SOLIDARITU UČIT A ŽÍT NAVIGACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOLIDARITU UČIT A ŽÍT NAVIGACE"

Transkript

1 SOLIDARITU UČIT A ŽÍT NAVIGACE

2 SOLIDARITU UČIT A ŽÍT NAVIGACE Koordinátor projektu kifas gemeinnützige GmbH (KAB Institut für Fortbildung und angewandte Sozialethik) Partnerské organizace Dr. Karl Kummer Institut (Spolek pro sociální a hospodářskou politiku Rakousko) E.B.C.A. (Evropské hnutí křesťanských zaměstnanců Brussel) EMC (Evropské manažerské centrum Bulharsko) KAP (Hnutí Křesťan a práce ČR) MSKA (Moravsko-slezská křesťanská akademie ČR) OEW (Organizace pro solidární svět Jižní Tyroly) Grundtvig partnerships Empowerment learning processes to promote solidarity 2

3 Obsah Solidaritu učit a žít Předmluva: navigace k solidaritě Osud fascinujícího pojmu Solidarita pokus o definici Blíž k důležitému pojmu Kontury definice solidarity Proč lidé jednají solidárně? Jak daleko sahá ochota k solidaritě? Překážky solidárního jednání Faktory napomáhající solidárnímu jednání Jak je v Evropě ceněna solidarita? Pohledy z evropských zemí Belgie Bulharsko Německo Itálie Rakousko Česká republika Solidarita v ohrožení shrnutí zpráv z jednotlivých zemí Procesy učení na podporu solidarity Důležitost didaktiky orientované na subjekt pro učení se solidaritě Požadavky na vzdělávací praxi Nastavení a metody studia Učit se solidaritě - Good Practice-příklady Inovační koncepce učení se solidaritě Vyzkoušené semináře učení se solidaritě Akce na podporu solidarity Touha po spravedlnosti a šarm solidárních akcí Mimozemšťané ven informační kampaň k odbourávání předsudků v Jižním Tyrolsku Solidarita s migranty v Domě solidarity v Brixenu v Jižním Tyrolsku Evropská Bílá kniha pro solidární Evropu Ukázat kříž za více spravedlnosti v politice a hospodářství Grundtvig partnerships Empowerment learning processes to promote solidarity 3

4 6.6 Stoly v NSR doufejme pouze přechodně potřebné opatření pro pomoc chudým Cesty z dluhové pasti - oživení vnímavosti občanů v ČR Resumé zažívat fascinaci solidaritou Grundtvig partnerships Empowerment learning processes to promote solidarity 4

5 Předmluva: navigace k solidaritě Solidaritu učit a žít nabízí pomoc v orientaci. Kdo se autem vydá na cestu, je rád, že mu navigace ukazuje cestu. Nabízet orientaci a ukazovat cestu, přesně to chce tato brožurka. Nabízí ukazatele a podporu v jednání lidem, kteří chtějí spoluutvářet solidárnější svět. Text přináší výsledky partnerského projektu v programu Grundtvig Empowerment Lernprozesse der Solidaritätsförderung. Projekt, probíhající od 1. srpna 2010 do 31. července 2012, shromažďoval odpovědi na otázku: Jak je možné zaujmout srdce i hlavu člověka pro fascinující myšlenku solidarity? A jak zde může přispět platforma vzdělávání dospělých? Na projektu se podílely organizace ze šesti evropských zemí: Belgie, Bulharska, Itálie, Německa, Rakouska a České republiky. Partnerství uzavřely jak organizace, které se věnují vzdělávání dospělých, ať různě orientovaných, a socio-kulturně zaměřených neziskových organizací. Instituce, které poskytují vzdělávání dospělých jsou: EMC (Europeean Management-Centre) Sofie/ Bulharsko; Dr. Karl-Kummer- Institut Wien/Rakousko; MSKA (Moravsko-slezská křesťanská akademie) Brno/Česká republika a OEW (Organizace pro solidární svět) Brixen/Itálie. KAP (Křesťan a práce) Brno je hnutí křesťanských zaměstnanců v České republice. EBCA je střešní organice evropských spolků katolických zaměstnanců se sídlem v Bruselu. Děkujeme všem, kteří přispěli k úspěchu projektu, všem projektovým partnerům za jejich důležité a cenné příspěvky. Zvlášť děkujeme za finanční podporu Evropské komisi, programu celoživotního učení, partnerství Grudtvig. Jménem všech zúčastněných organizací Bernard Eder, kifas gemennützige GmbH Waldmünchen, koordinátor Grundtvig partnerships Empowerment learning processes to promote solidarity 5

6 1 Osud fascinujícího pojmu Solidaritu učit a žít V Evropě dnes zažíváme nepřehlednou a protichůdnou situaci. Na jedné straně zažívá pojem solidarita konjunkturu. V politice je používán téměř inflačně. Pojem zdobí nesčetný počet evolucí, programy a požadavky. Solidarita se stala kategorickým imperativem společenské morálky. Společnost musí být spravedlivá, humánní právě solidární. Na druhé straně naříkáme, že solidarita ze společnosti mizí. Sociální vědci pozorují, erozi ochoty k solidaritě. Ohledy a pomoc pro sociálně slabší a zkrachovalé se jeví jako postradatelný luxus. Při jedné dotazníkové akci v Německu v roce 2006 souhlasila třetina dotázaných s tvrzením: Lidé, kteří jsou málo užiteční, si žádná společnost nemůže dovolit. Vedle užitečnosti a výkonnosti ztrácejí pojmy empatie a láska k bližnímu výrazně na významu. Existuje tedy trend k egoismu? Podle výsledků sociologického bádání ubývá v západní kultuře síla sociálních norem. Také se ukazuje, že sílí konkurence v hospodářském i profesním životě. Takto sílící společnost konkurence vychovává právě egoistické osobnosti. Je tedy solidarita u konce? Měníme se v bezcitnou společnost ostrých loktů? Stále je v Evropě solidarita důležitým pojmem, především ptáme-li se na úkoly sociálního státu. Současně slyšíme varování, že solidarita nesmí být přeceňována a ochota občanů k solidaritě nesmí být nadmíru vyžadována. Nesmíme žádat více solidarity, spíše více osobní zodpovědnosti. Současně se argumentuje tím, že spojení mezi ekonomickou zodpovědností a sociálními jistotami je výrazem specifického evropského sociálního modelu, který je odlišný od modelu USA. Katolický sociální etik Oswald von Nell-Breuning ( ) označil evropský sociální model za prostě za mírně sociálně ovlažený kapitalismu. V Evropské chartě základních práv je sice solidaritě věnována jedna kapitola a tím je včleněna mezi její nejdůležitější hodnoty. Ale skutečnost v jednotlivých členských zemích Evropské unie stojí s tímto prohlášením ve značném rozporu. V někdejších socialistických státech byla solidarita považována za hloupost i zbytečný problém, ale také jako relikt minulé epochy, totalitního socialistického státu. Pro mnohé v těchto zemích patří solidarita do minulosti. Ale také ve středoevropských a západoevropských zemích jsou pojmy solidarita a spravedlnost výrazně zpochybňovány. Jedním z protagonistů tohoto vnímání je filosof Peter Sloterdijk, pro nějž se sociální stát stal příšerou, která jen vysává a spotřebovává peníze. Solidarita je zřejmě mnohostranný pojem, s velmi rozdílnými asociacemi a nuancemi. K tomuto závěru jsme v našem partnerském projektu dospěli, když jsme se snažili diskutovat charakteristiku pojmu solidarita. Pojem, zdá se, slučuje rozdílné charakteristiky. Solidarita je vnímána jako vzájemná podpora, jako střídavé braní a dávání. Ale také jako nezištná pomoc pro znevýhodněné, aniž bychom od nich očekávali nějakou protihodnotu. Solidarita je konkrétní čin bližního v bezprostředním okolí, ale má i universální nasměrování. Má být individuálním vodítkem jednotlivců, ale i struktury států. Grundtvig partnerships Empowerment learning processes to promote solidarity 6

7 2 Solidarita pokus o definici 2.1 Blíž k důležitému pojmu Chceme-li si přiblížit hodnotový pojem s více jak 2000 let trvající tradicí 1, (Pozn. 1) začněme prostou tezí: Chci činit druhým dobro a očekávám, že i bližní se na oplátku budou dobře chovat ke mně. Není to solidarita? Toto vyjádření je prosté a poněkud přepjaté, ale přináší nám základní pojem definice solidarity. Solidarita je podpora očekávaná od druhých. Činím něco dobrého pro bližní, protože od nich také dobro očekávám. Člověk je ochoten učinit něco dobrého dopředu, protože očekává, že mu to bude stejnou mincí oplaceno. Solidární jednání je tedy podporou druhého, který se nachází v nouzi, spojenou s přesvědčením, že druhý mi také pomůže, ocitnu-li se v nouzi. Solidarita je tedy podle této definice podpora poskytnutá v mém vlastním zájmu. Vychází z očekávání, že v případě potřeby i já od současného příjemce pomoci pomoc dostanu. Nebo přinejmenším od někoho druhého, s nímž jsme oba spjatí. S pojmem sepětí přistupuje k ochotě k solidaritě nový aspekt. Ten, kdo podporu dává, i ten kdo ji přijímá se spolu cítí spjatí. Existuje mezi nimi pouto, společenství. To vytváří emocionální vazbu, společné zájmy, nebo sdílené hodnoty. Vyjádřeno klasickým příměrem: sedíme spolu v jednom člunu a jsme tu tedy jeden pro druhého. Solidarita je tedy vnímána jako kooperace a připravenost k převzetí společné zodpovědnosti (Rethmann s. 171). Solidarita se nerozvíjí pouze náhodně od lásky k bližnímu a součinnosti s ním. Ve slově solidarita cítíme vždy také, že je užitečná a pospěšná nejen pro toho, kdo pomoc přijímá, ale také pro toho, kdo pomoc poskytuje. Solidarita má stále něco do činění s tím, co můžeme nazvat správně chápaným vlastním užitkem (Alexis de Tocqueville). To je zcela zřejmé, když uvážíme, že ne vždy můžeme zcela rozlišit, kdo je vlastně poskytovatel a kdo adresát solidarity, tedy, že lidé mohou solidárně jednat v tom smyslu, že všichni jsou současně odesilatelé i příjemci solidarity. Když se dělníci spojí, aby hájili společné zájmy, poskytují si tak navzájem solidaritu a současně ji vzájemně přijímají. (Misik 2011, s. 10). Příslušnost k nějakému společenství, nebo rodině, spolku, obci, odborům, církvi nebo národu je vlastně základním motivem pro solidárné jednání. Podpořím snažení, které je v souladu s mými zájmy. Podle teorie sociální identity získávají lidé hlavní díl svého sebevědomí z příslušnosti k určitému společenství. Tento koncept v sobě ovšem nese dilema. Co se stana, když jednostranně vynaložená pomoc nebude opětována, když toto solidární jednání druhou osobu k 1 Velmi instruktivní přehled vývoje pojmu Solidarita vychází z příspěvku Konrada Tameggera Grundtvig partnerships Empowerment learning processes to promote solidarity 7

8 podobnému nepodnítí? Neboť takto chápaná solidarita jedná podle motta, dávám, abys i ty dal. Takto na určitou skupinu navázaná solidarita musí být podrobena kritice, neboť jejích ochota pomoci končí na hranici společenství, ať je jím rodina, spolek, vlastní národ apod. Kdo do této skupiny nepatří, je ze solidární podpory vyloučen. Takto definovaná solidarita, ohraničená na vlastní společenství a očekávající protislužbu, ale nepostihuje celou šíři hodnoty solidarity a je eticky nedostatečná. Všeobsažný pojem solidarity překračuje hranici dvojím způsobem jednak o altruistickou a o universální komponentu. Připravenost k solidaritě musí umět překročit toto skupinově egoistické vnímání a zabudovat altruistickou komponentu a celkově uvažovat o obecném blahu. Po sociální encyklice Solicitudo rei socialis je solidarita pevné a stálé odhodlání nasazovat se pro obecné dobro, to znamená dobro všech a každého jednotlivce, protože jsme za sebe navzájem zodpovědní (SRS 38). Podobnou definici najdeme u Pavla Michaela Zulehnera. Solidarita je schopnost člověka, nasazovat se pro obecné dobro a tím i pro spravedlivé rozdělování životních šancí (Zulehner 1996, s. 54).Solidarita je výraz empatického vztahu. Je to schopnost a připravenost jednotlivce, vmyslet a vcítit se do situace druhého, zvláště slabšího, a pokud je to nutné a možné, stát mu po boku (Rethmann 2001, s 171). Solidarita tedy nese altruistický prvek. Pomoc druhému poskytujeme, aniž bezpodmínečně očekáváme protislužbu. Jako vzorový příklad takového uvažování je milosrdný Samaritán v biblickém podobenství. Stará se o zraněného, aniž od něho může čekat protislužbu. Dává, aniž může od druhého čekat odměnu či protislužbu. Brazilský biskup Dom. Neoder Camara v jednom kázání ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu v roce 1973 dává tomuto příběhu nový, nečekaný a pozoruhodný význam: Dnes již v příkopě neleží jen zraněný jednotlivec, ale za oběť zlodějům a vrahům padly celé národy a světadíly. Podobenství tu již tedy není jen jako příklad lásky k bližnímu, ale jako výzva k překonání loupežných struktur, vykořisťování a nespravedlnosti. Solidaritě je tu dáván nový význam a nový horizont. Musí se stát základním principem existence států i kontinentů. Společnost je třeba tak strukturovat, aby všichni lidé mohli rozvíjet svoji privilegovanou a nediskriminovatelnou důstojnost. Sociální pojistné systémy v evropských státech jsou takovými základními řády solidarity. Solidarita je víc než racionálně kalkulované jednání. Solidarita je také morální pocit (viz Misik 2011). Vyrůstá z emocionální vazby k lokálnímu prostředí, rodině, spolku, městu. Solidarita rozšiřuje okruh svého působení a zachvacuje širší okolí. Národní státy přesvědčily lidi téhož národa, i když si vzájemně jsou cizí, aby byli zodpovědní za sebe navzájem, až ke schopnosti k oběti. Obtížné je to tehdy, překračuje-li solidarita hranice národních států. Co spojuje lidi evropských států do té míry, že jsou ochotni solidárně jednat až k oběti. Co je rozhodující otázka v dnešní aktuální krizi eura? Jistě, společné evropské státní občanství je sjednocující právní pouto. Co ale oživuje naši emocionální vazbu k ostatním evropským státům? Ochota k evropské solidaritě je ještě v dětských Grundtvig partnerships Empowerment learning processes to promote solidarity 8

9 botičkách. Pevná kultura evropské solidarity je správnou odpovědí na aktuální eurokrizi. Solidarita ale i nad evropskou dimenzí má universální poslání. Je tu pro všechny lidi ve světě. Ať lidé vytvoří jakákoliv společenství solidarity, musí mít na zřeteli tento celosvětový rozměr. To je zřejmé právě se současnou globalizací. Za jakých okolností vnímáme solidaritu při nákupu oblečení, které kupujeme v Evropě a vyrábí se v Bangladéši nebo jinde. Jsme zde svědky solidarity mezi kupujícími oblečení v Evropě a jeho výrobkyněmi v chudých zemích jihu. 2.2 Kontury definice solidarity V následujícím textu shrnujeme jednotlivé teze k solidaritě, popsané v předchozím odstavci, podrobněji Solidarita je vůdčí princip pro instituce společenského, ekonomického i politického života s vizí ideální společnosti bez privilegovaného i diskriminovaného postavení. Solidarita je víc než laskavý velkorysý dar. Chce naplňovat používané struktury a systémy. Vymoženosti sociálních států jsou tedy nejen příspěvky k pomoci pro lidi ocitnuvší se v nouzi, ale jsou i nositeli utváření demokratických principů společnosti (Negt 2012, s. 13). Tím jsou i struktury sociálních států v Evropě nepostradatelnými pilíři společenských vymožeností a rozvoje. Průběžně existují dva rozdílné kontexty a tím i významy solidarity. Jednak spolupráce motivovaná snahou prosadit vlastní v podstatě egoistické zájmy, a jednak altruistické postoj vůči sociálně slabším a znevýhodněným. Solidarita jako princip jednání směřující k celosvětové pomoci a tím překonávající egoismus skupin. Příjemci solidárního jednání jsou sociálně oslabení, chudí. Podpora cizinců je vnímána jako zkouška solidárního jednání vůči chudým v celosvětové perspektivě. V rámci vlastního životního konceptu se solidarita jeví jako soustředěné kružnice, počínaje vnitřním jádrem nejbližšího osobního života, rodiny a okruhu přátel; dále rozšířené na střední úroveň, tj úroveň státu a hraničící s třetím okruhem lidí žijících v dalších zemích Evropy a světa. Žádná společnost nemůže existovat bez mezilidské solidarity. Princip solidarity spolu s principy svobody a rovnosti a důstojnosti, představují podstatu každé demokratické a sociální společnosti. Grundtvig partnerships Empowerment learning processes to promote solidarity 9

10 2.3 Proč lidé jednají solidárně? Existují rozdílné prameny k motivaci k solidárnímu jednání. Všechny mají své oprávnění. Souvisí s tím, zda bude solidarita chápána jako spolupráce jedinců soustředěná na prosazení společných zájmů určité skupiny, nebo jako altruistický závazek vůči znevýhodněným (Bierhoff, Fetchenhauer 2001, s. 11). Kdo chce spolu s druhými prosadit vlastní zájmy, činí tak převážně proto, že se spolu s ostatními cítí být v obtížné situaci, ze zkušenosti společně sdíleného stejného osudu. Altruistické jednání ve prospěch druhých se odehrává z nejrůzněji motivovaných důvodů. Podle tradiční představy existuje povinnost jednat solidárně. Tato povinnost je zdůvodňována jednak nábožensky a také filosoficky jako povinnost lásky k bližnímu. Biblický příkaz lásky k bližnímu a Desatero přikázání jsou nezaměnitelnou výzvou k solidárnímu jednání. Stejně tak kategorický imperativ filosofa Emmanuela Kanta: Jednej tak, abys se k lidstvu i v tvé osobě, stejně tak v osobnostech druhých, obracel jako k účelu, nikoliv jako k prostředku. Apel na nezištnost a neziskuchtivost solidárního jednání naráží ale také na své hranice. Stále víc a více lidí zdůvodňovalo svou altruistickou aktivitu také tím, že i sami mají z takového konání užitek. Výzkumy hledající motivaci pro dobrovolnou angažovanost ukazují, že angažovaní s touto činností spojují užitek pro druhé i pro sebe. Oni sami získávají prostřednictvím svého nasazení pro druhé kontakty, uznání, učí se novým dovednostem a zažívají dobrý obšťastňující pocit. Mnozí se angažují proto, že očekávají od svého angažování očekávají obohacení v rámci profese. Možnost prokázat občanskou angažovanost je při hledání zaměstnání stále více oceňovanou přednost. V tomto smyslu nemusí současný trend k individualizaci, spojený s touhou po vlastním dobru vést k poklesu solidarity. Seberealizace a angažování se pro druhé mohou jít ruku v ruce. 2.4 Jak daleko sahá ochota k solidaritě? Solidarita má rozdílný dosah. V sociálních vědách se zhruba rozlišuje na solidaritu mezi přáteli (Freunden) a solidaritu mezi cizinci (Fremden), tedy mezi ochotou pomoci příslušníkům bezprostředního okruhu rodiny, přátel a sousedů. Podle podrobnějšího členění dělíme solidaritu na: Mikro-solidaritu: rodina, širší okruh rodiny Meso-solidarita: lidé stojící mimo okruh rodiny Makro-solidarita: universální solidarita, vůči osobám vzdáleným. Zřejmé je z toho především následující: solidarita se praktikuje v nejrůznějších souvislostech. Společné je jim to, že existuje určitá specifická legitimita jednotlivých společenství a jejich specifických cílů a že souvislosti v solidaritě nejsou objektivně dány, ale jsou považovány za důležité právě v solidárně vytvořených skupinách, kde se ti, kdo solidaritu poskytují nalaďují na příjemce solidarity a obráceně (Mau 2008, s. 9). V Evropě si národní státy nárokují být místy, kde se ve značné míře uskutečňuje solidarita na úrovni meso. Jak je možné v této souvislosti uskutečňovat Grundtvig partnerships Empowerment learning processes to promote solidarity 10

11 a rozvíjet solidaritu na evropské úrovni? Vždyť Evropská unie není spolkový stát, není ani sama státem, ale současně je víc, než jen spolek států. Důležitým předpokladem solidárního jednání je identifikovat se s ostatními členy společenství, ať je to rodina, spolek, vlastní stát či právě Evropská unie. Jak je možné dosáhnout identifikování se příslušníky Evropské unie, kteří nepatří do celku našeho národního státu? Aktuální krize v rámci EU je vlastně zkouškou evropské ochoty ke vzájemné solidaritě. 2.5 Překážky solidárního jednání I když je solidarita důležitá a velmi ceněná hodnota, i když solidární jednání někdy sleduje vlastní egoistické zájmy, existují ochromení a překážky, které člověku zabraňují chovat se solidárně. To má společenské a sociálně psychologické důvody. V posledních desetiletích se propast mezi chudými a bohatými zeměmi v Evropě prohloubila. Rostoucí globalizace přinesla občanům mnohem více nejistoty; nejistotu pokud jde o vlastní pracovní místo, o sociální zajištění. V těchto krizových dobách klesá ochota k solidární podpoře chudšího obyvatelstva. Tito jsou stigmatizováni jako neužiteční a neefektivní. Tento postoj vychází z představy, podle níž je každý svého štěstí strůjce. Podle toho je ten, který právě stojí ve stinné fázi svého života, sám vinný svou bídou. Takovým postojem je podíl společenských struktur na procesech chudnutí a vyloučení velmi oslabený. Díky totalitní zkušenosti je v nových EU státech ve střední a východní Evropě spjat pojem solidarity s negativním významem a asociací. Tím skýtá mnohem méně potenciálu k identifikaci se s tímto pojmem, i k motivaci solidárně jednat. Sociální psychologie nabízí důležité poznatky k tomu, aby vysvětlila, co solidaritu brzdí. Podle teorie spravedlivé světové motivace mají lidé nesmírnou potřebu žít ve spravedlivém světě, kde každý dostane co zaslouží, a zaslouží, co dostane. Nemohou žít s pocitem, že je v jejich světě tolik nespravedlnosti. Každá nespravedlnost v každodenním životě představuje tudíž ohrožení pro základní pocit spravedlnosti (Schmitt, Maes 2002, s. 8). Když nemůžeme odstranit viditelnou nespravedlnost, protože nám k tomu chybí možnosti, vede nás touha po spravedlnosti k paradoxním postojům. Propast mezi vlastní vírou ve spravedlnost a panující nespravedlivou realitou se člověk pokouší překlenout tím, že si namlouvá, že nedošlo k nespravedlivému jednání, a když už si toto nespravedlivé jednání připustí, dospívá k názoru, že postižení a oběti jsou si sami vinni svou bídou. Takový postoj vede k akceptování, pokud ne přímo k legitimizování společenských nerovností a sociálnímu rozvrstvení. Tento motiv spravedlnosti proto vede často k obdivování úspěšných lidí a vítězů a ke snižování a diskreditaci poražených, dokonce k obviňování obětí které utrpěly mnohé rány osudu. (Schmitt, Maes 2002, s. 9). 2.6 Faktory napomáhající solidárnímu jednání Člověk člověku vlkem tak zní klasické pesimistické hodnocení o lidském soužití. Poznatky moderní neurobiologie s touto tezí nesouhlasí. Člověk je ve svém nejhlubším nitru sociální bytost (Rüssmann 2012, s. 18). Snaha po společenství, Grundtvig partnerships Empowerment learning processes to promote solidarity 11

12 míru a harmonii je vestavěna do naší architektury mozku. Jednáme-li solidárně, nečiníme tak jen proto, že nás k tomu vedou přikázání. Člověk má vštípenou základní potřebu společenství, férovosti a solidarity. Podle výzkumu chování lidí byly zjištěny dva hlavní důvody pochopení bližního. Vzhledem k lidem, které vnímáme jako podobné blízké bytosti. O někom, kdo vykazuje podobné znaky, předpokládáme, že v sobě nese stejné dědictví jako já. Pomáháme mu proto, abychom zajistili udržení a šíření našich informací našeho dědictví. Podle jiné teorie pomáhají lidé těm, od nichž v budoucnu také pomoc očekávají. Dokonce ani tehdy, když příjemce naší pomoci nemůže pomoc oplatit (např. politický vězeň v diktatuře, kterého podporujeme dopisovou akcí prostřednictvím Amnestay International) zvyšuje tato pomoc náš společenský status. Jen ten kdo je silný, může pomoci slabým. Snaha lidí, připojit se k sociálním skupinám a v jejich rámci si prokazovat vzájemnou solidaritu, může být využito k tomu, aby se navyšovala ochota k solidárnímu jednání. Nabídne se jim nadřazená kategorizace, která ostatní lidi začleňuje, nikoliv vylučuje (viz Schmitt, Maes 2002, s. 11). Chceme-li podporovat solidaritu s chudými ve Třetím světě je smysluplné zdůrazňovat, že příjemci i dárci pomoci jsou ze stejné sociální skupiny, případně stejného náboženství. Skutečnost, že jednotliví lidé se rozčleňují do nejrůznějších sociálních skupin, skýtá také šanci objevit podobnosti u těch, kteří dříve patřili ke zcela cizím sociálním skupinám. Solidarita s migranty je pak mnohem snazší, když se kolegy v práci, mají stejné koníčky, fandí stejnému fotbalovému klubu (viz Schmitt, Maes, s 11). Takzvaná teorie relativního privilegia popisuje jeden důležitý motiv pro solidární jednání. Máme tím na mysli nechuť k pozici, kterou vnímáme jako privilegovanou, která motivuje k tomu být činný ve prospěch znevýhodněných osob. Ve vzdělávací praxi může být připravenost k solidaritě rozvíjena díky věcným informacím o proměnné závislosti a o příčinách a důsledcích privilegovaného postavení. Solidární jednání lze podporovat určitými podmínkami (viz Rethmann 2001, s. 179). Existují struktury, které umožní identifikaci. Existuje celospolečenská atmosféra, která podporuje solidární jednání. Grundtvig partnerships Empowerment learning processes to promote solidarity 12

13 3 Jak je v Evropě ceněna solidarita? Pohledy z evropských zemí Solidaritu učit a žít V následujícím textu presentujeme zkušenosti s uplatňováním solidarity ve zvolených zemích Belgii, Bulharsku, Německu, Itálii, Rakousku a České republice. Jednotlivé země předkládají statistické údaje např. o rozdělování příjmů a bohatství. V dalším textu se popisuje relevance solidarity ve vztahu k sociálnímu zajištění, k ochotě k solidaritě a především k dobrovolnické angažovanosti. 3.1 Belgie Království Belgie Plocha km 2 Obyvatelstvo 11 milionů Průměrný roční příjem na Euro brutto na měsíc, tedy Euro brutto zaměstnance na rok Průměrný nájem 70% bytů je obýváno jejich vlastníky Průměrný nájem (měsíc) na soukromém trhu 450 Euro (v r. 2010). V Bruselu se platí víc jak 591 Euro. Existuje ale velký nedostatek sociálních bytů. Brutto hospod. produkt na Euro (2011) obyvatele Minimální mzda Existuje minimální mzda pro zaměstnance od stáří 21 let: Euro brutto na měsíc. Pro osoby bez mzdy existuje náhrada mzdy pro jednotlivce 785,61 Euro netto na měsíc, pro osobu s dětmi 1.047,48 Euro netto na měsíc Rozdělní příjmu a majetku 50 % rodin vlastní 9,7 % celkového majetku v Belgii, 10 % rodin vlastní 55 % Po druhé světové válce byl v Belgii vybudován systém sociální jistoty a zabezpečení. Tento systém spočívá na základě dohody organizací zaměstnanců a zaměstnavatelů a politikou je podporován a posilován. Postihuje následující oblasti: pojištění v nemoci a ve stáří, dětské přídavky, sociální pojištění pro případ nezaměstnanosti. V posledních letech bylo (ve Fladrech) zavedeno tzv. pojištění pro podporu ve stáří. Systém sociálního pojištění stojí pod značným tlakem: jednak z důvodu úsporných opatření a jednak kvůli specifické belgické situaci. Když se v Belgii hovoří o solidaritě, nelze tak činit, aniž bychom zmínili tamní jazykovou situaci (nebo dokonce rozdělení). Jak je snad známo, v Belgii se hovoří převážně dvěma jazyky: nizozemsky a francouzsky. Nizozemsky na severu země a francouzsky na jihu země. Jazykové rozdělení jde ruku v ruce se zcela jinou sociálně-ekonomickou situací. Obecně lze říci, že na rozdíl od předchozího vývoje, zhruba posledních 40 let je těžiště hospodářského rozvoje soustředěno v severní části země. V jižní části Belgie byl soustředěn tradiční těžký průmysl, který od 60. let 20. století upadal do stále větších obtíží. Tyto hospodářské rozdíly mají své důsledky na sociální a finanční úrovni: mnohem více nezaměstnaných je na jihu (Valonsko a Grundtvig partnerships Empowerment learning processes to promote solidarity 13

14 Brusel. Ale nejobtížnějším je, že nesnadná situace na jihu musí být sanována penězi ze severu. S tím souvisí, že v posledních desetiletích bylo navrženo a uskutečněno mnoho nejrůznějších státních reforem, jejichž prostřednictvím se mnohé národní (belgické) kompetence přesouvají na regiony (Flandry, Valonsko a Brusel). Regiony mají vlastní kompetence v oblasti kultury, zdravotnictví, péče o zdravotně postižené, rekvalifikace nezaměstnaných atp. Tento proces přenosu kompetencí na regionální úroveň stále pokračuje. Odůvodněním toho procesu je, že rostoucí finance musí být v souladu se zodpovědností. Tato specifická situace Belgie má za následek, že pojem solidarity přináší stálé napětí. Na jedné straně je nutné a eticky žádoucí, aby se pomáhalo těm, kdo pomoc potřebují. Na druhé straně je obtížné, když pomoc je jednostranná a je také nasměrována pouze jedním směrem. Dotaz, zda tak zhruba za dvacet let bude ještě belgický stát existovat, závisí na řešení otázky, zda solidaritu (konkrétně sociální systém) bude možné tak rozvinout, aby vlastní sociální zodpovědnost a podpora sociálních požadavků dosáhla akceptovatelnou rovnováhu. Dobré je zmínit, že se podle uskutečněné studie v roce 2007 v Belgii dobrovolnicky angažuje 1 až 1,4 miliónů lidí. To je % belgických obyvatel. V desetiletí bylo možné zaznamenat rozvoj dobrovolnické angažovanosti. To je znamením toho, že ochota k solidaritě vzrostla. Pozoruhodné také je, že 60 % obyvatel belgických pracujících je členy nějakých odborů. Protože odbory jsou organizovány na národní belgické úrovni jsou jistým garantem proti tomu, aby došlo k rozdělení systému sociální podpory (a vlastně i Belgie). 3.2 Bulharsko Bulharská republika Plocha km 2 Obyvatelstvo 7,3 milionů Průměrný roční netto příjem Euro na jednoho člena domácnosti Průměrný nájem na m 2 bez vedlejších nákladů Brutto hospodářský produkt na obyvatele Minimální mzda / maximální mzda Rozdělní příjmu a majetku Kdo nyní v Bulharsku uzavírá novou nájemní smlouvu platí v průměru 3 Euro za m 2. Existují ale velké teritoriální rozdíly. Nejdražší nájemné je v Sofii (až 9 Euro na m 2 ), nejlevnější je ve městech Yambol, Sliven a Taroviste (1,5 3 Eura za m 2 ). Tato města se nachází na východě země Euro Minimální mzda 148 Euro a maximální mzda 1000 Euro a více. Nejvíce se vydělává v oblasti telekomunikací, pojišťovnictví a bankovnictví. Propast mezi majetnými a chudými, se v posledních letech prohloubila. Existuje 1600 milionářů. 27 % Grundtvig partnerships Empowerment learning processes to promote solidarity 14

15 obyvatel žije pod hranicí chudoby, musí vyjít s 205 BGN = 105 Euro. Podle bulharské ústavy (čl. 2 a 6,1) je Bulharsko demokratickým a sociálním státem. Zde je solidarita strukturálně definována. Podle toho je také vybudována síť sociální pomoci, sociálního pojištění a sociální péče. V Bulharsku existují 3 sloupy pojištění státní sociální podpora, penzijní pojištění a nemocenské pojištění, které garantuje stát, různé penzijní fondy a nemocenská pokladna. Po změně v roce 1989 sociální jistoty erodují. V důležitých sociálních systémech pojištění, jako například v důchodovém, nemocenském i pro případ nezaměstnanosti a příspěvku na péči došlo k mnoha změnám, které v žádném případě nebyly ku prospěchu občanů, a navíc vedou k sociální nejistotě. Konkrétně došlo ke změně podílu platby sociálního pojištění ze strany zaměstnavatele a zaměstnance. Do roku 2010 platil zaměstnavatel podíl 70 % a zaměstnanec 30 %. Od roku 2010 platí zaměstnavatel 60 % a zaměstnanec 40 %; a má dojít k další změně relace na 50 ku 50 %. Nezaměstnaní dostanou mezi % naposledy pobírané mzdy a to jen jeden rok. Z této sumy musí hradit své veškeré náklady, tedy nájemné, topení i elektřinu. Zamýšlíme-li se nad společenským pozadím pojmu solidarita, můžeme spatřit mnohé zvláštnosti. Na prvním místě je třeba zmínit, že v Bulharsku má tento pojem poněkud negativní příchuť. Je zatížen velkou politickou hypotékou. Před převratem stát hrál významnou kontrolní roli. To se promítlo do důvěry lidí ke státním institucím, k druhým lidem a jednotlivým společenským skupinám. Je třeba si uvědomit, že bulharská společnost je chudá a velmi rychle se dělí do jednotlivých skupin. Bulharsko je jednou ze zemí EU, která se propadla do hluboké demografické krize. Počet lidí, kteří potřebují pomoc roste. Týká se to především starších a postižených lidí, ale také dětí a mladistvých. A z toho důvodu škodí nedostatek solidarity a důvěry, celé společnosti. Tato souvislost byla velmi dobře popsána v příspěvku německého velvyslance v Bulharsku pro Deutsche Welle dne : Vytvoření nových politických a hospodářských elit se odehrálo v návaznosti na síť někdejší státní bezpečnosti a jiných struktur komunistického režimu. To vedlo k tomu, že se Bulharsko proměnilo v takovou společnost, která nevěří svému státu. Lidé se uzavírají do svého nejbližšího okolí, nejsou ochotni se občansky angažovat a podílet se na jakýchkoliv společenských aktivitách. Pocit solidarity dnes prakticky zmizel a vládne rozčarování. Podle evropské hodnotové studie 98,9 % bulharských občanů není ochotno se podílet v nějaké dobrovolné činnosti ve prospěch potřebných. 86 % se vůbec nepodílí na jakékoliv dobrovolné činnosti. Chybí citlivost pro horizontální solidaritu. To znamená, že každý se stará převážně sám o sebe. Většina Bulharů je toho názoru, že druhým není možné důvěřovat. Bulhaři se nechtějí podílet ani na žádné protestní aktivitě. Navzdory výše popsané situaci existují v Bulharsku nejrůznější formy solidarity, které se vyvinuly především v posledních letech. Aktéry solidárního jednání se stávají Grundtvig partnerships Empowerment learning processes to promote solidarity 15

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

SOUČASNÁ A PŘIPRAVOVANÁ

SOUČASNÁ A PŘIPRAVOVANÁ SOUČASNÁ A PŘIPRAVOVANÁ OPATŘENÍ RODINNÉ POLITIKY V ZEMÍCH STŘEDNÍ EVROPY Projekt výzkumu a vývoje Řešitel: doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. Spoluřešitelé: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., doc. Ing. Bojka

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav pedagogických věd SOPP Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené (diplomová práce) vedoucí práce: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. vypracovala: Bc. Lenka

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI 2012 ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI Zaměstnanec A VĚK aneb Age Management na pracovišti 2012 Autoři: Mgr. Ilona Štorová RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. Překlady textů z finštiny a angličtiny:

Více

2013 ISBN 978-80-87742-08-2

2013 ISBN 978-80-87742-08-2 závěrečná zpráva Komplexní analýza zdrojů - analýza příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, včetně pojistných a nepojistných systémů sociální ochrany, analýza právních závazků veřejných rozpočtů, analýza soukromých

Více

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel Rýdl VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

ANALÝZA NOVÝCH FOREM POSKYTOVÁNÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI

ANALÝZA NOVÝCH FOREM POSKYTOVÁNÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI JUDR. IGOR TOMEŠ CONSULTING MALEŠICKÁ 13, 130 00 PRAHA 3 Projekt výzkumu a vývoje VaV ZVZ87, č. projektu HS 106/03 ANALÝZA NOVÝCH FOREM POSKYTOVÁNÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI V SYSTÉMU SOCIÁLNÍ PÉČE Závěrečná

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky Bc. Michaela Škubalová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou dobrovolnictví mladých lidí. V práci jsou popsány a vysvětleny

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Robert Jahoda VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno prosinec 2003 Obsah: Úvod... 3 1. Práce zabývající se českým daňovým systémem... 6 2.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

NNO a dobrovolnictví v ČR a Rakousku

NNO a dobrovolnictví v ČR a Rakousku NNO a dobrovolnictví v ČR a Rakousku Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika 2007 2013 vydalo

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Vývoj zdravotního systému v ČR

Vývoj zdravotního systému v ČR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE Vývoj zdravotního systému v ČR Josef Eim 2008 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1.1 Tradice a historické kořeny sociální demokracie Sociální demokracie je otevřenou levicovou stranou. Rozvíjí se jako společenství,

Více