VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á Č.j.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j."

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy

2 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147 Adresa školy Třebovská 147, Ústí nad Orlicí, IČO Bankovní spojení KB Ústí nad Orlicí /0100 Telefon Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Poslední změna k pod č.j / /MŠMT Název zřizovatele Město Ústí nad Orlicí IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští Ředitel školy: Mgr. Pavel Svatoš Zástupce ředitele školy: Mgr. Jitka Hájková pracovníci Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací Organizace je úplná základní škola se školní družinou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). listiny) 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 533 Školní družina 90 Školní jídelna 600 2

3 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let % let % let % let % 61 a více let celkem % % 16% 84% 100% 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní % vyučen % střední odborné % úplné střední % vyšší odborné % vysokoškolské % celkem % 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel 1. stupně základní školy % učitel 2. stupně základní školy % učitel náboženství % vychovatel % celkem % 3

4 2.4 Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk a literatura 80% Anglický jazyk 55% Matematika 80% Prvouka 80% Přírodověda 80% Vlastivěda 100% Hudební výchova 100% Výtvarná výchova 80% Praktické činnosti 80% Tělesná výchova 80% b) 2. stupeň předmět % Český jazyk a literatura 100% Anglický jazyk 49% Německý jazyk 0% Matematika 100% Chemie 100% Fyzika 100% Přírodopis 100% Zeměpis 0% Dějepis 100% Občanská výchova 100% Rodinná výchova 0% Hudební výchova 0% Výtvarná výchova 0% Praktické činnosti 0% Tělesná výchova 100% Informatika 100% Volitelné předměty 80% 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti příjmení a jméno, aprobace učil(a) ve škol. roce 2013/14 třídu/předmět titul Mgr. Dagmar 1. stupeň 1. třída (Čj, Ma, Prv, Hv, Vv, Tv, Pč) Pavlíčková Mgr. Jana 1. stupeň 2. třída (Čj, Ma, Prv, Hv, Vv, Tv, Pč) Schrommová Mgr. Dana Krátká - Kopsová 1. stupeň 3. třída (Čj, Ma, Prv, Hv, Vv, Tv, Pč,) 4

5 Mgr. Alena Šebková 1. stupeň 4.třída (Čj, Ma, Vl, ), 5.třída ČJ Mgr. Karolína Kapounová 2. stupeň 5. třída (Přv,Vv, Tv, Pč), Vv, Pč, Přv 4. třída, VV 2. stupeň, NJ 7., 8. třída Mgr. Ivana Krátká 1. stupeň, 1. a 2. stupeň AJ, VAK 9. třída specializace AJ Mgr. Jitka Hájková 1. stupeň IVT 2.stupeň, ZPP třída Mgr. Miroslav TV PED TV, Z, ČSP,VP - SH ch., Ma, Vl, - 5. třída Kalvach 1. stupeň Mgr. Pavel Svatoš BI - TV TV 1. a 2. stupeň Mgr. Eva Svatošová BI - CH CH, PŘ, AJ, ČSP, Mgr. Miroslava ČJ - ON ČJ, OV Kroulíková Jarmila Šamánková MAT - FYZ FYZ, MAT Mgr. Radomil Jindra DJ - ON D, OV, RV, HV, ČSP, VP 10, Hv 4. a 5. třída Mgr. Kateřina MAT FYZ MAT, FYZ Pirklová Vladimíra Gabková vych. ŠD oddělení ŠD č. 2 Jarmila Šamánková vych. ŠD oddělení ŠD č Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků

6 2.7 Trvání pracovního poměru doba trvání počet pracovníků % do 5 let 1 4% do 10 let 6 20% do 15 let 2 8% do 20 let 2 8% nad 20 let 13 60% celkem % Komentář ředitele školy: Pracovní kolektiv školy prošel v předchozích letech generační obměnou, ale již nyní lze opět konstatovat poměrně vysoký věkový průměr pracovníků školy a to nejen v řadách pedagogických pracovníků. Vzhledem k neustálému poklesu počtu žáků nelze hovořit o stabilizovaném kolektivu. Počet vyučujících učitelek 1. stupně se v tomto školním roce stabilizoval na čísle pět. Tento počet bude aktuálně zachován pro následující školní rok, neboť prognóza příchodu většího počtu dětí z mateřských škol dané spádové oblasti a odchod žáků z 5. ročníku na gymnázia, jasně ukazuje na to, že škola bude mít i do budoucna po jedné třídě každého ročníku (na 1.i 2. stupni.) V tomto školním roce došlo k návratu jedné kolegyně z MD, a odchodu aprobované učitelky M FYZ na MD. Podařilo se zajistit za tuto kolegyni aprobovanou učitelku matematiky, která plně nahradila tento výpadek a pokračovala v nastavené úrovni vzdělávacího procesu, kdy výuka na 2. stupni a dosažené výsledky u některých žáků vykazovaly vzrůstající tendenci. Vzhledem k finanční politice MŠMT a současnému stavu v počtu stravovaných dětí i nadále bylo nutné zachovat úpravy pracovních úvazků v ŠJ, kde byla část úvazku jedné pracovnice doplněna částečným úvazkem hrazeným z VHČ. Ke konci školního roku odešla do starobního důchodu 1 pracovnice ŠJ, na jejíž místo bude od září 2014 přijata nová síla. Úpravou osobního hodnocení na snížené částky byl ředitel školy nucen kompenzovat výpadek mzdových prostředků z důvodu snížení objemu mzdových prostředků vzhledem k úbytku počtu žáků (září 2013). Tento úbytek finančních prostředků byl u jednotlivých pedagogů řešen v závěru finančního roku 2013 mimořádnými odměnami na základě přidělené alikvotní částky z rozpouštěné rezervy KÚ. Vzhledem k uvedené situaci škola šetří finanční prostředky pro kategorii THP pracovníků také tím, že nemá stále obsazeno pracovní místo hospodářky školy. Tuto práci vykonává ředitel školy se zástupkyní ve spolupráci s účetní a mzdovou firmou Služba škole. V pedagogickém sboru je vyšší zastoupení žen. 6

7 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program zařazené třídy ŠVP pro ZV Pestrá škola č.j. 93/2007/RE Učební plán školy (1., 2. 3., 4., 5. a 6., 7., 8., 9. ročník podle ŠVP ZV Pestrá škola - č.j. 93/2007/RE) Ročník/ Předmět Povinné stupeň stupeň Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Informatika Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti(čsp) Tělesná výchova Druhý cizí jazyk Povinně volitelné Povinně volitelné, nepovinné předměty a zájmové útvary Název povinného předmětu ročník Počet zařazených dětí Sportovní hry chlapci, dívky 19 Psaní všema deseti 17 Konverzace v anglickém jazyce 10 7

8 Název nepovinného předmětu ročník Počet zařazených dětí Náboženství 7 Název zájmového útvaru ročník Počet zařazených dětí Výtvarný kroužek 11 Hra na kytaru 12 Sportovní kroužek třída 20 Sportovní kroužek třída 25 Rukodělný kroužek 13 English for Kids 20 English Training 10 Kroužek Angličtina plus 4 Zdravotnický kroužek 5 Fotografický kroužek 5 Hudební kroužek 14 Kroužek logopedických chvilek 7 Kroužek ruského jazyka Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Komentář ředitele školy: Ve školním roce 13/14 škola plně vyučovala všechny třídy 1. a 2. stupně podle vlastního ŠVP pro ZV (Pestrá škola). Lze konstatovat, že se vyučující na obou stupních školy snažili dosáhnout u žáků požadovaných výstupů kompetencí tak, aby splnili stanovené cíle pro ŠVP. Je třeba zde zmínit, že se jedná o poměrně náročné změny a že bude nutné na základě dalšího ověřování realizovat potřebné úpravy a změny vycházející z vlastní ověřovací praxe a požadavků ČŠI. ČŠI navštívila školu v listopadu Výsledek dosažených výstupů a cílů byl také ovlivněn vyšším podílem objemu finančních prostředků roku 2013/14 v kapitole ONIV což bylo možné promítnout při realizaci požadovaných kurikulárních reforem a dosažení požadovaných výstupů reformy ZŠ. Druhým zdrojem pro dosažení požadovaných výsledků reformy je využívání finančních prostředků přidělených zřizovatelem na provoz. (otázkou je jak dlouho bude zřizovatel tento stav akceptovat) a využíváním finančních prostředků z projektu EU peníze do škol, který byl účetně ukončen v lednu Zde je nutné zmínit přínos tohoto projektu pro školu, kdy bylo možné zrealizovat nákupy nových učebnic a pomůcek pro výuku na jednotlivých stupních ZŠ což vedlo k tomu, aby se škola opět posunula v modernizaci o krok vpřed. Škola nabízí výběr povinně volitelných předmětů (sportovní hry chlapci, sportovní hry dívky, informatika, anglická konverzace, psaní všema deseti). V zájmu zkvalitnění výuky v početných třídách se dělí vyučovací hodiny především při výuce angličtiny, informatiky k obojímu dochází jak na prvním, tak i na druhém stupni. Na prvním stupni se dělila také 1. třída na výuku českého jazyka tak, aby byly lépe využity moderní vyučovací metody a individuálnější přístup k žákům při získávání dovedností pro psaní a čtení. Celkem byly děleny 2 vyučovacích hodin ČJ. Do budoucna lze předpokládat nulový počtu dělených hodin na druhém stupni, vzhledem k postupujícím třídám z prvního stupně, kde dochází v pátém ročníku k výraznému poklesu počtu žáků v důsledku odchodu dětí na gymnázia. V letošním 8

9 školním roce se opět pozitivně projevil nastavený trend přijímacích zkoušek a kriterií pro studium na těchto typech škol v nižším počtu odchodu našich žáků z 5. třídy na gymnázia. Z celkového počtu 8 přihlášených žáků odešli 3 žáci. Bohužel dalších 5 žáků z 2. stupně odešlo v důsledku splnění povinné školní docházky a zvolili si pokračování na některém z nabízených učebních oborů V současných třídách 2. stupně dochází k dělení již pouze na tělesnou výchovu na skupinu chlapců a děvčat a i přes toto dělení dochází k vytváření skupin napříč ročníky. Dojíždí dělení na angličtinu v 9. třídě Škola také nabídla žákům možnost přihlásit se celkem do 14 mimoškolních činností (kroužků). Na základě zjištěného zájmu se podařilo realizovat 12 kroužků, jejichž naplněnost v některých případech byla někdy na spodní hranici rentabilnosti. 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy (k ) třída počet žáků zahájení-ukončení z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) ne ne ne ne ne ne ne ne ne celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do první třídy pro školní rok z toho počet odkladů pro školní rok nástup po odkladu po přestupu z/do jiné školy Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy ve školním roce 2013/14 (k ) Ročník Počet žáků Žáci přijatí ke vzdělávání na střední školy typ školy počet přijatých víceletá gymnázia 3 čtyřletá gymnázia 1 9

10 střední odborné 14 školy a obchodní akademie střední odborná 11 učiliště konzervatoř 0 celkem 29 Říjnové přehlídky středních škol v České Třebové se zúčastnil všichni žáci 9. ročníku. V říjnu se uskutečnila schůzka rodičů vycházejících žáků. Této schůzky se zúčastnilo 90% rodičů. Na programu bylo seznámení s možnostmi po základní škole, s průběhem přijímacího řízení a s doprovodnými akcemi pro vycházející žáky. Jako host vystoupil Mgr. Richard Bednář z Rieter CZ s.r.o., jehož příspěvek se týkal především podpory technického vzdělávání. Byli pozváni zákonní zástupci žáků 7. a 8. ročníku, kteří chodí devátým rokem. Rodiče žákyně 7. třídy a jednoho žáka z 8. třídy se rozhodli pro ukončení školní docházky již po tomto roce. Další dva zákonní zástupci písemně požádali o možnost pokračovat desátým rokem. Ke konci školního roku ale toto své rozhodnutí přehodnotili a oba žáci podali přihlášku na učební obor, kam byli přijati. V listopadu navštívili vycházející žáci Úřad práce ÚO, kde se seznámili se situací na trhu práce, s nabídkou jednotlivých škol a profesí i se službami, které poskytuje Informační a poradenské středisko ÚP. Někteří využili možnosti a objednali se k testování. V měsících říjen - prosinec žáci využili možnost navštívit střední školy během dnů otevřených dveří. Většina žáků navštívila alespoň jednu SŠ. Naše škola se zapojila do projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji a během celého školního roku spolupracovala se SŠ automobilní ÚO. Žáci 7. a 9. třídy se zúčastnili blokové výuky, výuka předmětu Člověk a svět práce žáků 8. třídy probíhala od listopadu do května v odborných dílnách střední školy a 9. ročník absolvoval v odborných učebnách hodiny fyziky. Pro žáky 7. a 8. třídy byla zorganizována odborná stáž v Mladé Boleslavi, kde navštívili Škoda Muzeum a výrobní provozy závodu Škoda, a.s. V této spolupráci budeme pokračovat i v následujícím roce. Výchovná poradkyně se zúčastnila několika setkání, která souvisela se snahou Pardubického kraje podpořit technické vzdělávání konference v rámci projektu OPVK na PSŠ Letohrad, kde se sešli zástupci ZŠ, SŠ a 11 firem, exkurze pro výchovné poradce a ředitele škol v OEZ Letohrad a Isolit-Bravo Jablonné n. Orl., dvoudenní odborné konference k projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji, která proběhla v Dříteči, a 2 setkání k projektu OPVK na SŠ automobilní ÚO. Škola podpořila i další aktivity související s podporou technického vzdělávání žáci 8. ročníku se již potřetí zúčastnili Technických her na PSŠ Letohrad a zájemci z 8. a 9. ročníku navštívili dny otevřených dveří ve firmě Buhler Žamberk. 10

11 Vzdělávání na škole uměleckého směru si v letošním roce vybrala 1 žákyně, která byla v lednovém přijímacím řízení úspěšná a na zvolený umělecký obor se dostala. V letošním roce si opět žáci mohli v prvním kole přijímacího řízení poslat 2 přihlášky. Této možnosti využili všichni žáci. Z 9. ročníku postupuje na obor s maturitou 15 žáků ( 1x gymnázium, 3x pedagogické lyceum, 4x technický, 3x zdravotnický, 1x umělecký, 1x zahradnický, 1x zemědělský, 1x obchodní) a na učební obor 7 žáků (6x technický, 1x služby). Z nižších ročníků postupují 4 žáci na učební obor (3x technický, 1x služby). Na osmileté gymnázium byli přijati 3 žáci. Komentář ředitele školy: Již několik let se projevuje klesající trend v celkovém počtu žáků školy. I v příštím školním roce se znovu podaří otevřít pouze jednu 1. třídu a počet žáků se snad ustálí na počtu 200. Ekonomické ukazatele a vyšší naplněnost některých již otevřených tříd zejména na 1. stupni neumožňuje učitelům plně poskytnout žákům kromě klasické frontální výuky některé nové metody práce ve vztahu učitel - žáci - získávání vědomostí. Pro následující školní rok bude počet žáků 1. třídy na počtu 27 dětí. Na 2. stupni již takový převis v počtu dětí ve třídě není, což je dáno odchodem žáků z 5. třídy na osmiletá gymnázia, stěhováním rodičů za prací a zhoršením dopravní obslužnosti pro spádové vesnice, které spadají pod naší školu. V tomto školním roce se na víceletá gymnázia dostali celkem tři žáci. Na 2. stupni lze tedy počítat s třídou o 18 žácích, což kopíruje trend i počet z předchozího školního roku. Tyto počty žáků ve třídách 2. stupně se jeví pro organizaci výuky a případné dělení vzhledem k nízkému počtu chlapců a dívek jako problematické. Vzhledem k nízkému počtu žáků na 2. stupni je možné vytvořit optimální podmínky pro dodržení zákonných povinností v rámci integrace žáků s SVP. Ve třídách 2. stupně se v 6., a 9. ročníku pohybuje počet žáků na hranici možnosti dělit hodiny cizích jazyků a mnohdy již tyto hodiny nelze dělit. Dělil se Anglický jazyk pouze v 9. třídě. Vzhledem k zavedení druhého cizího jazyka zůstaly povinně volitelné předměty pouze v 9. třídě. Z pohledu školy se tato změna jeví jako krok zpátky, neboť školská praxe ukazuje na to, že v mnohých případech mají žáci problém v Anglickém jazyce při dosahování požadovaných výstupů a nově zařazený 2. cizí jazyk je pro většinu z nich další zátěží. Již trvalým trendem je průměrný zájem rodičů o přijetí do 1. třídy, ale stále nelze ani do budoucna kalkulovat s dvěma třídami. Zde se dostáváme do problému ekonomického, neboť pokud má 1. třída okolo 30 žáků a rentabilnost na dvě třídy počítá s minimální naplněností alespoň 20 žáků na třídu není možné otevřít tyto třídy dvě. Stálým trendem je poměrně vysoký počet odkladů při nástupu do první třídy (6 dětí) To, že se nedaří otevřít dvě 1. třídy je dáno malou kapacitou zdejších dvou školek, kdy rodiče jsou nuceni dávat děti do školek ve městě a při přechodu na ZŠ volí zápis v městských školách. Druhým aspektem je i to, že jsme okrajovou školou a i když v naší okolní spádové oblasti probíhá výstavba satelitních domků, volí rodiče z těchto oblastí pro vzdělávání svých dětí městské školy lepší dostupnost, více příležitostí pro vlastní zájmovou činnost (ZUŠ, sportovní oddíly aj). V letošním školním roce při zápisu do první třídy bylo opět zapsáno cca 20 žáků z naší spádové oblasti do základních škol ve městě. Je tedy nutné do budoucna s touto situací počítat a připravit takové ekonomické a provozní podmínky, které by alespoň částečně eliminovaly vzniklý propad a snažit se udržet školu na počtu minimálně 200 žáků. 11

12 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků - prospěch třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli 1. pololetí - 2. pololetí 1. pololetí - 2. pololetí 1. pololetí - 2. pololetí celkem Celkové hodnocení žáků - chování třída velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 1. pololetí - 2. pololetí 1. pololetí - 2. pololetí 1. pololetí - 2. pololetí celkem Komentář: Ve zbývajících třídách nebyla udělena žádná snížená známka z chování v 1. ani ve 2. pololetí. 5.3 Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1. pololetí - 2. pololetí 1. pololetí - 2. pololetí celkem

13 Komentář: Pochvaly třídního učitele byly uděleny převážně za vzornou práci pro třídu, studijní výsledky, sběr novinového papíru, sportovní reprezentaci školy a za účast na vědomostních soutěžích a olympiádách. Tak jako již v závěru minulého školního roku, tak i letos byli nejúspěšnější žáci oceněni ředitelem školy v divadle při závěrečném Absolvenťáku rozloučení se žáky 9. třídy Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1. pololetí - 2. pololetí 1. pololetí - 2. pololetí 1. pololetí - 2. pololetí celkem Komentář: Ve 2. pololetí.školního roku došlo u žáků obou stupňů k výraznějšímu zhoršení chování a plnění školních povinností, což se projevilo na zvýšeném procentu udělení výchovných opatření v závěru školního roku. Problémy, které byly v letošním školním roce řešeny, se týkaly především neplnění školních povinností a nedostatečné přípravy na vyučování, nedodržování školního řádu, nekázně při vyučování, přepisování známek v žákovské knížce, pozdních příchodů do školy, záškoláctví, slovního i fyzického napadání spolužáků, kyberšikany. Ve všech takovýchto případech byl vždy kontaktován zákonný zástupce a problém řešen viz zápisy z jednání. Ve třech případech byly rodičům doporučeny konzultace v SVP Mimóza, u dalších dvou žáků návštěva dětského klinického psychologa. Během školního roku jsme řešili několik závažných problémů výchovného charakteru, při kterých s námi velice úzce spolupracoval OSPOD. Domluvili jsme si vždy následné schůzky, při kterých jsme konzultovali a projednávali vývoj jednotlivých případů. Těchto setkání se zúčastnili kromě výše uvedených i ředitel školy, výchovná poradkyně, třídní učitel a zákonný zástupce. Ve dvou případech se pan ředitel zúčastnil případové konference, kterou svolal OSPOD. Byla hodnocena situace v rodině a podán návrh na změnu výchovného prostředí. Z rozhodnutí OS ÚO byly děti přijaty na pobyt v dětském diagnostickém ústavu. 13

14 5.4 Komisionální přezkoušení žáků V tomto školním roce nikdo ze zákonných zástupců žáků o komisionální přezkoušení nepožádal. 5.5 Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák pokračuje ve vzdělávání po splnění povinné školní docházky , celkem Komentář: Ve zbývajících třídách prospěli všichni žáci. 5.6 Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin 1. pololetí - 2. pololetí 1. pololetí - 2. pololetí 1. pololetí - 2. pololetí celkem Komentář ředitele školy: Výsledky celkového hodnocení jsou průměrné, na konci školního roku 13/ žáků (48 % ) získalo vyznamenání a 6 žáků (2,7 %) neprospělo z jednoho a více předmětů. Celkové hodnocení chování na konci školního roku (čtyřikrát uspokojivé) a 12 DŘŠ souvisí zejména s nárůstem nevhodného chování žáků a soustavné porušování pravidel ŠŘ a neplnění školních povinností. V průběhu prvního pololetí byla udělena pouze výchovná opatření vedoucí k posílení kázně a plnění školních povinností. Velice problematickými se v tomto školním roce jevili někteří žáci 6. ročníku, kde byla řada přestupků řešena společně s pracovníky odboru sociálních věcí Městského úřadu v Ústí nad Orlicí (p. Chládkem a p. Šmídovou) a zákonnými zástupci potrestaných žáků. O všech těchto jednáních byl vyhotoven záznam z jednání. 14

15 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací ředitel školy 7 zástupkyně ředitele školy 5 ostatní pracovníci vzájemné hospitace 10 celkem 22 Počet hospitací vedoucích pracovníků byl dán organizací vyučování a zajišťováním chodu školy v návaznosti na celou řadu jednání ředitele školy se zřizovatelem a dalšími subjekty, které se podílejí na celkovém provozu a chodu školy. Vzhledem k celkové rozsáhlé rekonstrukci školy v průběhu školního roku byla prioritou ředitele školy kontrolní činnost v této oblasti koordinace prací a postupů v návaznosti na celkový průběh školního roku. Pro následující školní rok zůstává i nadále prioritou vedení školy posílit tuto stránku kontrolní činnosti. 6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností + (objevuje se ve všech hodinách) + /- (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje) 15

16 využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků vhodná forma kladení otázek Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití klasifikačního řádu Komentář ředitele školy: Výuka probíhala ve všech ročnících 1. i 2. stupně v souladu s cíli vzdělávacího programu ŠVP Pestrá škola. Vyučující měli možnost realizovat výuku v odborných učebnách: pro cizí jazyky, pro výuku fyziky, pro výuku výpočetní techniky, pro výuku chemie a přírodních věd, pro výuku praktických činností (dílna a cvičná kuchyně),a v učebně zeměpisu a dějepisu. Došlo také ke zlepšení ve vybavenosti odborných učeben didaktickou technikou, zejména na 2. stupni, kde byla dokoupena řada nových učebních pomůcek zejména do přírodopisu a do fyziky. Nově byly instalovány 2 interaktivní tabule. Jedna do nové jazykové učebny v podkroví 1. stupně a jedna do kmenové učebny 1. stupně.. Hospitační činnost byla zaměřena na celé spektrum vyučovaných předmětů na 1. a 2. stupni. Vzájemné náslechy mezi pedagogy se zaměřily na výměnu zkušeností mezi jednotlivými vyučujícími a seznámení se s netradičními metodami a formami výuky. Výuka byla ve většině sledovaných hodin vedena 16

17 správně, byly zjištěny drobné problémy s vnitřním členěním hodin, v některých hodinách se málo měnily vyučovací situace, často chyběl závěr a shrnutí učiva. Byla snaha aktivně zapojovat žáky do hodin, často však byla znát formálnost těchto kroků ze strany učitele. Metody aktivního, prožitkového učení a experimentování byly zařazeny jen v některých vyučovacích hodinách. Na 1. stupni bylo vhodně frontální vyučování doplňováno skupinovou a individuální výukou, na 2. stupni se objevovalo toto zapojování méně, stále převládá frontální vyučování. Učitelé mají snahu motivovat žáky, chybí ale využívání chyb ke zvýšení motivace, chyba je spíše chápána jako žákův nedostatek. Při ústním zkoušení se projevovala ve většině sledovaných hodin věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení. Hodnocení písemných prací se omezovalo na úvodní obecné zhodnocení výsledků. Chybí prostor pro práci s výsledky písemného zkoušení. Individuální schopnosti žáků jsou respektovány, zvyšuje se informovanost učitelů o specifických poruchách chování a učení. Informovanost učitelů v této oblasti je velmi dobrá. Vzájemné hodnocení žáků a sebehodnocení žáků se ve sledovaných hodinách objevovalo pouze u některých vyučujících. Nedostatečné formulace žáků a organizační problémy ukazují na to, že se jedná o málo používanou formu hodnocení. Klasifikační řád není ve třídách vyvěšen,mají ho k dispozici třídní učitelé, jeho využití ve vyučování není formální. Při hospitacích ve třídách, které byly vyučovány podle ŠVP Pestrá škola byla u vyučujících shledána snaha dosáhnout u žáků požadovaných výstupů klíčových kompetencí, ale ne ve všech případech je patrná změna ve stylu práce. Rezervy v této oblasti bychom mohli odstraňovat prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, což je limitováno danými ekonomickými ukazateli. Výuka dle nových učebních plánů ŠVP klade na vyučujícího zvýšené nároky v přípravě na hodinu, finanční náročnost praktické výuky je větší než u klasických metod. Tento nárůst není pokryt zvýšeným finančním rozpočtem. Nezájem o výuku ze strany žáků je rostoucím a pokračujícím trendem. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu: Ředitel školy splňuje podmínky pro výkon funkce podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků). Jedna učitelka prvního stupně nemá odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle 7 a 8 zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Problém se zajištěním plně aprobované výuky v celém spektru školního vzdělávání bude problematické i do budoucna, neboť pedagogičtí pracovníci mají již smlouvy na dobu neurčitou a není reálného předpokladu přibírat nové pracovníky k docílení plné aprobovanosti školy. Řada pedagogů kromě svých aprobačních předmětů dobírá jiné předměty za účelem doplnění úvazku. Od září 2011 do srpna 2013 škola realizovala čerpání vybraných šablon z projektu EU peníze do škol, kde byla věnována také pozornost DVPP a to zajištěním vhodných seminářů s akreditací MŠMT tak, aby bylo docíleno daných požadavků projektu. Zde se setkáváme s problémem, kdy se nám plně nedaří absolvovat vybrané semináře, neboť celá řada těchto seminářů je zrušena pro malý zájem pedagogů (není naplněna kapacita kurzu). 17

18 7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) studium v oblasti pedagogických Mgr. Eva Svatošová splňuje podmínky k výkonu věd specializačních činností dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. v délce 250 hodin pro koordinátory ŠVP. b) studium pro ředitele škol Mgr. Pavel Svatoš - splněno c) specializovaná činnost tvorba a Mgr. Jitka Hájková úspěšně absolvovala ve školním následná koordinace školních roce 2011/2012 studium pro výkon specializační vzdělávacích programů činnosti v rozsahu 250 hodin pro koordinátory ICT. d) studium k rozšíření odborné na škole zatím žádný pracovník nerealizoval kvalifikace 7.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Výuka vyjmenovaných slov krok za krokem Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy Oxford Professional Development for primary teachers Čeština nemusí být nudná Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit Práce s jazykem a metodikou angličtiny Výuka tělesné výchovy a školská legislativa Inspirace do hodin výchovy k občanství Veselé kolektivní logopedické chvilky Výkonný management pro řídící pracovníky školských zařízení Cesta kvality rozvoj profesních kompetencí pracovníků škol a školských zařízení: Šikana D. Krátká - Kopsová J. Šebková I. Krátká M. Kroulíková I. Krátká E. Svatošová M. Kalvach R. Jindra D. Pavlíčková P. Svatoš P. Svatoš R. Jindra 7.4 Samostudium prázdniny Počet Téma samostudia dnů Podzimní prázdniny 0 Práce související - průřezová témata úprava, zařazení Vánoční prázdniny 0 Práce související -příprava projektů - podání žádostí na MěÚ v ÚO Jarní prázdniny 5 Sebevzdělávání v rámci své aprobace a úvazku Velikonoční 2 Příprava exkurzí a výletů na závěr školního roku prázdniny celkem 7 Na základě 24 odst. 4 písm. B) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody ( 24 odst. 7 zákona). Komentář ředitele školy: Vedení školy umožnilo všem pedagogům absolvovat odborné semináře, jejich výběr se řídil schválenou šablonou v rámci projektu EU peníze do škol a případnými potřebami školy. Upřednostňovali jsme semináře, které se konaly v odpoledních hodinách. Jako vhodné se jeví 18

19 v následujícím období získat některé učitele pro absolvování specializačního studia dle zákona, zejména studia pro výkon specializačních činností v oblasti EVVO (environmentální výchovy a osvěty). Problémem je nižší počet pedagogických pracovníků a jejich zapojení do jiných oblastí vzdělávání. V letošním školním roce se podařilo využít všech stanovených cílů při čerpání finančních prostředků z projektu EU peníze do škol k zajištění DVPP. Vzhledem k úbytku počtu pedagogických pracovníků se jeví jako problematické také zastupování za pedagogy, kteří se účastní případných akcí a seminářů v dopoledních hodinách. Je třeba si také uvědomit, že prioritou školy je zájem žáků o případnou účast na soutěžích či školních exkurzích, kde je nutné vždy zajistit pedagogický dozor a tím pádem nahradit chybějícího pedagoga ve výuce. 8. ICT 8.1 Pracovní stanice Pracovní stanice v počítačových učebnách 25 Pracovní stanice v knihovně 5 Pracovní stanice v učebnách 15 Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogických pracovníků na výuku 4 Další pracovní stanice (administrativa) 4 Počet pracovních stanic celkem Pracovní stanice technické parametry Starší 5 let 17 Novější Lokální počítačová síť (LAN) školy Počet připojených míst Sdílení dat Sdílení prostředků Připojení k internetu Komunikace mezi uživateli Bezpečnost dat Personifikovaný přístup k datům 8.4 Připojení k internetu Rychlost Neomezený přístup na internet Wi fi připojení celá škola ano ano ano ano ano ano 4096 kb/s ano ano 19

20 8.5 Prezentační a grafická technika Datový projektor 9 Dotyková tabule 5 Tiskárny 5 Kopírovací stroj 3 Digitální fotoaparát 8 Vizualizér Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) Operační systém Antivirový program Textový editor Tabulkový editor Editor prezentací Webový prohlížeč Editor webových stránek Klient elektronické pošty Aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici Terasoft Pachner LangMaster Interaktivní učebnice Fraus Win 2003 Server 1 PC Win PC Win P 48 PC ESET NOD32 síťová verze MS Word 33 PC MS Excel 33 PC MS PowerPoint 33 PC Internet Explorer 52 PC MS FrontPage 24 PC MS Outlook Outlook Expres 52 PC ATF - multilicence 23 titulů - multilicence 8 titulů - multilicence 21 titulů - multilicence 17 titulů- multilicence 8.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků Typ vzdělávání K Z základní uživatelské znalosti 95 % P0 vzdělávání poučených uživatelů (úvodní modul) 54 % P1 vzdělávání poučených uživatelů 25 % P2 vzdělávání poučených uživatelů 25 % 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Josefa Kubálka Všenory, příspěvková

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více