GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV"

Transkript

1 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II

2

3 Obsah svazku II. Učební plán... 5 Průřezová témata... 7 Výchova demokratického občana... 8 Osobnostní a sociální výchova Mediální výchova Multikulturní výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Environmentální výchova Český jazyk a literatura Cizí jazyky Další cizí jazyk Občanská výchova Dějepis Matematika Zeměpis Fyzika Chemie Biologie Informatika Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce

4 Učební plán 4

5 Učební plán Učební plán Předmět Prima Sekunda Tercie Kvarta Celkem (prima kvarta) ČJ CJ1 CJ2 OV DĚ MA ZE FY CH jazyk a j. k. 5 jazyk a j. k. 4 jazyk a j. k. 4 jazyk a j. k. 18 jazyk a j. k jazyk a j. k. 4 jazyk a j. k. 4 jazyk a j. k. 4 jazyk a j. k. 16 jazyk a j. k jazyk a j. k. 3 jazyk a j. k. 6 jazyk a j. k ,75 čl. a spol. 0,25 čl. a zdr. 0,75 čl. a spol. 0,25 čl. a zdr. 0,5 čl. a spol. 0, 5 čl. a sv. práce 0,5 čl. a spol. 0,5 čl. a sv. práce 2,5 čl. a spol. 1 čl. a sv. práce, 0,5 čl a zdr čl. a spol. 2 čl. a spol. 2 čl. a spol. 2 čl. a spol. 8 čl. a spol mat. a její apl. 5 mat. a její apl. 4 mat. a její apl. 5 mat. a její apl. 19 mat. a její apl ,5 čl. a příroda 0,5 čl. a zdr. 1,5 čl. a příroda 0,5 čl. a zdr. 1,5 čl. a příroda 0,5 čl. a spol. 1 čl. a příroda 1 čl. a spol. 5,5 čl. a příroda 1,5 čl. a spol., 1 čl. a zdr ,75 čl. a příroda 0,25 čl. a sv. práce 2 čl. a příroda 1,75 čl. a příroda 0,25 čl. a sv. práce 2 čl. a příroda 7,5 čl. a příroda 0,5 čl. a sv. práce čl. a příroda 1,5 čl. a příroda 0,5 čl. a sv. práce 3,5 čl. a příroda 0, 5 čl. a sv. práce BI 1,75 čl. a příroda 0,25 čl. a sv. práce 1,75 čl. a příroda 0,25 čl. a sv. práce 2 čl. a příroda 1,5 čl. a příroda 0,5 čl. a zdr. 7 čl. a příroda 0,5 čl. a sv. práce 0,5 čl. a zdr. IN HV VV TV inf. a k. tech. 0,5 inf. a k. tech. 0,5 čl. a sv. práce 0,5 inf. a k. tech. 0,5 čl. a sv. práce 0,5 inf. a k. tech. 0,5 čl. a sv. práce 2,5 inf. a k. tech. 1,5 čl. a sv. práce umění a kult. 1 umění a kult. 1 umění a kult. 1 umění a kult. 4 umění a kult umění a kult. 2 umění a kult. 1 umění a kult. 1 umění a kult. 6 umění a kult čl. a zdr. 2 čl. a zdr. 2 čl. a zdr. 2 čl. a zdr. 9 čl. a zdr

6 Průřezová témata 6

7 Průřezová témata Průřezová témata Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Všechna průřezová témata mají jednotné zpracování. Obsahují Charakteristiku průřezového tématu, v níž je zdůrazněn význam a postavení průřezového tématu v základním vzdělávání. Dále je vyjádřen vztah ke vzdělávacím oblastem a přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka jak v oblasti vědomostí, dovedností a schopností, tak v oblasti postojů a hodnot. Obsah průřezových témat doporučený pro základní vzdělávání je rozpracován do tematických okruhů rozpracovaných do jednotlivých témat či činností. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žáci dostávají možnost utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum dovedností. Některá průřezová témata přecházejí z prvního stupně základního vzdělávání, některá naopak přecházejí na střední školu. PT Výchova demokratického občana se zařazuje v celém rozsahu předepsaném RVP, ostatní ve výběru. Průřezová témata integruje naše škola jako součást vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů nebo v podobě projektů a projektových dnů apod. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova 7

8 Průřezová témata Výchova demokratického občana Průřezové téma Výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní charakter. Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. Ta vyjadřuje způsobilost orientovat se v otevřené, demokratické a pluralitní společnosti. Její získání má umožnit žákovi řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem k druhým, s vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace. Průřezové téma využívá ke své realizaci nejen tematických okruhů, ale i zkušeností a prožitků žáků, kdy celkové klima školy vytváří demokratickou atmosféru třídy, sloužící jako laboratoř demokracie. V ní jsou žáci více motivováni k uplatňování svých názorů v diskusích a k možnosti demokraticky se podílet na rozhodnutích celku, společenství, komunity. Zároveň si sami na sobě mohou ověřit nejen význam dodržování pravidel, eventuálně se podílet na vytváření pravidel nových, ale i to, jak je důležité se o udržování demokracie starat, protože překročení hranice k anarchii či naopak k despotismu je neustále přítomným nebezpečím. Tato zkušenost pak rozvíjí schopnost kritického myšlení. Průřezové téma Výchova demokratického občana má blízkou vazbu především na vzdělávací oblast Člověk a společnost, v níž jsou tematizovány principy demokracie a demokratického rozhodování a řízení, lidská a občanská práva. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se uplatňuje v tématech zaměřených na vztah k domovu a vlasti. Průřezové téma Výchova demokratického občana se z největší části realizuje v občanské výchově, dále v dějepise, zeměpise a biologii. Toto průřezové téma má vazbu i na ostatní vzdělávací oblasti, zejména pak na ty, v nichž se tematizuje vztah k sobě samému i ostatním lidem, k okolnímu prostředí, k normám i hodnotám. Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka: V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod, vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti, rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti, prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování, vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení. V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě, vychovává k úctě k zákonu, rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku, učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti, 8

9 Průřezová témata přispívá k utváření hodnot jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost, rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů, motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším, vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností, vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu. Tematické okruhy průřezového tématu Tematické okruhy průřezového tématu jsou zaměřeny na utváření a rozvíjení demokratických vědomostí, dovedností a postojů potřebných pro aktivní účast žáků budoucích dospělých občanů v životě demokratické společnosti. Občanská společnost a škola škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole; způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy, žákovských rad či parlamentů); formy participace žáků na životě místní komunity; spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci Občan, občanská společnost a stát občan jako odpovědný člen společnosti, Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana; úloha občana v demokratické společnosti; základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost); principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů) Formy participace občanů v politickém životě volební systémy a demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby); obec jako základní jednotka samosprávy státu; společenské organizace a hnutí Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování demokracie jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie; základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka); význam Ústavy jako základního zákona země; demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti 9

10 Průřezová témata Přínos Cíl (Žák a...) Prostředky Realizace, organizace Vede k aktivnímu tolerance, úcta, sebeúcta, samostatnost, kom. kruh, skup. práce, projektová projektový den: Den pro naši třídu postoji v obhajování zodpovědnost, aktivní postoj, svoboda činnost, portfolia, práce s literaturou, sběr výtvarné nebo slovní zpracování a dodržování lidských právo, tradice, řád, zákon, volby dat a informací ict pravidel práv a svobod. naše obec, region, práva dítěte, šikana, video, modelové situace, návštěva histor. OV, DE, ZE, LV Vede k pochopení xenofobie, empatie významných míst regionu třídnické hodiny významu řádu, pravidel pravidla silniční pravidla, chování atd. hry, dramatizace, nástěnka prezentace, pracovní listy a zákonů pro fungování spolupráce diskuse, beseda vlastní prezentace společnosti. interpretuje sociální a občanské potřeby tvorba vlastního třídního popř. školního třídní samospráva a problémy řádu Ostrov lidských práv (OV) veřejné problémy aktivní občanský a žákovský postoj k problémům zapojení do komunity, třídy, společnosti Umožňuje participovat problém a zdroj konfliktu, konsensus diskuse třídnická hodina na rozhodnutí celku ochota spolupracovat skupinová práce samospráva třídy, města, týmu s vědomím vlastní předvolební kampaň hry (komunikační a motivační) OV odpovědnosti za tato normy, domluvy, zákon, norma, způsob řešení konfliktu asertivní rozhodnutí morálka výchova a s vědomím jejich rovné příležitosti důsledků. Rozvíjí a podporuje obhájení diskuse (vysvětlení problému) skupinová práce komunikativní, argumentace prezentace reprezentace školy formulační, diskuse projekt schopnost obhájit svůj názor argumentační, vysvětluje princip voleb referát školní vysílání dialogické a prezentační účinně komunikuje komunikace časopis schopnosti jedná solidárně hra vzájemné chování ČJ, OV a dovednosti. pomáhá řešit problémy ve třídě reakce na otázku 10

11 Průřezová témata Prohlubuje empatii, empatie modelové situace dramatická výchova schopnost aktivního tolerance komunitní kruh OV, ČJ, HV, VV naslouchání naslouchání beseda Člověk a zdraví, Člověk a spravedlivého postoje skup. práce a společnost posuzování. názory volby třídnické hodiny slušnost ohleduplnost úcta sebehodnocení Vede k uvažování globální problémy pochvala třídnické hodiny o problémech v širších kritické myšlení diskuse Den Země, Global souvislostech a ke asertivní chování beseda DE, ZE, OV, BI, TV, VV kritickému myšlení. respekt a soužití s minoritami kom. kruh kompromis referát schopnost unést neúspěch projekt prezentace poznávací exkurze výlety Vede k otevřenému, aktivní postoj komunitní kruh OV, ZE region, naše vlast aktivnímu, zainteresovanost třídnické hodiny DE region a naše vlast české zainteresovanému veřejné problémy a jejich řešení skupinová práce dějiny postoji v životě. petice procházka po Vyškově, MÚ ČJ dram. výchova návštěva soudu Vychovává k úctě úcta k zákonu, třídnímu řádu komunitní kruh OV, ZE region, naše vlast, k zákonu. spravedlnost, solidarita, odpovědnost, třídnické hodiny DE region a naše vlast, české tolerance žákovský parlament dějiny Úmluva o právech dítěte přírodovědné praktikum ČJ dram. výchova Listina základních práv a svobod, den skupinová práce 11

12 Průřezová témata lidských práv modelové situace úloha občana ve společnosti zdroje konfliktů a práce s nimi vztah k jiným principy demokracie ve třídě, obci, městě respekt k hodnotám a společnosti demokratické řešení problémů Rozvíjí disciplinovanost sebeúcta, samostatnost komunitní kruh OV, ostatní předměty a sebekritiku. disciplinovanost třídnické hodiny LVK žákovský parlament přírodovědné praktikum skupinová práce modelové situace Učí sebeúctě sebepoznání, sebeúcta, sebedůvěra, kom. kruh, skup. práce, diskuse, hádanky, vyučovací proces - modelové a sebedůvěře, samostatnost, angažovanost rébusy situace, vyřízení vzkazu, návštěva samostatnosti hry didaktické a sportovní zájmových útvarů, školní výlet, a angažovanosti. plánování plavecký výcvik, LVK, divadlo, referáty soutěže, kino, výchovný koncert, třídnické hodiny, četba, kulturní deník, školní časopis, návštěva veřejných institucí a kulturních zařízení přírodovědné praktikum Přispívá k utváření spravedlnost, solidarita, odpovědnost, zdravotní prevence, nebezpečí v běžných hry, projekty, modelové situace, hodnot jako je svoboda, tolerance, hodnota zdraví, i mimořádných situacích zdravení a oslovování, literatura, spravedlnost, svoboda, nebezpečí, rozhodování motivační hry, příklad učitele, encyklopedie, solidarita, tolerance samostatnost a odpovědnost, různorodost učivo DE, OV, ČJ a odpovědnost. společnosti, principy soužití řád, respekt film, video, školní časopis k identitám, příčiny nedorozumění a jejich 12

13 Průřezová témata řešení, zdroje konfliktů, třídní řád Rozvíjí a podporuje sebedůvěra, samostatnost, sebeúcta, diskusní kruh, spoluúčast žáků na všechny předměty schopnost zaujetí názor - vlastní, cizí přípravě školních akcí, hry, obhajoba třídnické hodiny vlastního stanoviska rozvoj principu demokracie, svého názoru při skupinové práci, v pluralitě zákonů kompromis, tolerance prezentace vlastního názoru a názorů. Motivuje úcta ke spolužákům, starším lidem, komunitní kruh, skupinová práce, OV, TV, VV, SP k ohleduplnosti schopnost naslouchat, angažovanost, projekty, modelové situace, hry prolíná do všech předmětů a ochotě pomáhat přátelství třídnická hodina zejména slabším. Umožňuje posuzovat ucelenost názoru diskuse, skupinová práce, exkurze, ZE, DE, OV, CJ a hodnotit společenské událost světová poznávání, kultura, nové druhy sportů, skupinová práce, prezentace jevy, procesy, události kultura, hospodářství, informační referáty, film, rozhlas, televize a problémy z různých technologie, šikana, nenávist, životní úhlů pohledu (lokální, prostředí národní, evropská, globální dimenze). Vede k respektování polykulturní prostředí film, beseda, poznávání zvyklostí, hudba, HV, ZE, DE, OV, ČJ, VV, CJ kulturních, etnických přistěhovalci, domorodec, cizí oblečení přednáška, beseda a jiných odlišností. pracovník, migrace, náboženská vyznání, šikana, hodnotová orientace v různých kulturních prostředích 13

14 Průřezová témata Vede k asertivnímu asertivní jednání diskuse, skupinová práce, modelové společné akce a pobyty dětí jednání a ke kompromis, sebehodnotí, sebeúcta, situace, hledání cest k vyřešení problému, aktuální řešení vzniklých problémů schopnostem sebevědomí, sebekritika role jednotlivce a jeho přínos kompromisu. respektování, komunikace, komunitní kruh argumentace, handicapovaný význam zapojení do žákovské spoluobčan samosprávy, školního parlamentu, schopnost spolupracovat s jinými orgány obce řešení osobních problému soudy, dramatizace 14

15 Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova má každodenní využití v běžném životě. Učivem se stává sám žák, konkrétní žákovská skupina a běžné situace každodenního života. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu. Vztah osobnostní a sociální výchovy ke vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace je založen na samotném faktu komunikační podstaty jazyka s tím, že se zaměřuje na každodenní verbální komunikaci jako klíčový nástroj jednání v různých životních situacích. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět lze naplňovat prostřednictvím témat směřujících k sebepoznání, zdravému sebepojetí, seberegulaci a k udržení psychického zdraví psychohygieně, komunikaci, mezilidským vztahům. Úzká je vazba ke vzdělávací oblasti Člověk a společnost, a to k Výchově k občanství a k jejím částem Člověk ve společnosti, Člověk jako jedinec. Konkrétně k tématům lidská setkání, vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití (Člověk ve společnosti) a podobnost a odlišnost lidí, vnitřní svět člověka, osobní rozvoj (Člověk jako jedinec). Vazba ke vzdělávací oblasti Člověk a příroda se týká evoluce lidského chování, zvířecí a lidské komunikace a seberegulujícího jednání jako základního ekologického principu. Nabízí též možnosti rozvoje emocionálních vztahů, osobních postojů a praktických dovedností ve vztahu k přírodnímu prostředí. Vazba na vzdělávací oblast Umění a kultura se týká především společného zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična jako např. estetiky chování a mezilidských vztahů a chápání umění jako prostředku komunikace a osvojování si světa. V osobnostní a sociální výchově lze účinně využít různých postupů dramatické výchovy. Propojení se vzdělávací oblastí Člověk a zdraví je vhodné v tématech reflektujících fyzickou stránku člověka, sociální vztahy, komunikaci a rozhodování v běžných i vypjatých situacích. Osobnostní a sociální výchova tak může napomoci k získání dovedností vztahujících se k zdravému duševnímu a sociálnímu životu. Rovněž přispívá k realizaci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, zejména zdokonalováním dovedností týkajících se spolupráce a komunikace v týmu a v různých pracovních situacích. Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka: V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: vede k porozumění sobě samému a druhým, napomáhá k zvládání vlastního chování, přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni, rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti, utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci, 15

16 Průřezová témata umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. konfliktů), formuje studijní dovednosti, podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny. V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým, vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci, vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů, přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování, napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování. Tematické okruhy průřezového tématu Tematické okruhy osobnostní a sociální výchovy jsou členěny do tří částí. Uskutečňují se prakticky prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací a příslušných diskusí. Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium Sebepoznání a sebepojetí já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně samé/mu; moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia; stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení Psychohygiena dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá organizace času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění-relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potížích Kreativita cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích Sociální rozvoj Poznávání lidí vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí Mezilidské vztahy péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, 16

17 Průřezová témata empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny) Komunikace řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu rétorika ); dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů); komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.); efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci Kooperace a kompetice rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí, problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci Hodnoty, postoje, praktická etika analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne 17

18 Průřezová témata Přínos Cíl (Žák a...) Prostředky Realizace, organizace V oblasti vědomostí, dovedností a schopností: OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Vede k porozumění sobě samému. sebepoznání sebehodnocení projekt koloběh života čtyřlístek sebepoznání komunitní kruh charakteristika životopis diskuse skupinová práce projekty portrét postava charakter nácvik individuálních disciplín odstraňování chybných pohybových vzorců OV (P) OV (S) OV (T + K) ČJ: Komunikační a slohová výuka PŘ: Člověk VV (P) TV Pomáhá k zvládání vlastního seberegulace skupinová práce: školní řád OV (P, S, T) chování. pravidla sportovních her TV správné dýchání HV organizace práce VV zvládání emocí ve vypjatých herních situacích Formuje studijní dovednosti. rozvoj dovedností pro správný režim dne OV (P) učení a studium jazykové příručky ČJ osnova TV výpisky analýza chyb při učení pohybových dovedností herní činnosti jednotlivce individuální sporty 18

19 Průřezová témata a snaha odstranit je výtah referát výklad Podporuje dovednosti a přináší psychohygiena sestavení vlastního režimu dne OV (P) vědomosti týkající se duševní střídání plného nasazení (maximálního výkonu) TV hygieny. s odpočinkem a relaxací (doplnění sil) střídání hráčů během hry soustředěnost na výkon V oblasti postojů a hodnot: Pomáhá k utváření pozitivního psychohygiena tvorba vlastních textů ČJ: Komunikační a slohová výchova (nezraňujícího) postoje k sobě prožívání úspěchu ve sportu TV samému. osobní rekordy SOCIÁLNÍ ROZVOJ V oblasti vědomostí, dovedností a schopností: Přispívá k utváření dobrých dobré vztahy ve třídě skupinová práce všechny předměty mezilidských vztahů ve třídě i mimo komunitní kruh ni. exkurze třídní výlety přírodovědné praktikum lyžařský kurz zeměpisné praktikum návštěva divadelních představení Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace v různých modelové situace ČJ, CJ, OV komunikace a k tomu příslušné situacích vědomosti. Utváří a rozvíjí základní dovednosti rozvoj individuálních přírodovědné praktikum FY, CHE, PŘ 19

20 Průřezová témata pro spolupráci. dovedností pro zeměpisné praktikum VV kooperaci laboratorní práce OV (P, S, T, K) kolektivní práce ČJ: Literární výchova komunitní kruh: naslouchání TV dramatizace textu turnaje tříd / družstev herní situace ve sport. hrách školní turnaje soutěže družstev okresní turnaje a soutěže průpravná hra / hra / turnaj hledání vhodné taktiky a její dodržování Umožňuje získat základní sociální rozhodování v eticky stresometr OV (T) dovednosti pro řešení složitých problematických dramatizace textu ČJ: Literární výchova situací. situacích všedního dne problematika dopingu ve sportu za co stojí TV úspěch MORÁLNÍ ROZVOJ V oblasti postojů a hodnot: Vede k uvědomování si hodnoty vytváření povědomí ostrov lidských práv OV (S) spolupráce a pomoci. o významu spolupráce komunitní kruh OV (T) a pomoci talentovaní jedinci pomáhají méně nadaným Vede k uvědomování si hodnoty tolerance besedy ZE, DE, CJ různosti lidí, názorů, přístupů a respektování ostatních zahraniční poznávací zájezdy OV (S) k řešení problémů. práce ve dvojicích: diskriminace Přispívá k utváření mravních praktická etika beseda, diskuse ČJ: Literární výchova rozměrů komunikačních situací četba knih a ukázek TV a různých způsobů lidského chování. dodržování pravidel fair-play turnaje olympijské myšlenky soutěže, olympiády Napomáhá primární prevenci zvládání stresových stresometr OV (T) sociálně patologických jevů situací prožívání úspěchu a neúspěch TV 20

21 Průřezová témata a škodlivých způsobů chování. všechny předměty soutěže, olympiády, turnaje 21

22 Průřezová témata Mediální výchova Média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. Přitom sdělení, jež jsou médii nabízena, mají nestejnorodý charakter. Správné vyhodnocení těchto sdělení vyžaduje značnou průpravu. Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií (o jejich historii, struktuře, fungování), jednak získání dovedností podporujících poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr. Schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb - od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času. Mediální výchova má blízkou vazbu na vzdělávací oblast Člověk a společnost. Mediální výchova je zaměřena na systematické vytváření kritického odstupu od mediovaných sdělení a na schopnost interpretovat mediální sdělení z hlediska jeho informační kvality (zpravodajství z hlediska významu a věrohodnosti zprávy a události, reklamu z hlediska účelnosti nabízených informací apod.). Propojení se vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace se týká zejména vnímání mluveného i psaného projevu, jeho stavby, nejrůznějších typů obsahů a uplatňování odpovídající škály výrazových prostředků, osvojení základních pravidel veřejné komunikace, dialogu a argumentace. V rámci vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie se pak jedná o využívání tištěných i digitálních dokumentů jako zdroje informací. Vztah ke vzdělávací oblasti Umění a kultura je založen na vnímání specifické řeči znakových kódů, jež média užívají, a jejich kombinací, a to nejen přirozeného jazyka, ale i obrazu a zvuku. Přispívá ke schopnosti vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit artefakty umělecké i běžné mediální produkce. Nejvíce se realizuje v OV, HV, IN, VV. Průběžně ve všech předmětech v činnostech jako jsou projekty, skupinové práce, sběr informací. Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka: V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace, učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času, rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu, 22

23 Průřezová témata přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci i v redakčním kolektivu, přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu. V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: vede k uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti za jeho naplnění, napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace. Tematické okruhy průřezového tématu Mediální výchova na úrovni základního vzdělávání obsahuje základní poznatky a dovednosti týkající se médií a mediální komunikace. Tematické okruhy mediální výchovy se člení na tematické okruhy receptivních činností a tematické okruhy produktivních činností. Tematické okruhy receptivních činností: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních ( bulvárních ) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů); hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel; identifikování základních orientačních prvků v textu. interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi faktickým a fiktivním obsahem; hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od médii zobrazovaných stereotypů, jako reprezentace reality); vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti. fungování a vliv médií ve společnosti - organizace a postavení médií ve společnosti; faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich chování; způsoby financování médií a jejich dopady; vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy; role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti); role médií v politických změnách. Tematické okruhy produktivních činností: tvorba mediálního sdělení - uplatnění a výběr výrazových prostředků. 23

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA, MLADÁ BOLESLAV, PALACKÉHO 191/1 zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje školy:... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1Umístění a velikost

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání sportovních tříd

Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání sportovních tříd školní vzdělávací program Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání sportovních tříd Škola na jevišti světa Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy a ŠVP... 4 2.1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Škola plná pohody

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Škola plná pohody ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola plná pohody 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost a velikost

Více

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více