Charakter nositelů důchodového pojištění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakter nositelů důchodového pojištění"

Transkript

1 Charakter nositelů důchodového pojištění (ident. kód HR141/05) Štěpánka Pollnerová, Milan Šlapák, Martin Holub, Mirjam Suchomelová, Mária Mikušková VÚPSV, v.v.i. Praha 2008

2 Publikace byla schválena ediční radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Holub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (MU Brno) Ing. David Prušvic, Ph.D. (MF ČR) Ing. Jan Mertl, Ph.D. (VŠFS Praha) doc. Ing. Miroslav Brdek, CSc. Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 jako svou 381. publikaci Vyšlo v roce 2008, 1. vydání, náklad 220 výtisků, počet stran 199 Tisk: VÚPSV, v.v.i. Recenze: JUDr. Kristina Koldinská (FF UK) JUDr. Božena Michálková, Ph.D. (ČSSZ) ISBN

3 Abstrakt Přípravy dalšího pokračování reformy důchodového pojištění v České republice vyvolávají otázku, jaký bude další vývoj organizace tohoto systému. Reforma si může vyžádat transformaci současného nositele pojištění - České správy sociálního zabezpečení - a v souladu se zvolenou koncepcí reformy bude třeba zvážit i stávající strukturu institucí důchodového systému a případně potřebu vytvořit instituce nové. Cílem výzkumné publikace je poskytnout informace o organizačním uspořádání jednotlivých pilířů důchodového systému ve vybraných státech EU (Belgie, Dánsko, Kypr, Maďarsko, Malta, Německo, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království a Švédsko) a nositelích důchodového pojištění v těchto zemích. Publikace se dále zabývá přenosem důchodových práv mezi nositeli pojištění, přenosem důchodových práv do zahraničí, kontrolou nad činností nositelů pojištění a výplatou důchodových dávek. Klíčová slova: důchodové pojištění, nositelé pojištění, mezinárodní srovnání, důchodová reforma Abstract The nature of the pension insurance institutions Arrangements for the continuation of pension reform in the Czech Republic raise the question of the future development of the organisation of the pension system. Pension reform may require the complete transformation of the current pension insurance institution - The Czech Social Security Administration. In compliance with such reform it will be necessary to maintain the current structure of pension insurance institutions and will possibly require the setting up of new pension insurance institutions. The aim of the study is to provide information on how individual pension system pillars are organised in selected EU member states (Austria, Belgium, Denmark, Cyprus, Germany, Hungary, Malta, Portugal, Slovakia, Slovenia, Sweden and the United Kingdom) and on the pension insurance institutions in these countries. Furthermore, the study is concerned with the transfer of pension entitlements between insurance institutions, the transfer of pension claims abroad, control over the work of insurance institutions and the disbursement of pensions. Key words: Pension insurance, pension insurance institutions, international comparison, pension reform

4

5 Obsah Úvod...9 Belgie Uspořádání důchodového systému Institucionální struktura Charakter nositelů pojištění Výplata důchodových dávek Kontrola činnosti nositelů pojištění Změny institucionální struktury Přenos důchodových práv...35 Dánsko Uspořádání důchodového systému Institucionální struktura Charakter nositelů pojištění Výplata důchodových dávek Kontrola činnosti nositelů pojištění Změny institucionální struktury Přenos důchodových práv...60 Kypr Uspořádání důchodového systému Institucionální struktura Charakter nositelů pojištění Výplata důchodových dávek Kontrola činnosti nositelů pojištění Změny institucionální struktury Přenos důchodových práv...67 Maďarsko Uspořádání důchodového systému Institucionální struktura Charakter nositelů pojištění Výplata důchodových dávek Kontrola činnosti nositelů pojištění Změny institucionální struktury a související problémy Přenos důchodových práv...76 Malta Uspořádání důchodového systému Institucionální struktura Charakter nositelů pojištění...78 Úkoly a organizační struktura Výplata důchodových dávek Kontrola činnosti nositelů pojištění Změny institucionální struktury Přenos důchodových práv...80 Německo Uspořádání důchodového systému Institucionální struktura Charakter nositelů pojištění Výplata důchodových dávek Kontrola činnosti nositelů pojištění

6 6. Změny institucionální struktury Přenos důchodových práv Portugalsko Uspořádání důchodového systému Institucionální struktura Charakter nositelů pojištění Výplata důchodových dávek Kontrola činnosti nositelů pojištění Změny institucionální struktury Přenos důchodových práv Rakousko Uspořádání důchodového systému Institucionální struktura Charakter nositelů pojištění Výplata důchodových dávek Kontrola činnosti nositelů pojištění Změny institucionální struktury Přenos důchodových práv Slovensko Uspořádání důchodového systému Institucionální struktura Charakter nositelů pojištění Výplata důchodových dávek Kontrola činnosti nositelů pojištění Změny institucionální struktury Přenos důchodových práv Slovinsko Uspořádání důchodového systému Institucionální struktura Charakter nositelů pojištění Výplata důchodových dávek Kontrola činnosti nositelů pojištění Změny institucionální struktury Přenos důchodových práv Spojené království Uspořádání důchodového systému Institucionální struktura Charakter nositelů pojištění Výplata důchodových dávek Kontrola činnosti nositelů pojištění Změny institucionální struktury Přenos důchodových práv Švédsko Uspořádání důchodového systému Institucionální struktura Charakter nositelů pojištění Výplata důchodových dávek Kontrola činnosti nositelů pojištění Změny institucionální struktury Přenos důchodových práv

7 Shrnutí a závěry Uspořádání důchodových systémů Vybrané charakteristiky nositelů pojištění Výplata důchodových dávek Kontrola činnosti nositelů pojištění Změny institucionální struktury Přenos důchodových práv Literatura Příloha

8

9 Úvod Úvod Příprava dalšího pokračování reformy důchodového pojištění v České republice vyvolává otázku, jaký bude další vývoj organizace tohoto systému. Reforma si může vyžádat transformaci současného nositele pojištění - České správy sociálního zabezpečení a v souladu se zvolenou koncepcí reformy bude třeba zvážit i stávající strukturu institucí důchodového systému a případně potřebu vytvořit instituce nové. Cílem předkládané výzkumné zprávy je poskytnout informace o organizačním uspořádání jednotlivých pilířů důchodového systému ve vybraných členských státech EU a o nositelích důchodového pojištění v těchto zemích. Tyto informace budou využity zadavatelem projektu (Ministerstvo práce a sociálních věcí) v rámci důchodové reformy. Základní výstupy se měly týkat: vztahů nositelů pojištění v rámci jednotlivých pilířů i mezi nositeli pojištění různých pilířů, charakteru nositelů pojištění v jednotlivých pilířích důchodového systému, charakteru výplaty nároků z důchodového pojištění, možnosti nositelů pojištění působit v zahraničí, zajištění kontroly činnosti nositelů pojištění, možnosti přenositelnosti důchodových práv mezi nositeli pojištění v rámci důchodových pilířů jednoho státu i mezi nositeli pojištění různých států. V průběhu zpracovávání projektu byl na základě dostupnosti údajů a po dohodě se zadavatelem zvolen tento výběr 12 zemí: Belgie, Dánsko, Kypr, Maďarsko, Malta, Německo, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království a Švédsko. Struktura zprávy odpovídá požadavkům zadavatele a obsahuje v první části dílčí přehledy za jednotlivé státy a v části druhé shrnutí hlavních získaných poznatků ve formě srovnávacích tabulek a komentářů. Základní metodou řešení bylo dotazníkové šetření mezi národními experty (korespondenti MISSOC). Dotazník pro národní experty (viz příloha) obsahoval kromě okruhů otázek vztahujících se k výše uvedeným tématům také otázku na úpravu přenosu důchodových práv euroúředníků (nařízení Rady 259/68) podle dodatečného požadavku zadavatele. Šíře poskytnutých odpovědí se u jednotlivých zemí významně lišila, například minimum informací (a v řadě případů dokonce žádné) se týkalo třetího pilíře. Ke shromáždění doplňujících údajů byly využity především dokumenty publikované národními nositeli pojištění, dostupná primární legislativa a studie mezinárodních institucí (EU, ISSA, Světová banka). Vzhledem ke specifičnosti zadání projektu však některé informace nebyly dostupné. Rozdíly v množství získaných poznatků se odráží v různém rozsahu kapitol za jednotlivé země. 9

10 Úvod Ve zprávě je použita následující definice pilířů důchodového systému 1 : 1. pilíř: Základní státní důchodové schéma, obvykle s povinnou účastí. Schémata jsou obvykle průběžně financovaná, se státní garancí, spravovaná veřejnou institucí. Na úrovni Evropského společenství jsou tato schémata koordinována nařízením 1408/ pilíř: Schémata druhého pilíře jsou obecně spjata se zaměstnáním nebo výkonem profese ( zaměstnanecké důchodové systémy nebo odvětvová důchodová schémata ). Účast v těchto schématech je omezena na osoby pracující v určitých sektorech, odvětvích, profesích nebo podnicích a vzniká na základě dohody mezi sociálními partnery nebo s odvoláním na standardy např. v určitém odvětví. Velmi často jsou tato schémata fondově financovaná: zaměstnavatel a zaměstnanec platí příspěvky, které jsou investovány a následně využity k financování důchodových dávek. 3. pilíř: Schémata, která mohou být použita jako doplněk k prvnímu nebo druhému pilíři nebo k oběma pilířům. Účast v systému je zajišťována na individuální úrovni uzavřením smlouvy přímo s poskytovatelem produktu, obvykle s životní pojišťovnou nebo se subjektem kolektivního investování. Příspěvky jednotlivců jsou akumulovány a investovány a výsledný fond je následně použit k zajištění důchodových dávek jednotlivce. Na projektu se podílel výzkumný tým VÚPSV ve složení: Štěpánka Pollnerová Milan Šlapák Martin Holub Miriam Suchomelová Mária Mikušková Jana Lukavcová Marie Zikmundová 1 Založeno na dokumentu: Eurostat, Working Group Social protection (2003): Pension Schemes and Pillars, Luxemburg. 10

11 Belgie Belgie 1. Uspořádání důchodového systému 1. pilíř 2. pilíř 3. pilíř Zákonné schéma pracovníků v zaměstnaneckém poměru, zákonné schéma samostatně výdělečně činných pracovníků, zákonné schéma veřejného sektoru Doplňkový důchod zahrnující dva typy systémů: za prvé skupinová pojištění a za druhé instituce zabezpečení (dříve nazývané penzijní fondy) doplňková penze pro: - pracovníky (zákon týkající se doplňkových důchodů a jejich daňového režimu a určitých doplňkových výhod v sociálním zabezpečení, 28/04/03) - pracovníky samostatně výdělečně činné (zákon-program o doplňkových důchodech samostatně výdělečně činných osob, 24/12/02) - úředníky ve veřejných podnicích (neexistuje sociální legislativa) Založen na individuálním zabezpečení: životní pojištění a penzijní spoření: - životní pojištění - fondy penzijního spoření 2. Institucionální struktura 1. pilíř instituce finanční správa výplata dávek úroveň - Národní úřad sociálního zabezpečení (Office national de sécurité sociale) - ONSS - ONSSAPL - CSP - OSSOM ONSS (viz níže) Národní důchodový úřad (Office national des pensions) viz níže Orgány zabezpečující výběr příspěvků a globální správu Národní úřad sociálního zabezpečení - Office national de sécurité sociale (ONSS) je pověřen výběrem příspěvků na sociální zabezpečení v systému pracovníků v zaměstnaneckém poměru. Tyto příspěvky rovněž rozděluje mezi jednotlivé oblasti sociálního zabezpečení. Od zavedení globální správy sociálního zabezpečení je ONSS pověřen rozdělováním veškerých finančních prostředků sociálního zabezpečení mezi instituce, které zabezpečují správu jednotlivých oblastí globální správy (včetně státní subvence pro sociální zabezpečení). Národní úřad sociálního zabezpečení provinční a místní správy - Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSSAPL) vybírá příspěvky od smluvních úředníků, kteří spadají do všeobecného systému pracovníků v zaměstnaneckém poměru a kteří pracují v provinční a místní správě. Jejich příspěvky jsou předávány ONSS v rámci globální správy, s výjimkou příspěvků na oblast rodinných přídavků a nemocí z povolání. Pokladna pomoci a zabezpečení pro námořníky - Caisse de secours et de prévyoance en faveur des marins (CSP) vybírá příspěvky od námořníků a předává je ONSS- globální správě. 11

12 Belgie Úřad zámořského sociálního zabezpečení - Office de sécurité sociale d outre-mer (OSSOM) vybírá příspěvky na sociální zabezpečení od všech Belgičanů nebo cizinců, kteří vykonávají profesionální činnost v některé zemi mimo Evropský hospodářský prostor. OSSOM spravuje zámořské sociální zabezpečení a vyplácí poživatelům dávky. Přiznávání a výplata dávek - správa přiznaných nároků Národní důchodový úřad (ONP) je příslušný pro přiznávání a výplatu důchodů pracovníků v zaměstnaneckém poměru, zaručeného příjmu starším osobám a záruky příjmu starším osobám. Pro účely přiznávání důchodu je Všeobecná spořitelní a penzijní pokladna (Caisse générale d Epargne et de Retraite - CGER) pověřena správou individuálního důchodového účtu pracovníků v zaměstnaneckém poměru, jinými slovy správou individuálních údajů o průběhu profesionálního života (viz dále). Regionální oddělení ONP jsou pověřena zkoumáním žádostí o důchody. Kancelář mezinárodních smluv (Bureau des conventions internationales - BCI = ústřední správa) plní stejný úkol pro: - osoby, které se zdržují v Belgii, které byly účastny pojištění v důchodovém systému v některé zemi Evropského hospodářského prostoru nebo zemi, se kterou Belgie uzavřela smlouvu o sociálním zabezpečení, a které spadají do věcné a osobní působnosti nařízení Rady Evropských společenství nebo některé bilaterální či multilaterální smlouvy; - osoby, které se zdržují v cizině a které byly zaměstnány v Belgii. Národní důchodový úřad (ústřední správa) zabezpečuje pravidelnou výplatu dávek, na které má poživatel nárok. Spravuje rovněž přiznané nároky. 2. pilíř Přehled penzijních plánů 1) pro zaměstnance a) na odvětvové úrovni - Commission Paritair (Paritní komise - orgán složený z reprezentantů odborů a zaměstnavatelů příslušného sektoru, například v ocelářském sektoru) vyjedná na úrovni odvětví kolektivní smlouvu CLT, která stanoví podrobná pravidla zaměstnaneckých penzijních plánů, tato kolektivní smlouva může na základě požadavku komise podle královského dekretu zavazovat všechny zaměstnavatele v odvětví. Pokud je takový penzijní plán zaveden, je účast v něm až na malé výjimky povinná pro všechny zaměstnance. b) na podnikové úrovni, kde záleží většinou na iniciativě zaměstnavatele. Zde bude plán pokrývat všechny nebo jen část zaměstnanců. Pokud je takový plán zaveden, je účast v něm až na malé výjimky pro zaměstnance také povinná. c) na individuální úrovni, kde se zavazuje zaměstnavatel ve vztahu s jedním konkrétním zaměstnancem. 2) pro osoby samostatně výdělečně činné, kde se rozhoduje každý podle vlastní vůle 12

13 Belgie V souladu s úrovní, na které je rozhodnutí přijato, jsou aplikovatelná různá pravidla. Penzijní plán má formu penzijní smlouvy mezi zaměstnavatelem/ organizátorem a institucí, která penzijní plán provádí. Tato smlouva obsahuje obligatorně pravidla pro vybírání příspěvků, finanční management, správu, kalkulaci rezerv, výplatu dávek Penzijní plán může spravovat: penzijní fond, penzijní fond pro větší počet zaměstnavatelů (často bývá zakládán sesterskými podniky jedné skupiny), pojišťovací společnost přes skupinovou pojistnou smlouvu nebo individuální pojistnou smlouvu pro osoby samostatně výdělečně činné, penzijní pokladna / penzijní fond pro osoby samostatně výdělečně činné. Která instituce bude penzijní plán vykonávat, závisí na zaměstnavateli (případně na jiném subjektu podle úrovně, na které je plán založen - paritní komise na odvětvové úrovni či jedinec sám v případě osoby samostatně výdělečně činné). Novinkou v této oblasti je zavedení solidarity. Pokud penzijní plán (ať je spravován penzijním fondem nebo pojišťovnou, či ať jde o úroveň odvětví, podniku či osoby samostatně výdělečně činné) zavádí některé prvky solidarity (jako krytí období nezaměstnanosti či pracovní neschopnosti, invalidity a/nebo pozůstalostní penze či indexaci dávky), je zvýhodněn daňovou slevou. Prvek solidarity musí být jasně formulován ve smlouvě solidarity. Tato smlouva je potom prováděna institucí zabezpečení, pojišťovnou a na úrovni odvětví může být provádění smlouvy svěřeno Sektorovému sociálnímu fondu (the Social Sector Fund). Popis uspořádání doplňkových penzijních plánů: Z důvodu zjednodušení není v načrtnutých schématech brána v úvahu existence zmíněných plánů solidarity. (1) Zaměstnanecké penzijní plány na úrovni odvětví Paritní komise může tedy rozhodnout o zavedení jednotného penzijního plánu pro dané odvětví. Tato komise však nemá právní postavení, proto právní předpisy požadují, aby byl vytvořen tzv. organisateur, který je právně odpovědný za řádné vykonávání penzijního plánu. Ten může být organizován prostřednictvím založení penzijního fondu nebo svěření pojišťovací společnosti. Protože by vzhledem k povaze celoodvětvových penzijních plánů bylo obtížné vytvářet přímé spojení organizátora a podniku, většina těchto plánů přenechává výběr příspěvků Národnímu úřadu pro sociální zabezpečení ONSS. Ten příspěvky převádí na organizátory jednotlivých odvětvových penzijních plánů, kteří je převádí penzijnímu fondu nebo pojišťovací společnosti. Další veřejná instituce na národní úrovni Banque Carrefour de la Sécurité Sociale - BCSS shromažďuje data o odpracovaných hodinách, vyplacených mzdách atd., které potom předává jednotlivým organizátorům na úrovni odvětví. Organizátor sám je poskytuje penzijnímu fondu či pojišťovací společnosti. 13

14 Belgie Penzijní fond obdrží příspěvky a je zodpovědný za hospodaření s aktivy a pasivy, správu, účetnictví a výkaznictví. Penzijní fond bude většinou řešit problematiku správy sám, ale není vyloučeno ani její přenesení na Sektorový sociální fond. Hospodaření s investičním majetkem je většinou přeneseno na banky nebo specializované domácí či zahraniční finanční instituce (výpočty dávek jsou často svěřovány specializovaným konzultantům /Mercer, Watson Wyatt, Aon, Hewitt../). Data o členech jsou poskytována organizátorem penzijnímu fondu. Jde o data nutná k výpočtu dávky, k přesnému informování pojištěnce v rámci požadavku transparentnosti a bezproblémovému vyplácení dávek oprávněnému příjemci dávky. Sociální legislativa reguluje vztah mezi organizátorem, zaměstnavatelem, zaměstnancem a penzijním fondem stejně jako vztah mezi penzijním fondem a pojištěncem. Důležitým prvkem je zde odpovědnost organizátora. Jestliže nejsou k dispozici dostatečné finanční prostředky pro výplatu dávek, je to právě organizátor, kdo musí situaci řešit. Pokud jde o penzijní plány na odvětvové úrovni je organizátor oprávněn k vymáhání mimořádného příspěvku od zaměstnavatelů k pokrytí závazků. To platí pouze pro plány dávkově definované. Pro příspěvkově definované penzijní plány musí organizátor (a tím tedy i zaměstnavatel) garantovat minimální výnos. Na správný způsob implementace těchto pravidel dohlíží Bankovní, finanční a pojišťovací komise CBFA. Finanční předpisy regulují fungování nositelů pojištění i financování penzijních nároků (výpočet finančního zajištění, investiční pravidla, účetní pravidla ). Tyto právní předpisy původně určené pro pojišťovací společnosti jsou aplikovatelné na základě královského dekretu i na penzijní fondy. Nicméně tato legislativa platná pro penzijní fondy bude brzy nahrazena speciální úpravou (v důsledku implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi). Na dodržování právních předpisů dohlíží Bankovní, finanční a pojišťovací komise CBFA. 14

15 Belgie 1.a Zaměstnanecký penzijní plán prováděný na úrovni odvětví s penzijním fondem zaměstnavatel zaměstnavatel zaměstnavatel zaměstnanec zaměstnanec zaměstnanec data příspěvky ONSS data data BCSS data Tato oblast nespadá pod regulaci a dohled. příspěvky Fond sociálního sektoru organizátor outsourcing sociální dohled příspěvky data správa, vedení účetnictví, výkaznictví, databáze IT obezřetnostní dohled penzijní fond řízení aktiv Banka, finanční instituce outsourcing sociální dohled Penze - anuita souhrnná suma řízení závazků Pojistněmatematický konzultant příjemce dávky 15

16 Belgie 1.b Zaměstnanecký penzijní plán prováděný na úrovní odvětví s pojišťovací společností zaměstnavatel zaměstnavatel zaměstnavatel zaměstnanec zaměstnanec zaměstnanec data příspěvky ONSS data data KSZ data Tato oblast nespadá pod regulaci a dohled. příspěvky Fond sociálního sektoru organizátor sociální dohled příspěvky data správa, vedení účetnictví, výkaznictví, databáze IT obezřetnostní dohled Pojišťovací společnost řízení aktiv sociální dohled Penze - anuita souhrnná suma řízení závazků Příjemce dávky 16

17 Belgie Jestliže je penzijní plán prováděn prostřednictvím kolektivní pojistné smlouvy, je jediným rozdílem oproti schématu 1. a, že pojišťovací společnost vykonává všechny úkoly sama a nepřenáší je (po většinu času) na jiné subjekty. Vzhledem k charakteru pojistné smlouvy je odpovědnost pojišťovací společností větší, než tomu je u penzijních fondů. To nicméně zcela nezbavuje konečné odpovědnosti organizátora a potažmo zaměstnavatele. Pokud jde o regulaci v oblasti sociální legislativy, je zde situace víceméně podobná jako u 1. a (jsou zde rozdíly s ohledem na management instituce jmenovitě hlavně v rozhodovacím procesu). Finanční regulace životních pojišťoven je odlišná zejména na úrovni financování. Pro životní pojišťovny platí přísnější finanční pravidla vzhledem k jejich větší odpovědnosti. Také účetní pravidla jsou přísnější, protože jde o obchodní společnosti (většinou akciové). Pravidla pro investice jsou víceméně stejná. Současná finanční regulace je výsledkem implementace směrnice 2002/83/EC. Na dodržování právních předpisů z oblasti sociálního zabezpečení i finančního práva dohlíží Bankovní, finanční a pojišťovací komise CBFA. (2) Zaměstnanecké penzijní plány na podnikové úrovni Příspěvky jsou většinou placeny zaměstnavatelem, ale někdy přispívá také zaměstnanec. To se většinou děje formou odpočtu pojistného z měsíční mzdy, zaměstnavatel potom převádí tyto příspěvky (měsíčně / čtvrtletně / ročně ) do penzijního fondu. Data o pojištěncích poskytuje penzijnímu fondu zaměstnavatel. Tato data jsou potřebná k výpočtu dávky, k přesnému informování pojištěnce v rámci požadavku transparentnosti a bezproblémovému vyplácení dávek oprávněnému poživateli. Penzijní fond je zodpovědný za hospodaření s aktivy a pasivy, správu, účetnictví a výkaznictví. Menší fondy často přenáší správu, účetnictví a výkaznictví na zaměstnavatele, který platí příspěvky. Hospodaření s investičním majetkem je většinou přeneseno na banky nebo specializované domácí či zahraniční finanční instituce (výpočty dávek jsou často svěřovány specializovaným konzultantům (Mercer, Watson Wyatt, Aon, Hewitt..). Sociální a finanční legislativa pro tuto oblast platí stejná jako pro 1. a, kromě odlišností v oblasti rozhodovacích procesů. Na dodržování právních předpisů zde dohlíží Bankovní, finanční a pojišťovací komise CBFA. 17

18 Belgie 2.a Zaměstnanecký penzijní plán prováděný na podnikové úrovni s penzijním fondem zaměstnavatel zaměstnanec příspěvky data outsourcing sociální dohled správa, vedení účetnictví, výkaznictví, databáze IT obezřetnostní dohled Penzijní fond řízení aktiv Banka, finanční instituce outsourcing sociální dohled Penze - anuita - souhrnná suma řízení závazků Pojistněmatematický konzultant Příjemce dávky 18

19 Belgie 2.b Zaměstnanecký penzijní plán prováděný na podnikové úrovni s pojišťovací společností zaměstnavatel zaměstnanec data příspěvky sociální dohled správa, vedení účetnictví, výkaznictví, databáze IT obezřetnostní dohled Pojišťovací společnost řízení aktiv sociální dohled řízení závazků Penze - anuita - souhrnná suma Příjemce dávky V případě, že je penzijní plán prováděn prostřednictvím kolektivní pojistné smlouvy, je jediným rozdílem oproti schématu 1. a, že pojišťovací společnost vykonává všechny úkoly sama a nepřenáší je (po většinu času) na jiné subjekty. Vzhledem k charakteru pojistné smlouvy je odpovědnost pojišťovací společnosti větší než tomu je u penzijního fondu. To nicméně zcela nezbavuje konečné odpovědnosti organizátora a potažmo zaměstnavatele. Pokud jde o regulaci v oblasti sociální legislativy, je zde situace víceméně podobná jako u 2. a (jsou zde rozdíly s ohledem na management instituce jmenovitě hlavně v rozhodovacím procesu). Finanční regulace je stejná jako pro 1.b. Na dodržování právních předpisů z oblasti sociálního zabezpečení i finančního práva dohlíží CBFA. 19

20 Belgie (3) Zaměstnanecké penze na úrovni individuální Jak již bylo řečeno, penzijní plán může být vytvořen pro jednotlivého zaměstnance pouze, pokud již existuje penzijní plán pro všechny ostatní jeho zaměstnance. Za účelem zjednodušení dohledu je stanovena zaměstnavateli povinnost o takovém individuálním plánu informovat Bankovní, finanční a pojišťovací komisi CBFA. Finanční legislativa předpokládá financování takového nároku prostřednictvím penzijního fondu (který již provádí podnikový penzijní plán) nebo prostřednictvím zvláštní pojistné smlouvy. (4) Doplňkové penze pro osoby samostatně výdělečně činné Od roku 2004 sociální legislativa rozšířila předpis o penzích i na osoby samostatně výdělečně činné. Tyto osoby mohou podepsat penzijní smlouvu s penzijní pokladnou (penzijním fondem) nebo s pojišťovací společností. Protože zde není zaměstnavatel, tato osoba bude v přímém kontaktu s institucí zabezpečení nebo pojišťovací společností. Bankovní, finanční a pojišťovací komise CBFA dohlíží na dodržování pravidel postavených na stejných principech jako u regulace pro odvětvovou či podnikovou úroveň plánů. Je zde nicméně brána v úvahu specifická povaha této úrovně. 20

21 Belgie 3.a Případ, kdy je penzijní kontrakt vykonáván penzijním fondem OSVČ příspěvky sociální dohled správa, vedení účetnictví, výkaznictví, databáze IT obezřetnostní dohled penzijní fond řízení aktiv Banka, finanční instituce outsourcing sociální dohled Penze - anuita - souhrnná suma řízení závazků Pojistněmatematický konzultant Příjemce dávky Penzijní fond je pod dohledem Bankovní, finanční a pojišťovací komise CBFA podle finančně právní legislativy stejně jako ostatní fondy (na podnikové úrovni). Nicméně z důvodu neexistence zaměstnavatele jsou zde přísnější finanční pravidla (vyšší technická rezerva). 21

22 Belgie 3.b Případ, kdy je penzijní kontrakt vykonáván pojišťovací společností OSVČ příspěvky sociální dohled správa, vedení účetnictví, výkaznictví, databáze IT obezřetnostní dohled Instituce zabezpečení řízení aktiv sociální dohled Penze - anuita - souhrnná suma řízení závazků Příjemce dávky Pokud vykonává penzijní kontrakt pojišťovací společnost, platí zde stejná pravidla jako u podnikových penzijních plánů. 3. Charakter nositelů pojištění 1. pilíř Národní důchodový úřad Právní forma a struktura Veřejná instituce sociálního zabezpečení. Národní důchodový úřad (ONP) vznikl 1. dubna 1987 sloučením Národního důchodového úřadu pracovníků v zaměstnaneckém poměru (ONPTS) a Národní pokladny starobních a pozůstalostních důchodů (CNPRS). ONPTS byl pověřen přiznáváním důchodů pracovníků v zaměstnaneckém poměru. CNPRS byla pověřena výplatou důchodů pracovníků v zaměstnaneckém poměru a pracovníků samostatně výdělečně činných. 22

23 Belgie ONP je řízen paritním způsobem zástupci organizací pracovníků a zaměstnavatelů v řídícím výboru. Poslání a kompetence Národního důchodového úřadu: A. shromažďování údajů týkajících se průběhu profesionálního života B. zkoumání a přiznávání nároků C. výplata přiznaných nároků správa přiznaných nároků D. kontrola E. informace A. Shromažďování údajů Pro účely přiznávání důchodů je správou individuálního důchodového účtu pracovníků v zaměstnaneckém poměru pověřena Všeobecná spořitelní a penzijní pokladna (CGER). CGER je povinna podávat každý rok přehled dávek zúčtovaných poživatelům. Řídící výbor určuje mezi členy personálu Národního důchodového úřadu stálého delegáta, který vykonává v CGER kontrolní funkci. Ten předává řídícímu výboru svá zjištění formou čtvrtletních zpráv. B. Zkoumání a přiznávání nároků 1. Založit (znovuzaložit) a shromažďovat dokumentaci týkající se: a/ důchodů v systému pracovníků v zaměstnaneckém poměru, zaručeného příjmu pro starší osoby a záruky příjmů pro starší osoby; b/ výpisů z individuálního důchodového účtu; c/ posuzování budoucích důchodových nároků (Service Info-Pensions). 2. Regionální oddělení jsou pověřena zkoumáním žádostí o důchod a žádostí o zaručený příjem podaných poživateli žijícími v Belgii. Kancelář mezinárodních smluv (BCI) plní stejný úkol pro: osoby, které se zdržují v Belgii a které byly účastny pojištění v důchodovém systému v některé zemi Evropského hospodářského prostoru nebo zemi, se kterou Belgie uzavřela smlouvu o sociálním zabezpečení, a které spadají do věcné a osobní působnosti nařízení Rady Evropských společenství nebo některé bilaterální či multilaterální smlouvy; osoby, které se zdržují v cizině a které byly zaměstnány v Belgii. 3. Jsou zde rovněž zpracovávány žádosti o zaplacení příspěvků za doby bez účasti na pojištění (doba studia, určité doby přerušení profesionální činnosti ). 23

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

ROLE LIDSKÉHO KAPITÁLU V DŮCHODOVÉM SYSTÉMU

ROLE LIDSKÉHO KAPITÁLU V DŮCHODOVÉM SYSTÉMU ROLE LIDSKÉHO KAPITÁLU V DŮCHODOVÉM SYSTÉMU Zdeňka Musilová Abstrakt Příspěvek s názvem "Role lidského kapitálu v důchodovém systému" se zabývá fungováním důchodových systémů ve vybraných evropských zemích,

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: Odpovědný řešitel projektu: Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc. Ing. Vladimír

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Václav Janalík Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad CMU - styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče na

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

SMLOUVA MEZI JAPONSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ. vedeny přáním upravit mezi sebou vztahy v oblasti sociálního zabezpečení,

SMLOUVA MEZI JAPONSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ. vedeny přáním upravit mezi sebou vztahy v oblasti sociálního zabezpečení, SMLOUVA MEZI JAPONSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Japonsko a Česká republika, dále jen smluvní státy, vedeny přáním upravit mezi sebou vztahy v oblasti sociálního zabezpečení, se dohodly

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Zamestnanecké skupiny budoucích duchodcu Témer všichni zamestnanci jsou povinne

Více

SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Česká republika a Japonsko, dále jen smluvní státy, vedeny přáním upravit mezi sebou vztahy v oblasti sociálního zabezpečení, se dohodly

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin Věc: Státní podpora č. N 400/2004 Česká republika Příspěvek k řešení sociálních důsledků transformace českých drah (České dráhy a Správa železniční

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1 S T A N O V Y Centrum mezistátních úhrad čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Centrum mezistátních úhrad, které plní úkoly styčného orgánu pro provádění

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Rozsah působnosti 1 Tento standard se používá pro sestavování finančních zpráv penzijních plánů. 2 Penzijní plány jsou někdy označovány různými jinými názvy,

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

12. května 2015. Lucie Rytířová

12. května 2015. Lucie Rytířová 12. května 2015 Lucie Rytířová Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea,

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj.

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠŤOVNY TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. VELMI STRUČNÁ HISTORIE V

Více

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 1. Základní údaje o Penzijní společnosti Název: Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen Penzijní společnost ) Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Telefon:

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6. Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.2013 Zákon č.456/2011 Sb. o Finanční správě ČR Původní soustava územních

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 307 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více