Testy účetních znalostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Testy účetních znalostí"

Transkript

1 Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí měně buď v českých korunách nebo v cizích měnách v českých korunách i v příslušné cizí měně Otázka 2 Ocenění jmenovitou hodnotou může být použito u: pohledávek v okamžiku vzniku závazků cenin dlouhodobého hmotného majetku Otázka 3 Cenné papíry se oceňují k datu (okamžiku) pořízení: nominálními cenami pořizovacími cenami reálnými hodnotami cenami pořízení Otázka 4 Závazky se oceňují: pořizovací cenou cenou pořízení reprodukční pořizovací cenou jmenovitou hodnotou Otázka 5 U majetku a závazků v cizí měně jsou účetní jednotky povinny k rozvahovému dni přecenit: peněžní prostředky ve valutové pokladně a na devizovém účtu kurzem ČNB vyhlášeným v rozvahový den, ostatní majetek a závazky je dle rozhodnutí účetní jednotky veškerý majetek a závazky na aktuální kurs devizového trhu vyhlášený ČNB v rozvahový den veškerý majetek kurzem ČNB vyhlášený v rozvahový den, přecenění závazků je na rozhodnutí účetní jednotky majetek se přeceňuje pouze v případě, že dojde ke snížení jeho hodnoty, a to v důsledku dodržení zásady opatrnosti

2 Otázka 6 Účetním (zdaňovacím) obdobím u fyzických osob může být: kalendářní rok kalendářní rok nebo hospodářský rok kalendářní měsíc kalendářní čtvrtletí Otázka 7 Pro daňové odpisování dlouhodobého hmotného majetku platí mimo jiné tato pravidla: (Netýká se mimořádných odpisů, které platí pro DHM pořízený v období od do ) odpisy není povinen podnikatel uplatnit, je to jeho právno a nikoliv povinnost daňové odpisy se vyjadřují pouze jako roční, tj. nezohledňují se části roku v případě rovnoměrného odpisování nelze uplatnit sazbu nižší než je uvedeno v ZDP DHM se odpisuje maximálně do výše vstupní ceny Otázka 8 Daňově UZNATELNÝM nákladem je pro účetní jednotku zaúčtovaná: Daň z příjmů účetní jednotky Silniční daň Daň z přidané hodnoty Zaplacená daň z nemovitosti Otázka 9 Pořízení software za Kč, o kterém účetní jednotka rozhodla, že NENÍ dlouhodobým majetkem, se účtuje na účet: Spotřeba materiálu Ostatní služby Software Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Otázka 10 Inventarizační rozdíl (manko nad normu přirozeného úbytku) u nakoupených zásob se účtují: na vrub příslušného účtu účtové skupiny 50 na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 64 Otázka 11 Konečný zůstatek syntetického účtu Oprávky k samostatným movitým věcem vyjadřuje: PS: Předpokládejte, že účetní odpisy jsou stanovené dle odpisového plánu účetní jednotky, tj. účetní odpisy se nerovnají daňovým odpisům účetní zůstatkovou cenu daňovou zůstatkovou cenu

3 součet účetních odpisů za celou dobu užívání součet daňových odpisů za celou dobu užívání Otázka 12 Zůstatková cena vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku v důsledku poškození se zaúčtuje na vrub účtu: Manka a škody Odpisy DHM 08x - Oprávky k samostatným movitým věcem 02x - Samostatné movité věci Otázka 13 Mezi dlouhodobý hmotný majetek dle účetních předpisů mimo jiné patří: náhradní díly s pořizovací cenou vyšší než je limit pro ocenění určený ÚJ pohledávky za odběrateli nad Kč pěstitelské celky trvalých porostů (např. sady, vinice, chmelnice) samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok a jejichž limit je vyšší než ocenění stanovené účetní jednotkou Otázka 14 Modernizace počítače (výkonnější procesor) za Kč, o kterém účetní jednotka rozhodla, že nebude zvyšovat vstupní cenu DHM, se zaúčtuje na vrub účtu: Spotřeba materiálu Opravy a udržování Ostatní služby Ostatní provozní náklady Otázka 15 O vzniku závazku vůči dodavateli se účtuje na základě: příkazu k úhradě faktury předaného bance dodavatelské faktury výpisu z běžného účtu příjmového nebo výdajového pokladního dokladu Otázka 16 Účetní jednotka zjistila při inventarizaci dlouhodobého majetku přebytek (stroj). Ocenění tohoto inventarizačního přebytku se provede: pořizovací cenou reprodukční pořizovací cenou cenou pořízení vlastními náklady

4 Otázka 17 Při výdeji zásob ze skladu do spotřeby je možno dle účetních předpisů používat tyto způsoby ocenění: metoda FIFO (první do skladu - první ze skladu) metoda LIFO (poslední ze skladu - první ze skladu) vážený aritmetický průměr Otázka 18 Zásoby vlastní výroby se při pořízení oceňují: cenou pořízení pořizovací cenou vlastními náklady reprodukční pořizovací cenou Otázka 19 Pro daňové odpisování dlouhodobého nehmotného majetku platí mimo jiné tato pravidla: doba odpisování je závislá na tom, zda účetní jednotka má k nehmotnému majetku právo užívání na dobu určitou nebo neurčitou s odpisováním nehmotného majetku se začíná od prvního dne následujícího měsíce po zařazení do dlouhodobého majetku odpisování lze přerušit odpisy se počítají jako roční Otázka 20 Odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek je rozdělen dle zákona o daních z příjmů do: čtyř odpisových skupin šesti odpisových skupin osmi odpisových skupin zákon o daních z příjmů to neřeší, ale je to dle rozhodnutí účetní jednotky Otázka 21 Účet Opravná položka k materiálu se použije v případě, že jde o: dočasné snížení hodnoty zásob materiálu trvalé snížení hodnoty zásob materiálu dočasné zvýšení hodnoty zásob materiálu trvalé zvýšení hodnoty zásob materiálu Otázka 22 Opravnými položkami k pohledávkám se vyjadřuje: nejistota při pořízení pohledávek trvalé snížení hodnoty pohledávek ještě před jejich splatnosti přechodné snížení hodnoty pohledávek přechodné zvýšení hodnoty pohledávek

5 Otázka 23 Výsledek hospodaření, který byl dosažen v předchozím účetním období, po zdanění (tj. disponibilní) může být na základě rozhodnutí valné hromady použit některým z následujících možných způsobů: na doplnění zákonného rezervního fondu na vyplacení podílů na zisku (dividend) společníkům na úhradu ztráty z minulých let na osobní spotřebu společníků Otázka 24 V jaké situaci se používají dohadné účty: známe přesnou částku a účel, neznáme období známe přesnou částku a období, neznáme účel neznáme přesnou částku, známe účel a období neznáme přesnou částku a účel, známe období Otázka 25 Pro daňové odpisování dlouhodobého hmotného majetku platí mimo jiné tato pravidla: (Netýká se mimořádných odpisů DHM, které lze využít u majetku pořízeného v období od do ) Daňové odpisy se vyjadřují pouze jako roční, nezohledňují se části roku Podnikatel může u zrychleného odpisování uplatnit i nižší odpis než odpis dle ZDP Podnikatel může u rovnoměrného odpisování uplatnit i sazbu nižší než je v ZDP Odpisy má povinnost podnikatel uplatnit, tj. nelze je přerušit Otázka 26 U zboží pořízeného ze zemí EU vypočte DPH: dodavatel odběratel celní úřad finanční úřad Otázka 27 Účet Zboží na cestě má na konci účetního období (tj. k rozvahovému dni) zůstatek, jestliže: účetní jednotka obdržela fakturu od dodavatele, ale zboží ještě nebylo dodáno zboží bylo dodáno, ale dosud nebyla přijata dodavatelská faktura byla vystavena faktura odběrateli, ale zboží účetní jednotka ještě neodeslala zboží bylo odesláno odběrateli, ale dosud nebyla vystavena faktura Otázka 28 Účetní zápisy v účetních knihách se provádějí: průběžně v účetním období po vyhotovení účetního dokladu v okamžik uskutečnění účetního případu

6 do 15 dnů po uskutečnění účetního případu do 25 dnů po uskutečnění účetního případu Otázka 29 Při účtování zásob způsobem A se v průběhu roku účtuje pořízení zásob: na majetkových účtech přímo do spotřeby neúčtuje, až na konci roku se do nákladů zaúčtují dle stavu na skladních kartách Otázka 30 Přepravné za dopravu materiálu při nákupu provedené vlastními dopravními prostředky se účtuje: MD Pořízení materiálu / Aktivace vnitropodnikových služeb Pořízení materiálu / Dodavatelé Pořízení materiálu / Pokladna Materiál na cestě / Aktivace materiálu a zboží Otázka 31 Vyberte NEDAŇOVÉ náklady: Náklady na reprezentaci Zákonné sociální pojištění zaměstnavatele hrazené za zaměstnance Dary Pokuty a penále zaplacené finančnímu úřadu Otázka 32 Podnik nakupuje náhradní díly ke strojnímu zařízení. Zásoby náhradních dílů sleduje v cenách pořízení na analytickém účtě 112/100 (počáteční stav tohoto účtuj byl Kč). Vedlejší pořizovací náklady sleduje na samostatném analytickém účtě 112/200 (počáteční stav Kč). Za sledované období přijal na sklad náhradní díly v cenách pořízení za Kč, vedlejší pořizovací náklady k těmto dodávkám činily Kč. Vyskladnění náhradních dílů činilo Kč (v cenách pořízení). Dle vnitropodnikové směrnice vedlejší pořizovací náklady ubývají ve stejném poměru jako na účtě zásob náhradních dílů. Vypočítejte úbytek vedlejších pořizovacích nákladů účtovaných do spotřeby Kč Kč Kč Kč Otázka 33 Při vyskladnění prodaného zboží bude nákladem účetní jednotky (která je plátcem DPH): prodejní cena s daní prodejní cena bez daně pořizovací cena s daní pořizovací cena bez daně

7 Otázka 34 Zásoby vytvořené vlastní činností (tj. přírůstek těchto zásob) se účtují VE PROSPĚCH účtů: 1. účtové třídy 3. účtové třídy 4. účtové třídy 6. účtové třídy Otázka 35 Mezi oběžná aktiva patří: stavby zboží pozemky, za které je zaplacena daň z nemovitosti náhradní díly Otázka 36 O daňové povinnosti účetní jednotky "daň z příjmů z běžné činnosti splatná" se účtuje: v účtových skupinách 59 a 48 v účtových skupinách 59 a 34 v účtových skupinách 59 a 22 pouze v účtové skupině 59 Otázka 37 Oprávkami k dlouhodobému majetku se vyjadřuje: přechodné snížení hodnoty majetku nejistota při pořízení majetku trvalé snížení hodnoty majetku trvalé zvýšení hodnoty majetku Otázka 38 Oprávky k dlouhodobému majetku představují: zvýšení ceny dlouhodobého majetku položku, která slouží k výpočtu účetní zůstatkové ceny v rozvaze u dlouhodobého majetku položku KOREKCE součet odpisů za celou dobu používání Otázka 39 Přebytek odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zaúčtuje ve prospěch účtu: Ostatní kapitálové fondy 08x - Opravky k dlouhodobému HM Ostatní provozní výnosy Základní kapitál

8 Otázka 40 Při úpravě účetního výsledku hospodaření na základ daně dochází mimo jiné k těmto úpravám: Účetní VH se snižuje o daňově neúčinné náklady Účetní VH se zvyšuje o daňově neúčinné náklady Účetní VH se zvyšuje o kladný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy Účetní VH se snižuje o kladný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy Otázka 41 Při prodeji dlouhodobého finančního majetku se o jeho ÚBYTKU účtuje: v pořizovací ceně na účet Prodané CP a podíly v ceně pořízení na účet Prodané CP a podíly v prodejní ceně na účet Prodané CP a podíly v prodejní ceně na účet Tržby z prodeje CP a podílů Otázka 42 Součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku jsou: výdaje na opravy a udržování DHM doprava (i vnitropodniková), montáž, clo projektové práce (včetně variantních řešení) vyřazení stávajících staveb v důsledku nové výstavby Otázka 43 Součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku NEJSOU: výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení výdaje na vybavení pořizované investice zásobami náklady související s uvedením předmětu do užívání (např. kolaudační poplatky apod.) kurzové rozdíly Otázka 44 Technickým zhodnocením se rozumí: výdaje na opravy a údržbu, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu Kč výdaje na rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého HM v úhrnu ve zdaňovacím období částku Kč výdaje na dokončené nástavby a přístavby, pokud převýšily u jednotlivého HM v úhrnu ve zdaňovacím období čásktu Kč Otázka 45 Při výpočtu účetních odpisů platí mimo jiné tato pravidla: účetní odpisy nelze přerušit dobu odpisování si stanoví ÚJ sama, a není zde stanovena min. ani maximální doba doba odpisování vychází ze zákona o daních z příjmů dobu odpisování si stanoví účetní jednotka sama, ale nesmí být kratší než jeden rok

9 Otázka 46 Výsledek hospodaření se v ROZVAZE objevuje na straně: aktiv pasiv nákladů výnosů Otázka 47 Zakoupená budova bude považována za dlouhodobý hmotný majetek: bez ohledu na dobu použitelnosti a vstupní cenu bez ohledu na dobu použitelnosti, je-li vstupní cena vyšší než Kč bez ohledu na dobu použitelnosti, je-li vstupní cena vyšší než ocenění stanovené ÚJ je-li doba použitelnosti delší než 1 rok a VC je vyšší než ocenění stanovené ÚJ Otázka 48 Podnik (plátce DPH) nakupuje strojní zařízení za Kč (cena bez DPH Kč). Část ceny platí dle dohody s dodavatelem předem ve formě zálohy Kč (záloha je včetně DPH, sazba 20%), zbývající část bude uhrazena v příštím roce. Jaká je pořizovací cena stroje? Kč Kč Kč Kč Otázka 49 Vyřazení dlouhodobého majetku do osobního užívání se účtuje v zůstatkové ceně na vrub účtu: Závazky z upsaných nesplacených CP a vkladů Odpisy dlouhodobého majetku Účet individuálního podnikatele Ostatní kapitálové fondy Otázka 50 Za opravy dlouhodobého hmotného majetku se v účetnictví považuje: výměna dřevěných okenních rámů za plastové záměna oken v nemovitosti okny většími s vyššími tepelně izolačními vlastnostmi stavební práce, které souvisí s nástavbou dalšího podlaží výměna střešní krytiny za Kč, nedochází ke změnám technických parametrů Otázka 51 Mezi zřizovací výdaje patří například: soudní a notářské poplatky spojené se založením společnosti výdaje na přoízení dlouhodobého majetku

10 výdaje na pořízení zásob výdaje na reprezentaci Otázka 52 Mezi aktivní účty patří: Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové CP se splatností do 1 roku držené do splatnosti Podíly v ovládaných a řízených osobách Eskontní úvěry Otázka 53 Které z následujících položek mohou být aktivem podniku v rozvaze: peněžní prostředky na bankovním účtu podnikem nakoupené dluhopisy uhrazené zálohy na dodávku elektrické energie přijaté zálohy na dodávku zboží Otázka 54 Kam zařazujeme z hlediska struktury rozvahy dluhové cenné papíry se splatností jeden rok a kratší: dlouhodobý finanční majetek krátkodobý finanční majetek krátkodobé závazky dlouhodobé závazky Otázka 55 Hodnota BRUTTO aktiv v rozvaze vyjadřuje: pořizovací cenu sníženou o oprávky pořizovací cenu sníženou o opravné položky pořizovací cenu sníženou o oprávky a opravné položky odpovídá ocenění dle Zákona o účetnictví, tj. na úrovni pořizovacích cen, reprodukčních PC, nominálních cen, cen na úrovni vlastních nákladů Otázka 56 Oprávky k dlouhodobému majetku: v rozvaze se vykazují v pasivech jako snížení vlastního kapitálu v rozvaze se vykazují v pasivech jako zvýšení vlastního kapitálu v rozvaze se vykazují v aktivech ve sloupci korekce, zvyšují pořizovací cenu dlouhodobého majetku v rozvaze se vykazují v aktivech ve sloupci korekce, snižují pořizovací cenu dlouhodobého majetku

11 Otázka 57 Označte pasivní účty: Ceniny Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Eskontní úvěry Otázka 58 Rezervní fond y v rozvaze se vykazují jako součást: aktiv časového rozlišení vlastního kapitálu cizích zdrojů Otázka 59 Na účtu Ceniny se účtují: kolky směnky cenné papíry, jejichž předpokládaná doba držení je kratší než 1 rok stravenky Otázka 60 Úhrn pasiv v rozvaze se rovná úhrnu aktiv: neupravených o opravné položky a oprávky snížených o opravné položky a oprávky zvýšených o opravné položky a oprávky brutto netto Otázka 61 Ve výkazu Rozvaha platí následující bilanční rovnice: Aktiva netto = Vlastní kapitál + Cizí zdroje + Časové rozlišení pasivních účtů Aktiva brutto = Vlastní kapitál - Závazky Aktiva netto = Pasiva Aktiva brutto = Pasiva Otázka 62 Která z následujících položek bude v rozvaze vykázána v PASIVECH: náklady příštích období výdaje příštích období výnosy příštích období příjmy příštích období

12 Otázka 63 Dlouhodobost nebo krátkodobost závazků se v rozvaze posuzuje podle: "zůstatkové" doby jejich splatnosti, tj. doby, která uplyne od rozvahového dne (31.12.) do sjednané dne splatnosti doby splatnosti, která je sjednána ke dni vzniku závazku v závislosti na tom, které závazky označí jako dlouhodobé nebo krátkodobé účetní jednotka ve své vnitřní směrnici Otázka 64 Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku se účtují: ve prospěch výnosů na vrub nákladů ve prospěch účtů v 0. účtové třídě ve prospěch účtů ve 3. účtové třídě Otázka 65 Na podrozvahových účtech se zachycují zejména: závazky po lhůtě splatnosti pohledávky po lhůtě splatnosti majetek, který účetní jednotka používá, ale nevlastní Otázka 66 Saldokonto pohledávek a závazků znamená: zůstatek, který udává výši pohledávky nebo dluhu obrat pohledávek nebo závazků seznam všech zaplacených pohledávek a závazků Otázka 67 Saldokonto pohledávek a závazků znamená: zůstatek, který udává výši dosud neuhrazené pohledávky nebo závazku obrat pohledávek a závazků seznam všech zaplacených pohledávek a závazků seznam všech pohledávek a závazků Otázka 68 Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy obsahuje účty: krátkodobých i dlouhodobých pohledávek a závazků krátkodobých pohledávek a krátkodobých závazků dlohodobých pohledávek a krátkodobých závazků krátkodobých i dlouhodobých pohledávek, krátkodobých závazků

13 Otázka 69 Daň z příjmů ze závislé činnosti (daň ze mzdy) je účtována na účtech: Daň z příjmů Ostatní přímé daně na účtech 341 a 342, dle toho, zda se jedná o zálohu na daň nebo srážkovou daň Ostatní nepřímé daně Otázka 70 O závazcích se účtuje: ve 2. a 3. účtové třídě, pokud se jedná o krátkodobé závazky ve 4. účtové třídě, pokud se jedná o dlouhodobé závazky pouze ve 3. účtové třídě, a to krátkodobé i dlouhodobé pouze ve 4. účtové třídě, a to krátkodobé i dlouhodobé Otázka 71 Vznik pohledávky za odpovědnou osobou z titulu náhrady manka se účtuje ve prospěch skupiny: Otázka 72 Za krátkodobou pohledávku v běžném účetním období je považována taková pohledávka, která je: po lhůtě splatnosti kratší než 1 rok má sjednanou lhůtu splatnosti kratší než 1 rok má sjednanou lhůtu splatnosti kratší než 1 měsíc považována za nedobytnou Otázka 73 Do vlastní zdrojů účetní jednotky mimo jiné patří: rezervy rezervní fond výsledek hospodaření minulých let kapitálové fondy Otázka 74 Mezi cizí zdroje řadíme: disponibilní zisk, který se na počátku roku eviduje na účtě 431 statutární fondy kapitálové fondy dlouhodobé půjčky

14 Otázka 75 Podkladem pro účtování na účtě Zaměstnanci je: zúčtovací a výplatní listina mezd pracovní smlouva platový výměr Otázka 76 Pohyb na běžném účtě se účtuje podle: příkazů k úhradě příkazu k inkasu bankovních výpisů faktur přijatých, resp. Vydaných Otázka 77 Účet Üčet individuálního podnikatele je součástí: vlastního kapitálu cizích zdrojů stálých aktiv oběžných aktiv Otázka 78 Účet Peníze na cestě se používá při: převodu mezi dvěma bankovními účty převodu mezi běžným podnikatelským účtem a osobním účtem fyzické osoby převodu mezi pokladnou a běžným podnikatelským účtem úhradě dodavatelských faktur od doby odepsání z našeho účtu do doby připsání na účet dodavatele Otázka 79 Účet Změna stavu výrobků je: rozvahový aktivní rozvahový pasivní nákladový výnosový Otázka 80 Valná hromada akciové společnosti rozhoduje o rozdělení zisku Kč (na účtě VH ve schvalovacím řízení). Podle zůstatku následujících účtů určete maximální částku, která může být určena na výplatu dividend: Zřizovací výdaje = Kč, Oprávky ke zřizovcím výdajům = Kč, Základní kapitál = Kč, Rezervní fond = Kč, Neuhrazená ztráta minulých let = Kč

15 Kč Kč Kč Kč Otázka 81 Fyzická osoba může vyřadit majetek z účetnictví pro osobní potřebu: libovolně, a to dle vlastního uvážení nemůže nikdy může, ale pouze při souhlasu od finančního úřadu může, ale pouze na konci účetního období Otázka 82 Účet 431- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: PS: Předpokládejte, že výsledkem hospodaření účetní jednotky je zisk. na počátku období má zůstatek, a to na straně Dal, jde o zisk po zdanění na počátku období má zůstatek na straně Dal, jde o zisk před zdaněním na počátku období má zůstatek na straně MD, jde o zisk před zdaněním na konci období nemá zůstatek Otázka 83 Časově NELZE rozlišovat: nájemné placené předem přijaté předplatné pokuty a penále manka a škody Otázka 84 Do provozních nákladů NELZE účtovat: mzdové náklady daň z příjmů za účetní jednotku odpisy dlouhodobého majetku dary Otázka 85 Inventarizace: slouží k přezkušování formální správnosti účetních zápisů slouží k přezkušování věcné správnosti účetních zápisů zahrnuje zjištění skutečného stavu majetku a závazků, porovnání se stavem účetním, vyčíslení a zaúčtování případných inventarizačních rozdílů

16 Otázka 86 Jestliže jsou náklady vyšší než výnosy, vznikne: zisk manko schodek ztráta Otázka 87 Nákup pohonných hmot do služebního vozidla se účtuje na účet: na účet Spotřeba materiálu na účet Spotřeba energie na účet Opravy a udržování na účet účtové skupiny 02, pokud auto je zahrnuto v obchodním majetku Otázka 88 Pokuty a penále finančnímu úřadu účetní jednotka účtuje na účet: Smluvní pokuty a penále Ostatní pokuty a penále Ostatní daně a poplatky Ostatní provozní náklady Otázka 89 Použití (čerpání) rezerv se účtuje: na vrub nákladů ve prospěch nákladů na vrub výnosů ve prospěch výnosů Otázka 90 Příjmy (výnosy) z dividend nebo podílů plynoucích z DFM se účtují ve prospěch účtu: Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní pohledávky Jiné závazky Bankovní účty Otázka 91 Řádná inventarizace majetku a závazků se provádí alespoň: jednou za dva roky jednou za rok 4 x ročně dle vnitropodnikové směrnice

17 Otázka 92 Směrná účtová osnova pro podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví: určuje uspořádání a označení pouze účtových tříd určuje uspořádání a označení účtových tříd a účtových skupin určuje uspořádání a označení syntetických účtů určuje uspořádání a označení syntetických a analytických účtů Otázka 93 Jak se nazývá soubor všech používaných účtů účetní jednotkou: směrná účtová osnova účtový rozvrh ČÚS (české účetní standardy) deník Otázka 94 O tvorbě zákonných rezerv se účtuje: ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 45 na vrub příslušného účtu účtové skupiny 55 ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 55 Otázka 95 Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu mohou vést: Všechy fyzické osoby, které jsou účetními jednotkami Fyzické osoby, které jsou účetními jednotkami a nemají povinný audit Všechny právnické osoby Obchodní společnosti, které nemají povinný audit Otázka 96 Na účtu Ostatní finanční výnosy se účtují mimo jiné: přebytky zásob manko v pokladně přebytek na ceninách předpis manka v pokladně k náhradě hmotně odpovědné osobě Otázka 97 O připsaných úrocích na běžném účtě se účtuje: ve prospěch provozních výnosů ve prospěch finančních výnosů ve prospěch mimořádných výnosů na vrub finančních nákladů

18 Otázka 98 Účtové třídy 8 a 9 jsou vyhrazeny pro: poplatníky vedoucí daňovou evidenci závěrkové účty vnitropodnikové účetnictví podrozvahové účty Otázka 99 V účtovém rozvrhu se mohou objevovat účty: syntetické a analytické pouze syntetické pouze analytické pouze závěrkové a podrozvahové Otázka 100 Účetní uzávěrka představuje: uzavření účetních knih účetními zápisy sestavení účetních výkazů sestavení účetních výkazů a zpracování daňového přiznání pouze provedení inventarizace a zjištění inventarizačních rozdílů

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2008 1 1.1. Třída 0 Dlouhodobý hmotný majetek 1 1.2. Třída 1 Zásoby 8 1.3. Třída 2 Krátkodobý

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4 Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob č. 4 Obec:Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Jitka Kropáčková Projednáno v zastupitelstvu obce: Směrnici

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2012 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví

Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 31 Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Ing. Miluše Geussová, Ing. Erik Geuss Praha, listopad 2004 Předmluva Jak už asi víte, naši zákonodárci přijali

Více

Majetek podniku KAPITOLA

Majetek podniku KAPITOLA Kapitola 2 Majetek podniku KAPITOLA 3 Členění majetku podniku Každý podnik byl založen s určitým podnikatelským záměrem vyrábět výrobky, poskytovat služby, prodávat zboží. K zajištění tohoto záměru musí

Více