Číslo 1 Ročník 14 červen 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 1 Ročník 14 červen 2015"

Transkript

1 Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Vážení spoluobčané! Dovolte mi krátký přehled dění v obci v roce 2014 a stručný výhled na rok 2015 týkající se akcí obce. V roce 2014 byly poprvé pořádány hody bez stárků a stárek. Důvodů je vícero. Nicméně hody proběhly a kdo přišel, nelitoval. Muzika v podání kapely Sobuláci hrála, vína byl dostatek, krojovaní a návštěvníci se postarali o dobrou náladu. V loňském roce byla provedena rekonstrukce kanalizace a vozovky v části obce nad hasičskou zbrojnicí. (foto na str. 2-3) Práce provedla firma Inženýrské stavby Hodonín. V letošním roce 2015 pokračuje obec v realizaci akce započaté papírově v roce 2014 jedná se o projekt Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Archlebov. Projekt spočívá v dokončení výměny původních kastlových oken z padesátých let za nová, plastová. Zateplení fasády celého objektu polystyrenem (tl. 15 cm) a zateplení půdy minerální vatou (tl. 20 cm). Zateplení provádí firma PLUS, s.r.o. Hodonín, která vyhrála výběrové řízení na veřejnou zakázku. Předpokládané náklady na realizaci jsou 5,8 milionu Kč. Na část nákladů ve výši cca 4,5 milionu Kč se podařilo získat dotaci z republikových a evropských fondů. Realizace začala , konec se předpokládá v polovině prázdnin. Dalšími akcemi plánovanými v roce 2015 je výměna 2 kotlů v kotelně základní školy. Původní kotle jsou přes 20 let v provozu. Jejich údržba je již neekonomická zastupitelstvo rozhodlo o jejich výměně. starosta obce, ing. Oldřich Ždánský Rekonstrukce kanalizace a vozovky strana 2-3 Ohlédnutí za minulostí a současnost strana 12 TJ Sokol fotografie strana ARCHLEBSKÝ ŽIVOT strana 1

2 Rekonstrukce kanalizace a a místní komunikace nad sklepy O opravě komunikace v části obce nad hasičkou bylo rozhodnuto z důvodu jejího zhoršujícího se stavu, kdy obnažené armovací pruty ohrožovaly procházející občany a projíždějící automobily. Projekt rekonstrukce komunikace pro naši obec zpracovala projekční kancelář ing. Štefančíka z Hodonína. Projekt opravy kanalizační stoky pak firma Artesia Kyjov. Při rozhodnutí o opravě komunikace bylo rozhodnuto i o výměně kanalizačního betonového potrubí, aby se za krátký čas nemusela při jeho případném poškození rozkopávat nová silnice. strana 2 ARCHLEBSKÝ ŽIVOT

3 Do projektu rekonstrukce byl zahrnut i požadavek na překlenutí sklepa pod komunikací hrozilo nebezpečí propadnutí těžších nákladních vozidel, přejíždějících přes tento sklep, který je pod celou šíří komunikace. Bylo rozhodnuto o odstranění panelů a provedení nové konstrukce vozovky v části od obchodu směrem k obecnímu úřadu, nad sklepy se položí pouze asfaltový koberec a sjezd do Hrubé ulice se provede celý nový. Výběrové řízení vyhrála se svou nabídkou firma Inženýrské stavby Hodonín a.s. Práce byly zahájeny vykopáním starých kanalizačních trubek nad obchodem a pokračovalo se s jejich výměnou směrem k obecnímu úřadu až k č.p Po dokončení rekonstrukce kanalizace bylo pokračováno v rekonstrukci komunikace odstraněním panelů a přípravou podloží pod asfaltový koberec. Součástí tohoto podloží je překlenutí podzemního sklepa pod komunikací. Po obou stranách sklepa byly zavrtány 4 piloty do hloubky 8 m. Na tyto piloty byla upevněna železobetonová deska přenášející zatížení mimo klenbu sklepa. A tak to vypadá po dokončení Po odstranění panelů byla provedena zkouška únosnosti zeminy pod vozovkou. Při této zkoušce byly změřeny nízké hodnoty únosnosti zeminy. Po dohodě s projektantem bylo zvoleno řešení prolití podkladního štěrku řídkým betonem a následné zaválcování. Po této úpravě již hodnoty vyhovovaly a mohlo se pokračovat v kladení dalších vrstev. Pro zabezpečení svahu nad budovou hasičky byla zbudována opěrná zeď. Po položení obrubníků byla zahájena pokládka asfaltového koberce. Společenská kronika K žilo v Archlebově 877 občanů. K žilo v naší obci celkem 881 občanů. V průběhu roku 2014 bylo přihlášeno k trvalému pobytu 27 občanů, odhlášeno 13 občanů, narodila se 2 děvčata a 4 chlapci. Zemřelo 11 žen a 5 mužů. Bylo uzavřeno 7 sňatků. V roce 2015, do , byli přihlášeni 2 občané (1 žena a 1 muž), odhlášeno 11 občanů, narozen 1 chlapec, zemřely 2 občanky. Byly uzavřeny 3 sňatky. ARCHLEBSKÝ ŽIVOT strana 3

4 strana 4 Rozpočet Obce Archlebov na rok příjmy PŘÍJMY částka Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků ,00 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výdělečné činnosti ,00 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů ,00 Daň z příjmů právnických osob ,00 Daň z příjmů právnických osob za obce ,00 Daň z přidané hodnoty ,00 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru ,00 Poplatek ze psů ,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 000,00 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP ,00 Odvod z výherních hracích přístrojů ,00 Správní poplatky 8 000,00 Daň z nemovitosti ,00 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr.fin.dot.vztahu ,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR / UZ ,00 *Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Obec Dražůvky ,00 *Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Obec Věteřov ,00 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky ,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ,00 Předškolní zařízení 3 600,00 Základní školy ,00 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 200,00 Činnosti knihovnické 2 000,00 Rozhlas a televize 2 500,00 Sportovní zařízení v majetku obce 5 000,00 Bytové hospodářství ,00 Nebytové hospodářství 1 500,00 Pohřebnictví 8 900,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů ,00 Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora sam.bydlení ,00 Požární ochrana - dobrovolná část 1 500,00 Činnost místní správy ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,00 Příjmy celkem ,00 Kč ARCHLEBSKÝ ŽIVOT

5 Rozpočet Obce Archlebov na rok výdaje VÝDAJE částka Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj ,00 Silnice ,00 Ostatní záležitos pozemních komunikací ,00 Provoz veřejné silniční dopravy ,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ,00 Základní školy ,00 Ostatní zál. předškolní výchovy a základního vzdělávání ,00 Činnos knihovnické ,00 Ostatní záležitos kultury 9 000,00 Činnos registrovaných církví a náboženských společnos ,00 Rozhlas a televize ,00 Zájmová činnost v kultuře 8 000,00 Ostatní záležitos kultury, církví a sdělovacích prostředků ,00 Sportovní zařízení v majetku obce ,00 Ostatní tělovýchovná činnost ,00 Využi volného času dě a mládeže 5 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace ,00 Pomoc zdravotně pos ženým 5 000,00 Bytové hospodářství ,00 Veřejné osvětlení ,00 Pohřebnictví 5 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ,00 *Příspěvek pro DSO Mikroregion Ždánicko ,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů ,00 Sběr a svoz ostatních odpadů ,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ,00 Ostatní nakládání s odpady ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora sam.bydlení ,00 Ochrana obyvatelstva ,00 Požární ochrana - dobrovolná část ,00 Zastupitelstva obcí ,00 Činnost místní správy ,00 *Neinves ční transfery obcím - Město Kyjov 6 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9 000,00 Pojištění funkčně nespecifikované ,00 Ostatní finanční operace ,00 Finanční vypořádání minulých let ,00 Výdeje celkem ,00 Kč ARCHLEBSKÝ ŽIVOT strana 5

6 Zastupitelstvo Obce Archlebov v roce 2015 V říjnu 2014 proběhly volby do zastupitelstva obce Archlebov. Do voleb vstoupily 3 volební kandidátky, celkem 24 kandidátů. Volilo se 9 členů zastupitelstva. Voleb se zúčastnilo 428 občanů, tj. 56,09 % oprávněných voličů. Kandidátní listina TJ Sokol Archlebov získala hlasů tj. 46,86%, KDU-ČSL získala hlasů tj. 42,15%, KSČM 380 hlasů, tj. 10,99%. Po prvním zasedání zastupitelstva zastupitelstvo pracuje v tomto složení Buchlovský Jan KDU-ČSL Finanční výbor - člen Bekerová Hana TJ Sokol Archlebov Finanční výbor - člen Dejdarová Romana TJ Sokol Archlebov Finanční výbor - předseda Hořava Tomáš KDU-ČSL Kulturní výbor - člen Hovězáková Dana KDU-ČSL Kulturní výbor - předseda Hrbotická Hana TJ Sokol Archlebov Kontrolní výbor - člen Hrbotický Antonín KSČM Kontrolní výbor - předseda Jarolík Miroslav TJ Sokol Archlebov Místostarosta Kulturní výbor - člen Ždánský Oldřich KDU-ČSL Starosta Snížení energetické náročnosti budovy základní školy Archlebov Vyhlášenou veřejnou zakázku na provedení zateplení vyhrála svou nabídkou firma PLUS a.s. Hodonín. Práce začala výměnou oken ve dvorní části a tělocvičně Výměna byla provedena bez přítomnosti žáků, kteří měli radost z ředitelského volna. Okna jsou s izolačním trojsklem a svými vlastnostmi splňují požadavky současných norem. Dále je pokračováno v zateplování fasády polystyrénem tl. 15 cm a fasádním systémem. V půdním prostoru je pokládána tepelná izolace z dvou vrstev minerální vaty. Dokončení prací je plánováno v polovině prázdnin Budova základní školy byla dohotovena v padesátých letech minulého století. V posledních letech na ní byly, kromě běžné údržby a oprav, prováděny rozsáhlejší opravy oprava střechy v roce 2009, výměna části oken v roce V letošním roce bude provedením zateplení obvodového zdiva, půdy a výměny zbývajících oken dokončena řada oprav směřujících k hospodárnému provozu budovy školy. Součástí tohoto záměru je i výměna kotlů v kotelně. strana 6 ARCHLEBSKÝ ŽIVOT

7 Základní škola a Mateřská škola Archlebov je příspěvková organizace. Její součástí jsou 3 třídy v mateřské škole v Archlebově, Věteřově a Dražůvkách a základní škola se školní družinou a školní jídelnou. Do základní školy přicházejí nejenom žáci z Archlebova, ale i z Dražůvek, Věteřova a Ždánic. Celkově naši mateřskou školu navštěvovalo v roce dětí a základní školu 70 dětí. Mateřská škola Činnost mateřské školy spočívá ve výchovně vzdělávacím procesu, přípravě dětí na vstup do základní školy a na rozvíjení osobnosti každého dítěte. Především se zaměřujeme na tyto oblasti: 1. Dítě a jeho psychika. Děti s učitelkami komunikují, spolupracují, navazují mezi sebou vztahy, utvářejí citové vazby k okolí. 2. Dítě a jeho tělo. Zařazujeme pohybové aktivity. Nejbližší je dětem hudba, písně, tanec. Zařazujeme cviky na koordinaci, na hrubou a jemnou motoriku. 3. Dítě a ten druhý. Po celý rok se snažíme o rozvoj kladných vztahů mezi dětmi, navozování radostné atmosféry v MŠ. 4. Dítě a společnost. Činnosti jsou zaměřené na upevňování vlastností, jako je tolerance a mravní hodnoty/dobro, zlo, spravedlnost, upřímnost. Snažíme se také rozvíjet zájem o kulturu, výtvarné, hudební a dramatické činnosti. 5. Dítě a svět. Činnosti směřují k pozorování blízkého prostředí, okolní přírody a života v ní. Zabýváme se zkoumáním dějů, jevů, rostlin, živočichů, počasí, ročního období Při vzdělávání využíváme pracovní listy, didaktické pomůcky, ale také školní akce, které organizujeme nejenom pro děti, ale některé i společně s jejich rodiči. Výběr ze školních akcí: Zahradní slavnost, týden s Podzimníčky, které vyrobily děti s rodiči, Informace o Základní škole a Mateřské škole Archlebov karneval, Mikulášská nadílka, Andělské odpoledne, Zpívání u vánočního stromu, velikonoční tvoření, oslavy Dne matek a Dne dětí, výlety, ekologické pořady a další aktivity, které rozvíjí každé dítě. Základní škola V základní škole pro výuku slouží kromě tříd tři odborné učebny multimediální učebna, hudebna a dílna. V multimediální učebně je instalována jazyková učebna a nová počítačová síť. Školní dílna je vybavena standardně nástroji a zařízením, které je využíváno v předmětu Člověk a svět práce. V průběhu roku 2014 byly do tříd 1. stupně instalovány interaktivní tabule, zakoupeny z dotačního projektu EU peníze školám. Další tabule byly instalovány částečně z ONIV a dotace zřizovatele. Celkově bylo na konci roku nainstalováno 5 dotykových interaktivních tabulí ve třídách 1. i 2. stupně. Na 1. stupni byli žáci sloučeni do dvou tříd, na 2. stupni byla pro každý ročník zřízena jedna třída. I když jsou třídy sloučeny, hlavní předměty český jazyk, matematika a anglický jazyk jsou na 1. stupni vyučovány samostatně. Žáci 1. ročníku jsou spojeni v menší míře. Spojení ročníků je v předmětech člověk a jeho svět, člověk a svět práce, výtvarná, hudební a tělesná výchova. Spojení ročníků je podle charakteru učiva, pedagogové, kteří spojené předměty vyučují, prošli školením, aby výuka byla kvalifikovaně odučená. Vše je v souladu se vzdělávacím programem naší školy, ve kterém bylo při jeho tvorbě počítáno se sloučením předmětů, především výchovného charakteru. Protože jsou hlavní předměty vyučovány v méně početných kolektivech, umožňuje nám to individuální přístup k žákům a především vzdělávání žáků se SPUCH. Vše je možné pouze díky finanční podpoře zřizovatele školy Obce Archlebov. Projekty a operační programy 1. Operační program Vzděláváním ke konkurenceschopnosti EU peníze školám. V první fázi byla vybavena multimediální učebna novou počítačovou sítí a tzv. jazykovou učebnou, která je výborným doplňkem výuky jazyků na škole. Ve druhé fázi byly do tříd instalovány interaktivní tabule a obměněny pomůcky k výuce. Pedagogové absolvovali řadu školení v rámci DVPP. 2. Projekt Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Školy zapojené do tohoto projektu za sběr získávají body, které smění za zajímavé odměny z připraveného katalogu. Další body mohou získat správným zodpovězením otázek, případně splněním dalších úkolů, týkajících se odpadové problematiky. 3. Projekt Zdravé zuby má za cíl přivést do stomatologických ordinací co největší počet dětí mladšího školního věku na preventivní vyšetření chrupu. Projekt je realizován v rámci předmětu člověk a jeho svět. 4. Projekt Ovoce do škol. Do projektu jsou zařazeni žáci 1. stupně. Dvakrát měsíčně dostávají žáci ovoce nebo zeleninu. 5. Projekt dotovaných mléčných výrobků do škol. Děti MŠ a žáci ZŠ mají možnost zakoupit si od společnosti Laktea dotované mléčné výrobky. 6. Anglicky s rodilým mluvčím Ve spolupráci s jazykovou školou Hodonín vedli jednou za měsíc výuku anglického jazyka rodilí mluvčí. Projekt probíhal od 2. do 8. ročníku. Mgr. Eliška Jeklová ARCHLEBSKÝ ŽIVOT strana 7

8 9.1. školní kolo komunikační soutěže Mladý Demosthenes Veselá školička IX. školní ples pro rodiče a širokou veřejnost (ve spolupráci s Klubem rodičů) regionální kolo komunikační soutěže Mladý Demosthenes 5.2. zápis dětí do 1. ročníku 11.2 Beseda s Cyrilem Podolským, autorem seriálu Krysáci testy SCIO matematická soutěž Klokan a Cvrček 8.4. Povídejme si děti divadelní představení v Kyjově představení varietních umělců exkurze 9. ročníku do Prahy začátek Adaptačního kurzu pro předškoláky výlet do Wikylandu, na hvězdárnu do Brna a na Mohylu míru (pořádal Klub rodičů) výchovný koncert ukázky hudebních žánrů Akce naší školy v roce Den matek fotografování tříd Veselá školička výlet na Macochu 4.6. vzdělávací program První pomoc vyhodnocení projektu Čarovné barvy země v Mikulčicích Cambridge zkoušky pro vybranou část žáků Den s dinosaury projekt 4. ročníku pasování na školáky 5.9. divadlo z Hradce Králové Písnička pro draka a Divadlo nekouše! vzdělávací pořad z oblasti prevence vztahy mezi lidmi pro 1. stupeň vzdělávací program Ukliďme si svět vzdělávací pořad z oblasti prevence rizikového chování pro 2. stupeň zájezd do aquaparku v Pasohlávkách (pořádal Klub rodičů) Mikulášský karneval (pořádal Klub rodičů) vánoční dílny vánoční jarmark Den otevřených dveří vystoupení žáků na akci Zpívání u vánočního stromu Během roku se žáci účastnili: výuky s rodilým mluvčím (žáci ročníku) plavecké výuky - leden březen 2014 (žáci 1. a 2. ročníku) testování Scio Čtenář (žáci ročníku) výchovného programu Veselá školička (žáci 1. ročníku) ve spolupráci s MŠ projektu Recyklohraní třídění a recyklace odpadů (všechny ročníky) výtvarné soutěže pro Jihomoravský kraj - Čarovné barvy země (vybraní žáci) celorepublikové soutěže O nejkrásnější vánoční ozdobu (vybraní žáci) Den dětí Spaní ve škole strana 8 Vystoupení Plavecký výcvikk ARCHLEBSKÝ ŽIVOT

9 Každoročně u nás ve škole probíhá soutěž Mladý Demosthenes pro žáky 2. stupně. Školní kolo této komunikační soutěže proběhlo 9. ledna 2014 a do regionálního kola v Brně postoupili: Mladý Demosthenes Veronika Bartoníková (6. ročník) a Kryštof Kudr (9. ročník). Regionální kolo soutěže proběhlo 23. ledna 2014 v Brně Stránicích. Zúčastnili se žáci a studenti z regionů: Hodonín, Brno, Břeclav, Blansko, Vyškov. Výkony soutěžících hodnotila porota v čele s Mgr. Janou Adámkovou. Naši žáci se umístili na předních příčkách. Oba získali ve svých kategoriích 3. místa. Beseda s Cyrilem Podolským - režisérem a autorem večerníčku Krysáci Cyril Podolský je držitelem televizní ceny Elsa 2008 za námět a režii seriálu Krysáci a byl nominován na cenu Elsa 2010 a cenu Týtý za seriál Krysáci 2. Jeho dalšími pracemi jsou videoklipy pro Strážce plamene pánů Hapky a Horáčka, kniha a CD Strašidelný herbář, animace v seriálu Pat a Mat, Králíci z klobouku a mnoho jiných. V únoru 2014 nám přijel popovídat o tom, jak vzniká animovaný film podle literární předlohy, jak se tvoří scény, dekorace a kostýmy. Nejzajímavější byly ukázky dabingu a loutek Šiflíka a Šuflíka. Pustil také ukázku z připravovaného seriálu Strašidelný herbář. Žáci byli z besedy nadšeni. Viděli a slyšeli, jak náročné je vytvořit jen pár záběrů a že udělat celý večerníčkový seriál trvá několik let. ARCHLEBSKÝ ŽIVOT strana 9

10 V květnu ( ) 2014 se uskutečnil školní výlet na Macochu. Tentokrát byl organizován na dva dny a pro žáky všech ročníků společně. Byla to novinka a byli jsme zvědaví, jak to celé dopadne. Cestovali jsme vlakem. Samozřejmě, že ne až na Macochu, ale jen do Vilémovic. Odtud jsme pak jeli autobusem, který nás zavezl přímo k chatě Macocha, kde jsme se následně ubytovali. Po ubytování a chvíli odpočinku jsme vyrazili pěšky do přírodního areálu Velká Dohoda. Po zvládnutí pět kilometrů dlouhé Výlet na Macochu trasy jsme dorazili do lanového centra, kde jsme si to moc užili. Šplhali jsme po různě vysokých překážkách, zdolávali jsme různě náročné lanové dráhy. Ti nejodvážnější si vyzkoušeli i horskou lanovku. Po návratu na chatu jsme povečeřeli. Po setmění následovala stezka odvahy, kterou nám připravili žáci devátého ročníku. Sice jsme se báli, ale bylo to fajn. Pak jsme si opékali špekáčky a hráli další společenské hry. Někteří z nás, plní dojmů, usnuli dost pozdě. Druhý den ráno se nám pokazilo počasí. Sice pršelo, ale přesto jsme se vydali pěšky do Skalního mlýna, odtud pak vláčkem k Punkevním jeskyním. Tam jsme měli objednanou prohlídku jeskyní včetně propasti Macocha. Rovněž jsme se plavili v loďkách po říčce Punkvě. To se nám líbilo, přestože byla docela zima. Zpět k chatě jsme se nechali vyvézt lanovkou, dali jsme si oběd a vyrazili na cestu domů. I přes částečnou nepřízeň počasí jsme si výlet užili. Utužili jsme přátelské vztahy mezi spolužáky různého věku, ti mladší si dokázali, že umí být daleko víc samostatní, než si o sobě dosud mysleli. ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ 2013/2014 Naše škola se opět zúčastnila malířské soutěže, kterou pořádá Jihomoravský kraj, Masarykovo muzeum v Hodoníně a Slovanské hradiště v Mikulčicích. Tohoto IV. ročníku se zúčastnilo ve čtyřech kategoriích 31 škol z Jihomoravského a Zlínského kraje, přihlášeno bylo 110 prací od 380 dětí a studentů. Všechna soutěžní díla byla vytvořena přírodními jíly a z přírodních strana 10 materiálů bez použití syntetických a jiných barev a pojidel. Vybraná soutěžní díla putují během roku po výstavách v různých městech a poté se vrací zpět k jejich tvůrcům. Některá z nich si můžete prohlédnout v naší škole. Naše úspěchy: Ve II. kategorii (7 až 11 let) na téma Okouzlení přírodou (Pramen života) obsadil tým ve složení Adam Hroudný, Jan Buchlovský a Simona Skirková krásné 5. místo s prací nazvanou JEŽEK V TRÁVĚ a ve stejné kategorii tým ve složení Veronika Bartoníková, Andrea Plchová a Veronika Šlapalová 20. místo s prací nazvanou U BOBŘÍ ŘEKY. Ve III. kategorii (12 až 15 let) na téma Půda jako kronika (60 let archeologických výzkumů v Mikulčicích) obsadil tým ve složení Kristýna Štosová, Emílie Kolaříková, Hana Ivičičová, Eva Stavinohová a Tereza Bartoníková krásné 7. místo s prací nazvanou VYKOPÁVKY. ARCHLEBSKÝ ŽIVOT

11 Soutěž o nejkrásnější vánoční ozdobu Každoročně se naše škola účastní celostátní soutěže O nejkrásnější vánoční ozdobu. Soutěž pořádá producentské centrum Profil z Mariánských lázní a účastní se jí stovky škol z celé České. Do soutěže se zasílají vánoční ozdoby větších rozměrů z různých materiálů, hlavně z papíru. Je již tradicí, že se naši žáci umísťují na předních místech, ale letos dosáhli nejlepšího výsledku. Na výborném 9. místě se umístili žáci 6. ročníku, získali finanční odměnu a sladkosti. Blahopřejeme! Divadelní představení Snad každý z nás dospělých by měl čas od času jít do divadla a zhlédnout vybrané divadelní představení, aby se neustále učil něčemu novému. To platí dvojnásobně u dětí. Ale protože žáci naší školy nemají až tolik příležitostí vyjet za divadlem do Brna, anebo Zlína, přijíždí každoročně na naši Základní školu do Archlebova Divadélko pro školy z Hradce Králové. A nebylo tomu jinak ani letos. Tento divadelní soubor přijel za našimi žáky 5. září. A stejně jako předešlá léta ani tentokrát nás jejich vtipně a brilantně provedené hry nezklamaly. Pro děti z mateřské školy a žáky 1. až 4. ročníku si herci připravili představení s názvem Písnička pro draka, aneb Jak se vaří pohádka. Smyslem této hudební pohádky plné kramářských písní bylo nejen ukázat netradiční pojetí hudební nauky a vytvoření pozitivního vztahu k muzice, ale také vysvětlení mnoha lidových rčení. Žáci 5. až 8. ročníku se pobavili u dalšího vystoupení s názvem Divadlo nekouše! aneb Živelný průvodce divadelními žánry. V tomto představení se herci zaměřili na členění divadelních žánrů, jejich charakteristiku, principy a typické představitele. Odborný výklad byl samozřejmě doplněn hranými ukázkami ze slavných her, chronologicky řazenými od antiky po současnost, s důrazem na zachování typických dobových prvků a jazyka. Žáci se tak mohli pobavit např. u ukázky ze Sofoklova Krále Oidipa, u klasické Shakespearovy tragédie Othelo, či u semaforského pojetí Polednice a dalších vybraných kusů. Žákům se obě představení velmi líbila a odměnili herce bouřlivým potleskem. Divadélko pro školy z Hradce Králové nás, doufejme, bude vzdělávat a bavit i v dalších letech. Mgr. Jaroslava Vachová ARCHLEBSKÝ ŽIVOT strana 11

12 Ohlédnutí za minulostí a současnost. V minulosti v naší obci vznikaly různé spolky. Sokol byl založen v roce Orel byl založen před 1. sv. válkou. Nejstarší spolek byli Veteráni. Spolky se scházely, sportovaly, půjčovaly si knihy a hrály divadlo. Divadla se hrála na městečku pod vedením učitele Šplouchala. Kopaná se v Archlebově hrála živelně. Po úspěchu národního mužstva v Římě r nastal větší zájem o kopanou i na venkově. V roce 1935 ustanovili nadšenci V. Koutný, M. Machálek, T. Pekáč, F. Strmiska a další Sportovní klub Archlebov. Prvním předsedou byl V. Koutný. Začátky byly těžké, chyběly finanční prostředky i hřiště. Z uspořádané sbírky si klub pořídil červené dresy a šest párů kopaček. Ostatní hráli v obyčejných botách. Jeden z prvních zápasů se hrál s SK Želetice a Archlebov zvítězil 11:3 na zápasy se tehdy jezdilo na kole, aby se ušetřil nějaký krejcar. Po jednání se Sokolem bylo dohodnuto spoluužívání cvičiště na Luži. V roce 1937 požádal SK Archlebov o přijetí za člena Bradovy západomoravské župy fotbalové a byl zařazen do III. třídy. strana 12 V roce 1940 se SK Archlebov a SK Dražůvky sloučili, protože v Dražůvkách bylo k dispozici lepší hřiště. Po válce byl dán fotbalový klub do klidu. Činnost obnovil fotbalový klub Archlebov v roce 1953, ale již jako TJ Sokol Archlebov. První utkání v Žarošicích vyhrál Archlebov 5:1. Při stavbě základní školy v r získal Archlebov i vlastní hřiště. Hráči z minulosti: M. Bednařík, M. Poláček, M. Hegr, O. Němec, J. Strmiska, L. Kučera, J. Závodný, J. Šijanský, J. Jandora, J. Žalud, E. Jetelina, J. Němec, bratři Bystřičtí, V. Strmiska, J. Buchlovský, P. Jarolík, J. Diviš, F. Ždánský, S. Bednařík Současná situace s malým zájmem dětí o kopanou a s nízkým počtem dětí v obci, nás přiměla ke sloučení družstev žáků Archlebova a Žarošic. Stejná situace je i s družstvem dorostu. Muži v součastné době hrají ve IV. třídě. V roce 2013 se přihlásil TJ Sokol Archlebov do okresního fotbalového poháru a po těchto zápasech se o Archlebově psalo v novinách, jak může OFS Hodonín povolit účast družstvu s tak špatným hřištěm v tomto poháru. Na valných hromadách OFS Hodonín v roce bylo Archlebovu přislíbena možnost čerpat dotace na opravu hřiště. OFS Hodonín má tuto možnost přidělení dotace jednou za čtyři roky. I v předcházejících letech jsme se snažili získat finanční prostředky na opravu hřiště, ale od roku 1995 jsme neměli žádnou smlouvu o užívání hřiště, a tudíž jsme nemohli přijmout nabízenou finanční podporu. Na valných hromadách TJ Sokol Archlebov jsme toto řešili a přistoupili jsme na odkup pozemků pod hřištěm (12 parcel - 17 vlastníků). Tady jsme moc neuspěli a podařilo se nám koupit pouze jednu parcelu. V únoru 2014 jsme se obrátili na obec Archlebov s prosbou o pomoc, aby společně s výkupem pozemků pod základní školou, vykupovala i pozemky pod hřištěm. Na jaře 2015 se obci podařilo vykoupit poslední parcelu, za což jí děkujeme. Obec, vlastník kabin a sprch, se stává i vlastníkem pozemků pod hřištěm. ARCHLEBSKÝ ŽIVOT

13 Za stávající situace jsme mohli požádat o dotaci Zelený trávník. Toho jsme využili a s podporou OFS Hodonín a KFS Brno jsme žádost podali na FAČR. Rozhodnutí o přiznání dotace a její výši budeme znát v měsíci srpnu. V žádosti o dotaci ve výši ,- Kč je zahrnuto zabudování závlahy a nový travnatý povrch. Přiznaná dotace se může použít pouze na práce uvnitř hrací plochy, na práce mimo hřiště je schváleno ,- Kč z rozpočtu obce. Podle výše dotace z FAČR se rozhodne, co vše můžeme za přiznanou dotaci pořídit. Přibližnou cenu prací jsme spočítali z nabídek firem, které tyto práce provádějí. Závlaha 3 oslovené firmy, tráva 4 oslovené firmy. Nejdůležitější pro udržení kvalitní trávy na hřišti je voda a sečení. VAK Hodonín na naši žádost o vybudování přípojky z vodovodního řádu, nemá námitky. Voda by se napouštěla v nočních hodinách cca hod. do akumulační nádrže a dvakrát týdně by se zalévalo hřiště. Nechceme tímto ohrozit občany na Pustém omezením dodávky vody pro jejich domy. Časy napouštění je možno upravit po prvním napouštění do nádrže. Zalévání od dubna do září cca. 25 týdnů, jedno zalití 25 m 3, s možností deště x 2 týdně x 25 = 1250 m 3 vody za rok m3 x cena vody (31,57) = ,- Kč ročně + elektřinu. Brát vodu z řádu je drahé, velmi intenzivně pracujeme na variantě studna, potrubí, akumulační nádrž a zalití hřiště. Kronika uvádí, že v naší obci bylo asi 40 studní. Nejblíže k hřišti měla být studna u Krčmaříkového, pak před bývalým obchodem s potravinami( u Drozdů ). Dále za Vaverkovým před domem Gabriela Němce. Pak před Hrbotickým v Hrubé ulici. Po vybudování vodovodu v r byla většina studní zrušena a zůstala pouze u Hrachůvky, kterou v současnosti využívají hasiči. Při použití této vody (ze studny) je cena 3,-Kč/m x 3 = 3750,- Kč za vodu ze studny + elektřina. Kvalitní hřiště určitě přiláká nové zájemce o kopanou a bude v budoucnu využíváno při hodinách tělesné výchovy v základní škole i dalších sportovně kulturních akcích pořádaných ostatními spolky v naší obci. TJ Sokol Archlebov je dobrovolným sdružením osob provozujících tělovýchovu, sport, kulturní a osvětovou činnost na území obce Archlebov. Tuto činnost bez podpory obce nelze provozovat, za podporu děkujeme. V minulosti jsme požádali o finanční podporu i hejtmana Jihomoravského kraje. V r jsme obdrželi dotaci ,- Kč na pořízení lajnovačky a nákup míčů. V roce 2014 jsme obdrželi dotaci ,- Kč na opravu kabin. Oprava podbití, výměna oken za plastová a malba fasády kabin. Na provedení prací jsme oslovili místní podnikatele. Mimo malby byly cenové nabídky od místních podnikatelů nejlevnější a tito s nimi uspěli. Při vypracování žádostí nám pomáhal bývalý zastupitel Jan Müller. Děkuji všem občanům, kteří nás v činnosti podporují, i těm kteří nás tolerují. A ti, kteří s námi bojují, ať bojují fair. Děkuji všem našim členům, žákům, dorostencům, mužům a členům výboru za jejich činnost pro TJ Sokol Archlebov. Dík patří také našim tolerantním manželkám. Machálek Pavel, předseda TJ Sokol. SK Archlebov ze zápasu v Dražůvkách roku 1940 ARCHLEBSKÝ ŽIVOT strana 13

14 Sbor dobrovolných hasičů Archlebov Minulý rok začal pro SDH Archlebov opravou sociálního zařízení na hasičské zbrojnici. Součástí opravy bylo osekání omítky a natažení nové, dále nové obložení, jak záchodu, tak umývárny včetně instalace nového rozvodu vody. Jakmile jsme dokončovali tyto opravy, už na nás klepal hasiči po mnoha letech obnovený II. masopustní průvod. Před průvodem jsme cvičili zpěv za pomoci Michala Závodného a někteří pro jistotu zjišťovali také limit, po kterém se z masek stávají figuríny, a který někteří v loňském roce neodhadli. Tohoto průvodu se účastnily nejen masky z řad hasičů, ale i ostatních složek z Archlebova a také dětí. Celkem s námi šlo průvodem 41 masek. V březnu naše jednotka vyjížděla k prvnímu zásahu z celkem osmi zásahů, které proběhly v roce Jednalo se o požár budovy a okolního porostu v Nenkovicích. K dalším zásahům naše jednotka vyjížděla např. do Násedlovic, Ždánic, Dražůvek a Žarošic. Součástí naší činnosti je také odborná a praktická příprava. Na odbornou přípravu jezdí jednak velitelé a strojníci na HZS Hodonín, jednak probíhá pravidelně na hasičské zbrojnici u nás. Praktickou přípravu provádíme formou cvičení, které bylo např. na Balatoně nebo na Školním strana 14 Noční soutěž a výcvikovém zařízení v Brně, kde jsme si vyzkoušeli zásah v zadýmených prostorách s dýchací technikou. Neméně důležitý je i výcvik pro obsluhu motorových pil ten většinou provádíme formou řezání stromů a dřevin, které potřebuje obec pomoci zlikvidovat. Další naší čvrtletní prací je sběr železa a nově i elektro odpadu. Před koncem školního roku pomáháme s pořádáním dětského dne. S příchodem léta rozvíjíme naši činnost a schopnosti na soutěžích v požárním sportu. Jako jedni z mála jsme absolvovali všech pět soutěží v loňském roce, jednu jsme dokonce pomohli uspořádat i u nás. Jednalo se o noční soutěž, která se každoročně koná koncem září v Želeticích, z důvodu podmáčeného hřiště ale musela být přesnuta narychlo k nám. Skončili jsme na 4. místě z 8 mužstev. Koncem léta pomáháme obci s chystáním tradičních archlebských hodů. V průběhu září a října jsme museli provést úpravu potrubí odpadu z hasičky, hasičského sálu a obřadní síně. Součástí bylo také vykopání díry na septik a jeho následná instalace. V říjnu nás také čekaly každoroční technické prohlídky našich zásahových cisteren CAS 24 Liaz 101 a CAS 32 Tatra T138. Nutno ještě zmínit jejich celoroční údržbu a opravy, na kterých nechávají nejenom naši strojníci mnoho hodin práce. Co se týká členské základny, její počet čítá přes čtyřicet členů, z toho 16 členů je zařazeno ve výjezdové jednotce. Poděkování patří všem aktivním členům za obětavost, čas, jejich práci a někdy i trpělivost a hlavně za to, že jsou ochotni jít kdykoliv a kamkoliv pomoci nám ostatním, když to nejvíce potřebujeme. Za SDH Archlebov Miroslav Jarolík Cvičení na Balatoně ARCHLEBSKÝ ŽIVOT

15 Akce Mužského sboru v roce Beseda u cimbálu za účasti mužských sborů z Březí u Mikulova, Lovčic, Strážovic a místního mužského sboru. K tanci a poslechu hrála CM Friška Beseda pro důchodce spojená s koštem vína od místních vinařů zpívání při stavění máje v Kyjově. Tuto akci dokumentovala japonská televize Beseda u cimbálu ve Strážovicích. Hrála CM Friška, účastnily se sbory z Archlebova, Čejkovic, Lanžhota a Strážovic Den Matek Sborování 2014 v Šaraticích. Jednalo se o přehlídku chrámových sborů, kdy náš sbor vypomáhal chrámovému sboru zpívání v Kyjově. Pozvaly nás Tetky z Kyjova. Zpívaly se písně jak od pana Oldřicha Strmísky, tak i žertovné písně Šardice - Otevírání sklepů. Pozval nás náš rodák pan Zdeněk Galia. Akce byla náročná otevírali jsme více než 15 sklepů, Žijící roztoči na larvě včely kde jsme byli povinni zazpívat pár písniček a samozřejmě okoštovat dobré vínko. Naše účast končila společným večerním zpíváním pro veřejnost tradiční krojované hody stavění máje v Ostrovánkách předvánoční zpívání v Pečovatelském domě pro seniory v Kyjově tradiční Zpívání u jesliček v místním kostele Zpívání u vánočního stromu ve Věteřově Rok natáčení v tělocvičně ZŠ, byla to odezva na vánoční zpívání, které si chtěl pan Kubák ze Ždánic zdokumentovat exkurze a degustace ve Vinařství Čevela ve Strážovicích beseda pro důchodce 2.5. Zpívání pod májů v Moravanech. Zpívaly sbory z Moravan, Spytihněvu, Rohatce a Vnorov proběhlo na Luži tradiční setkání MS z okolí. Akce se zúčastnily sbory z Dambořic, Strážovic, Šardic, Věteřova, Žarošic, Želetic a domácí z Archlebova Májová veselice ve Ždánicích výpomoc chrámovému sboru při zpívání v Brně u Jezuitů. Po mši měl náš varhaník Michal Závodný půlhodinové hraní na tamější varhany, které byly před necelým rokem kompletně zrekonstruovány. ARCHLEBSKÝ ŽIVOT strana 15

16 V sobotu 11.ledna 2014 nám v kostele zazpíval sbor Carmina Vocum z Kyjova Rybovu Českou mši vánoční Hej mistře. Předvedli se i sólisté z Archlebova: Eva Stavinohová a Tomáš Buchlovský. Kyjovský sbor k nám zavítal i na dušičky. V neděli 2. listopadu 2014 u nás zazpíval Mozartovo Requiem. Tomáš Buchlovský zazpíval sólově píseň od Antonína Dvořáka: Hospodin jest můj pastýř. V neděli 11.ledna 2015 jsme si mohli poslechnout koncert brněnského pěveckého sboru Gaudeamus. Hudba v archlebském kostele Ó Matko, pomocnice naše - od neznámého autora a Má drahá Moravo - Ch.Gounod/K. Ševela Hudba na Vánoce 2014 Archlebov si jako jediný v širokém okolí uchoval tradici půlnoční vánoční mše sv. přesně ve 24h. I ve větších městech jako např. Kyjov, Bučovice, Slavkov u Brna slaví půlnoční mši dříve(od 22h). O to víc si ceníme, když k nám každoročně zavítají i návštěvníci z okolních farností. Chrámový sbor si na každý rok připraví skladby z archivu pana varhaníka Tomáše Kučery tak, abychom si je přezpívali pokud možno všechny. Na Vánoce 2014 jsme zazpívali Pastýřskou mši koledovou od Fr.Laštůvky(Op. 56). Tato mše je takřka ideální pro náš sbor. Je velice zpěvná,radostná, vyhovuje pěveckým rozsahem i délkou. Po nahlédnutí do našich záznamů jsme zjistili, že s touto mší jsme spolu s Tomášem Hořavou začínali v roce Při půlnoční mši sv. zazpíval Tomáš Buchlovský solově koledu Nad Betlémem a již tradičně nám na trubku zahrál Martin Fukan. Brno jezuité V roce 2014 byly pořízeny nové koncertní varhany do brněnského kostela Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů). Celý projekt stavby nových varhan zaštítili známé osobnosti(- např. Václav Havel, kard. Špidlík apod.) Varhany postavila švýcarská firma Mathis, která vyrobila např. pojízdné varhany do Sixtinské kaple. Varhany jsou výjimečné nejen po zvukové stránce, obsahují např. zvonkohru, ale používají nejmodernější způsob registrace, tzv. Setzer. Náš chrámový sbor dostal příležitost zazpívat si na hlavní mši v neděli , v 11:30 proběhla půlhodinka varhanní hudby. -mz- Chrámový sbor V sobotu 24. května 2014 jsme se s archlebským chrámových sborem zúčastnili nesoutěžní přehlídky chrámových sborů v Šaraticích. Akce se konala pod záštitou brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho v kostele sv. Mikuláše. Náš pěvecký sbor pod vedením Tomáše Hořavy zazpíval tyto skladby: Modlitba za vlast F. L. Hovorka; Zdrávas Maria J. Güttler; Tebe poem - D.S. Bortnianský; strana 16 ARCHLEBSKÝ ŽIVOT

17 V roce 2014 probíhal život ve farnosti podle liturgického roku. V době vánoční jsme se radovali z toho, že se Bůh stal člověkem. Na Tříkrálovou sbírku vybrali malí koledníci v obci ,- Kč. Prostřednictvím České charity jste přispěli na pomoc těm, kdo toho nejvíc potřebují v našem okolí. Patří Vám všem nás upřímný dík. V době postní jsme více rozjímali o utrpení našeho Pána Ježíše Krista, jediného Spasitele světa. Učili jsme se od něho nést své kříže a těžkosti života s vírou a nadějí ve vzkříšení. Byl proveden nátěr oken v kostele. Na faře byla provedena oprava stropu v poslední místnosti a dána nová podlaha. Přispěl nám také OÚ. Děkujeme. 27. dubna, na neděli Božího milosrdenství byli v Římě zapsáni do seznamu svatých papežové Jan XXIII. a Jan Pavel II. (Polák), první slovanský papež, který byl velkým apoštolem národů a zasloužil se také o získání náboženské svobody pro země celé Evropy. Bylo to velkým povzbuzením pro nás všechny. 28. července před sto lety vypukla první světová válka, která změnila Pohled do farnosti tvář Evropy. Na všechny padlé z naší obce jsme vzpomněli při mši svaté. Hody byly v neděli 17. srpna, vedl je pan opat Marian Rudolf Kosík z Nové Říše. Zúčastnilo se dost krojovaných dětí i dospělých. Patří vám náš dík. Připomenuli jsme si, že před 20-ti lety byly pro náš kostel posvěceny 3 nové zvony. Ať Bůh odplatí všem, kdo se na jejich pořízení podíleli z celé farnosti. Pohled do matrik Ve farním kostele bylo uděleno 7 křtů(z toho 3 z cizích farností). Církevní sňatek přijalo 5 manželských párů a církevní pohřeb mělo 7 věřících. Svatý otec František vydal v červnu 2015 první ekologickou encykliku Laudato sii (Ať je pochválen Pán). Povzbuzuje nás věřící, ale i všechny lidi dobré vůle, abychom si více vážili přírody a života a uvědomili si, že planeta Země je náš společný dům a zahrada. (Kdo se zasazuje za ochranu přírody nemůže podle Sv. Otce zárověň souhlasit s potraty, či pokusy na embryích a naopak. I v tom se projevuje celostná ekologie). Můžeme se o prázdninách a dovolených zamýšlet, jaký máme vztah k přírodě. Velikonoční výstava Pohled do budoucnosti V neděli 23.srpna v 10:30 (letos o týden později, kvůli Slováckému roku) bude v kostele hodová mše. Zvu srdečně Vás děti i dospělé, abyste se v našich krásných krojích slavnosti zúčastnili. Mladí křesťané z naší farnosti se už od podzimu připravují na přijetí svátosti biřmování. Měl by ji udílet náš brněnský biskup Mons. Lic. Vojtěch Cikrle v sobotu 19. září 2015 v 10h. Měla by to být také událost celé farnosti, proto Vás všechny srdečně zvu. Ať dokážeme žít ve vzájemném pokoji a respektování jeden druhého v hezkém soužití se všemi občany naší krásné obce. Za farní společenství P. Josef Večeřa Administrátor farnosti Archlebov Na smrtnou neděli 22. března 2015 se konala na faře velikonoční výstava. Bylo možné prohlédnout si kraslice archlebských děvčat, proběhla i ukázka résování vajec od paní Františky Poláčkové, k vidění byly velikonoční dekorace s ukázkou pletení žil, zhotovení mastílek z husího peří a výroba březových metlí. Pro děti byla ukázka hry na špačka. Nechyběl králíček k pohlazení. Z památníku obce byly zapůjčeny hrkače a klepače, také staré kraslice a dřevěné hračky pana F. Valiana. Vše korunovaly dobré velikonoční pokrmy např. jidáše, trdelníky, koláčky a zdobené perníčky. -maz- ARCHLEBSKÝ ŽIVOT strana 17

18 Návštěva sv. Mikuláše Od roku 2003 nás každoročně, vždycky kolem svého svátku, přichází navštívit sv. Mikuláš. V roce 2014 nás přišel pokárat i pochválit na dětské mši sv. v předvečer svého svátku. Před příchodem jsme se naučili novou básničku, kterou jsme získali od paní Ludmily Strmiskové: Paní Ludmila Strmisková Až přijde Mikuláš, řeknu mu Otčenáš, nastavím košíček, on mně dá jablíček a já mu zazpívám, jak zpívá slavíček. Tříkrálová sbírka Až přijde rohatý s metličkou do chaty, schovám svou hlavičku v proutěném košíčku. Nedám mu jablíčka, ani svou dušičku. Všem dárcům patří velký dík. Upřímné poděkování patří všem průvodcům a zejména Tomáši Hořavovi, který měl celou sbírku po organizační stránce na starosti. -mz- -mz- V neděli 5.dubna 2015 zemřela ve věku nedožitých 92 let paní Ludmila Strmisková, dlouholetá zpěvačka v chrámovém sboru a poslední tetička z Archlebova, která každý den oblékala archlebský všední kroj. Fotografie z , kdy PhDr. Věra FROLCOVÁ, CSc. z etnologického ústavu AV zapisovala u paní Strmiskové poutní písně. -mz- Již popatnácté letos proběhla v Archlebově Tříkrálová sbírka. Poprvé se uskutečnila v roce Koledníci v pěti skupinkách vybrali celkem rekordních ,- Kč. strana 18 ARCHLEBSKÝ ŽIVOT

19 Prezentace Slováckého verbuňku Hluk, Kroměříž V roce 2014 jsme dostali příležitost reprezentovat kraj hanáckých Slováků v rámci pořadu Předávání verbuňkových tradic. Připravili jsme si novou sestavu tří verbuňkových písní z našeho regionu: A na Brně verbujů, Co robíte u Brna vojáci, Bude moja žena. Záměrně jsme pěvěcká i taneční sóla uspořádali od nejstarších po nejmladší, čili: Pavel Ždánský, Michal Závodný, Marek Hojač, Tomáš Buchlovský, Vojta Němec a Honzík Strmiska. Zpěv i tanec jsme předvedli na dvou akcích: V sobotu 7. března proběhlo v tělocvičně ZŠ natáčení do mozaiky Slovácka. Zúčastnily se děti z Archlebjánku a mužský sbor z Archlebova. Na výsledné video se můžete podívat na adrese: 1. Jízda králů ve Hluku Krajské dožínky v Kroměříži Natáčení do mozaiky Slovácka Klobucek.cz Obdrželi jsme pozvání na rok 2015, bohužel se kryjí se Slováckým rokem a archlebskými hody, tak třeba v roce mz- ARCHLEBSKÝ ŽIVOT strana 19

20 Historie TJ Sokol Archlebov sahá hluboko do minulosti. Její počátky lze najít již v roce 1908, kdy pár nadšenců, kteří se v té době učili ve Ždánicích svým řemeslům, začali navštěvovat cvičení tamější Tělocvičné jednoty Sokol. V té době bylo obtížné stále docházet do Ždánic, proto požádali, aby jim ždáničtí sokolští bratři založili pobočku v Archlebově jim podřízenou, protože i jiní v Archlebově se chtěli učit cvičit. Cvičilo se v hostinci u Němců. Vedoucím členstva byl zvolen Buchlovský František a pokladníkem Jarolík Urban. Zakládajícími členy byli také: Strmiska Rudolf, Strmiska Jiří, Poláček Josef, Jandora Jan, Horák Tomáš, Horák Jan, Strmiska Antonín, Škrhák Jan, Beneš Martin, Jevický Josef a Janhuba Štěpán. Největší touhou mladých nadšenců bylo ukázat, co umí, a tak uspořádali za pomoci mateřské jednoty první veřejné cvičení v hostinci u Němců. Veškerý utržený obnos však odebral pokladník mateřské jednoty ze Ždánic a sokolům zůstal jen nesplacený dluh. V roce 1911 proběhlo druhé velmi úspěšné veřejné cvičení, po kterém už obyvatelé naší obce začali pomalu poznávat přínos naší jednoty, protože viděli, že mládež utužuje své tělo a neutrácí a nepropíjí každou korunu. Před první světovou válkou však přicházel útlum, někteří starší členové začali odcházet a opadl i zájem mateřské jednoty a několik nadšených členů už nemohlo zabránit prvnímu ztroskotání naší Tělocvičné jednoty Po 1.světové válce u nás začala opět vzkvétat myšlenka sokolská, avšak po neblahém konci první pobočky jsme dostali půlroční lhůtu na to, abychom ukázali, jak se osvědčíme. 15. září 1921 byla svolána schůze, při níž bylo zvoleno vedení naší jednoty. Přistoupilo celkem 50 členů a starostou byl zvolen Růžička Rudolf, náčelníkem Buchlovský Hubert a pokladníkem Konrád Josef. Když Tělocvičná jednota Ždánice zjistila, že se strana 20 Historie TJ Sokol Archlebov nám zdárně daří pokračovat v našem úsilí, založila v Archlebově dne 12. ledna 1922 odbor Sokola v Archlebově. V zahradě pana Škrháka bylo zřízeno letní cvičiště, kde cvičilo 17 členů, 11 dorostenců, 2 členky a 10 dorostenek. Od té doby Sokol vzkvétal. Od roku 1923 se začal prosazovat také v okolí, účastnil se veřejných cvičení v sousedních vesnicích, sám je také pořádal. Mimo jiné také každý rok uspořádal několik divadelních vystoupení, kulturních večírků a tanečních zábav a samozřejmě se také naši cvičenci účastnili všesokolských sletů. V roce 1925 byl dokonce založen ženský odbor pobočky. V roce 1928 byl stav členů 53 mužů a 10 žen. Jelikož začínalo být nedůstojné cvičit v sále hospody nebo po domech členů, začaly v tomto roce vzrůstat plány na stavbu vlastní sokolovny. Nejprve se koupil od obce areál Luža za 2500 Kč a v prosinci bylo v Kyjově koupeno jeviště. Sokolové měli tak pro začátek alespoň letní cvičiště. Stavba vlastní sokolovny byla však v nedohlednu. Členové se sice upsali, že dodají cihly na stavbu (upsáno jich bylo ks), ale zůstalo jen u jejich upsání, neboť z důvodu vzrůstající hospodářské krize byla potlačena odvaha ke stavbě. V roce 1931 byla naše jednota přidělena k 2. Brněnské Župě, která však rozhodla, že nepovolí stavbu vlastní sokolovny, pokud nebude mít Sokol polovinu potřebného kapitálu ke stavbě. Bylo navrženo založení stavebního fondu, kde každý kdo slíbil dodat cihly na stavbu, by složil 200Kč za 1000 upsaných cihel. I tento návrh však padl se Sokol přestěhoval k bratru Jandorovi, který na vlastní náklady zřídil cvičebnu ke cvičení ale i pořádání besídek a to za cenu 150Kč za rok Od roku 1933 dochází k úpadku jednoty, která se zadlužila koupí letního hřiště, zřízením pódia v sále a zakoupením židlí a lavic. Členové neodváděli členské příspěvky, které pak nemohla jednota platit župě a tudíž jí byla dlužna. Někteří začali k členství přistupovat neaktivně, na schůze přestávali chodit, nebo se trousili dlouho po jejich zahájení, nezajímali se o její chod. Rok od roku klesal v obci i v naší jednotě duch sokolský víc a víc, neboť ve všem a všude byla snaha po osobním vyniknutí bez ohledu na zdar celku. V roce 1935 končí zápis v kronice Tělocvičné jednoty Archlebov. Ví se však, že vyvíjela činnost nadále i v těžkých časech. Za okupace byl Sokol zakázán, navíc učitel Jan Šplouchal, jeden z hlavních sokolských činovníků v Archlebově, musel po 13 letech odejít na jinou školu, neboť byl pod velkým tlakem fašistů. Sokolská obec tak ztratila důležitou osobu, kterou bylo těžké nahradit. Přesto se Sokol probouzí znovu k životu a to po osvobození v roce Prvním starostou Sokola po osvobození se stal František Buchlovský. Opět se znovu cvičí, pořádají se taneční zábavy a vystupuje se na veřejných cvičeních. V roce 1948 se archlebští sokolové účástní i Všesokolského sletu v Praze. Po roce 1948 nastává pozvolný útlum v činnosti, mladí odcházejí za prací, ubývá obyvatel a tak se mění i složení výboru Sokola. Fotbal v Archlebově Na vesnicích propukala fotbalová horečka pomaleji než tomu bývalo ve větších městech, neboť na vesnicích bylo více práce a většina lidí musela po práci pracovat doma a neměli chuť ještě sportovat. Zlom nastal v roce 1934 po úspěchu našeho národního mužstva na Mistrovství světa v Římě (získali jsme stříbrné medaile). V Archlebově se první výbor ustanovil v roce Hlavními iniciátory byli Koutný V., Kaláb L., Machálek M., Pekáč T. a Strmiska Fr. Mužstvo si dalo název SK Archlebov. První utkání bylo sehráno s SK Žarošice, které jsme porazili 2:1. V roce 1936 jsme porazili SK Želetice 6:0 a pak jsme odehráli další utkání s SK Žarošice (5:3 a 3:7) nebo s SP Slavkov (3:0). ARCHLEBSKÝ ŽIVOT

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

Informace občanům obce

Informace občanům obce Informace občanům obce 2011 Vážení spoluobčané, uplynul rok 2011, ve kterém jsme společně s obcí Stavěšice začali budovat čistírnu odpadních vod. Tato akce je jistě největší pro obě obce, především po

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zima, která nás příliš nepotěšila sněhovou nadílkou, je za námi a dnes už se těšíme z jarního období, které nás znovu nabije svěží

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Info pro občany ZASTUPITELSTVO OBCE METYLOVICE NA SVÉM ZASEDÁNÍ ZE DNE 23. 9. 2013 SCHVÁLILO: ZO Metylovice schvaluje změnu funkčního využití obecního pozemku parc.

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více