Charakter nositelů důchodového pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakter nositelů důchodového pojištění"

Transkript

1 Charakter nositelů důchodového pojištění (ident. kód HR141/05) Štěpánka Pollnerová, Milan Šlapák, Martin Holub, Mirjam Suchomelová, Mária Mikušková VÚPSV, v.v.i. Praha 2008

2 Publikace byla schválena ediční radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Holub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (MU Brno) Ing. David Prušvic, Ph.D. (MF ČR) Ing. Jan Mertl, Ph.D. (VŠFS Praha) doc. Ing. Miroslav Brdek, CSc. Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 jako svou 381. publikaci Vyšlo v roce 2008, 1. vydání, náklad 220 výtisků, počet stran 199 Tisk: VÚPSV, v.v.i. Recenze: JUDr. Kristina Koldinská (FF UK) JUDr. Božena Michálková, Ph.D. (ČSSZ) ISBN

3 Abstrakt Přípravy dalšího pokračování reformy důchodového pojištění v České republice vyvolávají otázku, jaký bude další vývoj organizace tohoto systému. Reforma si může vyžádat transformaci současného nositele pojištění - České správy sociálního zabezpečení - a v souladu se zvolenou koncepcí reformy bude třeba zvážit i stávající strukturu institucí důchodového systému a případně potřebu vytvořit instituce nové. Cílem výzkumné publikace je poskytnout informace o organizačním uspořádání jednotlivých pilířů důchodového systému ve vybraných státech EU (Belgie, Dánsko, Kypr, Maďarsko, Malta, Německo, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království a Švédsko) a nositelích důchodového pojištění v těchto zemích. Publikace se dále zabývá přenosem důchodových práv mezi nositeli pojištění, přenosem důchodových práv do zahraničí, kontrolou nad činností nositelů pojištění a výplatou důchodových dávek. Klíčová slova: důchodové pojištění, nositelé pojištění, mezinárodní srovnání, důchodová reforma Abstract The nature of the pension insurance institutions Arrangements for the continuation of pension reform in the Czech Republic raise the question of the future development of the organisation of the pension system. Pension reform may require the complete transformation of the current pension insurance institution - The Czech Social Security Administration. In compliance with such reform it will be necessary to maintain the current structure of pension insurance institutions and will possibly require the setting up of new pension insurance institutions. The aim of the study is to provide information on how individual pension system pillars are organised in selected EU member states (Austria, Belgium, Denmark, Cyprus, Germany, Hungary, Malta, Portugal, Slovakia, Slovenia, Sweden and the United Kingdom) and on the pension insurance institutions in these countries. Furthermore, the study is concerned with the transfer of pension entitlements between insurance institutions, the transfer of pension claims abroad, control over the work of insurance institutions and the disbursement of pensions. Key words: Pension insurance, pension insurance institutions, international comparison, pension reform

4

5 Obsah Úvod...9 Belgie Uspořádání důchodového systému Institucionální struktura Charakter nositelů pojištění Výplata důchodových dávek Kontrola činnosti nositelů pojištění Změny institucionální struktury Přenos důchodových práv...35 Dánsko Uspořádání důchodového systému Institucionální struktura Charakter nositelů pojištění Výplata důchodových dávek Kontrola činnosti nositelů pojištění Změny institucionální struktury Přenos důchodových práv...60 Kypr Uspořádání důchodového systému Institucionální struktura Charakter nositelů pojištění Výplata důchodových dávek Kontrola činnosti nositelů pojištění Změny institucionální struktury Přenos důchodových práv...67 Maďarsko Uspořádání důchodového systému Institucionální struktura Charakter nositelů pojištění Výplata důchodových dávek Kontrola činnosti nositelů pojištění Změny institucionální struktury a související problémy Přenos důchodových práv...76 Malta Uspořádání důchodového systému Institucionální struktura Charakter nositelů pojištění...78 Úkoly a organizační struktura Výplata důchodových dávek Kontrola činnosti nositelů pojištění Změny institucionální struktury Přenos důchodových práv...80 Německo Uspořádání důchodového systému Institucionální struktura Charakter nositelů pojištění Výplata důchodových dávek Kontrola činnosti nositelů pojištění

6 6. Změny institucionální struktury Přenos důchodových práv Portugalsko Uspořádání důchodového systému Institucionální struktura Charakter nositelů pojištění Výplata důchodových dávek Kontrola činnosti nositelů pojištění Změny institucionální struktury Přenos důchodových práv Rakousko Uspořádání důchodového systému Institucionální struktura Charakter nositelů pojištění Výplata důchodových dávek Kontrola činnosti nositelů pojištění Změny institucionální struktury Přenos důchodových práv Slovensko Uspořádání důchodového systému Institucionální struktura Charakter nositelů pojištění Výplata důchodových dávek Kontrola činnosti nositelů pojištění Změny institucionální struktury Přenos důchodových práv Slovinsko Uspořádání důchodového systému Institucionální struktura Charakter nositelů pojištění Výplata důchodových dávek Kontrola činnosti nositelů pojištění Změny institucionální struktury Přenos důchodových práv Spojené království Uspořádání důchodového systému Institucionální struktura Charakter nositelů pojištění Výplata důchodových dávek Kontrola činnosti nositelů pojištění Změny institucionální struktury Přenos důchodových práv Švédsko Uspořádání důchodového systému Institucionální struktura Charakter nositelů pojištění Výplata důchodových dávek Kontrola činnosti nositelů pojištění Změny institucionální struktury Přenos důchodových práv

7 Shrnutí a závěry Uspořádání důchodových systémů Vybrané charakteristiky nositelů pojištění Výplata důchodových dávek Kontrola činnosti nositelů pojištění Změny institucionální struktury Přenos důchodových práv Literatura Příloha

8

9 Úvod Úvod Příprava dalšího pokračování reformy důchodového pojištění v České republice vyvolává otázku, jaký bude další vývoj organizace tohoto systému. Reforma si může vyžádat transformaci současného nositele pojištění - České správy sociálního zabezpečení a v souladu se zvolenou koncepcí reformy bude třeba zvážit i stávající strukturu institucí důchodového systému a případně potřebu vytvořit instituce nové. Cílem předkládané výzkumné zprávy je poskytnout informace o organizačním uspořádání jednotlivých pilířů důchodového systému ve vybraných členských státech EU a o nositelích důchodového pojištění v těchto zemích. Tyto informace budou využity zadavatelem projektu (Ministerstvo práce a sociálních věcí) v rámci důchodové reformy. Základní výstupy se měly týkat: vztahů nositelů pojištění v rámci jednotlivých pilířů i mezi nositeli pojištění různých pilířů, charakteru nositelů pojištění v jednotlivých pilířích důchodového systému, charakteru výplaty nároků z důchodového pojištění, možnosti nositelů pojištění působit v zahraničí, zajištění kontroly činnosti nositelů pojištění, možnosti přenositelnosti důchodových práv mezi nositeli pojištění v rámci důchodových pilířů jednoho státu i mezi nositeli pojištění různých států. V průběhu zpracovávání projektu byl na základě dostupnosti údajů a po dohodě se zadavatelem zvolen tento výběr 12 zemí: Belgie, Dánsko, Kypr, Maďarsko, Malta, Německo, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království a Švédsko. Struktura zprávy odpovídá požadavkům zadavatele a obsahuje v první části dílčí přehledy za jednotlivé státy a v části druhé shrnutí hlavních získaných poznatků ve formě srovnávacích tabulek a komentářů. Základní metodou řešení bylo dotazníkové šetření mezi národními experty (korespondenti MISSOC). Dotazník pro národní experty (viz příloha) obsahoval kromě okruhů otázek vztahujících se k výše uvedeným tématům také otázku na úpravu přenosu důchodových práv euroúředníků (nařízení Rady 259/68) podle dodatečného požadavku zadavatele. Šíře poskytnutých odpovědí se u jednotlivých zemí významně lišila, například minimum informací (a v řadě případů dokonce žádné) se týkalo třetího pilíře. Ke shromáždění doplňujících údajů byly využity především dokumenty publikované národními nositeli pojištění, dostupná primární legislativa a studie mezinárodních institucí (EU, ISSA, Světová banka). Vzhledem ke specifičnosti zadání projektu však některé informace nebyly dostupné. Rozdíly v množství získaných poznatků se odráží v různém rozsahu kapitol za jednotlivé země. 9

10 Úvod Ve zprávě je použita následující definice pilířů důchodového systému 1 : 1. pilíř: Základní státní důchodové schéma, obvykle s povinnou účastí. Schémata jsou obvykle průběžně financovaná, se státní garancí, spravovaná veřejnou institucí. Na úrovni Evropského společenství jsou tato schémata koordinována nařízením 1408/ pilíř: Schémata druhého pilíře jsou obecně spjata se zaměstnáním nebo výkonem profese ( zaměstnanecké důchodové systémy nebo odvětvová důchodová schémata ). Účast v těchto schématech je omezena na osoby pracující v určitých sektorech, odvětvích, profesích nebo podnicích a vzniká na základě dohody mezi sociálními partnery nebo s odvoláním na standardy např. v určitém odvětví. Velmi často jsou tato schémata fondově financovaná: zaměstnavatel a zaměstnanec platí příspěvky, které jsou investovány a následně využity k financování důchodových dávek. 3. pilíř: Schémata, která mohou být použita jako doplněk k prvnímu nebo druhému pilíři nebo k oběma pilířům. Účast v systému je zajišťována na individuální úrovni uzavřením smlouvy přímo s poskytovatelem produktu, obvykle s životní pojišťovnou nebo se subjektem kolektivního investování. Příspěvky jednotlivců jsou akumulovány a investovány a výsledný fond je následně použit k zajištění důchodových dávek jednotlivce. Na projektu se podílel výzkumný tým VÚPSV ve složení: Štěpánka Pollnerová Milan Šlapák Martin Holub Miriam Suchomelová Mária Mikušková Jana Lukavcová Marie Zikmundová 1 Založeno na dokumentu: Eurostat, Working Group Social protection (2003): Pension Schemes and Pillars, Luxemburg. 10

11 Belgie Belgie 1. Uspořádání důchodového systému 1. pilíř 2. pilíř 3. pilíř Zákonné schéma pracovníků v zaměstnaneckém poměru, zákonné schéma samostatně výdělečně činných pracovníků, zákonné schéma veřejného sektoru Doplňkový důchod zahrnující dva typy systémů: za prvé skupinová pojištění a za druhé instituce zabezpečení (dříve nazývané penzijní fondy) doplňková penze pro: - pracovníky (zákon týkající se doplňkových důchodů a jejich daňového režimu a určitých doplňkových výhod v sociálním zabezpečení, 28/04/03) - pracovníky samostatně výdělečně činné (zákon-program o doplňkových důchodech samostatně výdělečně činných osob, 24/12/02) - úředníky ve veřejných podnicích (neexistuje sociální legislativa) Založen na individuálním zabezpečení: životní pojištění a penzijní spoření: - životní pojištění - fondy penzijního spoření 2. Institucionální struktura 1. pilíř instituce finanční správa výplata dávek úroveň - Národní úřad sociálního zabezpečení (Office national de sécurité sociale) - ONSS - ONSSAPL - CSP - OSSOM ONSS (viz níže) Národní důchodový úřad (Office national des pensions) viz níže Orgány zabezpečující výběr příspěvků a globální správu Národní úřad sociálního zabezpečení - Office national de sécurité sociale (ONSS) je pověřen výběrem příspěvků na sociální zabezpečení v systému pracovníků v zaměstnaneckém poměru. Tyto příspěvky rovněž rozděluje mezi jednotlivé oblasti sociálního zabezpečení. Od zavedení globální správy sociálního zabezpečení je ONSS pověřen rozdělováním veškerých finančních prostředků sociálního zabezpečení mezi instituce, které zabezpečují správu jednotlivých oblastí globální správy (včetně státní subvence pro sociální zabezpečení). Národní úřad sociálního zabezpečení provinční a místní správy - Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSSAPL) vybírá příspěvky od smluvních úředníků, kteří spadají do všeobecného systému pracovníků v zaměstnaneckém poměru a kteří pracují v provinční a místní správě. Jejich příspěvky jsou předávány ONSS v rámci globální správy, s výjimkou příspěvků na oblast rodinných přídavků a nemocí z povolání. Pokladna pomoci a zabezpečení pro námořníky - Caisse de secours et de prévyoance en faveur des marins (CSP) vybírá příspěvky od námořníků a předává je ONSS- globální správě. 11

12 Belgie Úřad zámořského sociálního zabezpečení - Office de sécurité sociale d outre-mer (OSSOM) vybírá příspěvky na sociální zabezpečení od všech Belgičanů nebo cizinců, kteří vykonávají profesionální činnost v některé zemi mimo Evropský hospodářský prostor. OSSOM spravuje zámořské sociální zabezpečení a vyplácí poživatelům dávky. Přiznávání a výplata dávek - správa přiznaných nároků Národní důchodový úřad (ONP) je příslušný pro přiznávání a výplatu důchodů pracovníků v zaměstnaneckém poměru, zaručeného příjmu starším osobám a záruky příjmu starším osobám. Pro účely přiznávání důchodu je Všeobecná spořitelní a penzijní pokladna (Caisse générale d Epargne et de Retraite - CGER) pověřena správou individuálního důchodového účtu pracovníků v zaměstnaneckém poměru, jinými slovy správou individuálních údajů o průběhu profesionálního života (viz dále). Regionální oddělení ONP jsou pověřena zkoumáním žádostí o důchody. Kancelář mezinárodních smluv (Bureau des conventions internationales - BCI = ústřední správa) plní stejný úkol pro: - osoby, které se zdržují v Belgii, které byly účastny pojištění v důchodovém systému v některé zemi Evropského hospodářského prostoru nebo zemi, se kterou Belgie uzavřela smlouvu o sociálním zabezpečení, a které spadají do věcné a osobní působnosti nařízení Rady Evropských společenství nebo některé bilaterální či multilaterální smlouvy; - osoby, které se zdržují v cizině a které byly zaměstnány v Belgii. Národní důchodový úřad (ústřední správa) zabezpečuje pravidelnou výplatu dávek, na které má poživatel nárok. Spravuje rovněž přiznané nároky. 2. pilíř Přehled penzijních plánů 1) pro zaměstnance a) na odvětvové úrovni - Commission Paritair (Paritní komise - orgán složený z reprezentantů odborů a zaměstnavatelů příslušného sektoru, například v ocelářském sektoru) vyjedná na úrovni odvětví kolektivní smlouvu CLT, která stanoví podrobná pravidla zaměstnaneckých penzijních plánů, tato kolektivní smlouva může na základě požadavku komise podle královského dekretu zavazovat všechny zaměstnavatele v odvětví. Pokud je takový penzijní plán zaveden, je účast v něm až na malé výjimky povinná pro všechny zaměstnance. b) na podnikové úrovni, kde záleží většinou na iniciativě zaměstnavatele. Zde bude plán pokrývat všechny nebo jen část zaměstnanců. Pokud je takový plán zaveden, je účast v něm až na malé výjimky pro zaměstnance také povinná. c) na individuální úrovni, kde se zavazuje zaměstnavatel ve vztahu s jedním konkrétním zaměstnancem. 2) pro osoby samostatně výdělečně činné, kde se rozhoduje každý podle vlastní vůle 12

13 Belgie V souladu s úrovní, na které je rozhodnutí přijato, jsou aplikovatelná různá pravidla. Penzijní plán má formu penzijní smlouvy mezi zaměstnavatelem/ organizátorem a institucí, která penzijní plán provádí. Tato smlouva obsahuje obligatorně pravidla pro vybírání příspěvků, finanční management, správu, kalkulaci rezerv, výplatu dávek Penzijní plán může spravovat: penzijní fond, penzijní fond pro větší počet zaměstnavatelů (často bývá zakládán sesterskými podniky jedné skupiny), pojišťovací společnost přes skupinovou pojistnou smlouvu nebo individuální pojistnou smlouvu pro osoby samostatně výdělečně činné, penzijní pokladna / penzijní fond pro osoby samostatně výdělečně činné. Která instituce bude penzijní plán vykonávat, závisí na zaměstnavateli (případně na jiném subjektu podle úrovně, na které je plán založen - paritní komise na odvětvové úrovni či jedinec sám v případě osoby samostatně výdělečně činné). Novinkou v této oblasti je zavedení solidarity. Pokud penzijní plán (ať je spravován penzijním fondem nebo pojišťovnou, či ať jde o úroveň odvětví, podniku či osoby samostatně výdělečně činné) zavádí některé prvky solidarity (jako krytí období nezaměstnanosti či pracovní neschopnosti, invalidity a/nebo pozůstalostní penze či indexaci dávky), je zvýhodněn daňovou slevou. Prvek solidarity musí být jasně formulován ve smlouvě solidarity. Tato smlouva je potom prováděna institucí zabezpečení, pojišťovnou a na úrovni odvětví může být provádění smlouvy svěřeno Sektorovému sociálnímu fondu (the Social Sector Fund). Popis uspořádání doplňkových penzijních plánů: Z důvodu zjednodušení není v načrtnutých schématech brána v úvahu existence zmíněných plánů solidarity. (1) Zaměstnanecké penzijní plány na úrovni odvětví Paritní komise může tedy rozhodnout o zavedení jednotného penzijního plánu pro dané odvětví. Tato komise však nemá právní postavení, proto právní předpisy požadují, aby byl vytvořen tzv. organisateur, který je právně odpovědný za řádné vykonávání penzijního plánu. Ten může být organizován prostřednictvím založení penzijního fondu nebo svěření pojišťovací společnosti. Protože by vzhledem k povaze celoodvětvových penzijních plánů bylo obtížné vytvářet přímé spojení organizátora a podniku, většina těchto plánů přenechává výběr příspěvků Národnímu úřadu pro sociální zabezpečení ONSS. Ten příspěvky převádí na organizátory jednotlivých odvětvových penzijních plánů, kteří je převádí penzijnímu fondu nebo pojišťovací společnosti. Další veřejná instituce na národní úrovni Banque Carrefour de la Sécurité Sociale - BCSS shromažďuje data o odpracovaných hodinách, vyplacených mzdách atd., které potom předává jednotlivým organizátorům na úrovni odvětví. Organizátor sám je poskytuje penzijnímu fondu či pojišťovací společnosti. 13

14 Belgie Penzijní fond obdrží příspěvky a je zodpovědný za hospodaření s aktivy a pasivy, správu, účetnictví a výkaznictví. Penzijní fond bude většinou řešit problematiku správy sám, ale není vyloučeno ani její přenesení na Sektorový sociální fond. Hospodaření s investičním majetkem je většinou přeneseno na banky nebo specializované domácí či zahraniční finanční instituce (výpočty dávek jsou často svěřovány specializovaným konzultantům /Mercer, Watson Wyatt, Aon, Hewitt../). Data o členech jsou poskytována organizátorem penzijnímu fondu. Jde o data nutná k výpočtu dávky, k přesnému informování pojištěnce v rámci požadavku transparentnosti a bezproblémovému vyplácení dávek oprávněnému příjemci dávky. Sociální legislativa reguluje vztah mezi organizátorem, zaměstnavatelem, zaměstnancem a penzijním fondem stejně jako vztah mezi penzijním fondem a pojištěncem. Důležitým prvkem je zde odpovědnost organizátora. Jestliže nejsou k dispozici dostatečné finanční prostředky pro výplatu dávek, je to právě organizátor, kdo musí situaci řešit. Pokud jde o penzijní plány na odvětvové úrovni je organizátor oprávněn k vymáhání mimořádného příspěvku od zaměstnavatelů k pokrytí závazků. To platí pouze pro plány dávkově definované. Pro příspěvkově definované penzijní plány musí organizátor (a tím tedy i zaměstnavatel) garantovat minimální výnos. Na správný způsob implementace těchto pravidel dohlíží Bankovní, finanční a pojišťovací komise CBFA. Finanční předpisy regulují fungování nositelů pojištění i financování penzijních nároků (výpočet finančního zajištění, investiční pravidla, účetní pravidla ). Tyto právní předpisy původně určené pro pojišťovací společnosti jsou aplikovatelné na základě královského dekretu i na penzijní fondy. Nicméně tato legislativa platná pro penzijní fondy bude brzy nahrazena speciální úpravou (v důsledku implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi). Na dodržování právních předpisů dohlíží Bankovní, finanční a pojišťovací komise CBFA. 14

15 Belgie 1.a Zaměstnanecký penzijní plán prováděný na úrovni odvětví s penzijním fondem zaměstnavatel zaměstnavatel zaměstnavatel zaměstnanec zaměstnanec zaměstnanec data příspěvky ONSS data data BCSS data Tato oblast nespadá pod regulaci a dohled. příspěvky Fond sociálního sektoru organizátor outsourcing sociální dohled příspěvky data správa, vedení účetnictví, výkaznictví, databáze IT obezřetnostní dohled penzijní fond řízení aktiv Banka, finanční instituce outsourcing sociální dohled Penze - anuita souhrnná suma řízení závazků Pojistněmatematický konzultant příjemce dávky 15

16 Belgie 1.b Zaměstnanecký penzijní plán prováděný na úrovní odvětví s pojišťovací společností zaměstnavatel zaměstnavatel zaměstnavatel zaměstnanec zaměstnanec zaměstnanec data příspěvky ONSS data data KSZ data Tato oblast nespadá pod regulaci a dohled. příspěvky Fond sociálního sektoru organizátor sociální dohled příspěvky data správa, vedení účetnictví, výkaznictví, databáze IT obezřetnostní dohled Pojišťovací společnost řízení aktiv sociální dohled Penze - anuita souhrnná suma řízení závazků Příjemce dávky 16

17 Belgie Jestliže je penzijní plán prováděn prostřednictvím kolektivní pojistné smlouvy, je jediným rozdílem oproti schématu 1. a, že pojišťovací společnost vykonává všechny úkoly sama a nepřenáší je (po většinu času) na jiné subjekty. Vzhledem k charakteru pojistné smlouvy je odpovědnost pojišťovací společností větší, než tomu je u penzijních fondů. To nicméně zcela nezbavuje konečné odpovědnosti organizátora a potažmo zaměstnavatele. Pokud jde o regulaci v oblasti sociální legislativy, je zde situace víceméně podobná jako u 1. a (jsou zde rozdíly s ohledem na management instituce jmenovitě hlavně v rozhodovacím procesu). Finanční regulace životních pojišťoven je odlišná zejména na úrovni financování. Pro životní pojišťovny platí přísnější finanční pravidla vzhledem k jejich větší odpovědnosti. Také účetní pravidla jsou přísnější, protože jde o obchodní společnosti (většinou akciové). Pravidla pro investice jsou víceméně stejná. Současná finanční regulace je výsledkem implementace směrnice 2002/83/EC. Na dodržování právních předpisů z oblasti sociálního zabezpečení i finančního práva dohlíží Bankovní, finanční a pojišťovací komise CBFA. (2) Zaměstnanecké penzijní plány na podnikové úrovni Příspěvky jsou většinou placeny zaměstnavatelem, ale někdy přispívá také zaměstnanec. To se většinou děje formou odpočtu pojistného z měsíční mzdy, zaměstnavatel potom převádí tyto příspěvky (měsíčně / čtvrtletně / ročně ) do penzijního fondu. Data o pojištěncích poskytuje penzijnímu fondu zaměstnavatel. Tato data jsou potřebná k výpočtu dávky, k přesnému informování pojištěnce v rámci požadavku transparentnosti a bezproblémovému vyplácení dávek oprávněnému poživateli. Penzijní fond je zodpovědný za hospodaření s aktivy a pasivy, správu, účetnictví a výkaznictví. Menší fondy často přenáší správu, účetnictví a výkaznictví na zaměstnavatele, který platí příspěvky. Hospodaření s investičním majetkem je většinou přeneseno na banky nebo specializované domácí či zahraniční finanční instituce (výpočty dávek jsou často svěřovány specializovaným konzultantům (Mercer, Watson Wyatt, Aon, Hewitt..). Sociální a finanční legislativa pro tuto oblast platí stejná jako pro 1. a, kromě odlišností v oblasti rozhodovacích procesů. Na dodržování právních předpisů zde dohlíží Bankovní, finanční a pojišťovací komise CBFA. 17

18 Belgie 2.a Zaměstnanecký penzijní plán prováděný na podnikové úrovni s penzijním fondem zaměstnavatel zaměstnanec příspěvky data outsourcing sociální dohled správa, vedení účetnictví, výkaznictví, databáze IT obezřetnostní dohled Penzijní fond řízení aktiv Banka, finanční instituce outsourcing sociální dohled Penze - anuita - souhrnná suma řízení závazků Pojistněmatematický konzultant Příjemce dávky 18

19 Belgie 2.b Zaměstnanecký penzijní plán prováděný na podnikové úrovni s pojišťovací společností zaměstnavatel zaměstnanec data příspěvky sociální dohled správa, vedení účetnictví, výkaznictví, databáze IT obezřetnostní dohled Pojišťovací společnost řízení aktiv sociální dohled řízení závazků Penze - anuita - souhrnná suma Příjemce dávky V případě, že je penzijní plán prováděn prostřednictvím kolektivní pojistné smlouvy, je jediným rozdílem oproti schématu 1. a, že pojišťovací společnost vykonává všechny úkoly sama a nepřenáší je (po většinu času) na jiné subjekty. Vzhledem k charakteru pojistné smlouvy je odpovědnost pojišťovací společnosti větší než tomu je u penzijního fondu. To nicméně zcela nezbavuje konečné odpovědnosti organizátora a potažmo zaměstnavatele. Pokud jde o regulaci v oblasti sociální legislativy, je zde situace víceméně podobná jako u 2. a (jsou zde rozdíly s ohledem na management instituce jmenovitě hlavně v rozhodovacím procesu). Finanční regulace je stejná jako pro 1.b. Na dodržování právních předpisů z oblasti sociálního zabezpečení i finančního práva dohlíží CBFA. 19

20 Belgie (3) Zaměstnanecké penze na úrovni individuální Jak již bylo řečeno, penzijní plán může být vytvořen pro jednotlivého zaměstnance pouze, pokud již existuje penzijní plán pro všechny ostatní jeho zaměstnance. Za účelem zjednodušení dohledu je stanovena zaměstnavateli povinnost o takovém individuálním plánu informovat Bankovní, finanční a pojišťovací komisi CBFA. Finanční legislativa předpokládá financování takového nároku prostřednictvím penzijního fondu (který již provádí podnikový penzijní plán) nebo prostřednictvím zvláštní pojistné smlouvy. (4) Doplňkové penze pro osoby samostatně výdělečně činné Od roku 2004 sociální legislativa rozšířila předpis o penzích i na osoby samostatně výdělečně činné. Tyto osoby mohou podepsat penzijní smlouvu s penzijní pokladnou (penzijním fondem) nebo s pojišťovací společností. Protože zde není zaměstnavatel, tato osoba bude v přímém kontaktu s institucí zabezpečení nebo pojišťovací společností. Bankovní, finanční a pojišťovací komise CBFA dohlíží na dodržování pravidel postavených na stejných principech jako u regulace pro odvětvovou či podnikovou úroveň plánů. Je zde nicméně brána v úvahu specifická povaha této úrovně. 20

21 Belgie 3.a Případ, kdy je penzijní kontrakt vykonáván penzijním fondem OSVČ příspěvky sociální dohled správa, vedení účetnictví, výkaznictví, databáze IT obezřetnostní dohled penzijní fond řízení aktiv Banka, finanční instituce outsourcing sociální dohled Penze - anuita - souhrnná suma řízení závazků Pojistněmatematický konzultant Příjemce dávky Penzijní fond je pod dohledem Bankovní, finanční a pojišťovací komise CBFA podle finančně právní legislativy stejně jako ostatní fondy (na podnikové úrovni). Nicméně z důvodu neexistence zaměstnavatele jsou zde přísnější finanční pravidla (vyšší technická rezerva). 21

22 Belgie 3.b Případ, kdy je penzijní kontrakt vykonáván pojišťovací společností OSVČ příspěvky sociální dohled správa, vedení účetnictví, výkaznictví, databáze IT obezřetnostní dohled Instituce zabezpečení řízení aktiv sociální dohled Penze - anuita - souhrnná suma řízení závazků Příjemce dávky Pokud vykonává penzijní kontrakt pojišťovací společnost, platí zde stejná pravidla jako u podnikových penzijních plánů. 3. Charakter nositelů pojištění 1. pilíř Národní důchodový úřad Právní forma a struktura Veřejná instituce sociálního zabezpečení. Národní důchodový úřad (ONP) vznikl 1. dubna 1987 sloučením Národního důchodového úřadu pracovníků v zaměstnaneckém poměru (ONPTS) a Národní pokladny starobních a pozůstalostních důchodů (CNPRS). ONPTS byl pověřen přiznáváním důchodů pracovníků v zaměstnaneckém poměru. CNPRS byla pověřena výplatou důchodů pracovníků v zaměstnaneckém poměru a pracovníků samostatně výdělečně činných. 22

23 Belgie ONP je řízen paritním způsobem zástupci organizací pracovníků a zaměstnavatelů v řídícím výboru. Poslání a kompetence Národního důchodového úřadu: A. shromažďování údajů týkajících se průběhu profesionálního života B. zkoumání a přiznávání nároků C. výplata přiznaných nároků správa přiznaných nároků D. kontrola E. informace A. Shromažďování údajů Pro účely přiznávání důchodů je správou individuálního důchodového účtu pracovníků v zaměstnaneckém poměru pověřena Všeobecná spořitelní a penzijní pokladna (CGER). CGER je povinna podávat každý rok přehled dávek zúčtovaných poživatelům. Řídící výbor určuje mezi členy personálu Národního důchodového úřadu stálého delegáta, který vykonává v CGER kontrolní funkci. Ten předává řídícímu výboru svá zjištění formou čtvrtletních zpráv. B. Zkoumání a přiznávání nároků 1. Založit (znovuzaložit) a shromažďovat dokumentaci týkající se: a/ důchodů v systému pracovníků v zaměstnaneckém poměru, zaručeného příjmu pro starší osoby a záruky příjmů pro starší osoby; b/ výpisů z individuálního důchodového účtu; c/ posuzování budoucích důchodových nároků (Service Info-Pensions). 2. Regionální oddělení jsou pověřena zkoumáním žádostí o důchod a žádostí o zaručený příjem podaných poživateli žijícími v Belgii. Kancelář mezinárodních smluv (BCI) plní stejný úkol pro: osoby, které se zdržují v Belgii a které byly účastny pojištění v důchodovém systému v některé zemi Evropského hospodářského prostoru nebo zemi, se kterou Belgie uzavřela smlouvu o sociálním zabezpečení, a které spadají do věcné a osobní působnosti nařízení Rady Evropských společenství nebo některé bilaterální či multilaterální smlouvy; osoby, které se zdržují v cizině a které byly zaměstnány v Belgii. 3. Jsou zde rovněž zpracovávány žádosti o zaplacení příspěvků za doby bez účasti na pojištění (doba studia, určité doby přerušení profesionální činnosti ). 23

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Harmonogram požadavků vyplývajících z obecných pokynů aplikovaný ČNB

Harmonogram požadavků vyplývajících z obecných pokynů aplikovaný ČNB Harmonogram požadavků vyplývajících z obecných pokynů aplikovaný ČNB ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM Pojišťovna provede vyhodnocení nastavení vnitřního řídicího a kontrolního systému (ŘKS), jeho adekvátnost

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Obsah Co je v Rakousku jinak 2 Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Situace v Rakousku 2 Právní základ 2 Oprávněné osoby 3 Dávky 3 Další informace 4 Základní

Více

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1 S T A N O V Y Centrum mezistátních úhrad čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Centrum mezistátních úhrad, které plní úkoly styčného orgánu pro provádění

Více

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6. Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.2013 Zákon č.456/2011 Sb. o Finanční správě ČR Původní soustava územních

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení Správní ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení Podle článku 40 odstavce 2 písmeno a) Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Zamestnanecké skupiny budoucích duchodcu Témer všichni zamestnanci jsou povinne

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Aktuální změny právního prostředí provozování pojišťovací činnosti v České republice, v zemích evropského hospodářského

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu Státní podpora je postavená na stejnou úroveň jako u soukromého

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

ROLE LIDSKÉHO KAPITÁLU V DŮCHODOVÉM SYSTÉMU

ROLE LIDSKÉHO KAPITÁLU V DŮCHODOVÉM SYSTÉMU ROLE LIDSKÉHO KAPITÁLU V DŮCHODOVÉM SYSTÉMU Zdeňka Musilová Abstrakt Příspěvek s názvem "Role lidského kapitálu v důchodovém systému" se zabývá fungováním důchodových systémů ve vybraných evropských zemích,

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

SMLOUVA MEZI JAPONSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ. vedeny přáním upravit mezi sebou vztahy v oblasti sociálního zabezpečení,

SMLOUVA MEZI JAPONSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ. vedeny přáním upravit mezi sebou vztahy v oblasti sociálního zabezpečení, SMLOUVA MEZI JAPONSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Japonsko a Česká republika, dále jen smluvní státy, vedeny přáním upravit mezi sebou vztahy v oblasti sociálního zabezpečení, se dohodly

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

I. Úvod do problematiky

I. Úvod do problematiky Informace z ukončené kontrolní akce Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Členské a klubové příspěvky

Členské a klubové příspěvky Členské a klubové příspěvky Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha Údaje o zápisu ve spolkovém

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

Metodický pokyn. Zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, v 1 stanoví

Metodický pokyn. Zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, v 1 stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor hornictví č. j.: 48560/10/03100 Metodický pokyn k zabezpečení výplaty mandatorních dávek podle zákona č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 PROČ? 2012: 1důchodce = 1,8 ekonomicky aktivních 2050: 1 důchodce = 1,2 ekonomicky aktivních Schodek důchodového účtu v roce 2012 = 45 mld. Kč 95 % příjmů důchodců je tvořeno

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více