PØÍLOHA K NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY. platnost od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PØÍLOHA K NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY. platnost od 01.01.2014"

Transkript

1

2 PØÍLOHA K NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY platnost od èá st B VPPCPCZ/0114* èá st A,è l. 14 VPPCPCZ/0114* èá st C VPPCPCZ/0114* a) ambulantní oet øení vèetnì pøedepsaných lé kù, hospitalizace a lé kaøské oet øová ní bìhem hospitalizace, pøeprava do a z nejbliího zdravotnické ho zaøízení, pøeprava pojit ìné ho zpìt do vlasti (podle èá sti B,èl. 1, bod 2 VPPCPCZ/0114*) b) ubytová ní spolucestující blízké osoby ve zdravot nické m zaøízení v pøípadì hospitalizace dítìte ve vìku do 6 let (podle poslední vìty èá sti B,èl. 1, bod 2, písm. b) VPPCPCZ/0114*) c) ubytová ní a stravová ní pojit ìné ho v zahranièí v pøípadì, e z lé kaøské ho hlediska není ji nutná hospitalizace pojitìné ho, ale zá rovòe není moná pøeprava do vlasti (podle èá sti B,è l. 1, bod 2, písm. e) VPPCPCZ/0114*) Kè/ 1 noc, max Kè Kè/ 1 noc, max Kè d) pøeprava tìlesných ostatk ù (podle èá sti B,è l. 1, bod 3 VPPCPCZ/0114*) Kè e) ná kup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomùcek (podle èá sti B,è l. 1, bod 4 VPPCPCZ/0114*) f) oet øení jednoho zubu / celkem za vechny zuby (podle èá sti B,è l. 1, bod 5 VPPCPCZ/0114*) g) ná klady na cestu a ubytová ní jedné blízké osoby v pøípadì hospitalizace pojit ìné ho v zahranèi í trvající dé le ne 10 dnù nepøetrit ì (podle èá sti B,è l. 1, bod 6, písm. a) VPPCPCZ/0114*) h) ná klady na cestu a ubytová ní jedné blízké osoby v pøípadì hospitalizace pojit ìné ho dítìte ve vìku do 15 let v zahranièí; pokud hospitalizace trvá i po termínu pøedpoklá dané ho ukoènení pobytu v zahranièí (podle èá sti B,è l. 1, bod 6, písm. b) VPPCPCZ/0114*) 24 hodin dennì dostupný servis p øi pojistné udá losti v zahrani èí (podle èá sti A,è l. 16, VPPCPCZ/0114*) pokození, zni èení, odcizení, ztrá ta zavazadel (podleèá sti C,è l. 2, bod 1, písm. a) VPPCPCZ/0114*) z toho: a) v pøípadì pokození, zni èení, odcizení, ztrá ty pojitìných v ìcí, které si pojit ìný zakoupil b ìhem cesty a pobytu je limit pojistné ho plnìní Kè Kè / max Kè cestovní ná klady Kè ubytová ní Kè/1 noc, maximá lnì Kè cestovní ná klady Kè ubytová ní Kè/1 noc, maximá lnì Kè bez limitu Kè max Kè za 1 vìc spoluú èast 500 Kè Kè / max Kè za 1 vìc spoluú èast 500 Kè podle èá sti C,è l. 5, bod 5 VPPCPCZ/0114* jde o dílèí limit v rá mci limitu pojistné ho plìnní b) v pøípadì odcizení zavazadel z motorové ho vozidla je limit pojistné ho plnìní Kè / max Kè za 1 vìc spoluú èast 500 Kè podle èá sti C,è l. 5, bod 6 VPPCPCZ/0114* jde o dílèí limit v rá mci limitu pojistné ho plìnní pojistitel uhradí ná klady za ná kup ná hradních ìvù od a toaletních potøeb v zahranièí (podle èá sti C,è l. 2, bod 3 VPPCPCZ/0114*) pojistitel uhradí ná klady na poøízení ná hradního cestovního dokladu v zahranièí (podle èá sti C,è l. 2, bod 2 VPPCPCZ/0114*) nad 24 hod max. 48 hod Kè dé le ne 48 hod Kè Kè

3 èá st D VPPCPCZ/0114* èá st E VPPCPCZ/0114* èá st F VPPCPCZ/0114* a) ú jma zpùsobená è lovìku na zdraví a pøi usmrcení (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, Kè písm. a) VPPCPCZ/0114*) b) majetková ú jma na ìci v nebo na zvíøeti (podle èá sti D,è l. 1, bod 2, písm. b) 1., Kè VPPCPCZ/0114*) c) jiná majetková ú jma (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, písm. c) VPPCPCZ/0114*) Kè d) ná klady na advoká ta (podleèá sti D,èl. 1, bod 3, písm. a) VPPCPCZ/0114*) Kè e) ná klady kauce (podleèá sti D,èl. 1, bod 3, písm. b) VPPCPCZ/0114*) Kè celkem za d) a e) max Kè trvalé ná sledky ú razu (podleèá sti E,è l. 1, písm. a) VPPCPCZ/0114*) Kè smrt v dùsledku ú razu (podleè á sti E,è l. 1, písm. b) VPPCPCZ/0114*) Kè onemocnìní, ú raz, ivelná udá lost, trestný èin (podle èá sti F,èl. 2, bod 1, písm. 80% stornopoplatku, a) g) a písm. i) m) VPPCPCZ/0114*) balík A25 max Kè/ 1 osoba celkem max Kè balík A50 max Kè/ 1 osoba celkem max Kè balík A75 max Kè/ osoba, celkem max Kè ú mrtí pojitìné ho, ú mrtí blízké osoby (podleèá sti F,èl. 2, bod 1, písm. h) VPPCPCZ/0114*) 6. odkodné za kadý zapo èatý den hospitalizace spadající do doby trvá ní zá jezdu, èá st H VPPCPCZ/0114* pokud hospitalizace trvá dé le ne 3 dny (podle èá sti H,è l. 1, bod 1 VPPCPCZ/0114*) 7. nezbytné cestovní ná klady na dopravu do vlasti, nebylo li moné vrá tit se pùvodnì pøedpoklá daným dopravním prostøedkem èá st H VPPCPCZ/0114* (podle èá sti H,è l. 1, bod 2 VPPCPCZ/0114*) 8. nezbytné cestovní ná klady dospìlé osoby doprová zející dít ì do 15 let ze zahranièí èá st H VPPCPCZ/0114* do místa trvalé ho bydlitì (podle èá sti H,è l. 1, bod 3 VPPCPCZ/0114*) 9. a) nezbytné cestovní ná klady spojené s øedèasným p ná vratem ze zahranèi í do místa trvalé ho bydlitì èá st H VPPCPCZ/0114* b) neèerpané sluby pøi pøedèasné m ná vratu ze zá jezdu (podle èá sti H,è l. 1, bod 4 VPPCPCZ/0114*) 10. nezbytné cestovní ná klady z místa pojistné udá lost i do vlasti, nebo ubytová ní v mísìt pojistné udá losti èá st H VPPCPCZ/0114* (podle èá sti H,è l. 1, bod 7 VPPCPCZ/0114*) 11. odkodné za zpod ìní hromadné ho dopravního prostøedku o více ne 6 hodin p øi cestì ze zahranièí z dùvodu mimoøá dné udá losti èá st H VPPCPCZ/0114* (podle èá sti H,è l. 1, bod 8 VPPCPCZ/0114*) 12. neèerpané sluby ve výi sou ètu ceny za ubytová ní a stravu za takový poèet dnù, o jaký pojit ìný nastoupil na zá jezd pozdìji èá st H VPPCPCZ/0114* (podle èá sti H,è l. 1, bod 9 VPPCPCZ/0114*) *VPPCPCZ/0114 = Veobecné pojistné podmínky cestovního pojit ìní VPPCPCZ/ % stornopoplatku, balík A25 max Kè/ 1 osoba celkem max Kè balík A50 max Kè/ 1 osoba celkem max Kè balík A75 max Kè/ osoba, celkem max Kè 400 Kè/ den hospitalizace pojit ìné mu 240 Kè/ den spolu pøihlá ené osobì Kè/ osoba celkem max Kè Kè Kè/ osoba, celkem max Kè Kè/ osoba, celkem max Kè Kè/1 osoba 80 Kè/ hodina, max. 800 Kè/1 osoba Kè/ osoba celkem max Kè

4 èá st B VPPCPCZ/0114* èá st A,è l. 14 VPPCPCZ/0114* èá st C VPPCPCZ/0114* èá st D VPPCPCZ/0114* a) ambulantní oet øení vèetnì pøedepsaných lé kù, hospitalizace a lé kaøské oet øová ní bìhem hospitalizace, pøeprava do a z nejbliího zdravotnické ho zaøízení, pøeprava pojit ìné ho zpìt do vlasti (podle èá sti B,èl. 1, bod 2 VPPCPCZ/0114*) b) ubytová ní spolucestující blízké osoby ve zdravot nické m zaøízení v pøípadì hospitalizace dítìte ve vìku do 6 let (podle poslední vìty èá sti B,èl. 1, bod 2, písm. b) VPPCPCZ/0114*) c) ubytová ní a stravová ní pojit ìné ho v zahranièí v pøípadì, e z lé kaøské ho hlediska není ji nutná hospitalizace pojitìné ho, ale zá rovòe není moná pøeprava do vlasti (podle èá sti B,è l. 1, bod 2, písm. e) VPPCPCZ/0114*) Kè/ 1 noc, max Kè Kè/ 1 noc, max Kè d) pøeprava tìlesných ostatk ù (podle èá sti B,è l. 1, bod 3 VPPCPCZ/0114 *) Kè e) ná kup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomùcek (podle èá sti B,è l Kè 1, bod 4 VPPCPCZ/0114*) f) oet øení jednoho zubu / celkem za vechny zuby Kè / max Kè (podle èá sti B,è l. 1, bod 5 VPPCPCZ/0114*) g) ná klady na cestu a ubytová ní jedné blízké osoby v pøípadì hospitalizace pojit ìné ho v zahranèi í trvající dé le ne 10 dnù nepøetrit ì (podle èá sti B,è l. 1, bod 6, písm. a) VPPCPCZ/0114*) cestovní ná klady Kè ubytová ní Kè/1 noc, maximá lnì Kè h) ná klady na cestu a ubytová ní jedné blízké osoby v pøípadì hospitalizace pojit ìné ho dítìte ve vìku do 15 let v zahranièí; pokud hospitalizace trvá i po termínu pøedpoklá dané ho ukoènení pobytu v zahranièí (podle èá sti B,è l. 1, bod 6, písm. b) VPPCPCZ/0114*) cestovní ná klady Kè ubytová ní Kè/1 noc, maximá lnì Kè 24 hodin dennì dostupný servis p øi pojistné udá losti v zahrani èí (podle èá sti A,è l. 16, VPPCPCZ/0114*) pokození, zni èení, odcizení, ztrá ta zavazadel (podleèá sti C,è l. 2, bod 1, písm. a) VPPCPCZ/0114*) z toho: a) v pøípadì pokození, zni èení, odcizení, ztrá ty pojitìných v ìcí, které si pojit ìný zakoupil b ìhem cesty a pobytu je limit pojistné ho plnìní bez limitu Kè max Kè za 1 vìc spoluúèast 500 Kè Kè / max Kè za 1 vìc spoluú èast 500 Kè podle èá sti C,è l. 5, bod 5 VPPCPCZ/0114* jde o dílèí limit v rá mci limitu pojistné ho plìnní b) v pøípadì odcizení zavazadel z motorové ho vozidla je limit pojistné ho plnìní Kè / max Kè za 1 vìc spoluú èast 500 Kè podle èá sti C,è l. 5, bod 6 VPPCPCZ/0114* jde o dílèí limit v rá mci limitu pojistné ho plìnní pojistitel uhradí ná klady za ná kup ná hradních ìvù od a toaletních potøeb v zahranièí (podle èá sti C,è l. 2, bod 3 VPPCPCZ/0114 *) nad 24 do max. 48 hod Kè dé le ne 48 hod Kè pojistitel uhradí ná klady na poøízení ná hradního cestovního dokladu v zahranièí Kè (podle èá sti C,è l. 2, bod 2 VPPCPCZ/0114 *) a) ú jma zpùsobená è lovìku na zdraví a pøi usmrcení (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, Kè písm. a) VPPCPCZ/0114*) b) majetková ú jma na ìci v nebo na zvíøeti (podle èá sti D,è l. 1, bod 2, písm. b) Kè VPPCPCZ/0114*) c) jiná majetková ú jma (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, písm. c) VPPCPCZ/0114*) Kè d) ná klady na advoká ta (podleèá sti D,èl. 1, bod 3, písm. a) VPPCPCZ/0114 *) Kè e) ná klady kauce (podleèá sti D,èl. 1, bod 3, písm. b) VPPCPCZ/0114 *) Kè celkem za d) a e) max Kè

5 4. èá st F VPPCPCZ/0114* onemocnìní, ú raz, ivelná udá lost, trestný èin (podle èá sti F,èl. 2, bod 1, písm. a) g) a písm. i) m) VPPCPCZ/0114*) ú mrtí pojitìné ho, ú mrtí blízké osoby (podleèá sti F,èl. 2, bod 1, písm. h) VPPCPCZ/0114*) *VPPCPCZ/0114 = Veobecné pojistné podmínky cestovního pojit ìní VPPCPCZ/ % stornopoplatku, max Kè/ 1 osoba, celkem max Kè 100% stornopoplatku, max Kè/ 1 osoba, celkem max Kè 1. èá st B VPPCPCZ/0114* a) ambulantní oet øení vèetnì pøedepsaných lé kù, hospitalizace a lé kaøské oet øová ní bìhem hospitalizace, pøeprava do a z nejbliího zdravotnické ho zaøízení, pøeprava pojit ìné ho zpìt do vlasti (podle èá sti B,èl. 1, bod 2 VPPCPCZ/0114*) b) ubytová ní spolucestující blízké osoby ve zdravot nické m zaøízení v pøípadì hospitalizace dítìte ve vìku do 6 let (podle poslední vìty èá sti B,èl. 1, bod 2, písm. b) VPPCPCZ/0114*) c) ubytová ní a stravová ní pojit ìné ho v zahranièí v pøípadì, e z lé kaøské ho hlediska není ji nutná hospitalizace pojitìné ho, ale zá rovòe není moná pøeprava do vlasti (podle èá sti B,è l. 1, bod 2, písm. e) VPPCPCZ/0114*) Kè/ 1 noc, max Kè Kè/ 1 noc, max Kè d) pøeprava tìlesných ostatk ù (podle èá sti B,è l. 1, bod 3 VPPCPCZ/0114*) Kè e) ná kup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomùcek (podle èá sti B,è l Kè 1, bod 4 VPPCPCZ/0114*) f) oet øení jednoho zubu / celkem za vechny zuby Kè / max Kè (podle èá sti B,è l. 1, bod 5 VPPCPCZ/0114*) g) ná klady na cestu a ubytová ní jedné blízké osoby v pøípadì hospitalizace pojit ìné ho v zahranèi í trvající dé le ne 10 dnù nepøetrit ì (podle èá sti B,è l. 1, bod 6, písm. a) VPPCPCZ/0114*) cestovní ná klady Kè ubytová ní Kè/1 noc, maximá lnì Kè h) ná klady na cestu a ubytová ní jedné blízké osoby v pøípadì hospitalizace pojit ìné ho dítìte ve vìku do 15 let v zahranièí; pokud hospitalizace trvá i po termínu pøedpoklá dané ho ukoènení pobytu v zahranièí (podle èá sti B,è l. 1, bod 6, písm. b) VPPCPCZ/0114*) cestovní ná klady Kè ubytová ní Kè/1 noc, maximá lnì Kè 24 hodin dennì dostupný servis p øi pojistné udá losti v zahrani èí (podle èá sti A,è l. bez limitu èá st A,è l. 16 VPPCPCZ/0114* 16, VPPCPCZ/0114*) 2. a) ú jma zpùsobená è lovìku na zdraví a pøi usmrcení (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, Kè èá st D VPPCPCZ/0114* písm. a) VPPCPCZ/0114*) b) majetková ú jma na ìci v nebo na zvíøeti (podle èá sti D,è l. 1, bod 2, písm. b) Kè VPPCPCZ/0114*) c) jiná majetková ú jma (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, písm. c) VPPCPCZ/0114*) Kè d) ná klady na advoká ta (podleèá sti D,èl. 1, bod 3, písm. a) VPPCPCZ/0114*) Kè e) ná klady kauce (podleèá sti D,èl. 1, bod 3, písm. b) VPPCPCZ/0114*) Kè celkem za c) a d) max Kè *VPPCPCZ/0114 = Veobecné pojistné podmínky cestovního pojit ìní VPPCPCZ/0114 PØÍLOHA K NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY

6 platnost od èá st C VPPCPCZ/0114 * èá st D VPPCPCZ/0114 * èá st E VPPCPCZ/0114 * èá st F VPPCPCZ/0114 * pokození, zni èení, odcizení, ztrá ta zavazadel (podleèá sti C,è l. 2, bod 1, písm. a) VPPCPCZ/0114*) z toho: a) v pøípadì pokození, zni èení, odcizení, ztrá ty pojitìných v ìcí, které si pojit ìný zakoupil b ìhem cesty a pobytu je limit pojistné ho plnìní Kè max Kè za 1 vìc spoluú èast 500 Kè Kè / max Kè za 1 vìc spoluú èast 500 Kè podle èá sti C,è l. 5, bod 5 VPPCPCZ/0114* jde o dílèí limit v rá mci limitu pojistné ho plìnní b) v pøípadì odcizení zavazadel z motorové ho vozidla je limit pojistné ho plnìní Kè / max Kè za 1 vìc spoluú èast 500 Kè podle èá sti C,è l. 5, bod 6 VPPCPCZ/0114* jde o dílèí limit v rá mci limitu pojistné ho plìnní a) ú jma zpùsobená è lovìku na zdraví a pøi usmrcení (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, Kè písm. a) VPPCPCZ/0114*) b) majetková ú jma na ìci v nebo na zvíøeti (podle èá sti D,è l. 1, bod 2, písm. b) Kè VPPCPCZ/0114*) c) jiná majetková ú jma (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, písm. c) VPPCPCZ/0114*) Kè trvalé ná sledky ú razu (podleèá sti E,è l. 1, písm. a) VPPCPCZ/0114*) Kè smrt v dùsledku ú razu (podleè á sti E,è l. 1, písm. b) VPPCPCZ/0114*) Kè onemocnìní, ú raz, ivelná udá lost, trestný èin (podle èá sti F,èl. 2, bod 1, písm. 80% stornopoplatku, a) g) a písm. i) m) VPPCPCZ/0114*) balík A10 max Kè/ 1 osoba celkem max Kè balík A20 max Kè/ 1 osoba celkem max Kè ú mrtí pojitìné ho, ú mrtí blízké osoby (podleèá sti F,èl. 2, bod 1, písm. h) VPPCPCZ/0114*) *VPPCPCZ/0114 = Veobecné pojistné podmínky cestovního pojit ìní VPPCPCZ/ % stornopoplatku, balík A10 max Kè/ 1 osoba celkem max Kè balík A20 max Kè/ 1 osoba celkem max Kè 1. a) ú jma zpùsobená è lovìku na zdraví a pøi usmrcení (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, èá st D VPPCPCZ/0114 * písm. a) VPPCPCZ/0114*) b) majetková ú jma na ìci v nebo na zvíøeti (podle èá sti D,è l. 1, bod 2, písm. b) VPPCPCZ/0114*) c) jiná majetková ú jma (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, písm. c) VPPCPCZ/0114*) 2. trvalé ná sledky ú razu (podleèá sti E,è l. 1, písm. a) VPPCPCZ/0114 *) èá st E VPPCPCZ/0114 * smrt v dùsledku ú razu (podleè á sti E,è l. 1, písm. b) VPPCPCZ/0114 *) *VPPCPCZ/0114 = Veobecné pojistné podmínky cestovního pojit ìní VPPCPCZ/ Kè Kè Kè Kè Kè

7 Union poisovòa, a. s., (dá le jen pojistitel), akciová spole ènost Bajkalská 29/A, Bratislava, Slovenská republ ika, IÈ: DIÈ: zapsá na v Obchodním rejsøtíku Okresního soudu Bratislava I, odd. Sa, vloka è. 383/B kontaktní ú daje: telefon: e mail: konající prostøednictvím poboèky Union poisovòa, a.s., poboèka pro Èeskou republiku, pan ìlská 770/2, Praha 2 Vinohrady,Èeská republika IÈ: DIÈ: CZ zapsaná v Obchodním rejsøtíku Mìstské ho soudu v Praze, odd. A, vl.è , kontaktní ú daje: telefon: e mail: internetová strá nka: Ná rodní banka Slovenska, Imricha Karvaa 1, Bratislava, Slovenská republika v rozsahu vymezené m zá konemè. 8/2008 Zz o pojiovnictví a o zmìnì a doplnìní nìkterých zá konù ve znìní pozdìjích p øedpisù Èeská ná rodní banka, Na øíkopì P 28, Praha, Èeská republika v rozsahu vymezené m zá k.è. 277/2009 Sb. o pojiovnictví ve znìní pozdìjích pøedpisù. pojiovací èinnost Pro pojit ìní platí Veobecné pojistné podmínky cestovního pojit ìní VPPCPCZ/0114, kterými se pojit ìní øídí. Cestovní pojit ìní pro ú èastníky zá jezdù pojit ìní léèebných výloh v zahrani èí, asistenèní sluby v zahrani èí, pojit ìní zavazadel, pojit ìní odpovìdnosti, ú razové pojiìt ní, pojit ìní zruení objednaných slueb, pojit ìní nevydaøené dovolené, pojit ìní zvýených ná klad ù na zpìtnou pøepravu, pojit ìní doprovodu, pojit ìní pøedèasné ho ná vratu a nèeerpaných slueb, pojit ìní cestovních ná kladù v pøípadì nepojízdné ho vozidla, pojit ìní zpod ìní hromadné ho dopravního prostøedku, pojit ìní opod ìné ho ná stupu na zá jezd. V pøípadì pojistné udá losti poskytne pojistitel pojistné pln ìní do výe pojistných èá stek uvedených v pojistné smlouvì, pøièem: z pojit ìní v zahranièí jsou kryty ná klady na ambulantní oetøení, lé ky, zdravotnické pomùcky a materiá l, hospitalizaci a lé køaské oetøová ní bìhem hospitalizace vèetnì lé kù, zdravotnických pom ùcek a materiá lu, pøepravu do a ze zdravotnické ho zaøízení, pøepravu do vlasti, ubytová ní spolucestující blízké osoby ve zdravotnické m zaøízení v pøípadì hospitalizace dítìte ve vìku do 6 let, pøepravu tìlesných ostatk ù, ná kup nebo opravu dioptrických nebo protetických pomùcek, oet øení zubù, asistenèní sluby v zahrani èí, ná klady na ubytová ní a stravová ní pojit ìné ho v zahranèi í v pøípadì, e z lé kaøské ho hlediska není ji nutná jeho hospitalizace, ale zá roveò není moná jeho pøeprava do vlasti, ná klady na cestu a ubytová ní blízké osoby pojit ìné ho v místì hospitalizace pojit ìné ho v zahranèi í, ná klady na cestu jedné blízké osoby pojit ìné ho do místa hospitalizace pojit ìné ho v zahranèi í a ze zahranièí do místa trvalé ho bydlitì a na její ubytová ní v místì hospitalizace pojit ìné ho v zahranèi í maximá lnì na dobu 10 nocí, ná klady na cestu jedné blízké osoby pojit ìné ho ve vìku do 15 let (dítì) do místa hospitalizace pojit ìné ho dítìte v zahranièí, ná klady na cestu ze zahranièí do místa trvalé ho bydlitì pojit ìné ho dítìte a jedné jeho blízké osoby a na ubytová ní jedné blíz ké osoby pojit ìné ho dítìte v místì hospitalizace v zahranièí maximá lnì na dobu 10 nocí. z pojit ìní je kryta ná hrada kody, která vznikla pojitìné mu pokozením, znièením, odcizením nebo ztrá tou pojitìné vìci, je kryta ná hrada kody, která vznikla pojitìné mu pokozením, znièením, odcizením nebo ztrá tou cestovních dokladù, z opod ìné ho dodá ní zavazadel leteckou spolèeností jsou kryty nevyhnutelné ná klady, které pojit ìný vynaloil za ná kup nevyhnutelných od ìvù a toaletních potøeb v pøípadì, e letecká spoleènost dodala pojit ìné mu zavazadla opodìnì. z pojit ìní má pojitìný ná rok, aby pojistitel za nìj vypoøá dal ná roky pokozené ho na ná hradu ú jmy ùsobenou zp èlovìku na zdraví a pøi usmrcení, na ná hradu majetkové ú jmy na ìci v nebo na

8 zvíøeti a jinou majetkovou ú jmou, pokud vznikla v pøíèinné souvislosti s ú jmou na zdraví, pøi usmrcení nebo majetkovou ú jmou na vìci nebo zvíøeti, jestlie pojit ìný za kodu dle platné ho prá vního pøedpisu odpovídá. Z pojitìní jsou kryty i ná klady spojené se zastupová ním pojit ìné ho advoká tem nebo s pøibrá ním soudního znalce a ná klady na kauci pøípadnì jiné ho finanèního zajit ìní spojené s pøestupkovým nebo trestním koná ním vedeným proti pojitìné mu. z pojit ìní v pøípadì ú mrtí pojitìné ho v dùsledku ú razu vyplatí pojistitel oprá vnìné osobì dojednanou pojistnou èá stku a v pøípadì trvalých ná sledkù ú razu bude pojitìné mu vyplaceno takové procento z pojistné èá stky pro trvalé ná sledky ú razu, které odpovídá procentuá lnímu rozsahu trvalých ná sledkù ú razu dle lé køaské ho ohodnocení. z pojit ìní má oprá vn ìní osoba prá vo na ú hradu stornopoplatku, øíp. p jeho èá sti, uplatnìné ho poskytovatelem sluby. z pojit ìní nevydaøené dovolené, pojitìní zvýených ná klad ù na zpìtnou pøepravu, pojit ìní doprovodu, pojit ìní pøedèasné ho ná vratu a neèerpaných slueb, pojit ìní cestovních ná kladù v pøípadì nepojízdné ho vozidla, pojitìní zpod ìní hromadné ho dopravního prostøedku a pojit ìní opod ìné ho ná stupu na zá jezd jsou kryty ná klady podle èl. 1 èá sti H Veobecných pojistných podmínek cestovního pojit ìní VPPCPCZ/0114. Pojistitel neposkytne pojistné plnìní v pøípadech uvedených v èl. 3 èá sti B, èl. 4 èá sti C,è l. 3 èá sti D,èl. 9 èá sti E,èl. 3 èá sti F,èl. 5 èá sti G,è l. 2 èá sti H VPPCPCZ/0114. Pojistitel má prá vo øimìøenì p sníit pojistné plnìní v pøípadì, e pojit ìný poruí n ìkterou z povinností uvedených v èl. 10 èá sti A,è l. 6, bod 1. písm. a), b), c), d), e), f), g), h) èá sti B,èl. 7 èá sti C,èl. 4 èá sti D,èl. 3 a 8 èá sti E, èl. 5 èá sti F,èl. 7 èá sti G,è l. 4 èá sti H VPPCPCZ/0114. V pøípadì pojistné udá losti v zahrani èí je pojit ìné mu 24 hodin dennì 7 dní v týdnu k dispozici asisten èní sluba EuroCross Assistance Czech Republic. S operá torkami asistenèní sluby je moné hovo øit v èetin ì. V pøípadì nezaplacení pojistné ho pojitìní zanikne uplynutím lhùty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistné ho nebo jeho èá sti, doruèené pojistníkovi; tato lhùta nesmí být kratí ne jeden m ìsíc. Pojit ìní zanikne: a. zá nikem pojistné ho zá jmu. Pojistitel má v tomto pøípadì prá vo na pojistné a do doby, kdy se o zá niku pojistné ho zá jmu dozv ìdìl. Pojistník je povinen zá nik pojistné ho zá jmu pojistiteli proká zat. b. uplynutím pojistné doby. Bylo li pojit ìní ujedná no na dobu uèritou, lze ujednat, e uplynutím té to doby pojit ìní nezanikne, pokud pojistitel nebo pojistník nejménì est týdn ù pøed uplynutím pojistné doby druhé stranì nesdìlí, e nemá zá jem na dalím trvá ní pojitìní. Nezanikne li pojit ìní a nejsou li ujedná ny podmínky a doba prodlouení, prodluuje se pojit ìní za tých podmínek o tuté dobu, na kterou bylo ujedná no. c. nezaplacením pojistné ho nebo jehoèá sti. Upomene li pojistitel pojistníka o zaplacení pojistné ho a pouèí li ho v upomínce, e pojit ìní zanikne, nebude li pojistné zaplaceno ani v dodateèné lhùtì, která musí být stanovena nejmé nì v trvá ní jednoho mìsíce ode dne doruèení upomínky, zanikne pojit ìní marným uplynutím té to lhùty. d. dohodou pojistníka a pojistitele. Dohoda musí být písemná a musí v ní být ujedná no, jak se strany vyrovnají. Není li ujedná n okamik zá niku pojiìtní, platí, e pojit ìní zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla úèinnosti. e. výpov ìdí pojistníka nebo pojistitele: i. ke konci pojistné ho období, je li uzavøeno s bìným pojistným; je li vak výpov ìï doruèena druhé stranì pozdìji ne est týdn ù pøede dnem, ve které m uplyne pojistné období, zaniká poji t ìní ke konci ná sledujícího pojistné ho období, ii. s osmidenní výpov ìdní dobou do dvou mìsícù ode dne uzavøení iii. smlouvy, s mìsíèní výpov ìdní dobou do tøí mìsícù ode dne ozná mení vzniku pojistné udá losti. f. výpov ìdí pojistníka: i. do dvou mìsícù ode dne, kdy se dozvìdìl, e pojistitel pouil p øi urèení výe pojistné ho nebo pro výpo èet pojistné ho plnìní hledisko odporující zá sadì rovné ho zachá zení, ii. iii. do jednoho mìsíce ode dne, kdy mu bylo doruèeno ozná mení o pøevodu pojistné ho kmene nebo jeho èá sti nebo o pøemìnì pojistitele, nebo do jednoho mìsíce ode dne, kdy bylo zveøejnìno ozná mení, e pojistiteli bylo odòato povolení k provozová ní pojiovací èinnosti. g. dnem, kdy dolo ke smrti pojit ìné ho. h. odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy pokud zá jemce nebo pojistník ú myslnì nebo z nedbalosti zatajil podstatné informace, nezbytné pro uzavøení pojistné smlouvy. Pojistitel má prá vo od pojistné mlouvy s odstoupit, proká eli, e by po pravdivé m a ú plné m zodpoìvzení jeho dotazù pojistnou smlouvu neuzavøel. Odstoupení musí být u èinìno písemnì a zaslá no na adresu sídla pojistitele. Podmínky a lhùty týkající se monosti odstoupení od pojistné smlo uvy jsou upraveny v Obèanské m zá koníku. i. odstoupením pojistníka od pojistné smlouvy uzavøené formou obchodu na dá lku bez udá ní ùvodù d ve lhùtì 14 dnù ode dne uzavøení pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sdìleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdìlení dojde na jeho á dost po uzavøení pojistné smlouvy. Toto ustanovení se nevztahuje na pojistné smlouvy cestovního pojit ìní, jestlie byly tyto smlouvy sjedná ny na dobu kratí ne 1 m ìsíc. Pojistitel je povinen bez zbyteèné ho odkladu, nejpozdìji ve lhùtì do 30 dnù ode dne odstoupení od pojistné smlouvy vrá tit pojistníkovizaplacené pojistné, od které ho se odeète to, co ji ze soukromé ho pojit ìní plnil, a pojistník nebo pojit ìný, který není sou èasnì pojistníkem, popøípadì obmylený, je ve stejné lhùtì povinen pojistiteli vrá titèá stku vyplacené ho pojistné ho pln ìní, která pøesahuje výi zaplacené ho pojistné ho. j. odmítnutím pojistné ho plnìní byla li pøíèinou pojistné udá losti skutèenost, o které se dozvìdìl a po vzniku pojistné udá losti,

9 kterou pøi sjedná vaní pojitìní nebo jeho zmìny nemohl zjistit v dùsledku zavinìné ho poruení povinnosti pravdiv ì a ú plnì zodpovìdìt dotazy pojistitele pøed uzavøením pojistné smlouvy, pokud by pøi znalosti té to skuteènosti pøi uzavírá ní pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavøel nebo pokud by ji uzavøel za jiných podmínek. k. v dalích p øípadech dle Obèanské ho zá koníku. Stínosti se podá vají písemnou formou na adresu: Union poisovòa, a.s., poboèka pro Èeskou republiku, pan ìlská 770/2, Praha 2 Vinohrady, Èeská republika. O výsledku zpracová ní stínosti bude osoba podá vající stínost informová na dopisem do 30 dnù ode dne pøijetí stínosti. Pokud bude zpracová ní stínosti trvat dé le, ne je uvedeno v p øedchozí vìtì, bude o té to skuteènosti osoba podá vající stínost písemnì vyrozumìna. Pojit ìný, pojistník, nebo oprá vnìná osoba se mùe se svými stínostmi obrá tit i na Èeskou ná rodní banku, se sídlem: Na Pøíkopì 28, Praha 1. Pro uzavøení pojistné smlouvy a pro komunikaci mezi smluvními stranami se pouije èeský jazyk. plnìní z pojit ìní jsou osvobozena od danì z pøíjmù, jako i odpo èitatelné poloky, resp. jiné daòové ná leitosti týkající se pojitìní. Pøíjmy pojistitele z pojistné smlouvy podlé hají zdanìní ve smyslu veobecn ì zá vazných prá vních pøedpisù platných na ú zemí Slovenské republiky. Pojistník, pojit ìný ani oprá vnìná osoba se nebudou podílet na pøípadných pøebytcích pojistné ho vytvoøených pojistitelem p øi hospodaøení s prostøedky pojit ìných a v p øípadì ukonèení pojit ìní nevzniká z pojistné smlouvy ná rok na vyplacení odkupní hodnoty. Za uzavøení pojit ìní prostøednictvím prostøedkù komunikace na dá lku se neú ètují á dné zvlá tní poplatky. Pojit ìný dá vá uzavøením pojistné smlouvy pojistiteli souhlas k poskytnutí informací o jeho zdravotním stavu v rozsahu, který poaduje pojistitel pro ú èely vybavová ní pojistných udá lostí a k vyhotovení zvukových zá znamù z telefonických rozhovor ù na telefonních èíslech pojistitele nebo jeho partnera v pøípadì vzniku pojistné udá losti týkající se pojitìné ho. Prá va a povinnosti seøídí prá vnímøá demè eské republiky. Vekeré spory vyplývající z pojistné smlouvy rozhoduje pøísluný soud v Èeské republice. Pojistná smlouva je smlouvou o finanèních slubá ch, ve které se pojistitel zavazuje v pøípadì vzniku nahodilé udá losti poskytnout ve sjednané m ozsahu r plnìní a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. Moná rizika mimo kontrolu pojistitele spojená s poskytovanou finanèní slubou jsou zá vislá na podmínká ch jednotlivých druh ù pojit ìní. Pojit ìní je poskytová no v souladu s uzavøenou pojistnou smlouvou, se veobecnými pojistnými podmínkami a s p øíslunými smluvními ujedná ními. Tyto dokumenty obsahují i podrobnou charakteristiku produktu, vèetnì rozsahu a ná zvu pojitìní, výe pojistné ho, doby trvá ní pojitìní, zpùsobu a doby placení pojistné ho, podmínek a lhùt týkajících se monosti odstoupení od pojistné smlouvy a zpùsobù zá niku pojistné smlouvy, pøièem pojistná smlouva nebo její ná vrh mùe toto dopl òovat èi konkretizovat. Pojistné se stanovuje podle rozsahu pojitìní a ohodnocení rizika a jeho výe je uvedena v pojistné smlouvì. Pojistník má prá vo obdret kdykoli ìbhem trvá ní pojitìní na svou á dost pojistné podmínky v tit ìné podobì, á dat pojistitele o poskytnutí dalích informací týkajících se pojit ìní, je li to i v prùbìhu pojit ìní relevantní a pokud to není v rozporu s povahou poskytovaných slueb nebo s uzav øenou smlouvou. Pojistná smlouva je po jejím uzavøení pojistitelem archivová na, a to nejmé nì po dobu moné ho plnìní zá vazkù z ní plynoucích, po tuto dobu má pojistník prá vo kdykoliv do pojistné smlouvy po dohodì s pojistitelem nahlé dnout. Pøíjmy pojit ìné ho a oprá vìnných osob z pojistné smlouvy podlé hají zdanìní ve smyslu veobecn ì zá vazných prá vních pøedpisù platných na ú zemí Èeské republiky. Zá kon o daních z pøíjmù ve znìní pozdìjích p øedpisù stanoví, která

10 vykoná vají zá chrannou èinnost v horských oblastech Slovenské republiky (dá le jen HZS) Cestovní pojit ìní, které sjedná vá Union pois ovòa, a. s., IÈO: , zapsá na v Obchodním rejstøíku Okresního soudu Bratislava I, Slovenská republika, odd. Sa, vloka è. 383/B jednající prostøednictvím poboèky Union poisovòa, a. s., poboèka pro Èeskou republiku, IÈO: , zapsá na v Obchodním rejstøíku vedené m Mìstským soudem v Praze, oddíl A, vloka è , se øídí tìmito Veobecnými pojistnými podmínkami cestovního pojit ìní VPPCPCZ/0114 (dá le jen pojistné podmínky), zá konem è. 89/2012 Sb., Obèanský zá koník (dá le jen Obèanský zá koník) a pojistnou smlouvou. Pro ú èely pojit ìní podle tìchto pojistných podmínek platí níe uvedený výklad pojmù: onemocnìní, které vzniklo ná hle po dobu trvá ní pojit ìní, pokud svým charakterem p øímo ohrouje ivot nebo zdraví pojit ìné ho nezá visle na jeho vùli a vyaduje nutné a/nebo neodkladné lé kaøské oet øení Za akutní onemocnìní se nepovauje: onemocnìní, jeho lé èení bylo zahá jeno ji pøed poèá tkem pojitìní, onemocnìní, které se projevilo ji pøed poèá tkem pojitìní, i pokud nebylo lé kaøsky vyet øeno nebo léèeno. je pøíbuzný v øadì pøímé, sourozenec a manel nebo partner podle jiné ho zá kona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v pomìru rodinné m nebo obdobné m se poklá dají za osoby sobì navzá jem blízké, pokud by ú jmu, kterou utrpìla jedna z nich, druhá dùvodnì pociovala jako ú jmu vlastní. Má se za to, e osobami blízkými jsou i osoby sevag øené nebo osoby, které spolu trvale ijí. cestovní pas vystavený na jmé no pojit ìné ho, obèanský pr ùkaz vystavený na jmé no pojit ìné ho nebo jiný ob èanské mu prùkazu ekvivalentní doklad vystavený na jmé no pojit ìné ho stá tní rozpoètová organizace pùsobící na ú zemí Slovenské republiky, která na ú zemí vymezené m zá konem Ná rodní rady Slovenské republikyè. 544/2002 Z.z. o Horské zá chranné slubì ve znìní zmìn a dopl òkù vykoná vá zá chrannou èinnost a plní dalí ú koly stanovené tímto zá konem ve spoluprá ci s obèanskými sdrueními, jinými prá vnickými osobami a fyzickými osobami, které za hromadný dopravní prost øedek se povauje: a) letadlo v rá mci pravidelné a/nebo charterové (turistické ) letecké dopravy, b) autobus, v rá mci pravidelné a/nebo kyvadlové autobusové dopravy, c) vlak, v rá mci pravidelné vlakové dopravy, d) loï nebo trajekt, v rá mci pravidelné a/nebo charterové (turistické ) lodní dopravy. dlouhodobé, nepøetrit ì pøetrvá vající onemocnìní za prostøedek individuá lní dopravy se povauje osobní cestní motorové vozidlo, kterým se pojit ìní pøepravuje do a ze zahrani èí pøedmìty vdy ru ènì zhotovené, které slouí k ozdobným ú èel ùm, vyrobené ze zlata, platiny, støíbra, drahokamù, perel apod. pøípad, kdy pachatel pøekoná pøeká ku a pojit ìnou vìc si pøisvojí ná sledujícím zpùsobem: a) do prostoru, kde je umístìna pojit ìná vìc, vnikne tak, e jeho zabezpe èení pøekoná ná stroji, které nejsou ur èené na jeho øá dné otevírá ní, b) do prostoru, kde je umístìna pojit ìná vìc, se dostane ná silím jinak ne dveømi, c) v prostoru, kde je umístìna pojit ìná vìc, se skryje pøed jeho uzamknutím a po jeho uzamknutí se zmocní pojit ìné vìci. Tento postup pachatele vak musí být proká zaný v trestním øízení. Za krá de se povauje i pøípad, kdy pachatel chrá nìný prostor otev øe pomocí originá lního klíèe, legá lnì zhotovené ho dupliká tu, uzamykacího kódu, vstupní karty, apod., kterých se zmocnil krá deí nebo loupeí. Za krá de se ve smyslu tìchto pojistných podmínek nepovauje, kdy si pachatel pojit ìnou vìc pøisvojí v pøípadech, kdy dolo ke vniknutí do chrá nìné ho prostoru bez pøekoná ní pøeká ky. jev, u které ho se masa snìhu na svahu uvede do pohybu a ná slednì se øítí do ú dolí duté plavidlo søiditelným pohybem, p øièem plavidlem se rozumí umìlá konstrukce na jakoukoliv lidskou èinnost na vodních plochá ch, která se vyuívá zejmé na na øepravu p osob nebo zboí, p øi stavbì nebo tìb ì surovin pøípad, kdy pachatel v ú myslu zmocnit se pojitìné vìci: a) pouije ná silí vùèi pojit ìné mu. Pouití omamné ho, uspá vajícího nebo jiné ho paralyzujícího prostøedku se povauje za pouití ná silí pouze tehdy, je li jeho pouití

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

h) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace

h) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace PŘÍLOHA K NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy platnost od 01.01.2014 balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

PŘÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdů

PŘÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdů pojištění typu A25/ A50/ A75 PŘÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdů ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro komplexní cestovní pojištění pro účastníky zahraničních

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 6. písm. b) c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114. Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114. Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114 Úvodní ustanovení Cestovní pojištění, které sjednává Union poisťovňa, a. s., IČO: 31 322 051, zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu

Více

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Pojištěni léčebných výloh v zahraničí část B Všeobecných pojistných podmínek cestovního pojištěni V případě pojistné události má pojištěný

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCCP/0912. Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCCP/0912. Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCCP/0912 Úvodní ustanovení 1. Pro celoroční cestovní pojištění, které sjednává Union poisťovňa, a. s., IČO: 31 322 051, zapsána v Obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty Cestovní pojištění Bezpečné vyhlídky na vaše cesty i pro rodinu nebo rizikové sporty platí na celém světě vždy až 90 dnů jednoduché sjednání Cestujete k moři, na lyže či za nákupy? Sami nebo společně se

Více

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722)

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722) Příloha č. 1 ke smlouvě o obchodním zastoupení PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722) I. ÚVOD Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU VPPKCPUZ/0912. Úvodní ustanovení

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU VPPKCPUZ/0912. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU VPPKCPUZ/0912 Úvodní ustanovení 1. Pro komplexní cestovní pojištění pro účastníky zájezdu, které sjednává Union poisťovňa,

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY INDIVIDUÁLNÍHO KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPIKCP/0912. Úvodní ustanovení

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY INDIVIDUÁLNÍHO KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPIKCP/0912. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY INDIVIDUÁLNÍHO KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPIKCP/0912 Úvodní ustanovení 1. Pro individuální komplexní cestovní pojištění, které sjednává Union poisťovňa, a. s., IČO:

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

www.axa-assistance.cz kategorie sportů

www.axa-assistance.cz kategorie sportů kategorie sportů Běžné sporty sporty bez navýšení základních sazeb Zahrnuje následující běžné oddychové sportovní aktivity a sporty provozované na rekreační úrovni: aerobic airsoft aquaaerobic badminton

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

AXA ASSISTANCE cestovní pojištění

AXA ASSISTANCE cestovní pojištění AXA ASSISTANCE cestovní pojištění Pojištění lze sjednat: pro cesty do 365 dnů pro cesty jak po Evropě, tak po celém světě včetně USA a Kanady pro cesty turistické i pracovní (administrativní i manuální

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování Vybrali jste si optimální rozsah pojištění? Nabízíme Vám následující rizika: 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí 2. pojištění zavazadel 3. pojištění odpovědnosti za škodu 4. pojištění pro případ zrušení

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY INDIVIDUÁLNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 725)

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY INDIVIDUÁLNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 725) Příloha č. 2 ke smlouvě o obchodním zastoupení PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY INDIVIDUÁLNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 725) I. PŘEDMĚT A ROZSAH POJIŠTĚNÍ Pro individuální cestovní pojištění

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 Vážená klientko/vážený kliente, těší nás Váš zájem o cestovní pojištění Komerční pojišťovny. Považujeme za důležité seznámit naše

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPST0908 PRODUKT STORNO

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPST0908 PRODUKT STORNO POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPST0908 PRODUKT STORNO PPCPST0908, produkt STORNO 1 / 8 Platnost a účinnost: od 1. srpna 2009 Přehled pojistného plnění Pojištění stornopoplatků

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

LÉTO 2007 CHORVATSKO ŠPANÌLSKO FRIEND-TOUR, s. r. o. Kvìtinková 16, 130 00 Praha 3-Jarov e-mail: info@friendtour.cz, www.friendtour.cz tel./fax: 266 314 296, mobil: 607 176 706 Již 17 let na trhu Podgora

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ Tøída 1 Výbušné látky a pøedmìty Tøída 2 Plyny Tøída 3 Hoølavé kapaliny Tøída 4.1 Hoølavé tuhé látky, samovolnì se rozkládající látky a znecitlivìné tuhé výbušné látky Tøída 4.2

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 infolinka: +420 498 777 700, www.akcenta.eu OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup

Více

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: 1. 10. 2011 PØÍLOHA è. 4 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 732)

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 732) Příloha č. 1 ke smlouvě o obchodním zastoupení PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 732) Celoroční cestovní pojištění (typ 732) je určeno pro individuální

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více