PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY"

Transkript

1 PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY B- POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL C- POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB D- GOLFOVÉ POJIŠTĚNÍ E- POJIŠTĚNÍ ZPOŢDĚNÉHO ODJEZDU F- POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU G- POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU NA CESTĚ H- POJIŠTĚNÍ OSOBNÍCH PENĚŢNÍCH PROSTŘEDKŮ CH- POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY CESTOVNÍHO PASU - 1 -

2 POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB Maximální výše pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenčních služeb je ohraničena limitem CZK. Pojistný zájem: Náklady na repatriaci Dodatečné náklady na ubytování pro pojištěného, osobu doprovázející pojištěného po dobu jeho hospitalizace nebo má-li být repatriován. Náklady na lékařské ošetření nebo hospitalizaci v zahraničí Akutní zubní ošetření Náklady na repatriaci ostatků v případě úmrtí Náklady na právní pomoc Výplata kapesného při hospitalizaci GOLFOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistný zájem: Náhrada za nevyužité poplatky za použití golfového hřiště Náhrada za nájem náhradního golfového vybavení v případě opožděného doručení golfového vybavení Náhrada za golfové vybavení poškozené, odcizené, ztracené nebo zničené v průběhu cesty pojištěného Maximální výše pojistného plnění: Skutečné náklady Na osobu a den: limit 75, max. 7 dní, nejvýše 2 osoby Limit pojistného plnění na osobu a událost: CZK Na osobu a pojistné období: limit CZK Skutečné náklady Na osobu a pojistné období: limit CZK CZK na den po dobu nejvýše 30 dnů Limit pojistného plnění: CZK Limit pojistného plnění: CZK Limit pojistného plnění: CZK Limit na škodu na jedné věci: CZK Spoluúčast pojištěného : Bez spoluúčasti Bez spoluúčasti Bez spoluúčasti Bez spoluúčasti Bez spoluúčasti Bez spoluúčasti Bez spoluúčasti Spoluúčast: CZK Bez spoluúčasti Bez spoluúčasti - 2 -

3 POJIŠTĚNÍ ZPOŢDĚNÉHO ODJEZDU Pojistný zájem: Pojistné plnění za prvních celých 12 hodin zpoždění letu, mezinárodního vlaku, námořního plavidla Pojistné plnění za dalších celých 12 hodin zpoždění letu, mezinárodního vlaku, námořního plavidla 850 CZK Bez spoluúčasti 850 CZK Bez spoluúčasti Náhrada nákladů na cestu při vzdání se cesty pro zpoždění větší než 24 hodin POJIŠTĚNÍ ZMEŠKANÉHO ODJEZDU Pojistný zájem: Náhrada nákladů na dopravné a ubytování kvůli zmeškání odjezdu Limit pojistného plnění: CZK Limit pojistného plnění: CZK Bez spoluúčasti Spoluúčast: 850 CZK POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU NA CESTĚ Pojistný zájem: Odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným na cestě Limit pojistného plnění: CZK Bez spoluúčasti POJIŠTĚNÍ OSOBNÍCH PENĚŢNÍCH PROSTŘEDKŮ Pojistný zájem: Náhrada škody při ztrátě nebo odcizení osobních peněžních prostředků Limit pojistného plnění: CZK, avšak max CZK pro hotovostní peněžní prostředky Spoluúčast: CZK POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY CESTOVNÍHO PASU Pojistný zájem: Náhrada nákladů na pořízení náhradního pasu Náhrada zůstatkové hodnoty pasu při obstarání nového pasu Limit pojistného plnění: CZK Bez spoluúčasti

4 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva, uzavřená s Mondial Assistance Europe N. V., se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, a zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pojistná smlouva se dále řídí těmito všeobecnými pojistnými podmínkami. Pojistná smlouva se řídí též zvláštními pojistnými podmínkami a dalšími ujednáními, pokud na ně odkazuje. Pojistná smlouva je tvořena: těmito pojistnými podmínkami, Přehledem pojistného krytí a případně dalšími smluvními ujednáními a formuláři včetně pojistky uzavřenými mezi pojišťovnou a pojistníkem, lhostejno v jaké formě (písemné či elektronické). Prosím přečtěte si pozorně tyto všeobecné pojistné podmínky. Obsahují informace o vašich právech a závazcích a odpoví na Vaše možné otázky. VYMEZENÍ POJMŮ: Pro pojištění, které je upraveno těmito pojistnými podmínkami, se níže uvedené pojmy používají v následujících významech: CESTA: DOMOV: DOMOVSKÁ ZEMĚ: Znamená let nebo jinou dopravu tam a/nebo zpět se společností easyjet včetně případného pobytu v destinaci označené v dokladu o rezervaci/nákupu letu, ke kterému bylo sjednáno toto pojištění místo v České republice, v němž má pojištěný trvalý nebo dlouhodobý pobyt znamená Českou republiku GOLFOVÁ VÝSTROJ: golfové hole, vak na golfové hole, vozík na golfové hole a golfové boty; rozumí se golfové vybavení, které je prokazatelně ve vlastnictví pojištěného a které si zároveň pojištěný vzal prokazatelně s sebou na cestu nebo si je pojištěný prokazatelně pořídil během cesty EVROPA: kontinentální Evropa včetně Velké Británie, evropské části Turecka a evropské části Ruska. HOSPITALIZACE: CHARTEROVÝ LET: MÍSTO ODJEZDU POJIŠTĚNÉHO: neodkladný a neplánovaný lékařský zákrok, který vyžaduje pobyt v nemocničním zařízení déle než 24 hodin. let objednaný cestovní kanceláří jako let nepravidelný, mimo rámec pravidelných letů. znamená letiště, železniční stanici nebo zastávku s mezinárodním provozem, nebo přístav, v nichž se začíná cesta pojištěného z domovské země do destinace pojištěného a též místo, kde začíná poslední část zpáteční cesty pojištěného do jeho domovské země

5 NÁKLADY NA PÁTRÁNÍ: náklady na záchranné operace záchranných týmů nebo osob, odlišných od osob doprovázejících pojištěného, přičemž záchrannou operací je zjištění polohy pojištěného v místech, v jejichž blízkém okolí nejsou k dispozici organizované záchranářské síly. NÁKLADY NA REPATRIACI OSTATKŮ: náklady na prvotní konzervaci, manipulaci, umístění do rakve, specifické požadavky na transport, zákonem nařízenou konzervaci, balení a nejjednodušší rakev potřebnou pro transport ostatků a odpovídající zákonům, s výjimkou nákladů na uložení rakve do hrobu, balzamování a nákladů na obřad. NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ: dodatečné náklady na ubytování a telefonní nebo ové spojení s asistenční službou v souvislosti s pojistnou událostí, vyjma jakýchkoliv nákladů na stravu a nápoje. NÁKLADY NA ZÁCHRANU: náklady na převoz pojištěného po úrazu (poté, co byl pojištěný lokalizován) z místa úrazu do nejbližší nemocnice. NEJNUTNĚJŠÍ POTŘEBY: NUTNÉ VÝDAJE V PŘÍPADĚ ZPOŢDĚNÉHO LETU: oděvy a toaletní potřeby, dočasně nahrazující nepřístupné osobní věci. výdaje pojištěného na jeho občerstvení vyjma jakéhokoliv alkoholu, léků nebo kuřiva vč. žvýkacích tabáků. OPRÁVNĚNÁ OSOBA: OSOBNÍ PENĚŢNÍ PROSTŘEDKY: osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. hotovost, šeky, poštovní a peněžní poukázky, cestovní šeky, kupóny, vouchery s peněžní hodnotou, vstupenky a jízdní doklady (jízdenky); to vše určené pro osobní potřebu, nikoli za obchodním účelem. POJISTITEL: POJISTNÁ UDÁLOST: Mondial Assistance Europe N. V., se sídlem: Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, Nizozemsko, zapsána v obchodním rejstříku v Amsterodamu pod registračním číslem ; orgán dozoru: De Nederlandsche Bank se sídlem: John F. Kennedylaan 32, 7314 PS Apeldoorn, Nizozemsko. nahodilá událost blíže uvedená v pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. Všechny škody způsobené stejnou příčinou se považují za způsobené jednou pojistnou událostí. POJISTNÍK: POJIŠTĚNÝ: osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojistitelem. osoba, na jejíž zdraví, majetek nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se vztahuje toto pojištění

6 POSKYTOVATEL: POTVRZENÍ LETU: poskytovatel asistenčních a likvidačních služeb: Mondial Assistance, s.r.o., Jankovcova 1596/14b, Praha 7, určený pojistitelem a jednající jeho jménem. formalita požadovaná cestovní kanceláří v souladu s ustanoveními jejích obchodních podmínek v souvislosti s platností koupě letenky a zajištění rezervace sedadla. PRAVIDELNÝ LET: let provedený civilním letadlem, s přesně předem stanoveným časem letu na pravidelné letecké lince v souladu s letovým řádem. REPATRIACE: RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK: SPOLUCESTUJÍCÍ: jakákoliv úhrada či organizace návratu pojištěného zpět do vlasti, pokud nebylo možno z důvodu pojistné události použít původně plánovaného dopravního prostředku k návratu pojištěného. příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel; a jiné osoby v poměru rodinném. kterákoliv osoba, která si rezervovala cestu s pojištěným SPOLUPRACOVNÍK: jakákoliv osoba v domovské zemi pojištěného, která s ním úzce spolupracuje a jejíž absence na pracovišti znamená, že nadřízený pojištěného je nucen požádat pojištěného, aby se vzdal své cesty, případně ji předčasně ukončil. STABILIZOVANÝ ZDRAVOTNÍ STAV: ŠKODA NA MAJETKU: ŠKODA NA ZDRAVÍ: ŠKODNÁ UDÁLOST: TRASA: TŘETÍ OSOBA: ÚRAZ: zjištění lékaře potvrzující v daném čase, že zdravotní stav pojištěného je stabilizován. neúmyslné poškození nebo zničení věci nebo majetku, jakékoli fyzické zranění utrpěné zvířetem. neúmyslné zranění utrpěné fyzickou osobou. skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. itinerář do místa určení uvedeného na letence nebo v registračním formuláři, bez ohledu na počet letů, nebo zda se jedná o let do místa určení či zpáteční. jakákoli fyzická nebo právnická osoba vyjma: - pojištěného, - rodinných příslušníků, - osoby doprovázející pojištěného, - zaměstnanců pojištěného při plnění jejich úkolů. neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno zranění nebo škoda

7 VÁŢNÁ NEMOC: VÁŢNÝ ÚRAZ: VEŘEJNÁ LETECKÁ PŘEPRAVA: jakékoli zhoršení zdraví pojištěného, zjištěné odborným lékařem, v jehož důsledku je pojištěný nezpůsobilý vykonávat jakékoliv zaměstnání nebo jinou činnost, a které vyžaduje stálý lékařský dohled a kontrolu. lékařsky zjištěné dočasné nebo trvalé poškození zdraví pojištěného, v jehož důsledku je pojištěný nezpůsobilý vykonávat jakékoliv zaměstnání nebo jinou činnost, a které vyžaduje stálý lékařský dohled a kontrolu. placená letecká přeprava osob, přičemž letenky jsou distribuovány přímo nebo oprávněnými prodejci anebo cestovními kancelářemi, které mají příslušný let objednán, přičemž doby letů, jejich dostupnost a ceny jsou veřejně publikovány a prodej takového letu je důvodem k vydání přepravního dokladu (letenky). ZPOŢDĚNÝ LET: rozdíl mezi časem příletu uvedeným pro cestující na letence nebo na registračním formuláři letu a časem skutečného příletu letadla na stojánku. Za zpožděný let nejsou považovány možné změny času a doby letu, k nimž je cestovní kancelář oprávněna v souladu se svými všeobecnými prodejními podmínkami

8 ČÁST I: OBECNÁ USTANOVENÍ KAPITOLA 1 - Pojištěný Pojištěným je každá osoba, uvedená jako taková v pojistné smlouvě, a to za předpokladu, že bydliště takové osoby je v České republice. KAPITOLA 2 Pojistný zájem a pojistná událost; vznik a trvání pojištění, pojistná doba Toto pojištění se vztahuje na následující hodnoty pojistného zájmu: 2.1. Pojištění zrušení cesty Pojištění zavazadel Pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenčních služeb Pojistné události jsou definovány ve zvláštní části těchto pojistných podmínek Děti do věku 2 (dvou) let cestující s dospělou osobou pojištěnou, tj. starší 18 let, jsou pojištěny v ceně za pojištění dospělé osoby, se kterou cestují Pojištění se vztahuje na období po celou dobu cesty v maximální délce 31 po sobě jdoucích kalendářních dní prodané cestovní kanceláří, není-li ve zvláštní části těchto pojistných podmínek stanoveno jinak Pojištění uvedená ve zvláštní části těchto pojistných podmínek v oddílech D až CH vznikají okamžikem uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy může být přijat i zaplacením pojistného. Pojistná smlouva musí být uzavřena nejpozději do 48 (čtyřiceti osmi) hodin od rezervace cesty pojištěného na internetové stránce a musí být uzavřena nejpozději před začátkem poskytování služby cestovního ruchu (cesta), při níž může dojít k pojistné události kryté tímto pojištěním. Začátkem cesty se rozumí zahájení poskytování první ze služeb, které jsou součástí cesty Pojištění uvedená ve zvláštní části těchto pojistných podmínek v oddílech D až CH trvají po dobu cesty (pojistná doba), jak je popsáno v registraci (objednávce) cesty, a to od okamžiku odbavení na letišti v zemi bydliště pojištěného při cestě tam, a končí nejpozději okamžikem odbavení na letišti v zemi bydliště pojištěného při cestě zpět, není-li ve zvláštní části těchto pojistných podmínek pro tato pojištění sjednáno jinak Vznik a trvání pojištění a pojistná doba pro pojištění uvedená ve zvláštní části těchto pojistných podmínek v oddílech A až C jsou uvedena přímo ve zvláštní části Pojistné může být vráceno pouze v případě, že easyjet zruší let nebo v případě dvojího zaplacení pojistného Toto pojištění nelze sjednat samostatně, nýbrž pouze s připojištěním pro případ úpadku, které poskytují jako soupojistitelé QBE, Groupama a Europaische Reiseversicherung

9 KAPITOLA 3 Obecné výluky z pojištění Spolu s výlukami uvedenými u kaţdého z pojištění dále zvlášť jednotlivě, pojištění se v ţádném případě nevztahuje rovněţ na následující události a jejich následky: vzniklé v souvislosti s občanskou válkou nebo válečným konfliktem, lhostejno, zda byla vyhlášena či nikoliv, nepokoji, demonstracemi, teroristickými útoky, vzniklé v souvislosti se stávkami, braním rukojmích, jakoukoliv manipulací se zbraní, způsobené pojištěným v důsledku jeho dobrovolné účasti v sázkách a hazardních hrách všeho druhu, trestné činnosti včetně rvačky, úmyslně nebo jeho úmyslným jednáním proti dobrým mravům či proti zákonným předpisům navštívené země, vyjma případů nutné obrany a krajní nouze, způsobené v důsledku účinků jaderných látek nebo jakýmikoliv zdroji ionizujícího záření, vzniklé v důsledku úmyslného nebo vědomě nedbalostního jednání pojištěného včetně sebevraţdy nebo pokusu o sebevraţdu, pokud k úrazu nebo onemocnění pojištěného došlo pod vlivem alkoholu, narkotik nebo jiných omamných nebo psychotropních látek, nepředepsaných lékařem, způsobené vědomým nerespektováním oficiálních zákazů, 3.8. způsobené vědomým nerespektováním bezpečnostních pravidel v souvislosti s jakoukoliv sportovní činností; 3.9. vzniklé při provozování jakéhokoliv druhu sportu na profesionální úrovni nebo za smluvní odměnu, jeţ jsou důsledkem duševní poruchy nebo choroby nebo jeţ jsou důsledkem pohlavně přenosných onemocnění nebo AIDS a přenosu viru HIV, způsobené vědomou nedbalostí, vzniklé při provozování sportů spojených s uţíváním motorového dopravního prostředku, sportovního létání, parašutismu, paraglidingu, alpinismu, skialpinismu, bojových sportů, speleologie, horolezectví, potápění nebo raftingů a sportů obdobných, při lyţování, snowboardingu a sportech obdobných, vzniklých v důsledku epidemie, plošného znečištění ţivotního prostředí, přírodní katastrofy a s tím souvisejícími následky, jejichţ vznik bylo moţné jiţ v době sjednání pojistné smlouvy důvodně předpokládat, nebo o nichţ bylo známo, ţe nastanou, nastalé aktivní účasti na organizovaných sportovních soutěţích nebo přípravách na ně, vzniklých v důsledku událostí, které nastaly mezi datem rezervace cesty pojištěného a datem účinnosti tohoto pojištění, vzniklých v důsledku účinků biologických nebo chemických zbraní

10 KAPITOLA 4 Územní rozsah pojištění a moţnost odstoupit od smlouvy 4.1. Toto pojištění se sjednává s územním rozsahem Evropa (viz. Vymezení pojmů), avšak vyjma území České republiky, není-li dále uvedeno jinak Pojištění zrušení cesty se vztahuje na pojistné události vzniklé pouze za pobytu pojištěného na území domovské země Pojištění zpožděného odjezdu a pojištění zmeškaného odjezdu se vztahuje na pojistné události vzniklé na území Evropy (viz. Vymezení pojmů) včetně České republiky U pojištění zavazadel platí, že se vztahuje pouze na pojistné události, které nastaly v Evropě (viz. Vymezení pojmů), a rovněž během dopravy pojištěného z místa bydliště/pobytu v domovské zemi na místo počátku cesty na území domovské země. Toto pojištění se vztahuje na území Evropy (viz. Vymezení pojmů) včetně České republiky U pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenčních služeb platí, že se vztahuje pouze na události, které nastaly v Evropě (viz Vymezení pojmů), s výjimkou České republiky Právo na odstoupení od smlouvy: V případě, že sjednané pojištění neodpovídá jakkoliv požadavkům pojištěného, může pojistník od takové smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření pojistné smlouvy tak, že kontaktuje easyjet se žádostí o odstoupení. V takovém případě bude pojištění zrušeno a celé zaplacené pojistné pojištěnému vráceno. Tato možnost odstoupení platí pouze v případě, že pojištěný ještě nenastoupil cestu, nevznesl nárok na pojistné plnění. Takto odstoupit od smlouvy lze on-line prostřednictvím internetových stránek KAPITOLA 5 Další pojištění Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu informovat pojistitele o tom, že má uzavřeno u jiného pojistitele pojištění pojistných rizik, na která se vztahuje toto pojištění. V případě pojistné události může pojištěný uplatnit svůj nárok na pojistné plnění u pojišťovny dle své vlastní volby, avšak pouze u jedné pojišťovny. KAPITOLA 6 Přechod práv na pojistitele 6.1. Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí oprávněné osobě, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází výplatou plnění z pojištění toto právo na pojistitele, a to až do výše částek, které pojistitel z tohoto pojištění oprávněné osobě, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, vyplatil Přešlo-li na pojistitele právo podle odstavce 6.1, platí při jeho uplatňování přiměřeně ustanovení 450 Občanského zákoníku Na pojistitele nepřecházejí práva uvedená v odstavci 6.1 proti osobám, které s oprávněnou osobou, pojištěným nebo osobou, která vynaložila zachraňovací náklady, žijí ve společné domácnosti, nebo které jsou na ni odkázány výživou. To však neplatí, jestliže tyto osoby způsobily pojistnou událost úmyslně

11 6.4. Oprávněná osoba, pojištěný nebo osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, je povinna postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, které jí v souvislosti s pojistnou událostí vzniklo Vzdala-li se oprávněná osoba, pojištěný nebo osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, svého práva na náhradu škody nebo jiného obdobného práva nebo toto právo včas neuplatnila, anebo jinak zmařila přechod svých nároků na pojistitele, má pojistitel právo pojistné plnění snížit až do výše částek, které by jinak mohl získat, nestanoví-li zákon nebo tyto pojistné podmínky jinak Projeví-li se následky jednání uvedeného v odstavci 6.5 až po výplatě pojistného plnění, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného pojistného plnění až do výše částek, které by jinak mohl získat V případě vyplacení pojistného plnění nebo výměny věci se pojistitel stává vlastníkem pojištěné věci. KAPITOLA 7 Informační povinnost při uzavírání smlouvy a pojistné 7.1. Pojistník a pojištěný je povinen pravdivě a úplně odpovědět na všechny, i písemné dotazy pojistitele týkající se tohoto pojištění. To platí i v případě, že jde o změnu pojištění. V opačném případě má pojistitel právo za podmínek ustanovení 23 a 24 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, od tohoto pojištění odstoupit nebo pojistné plnění odmítnout. Stejnou povinnost má pojistitel vůči pojistníkovi a pojištěnému. 7.2 Pojistné za pojištění dle těchto pojistných podmínek je jednorázovým pojistným a platí se způsobem uvedeným v návrhu na uzavření tohoto pojištění Výše pojistného, způsob a doba placení pojistného (jeho splatnost) je uvedena v návrhu na uzavření pojištění a potvrzení o uzavření pojištění. KAPITOLA 8 Uplatnění nároku na pojistné plnění 8.1. Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastala škodná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, předložit k tomu potřebné doklady (především potvrzení o skutečné době odletu z domovské země) a postupovat způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě. Není-li pojistník současně pojištěným, má tuto povinnost pojištěný. V případě, že oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí, je pojistitel oprávněn plnění z pojistné smlouvy odmítnout. Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne Oprávněnou osobou je pojištěný, není-li ve zvláštní části těchto podmínek uvedeno jinak Poskytovatel asistenčních a likvidačních služeb se zavazuje pojištěnému poskytnout na telefonním čísle , 24 hodin, 7 dní v týdnu všechny informace, které bude pojištěný potřebovat pro uplatnění nároku na pojistné plnění z pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenčních služeb, a pro uplatnění nároku na pojistné plnění z ostatních pojištění na telefonním čísle v pracovní dny od 8:30 do 18:00 hod Pojištěný se zavazuje bez zbytečného odkladu zaslat poskytovateli asistenčních a likvidačních služeb vyplněný dotazník k nahlášení škodné události, jehož formulář je k dispozici na následující webové stránce: Pojištěný je povinen tento dotazník vyplnit a vrátit pojistiteli zpět,

12 společně s veškerými dalšími dokumenty, o něž jej pojistitel v rozsahu daném těmito pojistnými podmínkami může požádat, k vyšetření škodné události a stanovení rozsahu povinnosti pojistitele plnit Ujednání bodu se nevztahuje na pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenčních služeb. KAPITOLA 9 Promlčení Právo na plnění z pojištění se promlčí nejpozději za 3 roky, promlčecí doba práva na pojistné plnění počíná běžet za 1 rok po vzniku pojistné události. KAPITOLA 10 Stanovení rozsahu pojistného plnění Rozsah pojistného plnění je pro každé pojištění příslušného pojistného zájmu uveden ve zvláštní části těchto pojistných podmínek a v přehledu pojistného krytí. Pojištění je sjednáno se spoluúčastí tehdy, je-li výše spoluúčasti uvedena v Přehledu pojistného krytí. Všechna pojištění v oddílech A až CH se sjednávají jako pojištění škodová, není-li u jednotlivého pojištění výslovně uvedeno, že jde o pojištění obnosové. KAPITOLA 11 Výplata pojistného plnění Pojistitel je povinen po oznámení události, se kterou je spojen požadavek na plnění z pojištění, bez zbytečného odkladu zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit Pojistitel vyplatí pojistné plnění v Kč. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření podle odstavce Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě Nestanoví-li zákon jinak, je pojistitel povinen ukončit šetření do 3 měsíců poté, co mu byla tato událost podle odstavce 11.1 oznámena. Nemůže-li ukončit šetření ve lhůtě podle věty prvé, je pojistitel povinen sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu. Lhůtu podle věty prvé lze dohodou prodloužit. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo vinou oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného Pokud byly náklady šetření podle odstavce 11.1, vynaložené pojistitelem, vyvolány nebo zvýšeny porušením povinností účastníků soukromého pojištění, má pojistitel právo požadovat na tom, kdo povinnost porušil, přiměřenou náhradu. KAPITOLA 12 Informace V případě problémů, může pojištěný/pojistník/oprávněná osoba kontaktovat poskytovatele na adrese: Mondial Assistance s.r.o. oddělení likvidace pojistných událostí Jankovcova 1596/14b Praha

13 Pokud pojištěný/pojistník/oprávněná osoba není spokojena ani s odpovědí pojistitele, může podat stížnost České národní bance. Na toto pojištění se vztahuje též zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zejména jeho 55 (osvobození od daně z přidané hodnoty). Pojištěný/pojistník souhlasí s tím, že některé informace a dokumenty (zejména potvrzení o pojištění) týkající se tohoto pojištění mu budou sdělovány nikoli v českém, ale v anglickém jazyce. KAPITOLA 13 Ochrana osobních údajů Veškeré osobní údaje o pojistníku, pojištěném a dalších osobách účastných na pojištění jsou zpracovávány pojistitelem plně v souladu s ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. KAPITOLA 14 Adresa poskytovatele asistenčních a likvidačních sluţeb Sídlo poskytovatele: Mondial Assistance s.r.o. Jankovcova 1596/14b Praha

14 ČÁST II: ZVLÁŠTNÍ ČÁST ODDÍL A: POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY KAPITOLA 1 Předmět pojištění 1.1. Pojistné nebezpečí a pojistná událost Pojistným nebezpečím v tomto pojištění je zrušení cesty pojištěným z důvodů dle čl této kapitoly těchto pojistných podmínek. Pojistnou událostí v tomto pojištění je povinnost pojištěného zaplatit storno poplatek poskytovateli cestovní služby za zrušenou nebo přerušenou cestu, kterou pojištěný zrušil z důvodů uvedených v čl. 12 těchto pojistných podmínek, a to před zahájením cesty; anebo přerušení cesty pojištěným po jejím zahájení, z důvodů uvedených v čl , , a těchto pojistných podmínek. Zahájením cesty se rozumí zahájení poskytování první ze služeb, které jsou součástí cesty. Všechny služby cestovního ruchu, u nichž může nastat pojistná událost, krytá tímto pojištěním, bez ohledu na to, zda jsou doplňkové nebo následné, se považují za jednu a tutéž cestu s jedním datem odjezdu, které je stanoveno poskytovatelem cestovní služby jako datum počátku poskytování této služby Události, které jsou důvodem vzniku pojistné události Pojistitel poskytne pojistné plnění dle tohoto pojištění, pokud důvodem zrušení cesty a tím příčinou povinnosti zaplatit storno poplatek za takové zrušení byla některá z následujících příčin až , resp. u přerušení cesty z příčin uvedených čl , , a : Váţné onemocnění, váţný úraz včetně následků, komplikací nebo zhoršení onemocnění nebo dřívějších úrazů, které byly zjištěny po rezervaci cesty a které si vyţádaly lékařské ošetření, anebo úmrtí: a) pojištěného, jeho manžela, manželky, předků a potomků v linii přímé, b) sourozenců pojištěného, švagrů, švagrových, zeťů, snach, tchánů, tchýní, c) osoby, která má rezervovánu stejnou cestu jako pojištěný a jejíž pojistné riziko je kryto tímto pojištěním. Pojištěný je povinen sám bezodkladně informovat pojistitele o tom, že nastala skutečnost dle čl této kapitoly těchto pojistných podmínek a zakládající právo na pojistné plnění. Pojistitel je oprávněn odmítnout pojistné plnění ze smlouvy po konzultaci s odborným lékařem, pokud pojištěným poskytnuté informace nejsou hodnověrným důkazem o tom, že skutečnost dle čl této kapitoly těchto pojistných podmínek, zakládající právo na pojistné plnění, nastala Váţné škody na majetku způsobené vloupáním, požárem, průsakem vody nebo jinou přírodní živelnou pohromou (souhrnně jako pohroma ), v jejímž důsledku vznikne v den plánovaného odletu naléhavá potřeba přítomnosti pojištěného v místě postiženém pohromou, za účelem zajištění záchranných prací a nutných správních úkonů, za podmínky, že pohroma způsobila více než 50% (padesátiprocentní) poškození: a) obydlí na adrese trvalého bydliště pojištěného nebo jeho rekreačního objektu, b) zemědělské usedlosti pojištěného, c) prostor užívaných k podnikání pojištěným za předpokladu, že pojištěný je vedoucím pracovníkem nebo je osobou samostatně výdělečně činnou Ztráta zaměstnání pojištěného nebo jeho manžela z důvodu výpovědi podané zaměstnavatelem pro nadbytečnost dle ustanovení 52 písm. c) zákoníku práce, avšak pouze za podmínky, že výpověď byla podána po dni, kdy byla uzavřena pojistná smlouva tohoto pojištění

15 Zrušení cesty pro kterýkoliv z důvodů uvedených ve článcích až této kapitoly osobou či osobami, které měly rezervovaný stejnou cestu jako pojištěný a na které se vztahovalo toto pojištění, je možné pouze tehdy, pokud by v důsledku toho musel pojištěný, který je dospělou osobou starší 18 let, cestovat sám Způsobilým důvodem vzniku pojistné události přerušení cesty po jejím zahájení je též hospitalizace pojištěného po zbytek cesty z důvodu úrazu nebo nemoci. KAPITOLA 2 Rozsah pojistného plnění Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové Limit pojistného plnění Pojistné plnění poskytnuté pojistitelem nepřesáhne v žádném případě částku fakturovanou cestovní kanceláří jako storno poplatek nebo limit pojistného plnění pro tuto pojistnou událost uvedený v Přehledu pojistného krytí pojistného plnění. Pojistné plnění bude sníženo o částku spoluúčasti uvedenou v Přehledu pojistného krytí, pokud není pro některé případy stanoveno v Přehledu pojistného krytí jinak Výše a rozsah pojistného plnění v případě zrušení cesty Pojistné plnění vyplatí pojistitel dle těchto pojistných podmínek ve výši storno poplatků účtovaných cestovní kanceláří a uvedených v jeho všeobecných obchodních podmínkách nebo ujednání o cestovní smlouvě/cestě; přičemž pojistné plnění je omezeno výší storno poplatků, které by byly pojištěnému účtovány za předpokladu, že uvědomil cestovní kancelář do 48 (čtyřiceti osmi) hodin poté, co nastala některá ze skutečností uvedených ve čl. 1.2 těchto pojistných podmínek. Administrativní poplatky, spropitné, vízové poplatky, stejně jako zaplacené pojistné za toto pojištění se pro účely tohoto pojištění nezapočítávají do storno poplatků Výše a rozsah pojistného plnění v případě přerušení cesty Pojistné plnění vyplatí pojistitel za každých 24 hodin přerušení cesty, ve výši dle odst. 2.3 této kapitoly a dále též ve výši náhrady nákladů za nevyužité ubytování a náhradu nákladů na dopravu v souvislosti s pojistnou událostí, nejsou-li tyto náklady refundovány pojištěnému jinak. Pojistné plnění se vztahuje na období ode dne, kdy pojištěný musel zahájit návrat do místa svého bydliště, nebo ode dne, kdy byl hospitalizován jako pacient, až do konce původně plánované cesty. V případě repatriace pojištěného nemá pojištěný nárok na náhradu nákladů, které již vynaložil na zpáteční cestu. KAPITOLA 3 Vznik pojištění, trvání pojištění a zánik tohoto pojištění, pojistná doba Pojištění vzniká okamžikem uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy může být přijat i zaplacením pojistného. Pojistná smlouva musí být uzavřena v den rezervace cesty pojištěného na internetové stránce Pojištění zrušení cesty se vztahuje na období, které začíná prvním dnem, kdy by pojištěný v případě zrušení cesty byl povinen již platit storno poplatek dle smlouvy o cestě a končí okamžikem, kdy cestovní kancelář začala poskytovat pojištěnému první službu cestovního ruchu, při níž může nastat pojistná událost krytá tímto pojištěním Pojištění přerušení cesty trvá maximálně po dobu 24 hodin od okamžiku skutečného odletu, bez ohledu na to, jak je popsán v registraci (objednávce) cesty

16 34. Pojistitel poskytne pojistné plnění v případě pojištění zrušení cesty pouze samostatně, výplatou pojistného plnění z tohoto důvodu nárok na pojistné plnění z ostatních pojištění dle těchto pojistných podmínek zaniká. KAPITOLA 4 Výluky z pojištění zrušení cesty Vedle obecných výluk uvedených v kapitole 3 části I. těchto pojistných podmínek, toto pojištění se nevztahuje také na tyto události a jejich následky: rizikové těhotenství, dobrovolně ukončené těhotenství a normální těhotenství po ukončení 26. týdne těhotenství včetně jakýchkoliv komplikací s ním souvisejících včetně porodu, umělé oplodnění a jeho důsledky, opomenutí očkování; nedostatek vakcín, epidemie, plošné znečištění ţivotního prostředí, přírodní katastrofy a s tím související následky, lhostejno, kde nastaly, zda v České republice, v cílové destinaci, na trase cesty nebo jinde lékařsky potvrzená diagnóza, příznaky nebo příčiny, které jsou mentálního, psychologického nebo psychiatrického charakteru, nemající za následek hospitalizaci po více neţ 3 (tři) po sobě jdoucí dny k datu následujícímu po uzavření tohoto pojištění onemocnění nebo úrazy, které existovaly v okamţiku sjednání pojištění, s výjimkou nenadálého zhoršení stabilizovaného zdravotního stavu, pokud pojištěný před sjednáním pojištění obdrţel lékařské potvrzení, ţe je jeho zdravotní stav stabilizován a umoţňuje mu bez jakéhokoli omezení vycestovat kosmetické výkony v oblasti plastické chirurgie a jejich případné komplikace, a následky jakýchkoliv kontrolních vyšetření, trestního řízení vedeného proti pojištěnému jako obviněnému z důvodu změny cestovních plánů nebo záměrů pojištěného nebo zprostředkovatele sluţby, nebo nezískal-li pojištěný vízum nebo nemohl čerpat dovolenou, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak geopolitické, klimatické, ekologické či epidemiologické situace v cílové zemi pro onemocnění, které existovalo v okamţiku sjednání pojištění, i kdyţ dosud nebylo léčeno pro následky úrazu, ke kterému došlo před sjednáním pojištění, i kdyţ dosud nebyly léčeny z důvodu kosmetických výkonů v oboru plastické chirurgie a jejich případných komplikací, reakce na očkování, z důvodu plánovaných operačních zákroků a vyšetření a z důvodu kontrolních vyšetření z důvodu změny zdravotního stavu, který nastal vlivem psychické poruchy včetně deprese nebo v důsledku poţití alkoholu či návykových látek

17 z důvodu těhotenství, zjištěného jiţ před sjednáním tohoto pojištění, včetně zdravotních komplikací s ním souvisejících Do pojistného plnění se nezahrnují zaplacené letištní a bezpečnostní poplatky, ţádná pojištění ani poplatky za vízum. KAPITOLA 5 Uplatnění nároku na pojistné plnění Pojištěný je povinen informovat leteckou společnost easyjet a poskytovatele o tom, že tuto cestu zrušil, a to nejrychlejším možným způsobem (faxem, em, jiným průkazným oznámením cestovní kanceláři nebo poskytovateli) poté, co nastala některá ze skutečností dle čl. 1.2, kapitoly 1, oddílu A těchto pojistných podmínek, nejpozději však do 48 hodin poté, co taková skutečnost nastala V případě, že se pojištěnému nepodaří informovat leteckou společnost easyjet nebo poskytovatele o zamýšleném zrušení cesty ve lhůtě stanovené v čl této kapitoly, pojistitel vyplatí pojistné plnění dle těchto pojistných podmínek jen do výše storno poplatků, které by pojištěný zaplatil, kdyby oznámil zrušení cesty v den, kdy nastala některá ze skutečností dle čl , kapitoly 1, oddílu A těchto pojistných podmínek Pojištěný je povinen informovat poskytovatele o škodné události do pěti pracovních dnů od vzniku této události, a to písemně na adrese poskytovatele asistenčních a likvidačních služeb uvedené v obecné části těchto pojistných podmínek v kapitole 12 Informace, přičemž den škodné události se do této lhůty nezapočítává a zároveň se tato lhůta nevztahuje na dobu, kdy pojištěný nemůže informovat pojistitele z důvodu úrazu nebo zásahu vyšší moci

18 ODDÍL B: POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL KAPITOLA 1 Předmět pojištění 1.1. Pojistné nebezpečí a pojistná událost: Pojistným nebezpečím v tomto pojištění je nebezpečí škody na zavazadlech včetně cenností pojištěného, které si pojištěný vzal s sebou na cestu, případně si je prokazatelně pořídil během cesty. Zavazadly včetně cenností se rozumí movité věci osobní potřeby prokazatelně ve vlastnictví pojištěného obvyklé pro daný účel cesty. Pojistnou událostí je škoda způsobená pojištěnému na zavazadlech tímto pojistným nebezpečím: a) krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící zavazadla před odcizením (krádež vloupáním), nebo loupežným přepadením b) poškozením, zničením nebo ztrátou zavazadel při dopravní nehodě, šetřené policií c) ztrátou zavazadel předaných při přepravě dopravci d) poškozením, zničením nebo ztrátou zavazadel v důsledku živelní události Toto pojištění se vztahuje i na případy zpoždění o více než 12 (dvanáct) hodin při doručení zavazadel pojištěného do cílového místa jeho pobytu. V takovém případě se pojistitel zavazuje vyplatit pojištěnému pojistné plnění až do výše nákladů na pořízení nejnutnějších potřeb, za předpokladu, že pojištěný poskytne pojistiteli důkaz o pořízení takových nejnutnějších potřeb Limit pojistného plnění pro toto pojištění zavazadel je uveden v Přehledu pojistného krytí Cennostmi se rozumí: e) klenoty a předměty z drahých kovů, kamenů nebo perel f) hodinky, kožichy a střelné zbraně g) hudební nástroje h) fotografické a filmovací přístroje, počítače, mobilní telefony, přístroje audiovizuální techniky, elektronické a optické přístroje a jejich příslušenství Toto pojištění se vztahuje na cennosti pouze v následujících případech: i) v případě loupeže, pokud pojištěný měl takový předmět na sobě, u sebe nebo jej právě používal, anebo v případě, že takový předmět byl uložen řádně v příručním nebo hotelovém trezoru a z těchto trezorů byl ukraden, j) v případě úrazu pojištěného, v jehož důsledku pozbyl pojištěný možnost opatrovat zavazadla, se pojištění vztahuje též na poškození jakéhokoliv přístroje pro snímání a/nebo reprodukci obrazu a/nebo zvuku

19 KAPITOLA 2 Rozsah pojistného plnění 2.1. Toto pojištění zavazadel se sjednává jako pojištění škodové Limit pojistného plnění Pojistitel poskytne pojistné plnění maximálně do limitu uvedeného v Přehledu pojistného krytí pro každého jednotlivého pojištěného, a to pro všechny pojistné události v době trvání tohoto pojištění zavazadel Pojistné plnění pro případ pojistné události dle čl kapitoly 1, oddílu B, tj. pro případ pojistné události zpoždění zavazadel, vyplatí pojistitel jen do limitu uvedeného v Přehledu pojistného krytí, přitom platí, že tento limit nezvyšuje limit pojistného plnění pojištění zavazadel v případě pojistné události krádeže, zničení nebo ztráty zavazadla; v případě vznesení nároků na pojistné plnění z důvodu pojistné události jak zpožděných zavazadel, tak pojistné události dle čl této kapitoly současně, částka pojistného plnění pro případ pojistné události krádeže, zničení nebo ztráty zavazadla se snižuje o částku vyplaceného pojistného plnění pro případ zpožděných zavazadel Limit pojistného plnění za všechny cennosti definované výše v čl. 1.2, kapitoly 1, oddílu B, je uveden v Přehledu pojistného krytí Stanovení výše pojistného plnění Pojistné plnění vyplatí pojistitel ve výši pojistné částky, která se rovná hodnotě zavazadla snížené o opotřebení používáním, výše pojistného plnění v žádném případě nepřesáhne limit uvedený v Přehledu pojistného krytí Spoluúčast Pojistitel není povinen vyplatit pojistné plnění v tomto pojištění do výše škody vzniklé na zavazadlech uvedené v Přehledu pojistného krytí jako spoluúčast pro každou pojistnou událost, kterou si hradí pojištěný sám Pojistné plnění v tomto pojištění v žádném případě nepřesáhne skutečně vzniklou škodu na zavazadlech. Toto pojištění se nevztahuje na jakoukoliv následnou nebo nepřímou škodu, která vznikla pojištěnému v důsledku škody kryté tímto pojištěním zavazadel. KAPITOLA 3 Nález ztraceného nebo odcizeného zavazadla 3.1. Pojištěný/oprávněná osoba je povinen bez zbytečného odkladu informovat pojistitele doporučeným dopisem o tom, že takové zavazadlo nebo věc byla nalezena Pokud ještě nebylo poskytnuto pojistné plnění, nepřechází vlastnictví zavazadla nebo věci na pojistitele a ten je povinen vyplatit pojistné plnění dle těchto pojistných podmínek jen do výše škody za poškozené nebo chybějící věci či zavazadla Pokud již bylo poskytnuto pojistné plnění, je pojištěný/oprávněná osoba povinen pojistné plnění vrátit pojistiteli po odečtení přiměřených nákladů, které musel vynaložit na opravu závad vzniklých v době, kdy byl zbaven možnosti zavazadla nebo věci užívat

20 KAPITOLA 4 Vznik, trvání a zánik tohoto pojištění, pojistná doba Pojištění vzniká okamžikem uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy může být přijat i zaplacením pojistného. Pojistná smlouva musí být uzavřena v den rezervace cesty pojištěného na internetové stránce Začátkem cesty se rozumí zahájení poskytování první ze služeb, které jsou součástí cesty Pojištění trvá maximálně po dobu 24 hodin od okamžiku skutečného odletu, bez ohledu na to, jak je popsán v registraci (objednávce) cesty. KAPITOLA 5 - Výluky z pojištění zavazadel Vedle obecných výluk uvedených v kapitole 3 části I. těchto pojistných podmínek, toto pojištění se nevztahuje také na události a jejich následky: následující okolnosti: Odcizení, zničení nebo ztráta: - a to na základě rozhodnutí orgánů veřejné správy příp. moci soudní v dané jurisdikci, - nebo na základě úředního zákazu převozu určitých předmětů, které nastaly během stěhování pojištěného, Krádeţ způsobená zaměstnancem pojištěného při plnění jeho povinností, Krádeţ způsobená nikoli vloupáním nebo s pouţitím univerzálního klíče, Krádeţ předmětů způsobená na jiném neţ soukromém místě, a na kterém není vykonáván neustálý dohled nebo stráţní sluţba, Zničení vyplývající z vady na pojištěném předmětu, z normálního pouţívání či nošení a roztrhání nebo zničení způsobené jakýmikoliv kapalinami, Zničení křehkých předmětů, zejména předmětů z keramiky nebo skla, porcelánu a mramorových předmětů, Krádeţ věcí ze stanu nebo obytného přívěsu ať uţ je umístěn v kempu či nikoliv, Ztráta, zapomenutí či odloţení věci pojištěným nebo osobou doprovázející pojištěného, Zničení vyplývající z trhlin, poškrábání, potrhání nebo skvrn, Poškození věci způsobené kuřáky Toto pojištění se rovněţ nevztahuje na případy, kdy předmětem události byly následující věci: Osobní identifikační průkazy, dokumenty, kreditní karty, magnetické karty, přepravní lístky, peníze, cenné papíry, klíče, Lovecké a/nebo sportovní zbraně a jejich příslušenství,

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY B- POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL C- POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB D- GOLFOVÉ POJIŠTĚNÍ E- POJIŠTĚNÍ ZPOŢDĚNÉHO ODJEZDU

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPARST1106 PRODUKT ALL RISK STORNO

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPARST1106 PRODUKT ALL RISK STORNO POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPARST1106 PRODUKT ALL RISK STORNO PPCPARST1106, produkt ALL RISK STORNO 1 / 6 Platnost a účinnost: od 1. června 2011 OBSAH Úvodní ustanovení...3

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty Cestovní pojištění Bezpečné vyhlídky na vaše cesty i pro rodinu nebo rizikové sporty platí na celém světě vždy až 90 dnů jednoduché sjednání Cestujete k moři, na lyže či za nákupy? Sami nebo společně se

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz Rodinné cestovní pojištění Bez obav při zahraničních cestách www.citibank.cz VÝŇATEK Z PRAVIDEL CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ KDO JE POJIŠTĚN Cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi ČSA kreditní karty,

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Pojištěni léčebných výloh v zahraničí část B Všeobecných pojistných podmínek cestovního pojištěni V případě pojistné události má pojištěný

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ A Úvaha týkající se porovnání pojištění, která jsou součástí členství v a nebo která si mohou členové a k členství dokoupit, není vůbec jednoduchá. Oba svazy nabízejí

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY Příloha č. 1b pro skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové karty, ztrátou dokladů nebo klíčů č.j.: 03/2009 (ZPP-PV-K) ve znění účinném od 1. 4. 2015

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře 1 Allianz pojišťovna, a. s., je dceřinou společností největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz AG působícího v 70 zemích celého světa.

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Havarijní pojištění sportovních plavidel ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Úvodní ustanovení Pojištění

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk PAP 01/14 ze dne 1.5.2014 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména příslušná ustanovení zákona

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy Rámcová pojistná smlouva č. 3580000000 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn.

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PPCPARST1306 PRODUKT STORNO PLUS

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PPCPARST1306 PRODUKT STORNO PLUS POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PPCPARST1306 PRODUKT STORNO PLUS PPCPARST1306, produkt STORNO PLUS 1 / 9 Platnost a účinnost: od 1. června 2013 Přehled

Více

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout Všeobecné podmínky I. 1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) se podpisem cestovní smlouvy zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd. 2. Zákazník se zavazuje splnit

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 6. písm. b) c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě,

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PPCPST1303 PRODUKT STORNO

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PPCPST1303 PRODUKT STORNO POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PPCPST1303 PRODUKT STORNO PPCPST1303, produkt STORNO 1 / 8 Platnost a účinnost: od 25. března 2013 Přehled pojistného

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 Vážená klientko/vážený kliente, těší nás Váš zájem o cestovní pojištění Komerční pojišťovny. Považujeme za důležité seznámit naše

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik VPP-PN-GP ze dne 1. 9. 2013

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik VPP-PN-GP ze dne 1. 9. 2013 Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik VPP-PN-GP ze dne 1. 9. 2013 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Pojistná smlouva na cestovní pojištění je sjednána podle ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní

Více

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování Vybrali jste si optimální rozsah pojištění? Nabízíme Vám následující rizika: 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí 2. pojištění zavazadel 3. pojištění odpovědnosti za škodu 4. pojištění pro případ zrušení

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o.

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Vzájemný smluvní vztah mezi INSPIRA, s.r.o. a zákazníkem vychází z ustanovení obchodního zákoníku o dodávce služeb v platném znění

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře AMERICA TOURS, v.o.s. ( dále jen CK ) 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky CK (dále jen Podmínky) jsou platné pro

Více

Smlouva o poskytování asistenčních služeb

Smlouva o poskytování asistenčních služeb Smlouva o poskytování asistenčních služeb podle ustanovení 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva ), se níže uvedeného dne uzavírá mezi těmito smluvními stranami: DIXO

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Služby Subaru Assistance poskytuje společnost Mondial Assistance s.r.o.,

Více

MBT 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBT 1/2010

MBT 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBT 1/2010 MBT 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBT 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. MBT 1/2010 (CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ) VE ZNĚNÍ NÁSLEDNÝCH DODATKŮ Smlouvu uzavírají společnosti: BRE Bank Spółka

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce]

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] (platnost od 15.5.2015) I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky společnosti [ ], IČ: [ ] se sídlem [ ] (dále

Více

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE číslo pojistné smlouvy 2946921810 platnost smlouvy 1.8.2014

Více

Všeobecné pojistné podmínky povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře registrované na území České republiky VPPZÚCKCZ/0110

Všeobecné pojistné podmínky povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře registrované na území České republiky VPPZÚCKCZ/0110 Všeobecné pojistné podmínky povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře registrované na území České republiky VPPZÚCKCZ/0110 Úvodní ustanovení Pro povinné pojištění záruky pro případ

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY PPCPST1402 PRODUKT STORNO

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY PPCPST1402 PRODUKT STORNO POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY PPCPST1402 PRODUKT STORNO PPCPST1402, produkt STORNO 1 / 9 Platnost a účinnost: od 1. února

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

POJISTNÁ SMLOUVA Č. 0011-304-083. 1. Pojistná smlouva 2. Postup při pojistné události OBSAH ŠKOLENÍ PS Č. 0011-304-083 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU

POJISTNÁ SMLOUVA Č. 0011-304-083. 1. Pojistná smlouva 2. Postup při pojistné události OBSAH ŠKOLENÍ PS Č. 0011-304-083 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU POJISTNÁ SMLOUVA Č. 0011-304-083 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU 1 OBSAH ŠKOLENÍ 1. Pojistná smlouva 2. Postup při pojistné události 2 POJIŠTĚNÉ OSOBY Smlouvou jsou pojištěny na dále uvedené činnosti tyto osoby:

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Všeobecné přepravní podmínky

Všeobecné přepravní podmínky Time Air, s.r.o. Letiště Ruzyně, Terminál Jih 2 160 08 Praha 6 Tel: +420 220 117 059 Fax: +420 220 117 058 E-mail: time@timeair.cz 1. Definice V textu Všeobecných přepravních podmínek jsou použity následující

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pronajímatel: Balnearia s.r.o. Uherské Hradiště, V Zahradách 102, PSČ 686 01 IČ: 292 03 252 DIČ: CZ29203252

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat.

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat. Úvod Milí motoristé, vážení klienti ČSOB Pojišťovny! Abyste se cítili při svých cestách Vaším vozidlem po České republice a v zahraničí co nejbezpečněji, připravila pro Vás Vaše ČSOB Pojišťovna komplexní

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu.

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu. I. Úvod Všeobecné obchodní podmínky prodeje zájezdů CA VITATUR SLANÝ I.1. CA VITATUR SLANÝ, se sídlem na Masarykově náměstí 138, 274 01 SLANÝ, IČ: 48709051 (dále jen CA ), je autorizovaným prodejcem zájezdů

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Smlouva o nájmu obytného auta

Smlouva o nájmu obytného auta Smlouva o nájmu obytného auta Bankovní účet: PRONAJÍMATEL NÁJEMCE Aleš Kříž Štíbrova 1214/16 182 00 Praha 8 DIČ 6806081359 Email: kriz@akobytnevozy.cz Telefon: 603 453 396 Bankovní účet: uzavřeli níže

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY PPCPST1402 PRODUKT STORNO PLUS

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY PPCPST1402 PRODUKT STORNO PLUS POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY PPCPST1402 PRODUKT STORNO PLUS PPCPST1402, produkt STORNO PLUS 1 / 9 Platnost a účinnost: od

Více

Cestovním pojištění č. 7110000701

Cestovním pojištění č. 7110000701 sjednal: Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ: 532 18, Česká republika IČ: 45534306,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Čl. I Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a společnosti DCS Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, City Center Praha, Klimentská

Více

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU Uzavření vzdušného prostoru způsobilo v celé Evropě turistům a lidem cestujícím ze služebních

Více

Zlatá debetní karta CitiCard

Zlatá debetní karta CitiCard Citigold Zlatá debetní karta CitiCard Všestranný nástroj pro správu Vašich financí. Představujeme Vám zlatou debetní kartu CitiCard, pohodlný a bezpečný nástroj pro správu Vašich financí přinášející mnoho

Více