Zpráva o šetření. neposkytnutí životního pojištění klientce vyléčené z drogové závislosti. A. Obsah podnětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. neposkytnutí životního pojištění klientce vyléčené z drogové závislosti. A. Obsah podnětu"

Transkript

1 I. Předběžné informování o nemožnosti uzavřít pojistnou smlouvu je odepřením služby, které může být diskriminací v rozporu s antidiskriminačním zákonem. II. III. Rozlišování v oblasti poskytování pojištění je možné v případech, kdy je to rozumně odůvodněné. Odůvodnění přitom musí být podloženo relevantními fakty. Rozdílnost podmínek musí naplňovat požadavek přiměřenosti. Snížení pojistného rizika je legitimním cílem, který může odůvodnit rozdílné zacházení. V případě, že pojišťovna odmítne pojistit (resp. informuje o nemožnosti pojistit) osobu, která má zkušenost s drogovou závislostí, aniž by zjišťovala její zdravotní stav, jedná se o přímou diskriminaci z důvodu zdravotního postižení. V Brně dne 6. dubna 2012 Sp. zn.: 207/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření neposkytnutí životního pojištění klientce vyléčené z drogové závislosti A. Obsah podnětu Dne 10. října 2011 se na mě obrátila paní P.V. se stížností na diskriminaci. Paní V. uvedla, že byla tři roky drogově závislá. V současné době již více než 10 let abstinuje. Před více než 10 lety byla taktéž léčena pro infekci virem hepatitidy typu C, z níž se plně uzdravila. V současné době pracuje jako projektová specialistka a má malého syna (1,5 roku), s nímž je na rodičovské dovolené její manžel. Protože má dva hypoteční úvěry a závisí na ní i obživa rodiny, rozhodla se uzavřít životní pojištění. Poté, co korektně uvedla údaje o své vyléčené závislosti a prodělané nemoci, ji pojišťovny odmítly pojistit, nebo neúměrně navýšily pojistné. Zprostředkovatelská společnost PFLP, a. s., na kterou se obrátila, oslovila pojišťovny A, a. s., G, a. s., AP, a. s., AŽP, a. s., Č., a. s., K., a. s., U., a. s., I., a. s., AL, a. s. B. Skutková zjištění Protože v případě paní V. vzniklo podezření, že byla odmítnuta z důvodu drogové závislosti, zahájil jsem ve věci šetření, v rámci něhož jsem vyzval pojišťovny A, a. s., G, a. s., AP, a. s., AŽP, a. s., K, a. s., AL, a. s., k vyjádření. Oslovil jsem ty pojišťovny, které paní V. buď odmítly pojistit, nebo jí učinily krajně nevýhodnou nabídku. Pojišťovna A, a. s., se vyjádřila, že tvrzení ohledně odmítnutí pojistit paní V. není přesné. Paní V. se prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele dotázala, zda ji pojistí a za jakých podmínek. Na tento dotaz A, a. s., odpověděla, že klientka

2 není osobou, kterou by bylo možné pojistit na uvedená rizika. Zástupkyně pojišťovny zdůraznila, že ustanovení 13a zákona o pojistné smlouvě stanoví, že v rozporu se zásadou rovného zacházení není použití zdravotního stavu jako určujícího faktoru při stanovení výše pojistného a pro výpočet pojistného plnění. Posouzení pojistného rizika je jistě nezadatelným právem pojistitele a pojistiteli tedy není možné uložit kontraktační povinnost za všech okolností. Paní V. proto není pojistitelná na základě údajů zjištěných ze zdravotní dokumentace, která byla A, a. s., předložena. K dotazu, pro které pojistné události by byla paní V. pojistitelná a za jakých podmínek, se A., a. s., nemůže za daných okolností vyjádřit, neboť nezná všechny skutečnosti o zdravotním stavu klientky, nemá k dispozici vyplněný zdravotní dotazník či podrobný výpis ze zdravotní dokumentace. Paní V. údajně nevstoupila s A., a. s., do takové fáze sjednávání pojistné smlouvy, která by pojišťovně umožnila položit zájemkyni o pojištění dotazy směřující ke zjištěním nutným k posouzení pojistného rizika, a tedy pojišťovna nemá k dispozici její odpovědi na otázky, jejichž zodpovězení je nutné k případnému uzavření pojistné smlouvy ani nemá k dispozici podrobný výpis ze zdravotní dokumentace paní V.. Pojišťovna se nedomnívá, že by postupovala diskriminačně, neboť posouzení zdravotního stavu je nedílnou součástí procesu oceňování rizika, přičemž ze zákona nevyplývá pro pojistitele žádný smluvní přímus (kontraktační povinnost). Nakonec zástupkyně pojišťovny dodává, že v případě paní V. z předložených podkladů nebylo možné určit podmínky, za kterých by paní V. byla pojistitelná, tedy bylo možné pouze konstatovat, na uvedená rizika pojistitelná není. Zástupci AL, a. s., se vyjádřili, že žádost o posouzení před sjednáním pojištění obdrželi elektronickou poštou v rámci tzv. předsmluvního poradenství, což je služba, kterou poskytují pojišťovacím zprostředkovatelům, aby předešli výpovědím pojistné smlouvy ze strany pojistitele v případě nepřijatelného pojistného rizika. S paní V. přímo nejednali, pojistná smlouva nebyla s paní V. uzavřena a pojišťovacímu zprostředkovateli poskytli pouze doporučení. Veškeré podklady byly předloženy lékaři společnosti, který je posoudil s ohledem na požadované druhy pojištění a vzhledem k vysokému subjektivnímu riziku (zejména nejasná prognóza hepatitidy C) uzavření smlouvy, tak jak byla poptávána, nedoporučil. Namísto toho zprostředkovateli zaslali nabídku tarifů, které by paní V. mohli nabídnout. Zdůraznili, že s paní V. neodmítli uzavřít jakoukoli pojistnou smlouvu na životní pojištění. Podmínky, které paní V. poptávala, však nebylo vzhledem k vysokému pojistnému riziku možno akceptovat, a proto jí byly navrženy podmínky jiné, umožňující pojistnou smlouvu uzavřít. Přestože vyjádření lékaře paní V. MUDr. Ř. mluví o plné úzdravě z hepatitidy typu C a v pozitivní prognózu věří i MUDr. D. z psychiatrické léčebny Červený Dvůr, pro účely rozhodnutí, zda přijmout klienta do pojištění, je rozhodující stanovisko lékaře společnosti. Dodali, že vzhledem ke skutečnosti, že u soukromého pojištění osob neexistuje povinnost pojistitele smlouvu s klientem uzavřít, je legitimním právem pojistitele ohodnotit míru přebíraného rizika. Tento postup není možno považovat za diskriminační, neboť je aplikován na každého potenciálního klienta poptávajícího životní pojištění. Faktor zdravotního stavu je přitom při sjednávání životního pojištění nezastupitelným. Omezení možnosti jeho uplatnění by totiž nutně vedlo k radikálnímu nárůstu sazeb životního pojištění obecně a omezení rozsahu nabízených pojistných produktů, obojí k újmě spotřebitelů. Závěrem uvedli modelový případ pojištění do 60 let věku. 2

3 Právnička AŽP, a. s., poskytla vyjádření, v rámci něhož uvedla, že důvody, které vedly pojišťovnu jako soukromoprávní subjekt podnikající podle zvláštních předpisů k neakceptaci původního návrhu paní V. na uzavření pojistné smlouvy, ale k učinění protinávrhu spočívaly v aplikaci ocenění pojistných rizik podle pojistně matematických zásad, zohledňujících nutně u kteréhokoli zájemce o pojištění také jeho zdravotní stav a prodělaná závažná onemocnění, přičemž pojišťovny bez výjimky vycházejí ze stejných pravidel, která jim stanovují zajišťovny; pojišťovna neoceňuje zdravotní stav, ale zdravotní rizika, neboť jako podnikatelský subjekt ani nemůže uzavřít smlouvu ohrožující její hospodaření. Lékařská dokumentace byla pojišťovnou vyžádána na základě výslovného souhlasu paní V. podle ustanovení 14 zákona o pojistné smlouvě. Zdůraznila, že paní V. byl učiněn protinávrh, v němž bylo zásadní změnou snížení pojistné částky na polovinu u připojištění pro případ závažných onemocnění. Zdravotní rizika tak nebyla důvodem pro úplné odmítnutí uzavřít pojistnou smlouvu, ale byla zohledněna při stanovení (výpočtu) pojistného plnění u jednoho z připojištění, jako vedlejšího produktu (hlavního) životního pojištění. Protinávrh se opíral o vyhodnocení pojistných rizik. Paní V. na protinávrh ve lhůtě nereagovala. Zástupci K., a. s., v návaznosti na mou výzvu provedli šetření ve své evidenci a uvedli, že na podkladu vyplněného dotazníku na zdravotní stav, lékařské zprávy a vyjádření z gastroenterologie, vyjádření z psychiatrické léčebny Červený Dvůr a výpisu ze zdravotní dokumentace bylo předběžné hodnocení předloženo posudkovému lékaři pojišťovny. Posudkový lékař vyhodnotil dostupné zdravotní informace a pojišťovně doporučil přijmout klientku do pojištění rizika smrti a pojištění vážných onemocnění bez omezení, pro úrazové pojištění a pro pojištění pracovní neschopnosti doporučil výluku a pro pojištění plné invalidity pojištění nedoporučil. Primárním kritériem hodnocení zdravotního stavu (jeho vývoj vzhledem k maximální délce pojistné doby) byl zdravotní stav klientky, nikoliv jiné rizikové chování, které ke zhoršení zdravotního stavu mohlo vést, dodali. A dále jsou-li zdravotní rizika pojištěného zvýšena, může pojišťovna navrhnout pojistníkovi dodatečnou úpravu podmínek sjednaného pojistného krytí, a to v případě uzavřené pojistné smlouvy formou dodatku k pojistné smlouvě, nebo v případě poptávky pojištění formou návrhu podmínek pojistného krytí. Úprava podmínek a rozsahu krytí se může týkat jednak navýšení ceny poplatku za pojistná rizika, jednak stanovení výluk pro případ pojistného plnění. Jsou-li zdravotní rizika natolik zvýšena, že pro konkrétní pojistné riziko zaniká nahodilost vzniku pojistné události, jako základní předpoklad pro pojištění, pak takové pojistné riziko není do pojištění přijato. V tomto konkrétním případě jsou zdravotní rizika pro pojištění invalidity natolik zvýšena, že nelze stanovit rozsáhlou výluku a zvýšení ceny poplatku za pojištění není možné. Na závěr zdůraznili, že odmítnutí přijetí do pojištění bylo provedeno na podkladě hodnocení zdravotního stavu, nikoliv na základě zjištění jiných skutečností, byť mohly tyto skutečnosti mít na zdravotní stav klientky významný vliv. Zástupci AP, a. s., uvedli, že předmětem podnikání AP, a. s., je uzavírání pojistných smluv. Uzavření pojistné smlouvy je přitom soukromoprávní vztah. Účastníci tohoto vztahu nemohou být nuceni k uzavření pojistné smlouvy. Nemožnost odmítnutí pojištění je v českém právním řádu v některých případech zakotvena (např. u povinného pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla), nejde však o případ životního pojištění. Co se týče povinnosti 3

4 dodržovat zásadu rovného zacházení, uvedli, že nelze dovodit, že by pojišťovna měla zákonnou povinnost uzavření pojištění se všemi zájemci. A dále pokud by tedy došlo k odmítnutí uzavření pojistné smlouvy z důvodu nepříznivého zdravotního stavu zájemkyně, nejednalo by se o neoprávněnou diskriminaci. Hodnocení zdravotního stavu přitom u každého klienta probíhá na základě tabulek diagnóz od zajistitele, jednotlivé přirážky a výluky z pojištění zajistitel stanovil na základě výsledků studií pro dané diagnózy. Zájemci o uzavření životního pojištění vyplňují zdravotní dotazník, který je součástí pojistné smlouvy a na základě těchto, případně dalších údajů pojišťovna rozhodne, zda může dojít k uzavření pojistné smlouvy. Pojišťovna při sepisování smlouvy nezkoumá pouze aktuální zdravotní stav, ale rovněž se přihlíží k celkovému zdravotnímu stavu v minulosti. Při celkovém hodnocení klienta se berou do úvahy také sportovní aktivity, rizikovost povolání. Nelze hovořit o standardních podmínkách uzavření pojistné smlouvy, protože bývají vždy individualizované podle konkrétního klienta. Každý návrh pojistné smlouvy a výše pojistného je kontrolována a hodnocena jednotlivě. Nakonec dodali, že paní V. návrh na uzavření pojistné smlouvy nikdy nedoručila. Ze strany pojišťovny došlo pouze k zodpovězení některých dotazů poradce prostřednictvím klientského servisu. Hodnocení bylo vykonáno právně nezávazně na základě poradcem poskytnutých, zobecněných, neúplných informací ohledně zdravotního stavu. Vzhledem k tomu, že AP, a. s., návrh na uzavření smlouvy od poradce nikdy neobdržela, nemohlo dojít ani k jeho odmítnutí. Nakonec se vyjádřili i zástupci G, a. s., aby uvedli, že ze strany jejich společnosti bylo provedeno pouze předběžné zhodnocení, neboť makléřem ani paní V. nebyl předložen žádný konkrétní návrh na uzavření pojistné smlouvy. Zdůraznili, že předběžné posouzení, které pojišťovna provedla, je nutno považovat pouze za orientační. Dále uvedli, že není možné zcela objektivně a korektně odpovědět na otázku, pro které pojistné události by paní V. byla pojistitelná a za jakých podmínek. Aby mohli odpovědět na uvedenou otázku, bylo by nezbytné, aby paní V. doložila zprávy z aktuálních laboratorních vyšetření. Následně by byla celá záležitost konzultována s lékařem. Přirážka ve výši 150 až 200 procent byla stanovena výpočetním programem, který je v případech předběžného posouzení využíván. Údaj je však pouze orientační. Na závěr uvedli, že společnost se dle jejich názoru nedopustila protiprávního jednání a je připravena s paní V. jako zájemkyní o pojištění nadále jednat. a. Poskytování pojištění C. Právní hodnocení Poskytování komerčního pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podpůrně pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 1 Pojišťovny jsou při své činnosti povinny jednat s odbornou péčí a postupovat obezřetně. 2 V oblasti poskytování služeb, kterou je i pojištění, se obecně uplatní 1 Srov. ustanovení 1 odst. 2 zákona o pojistné smlouvě. 2 Srov. ustanovení 6 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 4

5 zásada autonomie vůle, resp. smluvní svobody, které vyplývají z obecných ustanovení občanského zákoníku. Pojišťovna tak má poměrně široký prostor pro uvážení, zda pojistnou smlouvu uzavře, či nikoliv. Současně má ale pojišťovna povinnost jednat v souladu se zásadou rovného zacházení. 3 V rozporu se zásadou rovného zacházení pak není použití pohlaví, věku nebo zdravotního stavu jako určujícího faktoru při stanovení výše pojistného a pro výpočet pojistného plnění u pojištění těch pojistných nebezpečí, u kterých je hodnocení pojistného rizika založeno na příslušných a přesných pojistně matematických a statistických údajích a je-li rozdíl ve výši pojistného či pojistného plnění přiměřený. b. Zákaz diskriminace z důvodu zdravotního postižení při poskytování pojištění S ohledem na to, že je komerční pojištění službou, je nutné při přístupu k němu a jeho poskytování respektovat zákaz diskriminace podle zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon). Zákaz diskriminace podle antidiskriminačního zákona je nutné dodržet před uzavřením a v okamžiku uzavírání smlouvy. Zásada rovného zacházení dle ustanovení 13a zákona o pojistné smlouvě se musí vzít v úvahu při vyjednávání práv a povinností vznikajících z pojištění. 1. Zdravotní postižení jako diskriminační důvod Zdravotním postižením se pro účely antidiskriminačního zákona rozumí tělesné, smyslové, mentální, duševní nebo jiné postižení, které brání nebo může bránit osobám v jejich právu na rovné zacházení. Musí se ovšem jednat o dlouhodobé zdravotní postižení, které trvá nebo má podle poznatků lékařské vědy trvat alespoň jeden rok. Závislost je duševní chorobou, která v případě paní V. trvala tři roky. V současné době již dle vyjádření psychiatra u paní V. o diagnóze nelze hovořit. Naopak její problém je více než 10 let ve stabilní remisi a nemá žádný vliv na její aktuální zdravotní stav. I přesto, že dle vyjádření lékařů je paní V. nutno považovat za vyléčenou ze závislosti, její předchozí diagnóza se v některých případech stala důvodem pro odmítnutí služby, či nabízení méně výhodných podmínek. Proto je vyléčená závislost paní V. zdravotním postižením ve smyslu antidiskriminačního zákona, neboť jí brání nebo může bránit v právu na rovné zacházení. Hepatitida typu C je vážným onemocněním, které se dá léčit, ale ne vždy se vyléčí. V případě paní V. přitom dle vyjádření lékaře došlo k eradikaci viru a tudíž i plné úzdravě. Paní V. přitom byla v posledních letech opakovaně virologicky kontrolována, není infekční a podle vyjádření lékaře prodělaná choroba nezvyšuje riziko jaterního postižení ani není důvodem ke zvláštním opatřením. Přestože nemoc jako taková není chráněna antidiskriminačním právem, v tomto případě naplňuje definici zdravotního postižení, protože léčba hepatitidy C je dlouhodobá, i po plném uzdravení probíhá sledování, v minulosti prodělaná choroba může způsobit trvalé poškození jater a vyléčeným pacientům může bránit i v právu na rovné zacházení. 3 Ustanovení 13a zákona o pojistné smlouvě. 5

6 Hepatitida C bývá totiž často považována za nemoc, kterou mají drogově závislí, a proto se nemocní i vyléčení mohou setkávat s předsudky okolí. Diskriminací v rozporu s antidiskriminačním zákonem se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci mimo jiné z důvodu zdravotního postižení. V rámci informování o možnosti uzavřít pojistnou smlouvu bylo zprostředkovateli v několika případech sděleno, že je paní V. nepojistitelná, jindy jí byly nabízeny méně výhodné podmínky. Z toho vyplývá, že s ní mohlo být zacházeno méně příznivě. Pokud se uplatňuje pravidlo, podle kterého nebude nabízena smlouva osobám s drogovou minulostí či prodělanou hepatitidou C, může se jednat o přímou diskriminaci v oblasti přístupu ke službám z důvodu zdravotního postižení. Přitom není rozhodné, zda došlo k odmítnutí konkrétního návrhu, protože pojišťovna je vázána zákazem diskriminace i ve fázi nabízení pojištění, pokud v rámci informování sdělí, že je potenciální klient nebo klientka nepojistitelná, jedná se o odepření služby a může se jednat i o diskriminaci. Osoby se zdravotním postižením včetně osob, které v minulosti prodělaly závislost, či vážnou chorobu, taktéž čelí rizikům a pojištění pro případ těchto rizik pro ně proto není méně důležité než pro ostatní členy společnosti. Rovný přístup k pojištění je proto klíčový pro zapojení osob s postižením do ekonomického a sociálního života společnosti. V případě osob, které se vyléčily ze závislosti, je nezbytné jejich opětovné plné zapojení do života společnosti a jedná se i o jeden z indikátorů, že léčba závislosti byla úspěšná. V tomto směru nelze akceptovat vytváření bariér pro přístup k pojištění, které nejsou nezbytné. S ohledem na to, že je diskriminace nezákonná, poskytovatelé pojišťovacích služeb mají povinnost podobně jako další účastníci právních vztahů respektovat právo na rovné zacházení osob se zdravotním postižením. 2. Legitimní rozlišování z důvodu zdravotního postižení a povinnosti poskytovatelů služeb V návaznosti na ustanovení 7 odst. 1 antidiskriminačního zákona diskriminací není, pokud je rozdílné zacházení objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné. Další přípustné formy rozdílného zacházení mohou být obsaženy ve zvláštních zákonech. Specifická zásada rovného zacházení v zákoně o pojistné smlouvě ( 13a) přitom nenahrazuje zákaz diskriminace dle antidiskriminačního zákona, ale doplňuje jej úpravou přípustné formy rozdílného zacházení v rámci vyjednávání o obsahu pojistné smlouvy. Při vyjednávání o výši pojistného a pojistného plnění je tak zcela legitimní brát v úvahu zdravotní stav zájemce či zájemkyně o sjednání pojištění. Rozdíl ve výši pojistného či pojistného plnění však musí být přiměřený. Těžiště řešení případu tak spočívá v posouzení, do jaké míry prodělaná závislost a hepatitida typu C ovlivnila zdravotní stav paní V., aby mohlo být poškození zdravotního stavu bráno v úvahu pro stanovení podmínek pojištění. Samotná prodělaná závislost ani hepatitida typu C přitom nemůže být důvodem pro odmítnutí pojištění ani stanovení a priori horších podmínek, protože při sjednávání pojištění může být v souladu se zásadou rovného zacházení brán v úvahu pouze 6

7 zdravotní stav. Zdravotní stav osoby, která prodělala závislost či hepatitidu typu C, může být různý a pro účely pojištění je tak nutné konkrétní zdravotní stav zjišťovat. Informace o závislosti a hepatitidě typu C s ohledem na tuto okolnost nevypovídá dostatečně o zdravotním stavu zájemce nebo zájemkyně o pojištění. Podle povahy pojištění je možné rozlišovat v závislosti na riziku spojeném s pojištěním. Pojišťovny jsou totiž při své činnosti povinny jednat s odbornou péčí a postupovat obezřetně. Na druhou stranu poskytovatelé pojištění stejně jako poskytovatelé jiných služeb nesmí jednat na základě předsudků, mylných nebo nepřesných představ či zastaralých informací o osobách se zdravotním postižením. Antidiskriminační zákon přitom připouští rozlišování, jakož i vyloučení v případech, kdy je to rozumně odůvodněné. Odůvodnění může být založeno na příslušných a přesných pojistně matematických a statistických údajích, které se vztahují k okolnostem nebo odkazují na jiné relevantní faktory. Zkušenost s drogovou závislostí je faktorem, který může zvyšovat pojistné riziko, protože může mít vliv na aktuální zdravotní stav. Omezení rizika je přitom legitimním cílem. Paušální vyloučení osob s drogovou minulostí, která byla ukončena před mnoha lety, ovšem nesplňuje podmínku přiměřenosti a není nezbytné k dosažení cíle, byť legitimního. 4 V případě hepatitidy typu C by bylo možné uvažovat o legitimní výluce pouze v případě chronické podoby této nemoci, nikoliv v případě, že byla úspěšně léčena a vyléčena. Při hodnocení rizika je možné brát v úvahu pouze informace o aktuálním zdravotním stavu. V případě, že informace o zdravotním stavu nebyly ani zjišťovány a v rámci vyjednávání o možnosti uzavření pojistné smlouvy byla poskytnuta informace o nemožnosti pojištění uzavřít, jedná se o odepření poskytnutí služby, a tak i přímou diskriminaci založenou na zdravotním postižení. c. Hodnocení případů jednotlivých pojišťoven 1. A, a. s. Pojišťovna uvedla, že se nemůže vyjádřit k tomu, za jakých podmínek by byla paní V. pojistitelná, protože nezná všechny skutečnosti o zdravotním stavu klientky. To jí ovšem nebránilo v tom, aby paní V. sdělila, že není pojistitelná pouze na základě informace o drogové minulosti a prodělané hepatitidě typu C. Paní V. nevstoupila s pojišťovnou do další fáze vyjednávání jednoduše proto, že byla hned na počátku odmítnuta. Podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace pojišťovna nedostala k dispozici, protože paní V. odmítla i bez toho. Posoudit a ocenit jednotlivá rizika je nepochybně právem pojišťovny, ale v rámci tohoto procesu nesmí jednat diskriminačně. Nediskriminačně musí postupovat i ve fázi vyjednávání. Pokud pojišťovna s potenciálně rizikovým klientem vůbec nevstoupí v jednání, jedná se fakticky o odmítnutí poskytnutí služby, a o naplnění zásady nediskriminace v tomto případě lze důvodně pochybovat. Odmítnutí pouze na základě předložení informace o vyléčené drogové závislosti a hepatitidě a nepokračování v posuzování dalších relevantních skutečností představuje přímou diskriminaci. Aby pojišťovna mohla vzít 4 Jako přiměřené by bylo možné považovat vyloučení z pojištění pro závislost na drogách v období 3 předchozích let. Viz např. 7

8 v úvahu zdravotní stav potenciální klientky, musí jej nejprve zjišťovat. Paušální vyloučení osob s drogovou minulostí není přiměřené a nezbytné k dosažení cíle, tj. obezřetného postupu a eliminace uzavírání rizikových pojistných smluv. Pojišťovna skutečně nemá kontraktační povinnost ke všem zájemcům o pojištění. Jako subjekt, který veřejně nabízí služby, se však nesmí chovat diskriminačně. 2. AL, a. s. Prodělaná vážná choroba, kterou je hepatitida typu C, jakož i vyléčená drogová závislost, jsou důvody, které zvyšují pojistné riziko a odůvodňují stanovení zvláštních podmínek pro pojištění ve srovnání s podmínkami pro spotřebitele, kteří obdobná zdravotní rizika nemají. Není mi jasné, co bylo myšleno nejasnou prognózou hepatitidy C, protože v případě vyléčené hepatitidy C samovolný návrat vyléčené nemoci nehrozí. 5 Nicméně prodělaná nemoc může mít vliv na míru rizikovosti pojistné smlouvy, proto je možné zohlednit ji při stanovování podmínek pojištění. Vždy je ale nutné zjišťovat aktuální zdravotní stav. Pojišťovna skutečně nemá kontraktační povinnost ke všem zájemcům o pojištění. Jako subjekt, který veřejně nabízí služby, se však nesmí chovat diskriminačně. Zákaz diskriminace přitom nelze vykládat tak, jak to činí pojišťovna, tj. že danou podmínku aplikuje na každého potenciálního klienta. Podstatou principu rovného zacházení je totiž zákaz posuzování srovnatelných situací odlišně a odlišných situací stejně. Rozdílné zacházení je možné pouze v případě, že je to objektivně odůvodněno. Možná rizika spojená s uzavřením smlouvy s klientem s drogovou minulostí je možné zohlednit při stanovení podmínek pojištění, nelze jej ale a priori odmítnout. Pokud v rámci poradenství před vyjednáváním o uzavření pojistné smlouvy pojišťovna sdělí, že je potenciální klient nebo klientka nepojistitelný, jedná se o faktické odmítnutí poskytnutí služby. S ohledem na to, že paní V. v tomto případě nebyla zcela odmítnuta, ale byl jí poskytnut protinávrh zohledňující zvýšené riziko, nebylo potvrzeno podezření na diskriminaci. 3. AŽP, a. s. S ohledem na to, že pojistná rizika byla vyhodnocena na základě lékařské dokumentace, paní V. nebyla odmítnuta a byl jí po vyhodnocení rizik poskytnut protinávrh, nebylo možné podezření na diskriminaci potvrdit. Neuzavření rizikové pojistné smlouvy na základě relevantních skutečností je právem pojišťovny, která je oprávněna upravit podmínky s ohledem na zdravotní stav potenciálního klienta nebo klientky. Otázku, zda byl poskytnutý protinávrh přiměřený, nelze z důvodu nedostatku relevantních informací nutných ke zhodnocení zodpovědět. 4. K., a. s. Podkladem pro rozhodnutí pojišťovny stanovit pro úrazové pojištění a pro pojištění pracovní neschopnosti výluku a nesjednat pojištění plné invalidity bylo vyhodnocení zdravotnické dokumentace. Pojišťovna má právo stanovit výluku, pokud je to odůvodněno vyhodnocením rizik na základě posouzení zdravotního stavu. Rozhodnutí pojišťovny však musí vycházet ze zhodnocení rizika, které je založeno 5 Viz např. 8

9 na příslušných a přesných pojistně matematických a statistických údajích, a rozdíl musí být přiměřený. Úplné odmítnutí pojištění pro případ úrazu, pojištění pracovní neschopnosti a plné invalidity v daném případě za přiměřené považovat nelze. 5. AP, a. s. Poskytování pojištění je soukromoprávním vztahem, ale současně se jedná o poskytování služby, která je nabízena veřejnosti. Proto jsou subjekty nabízející pojištění vázány zákazem diskriminace. Zákazem diskriminace jsou přitom vázáni nejen při poskytování pojištění, ale i ve fázi nabízení. Proto není rozhodné, zda byl pojišťovně doručen konkrétní návrh. Pojišťovna nemá povinnost uzavřít pojistnou smlouvu se všemi zájemci, ale rozlišování musí být rozumně odůvodněné. Poskytnutí vyjádření, že je klientka nepojistitelná, je nutné považovat za odepření poskytnutí služby v rozporu se zákazem diskriminace. Aby pojišťovna mohla vyhodnotit rizika plynoucí z možného zdravotního stavu, musela by zdravotní stav nejprve zjišťovat. Na základě těchto zjištění by bylo možné konkrétní informace o zdravotním stavu zohlednit při vyjednávání podmínek pojištění. Informace o v minulosti prodělaných vyléčených onemocněních nelze použít k odmítnutí sjednat pojistnou smlouvu. K dalšímu vyjednávání pochopitelně nedošlo, protože se pojišťovna k možnému pojištění klientky vyjádřila negativně. Jako poskytovatelka služby nabízené veřejnosti se nesmí chovat diskriminačně ani při nabízení služby, proto je nutné informaci o nepojistitelnosti klientky vnímat jako odepření služby a diskriminaci založenou na zdravotním postižení. 6. G, a. s. Prodělaná vážná choroba, kterou je hepatitida typu C, jakož i vyléčená drogová závislost, jsou důvody, které zvyšují pojistné riziko a odůvodňují stanovení přirážky ve srovnání s podmínkami pro spotřebitele, kteří obdobná zdravotní rizika nemají. Informace o výši přirážky byla v tomto případě pouze orientační. Co se týče možnosti pojistit paní V. pro případ invalidity, závažných onemocnění a pobytu v nemocnici, invaliditu, závažná onemocnění a pobyt v nemocnici, odmítnutí by bylo možné pouze po vyhodnocení zdravotnické dokumentace, nikoliv pouze na základě informace o prodělané závislosti a vážné chorobě. Předběžné zhodnocení, na základě něhož byla paní V. poskytnuta informace o nemožnosti uzavřít pojistnou smlouvu, je odepřením poskytnutí služby v rozporu s antidiskriminačním zákonem. V tomto ohledu tedy podezření na diskriminaci z důvodu zdravotního postižení vyvráceno nebylo. D. Závěr Pojišťovny se při poskytování pojištění musí stejně jako ostatní poskytovatelé služeb řídit zákonem, a proto musí respektovat i zákaz diskriminace upravený v antidiskriminačním zákoně. Předběžné informování o nemožnosti pojistnou smlouvu uzavřít je odepřením služby, které může být diskriminací v rozporu s antidiskriminačním zákonem. 9

10 Rozlišování v oblasti poskytování pojištění je možné v případech, kdy je to rozumně odůvodněné. Odůvodnění musí být podloženo relevantními fakty. Rozdíl však musí být přiměřený. Snížení pojistného rizika je legitimním cílem, který může odůvodnit rozdílné zacházení. Odmítnutí poskytnout pojištění, kterým je i informování o nemožnosti uzavřít pojistnou smlouvu, z důvodu zkušenosti s drogovou závislostí, která byla ukončena před mnoha lety, není přiměřené ani nezbytné ve vztahu k dosažení cíle. V případě hepatitidy typu C by bylo možné uvažovat o legitimní možnosti výluky pouze v případě chronické podoby této nemoci, nikoliv v případě, že byla úspěšně léčena a vyléčena. V případě, že pojišťovna odmítne pojistit (resp. informuje o nemožnosti pojistit) osobu, která má zkušenost s drogovou závislostí, aniž by zjišťovala její zdravotní stav, jedná se o přímou diskriminaci z důvodu zdravotního postižení. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 10

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Zpráva o šetření. Diskriminace z důvodu věku při poskytování pojistného plnění z úrazového připojištění. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. Diskriminace z důvodu věku při poskytování pojistného plnění z úrazového připojištění. A. Obsah podnětu Ustanovení 13a zákona o pojistné smlouvě umožňuje rozdílné zacházení z důvodu věku tam, kde je vyšší pojistné riziko založeno na příslušných a přesných pojistně matematických a statistických údajích. I

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční a pojišťovací zprostředkovatel JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

Více

Částka 6 Ročník Vydáno dne 14. května 2012 ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 6 Ročník Vydáno dne 14. května 2012 ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 6 Ročník 2012 Vydáno dne 14. května 2012 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 7. Úřední sdělení České národní banky ze dne 2. května 2012 k některým informačním povinnostem při sjednávání a během trvání

Více

Zpráva o šetření. všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch

Zpráva o šetření. všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch V Brně dne 24. června 2011 Sp. zn.: 29/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch Abstrakt Pan X. si stěžoval na pojistné

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Pokud o dávky pomoci v hmotné nouzi požádá osoba v důsledku podstatné ztráty příjmu či jeho části (např. příjmu z výdělečné činnosti, podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku), nebere orgán pomoci

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Informovaný souhlas 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Souhlas s výkonem Úmluva o lidských právech a biomedicíně Článek 5 Obecné pravidlo

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Zpráva o šetření. ve věci věkového omezení při poskytování spotřebitelských úvěrů starším klientům. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci věkového omezení při poskytování spotřebitelských úvěrů starším klientům. A - Předmět šetření I. Paušální omezení horní věkovou hranicí představuje značný zásah do důstojnosti starších osob a jako takové představuje nežádoucí nedovolené omezení pro osoby vyššího věku. II. III. Pokud banka omezí

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu I. V rámci pracovního pohovoru zaměstnavatel nesmí uchazečům a uchazečkám o zaměstnání pokládat dotazy týkající se rodičovství a péče o děti. Takové jednání je možné kvalifikovat jako obtěžování, které

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004

Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004 Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21. 6. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu JUDr. Helena Kolmanová ředitelka samostatného odboru ochrany spotřebitele prezentace přednesená v rámci Dne otevřených dveří České

Více

Č. j. VZ/S128/05-152/3813/05-KV V Brně dne 22. srpna 2005

Č. j. VZ/S128/05-152/3813/05-KV V Brně dne 22. srpna 2005 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 7.9.2005. Č. j. VZ/S128/05-152/3813/05-KV V Brně dne 22. srpna 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25.7.2005 z vlastního podnětu

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Zpráva o šetření. ukončení pracovního poměru zaměstnankyně podstupující léčbu neplodnosti

Zpráva o šetření. ukončení pracovního poměru zaměstnankyně podstupující léčbu neplodnosti I. S ohledem na to, že je těhotenství stav, který se týká výhradně žen, nepříznivé zacházení založené na těhotenství je přímou diskriminací z důvodu pohlaví. Pro učinění závěru o diskriminaci v pracovněprávních

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek

Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek Příloha č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek Postihy v případech, že již byla žadateli vyplacena část. Postihy stanovené v této příloze budou používány

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0087QLG* UOHSX0087QLG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0127/2016/VZ-11305/2016/533/HKu Brno: 18. března 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Diskriminace ve školství vybrané problémy

Diskriminace ve školství vybrané problémy Diskriminace ve školství vybrané problémy konference Inkluze dětí se znevýhodněním do školního stavovaní a školních družin 14. října 2015 Mgr. et Mgr. Barbora Němcová Mgr. Ivana Šilhánková Formy diskriminace

Více

Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a. Zásada rovného zacházení

Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a. Zásada rovného zacházení V YZNAČ ENÍ NAVRHOVANÝCH ZMĚ N Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a Zásada rovného zacházení Práva a povinnosti vznikající

Více

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Lucie Krausová Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu nabyl účinnosti 1. července 1966 vymezoval povinnost informovat pacienta a podmínku souhlasu se zdravotní péčí. 23 Poučení a souhlas nemocného

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Nepřijme li podnikatel reklamaci v provozovně či sídle své společnosti, porušuje tím 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele a má být za toto jednání postihnut Českou obchodní inspekcí, neboť se dopustil

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3440 IČ: 63 99 85 99, se sídlem Bezová

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Ing. Danielem Krupičkou,

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy

Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy vyhláška č. 306/2012 Sb. vyhláška č. 473/2008 Sb. Trestní

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Zpráva o šetření. ve věci neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu

Zpráva o šetření. ve věci neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu V případě, že město chce některé byty ve svém majetku vymezit jako byty startovací pro mladé osoby, je nutné, aby to bylo předem stanoveno v transparentních pravidlech. Pokud nejsou byty předem jasně vymezeny

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Řízení rizik. květen Deloitte Česká republika

Řízení rizik. květen Deloitte Česká republika Řízení rizik Deloitte Česká republika Zkušenosti z auditů Níže uvádíme nejčastější chyby při s uvedením daného paragrafu a popisu, v čem příjemci/zadavatelé nejčastěji chybují. Textace použitých paragrafů

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu státní příslušnosti, rodičovství a zdravotního stavu v přístupu k zdravotní péči a službám

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu státní příslušnosti, rodičovství a zdravotního stavu v přístupu k zdravotní péči a službám I. Právo na ochranu zdraví je zaručeno každé lidské bytosti, ale právo na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění je pouze právem občanů. Pro účely posouzení rovného přístupu

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV V Brně dne 28. dubna 2006 Úřad pro ochranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 *uohsx001u40n* UOHSX001U40N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu. VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod.... 1-5 Stanovení nutnosti využít práce vykonané

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Zákon č. 373/2011 Sb. k

Zákon č. 373/2011 Sb. k 5.17.9.3. Zákon č. 373/2011 Sb. k 1. 11 2017 http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracovnelekarskesluzby/zakon-c-373-slash-2011-sb-k-1-11-2017 Již od 1.11 2017 platí novela Zákona č. 373/2011 Sb.

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 735 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 735 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27. 9. funkční období 45 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie (Navazuje

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Jana Kvasnicová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Flexibilní zaměstnávání Možnosti

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným

Více

Č. j.: S 157/01-152/3517/01-jl V Brně dne 28. srpna 2001

Č. j.: S 157/01-152/3517/01-jl V Brně dne 28. srpna 2001 Č. j.: S 157/01-152/3517/01-jl V Brně dne 28. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 1.8.2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem www.iudictum.cz Exportováno: 7. 2. 2017, 09:46 3 Ads 102/2006 - Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem 28. 2. 2007, Nejvyšší

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

Zpráva o šetření. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. A - Předmět šetření I. Pokud pronajímatel bytu zvláštního určení před přijetím žádosti bezpodmínečně trvá na předložení potvrzení o pobírání dávky sociálního zabezpečení a nespokojí se s jinými doklady prokazujícími fakticitu

Více

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100966/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet se společností Všeobecná úverová banka a.s. ve znění účinném od 23. 11. 2015 Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE OBSAH 1 PREAMBULE... 3 2 OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 Oddíl 1: Působnost

Více

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let V Brně dne 22. května 2012 Sp. zn.: 193/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let Abstrakt Na ochránce se obrátil pan J. V. se stížností na banku a poskytovatele

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18Ad 46/2014-39 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce J. I., zastoupeného Mgr. Kateřinou Štěpánovou, advokátkou

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu V Brně dne 15. ledna 2009 Sp. zn.: 2794/2008/VOP/ZV Zpráva o šetření ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se obrátil Ing. Š., bytem Brno (dále jen stěžovatel ), se stížností na

Více

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. vydává pro své pojišťovací zprostředkovatele následující metodický pokyn, který obdržel od obchodního

Více

PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015

PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015 INFORMACE 10/2015/z PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015 Od 1.4.2015 zavádíme novinky v produktu PERSPEKTIVA 7 BN. Změny, které jsme pro Vás připravili: 1. Připojištění invalidity 2. Připojištění smrti 3. Připojištění

Více

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č.

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

2 (1) Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech. Počty bodů pro ohodnocení a) bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená

2 (1) Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech. Počty bodů pro ohodnocení a) bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená Strana 3506 Sbírka zákonů č. 276 / 2015 Částka 113 276 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Vláda

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Příloha 2. Prohlášení o přijetí závazků Žadatelem

Příloha 2. Prohlášení o přijetí závazků Žadatelem Příloha 2 k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3,7 GHz Prohlášení o přijetí závazků Žadatelem

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční zprostředkovatel M & M pojišťovací s.r.o., IČ 25982176, se sídlem Nádražní 535/15, Ostrava, PSČ 702 00 (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 6. prosince 2011 Sp. zn.: 6324/2011/VOP/JKV Závěrečné stanovisko k poskytování státního příspěvku ke stavebnímu spoření pro občany členských států Evropské unie A Závěry šetření Dne 31. srpna

Více

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 2/2008

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 2/2008 Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 2/2008 Označení stanoviska: Právní předpis: Důsledky porušení povinnosti obecního úřadu informovat o místě, době a o navrženém

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Věstník ČNB částka 15/2010 ze dne 3. září 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. srpna 2010

Věstník ČNB částka 15/2010 ze dne 3. září 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. srpna 2010 Třídící znak 2 1 7 1 0 5 8 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. srpna 2010 k některým povinnostem pojišťovacího zprostředkovatele Při výkonu dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů

Více