6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník"

Transkript

1 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění F - měření síly,pokusy s magnety a měření ostatních fyzikálních veličin, Tv, VkO - ; ČJ - sloh: popis, vypravování, m.,lv.- ; VV - ; AJ -, Př - ; HV - ; M - des.čísla a početní operace F - laboratorní práce a výpočty příkladů, Tv, VkO, M, Z, VkZ - ; VKZ - efektivní učení; ČJ - popis a vypravování; AJ - ; Vv - AJ -, popis, vypravování; Vv - ; GV; Tv, M; PM; Př - ; Foto - schopnost se dívat; Ch - vlastnosti látek; BCHP AJ - ; ČJ - skladba, básně, texty, výklad, výtah; M; PM; Př, Tv, VV, GV - ; Rozvoj schopností poznávání cvičení dovedností zapamatování řešení problémů ČJ - reprodukce textu, ; Dv - ; Vv - ; AJ - ; HV - D - vytváření historických map;, AJ, M; Př - ; VKZ - AJ - ; M, PM - efektivní učení VkO - ; ČJ - ; Vv - ; AJ - ; Př - ; D - vytváření historických map; M - logické úlohy; PČ - ;, AJ, M - ; ; Inf AJ - ; GV - ; Foto - ; ; M, PM, Ch - ; Inf ; BCHP AJ - ; ČJ -skladba, básně, texty, výklad, výtah; M, PM, Př - AJ, GV - ; ČJ - skladba, básně, texty, výklad, výtah, M, PM, Př, Inf - ; ; Ch - ; Inf dovednosti pro učení a studium ČJ - výpisky, výtah, práce s informacemi, povinná četba, knihovna; Vv -; AJ - ; Př - ; M - ; D - ; ; Inf D - osobní a skupinové, ; AJ, M - ; VKZ - efektivní učení; AJ - ; M, Př, GV, Inf - ; ; Inf AJ - ; ČJ - skladba, básně, texty, výklad, výtah; M, Př, Inf, GV - ; ; Inf

2 já jako zdroj informací o sobě formy společenského styku, dopis, popis; Vv - životopis; VKZ - aukce hodnot, životní cíle, hodnocení a sebehodnocení; VV - má vnitřní podoba ČJ - životopis; Tv - motorické testy, kontrola cvičení, analýza chyb, měření výkonů; Př, M, Př, Inf - ; VkO, PČ - průběžné téma sebepoznání a sebehodnocení, volba povolání; VV - autoportrét AJ - volba povolání, ČJ - úvaha, životopis; M, Př, Tv, GV, Inf - druzí jako zdroj informací o mně TV - motorické testy, kontrola cvičení, formy společenského styku; VV - charakteristika popis; Rv - jak si lépe porozumět, RV - konflikty v dospívání; VKZ - hodnocení a sebehodnocení; schopnost naslouchat a klást otázky, VV - postava ČJ - diskuse; Tv - motorické testy, kontrola cvičení, analýza chyb, měření výkonů; PČ - průběžné téma sebepoznání a sebehodnocení; Ov - sebepoznání; GV - hodnocení a sebehodnocení - analýza chyb, měření výkonů, ČJ - tiskopisy, dotazníky; GV, M, Př - Sebepoznání a sebepojetí moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty) co o sobě vím a co ne Tv -, ČJ -, Dv - ; Vv - Tv -, ČJ -, Vv - Tv -; Čj - charakteristika sebe samého; Inf - hygiena práce s PC; AJ - témata Five senses, Your health; Vv - postava, portrét; VkZ Tv - ; ČJ - charakteristika sebe samého; VkZ - jak si lépe porozumět, konflikty v dospívání; VKZ - hodnocení a sebehodnocení; sebeuvědomění; Vv - postava AJ - témata mezilidské vztahy, přátelství, povahové vlastnosti; Vv - postava, portrét; Tv Tv - ; Př - ; VkO, PČ - průběžné téma sebepoznání a sebehodnocení AJ - témata osobnost, vyjadřujeme postoje a názory; ČJ - úvaha, životopis; Dv - psychosomatické dovednosti, práce na postavě; Vv - postava,autoportrét; Tv Tv - ; ČJ - úvaha, životopis jak se promítá mé já v mém chování ČJ - ; Vv - VkZ - jak si lépe porozumět, konflikty v dospívání; VKZ - hodnocení a sebehodnocení; sebeuvědomění VkO, PČ - průběžné téma sebepoznání a sebehodnocení ČJ - úvaha, životopis; Dv - psychosomatické dovednosti, práce na postavě můj vztah ke mně samé/mu ČJ - ; Vv - VkZ - jak si lépe porozumět, konflikty v dospívání; Vv - moje učení ČJ - VKZ - efektivní učení Př - zdraví a nemoc, péče o zdraví; PČ - AJ - téma osobnost; ČJ - úvaha, průběžné téma sebepoznání a životopis; Vv - sebehodnocení; Vv - PČ - průběžné téma sebepoznání a sebehodnocení AJ - téma volba povolání

3 moje vztahy k druhým lidem Tv - ; VkO - moje rodina; ČJ - ; Vv - Tv - ; ČJ - popis kolektivu třídy; Vv - kamarádství; M, Př, VKZ, Inf - AJ - témata přátelství, mezilidské vztahy, povahové vlastnosti; M, Př, GV, Tv, SH, Inf - Tv, SH - ; ČJ - úvaha, životopis; M, Př, GV, Inf - Seberegulace a sebeorganizace cvičení sebekontroly, sebeovládání, vůle organizace vlastního času, plánování učení a studia stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení AJ - ; Př - ; HV - ; ČJ - ; Tv, M, Př - Vv - ; Inf ČJ - popis; VKZ - sebeuvědomění, hodnocení a sebehodnocení; M, Tv, Př, Inf - F - aktualizace hodin založená na vlastním zájmu; VKZ - efektivní učení; schopnost přijmout odpovědnost; Vv - ; Inf ČJ - čím budu; VKZ - aukce hodnot; životní cíle a jejich naplňování; Vv - ; ČJ - recitace textu, řečnická cvičení; PČ - průběžné téma sebepoznání a sebehodnocení; M, Tv, Př, GV, Inf - F - aktualizace témat; PČ - akční plánování; individuální ; práce na projektech VkO - akční plánování; individuální ; práce na projektech; ČJ - úvaha, životopis; M, Tv, Př, GV, Inf - AJ - vyprávění o sobě, můj den; ČJ - úvaha, životopis,výklad, výtah, výpisky AJ-téma volba povolání; ČJ - úvaha, životopis, výklad, výtah, výpisky; Tvorba školního časopisu dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému Tv - ZRTV; ČJ - literatura ; Dv,Vv - Tv - ZRTV; VkZ - život bez závislostí; Vv - Tv - ZRTV; Př - pohybová a nervová soustava; PČ - sebepojetí Tv - ZRTV; ČJ - úvaha, životopis; Dv - sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích Ćj - literatura ; Dv - VkZ - život bez závislosti ČJ - pravidla rozhovoru; GV - úspěšná komunikace, kooperace ČJ - úvaha, životopis Psychohygiena dobrá organizace času dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění - relaxace, efektivní komunikace atd.) ČJ - jak se učit, osnova; VV - ; Dv - VkZ - zdravý životní styl; ČJ - jak se učit VKZ - efektivní učení; Vv - ; Inf - relaxace a hygiena práce s počítačem; VkZ - život bez závislosti; VKZ - řešení problémových situací; PČ - akční plánování VkO - stres, deprese, relaxace, duševní choroby; GV - úspěšná komunikace; ČJ - výklad, výtah, výpisky; Tvorba školního časopisu hledání pomoci při potížích VkZ - krizová intervence VkZ - život bez závislosti; VKZ - řešení problémových situací; třídní hodiny; individuální konzultace VkO - duševní choroby, deprese; třídní hodiny; individuální konzultace AJ - společenské fráze; třídní hodiny; individuální konzultace

4 Kreativita cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality) Tv - sportovní hry, gymnastika; VkO - hry na téma rodina, já; AJ -; ČJ - tvořivé činnosti s literárním textem, sloh ; Vv - ;PČ - ; D -, skupinové, AJ - ; M - logické řady analogie; VKZ - kreativita při řešení problémových situací; Vv -, experiment; ; Tv AJ - ; D -, skupinové ; M - logické řady analogie; ; TV AJ - ; D- ve skupinových projektech; ČJ - práce s textem, rozbor liter. díla; ; PM; Tvorba školního časopisu; Tv, SH Poznávání lidí vzájemné poznávání se ve skupině/třídě rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech chyby při poznávání lidí VkO - poznávací hry; AJ - ; Př - ; HV -; ČJ - popis osoby, Vv - portrét, vyjádření pocitů; ; školní výjezdní akce ČJ - popis osoby; Vv - portrét, vyjádření pocitů; PČ - VkZ - osobní bezpečí; ČJ - popis osoby; Vv - portrét, vyjádření pocitů; D - vytváření skupinových projektů; AJ - ; M - při skupinová práci; Vv - kamarádství, postava, portrét; ; školní výjezdní akce (výlety, kurzy, ); Tv Vv - kamarádství, postava, portrét Vv - kamarádství, postava, portrét AJ - ; D-, skupinové ; GV - kooperace + ; M, Př, Inf - ; ; školní výjezdní akce (výlety, kurzy, ), Tv, SH ČJ - LV Čechov, sloh - charakteristika lit. postavy; GV - xenofobie, odlišnosti, stereotypy, tolerance AJ - přatelství, mezilidské vztahy, povahové vlastnosti; GV - stereotypy, předsudky AJ - ; D- ve skupinových projektech; Př, M Inf - ; ČJ - úvaha, životopis, ; školní výjezdní akce (výlety, kurzy, ); Tv, SH ČJ - úvaha, životopis AJ - témata osobnost, pocity, postoje; ČJ - úvaha, životopis péče o dobré vztahy Tv - sportovní hry; VkO - naše třída; ČJ - popis osoby; Vv - portrét; PČ - Tv - sportovní hry, M, Př - ; Vv - kamarádství, postava, portrét AJ - přátelství, mezilidské vztahy, povahové vlastnosti; GV, M,Tv, Př - F - problémové úkoly ve skupinovém řešené; Tv - sportovní hry; GV, M, Tv, Př -, ČJ - diskuse Mezilidské vztahy empatie, tolerance a pohled na svět očima druhého lidská práva jako regulativ vztahů VkO - naše třída; AJ - ; Př - ; ČJ - popis osoby, literární hrdina, čtenářský deník; PČ - ; D - člověk a lidská společnost D - nejstarší civilizace, první státy ČJ - příběhy psané životem; Vv - kamarádství, postava, portrét; VKZ - vciťování se, naslouchání AJ - mezilidské vztahy, povahové vlastnosti, přátelství; D - skupinové, ; GV - xenofobie a její projevy v širokém slova smyslu, stereotypy, předsudky x tolerance D - vznik konstitučních monarchii v Evropě, vznik USA a Deklarace nezávislosti, Francouzské revoluce, rok 1848 v Evropě; GV - lidská práva a povinnosti D - při vytváření skupionových projektů; ČJ - diskuse D -, vznik OSN, Helsinky 1975 vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny) VkO - naše třída; AJ -, HV - ; M, Př - ČJ - příběhy psané životem; AJ - ; M, Př - ; Vv - kamarádství, postava, portrét; F - řešení problémových úkolů ve skupinách; HV - ; GV - lidská práva; dětská práva; stereotypy, předsudky; práva a povinnosti ve třídě + ; M, Př - F - problémové úkoly, skupinové řešení; GV, M, Př - ; ČJ - diskuse

5 řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků, specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu rétorika ) Z - počasí, pozorování v terénu, ČJ - formy společenského styku; Vv - rozhovor barev, umění jako prostředek komunikace ; Vv - rozhovor barev, umění jako prostředek komunikace rozhovor, neverbální komunikace; PČ - přijímací pohovor; VkO empatie, EQ; Vv - umění jako prostředek komunikace ČJ - diskuse, řečnická cvičení; Vv - umění jako prostředek komunikace cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání ČJ - formy společenského styku; VKZ - aktivní naslouchání, vciťování se AJ - ČJ - diskuse, řečnická cvičení; Komunikace dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování) dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů) Tv - ; AJ -, HV - ; ČJ - formy společenského styku; v improvizaci i interpretaci, verbální i neverbální vyjadřování AJ - ; ČJ - formy společenského styku; Dv - v improvizaci i interpretaci; M, Př - Tv - ; ČJ - rozhovor; AJ ; ČJ - rozhovor; AJ - ; M, Př - AJ - ; GV - efektivní komunikace; TV Tv, SH - ; ČJ - diskuse, řečnická cvičení, projev, proslov, přednáška; sociálně komunikační dovednosti; Tvorba školního časopisu rozhovor, neverbální komunikace; VkO ČJ - diskuse, řečnická cvičení, projev, - pravidla dialogu; AJ -; GV - proslov, přednáška; M, Př - efektivní komunikace; M, Př - ; Inf - ; chat, facebook; komunikace v různých situacích (vysvětlování, žádosti, děkování, odmítání, informování, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání) Tv - ; AJ - ; ČJ - formy společenského styku, v improvizaci i interpretaci; D - obhajoba osobních a skupinových projektů, ; AJ - ; ; Tv, SH rozhovor, neverbální komunikace; Tv, SH - ; VkO - komunikace; GV - efektivní komunikace; ; Tv, SH - ; ČJ - diskuse, řečnická cvičení, projev, proslov, přednáška; asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci VkZ - osobní bezpčí; ČJ - formy společenského styku; v improvizaci i interpretaci RV - asertivita; Tvorba školního časopisu rozhovor, neverbální komunikace; VkO - asertivita ČJ - diskuse, řečnická cvičení, projev, proslov, přednáška; Tvorba školního časopisu pravda, lež a předstírání v komunikaci ČJ - formy společenského styku, v improvizaci i interpretaci rozhovor, neverbální komunikace; VkO, PČ - testy empatie a EQ ČJ - diskuse, řečnická cvičení, projev, proslov, přednáška; sociálně komunikační dovednosti

6 Kooperace a kompetice rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.) hry; Z - skupinová práce - přírodní krajiny a jejich využití, světové oceány; Vv - skupinové rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující hry; Z - skupinová práce - přírodní komunikace, řešení konfliktů, krajiny a jejich využití světové oceány; podřízení se, vedení a organizování ČJ - formy společenského styku; Dv - práce skupiny); rozvoj v improvizaci i interpretaci; individuálních a sociálních Vv - skupinové ; Př - týmová dovedností pro etické zvládání spolupráce situací soutěže, konkurence hry; F - Archimediáda; Vv - skupinové ; M, Př - skupinová práce; D - při vytváření skupinových projektů; M - při skupinová práci; Vv - skupinové ; Př - týmová spolupráce; Tv ČJ - při skupinové práci; Tv - sportovní hry, soutěže, pohybové hry; M, Př - skupinová práce - ; F - hry; F - Fyzikální olympiáda; ČJ - fyzikální olympiáda; PČ - vedení diskuse, řečnická cvičení, projev, organizace; Z - oblasti Evropy - proslov, přednáška; Vv - skupinové skupinová práce; GV - kooperace; Vv - ; GV - skupinové ;GV - ; GLOBE D - při vytváření D - při vytváření skupinových projektů; Z - skupinová skupinových projektů; ČJ - diskuse, práce - regiony ČR, místní region; GV - řečnická cvičení, projev, proslov, kooperace x konkurence; Vv - přednáška; sociálně komunikační skupinové ; Fotografování; dovednosti; Vv - skupinové ; BCHP; Tvorba školního časopisu; Tv, GV - ; Tvorba školního SH časopisu; Tv, SH Řešení problémů a rozhodovací dovednosti dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí (učební problémy vázané na látku předmětů, problémy v mezilidských vztazích, problémy v seberegulaci) ČJ - formy společenského styku; Dv - v improvizaci i interpretaci; PČ - ; ; mezinárodní D - při vytváření skupinových projektů; VKZ - kreativita; řešení problémových situací, únik z problému; ; mezinárodní ; Tvorba školního časopisu D - při vytváření skupinových projektů; GV - ; ; M, GLOBE, Ecoschool; D - při vytváření skupinových projektů; Dv -sociálně komunikační dovednosti; ; GV - ; mezinárodní ; M, PM; Tvorba školního časopisu

7 Hodnoty, postoje, praktická etika analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd. dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne ČJ - formy společenského styku; v improvizaci i interpretaci, veřejná vystoupení M, Př - VkZ - osobní bezpečí; ČJ - formy společenského styku; v improvizaci i interpretaci VkO - práva a povinnosti občanů; VKZ - hodnocení a sebehodnocení; Tv - role rozhodčí, organizátora; RV - role otce a matky, odpovědný sex, péče o dítě; VKZ - hodnocení a sebehodnocení; M,Př, Inf - VkZ - role otce a matky, odpovědný sex, péče o dítě ČJ - při rozborech lit. děl; VkO - sebepoznání; VkO - podnikatelská etika; ČJ - diskuse, řečnická cvičení, projev, proslov, přednáška; Tvorba školního časopisu ČJ - při rozborech lit. děl; Tv - role rozhodčí, organizátora; PČ - Tv - role rozhodčí, organizátora; M, Př, požadavky na jednotlivé profese; GV - Inf - ; M, Př - ČJ - při rozborech lit. děl; GV - VkO - podnikatelská etika; ČJ - diskuse, řečnická cvičení, úvaha; sociálně komunikační dovednosti

6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník 1. Průřezové téma - OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění F - měření síly,pokusy s magnety a měření ostatních fyzikálních

Více

6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník Rozvoj schopností poznávání 5.1. - OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění Průběžně ve všech předmětech; F - měření síly,pokusy

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář

Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář 4.10.4. Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Matematický seminář poskytuje prostor pro opakování a shrnutí vědomostí a dovedností nabytých

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DLE RVP ZV

TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DLE RVP ZV TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DLE RVP ZV Příloha č. 1 Ekosystémy ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA EnV 1/1 les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa) EnV 1/2 pole (význam, změny okolní

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka Značka OSV 1 OSV 2 OSV 3 OSV 4 OSV 5 OSV 6 OSV 7 Tematické okruhy průřezového tématu - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Interakční psychologický seminář

Interakční psychologický seminář školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Pracovní činnosti průřezová témata 6. ročník

Pracovní činnosti průřezová témata 6. ročník Pracovní činnosti průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 Rozvoj schopností poznávání: cvičení pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km.

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. , T. G. Masaryka 590 Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. 1 Integrace obsahů vzdělávacích oborů (oblastí) 1.1 Nižší stupeň osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast Vzdělávací okruh

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Osobnostní a sociální výchova. Osobnostní a sociální výchova. Doporučené očekávané výstupy. Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova. Osobnostní a sociální výchova. Doporučené očekávané výstupy. Osobnostní a sociální výchova Doporučené očekávané výstupy Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání METODICKÁ PODPORA Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova Osobnostní

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE září BOZ 1 Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období - 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny. Příloha 1. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny. Příloha 1. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny Příloha 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání upravený pro žáky s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle přílohy Rámcového vzdělávacího

Více

10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY Dramatická výchova

10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY Dramatická výchova 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Funkce rodiny Žák: nakreslí ideální rodinu, domov hovoří o vztazích v rodině popíše úlohu matky a otce v rodině - práva a povinnosti v rodině - funkce matky v rodině, matka jako nositelka

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické, poslouchání a pozorování mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě rozlišování zábavních

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

9.7. Průřezová temata použité zkratky

9.7. Průřezová temata použité zkratky 9.7. Průřezová temata použité zkratky Osobnostní a sociální výchova tematické okruhy: OSV- rozvoj poznávání OSV- sebeorganizace OSV- psychohygiena OSV-kreativita OSV-poznávání lidí OSV-mezilidské vztahy

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Legenda: Int = integrace do vyuč. předmětu; Pro = samostatný projekt; P = samostatný předmět; Z = zájmový útvar Osobnostní rozvoj Ročník Forma Předmět Popis

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo CJ-3-1-01 CJ-3-1-02 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Praktická psychologie

Praktická psychologie školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová Vzdělávací obsah Dramatické výchovy je využit pro všechny žáky v rámci: 1. mezipředmětových

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Funkce rodiny a rodinné vztahy Žák: charakterizuje rodinné vztahy uvědomuje si rozdílné role členů rodiny - typy rodin, výchova v rodině, náhradní rodinná péče - komunikace v rodině Poznávání

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení učitel Motivuje k učení, snaží se cíleně vytvářet takové situace v nichž má žák radost z učení Integruje učení do smysluplných celků Uplatňuje individuální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě ; TV - diskuse o ČJ - zpráva, oznámení; VkZ- život bez závislostí (reklama

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Zdravá výchova Charakteristika předmětu V předmětu Zdravá výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Zdravá

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Osobnostní a sociální výchova nabízí žákovi osvojení si základních životních kompetencí a dovedností, které jedinec využívá v každodenních životních situací.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

Příloha č. 2. Soubor indikátorů rozvoje sociální gramotnosti pro základní a střední vzdělávání

Příloha č. 2. Soubor indikátorů rozvoje sociální gramotnosti pro základní a střední vzdělávání Příloha č. 2 (U činnosti učitele, Ž činnosti žáka) Oblast: Komunikace Žák vnímá řeč těla vlastní i druhých. U: Učitel dává žákům podněty k optimalizaci jejich neverbální komunikace (zavádí např. aktivity,

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 školní vzdělávací program I ve mně je lídr č.j.: mand/650/2014. Každý může být úspěšný. Začlenění Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 PLACE HERE I ve mně je lídr č.j.:

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika předmětu V předmětech Pracovní činnosti a Praktické činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

ŠVP pro ZV Za poznáním

ŠVP pro ZV Za poznáním školní vzdělávací program ŠVP pro základní vzdělávání - Za poznáním Pojďme se učit pro život ŠVP pro ZV Za poznáním Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Voletiny 1, Trutnov 3 HIDDEN

Více

19 ETICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah

19 ETICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah 19 ETICKÁ 19.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Umění a kultura Hudební výchova

Umění a kultura Hudební výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

Učební osnovy Svět práce

Učební osnovy Svět práce Učební osnovy Svět práce PŘEDMĚT: Svět práce Ročník 6. - Vaření Výstup Doporučené učivo Související PT 1. Používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 2. Připraví jednoduché

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více