Číslo 1 Ročník 14 červen 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 1 Ročník 14 červen 2015"

Transkript

1 Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Vážení spoluobčané! Dovolte mi krátký přehled dění v obci v roce 2014 a stručný výhled na rok 2015 týkající se akcí obce. V roce 2014 byly poprvé pořádány hody bez stárků a stárek. Důvodů je vícero. Nicméně hody proběhly a kdo přišel, nelitoval. Muzika v podání kapely Sobuláci hrála, vína byl dostatek, krojovaní a návštěvníci se postarali o dobrou náladu. V loňském roce byla provedena rekonstrukce kanalizace a vozovky v části obce nad hasičskou zbrojnicí. (foto na str. 2-3) Práce provedla firma Inženýrské stavby Hodonín. V letošním roce 2015 pokračuje obec v realizaci akce započaté papírově v roce 2014 jedná se o projekt Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Archlebov. Projekt spočívá v dokončení výměny původních kastlových oken z padesátých let za nová, plastová. Zateplení fasády celého objektu polystyrenem (tl. 15 cm) a zateplení půdy minerální vatou (tl. 20 cm). Zateplení provádí firma PLUS, s.r.o. Hodonín, která vyhrála výběrové řízení na veřejnou zakázku. Předpokládané náklady na realizaci jsou 5,8 milionu Kč. Na část nákladů ve výši cca 4,5 milionu Kč se podařilo získat dotaci z republikových a evropských fondů. Realizace začala , konec se předpokládá v polovině prázdnin. Dalšími akcemi plánovanými v roce 2015 je výměna 2 kotlů v kotelně základní školy. Původní kotle jsou přes 20 let v provozu. Jejich údržba je již neekonomická zastupitelstvo rozhodlo o jejich výměně. starosta obce, ing. Oldřich Ždánský Rekonstrukce kanalizace a vozovky strana 2-3 Ohlédnutí za minulostí a současnost strana 12 TJ Sokol fotografie strana ARCHLEBSKÝ ŽIVOT strana 1

2 Rekonstrukce kanalizace a a místní komunikace nad sklepy O opravě komunikace v části obce nad hasičkou bylo rozhodnuto z důvodu jejího zhoršujícího se stavu, kdy obnažené armovací pruty ohrožovaly procházející občany a projíždějící automobily. Projekt rekonstrukce komunikace pro naši obec zpracovala projekční kancelář ing. Štefančíka z Hodonína. Projekt opravy kanalizační stoky pak firma Artesia Kyjov. Při rozhodnutí o opravě komunikace bylo rozhodnuto i o výměně kanalizačního betonového potrubí, aby se za krátký čas nemusela při jeho případném poškození rozkopávat nová silnice. strana 2 ARCHLEBSKÝ ŽIVOT

3 Do projektu rekonstrukce byl zahrnut i požadavek na překlenutí sklepa pod komunikací hrozilo nebezpečí propadnutí těžších nákladních vozidel, přejíždějících přes tento sklep, který je pod celou šíří komunikace. Bylo rozhodnuto o odstranění panelů a provedení nové konstrukce vozovky v části od obchodu směrem k obecnímu úřadu, nad sklepy se položí pouze asfaltový koberec a sjezd do Hrubé ulice se provede celý nový. Výběrové řízení vyhrála se svou nabídkou firma Inženýrské stavby Hodonín a.s. Práce byly zahájeny vykopáním starých kanalizačních trubek nad obchodem a pokračovalo se s jejich výměnou směrem k obecnímu úřadu až k č.p Po dokončení rekonstrukce kanalizace bylo pokračováno v rekonstrukci komunikace odstraněním panelů a přípravou podloží pod asfaltový koberec. Součástí tohoto podloží je překlenutí podzemního sklepa pod komunikací. Po obou stranách sklepa byly zavrtány 4 piloty do hloubky 8 m. Na tyto piloty byla upevněna železobetonová deska přenášející zatížení mimo klenbu sklepa. A tak to vypadá po dokončení Po odstranění panelů byla provedena zkouška únosnosti zeminy pod vozovkou. Při této zkoušce byly změřeny nízké hodnoty únosnosti zeminy. Po dohodě s projektantem bylo zvoleno řešení prolití podkladního štěrku řídkým betonem a následné zaválcování. Po této úpravě již hodnoty vyhovovaly a mohlo se pokračovat v kladení dalších vrstev. Pro zabezpečení svahu nad budovou hasičky byla zbudována opěrná zeď. Po položení obrubníků byla zahájena pokládka asfaltového koberce. Společenská kronika K žilo v Archlebově 877 občanů. K žilo v naší obci celkem 881 občanů. V průběhu roku 2014 bylo přihlášeno k trvalému pobytu 27 občanů, odhlášeno 13 občanů, narodila se 2 děvčata a 4 chlapci. Zemřelo 11 žen a 5 mužů. Bylo uzavřeno 7 sňatků. V roce 2015, do , byli přihlášeni 2 občané (1 žena a 1 muž), odhlášeno 11 občanů, narozen 1 chlapec, zemřely 2 občanky. Byly uzavřeny 3 sňatky. ARCHLEBSKÝ ŽIVOT strana 3

4 strana 4 Rozpočet Obce Archlebov na rok příjmy PŘÍJMY částka Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků ,00 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výdělečné činnosti ,00 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů ,00 Daň z příjmů právnických osob ,00 Daň z příjmů právnických osob za obce ,00 Daň z přidané hodnoty ,00 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru ,00 Poplatek ze psů ,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 000,00 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP ,00 Odvod z výherních hracích přístrojů ,00 Správní poplatky 8 000,00 Daň z nemovitosti ,00 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr.fin.dot.vztahu ,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR / UZ ,00 *Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Obec Dražůvky ,00 *Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Obec Věteřov ,00 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky ,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ,00 Předškolní zařízení 3 600,00 Základní školy ,00 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 200,00 Činnosti knihovnické 2 000,00 Rozhlas a televize 2 500,00 Sportovní zařízení v majetku obce 5 000,00 Bytové hospodářství ,00 Nebytové hospodářství 1 500,00 Pohřebnictví 8 900,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů ,00 Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora sam.bydlení ,00 Požární ochrana - dobrovolná část 1 500,00 Činnost místní správy ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,00 Příjmy celkem ,00 Kč ARCHLEBSKÝ ŽIVOT

5 Rozpočet Obce Archlebov na rok výdaje VÝDAJE částka Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj ,00 Silnice ,00 Ostatní záležitos pozemních komunikací ,00 Provoz veřejné silniční dopravy ,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ,00 Základní školy ,00 Ostatní zál. předškolní výchovy a základního vzdělávání ,00 Činnos knihovnické ,00 Ostatní záležitos kultury 9 000,00 Činnos registrovaných církví a náboženských společnos ,00 Rozhlas a televize ,00 Zájmová činnost v kultuře 8 000,00 Ostatní záležitos kultury, církví a sdělovacích prostředků ,00 Sportovní zařízení v majetku obce ,00 Ostatní tělovýchovná činnost ,00 Využi volného času dě a mládeže 5 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace ,00 Pomoc zdravotně pos ženým 5 000,00 Bytové hospodářství ,00 Veřejné osvětlení ,00 Pohřebnictví 5 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ,00 *Příspěvek pro DSO Mikroregion Ždánicko ,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů ,00 Sběr a svoz ostatních odpadů ,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ,00 Ostatní nakládání s odpady ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora sam.bydlení ,00 Ochrana obyvatelstva ,00 Požární ochrana - dobrovolná část ,00 Zastupitelstva obcí ,00 Činnost místní správy ,00 *Neinves ční transfery obcím - Město Kyjov 6 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9 000,00 Pojištění funkčně nespecifikované ,00 Ostatní finanční operace ,00 Finanční vypořádání minulých let ,00 Výdeje celkem ,00 Kč ARCHLEBSKÝ ŽIVOT strana 5

6 Zastupitelstvo Obce Archlebov v roce 2015 V říjnu 2014 proběhly volby do zastupitelstva obce Archlebov. Do voleb vstoupily 3 volební kandidátky, celkem 24 kandidátů. Volilo se 9 členů zastupitelstva. Voleb se zúčastnilo 428 občanů, tj. 56,09 % oprávněných voličů. Kandidátní listina TJ Sokol Archlebov získala hlasů tj. 46,86%, KDU-ČSL získala hlasů tj. 42,15%, KSČM 380 hlasů, tj. 10,99%. Po prvním zasedání zastupitelstva zastupitelstvo pracuje v tomto složení Buchlovský Jan KDU-ČSL Finanční výbor - člen Bekerová Hana TJ Sokol Archlebov Finanční výbor - člen Dejdarová Romana TJ Sokol Archlebov Finanční výbor - předseda Hořava Tomáš KDU-ČSL Kulturní výbor - člen Hovězáková Dana KDU-ČSL Kulturní výbor - předseda Hrbotická Hana TJ Sokol Archlebov Kontrolní výbor - člen Hrbotický Antonín KSČM Kontrolní výbor - předseda Jarolík Miroslav TJ Sokol Archlebov Místostarosta Kulturní výbor - člen Ždánský Oldřich KDU-ČSL Starosta Snížení energetické náročnosti budovy základní školy Archlebov Vyhlášenou veřejnou zakázku na provedení zateplení vyhrála svou nabídkou firma PLUS a.s. Hodonín. Práce začala výměnou oken ve dvorní části a tělocvičně Výměna byla provedena bez přítomnosti žáků, kteří měli radost z ředitelského volna. Okna jsou s izolačním trojsklem a svými vlastnostmi splňují požadavky současných norem. Dále je pokračováno v zateplování fasády polystyrénem tl. 15 cm a fasádním systémem. V půdním prostoru je pokládána tepelná izolace z dvou vrstev minerální vaty. Dokončení prací je plánováno v polovině prázdnin Budova základní školy byla dohotovena v padesátých letech minulého století. V posledních letech na ní byly, kromě běžné údržby a oprav, prováděny rozsáhlejší opravy oprava střechy v roce 2009, výměna části oken v roce V letošním roce bude provedením zateplení obvodového zdiva, půdy a výměny zbývajících oken dokončena řada oprav směřujících k hospodárnému provozu budovy školy. Součástí tohoto záměru je i výměna kotlů v kotelně. strana 6 ARCHLEBSKÝ ŽIVOT

7 Základní škola a Mateřská škola Archlebov je příspěvková organizace. Její součástí jsou 3 třídy v mateřské škole v Archlebově, Věteřově a Dražůvkách a základní škola se školní družinou a školní jídelnou. Do základní školy přicházejí nejenom žáci z Archlebova, ale i z Dražůvek, Věteřova a Ždánic. Celkově naši mateřskou školu navštěvovalo v roce dětí a základní školu 70 dětí. Mateřská škola Činnost mateřské školy spočívá ve výchovně vzdělávacím procesu, přípravě dětí na vstup do základní školy a na rozvíjení osobnosti každého dítěte. Především se zaměřujeme na tyto oblasti: 1. Dítě a jeho psychika. Děti s učitelkami komunikují, spolupracují, navazují mezi sebou vztahy, utvářejí citové vazby k okolí. 2. Dítě a jeho tělo. Zařazujeme pohybové aktivity. Nejbližší je dětem hudba, písně, tanec. Zařazujeme cviky na koordinaci, na hrubou a jemnou motoriku. 3. Dítě a ten druhý. Po celý rok se snažíme o rozvoj kladných vztahů mezi dětmi, navozování radostné atmosféry v MŠ. 4. Dítě a společnost. Činnosti jsou zaměřené na upevňování vlastností, jako je tolerance a mravní hodnoty/dobro, zlo, spravedlnost, upřímnost. Snažíme se také rozvíjet zájem o kulturu, výtvarné, hudební a dramatické činnosti. 5. Dítě a svět. Činnosti směřují k pozorování blízkého prostředí, okolní přírody a života v ní. Zabýváme se zkoumáním dějů, jevů, rostlin, živočichů, počasí, ročního období Při vzdělávání využíváme pracovní listy, didaktické pomůcky, ale také školní akce, které organizujeme nejenom pro děti, ale některé i společně s jejich rodiči. Výběr ze školních akcí: Zahradní slavnost, týden s Podzimníčky, které vyrobily děti s rodiči, Informace o Základní škole a Mateřské škole Archlebov karneval, Mikulášská nadílka, Andělské odpoledne, Zpívání u vánočního stromu, velikonoční tvoření, oslavy Dne matek a Dne dětí, výlety, ekologické pořady a další aktivity, které rozvíjí každé dítě. Základní škola V základní škole pro výuku slouží kromě tříd tři odborné učebny multimediální učebna, hudebna a dílna. V multimediální učebně je instalována jazyková učebna a nová počítačová síť. Školní dílna je vybavena standardně nástroji a zařízením, které je využíváno v předmětu Člověk a svět práce. V průběhu roku 2014 byly do tříd 1. stupně instalovány interaktivní tabule, zakoupeny z dotačního projektu EU peníze školám. Další tabule byly instalovány částečně z ONIV a dotace zřizovatele. Celkově bylo na konci roku nainstalováno 5 dotykových interaktivních tabulí ve třídách 1. i 2. stupně. Na 1. stupni byli žáci sloučeni do dvou tříd, na 2. stupni byla pro každý ročník zřízena jedna třída. I když jsou třídy sloučeny, hlavní předměty český jazyk, matematika a anglický jazyk jsou na 1. stupni vyučovány samostatně. Žáci 1. ročníku jsou spojeni v menší míře. Spojení ročníků je v předmětech člověk a jeho svět, člověk a svět práce, výtvarná, hudební a tělesná výchova. Spojení ročníků je podle charakteru učiva, pedagogové, kteří spojené předměty vyučují, prošli školením, aby výuka byla kvalifikovaně odučená. Vše je v souladu se vzdělávacím programem naší školy, ve kterém bylo při jeho tvorbě počítáno se sloučením předmětů, především výchovného charakteru. Protože jsou hlavní předměty vyučovány v méně početných kolektivech, umožňuje nám to individuální přístup k žákům a především vzdělávání žáků se SPUCH. Vše je možné pouze díky finanční podpoře zřizovatele školy Obce Archlebov. Projekty a operační programy 1. Operační program Vzděláváním ke konkurenceschopnosti EU peníze školám. V první fázi byla vybavena multimediální učebna novou počítačovou sítí a tzv. jazykovou učebnou, která je výborným doplňkem výuky jazyků na škole. Ve druhé fázi byly do tříd instalovány interaktivní tabule a obměněny pomůcky k výuce. Pedagogové absolvovali řadu školení v rámci DVPP. 2. Projekt Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Školy zapojené do tohoto projektu za sběr získávají body, které smění za zajímavé odměny z připraveného katalogu. Další body mohou získat správným zodpovězením otázek, případně splněním dalších úkolů, týkajících se odpadové problematiky. 3. Projekt Zdravé zuby má za cíl přivést do stomatologických ordinací co největší počet dětí mladšího školního věku na preventivní vyšetření chrupu. Projekt je realizován v rámci předmětu člověk a jeho svět. 4. Projekt Ovoce do škol. Do projektu jsou zařazeni žáci 1. stupně. Dvakrát měsíčně dostávají žáci ovoce nebo zeleninu. 5. Projekt dotovaných mléčných výrobků do škol. Děti MŠ a žáci ZŠ mají možnost zakoupit si od společnosti Laktea dotované mléčné výrobky. 6. Anglicky s rodilým mluvčím Ve spolupráci s jazykovou školou Hodonín vedli jednou za měsíc výuku anglického jazyka rodilí mluvčí. Projekt probíhal od 2. do 8. ročníku. Mgr. Eliška Jeklová ARCHLEBSKÝ ŽIVOT strana 7

8 9.1. školní kolo komunikační soutěže Mladý Demosthenes Veselá školička IX. školní ples pro rodiče a širokou veřejnost (ve spolupráci s Klubem rodičů) regionální kolo komunikační soutěže Mladý Demosthenes 5.2. zápis dětí do 1. ročníku 11.2 Beseda s Cyrilem Podolským, autorem seriálu Krysáci testy SCIO matematická soutěž Klokan a Cvrček 8.4. Povídejme si děti divadelní představení v Kyjově představení varietních umělců exkurze 9. ročníku do Prahy začátek Adaptačního kurzu pro předškoláky výlet do Wikylandu, na hvězdárnu do Brna a na Mohylu míru (pořádal Klub rodičů) výchovný koncert ukázky hudebních žánrů Akce naší školy v roce Den matek fotografování tříd Veselá školička výlet na Macochu 4.6. vzdělávací program První pomoc vyhodnocení projektu Čarovné barvy země v Mikulčicích Cambridge zkoušky pro vybranou část žáků Den s dinosaury projekt 4. ročníku pasování na školáky 5.9. divadlo z Hradce Králové Písnička pro draka a Divadlo nekouše! vzdělávací pořad z oblasti prevence vztahy mezi lidmi pro 1. stupeň vzdělávací program Ukliďme si svět vzdělávací pořad z oblasti prevence rizikového chování pro 2. stupeň zájezd do aquaparku v Pasohlávkách (pořádal Klub rodičů) Mikulášský karneval (pořádal Klub rodičů) vánoční dílny vánoční jarmark Den otevřených dveří vystoupení žáků na akci Zpívání u vánočního stromu Během roku se žáci účastnili: výuky s rodilým mluvčím (žáci ročníku) plavecké výuky - leden březen 2014 (žáci 1. a 2. ročníku) testování Scio Čtenář (žáci ročníku) výchovného programu Veselá školička (žáci 1. ročníku) ve spolupráci s MŠ projektu Recyklohraní třídění a recyklace odpadů (všechny ročníky) výtvarné soutěže pro Jihomoravský kraj - Čarovné barvy země (vybraní žáci) celorepublikové soutěže O nejkrásnější vánoční ozdobu (vybraní žáci) Den dětí Spaní ve škole strana 8 Vystoupení Plavecký výcvikk ARCHLEBSKÝ ŽIVOT

9 Každoročně u nás ve škole probíhá soutěž Mladý Demosthenes pro žáky 2. stupně. Školní kolo této komunikační soutěže proběhlo 9. ledna 2014 a do regionálního kola v Brně postoupili: Mladý Demosthenes Veronika Bartoníková (6. ročník) a Kryštof Kudr (9. ročník). Regionální kolo soutěže proběhlo 23. ledna 2014 v Brně Stránicích. Zúčastnili se žáci a studenti z regionů: Hodonín, Brno, Břeclav, Blansko, Vyškov. Výkony soutěžících hodnotila porota v čele s Mgr. Janou Adámkovou. Naši žáci se umístili na předních příčkách. Oba získali ve svých kategoriích 3. místa. Beseda s Cyrilem Podolským - režisérem a autorem večerníčku Krysáci Cyril Podolský je držitelem televizní ceny Elsa 2008 za námět a režii seriálu Krysáci a byl nominován na cenu Elsa 2010 a cenu Týtý za seriál Krysáci 2. Jeho dalšími pracemi jsou videoklipy pro Strážce plamene pánů Hapky a Horáčka, kniha a CD Strašidelný herbář, animace v seriálu Pat a Mat, Králíci z klobouku a mnoho jiných. V únoru 2014 nám přijel popovídat o tom, jak vzniká animovaný film podle literární předlohy, jak se tvoří scény, dekorace a kostýmy. Nejzajímavější byly ukázky dabingu a loutek Šiflíka a Šuflíka. Pustil také ukázku z připravovaného seriálu Strašidelný herbář. Žáci byli z besedy nadšeni. Viděli a slyšeli, jak náročné je vytvořit jen pár záběrů a že udělat celý večerníčkový seriál trvá několik let. ARCHLEBSKÝ ŽIVOT strana 9

10 V květnu ( ) 2014 se uskutečnil školní výlet na Macochu. Tentokrát byl organizován na dva dny a pro žáky všech ročníků společně. Byla to novinka a byli jsme zvědaví, jak to celé dopadne. Cestovali jsme vlakem. Samozřejmě, že ne až na Macochu, ale jen do Vilémovic. Odtud jsme pak jeli autobusem, který nás zavezl přímo k chatě Macocha, kde jsme se následně ubytovali. Po ubytování a chvíli odpočinku jsme vyrazili pěšky do přírodního areálu Velká Dohoda. Po zvládnutí pět kilometrů dlouhé Výlet na Macochu trasy jsme dorazili do lanového centra, kde jsme si to moc užili. Šplhali jsme po různě vysokých překážkách, zdolávali jsme různě náročné lanové dráhy. Ti nejodvážnější si vyzkoušeli i horskou lanovku. Po návratu na chatu jsme povečeřeli. Po setmění následovala stezka odvahy, kterou nám připravili žáci devátého ročníku. Sice jsme se báli, ale bylo to fajn. Pak jsme si opékali špekáčky a hráli další společenské hry. Někteří z nás, plní dojmů, usnuli dost pozdě. Druhý den ráno se nám pokazilo počasí. Sice pršelo, ale přesto jsme se vydali pěšky do Skalního mlýna, odtud pak vláčkem k Punkevním jeskyním. Tam jsme měli objednanou prohlídku jeskyní včetně propasti Macocha. Rovněž jsme se plavili v loďkách po říčce Punkvě. To se nám líbilo, přestože byla docela zima. Zpět k chatě jsme se nechali vyvézt lanovkou, dali jsme si oběd a vyrazili na cestu domů. I přes částečnou nepřízeň počasí jsme si výlet užili. Utužili jsme přátelské vztahy mezi spolužáky různého věku, ti mladší si dokázali, že umí být daleko víc samostatní, než si o sobě dosud mysleli. ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ 2013/2014 Naše škola se opět zúčastnila malířské soutěže, kterou pořádá Jihomoravský kraj, Masarykovo muzeum v Hodoníně a Slovanské hradiště v Mikulčicích. Tohoto IV. ročníku se zúčastnilo ve čtyřech kategoriích 31 škol z Jihomoravského a Zlínského kraje, přihlášeno bylo 110 prací od 380 dětí a studentů. Všechna soutěžní díla byla vytvořena přírodními jíly a z přírodních strana 10 materiálů bez použití syntetických a jiných barev a pojidel. Vybraná soutěžní díla putují během roku po výstavách v různých městech a poté se vrací zpět k jejich tvůrcům. Některá z nich si můžete prohlédnout v naší škole. Naše úspěchy: Ve II. kategorii (7 až 11 let) na téma Okouzlení přírodou (Pramen života) obsadil tým ve složení Adam Hroudný, Jan Buchlovský a Simona Skirková krásné 5. místo s prací nazvanou JEŽEK V TRÁVĚ a ve stejné kategorii tým ve složení Veronika Bartoníková, Andrea Plchová a Veronika Šlapalová 20. místo s prací nazvanou U BOBŘÍ ŘEKY. Ve III. kategorii (12 až 15 let) na téma Půda jako kronika (60 let archeologických výzkumů v Mikulčicích) obsadil tým ve složení Kristýna Štosová, Emílie Kolaříková, Hana Ivičičová, Eva Stavinohová a Tereza Bartoníková krásné 7. místo s prací nazvanou VYKOPÁVKY. ARCHLEBSKÝ ŽIVOT

11 Soutěž o nejkrásnější vánoční ozdobu Každoročně se naše škola účastní celostátní soutěže O nejkrásnější vánoční ozdobu. Soutěž pořádá producentské centrum Profil z Mariánských lázní a účastní se jí stovky škol z celé České. Do soutěže se zasílají vánoční ozdoby větších rozměrů z různých materiálů, hlavně z papíru. Je již tradicí, že se naši žáci umísťují na předních místech, ale letos dosáhli nejlepšího výsledku. Na výborném 9. místě se umístili žáci 6. ročníku, získali finanční odměnu a sladkosti. Blahopřejeme! Divadelní představení Snad každý z nás dospělých by měl čas od času jít do divadla a zhlédnout vybrané divadelní představení, aby se neustále učil něčemu novému. To platí dvojnásobně u dětí. Ale protože žáci naší školy nemají až tolik příležitostí vyjet za divadlem do Brna, anebo Zlína, přijíždí každoročně na naši Základní školu do Archlebova Divadélko pro školy z Hradce Králové. A nebylo tomu jinak ani letos. Tento divadelní soubor přijel za našimi žáky 5. září. A stejně jako předešlá léta ani tentokrát nás jejich vtipně a brilantně provedené hry nezklamaly. Pro děti z mateřské školy a žáky 1. až 4. ročníku si herci připravili představení s názvem Písnička pro draka, aneb Jak se vaří pohádka. Smyslem této hudební pohádky plné kramářských písní bylo nejen ukázat netradiční pojetí hudební nauky a vytvoření pozitivního vztahu k muzice, ale také vysvětlení mnoha lidových rčení. Žáci 5. až 8. ročníku se pobavili u dalšího vystoupení s názvem Divadlo nekouše! aneb Živelný průvodce divadelními žánry. V tomto představení se herci zaměřili na členění divadelních žánrů, jejich charakteristiku, principy a typické představitele. Odborný výklad byl samozřejmě doplněn hranými ukázkami ze slavných her, chronologicky řazenými od antiky po současnost, s důrazem na zachování typických dobových prvků a jazyka. Žáci se tak mohli pobavit např. u ukázky ze Sofoklova Krále Oidipa, u klasické Shakespearovy tragédie Othelo, či u semaforského pojetí Polednice a dalších vybraných kusů. Žákům se obě představení velmi líbila a odměnili herce bouřlivým potleskem. Divadélko pro školy z Hradce Králové nás, doufejme, bude vzdělávat a bavit i v dalších letech. Mgr. Jaroslava Vachová ARCHLEBSKÝ ŽIVOT strana 11

12 Ohlédnutí za minulostí a současnost. V minulosti v naší obci vznikaly různé spolky. Sokol byl založen v roce Orel byl založen před 1. sv. válkou. Nejstarší spolek byli Veteráni. Spolky se scházely, sportovaly, půjčovaly si knihy a hrály divadlo. Divadla se hrála na městečku pod vedením učitele Šplouchala. Kopaná se v Archlebově hrála živelně. Po úspěchu národního mužstva v Římě r nastal větší zájem o kopanou i na venkově. V roce 1935 ustanovili nadšenci V. Koutný, M. Machálek, T. Pekáč, F. Strmiska a další Sportovní klub Archlebov. Prvním předsedou byl V. Koutný. Začátky byly těžké, chyběly finanční prostředky i hřiště. Z uspořádané sbírky si klub pořídil červené dresy a šest párů kopaček. Ostatní hráli v obyčejných botách. Jeden z prvních zápasů se hrál s SK Želetice a Archlebov zvítězil 11:3 na zápasy se tehdy jezdilo na kole, aby se ušetřil nějaký krejcar. Po jednání se Sokolem bylo dohodnuto spoluužívání cvičiště na Luži. V roce 1937 požádal SK Archlebov o přijetí za člena Bradovy západomoravské župy fotbalové a byl zařazen do III. třídy. strana 12 V roce 1940 se SK Archlebov a SK Dražůvky sloučili, protože v Dražůvkách bylo k dispozici lepší hřiště. Po válce byl dán fotbalový klub do klidu. Činnost obnovil fotbalový klub Archlebov v roce 1953, ale již jako TJ Sokol Archlebov. První utkání v Žarošicích vyhrál Archlebov 5:1. Při stavbě základní školy v r získal Archlebov i vlastní hřiště. Hráči z minulosti: M. Bednařík, M. Poláček, M. Hegr, O. Němec, J. Strmiska, L. Kučera, J. Závodný, J. Šijanský, J. Jandora, J. Žalud, E. Jetelina, J. Němec, bratři Bystřičtí, V. Strmiska, J. Buchlovský, P. Jarolík, J. Diviš, F. Ždánský, S. Bednařík Současná situace s malým zájmem dětí o kopanou a s nízkým počtem dětí v obci, nás přiměla ke sloučení družstev žáků Archlebova a Žarošic. Stejná situace je i s družstvem dorostu. Muži v součastné době hrají ve IV. třídě. V roce 2013 se přihlásil TJ Sokol Archlebov do okresního fotbalového poháru a po těchto zápasech se o Archlebově psalo v novinách, jak může OFS Hodonín povolit účast družstvu s tak špatným hřištěm v tomto poháru. Na valných hromadách OFS Hodonín v roce bylo Archlebovu přislíbena možnost čerpat dotace na opravu hřiště. OFS Hodonín má tuto možnost přidělení dotace jednou za čtyři roky. I v předcházejících letech jsme se snažili získat finanční prostředky na opravu hřiště, ale od roku 1995 jsme neměli žádnou smlouvu o užívání hřiště, a tudíž jsme nemohli přijmout nabízenou finanční podporu. Na valných hromadách TJ Sokol Archlebov jsme toto řešili a přistoupili jsme na odkup pozemků pod hřištěm (12 parcel - 17 vlastníků). Tady jsme moc neuspěli a podařilo se nám koupit pouze jednu parcelu. V únoru 2014 jsme se obrátili na obec Archlebov s prosbou o pomoc, aby společně s výkupem pozemků pod základní školou, vykupovala i pozemky pod hřištěm. Na jaře 2015 se obci podařilo vykoupit poslední parcelu, za což jí děkujeme. Obec, vlastník kabin a sprch, se stává i vlastníkem pozemků pod hřištěm. ARCHLEBSKÝ ŽIVOT

13 Za stávající situace jsme mohli požádat o dotaci Zelený trávník. Toho jsme využili a s podporou OFS Hodonín a KFS Brno jsme žádost podali na FAČR. Rozhodnutí o přiznání dotace a její výši budeme znát v měsíci srpnu. V žádosti o dotaci ve výši ,- Kč je zahrnuto zabudování závlahy a nový travnatý povrch. Přiznaná dotace se může použít pouze na práce uvnitř hrací plochy, na práce mimo hřiště je schváleno ,- Kč z rozpočtu obce. Podle výše dotace z FAČR se rozhodne, co vše můžeme za přiznanou dotaci pořídit. Přibližnou cenu prací jsme spočítali z nabídek firem, které tyto práce provádějí. Závlaha 3 oslovené firmy, tráva 4 oslovené firmy. Nejdůležitější pro udržení kvalitní trávy na hřišti je voda a sečení. VAK Hodonín na naši žádost o vybudování přípojky z vodovodního řádu, nemá námitky. Voda by se napouštěla v nočních hodinách cca hod. do akumulační nádrže a dvakrát týdně by se zalévalo hřiště. Nechceme tímto ohrozit občany na Pustém omezením dodávky vody pro jejich domy. Časy napouštění je možno upravit po prvním napouštění do nádrže. Zalévání od dubna do září cca. 25 týdnů, jedno zalití 25 m 3, s možností deště x 2 týdně x 25 = 1250 m 3 vody za rok m3 x cena vody (31,57) = ,- Kč ročně + elektřinu. Brát vodu z řádu je drahé, velmi intenzivně pracujeme na variantě studna, potrubí, akumulační nádrž a zalití hřiště. Kronika uvádí, že v naší obci bylo asi 40 studní. Nejblíže k hřišti měla být studna u Krčmaříkového, pak před bývalým obchodem s potravinami( u Drozdů ). Dále za Vaverkovým před domem Gabriela Němce. Pak před Hrbotickým v Hrubé ulici. Po vybudování vodovodu v r byla většina studní zrušena a zůstala pouze u Hrachůvky, kterou v současnosti využívají hasiči. Při použití této vody (ze studny) je cena 3,-Kč/m x 3 = 3750,- Kč za vodu ze studny + elektřina. Kvalitní hřiště určitě přiláká nové zájemce o kopanou a bude v budoucnu využíváno při hodinách tělesné výchovy v základní škole i dalších sportovně kulturních akcích pořádaných ostatními spolky v naší obci. TJ Sokol Archlebov je dobrovolným sdružením osob provozujících tělovýchovu, sport, kulturní a osvětovou činnost na území obce Archlebov. Tuto činnost bez podpory obce nelze provozovat, za podporu děkujeme. V minulosti jsme požádali o finanční podporu i hejtmana Jihomoravského kraje. V r jsme obdrželi dotaci ,- Kč na pořízení lajnovačky a nákup míčů. V roce 2014 jsme obdrželi dotaci ,- Kč na opravu kabin. Oprava podbití, výměna oken za plastová a malba fasády kabin. Na provedení prací jsme oslovili místní podnikatele. Mimo malby byly cenové nabídky od místních podnikatelů nejlevnější a tito s nimi uspěli. Při vypracování žádostí nám pomáhal bývalý zastupitel Jan Müller. Děkuji všem občanům, kteří nás v činnosti podporují, i těm kteří nás tolerují. A ti, kteří s námi bojují, ať bojují fair. Děkuji všem našim členům, žákům, dorostencům, mužům a členům výboru za jejich činnost pro TJ Sokol Archlebov. Dík patří také našim tolerantním manželkám. Machálek Pavel, předseda TJ Sokol. SK Archlebov ze zápasu v Dražůvkách roku 1940 ARCHLEBSKÝ ŽIVOT strana 13

14 Sbor dobrovolných hasičů Archlebov Minulý rok začal pro SDH Archlebov opravou sociálního zařízení na hasičské zbrojnici. Součástí opravy bylo osekání omítky a natažení nové, dále nové obložení, jak záchodu, tak umývárny včetně instalace nového rozvodu vody. Jakmile jsme dokončovali tyto opravy, už na nás klepal hasiči po mnoha letech obnovený II. masopustní průvod. Před průvodem jsme cvičili zpěv za pomoci Michala Závodného a někteří pro jistotu zjišťovali také limit, po kterém se z masek stávají figuríny, a který někteří v loňském roce neodhadli. Tohoto průvodu se účastnily nejen masky z řad hasičů, ale i ostatních složek z Archlebova a také dětí. Celkem s námi šlo průvodem 41 masek. V březnu naše jednotka vyjížděla k prvnímu zásahu z celkem osmi zásahů, které proběhly v roce Jednalo se o požár budovy a okolního porostu v Nenkovicích. K dalším zásahům naše jednotka vyjížděla např. do Násedlovic, Ždánic, Dražůvek a Žarošic. Součástí naší činnosti je také odborná a praktická příprava. Na odbornou přípravu jezdí jednak velitelé a strojníci na HZS Hodonín, jednak probíhá pravidelně na hasičské zbrojnici u nás. Praktickou přípravu provádíme formou cvičení, které bylo např. na Balatoně nebo na Školním strana 14 Noční soutěž a výcvikovém zařízení v Brně, kde jsme si vyzkoušeli zásah v zadýmených prostorách s dýchací technikou. Neméně důležitý je i výcvik pro obsluhu motorových pil ten většinou provádíme formou řezání stromů a dřevin, které potřebuje obec pomoci zlikvidovat. Další naší čvrtletní prací je sběr železa a nově i elektro odpadu. Před koncem školního roku pomáháme s pořádáním dětského dne. S příchodem léta rozvíjíme naši činnost a schopnosti na soutěžích v požárním sportu. Jako jedni z mála jsme absolvovali všech pět soutěží v loňském roce, jednu jsme dokonce pomohli uspořádat i u nás. Jednalo se o noční soutěž, která se každoročně koná koncem září v Želeticích, z důvodu podmáčeného hřiště ale musela být přesnuta narychlo k nám. Skončili jsme na 4. místě z 8 mužstev. Koncem léta pomáháme obci s chystáním tradičních archlebských hodů. V průběhu září a října jsme museli provést úpravu potrubí odpadu z hasičky, hasičského sálu a obřadní síně. Součástí bylo také vykopání díry na septik a jeho následná instalace. V říjnu nás také čekaly každoroční technické prohlídky našich zásahových cisteren CAS 24 Liaz 101 a CAS 32 Tatra T138. Nutno ještě zmínit jejich celoroční údržbu a opravy, na kterých nechávají nejenom naši strojníci mnoho hodin práce. Co se týká členské základny, její počet čítá přes čtyřicet členů, z toho 16 členů je zařazeno ve výjezdové jednotce. Poděkování patří všem aktivním členům za obětavost, čas, jejich práci a někdy i trpělivost a hlavně za to, že jsou ochotni jít kdykoliv a kamkoliv pomoci nám ostatním, když to nejvíce potřebujeme. Za SDH Archlebov Miroslav Jarolík Cvičení na Balatoně ARCHLEBSKÝ ŽIVOT

15 Akce Mužského sboru v roce Beseda u cimbálu za účasti mužských sborů z Březí u Mikulova, Lovčic, Strážovic a místního mužského sboru. K tanci a poslechu hrála CM Friška Beseda pro důchodce spojená s koštem vína od místních vinařů zpívání při stavění máje v Kyjově. Tuto akci dokumentovala japonská televize Beseda u cimbálu ve Strážovicích. Hrála CM Friška, účastnily se sbory z Archlebova, Čejkovic, Lanžhota a Strážovic Den Matek Sborování 2014 v Šaraticích. Jednalo se o přehlídku chrámových sborů, kdy náš sbor vypomáhal chrámovému sboru zpívání v Kyjově. Pozvaly nás Tetky z Kyjova. Zpívaly se písně jak od pana Oldřicha Strmísky, tak i žertovné písně Šardice - Otevírání sklepů. Pozval nás náš rodák pan Zdeněk Galia. Akce byla náročná otevírali jsme více než 15 sklepů, Žijící roztoči na larvě včely kde jsme byli povinni zazpívat pár písniček a samozřejmě okoštovat dobré vínko. Naše účast končila společným večerním zpíváním pro veřejnost tradiční krojované hody stavění máje v Ostrovánkách předvánoční zpívání v Pečovatelském domě pro seniory v Kyjově tradiční Zpívání u jesliček v místním kostele Zpívání u vánočního stromu ve Věteřově Rok natáčení v tělocvičně ZŠ, byla to odezva na vánoční zpívání, které si chtěl pan Kubák ze Ždánic zdokumentovat exkurze a degustace ve Vinařství Čevela ve Strážovicích beseda pro důchodce 2.5. Zpívání pod májů v Moravanech. Zpívaly sbory z Moravan, Spytihněvu, Rohatce a Vnorov proběhlo na Luži tradiční setkání MS z okolí. Akce se zúčastnily sbory z Dambořic, Strážovic, Šardic, Věteřova, Žarošic, Želetic a domácí z Archlebova Májová veselice ve Ždánicích výpomoc chrámovému sboru při zpívání v Brně u Jezuitů. Po mši měl náš varhaník Michal Závodný půlhodinové hraní na tamější varhany, které byly před necelým rokem kompletně zrekonstruovány. ARCHLEBSKÝ ŽIVOT strana 15

16 V sobotu 11.ledna 2014 nám v kostele zazpíval sbor Carmina Vocum z Kyjova Rybovu Českou mši vánoční Hej mistře. Předvedli se i sólisté z Archlebova: Eva Stavinohová a Tomáš Buchlovský. Kyjovský sbor k nám zavítal i na dušičky. V neděli 2. listopadu 2014 u nás zazpíval Mozartovo Requiem. Tomáš Buchlovský zazpíval sólově píseň od Antonína Dvořáka: Hospodin jest můj pastýř. V neděli 11.ledna 2015 jsme si mohli poslechnout koncert brněnského pěveckého sboru Gaudeamus. Hudba v archlebském kostele Ó Matko, pomocnice naše - od neznámého autora a Má drahá Moravo - Ch.Gounod/K. Ševela Hudba na Vánoce 2014 Archlebov si jako jediný v širokém okolí uchoval tradici půlnoční vánoční mše sv. přesně ve 24h. I ve větších městech jako např. Kyjov, Bučovice, Slavkov u Brna slaví půlnoční mši dříve(od 22h). O to víc si ceníme, když k nám každoročně zavítají i návštěvníci z okolních farností. Chrámový sbor si na každý rok připraví skladby z archivu pana varhaníka Tomáše Kučery tak, abychom si je přezpívali pokud možno všechny. Na Vánoce 2014 jsme zazpívali Pastýřskou mši koledovou od Fr.Laštůvky(Op. 56). Tato mše je takřka ideální pro náš sbor. Je velice zpěvná,radostná, vyhovuje pěveckým rozsahem i délkou. Po nahlédnutí do našich záznamů jsme zjistili, že s touto mší jsme spolu s Tomášem Hořavou začínali v roce Při půlnoční mši sv. zazpíval Tomáš Buchlovský solově koledu Nad Betlémem a již tradičně nám na trubku zahrál Martin Fukan. Brno jezuité V roce 2014 byly pořízeny nové koncertní varhany do brněnského kostela Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů). Celý projekt stavby nových varhan zaštítili známé osobnosti(- např. Václav Havel, kard. Špidlík apod.) Varhany postavila švýcarská firma Mathis, která vyrobila např. pojízdné varhany do Sixtinské kaple. Varhany jsou výjimečné nejen po zvukové stránce, obsahují např. zvonkohru, ale používají nejmodernější způsob registrace, tzv. Setzer. Náš chrámový sbor dostal příležitost zazpívat si na hlavní mši v neděli , v 11:30 proběhla půlhodinka varhanní hudby. -mz- Chrámový sbor V sobotu 24. května 2014 jsme se s archlebským chrámových sborem zúčastnili nesoutěžní přehlídky chrámových sborů v Šaraticích. Akce se konala pod záštitou brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho v kostele sv. Mikuláše. Náš pěvecký sbor pod vedením Tomáše Hořavy zazpíval tyto skladby: Modlitba za vlast F. L. Hovorka; Zdrávas Maria J. Güttler; Tebe poem - D.S. Bortnianský; strana 16 ARCHLEBSKÝ ŽIVOT

17 V roce 2014 probíhal život ve farnosti podle liturgického roku. V době vánoční jsme se radovali z toho, že se Bůh stal člověkem. Na Tříkrálovou sbírku vybrali malí koledníci v obci ,- Kč. Prostřednictvím České charity jste přispěli na pomoc těm, kdo toho nejvíc potřebují v našem okolí. Patří Vám všem nás upřímný dík. V době postní jsme více rozjímali o utrpení našeho Pána Ježíše Krista, jediného Spasitele světa. Učili jsme se od něho nést své kříže a těžkosti života s vírou a nadějí ve vzkříšení. Byl proveden nátěr oken v kostele. Na faře byla provedena oprava stropu v poslední místnosti a dána nová podlaha. Přispěl nám také OÚ. Děkujeme. 27. dubna, na neděli Božího milosrdenství byli v Římě zapsáni do seznamu svatých papežové Jan XXIII. a Jan Pavel II. (Polák), první slovanský papež, který byl velkým apoštolem národů a zasloužil se také o získání náboženské svobody pro země celé Evropy. Bylo to velkým povzbuzením pro nás všechny. 28. července před sto lety vypukla první světová válka, která změnila Pohled do farnosti tvář Evropy. Na všechny padlé z naší obce jsme vzpomněli při mši svaté. Hody byly v neděli 17. srpna, vedl je pan opat Marian Rudolf Kosík z Nové Říše. Zúčastnilo se dost krojovaných dětí i dospělých. Patří vám náš dík. Připomenuli jsme si, že před 20-ti lety byly pro náš kostel posvěceny 3 nové zvony. Ať Bůh odplatí všem, kdo se na jejich pořízení podíleli z celé farnosti. Pohled do matrik Ve farním kostele bylo uděleno 7 křtů(z toho 3 z cizích farností). Církevní sňatek přijalo 5 manželských párů a církevní pohřeb mělo 7 věřících. Svatý otec František vydal v červnu 2015 první ekologickou encykliku Laudato sii (Ať je pochválen Pán). Povzbuzuje nás věřící, ale i všechny lidi dobré vůle, abychom si více vážili přírody a života a uvědomili si, že planeta Země je náš společný dům a zahrada. (Kdo se zasazuje za ochranu přírody nemůže podle Sv. Otce zárověň souhlasit s potraty, či pokusy na embryích a naopak. I v tom se projevuje celostná ekologie). Můžeme se o prázdninách a dovolených zamýšlet, jaký máme vztah k přírodě. Velikonoční výstava Pohled do budoucnosti V neděli 23.srpna v 10:30 (letos o týden později, kvůli Slováckému roku) bude v kostele hodová mše. Zvu srdečně Vás děti i dospělé, abyste se v našich krásných krojích slavnosti zúčastnili. Mladí křesťané z naší farnosti se už od podzimu připravují na přijetí svátosti biřmování. Měl by ji udílet náš brněnský biskup Mons. Lic. Vojtěch Cikrle v sobotu 19. září 2015 v 10h. Měla by to být také událost celé farnosti, proto Vás všechny srdečně zvu. Ať dokážeme žít ve vzájemném pokoji a respektování jeden druhého v hezkém soužití se všemi občany naší krásné obce. Za farní společenství P. Josef Večeřa Administrátor farnosti Archlebov Na smrtnou neděli 22. března 2015 se konala na faře velikonoční výstava. Bylo možné prohlédnout si kraslice archlebských děvčat, proběhla i ukázka résování vajec od paní Františky Poláčkové, k vidění byly velikonoční dekorace s ukázkou pletení žil, zhotovení mastílek z husího peří a výroba březových metlí. Pro děti byla ukázka hry na špačka. Nechyběl králíček k pohlazení. Z památníku obce byly zapůjčeny hrkače a klepače, také staré kraslice a dřevěné hračky pana F. Valiana. Vše korunovaly dobré velikonoční pokrmy např. jidáše, trdelníky, koláčky a zdobené perníčky. -maz- ARCHLEBSKÝ ŽIVOT strana 17

18 Návštěva sv. Mikuláše Od roku 2003 nás každoročně, vždycky kolem svého svátku, přichází navštívit sv. Mikuláš. V roce 2014 nás přišel pokárat i pochválit na dětské mši sv. v předvečer svého svátku. Před příchodem jsme se naučili novou básničku, kterou jsme získali od paní Ludmily Strmiskové: Paní Ludmila Strmisková Až přijde Mikuláš, řeknu mu Otčenáš, nastavím košíček, on mně dá jablíček a já mu zazpívám, jak zpívá slavíček. Tříkrálová sbírka Až přijde rohatý s metličkou do chaty, schovám svou hlavičku v proutěném košíčku. Nedám mu jablíčka, ani svou dušičku. Všem dárcům patří velký dík. Upřímné poděkování patří všem průvodcům a zejména Tomáši Hořavovi, který měl celou sbírku po organizační stránce na starosti. -mz- -mz- V neděli 5.dubna 2015 zemřela ve věku nedožitých 92 let paní Ludmila Strmisková, dlouholetá zpěvačka v chrámovém sboru a poslední tetička z Archlebova, která každý den oblékala archlebský všední kroj. Fotografie z , kdy PhDr. Věra FROLCOVÁ, CSc. z etnologického ústavu AV zapisovala u paní Strmiskové poutní písně. -mz- Již popatnácté letos proběhla v Archlebově Tříkrálová sbírka. Poprvé se uskutečnila v roce Koledníci v pěti skupinkách vybrali celkem rekordních ,- Kč. strana 18 ARCHLEBSKÝ ŽIVOT

19 Prezentace Slováckého verbuňku Hluk, Kroměříž V roce 2014 jsme dostali příležitost reprezentovat kraj hanáckých Slováků v rámci pořadu Předávání verbuňkových tradic. Připravili jsme si novou sestavu tří verbuňkových písní z našeho regionu: A na Brně verbujů, Co robíte u Brna vojáci, Bude moja žena. Záměrně jsme pěvěcká i taneční sóla uspořádali od nejstarších po nejmladší, čili: Pavel Ždánský, Michal Závodný, Marek Hojač, Tomáš Buchlovský, Vojta Němec a Honzík Strmiska. Zpěv i tanec jsme předvedli na dvou akcích: V sobotu 7. března proběhlo v tělocvičně ZŠ natáčení do mozaiky Slovácka. Zúčastnily se děti z Archlebjánku a mužský sbor z Archlebova. Na výsledné video se můžete podívat na adrese: 1. Jízda králů ve Hluku Krajské dožínky v Kroměříži Natáčení do mozaiky Slovácka Klobucek.cz Obdrželi jsme pozvání na rok 2015, bohužel se kryjí se Slováckým rokem a archlebskými hody, tak třeba v roce mz- ARCHLEBSKÝ ŽIVOT strana 19

20 Historie TJ Sokol Archlebov sahá hluboko do minulosti. Její počátky lze najít již v roce 1908, kdy pár nadšenců, kteří se v té době učili ve Ždánicích svým řemeslům, začali navštěvovat cvičení tamější Tělocvičné jednoty Sokol. V té době bylo obtížné stále docházet do Ždánic, proto požádali, aby jim ždáničtí sokolští bratři založili pobočku v Archlebově jim podřízenou, protože i jiní v Archlebově se chtěli učit cvičit. Cvičilo se v hostinci u Němců. Vedoucím členstva byl zvolen Buchlovský František a pokladníkem Jarolík Urban. Zakládajícími členy byli také: Strmiska Rudolf, Strmiska Jiří, Poláček Josef, Jandora Jan, Horák Tomáš, Horák Jan, Strmiska Antonín, Škrhák Jan, Beneš Martin, Jevický Josef a Janhuba Štěpán. Největší touhou mladých nadšenců bylo ukázat, co umí, a tak uspořádali za pomoci mateřské jednoty první veřejné cvičení v hostinci u Němců. Veškerý utržený obnos však odebral pokladník mateřské jednoty ze Ždánic a sokolům zůstal jen nesplacený dluh. V roce 1911 proběhlo druhé velmi úspěšné veřejné cvičení, po kterém už obyvatelé naší obce začali pomalu poznávat přínos naší jednoty, protože viděli, že mládež utužuje své tělo a neutrácí a nepropíjí každou korunu. Před první světovou válkou však přicházel útlum, někteří starší členové začali odcházet a opadl i zájem mateřské jednoty a několik nadšených členů už nemohlo zabránit prvnímu ztroskotání naší Tělocvičné jednoty Po 1.světové válce u nás začala opět vzkvétat myšlenka sokolská, avšak po neblahém konci první pobočky jsme dostali půlroční lhůtu na to, abychom ukázali, jak se osvědčíme. 15. září 1921 byla svolána schůze, při níž bylo zvoleno vedení naší jednoty. Přistoupilo celkem 50 členů a starostou byl zvolen Růžička Rudolf, náčelníkem Buchlovský Hubert a pokladníkem Konrád Josef. Když Tělocvičná jednota Ždánice zjistila, že se strana 20 Historie TJ Sokol Archlebov nám zdárně daří pokračovat v našem úsilí, založila v Archlebově dne 12. ledna 1922 odbor Sokola v Archlebově. V zahradě pana Škrháka bylo zřízeno letní cvičiště, kde cvičilo 17 členů, 11 dorostenců, 2 členky a 10 dorostenek. Od té doby Sokol vzkvétal. Od roku 1923 se začal prosazovat také v okolí, účastnil se veřejných cvičení v sousedních vesnicích, sám je také pořádal. Mimo jiné také každý rok uspořádal několik divadelních vystoupení, kulturních večírků a tanečních zábav a samozřejmě se také naši cvičenci účastnili všesokolských sletů. V roce 1925 byl dokonce založen ženský odbor pobočky. V roce 1928 byl stav členů 53 mužů a 10 žen. Jelikož začínalo být nedůstojné cvičit v sále hospody nebo po domech členů, začaly v tomto roce vzrůstat plány na stavbu vlastní sokolovny. Nejprve se koupil od obce areál Luža za 2500 Kč a v prosinci bylo v Kyjově koupeno jeviště. Sokolové měli tak pro začátek alespoň letní cvičiště. Stavba vlastní sokolovny byla však v nedohlednu. Členové se sice upsali, že dodají cihly na stavbu (upsáno jich bylo ks), ale zůstalo jen u jejich upsání, neboť z důvodu vzrůstající hospodářské krize byla potlačena odvaha ke stavbě. V roce 1931 byla naše jednota přidělena k 2. Brněnské Župě, která však rozhodla, že nepovolí stavbu vlastní sokolovny, pokud nebude mít Sokol polovinu potřebného kapitálu ke stavbě. Bylo navrženo založení stavebního fondu, kde každý kdo slíbil dodat cihly na stavbu, by složil 200Kč za 1000 upsaných cihel. I tento návrh však padl se Sokol přestěhoval k bratru Jandorovi, který na vlastní náklady zřídil cvičebnu ke cvičení ale i pořádání besídek a to za cenu 150Kč za rok Od roku 1933 dochází k úpadku jednoty, která se zadlužila koupí letního hřiště, zřízením pódia v sále a zakoupením židlí a lavic. Členové neodváděli členské příspěvky, které pak nemohla jednota platit župě a tudíž jí byla dlužna. Někteří začali k členství přistupovat neaktivně, na schůze přestávali chodit, nebo se trousili dlouho po jejich zahájení, nezajímali se o její chod. Rok od roku klesal v obci i v naší jednotě duch sokolský víc a víc, neboť ve všem a všude byla snaha po osobním vyniknutí bez ohledu na zdar celku. V roce 1935 končí zápis v kronice Tělocvičné jednoty Archlebov. Ví se však, že vyvíjela činnost nadále i v těžkých časech. Za okupace byl Sokol zakázán, navíc učitel Jan Šplouchal, jeden z hlavních sokolských činovníků v Archlebově, musel po 13 letech odejít na jinou školu, neboť byl pod velkým tlakem fašistů. Sokolská obec tak ztratila důležitou osobu, kterou bylo těžké nahradit. Přesto se Sokol probouzí znovu k životu a to po osvobození v roce Prvním starostou Sokola po osvobození se stal František Buchlovský. Opět se znovu cvičí, pořádají se taneční zábavy a vystupuje se na veřejných cvičeních. V roce 1948 se archlebští sokolové účástní i Všesokolského sletu v Praze. Po roce 1948 nastává pozvolný útlum v činnosti, mladí odcházejí za prací, ubývá obyvatel a tak se mění i složení výboru Sokola. Fotbal v Archlebově Na vesnicích propukala fotbalová horečka pomaleji než tomu bývalo ve větších městech, neboť na vesnicích bylo více práce a většina lidí musela po práci pracovat doma a neměli chuť ještě sportovat. Zlom nastal v roce 1934 po úspěchu našeho národního mužstva na Mistrovství světa v Římě (získali jsme stříbrné medaile). V Archlebově se první výbor ustanovil v roce Hlavními iniciátory byli Koutný V., Kaláb L., Machálek M., Pekáč T. a Strmiska Fr. Mužstvo si dalo název SK Archlebov. První utkání bylo sehráno s SK Žarošice, které jsme porazili 2:1. V roce 1936 jsme porazili SK Želetice 6:0 a pak jsme odehráli další utkání s SK Žarošice (5:3 a 3:7) nebo s SP Slavkov (3:0). ARCHLEBSKÝ ŽIVOT

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkText návrh 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 000 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 64 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Rozpočet Příjmy: Konečný rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2016

Rozpočet Příjmy: Konečný rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2016 Rozpočet 2016 Příjmy: Konečný rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2016 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5 463 185,23 5 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činn

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč Rozpočet na rok 2015 I.Příjmy 681 1111 daň z příjmů fyz. osob ze zav. činnosti 770 000,00 681 1112 daň z příjmů fyz. osob ze sam. činnosti 140 000,00 681 1113 daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 Příjmy: OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ Rozpočet schválen zastupitelstvem dne: Starosta obce (podpis,razítko): OdPa ÚZ NZD ORG Položka Text Rozpočet 2017

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky RN 2016 Rozpočtové příjmy podseskupení rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 19 663,00

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočet obce na rok 2013

Rozpočet obce na rok 2013 Rozpočet obce na rok 2013 Příjmy pol. 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1 800 000 Kč pol. 1112 Daň z příjmu FO ze samost.vyděl.čin. 110 000 Kč pol. 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 190

Více

Obec ÚTUŠICE IČ:

Obec ÚTUŠICE IČ: Rozpočet na rok 2016 Obec ÚTUŠICE třída 1 Daňové příjmy 7 722 100 třída 2 Nedaňové příjmy 1 958 200 třída 4 Přijaté transfery 119 200 PŘÍJMY CELKEM 9 799 500 třída 5 Běžné výdaje 5 545 300 třída 6 Kapitálové

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U

N Á V R H R O Z P O Č T U Obec Těrlicko N Á V R H R O Z P O Č T U 2011 Návrh rozpočtu obce Těrlicko pro rok 2011 - příjmy Oddíl (paragraf) Položka Popis Návrh rozpočtu 2011 (v tis. Kč) ORJ 14 - Stavební řízení a sil. správní agenda

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 470 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 15 000,00

Více

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000 Schválený rozpočet na rok Org. Odd. Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož 7 500,000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 200,000 1113 Daň

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 Obec Trnová ******* Příjmy rozpočtu: Částka: Název: Položka Daňové příjmy, poplatky, přijaté transfery (Celkem: 8.813.000,-) 1.700.000,- Daň z př. fyzických osob ze závislé činnosti

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč v tis. Kč 1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery Příjmy výdaje paragraf položka Příjmy 2014

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka Poznámka 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1 600 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

* ** Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno:

* ** Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: strana: 1 / 15 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 050 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 30 000,00

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Návrh rozpočtu na fiskální rok 2017 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 500 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 110 000,00

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky 2017 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 21 433,00 rozpočtových položek 112 Daň z příjmů právnických

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Rozpočet obce Střílky na rok 2016

Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Příjmy Pragraf Položka Text Kč Třída 1 daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400,0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne 14.2.2017 PŘÍJMY POL NÁZEV Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 700

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2014

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2014 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 V Jezeřanech-Maršovicích dne 15.11.2013 Počet listů: 9 NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2014 PŘÍJMY par. pol. název 2014 poznámka 0 1111 Daň

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, Kraslice, IČ Návrh rozpočtu na rok 2007 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 3 178,00

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, Kraslice, IČ Návrh rozpočtu na rok 2007 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 3 178,00 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Návrh rozpočtu na rok 2007 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 20 0000 1111

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Název SU OD/PA POL V KČ daň z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti

Více

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00 Obec Dolní Třebonín KEO-W 1.9.251 / Uc19r Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016 zpracováno: 23.11.2015 strana: 1/3 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona Č. 250/2000

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Schválený rozpočet Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce dne usnesením č. 166/18/2016 starostka obce Lada Hašková

Schválený rozpočet Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce dne usnesením č. 166/18/2016 starostka obce Lada Hašková Rozpis rozpočtu na rok 2016 Obec Horosedly IČ : 00583961 Okres Písek Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce dne 16.12.2016 usnesením č. 166/18/2016 starostka obce Lada Hašková I. Rozpočtové příjmy Paragraf

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více