U¾ivatelská pøíruèka vydání CS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U¾ivatelská pøíruèka. 9356087 2. vydání CS"

Transkript

1 U¾ivatelská pøíruèka vydání CS

2 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NEM-1 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese Copyright 2003 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je chránìný produkt spoleènosti Nokia Corporation. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. Nokia se øidí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení.

3 Spoleènost Nokia není za ¾ádných okolností zodpovìdná za jakoukoli ztrátu dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené jakýmkoli zpùsobem. Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromì zákonných po¾adavkù se ve vztahu k pøesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují ¾ádné vyjádøené ani pøedpokládané záruky vèetnì, nikoli v¹ak pouze, pøedpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný úèel. Spoleènost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez pøedchozího upozornìní tento dokument revidovat nebo ukonèit jeho platnost. Dostupnost urèitých produktù se mù¾e li¹it podle oblastí. Obra»te se na nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti Nokia / 2. vydání CS

4 Obsah PRO VA I BEZPEÈNOST Obecné informace títky v prodejním balení Pøístupové kódy Sdílená pamì» Pøehled funkcí telefonu Digitální hudební pøehrávaè a rekordér FM stereo rádio Tlaèítko Hudba Reproduktor Polyfonické vyzvánìcí tóny Aplikace Java TM Slu¾ba multimediálních zpráv (MMS) GPRS (General Packet Radio Service) Nastavení slu¾by zprávou OTA (Over The Air) Pamì»ová karta Vá¹ telefon Klávesy a konektory Pohotovostní re¾im Spoøiè displeje Tapeta Základní indikátory v pohotovostním re¾imu Pøipojení poutka Headset Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 4

5 Pøipojení a pou¾ívání dodaných kabelù Odpojení telefonu od PC Zaèínáme Instalace SIM karty a baterie Vyjmutí a nainstalování pamì»ové karty Nabíjení baterie Zapnutí a vypnutí telefonu Zámek klávesnice (Keyguard) Výmìna krytù Hudební funkce Poslech hudby Poslech rádia Funkce volání Volání Zrychlená volba telefonního èísla Hlasová volba Konferenèní hovor Pøijmutí nebo odmítnutí pøíchozího hovoru Hovor na lince Volby v prùbìhu hovoru Psaní textu Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu Pou¾ití prediktivního vkládání textu Psaní slo¾ených slov Pou¾ití tradièního zadávání textu Tipy pro psaní textu Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 5

6 6. Telefonní seznam (Kontakty) Volba nastavení telefonního seznamu Ulo¾ení jmen a tel. èísel (Pøidat kontakt) Ukládání více tel. èísel a textových polo¾ek se jménem Hledání kontaktu v telefonním seznamu Upravení kontaktu Odstraòování kontaktù Kopírování telefonních seznamù Odeslání a pøijmutí vizitky Zrychlené volby Hlasová volba Poznámky k pou¾ívání hlasové volby Nahrávání hlasového záznamu Volání s pomocí hlasového záznamu Pøehrání, zmìna nebo vymazání hlasového záznamu Èísla informací Èísla slu¾eb Má èísla Skupiny volajících Pou¾ívání menu Otevøení funkcí menu Seznam funkcí menu Funkce menu Zprávy (Menu 1) Textové zprávy Multimediální zprávy Zaplnìná pamì» pro multimediální zprávy Odstranìní zpráv Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 6

7 Chat Hlasové zprávy Informativní zprávy Nastavení zpráv Pøíkazy slu¾by Výpis volání (Menu 2) Seznamy posledních hovorù Èítaèe a mìøièe volání Kontakty (Menu 3) Profily (Menu 4) Nastavení (Menu 5) Osobní klávesové zkratky Nastavení èasu a data Nastavení volání Nastavení telefonu Nastavení hudby Nastavení displeje Nastavení tónù Nastavení pøíslu¹enství Nastavení zabezpeèení Obnovení nastavení z výroby Budík (Menu 6) Hudba (Menu 7) Hudební pøehrávaè Rádio Rekordér Seznam stop Nastavení hudby Galerie (Menu 8) Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 7

8 Organizér (Menu 9) Kalendáø Úkoly Hry (Menu 10) Spu¹tìní hry Sta¾ení her Stav pamìti pro hry Nastavení her Aplikace (Menu 11) Spu¹tìní aplikace Sta¾ení aplikace Stav pamìti pro aplikace Dal¹í funkce (Menu 12) Hlasové pøíkazy Kalkulaèka Odpoèítávací mìøiè Stopky Zálohovat a obnovit Pamì»ová karta Slu¾by (Menu 13) Základní kroky pro otevøení a pou¾ívání slu¾eb WAP Nastavení telefonu pro pou¾ívání slu¾eb WAP Pøipojení ke slu¾bì WAP Procházení stránkami slu¾by WAP Ukonèení spojení WAP Nastavení vzhledu WAP prohlí¾eèe Nastavení zabezpeèení WAP prohlí¾eèe Zálo¾ky Odkazy pro sta¾ení Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 8

9 Pøijaté slu¾by Vyrovnávací pamì» Slu¾by SIM karty (Menu 14) Nokia Audio Manager Systémové po¾adavky Instalování aplikace Nokia Audio Manager Ulo¾ení skladeb z hudebního CD pomocí aplikace Nokia Audio Manager Pøená¹ení hudebních souborù do telefonu Pøenos souborù pomocí Prùzkumníka systému Windows Okno Club Nokia Dal¹í funkce Pokyny k pou¾ívání baterií Nabíjení a vybíjení PÉÈE A ÚDR BA DÙLE ITÉ BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 9

10 PRO VA I BEZPEÈNOST Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich poru¹ování mù¾e být nejenom nebezpeèné, ale i protizákonné. Podrobnìj¹í bezpeènostní informace naleznete v této pøíruèce. Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí. BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV ÍM Za jízdy nedr¾te telefon v ruce. INTERFERENCE Pøi provozu bezdrátového telefonu mù¾e docházet k interferencím, které nepøíznivì ovlivòují jeho funkci. BÌHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍCH TELEFON VYPNÌTE Dodr¾ujte v¹echna místní pravidla a naøízení. V blízkosti lékaøských pøístrojù a zaøízení telefon v¾dy vypnìte. V LETADLE TELEFON V DY VYPNÌTE Bezdrátové telefony mohou v letadle zpùsobit interference. VYPNÌTE PØI DOPLÒOVÁNÍ PALIVA Nepou¾ívejte telefon na èerpací stanici. Nepou¾ívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hoølavin. V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDÌN ODSTØEL, TELEFON VYPNÌTE Telefon nepou¾ívejte v blízkosti míst, kde je provádìn odstøel. Dodr¾ujte pøíslu¹ná pravidla a naøízení. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 10

11 TELEFON POU ÍVEJTE ZPÙSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN Pou¾ívejte jej pouze v normální poloze. Zbyteènì se nedotýkejte jeho antény. KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat telefon a jeho pøíslu¹enství smí pouze kvalifikovaný servis. PØÍSLU ENSTVÍ A BATERIE Pou¾ívejte pouze schválené pøíslu¹enství a baterie. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. PØIPOJENÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ Pøed pøipojením k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace v u¾ivatelské pøíruèce tohoto zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. ZÁLO NÍ KOPIE Nezapomeòte zálohovat v¹echna dùle¾itá data. ODOLNOST PROTI VODÌ Telefon není odolný vùèi vodì. Udr¾ujte pøístroj v suchém prostøedí. VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Zadejte telefonní èíslo (vèetnì smìrového pøedèíslí) a stisknìte. Pro ukonèení hovoru stisknìte. Pro pøijmutí hovoru stisknìte. TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Odpojte propojovací kabel (je-li pøipojen). Vyma¾te displej potøebným poètem stisknutí tlaèítka (napøíklad pro ukonèení hovoru, ukonèení funkce menu apod.). Zadejte èíslo tísòového volání s stisknìte. Udejte svou polohu. Hovor neukonèujte, dokud k tomu nejste vyzváni. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 11

12 Informace o telefonu Pøi pou¾ívání funkcí tohoto prístroje dodr¾ujte v¹echny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních. Výstraha: V¹echny funkce telefonu, kromì budíku, vy¾adují, aby byl telefon pro jejich pou¾ívání zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde by pou¾íváním bezdrátového telefonu mohlo dojít ke vzniku interferencí nebo jiného nebezpeèí. Sí»ové slu¾by Bezdrátový telefon, popisovaný v této pøíruèce, je schválen pro pou¾ití v sítích EGSM 900 a GSM Provoz ve dvou frekvenèních pásmech je funkce závislá na síti. Informace o pou¾itelnosti a o pøedplacení této funkce získáte u místního operátora sítì. Slu¾by obsa¾ené v této pøíruèce se nazývají Sí»ové slu¾by. Jsou to speciální slu¾by, které si uzpùsobujete prostøednictvím operátora sítì. Pøed tím, ne¾ nìkteré z tìchto slu¾eb sítì vyu¾ijete, je musíte pøedplatit u Va¹eho provozovatele sí»ových slu¾eb a získat od nìj informace o jejich pou¾ívání. Poznámka: Nìkteré sítì nemusejí podporovat v¹echny speciální znaky konkrétních jazykù nebo slu¾by. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 12

13 Informace o pøíslu¹enství Pøed pou¾itím nabíjeèky s tímto pøístrojem v¾dy zkontrolujte její èíslo modelu. Tento pøístroj smí být pøi pou¾íván napájen pouze nabíjeèkami ACP-7 a ACP-12. Výstraha: Pou¾ívejte pouze baterie, nabíjeèky a pøíslu¹enství schválené výrobcem telefonu. Pou¾ívání jiných typù mù¾e zpùsobit zru¹ení osvìdèení nebo záruk, vztahujících se na telefon a mù¾e být i nebezpeèné. Informace o dostupnosti schválených zaøízení získáte u Va¹eho prodejce. Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od libovolného pøíslu¹enství, v¾dy uchopte a zatáhnìte za konektor, ne za kabel. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 13

14 Obecné informace títky v prodejním balení títky obsahují informace dùle¾ité pro pou¾ívání slu¾eb a pro úèely související s podporou zákazníka. títek nalepte na záruèní kartu. títek nalepte do karty Nokia Club Invitation Card, dodané v prodejním balení. Pøístupové kódy Bezpeènostní kód (5 a¾ 10 èíslic): Bezpeènostní kód chrání telefon pøed neoprávnìným pou¾itím. Tento kód je dodán spolu s telefonem. Pøednastavený kód je Zmìòte kód a ulo¾te jej na bezpeèném místì, oddìlenì od telefonu. Informace o zmìnì kódu a nastavení telefonu, aby vy¾adoval bezpeènostní kód, viz Nastavení zabezpeèení na stranì 98. PIN kód a kód PIN2 (4 a¾ 8 èíslic): PIN kód (zkratka pro osobní identifikaèní èíslo) chrání SIM kartu pøed neoprávnìným pou¾itím. PIN kód je obyèejnì dodáván se SIM kartou. Informace o nastavení telefonu tak, aby pøi ka¾dém zapnutí vy¾adoval PIN kód, viz Nastavení zabezpeèení na stranì 98. Kód PIN2 mù¾e být dodaný s nìkterými SIM kartami a je vy¾adován pøi otevírání nìkterých funkcí, jako napøíklad poèítadla cen hovorù. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 14

15 Zadáte-li nesprávný PIN kód tøikrát za sebou, mù¾e se na displeji zobrazit text SIM zablokována a poté budete vyzváni k zadání kódu PUK. O kód PUK po¾ádejte Va¹eho operátora. Kódy PUK a PUK2 (8 èíslic): PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíè) je vy¾adován pro zmìnu zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód je vy¾adován pøi zmìnì zablokovaného PIN2 kódu. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, po¾ádejte o nì Va¹eho operátora sítì. Heslo pro blokování (4 èíslice): Toto heslo je vy¾adováno pøi pou¾ívání funkce Slu¾ba blokování hovorù, viz Nastavení zabezpeèení na stranì 98. Toto heslo obdr¾íte u Va¹eho poskytovatele slu¾eb. Sdílená pamì» Následující funkce tohoto telefonu mohou pou¾ívat sdílenou pamì»: telefonní seznam, textové a multimediální zprávy, obrázky a vyzvánìcí tóny v galerii, kalendáø, seznam úkolù, Java hry a aplikace. Pou¾ívání takových funkcí mù¾e zmen¹it pamì» dostupnou pro ostatní funkce pou¾ívající sdílenou pamì». To se projeví zejména pøi intenzivním pou¾ívání nìkteré z tìchto funkcí (pøesto¾e nìkteré funkce mohou mít kromì sdílené pamìti vyhrazenu je¹tì urèitou nesdílenou èást pamìti). Napøíklad ulo¾ením nìkolika obrázkù nebo Java aplikací se mù¾e obsadit ve¹kerý prostor sdílené pamìti a na displeji telefonu se mù¾e zobrazit zpráva o zaplnìné pamìti. V takovém pøípadì pøed pokraèováním v pou¾ívání telefonu odstraòte nìkteré informace nebo záznamy ze sdílené pamìti. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 15

16 Pøehled funkcí telefonu Telefon Nokia 3300 poskytuje mnoho funkcí pro ka¾dodenní pou¾ívání, napøíklad digitální Hudební pøehrávaè a Rekordér, FM stereo rádio, Kalendáø, Hodiny, Budík, Kalkulaèka a dal¹í. Pro tento telefon je k dispozici mnoho barevných krytù Nokia Xpress-on TM. Informace o výmìnì krytù, viz Výmìna krytù na stranì 35. Digitální hudební pøehrávaè a rekordér Telefon má integrován digitální hudební pøehrávaè a rekordér. Prostøednictvím headsetu nebo interního reproduktoru mù¾ete poslouchat hudební soubory ve formátu MP3 a AAC, ulo¾ené na pamì»ové kartì. Mù¾ete rovnì¾ nahrávat hudbu z rádia nebo externího audio pøístroje. Skladby jsou ukládány na pamì»ovou kartu telefonu. Hudební pøehrávaè rovnì¾ podporuje seznam skladeb M3U. Viz Hudba (Menu 7) na stranì 100. Hudební soubory a seznamy skladeb mù¾ete pøenést z kompatibilního PC na pamì»ovou kartu telefonu prostøednictvím aplikace Nokia Audio Manager, která je dodaná na CD-ROMu v prodejním balení. Po nainstalování aplikace Nokia Audio Manager je mo¾né pøená¹et soubory v prostøedí Prùzkumníka systému Windows. Viz Nokia Audio Manager na stranì 141. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 16

17 FM stereo rádio Tento telefon má integrován pøijímaè stereo rádia pracující v pásmu FM. Rádio mù¾ete poslouchat pomocí kompatibilního headsetu nebo pøes interní reproduktor. Viz Hudba (Menu 7) na stranì 100. Tlaèítko Hudba Telefon má speciální tlaèítko Hudba, kterým mù¾ete rychle zapnout hudební pøehrávaè nebo rádio. Tlaèítko Hudba umo¾òuje rychle pøepínat mezi hudebními aplikacemi a nebo tyto aplikace vypnout. Reproduktor Prostøednictvím integrovaného reproduktoru mù¾ete poslouchat hudbu nebo rádio. Polyfonické vyzvánìcí tóny Polyfonický zvuk se skládá z nìkolika zvukových komponentù zahraných z reproduktoru ve stejnou dobu (jako skuteèná melodie). Polyfonické zvuky mohou být pou¾ity pro vyzvánìcích tóny a tóny výstrahy. Telefon mù¾e pro polyfonické zvuky pou¾ít zvukové komponenty a¾ 128 hudebních nástrojù, ale najednou jich mù¾e znít pouze 24. Telefon podporuje formát SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI). Polyfonické vyzvánìcí tóny mù¾ete pøijmout ve zprávì MMS, viz Zobrazení multimediální zprávy a odpovìï na multimediální zprávu na stranì 75, nebo je naèíst pøes menu Galerie (sí»ová slu¾ba), viz Galerie (Menu 8) na stranì 109. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 17

18 Aplikace Java TM Telefon podporuje technologii Java 2 Micro Edition (J2ME TM ), co¾ je verze technologie Java specificky urèená pro malá elektronická zaøízení. Telefon obsahuje nìkteré Java aplikace a hry a podporuje stahování nových aplikací a her z rùzných slu¾eb WAP. Viz Aplikace (Menu 11) na stranì 116. Slu¾ba multimediálních zpráv (MMS) Telefon mù¾e posílat multimediální zprávy tvoøené textem a obrázkem a pøijímat zprávy obsahující text, obrázek a zvuk. Obrázky a vyzvánìcí tóny mù¾ete ulo¾it a pou¾ít je pøi nastavení telefonu. Viz Multimediální zprávy na stranì 73. Slu¾ba MMS je sí»ová slu¾ba. GPRS (General Packet Radio Service) Technologie GPRS umo¾òuje pou¾ití mobilních telefonù pro odesílání a pøijímání dat v mobilní síti (sí»ová slu¾ba). GPRS je datový nosiè, který umo¾òuje bezdrátový pøístup k datovým sítím, jako napøíklad k internetu. Mezi aplikace, které pou¾ívají GPRS, patøí slu¾by WAP, zprávy MMS a SMS a stahování Java aplikací. Pøed pou¾itím GPRS technologie Informujte se u operátora sítì nebo provozovatele slu¾by o dostupnosti, cenách a mo¾nosti objednání slu¾by GPRS. Ulo¾te nastavení GPRS pro v¹echny aplikace. Viz Nastavení telefonu pro pou¾ívání slu¾eb WAP na stranì 128, Nastavení zpráv na stranì 80 a Nastavení pro zvolený nosiè GPRS na stranì 131. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 18

19 Nastavení slu¾by zprávou OTA (Over The Air) Abyste mohli pou¾ívat WAP, MMS, GPRS a ostatní bezdrátové slu¾by, musíte mít v telefonu nadefinováno správné nastavení. Toto nastavení mù¾ete pøijmout v podobì zprávy OTA (Over The Air), tak¾e staèí jej pouze ulo¾it do telefonu. Podrobnìj¹í informace o dostupnosti nastavení získáte u nejbli¾¹ího prodejce Nokia. Pamì»ová karta Telefon je dodán s nainstalovanou a naformátovanou pamì»ovou kartou o kapacitì 64 MB, na kterou je mo¾né ukládat hudební soubory, sta¾ené Java aplikace a hry nebo pøijaté èi sta¾ené AAC/MIDI/MP3 vyzvánìcí tóny. Viz Pamì»ová karta na stranì 125. Na pamì»ovou kartu mù¾ete rovnì¾ zálohovat a obnovovat z ní informace Telefonního seznamu a Kalendáøe. Viz Zálohovat a obnovit na stranì 124. Pou¾ívejte pouze pamì»ové karty, které jsou kompatibilní s telefonem. Pamì»ové karty naformátované a pou¾ívané v jiném pøístroji se mohou v telefonu Nokia 3300 jevit jako po¹kozené. V telefonu je mo¾né pou¾ívat kompatibilní pamì»ové karty a¾ do kapacity 128 MB. Viz Vyjmutí a nainstalování pamì»ové karty na stranì 31. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 19

20 1. Vá¹ telefon Klávesy a konektory 1. Vypínaè telefonu Zapíná a vypíná telefon. Krátkým stisknutím v pohotovostním re¾imu umo¾òuje zmìnu profilù. 2. Klávesa nastavení hlasitosti Pro nastavení hlasitosti sluchátka, headsetu a reproduktoru. 3. Tlaèítko Hudba Klávesová zkratka pro zapnutí/vypnutí funkcí Pøehrávaè hudby a Rádio. 4. Tlaèítko pro pohyb ve ètyøech smìrech Nahoru, dolù, vlevo a vpravo Umo¾òuje procházení jmény, tel. èísly, polo¾kami menu nebo nastavení. Rovnì¾ umo¾òuje, napøíklad, ladìní rádia, nastavení hudby a pou¾ívání hudebních funkcí (pøehrát, stop, pøetáèení zpìt a vpøed). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 20

21 5. Tlaèítko Nahrávání Zahájí nahrávání, pokud je zapnuté rádio nebo je k telefonu pøipojeno externí audio zaøízení. 6. Výbìrové klávesy a Funkce tìchto kláves odpovídá doprovodném textu na displeji, napøíklad v pohotovostním re¾imu Menu a Kontakty. Funkci pravého výbìrového tlaèítka mù¾ete zmìnit na Jdi na. Poté jejho prostøednictvím mù¾ete otevøít Vámi vytvoøený seznam osobních zkratek k rùzným funkcím telefonu. Viz Osobní klávesové zkratky na stranì 87. vytáèí èíslo a pøijímá hovor. V pohotovostním re¾imu zobrazí poslední volaná èísla. ukonèí aktivní hovor. Ukonèí libovolnou funkci pro zadávání èísel a znakù. Tlaèítka a jsou pou¾ita k rùzným úèelùm v rùzných funkcích. 1. Konektor nabíjeèky 2. Konektor Pop-Port TM pro headsety, propojovací kabel a smyèku 3. Konektor pro audio vstup pøi pøipojení externího audio zaøízení Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 21

22 Pohotovostní re¾im Je-li telefon pøipraven pro pou¾ití a na displeji nejsou u¾ivatelem zadány ¾ádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním re¾imu. 1. Indikuje celulární sí», ve které se telefon v souèasné chvíli pou¾ívá. 2. Pøedstavuje sílu signálu celulární sítì v místì, na kterém se nacházíte. Èím je signál silnìj¹í, tím je sloupec vy¹¹í. 3. Indikuje úroveò nabití baterie. Èím je baterie více nabitá, tím je sloupec vy¹¹í. 4. Levá výbìrová klávesa má v pohotovostním re¾imu funkci Menu. 5. Nejsou-li k pravému výbìrovému tlaèítku pøiøazeny jiné funkce, otevøete jím v pohotovostním re¾imu seznam Kontakty. Jinak je jeho funkce Jdi na. 6. Je-li zapnutá funkce Pøehrávaè hudby, ukazuje název skladby. Je-li zapnuté Rádio, ukazuje stanici. Informace o zobrazování èasu a data v pohotovostním re¾imu na displeji telefonu, viz Hodiny na stranì 88 a Datum na stranì 89. Viz rovnì¾ Základní indikátory v pohotovostním re¾imu na stranì 23. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 22

23 Spoøiè displeje Telefon v pohotovostním re¾imu automaticky aktivuje spoøiè displeje. Na displeji se zobrazí digitální hodiny. Spoøiè bude aktivován po urèité dobì, bìhem které není pou¾ívána ¾ádná funkce telefonu. Viz Spoøiè displeje na stranì 96. Spoøiè displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlaèítka. Není-li nastaven správný èas, zobrazí se 00:00. Informace o nastavení èasu, viz Hodiny na stranì 88. Tapeta Na pozadí displeje telefonu mù¾ete v pohotovostním re¾imu zobrazit obrázek, tzv. tapetu. Viz Tapeta na stranì 95. Základní indikátory v pohotovostním re¾imu Oznamuje pøijetí jedné nebo nìkolika textových nebo obrazových zpráv. Viz Zobrazení textové zprávy nebo zprávy el. po¹ty a psaní odpovìdi na stranì 70. Oznamuje pøijetí jedné nebo nìkolika multimediálních zpráv. Viz Zobrazení multimediální zprávy a odpovìï na multimediální zprávu na stranì 75. Oznamuje pøijetí jedné nebo nìkolika hlasových zpráv. Viz Hlasové zprávy na stranì 79. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 23

24 nebo Indikuje zamknutí klávesnice telefonu. Viz Zámek klávesnice (Keyguard) na stranì 34. Funkce Ohlá¹ení pøíchozího hovoru a Tón ohlá¹ení zprávy jsou nastaveny na ádný tón. Viz Nastavení tónù na stranì 97. Budík je nastaven na Zapnuto. Viz Budík (Menu 6) na stranì 100. Odpoèítávací mìøiè je spu¹tìn. Viz Odpoèítávací mìøiè na stranì 122. Na pozadí jsou spu¹tìny stopky. Viz Stopky na stranì 123. Je navázáno GPRS spojení. Indikátor je zobrazen v levém horním rohu displeje. GPRS spojení je doèasnì pøeru¹eno, napøíklad pøi pøíchozím nebo odchozím hovoru v prùbìhu GPRS spojení. V¹echny Va¹e hovory jsou pøesmìrovány na jiné èíslo, Pøesmìrovat v¹echny hovory. Pou¾íváte-li dvì telefonní linky, je indikátor pro pøesmìrování na první lince a na druhé lince. Viz Pøesmìrování hovorù na stranì 89. Máte-li dvì telefonní linky, indikuje zvolenou telefonní linku. Viz Linka pro odchozí hovory na stranì 91. Byl aktivován reproduktor. V¹echny hovory jsou omezeny do uzavøené skupiny. Viz Nastavení zabezpeèení na stranì 98. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 24

25 Je zvolen doèasný profil. Viz Profily (Menu 4) na stranì 86. nebo K telefonu je pøipojen headset nebo smyèka. Pøipojení poutka Protáhnìte poutko podle nákresu a dotáhnìte jej. Headset Pøipojení headsetu Zasuòte konektor headsetu do konektoru Pop-Port v horní èásti telefonu. Odpojení headsetu Uchopte za zástrèku kabelu headsetu a vytáhnìte ji z konektoru Pop-Port. Nikdy netahejte pøímo za kabel. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 25

26 Stereo headset HDS-3H mù¾ete upevnit podle pøíkladu uvedeného na obrázku. Kabel headsetu plní funkci antény rádia, tak¾e jej nechte volnì ulo¾ený. Pøijmutí hovoru, je-li pøipojen headset Pøijmout nebo ukonèit hovor mù¾ete stisknutím ovládacího tlaèítka na headsetu. Upozoròujeme, ¾e pøi pou¾ívání headsetu je sní¾ena Va¹e schopnost poslouchat zvuky z okolí. Nepou¾ívejte headset tam, kde by to mohlo ohrozit Va¹i bezpeènost. Pøipojení a pou¾ívání dodaných kabelù Telefon mù¾ete ke kompatibilnímu PC pøipojit pomocí dodaného propojovacího kabelu DKU-2 (1). Pro práci s hudebními soubory a jejich pøenos z PC na pamì»ovou kartu telefonu pou¾ijte aplikaci Nokia Audio Manager. Viz Nokia Audio Manager na stranì 141. Poznámka: Pøed pøipojením telefonu k PC pomocí propojovacího kabelu ukonèete v telefonu v¹echny aplikace a odpojte kabel z audio vstupu. Je-li telefon pøipojen k PC, není mo¾né s ním provádìt hlasová volání. Chcete-li nahrávat hudbu z externího audio zaøízení, mù¾ete pou¾ít propojovací audio kabel ADE-2 (2). Viz Nahrávání na stranì 106. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 26

27 Dùle¾ité! Nepøipojujte telefon k PC døíve, ne¾ na PC nainstalujete aplikaci Nokia Audio Manager z CD-ROMu dodaného v prodejním balení. Odpojení telefonu od PC Pokud pøipojíte telefon k PC, zobrazí se v panelu úkolù systému Windows ikona Odpojit nebo vysunout hardware, která indikuje pøipojení USB zaøízení k PC. Chcete-li odpojit telefon od PC, klepnìte na tuto ikonu a zvolte Zastavit velkokapacitní pamì»ové zaøízení USB - Nokia A¾ systém Windows oznámí, ¾e je to bezpeèné, mù¾ete odpojit propojovací kabel. Dùle¾ité! Aby bylo zaji¹tìno, ¾e v¹echny operace pamì»ové karty jsou dokonèeny, neodpojujte kabel, dokud Vám systém Windows neohlásí, ¾e je to bezpeèné. Nekontrolované dokonèení operací pamì»ové karty mù¾e po¹kodit pamì»ovou kartu nebo na ní ulo¾ené informace. Po¹kozená pamì»ová karta musí být pøed dal¹ím pou¾itím zformátována. Je-li pamì»ová karta zformátována, v¹echny informace, které na ní byly, jsou trvale odstranìny. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 27

28 2. Zaèínáme Instalace SIM karty a baterie Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dìtí. SIM karta a její kontakty jsou náchylné na po¹kození po¹krábáním nebo ohnutím. Pøi manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrnì. Pøed demontováním krytù v¾dy vypnìte telefon a odpojte jej od nabíjeèky nebo jiného pøístroje. Telefon ukládejte a pou¾ívejte pouze s obìma kryty nainstalovanými. 1. Demontujte zadní kryt telefonu: Polo¾te telefon zadní stranou k sobì, stisknìte pojistku zadního krytu a odsuòte kryt (1). Je-li v telefonu nainstalovaná baterie, vyjmìte ji zdvihnutím za výbì¾ek (2). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 28

29 2. Dr¾ák SIM karty uvolnìte odsunutím dozadu (3) a poté jej otevøete (4). 3. Zasuòte SIM kartu do dr¾áku SIM karty (5). Zajistìte správnou polohu SIM karty. Zkosený roh SIM karty musí smìøovat nahoru a plocha konektorù smìøuje na konektory v telefonu. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 29

30 4. Zavøete a zajistìte dr¾ák SIM karty (6) a (7). 5. Vlo¾te baterii (8). Pøi instalaci zadního krytu nejprve vlo¾te pojistky zadního krytu do odpovídajících drá¾ek v telefonu. Nasunujte kryt, dokud nedosedne na místo (9). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 30

31 Vyjmutí a nainstalování pamì»ové karty Telefon je dodán s nainstalovanou pamì»ovou kartou o kapacitì 64 MB. Ukládejte pamì»ové karty mimo dosah malých dìtí. 1. Ovìøte, ¾e je telefon vypnutý. 2. Polo¾te telefon zadní stranou k sobì, odsuòte kryt a vyjmìte baterii. Viz krok 1 v kapitole Instalace SIM karty a baterie na stranì Pøi vyjímání pamì»ové karty stisknìte uvolòovací pojistku pamì»ové karty (1) a zdvihnìte kartu (2). Pracujte opatrnì, aby nedo¹lo k po¹kození pozlacených kontaktù karty. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 31

32 Pøi instalaci pamì»ové karty opatrnì zatlaète pamì»ovou kartu na místo (3). Dr¾te pøitom stisknutou pojistku pamì»ové karty (4). Pozlacené kontakty karty musí smìøovat dolù. 4. Po zaji¹tìní pamì»ové karty na místì nainstalujte baterii a nasuòte zpìt zadní kryt telefonu. Viz krok 5 v Instalace SIM karty a baterie na stranì 28. Nabíjení baterie 1. Konektor nabíjeèky pøipojte do zásuvky v horní èásti telefonu. 2. Pøipojte nabíjeèku do zásuvky el. napìtí. Je-li telefon zapnut, na displeji se krátce zobrazí text Nabíjím. Je-li baterie zcela vybitá, mù¾e trvat nìkolik minut, ne¾ se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo ne¾ bude mo¾né provádìt volání. Telefon je mo¾né pou¾ívat i s pøipojenou nabíjeèkou. Doba nabíjení závisí na typu pou¾ívané nabíjeèky a na pou¾ívané baterii. Napøíklad nabíjení baterie BLD-3 nabíjeèkou ACP-7 mù¾e trvat a¾ 4 hodiny a 30 minut, pokud byla baterie zcela vybitá. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 32

33 Zapnutí a vypnutí telefonu Výstraha: Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí. Podr¾te stisknuté vypínací tlaèítko. Pokud je na displeji telefonu zobrazeno Vlo¾te SIM kartu, pøesto¾e je SIM karta správnì nainstalována, nebo SIM karta nepodporována, kontaktujte operátora sítì nebo provozovatele slu¾by. Tento telefon nepodporuje SIM karty pro napìtí 5 Voltù, tak¾e mù¾e být nutné vymìnit kartu. Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu, zadejte PIN kód (zobrazí se jako ****) a stisknìte OK. Vyzve-li telefon k zadání bezpeènostního kódu, zadejte bezpeènostní kód (zobrazí se jako *****) a stisknìte OK. Viz rovnì¾ Pøístupové kódy na stranì 14. TIPY PRO EFEKTIVNÍ FUNKCI: Telefon má vestavìnou anténu. Stejnì jako u jiných pøístrojù pracujících na bázi rádiového pøenosu, nedotýkejte se antény, je-li pøístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivòuje kvalitu pøíjmu a mù¾e zpùsobit, ¾e telefon bude pro provoz potøebovat vìt¹í pøíkon, ne¾ by jinak bylo zapotøebí. Nebudete-li se pøi hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon antény a doba provozu Va¹eho telefonu. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 33

34 Zámek klávesnice (Keyguard) Klávesnici telefonu mù¾ete zamknout, aby se pøede¹lo následkùm nechtìného stisknutí tlaèítek, napøíklad pøi pøená¹ení telefonu ta¹ce. Zamknutí klávesnice V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a poté do 1,5 sekundy. Uvolnìní klávesnice Stisknìte Uvolnit a poté v prùbìhu 1,5 sekundy. Chcete-li pøijmout hovor pøi zamknuté klávesnici, stisknìte. V prùbìhu hovoru je mo¾né telefon pou¾ívat normálním zpùsobem. Pokud ukonèíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opìt automaticky zamkne. Informace o automatickém zámku klávesnice, viz Automatický zámek klávesnice na stranì 92. Informace o zamknutí klávesnice v prùbìhu hovoru, viz Volby v prùbìhu hovoru na stranì 43. Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je mo¾né provádìt volání na èísla tísòových volání, která jsou ulo¾ená v telefonním pøístroji (napø. 112 nebo jiná oficiální èísla tísòových volání). Zadejte èíslo tísòového volání a stisknìte. Èíslo je zobrazeno a¾ po zadání v¹ech èíslic. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 34

35 Výmìna krytù Pøed výmìnou krytu v¾dy vypnìte telefon a odpojte telefon od nabíjeèky nebo jiného pøístroje. Telefon ukládejte a pou¾ívejte pouze s obìma kryty nainstalovanými. 1. Demontujte zadní kryt telefonu. Viz krok 1 v Instalace SIM karty a baterie na stranì Pøi demontá¾i pøedního krytu opatrnì uchopte kryt po obou stranách (1) a sejmìte ho poèínaje horní stranou (2). 3. Vymìòte desku s tlaèítky telefonu (3). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 35

36 4. Pøi instalaci pøedního krytu nejprve umístìte výstupy ve spodní èásti krytu do odpovídajících otvorù v telefonu (4) a poté opatrnì natlaète kryt na místo (5). 5. Nainstalujte zadní kryt telefonu. Viz krok 5 v Instalace SIM karty a baterie na stranì 28. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 36

37 3. Hudební funkce Pomocí aplikace Pøehrávaè hudby mù¾ete poslouchat hudební soubory ve formátu MP3 a AAC ulo¾ené na pamì»ové kartì ve Va¹em telefonu. Mù¾ete dále poslouchat interní Rádio telefonu. Speciální tlaèítko Hudba, které naleznete v levé horní èásti telefonu, umo¾òuje rychlé zapnutí/vypnutí funkcí Pøehrávaè hudby a Rádio. Pro vytváøení a organizování digitálních hudebních souborù a seznamù skladeb na kompatibilním PC mù¾ete pou¾ít aplikaci Nokia Audio Manager. Jejím prostøednictvím pak mù¾ete tyto soubory pøenést do pamì»ové karty v telefonu. Seznam skladeb se zobrazí jako seznam skladeb v telefonu. Viz Nokia Audio Manager na stranì 141. Mù¾ete rovnì¾ nahrát hudbu z rádia nebo externího hudebního zdroje. Viz Nahrávání na stranì 106. Chcete-li nastavit hlasitost pøehrávání, pou¾ijte klávesu nastavení hlasitosti, která je umístìna v pravé horní èásti telefonu. Výstraha! Poslouchejte hudbu pøi pøijatelné úrovni hlasitosti. Pøíli¹ hlasitý poslech hudby mù¾e zpùsobit po¹kození Va¹eho sluchu. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 37

38 Poslech hudby Stisknìte tlaèítko Hudba a zvolte Pøehrávaè hudby. Tlaèítko pro pohyb ve ètyøech smìrech Vám umo¾òuje pou¾ívat hudební funkce: Chcete-li pøejít ve skladbì dopøedu nebo zpátky, podr¾te stisknuté tlaèítko nebo. Pro pøehrání následující nebo pøedchozí skladby v seznamu skladeb krátce stisknìte nebo. Pøehrávání zastavíte stisknutím. V pøehrávání mù¾ete pokraèovat stisknutím. Mù¾ete stisknout tlaèítko Volby a otevøít seznam dostupných voleb v aplikaci Hudební pøehrávaè. V seznamu Volby mù¾ete zvolit napøíklad polo¾ku Reproduktor a poslouchat hudbu prostøednictvím interního reproduktoru. Chcete-li Pøehrávaè hudby vypnout, stisknìte tlaèítko Hudba a zvolte Vypnout hudbu. Podrobnìj¹í informace naleznete v kapitole Hudební pøehrávaè na stranì 101. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 38

39 Poslech rádia K telefonu pøipojte headset. Viz Headset na stranì 25. Kabel headsetu plní funkci antény rádia, tak¾e jej nechte volnì ulo¾en. Stisknìte tlaèítko Hudba a zvolte Rádio. Chcete-li naladit stanici, zahajte vyhledávání stanic podr¾ením stisknutého tlaèítka nebo. Po nalezení stanice se vyhledávání zastaví. Mù¾ete stisknout tlaèítko Volby a otevøít seznam dostupných voleb. V seznamu Volby mù¾ete napøíklad zvolit polo¾ku Zvolit frekvenci a poté manuálnì zadat frekvenci Va¹í oblíbené stanice. Podrobnìj¹í informace naleznete v kapitole Rádio na stranì 103. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 39

40 4. Funkce volání Volání Je-li k telefonu pøipojen propojovací kabel, není mo¾né s ním provádìt hlasová volání. Pøed voláním odpojte kabel od telefonu. 1. Zadejte telefonní èíslo, vèetnì pøedèíslí. Vlo¾íte-li nesprávný znak, vyma¾te jej stisknutím Smazat. Pro mezinárodní hovory zadejte dvojím stisknutím mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní pøístupový kód) a poté zadejte kód zemì bez úvodní nuly, pøedèíslí a tel. èíslo. Hovory, které jsou zde popisovány jako mezinárodní, mohou být v nìkterých pøípadech provádìny i mezi regiony stejného státu. 2. Stisknutím telefonní èíslo vytoèíte. 3. Stisknutím ukonèíte hovor nebo zru¹íte pokus o navázání hovoru. Viz rovnì¾ Volby v prùbìhu hovoru na stranì 43. Poznámka: V prùbìhu hovoru je pøeru¹eno pøehrávání hudby a hlasitost rádia je zti¹ena. Po ukonèení hovoru se hlasitost rádia automaticky zvý¹í na pùvodní hodnotu a pokraèuje pøehrávání hudby. Volání s pomocí telefonního seznamu Viz Hledání kontaktu v telefonním seznamu na stranì 52. Stisknutím vytoèíte telefonní èíslo zobrazené na displeji. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 40

41 Opakované vytáèení posledního èísla V pohotovostním re¾imu stisknìte jednou pro otevøení seznamu posledních 20 tel. èísel, která jste volali nebo se pokou¹eli volat. Vyhledejte po¾adované jméno nebo èíslo a stisknutím vytoète tel. èíslo. Volání Va¹í hlasové schránky (sí»ová slu¾ba) V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknuté tlaèítko nebo stisknìte a. Vyzve-li telefon k zadání èísla hlasové schránky, zadejte jej a stisknìte OK. Viz rovnì¾ Hlasové zprávy na stranì 79. Zrychlená volba telefonního èísla Ne¾ mù¾ete pou¾ít zrychlenou volbu, pøiøaïte tel. èíslo nìkterému tlaèítku zrychlené volby ( a¾ ), viz Zrychlené volby na stranì 55. Tel. èíslo poté mù¾ete vytoèit jedním z tìchto zpùsobù: Stisknìte po¾adované tlaèítko zrychlené volby a poté stisknìte. Je-li zapnuta funkce Zrychlená volba, podr¾te stisknuté tlaèítko zrychlené volby, dokud se nezaène vytáèet pøiøazené tel. èíslo. Viz Zrychlená volba na stranì 90. Hlasová volba Tel. èíslo je mo¾né vytoèit vyslovením slova nebo více slov, která jsou k tel. èíslu pøipojena. Viz Hlasová volba na stranì 55. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 41

42 Konferenèní hovor Konferenèní hovor je sí»ová slu¾ba, která umo¾òuje vstoupit a¾ ¹esti osobám do spoleèného konferenèního hovoru. 1. Zavolejte prvnímu úèastníkovi. 2. Pro zavolání novému úèastníkovi stisknìte Volby a zvolte Nový hovor. 3. Zadejte nebo vyhledejte v pamìti tel. èíslo nového úèastníka konferenèního hovoru a stisknìte Volat. První hovor je dr¾en. 4. Po pøijmutí nového hovoru pøipojte prvního úèastníka do konferenèního hovoru. Stisknìte Volby a zvolte Konference. 5. Pro pøidání dal¹ího úèastníka opakujte kroky 2 a¾ Chcete-li s jedním z úèastníkù hovoøit samostatnì: Stisknìte Volby, zvolte Soukromì a poté vyberte po¾adovaného úèastníka. Pro pøipojení se zpìt do konferenèního hovoru stisknìte Volby a zvolte Konference. 7. Pro ukonèení konferenèního hovoru stisknìte. Pøijmutí nebo odmítnutí pøíchozího hovoru Pro pøijmutí pøíchozího hovoru stisknìte a pro ukonèení hovoru stisknìte. Pro odmítnutí pøíchozího hovoru stisknìte. Pokud stisknìte Ticho, bude zti¹en pouze vyzvánìcí tón. Poté mù¾ete buï pøijmout nebo odmítnout hovor. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 42

43 Je-li k telefonu pøipojen kompatibilní headset, mù¾ete hovor pøijmout a ukonèit i stisknutím ovládacího tlaèítka headsetu. Tip: Je-li pro pøesmìrování hovorù aktivována funkce Pøesmìrovat, je-li obsazeno, napøíklad do Va¹í hlasové schránky, bude odmítnutý pøíchozí hovor rovnì¾ pøesmìrován. Viz Pøesmìrování hovorù na stranì 89. Pokud Vám nìkdo volá, je na displeji telefonu zobrazeno jméno volajícího, tel. èíslo, nebo pouze text Skryté èíslo èi Hovor. Odpovídá-li v telefonním seznamu tel. èíslu volajícího více kontaktù, bude zobrazeno pouze jedno èíslo. Hovor na lince Pro pøijmutí hovoru na lince stisknìte. První hovor je dr¾en. Stisknutím ukonèíte aktivní hovor. Slu¾ba hovorù na lince je sí»ová slu¾ba. Informace o aktivaci funkce Slu¾ba hovorù na lince, viz Slu¾ba hovorù na lince na stranì 90. Volby v prùbìhu hovoru Mnoho voleb, které mù¾ete pou¾ít v prùbìhu hovoru, jsou sí»ové slu¾by. V prùbìhu hovoru stisknìte Volby pro pøístup k nìkterým z následujících funkcí: Ticho nebo Nahlas, Ukonèit hovor, Ukonèit v¹e, Kontakty, Menu a Pøidr¾et nebo Pøijmout, Nový hovor, Konference, Soukromì, Pøijmout a Odmítnout. Zámek kláves aktivuje zámek klávesnice telefonu. Poslat DTMF pro odeslání øetìzcù kmitoètových tónù, napøíklad hesla nebo èísla bankovních úètù. Zadejte øetìzec kmitoètových tónù nebo jej vyvolejte Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 43

44 z telefonního seznamu a stisknìte OK. Opakovaným tisknutím tlaèítka mù¾ete zadat znaky pro èekání "w" a pauzu "p". Vymìnit pro pøepínání mezi aktivním a dr¾eným hovorem, Pøepojit pro spojení dr¾eného hovoru a aktivního hovoru a odpojení se od obou hovorù. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 44

45 5. Psaní textu Text mù¾ete zadávat, napøíklad pøi psaní zpráv, buï tradièním nebo prediktivním zpùsobem. Pøi psaní textu je prediktivní vkládání textu indikováno ikonou a tradièní zpùsob ikonou v levém horním rohu displeje. Velikost znakù je indikována ikonou, nebo vedle indikátoru zpùsobu zadávání textu. Velikost psaných znakù mù¾ete zmìnit stisknutím. Èíselný re¾im je indikován ikonou. Mezi re¾imem psaní èísel a písmen mù¾ete pøepínat podr¾ením stisknutého tlaèítka. Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu Pøi psaní textu stisknìte Volby a zvolte Slovník. Pro zapnutí metody prediktivního vkládání textu zvolte v seznamu slovníkù po¾adovaný jazyk. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu. Pro pøepnutí zpìt na re¾im tradièního zadávání textu zvolte Slovník vypnout. Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stisknìte pøi psaní textu dvakrát tlaèítko nebo podr¾te stisknuté tlaèítko Volby. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 45

46 Pou¾ití prediktivního vkládání textu Znaky zadáváte v¾dy pouze jedním stisknutím tlaèítka. Tato metoda je zalo¾ena na spolupráci s vestavìným slovníkem, do kterého rovnì¾ mù¾ete pøidávat nová slova. 1. Psaní slova zaènìte tlaèítky a¾. Pro ka¾dé písmeno stisknìte odpovídající tlaèítko pouze jednou. Zobrazené slovo se zmìní po ka¾dém stisknutí tlaèítka. Pøíklad: Chcete-li pøi zvoleném anglickém jazyce napsat slovo Nokia, stisknìte jednou pro zadání N, jednou pro o, jednou pro k, jednou pro i a jednou pro a: Pro vlo¾ení èíslice v re¾imu psaní písmen podr¾te stisknuté tlaèítko s odpovídající èíslicí. Podrobnìj¹í informace o psaní textu, viz Tipy pro psaní textu na stranì Po dokonèení psaní slova potvrïte správnì zobrazené slovo vlo¾ením mezery stisknutím tlaèítka nebo stisknutím tlaèítka pro pohyb ve ètyøech smìrech. Stisknutí tlaèítka pro pohyb ve ètyøech smìrech rovnì¾ pohybuje kurzorem. Není-li slovo správné, opakovanì tisknìte nebo stisknìte Volby a zvolte Shodné. Po zobrazení po¾adovaného slova jej potvrïte. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 46

47 Je-li za slovem zobrazen znak?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro pøidání slova do slovníku stisknìte Psaní, tradièním zpùsobem zadejte slovo a stisknìte Ulo¾it. Je-li slovník naplnìn, nahradí se novým slovem nejstar¹í pøidané slovo. 3. Zaènìte psát nové slovo. Psaní slo¾ených slov Zadejte první èást slova a potvrïte ji stisknutím potvrïte ji.. Napi¹te druhou èást slova a Pou¾ití tradièního zadávání textu Opakovanì tisknìte tlaèítka a¾, dokud se nezobrazí po¾adovaný znak. Na tlaèítku nejsou vyznaèeny v¹echny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu Jazyk, viz Jazyk na stranì 92. Pro vlo¾ení èíslice v re¾imu psaní písmen podr¾te stisknuté tlaèítko s odpovídající èíslicí. Je-li následující po¾adovaný znak dostupný na stejném tlaèítku jako znak pøedchozí, vyèkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo stisknìte tlaèítko pro pohyb ve ètyøech smìrech a zadejte dal¹í znak. Nejbì¾nìj¹í interpunkèní znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlaèítka. Podrobnìj¹í informace o psaní textu, viz Tipy pro psaní textu na stranì 48. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 47

48 Tipy pro psaní textu Pøi psaní textu mohou být k dispozici tyto funkce: Pro vlo¾ení mezery stisknìte. Pro pohyb kurzoru doleva, doprava, nahoru a dolù stisknìte odpovídající tlaèítko,, nebo. Pro vymazání znaku nalevo od kurzoru stisknìte Smazat. Pro rychlej¹í vymazání znakù podr¾te tlaèítko Smazat stisknuté. Pro vymazání v¹ech znakù najednou stisknìte pøi psaní textu Volby a zvolte Vymazat text. Pro vlo¾ení slova do slovníku pøi pou¾ívání prediktivní metody psaní textu stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it slovo. Metodou tradièního zadávání textu napi¹te slovo a stisknìte Ulo¾it. Slovo je pøidáno do slovníku. Pro vlo¾ení speciálního znaku stisknìte pøi tradièním zadávání textu nebo pøi pou¾ívání prediktivního vkládání textu podr¾te stisknuté. Pøípadnì stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it symbol. Tlaèítkem pro pohyb ve ètyøech smìrech vyhledejte po¾adovaný znak a stisknutím Pou¾ít jej vyberte. Ke znaku mù¾ete dojít rovnì¾ tisknutím tlaèítek,, nebo a poté znak vybrat stisknutím. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 48

49 Pøi psaní textových zpráv jsou k dispozici následující volby: Pro vlo¾ení èíslice v re¾imu psaní písmen stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it èíslo. Zadejte tel. èíslo nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu a stisknìte OK. Chcete-li vlo¾it jméno z telefonního seznamu, stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it kontakt. Pokud chcete vlo¾it tel. èíslo nebo textovou poznámku pøipojenou ke jménu v tel. seznamu, stisknìte Volby a zvolte Ukázat detaily. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 49

50 6. Telefonní seznam (Kontakty) Kontakty mù¾ete ulo¾it buï do pamìti telefonu (interní telefonní seznam) nebo do pamìti SIM karty (telefonní seznam SIM karty). Do interního telefonního seznamu mù¾ete ulo¾it a¾ 200 kontaktù se jmény, tel. èísly a textovými poznámkami. Poèet kontaktù, které je mo¾né skuteènì ulo¾it, závisí na délce jmen a na poètu a délce tel. èísel a textových poznámek. Telefonní seznam pou¾ívá sdílenou pamì», viz Sdílená pamì» na stranì 15. Telefon podporuje SIM karty, do kterých je mo¾né ulo¾it a¾ 250 kontaktù. Kontakty ulo¾ené v pamìti SIM karty jsou indikovány ikonou. Volba nastavení telefonního seznamu Stisknìte Kontakty (nebo stisknìte Jdi na a zvolte Kontakty) a zvolte Nastavení. Zvolte Pou¾ívaná pamì» pro zvolení pou¾ívaného telefonního seznamu. Chcete-li pou¾ívat kontakty z obou telefonních seznamù, zvolte Telefon a SIM. Je-li zvoleno Telefon a SIM, budou nové kontakty ukládány do interní pamìti telefonu. Ukázat Kontakty pro zvolení zpùsobu zobrazení jmen (a tel. èísel) v telefonním seznamu. Stav pamìti pro zobrazení poètu kontaktù ji¾ ulo¾ených a poètu kontaktù, které je je¹tì mo¾né do zvoleného telefonního seznamu ulo¾it. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 50

51 Ulo¾ení jmen a tel. èísel (Pøidat kontakt) Kontakty budou ulo¾eny do pou¾ívané pamìti, viz Volba nastavení telefonního seznamu vý¹e. 1. Stisknìte Kontakty (nebo stisknìte Jdi na a zvolte Kontakty) a zvolte Pøidat kontakt. 2. Zadejte po¾adované jméno a stisknìte OK. Viz Pou¾ití tradièního zadávání textu na stranì Zadejte telefonní èíslo a stisknìte OK. 4. Po ulo¾ení jména a èísla stisknìte Hotovo. Tip: Rychlé ulo¾ení V pohotovostním re¾imu zadejte tel. èíslo. Stisknìte Volby a zvolte Ulo¾it. Zadejte jméno, stisknìte tlaèítko OK a Hotovo. Ukládání více tel. èísel a textových polo¾ek se jménem Do interního telefonního seznamu mù¾ete ke ka¾dému kontaktu ulo¾it rùzné typy tel. èísel a nìkolik krátkých textových poznámek. První ulo¾ené tel. èíslo je automaticky nastaveno jako výchozí èíslo a je indikováno rámeèkem okolo indikátoru typu èísla, napøíklad. Po zvolení jména z telefonního seznamu, napøíklad pøi volání, je pou¾ito výchozí èíslo (pokud nezvolíte jiné tel. èíslo). 1. Zajistìte, aby pou¾itá pamì» byla nastavena na Telefon nebo Telefon a SIM. Viz Volba nastavení telefonního seznamu na stranì Pro otevøení seznamu kontaktù stisknìte v pohotovostním re¾imu nebo. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 51

52 3. Vyhledejte kontakt ulo¾ený v interním telefonním seznamu, ke kterému chcete pøidat nové tel. èíslo nebo textovou poznámku, a stisknìte Detaily. 4. Stisknìte Volby a zvolte Pøidat èíslo nebo Pøidat detail. 5. Zvolte jeden z následujících typù èísel: Normální, Mobilní, Domù, Kanceláø a Fax, nebo typù textu , Webová adresa, Po¹t. adresa a Poznámka. Pro zmìnu typu èísla nebo textu zvolte v seznamu voleb Zmìnit typ. 6. Zadejte tel. èíslo nebo text a stisknutím OK je ulo¾te. 7. Pro návrat do pohotovostního re¾imu stisknìte Zpìt a poté Odejít. Zmìna výchozího èísla kontaktu V pohotovostním re¾imu stisknìte nebo, vyhledejte po¾adovaný kontakt a stisknìte Detaily. Vyhledejte èíslo, které chcete pou¾ít jako výchozí. Stisknìte Volby a zvolte Jako výchozí. Hledání kontaktu v telefonním seznamu 1. Stisknìte Kontakty (nebo stisknìte Jdi na a zvolte Kontakty) a zvolte Hledat. 2. Do pøekryvného okna mù¾ete zadat první písmena jména kontaktu, který chcete najít. Stisknutím a procházejte seznamem kontaktù a tlaèítky a pohybujte kurzorem v poli hledání. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 52

53 3. Vyhledejte po¾adovaný kontakt a stisknìte Detaily. Procházejte zobrazenými detaily zvoleného kontaktu. Tip: Pro rychlé vyhledání kontaktu stisknìte v pohotovostním re¾imu nebo. Zadejte první písmeno(a) jména nebo procházejte k po¾adovanému kontaktu. Tip: Chcete-li pøi procházení seznamem jmen rychle zobrazit urèité jméno s výchozím tel. èíslem, podr¾te pøi zvoleném jménì stisknuté tlaèítko. Upravení kontaktu Vyhledejte kontakt, který chcete upravit, a stisknìte Detaily. Vyberte jméno, tel. èíslo nebo textovou polo¾ku, kterou chcete upravit, a stisknìte Volby. Zvolte Upravit jméno, Upravit èíslo nebo Upravit detail, upravte jméno, tel. èíslo nebo textovou poznámku a stisknìte OK. Odstraòování kontaktù Stisknìte Kontakty (nebo stisknìte Jdi na a zvolte Kontakty) a zvolte Smazat. Pro postupné vymazání kontaktù zvolte Postupnì a vyhledejte kontakt, který chcete vymazat. Stisknìte Smazat a poté potvrïte vymazání stisknutím OK. Chcete-li vymazat v¹echny kontakty v telefonním seznamu, zvolte Smazat v¹e, vyhledejte po¾adovaný telefonní seznam Telefon nebo SIM karta a stisknìte Smazat. Stisknìte OK a potvrïte operaci zadáním bezpeènostního kódu. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 53

54 Kopírování telefonních seznamù Kontakty je mo¾né kopírovat z pamìti telefonu do pamìti SIM karty a obrácenì. 1. Stisknìte Kontakty (nebo stisknìte Jdi na a zvolte Kontakty) a zvolte Kopírovat. 2. Zvolte smìr kopírování Z telefonu na SIM kartu nebo Ze SIM karty na telefon. 3. Vyberte polo¾ku Postupnì, V¹e nebo Výchozí èísla. Zvolíte-li Postupnì, vyhledejte kontakt, který chcete kopírovat, a stisknìte Kopie. Výchozí èísla je zobrazeno, pokud kopírujete z telefonu do SIM karty. Budou zkopírována pouze výchozí èísla. 4. Volbou Zachovat originál nebo Pøesunout originál mù¾ete urèit, zda chcete zachovat nebo vymazat pùvodní kontakty. Zvolíte-li V¹e nebo Výchozí èísla, stisknìte po zobrazení textu Zahájit kopírování? nebo Zahájit pøesunování? tlaèítko OK. Odeslání a pøijmutí vizitky Je-li tato slu¾ba podporována sítí, mù¾ete prostøednictvím zprávy OTA (Over The Air) odesílat a pøijímat kontaktní informace o osobách - vizitku. Pøijmutí vizitky Po obdr¾ení vizitky ve zprávì OTA stisknìte Ukázat. Pro ulo¾ení vizitky do pamìti telefonu stisknìte Ulo¾it. Chcete-li vizitku odmítnout, stisknìte Odejít a poté OK. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 54

55 Odeslání vizitky Vizitku mù¾ete poslat zprávou OTA do kompatibilního telefonu, který podporuje protokol vcard. 1. Vyhledejte v telefonním seznamu kontakt, který chcete odeslat, stisknìte Detaily a Volby a zvolte Odeslat vizitku. 2. Pro odeslání vizitky v podobì zprávy OTA zvolte Pøes text. zprávu. Zrychlené volby Chcete-li pøiøadit tel. èíslo tlaèítku zrychlené volby, stisknìte Kontakty (nebo stisknìte Jdi na a zvolte Kontakty), zvolte Zrychlené volby a vyhledejte po¾adované tlaèítko. je rezervováno pro Va¹i hlasovou schránku. Stisknìte Pøiøadit, zvolte Hledat a poté vyberte kontakt, který chcete pøiøadit. Bylo-li tel. èíslo ji¾ pøiøazeno k tlaèítku, stisknìte Volby a nyní mù¾ete zobrazit, zmìnit nebo vymazat pøiøazené èíslo. Pokud je funkce Zrychlená volba vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Stisknutím Ano funkci aktivujte. Viz Zrychlená volba na stranì 90. Informace o vytoèení èísla pomocí kláves zrychlené volby, viz Zrychlená volba telefonního èísla na stranì 41. Hlasová volba Tel. èíslo je mo¾né vytoèit vyslovením slova nebo více slov (tzv. hlasový záznam), která jsou k tel. èíslu pøipojena. Hlasovým záznamem mù¾e být napøíklad jméno. Hlasovou volbu není mo¾né pou¾ít, pokud telefon posílá nebo pøijímá data pøi GPRS spojení. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 55

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9354353 4. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHM-2NX shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220 9356354 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-20 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2.

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1 9312021 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt MD-1 shoduje s ustanoveními

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Zaèínáme. Nokia N93i-1

Zaèínáme. Nokia N93i-1 Zaèínáme Nokia N93i-1 Tlaèítka a èásti pøístroje zavøený pøístroj 2. vydání CS, 9253945 Èíslo modelu: Nokia N93i-1. Dále jen Nokia N93i. 1 Hlavní fotoaparát a objektiv. Pøístroj obsahuje 3,2megapixelový

Více

U¾ivatelská pøíruèka 93538323 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 93538323 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 93538323 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9231067 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9231067 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220 9231067 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-37 shoduje s ustanoveními následující

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9355393 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9355393 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9355393 1.

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu modulu Nokia PT-8 (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme,

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1.

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6 9232427 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-6 shoduje s

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9354859 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9354859 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9354859 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-4U shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Začínáme Nokia N70-1

Začínáme Nokia N70-1 Začínáme Nokia N70-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9352764 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9352764 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352764 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110 9240171 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-70 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6170. 9234041 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6170. 9234041 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6170 9234041 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-47 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 7250i. 9356319 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 7250i. 9356319 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 7250i 9356319 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-4jx shoduje s ustanoveními

Více

Zaèínáme Nokia N92-1

Zaèínáme Nokia N92-1 Zaèínáme Nokia N92-1 Re¾imy Zaèínáme Èíslo modelu: Nokia N92-1. Dále jen Nokia N92. Pøístroj mù¾e pracovat ve ètyøech re¾imech: Pøi zavøeném telefonu (1), Zobrazení (2), Pøi otevøeném telefonu (3) a Práce

Více

Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY

Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY 1. vydání CS 9311304 Pro va¹i bezpeènost Seznamte se

Více

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka. 9235633 1. vydání

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka. 9235633 1. vydání Podrobná u¾ivatelská pøíruèka 9235633 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-19 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 6610i. 9230895 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 6610i. 9230895 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 6610i 9230895 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-37 shoduje s ustanoveními

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6230 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822390

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6230 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822390 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 6230. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA 6230 v uživatelské příručce

Více

Začínáme. Nokia N77-1 1. vydání CS

Začínáme. Nokia N77-1 1. vydání CS Začínáme Nokia N77-1 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (vpøedu a na stranì) Èíslo modelu: Nokia N77-1. Dále jen Nokia N77. 1 Svìtelné èidlo 2 Druhý fotoaparát s ni¾¹ím rozli¹ením 3 Výbìrová tlaèítka ( a )

Více

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní

Více

Push to talk. Nokia N76-1

Push to talk. Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6820. 9310962 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6820. 9310962 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6820 9310962 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-9 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue

Více

Hudební reproduktory Nokia MD-3

Hudební reproduktory Nokia MD-3 Hudební reproduktory Nokia MD-3 ÈESKY Stereo reproduktory MD-3 nabízejí vysokou kvalitu poslechu hudby nebo rádia z va¹eho kompatibilního telefonu Nokia nebo audio zaøízení. Reproduktory mají 3,5 mm stereo

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Push to talk 1.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/527430

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/527430 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 1110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA 1110 v uživatelské příručce

Více

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

U¾ivatelská pøíruèka

U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352607 1.

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 810 http://cs.yourpdfguides.com/dref/823489

Vaše uživatelský manuál NOKIA 810 http://cs.yourpdfguides.com/dref/823489 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9241720 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-111 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt CK-1W shoduje

Více

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030. 9239457 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030. 9239457 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030 9239457 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-74 shoduje s ustanoveními

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9352435 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9352435 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352435 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355746 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355746 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355746 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NMM-3 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Autotelefon Nokia 810 U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka

Autotelefon Nokia 810 U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka Autotelefon Nokia 810 U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka 9356668 Vydání 3 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek TFE-4R je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9355581 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9355581 2. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9355581 2.

Více

Urèování polohy Nokia N76-1

Urèování polohy Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652. 9343417 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652. 9343417 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652 9343417 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-53 shoduje s ustanoveními následující

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA LD-1W http://cs.yourpdfguides.com/dref/825063

Vaše uživatelský manuál NOKIA LD-1W http://cs.yourpdfguides.com/dref/825063 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA LD-1W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA LD-1W v uživatelské příručce

Více

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 ÈESKY Prostøednictvím tohoto kabelu mù¾ete pøená¹et a synchronizovat data mezi kompatibilním PC a pøístrojem Nokia. Kabel mù¾ete rovnì¾ pou¾ít pro souèasné nabíjení

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9351709 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka. 9351709 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9351709 Issue

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9353252 Issue 1

U¾ivatelská pøíruèka. 9353252 Issue 1 U¾ivatelská pøíruèka 9353252 Issue 1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-2 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i 9236595 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-72 shoduje s ustanoveními následující

Více

Copyright 2003 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NEM-4 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou 9250575 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento produkt RH-93 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Symbol pøe¹krtnutého kontejneru znamená, ¾e na území Evropské unie musí být produkt po ukonèení jeho ¾ivotnosti ulo¾en do oddìleného sbìru. Neodhazujte tyto produkty do netøídìného

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021 CS 9237290 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 94 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka. Instalaèní pøíruèka

U¾ivatelská pøíruèka. Instalaèní pøíruèka U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RV-1 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Minireproduktory Nokia MD-6 9205725/1

Minireproduktory Nokia MD-6 9205725/1 Minireproduktory Nokia MD-6 3 5 4 2 9205725/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Úvod Blahopøejeme k va¹í

Více

Krok 1. Vlo¾ení SIM karty a baterie

Krok 1. Vlo¾ení SIM karty a baterie Krok 1 Vlo¾ení SIM karty a baterie Pou¾ívejte pouze pamì»ové karty microsdhc a microsd schválené spoleèností Nokia pro pou¾ití s tímto pøístrojem. Spoleènost Nokia pou¾ívá schválené odvìtvové standardy

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9235106 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9235106 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9235106 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-14 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6233 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822412

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6233 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822412 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Nokia FM vysílaè CA-300 9203672/1

Nokia FM vysílaè CA-300 9203672/1 Nokia FM vysílaè CA-300 6 3 5 7 9203672/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CA-119 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice

Více

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NEM-4 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2600. 9233698 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2600. 9233698 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2600 9233698 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-59 shoduje s ustanoveními následující

Více

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-29 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice R&TTE

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro zábavný kryt Nokia Xpress-on TM (pro telefon Nokia 3220) 9233898 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro zábavný kryt Nokia Xpress-on TM (pro telefon Nokia 3220) 9233898 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro zábavný kryt Nokia Xpress-on TM (pro telefon Nokia 3220) 9233898 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230 9234642 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 51 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6260. 9231832 2. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6260. 9231832 2. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6260 9231832 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-25 shoduje s ustanoveními následující

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6060. 9240680 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6060. 9240680 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6060 9240680 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-73 shoduje s ustanoveními následující

Více

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS Zaèínáme Nokia N81-3 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N81-3. Dále jen Nokia N81. 1 Tlaèítka her a 2 Slot pamì»ové karty 3 Výbìrová tlaèítka 4 Tlaèítka médií: Tlaèítko Dal¹í Tlaèítko

Více

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4. 9311076 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4. 9311076 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4 9311076 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-4 shoduje s

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9362101 4. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9362101 4. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9362101 4. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-10 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Podrobná u¾ivatelská pøíruèka Copyright

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9353252 Issue 1 CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9353252 Issue 1 CS U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) 9353252 Issue

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6822 9236677 1. VYDÁNÍ

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6822 9236677 1. VYDÁNÍ U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6822 9236677 1. VYDÁNÍ PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-69 shoduje s ustanoveními následující

Více

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS Zaèínáme Model: N82-1 Nokia N82 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N82-1. Dále jen Nokia N82. 1 Vypínaè 2 Audiovizuální konektor Nokia (3,5mm) pro kompatibilní headsety, sluchátka

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i 9236595 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-72 shoduje s ustanoveními následující

Více

Dùle¾ité tipy. Spoleènì pro pøístroje N91 a N91 8GB. Nokia PC Suite (zvlá¹tì aplikace Nokia Audio Manager) Správa souborù

Dùle¾ité tipy. Spoleènì pro pøístroje N91 a N91 8GB. Nokia PC Suite (zvlá¹tì aplikace Nokia Audio Manager) Správa souborù Dùle¾ité tipy Spoleènì pro pøístroje N91 a N91 8GB Nokia PC Suite (zvlá¹tì aplikace Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite je optimalizována pro správu dat v pamìti telefonu [C:]. Sada Nokia PC Suite je doporuèována

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 2626 http://cs.yourpdfguides.com/dref/821040

Vaše uživatelský manuál NOKIA 2626 http://cs.yourpdfguides.com/dref/821040 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9233115 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9233115 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220 9233115 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-37 shoduje s ustanoveními následující

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6131. 9246238 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6131. 9246238 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6131 9246238 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-115 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250 U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250 9244360 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-38 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice

Více

Zaèínáme. Nokia N95-2. 1. vydání CS

Zaèínáme. Nokia N95-2. 1. vydání CS Zaèínáme Nokia N95-2 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N95-2. Dále jen Nokia N95 8GB. 1 Vypínaè 2 Výbìrová tlaèítka pro volbu pøíkazù a pøístup kmo¾nostem Volby 3 Tlaèítko Menu

Více

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-57 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 2610. 9248226 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 2610. 9248226 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 2610 9248226 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento RH-86 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020. 9236482 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020. 9236482 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020 9236482 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-30 shoduje s ustanoveními následující

Více