PØÍLOHA K NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY. platnost od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PØÍLOHA K NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY. platnost od 01.01.2014"

Transkript

1

2 PØÍLOHA K NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY platnost od èá st B VPPCPCZ/0114* èá st A,è l. 14 VPPCPCZ/0114* èá st C VPPCPCZ/0114* a) ambulantní oet øení vèetnì pøedepsaných lé kù, hospitalizace a lé kaøské oet øová ní bìhem hospitalizace, pøeprava do a z nejbliího zdravotnické ho zaøízení, pøeprava pojit ìné ho zpìt do vlasti (podle èá sti B,èl. 1, bod 2 VPPCPCZ/0114*) b) ubytová ní spolucestující blízké osoby ve zdravot nické m zaøízení v pøípadì hospitalizace dítìte ve vìku do 6 let (podle poslední vìty èá sti B,èl. 1, bod 2, písm. b) VPPCPCZ/0114*) c) ubytová ní a stravová ní pojit ìné ho v zahranièí v pøípadì, e z lé kaøské ho hlediska není ji nutná hospitalizace pojitìné ho, ale zá rovòe není moná pøeprava do vlasti (podle èá sti B,è l. 1, bod 2, písm. e) VPPCPCZ/0114*) Kè/ 1 noc, max Kè Kè/ 1 noc, max Kè d) pøeprava tìlesných ostatk ù (podle èá sti B,è l. 1, bod 3 VPPCPCZ/0114*) Kè e) ná kup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomùcek (podle èá sti B,è l. 1, bod 4 VPPCPCZ/0114*) f) oet øení jednoho zubu / celkem za vechny zuby (podle èá sti B,è l. 1, bod 5 VPPCPCZ/0114*) g) ná klady na cestu a ubytová ní jedné blízké osoby v pøípadì hospitalizace pojit ìné ho v zahranèi í trvající dé le ne 10 dnù nepøetrit ì (podle èá sti B,è l. 1, bod 6, písm. a) VPPCPCZ/0114*) h) ná klady na cestu a ubytová ní jedné blízké osoby v pøípadì hospitalizace pojit ìné ho dítìte ve vìku do 15 let v zahranièí; pokud hospitalizace trvá i po termínu pøedpoklá dané ho ukoènení pobytu v zahranièí (podle èá sti B,è l. 1, bod 6, písm. b) VPPCPCZ/0114*) 24 hodin dennì dostupný servis p øi pojistné udá losti v zahrani èí (podle èá sti A,è l. 16, VPPCPCZ/0114*) pokození, zni èení, odcizení, ztrá ta zavazadel (podleèá sti C,è l. 2, bod 1, písm. a) VPPCPCZ/0114*) z toho: a) v pøípadì pokození, zni èení, odcizení, ztrá ty pojitìných v ìcí, které si pojit ìný zakoupil b ìhem cesty a pobytu je limit pojistné ho plnìní Kè Kè / max Kè cestovní ná klady Kè ubytová ní Kè/1 noc, maximá lnì Kè cestovní ná klady Kè ubytová ní Kè/1 noc, maximá lnì Kè bez limitu Kè max Kè za 1 vìc spoluú èast 500 Kè Kè / max Kè za 1 vìc spoluú èast 500 Kè podle èá sti C,è l. 5, bod 5 VPPCPCZ/0114* jde o dílèí limit v rá mci limitu pojistné ho plìnní b) v pøípadì odcizení zavazadel z motorové ho vozidla je limit pojistné ho plnìní Kè / max Kè za 1 vìc spoluú èast 500 Kè podle èá sti C,è l. 5, bod 6 VPPCPCZ/0114* jde o dílèí limit v rá mci limitu pojistné ho plìnní pojistitel uhradí ná klady za ná kup ná hradních ìvù od a toaletních potøeb v zahranièí (podle èá sti C,è l. 2, bod 3 VPPCPCZ/0114*) pojistitel uhradí ná klady na poøízení ná hradního cestovního dokladu v zahranièí (podle èá sti C,è l. 2, bod 2 VPPCPCZ/0114*) nad 24 hod max. 48 hod Kè dé le ne 48 hod Kè Kè

3 èá st D VPPCPCZ/0114* èá st E VPPCPCZ/0114* èá st F VPPCPCZ/0114* a) ú jma zpùsobená è lovìku na zdraví a pøi usmrcení (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, Kè písm. a) VPPCPCZ/0114*) b) majetková ú jma na ìci v nebo na zvíøeti (podle èá sti D,è l. 1, bod 2, písm. b) 1., Kè VPPCPCZ/0114*) c) jiná majetková ú jma (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, písm. c) VPPCPCZ/0114*) Kè d) ná klady na advoká ta (podleèá sti D,èl. 1, bod 3, písm. a) VPPCPCZ/0114*) Kè e) ná klady kauce (podleèá sti D,èl. 1, bod 3, písm. b) VPPCPCZ/0114*) Kè celkem za d) a e) max Kè trvalé ná sledky ú razu (podleèá sti E,è l. 1, písm. a) VPPCPCZ/0114*) Kè smrt v dùsledku ú razu (podleè á sti E,è l. 1, písm. b) VPPCPCZ/0114*) Kè onemocnìní, ú raz, ivelná udá lost, trestný èin (podle èá sti F,èl. 2, bod 1, písm. 80% stornopoplatku, a) g) a písm. i) m) VPPCPCZ/0114*) balík A25 max Kè/ 1 osoba celkem max Kè balík A50 max Kè/ 1 osoba celkem max Kè balík A75 max Kè/ osoba, celkem max Kè ú mrtí pojitìné ho, ú mrtí blízké osoby (podleèá sti F,èl. 2, bod 1, písm. h) VPPCPCZ/0114*) 6. odkodné za kadý zapo èatý den hospitalizace spadající do doby trvá ní zá jezdu, èá st H VPPCPCZ/0114* pokud hospitalizace trvá dé le ne 3 dny (podle èá sti H,è l. 1, bod 1 VPPCPCZ/0114*) 7. nezbytné cestovní ná klady na dopravu do vlasti, nebylo li moné vrá tit se pùvodnì pøedpoklá daným dopravním prostøedkem èá st H VPPCPCZ/0114* (podle èá sti H,è l. 1, bod 2 VPPCPCZ/0114*) 8. nezbytné cestovní ná klady dospìlé osoby doprová zející dít ì do 15 let ze zahranièí èá st H VPPCPCZ/0114* do místa trvalé ho bydlitì (podle èá sti H,è l. 1, bod 3 VPPCPCZ/0114*) 9. a) nezbytné cestovní ná klady spojené s øedèasným p ná vratem ze zahranèi í do místa trvalé ho bydlitì èá st H VPPCPCZ/0114* b) neèerpané sluby pøi pøedèasné m ná vratu ze zá jezdu (podle èá sti H,è l. 1, bod 4 VPPCPCZ/0114*) 10. nezbytné cestovní ná klady z místa pojistné udá lost i do vlasti, nebo ubytová ní v mísìt pojistné udá losti èá st H VPPCPCZ/0114* (podle èá sti H,è l. 1, bod 7 VPPCPCZ/0114*) 11. odkodné za zpod ìní hromadné ho dopravního prostøedku o více ne 6 hodin p øi cestì ze zahranièí z dùvodu mimoøá dné udá losti èá st H VPPCPCZ/0114* (podle èá sti H,è l. 1, bod 8 VPPCPCZ/0114*) 12. neèerpané sluby ve výi sou ètu ceny za ubytová ní a stravu za takový poèet dnù, o jaký pojit ìný nastoupil na zá jezd pozdìji èá st H VPPCPCZ/0114* (podle èá sti H,è l. 1, bod 9 VPPCPCZ/0114*) *VPPCPCZ/0114 = Veobecné pojistné podmínky cestovního pojit ìní VPPCPCZ/ % stornopoplatku, balík A25 max Kè/ 1 osoba celkem max Kè balík A50 max Kè/ 1 osoba celkem max Kè balík A75 max Kè/ osoba, celkem max Kè 400 Kè/ den hospitalizace pojit ìné mu 240 Kè/ den spolu pøihlá ené osobì Kè/ osoba celkem max Kè Kè Kè/ osoba, celkem max Kè Kè/ osoba, celkem max Kè Kè/1 osoba 80 Kè/ hodina, max. 800 Kè/1 osoba Kè/ osoba celkem max Kè

4 èá st B VPPCPCZ/0114* èá st A,è l. 14 VPPCPCZ/0114* èá st C VPPCPCZ/0114* èá st D VPPCPCZ/0114* a) ambulantní oet øení vèetnì pøedepsaných lé kù, hospitalizace a lé kaøské oet øová ní bìhem hospitalizace, pøeprava do a z nejbliího zdravotnické ho zaøízení, pøeprava pojit ìné ho zpìt do vlasti (podle èá sti B,èl. 1, bod 2 VPPCPCZ/0114*) b) ubytová ní spolucestující blízké osoby ve zdravot nické m zaøízení v pøípadì hospitalizace dítìte ve vìku do 6 let (podle poslední vìty èá sti B,èl. 1, bod 2, písm. b) VPPCPCZ/0114*) c) ubytová ní a stravová ní pojit ìné ho v zahranièí v pøípadì, e z lé kaøské ho hlediska není ji nutná hospitalizace pojitìné ho, ale zá rovòe není moná pøeprava do vlasti (podle èá sti B,è l. 1, bod 2, písm. e) VPPCPCZ/0114*) Kè/ 1 noc, max Kè Kè/ 1 noc, max Kè d) pøeprava tìlesných ostatk ù (podle èá sti B,è l. 1, bod 3 VPPCPCZ/0114 *) Kè e) ná kup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomùcek (podle èá sti B,è l Kè 1, bod 4 VPPCPCZ/0114*) f) oet øení jednoho zubu / celkem za vechny zuby Kè / max Kè (podle èá sti B,è l. 1, bod 5 VPPCPCZ/0114*) g) ná klady na cestu a ubytová ní jedné blízké osoby v pøípadì hospitalizace pojit ìné ho v zahranèi í trvající dé le ne 10 dnù nepøetrit ì (podle èá sti B,è l. 1, bod 6, písm. a) VPPCPCZ/0114*) cestovní ná klady Kè ubytová ní Kè/1 noc, maximá lnì Kè h) ná klady na cestu a ubytová ní jedné blízké osoby v pøípadì hospitalizace pojit ìné ho dítìte ve vìku do 15 let v zahranièí; pokud hospitalizace trvá i po termínu pøedpoklá dané ho ukoènení pobytu v zahranièí (podle èá sti B,è l. 1, bod 6, písm. b) VPPCPCZ/0114*) cestovní ná klady Kè ubytová ní Kè/1 noc, maximá lnì Kè 24 hodin dennì dostupný servis p øi pojistné udá losti v zahrani èí (podle èá sti A,è l. 16, VPPCPCZ/0114*) pokození, zni èení, odcizení, ztrá ta zavazadel (podleèá sti C,è l. 2, bod 1, písm. a) VPPCPCZ/0114*) z toho: a) v pøípadì pokození, zni èení, odcizení, ztrá ty pojitìných v ìcí, které si pojit ìný zakoupil b ìhem cesty a pobytu je limit pojistné ho plnìní bez limitu Kè max Kè za 1 vìc spoluúèast 500 Kè Kè / max Kè za 1 vìc spoluú èast 500 Kè podle èá sti C,è l. 5, bod 5 VPPCPCZ/0114* jde o dílèí limit v rá mci limitu pojistné ho plìnní b) v pøípadì odcizení zavazadel z motorové ho vozidla je limit pojistné ho plnìní Kè / max Kè za 1 vìc spoluú èast 500 Kè podle èá sti C,è l. 5, bod 6 VPPCPCZ/0114* jde o dílèí limit v rá mci limitu pojistné ho plìnní pojistitel uhradí ná klady za ná kup ná hradních ìvù od a toaletních potøeb v zahranièí (podle èá sti C,è l. 2, bod 3 VPPCPCZ/0114 *) nad 24 do max. 48 hod Kè dé le ne 48 hod Kè pojistitel uhradí ná klady na poøízení ná hradního cestovního dokladu v zahranièí Kè (podle èá sti C,è l. 2, bod 2 VPPCPCZ/0114 *) a) ú jma zpùsobená è lovìku na zdraví a pøi usmrcení (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, Kè písm. a) VPPCPCZ/0114*) b) majetková ú jma na ìci v nebo na zvíøeti (podle èá sti D,è l. 1, bod 2, písm. b) Kè VPPCPCZ/0114*) c) jiná majetková ú jma (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, písm. c) VPPCPCZ/0114*) Kè d) ná klady na advoká ta (podleèá sti D,èl. 1, bod 3, písm. a) VPPCPCZ/0114 *) Kè e) ná klady kauce (podleèá sti D,èl. 1, bod 3, písm. b) VPPCPCZ/0114 *) Kè celkem za d) a e) max Kè

5 4. èá st F VPPCPCZ/0114* onemocnìní, ú raz, ivelná udá lost, trestný èin (podle èá sti F,èl. 2, bod 1, písm. a) g) a písm. i) m) VPPCPCZ/0114*) ú mrtí pojitìné ho, ú mrtí blízké osoby (podleèá sti F,èl. 2, bod 1, písm. h) VPPCPCZ/0114*) *VPPCPCZ/0114 = Veobecné pojistné podmínky cestovního pojit ìní VPPCPCZ/ % stornopoplatku, max Kè/ 1 osoba, celkem max Kè 100% stornopoplatku, max Kè/ 1 osoba, celkem max Kè 1. èá st B VPPCPCZ/0114* a) ambulantní oet øení vèetnì pøedepsaných lé kù, hospitalizace a lé kaøské oet øová ní bìhem hospitalizace, pøeprava do a z nejbliího zdravotnické ho zaøízení, pøeprava pojit ìné ho zpìt do vlasti (podle èá sti B,èl. 1, bod 2 VPPCPCZ/0114*) b) ubytová ní spolucestující blízké osoby ve zdravot nické m zaøízení v pøípadì hospitalizace dítìte ve vìku do 6 let (podle poslední vìty èá sti B,èl. 1, bod 2, písm. b) VPPCPCZ/0114*) c) ubytová ní a stravová ní pojit ìné ho v zahranièí v pøípadì, e z lé kaøské ho hlediska není ji nutná hospitalizace pojitìné ho, ale zá rovòe není moná pøeprava do vlasti (podle èá sti B,è l. 1, bod 2, písm. e) VPPCPCZ/0114*) Kè/ 1 noc, max Kè Kè/ 1 noc, max Kè d) pøeprava tìlesných ostatk ù (podle èá sti B,è l. 1, bod 3 VPPCPCZ/0114*) Kè e) ná kup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomùcek (podle èá sti B,è l Kè 1, bod 4 VPPCPCZ/0114*) f) oet øení jednoho zubu / celkem za vechny zuby Kè / max Kè (podle èá sti B,è l. 1, bod 5 VPPCPCZ/0114*) g) ná klady na cestu a ubytová ní jedné blízké osoby v pøípadì hospitalizace pojit ìné ho v zahranèi í trvající dé le ne 10 dnù nepøetrit ì (podle èá sti B,è l. 1, bod 6, písm. a) VPPCPCZ/0114*) cestovní ná klady Kè ubytová ní Kè/1 noc, maximá lnì Kè h) ná klady na cestu a ubytová ní jedné blízké osoby v pøípadì hospitalizace pojit ìné ho dítìte ve vìku do 15 let v zahranièí; pokud hospitalizace trvá i po termínu pøedpoklá dané ho ukoènení pobytu v zahranièí (podle èá sti B,è l. 1, bod 6, písm. b) VPPCPCZ/0114*) cestovní ná klady Kè ubytová ní Kè/1 noc, maximá lnì Kè 24 hodin dennì dostupný servis p øi pojistné udá losti v zahrani èí (podle èá sti A,è l. bez limitu èá st A,è l. 16 VPPCPCZ/0114* 16, VPPCPCZ/0114*) 2. a) ú jma zpùsobená è lovìku na zdraví a pøi usmrcení (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, Kè èá st D VPPCPCZ/0114* písm. a) VPPCPCZ/0114*) b) majetková ú jma na ìci v nebo na zvíøeti (podle èá sti D,è l. 1, bod 2, písm. b) Kè VPPCPCZ/0114*) c) jiná majetková ú jma (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, písm. c) VPPCPCZ/0114*) Kè d) ná klady na advoká ta (podleèá sti D,èl. 1, bod 3, písm. a) VPPCPCZ/0114*) Kè e) ná klady kauce (podleèá sti D,èl. 1, bod 3, písm. b) VPPCPCZ/0114*) Kè celkem za c) a d) max Kè *VPPCPCZ/0114 = Veobecné pojistné podmínky cestovního pojit ìní VPPCPCZ/0114 PØÍLOHA K NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY

6 platnost od èá st C VPPCPCZ/0114 * èá st D VPPCPCZ/0114 * èá st E VPPCPCZ/0114 * èá st F VPPCPCZ/0114 * pokození, zni èení, odcizení, ztrá ta zavazadel (podleèá sti C,è l. 2, bod 1, písm. a) VPPCPCZ/0114*) z toho: a) v pøípadì pokození, zni èení, odcizení, ztrá ty pojitìných v ìcí, které si pojit ìný zakoupil b ìhem cesty a pobytu je limit pojistné ho plnìní Kè max Kè za 1 vìc spoluú èast 500 Kè Kè / max Kè za 1 vìc spoluú èast 500 Kè podle èá sti C,è l. 5, bod 5 VPPCPCZ/0114* jde o dílèí limit v rá mci limitu pojistné ho plìnní b) v pøípadì odcizení zavazadel z motorové ho vozidla je limit pojistné ho plnìní Kè / max Kè za 1 vìc spoluú èast 500 Kè podle èá sti C,è l. 5, bod 6 VPPCPCZ/0114* jde o dílèí limit v rá mci limitu pojistné ho plìnní a) ú jma zpùsobená è lovìku na zdraví a pøi usmrcení (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, Kè písm. a) VPPCPCZ/0114*) b) majetková ú jma na ìci v nebo na zvíøeti (podle èá sti D,è l. 1, bod 2, písm. b) Kè VPPCPCZ/0114*) c) jiná majetková ú jma (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, písm. c) VPPCPCZ/0114*) Kè trvalé ná sledky ú razu (podleèá sti E,è l. 1, písm. a) VPPCPCZ/0114*) Kè smrt v dùsledku ú razu (podleè á sti E,è l. 1, písm. b) VPPCPCZ/0114*) Kè onemocnìní, ú raz, ivelná udá lost, trestný èin (podle èá sti F,èl. 2, bod 1, písm. 80% stornopoplatku, a) g) a písm. i) m) VPPCPCZ/0114*) balík A10 max Kè/ 1 osoba celkem max Kè balík A20 max Kè/ 1 osoba celkem max Kè ú mrtí pojitìné ho, ú mrtí blízké osoby (podleèá sti F,èl. 2, bod 1, písm. h) VPPCPCZ/0114*) *VPPCPCZ/0114 = Veobecné pojistné podmínky cestovního pojit ìní VPPCPCZ/ % stornopoplatku, balík A10 max Kè/ 1 osoba celkem max Kè balík A20 max Kè/ 1 osoba celkem max Kè 1. a) ú jma zpùsobená è lovìku na zdraví a pøi usmrcení (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, èá st D VPPCPCZ/0114 * písm. a) VPPCPCZ/0114*) b) majetková ú jma na ìci v nebo na zvíøeti (podle èá sti D,è l. 1, bod 2, písm. b) VPPCPCZ/0114*) c) jiná majetková ú jma (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, písm. c) VPPCPCZ/0114*) 2. trvalé ná sledky ú razu (podleèá sti E,è l. 1, písm. a) VPPCPCZ/0114 *) èá st E VPPCPCZ/0114 * smrt v dùsledku ú razu (podleè á sti E,è l. 1, písm. b) VPPCPCZ/0114 *) *VPPCPCZ/0114 = Veobecné pojistné podmínky cestovního pojit ìní VPPCPCZ/ Kè Kè Kè Kè Kè

7 Union poisovòa, a. s., (dá le jen pojistitel), akciová spole ènost Bajkalská 29/A, Bratislava, Slovenská republ ika, IÈ: DIÈ: zapsá na v Obchodním rejsøtíku Okresního soudu Bratislava I, odd. Sa, vloka è. 383/B kontaktní ú daje: telefon: e mail: konající prostøednictvím poboèky Union poisovòa, a.s., poboèka pro Èeskou republiku, pan ìlská 770/2, Praha 2 Vinohrady,Èeská republika IÈ: DIÈ: CZ zapsaná v Obchodním rejsøtíku Mìstské ho soudu v Praze, odd. A, vl.è , kontaktní ú daje: telefon: e mail: internetová strá nka: Ná rodní banka Slovenska, Imricha Karvaa 1, Bratislava, Slovenská republika v rozsahu vymezené m zá konemè. 8/2008 Zz o pojiovnictví a o zmìnì a doplnìní nìkterých zá konù ve znìní pozdìjích p øedpisù Èeská ná rodní banka, Na øíkopì P 28, Praha, Èeská republika v rozsahu vymezené m zá k.è. 277/2009 Sb. o pojiovnictví ve znìní pozdìjích pøedpisù. pojiovací èinnost Pro pojit ìní platí Veobecné pojistné podmínky cestovního pojit ìní VPPCPCZ/0114, kterými se pojit ìní øídí. Cestovní pojit ìní pro ú èastníky zá jezdù pojit ìní léèebných výloh v zahrani èí, asistenèní sluby v zahrani èí, pojit ìní zavazadel, pojit ìní odpovìdnosti, ú razové pojiìt ní, pojit ìní zruení objednaných slueb, pojit ìní nevydaøené dovolené, pojit ìní zvýených ná klad ù na zpìtnou pøepravu, pojit ìní doprovodu, pojit ìní pøedèasné ho ná vratu a nèeerpaných slueb, pojit ìní cestovních ná kladù v pøípadì nepojízdné ho vozidla, pojit ìní zpod ìní hromadné ho dopravního prostøedku, pojit ìní opod ìné ho ná stupu na zá jezd. V pøípadì pojistné udá losti poskytne pojistitel pojistné pln ìní do výe pojistných èá stek uvedených v pojistné smlouvì, pøièem: z pojit ìní v zahranièí jsou kryty ná klady na ambulantní oetøení, lé ky, zdravotnické pomùcky a materiá l, hospitalizaci a lé køaské oetøová ní bìhem hospitalizace vèetnì lé kù, zdravotnických pom ùcek a materiá lu, pøepravu do a ze zdravotnické ho zaøízení, pøepravu do vlasti, ubytová ní spolucestující blízké osoby ve zdravotnické m zaøízení v pøípadì hospitalizace dítìte ve vìku do 6 let, pøepravu tìlesných ostatk ù, ná kup nebo opravu dioptrických nebo protetických pomùcek, oet øení zubù, asistenèní sluby v zahrani èí, ná klady na ubytová ní a stravová ní pojit ìné ho v zahranèi í v pøípadì, e z lé kaøské ho hlediska není ji nutná jeho hospitalizace, ale zá roveò není moná jeho pøeprava do vlasti, ná klady na cestu a ubytová ní blízké osoby pojit ìné ho v místì hospitalizace pojit ìné ho v zahranèi í, ná klady na cestu jedné blízké osoby pojit ìné ho do místa hospitalizace pojit ìné ho v zahranèi í a ze zahranièí do místa trvalé ho bydlitì a na její ubytová ní v místì hospitalizace pojit ìné ho v zahranèi í maximá lnì na dobu 10 nocí, ná klady na cestu jedné blízké osoby pojit ìné ho ve vìku do 15 let (dítì) do místa hospitalizace pojit ìné ho dítìte v zahranièí, ná klady na cestu ze zahranièí do místa trvalé ho bydlitì pojit ìné ho dítìte a jedné jeho blízké osoby a na ubytová ní jedné blíz ké osoby pojit ìné ho dítìte v místì hospitalizace v zahranièí maximá lnì na dobu 10 nocí. z pojit ìní je kryta ná hrada kody, která vznikla pojitìné mu pokozením, znièením, odcizením nebo ztrá tou pojitìné vìci, je kryta ná hrada kody, která vznikla pojitìné mu pokozením, znièením, odcizením nebo ztrá tou cestovních dokladù, z opod ìné ho dodá ní zavazadel leteckou spolèeností jsou kryty nevyhnutelné ná klady, které pojit ìný vynaloil za ná kup nevyhnutelných od ìvù a toaletních potøeb v pøípadì, e letecká spoleènost dodala pojit ìné mu zavazadla opodìnì. z pojit ìní má pojitìný ná rok, aby pojistitel za nìj vypoøá dal ná roky pokozené ho na ná hradu ú jmy ùsobenou zp èlovìku na zdraví a pøi usmrcení, na ná hradu majetkové ú jmy na ìci v nebo na

8 zvíøeti a jinou majetkovou ú jmou, pokud vznikla v pøíèinné souvislosti s ú jmou na zdraví, pøi usmrcení nebo majetkovou ú jmou na vìci nebo zvíøeti, jestlie pojit ìný za kodu dle platné ho prá vního pøedpisu odpovídá. Z pojitìní jsou kryty i ná klady spojené se zastupová ním pojit ìné ho advoká tem nebo s pøibrá ním soudního znalce a ná klady na kauci pøípadnì jiné ho finanèního zajit ìní spojené s pøestupkovým nebo trestním koná ním vedeným proti pojitìné mu. z pojit ìní v pøípadì ú mrtí pojitìné ho v dùsledku ú razu vyplatí pojistitel oprá vnìné osobì dojednanou pojistnou èá stku a v pøípadì trvalých ná sledkù ú razu bude pojitìné mu vyplaceno takové procento z pojistné èá stky pro trvalé ná sledky ú razu, které odpovídá procentuá lnímu rozsahu trvalých ná sledkù ú razu dle lé køaské ho ohodnocení. z pojit ìní má oprá vn ìní osoba prá vo na ú hradu stornopoplatku, øíp. p jeho èá sti, uplatnìné ho poskytovatelem sluby. z pojit ìní nevydaøené dovolené, pojitìní zvýených ná klad ù na zpìtnou pøepravu, pojit ìní doprovodu, pojit ìní pøedèasné ho ná vratu a neèerpaných slueb, pojit ìní cestovních ná kladù v pøípadì nepojízdné ho vozidla, pojitìní zpod ìní hromadné ho dopravního prostøedku a pojit ìní opod ìné ho ná stupu na zá jezd jsou kryty ná klady podle èl. 1 èá sti H Veobecných pojistných podmínek cestovního pojit ìní VPPCPCZ/0114. Pojistitel neposkytne pojistné plnìní v pøípadech uvedených v èl. 3 èá sti B, èl. 4 èá sti C,è l. 3 èá sti D,èl. 9 èá sti E,èl. 3 èá sti F,èl. 5 èá sti G,è l. 2 èá sti H VPPCPCZ/0114. Pojistitel má prá vo øimìøenì p sníit pojistné plnìní v pøípadì, e pojit ìný poruí n ìkterou z povinností uvedených v èl. 10 èá sti A,è l. 6, bod 1. písm. a), b), c), d), e), f), g), h) èá sti B,èl. 7 èá sti C,èl. 4 èá sti D,èl. 3 a 8 èá sti E, èl. 5 èá sti F,èl. 7 èá sti G,è l. 4 èá sti H VPPCPCZ/0114. V pøípadì pojistné udá losti v zahrani èí je pojit ìné mu 24 hodin dennì 7 dní v týdnu k dispozici asisten èní sluba EuroCross Assistance Czech Republic. S operá torkami asistenèní sluby je moné hovo øit v èetin ì. V pøípadì nezaplacení pojistné ho pojitìní zanikne uplynutím lhùty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistné ho nebo jeho èá sti, doruèené pojistníkovi; tato lhùta nesmí být kratí ne jeden m ìsíc. Pojit ìní zanikne: a. zá nikem pojistné ho zá jmu. Pojistitel má v tomto pøípadì prá vo na pojistné a do doby, kdy se o zá niku pojistné ho zá jmu dozv ìdìl. Pojistník je povinen zá nik pojistné ho zá jmu pojistiteli proká zat. b. uplynutím pojistné doby. Bylo li pojit ìní ujedná no na dobu uèritou, lze ujednat, e uplynutím té to doby pojit ìní nezanikne, pokud pojistitel nebo pojistník nejménì est týdn ù pøed uplynutím pojistné doby druhé stranì nesdìlí, e nemá zá jem na dalím trvá ní pojitìní. Nezanikne li pojit ìní a nejsou li ujedná ny podmínky a doba prodlouení, prodluuje se pojit ìní za tých podmínek o tuté dobu, na kterou bylo ujedná no. c. nezaplacením pojistné ho nebo jehoèá sti. Upomene li pojistitel pojistníka o zaplacení pojistné ho a pouèí li ho v upomínce, e pojit ìní zanikne, nebude li pojistné zaplaceno ani v dodateèné lhùtì, která musí být stanovena nejmé nì v trvá ní jednoho mìsíce ode dne doruèení upomínky, zanikne pojit ìní marným uplynutím té to lhùty. d. dohodou pojistníka a pojistitele. Dohoda musí být písemná a musí v ní být ujedná no, jak se strany vyrovnají. Není li ujedná n okamik zá niku pojiìtní, platí, e pojit ìní zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla úèinnosti. e. výpov ìdí pojistníka nebo pojistitele: i. ke konci pojistné ho období, je li uzavøeno s bìným pojistným; je li vak výpov ìï doruèena druhé stranì pozdìji ne est týdn ù pøede dnem, ve které m uplyne pojistné období, zaniká poji t ìní ke konci ná sledujícího pojistné ho období, ii. s osmidenní výpov ìdní dobou do dvou mìsícù ode dne uzavøení iii. smlouvy, s mìsíèní výpov ìdní dobou do tøí mìsícù ode dne ozná mení vzniku pojistné udá losti. f. výpov ìdí pojistníka: i. do dvou mìsícù ode dne, kdy se dozvìdìl, e pojistitel pouil p øi urèení výe pojistné ho nebo pro výpo èet pojistné ho plnìní hledisko odporující zá sadì rovné ho zachá zení, ii. iii. do jednoho mìsíce ode dne, kdy mu bylo doruèeno ozná mení o pøevodu pojistné ho kmene nebo jeho èá sti nebo o pøemìnì pojistitele, nebo do jednoho mìsíce ode dne, kdy bylo zveøejnìno ozná mení, e pojistiteli bylo odòato povolení k provozová ní pojiovací èinnosti. g. dnem, kdy dolo ke smrti pojit ìné ho. h. odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy pokud zá jemce nebo pojistník ú myslnì nebo z nedbalosti zatajil podstatné informace, nezbytné pro uzavøení pojistné smlouvy. Pojistitel má prá vo od pojistné mlouvy s odstoupit, proká eli, e by po pravdivé m a ú plné m zodpoìvzení jeho dotazù pojistnou smlouvu neuzavøel. Odstoupení musí být u èinìno písemnì a zaslá no na adresu sídla pojistitele. Podmínky a lhùty týkající se monosti odstoupení od pojistné smlo uvy jsou upraveny v Obèanské m zá koníku. i. odstoupením pojistníka od pojistné smlouvy uzavøené formou obchodu na dá lku bez udá ní ùvodù d ve lhùtì 14 dnù ode dne uzavøení pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sdìleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdìlení dojde na jeho á dost po uzavøení pojistné smlouvy. Toto ustanovení se nevztahuje na pojistné smlouvy cestovního pojit ìní, jestlie byly tyto smlouvy sjedná ny na dobu kratí ne 1 m ìsíc. Pojistitel je povinen bez zbyteèné ho odkladu, nejpozdìji ve lhùtì do 30 dnù ode dne odstoupení od pojistné smlouvy vrá tit pojistníkovizaplacené pojistné, od které ho se odeète to, co ji ze soukromé ho pojit ìní plnil, a pojistník nebo pojit ìný, který není sou èasnì pojistníkem, popøípadì obmylený, je ve stejné lhùtì povinen pojistiteli vrá titèá stku vyplacené ho pojistné ho pln ìní, která pøesahuje výi zaplacené ho pojistné ho. j. odmítnutím pojistné ho plnìní byla li pøíèinou pojistné udá losti skutèenost, o které se dozvìdìl a po vzniku pojistné udá losti,

9 kterou pøi sjedná vaní pojitìní nebo jeho zmìny nemohl zjistit v dùsledku zavinìné ho poruení povinnosti pravdiv ì a ú plnì zodpovìdìt dotazy pojistitele pøed uzavøením pojistné smlouvy, pokud by pøi znalosti té to skuteènosti pøi uzavírá ní pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavøel nebo pokud by ji uzavøel za jiných podmínek. k. v dalích p øípadech dle Obèanské ho zá koníku. Stínosti se podá vají písemnou formou na adresu: Union poisovòa, a.s., poboèka pro Èeskou republiku, pan ìlská 770/2, Praha 2 Vinohrady, Èeská republika. O výsledku zpracová ní stínosti bude osoba podá vající stínost informová na dopisem do 30 dnù ode dne pøijetí stínosti. Pokud bude zpracová ní stínosti trvat dé le, ne je uvedeno v p øedchozí vìtì, bude o té to skuteènosti osoba podá vající stínost písemnì vyrozumìna. Pojit ìný, pojistník, nebo oprá vnìná osoba se mùe se svými stínostmi obrá tit i na Èeskou ná rodní banku, se sídlem: Na Pøíkopì 28, Praha 1. Pro uzavøení pojistné smlouvy a pro komunikaci mezi smluvními stranami se pouije èeský jazyk. plnìní z pojit ìní jsou osvobozena od danì z pøíjmù, jako i odpo èitatelné poloky, resp. jiné daòové ná leitosti týkající se pojitìní. Pøíjmy pojistitele z pojistné smlouvy podlé hají zdanìní ve smyslu veobecn ì zá vazných prá vních pøedpisù platných na ú zemí Slovenské republiky. Pojistník, pojit ìný ani oprá vnìná osoba se nebudou podílet na pøípadných pøebytcích pojistné ho vytvoøených pojistitelem p øi hospodaøení s prostøedky pojit ìných a v p øípadì ukonèení pojit ìní nevzniká z pojistné smlouvy ná rok na vyplacení odkupní hodnoty. Za uzavøení pojit ìní prostøednictvím prostøedkù komunikace na dá lku se neú ètují á dné zvlá tní poplatky. Pojit ìný dá vá uzavøením pojistné smlouvy pojistiteli souhlas k poskytnutí informací o jeho zdravotním stavu v rozsahu, který poaduje pojistitel pro ú èely vybavová ní pojistných udá lostí a k vyhotovení zvukových zá znamù z telefonických rozhovor ù na telefonních èíslech pojistitele nebo jeho partnera v pøípadì vzniku pojistné udá losti týkající se pojitìné ho. Prá va a povinnosti seøídí prá vnímøá demè eské republiky. Vekeré spory vyplývající z pojistné smlouvy rozhoduje pøísluný soud v Èeské republice. Pojistná smlouva je smlouvou o finanèních slubá ch, ve které se pojistitel zavazuje v pøípadì vzniku nahodilé udá losti poskytnout ve sjednané m ozsahu r plnìní a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. Moná rizika mimo kontrolu pojistitele spojená s poskytovanou finanèní slubou jsou zá vislá na podmínká ch jednotlivých druh ù pojit ìní. Pojit ìní je poskytová no v souladu s uzavøenou pojistnou smlouvou, se veobecnými pojistnými podmínkami a s p øíslunými smluvními ujedná ními. Tyto dokumenty obsahují i podrobnou charakteristiku produktu, vèetnì rozsahu a ná zvu pojitìní, výe pojistné ho, doby trvá ní pojitìní, zpùsobu a doby placení pojistné ho, podmínek a lhùt týkajících se monosti odstoupení od pojistné smlouvy a zpùsobù zá niku pojistné smlouvy, pøièem pojistná smlouva nebo její ná vrh mùe toto dopl òovat èi konkretizovat. Pojistné se stanovuje podle rozsahu pojitìní a ohodnocení rizika a jeho výe je uvedena v pojistné smlouvì. Pojistník má prá vo obdret kdykoli ìbhem trvá ní pojitìní na svou á dost pojistné podmínky v tit ìné podobì, á dat pojistitele o poskytnutí dalích informací týkajících se pojit ìní, je li to i v prùbìhu pojit ìní relevantní a pokud to není v rozporu s povahou poskytovaných slueb nebo s uzav øenou smlouvou. Pojistná smlouva je po jejím uzavøení pojistitelem archivová na, a to nejmé nì po dobu moné ho plnìní zá vazkù z ní plynoucích, po tuto dobu má pojistník prá vo kdykoliv do pojistné smlouvy po dohodì s pojistitelem nahlé dnout. Pøíjmy pojit ìné ho a oprá vìnných osob z pojistné smlouvy podlé hají zdanìní ve smyslu veobecn ì zá vazných prá vních pøedpisù platných na ú zemí Èeské republiky. Zá kon o daních z pøíjmù ve znìní pozdìjích p øedpisù stanoví, která

10 vykoná vají zá chrannou èinnost v horských oblastech Slovenské republiky (dá le jen HZS) Cestovní pojit ìní, které sjedná vá Union pois ovòa, a. s., IÈO: , zapsá na v Obchodním rejstøíku Okresního soudu Bratislava I, Slovenská republika, odd. Sa, vloka è. 383/B jednající prostøednictvím poboèky Union poisovòa, a. s., poboèka pro Èeskou republiku, IÈO: , zapsá na v Obchodním rejstøíku vedené m Mìstským soudem v Praze, oddíl A, vloka è , se øídí tìmito Veobecnými pojistnými podmínkami cestovního pojit ìní VPPCPCZ/0114 (dá le jen pojistné podmínky), zá konem è. 89/2012 Sb., Obèanský zá koník (dá le jen Obèanský zá koník) a pojistnou smlouvou. Pro ú èely pojit ìní podle tìchto pojistných podmínek platí níe uvedený výklad pojmù: onemocnìní, které vzniklo ná hle po dobu trvá ní pojit ìní, pokud svým charakterem p øímo ohrouje ivot nebo zdraví pojit ìné ho nezá visle na jeho vùli a vyaduje nutné a/nebo neodkladné lé kaøské oet øení Za akutní onemocnìní se nepovauje: onemocnìní, jeho lé èení bylo zahá jeno ji pøed poèá tkem pojitìní, onemocnìní, které se projevilo ji pøed poèá tkem pojitìní, i pokud nebylo lé kaøsky vyet øeno nebo léèeno. je pøíbuzný v øadì pøímé, sourozenec a manel nebo partner podle jiné ho zá kona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v pomìru rodinné m nebo obdobné m se poklá dají za osoby sobì navzá jem blízké, pokud by ú jmu, kterou utrpìla jedna z nich, druhá dùvodnì pociovala jako ú jmu vlastní. Má se za to, e osobami blízkými jsou i osoby sevag øené nebo osoby, které spolu trvale ijí. cestovní pas vystavený na jmé no pojit ìné ho, obèanský pr ùkaz vystavený na jmé no pojit ìné ho nebo jiný ob èanské mu prùkazu ekvivalentní doklad vystavený na jmé no pojit ìné ho stá tní rozpoètová organizace pùsobící na ú zemí Slovenské republiky, která na ú zemí vymezené m zá konem Ná rodní rady Slovenské republikyè. 544/2002 Z.z. o Horské zá chranné slubì ve znìní zmìn a dopl òkù vykoná vá zá chrannou èinnost a plní dalí ú koly stanovené tímto zá konem ve spoluprá ci s obèanskými sdrueními, jinými prá vnickými osobami a fyzickými osobami, které za hromadný dopravní prost øedek se povauje: a) letadlo v rá mci pravidelné a/nebo charterové (turistické ) letecké dopravy, b) autobus, v rá mci pravidelné a/nebo kyvadlové autobusové dopravy, c) vlak, v rá mci pravidelné vlakové dopravy, d) loï nebo trajekt, v rá mci pravidelné a/nebo charterové (turistické ) lodní dopravy. dlouhodobé, nepøetrit ì pøetrvá vající onemocnìní za prostøedek individuá lní dopravy se povauje osobní cestní motorové vozidlo, kterým se pojit ìní pøepravuje do a ze zahrani èí pøedmìty vdy ru ènì zhotovené, které slouí k ozdobným ú èel ùm, vyrobené ze zlata, platiny, støíbra, drahokamù, perel apod. pøípad, kdy pachatel pøekoná pøeká ku a pojit ìnou vìc si pøisvojí ná sledujícím zpùsobem: a) do prostoru, kde je umístìna pojit ìná vìc, vnikne tak, e jeho zabezpe èení pøekoná ná stroji, které nejsou ur èené na jeho øá dné otevírá ní, b) do prostoru, kde je umístìna pojit ìná vìc, se dostane ná silím jinak ne dveømi, c) v prostoru, kde je umístìna pojit ìná vìc, se skryje pøed jeho uzamknutím a po jeho uzamknutí se zmocní pojit ìné vìci. Tento postup pachatele vak musí být proká zaný v trestním øízení. Za krá de se povauje i pøípad, kdy pachatel chrá nìný prostor otev øe pomocí originá lního klíèe, legá lnì zhotovené ho dupliká tu, uzamykacího kódu, vstupní karty, apod., kterých se zmocnil krá deí nebo loupeí. Za krá de se ve smyslu tìchto pojistných podmínek nepovauje, kdy si pachatel pojit ìnou vìc pøisvojí v pøípadech, kdy dolo ke vniknutí do chrá nìné ho prostoru bez pøekoná ní pøeká ky. jev, u které ho se masa snìhu na svahu uvede do pohybu a ná slednì se øítí do ú dolí duté plavidlo søiditelným pohybem, p øièem plavidlem se rozumí umìlá konstrukce na jakoukoliv lidskou èinnost na vodních plochá ch, která se vyuívá zejmé na na øepravu p osob nebo zboí, p øi stavbì nebo tìb ì surovin pøípad, kdy pachatel v ú myslu zmocnit se pojitìné vìci: a) pouije ná silí vùèi pojit ìné mu. Pouití omamné ho, uspá vajícího nebo jiné ho paralyzujícího prostøedku se povauje za pouití ná silí pouze tehdy, je li jeho pouití

lik e v ě v jiš lik o r c í jiš jiš lík jis jíz říp jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš

lik e v ě v jiš lik o r c í jiš jiš lík jis jíz říp jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš PŘÍLOHA Rozsah pojištění a výše pojistného krytí cestovního pojištění pro účastníky zájezdů platná od 01.11.2015 A. Typ pojištění Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů, Pojištění účastníků zahraničních

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace o pojistiteli 1. Obchodní firma a právní forma pojistitele, sídlo a místo registrace pojistitele Union poisťovňa, a. s.,

Více

Sazebník pro individuální cestovní pojištění aktualizace 01.11.2015

Sazebník pro individuální cestovní pojištění aktualizace 01.11.2015 Sazebník pro individuální cestovní aktualizace 01.11.2015 léčebných výloh v zahraničí zavazadel odpovědnosti územní platnost T TD P H HD C T TD P H HD T TD P H HD Slovenská 10 Kč 20 Kč 20 Kč 20 Kč 40 Kč

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace o pojistiteli 1. Obchodní firma a právní forma pojistitele, sídlo a místo registrace pojistitele Union poisťovňa, a. s.,

Více

PŘÍLOHA KE SMLOUVĚ O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

PŘÍLOHA KE SMLOUVĚ O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ PŘÍLOHA KE SMLOUVĚ O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Příloha č. 1 PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ pro účastníky zájezdů (typ 721 a 722) I. ÚVOD Cestovní pojištění pro účastníky

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace o pojistiteli 1. Obchodní firma a právní forma pojistitele, sídlo a místo registrace pojistitele Union poisťovňa, a. s.,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY INDIVIDUÁLNÍHO KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠT NÍ VPPIKCP/0912. Úvodní ustanovení

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY INDIVIDUÁLNÍHO KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠT NÍ VPPIKCP/0912. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY INDIVIDUÁLNÍHO KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠT NÍ VPPIKCP/0912 Úvodní ustanovení 1. Pro individuální komplexní cestovní pojišt ní, které sjednává Union pois ov a, a. s., I O:

Více

P Ř Í L OH A K E S MLOUVĚ O OBCHODNÍM ZAS T OUPE NÍ

P Ř Í L OH A K E S MLOUVĚ O OBCHODNÍM ZAS T OUPE NÍ P Ř Í L OH A K E S MLOUVĚ O OBCHODNÍM ZAS T OUPE NÍ Příloha č. 1 PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ pro účastníky zájezdů (typ 721 a 722) I. ÚVOD Cestovní pojištění pro

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění územní platnost Evropa / mimo Evropu / Svět A30

Více

Evropa / mimo Evropu / Svět. Evropa / Slovenská republika. Evropa. územní platnost balík pojištění A30 / A60 / A90 B C. pojištění

Evropa / mimo Evropu / Svět. Evropa / Slovenská republika. Evropa. územní platnost balík pojištění A30 / A60 / A90 B C. pojištění PRÍLOHA Rozsah pojištění a výše pojistného krytí cestovního pojištění pro účastníky zájezdů platná od 01.11.2015 A. Typ pojištění Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů, Pojištění účastníků zahraničních

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění Evropa / mimo Evropu / územní platnost Svět A30

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ Pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro A30 / A60 / A90 pojištění rozsah pojištění limit pojistného

Více

h) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace

h) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace PŘÍLOHA K NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy platnost od 01.01.2014 balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 6. písm. b) c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě,

Více

PŘÍLOHA K NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro celoroční cestovní pojištění platnost od 01.01.2014

PŘÍLOHA K NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro celoroční cestovní pojištění platnost od 01.01.2014 PŘÍLOHA K NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro celoroční cestovní pojištění platnost od 01.01.2014 MEDICAL Balík pojištění PREMIUM EXTRA Pojištění Rozsah pojištění Limit

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY A INFORMACE PRO KLIENTA k cestovnímu pojištění Union poisťovňa, a.s.

POJISTNÉ PODMÍNKY A INFORMACE PRO KLIENTA k cestovnímu pojištění Union poisťovňa, a.s. POJISTNÉ PODMÍNKY A INFORMACE PRO KLIENTA k cestovnímu pojištění Union poisťovňa, a.s. Obsah: strana Obsah 1 Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění 2 Všeobecné pojistné

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Karla Engliše 5/3208, Praha 5, 150 00 IČ: 25085689 DIČ: CZ25085689 zapsán

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY A INFORMACE PRO KLIENTA k cestovnímu pojištění Union pojisťovňa, a.s.

POJISTNÉ PODMÍNKY A INFORMACE PRO KLIENTA k cestovnímu pojištění Union pojisťovňa, a.s. POJISTNÉ PODMÍNKY A INFORMACE PRO KLIENTA k cestovnímu pojištění Union pojisťovňa, a.s. Obsah: strana Obsah 1 Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění 2 Všeobecné pojistné

Více

1.000 Kč / 1 noc Kč / 1 noc. max Kč. max Kč. max Kč Kč

1.000 Kč / 1 noc Kč / 1 noc. max Kč. max Kč. max Kč Kč 1. 2. PŘÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ individuálního cestovního pojištění rozsah pojištění a výše pojistného krytí platná od 01.11.2015 Pojištění Rozsah pojištění pojištění léčebných výloh v zahraničí část

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni V souladu se zakl dacì listinou InformačnÌho a kulturnìho střediska města Třeboně, schv lenou Městskou radou v Třeboni dne 22. 4. 1992 podle ß 14/2/b z. č. 367/90

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 )

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. TALISMAN (dále také jen TAL 5.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavøená v souladu s ustanovení 2079 a násl. zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami Jméno: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje,

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva )

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva ) Číslo smlouvy kupujícího: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo smlouvy prodávajícího: Příloha č. 2 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva

Více

PŘÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdů

PŘÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdů pojištění typu A25/ A50/ A75 PŘÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdů ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro komplexní cestovní pojištění pro účastníky zahraničních

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114 Úvodní ustanovení Cestovní pojištění, které sjednává Union poisťovňa, a. s., IČO: 31 322 051, zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu

Více

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Reklamační řád. Uplatnění reklamace Reklamační řád Obchodní společnosti t - italy s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 28943619, DIČ: CZ28943619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

SEZNAM SPORTŮ Lze sjednat výběrově V případě dotazů kontaktujte správu smluv CP Allianz pojišťovny, a. s. tel:224 405 839

SEZNAM SPORTŮ Lze sjednat výběrově V případě dotazů kontaktujte správu smluv CP Allianz pojišťovny, a. s. tel:224 405 839 SEZNAM SPORTŮ Lze sjednat výběrově V případě dotazů kontaktujte správu smluv CP Allianz pojišťovny, a. s. tel:224 405 839 SPORT aerobic airsoft aquaaerobic badminton baseball basketbal běh na lyžích po

Více

POJISTĚTE SI SVŮJ KLID!

POJISTĚTE SI SVŮJ KLID! POJISTĚTE SI SVŮJ KLID! Uzavřením POJIŠTĚNÍ VÝDAJŮ získáte jistotu, že budete mít na rodinné výdaje i v případě: pracovní neschopnosti ztráty zaměstnání PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ Soubor pojištění A (pro

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

SMLOUVA O ZÁJEZDU uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O ZÁJEZDU uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O ZÁJEZDU uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Smluvní strany: Dodavatel: CK Barbora Dokoupilová, Nový Poddvorov 105, Hodonín-Nový Poddvorov 696 16 IČ: 757 47 472, DIČ: CZ8154204421 Jednající:

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114. Úvodní ustanovení

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114 Úvodní ustanovení Cestovní pojištění, které sjednává Union poisťovňa, a. s., IČO: 31 322 051, zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu

Více

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Pojištěni léčebných výloh v zahraničí část B Všeobecných pojistných podmínek cestovního pojištěni V případě pojistné události má pojištěný

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky

bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky NÁZEV SPORTŮ aerials aerobic aerotrim airsoft americký fotbal aquaaerobic atletika včetně skoku o tyči a pěti, sedmi a desetiboje badminton baseball basketbal běh na lyžích po vyznačených trasách biatlon

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna a.s. se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, Česká republika, IČO: 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1464, kterou zastupuje

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114. Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114. Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114 Úvodní ustanovení Cestovní pojištění, které sjednává Union poisťovňa, a. s., IČO: 31 322 051, zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ: CZ699003622 zapsána: v obchodním

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Příručka k cestovnímu pojištění Wüstenrot ProCesty

Příručka k cestovnímu pojištění Wüstenrot ProCesty Wüstenrot ProCesty Příručka k cestovnímu pojištění Wüstenrot ProCesty Cestovní pojištění je určeno k zabezpečení pojištěných osob na jejich cestách v zahraničí. Co pojišťujeme V rámci cestovního pojištění

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

POJIŠTĚNÍ ALPENVEREIN PREMIUM EINZELREISESCHUTZ ČESKÝ VÝKLAD

POJIŠTĚNÍ ALPENVEREIN PREMIUM EINZELREISESCHUTZ ČESKÝ VÝKLAD POJIŠTĚNÍ ALPENVEREIN PREMIUM EINZELREISESCHUTZ ČESKÝ VÝKLAD Podmínky pojištění Evropské cestovní pojišťovny/europäische Reiseversicherung ERV-RVB ÖAV 2014 Platí pouze ty části, které odpovídají rozsahu

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCCP/0912. Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCCP/0912. Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCCP/0912 Úvodní ustanovení 1. Pro celoroční cestovní pojištění, které sjednává Union poisťovňa, a. s., IČO: 31 322 051, zapsána v Obchodním

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

BFAH-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005

BFAH-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 BFAH-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344,

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti, nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala pokračovat v této činnosti i v dohledné

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent M-750/09 OBSAH Oddíl A. Společná ustanovení Oddíl B. Pojištění léčebných výloh v zahraničí Oddíl C. Úrazové pojištění Oddíl

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění Evropa / mimo Evropu / územní platnost Svět A30

Více

Základní parametry pojištění

Základní parametry pojištění Základní parametry pojištění Smlouva vždy na dobu určitou (1 den až 365 dnů) Lze sjednat pro jednotlivce, rodinu či skupinu osob. Podmínka vstupního věku jen u vybraných pojištění/připojištění Územní platnost:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Svobodná cesta jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPPSCP 1 / 08

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPPSCP 1 / 08 Článek 1 1. Soukromé sdružené cestovní pojištění, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 37/2004

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Obchodní podmínky, reklamační řád

Obchodní podmínky, reklamační řád Obchodní podmínky, reklamační řád Všeobecná ustanovení Sídlo firmy: Wavy Boats s.r.o Peroutkova 1383/7 Praha 5, IČO 291460 DIČ CZ291460 zapsaná v obchodním rejsříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn.c

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CINT 1/2009

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CINT 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CINT 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a. s. se sídlem: Praha 13, Park Office, Bucharova 2657/12, PSČ 158 00 IČ: 25139886 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB PRO MOTOROVÉ VOZIDLO DPPPASMV/0617 k Všeobecným pojistným podmínkám cestovního pojištění VPPCPCZ/0114 Úvodní ustanovení 1. Pojištění asistenčních

Více

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u Příloha č. 2 zadávací dokumentace Vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami:

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Obsah. Obsah. Předmluva...V O autorech... VII Obsah... IX Přehled použitých zkratek...xxi

Obsah. Obsah. Předmluva...V O autorech... VII Obsah... IX Přehled použitých zkratek...xxi IX Předmluva...V O autorech... VII... IX Přehled použitých zkratek...xxi Kapitola I. Obecně ke správním deliktům v oblasti dopravy...1 1. Hmotněprávní úprava správních deliktů...1 a) Vymezení správních

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2011 IÈO: 70698198 Název: Základní škola Varnsdorf, ul. Bratislavská 994, Varnsdorf, okres Dìèín, pøíspìvková

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Smluvní podmínky (KTv)

Smluvní podmínky (KTv) Smluvní podmínky (KTv) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Dodatek č. 1 ke. Raiffeisenbank a.s.

Dodatek č. 1 ke. Raiffeisenbank a.s. Dodatek č. 1 ke Skupinové pojistné smlouvě č. 1809000001 o pojištění finanční ztráty vzniklé ze zneužití karty v důsledku jejího odcizení nebo její ztráty Generali Pojišťovna a. s. se sídlem Bělehradská

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře Ing. Ladislav Jarý - VICTORIA se sídlem Cihlářská 26, 602 00 Brno, IČO 163 12 520 (dále jen CK VICTORIA)

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠT NÍ LÉ EBNÝCH VÝLOH V ZAHRANI Í ZPPLV/1104

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠT NÍ LÉ EBNÝCH VÝLOH V ZAHRANI Í ZPPLV/1104 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠT NÍ LÉ EBNÝCH VÝLOH V ZAHRANI Í ZPPLV/1104 Úvodní ustanovení Pro smluvní pojišt ní lé ebných výloh v zahrani í, které sjednává Union pois ov a, a. s. (dále jen Union

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy FAKULTNÍ ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝ K IČ: 613 882 54, TEL: 241 470 306, ZSPISNICKA@SEZNAM.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

PŘÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro individuální komplexní cestovní pojištění

PŘÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro individuální komplexní cestovní pojištění 1. 2. PŘÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro individuální komplexní cestovní pojištění pojištění rozsah pojištění STANDARD PREMIUM a) ambulantní ošetření včetně předepsaných

Více

Stanislav Švamberg, Na Tarase 98, Obříství 277 42. IČO:035 096 56 DIČ: CZ8611281481

Stanislav Švamberg, Na Tarase 98, Obříství 277 42. IČO:035 096 56 DIČ: CZ8611281481 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky vyhlášené firmou Stará Krása. Stanislav Švamberg, Na Tarase 98, Obříství 277 42. IČO:035 096 56 DIČ: CZ8611281481 Článek 1 Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

OBEC VRCOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VRCOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VRCOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vrcovice se na svém zasedání dne 29.12.2010 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

AAABP 1/2012. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. AAABP 1/2012

AAABP 1/2012. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. AAABP 1/2012 AAABP 1/2012 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. AAABP 1/2012 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. AAABP 1/2012 Smlouvu uzavírají společnosti: AAA AUTO a.s. se sídlem: Hostivice, Husovo nám. 14, PSČ 253

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 . ~~~~-,cc,~ - ~ ~ " Jj: SMLOUVA o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 Tato smlouva se uzavírá za úèelem provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních

Více

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě (ze dne 6. prosince 2006) Vláda nařizuje podle 100 odst. 1 a 213 odst. 6 zákona č.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI PŘÍLOHA č. 1 k Aukční vyhlášce č. j: 13814 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

Rekonstrukce základní školy v Hrèavì

Rekonstrukce základní školy v Hrèavì Zadávací dokumentace k veøejné zakázce zadávané v zadávacím øízení dle zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen zákon ) Název veøejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Kupní smlouva č., VZ č..

Kupní smlouva č., VZ č.. Kupní smlouva č., VZ č.. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Statutární město Ostrava, městský obvod

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více