105 Inc. 500 List America's Fastest Growing Companies 2004 Best FX Specialist 2002, 2003, 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "105 Inc. 500 List America's Fastest Growing Companies 2004 Best FX Specialist 2002, 2003, 2004"

Transkript

1 Forex obchodní systém vyhodnocen na FX-Week jako "Nejlepší devizová Orderplatforma roku 2004 " a na Stocks & Commodities jako nejlepsi Forex specialista roku 2002, 2003, 2004! 105 Inc. 500 List America's Fastest Growing Companies 2004 Best FX Specialist 2002, 2003, 2004 Best Retail Platform 2004 Best Currency Broker 2004 Best Currency Broker 2004

2 a) Okno po přihlášení do systému FXCM OBCHODNÍ SYSTÉM popis systému: okno měn, okno účtu, okno zadaných příkazů, okno otevřené pozice, okno uzavřené pozice

3 1. Kliknout levým tlačítkem myši na Buy nebo Sell u vybrané měny (políčko zvýrazněno modře viz. tab. měn) a zobrazí se okno pro zadání tržního příkazu tj. za cenu na trhu. př. byl zvolen nákup (Buy) u měny EUR/USD

4 Tabulku pro zadání tržního př íkazu lze vyvolat také opě t označ ením políč ka vybrané mě ny a stisknutím tlač ítka Buy nebo Sell v horní liš tě. př. byl zvolen prodej (Sell) u mě ny USD/JPY

5 v oknězadávání trž ního př íkazu lze nastavit: úč et (Account) - pro obchodníky s více účty, možnost výbě ru účtu měna (Currency) - je vž dy vypsána ta, která je vybrána - označ ena modř e, je vš ak mož né si zvolit jinou z nabídky nákup/prodej (Buy/Sell) opě t lze vybrat z nabídky částka (Amount Kil) velikost pozice v násobcích 100,000 základní měny kurz (Rate) kurz není možné v tržním př íkazu měnit obchod bude proveden za aktuální hodnotu kurzu na trhu tržní rozpě tí (At Market) mož nost nastavení směnných kurzů, které obchodník akceptuje (př íkazy budou provedeny kdyžtrh poprvé dosáhne rozpětí kurzů) př íkazy stop/limit po stisknutí tlač ítka Advanced slouží jako stoploss (stop) nebo profit taking (limit)

6 Pro zadání stop př íkazu je nutné zakliknout políčku Stop a u limitního př íkazu políč ko Limit. Dále je možné mě nit hodnotu tě chto př íkazůve smyslu znamének <, >, = Tlač ítko OK slouž í pro potvrzení př íkazu, tlač ítko Cancel slouž í k zruš ení př íkazu a uzavř ení okna.

7 byl zadán př íkaz- USD/JPY, Sell, 100, bylo prodáno 100,000 USD za JPY ve směnném kurzu pozn. každá otevř ená pozice má své specifické č íslo - Ticket

8 Pro uzavř ení pozice(close Position) nebo změnu nastavení stop př íkazu popř. limitu (Stop/Limit) kliknout pravým tlač ítkem myš i na pož adovaný př íkaz (číslo tiketu) levým tlačítkem zvolit požadovanou položku (viz. tabulka) nebo levým tlačítkem myš i označ it požadovaný př íkaz (č íslo tiketu) a kliknout na požadované tlačítko v horní liš tě STOP/LIMIT, CLOSE

9 př. změna hodnoty stop př íkazu nebo limitu popř. jeho vytvoř ení ( jestliž e nebyl zadán souč asněs trž ním př íkazem) pozn. tlač ítko Change (popř. New) slouž í pro potvrzení změ ny nebo zadání nového př íkazu, tlač ítko Delete k úplnému zruš ení dř íve vytvoř eného př íkazu, tlačítko Cancel k zavř ení okna a změna nebude provedena. Políč ko Ticket - udává číslo pozice, u které se provádí změ na. (POZOR na správné číslo tiketu!) Políč ko Stop/Limit - mož nost vybrat, který př íkaz se má změnit Políč ko Rate nastavení pož adované hodnoty kurzu

10 2. zadání vstupního příkazu s vlastní nastavenou hodnotou kurzu levým tlačítkem myš i označ it požadovanou mě nu (zobrazeno modř e) a v horní liš tězakliknout tlač ítko ENTRY V okněse vyplní pož adované hodnoty (stejné jako při zadávání trž ního př íkazu) a navíc se zde vyplní hodnota požadovaného kurzu (př íkaz bude exekuován, ažtrh dosáhne této hodnoty)

11 pro změnu zadaného př íkazu kliknout pravým tlač ítkem na tento př íkaz, zvolit požadovanou polož ku a potvrdit levým tlačítkem Create Entry Order - mož no změnit jakoukoliv polož ku př íkazu (otevř e se okno stejné jako př i zadávání př íkazu) Change Entry Order změ na vstupní hodnoty kurzu (RATE) Stop/Limit změ na hodnoty př íkazu Stop nebo Limit popř. vytvoř ení nového nebo zruš ení př íkazu stop/limit Remove Order zruš it zadaný př íkaz Dalš í informace Vám rád poskytne Peter Več eř a-klüfers. Tel: , Fax: , Mobil: Web:

12 POPIS FXCM OBCHODNÍHO SYSTÉMU Okno Obchodních kurzů Okno Otevř ené pozice Okno Účty Okno Několikanásobné účty stop/limit Okno Př íkazy stop/limitu Tržní př íkaz stop/limit Stop/Limit na zprávu o otevř ených pozicích obrazovku Možnosti obchodní stanice Vymažte Stop/Limit na otevř enou pozici Uzavř ete otevř enou pozici Zadejte vstupní př íkaz Změňte vstupní př íkaz Zrušte vstupní př íkaz Zadejte vstupní př íkaz Vstupní př íkaz s cenou Vymažte vstupní př íkaz Jak nastavit obchodní Změňte cenu Stop/Limitu Dodatek

13 OKNO "OBCHODNÍCH KURZŮ" měna Kaž dý ř ádek v okně"obchodních kurzů" obsahuje informaci o konkrétní dvojici měn. V první kolonce se definuje dvojice měn. Pro každou měnu je tam tř ípísmenová měnová zkratka. Např. "EUR/USD" označ uje směnnou dvojici Euro/U.S. Dollar. První měna uvedená v kaž dé dvojici je známá jako základní měna. Směnný kurs označ uje množství druhé měny, které lze obdržet za jednu jednotku základní měny. Např. je-li směnný kurs EUR/USD , pak lze 1 Euro vyměnit za U.S. Dollaru (98 centů). prodej a nákup Kaž dá ř ádka obsahuje za identifikací dvojice měn dvě5-místná čísla. První číslo se objevuje pod sloupečkem s titulkem "Prodej". Toto je tržní kurs, který lze okamž itěpoužít pro "Prodej". Obchodník prodává základní měnu a kupuje měnu druhou. Př i zadání pokynu "Prodej" očekává obchodník, ž e směnný kurs se bude pohybovat směrem dolů. Např. obchodník provádějící pokyn "Prodej" EUR/USD př i kurzu by chtěl, aby se směnný kurs pohyboval směrem k nule. Kolonka napravo od směnného kurzu pro "Prodej" obsahuje směnný kurz pro "Nákup". Toto je trž ní kurs, který lze okamžitěpouž ít pro "Nákup" základní měny a prodej měny druhé. Př i zadání pokynu "Nákup" oč ekává obchodník, ž e směnný kurs se bude pohybovat směrem nahoru. Směnné kurzy pro "Prodej" a "Nákup" se pohybují ve vzájemném propojení. Pokud se kurzy pohybují směrem vzhůru, jsou čísla zelená. Kdyžse pohybují směrem dolů, čísla jsou červená. nejvyšší nabídka a nejnižší poptávka Dalš í kolonky za "Nákup" a "Prodej" jsou označeny jako "nejvyšš í nabídka (nákup)," a "nejniž š í poptávka (prodej)". Nejvyš ší poptávka je nejvyš ší nabízená cena od Východního času (ET) př edchozího dne. Nejnižš í poptávka je nejnižš í nabízená cena od Východního času (ET) př edchozího dne.

14 Úroková sazba B (nákup) a úroková sazba S (prodej) V 17:00 Východního času se pozice obchodníkůs otevř enými pozicemi automaticky př evedou na př íští zúč tovací den. Pokud obchodník nemá v VČžádné otevř ené pozice, i kdyžběhem př edešlých 24 hodin provedl transakce, k př evodu pozic nedojde. Př evod pozic se projeví př ič tením nebo odeč tením fondůz obchodníkova úč tu. Částka se mění den ode dne u kaž dé měnové dvojice podle podmínek na trhu. V 15:00 VČ, př eváděné částky se zobrazí u každé měnové dvojice. V kolonce "IntrB" se objeví č ástka v U.S.D. v pozici nákup za 100,000 dolarů. Pokud je vedle č ísla znaménko mínus, č ástka bude odeč tena. V kolonce "IntrS" se také objeví částka v U.S.D. v pozici prodej za 100,000 dolarů. čas Pokaž dé, kdyžse změní směnný kurs, se vedle měnové dvojice objeví časové razítko. Uvedený č as je veden ve Východním čase (USA). Časové razítko 14:00 znamená, že poslední změna proběhla ve 2:00 odpoledne východního č asu. zvýrazňování V okně"obchodních kurzů" bude zvýrazněn jeden z ř ádků. Zvýrazněná měnová dvojice bude "výchozí" měnová dvojice ve chvíli, kdy obchodník vstupuje na trh a do zadávání př íkazů. Chcete-li změnit zvýrazněnou měnu, klikněte na šedé políč ko hned vedle identifikace měny. OKNO "OTEVŘENÍ POZICE" tiket a identifikační číslo účtu Kaž dý ř ádek v okně"otevř ené pozice" obsahuje informace o konkrétní otevř ené pozici. V první kolonce je specifické č íslo tiketu, které umož ňuje obchodníkovi snadno dohledat kaž dou pozici. Dalš í kolonka obsahuje identifikač ní číslo účtu, které by mělo být v kaž dém ř ádku stejné. měna, koupě/prodej, počet K, otevř ení Kaž dá pozice má č tyřhlavní parametry: A) Měna (vysvětlení viz MĚNA v okně"obchodní kurzy"), B) Koupě/prodej (viz KOUPĚa PRODEJ v okně"obchodní kurzy"), C) Poč et K (kil = statisíců) velikost pozice v násobcích 100,000 základní měny, D) Otevř ení směnný kurs, př i kterém byla pozice otevř ena. Např. "EUR/USD, S, 500, ", znamená, ž e obchodník prodal 500,000 Eur za U.S.D ve směnném kurzu zavř ení Zavř ení je momentální směnný kurz, př i kterém můž e obchodník uzavř ít a opustit pozici. (informace o zavírání pozice viz "Zavírání a otevírání pozice".) Top

15 stop a limit Do jednotlivých pozic lze zadat př íkazy "Stop-ztráta" a "Limit". Př íkaz Stop-ztráta se použ ívá k př edcházení dalších ztrát v pozici poté, co směnný kurz prolomí př edem určenou hranici. Pozice bude zlikvidována za nejbližš í tržní cenu. Př íkaz Limit se používá k zadrž ení zisků, kdyžsměnný kurz dosáhne př edem urč ené hranice. Tyto př íkazy jsou aktivní pouze do té doby, dokud pozice zůstává otevř ená. Např íklad, má-li pozice oba př íkazy jak stop tak limit a spustí se př íkaz limit, dojde ke zruš ení př íkazu stop- ztráta. Zisk/ztráta a čistý zisk/ztráta Zisk a ztráta na každé pozici jsou sledovány v reálném čase, jak v dílcích (t.j. poměrech za časovou jednotku) tak v dolarech. Dílce se vypočítávají v "zisku/ztrátě" násobením rozdílu mezi dílci mezi otvírací a zavírací cenou podle objemu uskutečněných obchodů. Zisk/ztráta v U.S.D. se zobrazuje v kolonce "č istý zisk/ztráta". Znaménko mínus př ed hodnotou "Zisku/ztráty" a "Čistého zisku/ztráty" označ uje, ž e pozice ztratila na ceně. úrok Tato kumulativní částka v dolarech se př idává nebo odečítá od otevř ené pozice v důsledku př evodu. čas Kaž dá pozice má č asové razítko označ ující, kdy byla pozice otevř ena. zvýrazňování V okně"otevř ené pozice" bude zvýrazněn jeden z ř ádků. Zvýrazněná pozice bude "výchozí" pozicí ve chvíli, kdy obchodník vstupuje do zadávání př íkazů"uzavř ít" nebo "stop/limit". Chcete-li změnit zvýrazněnou pozici, klikněte na š edé políčko na levém okraji ř ádku. OKNO "ÚČTY" účet Vš echny úč etní informace se aktualizují na zatržení jednotlivých kolonek a poskytují tak obchodníkům rozsáhlý př ehled o jejich úč tech. Každý úč et má jedinečné identifikační číslo. Pokud má obchodník několikanásobný úč et, např. kdyžspravuje fondy jménem několika různých jednotlivců, bude mít i několik identifikačních čísel účtů. Informace ke kaž dému úč tu je uvedena na zvláštním ř ádku.

16 bilance To je hodnota fondůna úč tu bez ohledu na zisky a ztráty v otevř ených pozicích. Úč etní bilance se aktualizuje v reálném čase. hodnota majetku To je hodnota fondůna úč tu s ohledem na zisky a ztráty v otevř ených pozicích. Úč etní bilance se aktualizuje v reálném čase. užitá marže To je objem účetního majetku, který je v souč asné chvíli vázán na udrž ení otevř ených pozic. Obchodník musí držet $1,000 na kaž dou pozici v hodnotě$100,000. např. pokud má obchodník $500,000 v otevř ených pozicích, bude mít $5,000 v užité marži. Užitá marž e se aktualizuje v reálném č ase. použ itelná marže To je objem účetního majetku, který v souč asné chvíli není vázán na udrž ení otevř ených pozic. Vzorec pro výpoč et Použ itelné marž e je Hodnota úč etního majetku mínus Užitá marže. Použ itelná marže se aktualizuje v reálném čase. výzva k uhrazení marže V kolonce výzvy k uhrazení marž e bude buďto Y (ano) nebo N (ne). Pokud se objeví Y, dosáhla použitelná marže nuly a otevř ené pozice účtu byly uzavř eny z důvodu nedostač ujících fondů. Prosím pozor: pokud k tomu dojde, dealeř i se mohou rozhodnout dle svého uvážení, které otevř ené pozice z účtu budou uzavř eny. OKNO S NĚKOLIKA ÚČTY Vš echny úč etní informace se aktualizují na zatržení jednotlivých kolonek a poskytují tak obchodníkům rozsáhlý př ehled o jejich úč tech. Každý úč et má jedinečné identifikační číslo. Pokud má obchodník několikanásobný úč et, např. kdyžspravuje fondy jménem několika různých jednotlivců, bude mít i několik identifikačních čísel účtů. Informace ke kaž dému úč tu je uvedena na zvláštním ř ádku.

17 OKNO "PŘÍKAZY" Identifikační číslo př íkazu Kaž dý ř ádek v okně"př íkaz" obsahuje informace o konkrétním aktivním vstupním př íkazu. V první kolonce je nezaměnitelné identifikač ní číslo př íkazu, které umož ňuje obchodníkovi snadno vysledovat každý vstupní př íkaz. Typ Jsou dva typy vstupních př íkazů: 1) limit a 2) stop. Pokud se v kolonce Typ objeví "LE", je př íkazem limitní vstup. Př i zadávání limitního vstupního př íkazu obchodník očekává, ž e se směnný kurz bude pohybovat k př edem urč ené úrovni a zpět. Limitní vstupní př íkaz bude proveden, pokud se směnný kurz dotkne př edem urč ené úrovně. Pokud se v kolonce Typ objeví "O", př íkazem je stavěcí vstup Stop. Př i zadávání stavěcího vstupního př íkazu obchodník očekává, že pokud směnný kurz prolomí př edem určenou úroveň, bude se směnný kurz vyvíjet dále stejným směrem. Stavěcí vstupní př íkaz Stop bude proveden, pokud směnný kurz prolomí př edem urč enou úroveň. měna, sazba, množství K (statisíců), koupě/prodej Kaž dý vstupní př íkaz má č tyř i hlavní parametry: A) Měna (vysvětlení viz MĚNA v okně "Obchodní kurzy"), B) Sazba úroveň, které musí směnný kurz dosáhnout (limitní vstup) nebo prolomit (stavěcí vstup), aby byl př íkaz proveden, C) Koupě/prodej (viz KOUPĚa PRODEJ v okně"obchodní kurzy"), D) Počet K (kil = statisíců) velikost pozice v násobcích 100,000 základní měny. stop a limit Př íkazy "Stop" a "Limit", které se objevují v okně"př íkaz" jsou neaktivní př íkazy do té doby, dokud není proveden vstupní př íkaz. Vstupní př íkaz pak zmizí z okna "Př íkaz" a objeví se v okně "Otevř ené pozice" s aktivovanými př íkazy stop a limit. čas Kaž dý př íkaz má časové razítko ukazující, kdy byl zadán. zvýrazňování V okně"př íkazy" bude zvýrazněn jeden z ř ádků. Zvýrazněná pozice bude "výchozí" pozicí ve chvíli, kdy obchodník zadává př íkazy k "zrušení př íkazů" nebo "Zadat př íkaz Stop/Limit". Chcete-li změnit zvýrazněnou měnu, klikněte na š edé políčko na levém okraji ř ádku.

18 ZADÁVÁNÍ TRŽNÍHO PŘÍKAZU Jsou č tyř i různé mož nosti, jak otevř ít dialogové okno "Trž ní př íkaz": V okně"obchodní kurzy" klikněte na směnný kurz a nastavte pož adovanou měnu a operaci (koupěnebo prodej). Nebo klikněte na př íslušný kurz a vyberte pokyn "Tržní př íkaz" z menu, které se objeví. Klikněte na tlač ítko "koupě" na horním okraji okna, cožvyvolá dialogové okno "Tržní př íkaz". Klikněte na záhlaví "Akce" umístěné v horní č ásti obrazovky nad tlačítkem "Nabídnout cenu". Z této nabídky vyberte "Obchodní kurzy" a pak "Trž ní př íkazy". dialogové okno tržní př íkaz Obchodník můž e př ed odesláním př íkazu k obchodování zadat pět parametrů. účet Pokud má obchodník více nežjeden úč et, kliknutí na nabídku "Účet" mu umož ní vybrat úč et, z něhožbudou obchodní transakce zadány. měna "Měna" se automaticky nastaví na měnovou dvojici, která je zvýrazněná v okně"obchodní kurzy". Je ovš em možné vybrat jakoukoli jinou měnovou dvojici jednoduše rozvinutím rolety se seznamem měn. koupě/prodej Tímto př íkazem se buďto nakoupí nebo prodá první uvedená m ěna. Př íkaz se automaticky nastaví buďto na "Koupit" nebo "Prodat" podle toho, jak už ivatel nastaví místní nabídku. Kliknutím levým tlačítkem na obchodní kurz nebo kliknutím na tlačítko "Koupě" nebo "Prodej" se objeví nabídka nastavení. Poklikáním pravým tlačítkem na obchodní kurz nebo kliknutím na záhlaví "Akce" nabídku na pož adovanou operaci automaticky nenastaví.

19 částka Obchody se uskuteč ňují v násobcích 100,000 základní měny. kurz To je kurz, podle kterého bude obchod proveden, který obchodník nemůže změnit. tržní rozpětí Tato vlastnost umožňuje klientům nastavit rozmezí směnných kurzů, ve kterém jsou ochotni obchod akceptovat; př íkazy budou jednoduše provedeny kdyžtrh poprvé dosáhne rozpětí kurzůnastaveného obchodníkem, a tím umož ňuje urychlené provedení obchodu a schopnost snadno vytvoř it a likvidovat pozice. stop/limit Tento pokyn umožní obchodníkovi vybrat směnný kurz, př i kterém se spustí př íkaz stop nebo limit. Tento kurz se automaticky nastaví 5 dílcůod souč asného relevantního trž ního kurzu jak pro př íkaz stop, tak pro př íkaz limit. Ovš em obchodník můž e kliknout na políč ko napravo od nabídky "Kurz" a zadat specifický kurz pro svůj př íkaz stop/limit. Kdykoli během procesu zadávání př íkazůstop/limit může obchodník zrušit př íkaz kliknutím na tlačítko "Zrušit". Po provedení vš ech výběrůna zadání př íkazu stop/limit klikněte na tlač ítko "Nové". Jakmile je př íkaz zadán, informace v políč ku "stop" nebo "limit" v okně "Otevř ené pozice" se aktualizuje. dokončení obchodu Obchodník má možnost zruš it př íkaz kdykoli během procesu zadávání obchodu kliknutím na tlač ítko "Zruš it". K provedení obchodu klikněte po zadání všech výběrových položek na tlač ítko "Ok". Po vybrání pokynu "Ok" se objeví jedna ze dvou následujících odpovědí: Obchodní př íkaz se objeví v okně"otevř ené pozice". Objeví se dialogové okno ukazující, ž e nemáte na úč tu dostatečné fondy k provedení transakce. Kdyžse obchod objeví v okně" Otevř ené pozice ", potvrzuje to, ž e př íkaz byl proveden. Poznámka: Otevř ením nové pozice (např. KoupěEUR/Prodej USD), v opačném gardu a ve stejné hodnotějako jižexistující otevř ená pozice (KoupěUSD/Prodej EUR) úč inněuzavř e původní pozici a jedna druhou navzájem zruš í.

20 ZADÁNÍ PŘÍKAZU STOP/LIMIT DO OTEVŘENÉ POZICE Jsou č tyřrůzné možnosti, jak otevř ít dialogové okno př íkazu "Stop/Limit": V okně"otevř ené pozice", klikněte buďto na položku "stop" nebo "limit" zvýrazněného tiketu, který chce obchodník aktualizovat. Nebo klikněte pravým tlač ítkem na př íslušnou položku stop nebo limit ze zvýrazněného tiketu a vyberte př íkaz "Stop" z roletové nabídky. Klikněte na tlač ítko "Stop/Limit" v horní části obchodovacího okna, které vyvolá dialogové okno př íkazu "Stop/Limit". Klikněte na záhlaví "Akce" umístěné v horní č ásti nad tlač ítkem "Nabídnout cenu". Odtud vyberte "Pozice" a pak "Stop/Limit". dialogové okno stop/limit Př ed odesláním př íkazu k obchodování může obchodník zadat tř i parametry. tiket Vyberte specifické č íslo tiketu, na který bude uplatněn př íkaz stop nebo limit. Volba "tiket" se automaticky nastaví pro kterýkoli tiket, který je právězvýrazněn v okně"otevř ené pozice". Lze ovš em vybrat kterýkoli tiket rozvinutím roletové nabídky a kliknutím na správné č íslo. stop / limit Tento př íkaz umož ní obchodníkovi na vybraný tiket uplatnit př íkaz stop nebo limit. kurz Tento př íkaz umož ní obchodníkovi vybrat směnný kurz př i kterém se má spustit funkce stop nebo limit. Kurz se automaticky nastavuje na 5 dílcůpod souč asný prodejní kurz pro př íkaz stop a 5 dílcůnad současný prodejní kurz pro př íkaz limit. Obchodník vš ak muže kliknutím na políčko napravo od volby "Kurz" změnit volbu a zadat specifický kurz pro své př íkazy stop a limit.

21 Kdykoli během procesu zadávání př íkazůstop/limit může obchodník zrušit př íkaz kliknutím na tlačítko "Zrušit". Po provedení vš ech výběrůna zadání př íkazu stop/limit klikněte na tlač ítko "Nové". Jakmile je př íkaz zadán, informace v políč ku "stop" nebo "limit" v okně "Otevř ené pozice" se aktualizuje. změna ceny funkce stop/limit (otevř ená pozice) Pokud chce změnit cenu u existujícího př íkazu stop/limit na otevř ené pozici, musí obchodník kliknout na volbu "Kurz" v dialogovém okně"zastavit př íkaz" a vložit nový kurz u konkrétního čísla tiketu. Obchodník můž e okno "Zastavit př íkaz" vyvolat čtyř mi různými způsoby, jak je vysvětleno výše v kapitole Trž ní př íkazy Stop/Limit. Obchodník pak můž e kliknout na "Ok" a nový kurz by se měl aktualizovat v př íslušném dialogovém okně"stop" nebo "Limit" v okně "Otevř ené pozice". smazat stop/limit (otevř ená pozice) Pokud chce obchodník smazat existující př íkaz stop/limit na otevř ené pozici, musí kliknout na tlač ítko "smazat" v dialogovém okně"zastavit př íkaz" u konkrétního č ísla tiketu. Obchodník můž e okno "Zastavit př íkaz" vyvolat č tyř mi různými způsoby, jak je vysvětleno výš e v kapitole Trž ní př íkazy Stop/Limit. Jakmile obchodník smaž e existující př íkaz stop/limit, př ísluš né dialogové okno "Stop" nebo "Limit" v okně"otevř ené pozice" zůstane prázdné. ZAVŘENÍ OTEVŘENÉ POZICE Dialogové okno "Zavř ít pozici" je možné vyvolat čtyř mi způsoby: V okněotevř ené pozice klikněte na položku "Zavř ít" u zvýrazněného tiketu, který chcete zavř ít. To vyvolá dialogové okno "Zavř ít pozici" a umožní obchodníkovi zavř ít pozici. Obchodník můž e také kliknout pravým tlač ítkem na polož ku "Zavř ít" u zvýrazněného tiketu a vybrat př íkaz "Zavř ít pozici" z otevř ené nabídky. Objeví se opět dialogové okno "Zavř ít pozici", které umožní obchodníkovi zavř ít pozici. Obchodník také můž e uzavř ít pozici kliknutím na tlačítko "Zavř ít" v horní části obchodovací obrazovky. To opět vyvolá dialogové okno "Zavř ít pozici". Totéžmenu se objeví i př i kliknutí levým tlačítkem na nabídku "Akce" (nad tlačítkem "Nabídnout cenu") úplněnahoř e na obrazovce. Odtud vyberte "Pozice" a pak "Zavř ít pozici". dialogové okno Zavř ít pozici Jsou zde dva parametry, které můž e obchodník nastavit př ed odesláním uzavř ení k provedení. tiket Vyberte specifické č íslo tiketu, který má být uzavř en. Volba "tiket" bude automaticky aktivována u kaž dého tiketu zvýrazněného v okně"otevř ené pozice". Ovšem lze vybrat kterýkoli tiket jednoduše rozbalením seznamu a kliknutím na patř ičné číslo.

22 částka Vyberte dolarovou č ástku, která má být uzavř ena. Volba "Částka" automaticky vybere vš echny dolarové č ástky, které mají být uzavř eny. Ovšem lze jednoduš e vybrat jakoukoli částku rozvinutím rolety se seznamem dolarových položek. Obchodník můž e kdykoli během uzavíracího procesu zrušit př íkaz kliknutím na tlač ítko "Zruš it". Jakmile je pozice uzavř ena, zmizí z okna "Otevř ené pozice". Po provedení všech voleb klikněte na tlačítko "Ok" a uzavř ete pozici. Jakmile je př íkaz dokonč en, bude upravena účetní bilance v okně"informace o úč tu". ZADÁNÍ VSTUPNÍHO PŘÍKAZU Jsou tř i různé způsoby, jak otevř ít dialogové okno "Vstupní př íkaz": V okně"př íkazy" klikněte pravým tlačítkem na kteroukoli část okna a vyberte povel "vytvoř it vstupní př íkaz" z př ekryvného menu. Objeví se dialogové okno "Vstupní př íkaz", které umož ní obchodníkovi zadat př íkaz. Vstupní př íkaz lze také zadat kliknutím levého tlačítka myši na tlačítko "Vstup" v horní části obchodní obrazovky. To vyvolá dialogové okno "Vstupní př íkaz" a umož ní obchodníkovi zadat př íkaz. Totéžmenu se objeví kliknutím levým tlačítkem na nabídku "Akce" (nad tlačítkem "nabídnout cenu") úplněv horní části obrazovky. Odtud vyberte "Př íkazy" a pak "Vytvoř it vstupní př íkaz". dialogové okno vstupní př íkaz Př ed odesláním př íkazu můž e obchodník nastavit pět parametrů. První č tyř i jsou stejné, jaké se objevují v dialogovém okně"tržní př íkaz" (úč et, měna, koupě/prodej, č ástka). Ovšem rozdíl je ten, že u vstupního př íkazu obchodník zadává specifickou úroveň, která spouští provedení obchodu. Vstupní př íkazy zůstávají aktivní dokud není obchod proveden nebo dokud jej obchodník nezruší. Obchodník můž e př íkaz zruš it kdykoli během procesu zadávání dat kliknutím na tlačítko "Zruš it". Po zadání vš ech voleb klikněte na tlač ítko "Ok" a př íkaz bude proveden. Jakmile je př íkaz př ijat, bude informace uvedena v okně"př íkazy". Jakmile se obchod uskuteční, pozice zmizí z okna "Př íkazy" a objeví se znovu jako otevř ená pozice v okně"otevř ené pozice".

23 ZMĚNA VSTUPU Jsou č tyř i různé způsoby, jak otevř ít dialogové okno "Změna vstupního př íkazu". Pozn.: "Identifikač ní číslo př íkazu" se automaticky nastaví na zvýrazněný př íkaz v okně "Vstupní př íkaz". V okně"př íkazy" klikněte na dialogové okno "Kurz" zvýrazněného př íkazu nebo př íkazy, který chce obchodník aktualizovat. Tím vyskoč í dialogové okno "Změnit vstupní př íkaz" a umož ní obchodníkovi změnit př íkaz. V okně"př íkazy" klikněte pravým tlačítkem na kteroukoli část okna a vyberte z př ekryvného menu pokyn "Změnit vstupní př íkaz". Objeví se okno "Změnit vstupní př íkaz" a umož ní obchodníkovi změnit př íkaz. Změnu vstupního př íkazu lze také provést kliknutím levého tlačítka myši na tlačítko "Změnit" v horní č ásti obchodní obrazovky. To opět vyvolá dialogové okno "Změnit vstupní př íkaz". Totéždialogové okno se také objeví, kdyžpoklikáte levým tlačítkem na volbu "Akce" (nad tlač ítkem "Navrhnout cenu") zcela v horní části obrazovky. Odtud vyberete "Př íkazy" a pak "Změnit vstupní př íkaz". dialogové okno Změnit vstupní př íkaz Př ed odesláním př íkazu k provedení může obchodník nastavit dva parametry. identifikační číslo př íkazu Pokud má obchodník několik čekajících Pozic, vybere číslo konkrétního př íkazu, který má být změněn. Volba "Identifikač ní číslo př íkazu" se automaticky nastaví na kterýkoli př íkaz zvýrazněný v okně"př íkazy". Je ovšem mož né vybrat jakýkoli jiný př íkaz jednoduchým rozbalením seznamu č ísel a kliknutím na správné číslo. kurz Tato volba umožňuje obchodníkovi vybrat nový směnný kurz, př i kterém by měl být vstupní př íkaz spuštěn. Obchodník klikne na políčko napravo od volby "Kurz" a zadá specifický kurz pro vybraný vstupní př íkaz. Obchodník můž e př íkaz zruš it kdykoli během procesu zadávání dat kliknutím na tlačítko "Zruš it". Po zadání vš ech voleb klikněte na tlač ítko "Ok" a př íkaz bude proveden. Jakmile se obchod uskuteč ní, bude aktualizovaná informace uvedena v okn ě"př íkazy". U jižexistujícího vstupního př íkazu lze změnit pouze směnný kurz. Částku v dolarech nebo výběr měny jižnelze měnit u žádného konkrétního "Identifikačního č ísla př íkazu". Už ivatel musí zadat nový vstupní př íkaz a odstranit jižexistující př íkaz, aby mohl provádět změny v částce a měně.

24 ZRUŠENÍ VSTUPNÍHO PŘÍKAZU Jsou dva různé způsoby, jak otevř ít dialogové okno "Smazat př íkazy": V okně"př íkazy" klikněte pravým tlačítkem myši na kteroukoli č ást okna a vyberte povel "Odstranit př íkaz" z př ekryvného menu. Objeví se dialogové okno "Smazat př íkazy" a umož ní obchodníkovi smazat obchod. Menu "Odstranit př íkaz" se objeví také po kliknutí na volbu "Akce" (nad tlač ítkem "Nabídnout cenu") zcela v horní části obrazovky. Odtud vyberte "Př íkazy" a pak "Odstranit př íkaz". dialogové okno smazat př íkaz Obchodník bude dotázán, zda má být smazáno identifikační číslo zvýrazněného př íkazu. Klikněte na "ano", pokud chcete obchod zrušit; pokud nechcete v př íkazu provádět změny, klikněte na "ne". Jakmile kliknete na tlač ítko "ano", př íkaz bude vymazán z okna "Př íkazy" a oficiálněodstraněn. Jsou čtyř i způsoby otevř ení dialog. okna "stop/limit př íkazu" V okně"otevř ené pozice" klikněte buďto na dialogové okno "stop" nebo "limit" zvýrazněného tiketu, které= si obchodník př eje aktualizovat. Nebo klikněte pravým tlač ítkem na patř ičné dialogové okno stop nebo limit zvýrazněného tiketu a vyberte povel "Zastavit př íkaz" z př ekryvného menu. Klikněte na tlač ítko "Stop/Limit" v horní části obchodní obrazovky, cožvyvolá dialogové okno "Stop/Limit př íkazu". Klikněte na záhlaví "Akce" umístěné zcela nahoř e na obrazovce nad tlačítkem "Navrhnout cenu". Odtud vyberte "Pozice" a pak "Stop/Limit". dialogové okno stop/limit Obchodník můž e př ed odesláním př íkazu nastavit tř i parametry. tiket

25 Vyberte specifické č íslo tiketu, na které se bude uplatňovat stop nebo limit. Volba "tiket" se automaticky nastaví na kterýkoli tiket zvýrazněný v okně"otevř ené pozice". Je ovšem snadno vybrat kterýkoli jiný tiket rozvinutím seznamu čísel a kliknout na patř ičné č íslo. stop / limit Tento pokyn umožní obchodníkovi zadat př íkaz stop nebo limit na vybraný tiket. kurz Tento povel umožní obchodníkovi vybrat směnný kurz, př i kterém spustit stop nebo limit. Kurz se automaticky nastaví na 5 dílcůod souč asného relevantního trž ního kurzu jak pro př íkaz stop, tak pro př íkaz limit. Ovš em obchodník můž e kliknout na políč ko napravo od nabídky "Kurz" a zadat specifický kurz pro svůj př íkaz stop/limit. Kdykoli během procesu zadávání př íkazůstop/limit může obchodník zrušit př íkaz kliknutím na tlačítko "Zrušit". Po provedení vš ech výběrůna zadání př íkazu stop/limit klikněte na tlač ítko "Nové". Jakmile je př íkaz zadán, informace v políč ku "stop" nebo "limit" v okně "Otevř ené pozice" se aktualizuje. změna ceny funkce stop/limit (otevř ená pozice) Pokud chce změnit cenu u existujícího př íkazu stop/limit na otevř ené pozici, musí obchodník kliknout na volbu "Kurz" v dialogovém okně"zastavit př íkaz" a vložit nový kurz u konkrétního čísla tiketu. Obchodník můž e okno "Zastavit př íkaz" vyvolat čtyř mi různými způsoby, jak je vysvětleno výše v kapitole Trž ní př íkazy Stop/Limit. Obchodník pak můž e kliknout na "Ok" a nový kurz by se měl aktualizovat v př íslušném dialogovém okně"stop" nebo "Limit" v okně "Otevř ené pozice". smazat stop/limit (otevř ená pozice) Pokud chce obchodník smazat existující př íkaz stop/limit na otevř ené pozici, musí kliknout na tlač ítko "smazat" v dialogovém okně"zastavit př íkaz" u konkrétního č ísla tiketu. Obchodník můž e okno "Zastavit př íkaz" vyvolat č tyř mi různými způsoby, jak je vysvětleno výš e v kapitole Trž ní př íkazy Stop/Limit. Jakmile obchodník smaž e existující př íkaz stop/limit, př ísluš né dialogové okno "Stop" nebo "Limit" v okně"otevř ené pozice" zůstane prázdné. HLÁŠENÍ Chcete-li otevř ít př ístup k tomuto prvku, klikněte na tlač ítko "Hlášení" umístněné v horní části obrazovky a vyberte č asové období, o které máte zájem. Obchodníci si mohou vyžádat detailní hlášení o stavu svého účtu s denní, týdenní, měsíční nebo roční pravidelností. Toto hláš ení nabízí, ve formátu ideálním k vytiš tění, klíč ové informace o úč tu, jako např. záznamy proměnné Pozice a uskuteč něných obchodů. NASTAVENÍ OBCHODNÍ OBRAZOVKY Kaž dé okno lze př izpůsobit tak, aby vyhovovalo obchodníkovým osobním požadavkům. Je zde několik různých typůmožných modifikací. zobrazení nebo skrytí obrazovek Chcete-li zobrazit nebo skrýt kteroukoli ze čtyřzákladních obrazovek-oken (Účty, Obchodní kurzy, Otevř ené pozice, Vstupní př íkazy), jednoduš e klikněte na kolonky umístěné v horní části obchodní obrazovky. Chcete-li skrýt okna, můž ete také kliknout na políč ko se značkou "X" v pravém horním rohu okna.

Popis systému TWS od Interactive Brokers

Popis systému TWS od Interactive Brokers Popis systému TWS od Interactive Brokers okno po přihlášení Popis systému: Underlying - symbol komodity, Exch burza, Description zkratka komoditního kontraktu, Last Price aktuální cena komodity, Change

Více

Patria Forex. Uživatelský manuál

Patria Forex. Uživatelský manuál Patria Forex Uživatelský manuál Obsah O PATRIA FOREX... - 4 - ÚVOD... - 5 - STAŽENÍ APLIKACE... - 6 - AKTUALIZACE APLIKACE... - 9 - VKLAD A VÝBĚR FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ... - 10 - VKLAD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ...

Více

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35 1 Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace demo účtu... 5 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)... 6 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader

Více

ÁST 2: INDICATOR BUILDER

ÁST 2: INDICATOR BUILDER 1 ČÁST 1: FUNKCE A SOUČÁSTI 2 I. Úvod 2 1. Přehled 2 2. Začínáme 2 3. Spuštění a ukončení programu 2 4. Pracovní plocha 3 II. Funkce systému 3 1. Zadání příkazu 3 2. Příkazy Limit a Stop 4 3. Panel VT

Více

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací.

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací. Úvod Děkujeme za důvěru v produkty firmy 3D3. Vybrali jste si jeden z nejjednodušších a nejsilnějších nástrojů pro tvorbu webových stránech a internetových obchodů. Vytvořené stránky mohou sloužit vám

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Nástroj pro podporu obchodování na Forexu

Nástroj pro podporu obchodování na Forexu MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Nástroj pro podporu obchodování na Forexu Diplomová práce Bc. Roman Komůrka Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Obchodní podmínky. Obsah

Obchodní podmínky. Obsah Obchodní podmínky Obsah Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. prosince 2011 1. Upozornění na rizika: 22. Financování 2. Úvod 23. Dividendy 3. Obecný popis 24. Přestávka v obchodování 4. Definice

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka Příručka pro uživatele služby Mobilní banka Uživatelská příručka Obsah příručky 1. STRUČNÝ POPIS APLIKACE... 3 1.1. KOMU JE SLUŽBA URČENA... 3 1.2. ORIENTACE V APLIKACI A OVLÁDÁNÍ... 3 1.3. AKTIVACE SLUŽBY

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250 MRP - Soubor účetních agend MRP K/S mzdové agend endy P.. O.. BOX X 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: net: http://www.mr.mrp.cz průvodce uživatele programem

Více

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 1 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Vzdělávací modul Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 2 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Obsah 1. Práce se systémem... 3 Spuštění

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

OpenOffice.org 1.0.1 CZ

OpenOffice.org 1.0.1 CZ OpenOffice.org 1.0.1 CZ Průvodce instalací Prosinec 2002, Revize E Obsah 1. Průvodce systémem OpenOffice.org CZ 7 Ikony v dokumentaci 7 2. Instalace OpenOffice.org CZ 9 Typy instalace 9 Obecné rady při

Více

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend uživatelská příručka CSH software 2010 OBSAH Úvodem 1 Instalace programů 2 Spuštění programů 3 Obecné požadavky na počítač 4 Začínáme

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s.

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. AXA Studio Kalkulačka produktů AXA AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. Distribuci a kopírování tohoto dokumentu provádět pouze s písemným souhlasem

Více

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly:

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly: Úvod Album Maker je produkt používaný pro vytváření digitálních fotoalb, které mají být vytisknuté a svázané do knížky ať už v tvrdých nebo měkkých deskách. Použitím aplikace Album Maker můžete navrhnout

Více

CFD PROFESIONÁLNÍ INVESTOVÁNÍ SE SAXO BANK

CFD PROFESIONÁLNÍ INVESTOVÁNÍ SE SAXO BANK PROFESIONÁLNÍ INVESTOVÁNÍ SE SAXO BANK ÚVOD DO OBCHODOVÁNÍ S CFD CFD neboli Contract for Difference je investiční nástroj, který umožňuje participovat na pohybu kursů cenných papírů indexů bez nutnosti

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více