34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze"

Transkript

1 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

2 Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve stejnosmrném obvodu a umístné v pojistkovém odpínai nebo v držáku pojistek. Výrobky OFD OFD0 OFD500 Vlastnosti Stav pojistky je indikován dvma LED kontrolkami (zelená a ervená) a dvma pomocnými kontakty (spínací NO a rozpínací NC), OFD je napájen z hlavního stejnosmrného obvodu a uvede se do funkního stavu po pipojení stejnosmrného obvodu, Zptné nastavení tohoto monitorovacího zaízení nastane automaticky po výmn pepálené pojistky, Montáž: na bok pojistkového odpínae OS, na lištu DIN nebo šroubové upevnní, Funkce zajištna u všech pojistek standardního provedení, Pevná prahová napová hodnota u standardních zaízení, Funkce pístroje je založena na patentovaném mení pojistek do kíže, Všechny vodie jsou izolovány materiálem ETFE (etylen-tetra-fluor-etylen). L+ L- U thr U e U thr Obr. OFD Monitor stavu pojistek; jmenovité naptí U e a prahové naptí U thr Rozsah provozního naptí monitoru stavu pojistek OFD je dán rozsahem jmenovitého naptí U e, nap. OFD500EA VDC. Monitor OFD je napájen z místa ped pojistkami, z kladného (+) a záporného (-) pólu. Funkce pístroje je založena na patentovaném mení pojistek do kíže (U thr). Hodnota U thr je vždy pevné dána typem monitoru pojistek viz tabulka. Prahové naptí U thr pojistky (L+) je meno mezi (-) pólem napájecí strany a (+) pólem zatžovací strany. Obdobn, U thr pojistky (L-) je meno mezi (+) pólem napájecí strany a (-) pólem zatžovací strany. Monitor stavu pojistek je uren k použití pouze pro jednu pojistku. V pípad požadavku na monitorování nkolika pojistek musí každá z nich být vybavena vlastním monitorovacím zaízením. Typ U e/[dc] U thr/[dc] OFD0EA V, V OFD500EA V 50, V Tabulka Jmenovité a prahové hodnoty naptí OFD SCC906M00, Rev. A OFD - DC Monitor stavu pojistek

3 Indikace stavu Zelená LED indikuje normální stav (naptí pítomno na pojistkovém držáku), ervená LED indikuje pepálenou pojistku, Pi pepálení pojistky zelená LED zhasne, rozsvítí se ervená LED a pomocné kontakty vyšlou alarm a vypínací/vybavovací signál. V pípad pepálení pojistky poklesne naptí U thr pod stanovenou úrove a po uplynutí provozní doby t e (< 4s) aktivuje monitor stavu pojistek OFD pomocné kontakty. Zmna stavu je uživateli indikována svitem ervené LED. Ponvadž se funkce OFD opírá o bistabilní relé, zstanou po poklesu naptí nebo po výmn pojistky a souasn pi perušení napájení pomocné kontakty ve stavu, ve kterém se nacházely v posledním okamžiku. Po výmn pojistky a obnovení naptí zane monitor stavu pojistek po uplynutí provozní doby t e ukazovat na svých pomocných kontaktech normální stav a zelená LED bude svítit. t 0 4 t e t e t e Obr. asový diagram OFD i Funkce OFD je založena na bistabilním relé: Stav pomocného kontaktu se mže lišit podle toho, jak byl pístroj v pedcházejícím období napájen. OFD - DC Monitor stavu pojistek SCC906M00, Rev. A

4 Instalace 4 Štítek OSG-50_/ OSG-50_0/04 5 nebo nebo 80 OFMZX,8x 0,8 mm 0,0 x 0, in 8 Obr. Upevnní na pojistkový odpína OS OSM_ 80 4 PZ 0,4 Nm/,5 lb.in Obr. 4 Upevnní na motoricky ovládaný pojistkový odpína OSM 4 SCC906M00, Rev. A OFD - DC Monitor stavu pojistek

5 Upevnní pomocí šroub,0 Nm/ 6,6 lb.in Obr. 5 Šroubové upevnní Upevnní na lištu DIN Nasazení Sundání Pipojení vodi 0,-,5 mm 4-4 AWG EN 500 Obr. 6 Upevnní na lištu DIN Obr. 7 Pipojení vodi 0,6 mm x,5 mm 0,5 Nm / 4,4 lb.in Rozmry 67 8 Ø 4,5 6 0, , ,5 8,, Obr. 8 Rozmry OFD DC Monitor pojistek SCC906M00, Rev. A 5

6 4 4 Píklady zapojení Obr. 9 Schéma zapojení: Systém s jednou pojistkou. (-) vodi mže být uzemnn Obr. 0 Schéma zapojení: Systém s jednou pojistkou. (+) vodi mže být uzemnn Technické údaje pro OFD0 a OFD500 Mezní vstupní naptí Jmenovité ss naptí Ue Píkon Funkní charakteristiky Délka provozního cyklu te Pesnost mení Pipojení hlavního obvodu Strana napájení, svorka (+) Strana napájení, svorka (-) Strana zátže, svorka (+) Strana zátže, svorka (-) Pipojovací vodie Vodie na napájecí stran hlavního obvodu Vodie na stran zátže hlavního obvodu Jmenovité naptí Výstupní svorky Spínací /0 (NO) kontakt Rozpínací 0/ (NC) kontakt Prez pevný / splétaný vodi Odizolovaná délka Jmenovitá zátž, odporová Jmenovitá zátž, induktivní Jmenovitá zátž, odporová Jmenovitá zátž, induktivní Dielektrické vlastnosti (IEC ) Jmenovité impulzní výdržné naptí (Uimp), základní izolace Všechny póly spojené dohromady / zem Všechny póly spojení dohromady / pomocné kontakty Izolaní odpor Mechanické charakteristiky Materiál pouzdra Krytí OFD V W vodi. L+ horní strana vodi. L- horní strana vodi. L+ spodní strana vodi. 4 L- spodní strana side OFD V W 4 s ± 5% Poznámka Nesprávná polarita zpsobí nesprávnou funkci zaízení 0,75 mm² Cu, ETFE izolace, délka 700 mm 0,75 mm² Cu, ETFE izolace, délka 700 mm 000 VDC / 900 VAC Poznámka svorky a 4 výstup pro varovný signál svorky a výstup pro vypínací signál 0,,5 mm / 0,5 Nm 6,5 mm 4 A pi 40 V AC Kategorie užití AC- A pi 40 V AC Kategorie užití AC-5 4 A pi 4 V DC Kategorie užití DC- A pi 4 V DC Kategorie užití DC- OFD0 OFD500,5 kv 6,0 kv,50 kv/ min 50 Hz,89 kv/ min 50 Hz,50 kv/ min 50 Hz,89 kv/ min 50 Hz > M, 50 VDC > M, 500 VDC termoplast se samozhášecími vlastnostmi, UL 94 V-0 IP 0 6 SCC906M00, Rev. A OFD DC Monitor stavu pojistek

7 Mechanická zkouška IEC Vibraní zkouška IEC Zkouška rázem Rozmry Výška, bez montážních držák Výška, s montážními držáky Šíka Hloubka Podmínky okolního prostedí Teplota okolního vzduchu Nadmoská výška instalaního místa IEC Relativní vlhkost IEC Stupe zneištní Doprava a skladování Teplota okolního vzduchu Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Odolnost vi rušení v prmysl. prostedí (IEC , IEC ) IEC Zkouška odolnosti vi elektrostatickému výboji IEC Odolnost vi vyzáenému RF elektromagnetickému poli IEC Odolnost vi rychlým el. pechodovým jevm / burst IEC Rázový impulz zkouška odolnosti, Tr/Th./50 µs (8/0 µs) IEC Odolnost proti rušením šíeným vedením, indukovaným RF poli IEC Odolnost proti magnetickým polím prmyslového kmitotu Emise; bytová, obchodní prostedí, prostedí s lehkým prmyslem( IEC ) Vyzáené emise (CISPR, skupina, tída B) 0 db (µv/m) quasi-peak pi 0 m / MHz 7 db (µv/m) quasi-peak pi 0 m / MHz Emise, šíená vedením, DC výkonový port db (µv) quasi-peak (s logaritmickým poklesem) / (CISPR, skupina, tída B) MHz db (µv) average (s logaritmickým poklesem) / MHz 56 db (µv) quasi-peak / MHz 46 db (µv) average/ MHz 60 db (µv) quasi-peak/ MHz 50 db (µv) average/ MHz Tabulka Technické údaje Hz až, Hz: +/- mm, Hz až 00 Hz: +/- 0,7 g Q není vyšší než 5 Trvání 90 min pi 0 Hz, nebo pi každé rezonanní frekvenci Zrychlení 50 m/s, špikové (5 gn). Trvání pulzu: ms 00 mm 8 mm 44 mm 67 mm C 000 m < 9%, T = C C 8 kv (úrove ) vzduch. výboj 4 kv (úrove ) kont. výboj úrove, 80 MHz...7 GHz Úrove Úrove Úrove Úrove 5 ODF DC Monitor stavu pojistek SCC906M00, Rev. A 7

8 ABB s.r.o. pístroje nízkého naptí Heršpická, Brno tel.: fax: Technická data a rozmry zde uvedené jsou platné v okamžiku tisku tohoto prospektu. Výrobce si vyhrazuje právo na následné provádní zmn.

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač Malý bezpečnostní koncový spínač D4F Nejmenší z doposud vyráběných bezpečnostních koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení Zmenšení rozměrů až na 1/4 velikosti předcházejícího

Více

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ!

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ! Stručná Příručka 2 VACON Doc: DPD00566B3, Vydáno:23.8.2011 BEZPEČNOST Tato stručná příručka obsahuje základní kroky pro snadnou instalaci a nastavení frekvenčního měniče 10. Před uvedením jednotky do provozu

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

www.techo.com PCD-60-1400B Napájecí proudový zdroj pro LED s funkcí stmívání, výkon 60 W Vlastnosti Technická data pro PCD-60-1400B

www.techo.com PCD-60-1400B Napájecí proudový zdroj pro LED s funkcí stmívání, výkon 60 W Vlastnosti Technická data pro PCD-60-1400B PCD-60-1400B Napájecí proudový zdroj pro LED s funkcí stmívání, výkon 60 W Vlastnosti z stmívání pomocí fázového řízení z pracuje se vzestupnou a sestupnou hranou triakového stmívače z aktivní PFC funkce

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

JISTIČE LSN DO 63 A (10 ka)

JISTIČE LSN DO 63 A (10 ka) JISTIČE LSN DO 3 A (10 ka) Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 3 A 230/400 V a.c. a 220/440 V d.c. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu Vypínací charakteristiky B, C,

Více

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Technická informace TI 093/06/cs/08.03/ 50104872 Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Měření průtoku kapalin při použití ve vodě a v odpadních vodách Rozsah použití Elektromagnetický průtokoměr

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

E650 řada 3 ZMD310AR/CR. Technická data. Elektroměr IEC/MID pro průmysl a obchod

E650 řada 3 ZMD310AR/CR. Technická data. Elektroměr IEC/MID pro průmysl a obchod Elektroměr IEC/MID pro průmysl a obchod ZMD310AR/CR E650 řada 3 Technická data Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice průmyslových měřidel a uvádí na trh nejnovější generaci elektroměru ZMD300, provedení

Více

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Technická informace TI 364F/cs/06.03 Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Limitní hladinový spínač pro kapaliny Rozsah použití je limitní hladinový spínač pro všechny druhy kapalin a používá se v

Více

Spínané napájecí zdroje Phaseo ABL4

Spínané napájecí zdroje Phaseo ABL4 Spínané napájecí zdroje ABL Přehled nabídky ABL až 0 W Compact montáž na lištu Napájecí zdroje ABL: až 0 W Compact montáž na lištu Jmenovité vstupní napětí a 00 0 V a 0 V nebo a 0 V a 00 00 V Připojení

Více

Řada 11 - Spínač soumrakovy, 12-16 A

Řada 11 - Spínač soumrakovy, 12-16 A Řada - Spínač soumrakovy, 12-16 A Řada soumrakový spínač k ovládání osvětlovacích zařízení s odděleným fotočidlem pro montáž do rozvaděčů.31.41 Typ.31-1Z / 16 A poměr úrovně osvětlení při vypnutí a zapnutí

Více

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm)

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Digitální regulátor teploty - základní typ /E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Nové základní regulátory teploty s rozšířenými funkcemi a zvýšeným výkonem o rozměrech 96 96 mm a 48 96 mm Přesnější indikace a vylepšená

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20

DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20 Dvoukanálový záznamník MEg20 DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20 1. Použití Dvoukanálový záznamník je určen pro okamžitá jednorázová i dlouhodobá měření a záznam dvou analogových veličin v terénu i laboratorních

Více

LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Pro sekvenční regulaci chlazení a/nebo vytápění. Kompletní systém, který se

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více