Testy účetních znalostí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Testy účetních znalostí"

Transkript

1 Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí měně buď v českých korunách nebo v cizích měnách v českých korunách i v příslušné cizí měně Otázka 2 Ocenění jmenovitou hodnotou může být použito u: pohledávek v okamžiku vzniku závazků cenin dlouhodobého hmotného majetku Otázka 3 Cenné papíry se oceňují k datu (okamžiku) pořízení: nominálními cenami pořizovacími cenami reálnými hodnotami cenami pořízení Otázka 4 Závazky se oceňují: pořizovací cenou cenou pořízení reprodukční pořizovací cenou jmenovitou hodnotou Otázka 5 U majetku a závazků v cizí měně jsou účetní jednotky povinny k rozvahovému dni přecenit: peněžní prostředky ve valutové pokladně a na devizovém účtu kurzem ČNB vyhlášeným v rozvahový den, ostatní majetek a závazky je dle rozhodnutí účetní jednotky veškerý majetek a závazky na aktuální kurs devizového trhu vyhlášený ČNB v rozvahový den veškerý majetek kurzem ČNB vyhlášený v rozvahový den, přecenění závazků je na rozhodnutí účetní jednotky majetek se přeceňuje pouze v případě, že dojde ke snížení jeho hodnoty, a to v důsledku dodržení zásady opatrnosti

2 Otázka 6 Účetním (zdaňovacím) obdobím u fyzických osob může být: kalendářní rok kalendářní rok nebo hospodářský rok kalendářní měsíc kalendářní čtvrtletí Otázka 7 Pro daňové odpisování dlouhodobého hmotného majetku platí mimo jiné tato pravidla: (Netýká se mimořádných odpisů, které platí pro DHM pořízený v období od do ) odpisy není povinen podnikatel uplatnit, je to jeho právno a nikoliv povinnost daňové odpisy se vyjadřují pouze jako roční, tj. nezohledňují se části roku v případě rovnoměrného odpisování nelze uplatnit sazbu nižší než je uvedeno v ZDP DHM se odpisuje maximálně do výše vstupní ceny Otázka 8 Daňově UZNATELNÝM nákladem je pro účetní jednotku zaúčtovaná: Daň z příjmů účetní jednotky Silniční daň Daň z přidané hodnoty Zaplacená daň z nemovitosti Otázka 9 Pořízení software za Kč, o kterém účetní jednotka rozhodla, že NENÍ dlouhodobým majetkem, se účtuje na účet: Spotřeba materiálu Ostatní služby Software Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Otázka 10 Inventarizační rozdíl (manko nad normu přirozeného úbytku) u nakoupených zásob se účtují: na vrub příslušného účtu účtové skupiny 50 na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 64 Otázka 11 Konečný zůstatek syntetického účtu Oprávky k samostatným movitým věcem vyjadřuje: PS: Předpokládejte, že účetní odpisy jsou stanovené dle odpisového plánu účetní jednotky, tj. účetní odpisy se nerovnají daňovým odpisům účetní zůstatkovou cenu daňovou zůstatkovou cenu

3 součet účetních odpisů za celou dobu užívání součet daňových odpisů za celou dobu užívání Otázka 12 Zůstatková cena vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku v důsledku poškození se zaúčtuje na vrub účtu: Manka a škody Odpisy DHM 08x - Oprávky k samostatným movitým věcem 02x - Samostatné movité věci Otázka 13 Mezi dlouhodobý hmotný majetek dle účetních předpisů mimo jiné patří: náhradní díly s pořizovací cenou vyšší než je limit pro ocenění určený ÚJ pohledávky za odběrateli nad Kč pěstitelské celky trvalých porostů (např. sady, vinice, chmelnice) samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok a jejichž limit je vyšší než ocenění stanovené účetní jednotkou Otázka 14 Modernizace počítače (výkonnější procesor) za Kč, o kterém účetní jednotka rozhodla, že nebude zvyšovat vstupní cenu DHM, se zaúčtuje na vrub účtu: Spotřeba materiálu Opravy a udržování Ostatní služby Ostatní provozní náklady Otázka 15 O vzniku závazku vůči dodavateli se účtuje na základě: příkazu k úhradě faktury předaného bance dodavatelské faktury výpisu z běžného účtu příjmového nebo výdajového pokladního dokladu Otázka 16 Účetní jednotka zjistila při inventarizaci dlouhodobého majetku přebytek (stroj). Ocenění tohoto inventarizačního přebytku se provede: pořizovací cenou reprodukční pořizovací cenou cenou pořízení vlastními náklady

4 Otázka 17 Při výdeji zásob ze skladu do spotřeby je možno dle účetních předpisů používat tyto způsoby ocenění: metoda FIFO (první do skladu - první ze skladu) metoda LIFO (poslední ze skladu - první ze skladu) vážený aritmetický průměr Otázka 18 Zásoby vlastní výroby se při pořízení oceňují: cenou pořízení pořizovací cenou vlastními náklady reprodukční pořizovací cenou Otázka 19 Pro daňové odpisování dlouhodobého nehmotného majetku platí mimo jiné tato pravidla: doba odpisování je závislá na tom, zda účetní jednotka má k nehmotnému majetku právo užívání na dobu určitou nebo neurčitou s odpisováním nehmotného majetku se začíná od prvního dne následujícího měsíce po zařazení do dlouhodobého majetku odpisování lze přerušit odpisy se počítají jako roční Otázka 20 Odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek je rozdělen dle zákona o daních z příjmů do: čtyř odpisových skupin šesti odpisových skupin osmi odpisových skupin zákon o daních z příjmů to neřeší, ale je to dle rozhodnutí účetní jednotky Otázka 21 Účet Opravná položka k materiálu se použije v případě, že jde o: dočasné snížení hodnoty zásob materiálu trvalé snížení hodnoty zásob materiálu dočasné zvýšení hodnoty zásob materiálu trvalé zvýšení hodnoty zásob materiálu Otázka 22 Opravnými položkami k pohledávkám se vyjadřuje: nejistota při pořízení pohledávek trvalé snížení hodnoty pohledávek ještě před jejich splatnosti přechodné snížení hodnoty pohledávek přechodné zvýšení hodnoty pohledávek

5 Otázka 23 Výsledek hospodaření, který byl dosažen v předchozím účetním období, po zdanění (tj. disponibilní) může být na základě rozhodnutí valné hromady použit některým z následujících možných způsobů: na doplnění zákonného rezervního fondu na vyplacení podílů na zisku (dividend) společníkům na úhradu ztráty z minulých let na osobní spotřebu společníků Otázka 24 V jaké situaci se používají dohadné účty: známe přesnou částku a účel, neznáme období známe přesnou částku a období, neznáme účel neznáme přesnou částku, známe účel a období neznáme přesnou částku a účel, známe období Otázka 25 Pro daňové odpisování dlouhodobého hmotného majetku platí mimo jiné tato pravidla: (Netýká se mimořádných odpisů DHM, které lze využít u majetku pořízeného v období od do ) Daňové odpisy se vyjadřují pouze jako roční, nezohledňují se části roku Podnikatel může u zrychleného odpisování uplatnit i nižší odpis než odpis dle ZDP Podnikatel může u rovnoměrného odpisování uplatnit i sazbu nižší než je v ZDP Odpisy má povinnost podnikatel uplatnit, tj. nelze je přerušit Otázka 26 U zboží pořízeného ze zemí EU vypočte DPH: dodavatel odběratel celní úřad finanční úřad Otázka 27 Účet Zboží na cestě má na konci účetního období (tj. k rozvahovému dni) zůstatek, jestliže: účetní jednotka obdržela fakturu od dodavatele, ale zboží ještě nebylo dodáno zboží bylo dodáno, ale dosud nebyla přijata dodavatelská faktura byla vystavena faktura odběrateli, ale zboží účetní jednotka ještě neodeslala zboží bylo odesláno odběrateli, ale dosud nebyla vystavena faktura Otázka 28 Účetní zápisy v účetních knihách se provádějí: průběžně v účetním období po vyhotovení účetního dokladu v okamžik uskutečnění účetního případu

6 do 15 dnů po uskutečnění účetního případu do 25 dnů po uskutečnění účetního případu Otázka 29 Při účtování zásob způsobem A se v průběhu roku účtuje pořízení zásob: na majetkových účtech přímo do spotřeby neúčtuje, až na konci roku se do nákladů zaúčtují dle stavu na skladních kartách Otázka 30 Přepravné za dopravu materiálu při nákupu provedené vlastními dopravními prostředky se účtuje: MD Pořízení materiálu / Aktivace vnitropodnikových služeb Pořízení materiálu / Dodavatelé Pořízení materiálu / Pokladna Materiál na cestě / Aktivace materiálu a zboží Otázka 31 Vyberte NEDAŇOVÉ náklady: Náklady na reprezentaci Zákonné sociální pojištění zaměstnavatele hrazené za zaměstnance Dary Pokuty a penále zaplacené finančnímu úřadu Otázka 32 Podnik nakupuje náhradní díly ke strojnímu zařízení. Zásoby náhradních dílů sleduje v cenách pořízení na analytickém účtě 112/100 (počáteční stav tohoto účtuj byl Kč). Vedlejší pořizovací náklady sleduje na samostatném analytickém účtě 112/200 (počáteční stav Kč). Za sledované období přijal na sklad náhradní díly v cenách pořízení za Kč, vedlejší pořizovací náklady k těmto dodávkám činily Kč. Vyskladnění náhradních dílů činilo Kč (v cenách pořízení). Dle vnitropodnikové směrnice vedlejší pořizovací náklady ubývají ve stejném poměru jako na účtě zásob náhradních dílů. Vypočítejte úbytek vedlejších pořizovacích nákladů účtovaných do spotřeby Kč Kč Kč Kč Otázka 33 Při vyskladnění prodaného zboží bude nákladem účetní jednotky (která je plátcem DPH): prodejní cena s daní prodejní cena bez daně pořizovací cena s daní pořizovací cena bez daně

7 Otázka 34 Zásoby vytvořené vlastní činností (tj. přírůstek těchto zásob) se účtují VE PROSPĚCH účtů: 1. účtové třídy 3. účtové třídy 4. účtové třídy 6. účtové třídy Otázka 35 Mezi oběžná aktiva patří: stavby zboží pozemky, za které je zaplacena daň z nemovitosti náhradní díly Otázka 36 O daňové povinnosti účetní jednotky "daň z příjmů z běžné činnosti splatná" se účtuje: v účtových skupinách 59 a 48 v účtových skupinách 59 a 34 v účtových skupinách 59 a 22 pouze v účtové skupině 59 Otázka 37 Oprávkami k dlouhodobému majetku se vyjadřuje: přechodné snížení hodnoty majetku nejistota při pořízení majetku trvalé snížení hodnoty majetku trvalé zvýšení hodnoty majetku Otázka 38 Oprávky k dlouhodobému majetku představují: zvýšení ceny dlouhodobého majetku položku, která slouží k výpočtu účetní zůstatkové ceny v rozvaze u dlouhodobého majetku položku KOREKCE součet odpisů za celou dobu používání Otázka 39 Přebytek odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zaúčtuje ve prospěch účtu: Ostatní kapitálové fondy 08x - Opravky k dlouhodobému HM Ostatní provozní výnosy Základní kapitál

8 Otázka 40 Při úpravě účetního výsledku hospodaření na základ daně dochází mimo jiné k těmto úpravám: Účetní VH se snižuje o daňově neúčinné náklady Účetní VH se zvyšuje o daňově neúčinné náklady Účetní VH se zvyšuje o kladný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy Účetní VH se snižuje o kladný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy Otázka 41 Při prodeji dlouhodobého finančního majetku se o jeho ÚBYTKU účtuje: v pořizovací ceně na účet Prodané CP a podíly v ceně pořízení na účet Prodané CP a podíly v prodejní ceně na účet Prodané CP a podíly v prodejní ceně na účet Tržby z prodeje CP a podílů Otázka 42 Součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku jsou: výdaje na opravy a udržování DHM doprava (i vnitropodniková), montáž, clo projektové práce (včetně variantních řešení) vyřazení stávajících staveb v důsledku nové výstavby Otázka 43 Součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku NEJSOU: výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení výdaje na vybavení pořizované investice zásobami náklady související s uvedením předmětu do užívání (např. kolaudační poplatky apod.) kurzové rozdíly Otázka 44 Technickým zhodnocením se rozumí: výdaje na opravy a údržbu, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu Kč výdaje na rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého HM v úhrnu ve zdaňovacím období částku Kč výdaje na dokončené nástavby a přístavby, pokud převýšily u jednotlivého HM v úhrnu ve zdaňovacím období čásktu Kč Otázka 45 Při výpočtu účetních odpisů platí mimo jiné tato pravidla: účetní odpisy nelze přerušit dobu odpisování si stanoví ÚJ sama, a není zde stanovena min. ani maximální doba doba odpisování vychází ze zákona o daních z příjmů dobu odpisování si stanoví účetní jednotka sama, ale nesmí být kratší než jeden rok

9 Otázka 46 Výsledek hospodaření se v ROZVAZE objevuje na straně: aktiv pasiv nákladů výnosů Otázka 47 Zakoupená budova bude považována za dlouhodobý hmotný majetek: bez ohledu na dobu použitelnosti a vstupní cenu bez ohledu na dobu použitelnosti, je-li vstupní cena vyšší než Kč bez ohledu na dobu použitelnosti, je-li vstupní cena vyšší než ocenění stanovené ÚJ je-li doba použitelnosti delší než 1 rok a VC je vyšší než ocenění stanovené ÚJ Otázka 48 Podnik (plátce DPH) nakupuje strojní zařízení za Kč (cena bez DPH Kč). Část ceny platí dle dohody s dodavatelem předem ve formě zálohy Kč (záloha je včetně DPH, sazba 20%), zbývající část bude uhrazena v příštím roce. Jaká je pořizovací cena stroje? Kč Kč Kč Kč Otázka 49 Vyřazení dlouhodobého majetku do osobního užívání se účtuje v zůstatkové ceně na vrub účtu: Závazky z upsaných nesplacených CP a vkladů Odpisy dlouhodobého majetku Účet individuálního podnikatele Ostatní kapitálové fondy Otázka 50 Za opravy dlouhodobého hmotného majetku se v účetnictví považuje: výměna dřevěných okenních rámů za plastové záměna oken v nemovitosti okny většími s vyššími tepelně izolačními vlastnostmi stavební práce, které souvisí s nástavbou dalšího podlaží výměna střešní krytiny za Kč, nedochází ke změnám technických parametrů Otázka 51 Mezi zřizovací výdaje patří například: soudní a notářské poplatky spojené se založením společnosti výdaje na přoízení dlouhodobého majetku

10 výdaje na pořízení zásob výdaje na reprezentaci Otázka 52 Mezi aktivní účty patří: Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové CP se splatností do 1 roku držené do splatnosti Podíly v ovládaných a řízených osobách Eskontní úvěry Otázka 53 Které z následujících položek mohou být aktivem podniku v rozvaze: peněžní prostředky na bankovním účtu podnikem nakoupené dluhopisy uhrazené zálohy na dodávku elektrické energie přijaté zálohy na dodávku zboží Otázka 54 Kam zařazujeme z hlediska struktury rozvahy dluhové cenné papíry se splatností jeden rok a kratší: dlouhodobý finanční majetek krátkodobý finanční majetek krátkodobé závazky dlouhodobé závazky Otázka 55 Hodnota BRUTTO aktiv v rozvaze vyjadřuje: pořizovací cenu sníženou o oprávky pořizovací cenu sníženou o opravné položky pořizovací cenu sníženou o oprávky a opravné položky odpovídá ocenění dle Zákona o účetnictví, tj. na úrovni pořizovacích cen, reprodukčních PC, nominálních cen, cen na úrovni vlastních nákladů Otázka 56 Oprávky k dlouhodobému majetku: v rozvaze se vykazují v pasivech jako snížení vlastního kapitálu v rozvaze se vykazují v pasivech jako zvýšení vlastního kapitálu v rozvaze se vykazují v aktivech ve sloupci korekce, zvyšují pořizovací cenu dlouhodobého majetku v rozvaze se vykazují v aktivech ve sloupci korekce, snižují pořizovací cenu dlouhodobého majetku

11 Otázka 57 Označte pasivní účty: Ceniny Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Eskontní úvěry Otázka 58 Rezervní fond y v rozvaze se vykazují jako součást: aktiv časového rozlišení vlastního kapitálu cizích zdrojů Otázka 59 Na účtu Ceniny se účtují: kolky směnky cenné papíry, jejichž předpokládaná doba držení je kratší než 1 rok stravenky Otázka 60 Úhrn pasiv v rozvaze se rovná úhrnu aktiv: neupravených o opravné položky a oprávky snížených o opravné položky a oprávky zvýšených o opravné položky a oprávky brutto netto Otázka 61 Ve výkazu Rozvaha platí následující bilanční rovnice: Aktiva netto = Vlastní kapitál + Cizí zdroje + Časové rozlišení pasivních účtů Aktiva brutto = Vlastní kapitál - Závazky Aktiva netto = Pasiva Aktiva brutto = Pasiva Otázka 62 Která z následujících položek bude v rozvaze vykázána v PASIVECH: náklady příštích období výdaje příštích období výnosy příštích období příjmy příštích období

12 Otázka 63 Dlouhodobost nebo krátkodobost závazků se v rozvaze posuzuje podle: "zůstatkové" doby jejich splatnosti, tj. doby, která uplyne od rozvahového dne (31.12.) do sjednané dne splatnosti doby splatnosti, která je sjednána ke dni vzniku závazku v závislosti na tom, které závazky označí jako dlouhodobé nebo krátkodobé účetní jednotka ve své vnitřní směrnici Otázka 64 Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku se účtují: ve prospěch výnosů na vrub nákladů ve prospěch účtů v 0. účtové třídě ve prospěch účtů ve 3. účtové třídě Otázka 65 Na podrozvahových účtech se zachycují zejména: závazky po lhůtě splatnosti pohledávky po lhůtě splatnosti majetek, který účetní jednotka používá, ale nevlastní Otázka 66 Saldokonto pohledávek a závazků znamená: zůstatek, který udává výši pohledávky nebo dluhu obrat pohledávek nebo závazků seznam všech zaplacených pohledávek a závazků Otázka 67 Saldokonto pohledávek a závazků znamená: zůstatek, který udává výši dosud neuhrazené pohledávky nebo závazku obrat pohledávek a závazků seznam všech zaplacených pohledávek a závazků seznam všech pohledávek a závazků Otázka 68 Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy obsahuje účty: krátkodobých i dlouhodobých pohledávek a závazků krátkodobých pohledávek a krátkodobých závazků dlohodobých pohledávek a krátkodobých závazků krátkodobých i dlouhodobých pohledávek, krátkodobých závazků

13 Otázka 69 Daň z příjmů ze závislé činnosti (daň ze mzdy) je účtována na účtech: Daň z příjmů Ostatní přímé daně na účtech 341 a 342, dle toho, zda se jedná o zálohu na daň nebo srážkovou daň Ostatní nepřímé daně Otázka 70 O závazcích se účtuje: ve 2. a 3. účtové třídě, pokud se jedná o krátkodobé závazky ve 4. účtové třídě, pokud se jedná o dlouhodobé závazky pouze ve 3. účtové třídě, a to krátkodobé i dlouhodobé pouze ve 4. účtové třídě, a to krátkodobé i dlouhodobé Otázka 71 Vznik pohledávky za odpovědnou osobou z titulu náhrady manka se účtuje ve prospěch skupiny: Otázka 72 Za krátkodobou pohledávku v běžném účetním období je považována taková pohledávka, která je: po lhůtě splatnosti kratší než 1 rok má sjednanou lhůtu splatnosti kratší než 1 rok má sjednanou lhůtu splatnosti kratší než 1 měsíc považována za nedobytnou Otázka 73 Do vlastní zdrojů účetní jednotky mimo jiné patří: rezervy rezervní fond výsledek hospodaření minulých let kapitálové fondy Otázka 74 Mezi cizí zdroje řadíme: disponibilní zisk, který se na počátku roku eviduje na účtě 431 statutární fondy kapitálové fondy dlouhodobé půjčky

14 Otázka 75 Podkladem pro účtování na účtě Zaměstnanci je: zúčtovací a výplatní listina mezd pracovní smlouva platový výměr Otázka 76 Pohyb na běžném účtě se účtuje podle: příkazů k úhradě příkazu k inkasu bankovních výpisů faktur přijatých, resp. Vydaných Otázka 77 Účet Üčet individuálního podnikatele je součástí: vlastního kapitálu cizích zdrojů stálých aktiv oběžných aktiv Otázka 78 Účet Peníze na cestě se používá při: převodu mezi dvěma bankovními účty převodu mezi běžným podnikatelským účtem a osobním účtem fyzické osoby převodu mezi pokladnou a běžným podnikatelským účtem úhradě dodavatelských faktur od doby odepsání z našeho účtu do doby připsání na účet dodavatele Otázka 79 Účet Změna stavu výrobků je: rozvahový aktivní rozvahový pasivní nákladový výnosový Otázka 80 Valná hromada akciové společnosti rozhoduje o rozdělení zisku Kč (na účtě VH ve schvalovacím řízení). Podle zůstatku následujících účtů určete maximální částku, která může být určena na výplatu dividend: Zřizovací výdaje = Kč, Oprávky ke zřizovcím výdajům = Kč, Základní kapitál = Kč, Rezervní fond = Kč, Neuhrazená ztráta minulých let = Kč

15 Kč Kč Kč Kč Otázka 81 Fyzická osoba může vyřadit majetek z účetnictví pro osobní potřebu: libovolně, a to dle vlastního uvážení nemůže nikdy může, ale pouze při souhlasu od finančního úřadu může, ale pouze na konci účetního období Otázka 82 Účet 431- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: PS: Předpokládejte, že výsledkem hospodaření účetní jednotky je zisk. na počátku období má zůstatek, a to na straně Dal, jde o zisk po zdanění na počátku období má zůstatek na straně Dal, jde o zisk před zdaněním na počátku období má zůstatek na straně MD, jde o zisk před zdaněním na konci období nemá zůstatek Otázka 83 Časově NELZE rozlišovat: nájemné placené předem přijaté předplatné pokuty a penále manka a škody Otázka 84 Do provozních nákladů NELZE účtovat: mzdové náklady daň z příjmů za účetní jednotku odpisy dlouhodobého majetku dary Otázka 85 Inventarizace: slouží k přezkušování formální správnosti účetních zápisů slouží k přezkušování věcné správnosti účetních zápisů zahrnuje zjištění skutečného stavu majetku a závazků, porovnání se stavem účetním, vyčíslení a zaúčtování případných inventarizačních rozdílů

16 Otázka 86 Jestliže jsou náklady vyšší než výnosy, vznikne: zisk manko schodek ztráta Otázka 87 Nákup pohonných hmot do služebního vozidla se účtuje na účet: na účet Spotřeba materiálu na účet Spotřeba energie na účet Opravy a udržování na účet účtové skupiny 02, pokud auto je zahrnuto v obchodním majetku Otázka 88 Pokuty a penále finančnímu úřadu účetní jednotka účtuje na účet: Smluvní pokuty a penále Ostatní pokuty a penále Ostatní daně a poplatky Ostatní provozní náklady Otázka 89 Použití (čerpání) rezerv se účtuje: na vrub nákladů ve prospěch nákladů na vrub výnosů ve prospěch výnosů Otázka 90 Příjmy (výnosy) z dividend nebo podílů plynoucích z DFM se účtují ve prospěch účtu: Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní pohledávky Jiné závazky Bankovní účty Otázka 91 Řádná inventarizace majetku a závazků se provádí alespoň: jednou za dva roky jednou za rok 4 x ročně dle vnitropodnikové směrnice

17 Otázka 92 Směrná účtová osnova pro podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví: určuje uspořádání a označení pouze účtových tříd určuje uspořádání a označení účtových tříd a účtových skupin určuje uspořádání a označení syntetických účtů určuje uspořádání a označení syntetických a analytických účtů Otázka 93 Jak se nazývá soubor všech používaných účtů účetní jednotkou: směrná účtová osnova účtový rozvrh ČÚS (české účetní standardy) deník Otázka 94 O tvorbě zákonných rezerv se účtuje: ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 45 na vrub příslušného účtu účtové skupiny 55 ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 55 Otázka 95 Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu mohou vést: Všechy fyzické osoby, které jsou účetními jednotkami Fyzické osoby, které jsou účetními jednotkami a nemají povinný audit Všechny právnické osoby Obchodní společnosti, které nemají povinný audit Otázka 96 Na účtu Ostatní finanční výnosy se účtují mimo jiné: přebytky zásob manko v pokladně přebytek na ceninách předpis manka v pokladně k náhradě hmotně odpovědné osobě Otázka 97 O připsaných úrocích na běžném účtě se účtuje: ve prospěch provozních výnosů ve prospěch finančních výnosů ve prospěch mimořádných výnosů na vrub finančních nákladů

18 Otázka 98 Účtové třídy 8 a 9 jsou vyhrazeny pro: poplatníky vedoucí daňovou evidenci závěrkové účty vnitropodnikové účetnictví podrozvahové účty Otázka 99 V účtovém rozvrhu se mohou objevovat účty: syntetické a analytické pouze syntetické pouze analytické pouze závěrkové a podrozvahové Otázka 100 Účetní uzávěrka představuje: uzavření účetních knih účetními zápisy sestavení účetních výkazů sestavení účetních výkazů a zpracování daňového přiznání pouze provedení inventarizace a zjištění inventarizačních rozdílů

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Licence:D8UR ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURUA 20012014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 26.03.2015 11h39m 8s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více