PØÍLOHA K NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY. platnost od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PØÍLOHA K NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY. platnost od 01.01.2014"

Transkript

1

2 PØÍLOHA K NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY platnost od èá st B VPPCPCZ/0114* èá st A,è l. 14 VPPCPCZ/0114* èá st C VPPCPCZ/0114* a) ambulantní oet øení vèetnì pøedepsaných lé kù, hospitalizace a lé kaøské oet øová ní bìhem hospitalizace, pøeprava do a z nejbliího zdravotnické ho zaøízení, pøeprava pojit ìné ho zpìt do vlasti (podle èá sti B,èl. 1, bod 2 VPPCPCZ/0114*) b) ubytová ní spolucestující blízké osoby ve zdravot nické m zaøízení v pøípadì hospitalizace dítìte ve vìku do 6 let (podle poslední vìty èá sti B,èl. 1, bod 2, písm. b) VPPCPCZ/0114*) c) ubytová ní a stravová ní pojit ìné ho v zahranièí v pøípadì, e z lé kaøské ho hlediska není ji nutná hospitalizace pojitìné ho, ale zá rovòe není moná pøeprava do vlasti (podle èá sti B,è l. 1, bod 2, písm. e) VPPCPCZ/0114*) Kè/ 1 noc, max Kè Kè/ 1 noc, max Kè d) pøeprava tìlesných ostatk ù (podle èá sti B,è l. 1, bod 3 VPPCPCZ/0114*) Kè e) ná kup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomùcek (podle èá sti B,è l. 1, bod 4 VPPCPCZ/0114*) f) oet øení jednoho zubu / celkem za vechny zuby (podle èá sti B,è l. 1, bod 5 VPPCPCZ/0114*) g) ná klady na cestu a ubytová ní jedné blízké osoby v pøípadì hospitalizace pojit ìné ho v zahranèi í trvající dé le ne 10 dnù nepøetrit ì (podle èá sti B,è l. 1, bod 6, písm. a) VPPCPCZ/0114*) h) ná klady na cestu a ubytová ní jedné blízké osoby v pøípadì hospitalizace pojit ìné ho dítìte ve vìku do 15 let v zahranièí; pokud hospitalizace trvá i po termínu pøedpoklá dané ho ukoènení pobytu v zahranièí (podle èá sti B,è l. 1, bod 6, písm. b) VPPCPCZ/0114*) 24 hodin dennì dostupný servis p øi pojistné udá losti v zahrani èí (podle èá sti A,è l. 16, VPPCPCZ/0114*) pokození, zni èení, odcizení, ztrá ta zavazadel (podleèá sti C,è l. 2, bod 1, písm. a) VPPCPCZ/0114*) z toho: a) v pøípadì pokození, zni èení, odcizení, ztrá ty pojitìných v ìcí, které si pojit ìný zakoupil b ìhem cesty a pobytu je limit pojistné ho plnìní Kè Kè / max Kè cestovní ná klady Kè ubytová ní Kè/1 noc, maximá lnì Kè cestovní ná klady Kè ubytová ní Kè/1 noc, maximá lnì Kè bez limitu Kè max Kè za 1 vìc spoluú èast 500 Kè Kè / max Kè za 1 vìc spoluú èast 500 Kè podle èá sti C,è l. 5, bod 5 VPPCPCZ/0114* jde o dílèí limit v rá mci limitu pojistné ho plìnní b) v pøípadì odcizení zavazadel z motorové ho vozidla je limit pojistné ho plnìní Kè / max Kè za 1 vìc spoluú èast 500 Kè podle èá sti C,è l. 5, bod 6 VPPCPCZ/0114* jde o dílèí limit v rá mci limitu pojistné ho plìnní pojistitel uhradí ná klady za ná kup ná hradních ìvù od a toaletních potøeb v zahranièí (podle èá sti C,è l. 2, bod 3 VPPCPCZ/0114*) pojistitel uhradí ná klady na poøízení ná hradního cestovního dokladu v zahranièí (podle èá sti C,è l. 2, bod 2 VPPCPCZ/0114*) nad 24 hod max. 48 hod Kè dé le ne 48 hod Kè Kè

3 èá st D VPPCPCZ/0114* èá st E VPPCPCZ/0114* èá st F VPPCPCZ/0114* a) ú jma zpùsobená è lovìku na zdraví a pøi usmrcení (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, Kè písm. a) VPPCPCZ/0114*) b) majetková ú jma na ìci v nebo na zvíøeti (podle èá sti D,è l. 1, bod 2, písm. b) 1., Kè VPPCPCZ/0114*) c) jiná majetková ú jma (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, písm. c) VPPCPCZ/0114*) Kè d) ná klady na advoká ta (podleèá sti D,èl. 1, bod 3, písm. a) VPPCPCZ/0114*) Kè e) ná klady kauce (podleèá sti D,èl. 1, bod 3, písm. b) VPPCPCZ/0114*) Kè celkem za d) a e) max Kè trvalé ná sledky ú razu (podleèá sti E,è l. 1, písm. a) VPPCPCZ/0114*) Kè smrt v dùsledku ú razu (podleè á sti E,è l. 1, písm. b) VPPCPCZ/0114*) Kè onemocnìní, ú raz, ivelná udá lost, trestný èin (podle èá sti F,èl. 2, bod 1, písm. 80% stornopoplatku, a) g) a písm. i) m) VPPCPCZ/0114*) balík A25 max Kè/ 1 osoba celkem max Kè balík A50 max Kè/ 1 osoba celkem max Kè balík A75 max Kè/ osoba, celkem max Kè ú mrtí pojitìné ho, ú mrtí blízké osoby (podleèá sti F,èl. 2, bod 1, písm. h) VPPCPCZ/0114*) 6. odkodné za kadý zapo èatý den hospitalizace spadající do doby trvá ní zá jezdu, èá st H VPPCPCZ/0114* pokud hospitalizace trvá dé le ne 3 dny (podle èá sti H,è l. 1, bod 1 VPPCPCZ/0114*) 7. nezbytné cestovní ná klady na dopravu do vlasti, nebylo li moné vrá tit se pùvodnì pøedpoklá daným dopravním prostøedkem èá st H VPPCPCZ/0114* (podle èá sti H,è l. 1, bod 2 VPPCPCZ/0114*) 8. nezbytné cestovní ná klady dospìlé osoby doprová zející dít ì do 15 let ze zahranièí èá st H VPPCPCZ/0114* do místa trvalé ho bydlitì (podle èá sti H,è l. 1, bod 3 VPPCPCZ/0114*) 9. a) nezbytné cestovní ná klady spojené s øedèasným p ná vratem ze zahranèi í do místa trvalé ho bydlitì èá st H VPPCPCZ/0114* b) neèerpané sluby pøi pøedèasné m ná vratu ze zá jezdu (podle èá sti H,è l. 1, bod 4 VPPCPCZ/0114*) 10. nezbytné cestovní ná klady z místa pojistné udá lost i do vlasti, nebo ubytová ní v mísìt pojistné udá losti èá st H VPPCPCZ/0114* (podle èá sti H,è l. 1, bod 7 VPPCPCZ/0114*) 11. odkodné za zpod ìní hromadné ho dopravního prostøedku o více ne 6 hodin p øi cestì ze zahranièí z dùvodu mimoøá dné udá losti èá st H VPPCPCZ/0114* (podle èá sti H,è l. 1, bod 8 VPPCPCZ/0114*) 12. neèerpané sluby ve výi sou ètu ceny za ubytová ní a stravu za takový poèet dnù, o jaký pojit ìný nastoupil na zá jezd pozdìji èá st H VPPCPCZ/0114* (podle èá sti H,è l. 1, bod 9 VPPCPCZ/0114*) *VPPCPCZ/0114 = Veobecné pojistné podmínky cestovního pojit ìní VPPCPCZ/ % stornopoplatku, balík A25 max Kè/ 1 osoba celkem max Kè balík A50 max Kè/ 1 osoba celkem max Kè balík A75 max Kè/ osoba, celkem max Kè 400 Kè/ den hospitalizace pojit ìné mu 240 Kè/ den spolu pøihlá ené osobì Kè/ osoba celkem max Kè Kè Kè/ osoba, celkem max Kè Kè/ osoba, celkem max Kè Kè/1 osoba 80 Kè/ hodina, max. 800 Kè/1 osoba Kè/ osoba celkem max Kè

4 èá st B VPPCPCZ/0114* èá st A,è l. 14 VPPCPCZ/0114* èá st C VPPCPCZ/0114* èá st D VPPCPCZ/0114* a) ambulantní oet øení vèetnì pøedepsaných lé kù, hospitalizace a lé kaøské oet øová ní bìhem hospitalizace, pøeprava do a z nejbliího zdravotnické ho zaøízení, pøeprava pojit ìné ho zpìt do vlasti (podle èá sti B,èl. 1, bod 2 VPPCPCZ/0114*) b) ubytová ní spolucestující blízké osoby ve zdravot nické m zaøízení v pøípadì hospitalizace dítìte ve vìku do 6 let (podle poslední vìty èá sti B,èl. 1, bod 2, písm. b) VPPCPCZ/0114*) c) ubytová ní a stravová ní pojit ìné ho v zahranièí v pøípadì, e z lé kaøské ho hlediska není ji nutná hospitalizace pojitìné ho, ale zá rovòe není moná pøeprava do vlasti (podle èá sti B,è l. 1, bod 2, písm. e) VPPCPCZ/0114*) Kè/ 1 noc, max Kè Kè/ 1 noc, max Kè d) pøeprava tìlesných ostatk ù (podle èá sti B,è l. 1, bod 3 VPPCPCZ/0114 *) Kè e) ná kup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomùcek (podle èá sti B,è l Kè 1, bod 4 VPPCPCZ/0114*) f) oet øení jednoho zubu / celkem za vechny zuby Kè / max Kè (podle èá sti B,è l. 1, bod 5 VPPCPCZ/0114*) g) ná klady na cestu a ubytová ní jedné blízké osoby v pøípadì hospitalizace pojit ìné ho v zahranèi í trvající dé le ne 10 dnù nepøetrit ì (podle èá sti B,è l. 1, bod 6, písm. a) VPPCPCZ/0114*) cestovní ná klady Kè ubytová ní Kè/1 noc, maximá lnì Kè h) ná klady na cestu a ubytová ní jedné blízké osoby v pøípadì hospitalizace pojit ìné ho dítìte ve vìku do 15 let v zahranièí; pokud hospitalizace trvá i po termínu pøedpoklá dané ho ukoènení pobytu v zahranièí (podle èá sti B,è l. 1, bod 6, písm. b) VPPCPCZ/0114*) cestovní ná klady Kè ubytová ní Kè/1 noc, maximá lnì Kè 24 hodin dennì dostupný servis p øi pojistné udá losti v zahrani èí (podle èá sti A,è l. 16, VPPCPCZ/0114*) pokození, zni èení, odcizení, ztrá ta zavazadel (podleèá sti C,è l. 2, bod 1, písm. a) VPPCPCZ/0114*) z toho: a) v pøípadì pokození, zni èení, odcizení, ztrá ty pojitìných v ìcí, které si pojit ìný zakoupil b ìhem cesty a pobytu je limit pojistné ho plnìní bez limitu Kè max Kè za 1 vìc spoluúèast 500 Kè Kè / max Kè za 1 vìc spoluú èast 500 Kè podle èá sti C,è l. 5, bod 5 VPPCPCZ/0114* jde o dílèí limit v rá mci limitu pojistné ho plìnní b) v pøípadì odcizení zavazadel z motorové ho vozidla je limit pojistné ho plnìní Kè / max Kè za 1 vìc spoluú èast 500 Kè podle èá sti C,è l. 5, bod 6 VPPCPCZ/0114* jde o dílèí limit v rá mci limitu pojistné ho plìnní pojistitel uhradí ná klady za ná kup ná hradních ìvù od a toaletních potøeb v zahranièí (podle èá sti C,è l. 2, bod 3 VPPCPCZ/0114 *) nad 24 do max. 48 hod Kè dé le ne 48 hod Kè pojistitel uhradí ná klady na poøízení ná hradního cestovního dokladu v zahranièí Kè (podle èá sti C,è l. 2, bod 2 VPPCPCZ/0114 *) a) ú jma zpùsobená è lovìku na zdraví a pøi usmrcení (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, Kè písm. a) VPPCPCZ/0114*) b) majetková ú jma na ìci v nebo na zvíøeti (podle èá sti D,è l. 1, bod 2, písm. b) Kè VPPCPCZ/0114*) c) jiná majetková ú jma (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, písm. c) VPPCPCZ/0114*) Kè d) ná klady na advoká ta (podleèá sti D,èl. 1, bod 3, písm. a) VPPCPCZ/0114 *) Kè e) ná klady kauce (podleèá sti D,èl. 1, bod 3, písm. b) VPPCPCZ/0114 *) Kè celkem za d) a e) max Kè

5 4. èá st F VPPCPCZ/0114* onemocnìní, ú raz, ivelná udá lost, trestný èin (podle èá sti F,èl. 2, bod 1, písm. a) g) a písm. i) m) VPPCPCZ/0114*) ú mrtí pojitìné ho, ú mrtí blízké osoby (podleèá sti F,èl. 2, bod 1, písm. h) VPPCPCZ/0114*) *VPPCPCZ/0114 = Veobecné pojistné podmínky cestovního pojit ìní VPPCPCZ/ % stornopoplatku, max Kè/ 1 osoba, celkem max Kè 100% stornopoplatku, max Kè/ 1 osoba, celkem max Kè 1. èá st B VPPCPCZ/0114* a) ambulantní oet øení vèetnì pøedepsaných lé kù, hospitalizace a lé kaøské oet øová ní bìhem hospitalizace, pøeprava do a z nejbliího zdravotnické ho zaøízení, pøeprava pojit ìné ho zpìt do vlasti (podle èá sti B,èl. 1, bod 2 VPPCPCZ/0114*) b) ubytová ní spolucestující blízké osoby ve zdravot nické m zaøízení v pøípadì hospitalizace dítìte ve vìku do 6 let (podle poslední vìty èá sti B,èl. 1, bod 2, písm. b) VPPCPCZ/0114*) c) ubytová ní a stravová ní pojit ìné ho v zahranièí v pøípadì, e z lé kaøské ho hlediska není ji nutná hospitalizace pojitìné ho, ale zá rovòe není moná pøeprava do vlasti (podle èá sti B,è l. 1, bod 2, písm. e) VPPCPCZ/0114*) Kè/ 1 noc, max Kè Kè/ 1 noc, max Kè d) pøeprava tìlesných ostatk ù (podle èá sti B,è l. 1, bod 3 VPPCPCZ/0114*) Kè e) ná kup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomùcek (podle èá sti B,è l Kè 1, bod 4 VPPCPCZ/0114*) f) oet øení jednoho zubu / celkem za vechny zuby Kè / max Kè (podle èá sti B,è l. 1, bod 5 VPPCPCZ/0114*) g) ná klady na cestu a ubytová ní jedné blízké osoby v pøípadì hospitalizace pojit ìné ho v zahranèi í trvající dé le ne 10 dnù nepøetrit ì (podle èá sti B,è l. 1, bod 6, písm. a) VPPCPCZ/0114*) cestovní ná klady Kè ubytová ní Kè/1 noc, maximá lnì Kè h) ná klady na cestu a ubytová ní jedné blízké osoby v pøípadì hospitalizace pojit ìné ho dítìte ve vìku do 15 let v zahranièí; pokud hospitalizace trvá i po termínu pøedpoklá dané ho ukoènení pobytu v zahranièí (podle èá sti B,è l. 1, bod 6, písm. b) VPPCPCZ/0114*) cestovní ná klady Kè ubytová ní Kè/1 noc, maximá lnì Kè 24 hodin dennì dostupný servis p øi pojistné udá losti v zahrani èí (podle èá sti A,è l. bez limitu èá st A,è l. 16 VPPCPCZ/0114* 16, VPPCPCZ/0114*) 2. a) ú jma zpùsobená è lovìku na zdraví a pøi usmrcení (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, Kè èá st D VPPCPCZ/0114* písm. a) VPPCPCZ/0114*) b) majetková ú jma na ìci v nebo na zvíøeti (podle èá sti D,è l. 1, bod 2, písm. b) Kè VPPCPCZ/0114*) c) jiná majetková ú jma (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, písm. c) VPPCPCZ/0114*) Kè d) ná klady na advoká ta (podleèá sti D,èl. 1, bod 3, písm. a) VPPCPCZ/0114*) Kè e) ná klady kauce (podleèá sti D,èl. 1, bod 3, písm. b) VPPCPCZ/0114*) Kè celkem za c) a d) max Kè *VPPCPCZ/0114 = Veobecné pojistné podmínky cestovního pojit ìní VPPCPCZ/0114 PØÍLOHA K NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY

6 platnost od èá st C VPPCPCZ/0114 * èá st D VPPCPCZ/0114 * èá st E VPPCPCZ/0114 * èá st F VPPCPCZ/0114 * pokození, zni èení, odcizení, ztrá ta zavazadel (podleèá sti C,è l. 2, bod 1, písm. a) VPPCPCZ/0114*) z toho: a) v pøípadì pokození, zni èení, odcizení, ztrá ty pojitìných v ìcí, které si pojit ìný zakoupil b ìhem cesty a pobytu je limit pojistné ho plnìní Kè max Kè za 1 vìc spoluú èast 500 Kè Kè / max Kè za 1 vìc spoluú èast 500 Kè podle èá sti C,è l. 5, bod 5 VPPCPCZ/0114* jde o dílèí limit v rá mci limitu pojistné ho plìnní b) v pøípadì odcizení zavazadel z motorové ho vozidla je limit pojistné ho plnìní Kè / max Kè za 1 vìc spoluú èast 500 Kè podle èá sti C,è l. 5, bod 6 VPPCPCZ/0114* jde o dílèí limit v rá mci limitu pojistné ho plìnní a) ú jma zpùsobená è lovìku na zdraví a pøi usmrcení (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, Kè písm. a) VPPCPCZ/0114*) b) majetková ú jma na ìci v nebo na zvíøeti (podle èá sti D,è l. 1, bod 2, písm. b) Kè VPPCPCZ/0114*) c) jiná majetková ú jma (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, písm. c) VPPCPCZ/0114*) Kè trvalé ná sledky ú razu (podleèá sti E,è l. 1, písm. a) VPPCPCZ/0114*) Kè smrt v dùsledku ú razu (podleè á sti E,è l. 1, písm. b) VPPCPCZ/0114*) Kè onemocnìní, ú raz, ivelná udá lost, trestný èin (podle èá sti F,èl. 2, bod 1, písm. 80% stornopoplatku, a) g) a písm. i) m) VPPCPCZ/0114*) balík A10 max Kè/ 1 osoba celkem max Kè balík A20 max Kè/ 1 osoba celkem max Kè ú mrtí pojitìné ho, ú mrtí blízké osoby (podleèá sti F,èl. 2, bod 1, písm. h) VPPCPCZ/0114*) *VPPCPCZ/0114 = Veobecné pojistné podmínky cestovního pojit ìní VPPCPCZ/ % stornopoplatku, balík A10 max Kè/ 1 osoba celkem max Kè balík A20 max Kè/ 1 osoba celkem max Kè 1. a) ú jma zpùsobená è lovìku na zdraví a pøi usmrcení (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, èá st D VPPCPCZ/0114 * písm. a) VPPCPCZ/0114*) b) majetková ú jma na ìci v nebo na zvíøeti (podle èá sti D,è l. 1, bod 2, písm. b) VPPCPCZ/0114*) c) jiná majetková ú jma (podle èá sti D,èl. 1, bod 2, písm. c) VPPCPCZ/0114*) 2. trvalé ná sledky ú razu (podleèá sti E,è l. 1, písm. a) VPPCPCZ/0114 *) èá st E VPPCPCZ/0114 * smrt v dùsledku ú razu (podleè á sti E,è l. 1, písm. b) VPPCPCZ/0114 *) *VPPCPCZ/0114 = Veobecné pojistné podmínky cestovního pojit ìní VPPCPCZ/ Kè Kè Kè Kè Kè

7 Union poisovòa, a. s., (dá le jen pojistitel), akciová spole ènost Bajkalská 29/A, Bratislava, Slovenská republ ika, IÈ: DIÈ: zapsá na v Obchodním rejsøtíku Okresního soudu Bratislava I, odd. Sa, vloka è. 383/B kontaktní ú daje: telefon: e mail: konající prostøednictvím poboèky Union poisovòa, a.s., poboèka pro Èeskou republiku, pan ìlská 770/2, Praha 2 Vinohrady,Èeská republika IÈ: DIÈ: CZ zapsaná v Obchodním rejsøtíku Mìstské ho soudu v Praze, odd. A, vl.è , kontaktní ú daje: telefon: e mail: internetová strá nka: Ná rodní banka Slovenska, Imricha Karvaa 1, Bratislava, Slovenská republika v rozsahu vymezené m zá konemè. 8/2008 Zz o pojiovnictví a o zmìnì a doplnìní nìkterých zá konù ve znìní pozdìjích p øedpisù Èeská ná rodní banka, Na øíkopì P 28, Praha, Èeská republika v rozsahu vymezené m zá k.è. 277/2009 Sb. o pojiovnictví ve znìní pozdìjích pøedpisù. pojiovací èinnost Pro pojit ìní platí Veobecné pojistné podmínky cestovního pojit ìní VPPCPCZ/0114, kterými se pojit ìní øídí. Cestovní pojit ìní pro ú èastníky zá jezdù pojit ìní léèebných výloh v zahrani èí, asistenèní sluby v zahrani èí, pojit ìní zavazadel, pojit ìní odpovìdnosti, ú razové pojiìt ní, pojit ìní zruení objednaných slueb, pojit ìní nevydaøené dovolené, pojit ìní zvýených ná klad ù na zpìtnou pøepravu, pojit ìní doprovodu, pojit ìní pøedèasné ho ná vratu a nèeerpaných slueb, pojit ìní cestovních ná kladù v pøípadì nepojízdné ho vozidla, pojit ìní zpod ìní hromadné ho dopravního prostøedku, pojit ìní opod ìné ho ná stupu na zá jezd. V pøípadì pojistné udá losti poskytne pojistitel pojistné pln ìní do výe pojistných èá stek uvedených v pojistné smlouvì, pøièem: z pojit ìní v zahranièí jsou kryty ná klady na ambulantní oetøení, lé ky, zdravotnické pomùcky a materiá l, hospitalizaci a lé køaské oetøová ní bìhem hospitalizace vèetnì lé kù, zdravotnických pom ùcek a materiá lu, pøepravu do a ze zdravotnické ho zaøízení, pøepravu do vlasti, ubytová ní spolucestující blízké osoby ve zdravotnické m zaøízení v pøípadì hospitalizace dítìte ve vìku do 6 let, pøepravu tìlesných ostatk ù, ná kup nebo opravu dioptrických nebo protetických pomùcek, oet øení zubù, asistenèní sluby v zahrani èí, ná klady na ubytová ní a stravová ní pojit ìné ho v zahranèi í v pøípadì, e z lé kaøské ho hlediska není ji nutná jeho hospitalizace, ale zá roveò není moná jeho pøeprava do vlasti, ná klady na cestu a ubytová ní blízké osoby pojit ìné ho v místì hospitalizace pojit ìné ho v zahranèi í, ná klady na cestu jedné blízké osoby pojit ìné ho do místa hospitalizace pojit ìné ho v zahranèi í a ze zahranièí do místa trvalé ho bydlitì a na její ubytová ní v místì hospitalizace pojit ìné ho v zahranèi í maximá lnì na dobu 10 nocí, ná klady na cestu jedné blízké osoby pojit ìné ho ve vìku do 15 let (dítì) do místa hospitalizace pojit ìné ho dítìte v zahranièí, ná klady na cestu ze zahranièí do místa trvalé ho bydlitì pojit ìné ho dítìte a jedné jeho blízké osoby a na ubytová ní jedné blíz ké osoby pojit ìné ho dítìte v místì hospitalizace v zahranièí maximá lnì na dobu 10 nocí. z pojit ìní je kryta ná hrada kody, která vznikla pojitìné mu pokozením, znièením, odcizením nebo ztrá tou pojitìné vìci, je kryta ná hrada kody, která vznikla pojitìné mu pokozením, znièením, odcizením nebo ztrá tou cestovních dokladù, z opod ìné ho dodá ní zavazadel leteckou spolèeností jsou kryty nevyhnutelné ná klady, které pojit ìný vynaloil za ná kup nevyhnutelných od ìvù a toaletních potøeb v pøípadì, e letecká spoleènost dodala pojit ìné mu zavazadla opodìnì. z pojit ìní má pojitìný ná rok, aby pojistitel za nìj vypoøá dal ná roky pokozené ho na ná hradu ú jmy ùsobenou zp èlovìku na zdraví a pøi usmrcení, na ná hradu majetkové ú jmy na ìci v nebo na

8 zvíøeti a jinou majetkovou ú jmou, pokud vznikla v pøíèinné souvislosti s ú jmou na zdraví, pøi usmrcení nebo majetkovou ú jmou na vìci nebo zvíøeti, jestlie pojit ìný za kodu dle platné ho prá vního pøedpisu odpovídá. Z pojitìní jsou kryty i ná klady spojené se zastupová ním pojit ìné ho advoká tem nebo s pøibrá ním soudního znalce a ná klady na kauci pøípadnì jiné ho finanèního zajit ìní spojené s pøestupkovým nebo trestním koná ním vedeným proti pojitìné mu. z pojit ìní v pøípadì ú mrtí pojitìné ho v dùsledku ú razu vyplatí pojistitel oprá vnìné osobì dojednanou pojistnou èá stku a v pøípadì trvalých ná sledkù ú razu bude pojitìné mu vyplaceno takové procento z pojistné èá stky pro trvalé ná sledky ú razu, které odpovídá procentuá lnímu rozsahu trvalých ná sledkù ú razu dle lé køaské ho ohodnocení. z pojit ìní má oprá vn ìní osoba prá vo na ú hradu stornopoplatku, øíp. p jeho èá sti, uplatnìné ho poskytovatelem sluby. z pojit ìní nevydaøené dovolené, pojitìní zvýených ná klad ù na zpìtnou pøepravu, pojit ìní doprovodu, pojit ìní pøedèasné ho ná vratu a neèerpaných slueb, pojit ìní cestovních ná kladù v pøípadì nepojízdné ho vozidla, pojitìní zpod ìní hromadné ho dopravního prostøedku a pojit ìní opod ìné ho ná stupu na zá jezd jsou kryty ná klady podle èl. 1 èá sti H Veobecných pojistných podmínek cestovního pojit ìní VPPCPCZ/0114. Pojistitel neposkytne pojistné plnìní v pøípadech uvedených v èl. 3 èá sti B, èl. 4 èá sti C,è l. 3 èá sti D,èl. 9 èá sti E,èl. 3 èá sti F,èl. 5 èá sti G,è l. 2 èá sti H VPPCPCZ/0114. Pojistitel má prá vo øimìøenì p sníit pojistné plnìní v pøípadì, e pojit ìný poruí n ìkterou z povinností uvedených v èl. 10 èá sti A,è l. 6, bod 1. písm. a), b), c), d), e), f), g), h) èá sti B,èl. 7 èá sti C,èl. 4 èá sti D,èl. 3 a 8 èá sti E, èl. 5 èá sti F,èl. 7 èá sti G,è l. 4 èá sti H VPPCPCZ/0114. V pøípadì pojistné udá losti v zahrani èí je pojit ìné mu 24 hodin dennì 7 dní v týdnu k dispozici asisten èní sluba EuroCross Assistance Czech Republic. S operá torkami asistenèní sluby je moné hovo øit v èetin ì. V pøípadì nezaplacení pojistné ho pojitìní zanikne uplynutím lhùty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistné ho nebo jeho èá sti, doruèené pojistníkovi; tato lhùta nesmí být kratí ne jeden m ìsíc. Pojit ìní zanikne: a. zá nikem pojistné ho zá jmu. Pojistitel má v tomto pøípadì prá vo na pojistné a do doby, kdy se o zá niku pojistné ho zá jmu dozv ìdìl. Pojistník je povinen zá nik pojistné ho zá jmu pojistiteli proká zat. b. uplynutím pojistné doby. Bylo li pojit ìní ujedná no na dobu uèritou, lze ujednat, e uplynutím té to doby pojit ìní nezanikne, pokud pojistitel nebo pojistník nejménì est týdn ù pøed uplynutím pojistné doby druhé stranì nesdìlí, e nemá zá jem na dalím trvá ní pojitìní. Nezanikne li pojit ìní a nejsou li ujedná ny podmínky a doba prodlouení, prodluuje se pojit ìní za tých podmínek o tuté dobu, na kterou bylo ujedná no. c. nezaplacením pojistné ho nebo jehoèá sti. Upomene li pojistitel pojistníka o zaplacení pojistné ho a pouèí li ho v upomínce, e pojit ìní zanikne, nebude li pojistné zaplaceno ani v dodateèné lhùtì, která musí být stanovena nejmé nì v trvá ní jednoho mìsíce ode dne doruèení upomínky, zanikne pojit ìní marným uplynutím té to lhùty. d. dohodou pojistníka a pojistitele. Dohoda musí být písemná a musí v ní být ujedná no, jak se strany vyrovnají. Není li ujedná n okamik zá niku pojiìtní, platí, e pojit ìní zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla úèinnosti. e. výpov ìdí pojistníka nebo pojistitele: i. ke konci pojistné ho období, je li uzavøeno s bìným pojistným; je li vak výpov ìï doruèena druhé stranì pozdìji ne est týdn ù pøede dnem, ve které m uplyne pojistné období, zaniká poji t ìní ke konci ná sledujícího pojistné ho období, ii. s osmidenní výpov ìdní dobou do dvou mìsícù ode dne uzavøení iii. smlouvy, s mìsíèní výpov ìdní dobou do tøí mìsícù ode dne ozná mení vzniku pojistné udá losti. f. výpov ìdí pojistníka: i. do dvou mìsícù ode dne, kdy se dozvìdìl, e pojistitel pouil p øi urèení výe pojistné ho nebo pro výpo èet pojistné ho plnìní hledisko odporující zá sadì rovné ho zachá zení, ii. iii. do jednoho mìsíce ode dne, kdy mu bylo doruèeno ozná mení o pøevodu pojistné ho kmene nebo jeho èá sti nebo o pøemìnì pojistitele, nebo do jednoho mìsíce ode dne, kdy bylo zveøejnìno ozná mení, e pojistiteli bylo odòato povolení k provozová ní pojiovací èinnosti. g. dnem, kdy dolo ke smrti pojit ìné ho. h. odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy pokud zá jemce nebo pojistník ú myslnì nebo z nedbalosti zatajil podstatné informace, nezbytné pro uzavøení pojistné smlouvy. Pojistitel má prá vo od pojistné mlouvy s odstoupit, proká eli, e by po pravdivé m a ú plné m zodpoìvzení jeho dotazù pojistnou smlouvu neuzavøel. Odstoupení musí být u èinìno písemnì a zaslá no na adresu sídla pojistitele. Podmínky a lhùty týkající se monosti odstoupení od pojistné smlo uvy jsou upraveny v Obèanské m zá koníku. i. odstoupením pojistníka od pojistné smlouvy uzavøené formou obchodu na dá lku bez udá ní ùvodù d ve lhùtì 14 dnù ode dne uzavøení pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sdìleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdìlení dojde na jeho á dost po uzavøení pojistné smlouvy. Toto ustanovení se nevztahuje na pojistné smlouvy cestovního pojit ìní, jestlie byly tyto smlouvy sjedná ny na dobu kratí ne 1 m ìsíc. Pojistitel je povinen bez zbyteèné ho odkladu, nejpozdìji ve lhùtì do 30 dnù ode dne odstoupení od pojistné smlouvy vrá tit pojistníkovizaplacené pojistné, od které ho se odeète to, co ji ze soukromé ho pojit ìní plnil, a pojistník nebo pojit ìný, který není sou èasnì pojistníkem, popøípadì obmylený, je ve stejné lhùtì povinen pojistiteli vrá titèá stku vyplacené ho pojistné ho pln ìní, která pøesahuje výi zaplacené ho pojistné ho. j. odmítnutím pojistné ho plnìní byla li pøíèinou pojistné udá losti skutèenost, o které se dozvìdìl a po vzniku pojistné udá losti,

9 kterou pøi sjedná vaní pojitìní nebo jeho zmìny nemohl zjistit v dùsledku zavinìné ho poruení povinnosti pravdiv ì a ú plnì zodpovìdìt dotazy pojistitele pøed uzavøením pojistné smlouvy, pokud by pøi znalosti té to skuteènosti pøi uzavírá ní pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavøel nebo pokud by ji uzavøel za jiných podmínek. k. v dalích p øípadech dle Obèanské ho zá koníku. Stínosti se podá vají písemnou formou na adresu: Union poisovòa, a.s., poboèka pro Èeskou republiku, pan ìlská 770/2, Praha 2 Vinohrady, Èeská republika. O výsledku zpracová ní stínosti bude osoba podá vající stínost informová na dopisem do 30 dnù ode dne pøijetí stínosti. Pokud bude zpracová ní stínosti trvat dé le, ne je uvedeno v p øedchozí vìtì, bude o té to skuteènosti osoba podá vající stínost písemnì vyrozumìna. Pojit ìný, pojistník, nebo oprá vnìná osoba se mùe se svými stínostmi obrá tit i na Èeskou ná rodní banku, se sídlem: Na Pøíkopì 28, Praha 1. Pro uzavøení pojistné smlouvy a pro komunikaci mezi smluvními stranami se pouije èeský jazyk. plnìní z pojit ìní jsou osvobozena od danì z pøíjmù, jako i odpo èitatelné poloky, resp. jiné daòové ná leitosti týkající se pojitìní. Pøíjmy pojistitele z pojistné smlouvy podlé hají zdanìní ve smyslu veobecn ì zá vazných prá vních pøedpisù platných na ú zemí Slovenské republiky. Pojistník, pojit ìný ani oprá vnìná osoba se nebudou podílet na pøípadných pøebytcích pojistné ho vytvoøených pojistitelem p øi hospodaøení s prostøedky pojit ìných a v p øípadì ukonèení pojit ìní nevzniká z pojistné smlouvy ná rok na vyplacení odkupní hodnoty. Za uzavøení pojit ìní prostøednictvím prostøedkù komunikace na dá lku se neú ètují á dné zvlá tní poplatky. Pojit ìný dá vá uzavøením pojistné smlouvy pojistiteli souhlas k poskytnutí informací o jeho zdravotním stavu v rozsahu, který poaduje pojistitel pro ú èely vybavová ní pojistných udá lostí a k vyhotovení zvukových zá znamù z telefonických rozhovor ù na telefonních èíslech pojistitele nebo jeho partnera v pøípadì vzniku pojistné udá losti týkající se pojitìné ho. Prá va a povinnosti seøídí prá vnímøá demè eské republiky. Vekeré spory vyplývající z pojistné smlouvy rozhoduje pøísluný soud v Èeské republice. Pojistná smlouva je smlouvou o finanèních slubá ch, ve které se pojistitel zavazuje v pøípadì vzniku nahodilé udá losti poskytnout ve sjednané m ozsahu r plnìní a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. Moná rizika mimo kontrolu pojistitele spojená s poskytovanou finanèní slubou jsou zá vislá na podmínká ch jednotlivých druh ù pojit ìní. Pojit ìní je poskytová no v souladu s uzavøenou pojistnou smlouvou, se veobecnými pojistnými podmínkami a s p øíslunými smluvními ujedná ními. Tyto dokumenty obsahují i podrobnou charakteristiku produktu, vèetnì rozsahu a ná zvu pojitìní, výe pojistné ho, doby trvá ní pojitìní, zpùsobu a doby placení pojistné ho, podmínek a lhùt týkajících se monosti odstoupení od pojistné smlouvy a zpùsobù zá niku pojistné smlouvy, pøièem pojistná smlouva nebo její ná vrh mùe toto dopl òovat èi konkretizovat. Pojistné se stanovuje podle rozsahu pojitìní a ohodnocení rizika a jeho výe je uvedena v pojistné smlouvì. Pojistník má prá vo obdret kdykoli ìbhem trvá ní pojitìní na svou á dost pojistné podmínky v tit ìné podobì, á dat pojistitele o poskytnutí dalích informací týkajících se pojit ìní, je li to i v prùbìhu pojit ìní relevantní a pokud to není v rozporu s povahou poskytovaných slueb nebo s uzav øenou smlouvou. Pojistná smlouva je po jejím uzavøení pojistitelem archivová na, a to nejmé nì po dobu moné ho plnìní zá vazkù z ní plynoucích, po tuto dobu má pojistník prá vo kdykoliv do pojistné smlouvy po dohodì s pojistitelem nahlé dnout. Pøíjmy pojit ìné ho a oprá vìnných osob z pojistné smlouvy podlé hají zdanìní ve smyslu veobecn ì zá vazných prá vních pøedpisù platných na ú zemí Èeské republiky. Zá kon o daních z pøíjmù ve znìní pozdìjích p øedpisù stanoví, která

10 vykoná vají zá chrannou èinnost v horských oblastech Slovenské republiky (dá le jen HZS) Cestovní pojit ìní, které sjedná vá Union pois ovòa, a. s., IÈO: , zapsá na v Obchodním rejstøíku Okresního soudu Bratislava I, Slovenská republika, odd. Sa, vloka è. 383/B jednající prostøednictvím poboèky Union poisovòa, a. s., poboèka pro Èeskou republiku, IÈO: , zapsá na v Obchodním rejstøíku vedené m Mìstským soudem v Praze, oddíl A, vloka è , se øídí tìmito Veobecnými pojistnými podmínkami cestovního pojit ìní VPPCPCZ/0114 (dá le jen pojistné podmínky), zá konem è. 89/2012 Sb., Obèanský zá koník (dá le jen Obèanský zá koník) a pojistnou smlouvou. Pro ú èely pojit ìní podle tìchto pojistných podmínek platí níe uvedený výklad pojmù: onemocnìní, které vzniklo ná hle po dobu trvá ní pojit ìní, pokud svým charakterem p øímo ohrouje ivot nebo zdraví pojit ìné ho nezá visle na jeho vùli a vyaduje nutné a/nebo neodkladné lé kaøské oet øení Za akutní onemocnìní se nepovauje: onemocnìní, jeho lé èení bylo zahá jeno ji pøed poèá tkem pojitìní, onemocnìní, které se projevilo ji pøed poèá tkem pojitìní, i pokud nebylo lé kaøsky vyet øeno nebo léèeno. je pøíbuzný v øadì pøímé, sourozenec a manel nebo partner podle jiné ho zá kona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v pomìru rodinné m nebo obdobné m se poklá dají za osoby sobì navzá jem blízké, pokud by ú jmu, kterou utrpìla jedna z nich, druhá dùvodnì pociovala jako ú jmu vlastní. Má se za to, e osobami blízkými jsou i osoby sevag øené nebo osoby, které spolu trvale ijí. cestovní pas vystavený na jmé no pojit ìné ho, obèanský pr ùkaz vystavený na jmé no pojit ìné ho nebo jiný ob èanské mu prùkazu ekvivalentní doklad vystavený na jmé no pojit ìné ho stá tní rozpoètová organizace pùsobící na ú zemí Slovenské republiky, která na ú zemí vymezené m zá konem Ná rodní rady Slovenské republikyè. 544/2002 Z.z. o Horské zá chranné slubì ve znìní zmìn a dopl òkù vykoná vá zá chrannou èinnost a plní dalí ú koly stanovené tímto zá konem ve spoluprá ci s obèanskými sdrueními, jinými prá vnickými osobami a fyzickými osobami, které za hromadný dopravní prost øedek se povauje: a) letadlo v rá mci pravidelné a/nebo charterové (turistické ) letecké dopravy, b) autobus, v rá mci pravidelné a/nebo kyvadlové autobusové dopravy, c) vlak, v rá mci pravidelné vlakové dopravy, d) loï nebo trajekt, v rá mci pravidelné a/nebo charterové (turistické ) lodní dopravy. dlouhodobé, nepøetrit ì pøetrvá vající onemocnìní za prostøedek individuá lní dopravy se povauje osobní cestní motorové vozidlo, kterým se pojit ìní pøepravuje do a ze zahrani èí pøedmìty vdy ru ènì zhotovené, které slouí k ozdobným ú èel ùm, vyrobené ze zlata, platiny, støíbra, drahokamù, perel apod. pøípad, kdy pachatel pøekoná pøeká ku a pojit ìnou vìc si pøisvojí ná sledujícím zpùsobem: a) do prostoru, kde je umístìna pojit ìná vìc, vnikne tak, e jeho zabezpe èení pøekoná ná stroji, které nejsou ur èené na jeho øá dné otevírá ní, b) do prostoru, kde je umístìna pojit ìná vìc, se dostane ná silím jinak ne dveømi, c) v prostoru, kde je umístìna pojit ìná vìc, se skryje pøed jeho uzamknutím a po jeho uzamknutí se zmocní pojit ìné vìci. Tento postup pachatele vak musí být proká zaný v trestním øízení. Za krá de se povauje i pøípad, kdy pachatel chrá nìný prostor otev øe pomocí originá lního klíèe, legá lnì zhotovené ho dupliká tu, uzamykacího kódu, vstupní karty, apod., kterých se zmocnil krá deí nebo loupeí. Za krá de se ve smyslu tìchto pojistných podmínek nepovauje, kdy si pachatel pojit ìnou vìc pøisvojí v pøípadech, kdy dolo ke vniknutí do chrá nìné ho prostoru bez pøekoná ní pøeká ky. jev, u které ho se masa snìhu na svahu uvede do pohybu a ná slednì se øítí do ú dolí duté plavidlo søiditelným pohybem, p øièem plavidlem se rozumí umìlá konstrukce na jakoukoliv lidskou èinnost na vodních plochá ch, která se vyuívá zejmé na na øepravu p osob nebo zboí, p øi stavbì nebo tìb ì surovin pøípad, kdy pachatel v ú myslu zmocnit se pojitìné vìci: a) pouije ná silí vùèi pojit ìné mu. Pouití omamné ho, uspá vajícího nebo jiné ho paralyzujícího prostøedku se povauje za pouití ná silí pouze tehdy, je li jeho pouití

h) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace

h) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace PŘÍLOHA K NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy platnost od 01.01.2014 balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114. Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114. Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114 Úvodní ustanovení Cestovní pojištění, které sjednává Union poisťovňa, a. s., IČO: 31 322 051, zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu

Více

PŘÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdů

PŘÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdů pojištění typu A25/ A50/ A75 PŘÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdů ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro komplexní cestovní pojištění pro účastníky zahraničních

Více

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU VPPKCPÚZ/0509 Úvodní ustanovení 1. Pro komplexní cestovní pojištění pro účastníky zájezdu, které sjednává Union Pojišťovna,

Více

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCP-INVIA ze dne 1. června 2014 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCP-INVIA ze dne 1. června 2014 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCP-INVIA ze dne 1. června 2014 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Cestovní pojištění pro klienty cestovní kanceláře je pojištění

Více

Všeobecné pojistné podmínky

Všeobecné pojistné podmínky Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Cestovní pojištění pro klienty cestovní kanceláře je pojištění soukromé a platí pro něj zákon

Více

všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění AXA Club Travel 86018/2012 ze dne 1. září 2012

všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění AXA Club Travel 86018/2012 ze dne 1. září 2012 všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění AXA Club Travel I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Cestovní pojištění je pojištění soukromé a platí pro něj zákon č. 37/2004 Sb.,

Více

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění Allrisk

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění Allrisk Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění Allrisk (dále také jen "VPPCP-Allrisk 86054 1.8.2013") I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Cestovní pojištění je pojištění soukromé

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCP ze dne 1. května 2015

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCP ze dne 1. května 2015 Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCP ze dne 1. května 2015 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/15 s platností od 1. ledna 2015 Cestovní pojitění je určeno k zabezpečení pojitěných osob při cestách a pobytu mimo jejich bydlitě. Podmínky pojitění jsou pro

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908 PRODUKTY TSS MAXI, TSS PLUS

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908 PRODUKTY TSS MAXI, TSS PLUS POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908 PRODUKTY TSS MAXI, TSS PLUS PPCPKR0908, produkty TSS MAXI, TSS PLUS 1 / 18 Platnost a účinnost: od

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

UCZ/Ces/14. Všeobecné pojistné podmínky. pro cestovní pojištění. Obecná část

UCZ/Ces/14. Všeobecné pojistné podmínky. pro cestovní pojištění. Obecná část Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY Cestovní pojištění a asistenční služby

POJISTNÉ PODMÍNKY Cestovní pojištění a asistenční služby CP-letenka_105.09.qxd 04.12.2007 15:25 Stránka 1 POJISTNÉ PODMÍNKY Cestovní pojištění a asistenční služby Všeobecné pojistné podmínky Zvláštní pojistné podmínky pro Pojištění léčebných výloh v zahraničí

Více

podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/03

podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/03 Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/03

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908. PRODUKTY Golf KOMFORT, Golf OPTIMAL

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908. PRODUKTY Golf KOMFORT, Golf OPTIMAL POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908 PRODUKTY Golf KOMFORT, Golf OPTIMAL PPCPKR0908, produkty Golf KOMFORT, Golf OPTIMAL 1 / 11 Platnost

Více

podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/02

podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/02 Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/02

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205. PRODUKT Evropa AUTEM

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205. PRODUKT Evropa AUTEM POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205 PRODUKT Evropa AUTEM PPCPEAKR 1205, produkt Evropa AUTEM 1 / 22 Platnost a

Více

podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/01

podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/01 Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/01

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPST0908 PRODUKT STORNO

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPST0908 PRODUKT STORNO POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPST0908 PRODUKT STORNO PPCPST0908, produkt STORNO 1 / 8 Platnost a účinnost: od 1. srpna 2009 Přehled pojistného plnění Pojištění stornopoplatků

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Dotkněte se nebe! Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Zvláštní pojistné podmínky Co dělat v případě pojistné události

Dotkněte se nebe! Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Zvláštní pojistné podmínky Co dělat v případě pojistné události Dotkněte se nebe! Pojistěte se přes internet na www.vitalitas.cz Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Zvláštní pojistné podmínky Co dělat v případě pojistné události MODERNÍ POJISTNÝ PRODUKT

Více

Celoroční pojištění MultiTrip Pro každou Vaši cestu do zahraničí

Celoroční pojištění MultiTrip Pro každou Vaši cestu do zahraničí Celoroční pojištění MultiTrip Pro každou Vaši cestu do zahraničí Předsmluvní informace, pojistné podmínky, rady na cestu www.ervpojistovna.cz Předsmluvní informace k pojištění na krátkodobé opakované cesty

Více

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722)

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722) Příloha č. 1 ke smlouvě o obchodním zastoupení PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722) I. ÚVOD Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů

Více

všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění řidiče VPPCP-Ř 86026/2009 ze dne 1. července 2009

všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění řidiče VPPCP-Ř 86026/2009 ze dne 1. července 2009 všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění řidiče VPPCP-Ř 86026/2009 ze dne 1. července 2009 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1.Cestovní pojištění řidiče je pojištění soukromé

Více

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Ve smyslu 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, Vám Allianz pojišťovna, a. s., sděluje jako zájemci o sjednání

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 1/14

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 1/14 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 1/14 Článek 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Územní rozsah Pojistná smlouva, vznik a změny pojištění Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného Práva a povinnosti

Více