U¾ivatelská pøíruèka. Instalaèní pøíruèka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U¾ivatelská pøíruèka. Instalaèní pøíruèka"

Transkript

1 U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka

2 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RV-1 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese: Copyright 2004 Nokia V¹echna práva vyhrazena Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia US Patent No and other pending patents Tegic Communications, Inc All rights reserved Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc Nokia se øídí politikou neustálého vývoje Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení Spoleènost Nokia není za ¾ádných okolností zodpovìdná za jakoukoli ztrátu dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené jakýmkoli zpùsobem Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE" Kromì zákonných po¾adavkù se ve vztahu k pøesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují ¾ádné vyjádøené ani pøedpokládané záruky vèetnì, nikoli v¹ak pouze, pøedpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný úèel Spoleènost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez pøedchozího upozornìní tento dokument revidovat nebo ukonèit jeho platnost Dostupnost urèitých produktù a slu¾eb se mù¾e li¹it podle oblastí Obra»te se na nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti Nokia Kontrola exportu Tento pøístroj mù¾e obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou pøedmìtem exportních omezení nebo zákonù platných v USA nebo dal¹ích zemích Poru¹ování zákonù je zakázáno / 1 vydání 2

3 Obsah Obsah Pro va¹i bezpeènost 5 O tomto pøístroji 6 Sí»ové slu¾by 6 Pøíslu¹enství a kompatibilní pøístroje 6 Obecné informace 7 Vybavení sady do auta 8 Displej SU Ovládací jednotka CUW-3 12 Sluchátko HSU-4 (volitelnì, dodáváno samostatnì) 13 Re¾imy pou¾ívání a první pou¾ití 15 Re¾imy pou¾ívání 15 Provoz v re¾imu pøístupu k SIM 16 Provoz v re¾imu handsfree 19 Provoz v re¾imu SIM auta 20 Pøehled klíèových funkcí 23 Zapnutí sady do auta 23 Pøíchozí hovor 24 Funkce volání 26 Zprávy 28 Dal¹í funkce a mo¾nosti 29 Menu 30 Otevøení funkcí menu 30 Seznam funkcí menu 30 Funkce menu 34 Zprávy 34 Výpis volání 38 Kontakty 39 Nastavení tónù 40 Nastavení 41 Hlasové záznamy 49 Rekordér 53 Bezdrátová technologie Bluetooth 54 U¾ivatelská data 59 Datový pøenos 63 GPRS (general packet radio service) 63 HSCSD (high-speed circuit switched data) 63 Doplòkové informace 63 Montá¾ 65 Sada do auta Nokia Bezpeènostní informace 65 Montá¾ 67 Nastavení ekvalizéru 70 Test funkce 70 Péèe a údr¾ba 71 Dùle¾ité bezpeènostní informace 72 Provozní prostøedí 72 Copyright 2005 Nokia All rights reserved 3

4 Obsah Elektronická zaøízení 72 Kardiostimulátory 72 Výbu¹ná prostøedí 72 Vozidla 72 Tísòová volání 73 Tísòová volání 73 Technické údaje 74 Slovník 75 4 Copyright 2005 Nokia All rights reserved

5 Pro va¹i bezpeènost Pro va¹i bezpeènost Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly Jejich nedodr¾ování mù¾e být nebezpeèné nebo protizákonné Pro dal¹í informace si pøeètìte úplnou u¾ivatelskou pøíruèku RE IM VYPNUTO Je-li pou¾ívání bezdrátového telefonu zakázáno nebo mù¾e-li jeho provozem dojít ke vzniku ru¹ení nebo nebezpeèí, pøepnìte sadu do auta do re¾imu vypnuto To provedete pøi zapnutém zapalování podr¾ením stisknutého tlaèítka V pøípadì potøeby nezapomeòte vypnout rovnì¾ svùj mobilní telefon BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV ÍM Dodr¾ujte v¹echny místní zákony Pøi øízení vozu si v¾dy nechte volné ruce pro øízení Pøi øízení musí být va¹e pozornost vìnována pøedev¹ím bezpeènosti silnièního provozu ZABEZPEÈENÍ MOBILNÍHO TELEFONU Pou¾íváte-li mobilní telefon se sadou do auta, zajistìte telefon ve vozidle (napøíklad do dr¾áku) PØEPNÌTE DO RE IMU VYPNUTO PØI DOPLÒOVÁNÍ PALIVA Na èerpací stanici pøepnìte sadu do auta do re¾imu vypnuto Nepou¾ívejte ji v blízkosti pohonných hmot a jiných hoølavin V pøípadì potøeby nezapomeòte vypnout rovnì¾ svùj mobilní telefon PØEPNÌTE DO RE IMU VYPNUTO V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDÌN ODSTØEL Pøepnìte sadu do auta do re¾imu vypnuto tam, kde je provádìn odstøel Dodr¾ujte pøíslu¹ná pravidla a naøízení V pøípadì potøeby nezapomeòte vypnout rovnì¾ svùj mobilní telefon RU IVÉ VLIVY V¹echny bezdrátové telefony mohou být citlivé na ru¹ivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento produkt mù¾e pouze kvalifikovaný personál PØIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ Pøi pøipojování k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace v u¾ivatelské pøíruèce daného zaøízení Nepøipojujte nekompatibilní produkty TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ Zajistìte, aby byla sada do auta pøipojena k vnìj¹í GSM anténì, byla zapnutá a nacházela se v oblasti pokryté slu¾bou Podr¾te stisknuté tlaèítko, dokud se na displeji nezobrazí text Tísòové volání? Potvrïte stisknutím Bezpeènostní dotaz potvrïte volbou polo¾ky Ano a stisknutím, nebo zru¹te zvolením Ne pomocí tlaèítka a stisknutí Udejte svou polohu Hovor neukonèujte, dokud k tomu nejste vyzváni Copyright 2005 Nokia All rights reserved 5

6 O tomto pøístroji VÝMÌNA POJISTEK Pøepálenou pojistku vymìòte za pojistku stejného typu a velikosti Nikdy nepou¾ívejte pojistku s vy¹¹í hodnotou O tomto pøístroji Sada do auta popisovaná v této pøíruèce je schválena pro pou¾ití v sítích (E)GSM 900 a GSM 1800 Podrobnìj¹í informace o sítích získáte od va¹eho provozovatele slu¾eb Pøi pou¾ívání funkcí tohoto pøístroje dodr¾ujte v¹echny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních Sí»ové slu¾by Chcete-li pou¾ívat sadu do auta, musíte mít zaji¹tìnu slu¾bu provozovatele bezdrátových slu¾eb Provoz mnoha funkcí tohoto pøístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti Tyto Sí»ové slu¾by nemusejí být dostupné ve v¹ech sítích nebo musíte pøed jejich pou¾itím uzavøít specifické dohody s va¹ím provozovatelem slu¾eb Vá¹ provozovatel slu¾eb vám mù¾e dát dal¹í pokyny pro jejich pou¾ití a vysvìtlit zpùsob jejich placení Nìkteré sítì mohou mít omezení, která ovlivní zpùsob pou¾ití Sí»ových slu¾eb Nìkteré sítì napøíklad nemusejí podporovat v¹echny speciální znaky konkrétních jazykù a slu¾eb Vá¹ provozovatel slu¾eb mù¾e po¾adovat, aby ve va¹í sadì do auta byly nìkteré funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány Z tohoto dùvodu se nezobrazí v nabídce menu va¹í sady do auta Podrobnìj¹í informace získáte od va¹eho provozovatele slu¾eb V menu sady do auta vyberte po¾adovanou sí»ovou slu¾bu, napøíklad pøesmìrování hovorù Zvolená nastavení jsou automaticky pøenesena operátorovi sítì a pou¾ita pro nakonfigurování slu¾by Nastavení sí»ových slu¾eb není ukládáno v sadì do auta ani na SIM kartì Pøíslu¹enství a kompatibilní pøístroje Tento pøístroj a jeho pøíslu¹enství mohou obsahovat malé souèásti Uchovávejte je mimo dosah malých dìtí 6 Copyright 2005 Nokia All rights reserved

7 Obecné informace 1 Obecné informace Sada do auta Nokia 616 je plnì funkèní auto-telefon Je vytvoøena pro pohodlné provádìní základních hovorových a datových slu¾eb ve voze Nokia vìnovala zvlá¹tní péèi pøizpùsobení pro konkrétní potøeby øidièe: Menu funkcí a zpráv je snadno èitelné na samostatném displeji, pokud je nainstalován na odpovídajícím místì ve voze Hlavní funkce telefonu jsou dosa¾itelné pøes kompaktní ovládací jednotku, kterou je mo¾né nainstalovat tak, aby byla snadno dostupná Obsahuje koleèko Navi a ètyøi funkèní klávesy Sada do auta se pøipojuje k vnìj¹í GSM anténì Sada do auta umo¾òuje vysokou kvalitu zvuku na výstupu V závislosti na kompatibilitì mobilního telefonu pou¾itého se sadou do auta Nokia 616 je mo¾né ji pou¾ít v rùzných provozních re¾imech: Plnì funkèní auto-telefon, který vyu¾ívá SIM kartu mobilního telefonu pøipojeného pøes bezdrátovou technologii Bluetooth (pøístupový profil Bluetooth SIM access) a nabízí úplnou sadu funkcí Plnì funkèní auto-telefon, který pou¾ívá SIM kartu vlo¾enou do dr¾áku SIM karty sady do auta a nabízí úplnou sadu funkcí Plnì funkèní sada do auta, která spolupracuje s mobilním telefonem prostøednictvím bezdrátové technologie Bluetooth (profil Bluetooth handsfree) a nabízí omezenou sadu funkcí Sada do auta Nokia 616 optimalizuje komunikaci ve voze: Snadná hlasová volba a hlasové pøíkazy Pohodlné pøepínání mezi mobilním telefonem a sadou do vozu, pokud vstupujete nebo vystupujete z vozu: není vy¾adován ¾ádný zásad u¾ivatele - jen otoète klíèkem v zapalování Snadné a rychlé sta¾ení osobních kontaktù z mobilního telefonu do sady do auta prostøednictvím bezdrátové technologie Bluetooth Rychlé pøepínání mezi dvìma u¾ivatelskými profily (pøizpùsobené kontakty, hlasové záznamy, nastavení sady do auta), pokud sdílíte jeden vùz Copyright 2005 Nokia All rights reserved 7

8 Vybavení sady do auta Vybavení sady do auta Sadu do auta Nokia 616 tvoøí nìkolik komponent: Komponenty sady do auta Nokia Základní jednotka RV-1 Tato jednotka je vlastnì (E)GSM 900 / 1800 auto-telefon s bezdrátovou technologií Bluetooth, který podporuje pøipojení kabelem ke kompatibilní vnìj¹í GSM anténì a dal¹ím pøístrojùm 2 Displej SU-21 Externí, pohodlnì nastavitelný displej s velkými, dobøe èitelnými znaky Umo¾òuje nastavit intenzitu osvìtlení 3 Ovládací jednotka CUW-3 Ovládací jednotka obsahuje koleèko Navi a ètyøi klávesy Je vytvoøena tak, aby zajistila snadný pøístup k funkcím telefonu Místo ovládací jednotky CUW-3 je mo¾né nainstalovat sluchátko HSU-4 Toto pøíslu¹enství vám umo¾ní psát a odesílat textové zprávy 4 Reproduktor SP-2 Pro pøenos hlasu ze sady do auta je pou¾it samostatný reproduktor Chcete-li místo nìj pou¾ít reproduktory audiosystému vozu, po¾ádejte o pomoc servisního technika, který instaluje sadu do auta Sada do auta nemusí být kompatibilní s va¹ím systémem 5 Mikrofon HFM-8 Dodaný handsfree mikrofon je uzpùsoben pro kvalitní funkci ve voze Volba vhodného místa pro nainstalování mù¾e rovnì¾ zlep¹it výkon zaøízení Dal¹í informace naleznete v kapitole Montá¾ na stranì 65 8 Copyright 2005 Nokia All rights reserved

9 Vybavení sady do auta 6 Napájecí kabel PCU-4 Pro pøipojení napájení, systému zapalování a funkce zti¹ení autorádia je dodána sada kabelù 7 GSM anténa (není obsa¾ena v prodejním balení) Kompatibilní externí GSM anténa je vy¾adována pro pøipojení k sadì do auta 8 títky títky dodané se sadou do auta jsou dùle¾ité z hlediska servisu a obdobných úèelù títek nalepte na záruèní kartu 9 Sluchátko HSU-4 (volitelnì, dodáváno samostatnì) Sluchátko nahrazuje ovládací jednotku CUW-3 dodanou se sadou do auta Sluchátko umo¾òuje soukromé telefonování a psaní a odesílání zpráv Vybavení sady do auta Nokia 616 a pøipojení kabelù Copyright 2005 Nokia All rights reserved 9

10 Displej SU-21 Displej SU-21 Zobrazuje texty sady do auta a dal¹í údaje Je-li sada do auta pøipravena k pou¾ití, je v pohotovostním re¾imu zobrazeno logo operátora sítì Chcete-li aktivovat funkci pomocí hlasového pøíkazu, musíte vyvolat hlasový re¾im V pohotovostním re¾imu stisknìte Pro zlep¹ení pøehlednosti mù¾ete nastavit intenzitu osvìtlení displeje Dal¹í informace naleznete v kapitole Osvìtlení displeje na stranì 44 Indikátory na displeji Následující indikátory mohou být zobrazeny na displeji Pøedstavuje intenzitu signálu celulární sítì v místì, na kterém se nacházíte Èím je signál intenzivnìj¹í, tím je sloupec vy¹¹í Indikuje probíhající hovor Oznamuje pøijetí jedné nebo nìkolika textových zpráv Indikuje nepøeètené textové zprávy Je zapnuta funkce pøesmìrování hovorù (sí»ová slu¾ba) Viz Pøesmìrování hovoru (sí»ová slu¾ba) na stranì 42 Je aktivní slu¾ba domovské zóny (sí»ová slu¾ba) Mù¾ete zadávat èíslice Otoète koleèko Navi doleva Nyní mù¾ete hovoøit Otoète koleèko Navi doprava Mù¾ete zadávat písmena Je aktivní roaming Sí» deaktivovala funkci ¹ifrování Vyzvánìní je vypnuto Bezdrátová technologie Bluetooth je aktivní Viz Bezdrátová technologie Bluetooth na stranì 54 Je pou¾íván u¾ivatelský profil 1 Viz Volba u¾ivatelského profilu na stranì 61 Je pou¾íván u¾ivatelský profil 2 Viz Volba u¾ivatelského profilu na stranì Copyright 2005 Nokia All rights reserved

11 Displej SU-21 Mohou být zobrazeny je¹tì dal¹í indikátory: Indikátory pøi volání Indikuje aktivní hlasový hovor Indikuje, ¾e byl odpojen hlasový hovor Hlasové hovory byly pøepojeny do headsetu Je aktivní datová komunikace Je aktivní faxová komunikace Indikuje aktivní GPRS spojení Indikuje neaktivní GPRS spojení Hovor je dr¾en Hlasitost reproduktoru je mo¾né nastavit Je aktivní podsvícení Indikátory pro funkce rekordéru Funkce rekordér je zapnutá Probíhá pøehrávání nahrávky Indikátory pro funkce Bluetooth Pøístroj s technologií Bluetooth je spárován se sadou do auta Bezdrátová technologie Bluetooth je aktivní Obecné indikátory Indikuje manuální volbu sítì Indikuje nepøeètené textové zprávy Pokud indikátor bliká, je pamì» plná Indikuje posílanou vizitku Toto nastavení je aktivní Hlasitost headsetu je mo¾né nastavit Hlasitost vyzvánìcího tónu je mo¾né nastavit Upozoròovací identifikátory Indikuje, ¾e byla odstranìna polo¾ka Indikuje, ¾e zadaný údaj není správný nebo není povolen Potvrzuje provedenou volbu nebo nastavení Indikuje doplòkové informace Indikuje výstrahu nebo upozornìní Va¹e zpráva byla odeslána (neindikuje, ¾e zpráva byla doruèena) Copyright 2005 Nokia All rights reserved 11

12 Ovládací jednotka CUW-3 Ovládací jednotka CUW-3 Mezi ovládací prvky patøí ètyøi klávesy a koleèko Navi V závislosti na vybraném nastavení mù¾ete volit z následujících mo¾ností: Podr¾te stisknuté pro aktivování funkce tísòového volání Dal¹í informace naleznete v kapitole Tísòová volání na stranì 73 Stisknìte Pro pøijmutí pøíchozího hovoru Pro zobrazení seznamu posledních volaných èísel Pro zahájení vytáèení èísla Podr¾te stisknuté Pro vymazání textu, èísel a dal¹ích polo¾ek Pro návrat do pohotovostního re¾imu Stisknìte Pro ukonèení hovoru Pro vymazání zadaného znaku nebo èísla Pro návrat na pøedchozí úroveò nebo zobrazení menu Koleèko Navi Otáèením koleèka Navi nastavujete hlasitost vyzvánìní pøi pøíchozím hovoru nebo hlasitost reproduktoru v prùbìhu hovoru Koleèko Navi mù¾ete dále pou¾ít pro procházení v menu nebo seznamu kontaktù V pohotovostním re¾imu otoète koleèko Navi doleva pro aktivování vstupu tel èísla Jste-li v re¾imu hlasové volby, procházíte otáèením koleèka Navi doleva seznamem hlasových pøíkazù (mù¾ete zvolit pøíkaz, který chcete napøíklad pøehrát) V pohotovostním re¾imu otoète koleèko Navi doprava pro hledání kontaktù v abecednì seøazeném seznamu Jste-li v re¾imu hlasové volby, procházíte otáèením koleèka Navi doprava seznamem hlasových záznamù nahraných pro hlasovou volbu (mù¾ete zvolit pøíkaz, který chcete napøíklad pøehrát) Stisknutím koleèka Navi otevøete funkce v konkrétním kontextu: Pro otevøení menu a volbu polo¾ky Pro zvolení polo¾ky v seznamu Pro otevøení volby a výbìr polo¾ky V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknuté V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknuté koleèko Navi pro volání hlasové schránky 12 Copyright 2005 Nokia All rights reserved

13 Sluchátko HSU-4 (volitelnì, dodáváno samostatnì) Stisknutí tohoto tlaèítka v pohotovostním re¾imu aktivuje následující funkce: Stisknutí vypíná vyzvánìcí tón Pøíchozí hovor je indikován blikáním displeje Podr¾ení stisknutého pøepíná sadu do auta do re¾imu vypnuto Opakované stisknutí vrací do pohotovostního re¾imu Stisknutí pøepíná pøíchozí nebo probíhající hovory ze sady do auta do kompatibilního, autentifikovaného headsetu, nebo zpìt Pro restartování sady do auta podr¾te stisknuté tlaèítko déle ne¾ 10 sekund Stisknutí tohoto tlaèítka v pohotovostním re¾imu aktivuje následující hlasové funkce: Stisknutí aktivuje hlasovou volbu a hlasové pøíkazy Podr¾ení stisknutého aktivuje nahrávání (rovnì¾ v prùbìhu hovoru) Sluchátko HSU-4 (volitelnì, dodáváno samostatnì) Sluchátko nahrazuje ovládací jednotku CUW-3 dodanou se sadou do auta Sluchátko je mo¾né pou¾ít pro soukromé volání a psaní a posílání textových zpráv Sluchátko obsahuje ètyøi funkèní klávesy, koleèko Navi, alfanumerickou klávesnici, mikrofon a sluchátko Funkèní klávesy Funkèní klávesy jsou stejné, jako na ovládací jednotce CUW-3 Dal¹í informace naleznete v kapitole Ovládací jednotka CUW-3 na stranì 12 Alfanumerická klávesnice Pou¾ijte pro zadávání èísel 0-9 a ostatních znakù Ke ka¾dé klávese je pøiøazeno nìkolik znakù Chcete-li vlo¾it znak, opakovanì tisknìte odpovídající klávesu, dokud se nezobrazí po¾adovaný znak Alfanumerickou klávesnici mù¾ete pou¾ít pro zadání telefonního èísla nebo kontaktu Copyright 2005 Nokia All rights reserved 13

14 Sluchátko HSU-4 (volitelnì, dodáváno samostatnì) Zadávání èísel a znakù: Chcete-li vlo¾it èíslo, podr¾te stisknutou numerickou klávesu po dobu pøibli¾nì jedné sekundy Pro vyvolání znakù tisknìte opakovanì Chcete-li vlo¾it prázdnou mezeru, stisknìte Chcete-li pøepínat mezi malými a velkými znaky, stisknìte Koleèko pou¾ijte pro pohyb kurzoru v zadaném textu Chcete-li napøíklad napsat písmeno "C", stisknìte tøikrát Zobrazí-li se napravo od zadaného znaku kurzor, mù¾ete zvolit dal¹í znak, který chcete napsat Opakujte tyto kroky, dokud nedopí¹ete po¾adovaný text Výstraha Po ukonèení pou¾ívání sluchátka jej zajistìte o dr¾áku Nesprávnì zaji¹tìné sluchátko vám mù¾e zpùsobit poranìní, napøíklad pøi prudkém br¾dìní nebo pøi nehodì 14 Copyright 2005 Nokia All rights reserved

15 Re¾imy pou¾ívání a první pou¾ití 2 Re¾imy pou¾ívání a první pou¾ití Re¾imy pou¾ívání Sada do auta Nokia 616 nabízí speciální funkce, které je mo¾né pou¾ít v následujících re¾imech: Re¾im pøístupu k SIM Sadu do auta je mo¾né pou¾ít se vzdálenou SIM kartou v kompatibilním mobilním telefonu, který podporuje profil "Bluetooth SIM access" Viz Provoz v re¾imu pøístupu k SIM na stranì 16 Re¾im handsfree Sada do auta funguje jako handsfree jednotka pro kompatibilní mobilní telefon podporující profil Bluetooth handsfree Viz Provoz v re¾imu handsfree na stranì 19 Re¾im SIM auta Sadu do auta je mo¾né pou¾ívat s vlastní SIM kartou jako auto-telefon Viz Provoz v re¾imu SIM auta na stranì 20 Pozor Pou¾íváte-li mobilní telefon se sadou do auta, zajistìte telefon ve vozidle (napøíklad do dr¾áku) Je-li sada do auta spárována s mobilním telefonem, který podporuje profil Bluetooth SIM access, automaticky vytvoøí pøipojení v re¾imu pøístupu k SIM Pokud mobilní telefon podporuje pouze profil Bluetooth handsfree, sada do auta vytvoøí pøipojení v re¾imu handsfree Informace o kompatibilních mobilních telefonech naleznete na webové stránce Nokia: Indikátory re¾imu Indikuje, ¾e menu nebo funkce je dostupná pouze v re¾imu pøístupu k SIM nebo v re¾imu SIM auta Indikuje, ¾e menu nebo funkce je dostupná pouze v re¾imu handsfree Není-li zobrazen ¾ádný indikátor, menu nebo funkce jsou dostupné ve v¹ech tøech re¾imech Bezdrátová technologie Bluetooth Bezdrátová technologie Bluetooth vám umo¾òuje vytvoøit bezdrátové rádiové spojení mezi sadou do auta a kompatibilním pøístrojem podporujícím bezdrátovou technologii Bluetooth v dosahu a¾ 10 metrù Mezi taková zaøízení patøí kompatibilní mobilní telefon, pøenosný poèítaè nebo bezdrátový headset Bezdrátové spojení mezi kompatibilními pøístroji sestavené prostøednictvím Bluetooth není pro u¾ivatele zpoplatòované Pro rùzné aplikace bezdrátové technologie Bluetooth jsou k dispozici rùzné profily Bluetooth, které umo¾òují vytvoøit Copyright 2005 Nokia All rights reserved 15

16 Provoz v re¾imu pøístupu k SIM spojení mezi dvìma kompatibilními pøístroji podporujícími bezdrátovou technologii Bluetooth Dal¹í informace naleznete v kapitole Bezdrátová technologie Bluetooth na stranì 54 U¾ivatelské profily V sadì do auta mohou být pøedem nastavené dva rùzné u¾ivatelské profily V u¾ivatelském profilu mù¾ete nastavit re¾im pou¾ití, kontakty a pøizpùsobené nastavení Mù¾ete je pak rychle vyvolat pøepnutím na po¾adovaného u¾ivatele Dal¹í informace naleznete v kapitole Volba u¾ivatelského profilu na stranì 61 Provoz v re¾imu pøístupu k SIM Provoz v re¾imu Bluetooth pøístupu k SIM Jak pracuje re¾im pøístupu k SIM Toto nastavení vám umo¾òuje provozovat sadu do auta prostøednictvím vzdálené SIM karty v kompatibilním mobilním telefonu Sada do auta pou¾ívá bezdrátovou technologii Bluetooth k vytvoøení bezdrátového spojení k po¾adovanému mobilnímu telefonu a k vyu¾ití vzdálené SIM karty pro pøihlá¹ení do rádiové sítì GSM V tomto re¾imu sada do auta po¾ádá kompatibilní mobilní telefon o odhlá¹ení z rádiové sítì GSM a o vypnutí v¹ech komponent telefonu potøebných pro rádiová pøenos v GSM Poté se sada do auta prostøednictvím SIM karty v kompatibilním mobilním telefonu (vzdálená SIM) pøihlásí do rádiové sítì GSM V¹echny pøíchozí a odchozí hovory jsou nyní pøevedeny do sady do auta, která pou¾ívá SIM kartu nainstalovanou v kompatibilním mobilním telefonu Výhody Tento re¾im umo¾òuje pou¾ívat sadu do auta a SIM kartu nainstalovanou v mobilním telefonu, ani¾ by bylo nutné provádìt výmìnu SIM karet Mù¾ete vyu¾ívat v¹echny funkce nabízené sadou do auta prostøednictvím pøizpùsobitelných menu Kvalita hlasu a zvuku je velmi vysoká Externí GSM anténa zaji¹»uje optimální podmínky pro pøenos a pøíjem Pou¾ití Kompatibilní telefon nemusí být ovládán nebo vlo¾en do dr¾áku telefonu (mù¾ete jej napøíklad nechat polo¾ený v ta¹ce na sedadle) Bezdrátové spojení mezi sadou do auta a kompatibilním mobilním telefonem vytvoøené pøes profil Bluetooth SIM access zùstává aktivní, dokud nedojde k jedné z tìchto událostí: Vypnutím zapalování se automaticky vypne sada do auta Mobilní telefon se dostane mimo dosah a Bluetooth spojení je pøeru¹eno (napøíklad kdy¾ opustíte vùz i se svým mobilem) 16 Copyright 2005 Nokia All rights reserved

17 Provoz v re¾imu pøístupu k SIM Zmìníte re¾im pou¾ití Mobilní telefon je vypnut Spojení v re¾imu pøístupu k SIM ukonèíte z mobilního telefonu By-li naposledy zvolen re¾im pou¾ití pøístup k SIM, po vypnutí a zapnutí zapalování sada do auta automaticky zahájí hledání vzdálené SIM karty kompatibilního mobilního telefonu, ke kterému byla pøipojena Nachází-li se po¾adovaný telefon v dosahu, vytvoøí se mezi obìma pøístroji bezdrátové Bluetooth spojení Spojení mezi pøístroji prostøednictvím bezdrátové technologie Bluetooth je mo¾né vytvoøit automaticky, bez nutnosti potvrzování nebo autorizace Chcete-li to udìlat, deaktivujte v mobilním telefonu funkci Po¾adovat autorizaci Jestli¾e pou¾íváte funkce bezdrátové technologie Bluetooth pravidelnì, mù¾ete v kompatibilním mobilním telefonu deaktivovat volbu "Po¾adovat autorizaci" Poté je mo¾né sestavit spojení mezi pøístroji prostøednictvím bezdrátové technologie Bluetooth automaticky, bez nutnosti potvrzování nebo autorizace Podrobnìj¹í informace naleznete v u¾ivatelské pøíruèce pou¾ívaného kompatibilního mobilního telefonu s technologií Bluetooth Pøedpoklady provozu Chcete-li provozovat sadu do auta se vzdálenou SIM kartou, musíte zajistit splnìní tìchto podmínek: K sadì do auta je pøipojena externí anténa V kompatibilním mobilním telefonu, který podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth a profil Bluetooth SIM access, je vlo¾ena SIM karta Kompatibilní mobilní telefon je spárován se sadou do auta pro pou¾ití v re¾imu pøístupu k SIM Dal¹í informace naleznete v kapitole Párování na stranì 55 Kompatibilní mobilní telefon je zapnutý, jeho baterie je dostateènì nabitá a bezdrátová technologie Bluetooth je aktivována Informace o kompatibilních mobilních telefonech naleznete na webové stránce Nokia: První pou¾ití Po nainstalování sady do auta a zapnutí zapalování, nebo po zvolení Obnovit nastav z výroby?, se sada do vozu automaticky zapne Nastavení jazyka displeje a re¾imu pou¾ití Pokud jste nepøiøadili re¾im pou¾ití k aktivnímu u¾ivatelskému profilu, budete vyzváni ke zvolení po¾adovaného jazyka displeje, který bude pou¾it v sadì do auta v aktivním u¾ivatelském profilu Po zobrazení Re¾im pou¾ívání zvolte Bluetooth telefon Sada do auta automaticky zaène hledat kompatibilní mobilní telefony podporující bezdrátovou technologii Bluetooth V seznamu nalezených pøístrojù zvolte mobilní telefon a zahajte proces párování Zobrazí se 16místný èíselný kód Po výzvì zadejte tento kód v kompatibilním mobilním telefonu Dal¹í informace naleznete v kapitole Párování na stranì 55 Copyright 2005 Nokia All rights reserved 17

18 Provoz v re¾imu pøístupu k SIM Pokud zvolený mobilní telefon nepodporuje profil Bluetooth SIM access, sada do auta automaticky pracuje v re¾imu handsfree Dal¹í informace naleznete v kapitole Provoz v re¾imu handsfree na stranì 19 Nepodaøí-li se sadì do auta najít mobilní telefon, ovìøte nejdøíve nastavení v mobilním telefonu, zda je aktivována technologie Bluetooth a zda je telefon viditelný pro ostatní pøístroje Poté opakujte hledání pøístrojù s technologií Bluetooth Obèas mù¾e dojít k selhání hledání z dùvodu externího ru¹ení, i kdy¾ jsou v¹echna po¾adovaná nastavení v poøádku Pøi párování mobilního telefonu v re¾imu pøístupu k SIM je v sadì do auta generován 16místný èíselný kód Podle potøeby mù¾ete tento kód odstranit: bìhem 3 sekund stisknìte pro odstranìní kódu Bluetooth Poté zadejte libovolný 16místný èíselný kód do sady do auta pomocí koleèka Navi v re¾imu zadávání èísel Tato volba umo¾òuje spárovat kompatibilní mobilní telefon podporující profil Bluetooth SIM access, který pøi párování generuje náhodný 16místný èíselný kód Tento kód je pak mo¾né zadat do sady do auta Vlo¾ení PIN kódu Po výzvì k zadání PIN kódu zadejte PIN kód vzdálené SIM karty nainstalované v kompatibilním mobilním telefonu Na displeji se zobrazí jako **** Potvrïte stisknutím Sada do auta se poté zeptá, zda chcete PIN kód ulo¾it pro pozdìj¹í automatickou autorizaci Pokud jsou funkce SIM karty podmínìny zadáním kódu PIN (napøíklad zji¹tìní cen hovorù), mù¾ete pou¾ít mo¾nost ulo¾ení kódu PIN Upozoròujeme, ¾e pøebíráte výhradní odpovìdnost za jakákoli neoprávnìná pou¾ití zpùsobená ulo¾ením kódu PIN Byl-li pøístroj úspì¹nì spárován a PIN kód správnì vlo¾en, vzdálená SIM karta kompatibilního mobilního telefonu je pøiøazena do u¾ivatelského profilu 1 Sta¾ení kontaktù z mobilního telefonu Sada do auta se pak zeptá, zda chcete zkopírovat kontakty ulo¾ené ve vzdálené SIM kartì a v kompatibilním mobilním telefonu do pamìti sady do auta Kontakty v sadì do auta jsou pøepsány Dal¹í informace naleznete v kapitole Nastavení naèítání na stranì 62 Chcete-li vytvoøit spojení prostøednictvím bezdrátové technologie Bluetooth automaticky, bez nutnosti potvrzování nebo autorizace, musíte v mobilním telefonu deaktivovat funkci Po¾adovat autorizaci Upozoròujeme, ¾e jsou sta¾eny kontakty ze SIM karty v mobilním telefonu a z interní pamìti mobilního telefonu Pøipraveno k provozu Sada do auta se poté prostøednictvím SIM karty v kompatibilním mobilním telefonu pøihlásí do rádiové sítì GSM Sadu do auta je nyní mo¾né pou¾ívat v re¾imu pøístupu k SIM 18 Copyright 2005 Nokia All rights reserved

19 Provoz v re¾imu handsfree Provoz v re¾imu handsfree Pou¾ívání sady do vozu v re¾imu handsfree pro mobilní telefon Jak re¾im handsfree pracuje Sadu do auta je mo¾né pou¾ít jako handsfree jednotku pro kompatibilní mobilní telefon podporující profil Bluetooth handsfree V tomto pøípadì se sada do auta pøipojí ke kompatibilnímu mobilnímu telefonu prostøednictvím bezdrátové technologie Bluetooth Sada do auta pak umo¾òuje hlasový vstup a výstup a rovnì¾ základní funkce ovládání Výhody Není vy¾adována dal¹í SIM karta Pro pou¾ití sady do auta v handsfree re¾imu existuje øada kompatibilních mobilních telefonù; informace o nich najdete na webové stránce Nokia: Menu sady do auta jsou pøizpùsobena po¾adavkùm u¾ivatele Sí»ové slu¾by a funkce, které sada do auta nepodporuje, je mo¾né vyu¾ívat prostøednictvím mobilního telefonu (pokud je podporuje mobilní telefon) Pøedpoklady provozu Pou¾ití kompatibilního mobilního telefonu, který podporuje profil Bluetooth handsfree Kompatibilní mobilní telefon je spárován se sadou do auta pro pou¾ití v re¾imu Bluetooth handsfree Dal¹í informace naleznete v kapitole Párování na stranì 55 Kompatibilní mobilní telefon je zapnutý, jeho baterie je dostateènì nabitá a bezdrátová technologie Bluetooth je aktivována Produkty od jiných výrobcù nemusejí podporovat v¹echny funkce nabízené re¾imem handsfree V re¾imu handsfree je pøipojení do rádiové sítì GSM realizováno mobilním telefonem První pou¾ití Po nainstalování sady do auta a zapnutí zapalování, nebo po zvolení Obnovit nastav z výroby?, se sada do vozu automaticky zapne Nastavení jazyka displeje a re¾imu pou¾ití Pokud jste nepøiøadili re¾im pou¾ití k aktivnímu u¾ivatelskému profilu, budete vyzváni ke zvolení po¾adovaného jazyka displeje, který bude pou¾it v sadì do auta v aktivním u¾ivatelském profilu Po zobrazení Re¾im pou¾ívání zvolte Bluetooth telefon Copyright 2005 Nokia All rights reserved 19

20 Provoz v re¾imu SIM auta Sada do auta automaticky zahájí vyhledávání kompatibilních mobilních telefonù Nalezené pøístroje jsou zobrazeny v seznamu V seznamu nalezených pøístrojù zvolte mobilní telefon a zahajte proces párování To proveïte zadáním stejného kódu Bluetooth do obou párovaných pøístrojù Podle potøeby mù¾ete vytvoøit svùj vlastní kód Dal¹í informace naleznete v kapitole Párování na stranì 55 Pokud zvolený mobilní telefon podporuje rovnì¾ profil Bluetooth SIM access, je automaticky nastaven re¾im pou¾ití pøístup k SIM Dal¹í informace naleznete v kapitole Provoz v re¾imu pøístupu k SIM na stranì 16 Sta¾ení kontaktù z mobilního telefonu Sada do auta se zeptá, zda chcete zkopírovat kontakty ulo¾ené ve vzdálené SIM kartì a v kompatibilním mobilním telefonu do pamìti sady do auta Kontakty v sadì do auta jsou pøepsány Dal¹í informace naleznete v kapitole Nastavení naèítání na stranì 62 Pokud zvolíte tento re¾im, musíte buï deaktivovat funkci Po¾adovat autorizaci v mobilním telefonu, nebo autorizovat pøipojení v mobilním telefonu Upozoròujeme, ¾e jsou sta¾eny kontakty ze SIM karty v mobilním telefonu a z interní pamìti mobilního telefonu Pøipraveno k provozu Je-li sada do auta úspì¹nì spárována s kompatibilním mobilním telefonem, je mo¾né ji provozovat v re¾imu handsfree Provoz v re¾imu SIM auta Provoz v re¾imu SIM auta Jak pracuje re¾im SIM auta Vlo¾íte-li SIM kartu 1 do sady do auta, sada do auta pracuje jako auto-telefon pou¾ívající externí GSM anténu pøipojenou k systému Výhody Kvalita hlasu a zvuku je velmi vysoká a externí GSM anténa zaji¹»uje optimální podmínky pro pøenos a pøíjem Prostøednictvím menu uzpùsobeným va¹im po¾adavkùm mù¾ete vyu¾ívat úplnou sadu funkcí sady o auta 1 napøíklad duální SIM karta 20 Copyright 2005 Nokia All rights reserved

21 Provoz v re¾imu SIM auta Pøedpoklady provozu K sadì do auta je pøipojena externí anténa V sadì do auta je vlo¾ena SIM karta Pou¾íváte-li duální SIM kartu, mù¾e se stát, ¾e se pøihlásí pouze jeden pøístroj V závislosti na va¹em operátorovi sítì budete mo¾ná muset vypnout druhý pøístroj, abyste zamezili ru¹ení provozu Dodr¾ujte pokyny poskytnuté operátorem sítì Instalace SIM karty sady do auta Chcete-li pou¾ívat sadu do auta se samostatnou SIM kartou, musíte ji vlo¾it do základní jednotky Pozor Ukládejte v¹echny SIM karty mimo dosah malých dìtí Informace o dostupnosti a pou¾ití slu¾eb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty Tím mù¾e být provozovatel slu¾eb, operátor sítì nebo jiný prodejce SIM karta a její kontakty jsou náchylné na po¹kození po¹krábáním nebo ohnutím Pøi manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrnì Pøed instalováním SIM karty ovìøte, ¾e je sada do auta vypnutá Opatrnì stisknìte pojistku na tìlese základní jednotky (1) a otevøete kryt (2) Vysuòte dr¾ák SIM karty (3), viz obrázek Zdvihnutím otevøete dr¾ák SIM karty, viz obrázek (4) Opatrnì zasuòte SIM kartu do dr¾áku SIM karty (5) Ujistìte se, ¾e je SIM karta správnì zasunutá a ¾e pozlacené kontakty smìøují k vám Copyright 2005 Nokia All rights reserved 21

22 Provoz v re¾imu SIM auta Zatlaète dr¾ák SIM karty do pùvodního umístìní Zasunutím ve smìru ¹ipky jej zajistìte na místo Zavøete kryt základní jednotky Pøístupové kódy pro SIM kartu sady do auta PIN kód (4-8 èíslic): PIN kód (zkratka pro osobní identifikaèní èíslo) chrání SIM kartu sady do auta pøed neoprávnìným pou¾itím PIN kód je obyèejnì dodán se SIM kartou Nìkteøí provozovatelé slu¾by neumo¾òují vypnutí výzvy k zadání PIN kódu po zapnutí telefonu PIN2 kód (4-8 èíslic): Kód PIN2 mù¾e být dodán s nìkterými SIM kartami a je vy¾adován pøi otevírání nìkterých funkcí Kódy PUK a PUK2 (8 èíslic): PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíè) je vy¾adován pro zmìnu zablokovaného PIN kódu PUK2 kód je vy¾adován pro zmìnu zablokovaného PIN2 kódu Pokud tyto kódy nejsou s va¹í SIM kartou dodány, kontaktujte provozovatele slu¾by První pou¾ití Po nainstalování sady do auta a zapnutí zapalování, nebo po zvolení Obnovit nastav z výroby?, se sada do vozu automaticky zapne Nastavení jazyka displeje a re¾imu pou¾ití Pokud jste nepøiøadili re¾im pou¾ití k aktivnímu u¾ivatelskému profilu, budete vyzváni ke zvolení po¾adovaného jazyka displeje, který bude pou¾it v sadì do auta v aktivním u¾ivatelském profilu Po zobrazení Re¾im pou¾ívání zvolte SIM karta automobilu Vlo¾ení PIN kódu Po výzvì k zadání PIN kódu zadejte PIN kód nále¾ící SIM kartì sady do auta Na displeji se zobrazí jako **** Potvrïte stisknutím Zobrazí-li se na displeji zpráva SIM odmítnuta, i kdy¾ byla SIM karta správnì nainstalována do základní jednotky a pøiøazena aktivnímu u¾ivatelskému profilu, kontaktujte operátora sítì nebo provozovatele slu¾by Sta¾ení kontaktních informací ze SIM karty sady do auta Pokud nejsou v pamìti sady do auta ulo¾eny ¾ádné kontakty, sada do auta se zeptá, zda chcete zkopírovat kontakty ulo¾ené v SIM kartì do pamìti sady do auta v aktivním u¾ivatelském profilu Kontakty v sadì do auta pøedstavují záznamy v interním telefonním seznamu a ne kontakty ze SIM karty Z tohoto dùvodu by mìly být záznamy ze SIM karty sady do auta zkopírovány do pamìti sady do auta Pøipraveno k provozu Sada do auta se pøipojuje k rádiové síti GSM prostøednictvím SIM karty a je mo¾né ji pou¾ívat v re¾imu SIM auta 22 Copyright 2005 Nokia All rights reserved

23 Pøehled klíèových funkcí 3 Pøehled klíèových funkcí Zde uvádìné funkce jsou popsány pouze struènì Podrobnìj¹í informace získáte z citovaných odkazù Zapnutí sady do auta Sada do auta je pøipojena k systému zapalování, tak¾e zapnutí zapalování automaticky zapne i ji Nemáte-li nakonfigurován aktivní u¾ivatelský profil, viz Re¾imy pou¾ívání a první pou¾ití na stranì 15 Po zapnutí se sada do auta pokusí o otevøení naposledy zvoleného aktivního u¾ivatelského profilu a re¾imu pou¾ití Byla-li sada do auta naposledy pou¾ita v re¾imu handsfree nebo pøístup k SIM, sada pou¾ije bezdrátovou technologii Bluetooth k automatickému vyhledání kompatibilního mobilního telefonu Byla-li sada do auta naposledy pou¾ívána v re¾imu SIM auta, pokusí se o pou¾ití SIM karty v základní jednotce Nemù¾e-li sada do auta automaticky aktivovat re¾im pou¾ití, zobrazí se na displeji následující seznam voleb: Znovu pøipojit k u¾ivateli To je praktické, pokud je vá¹ mobilní telefon nechtìnì vypnut, nebo pokud byl pøipojen k headsetu pøes bezdrátovou technologii Bluetooth U¾ivatel 2/1 Sada do auta se pøepne do jiného u¾ivatelského profilu Pou¾ SIM v aut pro tuto relaci Je-li v sadì do auta vlo¾ena SIM karta, bude doèasnì pou¾ita Nastavení specifické pro u¾ivatele, napøíklad kontakty, jsou uchovány v pamìti Pøi následujícím zapnutí sady do auta se znovu pokusí o aktivaci pøedchozího pou¾itého re¾imu Re¾im pou¾ívání Tato polo¾ka vám umo¾òuje zahájit hledání pøístrojù podporujících technologii Bluetooth, abyste mohli vybrat mobilní telefon pro pou¾ití se sadou Je-li to mo¾né, sada do auta automaticky zvolí re¾im pøístupu k SIM; jinak je zvolen re¾im handsfree Z tohoto dùvodu je zahájeno párování pomocí kódu Bluetooth Dal¹í informace naleznete v kapitole Párování na stranì 55 Podle potøeby mù¾ete rovnì¾ zvolit re¾im SIM auta Tísòové volání? Tato polo¾ka vám umo¾òuje provádìt tísòové volání Vyberte po¾adovanou volbu a zvolte ji stisknutím Volby dostupné pro výbìr závisí na zvoleném re¾imu pou¾ití Sta¾ení kontaktù Je-li k sadì do auta pøipojen kompatibilní mobilní telefon, mù¾ete z nìho stáhnout kontakty do sady pomocí funkce Naèíst kontakty v menu Údaje u¾iv Tato funkce je dùle¾itá, proto¾e nemáte pøímý pøístup k seznamu kontaktù v SIM kartì vlo¾ené do sady do auta Copyright 2005 Nokia All rights reserved 23

24 Pøíchozí hovor Abyste mìli pøístup k tìmto èíslùm, musíte je nejdøíve zkopírovat do pamìti sady do auta Pou¾íváte-li SIM kartu auta, musíte zvolit mobilní telefon pro sta¾ení Dal¹í informace naleznete v kapitole Naètení kontaktù na stranì 59 Více u¾ivatelù Sada do auta mù¾e ukládat a spravovat data nebo nastavení pod dva rùzné u¾ivatelské profily U¾ivatelský profil mù¾e obsahovat napøíklad kontakty, hlasové záznamy a hlasové pøíkazy nebo nastavení sady Nyní mohou dva u¾ivatelé, kteøí sdílejí stejný vùz, pou¾ívat vlastní pøizpùsobené údaje i prostøednictvím jedné SIM karty snadným aktivováním svého osobního u¾ivatelského profilu U¾ivatel 1 U¾ivatel 2 V pohotovostním re¾imu otevøete toto menu stisknutím Vyhledejte menu Údaje u¾iv a otevøete jej stisknutím Vyhledejte polo¾ku Zmìnit na u¾ivatele 1 nebo Zmìnit na u¾ivatele 2 a potvrïte ji stisknutím Bude aktivován zvolený u¾ivatelský profil Mù¾ete být vyzváni k zadání PIN kódu vzdálené SIM karty Dal¹í informace naleznete v kapitole Volba u¾ivatelského profilu na stranì 61 Pøíchozí hovor Pro pøíchozí hovor jsou dostupné tyto mo¾nosti: Pøijmutí pøíchozího hovoru Pro pøijmutí pøíchozího hovoru: Stisknìte Pro ukonèení hovoru stisknìte Odmítnutí pøíchozího hovoru Pro odmítnutí pøíchozího hovoru stisknìte Je-li aktivní Pøesmìrovat je-li obsazeno (sí»ová slu¾ba) a v¹echny pøíchozí hovory jsou pøesmìrovány na jiné tel èíslo, napøíklad do hlasové schránky, budou v¹echny odmítnuté hovory také pøesmìrovány na toto èíslo Dal¹í informace naleznete v kapitole Pøesmìrování hovoru (sí»ová slu¾ba) na stranì 42 Nastavení hlasitosti vyzvánìní Hlasitost reproduktoru pro pøíchozí hovor nastavte pomocí Èekání hovoru Je-li funkce Èekání hovoru (sí»ová slu¾ba) aktivní, budete informováni o ka¾dém pøíchozím hovoru i v pøípadì, ¾e provádíte jiný hovor Tato funkce rovnì¾ umo¾òuje pøijmout tento hovor 24 Copyright 2005 Nokia All rights reserved

25 Pøíchozí hovor Pøijmutí pøíchozího hovoru v prùbìhu jiného aktivního hovoru: Stisknìte První hovor je dr¾en Stisknutí pøepíná mezi aktivním a dr¾eným hovorem Druhý hovor je dr¾en Stisknutí ukonèí aktuálnì aktivní hovor a pøepne na dr¾ený hovor Dal¹í informace naleznete v kapitole Èekání hovoru (sí»ová slu¾ba) na stranì 43 Volby v prùbìhu hovoru Následující volby jsou dostupné v prùbìhu aktivního hovoru: Ticho Odeslat DTMF Kontakty V prùbìhu aktivního hovoru stisknìte Vyberte po¾adovanou volbu a zvolte ji stisknutím Nastavení hlasitosti reproduktoru Hlasitost reproduktoru nastavte pomocí Zti¹ení hovoru Chcete-li zti¹it probíhající hovor, zvolte Ticho Tím se vypne mikrofon Zobrazí se Tichý V prùbìhu aktivního hovoru stisknìte Vyhledejte Tichý a zti¹te hovor stisknutím Zti¹ení mikrofonu zru¹íte stisknutím Pøepnutí z handsfree re¾imu na bezdrátový headset Stisknutím pøepnete pøíchozí nebo aktivní hovor z handsfree re¾imu na bezdrátový headset Viz pøedpoklady v kapitole Bezdrátová technologie Bluetooth na stranì 54 Odeslání DTMF tónù Øetìzce DTMF tónù je mo¾né pou¾ít pro odesílání hesel, pro pøístup k záznamníku nebo øízení automatického hlasového telefonního systému V prùbìhu hovoru stisknìte Vyberte polo¾ku Odeslat DTMF a zvolte ji stisknutím Otáèením doprava otevøete kontakty, pokud chcete vybrat øetìzec èíslic, který byl ji¾ pøedem ulo¾en Otáèením doleva otevøete re¾im zadávání èísel Copyright 2005 Nokia All rights reserved 25

26 Funkce volání Stisknutím vyberte po¾adovanou mo¾nost Pokud jste otevøeny kontakty, vyhledejte po¾adovaný øetìzec a potvrïte jej stisknutím Chcete-li zadat po¾adovaný øetìzec èísel, pou¾ijte textový editor nebo klávesnici (volitelné sluchátko HSU-7, viz Alfanumerická klávesnice na stranì 13) Po zvolení èísla bude okam¾itì odesláno jako tón DTMF Stisknutím tuto volbu ukonèíte Vrátíte se do re¾imu hovoru Probíhající hovor zùstává aktivní Kontakty V prùbìhu hovoru mù¾ete otevøít seznam kontaktù a v nìm vyhledat urèité èíslo Zobrazení kontaktù: V prùbìhu hovoru stisknìte Vyberte polo¾ku Kontakty a potvrïte ji stisknutím Informace o vyhledávání kontaktù, viz Volání ze seznamu kontaktù (hledání jmen) na stranì 26 Stisknutím opustíte seznam kontaktù Probíhající hovor zùstává aktivní Rekordér Funkce rekordér umo¾òuje nahrávat øeè, zvuky nebo aktivní telefonický hovor Výstraha Pøi nahrávání hovorù dodr¾ujte v¹echny místní zákony Nepou¾ívejte tuto funkci nelegálnì Podr¾ením stisknutého tlaèítka zahájíte nahrávání v prùbìhu hovoru Stisknutím ukonèíte nahrávání Dal¹í informace naleznete v kapitole Rekordér na stranì 53 Funkce volání V závislosti na zvoleném re¾imu pou¾ití jsou k dispozici rùzné funkce volání Volání ze seznamu kontaktù (hledání jmen) Tel èíslo mù¾ete snadno volat zvolením jména v seznamu kontaktù: V pohotovostním re¾imu vyhledejte v seznamu kontaktù otáèením koleèka doprava po¾adované písmeno abecedy a stisknutím otevøete seznam jmen, která tímto písmenem zaèínají Vyhledejte po¾adované jméno a stisknutím vytoète èíslo ulo¾ené se jménem K záznamùm v seznamu kontaktù mù¾ete pøidat a¾ 5 tel èísel Ta mù¾ete rozli¹it pøidáním rùzných symbolù Pou¾ité ikony jsou (Normální), (Mobil), (Domù), (Kanceláø) a (Fax) 26 Copyright 2005 Nokia All rights reserved

27 Funkce volání Pøi volání nìkterého dal¹ího tel èísla ulo¾eného se jménem: Stisknìte a vyhledejte po¾adovaný symbol nebo tel èíslo Stisknutím telefonní èíslo vytoèíte Hlasová volba Tel èíslo mù¾ete vytoèit pouhým vyslovením hlasového záznamu, který byl pøiøazen k tel èíslu v kontaktech Hlasová volba èísla: Stisknìte Zobrazí se Mluvte Nahlas a zøetelnì vyslovte hlasový záznam nále¾ící po¾adovanému tel èíslu Jako potvrzení, ¾e rozpoznala hlasový záznam, sada do auta pøehraje nahraný hlasový záznam a poté po 1,5 sekundì automaticky vytoèí pøiøazené tel èíslo Dal¹í informace naleznete v kapitole Hlasové záznamy na stranì 49 Mù¾ete pou¾ít hlasovou volbu pro kontakt, pokud je pro po¾adované èíslo v mobilním telefonu ulo¾en hlasový záznam Upozoròujeme, ¾e jsou pou¾ity pouze hlasové záznamy ulo¾ené ke kontaktùm v mobilním telefonu Informace o nahrávání hlasových záznamù najdete v u¾ivatelské pøíruèce dodané s pou¾ívaným mobilním telefonem Hlasová volba èísla: Stisknìte Zobrazí se Mluvte Nahlas a zøetelnì vyslovte hlasový záznam nále¾ící po¾adovanému tel èíslu Jako potvrzení, ¾e rozpoznala hlasový záznam, sada do auta pøehraje nahraný hlasový záznam a poté po 1,5 sekundì automaticky vytoèí pøiøazené tel èíslo Opakované vytáèení Chcete-li opakovat volání tel èísla, mù¾ete zobrazit seznam tel èísel, která jste naposled volali: V pohotovostním re¾imu otevøete stisknutím seznam posledních volaných èísel Vyberte po¾adované èíslo a potvrïte jej stisknutím Stisknutím telefonní èíslo vytoèíte Výpis volání Telefon registruje tel èísla nepøijatých, pøijatých a volaných èísel a datum a èas va¹ich hovorù Otevøení výpisu volání: V pohotovostním re¾imu stisknìte Vyberte Výpis volání a otevøete polo¾ky stisknutím Vyberte po¾adovaný seznam a otevøete jej stisknutím Copyright 2005 Nokia All rights reserved 27

28 Zprávy Pro zobrazení posledních 10 volaných èísel mù¾ete pou¾ít zkratku - volaná èísla: V pohotovostním re¾imu stisknìte Vyberte po¾adované èíslo a potvrïte jej stisknutím Èíslo vytoèíte stisknutím tlaèítka Dal¹í informace naleznete v kapitole Výpis volání na stranì 38 Volání pomocí koleèka Navi TM Koleèko Navi mù¾ete pou¾ít pro zvolení tel èísla a volání V pohotovostním re¾imu vyhledejte otáèením koleèka doleva první èíslici tel èísla a potvrïte ji stisknutím Opakováním tohoto kroku zadejte ostatní èíslice tvoøící po¾adované tel èíslo, dokud na displeji není zobrazeno celé Stisknutím telefonní èíslo vytoèíte Volání pomocí sluchátka HSU-4 (volitelné) Pro zadání telefonního èísla mù¾ete pou¾ít klávesnici na sluchátku Zadejte po¾adované telefonní èíslo Stisknutím telefonní èíslo vytoèíte Poslech hlasových zpráv Máte-li ulo¾eno èíslo své hlasové schránky v sadì do auta, mù¾ete volat svou hlasovou schránku a poslechnout si hlasové zprávy V pohotovostním re¾imu otevøete menu stisknutím Vyhledejte menu Nastavení a otevøete jej stisknutím Vyberte polo¾ku Hlasová schránka a potvrïte ji stisknutím Vyhledejte Poslechnout si hlasové zprávy a stisknutím vytoète èíslo hlasové schránky V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknuté tlaèítko pro pøímé vytoèení èísla hlasové schránky Pou¾íváte-li sluchátko HSU-4 (volitelné), podr¾te stisknuté pro pøímé vytoèení èísla hlasové schránky Dal¹í informace naleznete v kapitole Hlasová schránka na stranì 46 Zprávy Chcete-li pou¾ívat tyto funkce, musíte ulo¾it nìkterá nezbytná nastavení Dal¹í informace naleznete v kapitole Nastavení zpráv na stranì 35 Informace o dal¹ích funkcích najdete v kapitole Zprávy na stranì 34 Pøijaté zprávy Po obdr¾ení textové zprávy se zobrazí text Pøi¹la 1 nová zpráva Indikátor ukazuje, ¾e máte nepøeètené textové zprávy Ètení textové zprávy: V pohotovostním re¾imu otevøete toto menu stisknutím Vyhledejte menu Zprávy a otevøete jej stisknutím 28 Copyright 2005 Nokia All rights reserved

29 Dal¹í funkce a mo¾nosti Vyhledejte Pøijaté zprávy a stisknutím otevøete seznam zpráv Vyberte po¾adovanou zprávu a stisknutím ji otevøete Procházejte zprávou Va¹e sada do auta je vybavena nìkolika funkcemi pro práci se zvolenou zprávou Volat Odpovìdìt (pouze se sluchátkem HSU-4) Odpovìdìt s ¹ablonou (pouze z ovládací jednotkou CUW-3) Pøedat dál Ulo¾it jako ¹ablonu Odstranit Kopírovat do telefonu Stisknìte Vyberte po¾adovanou volbu a zvolte ji stisknutím Dal¹í informace naleznete v kapitole Pøijaté zprávy na stranì 34 Dal¹í funkce a mo¾nosti Sada do auta nabízí ¹iroký rozsah doplòkových funkcí a mo¾ností Dal¹í informace naleznete v kapitole Funkce menu na stranì 34 Copyright 2005 Nokia All rights reserved 29

30 Menu 4 Menu Sada do auta Nokia 616 nabízí znaèné mno¾ství funkcí, které jsou seskupeny do menu Struktura menu se mù¾e li¹it, v závislosti na zvoleném re¾imu pou¾ití Otevøení funkcí menu V pohotovostním re¾imu otevøete menu stisknutím Poté mù¾ete v menu pracovat takto: Otoèením koleèka Navi doleva procházejte seznamem voleb nahoru Otoèením koleèka Navi doprava procházejte seznamem voleb dolù Stisknutím koleèka Navi vyberete po¾adovanou volbu Seznam funkcí menu Následující dva seznamy zobrazují polo¾ky menu v poøadí, v jakém jsou vyvolávány v sadì do auta: re¾im pøístupu k SIM a re¾im SIM auta re¾im handsfree Ke ka¾dé polo¾ce menu jsou v této pøíruèce poskytovány detailní informace Odpovídající èíslo stránky je uvedeno v závorkách za polo¾kami hlavního menu Pou¾íváte-li se sadou do auta headset HSU-4, jsou v menu Zprávy a Kontakty dostupné je¹tì dal¹í funkce Podrobnìj¹í informace najdete v u¾ivatelské pøíruèce ke sluchátku HSU-4 Stisknutím tohoto tlaèítka odstraníte provedený záznam, nebo se vrátíte na pøedchozí úroveò menu (viz seznam funkcí menu) Podr¾ením stisknutého tlaèítka sma¾ete displej a vrátíte se do pohotovostního re¾imu 30 Copyright 2005 Nokia All rights reserved

31 Seznam funkcí menu Zprávy (strana 34) Pøijaté zprávy Volat zpìt Odpovìdìt s ¹ablonou Ulo¾it jako ¹ablonu Odstranit Kopírovat do telefonu Pøedat dál Odpovìdìt Nastavení zpráv Èíslo støediska zpráv Odpovìdìt pøes stejné stø Zobrazit ¹ablony Odeslat Odstranit Vytvoøit zprávu Odpovìdìt Výpis volání (strana 38) Nepøijaté hovory Pøijaté hovory Volaná èísla Kontakty (strana 39) Hledat Odstranit Stav pamìti Tóny (strana 40) Hlasitost vyzvánìní Vyzvánìcí tón Tóny výstrahy Výpis volání (strana 38) Nepøijaté hovory Pøijaté hovory Volaná èísla Kontakty (strana 39) Hledat Odstranit Stav pamìti Informace o výstra¾ných tónech, viz Nastavení Nastavení (strana 41) Nastavit datum a èas Nastavit èas Formát èasu Nastavit datum Formát data Nastavení hovoru Odesílání mého èísla Nastaveno sítí Zapnuto Vypnuto Pøesmìrování hovorù Pøesmìrovat v¹echny Pøesmìrovat je-li obsazeno Pøesmpokud nepøijímá Pøesmìr, je-li mimo dosah Pøesm, není-li dostupný Zru¹it v¹echna pøesmìrování Automatický pøíjem Vypnuto Zapnuto Èekání hovoru Aktivovat Zru¹it Ovìøit stav Nastavení (strana 41) Nastavit datum a èas Nastavit èas Formát èasu Nastavit datum Formát data Automatický pøíjem Vypnuto Zapnuto Copyright 2005 Nokia All rights reserved 31

32 Seznam funkcí menu Nastavení pokraè (strana 44) Nastavení telefonu Jazyk Osvìtlení displeje Informace o buòce Zapnuto Vypnuto Volba sítì Automatická Manuálnì Automatické vypnutí Hlasová schránka Poslechnout si hlasové zprávy Èíslo hlasové schránky GPRS modem Nastavení zabezpeèení Po¾adování PIN kódu Zmìnit PIN kód Uzavøená skupina Standardní Zapnuto Vypnuto Povolená èísla Zapnuto Vypnuto Seznam èísel Nastavení pokraè (strana 44) Jazyk Osvìtlení displeje Automatické vypnutí Tóny výstrahy Hlasová schránka Poslechnout si hlasové zprávy Èíslo hlasové schránky Nastavení pokraè (strana 48) Nastavení ekvalizéru Hlasitý Rádio hlasitì Obnovit nastav z výroby? Hlas (strana 49) Hlas záznamy Nový hlasový záznam Seznam hlas záznamù Pøehrát Zmìna Odstranit Hlasové pøíkazy Nový hlasový pøíkaz Seznam hlasových pøíkazù Pøehrát Zmìna Odstranit Rekordér (strana 53) Nahrávat Pøehrát Odstranit Nastavení pokraè (strana 48) Nastavení ekvalizéru Hlasitý Rádio hlasitì Obnovit nastav z výroby? 32 Copyright 2005 Nokia All rights reserved

33 Seznam funkcí menu Bluetooth (strana 54) Zobrazit aktivní pøístroje Zobrazit auten pøístroje Vytvoøit spojení Odstranit autentifikaci Po¾adovat autorizaci Upravit název Bluetooth Název Bluetooth (Sada do auta) Umo¾nit druhé spojení Viditelnost Údaje u¾iv (strana 59) Naèíst kontakty Zmìnit na u¾ivatele 1 Nastavení u¾ivatele 1 Re¾im pou¾ívání Aktivní re¾im pou¾ívání Naèíst nastavení SIM a pamì» telefonu Pamì» SIM Pamì» telefonu Bluetooth (strana 54) Zobrazit aktivní pøístroje Zobrazit auten pøístroje Odstranit autentifikaci Po¾adovat autorizaci Upravit název Bluetooth Název Bluetooth (Sada do auta) Viditelnost Údaje u¾iv (strana 59) Naèíst kontakty Zmìnit na u¾ivatele 1 Nastavení u¾ivatele 1 Re¾im pou¾ívání Aktivní re¾im pou¾ívání Naèíst nastavení SIM a pamì» telefonu Pamì» SIM Pamì» telefonu Copyright 2005 Nokia All rights reserved 33

Vaše uživatelský manuál NOKIA 810 http://cs.yourpdfguides.com/dref/823489

Vaše uživatelský manuál NOKIA 810 http://cs.yourpdfguides.com/dref/823489 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Autotelefon Nokia 810 U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka

Autotelefon Nokia 810 U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka Autotelefon Nokia 810 U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka 9356668 Vydání 3 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek TFE-4R je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1 9312021 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt MD-1 shoduje s ustanoveními

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt CK-1W shoduje

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA LD-1W http://cs.yourpdfguides.com/dref/825063

Vaše uživatelský manuál NOKIA LD-1W http://cs.yourpdfguides.com/dref/825063 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA LD-1W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA LD-1W v uživatelské příručce

Více

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu modulu Nokia PT-8 (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme,

Více

Push to talk. Nokia N76-1

Push to talk. Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6 9232427 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-6 shoduje s

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Push to talk 1.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Zaèínáme. Nokia N93i-1

Zaèínáme. Nokia N93i-1 Zaèínáme Nokia N93i-1 Tlaèítka a èásti pøístroje zavøený pøístroj 2. vydání CS, 9253945 Èíslo modelu: Nokia N93i-1. Dále jen Nokia N93i. 1 Hlavní fotoaparát a objektiv. Pøístroj obsahuje 3,2megapixelový

Více

Zaèínáme Nokia N92-1

Zaèínáme Nokia N92-1 Zaèínáme Nokia N92-1 Re¾imy Zaèínáme Èíslo modelu: Nokia N92-1. Dále jen Nokia N92. Pøístroj mù¾e pracovat ve ètyøech re¾imech: Pøi zavøeném telefonu (1), Zobrazení (2), Pøi otevøeném telefonu (3) a Práce

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1.

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

Urèování polohy Nokia N76-1

Urèování polohy Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní

Více

Začínáme Nokia N70-1

Začínáme Nokia N70-1 Začínáme Nokia N70-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9352764 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9352764 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352764 1.

Více

Krok 1. Vlo¾ení SIM karty a baterie

Krok 1. Vlo¾ení SIM karty a baterie Krok 1 Vlo¾ení SIM karty a baterie Pou¾ívejte pouze pamì»ové karty microsdhc a microsd schválené spoleèností Nokia pro pou¾ití s tímto pøístrojem. Spoleènost Nokia pou¾ívá schválené odvìtvové standardy

Více

Začínáme. Nokia N77-1 1. vydání CS

Začínáme. Nokia N77-1 1. vydání CS Začínáme Nokia N77-1 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (vpøedu a na stranì) Èíslo modelu: Nokia N77-1. Dále jen Nokia N77. 1 Svìtelné èidlo 2 Druhý fotoaparát s ni¾¹ím rozli¹ením 3 Výbìrová tlaèítka ( a )

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110 9240171 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-70 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9354353 4. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHM-2NX shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY

Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY 1. vydání CS 9311304 Pro va¹i bezpeènost Seznamte se

Více

U¾ivatelská pøíruèka 93538323 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 93538323 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 93538323 1.

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9241720 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-111 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta s displejem Nokia CK-600 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9211377 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními

Více

U¾ivatelská pøíruèka

U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352607 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9355393 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9355393 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9355393 1.

Více

Hudební reproduktory Nokia MD-3

Hudební reproduktory Nokia MD-3 Hudební reproduktory Nokia MD-3 ÈESKY Stereo reproduktory MD-3 nabízejí vysokou kvalitu poslechu hudby nebo rádia z va¹eho kompatibilního telefonu Nokia nebo audio zaøízení. Reproduktory mají 3,5 mm stereo

Více

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 ÈESKY Prostøednictvím tohoto kabelu mù¾ete pøená¹et a synchronizovat data mezi kompatibilním PC a pøístrojem Nokia. Kabel mù¾ete rovnì¾ pou¾ít pro souèasné nabíjení

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Nokia FM vysílaè CA-300 9203672/1

Nokia FM vysílaè CA-300 9203672/1 Nokia FM vysílaè CA-300 6 3 5 7 9203672/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CA-119 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice

Více

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka 9310693 5. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-5 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652. 9343417 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652. 9343417 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652 9343417 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-53 shoduje s ustanoveními následující

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9351709 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka. 9351709 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9351709 Issue

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2.

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/527430

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/527430 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 1110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA 1110 v uživatelské příručce

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9352435 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9352435 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352435 1.

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9356087 2. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9356087 2. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9356087 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NEM-1 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Symbol pøe¹krtnutého kontejneru znamená, ¾e na území Evropské unie musí být produkt po ukonèení jeho ¾ivotnosti ulo¾en do oddìleného sbìru. Neodhazujte tyto produkty do netøídìného

Více

Minireproduktory Nokia MD-6 9205725/1

Minireproduktory Nokia MD-6 9205725/1 Minireproduktory Nokia MD-6 3 5 4 2 9205725/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Úvod Blahopøejeme k va¹í

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9354859 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9354859 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9354859 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-4U shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030. 9239457 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030. 9239457 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030 9239457 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-74 shoduje s ustanoveními

Více

Bluetooth sada do auta s displejem Nokia CK-15W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Bluetooth sada do auta s displejem Nokia CK-15W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Bluetooth sada do auta s displejem Nokia CK-15W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9200328 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-15 je ve shodì se základními

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 6610i. 9230895 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 6610i. 9230895 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 6610i 9230895 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-37 shoduje s ustanoveními

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA CK-100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/824222

Vaše uživatelský manuál NOKIA CK-100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/824222 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9353252 Issue 1

U¾ivatelská pøíruèka. 9353252 Issue 1 U¾ivatelská pøíruèka 9353252 Issue 1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-2 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka. 9235633 1. vydání

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka. 9235633 1. vydání Podrobná u¾ivatelská pøíruèka 9235633 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-19 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 7250i. 9356319 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 7250i. 9356319 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 7250i 9356319 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-4jx shoduje s ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6822 9236677 1. VYDÁNÍ

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6822 9236677 1. VYDÁNÍ U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6822 9236677 1. VYDÁNÍ PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-69 shoduje s ustanoveními následující

Více

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-57 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou 9250575 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento produkt RH-93 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro zábavný kryt Nokia Xpress-on TM (pro telefon Nokia 3220) 9233898 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro zábavný kryt Nokia Xpress-on TM (pro telefon Nokia 3220) 9233898 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro zábavný kryt Nokia Xpress-on TM (pro telefon Nokia 3220) 9233898 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e

Více

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4. 9311076 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4. 9311076 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4 9311076 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-4 shoduje s

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6233 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822412

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6233 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822412 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230 9234642 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 51 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9235106 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9235106 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9235106 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-14 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355746 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355746 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355746 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NMM-3 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9362101 4. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9362101 4. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9362101 4. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-10 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia (LD-1W) 9236301 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia (LD-1W) 9236301 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia (LD-1W) 9236301 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LD-1W shoduje

Více

Copyright 2003 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NEM-4 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220 9356354 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-20 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2600. 9233698 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2600. 9233698 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2600 9233698 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-59 shoduje s ustanoveními následující

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-29 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice R&TTE

Více

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-8W shoduje sustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9355581 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9355581 2. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9355581 2.

Více

Kamera Nokia s dálkovým ovládáním. U¾ivatelská pøíruèka

Kamera Nokia s dálkovým ovládáním. U¾ivatelská pøíruèka Kamera Nokia s dálkovým ovládáním U¾ivatelská pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt PT-6 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9231067 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9231067 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220 9231067 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-37 shoduje s ustanoveními následující

Více

Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9245865 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-20 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Sada do auta Nokia CK-300 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-300 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-300 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9202247 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-21W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NEM-4 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 2626 http://cs.yourpdfguides.com/dref/821040

Vaše uživatelský manuál NOKIA 2626 http://cs.yourpdfguides.com/dref/821040 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1112. 9247860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1112. 9247860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1112 9247860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento RH-93 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6230 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822390

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6230 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822390 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 6230. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA 6230 v uživatelské příručce

Více

U¾ivatelská pøíruèka Sada do auta CK-10. 9233639 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Sada do auta CK-10. 9233639 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Sada do auta CK-10 9233639 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HF-7 shoduje s ustanoveními následující

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827847

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827847 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i 9236595 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-72 shoduje s ustanoveními následující

Více

Sada do auta Nokia CK-100 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-100 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-100 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9209908 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-22 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250 U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250 9244360 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-38 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6060. 9240680 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6060. 9240680 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6060 9240680 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-73 shoduje s ustanoveními následující

Více

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Podrobná u¾ivatelská pøíruèka Copyright

Více