Zpráva o šetření. neposkytnutí životního pojištění klientce vyléčené z drogové závislosti. A. Obsah podnětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. neposkytnutí životního pojištění klientce vyléčené z drogové závislosti. A. Obsah podnětu"

Transkript

1 I. Předběžné informování o nemožnosti uzavřít pojistnou smlouvu je odepřením služby, které může být diskriminací v rozporu s antidiskriminačním zákonem. II. III. Rozlišování v oblasti poskytování pojištění je možné v případech, kdy je to rozumně odůvodněné. Odůvodnění přitom musí být podloženo relevantními fakty. Rozdílnost podmínek musí naplňovat požadavek přiměřenosti. Snížení pojistného rizika je legitimním cílem, který může odůvodnit rozdílné zacházení. V případě, že pojišťovna odmítne pojistit (resp. informuje o nemožnosti pojistit) osobu, která má zkušenost s drogovou závislostí, aniž by zjišťovala její zdravotní stav, jedná se o přímou diskriminaci z důvodu zdravotního postižení. V Brně dne 6. dubna 2012 Sp. zn.: 207/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření neposkytnutí životního pojištění klientce vyléčené z drogové závislosti A. Obsah podnětu Dne 10. října 2011 se na mě obrátila paní P.V. se stížností na diskriminaci. Paní V. uvedla, že byla tři roky drogově závislá. V současné době již více než 10 let abstinuje. Před více než 10 lety byla taktéž léčena pro infekci virem hepatitidy typu C, z níž se plně uzdravila. V současné době pracuje jako projektová specialistka a má malého syna (1,5 roku), s nímž je na rodičovské dovolené její manžel. Protože má dva hypoteční úvěry a závisí na ní i obživa rodiny, rozhodla se uzavřít životní pojištění. Poté, co korektně uvedla údaje o své vyléčené závislosti a prodělané nemoci, ji pojišťovny odmítly pojistit, nebo neúměrně navýšily pojistné. Zprostředkovatelská společnost PFLP, a. s., na kterou se obrátila, oslovila pojišťovny A, a. s., G, a. s., AP, a. s., AŽP, a. s., Č., a. s., K., a. s., U., a. s., I., a. s., AL, a. s. B. Skutková zjištění Protože v případě paní V. vzniklo podezření, že byla odmítnuta z důvodu drogové závislosti, zahájil jsem ve věci šetření, v rámci něhož jsem vyzval pojišťovny A, a. s., G, a. s., AP, a. s., AŽP, a. s., K, a. s., AL, a. s., k vyjádření. Oslovil jsem ty pojišťovny, které paní V. buď odmítly pojistit, nebo jí učinily krajně nevýhodnou nabídku. Pojišťovna A, a. s., se vyjádřila, že tvrzení ohledně odmítnutí pojistit paní V. není přesné. Paní V. se prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele dotázala, zda ji pojistí a za jakých podmínek. Na tento dotaz A, a. s., odpověděla, že klientka

2 není osobou, kterou by bylo možné pojistit na uvedená rizika. Zástupkyně pojišťovny zdůraznila, že ustanovení 13a zákona o pojistné smlouvě stanoví, že v rozporu se zásadou rovného zacházení není použití zdravotního stavu jako určujícího faktoru při stanovení výše pojistného a pro výpočet pojistného plnění. Posouzení pojistného rizika je jistě nezadatelným právem pojistitele a pojistiteli tedy není možné uložit kontraktační povinnost za všech okolností. Paní V. proto není pojistitelná na základě údajů zjištěných ze zdravotní dokumentace, která byla A, a. s., předložena. K dotazu, pro které pojistné události by byla paní V. pojistitelná a za jakých podmínek, se A., a. s., nemůže za daných okolností vyjádřit, neboť nezná všechny skutečnosti o zdravotním stavu klientky, nemá k dispozici vyplněný zdravotní dotazník či podrobný výpis ze zdravotní dokumentace. Paní V. údajně nevstoupila s A., a. s., do takové fáze sjednávání pojistné smlouvy, která by pojišťovně umožnila položit zájemkyni o pojištění dotazy směřující ke zjištěním nutným k posouzení pojistného rizika, a tedy pojišťovna nemá k dispozici její odpovědi na otázky, jejichž zodpovězení je nutné k případnému uzavření pojistné smlouvy ani nemá k dispozici podrobný výpis ze zdravotní dokumentace paní V.. Pojišťovna se nedomnívá, že by postupovala diskriminačně, neboť posouzení zdravotního stavu je nedílnou součástí procesu oceňování rizika, přičemž ze zákona nevyplývá pro pojistitele žádný smluvní přímus (kontraktační povinnost). Nakonec zástupkyně pojišťovny dodává, že v případě paní V. z předložených podkladů nebylo možné určit podmínky, za kterých by paní V. byla pojistitelná, tedy bylo možné pouze konstatovat, na uvedená rizika pojistitelná není. Zástupci AL, a. s., se vyjádřili, že žádost o posouzení před sjednáním pojištění obdrželi elektronickou poštou v rámci tzv. předsmluvního poradenství, což je služba, kterou poskytují pojišťovacím zprostředkovatelům, aby předešli výpovědím pojistné smlouvy ze strany pojistitele v případě nepřijatelného pojistného rizika. S paní V. přímo nejednali, pojistná smlouva nebyla s paní V. uzavřena a pojišťovacímu zprostředkovateli poskytli pouze doporučení. Veškeré podklady byly předloženy lékaři společnosti, který je posoudil s ohledem na požadované druhy pojištění a vzhledem k vysokému subjektivnímu riziku (zejména nejasná prognóza hepatitidy C) uzavření smlouvy, tak jak byla poptávána, nedoporučil. Namísto toho zprostředkovateli zaslali nabídku tarifů, které by paní V. mohli nabídnout. Zdůraznili, že s paní V. neodmítli uzavřít jakoukoli pojistnou smlouvu na životní pojištění. Podmínky, které paní V. poptávala, však nebylo vzhledem k vysokému pojistnému riziku možno akceptovat, a proto jí byly navrženy podmínky jiné, umožňující pojistnou smlouvu uzavřít. Přestože vyjádření lékaře paní V. MUDr. Ř. mluví o plné úzdravě z hepatitidy typu C a v pozitivní prognózu věří i MUDr. D. z psychiatrické léčebny Červený Dvůr, pro účely rozhodnutí, zda přijmout klienta do pojištění, je rozhodující stanovisko lékaře společnosti. Dodali, že vzhledem ke skutečnosti, že u soukromého pojištění osob neexistuje povinnost pojistitele smlouvu s klientem uzavřít, je legitimním právem pojistitele ohodnotit míru přebíraného rizika. Tento postup není možno považovat za diskriminační, neboť je aplikován na každého potenciálního klienta poptávajícího životní pojištění. Faktor zdravotního stavu je přitom při sjednávání životního pojištění nezastupitelným. Omezení možnosti jeho uplatnění by totiž nutně vedlo k radikálnímu nárůstu sazeb životního pojištění obecně a omezení rozsahu nabízených pojistných produktů, obojí k újmě spotřebitelů. Závěrem uvedli modelový případ pojištění do 60 let věku. 2

3 Právnička AŽP, a. s., poskytla vyjádření, v rámci něhož uvedla, že důvody, které vedly pojišťovnu jako soukromoprávní subjekt podnikající podle zvláštních předpisů k neakceptaci původního návrhu paní V. na uzavření pojistné smlouvy, ale k učinění protinávrhu spočívaly v aplikaci ocenění pojistných rizik podle pojistně matematických zásad, zohledňujících nutně u kteréhokoli zájemce o pojištění také jeho zdravotní stav a prodělaná závažná onemocnění, přičemž pojišťovny bez výjimky vycházejí ze stejných pravidel, která jim stanovují zajišťovny; pojišťovna neoceňuje zdravotní stav, ale zdravotní rizika, neboť jako podnikatelský subjekt ani nemůže uzavřít smlouvu ohrožující její hospodaření. Lékařská dokumentace byla pojišťovnou vyžádána na základě výslovného souhlasu paní V. podle ustanovení 14 zákona o pojistné smlouvě. Zdůraznila, že paní V. byl učiněn protinávrh, v němž bylo zásadní změnou snížení pojistné částky na polovinu u připojištění pro případ závažných onemocnění. Zdravotní rizika tak nebyla důvodem pro úplné odmítnutí uzavřít pojistnou smlouvu, ale byla zohledněna při stanovení (výpočtu) pojistného plnění u jednoho z připojištění, jako vedlejšího produktu (hlavního) životního pojištění. Protinávrh se opíral o vyhodnocení pojistných rizik. Paní V. na protinávrh ve lhůtě nereagovala. Zástupci K., a. s., v návaznosti na mou výzvu provedli šetření ve své evidenci a uvedli, že na podkladu vyplněného dotazníku na zdravotní stav, lékařské zprávy a vyjádření z gastroenterologie, vyjádření z psychiatrické léčebny Červený Dvůr a výpisu ze zdravotní dokumentace bylo předběžné hodnocení předloženo posudkovému lékaři pojišťovny. Posudkový lékař vyhodnotil dostupné zdravotní informace a pojišťovně doporučil přijmout klientku do pojištění rizika smrti a pojištění vážných onemocnění bez omezení, pro úrazové pojištění a pro pojištění pracovní neschopnosti doporučil výluku a pro pojištění plné invalidity pojištění nedoporučil. Primárním kritériem hodnocení zdravotního stavu (jeho vývoj vzhledem k maximální délce pojistné doby) byl zdravotní stav klientky, nikoliv jiné rizikové chování, které ke zhoršení zdravotního stavu mohlo vést, dodali. A dále jsou-li zdravotní rizika pojištěného zvýšena, může pojišťovna navrhnout pojistníkovi dodatečnou úpravu podmínek sjednaného pojistného krytí, a to v případě uzavřené pojistné smlouvy formou dodatku k pojistné smlouvě, nebo v případě poptávky pojištění formou návrhu podmínek pojistného krytí. Úprava podmínek a rozsahu krytí se může týkat jednak navýšení ceny poplatku za pojistná rizika, jednak stanovení výluk pro případ pojistného plnění. Jsou-li zdravotní rizika natolik zvýšena, že pro konkrétní pojistné riziko zaniká nahodilost vzniku pojistné události, jako základní předpoklad pro pojištění, pak takové pojistné riziko není do pojištění přijato. V tomto konkrétním případě jsou zdravotní rizika pro pojištění invalidity natolik zvýšena, že nelze stanovit rozsáhlou výluku a zvýšení ceny poplatku za pojištění není možné. Na závěr zdůraznili, že odmítnutí přijetí do pojištění bylo provedeno na podkladě hodnocení zdravotního stavu, nikoliv na základě zjištění jiných skutečností, byť mohly tyto skutečnosti mít na zdravotní stav klientky významný vliv. Zástupci AP, a. s., uvedli, že předmětem podnikání AP, a. s., je uzavírání pojistných smluv. Uzavření pojistné smlouvy je přitom soukromoprávní vztah. Účastníci tohoto vztahu nemohou být nuceni k uzavření pojistné smlouvy. Nemožnost odmítnutí pojištění je v českém právním řádu v některých případech zakotvena (např. u povinného pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla), nejde však o případ životního pojištění. Co se týče povinnosti 3

4 dodržovat zásadu rovného zacházení, uvedli, že nelze dovodit, že by pojišťovna měla zákonnou povinnost uzavření pojištění se všemi zájemci. A dále pokud by tedy došlo k odmítnutí uzavření pojistné smlouvy z důvodu nepříznivého zdravotního stavu zájemkyně, nejednalo by se o neoprávněnou diskriminaci. Hodnocení zdravotního stavu přitom u každého klienta probíhá na základě tabulek diagnóz od zajistitele, jednotlivé přirážky a výluky z pojištění zajistitel stanovil na základě výsledků studií pro dané diagnózy. Zájemci o uzavření životního pojištění vyplňují zdravotní dotazník, který je součástí pojistné smlouvy a na základě těchto, případně dalších údajů pojišťovna rozhodne, zda může dojít k uzavření pojistné smlouvy. Pojišťovna při sepisování smlouvy nezkoumá pouze aktuální zdravotní stav, ale rovněž se přihlíží k celkovému zdravotnímu stavu v minulosti. Při celkovém hodnocení klienta se berou do úvahy také sportovní aktivity, rizikovost povolání. Nelze hovořit o standardních podmínkách uzavření pojistné smlouvy, protože bývají vždy individualizované podle konkrétního klienta. Každý návrh pojistné smlouvy a výše pojistného je kontrolována a hodnocena jednotlivě. Nakonec dodali, že paní V. návrh na uzavření pojistné smlouvy nikdy nedoručila. Ze strany pojišťovny došlo pouze k zodpovězení některých dotazů poradce prostřednictvím klientského servisu. Hodnocení bylo vykonáno právně nezávazně na základě poradcem poskytnutých, zobecněných, neúplných informací ohledně zdravotního stavu. Vzhledem k tomu, že AP, a. s., návrh na uzavření smlouvy od poradce nikdy neobdržela, nemohlo dojít ani k jeho odmítnutí. Nakonec se vyjádřili i zástupci G, a. s., aby uvedli, že ze strany jejich společnosti bylo provedeno pouze předběžné zhodnocení, neboť makléřem ani paní V. nebyl předložen žádný konkrétní návrh na uzavření pojistné smlouvy. Zdůraznili, že předběžné posouzení, které pojišťovna provedla, je nutno považovat pouze za orientační. Dále uvedli, že není možné zcela objektivně a korektně odpovědět na otázku, pro které pojistné události by paní V. byla pojistitelná a za jakých podmínek. Aby mohli odpovědět na uvedenou otázku, bylo by nezbytné, aby paní V. doložila zprávy z aktuálních laboratorních vyšetření. Následně by byla celá záležitost konzultována s lékařem. Přirážka ve výši 150 až 200 procent byla stanovena výpočetním programem, který je v případech předběžného posouzení využíván. Údaj je však pouze orientační. Na závěr uvedli, že společnost se dle jejich názoru nedopustila protiprávního jednání a je připravena s paní V. jako zájemkyní o pojištění nadále jednat. a. Poskytování pojištění C. Právní hodnocení Poskytování komerčního pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podpůrně pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 1 Pojišťovny jsou při své činnosti povinny jednat s odbornou péčí a postupovat obezřetně. 2 V oblasti poskytování služeb, kterou je i pojištění, se obecně uplatní 1 Srov. ustanovení 1 odst. 2 zákona o pojistné smlouvě. 2 Srov. ustanovení 6 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 4

5 zásada autonomie vůle, resp. smluvní svobody, které vyplývají z obecných ustanovení občanského zákoníku. Pojišťovna tak má poměrně široký prostor pro uvážení, zda pojistnou smlouvu uzavře, či nikoliv. Současně má ale pojišťovna povinnost jednat v souladu se zásadou rovného zacházení. 3 V rozporu se zásadou rovného zacházení pak není použití pohlaví, věku nebo zdravotního stavu jako určujícího faktoru při stanovení výše pojistného a pro výpočet pojistného plnění u pojištění těch pojistných nebezpečí, u kterých je hodnocení pojistného rizika založeno na příslušných a přesných pojistně matematických a statistických údajích a je-li rozdíl ve výši pojistného či pojistného plnění přiměřený. b. Zákaz diskriminace z důvodu zdravotního postižení při poskytování pojištění S ohledem na to, že je komerční pojištění službou, je nutné při přístupu k němu a jeho poskytování respektovat zákaz diskriminace podle zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon). Zákaz diskriminace podle antidiskriminačního zákona je nutné dodržet před uzavřením a v okamžiku uzavírání smlouvy. Zásada rovného zacházení dle ustanovení 13a zákona o pojistné smlouvě se musí vzít v úvahu při vyjednávání práv a povinností vznikajících z pojištění. 1. Zdravotní postižení jako diskriminační důvod Zdravotním postižením se pro účely antidiskriminačního zákona rozumí tělesné, smyslové, mentální, duševní nebo jiné postižení, které brání nebo může bránit osobám v jejich právu na rovné zacházení. Musí se ovšem jednat o dlouhodobé zdravotní postižení, které trvá nebo má podle poznatků lékařské vědy trvat alespoň jeden rok. Závislost je duševní chorobou, která v případě paní V. trvala tři roky. V současné době již dle vyjádření psychiatra u paní V. o diagnóze nelze hovořit. Naopak její problém je více než 10 let ve stabilní remisi a nemá žádný vliv na její aktuální zdravotní stav. I přesto, že dle vyjádření lékařů je paní V. nutno považovat za vyléčenou ze závislosti, její předchozí diagnóza se v některých případech stala důvodem pro odmítnutí služby, či nabízení méně výhodných podmínek. Proto je vyléčená závislost paní V. zdravotním postižením ve smyslu antidiskriminačního zákona, neboť jí brání nebo může bránit v právu na rovné zacházení. Hepatitida typu C je vážným onemocněním, které se dá léčit, ale ne vždy se vyléčí. V případě paní V. přitom dle vyjádření lékaře došlo k eradikaci viru a tudíž i plné úzdravě. Paní V. přitom byla v posledních letech opakovaně virologicky kontrolována, není infekční a podle vyjádření lékaře prodělaná choroba nezvyšuje riziko jaterního postižení ani není důvodem ke zvláštním opatřením. Přestože nemoc jako taková není chráněna antidiskriminačním právem, v tomto případě naplňuje definici zdravotního postižení, protože léčba hepatitidy C je dlouhodobá, i po plném uzdravení probíhá sledování, v minulosti prodělaná choroba může způsobit trvalé poškození jater a vyléčeným pacientům může bránit i v právu na rovné zacházení. 3 Ustanovení 13a zákona o pojistné smlouvě. 5

6 Hepatitida C bývá totiž často považována za nemoc, kterou mají drogově závislí, a proto se nemocní i vyléčení mohou setkávat s předsudky okolí. Diskriminací v rozporu s antidiskriminačním zákonem se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci mimo jiné z důvodu zdravotního postižení. V rámci informování o možnosti uzavřít pojistnou smlouvu bylo zprostředkovateli v několika případech sděleno, že je paní V. nepojistitelná, jindy jí byly nabízeny méně výhodné podmínky. Z toho vyplývá, že s ní mohlo být zacházeno méně příznivě. Pokud se uplatňuje pravidlo, podle kterého nebude nabízena smlouva osobám s drogovou minulostí či prodělanou hepatitidou C, může se jednat o přímou diskriminaci v oblasti přístupu ke službám z důvodu zdravotního postižení. Přitom není rozhodné, zda došlo k odmítnutí konkrétního návrhu, protože pojišťovna je vázána zákazem diskriminace i ve fázi nabízení pojištění, pokud v rámci informování sdělí, že je potenciální klient nebo klientka nepojistitelná, jedná se o odepření služby a může se jednat i o diskriminaci. Osoby se zdravotním postižením včetně osob, které v minulosti prodělaly závislost, či vážnou chorobu, taktéž čelí rizikům a pojištění pro případ těchto rizik pro ně proto není méně důležité než pro ostatní členy společnosti. Rovný přístup k pojištění je proto klíčový pro zapojení osob s postižením do ekonomického a sociálního života společnosti. V případě osob, které se vyléčily ze závislosti, je nezbytné jejich opětovné plné zapojení do života společnosti a jedná se i o jeden z indikátorů, že léčba závislosti byla úspěšná. V tomto směru nelze akceptovat vytváření bariér pro přístup k pojištění, které nejsou nezbytné. S ohledem na to, že je diskriminace nezákonná, poskytovatelé pojišťovacích služeb mají povinnost podobně jako další účastníci právních vztahů respektovat právo na rovné zacházení osob se zdravotním postižením. 2. Legitimní rozlišování z důvodu zdravotního postižení a povinnosti poskytovatelů služeb V návaznosti na ustanovení 7 odst. 1 antidiskriminačního zákona diskriminací není, pokud je rozdílné zacházení objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné. Další přípustné formy rozdílného zacházení mohou být obsaženy ve zvláštních zákonech. Specifická zásada rovného zacházení v zákoně o pojistné smlouvě ( 13a) přitom nenahrazuje zákaz diskriminace dle antidiskriminačního zákona, ale doplňuje jej úpravou přípustné formy rozdílného zacházení v rámci vyjednávání o obsahu pojistné smlouvy. Při vyjednávání o výši pojistného a pojistného plnění je tak zcela legitimní brát v úvahu zdravotní stav zájemce či zájemkyně o sjednání pojištění. Rozdíl ve výši pojistného či pojistného plnění však musí být přiměřený. Těžiště řešení případu tak spočívá v posouzení, do jaké míry prodělaná závislost a hepatitida typu C ovlivnila zdravotní stav paní V., aby mohlo být poškození zdravotního stavu bráno v úvahu pro stanovení podmínek pojištění. Samotná prodělaná závislost ani hepatitida typu C přitom nemůže být důvodem pro odmítnutí pojištění ani stanovení a priori horších podmínek, protože při sjednávání pojištění může být v souladu se zásadou rovného zacházení brán v úvahu pouze 6

7 zdravotní stav. Zdravotní stav osoby, která prodělala závislost či hepatitidu typu C, může být různý a pro účely pojištění je tak nutné konkrétní zdravotní stav zjišťovat. Informace o závislosti a hepatitidě typu C s ohledem na tuto okolnost nevypovídá dostatečně o zdravotním stavu zájemce nebo zájemkyně o pojištění. Podle povahy pojištění je možné rozlišovat v závislosti na riziku spojeném s pojištěním. Pojišťovny jsou totiž při své činnosti povinny jednat s odbornou péčí a postupovat obezřetně. Na druhou stranu poskytovatelé pojištění stejně jako poskytovatelé jiných služeb nesmí jednat na základě předsudků, mylných nebo nepřesných představ či zastaralých informací o osobách se zdravotním postižením. Antidiskriminační zákon přitom připouští rozlišování, jakož i vyloučení v případech, kdy je to rozumně odůvodněné. Odůvodnění může být založeno na příslušných a přesných pojistně matematických a statistických údajích, které se vztahují k okolnostem nebo odkazují na jiné relevantní faktory. Zkušenost s drogovou závislostí je faktorem, který může zvyšovat pojistné riziko, protože může mít vliv na aktuální zdravotní stav. Omezení rizika je přitom legitimním cílem. Paušální vyloučení osob s drogovou minulostí, která byla ukončena před mnoha lety, ovšem nesplňuje podmínku přiměřenosti a není nezbytné k dosažení cíle, byť legitimního. 4 V případě hepatitidy typu C by bylo možné uvažovat o legitimní výluce pouze v případě chronické podoby této nemoci, nikoliv v případě, že byla úspěšně léčena a vyléčena. Při hodnocení rizika je možné brát v úvahu pouze informace o aktuálním zdravotním stavu. V případě, že informace o zdravotním stavu nebyly ani zjišťovány a v rámci vyjednávání o možnosti uzavření pojistné smlouvy byla poskytnuta informace o nemožnosti pojištění uzavřít, jedná se o odepření poskytnutí služby, a tak i přímou diskriminaci založenou na zdravotním postižení. c. Hodnocení případů jednotlivých pojišťoven 1. A, a. s. Pojišťovna uvedla, že se nemůže vyjádřit k tomu, za jakých podmínek by byla paní V. pojistitelná, protože nezná všechny skutečnosti o zdravotním stavu klientky. To jí ovšem nebránilo v tom, aby paní V. sdělila, že není pojistitelná pouze na základě informace o drogové minulosti a prodělané hepatitidě typu C. Paní V. nevstoupila s pojišťovnou do další fáze vyjednávání jednoduše proto, že byla hned na počátku odmítnuta. Podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace pojišťovna nedostala k dispozici, protože paní V. odmítla i bez toho. Posoudit a ocenit jednotlivá rizika je nepochybně právem pojišťovny, ale v rámci tohoto procesu nesmí jednat diskriminačně. Nediskriminačně musí postupovat i ve fázi vyjednávání. Pokud pojišťovna s potenciálně rizikovým klientem vůbec nevstoupí v jednání, jedná se fakticky o odmítnutí poskytnutí služby, a o naplnění zásady nediskriminace v tomto případě lze důvodně pochybovat. Odmítnutí pouze na základě předložení informace o vyléčené drogové závislosti a hepatitidě a nepokračování v posuzování dalších relevantních skutečností představuje přímou diskriminaci. Aby pojišťovna mohla vzít 4 Jako přiměřené by bylo možné považovat vyloučení z pojištění pro závislost na drogách v období 3 předchozích let. Viz např. 7

8 v úvahu zdravotní stav potenciální klientky, musí jej nejprve zjišťovat. Paušální vyloučení osob s drogovou minulostí není přiměřené a nezbytné k dosažení cíle, tj. obezřetného postupu a eliminace uzavírání rizikových pojistných smluv. Pojišťovna skutečně nemá kontraktační povinnost ke všem zájemcům o pojištění. Jako subjekt, který veřejně nabízí služby, se však nesmí chovat diskriminačně. 2. AL, a. s. Prodělaná vážná choroba, kterou je hepatitida typu C, jakož i vyléčená drogová závislost, jsou důvody, které zvyšují pojistné riziko a odůvodňují stanovení zvláštních podmínek pro pojištění ve srovnání s podmínkami pro spotřebitele, kteří obdobná zdravotní rizika nemají. Není mi jasné, co bylo myšleno nejasnou prognózou hepatitidy C, protože v případě vyléčené hepatitidy C samovolný návrat vyléčené nemoci nehrozí. 5 Nicméně prodělaná nemoc může mít vliv na míru rizikovosti pojistné smlouvy, proto je možné zohlednit ji při stanovování podmínek pojištění. Vždy je ale nutné zjišťovat aktuální zdravotní stav. Pojišťovna skutečně nemá kontraktační povinnost ke všem zájemcům o pojištění. Jako subjekt, který veřejně nabízí služby, se však nesmí chovat diskriminačně. Zákaz diskriminace přitom nelze vykládat tak, jak to činí pojišťovna, tj. že danou podmínku aplikuje na každého potenciálního klienta. Podstatou principu rovného zacházení je totiž zákaz posuzování srovnatelných situací odlišně a odlišných situací stejně. Rozdílné zacházení je možné pouze v případě, že je to objektivně odůvodněno. Možná rizika spojená s uzavřením smlouvy s klientem s drogovou minulostí je možné zohlednit při stanovení podmínek pojištění, nelze jej ale a priori odmítnout. Pokud v rámci poradenství před vyjednáváním o uzavření pojistné smlouvy pojišťovna sdělí, že je potenciální klient nebo klientka nepojistitelný, jedná se o faktické odmítnutí poskytnutí služby. S ohledem na to, že paní V. v tomto případě nebyla zcela odmítnuta, ale byl jí poskytnut protinávrh zohledňující zvýšené riziko, nebylo potvrzeno podezření na diskriminaci. 3. AŽP, a. s. S ohledem na to, že pojistná rizika byla vyhodnocena na základě lékařské dokumentace, paní V. nebyla odmítnuta a byl jí po vyhodnocení rizik poskytnut protinávrh, nebylo možné podezření na diskriminaci potvrdit. Neuzavření rizikové pojistné smlouvy na základě relevantních skutečností je právem pojišťovny, která je oprávněna upravit podmínky s ohledem na zdravotní stav potenciálního klienta nebo klientky. Otázku, zda byl poskytnutý protinávrh přiměřený, nelze z důvodu nedostatku relevantních informací nutných ke zhodnocení zodpovědět. 4. K., a. s. Podkladem pro rozhodnutí pojišťovny stanovit pro úrazové pojištění a pro pojištění pracovní neschopnosti výluku a nesjednat pojištění plné invalidity bylo vyhodnocení zdravotnické dokumentace. Pojišťovna má právo stanovit výluku, pokud je to odůvodněno vyhodnocením rizik na základě posouzení zdravotního stavu. Rozhodnutí pojišťovny však musí vycházet ze zhodnocení rizika, které je založeno 5 Viz např. 8

9 na příslušných a přesných pojistně matematických a statistických údajích, a rozdíl musí být přiměřený. Úplné odmítnutí pojištění pro případ úrazu, pojištění pracovní neschopnosti a plné invalidity v daném případě za přiměřené považovat nelze. 5. AP, a. s. Poskytování pojištění je soukromoprávním vztahem, ale současně se jedná o poskytování služby, která je nabízena veřejnosti. Proto jsou subjekty nabízející pojištění vázány zákazem diskriminace. Zákazem diskriminace jsou přitom vázáni nejen při poskytování pojištění, ale i ve fázi nabízení. Proto není rozhodné, zda byl pojišťovně doručen konkrétní návrh. Pojišťovna nemá povinnost uzavřít pojistnou smlouvu se všemi zájemci, ale rozlišování musí být rozumně odůvodněné. Poskytnutí vyjádření, že je klientka nepojistitelná, je nutné považovat za odepření poskytnutí služby v rozporu se zákazem diskriminace. Aby pojišťovna mohla vyhodnotit rizika plynoucí z možného zdravotního stavu, musela by zdravotní stav nejprve zjišťovat. Na základě těchto zjištění by bylo možné konkrétní informace o zdravotním stavu zohlednit při vyjednávání podmínek pojištění. Informace o v minulosti prodělaných vyléčených onemocněních nelze použít k odmítnutí sjednat pojistnou smlouvu. K dalšímu vyjednávání pochopitelně nedošlo, protože se pojišťovna k možnému pojištění klientky vyjádřila negativně. Jako poskytovatelka služby nabízené veřejnosti se nesmí chovat diskriminačně ani při nabízení služby, proto je nutné informaci o nepojistitelnosti klientky vnímat jako odepření služby a diskriminaci založenou na zdravotním postižení. 6. G, a. s. Prodělaná vážná choroba, kterou je hepatitida typu C, jakož i vyléčená drogová závislost, jsou důvody, které zvyšují pojistné riziko a odůvodňují stanovení přirážky ve srovnání s podmínkami pro spotřebitele, kteří obdobná zdravotní rizika nemají. Informace o výši přirážky byla v tomto případě pouze orientační. Co se týče možnosti pojistit paní V. pro případ invalidity, závažných onemocnění a pobytu v nemocnici, invaliditu, závažná onemocnění a pobyt v nemocnici, odmítnutí by bylo možné pouze po vyhodnocení zdravotnické dokumentace, nikoliv pouze na základě informace o prodělané závislosti a vážné chorobě. Předběžné zhodnocení, na základě něhož byla paní V. poskytnuta informace o nemožnosti uzavřít pojistnou smlouvu, je odepřením poskytnutí služby v rozporu s antidiskriminačním zákonem. V tomto ohledu tedy podezření na diskriminaci z důvodu zdravotního postižení vyvráceno nebylo. D. Závěr Pojišťovny se při poskytování pojištění musí stejně jako ostatní poskytovatelé služeb řídit zákonem, a proto musí respektovat i zákaz diskriminace upravený v antidiskriminačním zákoně. Předběžné informování o nemožnosti pojistnou smlouvu uzavřít je odepřením služby, které může být diskriminací v rozporu s antidiskriminačním zákonem. 9

10 Rozlišování v oblasti poskytování pojištění je možné v případech, kdy je to rozumně odůvodněné. Odůvodnění musí být podloženo relevantními fakty. Rozdíl však musí být přiměřený. Snížení pojistného rizika je legitimním cílem, který může odůvodnit rozdílné zacházení. Odmítnutí poskytnout pojištění, kterým je i informování o nemožnosti uzavřít pojistnou smlouvu, z důvodu zkušenosti s drogovou závislostí, která byla ukončena před mnoha lety, není přiměřené ani nezbytné ve vztahu k dosažení cíle. V případě hepatitidy typu C by bylo možné uvažovat o legitimní možnosti výluky pouze v případě chronické podoby této nemoci, nikoliv v případě, že byla úspěšně léčena a vyléčena. V případě, že pojišťovna odmítne pojistit (resp. informuje o nemožnosti pojistit) osobu, která má zkušenost s drogovou závislostí, aniž by zjišťovala její zdravotní stav, jedná se o přímou diskriminaci z důvodu zdravotního postižení. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 10

Zpráva o šetření. Diskriminace z důvodu věku při poskytování pojistného plnění z úrazového připojištění. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. Diskriminace z důvodu věku při poskytování pojistného plnění z úrazového připojištění. A. Obsah podnětu Ustanovení 13a zákona o pojistné smlouvě umožňuje rozdílné zacházení z důvodu věku tam, kde je vyšší pojistné riziko založeno na příslušných a přesných pojistně matematických a statistických údajích. I

Více

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu I. V rámci pracovního pohovoru zaměstnavatel nesmí uchazečům a uchazečkám o zaměstnání pokládat dotazy týkající se rodičovství a péče o děti. Takové jednání je možné kvalifikovat jako obtěžování, které

Více

Zpráva o šetření. ve věci věkového omezení při poskytování spotřebitelských úvěrů starším klientům. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci věkového omezení při poskytování spotřebitelských úvěrů starším klientům. A - Předmět šetření I. Paušální omezení horní věkovou hranicí představuje značný zásah do důstojnosti starších osob a jako takové představuje nežádoucí nedovolené omezení pro osoby vyššího věku. II. III. Pokud banka omezí

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Zpráva o šetření. všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch

Zpráva o šetření. všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch V Brně dne 24. června 2011 Sp. zn.: 29/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch Abstrakt Pan X. si stěžoval na pojistné

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

Zpráva o šetření. ve věci neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu

Zpráva o šetření. ve věci neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu V případě, že město chce některé byty ve svém majetku vymezit jako byty startovací pro mladé osoby, je nutné, aby to bylo předem stanoveno v transparentních pravidlech. Pokud nejsou byty předem jasně vymezeny

Více

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let V Brně dne 22. května 2012 Sp. zn.: 193/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let Abstrakt Na ochránce se obrátil pan J. V. se stížností na banku a poskytovatele

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu státní příslušnosti, rodičovství a zdravotního stavu v přístupu k zdravotní péči a službám

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu státní příslušnosti, rodičovství a zdravotního stavu v přístupu k zdravotní péči a službám I. Právo na ochranu zdraví je zaručeno každé lidské bytosti, ale právo na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění je pouze právem občanů. Pro účely posouzení rovného přístupu

Více

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let V Brně dne 4. března 2011 Sp. zn.: 149/2010/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let Abstrakt Pan O. si stěžoval na postup jisté banky, která mu odmítla vydat

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení tuto zásadu dlouhodobě

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným

Více

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu věku při přístupu k zaměstnání

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu věku při přístupu k zaměstnání Je na zaměstnavateli, aby řádně uchovával veškeré relevantní podklady z výběrového řízení tak, aby byl schopen vyvrátit případné podezření na diskriminační jednání. V případě, že zaměstnavatel takovými

Více

Věstník ČNB částka 15/2010 ze dne 3. září 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. srpna 2010

Věstník ČNB částka 15/2010 ze dne 3. září 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. srpna 2010 Třídící znak 2 1 7 1 0 5 8 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. srpna 2010 k některým povinnostem pojišťovacího zprostředkovatele Při výkonu dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 152/2011-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015

PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015 INFORMACE 10/2015/z PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015 Od 1.4.2015 zavádíme novinky v produktu PERSPEKTIVA 7 BN. Změny, které jsme pro Vás připravili: 1. Připojištění invalidity 2. Připojištění smrti 3. Připojištění

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Pojistná smlouva č. 10203-8

Pojistná smlouva č. 10203-8 Pojistná smlouva č. 10203-8 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 IČ: 61859869 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866 v

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Co je přímá a nepřímá diskriminace a jaká jsou specifika zdravotního postižení? Kde jsou reálné hranice

Více

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: I. Průběh řízení

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: I. Průběh řízení 9 Azs 7/2013-20 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobců: a) K. T., b) nezl.

Více

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis Aktualizovaná verze,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 171/2005-92 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Ladislava Hejtmánka

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům Diskuse o zdravotním pojištění cizinců je charakterizována: nízkou informovaností veřejnosti a

Více

Zdravotní pojištění migrantů v ČR

Zdravotní pojištění migrantů v ČR Zdravotní pojištění migrantů v ČR Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová Universita Karlova 1. lékařská fakulta Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva Základní informace o populaci migrantů v

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

Pracovněprávní 2 2012

Pracovněprávní 2 2012 Pracovněprávní 2 2012 OBSAH Aktuálně: Smluvní pokuta v pracovním právu Téma: Pracovnělékařská péče Pracovnělékařské služby Hlavní změny povinností ošetřujících lékařů pokud jde o režim dočasné pracovní

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/3154/2015 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování

Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování V Brně dne 23. srpna 2011 Sp. zn.: 158/2010/DIS/JKV Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování Stanovování rozdílných cen zboží a služeb je relativně běžné a sleduje nejrůznější cíle. S

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu. VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod.... 1-5 Stanovení nutnosti využít práce vykonané

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Kritéria pro přijímání do mateřských škol a rovné zacházení Jiří Šamánek, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Obecně k předškolnímu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 31/2013-17 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jaroslava

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

Zpráva o šetření. Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence

Zpráva o šetření. Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence V Brně dne 16. listopadu 2012 Sp. zn.: 11/2012/DIS/JŠK Sp. zn.: 79/2012/DIS/JŠK Zpráva o šetření Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence Abstrakt Na ochránce se obrátilo

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

USNESENÍ. Konf 41/2011-13

USNESENÍ. Konf 41/2011-13 Konf 41/2011-13 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Nárok pojišťovny při neoznámení dopravní nehody policii Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2007/2012 Pojišťovna

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu OSPOD je povinen doporučit osobám, jež fakticky převzaly dítě do péče, nejen právně vhodnou formou náhradní rodinné péče, ale rovněž je upozornit na souvislosti týkající se sociálních dávek (v daném případě

Více

Odůvodnění. Obecná část

Odůvodnění. Obecná část II. Odůvodnění Obecná část a) Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku včetně zhodnocení

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika Řízení rizik Deloitte Česká republika Zkušenosti z auditů Níže uvádíme nejčastější chyby při administraci s uvedením daného paragrafu a popisu, v čem příjemci/zadavatelé nejčastěji chybují. Textace použitých

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.V.

Zpráva o šetření ve věci pana J.V. I. Je-li pojišťovna povinna šetření škodní události provést s odbornou péčí a obezřetně ( 6 zákona o pojišťovnictví), je povinna k tomu využít veškerá svá oprávnění. Mezi tato opatření patří i právo nahlížet

Více

ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany:

ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany: POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009 na skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů a na skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové

Více

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra konference Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti 15. dubna 2015 Petr Polák, Oddělení rovného zacházení,

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 Vážená klientko/vážený kliente, těší nás Váš zájem o cestovní pojištění Komerční pojišťovny. Považujeme za důležité seznámit naše

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více