PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY"

Transkript

1 PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY B- POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL C- POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB D- GOLFOVÉ POJIŠTĚNÍ E- POJIŠTĚNÍ ZPOŢDĚNÉHO ODJEZDU F- POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU G- POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU NA CESTĚ H- POJIŠTĚNÍ OSOBNÍCH PENĚŢNÍCH PROSTŘEDKŮ CH- POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY CESTOVNÍHO PASU - 1 -

2 POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB Maximální výše pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenčních služeb je ohraničena limitem CZK. Pojistný zájem: Náklady na repatriaci Dodatečné náklady na ubytování pro pojištěného, osobu doprovázející pojištěného po dobu jeho hospitalizace nebo má-li být repatriován. Náklady na lékařské ošetření nebo hospitalizaci v zahraničí Akutní zubní ošetření Náklady na repatriaci ostatků v případě úmrtí Náklady na právní pomoc Výplata kapesného při hospitalizaci GOLFOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistný zájem: Náhrada za nevyužité poplatky za použití golfového hřiště Náhrada za nájem náhradního golfového vybavení v případě opožděného doručení golfového vybavení Náhrada za golfové vybavení poškozené, odcizené, ztracené nebo zničené v průběhu cesty pojištěného Maximální výše pojistného plnění: Skutečné náklady Na osobu a den: limit 75, max. 7 dní, nejvýše 2 osoby Limit pojistného plnění na osobu a událost: CZK Na osobu a pojistné období: limit CZK Skutečné náklady Na osobu a pojistné období: limit CZK CZK na den po dobu nejvýše 30 dnů Limit pojistného plnění: CZK Limit pojistného plnění: CZK Limit pojistného plnění: CZK Limit na škodu na jedné věci: CZK Spoluúčast pojištěného : Bez spoluúčasti Bez spoluúčasti Bez spoluúčasti Bez spoluúčasti Bez spoluúčasti Bez spoluúčasti Bez spoluúčasti Spoluúčast: CZK Bez spoluúčasti Bez spoluúčasti - 2 -

3 POJIŠTĚNÍ ZPOŢDĚNÉHO ODJEZDU Pojistný zájem: Pojistné plnění za prvních celých 12 hodin zpoždění letu, mezinárodního vlaku, námořního plavidla Pojistné plnění za dalších celých 12 hodin zpoždění letu, mezinárodního vlaku, námořního plavidla 850 CZK Bez spoluúčasti 850 CZK Bez spoluúčasti Náhrada nákladů na cestu při vzdání se cesty pro zpoždění větší než 24 hodin POJIŠTĚNÍ ZMEŠKANÉHO ODJEZDU Pojistný zájem: Náhrada nákladů na dopravné a ubytování kvůli zmeškání odjezdu Limit pojistného plnění: CZK Limit pojistného plnění: CZK Bez spoluúčasti Spoluúčast: 850 CZK POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU NA CESTĚ Pojistný zájem: Odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným na cestě Limit pojistného plnění: CZK Bez spoluúčasti POJIŠTĚNÍ OSOBNÍCH PENĚŢNÍCH PROSTŘEDKŮ Pojistný zájem: Náhrada škody při ztrátě nebo odcizení osobních peněžních prostředků Limit pojistného plnění: CZK, avšak max CZK pro hotovostní peněžní prostředky Spoluúčast: CZK POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY CESTOVNÍHO PASU Pojistný zájem: Náhrada nákladů na pořízení náhradního pasu Náhrada zůstatkové hodnoty pasu při obstarání nového pasu Limit pojistného plnění: CZK Bez spoluúčasti

4 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva, uzavřená s Mondial Assistance Europe N. V., se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, a zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pojistná smlouva se dále řídí těmito všeobecnými pojistnými podmínkami. Pojistná smlouva se řídí též zvláštními pojistnými podmínkami a dalšími ujednáními, pokud na ně odkazuje. Pojistná smlouva je tvořena: těmito pojistnými podmínkami, Přehledem pojistného krytí a případně dalšími smluvními ujednáními a formuláři včetně pojistky uzavřenými mezi pojišťovnou a pojistníkem, lhostejno v jaké formě (písemné či elektronické). Prosím přečtěte si pozorně tyto všeobecné pojistné podmínky. Obsahují informace o vašich právech a závazcích a odpoví na Vaše možné otázky. VYMEZENÍ POJMŮ: Pro pojištění, které je upraveno těmito pojistnými podmínkami, se níže uvedené pojmy používají v následujících významech: CESTA: DOMOV: DOMOVSKÁ ZEMĚ: Znamená let nebo jinou dopravu tam a/nebo zpět se společností easyjet včetně případného pobytu v destinaci označené v dokladu o rezervaci/nákupu letu, ke kterému bylo sjednáno toto pojištění místo v České republice, v němž má pojištěný trvalý nebo dlouhodobý pobyt znamená Českou republiku GOLFOVÁ VÝSTROJ: golfové hole, vak na golfové hole, vozík na golfové hole a golfové boty; rozumí se golfové vybavení, které je prokazatelně ve vlastnictví pojištěného a které si zároveň pojištěný vzal prokazatelně s sebou na cestu nebo si je pojištěný prokazatelně pořídil během cesty EVROPA: kontinentální Evropa včetně Velké Británie, evropské části Turecka a evropské části Ruska. HOSPITALIZACE: CHARTEROVÝ LET: MÍSTO ODJEZDU POJIŠTĚNÉHO: neodkladný a neplánovaný lékařský zákrok, který vyžaduje pobyt v nemocničním zařízení déle než 24 hodin. let objednaný cestovní kanceláří jako let nepravidelný, mimo rámec pravidelných letů. znamená letiště, železniční stanici nebo zastávku s mezinárodním provozem, nebo přístav, v nichž se začíná cesta pojištěného z domovské země do destinace pojištěného a též místo, kde začíná poslední část zpáteční cesty pojištěného do jeho domovské země

5 NÁKLADY NA PÁTRÁNÍ: náklady na záchranné operace záchranných týmů nebo osob, odlišných od osob doprovázejících pojištěného, přičemž záchrannou operací je zjištění polohy pojištěného v místech, v jejichž blízkém okolí nejsou k dispozici organizované záchranářské síly. NÁKLADY NA REPATRIACI OSTATKŮ: náklady na prvotní konzervaci, manipulaci, umístění do rakve, specifické požadavky na transport, zákonem nařízenou konzervaci, balení a nejjednodušší rakev potřebnou pro transport ostatků a odpovídající zákonům, s výjimkou nákladů na uložení rakve do hrobu, balzamování a nákladů na obřad. NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ: dodatečné náklady na ubytování a telefonní nebo ové spojení s asistenční službou v souvislosti s pojistnou událostí, vyjma jakýchkoliv nákladů na stravu a nápoje. NÁKLADY NA ZÁCHRANU: náklady na převoz pojištěného po úrazu (poté, co byl pojištěný lokalizován) z místa úrazu do nejbližší nemocnice. NEJNUTNĚJŠÍ POTŘEBY: NUTNÉ VÝDAJE V PŘÍPADĚ ZPOŢDĚNÉHO LETU: oděvy a toaletní potřeby, dočasně nahrazující nepřístupné osobní věci. výdaje pojištěného na jeho občerstvení vyjma jakéhokoliv alkoholu, léků nebo kuřiva vč. žvýkacích tabáků. OPRÁVNĚNÁ OSOBA: OSOBNÍ PENĚŢNÍ PROSTŘEDKY: osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. hotovost, šeky, poštovní a peněžní poukázky, cestovní šeky, kupóny, vouchery s peněžní hodnotou, vstupenky a jízdní doklady (jízdenky); to vše určené pro osobní potřebu, nikoli za obchodním účelem. POJISTITEL: POJISTNÁ UDÁLOST: Mondial Assistance Europe N. V., se sídlem: Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, Nizozemsko, zapsána v obchodním rejstříku v Amsterodamu pod registračním číslem ; orgán dozoru: De Nederlandsche Bank se sídlem: John F. Kennedylaan 32, 7314 PS Apeldoorn, Nizozemsko. nahodilá událost blíže uvedená v pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. Všechny škody způsobené stejnou příčinou se považují za způsobené jednou pojistnou událostí. POJISTNÍK: POJIŠTĚNÝ: osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojistitelem. osoba, na jejíž zdraví, majetek nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se vztahuje toto pojištění

6 POSKYTOVATEL: POTVRZENÍ LETU: poskytovatel asistenčních a likvidačních služeb: Mondial Assistance, s.r.o., Jankovcova 1596/14b, Praha 7, určený pojistitelem a jednající jeho jménem. formalita požadovaná cestovní kanceláří v souladu s ustanoveními jejích obchodních podmínek v souvislosti s platností koupě letenky a zajištění rezervace sedadla. PRAVIDELNÝ LET: let provedený civilním letadlem, s přesně předem stanoveným časem letu na pravidelné letecké lince v souladu s letovým řádem. REPATRIACE: RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK: SPOLUCESTUJÍCÍ: jakákoliv úhrada či organizace návratu pojištěného zpět do vlasti, pokud nebylo možno z důvodu pojistné události použít původně plánovaného dopravního prostředku k návratu pojištěného. příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel; a jiné osoby v poměru rodinném. kterákoliv osoba, která si rezervovala cestu s pojištěným SPOLUPRACOVNÍK: jakákoliv osoba v domovské zemi pojištěného, která s ním úzce spolupracuje a jejíž absence na pracovišti znamená, že nadřízený pojištěného je nucen požádat pojištěného, aby se vzdal své cesty, případně ji předčasně ukončil. STABILIZOVANÝ ZDRAVOTNÍ STAV: ŠKODA NA MAJETKU: ŠKODA NA ZDRAVÍ: ŠKODNÁ UDÁLOST: TRASA: TŘETÍ OSOBA: ÚRAZ: zjištění lékaře potvrzující v daném čase, že zdravotní stav pojištěného je stabilizován. neúmyslné poškození nebo zničení věci nebo majetku, jakékoli fyzické zranění utrpěné zvířetem. neúmyslné zranění utrpěné fyzickou osobou. skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. itinerář do místa určení uvedeného na letence nebo v registračním formuláři, bez ohledu na počet letů, nebo zda se jedná o let do místa určení či zpáteční. jakákoli fyzická nebo právnická osoba vyjma: - pojištěného, - rodinných příslušníků, - osoby doprovázející pojištěného, - zaměstnanců pojištěného při plnění jejich úkolů. neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno zranění nebo škoda

7 VÁŢNÁ NEMOC: VÁŢNÝ ÚRAZ: VEŘEJNÁ LETECKÁ PŘEPRAVA: jakékoli zhoršení zdraví pojištěného, zjištěné odborným lékařem, v jehož důsledku je pojištěný nezpůsobilý vykonávat jakékoliv zaměstnání nebo jinou činnost, a které vyžaduje stálý lékařský dohled a kontrolu. lékařsky zjištěné dočasné nebo trvalé poškození zdraví pojištěného, v jehož důsledku je pojištěný nezpůsobilý vykonávat jakékoliv zaměstnání nebo jinou činnost, a které vyžaduje stálý lékařský dohled a kontrolu. placená letecká přeprava osob, přičemž letenky jsou distribuovány přímo nebo oprávněnými prodejci anebo cestovními kancelářemi, které mají příslušný let objednán, přičemž doby letů, jejich dostupnost a ceny jsou veřejně publikovány a prodej takového letu je důvodem k vydání přepravního dokladu (letenky). ZPOŢDĚNÝ LET: rozdíl mezi časem příletu uvedeným pro cestující na letence nebo na registračním formuláři letu a časem skutečného příletu letadla na stojánku. Za zpožděný let nejsou považovány možné změny času a doby letu, k nimž je cestovní kancelář oprávněna v souladu se svými všeobecnými prodejními podmínkami

8 ČÁST I: OBECNÁ USTANOVENÍ KAPITOLA 1 - Pojištěný Pojištěným je každá osoba, uvedená jako taková v pojistné smlouvě, a to za předpokladu, že bydliště takové osoby je v České republice. KAPITOLA 2 Pojistný zájem a pojistná událost; vznik a trvání pojištění, pojistná doba Toto pojištění se vztahuje na následující hodnoty pojistného zájmu: 2.1. Pojištění zrušení cesty Pojištění zavazadel Pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenčních služeb Pojistné události jsou definovány ve zvláštní části těchto pojistných podmínek Děti do věku 2 (dvou) let cestující s dospělou osobou pojištěnou, tj. starší 18 let, jsou pojištěny v ceně za pojištění dospělé osoby, se kterou cestují Pojištění se vztahuje na období po celou dobu cesty v maximální délce 31 po sobě jdoucích kalendářních dní prodané cestovní kanceláří, není-li ve zvláštní části těchto pojistných podmínek stanoveno jinak Pojištění uvedená ve zvláštní části těchto pojistných podmínek v oddílech D až CH vznikají okamžikem uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy může být přijat i zaplacením pojistného. Pojistná smlouva musí být uzavřena nejpozději do 48 (čtyřiceti osmi) hodin od rezervace cesty pojištěného na internetové stránce a musí být uzavřena nejpozději před začátkem poskytování služby cestovního ruchu (cesta), při níž může dojít k pojistné události kryté tímto pojištěním. Začátkem cesty se rozumí zahájení poskytování první ze služeb, které jsou součástí cesty Pojištění uvedená ve zvláštní části těchto pojistných podmínek v oddílech D až CH trvají po dobu cesty (pojistná doba), jak je popsáno v registraci (objednávce) cesty, a to od okamžiku odbavení na letišti v zemi bydliště pojištěného při cestě tam, a končí nejpozději okamžikem odbavení na letišti v zemi bydliště pojištěného při cestě zpět, není-li ve zvláštní části těchto pojistných podmínek pro tato pojištění sjednáno jinak Vznik a trvání pojištění a pojistná doba pro pojištění uvedená ve zvláštní části těchto pojistných podmínek v oddílech A až C jsou uvedena přímo ve zvláštní části Pojistné může být vráceno pouze v případě, že easyjet zruší let nebo v případě dvojího zaplacení pojistného Toto pojištění nelze sjednat samostatně, nýbrž pouze s připojištěním pro případ úpadku, které poskytují jako soupojistitelé QBE, Groupama a Europaische Reiseversicherung

9 KAPITOLA 3 Obecné výluky z pojištění Spolu s výlukami uvedenými u kaţdého z pojištění dále zvlášť jednotlivě, pojištění se v ţádném případě nevztahuje rovněţ na následující události a jejich následky: vzniklé v souvislosti s občanskou válkou nebo válečným konfliktem, lhostejno, zda byla vyhlášena či nikoliv, nepokoji, demonstracemi, teroristickými útoky, vzniklé v souvislosti se stávkami, braním rukojmích, jakoukoliv manipulací se zbraní, způsobené pojištěným v důsledku jeho dobrovolné účasti v sázkách a hazardních hrách všeho druhu, trestné činnosti včetně rvačky, úmyslně nebo jeho úmyslným jednáním proti dobrým mravům či proti zákonným předpisům navštívené země, vyjma případů nutné obrany a krajní nouze, způsobené v důsledku účinků jaderných látek nebo jakýmikoliv zdroji ionizujícího záření, vzniklé v důsledku úmyslného nebo vědomě nedbalostního jednání pojištěného včetně sebevraţdy nebo pokusu o sebevraţdu, pokud k úrazu nebo onemocnění pojištěného došlo pod vlivem alkoholu, narkotik nebo jiných omamných nebo psychotropních látek, nepředepsaných lékařem, způsobené vědomým nerespektováním oficiálních zákazů, 3.8. způsobené vědomým nerespektováním bezpečnostních pravidel v souvislosti s jakoukoliv sportovní činností; 3.9. vzniklé při provozování jakéhokoliv druhu sportu na profesionální úrovni nebo za smluvní odměnu, jeţ jsou důsledkem duševní poruchy nebo choroby nebo jeţ jsou důsledkem pohlavně přenosných onemocnění nebo AIDS a přenosu viru HIV, způsobené vědomou nedbalostí, vzniklé při provozování sportů spojených s uţíváním motorového dopravního prostředku, sportovního létání, parašutismu, paraglidingu, alpinismu, skialpinismu, bojových sportů, speleologie, horolezectví, potápění nebo raftingů a sportů obdobných, při lyţování, snowboardingu a sportech obdobných, vzniklých v důsledku epidemie, plošného znečištění ţivotního prostředí, přírodní katastrofy a s tím souvisejícími následky, jejichţ vznik bylo moţné jiţ v době sjednání pojistné smlouvy důvodně předpokládat, nebo o nichţ bylo známo, ţe nastanou, nastalé aktivní účasti na organizovaných sportovních soutěţích nebo přípravách na ně, vzniklých v důsledku událostí, které nastaly mezi datem rezervace cesty pojištěného a datem účinnosti tohoto pojištění, vzniklých v důsledku účinků biologických nebo chemických zbraní

10 KAPITOLA 4 Územní rozsah pojištění a moţnost odstoupit od smlouvy 4.1. Toto pojištění se sjednává s územním rozsahem Evropa (viz. Vymezení pojmů), avšak vyjma území České republiky, není-li dále uvedeno jinak Pojištění zrušení cesty se vztahuje na pojistné události vzniklé pouze za pobytu pojištěného na území domovské země Pojištění zpožděného odjezdu a pojištění zmeškaného odjezdu se vztahuje na pojistné události vzniklé na území Evropy (viz. Vymezení pojmů) včetně České republiky U pojištění zavazadel platí, že se vztahuje pouze na pojistné události, které nastaly v Evropě (viz. Vymezení pojmů), a rovněž během dopravy pojištěného z místa bydliště/pobytu v domovské zemi na místo počátku cesty na území domovské země. Toto pojištění se vztahuje na území Evropy (viz. Vymezení pojmů) včetně České republiky U pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenčních služeb platí, že se vztahuje pouze na události, které nastaly v Evropě (viz Vymezení pojmů), s výjimkou České republiky Právo na odstoupení od smlouvy: V případě, že sjednané pojištění neodpovídá jakkoliv požadavkům pojištěného, může pojistník od takové smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření pojistné smlouvy tak, že kontaktuje easyjet se žádostí o odstoupení. V takovém případě bude pojištění zrušeno a celé zaplacené pojistné pojištěnému vráceno. Tato možnost odstoupení platí pouze v případě, že pojištěný ještě nenastoupil cestu, nevznesl nárok na pojistné plnění. Takto odstoupit od smlouvy lze on-line prostřednictvím internetových stránek KAPITOLA 5 Další pojištění Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu informovat pojistitele o tom, že má uzavřeno u jiného pojistitele pojištění pojistných rizik, na která se vztahuje toto pojištění. V případě pojistné události může pojištěný uplatnit svůj nárok na pojistné plnění u pojišťovny dle své vlastní volby, avšak pouze u jedné pojišťovny. KAPITOLA 6 Přechod práv na pojistitele 6.1. Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí oprávněné osobě, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází výplatou plnění z pojištění toto právo na pojistitele, a to až do výše částek, které pojistitel z tohoto pojištění oprávněné osobě, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, vyplatil Přešlo-li na pojistitele právo podle odstavce 6.1, platí při jeho uplatňování přiměřeně ustanovení 450 Občanského zákoníku Na pojistitele nepřecházejí práva uvedená v odstavci 6.1 proti osobám, které s oprávněnou osobou, pojištěným nebo osobou, která vynaložila zachraňovací náklady, žijí ve společné domácnosti, nebo které jsou na ni odkázány výživou. To však neplatí, jestliže tyto osoby způsobily pojistnou událost úmyslně

11 6.4. Oprávněná osoba, pojištěný nebo osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, je povinna postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, které jí v souvislosti s pojistnou událostí vzniklo Vzdala-li se oprávněná osoba, pojištěný nebo osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, svého práva na náhradu škody nebo jiného obdobného práva nebo toto právo včas neuplatnila, anebo jinak zmařila přechod svých nároků na pojistitele, má pojistitel právo pojistné plnění snížit až do výše částek, které by jinak mohl získat, nestanoví-li zákon nebo tyto pojistné podmínky jinak Projeví-li se následky jednání uvedeného v odstavci 6.5 až po výplatě pojistného plnění, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného pojistného plnění až do výše částek, které by jinak mohl získat V případě vyplacení pojistného plnění nebo výměny věci se pojistitel stává vlastníkem pojištěné věci. KAPITOLA 7 Informační povinnost při uzavírání smlouvy a pojistné 7.1. Pojistník a pojištěný je povinen pravdivě a úplně odpovědět na všechny, i písemné dotazy pojistitele týkající se tohoto pojištění. To platí i v případě, že jde o změnu pojištění. V opačném případě má pojistitel právo za podmínek ustanovení 23 a 24 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, od tohoto pojištění odstoupit nebo pojistné plnění odmítnout. Stejnou povinnost má pojistitel vůči pojistníkovi a pojištěnému. 7.2 Pojistné za pojištění dle těchto pojistných podmínek je jednorázovým pojistným a platí se způsobem uvedeným v návrhu na uzavření tohoto pojištění Výše pojistného, způsob a doba placení pojistného (jeho splatnost) je uvedena v návrhu na uzavření pojištění a potvrzení o uzavření pojištění. KAPITOLA 8 Uplatnění nároku na pojistné plnění 8.1. Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastala škodná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, předložit k tomu potřebné doklady (především potvrzení o skutečné době odletu z domovské země) a postupovat způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě. Není-li pojistník současně pojištěným, má tuto povinnost pojištěný. V případě, že oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí, je pojistitel oprávněn plnění z pojistné smlouvy odmítnout. Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne Oprávněnou osobou je pojištěný, není-li ve zvláštní části těchto podmínek uvedeno jinak Poskytovatel asistenčních a likvidačních služeb se zavazuje pojištěnému poskytnout na telefonním čísle , 24 hodin, 7 dní v týdnu všechny informace, které bude pojištěný potřebovat pro uplatnění nároku na pojistné plnění z pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenčních služeb, a pro uplatnění nároku na pojistné plnění z ostatních pojištění na telefonním čísle v pracovní dny od 8:30 do 18:00 hod Pojištěný se zavazuje bez zbytečného odkladu zaslat poskytovateli asistenčních a likvidačních služeb vyplněný dotazník k nahlášení škodné události, jehož formulář je k dispozici na následující webové stránce: Pojištěný je povinen tento dotazník vyplnit a vrátit pojistiteli zpět,

12 společně s veškerými dalšími dokumenty, o něž jej pojistitel v rozsahu daném těmito pojistnými podmínkami může požádat, k vyšetření škodné události a stanovení rozsahu povinnosti pojistitele plnit Ujednání bodu se nevztahuje na pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenčních služeb. KAPITOLA 9 Promlčení Právo na plnění z pojištění se promlčí nejpozději za 3 roky, promlčecí doba práva na pojistné plnění počíná běžet za 1 rok po vzniku pojistné události. KAPITOLA 10 Stanovení rozsahu pojistného plnění Rozsah pojistného plnění je pro každé pojištění příslušného pojistného zájmu uveden ve zvláštní části těchto pojistných podmínek a v přehledu pojistného krytí. Pojištění je sjednáno se spoluúčastí tehdy, je-li výše spoluúčasti uvedena v Přehledu pojistného krytí. Všechna pojištění v oddílech A až CH se sjednávají jako pojištění škodová, není-li u jednotlivého pojištění výslovně uvedeno, že jde o pojištění obnosové. KAPITOLA 11 Výplata pojistného plnění Pojistitel je povinen po oznámení události, se kterou je spojen požadavek na plnění z pojištění, bez zbytečného odkladu zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit Pojistitel vyplatí pojistné plnění v Kč. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření podle odstavce Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě Nestanoví-li zákon jinak, je pojistitel povinen ukončit šetření do 3 měsíců poté, co mu byla tato událost podle odstavce 11.1 oznámena. Nemůže-li ukončit šetření ve lhůtě podle věty prvé, je pojistitel povinen sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu. Lhůtu podle věty prvé lze dohodou prodloužit. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo vinou oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného Pokud byly náklady šetření podle odstavce 11.1, vynaložené pojistitelem, vyvolány nebo zvýšeny porušením povinností účastníků soukromého pojištění, má pojistitel právo požadovat na tom, kdo povinnost porušil, přiměřenou náhradu. KAPITOLA 12 Informace V případě problémů, může pojištěný/pojistník/oprávněná osoba kontaktovat poskytovatele na adrese: Mondial Assistance s.r.o. oddělení likvidace pojistných událostí Jankovcova 1596/14b Praha

13 Pokud pojištěný/pojistník/oprávněná osoba není spokojena ani s odpovědí pojistitele, může podat stížnost České národní bance. Na toto pojištění se vztahuje též zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zejména jeho 55 (osvobození od daně z přidané hodnoty). Pojištěný/pojistník souhlasí s tím, že některé informace a dokumenty (zejména potvrzení o pojištění) týkající se tohoto pojištění mu budou sdělovány nikoli v českém, ale v anglickém jazyce. KAPITOLA 13 Ochrana osobních údajů Veškeré osobní údaje o pojistníku, pojištěném a dalších osobách účastných na pojištění jsou zpracovávány pojistitelem plně v souladu s ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. KAPITOLA 14 Adresa poskytovatele asistenčních a likvidačních sluţeb Sídlo poskytovatele: Mondial Assistance s.r.o. Jankovcova 1596/14b Praha

14 ČÁST II: ZVLÁŠTNÍ ČÁST ODDÍL A: POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY KAPITOLA 1 Předmět pojištění 1.1. Pojistné nebezpečí a pojistná událost Pojistným nebezpečím v tomto pojištění je zrušení cesty pojištěným z důvodů dle čl této kapitoly těchto pojistných podmínek. Pojistnou událostí v tomto pojištění je povinnost pojištěného zaplatit storno poplatek poskytovateli cestovní služby za zrušenou nebo přerušenou cestu, kterou pojištěný zrušil z důvodů uvedených v čl. 12 těchto pojistných podmínek, a to před zahájením cesty; anebo přerušení cesty pojištěným po jejím zahájení, z důvodů uvedených v čl , , a těchto pojistných podmínek. Zahájením cesty se rozumí zahájení poskytování první ze služeb, které jsou součástí cesty. Všechny služby cestovního ruchu, u nichž může nastat pojistná událost, krytá tímto pojištěním, bez ohledu na to, zda jsou doplňkové nebo následné, se považují za jednu a tutéž cestu s jedním datem odjezdu, které je stanoveno poskytovatelem cestovní služby jako datum počátku poskytování této služby Události, které jsou důvodem vzniku pojistné události Pojistitel poskytne pojistné plnění dle tohoto pojištění, pokud důvodem zrušení cesty a tím příčinou povinnosti zaplatit storno poplatek za takové zrušení byla některá z následujících příčin až , resp. u přerušení cesty z příčin uvedených čl , , a : Váţné onemocnění, váţný úraz včetně následků, komplikací nebo zhoršení onemocnění nebo dřívějších úrazů, které byly zjištěny po rezervaci cesty a které si vyţádaly lékařské ošetření, anebo úmrtí: a) pojištěného, jeho manžela, manželky, předků a potomků v linii přímé, b) sourozenců pojištěného, švagrů, švagrových, zeťů, snach, tchánů, tchýní, c) osoby, která má rezervovánu stejnou cestu jako pojištěný a jejíž pojistné riziko je kryto tímto pojištěním. Pojištěný je povinen sám bezodkladně informovat pojistitele o tom, že nastala skutečnost dle čl této kapitoly těchto pojistných podmínek a zakládající právo na pojistné plnění. Pojistitel je oprávněn odmítnout pojistné plnění ze smlouvy po konzultaci s odborným lékařem, pokud pojištěným poskytnuté informace nejsou hodnověrným důkazem o tom, že skutečnost dle čl této kapitoly těchto pojistných podmínek, zakládající právo na pojistné plnění, nastala Váţné škody na majetku způsobené vloupáním, požárem, průsakem vody nebo jinou přírodní živelnou pohromou (souhrnně jako pohroma ), v jejímž důsledku vznikne v den plánovaného odletu naléhavá potřeba přítomnosti pojištěného v místě postiženém pohromou, za účelem zajištění záchranných prací a nutných správních úkonů, za podmínky, že pohroma způsobila více než 50% (padesátiprocentní) poškození: a) obydlí na adrese trvalého bydliště pojištěného nebo jeho rekreačního objektu, b) zemědělské usedlosti pojištěného, c) prostor užívaných k podnikání pojištěným za předpokladu, že pojištěný je vedoucím pracovníkem nebo je osobou samostatně výdělečně činnou Ztráta zaměstnání pojištěného nebo jeho manžela z důvodu výpovědi podané zaměstnavatelem pro nadbytečnost dle ustanovení 52 písm. c) zákoníku práce, avšak pouze za podmínky, že výpověď byla podána po dni, kdy byla uzavřena pojistná smlouva tohoto pojištění

15 Zrušení cesty pro kterýkoliv z důvodů uvedených ve článcích až této kapitoly osobou či osobami, které měly rezervovaný stejnou cestu jako pojištěný a na které se vztahovalo toto pojištění, je možné pouze tehdy, pokud by v důsledku toho musel pojištěný, který je dospělou osobou starší 18 let, cestovat sám Způsobilým důvodem vzniku pojistné události přerušení cesty po jejím zahájení je též hospitalizace pojištěného po zbytek cesty z důvodu úrazu nebo nemoci. KAPITOLA 2 Rozsah pojistného plnění Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové Limit pojistného plnění Pojistné plnění poskytnuté pojistitelem nepřesáhne v žádném případě částku fakturovanou cestovní kanceláří jako storno poplatek nebo limit pojistného plnění pro tuto pojistnou událost uvedený v Přehledu pojistného krytí pojistného plnění. Pojistné plnění bude sníženo o částku spoluúčasti uvedenou v Přehledu pojistného krytí, pokud není pro některé případy stanoveno v Přehledu pojistného krytí jinak Výše a rozsah pojistného plnění v případě zrušení cesty Pojistné plnění vyplatí pojistitel dle těchto pojistných podmínek ve výši storno poplatků účtovaných cestovní kanceláří a uvedených v jeho všeobecných obchodních podmínkách nebo ujednání o cestovní smlouvě/cestě; přičemž pojistné plnění je omezeno výší storno poplatků, které by byly pojištěnému účtovány za předpokladu, že uvědomil cestovní kancelář do 48 (čtyřiceti osmi) hodin poté, co nastala některá ze skutečností uvedených ve čl. 1.2 těchto pojistných podmínek. Administrativní poplatky, spropitné, vízové poplatky, stejně jako zaplacené pojistné za toto pojištění se pro účely tohoto pojištění nezapočítávají do storno poplatků Výše a rozsah pojistného plnění v případě přerušení cesty Pojistné plnění vyplatí pojistitel za každých 24 hodin přerušení cesty, ve výši dle odst. 2.3 této kapitoly a dále též ve výši náhrady nákladů za nevyužité ubytování a náhradu nákladů na dopravu v souvislosti s pojistnou událostí, nejsou-li tyto náklady refundovány pojištěnému jinak. Pojistné plnění se vztahuje na období ode dne, kdy pojištěný musel zahájit návrat do místa svého bydliště, nebo ode dne, kdy byl hospitalizován jako pacient, až do konce původně plánované cesty. V případě repatriace pojištěného nemá pojištěný nárok na náhradu nákladů, které již vynaložil na zpáteční cestu. KAPITOLA 3 Vznik pojištění, trvání pojištění a zánik tohoto pojištění, pojistná doba Pojištění vzniká okamžikem uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy může být přijat i zaplacením pojistného. Pojistná smlouva musí být uzavřena v den rezervace cesty pojištěného na internetové stránce Pojištění zrušení cesty se vztahuje na období, které začíná prvním dnem, kdy by pojištěný v případě zrušení cesty byl povinen již platit storno poplatek dle smlouvy o cestě a končí okamžikem, kdy cestovní kancelář začala poskytovat pojištěnému první službu cestovního ruchu, při níž může nastat pojistná událost krytá tímto pojištěním Pojištění přerušení cesty trvá maximálně po dobu 24 hodin od okamžiku skutečného odletu, bez ohledu na to, jak je popsán v registraci (objednávce) cesty

16 34. Pojistitel poskytne pojistné plnění v případě pojištění zrušení cesty pouze samostatně, výplatou pojistného plnění z tohoto důvodu nárok na pojistné plnění z ostatních pojištění dle těchto pojistných podmínek zaniká. KAPITOLA 4 Výluky z pojištění zrušení cesty Vedle obecných výluk uvedených v kapitole 3 části I. těchto pojistných podmínek, toto pojištění se nevztahuje také na tyto události a jejich následky: rizikové těhotenství, dobrovolně ukončené těhotenství a normální těhotenství po ukončení 26. týdne těhotenství včetně jakýchkoliv komplikací s ním souvisejících včetně porodu, umělé oplodnění a jeho důsledky, opomenutí očkování; nedostatek vakcín, epidemie, plošné znečištění ţivotního prostředí, přírodní katastrofy a s tím související následky, lhostejno, kde nastaly, zda v České republice, v cílové destinaci, na trase cesty nebo jinde lékařsky potvrzená diagnóza, příznaky nebo příčiny, které jsou mentálního, psychologického nebo psychiatrického charakteru, nemající za následek hospitalizaci po více neţ 3 (tři) po sobě jdoucí dny k datu následujícímu po uzavření tohoto pojištění onemocnění nebo úrazy, které existovaly v okamţiku sjednání pojištění, s výjimkou nenadálého zhoršení stabilizovaného zdravotního stavu, pokud pojištěný před sjednáním pojištění obdrţel lékařské potvrzení, ţe je jeho zdravotní stav stabilizován a umoţňuje mu bez jakéhokoli omezení vycestovat kosmetické výkony v oblasti plastické chirurgie a jejich případné komplikace, a následky jakýchkoliv kontrolních vyšetření, trestního řízení vedeného proti pojištěnému jako obviněnému z důvodu změny cestovních plánů nebo záměrů pojištěného nebo zprostředkovatele sluţby, nebo nezískal-li pojištěný vízum nebo nemohl čerpat dovolenou, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak geopolitické, klimatické, ekologické či epidemiologické situace v cílové zemi pro onemocnění, které existovalo v okamţiku sjednání pojištění, i kdyţ dosud nebylo léčeno pro následky úrazu, ke kterému došlo před sjednáním pojištění, i kdyţ dosud nebyly léčeny z důvodu kosmetických výkonů v oboru plastické chirurgie a jejich případných komplikací, reakce na očkování, z důvodu plánovaných operačních zákroků a vyšetření a z důvodu kontrolních vyšetření z důvodu změny zdravotního stavu, který nastal vlivem psychické poruchy včetně deprese nebo v důsledku poţití alkoholu či návykových látek

17 z důvodu těhotenství, zjištěného jiţ před sjednáním tohoto pojištění, včetně zdravotních komplikací s ním souvisejících Do pojistného plnění se nezahrnují zaplacené letištní a bezpečnostní poplatky, ţádná pojištění ani poplatky za vízum. KAPITOLA 5 Uplatnění nároku na pojistné plnění Pojištěný je povinen informovat leteckou společnost easyjet a poskytovatele o tom, že tuto cestu zrušil, a to nejrychlejším možným způsobem (faxem, em, jiným průkazným oznámením cestovní kanceláři nebo poskytovateli) poté, co nastala některá ze skutečností dle čl. 1.2, kapitoly 1, oddílu A těchto pojistných podmínek, nejpozději však do 48 hodin poté, co taková skutečnost nastala V případě, že se pojištěnému nepodaří informovat leteckou společnost easyjet nebo poskytovatele o zamýšleném zrušení cesty ve lhůtě stanovené v čl této kapitoly, pojistitel vyplatí pojistné plnění dle těchto pojistných podmínek jen do výše storno poplatků, které by pojištěný zaplatil, kdyby oznámil zrušení cesty v den, kdy nastala některá ze skutečností dle čl , kapitoly 1, oddílu A těchto pojistných podmínek Pojištěný je povinen informovat poskytovatele o škodné události do pěti pracovních dnů od vzniku této události, a to písemně na adrese poskytovatele asistenčních a likvidačních služeb uvedené v obecné části těchto pojistných podmínek v kapitole 12 Informace, přičemž den škodné události se do této lhůty nezapočítává a zároveň se tato lhůta nevztahuje na dobu, kdy pojištěný nemůže informovat pojistitele z důvodu úrazu nebo zásahu vyšší moci

18 ODDÍL B: POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL KAPITOLA 1 Předmět pojištění 1.1. Pojistné nebezpečí a pojistná událost: Pojistným nebezpečím v tomto pojištění je nebezpečí škody na zavazadlech včetně cenností pojištěného, které si pojištěný vzal s sebou na cestu, případně si je prokazatelně pořídil během cesty. Zavazadly včetně cenností se rozumí movité věci osobní potřeby prokazatelně ve vlastnictví pojištěného obvyklé pro daný účel cesty. Pojistnou událostí je škoda způsobená pojištěnému na zavazadlech tímto pojistným nebezpečím: a) krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící zavazadla před odcizením (krádež vloupáním), nebo loupežným přepadením b) poškozením, zničením nebo ztrátou zavazadel při dopravní nehodě, šetřené policií c) ztrátou zavazadel předaných při přepravě dopravci d) poškozením, zničením nebo ztrátou zavazadel v důsledku živelní události Toto pojištění se vztahuje i na případy zpoždění o více než 12 (dvanáct) hodin při doručení zavazadel pojištěného do cílového místa jeho pobytu. V takovém případě se pojistitel zavazuje vyplatit pojištěnému pojistné plnění až do výše nákladů na pořízení nejnutnějších potřeb, za předpokladu, že pojištěný poskytne pojistiteli důkaz o pořízení takových nejnutnějších potřeb Limit pojistného plnění pro toto pojištění zavazadel je uveden v Přehledu pojistného krytí Cennostmi se rozumí: e) klenoty a předměty z drahých kovů, kamenů nebo perel f) hodinky, kožichy a střelné zbraně g) hudební nástroje h) fotografické a filmovací přístroje, počítače, mobilní telefony, přístroje audiovizuální techniky, elektronické a optické přístroje a jejich příslušenství Toto pojištění se vztahuje na cennosti pouze v následujících případech: i) v případě loupeže, pokud pojištěný měl takový předmět na sobě, u sebe nebo jej právě používal, anebo v případě, že takový předmět byl uložen řádně v příručním nebo hotelovém trezoru a z těchto trezorů byl ukraden, j) v případě úrazu pojištěného, v jehož důsledku pozbyl pojištěný možnost opatrovat zavazadla, se pojištění vztahuje též na poškození jakéhokoliv přístroje pro snímání a/nebo reprodukci obrazu a/nebo zvuku

19 KAPITOLA 2 Rozsah pojistného plnění 2.1. Toto pojištění zavazadel se sjednává jako pojištění škodové Limit pojistného plnění Pojistitel poskytne pojistné plnění maximálně do limitu uvedeného v Přehledu pojistného krytí pro každého jednotlivého pojištěného, a to pro všechny pojistné události v době trvání tohoto pojištění zavazadel Pojistné plnění pro případ pojistné události dle čl kapitoly 1, oddílu B, tj. pro případ pojistné události zpoždění zavazadel, vyplatí pojistitel jen do limitu uvedeného v Přehledu pojistného krytí, přitom platí, že tento limit nezvyšuje limit pojistného plnění pojištění zavazadel v případě pojistné události krádeže, zničení nebo ztráty zavazadla; v případě vznesení nároků na pojistné plnění z důvodu pojistné události jak zpožděných zavazadel, tak pojistné události dle čl této kapitoly současně, částka pojistného plnění pro případ pojistné události krádeže, zničení nebo ztráty zavazadla se snižuje o částku vyplaceného pojistného plnění pro případ zpožděných zavazadel Limit pojistného plnění za všechny cennosti definované výše v čl. 1.2, kapitoly 1, oddílu B, je uveden v Přehledu pojistného krytí Stanovení výše pojistného plnění Pojistné plnění vyplatí pojistitel ve výši pojistné částky, která se rovná hodnotě zavazadla snížené o opotřebení používáním, výše pojistného plnění v žádném případě nepřesáhne limit uvedený v Přehledu pojistného krytí Spoluúčast Pojistitel není povinen vyplatit pojistné plnění v tomto pojištění do výše škody vzniklé na zavazadlech uvedené v Přehledu pojistného krytí jako spoluúčast pro každou pojistnou událost, kterou si hradí pojištěný sám Pojistné plnění v tomto pojištění v žádném případě nepřesáhne skutečně vzniklou škodu na zavazadlech. Toto pojištění se nevztahuje na jakoukoliv následnou nebo nepřímou škodu, která vznikla pojištěnému v důsledku škody kryté tímto pojištěním zavazadel. KAPITOLA 3 Nález ztraceného nebo odcizeného zavazadla 3.1. Pojištěný/oprávněná osoba je povinen bez zbytečného odkladu informovat pojistitele doporučeným dopisem o tom, že takové zavazadlo nebo věc byla nalezena Pokud ještě nebylo poskytnuto pojistné plnění, nepřechází vlastnictví zavazadla nebo věci na pojistitele a ten je povinen vyplatit pojistné plnění dle těchto pojistných podmínek jen do výše škody za poškozené nebo chybějící věci či zavazadla Pokud již bylo poskytnuto pojistné plnění, je pojištěný/oprávněná osoba povinen pojistné plnění vrátit pojistiteli po odečtení přiměřených nákladů, které musel vynaložit na opravu závad vzniklých v době, kdy byl zbaven možnosti zavazadla nebo věci užívat

20 KAPITOLA 4 Vznik, trvání a zánik tohoto pojištění, pojistná doba Pojištění vzniká okamžikem uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy může být přijat i zaplacením pojistného. Pojistná smlouva musí být uzavřena v den rezervace cesty pojištěného na internetové stránce Začátkem cesty se rozumí zahájení poskytování první ze služeb, které jsou součástí cesty Pojištění trvá maximálně po dobu 24 hodin od okamžiku skutečného odletu, bez ohledu na to, jak je popsán v registraci (objednávce) cesty. KAPITOLA 5 - Výluky z pojištění zavazadel Vedle obecných výluk uvedených v kapitole 3 části I. těchto pojistných podmínek, toto pojištění se nevztahuje také na události a jejich následky: následující okolnosti: Odcizení, zničení nebo ztráta: - a to na základě rozhodnutí orgánů veřejné správy příp. moci soudní v dané jurisdikci, - nebo na základě úředního zákazu převozu určitých předmětů, které nastaly během stěhování pojištěného, Krádeţ způsobená zaměstnancem pojištěného při plnění jeho povinností, Krádeţ způsobená nikoli vloupáním nebo s pouţitím univerzálního klíče, Krádeţ předmětů způsobená na jiném neţ soukromém místě, a na kterém není vykonáván neustálý dohled nebo stráţní sluţba, Zničení vyplývající z vady na pojištěném předmětu, z normálního pouţívání či nošení a roztrhání nebo zničení způsobené jakýmikoliv kapalinami, Zničení křehkých předmětů, zejména předmětů z keramiky nebo skla, porcelánu a mramorových předmětů, Krádeţ věcí ze stanu nebo obytného přívěsu ať uţ je umístěn v kempu či nikoliv, Ztráta, zapomenutí či odloţení věci pojištěným nebo osobou doprovázející pojištěného, Zničení vyplývající z trhlin, poškrábání, potrhání nebo skvrn, Poškození věci způsobené kuřáky Toto pojištění se rovněţ nevztahuje na případy, kdy předmětem události byly následující věci: Osobní identifikační průkazy, dokumenty, kreditní karty, magnetické karty, přepravní lístky, peníze, cenné papíry, klíče, Lovecké a/nebo sportovní zbraně a jejich příslušenství,

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A B C POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY 1 1 = 25,26 CZK (20.04.2010) POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908. PRODUKTY Golf KOMFORT, Golf OPTIMAL

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908. PRODUKTY Golf KOMFORT, Golf OPTIMAL POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908 PRODUKTY Golf KOMFORT, Golf OPTIMAL PPCPKR0908, produkty Golf KOMFORT, Golf OPTIMAL 1 / 11 Platnost

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908 PRODUKTY TSS MAXI, TSS PLUS

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908 PRODUKTY TSS MAXI, TSS PLUS POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908 PRODUKTY TSS MAXI, TSS PLUS PPCPKR0908, produkty TSS MAXI, TSS PLUS 1 / 18 Platnost a účinnost: od

Více

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění k zájezdu cestovní kanceláře

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění k zájezdu cestovní kanceláře Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění k zájezdu cestovní kanceláře Pojistitel Název: ERV Evropská pojišťovna, a. s. Sídlo: Křižíkova 37/36a, 86 00 Praha 8, Česká republika, IČ : 49 40 96 Zápis:

Více

dnem uvedeným ve smlouvě jako konec pojištění, ve správné výši pojistné, pojištění zanikne

dnem uvedeným ve smlouvě jako konec pojištění, ve správné výši pojistné, pojištění zanikne 6 Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ NA KRÁTKODOBÉ OPAKOVANÉ CESTY (PP-MT-06). ÚVOD.. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel představuje Evropskou Cestovní Pojišťovnu, a. s., se sídlem

Více

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Ve smyslu 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, Vám Allianz pojišťovna, a. s., sděluje jako zájemci o sjednání

Více

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Předsmluvní informace, pojistné podmínky www.ervpojistovna.cz Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění Sbaleno Pojistitel Název: ERV

Více

Celoroční pojištění MultiTrip Pro každou Vaši cestu do zahraničí

Celoroční pojištění MultiTrip Pro každou Vaši cestu do zahraničí Celoroční pojištění MultiTrip Pro každou Vaši cestu do zahraničí Předsmluvní informace, pojistné podmínky, rady na cestu www.ervpojistovna.cz Předsmluvní informace k pojištění na krátkodobé opakované cesty

Více

Prosíme vás, abyste si tyto informace osvojili; dodržením uvedených doporučení se vyhnete zbytečným nedorozuměním.

Prosíme vás, abyste si tyto informace osvojili; dodržením uvedených doporučení se vyhnete zbytečným nedorozuměním. Diners Club CS, s. r. o. organizační složka Široká 36/5, 110 00 Praha 1 Česká republika Tel.: +420 255 712 712 Fax: +420 255 712 719 customer.service@dinersclub.cz www.dinersclub.cz Vážený kliente, spolu

Více

Pojistné podmínky cestovního pojištění Sbaleno

Pojistné podmínky cestovního pojištění Sbaleno Pojistné podmínky cestovního pojištění Sbaleno POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ NA JEDNORÁZOVÉ CESTY (PP-SB-1305) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVOD 1.1 My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel představuje

Více

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku vedeném

Více

Celoroční pojištění na krátkodobé opakované cesty MultiTrip

Celoroční pojištění na krátkodobé opakované cesty MultiTrip Celoroční pojištění na krátkodobé opakované cesty MultiTrip VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (VP-MT-0905) 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel představuje Evropskou Cestovní Pojišťovnu,

Více

Předsmluvní informace k pojištění pracovních cest

Předsmluvní informace k pojištění pracovních cest Předsmluvní informace k pojištění pracovních cest Pojistitel ERV Evropská pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku vedeném

Více

6. ROZSAH A SPLATNOST POJISTNÉHO PLNĚNÍ 6.1. Pojistné plnění poskytneme v rozsahu sjednaném pojistnou smlouvou a uvedeném v pojistce (označení

6. ROZSAH A SPLATNOST POJISTNÉHO PLNĚNÍ 6.1. Pojistné plnění poskytneme v rozsahu sjednaném pojistnou smlouvou a uvedeném v pojistce (označení Cestovní pojištění POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY (PP-BTI-0809) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (VP-BTI-0809) 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel

Více

Pojistné podmínky BusinessTravel

Pojistné podmínky BusinessTravel Pojistné podmínky BusinessTravel www.ervpojistovna.cz Pojistné podmínky - PP-BTI-1209 strana 2/12 POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA PRACOVNÍ CESTY (PP-BTI-1209) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMíNKY 1.

Více

Sazebník pro CK1, CK2 pro skupinovou turistiku

Sazebník pro CK1, CK2 pro skupinovou turistiku Sazebník pro CK1, CK2 pro skupinovou turistiku Celkové pojistné se spočítá jako součet pojistného za základní krytí a sjednaná připojištění Typ cesty: turistická, pracovní PRODUKT CK1 CK2 Územní Evr Sbz

Více

Pojistné podmínky pro jednorázové cesty

Pojistné podmínky pro jednorázové cesty Pojistné podmínky pro jednorázové cesty POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ NA JEDNORÁZOVÉ CESTY (PP-AM-1103) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel představuje

Více

NEZAPOMEŇTE Tuto brožuru s pojistnými podmínkami a dokladem o pojištění si nezapomeňte vzít s sebou na cestu do zahraničí.

NEZAPOMEŇTE Tuto brožuru s pojistnými podmínkami a dokladem o pojištění si nezapomeňte vzít s sebou na cestu do zahraničí. Cestovní pojištění na cesty do 90 dnů SingleTrip DĚKUJEME VÁM, že jste si mezi mnoha produkty na trhu zvolili právě naše cestovní pojištění. Vždy vycházíme vstříc především klientům, kteří vědí, co potřebují,

Více

Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-CO-0911)

Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-CO-0911) Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-CO-0911) Všeobecné pojistné podmínky (VP-CO-0911) 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo

Více

Předsmluvní informace k pojištění na krátkodobé opakované cesty

Předsmluvní informace k pojištění na krátkodobé opakované cesty Předsmluvní informace k pojištění na krátkodobé opakované cesty Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku

Více

Pojistné podmínky pro jednorázové cesty

Pojistné podmínky pro jednorázové cesty Pojistné podmínky pro jednorázové cesty POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ NA JEDNORÁZOVÉ CESTY (PP-HED-1210) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel představuje

Více

Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-COU-MP-1212)

Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-COU-MP-1212) Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-COU-MP-11) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS A KOLUMBUS ABONENT

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS A KOLUMBUS ABONENT M - 750 / 06 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS A KOLUMBUS ABONENT OBSAH Oddíl A. Oddíl B. Oddíl C. Oddíl D. Oddíl E. Oddíl F. Oddíl G. Společná ustanovení Pojištění léčebných

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Pojistné podmínky pro jednorázové cesty

Pojistné podmínky pro jednorázové cesty Pojistné podmínky pro jednorázové cesty POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ NA JEDNORÁZOVÉ CESTY (PP-HE-0-1301) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel představuje

Více

Pojistné podmínky HolidayEasy

Pojistné podmínky HolidayEasy Pojistné podmínky HolidayEasy POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU (PP-HE-0912) Všeobecné pojistné podmínky (VP-HE-0912) 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel

Více

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění FlyLine

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění FlyLine Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění FlyLine Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Pojistné podmínky WinterSport

Pojistné podmínky WinterSport Pojistné podmínky WinterSport POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ NA JEDNORÁZOVÉ CESTY (PP-WS-1208) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel představuje ERV pojišťovnu,

Více

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění BusLine

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění BusLine Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění BusLine Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Pojistné podmínky EUROPOJIŠTĚNÍ

Pojistné podmínky EUROPOJIŠTĚNÍ Pojistné podmínky EUROPOJIŠTĚNÍ Všeobecné pojistné podmínky pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) VPP EU 07/2012 Doplňkové cestovní pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii k Evropskému

Více