háčky na jedné části dveří uvolní z otvorů v druhé části dveří. Otevírání dveří bubnu při postupném uvolňování tlaku rukou na dveře. Otevřené dveře bubnu. Horní část dveří bubnu otevřete do krajní horní polohy překonejte, pružinu. Tímto je horní část dveří zajištěna _DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 11

12 Obsluha Vložte prádlo do bubnu. Zavřete dveře bubnu (vnitřní dveře) opačným způsobem ve srovnání s postupem pro otevření dveří bubnu. Zkontrolujte řádné zajištění dveří bubnu pružinou pojistky tak, aby bránila protlačení dveří směrem dovnitř pracího bubnu, tzn. aby bez opětovného stlačení pružiny pojistky nebylo možno dveře znovu otevřít. Mezi pružinou pojistky a hranou horních dveří musí být mezera. Uzavřené dveře bubnu (vnitřní dveře). PŘESVĚDČTE SE, ZDA JSOU DVEŘE BUBNU ŘÁDNĚ UZAVŘENY, TZN., ABY NEBYLO MOŽNÉ BEZ OPĚTOVNÉHO STLAČENÍ PRUŽINY POJISTKY DVEŘE ZNOVU OTEVŘÍT. PŘESVĚDČTE SE, ZDA MEZI PRUŽINOU POJISTKY A HRANOU HORNÍCH DVEŘÍ JE MEZERA. Pomocí dveřní rukojeti zavřete dveře strany nakládky (vnější dveře). Není nutné otáčet dveřní rukojetí dokola. Docházelo by k protáčení bezpečnostního systému. Pokud je stroj v provozu, bezpečnostní systém slouží jako ochrana proti násilné manipulaci a následnému možnému poškození dveřního zámku. Přidání pracích prostředků Naplňte násypku podle zvoleného programu. o Předeprání v násypce o Hlavní praní v násypce o Hlavní praní v násypce o Aviváž nebo škrob v násypce : prací prášek pro předeprání. : prací prášek pro hlavní praní. : tekutý prací prostředek pro hlavní praní nebo tekuté bělidlo, atd. : tekutá aviváž nebo tekutý škrob pro poslední máchání. Výběr programu Vyberte si jeden z pracích programů, které jsou k dispozici a které nejlépe odpovídají kvalitě tkaniny a povolené prací teplotě. Číslo pracího programů zadejte pomocí numerické klávesnice. Výběr programu určuje teplotu a čas pro praní a máchání. 12 MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _DATUM_VYDANI_ DOC

13 Obsluha POZNÁMKA: o Možnost volby uzamčení programovacího režimu, provádění změn továrního nastavení, pracích programů a ostatní možnosti nastavení - viz Programovací manuál. Přehled pracích programů Prací program 1 Horké praní intenzivní 90 C Prací program 2 Teplé praní intenzivní 60 C Prací program 3 Barevné prádlo intenzivní 40 C Prací program 4 Světlé prádlo intenzivní 30 C Prací program 5 Vlna 15 C Prací program 6 Horké praní 90 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 7 Teplé praní 60 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 8 Barevné prádlo 40 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 9 Světlé prádlo 30 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 10 Eco horké praní 90 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 11 Eco teplé praní 60 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 12 Eco barevné prádlo 40 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 13 Eco světlé prádlo 30 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 14 Odstředění nízké otáčky Prací program 15 Odstředění vysoké otáčky Prací program 16 Sport 60 C Prací program 17 Mopy 60 C Prací program 18 Koňské přikrývky 40 C Prací program 19 Rifle 60 C Prací program 20 Škrobení - POZNÁMKA: o Doporučujeme používat jen vhodné prací prostředky se sníženou pěnivostí, které jsou běžně k dostání. Nedoporučujeme používat gelové prací prostředky. Dávkování je obvykle uvedeno na obalu. Nadměrná dávka prostředku může vést k nadměrnému tvoření pěny, která může nevhodně ovlivnit výsledek praní a současně poškodit stroj. o Zajistěte, aby bylo víko násypky při spuštění stroje uzavřeno. Spuštění stroje Po zvolení požadovaného pracího programu stiskněte tlačítko START. Zobrazí se následující dotaz: Jsou zavřené vnitřní dveře?. Pokud jste si jisti, že jsou dveře zavřeny správně, potvrďte stlačením tlačítka ANO. Spustí se cyklus praní. V opačném případě stiskněte tlačítko NE program nebude zahájen. Jestliže zadáte číslo pracího programu, které nebude odpovídat žádnému z přidělených programů, na displeji se zobrazí NEPLATNE. Během pracího cyklu můžete sledovat na displeji právě prováděné prací sekvence a zbývající čas pracího cyklu. Během pracího cyklu svítí na čisté straně stroje signálka _DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 13

14 Obsluha Ukazatel průběhu 35 Min. Prog 2: WARM WASH Číslo programu Název pracího programu Zbývající čas pracího programu Jednotky čas Konec pracího cyklu Doba pracího cyklu se na displeji odpočítává do nuly. Po ukončení pracího cyklu se na špinavé straně stroje zobrazí VYLOZIT. Na čisté straně stroje bliká signálka. Buben se natočí a zastaví tak, aby bylo možné na čisté straně otevřít dveře bubnu (vnitřní dveře). Pomocí dveřní rukojeti otevřete dveře strany vykládky (vnější dveře). Vyložte prádlo. Zavřete dveře bubnu (vnitřní dveře) a dveře strany vykládky (vnější dveře). Přerušení dodávky elektrické energie Pokud dojde k výpadku napájení stroje v klidovém stavu a prací program ještě není spuštěn, stroj zůstane v klidovém stavu. Pokud dojde k výpadku napájení během procesu praní, zobrazí se po obnovení napájení hlášení POKRAČOVAT / STOP. Pokud stisknete tlačítko STOP, prací program bude ukončen. Pokud stisknete tlačítko START, prací program bude po obnovení napájení pokračovat od kroku, ve kterém byl přerušen. PŘED OTEVŘENÍM DVEŘÍ SE UJISTĚTE, ZDA JE BUBEN ZCELA V KLIDU A JE Z NĚJ VYPUŠTĚNA VODA. Jak otevřít dveře při závadě Viz kapitola Nouzové odjištění dveřního zámku. 14 MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _DATUM_VYDANI_ DOC

15 Obsluha Postup při odstraňování poruch Č. E2 Chybové hlášení Nev. Konec Příčina Postup Výskyt Porucha při vypouštění. Konečná sekvence. E3 Chyba Vibr Není vyváženo. E4 E5 E6 E7 E8 E9 Nevyvaha Vibr. Odstr Dvere Vyp Dvere Civka Dvere Start Dveře Konec Není vyváženo. Odstřeďování při normálních otáčkách. Není vyváženo. Odstřeďování při vysokých otáčkách. Porucha dveřního spínače Porucha spínače dveřního zámku Porucha zablokování dveří na začátku cyklu Porucha zablokování dveří na konci cyklu E11 Nenapousti Porucha při plnění E12 Prepousti Porucha v důsledku přeplnění vodou o 10 cm E13 Neohriva Porucha ohřevu E14 Cas Ohrevu Porucha doby ohřevu E15 Horke Příliš vysoká teplota E21 Preplavuje Porucha při přepadu Úplné zastavení + rozvolnění Úplné zastavení + rozvolnění Přeskočit + pokračovat Úplné zastavení + bezpečnostní čas Úplné zastavení + bezpečnostní čas Úplné zastavení + bezpečnostní čas Nespouštět Nespouštět Úplné zastavení + dotaz na pokračování Úplné zastavení + rozvolnění Úplné zastavení + rozvolnění Úplné zastavení + dotaz na pokračování Úplné zastavení + rozvolnění Úplné zastavení + rozvolnění Sekvence vypouštění Celý cyklus Po 5 nakloněních >500 nebo 750 ot/min Celý cyklus Celý cyklus Na začátku Konec cyklu Během plnění Během plnění Během ohřevu Během ohřevu Během ohřevu Krok během praní E24 Snimac Hlad Vadný snímač hladiny Pokračovat + nespouštět Během startu E25 Snimac Tep Vadný snímač teploty Pokračovat + nespouštět Během startu E26 E27 Mitsub. Kod Chyba Kom. Nedefinovaný kod chyby frekvenčního měniče Chyba komunikace měnič E28 THT Cas / E.OL THT - vypršel čas / E.OL E29 OV3 Cas / E.OP OV3 - vypršel čas / E.OP E31 Vloz. Par. Chyba při inicializaci frekvenční měnič Úplné zastavení + rozvolnění Úplné zastavení + bezpečnostní čas Úplné zastavení + bezpečnostní čas Úplné zastavení + bezpečnostní čas Nespouštět Celý cyklus Celý cyklus Během sekvence odstřeďování Během sekvence odstřeďování Při inicializaci E32 Kontr.Par. Chyba při kontrole měniče Nespouštět Při zavádění parametrů E35 Spatny Soft Špatná verze softwaru Nespouštět Nová verze softwaru E37 E39 E41 Nevyp. Spr. BezChem. Cas Servisu Chyba vypouštění při sprchování Přívody pracích prostředků pracují bez pracích prostředků Varování nutného servisu Úplné zastavení + rozvolnění Pouze pro informaci Pouze pro informaci Otevření dvířek = resetace Sprchování Prací krok Konec cyklu E42 Spojeni Žádné připojení k síti Pouze pro informaci Přenos dat po síti _DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 15

16 Obsluha E43 Nast.Napeti Špatně zvolen rozsah napětí Proveďte správnou volbu Konfigurační menu E80 E81 E82 E83 E85 E300- E353 E500- E525 E550 E551 E600- E628 PrasekTimeOut Nedojde k opětovnému ohřevu Nedojde k opakovanému napouštění Chyba cyklu Vybitá baterie RTC Mits Chyba Pamet Chyba TRACEABILITY zapis TRACEABILITY plna Softw Chyba Chybný signál pro dávkování tekutých prostředků Porucha ohřevu Porucha plnění Neúspěšné ukončení pracího cyklu Hodiny reálného času. Není vložena baterie, nebo baterie je příliš slabá Specifická výstraha pro měnič Mitsubishi Chyba paměti Chyby interní paměti dat pro traceability Interní paměť pro traceability je zaplněna Chyba software Úplné zastavení + rozvolnění Úplné zastavení + rozvolnění Úplné zastavení + dotaz na pokračování Informace, že prací cyklus musí být zopakován Pouze pro informaci Úplné zastavení + bezpečnostní čas Úplné zastavení + bezpečnostní čas Pouze pro informaci Pouze pro informaci Úplné zastavení + bezpečnostní čas Celý cyklus Prací krok (pouze pro Traceability) Prací krok (pouze pro Traceability) Nesprávné ukončení pracího cyklu (pouze pro Traceability) Konec cyklu (pouze pro Traceability) Celý cyklus Kdykoli Funkce Traceability, celý cyklus Funkce Traceability, celý cyklus Kdykoli 16 MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _DATUM_VYDANI_ DOC

17 Technické údaje Technické údaje STROJ kg / lb 18 / / 50 Vnitřní buben objem l průměr mm / inch Otáčky bubnu praní odstřeďování ot/min Ohřev elektrický kw 12 / parní bar horká voda C / F 90 / / 194 G-faktor Hmotnost, čistá kg / lb 430 / / 1014 Připojení vodních ventilů BSP 3 x DN20 ¾ 3 x DN20 ¾ Tlak vody kpa Doporučený tlak vody kpa Objem l/min Vypouštěcí ventil vnější ø mm Průtoková rychlost vypouštění l/min Připojení parního ventilu BSP DN15 ½ DN15 ½ Tlak páry kpa Všeobecné informace Teplota okolního vzduchu C / F 5 do 35 / 41 do 95 Relativní vlhkost 30% až 90% bez kondenzace Nadmořská výška m / ft do 1000 / 3280 Teplota pro skladování C / F 1 do 55 / 34 do 131 Maximální statické zatížení podlahy kn 5,32 5,85 Maximální dynamické zatížení podlahy kn 4,5 ± 0,7 4,9 ± 1,2 Frekvence dynamického zatížení Hz 15,65 15,65 Tab _DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 17

18 Technické údaje Stroje kg / lb špinavá strana 18 kg / 40 lb 24 kg / 50 lb standard čistá strana 24 kg / 50 lb Obr.1 18 MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _DATUM_VYDANI_ DOC

19 Technické údaje 1. Ovládací panel 2. Tlačítko nouzového zastavení stroje CENTRÁLSTOP 3. Dveře strany nakládky (vnější dveře), špinavá strana, rozměr vkládacího otvoru do stroje (šířka x výška): 18 kg / 40 lb: 376 x 325 / 14.8 x 12.79, 24 kg / 50 lb: 496 x 325 / x Hlavní vypínač 5. Přepínač ohřevu (elektrický ohřev, parní ohřev), (dle objednávky) 6. USB port, (dle objednávky) 7. Pojistky 8. Připojení Trace-Tech (RS485), (dle objednávky) 9. Elektrické připojení vnějších dávkovacích čerpadel 10. Připojení elektrické energie 11. Vypouštění, (standardně 1 x 3 ) 12. Násypka pracích prostředků 13. Přívod páry (parní verze) ½" 14. Studená měkká voda 15. Studená tvrdá voda 16. Horká voda 17. Signálka provozu stroje 18. Dveře strany vykládky (vnější dveře), čistá strana 19. Přívod vody z recyklu (vnější ø19) 20. Přívod tekutých pracích prostředků 21. Odvětrání 22. Vstup kabelu pro ovládání ventilu nebo čerpadla vody z recyklu, (dle objednávky vodní recykl) 23. Vypouštění do recyklu, (1 x 3, dle objednávky vodní recykl) STROJ A B C D E F G H I J K L M N 18 / / STROJ O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 18 / / Tab.2 Rozmístění komponentů na stroji (rozměry jsou uvedeny v mm / inch) _DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 19

20 Technické údaje Stroj 18 kg / 40 lb Fáze Napětí [V] Frekvence [Hz] není standard Kapacita [kg] Odstředění [ot/min] Celkový příkon [kw] Jištění [A] Výkon motoru [kw] Ohřev [kw] Provedení krytí stroje IP / ,4 20 2, / ,4 20 2, / ,6 40 2, / ,6 63 2, N 50/ ,4 20 2, N 50/ ,6 25 2, N 50/ ,6 32 2, / ,4 16 2, / ,4 16 2, / ,6 25 2, / ,6 25 2, / ,6 32 2, / ,6 32 2, Tab.3 Stroj 24 kg / 50 lb Fáze Napětí [V] Frekvence [Hz] není standard Kapacita [kg] Odstředění [ot/min] Celkový příkon [kw] Jištění [A] Výkon motoru [kw] Ohřev [kw] Provedení krytí stroje IP / , / , / , N 50/ , N 50/ , / , / , / , / , Tab.4 20 MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _DATUM_VYDANI_ DOC

21 Instalace Instalace Přeprava a rozbalení Stroj je dodáván přišroubovaný k přepravní paletě a je zabalený ve smršťovací fólií, nebo v bedně. o Odstraňte přepravní obal. o Demontujte boční panely, viz obr. 2., poz. 1. Vyšroubujte šrouby spojující stroj a paletu. o Namontujte boční panely zpět. o Při pokládání stroje z palety postupujte následovně: stroj nesmí být nejdříve položen na podlahu jedním z rohů. Mohl by se poškodit panel stroje. o Stroj umístěte do jeho konečné polohy viz obr. 3. o Při přepravě je stroj zajištěný bezpečnostními přepravními vzpěrami (čtyři kovové úhelníky mezi podpěrou a bubnem). Postup demontáže přepravních vzpěr: o Demontujte boční panely, viz obr. 2., poz. 1. o Demontujte přepravní vzpěry, poz. 2, 3. o Namontujte boční panely zpět. Stroj není dovoleno přepravovat bez namontovaných přepravních vzpěr. Přepravní vzpěry uschovejte pro případný převoz. Obr _DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 21

22 Instalace Umístění na podlahu Obr.3 STROJ A B C D E F 18 / / viz tabulka 2, rozměr E Tab.5 (rozměry jsou uvedeny v mm / inch) max. 50 max Stěnu mezi zdí a pracím strojem vyplňte sádrokartónem o maximální tloušťce 50mm. Sádrokartón připevněte ke zdi pomocí konstrukce z tenkostěnných profilů. Mezeru mezi pracím strojem a konstrukcí vyplňte tenkou jemnou pryží, nebo jiným stlačitelným materiálem. 22 MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _DATUM_VYDANI_ DOC

23 Instalace Mechanická instalace Stroj připevněte k podlaze dvěma kotvícími šrouby. Kotvicí šrouby nejsou dodány se strojem. Pro kotvicí šrouby dodané od výrobce (dle požadavku), vyvrtejte dva otvory ø20 mm / 0.78, hloubka 95 mm / 3.74, viz obr.4. - Místa vrtání pro kotvicí šrouby ČISTÁ STRANA ŠPINAVÁ STRANA KOTVICÍ ŠROUB (NENÍ SOUČÁSTI DODÁVKY) Obr.4 Mechanická instalace STROJ A B C D E 18 / / 50 viz tabulka 2, rozměr J Stroj zvedejte za spodní rám. viz tabulka 2, rozměr E Stroj umístěte na dva vyvrtané otvory , Tab.6 (rozměry jsou uvedeny v mm / inch) Zkontrolujte vodorovné ustavení stroje. Pro vyrovnání použijte vhodné podložky. VODOROVNÉ UMÍSTĚNÍ STROJE JE ABSOLUTNÍ NUTNOSTÍ, A TO ZE STRANY NA STRANU A TAKÉ Z PŘEDNÍ DO ZADNÍ ČÁSTI. NENÍ-LI STROJ VODOROVNĚ USTAVEN, MŮŽE DOJÍT K NEVYVÁŽENOSTI NEJEN STROJE, ALE I K NEVYVÁŽENOSTI BUBNU. Do otvorů vyvrtaných v podlaze zasuňte kotvicí šrouby. Nasaďte podložky a matice a řádně je utáhněte _DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 23

24 Instalace Připojení vody Stroj byl navržen se zabudovaným AB, systém se vzduchovou mezerou podle EN1717. Nicméně, když bude pitná voda připojena ke stroji musí být namontován v místě spojení mezi přívodem vody a strojem schválený dvojitý zpětný ventil nebo jiné neméně účinné zařízení, které poskytuje ochranu zabraňující vzniku zpětného toku kapaliny nejméně třetí kategorie. Všechny přívodní přípojky vedoucí ke stroji musí být vybaveny uzavíracími ventily a filtry, aby byla umožněna instalace a servis. Vodovodní potrubí a hadice musí být před instalací vyčištěny propláchnutím. Po instalaci musí být hadice zavěšeny v mírných obloucích. Všechny přípojky, které jsou na stroji musí být připojeny. V tabulce 7 jsou uvedeny možné způsoby připojení, které budou záviset na typech vody připojených ke stroji. Zkontrolujte i štítky na stroji. Všechny vodní přípojky musí být připojené, jinak nebude prací program správně fungovat. Hadice musí být schváleného typu a třídy, aby odpovídaly normě IEC Stroje musí být připojeny novými vodními hadicemi. Pro připojení studené vody použijte hadici s plastovým kolenem, pro připojení horké vody použijte hadici s kovovým kolenem. Připojení nesmí být provedena již použitými vodními hadicemi. Tlak vody: viz - Technické údaje. POKUD JE TLAK VODY MENŠÍ NEŽ MINIMÁLNÍ HODNOTA TLAKU VODY, NENÍ ZARUČEN VÝSLEDEK PRACÍHO PROGRAMU. Typ vody Připojení vody studená a horká studená - horká studená měkká, studená tvrdá, horká studená měkká studená tvrdá horká Tab.7 2 vody 3 vody Obr.5 24 MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _DATUM_VYDANI_ DOC

25 Instalace Připojení vypouštění Vypouštěcí ventil Připojte potrubí nebo pryžovou hadici ø76 mm / 3 k vypouštěcímu potrubí stroje tak, aby byl zajištěn spád. Pro zajištění řádného vypouštění nesmí být hadice nebo potrubí ostře zahnuto. Vypouštěcí potrubí musí být umístěno nad podlahovou výpustí, nebo odpadním kanálem. ŠPINAVÁ STRANA ČISTÁ STRANA Obr.6 Jeden vypouštěcí ventil ŠPINAVÁ STRANA ČISTÁ STRANA Obr.7 Dva vypouštěcí ventily 1. Vypouštění, (standardně ø76mm / 3 ) 2. Vypouštění do recyklu ø76mm / 3, (dle objednávky vodní recykl) 3. Spona 4. Odpadní potrubí _DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 25

26 Instalace Hlavní odpadní kanál-potrubí musí mít takovou kapacitu, aby bylo schopno odebrat vypouštěnou vodu ze všech připojených strojů zároveň. Na každém dvacátém metru odpadního potrubí, obr.8., poz.1, musí být instalován prostředek na odstranění zápachu. Jestliže se nemůžete uspokojivě zbavit zápachu, instalujte prostředek na odstranění zápachu u každého stroje. Při každém připojení stroje do odpadního potrubí se zvětší průměr potrubí, nebo jeho šířka. Viz obr.8., d1, d2, d3. Doporučené průměry odpadního potrubí: o d1 = 75 mm / 3 - pro jeden stroj o d2 = 100 mm / 4 - pro dva stroje o d3 = 125 mm / 5 - pro tři stroje Připojení odvětrání Obr.8 Doporučené průměry odpadního potrubí VĚTRACÍM OTVOREM ZE STROJE UNIKÁ PÁRA! VIZ (OBR. 1., POZICE 21). NEZAKRÝVEJTE VĚTRACÍ OTVOR! Připojení páry V BLÍZKOSTI KAŽDÉHO STROJE INSTALUJTE ZAŘÍZENÍ PRO UZAVŘENÍ PŘÍVODU PÁRY. VŽDY PŘED PROVÁDĚNÍM SERVISU NEBO JAKÉHOKOLI ZÁSAHU UZAVŘETE PŘÍVOD PÁRY A VYČKEJTE, DOKUD ČÁSTI STROJE NEVYCHLADNOU, NEBOŤ BY MOHLO DOJÍT KE ZRANĚNÍ. PŘED KAŽDÝM PARNÍM VENTILEM MUSÍ BÝT VŘAZEN FILTR S PROPUSTNOSTÍ DO 300 MIKROMETRŮ. PŘÍPADNÉ NEČISTOTY VĚTŠÍ NEŽ 300 MIKROMETRŮ MOHOU POŠKODIT PARNÍ VENTIL A ZPŮSOBIT JEHO NETĚSNOST. Na obr.9 a v tabulce technických údajů naleznete rozměry pro připojení páry. Používejte pouze přívodní parní hadice, upravené pro parní ventil, s příslušným těsněním, které jsou vhodné pro aplikovaný pracovní tlak. Dbejte, aby při instalaci a připojení přívodu páry byla provedena náležitá opatření tak, aby nedošlo k náhodnému dotyku. Vzhledem k vysoké teplotě by to způsobilo okamžité zranění. 26 MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _DATUM_VYDANI_ DOC

27 Instalace PŘIPOJTE PARNÍ HADICI K PARNÍMU VENTILU 1. Parní ventil Obr.9 Připojení páry Připojení dávkování tekutého pracího prostředku Obecně: Vždy použijte čerpadla pro tekutý prací prostředek, které mají dostatečnou průtokovou rychlost, aby přivedla požadované množství během kratší doby než 30 sekund. DŮLEŽITÉ: Po otevření vodních ventilů je zapotřebí ihned začít s čerpáním tekutého pracího prostředku. Přiváděná voda rozředí tekutý prací prostředek a přivádí tekutý prací prostředek do sestavy bubnu. Zajistěte umístění elektrického zapojení a hadic tak, aby je nebylo možno přiskřípnout, poškodit nebo odřít. Před tím než začnete používat tekuté prostředky, kontaktujte Vašeho dodavatele tekutých pracích prostředků s dotazem na netečnost a nezávadnost Vámi používaných tekutých pracích prostředků na PP a PVC materiály. Předejdete tím případným problémům, za které nenese výrobce zodpovědnost. Prací stroj je vybaven pro připojení vnějšího dávkování tekutého pracího prostředku. Na bočním panelu je plastová hadicová přípojka, obr.10., poz.1 pro připojení hadic tekutého pracího prostředku. Podle počtu použitých čerpadel tekutého pracího prostředku vyvrtejte otvory (max. 8), ø 8 mm / 0,315 v připojovacím dílu pro každé čerpadlo. Doporučujeme používat nejdříve levé otvory pro připojení čerpadel a průtok čerpadel doporučujeme l / hodinu. Na připojovacím dílu jsou také 3 připojovací trubičky o vnitřním ø12 mm / ½. Tyto připojovací trubičky použijte POUZE pro přivedení zředěného tekutého pracího prostředku. Vyvrtejte je na ø 11.5 mm / Standardně jsou tyto připojovací trubičky uzavřené. Provrtejte pouze ty, které budou použity. Dávejte pozor, aby byly odvrtané části pečlivě odstraněny, neboť by mohly ucpat hadice a otvory. ZKONTROLUJTE, ZDA JE PŘIPOJENÍ HADICE TĚSNÉ (ZKONTROLUJTE HADICOVÉ SPONY)! JAKÝKOLIV ÚNIK CHEMIKÁLIÍ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ PORANĚNÍ OSOB A TAKÉ VÁŽNÉ POŠKOZENÍ PRACÍHO STROJE. POKUD JE JEDNA Z PŘIPOJOVACÍCH TRUBIČEK OTEVŘENÁ, UZAVŘETE A ZAJISTĚTE OTVOR POMOCÍ PŘÍSLUŠNÉHO KRYTU _DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 27

28 Instalace Štítek elektrického připojení Obr.10 Elektrické připojení dávkování tekutého pracího prostředku Napájení systému ovládání dávkování tekutého pracího prostředku musí být připojeno k externímu elektrickému zdroji. Elektrické připojení stroje podle platných místních norem mohou provádět pouze oprávnění pracovníci s platnou kvalifikací. Způsob zapojení je uveden na elektrickém schématu, které je umístěno uvnitř kapotáže v plastovém obalu. Nepřipojujte systém čerpadel ve stroji. Pro elektrické připojení signálů pro řízení dávkování je k dispozici na boční části stroje svorkovnice s LED signalizací sepnutí příslušného čerpadla, (viz obr.10., poz.2). Nad svorkovnicí je štítek pro elektrické připojení, obr.10. Detailní zapojení signálů je možné také najít na elektrickém schématu stroje. Signály pro řízení dávkovacích čerpadel jsou 24V AC. Maximální proud pro řídicí obvody čerpadel musí být omezen na 10mA. Kabel pro připojení signálů řízení čerpadel veďte přes plastovou kabelovou průchodku, poz.3. Po připojení vodičů na příslušné pozice konektoru P (šroubové svorky), zajistěte kabel utažením průchodky proti vytržení a krabici uzavřete víčkem. Podrobnosti o programování dávkování tekutého pracího prostředku, viz. Programovací manuál. 28 MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _DATUM_VYDANI_ DOC

29 Instalace Elektrické připojení Obecně Stroj je konstruován pro připojení k rozvodné elektrické soustavě podle specifikace Vaší objednávky. Před zapojením zkontrolujte elektrické data uvedené na sériovém štítku stroje, zda odpovídají Vaší síti. Pro každý stroj je nutno použít samostatný obvod. Způsob připojení je popsán na obr.11. V elektrické instalaci budovy musí být z bezpečnostních důvodů nainstalován proudový chránič (RCD) a samočinný vypínač (rozvodna prádelny). Pro správný výběr - viz níže. DŮLEŽITÉ: Jestliže stroj není vybaven hlavním vypínačem, musí být všechny elektrické přívody od zdroje elektrické energie vybaveny odpojovacím zařízením dle normy ČSN EN , kapitoly 5.3. Zajistěte, aby přívodní napětí bylo vždy a za všech okolností v rozmezí limitů uvedených v kapitole Technické údaje. Pokud máte v elektrické instalaci velké vzdálenosti, pak bude zřejmě nezbytné použít větší kabely z důvodu redukce poklesu napětí. Je-li stroj připojen k síti v blízkosti výkonného transformátoru (500kVA a více ve vzdálenosti do 10 m) nebo v blízkosti kapacitního kompenzátoru fázového posunu, je nutné zapojit do přívodu napájení indukční omezovač proudu. Bez tohoto omezovače může dojít k poškození frekvenčního měniče. Pro bližší informace kontaktujte vašeho prodejce. OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ: V PŘÍPADĚ NEFUNKČNOSTI, PORUCHY NEBO ÚNIKU PROUDU, BUDE UZEMNĚNÍ REDUKOVAT RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A BUDE SLOUŽIT JAKO OCHRANNÝ PROSTŘEDEK TÍM, ŽE POSKYTNE CESTU NEJMENŠÍHO ODPORU ELEKTRICKÉMU PROUDU. PROTO JE VELMI DŮLEŽITÉ A JE NA ZODPOVĚDNOSTI OSOBY, KTERÁ PROVÁDÍ INSTALACI, ABY ZAJISTILA ODPOVÍDAJÍCÍ UZEMNĚNÍ STROJE V MÍSTĚ INSTALACE. ZÁROVEŇ JE NUTNO DODRŽET VŠECHNY STÁTNÍ A MÍSTNÍ NORMY A POŽADAVKY. 1. Proudový chránič (RCD) 2. Elektrický rozváděč prádelny 3. Jištění přívodu 4. Prací stroj 5. Fázové vodiče 6. Ochranný vodič 7. Přívodní svorkovnice hlavního vypínače 8. Neutrální vodič Obr.11 Připojení stroje k elektrické síti (s proudovým chráničem) _DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 29

30 Instalace Proudový chránič - Residual current device (RCD) V některých zemích je RCD znám jako earth leakage trip nebo Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) nebo Appliance Leakage Current Interrupter (ALCI) nebo earth (ground) leakage current breaker. Specifikace: o Vybavovací proud: 100mA (pokud není v místě dostupný/povolený, použijte proud 30mA, přednostně výběrový typ s malým časovým zpožděním.) o Instalujte max. 2 stroje na každý RCD (pro 30mA, pouze 1 stroj) o Typ B. Uvnitř stroje jsou komponenty, které využívají DC-napětí, a proto je nutný typ B RCD. Pouze pro informaci: Typ B má lepší výkonnost než typ A a typ A je lepší než typ AC. Pokud je to v místě instalace povoleno, pak musí být vždy nainstalován proudový chránič (RCD). V některých systémech uzemnění (IT, TN-C, ), by proudový chránič (RCD) nemusel být povolen (viz také IEC 60364). Některé řídicí obvody strojů jsou vybaveny oddělovacím transformátorem. Proto proudový chránič (RCD) nemusí odhalit chyby v řídicích obvodech, (ale pojistka(y) oddělovacího transformátoru tyto chyby odhalit mohou). Jištění přívodu Jistič přívodu v zásadě chrání stroj a elektrickou instalaci proti přetížení a zkratům. Jako jistič přívodu můžete použít buď (tavné) pojistky nebo jističe. Viz tabulka Technické údaje pro stanovení nominálního proudu a dalších specifikací jističe přívodu. V této tabulce je specifikováno, že jištění musí být pomalého typu, pro přerušovače obvodu to znamená křivku D. Pokud z nějakého důvodu nemůžete použít pomalý typ, zvolte jistič o 1 vyšší než je nominální proud, abyste tak zabránili přerušení spojení během spuštění stroje. Přívodní kabel Přívodní kabel není součásti dodávky stroje. Specifikace: o Vodiče s měděnými jádry o Doporučují se slaňované vodiče (pružná elektroinstalace) z důvodu zabránění přerušení vodiče z důvodu vibrací o PRŮŘEZ VODIČE ZÁVISÍ NA POUŽITÉM JISTIČI PŘÍVODU. VIZ TABULKA 8, MINIMÁLNÍ PRŮŘEZ. o Co nejkratší, přímo z jističe přívodu do stroje, bez odbočení. o Žádné zástrčky nebo prodlužující kabely: Stroj je určen k trvalému připojení k elektrické síti. Připojení: o Protáhněte kabel otvorem, obr.1., poz.10 a zajistěte, aby kabelová průchodka zabránila pohybu kabelu. o Dle obrázku 12 odizolujte jednotlivé žíly. o Ochranný vodič ponechejte vždy o něco delší, aby se při náhodném vytržení kabelu odpojil jako poslední! o Na odizolované konce vodičů použijte izolované dutinky (6) pro L1/U, (L2/V), (L3/W), (N). Ujistěte se, že zde nemůže dojít k náhodnému kontaktu, protože by přívodní kabel zůstal pod napětím, přestože je hlavní vypínač vypnutý. o Na ochranný vodič nalisujte kabelové oko pro zajištění správného připojení ke svorce PE. o Připojte vodiče přívodního kabelu ke koncovkám (hlavní vypínač (1)) označený L1/U, (L2/V), (L3/W), (N), a ke svorce (měděný šroub) označené PE, viz obr.13. o Proveďte prověšení kabelu, před vstupem do kabelové průchodky. Tím se zamezí vniknutí stékající zkondenzované vody do stroje, obr MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _DATUM_VYDANI_ DOC

31 Instalace Jištění přívodu (US) Jističe Pojistky Min. průřez fázových vodičů (mm 2 ) (AWG) Min. průřez ochranného vodiče (mm 2 ) (AWG) 16A (15A) 10A (10A) 1.5 mm² (AWG 15) 1.5 mm² (AWG 15) 20A (20A) 16A (15A) 2.5 mm² (AWG 13) 2.5 mm² (AWG 13) 25A (-) 20A (20A) 4 mm² (AWG 11) 4 mm² (AWG 11) 40A (40A) 32A (30A) 6 mm² (AWG 9) 6 mm² (AWG 9) 63A(-) 50A (50A) 10 mm² (AWG 7) 10 mm² (AWG 7) 80A 63A 16 mm² 16 mm² 100A 80A 25 mm² 16 mm² 125A 100A 35 mm² 25 mm² Tab.8 Minimální průřezy přívodních vodičů doporučené výrobcem 1. Ochranný vodič 2. Fázový vodič 3. Fázový vodič 4. Fázový vodič 5. Neutrální vodič 6. Lisovací dutinka 7. Délka odizolování vodičů Obr.12 Úprava konců vodičů přívodního kabelu 1. Hlavní vypínač 2. Průchodka Prověšení přívodního kabelu Uzemnění stroje a ochranné pospojování Obr.13 Připojení hlavního přívodu Nezávisle na přívodním kabelu, musí být stroj připojen k ochrannému systému uzemnění prádelny, s použitím samostatného vodiče. Ochranný vodič umožňující toto připojení není součástí dodávky. Pokud jsou zde další prací stroje/stroje s nechráněnými vodivými částmi, které mohou být současně dotčeny, zajistěte provedení ochranného pospojování mezi všemi těmito stroji. K tomu slouží vnější ochranná svorka umístěná na boční části stroje (obr.14., poz.3). Minimální průřez ochranného vodiče závisí na průřezu vodičů přívodního kabelu. Najdete jej v tabulce 8. I když je průřez přívodního kabelu menší než 4mm², doporučujeme volit minimální průřez 6mm² _DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 31

32 Instalace 1. Stroj (boční strana stroje) 2. Ochranné uzemnění prádelny 3. Vnější ochranná svorka pracího stroje 4. Ochranný vodič - pospojování strojů 5. Zemnicí znak Obr.14 Více jednofázových strojů paralelně Pokud je do stejné elektrické sítě zapojeno více jednofázových strojů paralelně, je nezbytné, aby stroje byly zapojeny podle obrázku 15. Fáze napájení frekvenčního měniče a motoru, která je připojena ke svorce uvnitř stroje, musí být alternativně připojena pro první stroj s fází L1 sítě, druhý stroj s druhou fází L2,. Čtvrtý stroj musí být opět připojen k první fázi L1. Toto zajišťuje rovnoměrné zatížení elektrické sítě. Obr.15 Více strojů paralelně 32 MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE _DATUM_VYDANI_ DOC

33 Údržba a seřízení Údržba a seřízení VŽDY PŘESNĚ DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY! NEVYŘAZUJTE Z ČINNOSTI ŽÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ NEBO SOUČÁSTI. JAKÉKOLIV ZÁSAHY DO FUNKCE A PROVEDENÍ STROJE JSOU NEPŘÍPUSTNÉ! POUŽÍVEJTE VHODNÉ CHEMICKÉ PROSTŘEDKY, KTERÉ ZABRAŇUJÍ USAZOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE NA TOPNÝCH TĚLESECH A JINÝCH ČÁSTECH STROJE. PROJEDNEJTE TOTO S VAŠIM DODAVATELEM PRACÍCH PROSTŘEDKŮ. VÝROBCE STROJE NENESE ZODPOVĚDNOST ZA ZNIČENÍ TOPNÝCH TĚLES A JINÝCH ČÁSTÍ STROJE Z DŮVODU USAZENIN VODNÍHO KAMENE. PROVOZ STROJE S POROUCHANÝMI, CHYBĚJÍCÍMI DÍLY NEBO OTEVŘENÝMI KRYTY JE ZAKÁZANÝ! VYPNĚTE PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE KE STROJI PŘED PROVÁDĚNÍM ÚDRŽBY STROJE! PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAČI JSOU PŘÍVODNÍ SVORKY HLAVNÍHO VYPÍNAČE STROJE POD NAPĚTÍM! VYHNETE SE TAK NEHODÁM. Dojde-li k výměně jakéhokoliv dílů stroje, vyměňte je za originální díly dodané Vašim dodavatelem nebo objednané podle katalogu náhradních dílů stroje. Denní kontrola a údržba Zkontrolujte, zda v bubnu nebo v těsnění dveří nezůstalo prádlo nebo jiné předměty (např. kancelářské sponky, špendlíky apod.) - tím se vyhnete zranění a také zamezíte poškození těsnění dveří, skla, atd. Z těsnění dveří odstraňte prací prostředky nebo jiné cizí předměty. K čištění těsnění dveří nepoužívejte rozpouštědla, kyseliny nebo mazací tuk! Rovněž vyčistěte skvrny od pracích prostředků na kapotáži stroje. Používejte navlhčený hadr, nepoužívejte čistidla obsahující brusné složky. Stroj vytřete do sucha měkkým hadrem. Násypky se musí čistit na konci každého pracovního dne. Pomocí umělohmotné škrabky odstraňte usazeniny a spláchněte vodou. Zkontrolujte těsnost vodních a parních ventilů. Na konci pracovního dne otevřete dveře stroje, aby došlo k jeho vyvětrání a prodloužila se životnost těsnění dveří. Doporučujeme uzavřít přívod elektrické energie a hlavní uzávěr vody. Kontrola a údržba každé tři měsíce Zkontrolujte, zda z náboje uložení pracího bubnu neteče voda. Během pracího procesu zkontrolujte těsnost vypouštěcího ventilu. Po ukončení pracího procesu se musí vypouštěcí ventil řádně otevřít (při výpadku elektrické energie se vypouštěcí ventil otevře). Pokud se voda nevypouští plynule, vyčistěte odtok. Po odstranění bočního krytu stroje zkontrolujte napnutí a případné poškození řemenů. Zkontrolujte utahovací momenty šroubů podle kapitoly UTAHOVACÍ MOMENTY. Vizuálně zkontrolujte těsnost všech hadic a připojení uvnitř stroje. Ujistěte se, že během čistění jsou všechny ovládací komponenty chráněny proti vlhku a prachu. Vytřete a vyčistěte vnitřní část stroje. U strojů s elektrickým ohřevem zkontrolujte dotažení kontaktů na svorkách topných těles a ostatních silových svorkách (hlavní vypínač, pojistkové odpojovače, stykače) _DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 33

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg

9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE 9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 508983 N Datum vydání: 20.1.2011 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH 1. OBSAH... 1 2. VÝSTRAHY A

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KONVEKTOMATY INJEKČNÍ MODELY HEI - 6/11 HEI - 10/11 1. INSTALACE 1.2. Rozměry HEI - 6/11 A: Přívod měkké vody RG 3/4 B: Hlavní odpad RG 1 C: Bezpečnostní

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 300614 7085468-01 ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 I II III IV V Návod k obsluze pračky BWF1DT82 Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnosti a byl vyvinut k praní textilií. Důležité: před použitím pračky

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více