Ženatý/vdaná. Jiné 2) občanství. a daňový identifikátor v tomto státě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ženatý/vdaná. Jiné 2) občanství. a daňový identifikátor v tomto státě"

Transkript

1 smlouvy ( účtu) *13003B* Navrhovatel (dále jen účastník stavebního spoření nebo žadatel o úvěr ) (uveďte adresu trvalého pobytu) Příjmení Návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření a žádost o překlenovací úvěr (Půjčka ProBydlení) Wüstenrot - stavební spořitelna as, Na Hřebenech II 17188, Praha 4, IČO: , zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1714 (dále jen WSS ) Svobodnýá Interní obchodní cesty Ženatývdaná zákonné SJM Externí obchodní cesty bezplatná infolinka: wwwwuestenrotcz Ženatývdaná Vdovec Registrované Rozvedenýá Pan Paní jiné SJM 1) vdova partnerství Jméno(a) Rodné Státní 2) Jiné 2) Titul Místo Telefon (+420) Jste-li plátcem daně z příjmu fyzických osob mimo ČR, uveďte stát 2) Korespondenční adresa ke smlouvě Upřesnění adresáta a daňový identifikátor v tomto státě Údaje o návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření: Navrhovatel uvedený výše tímto činí WSS návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření (dále jen smlouva ) podle zákona č Sb, o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o stavebním spoření ), jehož součástí jsou Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření (dále jen VOP ) a dále uvedené podmínky v tomto návrhu: Cílová částka (dále jen CČ ) 000,-Kč Úhrada za uzavření smlouvy % z CČ Měsíční vklad (min 1200 ročně) Navrhovatel bere na vědomí, že sjednanou výši cílové částky nelze překročit Pokud účastník nebude reagovat na upozornění WSS o blížícím se dosažení cílové částky a následně dojde k přespoření, má WSS právo zvýšit cílovou částku i bez žádosti účastníka v souladu s 8 VOP Výše úhrady za každé jednotlivé zvýšení cílové částky z důvodu přespoření provedené ze strany WSS bez žádosti účastníka činí 3 % z rozdílu cílových částek (min 600,-Kč),-Kč Tarif: Úroková sazba z vkladůúvěru: Žádám o státní podporu Žádám o zasílání výpisu z účtu Klientský časopis PÚ tarif OF-P 0,1% pa 2,99% pa Žádám Nežádám Poštou Elektronicky Žádám Nežádám V případě nevyplnění je považováno za zvolenou variantu ŽÁDÁM V případě nevyplnění je považováno za zvolenou variantu POŠTOU související Marketingová akce Symbol smlouvy smlouvy Svým podpisem níže stvrzuji, že jsem byl seznámen s podmínkami uvedené marketingové akce Smlouva uzavíraná za podmínek přílohy (uveďte adresu trvalého pobytu) Manželka Druhdružka Registrovaný partner Pan Paní Příjmení Jméno(a) Rodné Státní 2) Jiné 2) Titul Místo Telefon (+420) Rodinný stav Svobodnýá Ženatývdaná - zákonné SJM Ženatývdaná - jiné SJM 1) Rozvedenýá Vdovecvdova Registrované partnerství zvýhodnění akce Společný produkt s Wüstenrot hypoteční banka as Žádost o: Překlenovací úvěr (Půjčka ProBydlení) Výše úvěru (Cílová částka): Celková splatnost úvěru (v letech): další produkt u Wüstenrot naspoření 40% cílové částky zajištění zástavním právem k nemovitosti Komunikační účet - je Váš bankovní účet, který slouží pro zaslání případných přeplatků (např přeplatek při rušení úvěrového účtu apod) Předčíslí účtu: účtu banky Název banky Vysvětlivky: 1) je třeba doložit smlouvou nebo rozhodnutím soudu; 2) viz následující strana formuláře; B (0715) - 15

2 smlouvy ( účtu) Financovaná nemovitost Typ nemovitosti Účel použití ve výši (Kč) Účel použití ve výši (Kč) rodinný dům koupě rodinného domu modernizace, rekonstrukce, údržba* bytový dům koupě bytu změna stavby* byt ve vlastnictví koupě bytového domu splacení členského vkladu nájemní byt koupě stavebního pozemku úhrada za převod družstevního podílu družstevní byt novostavba rodinného domu* splacení úvěru nebo zápůjčky stavební pozemek novostavba bytové jednotky* vypořádání SJM ostatní novostavba bytového domu* vypořádání spoluvlastnických a dědických podílů Prohlašuji, že práce, které budou prováděné za účelem modernizace, rekonstrukce, údržbyzměny stavby a které budou financovány z tohoto úvěru, nevyžadují dle platného znění stavebního zákona č Sb stavební povolení ani ohlášení stavebních prací připojení k sítím ostatní Žádám zálohové čerpání (možné jen pro účely použití označené * dle podmínek banky) 1 záloha (jednorázové vyplacení s dodatečným doložením dokladů) 3 zálohy Adresa financované nemovitosti Část obce Nemovitost specifikována v přiloženém výpisu z katastru nemovitostí LV č Vydaném dne bytu úřad území Žádám o pořízení výpisu z katastru nemovitostí dálkovým přístupem a zavazuji se uhradit úhradu stanovenou v Sazebníku platném v době pořízení výpisu Finanční plán Náklady Prostředky financování Kupní cena Vlastní prostředky Stavební náklady Vlastní práce Pozemek Jiné úvěry půjčky náklady Prostředky od WSS Refinancování Celkem náklady Celkem Osobní poměry žadatele a jeho rodiny Počet členů domácnosti Počet dětí ve věku do 6 let od 6 (včetně) do 15 let od 15 (včetně) do 18 let od 18 (včetně) do 26 let Povolání Zaměstnavatel Příjmy a výdaje domácnosti (měsíční) Čisté příjmy domácnosti Čisté výdaje domácnosti Předpokládaná splátka úvěru Splátka již existujících úvěrůleasingu Výživné Placené výživné Důchod Pojistné Druh příjmu Ručitelské závazky Celkem příjmy Celkem výdaje ISO kódy států: CZ - Česká republika; SK - Slovenská republika; AT - Rakousko; DE - Německo; GB - Velká Británie; HU - Maďarsko; RU - Rusko; PL - Polsko; UA - Ukrajina; VN - Vietnam; US - Spojené státy americké B (0715) - 25

3 smlouvy ( účtu) Další údaje Odvětví, ve kterém pracujete (vyberte jedno převládající odvětví) 1) zemědělství, lesnictví a rybolov 2) těžba nerostných surovin 3) zpracovatelský průmysl 4) výroba a rozvod elektřiny,vody a plynu 5) stavebnictví 6) obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží 7) ubytování a stravování 8) doprava, skladování 9) pošta a telekomunikace 10) peněžnictví a pojišťovnictví 11) výzkum a vývoj, podnikatelské činnosti*) 12) veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení 13) vzdělávání 14) zdravotnictví a sociální péče, veterinární činnost 15) ostatní veřejné, sociální a osobní služby**) *) činnost v oblasti nemovitostí, pronájem strojů, dopravních prostředků, spotřebního zboží, činnosti v oblasti výpočetní techniky, výzkum a vývoj, ostatní podnikatelské činnosti: právní, účetní, poradenské, architektonické, geologické, zeměměřické, hydrometeorologické, reklamní, nábor pracovních sil, pátrací a ochranné činnosti, průmyslové čištění a úklid atd **) odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační činnosti, činnosti odborových, profesních a podobných organizací, rekreační, kulturní a sportovní činnosti, ostatní činnosti: praní a chemické čištění, kadeřnické, kosmetické, tělesné hygieny (např fitcentra, sauny), pohřební V současném zaměstnání od roku Nejvyšší dosažené vzdělání 1) základní nedokončené 2) vyučen 3) vyučen s maturitou 4) úplné střední 5) vyšší odborné 6) vysokoškolské Typ příjmu (vyberte převládající typ) 1) státní zaměstnanec 2) zaměstnanec 3) podnikatel živnostník 4) dítě student 5) důchodce 6) v domácnosti mateřská dovolená 7) nezaměstnaný 8) ostatní Pracovní pozice 1) zaměstnanec 2) nižší manažer 3) vyšší manažer 4) majitel podílník firmy 5) svobodné povolání 6) jiná Počet zaměstnání za poslední tři roky Způsob dosavadního bydlení (vyberte jeden způsob) 1) vlastní dům byt 2) družstevní byt 3) obecní byt 4) u rodičů 5) v nájmu u soukromé osoby 6) jiný využívané finanční produkty Životní pojištění u Wüstenrot, životní pojišťovny, as Hypotéka u Wüstenrot hypoteční banky as Stavební spoření u jiné společnosti Jiné (penzijní, životní nebo důchodové pojištění u jiné společnosti) Způsob zajištění úvěru Zástavou pohledávky z účtu účastníka výše uvedené smlouvy o stavebním spoření Ručením třetí osobou, viz přiložená Žádost o úvěr - příloha Zřízením zástavního práva k pohledávce z vkladového účtu u banky Zřízením zástavního práva k nemovitosti specifikované v přiloženém výpisu z katastru nemovitostí LV č Vydaném dne m úřadem pro území, čp,,, část obce, bytu Kontakt na majitele nem (jméno + tel) Žádám o pořízení výpisu z katastru nemovitostí dálkovým přístupem a zavazuji se uhradit úhradu stanovenou v Sazebníku platném v době pořízení výpisu (zastavovaná nemovitost je odlišná od financované) Postoupením pohledávky z pojistného plnění k zastavované nemovitosti Pojišťovna Částka Postoupením pohledávky z pojistného plnění z životníhokapitálového pojištění - žadatelspolužadatel o úvěr dokládá toto pojištění pro případ smrti pojištěná osoba pojišťovna pojistky Pojistná částka pojištěná osoba pojišťovna pojistky Pojistná částka Zřízením skupinového úvěrového pojištění ve prospěch WSS pro žadatele - viz přiložená přihláška k účasti ve skupinovém úvěrovém pojištění Zřízením skupinového úvěrového pojištění ve prospěch WSS pro spolužadatele - viz přiložená přihláška k účasti ve skupinovém úvěrovém pojištění Jiné (např blankosměnkou) Poznámky ke zpracování B (0715) - 35

4 smlouvy ( účtu) Prohlášení žadatele: Potvrzuji správnost a úplnost údajů uvedených v této žádosti a v souvislosti s ní učiněných prohlášení Dojde-li před uzavřením úvěrové smlouvy nebo dodatku k ní anebo prohlášením ručitele ke změně v poskytnutých údajích, zavazuji se tuto změnu WSS neprodleně oznámit Prohlašuji, že k datu podpisu této žádosti: a) nemám nedoplatky na splatných finančních závazcích, které jsem převzal nebo poskytl jiné fyzické nebo právnické osobě (z titulu např úvěru, ručení, zástavy, záruky), b) není proti mně vedeno insolvenční řízení nebo konkurzní řízení podle příslušného právního předpisu nebo výkon rozhodnutí (exekuce) na můj majetek, c) nemám žádné daňové nedoplatky, nedoplatky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, nedoplatky pojistného na sociální zabezpečení ani nedoplatky příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zároveň, že nemám ani žádné jiné takové závazky vůči státu Souhlasím s tím, aby posouzení hodnoty nemovitosti, kterou nabízím jako zástavu, provedla WSS jako zástavní věřitel a zavazuji se uhradit náklady s tím spojené Smluvní strany si tímto sjednávají: a) že zůstatek na účtu účastníka (dále jen účet ) bude úročen v této smlouvě sjednanou roční úrokovou sazbou s tím, že úroky budou připisovány vždy k zůstatku na účtu stavebního spoření k příslušného kalendářního roku a ke dni vyplacení zůstatku účtu; b) že úhrada za vedení účtu a úhrada za výpis z účtu v listinné podobě je uvedena v Sazebníku úhrad za poskytované služby (dále jen Sazebník úhrad ) platném v době uzavření smlouvy WSS je oprávněna na začátku každého kalendářního roku (nejdříve však rok od uzavření smlouvy o stavebním spoření) provést navýšení úhrad maximálně o částku odpovídající v procentním vyjádření meziročnímu přírůstku indexu spotřebitelských cen k červnu předchozího roku zveřejňovanému na internetových stránkách Českého statistického úřadu; c) že WSS je oprávněna ve smyslu 5 odst 7 zákona o stavebním spoření změnit (i opakovaně) úrokovou sazbu z vkladů uvedenou ve smlouvě v případě, že navrhovatel po splnění podmínek stanovených WSS pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření ve VOP nabídku na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nepřijme a ode dne uzavření smlouvy uplyne nejméně 6 let Nová výše úrokové sazby z vkladů bude v tomto případě stanovena ve výši 3měsíční úrokové sazby PRIBID (mezibankovní úroková sazba, kterou zveřejňuje ČNB) platné k 1 pracovnímu dni čtvrtletí, v němž dojde ke změně, snížené o 0,5 procentního bodu; d) že pokud účastník nezaplatí úhradu za uzavření smlouvy v plné výši do 4 měsíců od data uzavření smlouvy, je WSS oprávněna smlouvu vypovědět doručením písemného oznámení účastníkovi Již zaplacená část úhrady za uzavření smlouvy se účastníkovi nevrací; e) pro uzavření smlouvy platí, že přijetí návrhu s odchylkou či dodatkem se nepřipouští; f) pro případ, že nedojde k uzavření smlouvy o překlenovacím úvěru, o nějž nyní účastník žádá, smlouva o stavebním spoření zůstává i nadále v platnosti včetně sjednané výše měsíčního vkladu na účet spoření Souhlasím dále s tím, aby mé osobní údaje uvedené v tomto návrhu a v této žádosti, stejně jako i jiné již dříve nebo naopak později předané či získané osobní údaje související s navrhovanou anebo uvažovanou smlouvou či se jich týkající, byly zpracovávány obchodní společností Wüstenrot - stavební spořitelna as (správcem), jejími smluvními partnery a obchodními společnostmi skupiny Wüstenrot (zpracovateli, resp osobami pověřenými zpracováním osobních údajů) pro účely činnosti stavební spořitelny v rozsahu stanoveném právními předpisy upravujícími oblast stavebního spoření a bankovnictví a prováděné v souladu s nimi, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze závazkového právního vztahu, tj vždy minimálně po dobu trvání tékteré předmětné smlouvy, a dále po dobu, po kterou je správce povinen ty které údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, a to vždy i za účelem administrace smlouvy či smluv anebo jejich změn Souhlasím s využitím své elektronické adresy a telefonního čísla pro potřeby šíření tzv obchodních sdělení podle zvláštního právního předpisu či jiných sdělení Souhlasím i s využitím mé adresy a každého obdobného kontaktního údaje ke sdělování údajů o WSS, jeho službách, jakož i nabídce zboží nebo služeb jakýchkoli třetích osob Souhlasím Nesouhlasím (Zvolenou variantu označte křížkem) s tím, aby správce mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum, adresa (včetně elektronické) a telefonní předal dalším správcům osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb, sdělování údajů o jejich službách, nebo zboží a službách jakýchkoli třetích osob, a to i formou tzv obchodních sdělení podle zvláštního právního předpisu Správce i další správci mohou uvedené údaje za uvedeným účelem zpracovávat až do odvolání (nebo zániku) tohoto souhlasu Dalšími správci jsou Wüstenrot, životní pojišťovna, as, IČO , Wüstenrot hypoteční banka as, IČO , Wüstenrot pojišťovna as, IČO , příp též jiné společnosti, vždy však za předpokladu smluvního zajištění zabezpečení těchto osobních údajů V souvislosti s touto žádostí o překlenovací úvěr (Půjčka ProBydlení) a uvažovanou smlouvou o překlenovacím úvěru (Půjčka ProBydlení) souhlasím s tím, aby WSS zpracovávala mé osobní údaje, včetně mého rodného čísla, a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen Informační memorandum ), za účelem zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Bankovního registru klientských informací (dále jen BRKI ) a Nebankovního registru klientských informací (dále jen NRKI ) o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů BRKI a NRKI V případě, že uvažovaná smlouva byla nebo bude uzavřena, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých mých finančních závazků z této smlouvy, resp od zániku této smlouvy, jinak na dobu 1 roku ode dne jeho udělení Dále souhlasím s tím, aby v souvislosti s využíváním registrů vedených SOLUS, zájmovým sdružením právnických osob, IČO (dále jen Sdružení SOLUS ), a to Pozitivního registru Sdružení SOLUS (dále jen Pozitivní registr ) a Registru FO Sdružení SOLUS (dále jen Registr FO ), příp i Registru IČO Sdružení SOLUS (dále jen Registr IČO ), za účelem: (i) splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a jiných obchodů WSS; (ii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Pozitivního registru a Registru FO, příp i Registru IČO, o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce; (iii) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů Pozitivního registru a Registru FO, příp i Registru IČO, a to i opakovaně; (iv) ochrany práv WSS a ostatních členů Sdružení SOLUS: a) WSS získala informace o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce (zahrnující informaci o povaze a rozsahu případného porušení dřívějších závazků), které jsou nutné k posouzení žádosti o poskytnutí úvěru nebo o další čerpání úvěru, a to z kteréhokoli z uvedených registrů; b) WSS: (i) zpracovávala mé osobní údaje, a to v rozsahu uvedeném v Poučení o registrech Sdružení SOLUS (též jen Poučení SOLUS ), a zejména též mé rodné ; (ii) mé osobní údaje dále předávala k dalšímu zpracování Sdružení SOLUS, které je správcem všech uvedených registrů k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci těchto registrů; (iii) získávala informace o mé bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z kteréhokoli z uvedených registrů; c) Sdružení SOLUS: (i) vytvořilo informační soubor mých osobních údajů od všech členských společností, případně též společně s dalšími mými veřejně dostupnými osobními údaji (např mé osobní údaje obsažené v Insolvenčním rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru mých osobních údajů provádělo statistická vyhodnocení mé bonity a důvěryhodnosti; (ii) mé osobní údaje zpřístupnilo formou on-line dotazů všem oprávněným uživatelům toho kterého z uvedených registrů, tedy i WSS, a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedených pro každý z těchto registrů v Poučení SOLUS Tento souhlas uděluji na dobu trvání uvažované smlouvy a na dobu dalších 3 let od splnění veškerých mých finančních závazků z této smlouvy Zavazuji se, že nahlásím bez zbytečného odkladu jakoukoliv změnu zpracovávaných osobních údajů Prohlašuji, že ohledně osobních údajů uvedených v této smlouvě jsem oprávněn tento souhlas udělit (včetně případů, kdy správci poskytuji osobní údaje třetích osob) Poté, co jsem se seznámil s Informacemi o zpracování osobních údajů a poučením ve smyslu zákona č Sb, Informačním memorandem a Poučením o registrech sdružení SOLUS svým podpisem potvrzuji, že výše uvedené souhlasy uděluji po zralé úvaze a na základě svobodné vůle B (0715) - 45

5 smlouvy ( účtu) Prohlašuji, že (Zvolenou variantu označte křížkem) nejsem a v posledním roce jsem nebyl politicky exponovanou osobou ve smyslu 4 odst 5 zákona č Sb; pokud bych se v průběhu smluvního vztahu politicky exponovanou osobou stal, zavazuji se o tom WSS informovat jsem nebo v posledním roce jsem byl politicky exponovanou osobou ve smyslu 4 odst 5 zákona č Sb; zdroje příjmů, které budou užity v tomto smluvním vztahu, jsou uvedeny v příloze této smlouvy Prohlašuji, že moje výdělečná činnost není spojena s rizikovým oborem ve smyslu citovaného zákona, jako např směnárny, kasina, sázkové kanceláře, zastavárny, obchod se zbraněmi, omamnými látkami, pohonnými hmotami, nakládání s veřejným majetkem, daňové poradenství aj V opačném případě jsem povinen WSS tuto skutečnost oznámit Prohlašuji, že nejsem osoba se zvláštním vztahem k bance ani osoba blízká této osobě podle platného zákona o bankách V opačném případě jsem povinen WSS tuto skutečnost oznámit Osobou se zvláštním vztahem k bance se rozumí např členové představenstva, správní rady, dozorčí rady, výboru pro audit, rizika, odměňování a jmenování, osoby ovládající banku, osoby těmto osobám blízké, dále členové vedení osob ovládajících banku, osoby s kvalifikovanou účastí na bance, osoby bankou ovládané a členové bankovní rady ČNB Beru na vědomí, že v případě neuvedení státu daňové rezidence je za tento stát považována ČR, a že pokud jsem daňovým rezidentem více než jednoho státu, jsem povinen všechny tyto státy vč příslušných daňových identifikátorů WSS oznámit Je mi známo, že: a) obdržím jedno vyhotovení tohoto formuláře obratem po jeho podepsání, přičemž smlouva o stavebním spoření je uzavřena dnem přijetí WSS (uzavření smlouvy mi bude ze strany WSS písemně potvrzeno oznámením); b) WSS pro mě jako účastníka stavebního spoření zřídí účet, jehož je totožné s číslem této smlouvy, kód banky je 7970 Tento účet se považuje za jiný než platební účet a v rozsahu, v němž nejsou práva a povinnosti upraveny touto smlouvou se řídí VOP nebo zákonem o stavebním spoření; c) úroky z vkladů plynoucích fyzickým osobám podléhají dani z příjmů dle zákona č Sb o dani z příjmu v platném znění; d) obchodní zástupci WSS nejsou zmocněni ani oprávněni přijímat jménem WSS peníze nebo peněžité hodnoty; e) jiná osoba než účastník může nakládat s účtem na základě a v rozsahu speciální plné moci udělené majitelem účtuúčastníkem, a to s úředně ověřeným podpisem; f) v doplňujících informacích jsou uvedeny informace o výpisu z účtu účastníka v listinné a elektronické podobě a informace k zákonu o platebním styku; g) podpis účastníka na tomto formuláři musí být ověřen způsobem stanoveným WSS (tj zmocněným zástupcem nebo pověřeným zaměstnancem), popř úředně Potvrzuji správnost a úplnost údajů uvedených v tomto návrhu a v této žádosti a v souvislosti s ní učiněných prohlášení a dále potvrzuji, že jsem obdržel VOP, které jsou součástí obsahu tohoto návrhu, a seznámil jsem se s nimi Dojde-li před uzavřením úvěrové smlouvy nebo dodatku k ní anebo prohlášení ručitele ke změně v poskytnutých údajích, zavazuji se tuto změnu WSS neprodleně oznámit Níže uvedeným podpisem výslovně přijímám ujednání dle VOP 13 týkající se úhrad za poskytované služby a 7 týkající se mé případné povinnosti vrátit WSS neprávem vyplacenou státní podporu Údaje uvedené v části Navrhovatel, a údaje zde uvedené jsou součástí povinné identifikace účastníka obchodu dle zákona č Sb : : Typ průkazu: Občanský průkaz Jiný průkaz Typ průkazu: Občanský průkaz Jiný průkaz průkazu vydal platný do Datum podpisu vydal platný do průkazu Podpis žadatele Podpis spolužadatele Potvrzuji tímto, že údaje o žadatelích uvedené v tomto formuláři jsem ověřil podle průkazu totožnosti, a že podoba (každé) identifikované osoby je shodná s vyobrazením v tomto průkazu obchodního zástupce - tipaře - Jméno, příjmení, telefon, pozice, společnost obchodního zástupce Podpis obchodního zástupce Externí obchodního zástupce Zástupce Tip B (0715) - 55

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Vážené dámy, vážení pánové, jsme potěšeni, že jste si vybrali Raiffeisenbank a.s. (dále též Banka ) a děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115 Úvěrové podmínky SPOJENÍ PŮJČEK Kód úvěrových podmínek: IKH115 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114 Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ITH114 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru v Tesco Finanční služby, jejichž poskytovatelem je Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka OBSAH 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH311 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

Žádost o hypoteční úvěr

Žádost o hypoteční úvěr Číslo žádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŽÁDOST 1. Základní údaje o žadateli/ spolužadateli/ ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozený/á Rodné číslo Datum narození Žádost o hypoteční úvěr Žadatel Spolužadatel

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113 Úvěrové podmínky Spotřebitelský úvěr Kód úvěrových podmínek: ITS113 Co byste měli vědět o o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vážený kliente, Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy a vymezují vztahy mezi společností GE Money

Více

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru.

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru. Strana 1 of 12 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Click Credit s.r.o. Identifikační číslo (IČO): 29378401 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vl. č. 76593 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 2/2007

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 2/2007 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a vymezují vztahy mezi společností

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 01 1.1 Základní informace o Záložně 01 1.2 Vymezení pojmů 01 1.3 Závaznost VOP a

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Definice některých pojmů

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Definice některých pojmů Obchodní podmínky pro poskytování hypotečních spotřebitelských úvěrů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více