VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á Č.j.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j."

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy

2 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147 Adresa školy Třebovská 147, Ústí nad Orlicí, IČO Bankovní spojení KB Ústí nad Orlicí /0100 Telefon Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Poslední změna k pod č.j / /MŠMT Název zřizovatele Město Ústí nad Orlicí IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští Ředitel školy: Mgr. Pavel Svatoš Zástupce ředitele školy: Mgr. Jitka Hájková pracovníci Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací Organizace je úplná základní škola se školní družinou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). listiny) 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 533 Školní družina 90 Školní jídelna 600 2

3 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let % let % let % let % 61 a více let celkem % % 16% 84% 100% 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní % vyučen % střední odborné % úplné střední % vyšší odborné % vysokoškolské % celkem % 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel 1. stupně základní školy % učitel 2. stupně základní školy % učitel náboženství % vychovatel % celkem % 3

4 2.4 Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk a literatura 80% Anglický jazyk 55% Matematika 80% Prvouka 80% Přírodověda 80% Vlastivěda 100% Hudební výchova 100% Výtvarná výchova 80% Praktické činnosti 80% Tělesná výchova 80% b) 2. stupeň předmět % Český jazyk a literatura 100% Anglický jazyk 49% Německý jazyk 0% Matematika 100% Chemie 100% Fyzika 100% Přírodopis 100% Zeměpis 0% Dějepis 100% Občanská výchova 100% Rodinná výchova 0% Hudební výchova 0% Výtvarná výchova 0% Praktické činnosti 0% Tělesná výchova 100% Informatika 100% Volitelné předměty 80% 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti příjmení a jméno, aprobace učil(a) ve škol. roce 2013/14 třídu/předmět titul Mgr. Dagmar 1. stupeň 1. třída (Čj, Ma, Prv, Hv, Vv, Tv, Pč) Pavlíčková Mgr. Jana 1. stupeň 2. třída (Čj, Ma, Prv, Hv, Vv, Tv, Pč) Schrommová Mgr. Dana Krátká - Kopsová 1. stupeň 3. třída (Čj, Ma, Prv, Hv, Vv, Tv, Pč,) 4

5 Mgr. Alena Šebková 1. stupeň 4.třída (Čj, Ma, Vl, ), 5.třída ČJ Mgr. Karolína Kapounová 2. stupeň 5. třída (Přv,Vv, Tv, Pč), Vv, Pč, Přv 4. třída, VV 2. stupeň, NJ 7., 8. třída Mgr. Ivana Krátká 1. stupeň, 1. a 2. stupeň AJ, VAK 9. třída specializace AJ Mgr. Jitka Hájková 1. stupeň IVT 2.stupeň, ZPP třída Mgr. Miroslav TV PED TV, Z, ČSP,VP - SH ch., Ma, Vl, - 5. třída Kalvach 1. stupeň Mgr. Pavel Svatoš BI - TV TV 1. a 2. stupeň Mgr. Eva Svatošová BI - CH CH, PŘ, AJ, ČSP, Mgr. Miroslava ČJ - ON ČJ, OV Kroulíková Jarmila Šamánková MAT - FYZ FYZ, MAT Mgr. Radomil Jindra DJ - ON D, OV, RV, HV, ČSP, VP 10, Hv 4. a 5. třída Mgr. Kateřina MAT FYZ MAT, FYZ Pirklová Vladimíra Gabková vych. ŠD oddělení ŠD č. 2 Jarmila Šamánková vych. ŠD oddělení ŠD č Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků

6 2.7 Trvání pracovního poměru doba trvání počet pracovníků % do 5 let 1 4% do 10 let 6 20% do 15 let 2 8% do 20 let 2 8% nad 20 let 13 60% celkem % Komentář ředitele školy: Pracovní kolektiv školy prošel v předchozích letech generační obměnou, ale již nyní lze opět konstatovat poměrně vysoký věkový průměr pracovníků školy a to nejen v řadách pedagogických pracovníků. Vzhledem k neustálému poklesu počtu žáků nelze hovořit o stabilizovaném kolektivu. Počet vyučujících učitelek 1. stupně se v tomto školním roce stabilizoval na čísle pět. Tento počet bude aktuálně zachován pro následující školní rok, neboť prognóza příchodu většího počtu dětí z mateřských škol dané spádové oblasti a odchod žáků z 5. ročníku na gymnázia, jasně ukazuje na to, že škola bude mít i do budoucna po jedné třídě každého ročníku (na 1.i 2. stupni.) V tomto školním roce došlo k návratu jedné kolegyně z MD, a odchodu aprobované učitelky M FYZ na MD. Podařilo se zajistit za tuto kolegyni aprobovanou učitelku matematiky, která plně nahradila tento výpadek a pokračovala v nastavené úrovni vzdělávacího procesu, kdy výuka na 2. stupni a dosažené výsledky u některých žáků vykazovaly vzrůstající tendenci. Vzhledem k finanční politice MŠMT a současnému stavu v počtu stravovaných dětí i nadále bylo nutné zachovat úpravy pracovních úvazků v ŠJ, kde byla část úvazku jedné pracovnice doplněna částečným úvazkem hrazeným z VHČ. Ke konci školního roku odešla do starobního důchodu 1 pracovnice ŠJ, na jejíž místo bude od září 2014 přijata nová síla. Úpravou osobního hodnocení na snížené částky byl ředitel školy nucen kompenzovat výpadek mzdových prostředků z důvodu snížení objemu mzdových prostředků vzhledem k úbytku počtu žáků (září 2013). Tento úbytek finančních prostředků byl u jednotlivých pedagogů řešen v závěru finančního roku 2013 mimořádnými odměnami na základě přidělené alikvotní částky z rozpouštěné rezervy KÚ. Vzhledem k uvedené situaci škola šetří finanční prostředky pro kategorii THP pracovníků také tím, že nemá stále obsazeno pracovní místo hospodářky školy. Tuto práci vykonává ředitel školy se zástupkyní ve spolupráci s účetní a mzdovou firmou Služba škole. V pedagogickém sboru je vyšší zastoupení žen. 6

7 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program zařazené třídy ŠVP pro ZV Pestrá škola č.j. 93/2007/RE Učební plán školy (1., 2. 3., 4., 5. a 6., 7., 8., 9. ročník podle ŠVP ZV Pestrá škola - č.j. 93/2007/RE) Ročník/ Předmět Povinné stupeň stupeň Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Informatika Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti(čsp) Tělesná výchova Druhý cizí jazyk Povinně volitelné Povinně volitelné, nepovinné předměty a zájmové útvary Název povinného předmětu ročník Počet zařazených dětí Sportovní hry chlapci, dívky 19 Psaní všema deseti 17 Konverzace v anglickém jazyce 10 7

8 Název nepovinného předmětu ročník Počet zařazených dětí Náboženství 7 Název zájmového útvaru ročník Počet zařazených dětí Výtvarný kroužek 11 Hra na kytaru 12 Sportovní kroužek třída 20 Sportovní kroužek třída 25 Rukodělný kroužek 13 English for Kids 20 English Training 10 Kroužek Angličtina plus 4 Zdravotnický kroužek 5 Fotografický kroužek 5 Hudební kroužek 14 Kroužek logopedických chvilek 7 Kroužek ruského jazyka Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Komentář ředitele školy: Ve školním roce 13/14 škola plně vyučovala všechny třídy 1. a 2. stupně podle vlastního ŠVP pro ZV (Pestrá škola). Lze konstatovat, že se vyučující na obou stupních školy snažili dosáhnout u žáků požadovaných výstupů kompetencí tak, aby splnili stanovené cíle pro ŠVP. Je třeba zde zmínit, že se jedná o poměrně náročné změny a že bude nutné na základě dalšího ověřování realizovat potřebné úpravy a změny vycházející z vlastní ověřovací praxe a požadavků ČŠI. ČŠI navštívila školu v listopadu Výsledek dosažených výstupů a cílů byl také ovlivněn vyšším podílem objemu finančních prostředků roku 2013/14 v kapitole ONIV což bylo možné promítnout při realizaci požadovaných kurikulárních reforem a dosažení požadovaných výstupů reformy ZŠ. Druhým zdrojem pro dosažení požadovaných výsledků reformy je využívání finančních prostředků přidělených zřizovatelem na provoz. (otázkou je jak dlouho bude zřizovatel tento stav akceptovat) a využíváním finančních prostředků z projektu EU peníze do škol, který byl účetně ukončen v lednu Zde je nutné zmínit přínos tohoto projektu pro školu, kdy bylo možné zrealizovat nákupy nových učebnic a pomůcek pro výuku na jednotlivých stupních ZŠ což vedlo k tomu, aby se škola opět posunula v modernizaci o krok vpřed. Škola nabízí výběr povinně volitelných předmětů (sportovní hry chlapci, sportovní hry dívky, informatika, anglická konverzace, psaní všema deseti). V zájmu zkvalitnění výuky v početných třídách se dělí vyučovací hodiny především při výuce angličtiny, informatiky k obojímu dochází jak na prvním, tak i na druhém stupni. Na prvním stupni se dělila také 1. třída na výuku českého jazyka tak, aby byly lépe využity moderní vyučovací metody a individuálnější přístup k žákům při získávání dovedností pro psaní a čtení. Celkem byly děleny 2 vyučovacích hodin ČJ. Do budoucna lze předpokládat nulový počtu dělených hodin na druhém stupni, vzhledem k postupujícím třídám z prvního stupně, kde dochází v pátém ročníku k výraznému poklesu počtu žáků v důsledku odchodu dětí na gymnázia. V letošním 8

9 školním roce se opět pozitivně projevil nastavený trend přijímacích zkoušek a kriterií pro studium na těchto typech škol v nižším počtu odchodu našich žáků z 5. třídy na gymnázia. Z celkového počtu 8 přihlášených žáků odešli 3 žáci. Bohužel dalších 5 žáků z 2. stupně odešlo v důsledku splnění povinné školní docházky a zvolili si pokračování na některém z nabízených učebních oborů V současných třídách 2. stupně dochází k dělení již pouze na tělesnou výchovu na skupinu chlapců a děvčat a i přes toto dělení dochází k vytváření skupin napříč ročníky. Dojíždí dělení na angličtinu v 9. třídě Škola také nabídla žákům možnost přihlásit se celkem do 14 mimoškolních činností (kroužků). Na základě zjištěného zájmu se podařilo realizovat 12 kroužků, jejichž naplněnost v některých případech byla někdy na spodní hranici rentabilnosti. 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy (k ) třída počet žáků zahájení-ukončení z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) ne ne ne ne ne ne ne ne ne celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do první třídy pro školní rok z toho počet odkladů pro školní rok nástup po odkladu po přestupu z/do jiné školy Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy ve školním roce 2013/14 (k ) Ročník Počet žáků Žáci přijatí ke vzdělávání na střední školy typ školy počet přijatých víceletá gymnázia 3 čtyřletá gymnázia 1 9

10 střední odborné 14 školy a obchodní akademie střední odborná 11 učiliště konzervatoř 0 celkem 29 Říjnové přehlídky středních škol v České Třebové se zúčastnil všichni žáci 9. ročníku. V říjnu se uskutečnila schůzka rodičů vycházejících žáků. Této schůzky se zúčastnilo 90% rodičů. Na programu bylo seznámení s možnostmi po základní škole, s průběhem přijímacího řízení a s doprovodnými akcemi pro vycházející žáky. Jako host vystoupil Mgr. Richard Bednář z Rieter CZ s.r.o., jehož příspěvek se týkal především podpory technického vzdělávání. Byli pozváni zákonní zástupci žáků 7. a 8. ročníku, kteří chodí devátým rokem. Rodiče žákyně 7. třídy a jednoho žáka z 8. třídy se rozhodli pro ukončení školní docházky již po tomto roce. Další dva zákonní zástupci písemně požádali o možnost pokračovat desátým rokem. Ke konci školního roku ale toto své rozhodnutí přehodnotili a oba žáci podali přihlášku na učební obor, kam byli přijati. V listopadu navštívili vycházející žáci Úřad práce ÚO, kde se seznámili se situací na trhu práce, s nabídkou jednotlivých škol a profesí i se službami, které poskytuje Informační a poradenské středisko ÚP. Někteří využili možnosti a objednali se k testování. V měsících říjen - prosinec žáci využili možnost navštívit střední školy během dnů otevřených dveří. Většina žáků navštívila alespoň jednu SŠ. Naše škola se zapojila do projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji a během celého školního roku spolupracovala se SŠ automobilní ÚO. Žáci 7. a 9. třídy se zúčastnili blokové výuky, výuka předmětu Člověk a svět práce žáků 8. třídy probíhala od listopadu do května v odborných dílnách střední školy a 9. ročník absolvoval v odborných učebnách hodiny fyziky. Pro žáky 7. a 8. třídy byla zorganizována odborná stáž v Mladé Boleslavi, kde navštívili Škoda Muzeum a výrobní provozy závodu Škoda, a.s. V této spolupráci budeme pokračovat i v následujícím roce. Výchovná poradkyně se zúčastnila několika setkání, která souvisela se snahou Pardubického kraje podpořit technické vzdělávání konference v rámci projektu OPVK na PSŠ Letohrad, kde se sešli zástupci ZŠ, SŠ a 11 firem, exkurze pro výchovné poradce a ředitele škol v OEZ Letohrad a Isolit-Bravo Jablonné n. Orl., dvoudenní odborné konference k projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji, která proběhla v Dříteči, a 2 setkání k projektu OPVK na SŠ automobilní ÚO. Škola podpořila i další aktivity související s podporou technického vzdělávání žáci 8. ročníku se již potřetí zúčastnili Technických her na PSŠ Letohrad a zájemci z 8. a 9. ročníku navštívili dny otevřených dveří ve firmě Buhler Žamberk. 10

11 Vzdělávání na škole uměleckého směru si v letošním roce vybrala 1 žákyně, která byla v lednovém přijímacím řízení úspěšná a na zvolený umělecký obor se dostala. V letošním roce si opět žáci mohli v prvním kole přijímacího řízení poslat 2 přihlášky. Této možnosti využili všichni žáci. Z 9. ročníku postupuje na obor s maturitou 15 žáků ( 1x gymnázium, 3x pedagogické lyceum, 4x technický, 3x zdravotnický, 1x umělecký, 1x zahradnický, 1x zemědělský, 1x obchodní) a na učební obor 7 žáků (6x technický, 1x služby). Z nižších ročníků postupují 4 žáci na učební obor (3x technický, 1x služby). Na osmileté gymnázium byli přijati 3 žáci. Komentář ředitele školy: Již několik let se projevuje klesající trend v celkovém počtu žáků školy. I v příštím školním roce se znovu podaří otevřít pouze jednu 1. třídu a počet žáků se snad ustálí na počtu 200. Ekonomické ukazatele a vyšší naplněnost některých již otevřených tříd zejména na 1. stupni neumožňuje učitelům plně poskytnout žákům kromě klasické frontální výuky některé nové metody práce ve vztahu učitel - žáci - získávání vědomostí. Pro následující školní rok bude počet žáků 1. třídy na počtu 27 dětí. Na 2. stupni již takový převis v počtu dětí ve třídě není, což je dáno odchodem žáků z 5. třídy na osmiletá gymnázia, stěhováním rodičů za prací a zhoršením dopravní obslužnosti pro spádové vesnice, které spadají pod naší školu. V tomto školním roce se na víceletá gymnázia dostali celkem tři žáci. Na 2. stupni lze tedy počítat s třídou o 18 žácích, což kopíruje trend i počet z předchozího školního roku. Tyto počty žáků ve třídách 2. stupně se jeví pro organizaci výuky a případné dělení vzhledem k nízkému počtu chlapců a dívek jako problematické. Vzhledem k nízkému počtu žáků na 2. stupni je možné vytvořit optimální podmínky pro dodržení zákonných povinností v rámci integrace žáků s SVP. Ve třídách 2. stupně se v 6., a 9. ročníku pohybuje počet žáků na hranici možnosti dělit hodiny cizích jazyků a mnohdy již tyto hodiny nelze dělit. Dělil se Anglický jazyk pouze v 9. třídě. Vzhledem k zavedení druhého cizího jazyka zůstaly povinně volitelné předměty pouze v 9. třídě. Z pohledu školy se tato změna jeví jako krok zpátky, neboť školská praxe ukazuje na to, že v mnohých případech mají žáci problém v Anglickém jazyce při dosahování požadovaných výstupů a nově zařazený 2. cizí jazyk je pro většinu z nich další zátěží. Již trvalým trendem je průměrný zájem rodičů o přijetí do 1. třídy, ale stále nelze ani do budoucna kalkulovat s dvěma třídami. Zde se dostáváme do problému ekonomického, neboť pokud má 1. třída okolo 30 žáků a rentabilnost na dvě třídy počítá s minimální naplněností alespoň 20 žáků na třídu není možné otevřít tyto třídy dvě. Stálým trendem je poměrně vysoký počet odkladů při nástupu do první třídy (6 dětí) To, že se nedaří otevřít dvě 1. třídy je dáno malou kapacitou zdejších dvou školek, kdy rodiče jsou nuceni dávat děti do školek ve městě a při přechodu na ZŠ volí zápis v městských školách. Druhým aspektem je i to, že jsme okrajovou školou a i když v naší okolní spádové oblasti probíhá výstavba satelitních domků, volí rodiče z těchto oblastí pro vzdělávání svých dětí městské školy lepší dostupnost, více příležitostí pro vlastní zájmovou činnost (ZUŠ, sportovní oddíly aj). V letošním školním roce při zápisu do první třídy bylo opět zapsáno cca 20 žáků z naší spádové oblasti do základních škol ve městě. Je tedy nutné do budoucna s touto situací počítat a připravit takové ekonomické a provozní podmínky, které by alespoň částečně eliminovaly vzniklý propad a snažit se udržet školu na počtu minimálně 200 žáků. 11

12 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků - prospěch třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli 1. pololetí - 2. pololetí 1. pololetí - 2. pololetí 1. pololetí - 2. pololetí celkem Celkové hodnocení žáků - chování třída velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 1. pololetí - 2. pololetí 1. pololetí - 2. pololetí 1. pololetí - 2. pololetí celkem Komentář: Ve zbývajících třídách nebyla udělena žádná snížená známka z chování v 1. ani ve 2. pololetí. 5.3 Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1. pololetí - 2. pololetí 1. pololetí - 2. pololetí celkem

13 Komentář: Pochvaly třídního učitele byly uděleny převážně za vzornou práci pro třídu, studijní výsledky, sběr novinového papíru, sportovní reprezentaci školy a za účast na vědomostních soutěžích a olympiádách. Tak jako již v závěru minulého školního roku, tak i letos byli nejúspěšnější žáci oceněni ředitelem školy v divadle při závěrečném Absolvenťáku rozloučení se žáky 9. třídy Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1. pololetí - 2. pololetí 1. pololetí - 2. pololetí 1. pololetí - 2. pololetí celkem Komentář: Ve 2. pololetí.školního roku došlo u žáků obou stupňů k výraznějšímu zhoršení chování a plnění školních povinností, což se projevilo na zvýšeném procentu udělení výchovných opatření v závěru školního roku. Problémy, které byly v letošním školním roce řešeny, se týkaly především neplnění školních povinností a nedostatečné přípravy na vyučování, nedodržování školního řádu, nekázně při vyučování, přepisování známek v žákovské knížce, pozdních příchodů do školy, záškoláctví, slovního i fyzického napadání spolužáků, kyberšikany. Ve všech takovýchto případech byl vždy kontaktován zákonný zástupce a problém řešen viz zápisy z jednání. Ve třech případech byly rodičům doporučeny konzultace v SVP Mimóza, u dalších dvou žáků návštěva dětského klinického psychologa. Během školního roku jsme řešili několik závažných problémů výchovného charakteru, při kterých s námi velice úzce spolupracoval OSPOD. Domluvili jsme si vždy následné schůzky, při kterých jsme konzultovali a projednávali vývoj jednotlivých případů. Těchto setkání se zúčastnili kromě výše uvedených i ředitel školy, výchovná poradkyně, třídní učitel a zákonný zástupce. Ve dvou případech se pan ředitel zúčastnil případové konference, kterou svolal OSPOD. Byla hodnocena situace v rodině a podán návrh na změnu výchovného prostředí. Z rozhodnutí OS ÚO byly děti přijaty na pobyt v dětském diagnostickém ústavu. 13

14 5.4 Komisionální přezkoušení žáků V tomto školním roce nikdo ze zákonných zástupců žáků o komisionální přezkoušení nepožádal. 5.5 Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák pokračuje ve vzdělávání po splnění povinné školní docházky , celkem Komentář: Ve zbývajících třídách prospěli všichni žáci. 5.6 Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin 1. pololetí - 2. pololetí 1. pololetí - 2. pololetí 1. pololetí - 2. pololetí celkem Komentář ředitele školy: Výsledky celkového hodnocení jsou průměrné, na konci školního roku 13/ žáků (48 % ) získalo vyznamenání a 6 žáků (2,7 %) neprospělo z jednoho a více předmětů. Celkové hodnocení chování na konci školního roku (čtyřikrát uspokojivé) a 12 DŘŠ souvisí zejména s nárůstem nevhodného chování žáků a soustavné porušování pravidel ŠŘ a neplnění školních povinností. V průběhu prvního pololetí byla udělena pouze výchovná opatření vedoucí k posílení kázně a plnění školních povinností. Velice problematickými se v tomto školním roce jevili někteří žáci 6. ročníku, kde byla řada přestupků řešena společně s pracovníky odboru sociálních věcí Městského úřadu v Ústí nad Orlicí (p. Chládkem a p. Šmídovou) a zákonnými zástupci potrestaných žáků. O všech těchto jednáních byl vyhotoven záznam z jednání. 14

15 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací ředitel školy 7 zástupkyně ředitele školy 5 ostatní pracovníci vzájemné hospitace 10 celkem 22 Počet hospitací vedoucích pracovníků byl dán organizací vyučování a zajišťováním chodu školy v návaznosti na celou řadu jednání ředitele školy se zřizovatelem a dalšími subjekty, které se podílejí na celkovém provozu a chodu školy. Vzhledem k celkové rozsáhlé rekonstrukci školy v průběhu školního roku byla prioritou ředitele školy kontrolní činnost v této oblasti koordinace prací a postupů v návaznosti na celkový průběh školního roku. Pro následující školní rok zůstává i nadále prioritou vedení školy posílit tuto stránku kontrolní činnosti. 6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností + (objevuje se ve všech hodinách) + /- (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje) 15

16 využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků vhodná forma kladení otázek Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití klasifikačního řádu Komentář ředitele školy: Výuka probíhala ve všech ročnících 1. i 2. stupně v souladu s cíli vzdělávacího programu ŠVP Pestrá škola. Vyučující měli možnost realizovat výuku v odborných učebnách: pro cizí jazyky, pro výuku fyziky, pro výuku výpočetní techniky, pro výuku chemie a přírodních věd, pro výuku praktických činností (dílna a cvičná kuchyně),a v učebně zeměpisu a dějepisu. Došlo také ke zlepšení ve vybavenosti odborných učeben didaktickou technikou, zejména na 2. stupni, kde byla dokoupena řada nových učebních pomůcek zejména do přírodopisu a do fyziky. Nově byly instalovány 2 interaktivní tabule. Jedna do nové jazykové učebny v podkroví 1. stupně a jedna do kmenové učebny 1. stupně.. Hospitační činnost byla zaměřena na celé spektrum vyučovaných předmětů na 1. a 2. stupni. Vzájemné náslechy mezi pedagogy se zaměřily na výměnu zkušeností mezi jednotlivými vyučujícími a seznámení se s netradičními metodami a formami výuky. Výuka byla ve většině sledovaných hodin vedena 16

17 správně, byly zjištěny drobné problémy s vnitřním členěním hodin, v některých hodinách se málo měnily vyučovací situace, často chyběl závěr a shrnutí učiva. Byla snaha aktivně zapojovat žáky do hodin, často však byla znát formálnost těchto kroků ze strany učitele. Metody aktivního, prožitkového učení a experimentování byly zařazeny jen v některých vyučovacích hodinách. Na 1. stupni bylo vhodně frontální vyučování doplňováno skupinovou a individuální výukou, na 2. stupni se objevovalo toto zapojování méně, stále převládá frontální vyučování. Učitelé mají snahu motivovat žáky, chybí ale využívání chyb ke zvýšení motivace, chyba je spíše chápána jako žákův nedostatek. Při ústním zkoušení se projevovala ve většině sledovaných hodin věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení. Hodnocení písemných prací se omezovalo na úvodní obecné zhodnocení výsledků. Chybí prostor pro práci s výsledky písemného zkoušení. Individuální schopnosti žáků jsou respektovány, zvyšuje se informovanost učitelů o specifických poruchách chování a učení. Informovanost učitelů v této oblasti je velmi dobrá. Vzájemné hodnocení žáků a sebehodnocení žáků se ve sledovaných hodinách objevovalo pouze u některých vyučujících. Nedostatečné formulace žáků a organizační problémy ukazují na to, že se jedná o málo používanou formu hodnocení. Klasifikační řád není ve třídách vyvěšen,mají ho k dispozici třídní učitelé, jeho využití ve vyučování není formální. Při hospitacích ve třídách, které byly vyučovány podle ŠVP Pestrá škola byla u vyučujících shledána snaha dosáhnout u žáků požadovaných výstupů klíčových kompetencí, ale ne ve všech případech je patrná změna ve stylu práce. Rezervy v této oblasti bychom mohli odstraňovat prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, což je limitováno danými ekonomickými ukazateli. Výuka dle nových učebních plánů ŠVP klade na vyučujícího zvýšené nároky v přípravě na hodinu, finanční náročnost praktické výuky je větší než u klasických metod. Tento nárůst není pokryt zvýšeným finančním rozpočtem. Nezájem o výuku ze strany žáků je rostoucím a pokračujícím trendem. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu: Ředitel školy splňuje podmínky pro výkon funkce podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků). Jedna učitelka prvního stupně nemá odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle 7 a 8 zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Problém se zajištěním plně aprobované výuky v celém spektru školního vzdělávání bude problematické i do budoucna, neboť pedagogičtí pracovníci mají již smlouvy na dobu neurčitou a není reálného předpokladu přibírat nové pracovníky k docílení plné aprobovanosti školy. Řada pedagogů kromě svých aprobačních předmětů dobírá jiné předměty za účelem doplnění úvazku. Od září 2011 do srpna 2013 škola realizovala čerpání vybraných šablon z projektu EU peníze do škol, kde byla věnována také pozornost DVPP a to zajištěním vhodných seminářů s akreditací MŠMT tak, aby bylo docíleno daných požadavků projektu. Zde se setkáváme s problémem, kdy se nám plně nedaří absolvovat vybrané semináře, neboť celá řada těchto seminářů je zrušena pro malý zájem pedagogů (není naplněna kapacita kurzu). 17

18 7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) studium v oblasti pedagogických Mgr. Eva Svatošová splňuje podmínky k výkonu věd specializačních činností dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. v délce 250 hodin pro koordinátory ŠVP. b) studium pro ředitele škol Mgr. Pavel Svatoš - splněno c) specializovaná činnost tvorba a Mgr. Jitka Hájková úspěšně absolvovala ve školním následná koordinace školních roce 2011/2012 studium pro výkon specializační vzdělávacích programů činnosti v rozsahu 250 hodin pro koordinátory ICT. d) studium k rozšíření odborné na škole zatím žádný pracovník nerealizoval kvalifikace 7.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Výuka vyjmenovaných slov krok za krokem Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy Oxford Professional Development for primary teachers Čeština nemusí být nudná Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit Práce s jazykem a metodikou angličtiny Výuka tělesné výchovy a školská legislativa Inspirace do hodin výchovy k občanství Veselé kolektivní logopedické chvilky Výkonný management pro řídící pracovníky školských zařízení Cesta kvality rozvoj profesních kompetencí pracovníků škol a školských zařízení: Šikana D. Krátká - Kopsová J. Šebková I. Krátká M. Kroulíková I. Krátká E. Svatošová M. Kalvach R. Jindra D. Pavlíčková P. Svatoš P. Svatoš R. Jindra 7.4 Samostudium prázdniny Počet Téma samostudia dnů Podzimní prázdniny 0 Práce související - průřezová témata úprava, zařazení Vánoční prázdniny 0 Práce související -příprava projektů - podání žádostí na MěÚ v ÚO Jarní prázdniny 5 Sebevzdělávání v rámci své aprobace a úvazku Velikonoční 2 Příprava exkurzí a výletů na závěr školního roku prázdniny celkem 7 Na základě 24 odst. 4 písm. B) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody ( 24 odst. 7 zákona). Komentář ředitele školy: Vedení školy umožnilo všem pedagogům absolvovat odborné semináře, jejich výběr se řídil schválenou šablonou v rámci projektu EU peníze do škol a případnými potřebami školy. Upřednostňovali jsme semináře, které se konaly v odpoledních hodinách. Jako vhodné se jeví 18

19 v následujícím období získat některé učitele pro absolvování specializačního studia dle zákona, zejména studia pro výkon specializačních činností v oblasti EVVO (environmentální výchovy a osvěty). Problémem je nižší počet pedagogických pracovníků a jejich zapojení do jiných oblastí vzdělávání. V letošním školním roce se podařilo využít všech stanovených cílů při čerpání finančních prostředků z projektu EU peníze do škol k zajištění DVPP. Vzhledem k úbytku počtu pedagogických pracovníků se jeví jako problematické také zastupování za pedagogy, kteří se účastní případných akcí a seminářů v dopoledních hodinách. Je třeba si také uvědomit, že prioritou školy je zájem žáků o případnou účast na soutěžích či školních exkurzích, kde je nutné vždy zajistit pedagogický dozor a tím pádem nahradit chybějícího pedagoga ve výuce. 8. ICT 8.1 Pracovní stanice Pracovní stanice v počítačových učebnách 25 Pracovní stanice v knihovně 5 Pracovní stanice v učebnách 15 Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogických pracovníků na výuku 4 Další pracovní stanice (administrativa) 4 Počet pracovních stanic celkem Pracovní stanice technické parametry Starší 5 let 17 Novější Lokální počítačová síť (LAN) školy Počet připojených míst Sdílení dat Sdílení prostředků Připojení k internetu Komunikace mezi uživateli Bezpečnost dat Personifikovaný přístup k datům 8.4 Připojení k internetu Rychlost Neomezený přístup na internet Wi fi připojení celá škola ano ano ano ano ano ano 4096 kb/s ano ano 19

20 8.5 Prezentační a grafická technika Datový projektor 9 Dotyková tabule 5 Tiskárny 5 Kopírovací stroj 3 Digitální fotoaparát 8 Vizualizér Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) Operační systém Antivirový program Textový editor Tabulkový editor Editor prezentací Webový prohlížeč Editor webových stránek Klient elektronické pošty Aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici Terasoft Pachner LangMaster Interaktivní učebnice Fraus Win 2003 Server 1 PC Win PC Win P 48 PC ESET NOD32 síťová verze MS Word 33 PC MS Excel 33 PC MS PowerPoint 33 PC Internet Explorer 52 PC MS FrontPage 24 PC MS Outlook Outlook Expres 52 PC ATF - multilicence 23 titulů - multilicence 8 titulů - multilicence 21 titulů - multilicence 17 titulů- multilicence 8.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků Typ vzdělávání K Z základní uživatelské znalosti 95 % P0 vzdělávání poučených uživatelů (úvodní modul) 54 % P1 vzdělávání poučených uživatelů 25 % P2 vzdělávání poučených uživatelů 25 % 20

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Zřizovatel: Městys Šatov Adresa: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22, Šatov,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2014-2015. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2014-2015. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 117 /2015/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014-2015 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 117/2013/RE Sp. zn.: C 11.1 ; A/ 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1.

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Vacov školní rok 2013/ Vypracoval : Mgr. Josef Mráz Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Zpracovali: Mgr. M. Kuča

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY RESUMÉ Osobním růstem a dalším vzděláváním v oblasti pedagogických dovedností a kompetencí naplníme cestu k vyšší úrovni vzdělávání našich žáků Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Adresa: Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko Identifikátor: 600 002 831 Vedoucí týmu: Mgr. Jan Dusík

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více