Pokyny pro autory textů odevzdávaných do časopisu Zprávy památkové péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro autory textů odevzdávaných do časopisu Zprávy památkové péče"

Transkript

1 Pokyny pro autory textů odevzdávaných do časopisu Zprávy památkové péče Cílem časopisu je publikovat nejzajímavější příspěvky ze všech oborů, které souvisejí s péčí o památky. Časopis je rozdělen na dvě části, hlavní a kulérovou. V hlavní části jsou publikovány články především se zaměřením: informace o aktuálních památkových akcích a kauzách informace o obnovách a restaurování studie a materiálie úvahy a výsledky bádání příspěvky k teorii památkové péči V části kulérové jsou pak publikovány kratší články typu: personálie: osobní zprávy, jubilea, nekrology... recenze, upozornění na literaturu informace o souvisejících akcích (konference, semináře, události, workshopy ) V hlavní části časopisu jsou publikovány texty, které mají v zásadě podobu vědeckého textu. Jsou tedy aktuální, původní, autorské, dosud nepublikované a mají všechny náležitosti standardně požadované od vědeckého textu. Obsahují tedy úplné odkazy na zdroje (dle citačního úzu časopisu), podklad pro cizojazyčné resumé (které shrnuje závěry textu), anotaci (která krátce uvozuje text), obrazovou přílohu v tiskové kvalitě s popiskami. V případě informování o úspěšně ukončených rekonstrukcích nebo restaurátorských zásazích jsou přijímány pouze texty, které mají metodický přesah nebo jsou následováníhodné. Texty by měly být psány věcně, v celých větách a odstavcích a srozumitelně. Každý rukopis zaslaný do redakce k publikování v hlavní části časopisu je recenzován minimálně 2 recenzenty doporučenými redakční radou ZPP. Příspěvek je zařazen k publikování teprve tehdy, až je recenzenty doporučen bez výhrad. Autoři jsou povinni zapracovat či jinak zohlednit připomínky recenzentů do textu. Upravená verze rukopisu bude podrobena dalšímu kolu recenzování. Recenzování končí vyjádřením recenzentů, že text je publikovatelný bez výhrad. V případě přijetí textu k publikování je text jazykově, graficky a editorsky zpracován. Před publikováním je již zalomený text poskytnut autorovi(ům) k autorské korektuře.

2 Publikování v ZPP je honorováno, a to následujícím způsobem: 250 Kč za normostranu (1800 úhozů) 250 Kč za původní fotografii 300 Kč souhrnně za všechny fotografie převzaté z archivů či publikací k jednomu článku Více příloh je možno umístit na web V případě většího rozsah obrazovách příloh, tabulek, grafů, soupisů, seznamů apod. je možno využít webové prezentace každého článku a připojit tyto informace tam. U článku v časopise pak je možné otisknout přímý odkaz k dalším rozšiřujícím údajům a přílohám k článku na webu. Autoři společně s publikováním veškerých součástí článku v časopisu Zprávy památkové péče dávají rovněž souhlas k jejich publikování na webové prezentaci časopisu. Každý článek má na webu uveden kompletní bibliografický údaj, resumé, fulltext článku ke stažení v PDF a případně další přílohy dle přání autorů. Formální součásti odevzdaného rukopisu: Stať 1. Stať 2. Poznámkový aparát 3. Seznam ilustrací s uvedením autora, případně archivu, který snímek poskytl a rokem pořízení 4. Podklad pro cizojazyčné resumé 5. Ilustrační materiál 6. Osobní údaje o autorech 7. Stručná anotace článku (max. 60 slov) 8. Klíčová slova (přibližně 5) Dodržujte platná pravidla spisovné češtiny, věnujte pozornost interpunkci a vazbám v souvětích. Jména a názvy uvádějte vždy správně a v celém textu shodně, zkratky pokud možno nepoužívejte, v případě nutnosti je při prvním použití vypište, u cizích místních jmen používejte zavedené české přepisy a při prvním použití uveďte v závorce název v původním jazyce. Rozsah U obsáhlejších článků maximálně 20 normostran (1 strana = 1800 znaků včetně mezer), u kratších příspěvků přibližně 5 stran, u recenzí apod. asi 2 5 stran, editorial 1 2 strany.

3 Text Text upravte do podoby strojopisu: písmo Courier New, velikost 12 bodů, řádkování 1,5, zarovnání jen k levému okraji, bez dělení slov tzv. nekonečný text. Nepoužívejte formátování. Soubor Používejte standardní formáty MS Office (obvykle doc, docx, rtf). Nezapomeňte uvést název souboru. Povolené úpravy textu: bez dělení slov, jeden typ písma, použití verzálek, horních a dolních indexů. Použití kurzívy a tučného písma omezte na nezbytnou míru! Citační úzus Zprávy památkové péče využívají citační normy ISO 690 a ISO Výběr z obecných zásad: U bibliografických záznamů je třeba přesně dodržovat interpunkci, mezery, kurzívu. K zápisu záznamu se používá latinská abeceda. V případě odlišné formy originálu se údaje transliterují. Jméno autora se uvádí v tzv. invertované formě, tj. příjmení velkými písmeny. Př.: PROCHÁZKA, Valentin. (Pokud není zřetelný rozdíl mezi příjmením a křestním jménem jako například v čínských, korejských a dalších jménech, zapisuje se podle pořadí na dokumentu, např. ZHIXIN JASON SUN). Tituly a akademické hodnosti se neuvádějí. V záznamu se uvádí 2 3 jména, pokud je autorů více, uvádí se první, nebo max. první tři a za poslední uvedené jméno zkratka "et al." nebo aj. Pokud autor není uveden, začíná záznam názvem práce. Název se zapisuje ve formě, v jaké je uveden v prameni. Pokud je názvů více, musí být zapsán ten, který je uveden na prvním místě, nebo je graficky nejvýraznější. Dlouhý název může být zkrácen uvedením " " na místě vypuštěné části. Podnázev se uvádí, pokud upřesňuje, nebo identifikuje název. Od názvu se odděluje " : ". Př.: Kutná Hora : historické souvislosti. Pořadí a druh vydání se zapisuje výrazy použitými v prameni (tj. v jazyce dokumentu). Číselné pořadí vydání se zapisuje arabskými číslicemi. Stejně se popisují i ročníky a čísla časopisů.

4 Nakladatelské údaje se zapisují v pořadí "místo : nakladatel, rok". Neuvádí se informace typu s.r.o., ltd., a synové. Neznámé místo vydání se zapisuje zkratkou "b.m.", neznámý nakladatel "b.n.". Datum vydání je údaj povinný. Pokud ho nelze z pramene určit, doporučuje se zapsat datum udělení autorských práv, datum tisku, nebo odhadnuté datum. Tento postup musí být ovšem vyznačen např. ca.1957, 1953 printing. Na závěr bibliografického odkazu je nutné uvést číselné kódy ISSN (International Standard Serial Number) a ISBN (International Standard Book Number). Pokud v případě starších tisků tyto zdroje nemají čísla ISSN a ISBN přidělena, je nutno explicitně uvést bez ISBN. Citace jednotlivých druhů dzrojů: 1. Kniha Autor. Název : podnázev. Další odpovědní pracovníci (např. překladatel). Vydání. Místo vydání : Nakladatel, Rok vydání. Rozsah. Edice. Poznámky. ISBN. VILÍMKOVÁ, Milada; PREISS, Pavel. Ve znamení břevna a růží : historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově. Praha : Vyšehrad, ISBN Sborník Autor/editor. Název. Místo vydání : Vydavatel, Rok vydání. Rozsah. ISBN příp. ISSN. Příklad : Adolf Loos : dílo a rekonstrukce : mezinárodní sympozium u příležitosti 70. výročí úmrtí, Plzeň října [Praha] : Muzeum hlavního města Prahy, s. ISBN Příspěvek ve sborníku Autor příspěvku. Název : podnázev příspěvku. In Autor/editor sborníku. Název : podnázev sborníku. Vydání. Místo vydání : Nakladatel, Rok vydání, Lokace ve sborníku. Poznámky. ISBN příp. ISSN. Příklad příspěvku v periodickém sborníku: CEJPOVÁ, Miroslava. Příklady konstrukce hradních cisteren. In Svorník 7/2009. Technická infrastruktura budov a sídel. Vyd. 1. Praha : Lepton studio, 2009, s ISBN ; ISSN Pozn. Zvláštností periodického sborníku je to, že může mít jak ISBN jako kniha, tak ISSN jako časopis.

5 4. Článek z časopisu, novin apod. Autor. Název : podnázev článku. Název : podnázev časopisu. Vydání. Rok, svazek/ročník, číslo, lokace článku. Poznámky. ISSN. DRNCOVÁ, Ludmila. Obnova kostela Všech svatých v Horšově. Zprávy památkové péče. 2006, roč. 66, č. 4, s ISSN Elektronické zdroje V případě citování elektronických zdrojů je nutné uvést přesnou adresu URL (nestačí pouze např. nebo a datum citování. Datum citování se uvádí v hranatých závorkách a zkratkou cit., [cit. 3. ledna 1998]. Pokud to charakter zdroje vyžaduje, uvádí se datum citování včetně přesného času, např. [cit. 18. února 1997; 14:04:28 SEČ]. Pravidla úpravy rukopisů pro přijetí do Zpráv památkové péče. [cit. 9. srpna 2012]. Dostupůný z WWW: pamatkove pece/informace proautory/pravidla upravy rukopisu/ 6. Elektronická kniha Autor. Název : podnázev [Druh nosiče]. Vydání. Místo vydání : Vydavatel. Datum vydání. [Datum citování]. Dostupnost a elektronická adresa. ISBN. Duffin, Jacalyn. Medical Miracles. Doctors, Saints, and Healing in the Modern World [online]. New York : Oxford University Press, [cit. 11. října 2009]. Dostupný z WWW: Přesná URL adresa. ISBN Článek v elektronickém časopise, novinách Autor. Název : podnázev článku. Název : podnázev časopisu [Druh nosiče]. Vydání. Rok, svazek/ročník, číslo [Datum citování]. Dostupnost a elektronická adresa. ISSN časopisu. ŠIMRAL, Břetislav. Citační software. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 11 [cit. 1. listopadu 2005]. Dostupný z WWW: Přesná URL adresa. ISSN Kvalifikační práce Záznam se tvoří stejně jako u knih, jen s tím rozdílem, že do oblasti poznámky se zapisuje typ práce a titul, kde byla práce obhájena a kdy.

6 Příklad nepublikované práce: ĎURĎOVIČOVÁ, Martina. Židovská synagoga ve vztahu ke křesťanskému chrámu a modlitebně. Praha, s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, Ústav židovských studií, Zákony Zákony uveřejněné ve sbírce se citují jako příspěvky ve sborníku s tím, že jako autor je uvedeno Česko nebo Československo v období nebo Česko (Československo) v období s působností pouze na Česko. Česko. Zákon č. 122 ze dne 7. dubna 2000 o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. In Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 36, s ISSN Dokumenty orgánů státní správy Týká se usnesení, nařízení, nálezy Ústavního soudu, vyhlášky, pokyny, opatření, rozhodnutí apod. Česko. Vláda. Usnesení vlády České republiky ze dne 19. listopadu 2008 č o Státní kulturní politice na léta 2009 až In Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí. 2008, roč. 6, částka 6, s ISSN Restaurátorské zprávy MÍKOVÁ, Milada. Zdivo Karlova mostu. Praha, s. Restaurátorská zpráva. 135/08. Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště Ústí nad Labem. 12. Archiválie Jméno archivu, Název sbírky, signatura nebo inventární číslo. Moravský zemský archiv, Cerroniho sbírka, sig. II/ Dopisy, spisy apod. podle čísla jednacího jednotlivých institucí (Není nutné psát datum, protože je součástí spisu.)

7 14. Projektová dokumentace a) jako archiválie b) jako spis, pod číslem spisu 15. Mapa Název : podnázev : měřítko 1:XXX. X. vyd. Místo : Instituce, rok. X s. Poznámka. Brno : komerční mapa : měřítko 1: Brno : BB Press s. r. o., Databáze Administrativní registr ekonomických subjektu (Ares) [databáze online]. Praha : Ministerstvo financí CR, 1999 [citováno ]. Dostupné z URL. Databáze ekonomických subjektu v České republice. 17. Výzkumná zpráva PŘÍJMENÍ, Jméno. Název práce. Místo : Vydavatel, rok. X s., X příl. Označení druhu zprávy. UBRÁ, Olga, LIDICKÝ, Bernard. Dynamický výpočtový model sekundárního okruhu JE VVER 440. Praha: ČVUT Fakulta strojní, s., 6 příl. Výzkumná zpráva. Popisky obrázků Obrázky očíslujte shodně v seznamu a v názvu jednotlivých snímků v elektronické podobě či na rubu jednotlivých obrázků. U všech popisek je kromě popisných údajů nutno uvést autor a rok pořízení! Nemovité objekty: Název lokality, příp. název obce (název katastrálního území, pokud se nekryje s názvem lokality) (okres), objekt, příp. čp., č. kat. Bližší popis objektu. (Druh obrázku, autor, rok pořízení).

8 Movité předměty, umělecká díla: Autor (je li znám), název nebo námět díla, datace, typ a technika díla, příp. rozměry, inventární číslo, umístění, příp. vlastnictví. (Druh obrázku, autor, rok pořízení). Jde li o ilustrace převzaté z archivu, musí to být v popisce uvedeno. Jiné movité předměty, etnografické apod. podle zaměření článku: Název lokality, příp. název obce (okres), objekt. Název nebo charakteristika předmětu, typ a technika zhotovení, datace, autor (je li znám). (Rozměry) Inventární číslo, nynější umístění, příp. vlastnictví. (Druh obrázku, autor, rok pořízení). Příklady: Žleby (okres Kutná Hora), zámek. Klasicistní chlebové pece v přízemí východního křídla. (Foto archiv SPÚSČ, 1998). Matyáš Mayer, Sv. Václav mezi anděly, 1629, olej na plátně, v. 240 cm, š. 125 cm. Farní úřad kostela sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze. (Foto Ivan Muchka, 1992). Ilustrační materiál Při předání ilustrací v datové podobě je třeba použít na CD formát.tiff, při zaslání e mailem formát.jpg. Skenování s rozlišením 300 dpi/a4, u pérovek 600 dpi/a4. Bez úprav! Je třeba, aby každý obrázek měl velikost nejméně 500 kb. Označení souborů musí srozumitelně korespondovat se seznamem ilustrací (v popisce je nutné uvést "jméno" souboru/obrázku)! Při předání originálů musí být předlohy čisté a rovné, bez rámů a paspart, nepoškozené. Texty na rubové straně nesmějí prosvítat do obrázku nebo být do něj protlačené. Fotografie dodávejte kontrastní, ostré. Pokud by mohla vzniknout pochybnost o správné pozici obrazu, označte na rubové straně jeho dolní okraj. Výkresy vždy (!) doplňte grafickým měřítkem a půdorysy označením světových stran. Jestliže v půdorysu či v řezu stavebního objektu rozlišujete stáří jednotlivých konstrukcí šrafováním, používejte způsob zavedený v průzkumech SÚRPMO (černě zdivo románské, šikmo hustě křížkovaně gotické, kolmo křížkovaně renesanční, šikmou šrafurou barokní, tečkovaně 1. pol. 19. stol., bíle po roce 1850). Je možné šrafury vyznačit na druhé, pracovní kopii plánku např. tužkou, což umožní přípravu současně dodaného "slepého" plánku pro tisk s rozlišením pomocí rastrů vytvořených počítačem.

Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích

Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Knihovna ----------------------------------------------------------------------- Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

Osteologický bulletin

Osteologický bulletin Osteologický bulletin Pokyny pro autory Profil časopisu: OSTEOLOGICKÝ BULLETIN je periodikum, zabývající se klinickou a laboratorní problematikou kostního metabolismu v celé šíři, jak ve vlastních základních,

Více

CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM

CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM 1 CHARAKTERISTIKA ČASOPISU Časopis Auspicia je nezávislým recenzovaným neimpaktovaným vědeckým časopisem pro otázky společenských věd. Je zaloţen na 5 základních

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS

KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS POKYNY PRO AUTORY Časopis uveřejňuje přehledné práce, původní práce, metodická sdělení, kazuistiky a krátká sdělení: dopisy redakci, diskusní příspěvky, recenze literatury,

Více

Název modulu: Jak správně citovat?

Název modulu: Jak správně citovat? Název modulu: Jak správně citovat? Cíl textu: Doplnit animovanou přednášku o textovou formu a umožnit její tisk Rozšířit základní znalosti o praktické postupy citování, odkazování Základní pojmy: citát

Více

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Búřil CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 1. STRUČNÝ POPIS PROCESU ZPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU Pro jednodušší pochopení požadavků na podklady pro příspěvky do časopisu Soudní inženýrství

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

INFORMACE A POKYNY PRO AUTORY

INFORMACE A POKYNY PRO AUTORY Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Jana Čeryová, redakce.ceryova@alescenek.cz 120 00 Praha 2, U Zvonařky 16 www.alescenek.cz INFORMACE A POKYNY PRO AUTORY Rozhodnutí o vydání 1. O vydání/nevydání

Více

Definice druhů výsledků

Definice druhů výsledků Definice druhů výsledků Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro IS VaVaI 1) databáze RIV. Pro jiné případy a účely nelze tento dokument využít. Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo

Více

Bibliografické odkazy a citace dokumentů

Bibliografické odkazy a citace dokumentů Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 Olga Biernátová, Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Jan Skůpa, Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna

Více

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010 JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI Přípravný seminář 4. 10. 2010 CO V PŘÍRUČCE NAJDETE? Informace o hodnocení seminární práce a termínech odevzdání Jak má vypadat struktura seminární práce Jak má vypadat formální

Více

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Poděkování (doporučené) Anotace Autorský referát (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1 Úvod 1.1 Cíl práce 2 Teoretická část 2.1 Charakteristika konkrétní

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Prohlášení Poděkování (doporučené) Abstrakt (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1. Úvod 1.1. Cíl práce (doporučené)

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

Příručka pro autory DUM

Příručka pro autory DUM Příručka pro autory DUM Následující text je shrnutím toho podstatného, čím byste se měli jako autoři při tvorbě digitálních učebních materiálů řídit. Pro inspiraci doporučujeme podívat se na již publikované

Více

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500 Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků Příloha č. 1 J imp J neimp Druh výsledku I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise

Více

Seminární práce. Jak ji napsat?

Seminární práce. Jak ji napsat? Seminární práce Jak ji napsat? O čem to může být? Kompilát z knih a časopisů na vybrané téma Práce laboratorního či chovatelského charakteru Terénní práce sbírka přírodnin s dokladovým materiálem, který

Více

Jak správně citovat elektronické zdroje 1

Jak správně citovat elektronické zdroje 1 Mgr. Markéta Panoušková Úvod Jak správně citovat elektronické zdroje 1 O tom, jak citovat elektronické zdroje nás poučuje norma ČSN ISO 690 2 z roku 2011, která nahrazuje normu ČSN ISO 690 z roku 1996

Více

Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2

Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 Část 2 Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů Petr Boldiš Verze 3.1 OBSAH Obsah Změny ve verzi 3.1 Byly opraveny chyby

Více

Katalogizace pokračujících zdrojů. Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Katalogizace pokračujících zdrojů. Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Katalogizace pokračujících zdrojů Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je seriál? ISBD: seriálovým dokumentem se rozumí publikace (na jakémkoli médiu), vydávaná pravidelně

Více

Instrukce pro autory vědeckých spisů

Instrukce pro autory vědeckých spisů Instrukce pro autory vědeckých spisů Edice PhD Thesis Edice Habilitační a Inaugurační spisy Tisk vědeckých spisů zajišťuje firma NOVPRESS s. r. o. Z organizačních důvodů se prosím pro všechny informace

Více

Závazná pravidla tvoření citací a seznamů použité literatury pro FAPPZ, ČZU v Praze

Závazná pravidla tvoření citací a seznamů použité literatury pro FAPPZ, ČZU v Praze Závazná pravidla tvoření citací a seznamů použité literatury pro FAPPZ, ČZU v Praze Psaní odborného textu vyžaduje uvedení odkazů na práce, ze kterých jsou používány informace. Smyslem citování je poskytnout

Více

Badatelský řád. Akreditovaného archivu ArcelorMittal Ostrava a.s.

Badatelský řád. Akreditovaného archivu ArcelorMittal Ostrava a.s. Badatelský řád Akreditovaného archivu ArcelorMittal Ostrava a.s. Vydal: K - Systém řízení jakosti a ekologie Datum: 1. ledna 2013 Badatelský řád Akreditovaného archivu ArcelorMittal Ostrava a.s. Obsah

Více