105 Inc. 500 List America's Fastest Growing Companies 2004 Best FX Specialist 2002, 2003, 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "105 Inc. 500 List America's Fastest Growing Companies 2004 Best FX Specialist 2002, 2003, 2004"

Transkript

1 Forex obchodní systém vyhodnocen na FX-Week jako "Nejlepší devizová Orderplatforma roku 2004 " a na Stocks & Commodities jako nejlepsi Forex specialista roku 2002, 2003, 2004! 105 Inc. 500 List America's Fastest Growing Companies 2004 Best FX Specialist 2002, 2003, 2004 Best Retail Platform 2004 Best Currency Broker 2004 Best Currency Broker 2004

2 a) Okno po přihlášení do systému FXCM OBCHODNÍ SYSTÉM popis systému: okno měn, okno účtu, okno zadaných příkazů, okno otevřené pozice, okno uzavřené pozice

3 1. Kliknout levým tlačítkem myši na Buy nebo Sell u vybrané měny (políčko zvýrazněno modře viz. tab. měn) a zobrazí se okno pro zadání tržního příkazu tj. za cenu na trhu. př. byl zvolen nákup (Buy) u měny EUR/USD

4 Tabulku pro zadání tržního př íkazu lze vyvolat také opě t označ ením políč ka vybrané mě ny a stisknutím tlač ítka Buy nebo Sell v horní liš tě. př. byl zvolen prodej (Sell) u mě ny USD/JPY

5 v oknězadávání trž ního př íkazu lze nastavit: úč et (Account) - pro obchodníky s více účty, možnost výbě ru účtu měna (Currency) - je vž dy vypsána ta, která je vybrána - označ ena modř e, je vš ak mož né si zvolit jinou z nabídky nákup/prodej (Buy/Sell) opě t lze vybrat z nabídky částka (Amount Kil) velikost pozice v násobcích 100,000 základní měny kurz (Rate) kurz není možné v tržním př íkazu měnit obchod bude proveden za aktuální hodnotu kurzu na trhu tržní rozpě tí (At Market) mož nost nastavení směnných kurzů, které obchodník akceptuje (př íkazy budou provedeny kdyžtrh poprvé dosáhne rozpětí kurzů) př íkazy stop/limit po stisknutí tlač ítka Advanced slouží jako stoploss (stop) nebo profit taking (limit)

6 Pro zadání stop př íkazu je nutné zakliknout políčku Stop a u limitního př íkazu políč ko Limit. Dále je možné mě nit hodnotu tě chto př íkazůve smyslu znamének <, >, = Tlač ítko OK slouž í pro potvrzení př íkazu, tlač ítko Cancel slouž í k zruš ení př íkazu a uzavř ení okna.

7 byl zadán př íkaz- USD/JPY, Sell, 100, bylo prodáno 100,000 USD za JPY ve směnném kurzu pozn. každá otevř ená pozice má své specifické č íslo - Ticket

8 Pro uzavř ení pozice(close Position) nebo změnu nastavení stop př íkazu popř. limitu (Stop/Limit) kliknout pravým tlač ítkem myš i na pož adovaný př íkaz (číslo tiketu) levým tlačítkem zvolit požadovanou položku (viz. tabulka) nebo levým tlačítkem myš i označ it požadovaný př íkaz (č íslo tiketu) a kliknout na požadované tlačítko v horní liš tě STOP/LIMIT, CLOSE

9 př. změna hodnoty stop př íkazu nebo limitu popř. jeho vytvoř ení ( jestliž e nebyl zadán souč asněs trž ním př íkazem) pozn. tlač ítko Change (popř. New) slouž í pro potvrzení změ ny nebo zadání nového př íkazu, tlač ítko Delete k úplnému zruš ení dř íve vytvoř eného př íkazu, tlačítko Cancel k zavř ení okna a změna nebude provedena. Políč ko Ticket - udává číslo pozice, u které se provádí změ na. (POZOR na správné číslo tiketu!) Políč ko Stop/Limit - mož nost vybrat, který př íkaz se má změnit Políč ko Rate nastavení pož adované hodnoty kurzu

10 2. zadání vstupního příkazu s vlastní nastavenou hodnotou kurzu levým tlačítkem myš i označ it požadovanou mě nu (zobrazeno modř e) a v horní liš tězakliknout tlač ítko ENTRY V okněse vyplní pož adované hodnoty (stejné jako při zadávání trž ního př íkazu) a navíc se zde vyplní hodnota požadovaného kurzu (př íkaz bude exekuován, ažtrh dosáhne této hodnoty)

11 pro změnu zadaného př íkazu kliknout pravým tlač ítkem na tento př íkaz, zvolit požadovanou polož ku a potvrdit levým tlačítkem Create Entry Order - mož no změnit jakoukoliv polož ku př íkazu (otevř e se okno stejné jako př i zadávání př íkazu) Change Entry Order změ na vstupní hodnoty kurzu (RATE) Stop/Limit změ na hodnoty př íkazu Stop nebo Limit popř. vytvoř ení nového nebo zruš ení př íkazu stop/limit Remove Order zruš it zadaný př íkaz Dalš í informace Vám rád poskytne Peter Več eř a-klüfers. Tel: , Fax: , Mobil: Web:

12 POPIS FXCM OBCHODNÍHO SYSTÉMU Okno Obchodních kurzů Okno Otevř ené pozice Okno Účty Okno Několikanásobné účty stop/limit Okno Př íkazy stop/limitu Tržní př íkaz stop/limit Stop/Limit na zprávu o otevř ených pozicích obrazovku Možnosti obchodní stanice Vymažte Stop/Limit na otevř enou pozici Uzavř ete otevř enou pozici Zadejte vstupní př íkaz Změňte vstupní př íkaz Zrušte vstupní př íkaz Zadejte vstupní př íkaz Vstupní př íkaz s cenou Vymažte vstupní př íkaz Jak nastavit obchodní Změňte cenu Stop/Limitu Dodatek

13 OKNO "OBCHODNÍCH KURZŮ" měna Kaž dý ř ádek v okně"obchodních kurzů" obsahuje informaci o konkrétní dvojici měn. V první kolonce se definuje dvojice měn. Pro každou měnu je tam tř ípísmenová měnová zkratka. Např. "EUR/USD" označ uje směnnou dvojici Euro/U.S. Dollar. První měna uvedená v kaž dé dvojici je známá jako základní měna. Směnný kurs označ uje množství druhé měny, které lze obdržet za jednu jednotku základní měny. Např. je-li směnný kurs EUR/USD , pak lze 1 Euro vyměnit za U.S. Dollaru (98 centů). prodej a nákup Kaž dá ř ádka obsahuje za identifikací dvojice měn dvě5-místná čísla. První číslo se objevuje pod sloupečkem s titulkem "Prodej". Toto je tržní kurs, který lze okamž itěpoužít pro "Prodej". Obchodník prodává základní měnu a kupuje měnu druhou. Př i zadání pokynu "Prodej" očekává obchodník, ž e směnný kurs se bude pohybovat směrem dolů. Např. obchodník provádějící pokyn "Prodej" EUR/USD př i kurzu by chtěl, aby se směnný kurs pohyboval směrem k nule. Kolonka napravo od směnného kurzu pro "Prodej" obsahuje směnný kurz pro "Nákup". Toto je trž ní kurs, který lze okamžitěpouž ít pro "Nákup" základní měny a prodej měny druhé. Př i zadání pokynu "Nákup" oč ekává obchodník, ž e směnný kurs se bude pohybovat směrem nahoru. Směnné kurzy pro "Prodej" a "Nákup" se pohybují ve vzájemném propojení. Pokud se kurzy pohybují směrem vzhůru, jsou čísla zelená. Kdyžse pohybují směrem dolů, čísla jsou červená. nejvyšší nabídka a nejnižší poptávka Dalš í kolonky za "Nákup" a "Prodej" jsou označeny jako "nejvyšš í nabídka (nákup)," a "nejniž š í poptávka (prodej)". Nejvyš ší poptávka je nejvyš ší nabízená cena od Východního času (ET) př edchozího dne. Nejnižš í poptávka je nejnižš í nabízená cena od Východního času (ET) př edchozího dne.

14 Úroková sazba B (nákup) a úroková sazba S (prodej) V 17:00 Východního času se pozice obchodníkůs otevř enými pozicemi automaticky př evedou na př íští zúč tovací den. Pokud obchodník nemá v VČžádné otevř ené pozice, i kdyžběhem př edešlých 24 hodin provedl transakce, k př evodu pozic nedojde. Př evod pozic se projeví př ič tením nebo odeč tením fondůz obchodníkova úč tu. Částka se mění den ode dne u kaž dé měnové dvojice podle podmínek na trhu. V 15:00 VČ, př eváděné částky se zobrazí u každé měnové dvojice. V kolonce "IntrB" se objeví č ástka v U.S.D. v pozici nákup za 100,000 dolarů. Pokud je vedle č ísla znaménko mínus, č ástka bude odeč tena. V kolonce "IntrS" se také objeví částka v U.S.D. v pozici prodej za 100,000 dolarů. čas Pokaž dé, kdyžse změní směnný kurs, se vedle měnové dvojice objeví časové razítko. Uvedený č as je veden ve Východním čase (USA). Časové razítko 14:00 znamená, že poslední změna proběhla ve 2:00 odpoledne východního č asu. zvýrazňování V okně"obchodních kurzů" bude zvýrazněn jeden z ř ádků. Zvýrazněná měnová dvojice bude "výchozí" měnová dvojice ve chvíli, kdy obchodník vstupuje na trh a do zadávání př íkazů. Chcete-li změnit zvýrazněnou měnu, klikněte na šedé políč ko hned vedle identifikace měny. OKNO "OTEVŘENÍ POZICE" tiket a identifikační číslo účtu Kaž dý ř ádek v okně"otevř ené pozice" obsahuje informace o konkrétní otevř ené pozici. V první kolonce je specifické č íslo tiketu, které umož ňuje obchodníkovi snadno dohledat kaž dou pozici. Dalš í kolonka obsahuje identifikač ní číslo účtu, které by mělo být v kaž dém ř ádku stejné. měna, koupě/prodej, počet K, otevř ení Kaž dá pozice má č tyřhlavní parametry: A) Měna (vysvětlení viz MĚNA v okně"obchodní kurzy"), B) Koupě/prodej (viz KOUPĚa PRODEJ v okně"obchodní kurzy"), C) Poč et K (kil = statisíců) velikost pozice v násobcích 100,000 základní měny, D) Otevř ení směnný kurs, př i kterém byla pozice otevř ena. Např. "EUR/USD, S, 500, ", znamená, ž e obchodník prodal 500,000 Eur za U.S.D ve směnném kurzu zavř ení Zavř ení je momentální směnný kurz, př i kterém můž e obchodník uzavř ít a opustit pozici. (informace o zavírání pozice viz "Zavírání a otevírání pozice".) Top

15 stop a limit Do jednotlivých pozic lze zadat př íkazy "Stop-ztráta" a "Limit". Př íkaz Stop-ztráta se použ ívá k př edcházení dalších ztrát v pozici poté, co směnný kurz prolomí př edem určenou hranici. Pozice bude zlikvidována za nejbližš í tržní cenu. Př íkaz Limit se používá k zadrž ení zisků, kdyžsměnný kurz dosáhne př edem urč ené hranice. Tyto př íkazy jsou aktivní pouze do té doby, dokud pozice zůstává otevř ená. Např íklad, má-li pozice oba př íkazy jak stop tak limit a spustí se př íkaz limit, dojde ke zruš ení př íkazu stop- ztráta. Zisk/ztráta a čistý zisk/ztráta Zisk a ztráta na každé pozici jsou sledovány v reálném čase, jak v dílcích (t.j. poměrech za časovou jednotku) tak v dolarech. Dílce se vypočítávají v "zisku/ztrátě" násobením rozdílu mezi dílci mezi otvírací a zavírací cenou podle objemu uskutečněných obchodů. Zisk/ztráta v U.S.D. se zobrazuje v kolonce "č istý zisk/ztráta". Znaménko mínus př ed hodnotou "Zisku/ztráty" a "Čistého zisku/ztráty" označ uje, ž e pozice ztratila na ceně. úrok Tato kumulativní částka v dolarech se př idává nebo odečítá od otevř ené pozice v důsledku př evodu. čas Kaž dá pozice má č asové razítko označ ující, kdy byla pozice otevř ena. zvýrazňování V okně"otevř ené pozice" bude zvýrazněn jeden z ř ádků. Zvýrazněná pozice bude "výchozí" pozicí ve chvíli, kdy obchodník vstupuje do zadávání př íkazů"uzavř ít" nebo "stop/limit". Chcete-li změnit zvýrazněnou pozici, klikněte na š edé políčko na levém okraji ř ádku. OKNO "ÚČTY" účet Vš echny úč etní informace se aktualizují na zatržení jednotlivých kolonek a poskytují tak obchodníkům rozsáhlý př ehled o jejich úč tech. Každý úč et má jedinečné identifikační číslo. Pokud má obchodník několikanásobný úč et, např. kdyžspravuje fondy jménem několika různých jednotlivců, bude mít i několik identifikačních čísel účtů. Informace ke kaž dému úč tu je uvedena na zvláštním ř ádku.

16 bilance To je hodnota fondůna úč tu bez ohledu na zisky a ztráty v otevř ených pozicích. Úč etní bilance se aktualizuje v reálném čase. hodnota majetku To je hodnota fondůna úč tu s ohledem na zisky a ztráty v otevř ených pozicích. Úč etní bilance se aktualizuje v reálném čase. užitá marže To je objem účetního majetku, který je v souč asné chvíli vázán na udrž ení otevř ených pozic. Obchodník musí držet $1,000 na kaž dou pozici v hodnotě$100,000. např. pokud má obchodník $500,000 v otevř ených pozicích, bude mít $5,000 v užité marži. Užitá marž e se aktualizuje v reálném č ase. použ itelná marže To je objem účetního majetku, který v souč asné chvíli není vázán na udrž ení otevř ených pozic. Vzorec pro výpoč et Použ itelné marž e je Hodnota úč etního majetku mínus Užitá marže. Použ itelná marže se aktualizuje v reálném čase. výzva k uhrazení marže V kolonce výzvy k uhrazení marž e bude buďto Y (ano) nebo N (ne). Pokud se objeví Y, dosáhla použitelná marže nuly a otevř ené pozice účtu byly uzavř eny z důvodu nedostač ujících fondů. Prosím pozor: pokud k tomu dojde, dealeř i se mohou rozhodnout dle svého uvážení, které otevř ené pozice z účtu budou uzavř eny. OKNO S NĚKOLIKA ÚČTY Vš echny úč etní informace se aktualizují na zatržení jednotlivých kolonek a poskytují tak obchodníkům rozsáhlý př ehled o jejich úč tech. Každý úč et má jedinečné identifikační číslo. Pokud má obchodník několikanásobný úč et, např. kdyžspravuje fondy jménem několika různých jednotlivců, bude mít i několik identifikačních čísel účtů. Informace ke kaž dému úč tu je uvedena na zvláštním ř ádku.

17 OKNO "PŘÍKAZY" Identifikační číslo př íkazu Kaž dý ř ádek v okně"př íkaz" obsahuje informace o konkrétním aktivním vstupním př íkazu. V první kolonce je nezaměnitelné identifikač ní číslo př íkazu, které umož ňuje obchodníkovi snadno vysledovat každý vstupní př íkaz. Typ Jsou dva typy vstupních př íkazů: 1) limit a 2) stop. Pokud se v kolonce Typ objeví "LE", je př íkazem limitní vstup. Př i zadávání limitního vstupního př íkazu obchodník očekává, ž e se směnný kurz bude pohybovat k př edem urč ené úrovni a zpět. Limitní vstupní př íkaz bude proveden, pokud se směnný kurz dotkne př edem urč ené úrovně. Pokud se v kolonce Typ objeví "O", př íkazem je stavěcí vstup Stop. Př i zadávání stavěcího vstupního př íkazu obchodník očekává, že pokud směnný kurz prolomí př edem určenou úroveň, bude se směnný kurz vyvíjet dále stejným směrem. Stavěcí vstupní př íkaz Stop bude proveden, pokud směnný kurz prolomí př edem urč enou úroveň. měna, sazba, množství K (statisíců), koupě/prodej Kaž dý vstupní př íkaz má č tyř i hlavní parametry: A) Měna (vysvětlení viz MĚNA v okně "Obchodní kurzy"), B) Sazba úroveň, které musí směnný kurz dosáhnout (limitní vstup) nebo prolomit (stavěcí vstup), aby byl př íkaz proveden, C) Koupě/prodej (viz KOUPĚa PRODEJ v okně"obchodní kurzy"), D) Počet K (kil = statisíců) velikost pozice v násobcích 100,000 základní měny. stop a limit Př íkazy "Stop" a "Limit", které se objevují v okně"př íkaz" jsou neaktivní př íkazy do té doby, dokud není proveden vstupní př íkaz. Vstupní př íkaz pak zmizí z okna "Př íkaz" a objeví se v okně "Otevř ené pozice" s aktivovanými př íkazy stop a limit. čas Kaž dý př íkaz má časové razítko ukazující, kdy byl zadán. zvýrazňování V okně"př íkazy" bude zvýrazněn jeden z ř ádků. Zvýrazněná pozice bude "výchozí" pozicí ve chvíli, kdy obchodník zadává př íkazy k "zrušení př íkazů" nebo "Zadat př íkaz Stop/Limit". Chcete-li změnit zvýrazněnou měnu, klikněte na š edé políčko na levém okraji ř ádku.

18 ZADÁVÁNÍ TRŽNÍHO PŘÍKAZU Jsou č tyř i různé mož nosti, jak otevř ít dialogové okno "Trž ní př íkaz": V okně"obchodní kurzy" klikněte na směnný kurz a nastavte pož adovanou měnu a operaci (koupěnebo prodej). Nebo klikněte na př íslušný kurz a vyberte pokyn "Tržní př íkaz" z menu, které se objeví. Klikněte na tlač ítko "koupě" na horním okraji okna, cožvyvolá dialogové okno "Tržní př íkaz". Klikněte na záhlaví "Akce" umístěné v horní č ásti obrazovky nad tlačítkem "Nabídnout cenu". Z této nabídky vyberte "Obchodní kurzy" a pak "Trž ní př íkazy". dialogové okno tržní př íkaz Obchodník můž e př ed odesláním př íkazu k obchodování zadat pět parametrů. účet Pokud má obchodník více nežjeden úč et, kliknutí na nabídku "Účet" mu umož ní vybrat úč et, z něhožbudou obchodní transakce zadány. měna "Měna" se automaticky nastaví na měnovou dvojici, která je zvýrazněná v okně"obchodní kurzy". Je ovš em možné vybrat jakoukoli jinou měnovou dvojici jednoduše rozvinutím rolety se seznamem měn. koupě/prodej Tímto př íkazem se buďto nakoupí nebo prodá první uvedená m ěna. Př íkaz se automaticky nastaví buďto na "Koupit" nebo "Prodat" podle toho, jak už ivatel nastaví místní nabídku. Kliknutím levým tlačítkem na obchodní kurz nebo kliknutím na tlačítko "Koupě" nebo "Prodej" se objeví nabídka nastavení. Poklikáním pravým tlačítkem na obchodní kurz nebo kliknutím na záhlaví "Akce" nabídku na pož adovanou operaci automaticky nenastaví.

19 částka Obchody se uskuteč ňují v násobcích 100,000 základní měny. kurz To je kurz, podle kterého bude obchod proveden, který obchodník nemůže změnit. tržní rozpětí Tato vlastnost umožňuje klientům nastavit rozmezí směnných kurzů, ve kterém jsou ochotni obchod akceptovat; př íkazy budou jednoduše provedeny kdyžtrh poprvé dosáhne rozpětí kurzůnastaveného obchodníkem, a tím umož ňuje urychlené provedení obchodu a schopnost snadno vytvoř it a likvidovat pozice. stop/limit Tento pokyn umožní obchodníkovi vybrat směnný kurz, př i kterém se spustí př íkaz stop nebo limit. Tento kurz se automaticky nastaví 5 dílcůod souč asného relevantního trž ního kurzu jak pro př íkaz stop, tak pro př íkaz limit. Ovš em obchodník můž e kliknout na políč ko napravo od nabídky "Kurz" a zadat specifický kurz pro svůj př íkaz stop/limit. Kdykoli během procesu zadávání př íkazůstop/limit může obchodník zrušit př íkaz kliknutím na tlačítko "Zrušit". Po provedení vš ech výběrůna zadání př íkazu stop/limit klikněte na tlač ítko "Nové". Jakmile je př íkaz zadán, informace v políč ku "stop" nebo "limit" v okně "Otevř ené pozice" se aktualizuje. dokončení obchodu Obchodník má možnost zruš it př íkaz kdykoli během procesu zadávání obchodu kliknutím na tlač ítko "Zruš it". K provedení obchodu klikněte po zadání všech výběrových položek na tlač ítko "Ok". Po vybrání pokynu "Ok" se objeví jedna ze dvou následujících odpovědí: Obchodní př íkaz se objeví v okně"otevř ené pozice". Objeví se dialogové okno ukazující, ž e nemáte na úč tu dostatečné fondy k provedení transakce. Kdyžse obchod objeví v okně" Otevř ené pozice ", potvrzuje to, ž e př íkaz byl proveden. Poznámka: Otevř ením nové pozice (např. KoupěEUR/Prodej USD), v opačném gardu a ve stejné hodnotějako jižexistující otevř ená pozice (KoupěUSD/Prodej EUR) úč inněuzavř e původní pozici a jedna druhou navzájem zruš í.

20 ZADÁNÍ PŘÍKAZU STOP/LIMIT DO OTEVŘENÉ POZICE Jsou č tyřrůzné možnosti, jak otevř ít dialogové okno př íkazu "Stop/Limit": V okně"otevř ené pozice", klikněte buďto na položku "stop" nebo "limit" zvýrazněného tiketu, který chce obchodník aktualizovat. Nebo klikněte pravým tlač ítkem na př íslušnou položku stop nebo limit ze zvýrazněného tiketu a vyberte př íkaz "Stop" z roletové nabídky. Klikněte na tlač ítko "Stop/Limit" v horní části obchodovacího okna, které vyvolá dialogové okno př íkazu "Stop/Limit". Klikněte na záhlaví "Akce" umístěné v horní č ásti nad tlač ítkem "Nabídnout cenu". Odtud vyberte "Pozice" a pak "Stop/Limit". dialogové okno stop/limit Př ed odesláním př íkazu k obchodování může obchodník zadat tř i parametry. tiket Vyberte specifické č íslo tiketu, na který bude uplatněn př íkaz stop nebo limit. Volba "tiket" se automaticky nastaví pro kterýkoli tiket, který je právězvýrazněn v okně"otevř ené pozice". Lze ovš em vybrat kterýkoli tiket rozvinutím roletové nabídky a kliknutím na správné č íslo. stop / limit Tento př íkaz umož ní obchodníkovi na vybraný tiket uplatnit př íkaz stop nebo limit. kurz Tento př íkaz umož ní obchodníkovi vybrat směnný kurz př i kterém se má spustit funkce stop nebo limit. Kurz se automaticky nastavuje na 5 dílcůpod souč asný prodejní kurz pro př íkaz stop a 5 dílcůnad současný prodejní kurz pro př íkaz limit. Obchodník vš ak muže kliknutím na políčko napravo od volby "Kurz" změnit volbu a zadat specifický kurz pro své př íkazy stop a limit.

21 Kdykoli během procesu zadávání př íkazůstop/limit může obchodník zrušit př íkaz kliknutím na tlačítko "Zrušit". Po provedení vš ech výběrůna zadání př íkazu stop/limit klikněte na tlač ítko "Nové". Jakmile je př íkaz zadán, informace v políč ku "stop" nebo "limit" v okně "Otevř ené pozice" se aktualizuje. změna ceny funkce stop/limit (otevř ená pozice) Pokud chce změnit cenu u existujícího př íkazu stop/limit na otevř ené pozici, musí obchodník kliknout na volbu "Kurz" v dialogovém okně"zastavit př íkaz" a vložit nový kurz u konkrétního čísla tiketu. Obchodník můž e okno "Zastavit př íkaz" vyvolat čtyř mi různými způsoby, jak je vysvětleno výše v kapitole Trž ní př íkazy Stop/Limit. Obchodník pak můž e kliknout na "Ok" a nový kurz by se měl aktualizovat v př íslušném dialogovém okně"stop" nebo "Limit" v okně "Otevř ené pozice". smazat stop/limit (otevř ená pozice) Pokud chce obchodník smazat existující př íkaz stop/limit na otevř ené pozici, musí kliknout na tlač ítko "smazat" v dialogovém okně"zastavit př íkaz" u konkrétního č ísla tiketu. Obchodník můž e okno "Zastavit př íkaz" vyvolat č tyř mi různými způsoby, jak je vysvětleno výš e v kapitole Trž ní př íkazy Stop/Limit. Jakmile obchodník smaž e existující př íkaz stop/limit, př ísluš né dialogové okno "Stop" nebo "Limit" v okně"otevř ené pozice" zůstane prázdné. ZAVŘENÍ OTEVŘENÉ POZICE Dialogové okno "Zavř ít pozici" je možné vyvolat čtyř mi způsoby: V okněotevř ené pozice klikněte na položku "Zavř ít" u zvýrazněného tiketu, který chcete zavř ít. To vyvolá dialogové okno "Zavř ít pozici" a umožní obchodníkovi zavř ít pozici. Obchodník můž e také kliknout pravým tlač ítkem na polož ku "Zavř ít" u zvýrazněného tiketu a vybrat př íkaz "Zavř ít pozici" z otevř ené nabídky. Objeví se opět dialogové okno "Zavř ít pozici", které umožní obchodníkovi zavř ít pozici. Obchodník také můž e uzavř ít pozici kliknutím na tlačítko "Zavř ít" v horní části obchodovací obrazovky. To opět vyvolá dialogové okno "Zavř ít pozici". Totéžmenu se objeví i př i kliknutí levým tlačítkem na nabídku "Akce" (nad tlačítkem "Nabídnout cenu") úplněnahoř e na obrazovce. Odtud vyberte "Pozice" a pak "Zavř ít pozici". dialogové okno Zavř ít pozici Jsou zde dva parametry, které můž e obchodník nastavit př ed odesláním uzavř ení k provedení. tiket Vyberte specifické č íslo tiketu, který má být uzavř en. Volba "tiket" bude automaticky aktivována u kaž dého tiketu zvýrazněného v okně"otevř ené pozice". Ovšem lze vybrat kterýkoli tiket jednoduše rozbalením seznamu a kliknutím na patř ičné číslo.

22 částka Vyberte dolarovou č ástku, která má být uzavř ena. Volba "Částka" automaticky vybere vš echny dolarové č ástky, které mají být uzavř eny. Ovšem lze jednoduš e vybrat jakoukoli částku rozvinutím rolety se seznamem dolarových položek. Obchodník můž e kdykoli během uzavíracího procesu zrušit př íkaz kliknutím na tlač ítko "Zruš it". Jakmile je pozice uzavř ena, zmizí z okna "Otevř ené pozice". Po provedení všech voleb klikněte na tlačítko "Ok" a uzavř ete pozici. Jakmile je př íkaz dokonč en, bude upravena účetní bilance v okně"informace o úč tu". ZADÁNÍ VSTUPNÍHO PŘÍKAZU Jsou tř i různé způsoby, jak otevř ít dialogové okno "Vstupní př íkaz": V okně"př íkazy" klikněte pravým tlačítkem na kteroukoli část okna a vyberte povel "vytvoř it vstupní př íkaz" z př ekryvného menu. Objeví se dialogové okno "Vstupní př íkaz", které umož ní obchodníkovi zadat př íkaz. Vstupní př íkaz lze také zadat kliknutím levého tlačítka myši na tlačítko "Vstup" v horní části obchodní obrazovky. To vyvolá dialogové okno "Vstupní př íkaz" a umož ní obchodníkovi zadat př íkaz. Totéžmenu se objeví kliknutím levým tlačítkem na nabídku "Akce" (nad tlačítkem "nabídnout cenu") úplněv horní části obrazovky. Odtud vyberte "Př íkazy" a pak "Vytvoř it vstupní př íkaz". dialogové okno vstupní př íkaz Př ed odesláním př íkazu můž e obchodník nastavit pět parametrů. První č tyř i jsou stejné, jaké se objevují v dialogovém okně"tržní př íkaz" (úč et, měna, koupě/prodej, č ástka). Ovšem rozdíl je ten, že u vstupního př íkazu obchodník zadává specifickou úroveň, která spouští provedení obchodu. Vstupní př íkazy zůstávají aktivní dokud není obchod proveden nebo dokud jej obchodník nezruší. Obchodník můž e př íkaz zruš it kdykoli během procesu zadávání dat kliknutím na tlačítko "Zruš it". Po zadání vš ech voleb klikněte na tlač ítko "Ok" a př íkaz bude proveden. Jakmile je př íkaz př ijat, bude informace uvedena v okně"př íkazy". Jakmile se obchod uskuteční, pozice zmizí z okna "Př íkazy" a objeví se znovu jako otevř ená pozice v okně"otevř ené pozice".

23 ZMĚNA VSTUPU Jsou č tyř i různé způsoby, jak otevř ít dialogové okno "Změna vstupního př íkazu". Pozn.: "Identifikač ní číslo př íkazu" se automaticky nastaví na zvýrazněný př íkaz v okně "Vstupní př íkaz". V okně"př íkazy" klikněte na dialogové okno "Kurz" zvýrazněného př íkazu nebo př íkazy, který chce obchodník aktualizovat. Tím vyskoč í dialogové okno "Změnit vstupní př íkaz" a umož ní obchodníkovi změnit př íkaz. V okně"př íkazy" klikněte pravým tlačítkem na kteroukoli část okna a vyberte z př ekryvného menu pokyn "Změnit vstupní př íkaz". Objeví se okno "Změnit vstupní př íkaz" a umož ní obchodníkovi změnit př íkaz. Změnu vstupního př íkazu lze také provést kliknutím levého tlačítka myši na tlačítko "Změnit" v horní č ásti obchodní obrazovky. To opět vyvolá dialogové okno "Změnit vstupní př íkaz". Totéždialogové okno se také objeví, kdyžpoklikáte levým tlačítkem na volbu "Akce" (nad tlač ítkem "Navrhnout cenu") zcela v horní části obrazovky. Odtud vyberete "Př íkazy" a pak "Změnit vstupní př íkaz". dialogové okno Změnit vstupní př íkaz Př ed odesláním př íkazu k provedení může obchodník nastavit dva parametry. identifikační číslo př íkazu Pokud má obchodník několik čekajících Pozic, vybere číslo konkrétního př íkazu, který má být změněn. Volba "Identifikač ní číslo př íkazu" se automaticky nastaví na kterýkoli př íkaz zvýrazněný v okně"př íkazy". Je ovšem mož né vybrat jakýkoli jiný př íkaz jednoduchým rozbalením seznamu č ísel a kliknutím na správné číslo. kurz Tato volba umožňuje obchodníkovi vybrat nový směnný kurz, př i kterém by měl být vstupní př íkaz spuštěn. Obchodník klikne na políčko napravo od volby "Kurz" a zadá specifický kurz pro vybraný vstupní př íkaz. Obchodník můž e př íkaz zruš it kdykoli během procesu zadávání dat kliknutím na tlačítko "Zruš it". Po zadání vš ech voleb klikněte na tlač ítko "Ok" a př íkaz bude proveden. Jakmile se obchod uskuteč ní, bude aktualizovaná informace uvedena v okn ě"př íkazy". U jižexistujícího vstupního př íkazu lze změnit pouze směnný kurz. Částku v dolarech nebo výběr měny jižnelze měnit u žádného konkrétního "Identifikačního č ísla př íkazu". Už ivatel musí zadat nový vstupní př íkaz a odstranit jižexistující př íkaz, aby mohl provádět změny v částce a měně.

24 ZRUŠENÍ VSTUPNÍHO PŘÍKAZU Jsou dva různé způsoby, jak otevř ít dialogové okno "Smazat př íkazy": V okně"př íkazy" klikněte pravým tlačítkem myši na kteroukoli č ást okna a vyberte povel "Odstranit př íkaz" z př ekryvného menu. Objeví se dialogové okno "Smazat př íkazy" a umož ní obchodníkovi smazat obchod. Menu "Odstranit př íkaz" se objeví také po kliknutí na volbu "Akce" (nad tlač ítkem "Nabídnout cenu") zcela v horní části obrazovky. Odtud vyberte "Př íkazy" a pak "Odstranit př íkaz". dialogové okno smazat př íkaz Obchodník bude dotázán, zda má být smazáno identifikační číslo zvýrazněného př íkazu. Klikněte na "ano", pokud chcete obchod zrušit; pokud nechcete v př íkazu provádět změny, klikněte na "ne". Jakmile kliknete na tlač ítko "ano", př íkaz bude vymazán z okna "Př íkazy" a oficiálněodstraněn. Jsou čtyř i způsoby otevř ení dialog. okna "stop/limit př íkazu" V okně"otevř ené pozice" klikněte buďto na dialogové okno "stop" nebo "limit" zvýrazněného tiketu, které= si obchodník př eje aktualizovat. Nebo klikněte pravým tlač ítkem na patř ičné dialogové okno stop nebo limit zvýrazněného tiketu a vyberte povel "Zastavit př íkaz" z př ekryvného menu. Klikněte na tlač ítko "Stop/Limit" v horní části obchodní obrazovky, cožvyvolá dialogové okno "Stop/Limit př íkazu". Klikněte na záhlaví "Akce" umístěné zcela nahoř e na obrazovce nad tlačítkem "Navrhnout cenu". Odtud vyberte "Pozice" a pak "Stop/Limit". dialogové okno stop/limit Obchodník můž e př ed odesláním př íkazu nastavit tř i parametry. tiket

25 Vyberte specifické č íslo tiketu, na které se bude uplatňovat stop nebo limit. Volba "tiket" se automaticky nastaví na kterýkoli tiket zvýrazněný v okně"otevř ené pozice". Je ovšem snadno vybrat kterýkoli jiný tiket rozvinutím seznamu čísel a kliknout na patř ičné č íslo. stop / limit Tento pokyn umožní obchodníkovi zadat př íkaz stop nebo limit na vybraný tiket. kurz Tento povel umožní obchodníkovi vybrat směnný kurz, př i kterém spustit stop nebo limit. Kurz se automaticky nastaví na 5 dílcůod souč asného relevantního trž ního kurzu jak pro př íkaz stop, tak pro př íkaz limit. Ovš em obchodník můž e kliknout na políč ko napravo od nabídky "Kurz" a zadat specifický kurz pro svůj př íkaz stop/limit. Kdykoli během procesu zadávání př íkazůstop/limit může obchodník zrušit př íkaz kliknutím na tlačítko "Zrušit". Po provedení vš ech výběrůna zadání př íkazu stop/limit klikněte na tlač ítko "Nové". Jakmile je př íkaz zadán, informace v políč ku "stop" nebo "limit" v okně "Otevř ené pozice" se aktualizuje. změna ceny funkce stop/limit (otevř ená pozice) Pokud chce změnit cenu u existujícího př íkazu stop/limit na otevř ené pozici, musí obchodník kliknout na volbu "Kurz" v dialogovém okně"zastavit př íkaz" a vložit nový kurz u konkrétního čísla tiketu. Obchodník můž e okno "Zastavit př íkaz" vyvolat čtyř mi různými způsoby, jak je vysvětleno výše v kapitole Trž ní př íkazy Stop/Limit. Obchodník pak můž e kliknout na "Ok" a nový kurz by se měl aktualizovat v př íslušném dialogovém okně"stop" nebo "Limit" v okně "Otevř ené pozice". smazat stop/limit (otevř ená pozice) Pokud chce obchodník smazat existující př íkaz stop/limit na otevř ené pozici, musí kliknout na tlač ítko "smazat" v dialogovém okně"zastavit př íkaz" u konkrétního č ísla tiketu. Obchodník můž e okno "Zastavit př íkaz" vyvolat č tyř mi různými způsoby, jak je vysvětleno výš e v kapitole Trž ní př íkazy Stop/Limit. Jakmile obchodník smaž e existující př íkaz stop/limit, př ísluš né dialogové okno "Stop" nebo "Limit" v okně"otevř ené pozice" zůstane prázdné. HLÁŠENÍ Chcete-li otevř ít př ístup k tomuto prvku, klikněte na tlač ítko "Hlášení" umístněné v horní části obrazovky a vyberte č asové období, o které máte zájem. Obchodníci si mohou vyžádat detailní hlášení o stavu svého účtu s denní, týdenní, měsíční nebo roční pravidelností. Toto hláš ení nabízí, ve formátu ideálním k vytiš tění, klíč ové informace o úč tu, jako např. záznamy proměnné Pozice a uskuteč něných obchodů. NASTAVENÍ OBCHODNÍ OBRAZOVKY Kaž dé okno lze př izpůsobit tak, aby vyhovovalo obchodníkovým osobním požadavkům. Je zde několik různých typůmožných modifikací. zobrazení nebo skrytí obrazovek Chcete-li zobrazit nebo skrýt kteroukoli ze čtyřzákladních obrazovek-oken (Účty, Obchodní kurzy, Otevř ené pozice, Vstupní př íkazy), jednoduš e klikněte na kolonky umístěné v horní části obchodní obrazovky. Chcete-li skrýt okna, můž ete také kliknout na políč ko se značkou "X" v pravém horním rohu okna.

Popis systému TWS od Interactive Brokers

Popis systému TWS od Interactive Brokers Popis systému TWS od Interactive Brokers okno po přihlášení Popis systému: Underlying - symbol komodity, Exch burza, Description zkratka komoditního kontraktu, Last Price aktuální cena komodity, Change

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA

METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA OBSAH Stažení MetaTrader 4 3 První přihlášení k MetaTrader 4 7 Přihlášení k MetaTrader 4 7 Změna jazyka 8 Změna vašeho hesla 9 Zapomenuté heslo 9 Obchodování s MetaTrader

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/14

xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/14 xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál 1/14 Návod xmobile iphone Přihlášení... 3 Trh... 4 Seznam symbolů... 5 Graf... 6 Vlastnosti grafu... 7 Obchod... 8 Nový pokyn - okamžitý... 9 Nový pokyn

Více

051.WG.V3.28.05.2012. Orientace Ve Webové Platformě

051.WG.V3.28.05.2012. Orientace Ve Webové Platformě 051.WG.V3.28.05.2012 Orientace Ve Webové Platformě OBSAH Následující dokument vás seznámí s podstatnými funkcemi obchodní platformy ONE Web. Přečtěte si ho prosím a neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Obsah TradeMaster. Obchodování...2. Analyzer...11. Automatické strategie...22. Další možnosti...29. Kontaktní údaje...30

Obsah TradeMaster. Obchodování...2. Analyzer...11. Automatické strategie...22. Další možnosti...29. Kontaktní údaje...30 i Obsah TradeMaster Obchodování.... Okno měnových párů........ Informační okno o účtu......4 Statistické okno účtu...5 Křivkové okno....6 Umístění příkazů Vytvořit tržní pokyn / zavřít...7 Vytvořit Stop

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

2

2 Goldstarway.com Goldstarway Trading + MetaTrader 4 = Moderní a spolehlivé řešení připojení na burzu. Návod na používání platformy MetaTrader 4 v prostředí Goldstrway. Tato platforma funguje také v prostředí

Více

GO&DEAL v3.5 - USER MANUAL FINANCIAL MARKETS SUPPORT

GO&DEAL v3.5 - USER MANUAL FINANCIAL MARKETS SUPPORT GO&DEAL v3.5 - USER MANUAL FINANCIAL MARKETS SUPPORT 1 Obsah Změny v nové verzi GO&DEAL 3 Přihlášení do aplikace GO&DEAL 3 Jednorázové nastavení při prvním přihlášení 4 Uzavírání FX obchodů 7 Uzavírání

Více

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku?

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku? Nápověda pro práci s PPP Jak vytvořit nabídku? Otevřete si webovou stránku Platformy plánování akcí (PPP): *url* Zvolte jazyk. Přihlaste se pomocí vašeho uživatelského jména a hesla. Vyberte ze seznamu

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Anatomie Quick Trade Ticketu

Anatomie Quick Trade Ticketu Anatomie Quick Trade Ticketu Quick Trade Vám dává lepší možnost kontroly a zvýší transparentnost způsobu obchodování Vašeho příkazu. FOREX CFD FOREX Anatomie Trade Ticketu FX Quick. FX OPTION IKONA PRODUKTU

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

Návod k obsluze portálu pro obchodníky

Návod k obsluze portálu pro obchodníky Návod k obsluze portálu pro obchodníky Úvod Tento manuál obsahuje informace a postupy potřebné k obsluze Portálu pro obchodníky. V manuálu je uveden postup, jak se správně přihlásit do systému a náležitosti

Více

Aktuální výběr, nad kterým je kurzor myši

Aktuální výběr, nad kterým je kurzor myši Hlavní okno Po přihlášení do aplikace se vám zobrazí Hlavní okno. Zde můžete vidět stav vašeho účtu pro hlavní i australské konto. Stav účtů se ve výchozím nastavení automaticky aktualizuje každých 5 sekund

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Uživatelská příručka. Obchodní platforma ibossafx. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Pro zařízení pracující v prostředí ios

Uživatelská příručka. Obchodní platforma ibossafx. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Pro zařízení pracující v prostředí ios Uživatelská příručka Obchodní platforma ibossafx Pro zařízení pracující v prostředí ios Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r a n a 2 I) První kroky Obchodní platforma ibossafx je určena pro

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Váš první webinář aneb jak na to?

Váš první webinář aneb jak na to? Váš první webinář aneb jak na to? 1. Po registraci k účasti na online-schůzce (webináři), obdržíte do své e-mailové schránky zprávu s instrukcemi a přístupovým odkazem pro připojení do vybraného webináře.

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti KAPITOLA 5 Možnosti Nastavení v možnostech programu a uživatelského rozhraní určují, jak se ZoomText spouští, ukončuje a indikuje na ploše systému. Můžete si také aktivovat automatickou aktualizaci, kdy

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Sázky a nástroje Okno Sázky a nástroje vám umožňuje mít pod kontrolou a nastavovat pro celou aplikaci:

Sázky a nástroje Okno Sázky a nástroje vám umožňuje mít pod kontrolou a nastavovat pro celou aplikaci: Sázky a nástroje Okno Sázky a nástroje vám umožňuje mít pod kontrolou a nastavovat pro celou aplikaci: Základní sázku na Back Základní sázku na Lay Základní typ sázky Nastavení nástroje Fill or Kill Nastavení

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Malý program pro EET Uživatelský manuál

Malý program pro EET Uživatelský manuál Malý program pro EET Uživatelský manuál 1) Objednávka a aktivace licence Po instalaci programu běží 30-ti denní zkušební lhůta. Čas zbývající do konce dema se zobrazí na horní liště programu. Pokud se

Více

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit.

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit. On Line databáze Danni UPOZORNĚNÍ SYSTÉM DANNI JE KOMPATIBILNÍ POUZE S PROHLÍŽEČEM INTERNET EXPLORER - verze 7 A VYŠŠÍ (máte-li nižší verzi, můžete si ji zdarma aktualizovat na http://www.microsoft.com/cze/windows/internet-explorer/

Více

Uživatelská příručka Colosseum, a.s.

Uživatelská příručka Colosseum, a.s. Uživatelská příručka Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax: +420 2460 888 89 info@colosseum.cz, Celkový přehled Colosseum MetaTrader 4 (Colosseum MT4)

Více

František Hudek. červen ročník

František Hudek. červen ročník VY_32_INOVACE_FH18_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červen 2013

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Manuál. Omluvenky online

Manuál. Omluvenky online Manuál Omluvenky online Jan Čižmár Chlupac.com Brno 2013 Obsah 1 Přihlášení 2 2 Student 2 2.1 Výpis absencí........................... 3 2.2 Nastavení............................. 3 3 Zákonný zástupce

Více

Rychlé menu. Menu zobrazené pravým kliknutím. Strom událostí

Rychlé menu. Menu zobrazené pravým kliknutím. Strom událostí Navigátor Okno Navigátor umožňuje rychlé přesouvání z jednoho trhu na druhý. Pokud chcete přepínat mezi typy trhů, například z koňských dostihů na fotbal, můžete použít rychlé menu, které v nabídce zobrazuje

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Citibank Elektronické výpisy

Citibank Elektronické výpisy Citibank Elektronické výpisy ELEKTRONICKÝ VÝPIS Elektronický výpis je zcela identický jako Váš papírový výpis z běžného či kartového účtu. Je ve formátu PDF a po vytištění je plnohodnotný papírovému výpisu.

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Celkové množství uzavřených peněz na trhu. Počet vítězů. Počet výběrů zobrazených v Gridu. Celkový počet výběrů v trhu

Celkové množství uzavřených peněz na trhu. Počet vítězů. Počet výběrů zobrazených v Gridu. Celkový počet výběrů v trhu Grid rozhraní Grid rozhraní vypadá jako webová stránka Betfairu, ale s mnoha vylepšeními. Stejně jako s webovou stránkou Betfairu můžete podávat sázky s Grid rozhraním. Grid rozhraní s otevřeným koňským

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

Elektronická příručka správa projektu

Elektronická příručka správa projektu Elektronická příručka správa projektu Verze: 1.0 Název: CZ_správa_projektu_V1.PDF Témata: 1 Správa projektu...2 1.1 Založit nebo upravit projekt...2 1.2 Přehled projektů...3 1.2.1 Upravit projekt / změnit

Více

Informace o pravidlech provádění pokynů

Informace o pravidlech provádění pokynů Informace o pravidlech provádění pokynů 1. Rozsah předmětu Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku při poskytování investičních služeb zákazníkům zavedla společnost Patria Finance, a.s. ( Patria

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Sekundární trh. Krok po kroku

Sekundární trh. Krok po kroku Sekundární trh Krok po kroku 1 Obsah 1. Co je primární trh 2. Co je sekundární trh 3. Kde najdu sekundární trh 4. Kdo je prodávající 4.1 Kdy můžu prodávat 5. Jak na prodej na sekundárním trhu 5.1 Potvrzení

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti podprogram 117D515 Podpora oprav domovních olov ných rozvod Elektronická žádost je umíst na na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

Jak Admiral.MAC funguje?

Jak Admiral.MAC funguje? Jak Admiral.MAC funguje? Účet Admiral.MAC je založen na principu zrcadlení obchodování, kdy jsou kopírovány otevírané a uzavírané pokyny, které jsou obchodované v jednom účtu (MAC-Manager, dále jen MACM)

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2016 Obsah Tisk dokumentů na VŠPJ... 3 Tiskneme... 4 Tisk přes WiFi z Vašeho notebooku... 6 Správa tiskové fronty... 7 Mapa

Více

Manuál k online obchodování

Manuál k online obchodování Manuál k online obchodování I. Vyhledání cenného papíru Nejrychlejší vyhledání cenného papíru provedete přímo na hlavní stránce sekce obchodování Moje oblíbené, a to podle názvu, ISINu nebo kódu WKN. Hledaný

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ)

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) Pro správný provoz programu na OS MS VISTA a WIN7 je po nainstalování programu nutno provést, případně

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Provozní pokyny. Aplikační stránky

Provozní pokyny. Aplikační stránky Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení odpovědnosti...3 Poznámky...3 Co lze na aplikačních stránkách dělat...4 Před použitím aplikačních stránek...5

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Patria Forex. Uživatelský manuál

Patria Forex. Uživatelský manuál Patria Forex Uživatelský manuál Obsah O PATRIA FOREX... - 4 - ÚVOD... - 5 - STAŽENÍ APLIKACE... - 6 - AKTUALIZACE APLIKACE... - 9 - VKLAD A VÝBĚR FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ... - 10 - VKLAD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ...

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

ECCManager. Uživatelská příručka

ECCManager. Uživatelská příručka ECCManager Uživatelská příručka 1. Obsah 2. Úvod... 2 3. První spuštění... 2 4. Hlavní okno aplikace... 3 5. Detail uživatele... 3 6. Vytvoření paragonu... 3 7. Seznam paragonů... 4 8. Seznam produktů...

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více