Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: , fax: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin."

Transkript

1 Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: , fax: , Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I. Úvodní ustanovení 1. Představenstvo Stavebního bytového družstva Vsetín (SBD) vydává v souladu s článkem 70, bodem 1, stanov SBD směrnici č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů. 2. Směrnice upravuje postup představenstva a správy SBD při vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů členů a vlastníků jednotek ve správě SBD, následná opatření vedoucí k vymáhání dlužných částek, jejich úhradě, uvolnění bytu a případné zpětné přijetí za člena družstva. 3. Směrnice se nevztahuje na vymáhání dluhů vlastníků jednotek v domech společenství vlastníků s právní subjektivitou, které mají uzavřenou s SBD mandátní smlouvu o zajišťování správy domu. II. Vymezení pojmů 1. Dlužné nájemné je představováno neuhrazenými položkami dle předpisu nájemného. 2. Jiné dluhy zahrnují: a) poplatky (u členů) a úroky (u vlastníků) z prodlení z dlužného nájemného b) nedoplatky vyúčtování zálohových plateb za služby za kalendářní rok c) poplatky z prodlení (u členů i vlastníků) za neuhrazené vyúčtování zálohových plateb d) poplatky za úkony prováděné správou SBD e) neuhrazené poplatky za neprovedení úklidu dle úklidového řádu f) náklady spojené s právním zastoupením SBD v soudním sporu g) neuhrazené závazky vůči SBD za zakázky provedené správou SBD nebo prostřednictvím třetích osob, veškeré jiné poplatky (např. poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí, vyúčtování daně z nemovitosti, poplatek za přepočítání úvěru, atd.) 3. Vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů je sled činností, vykonávaných zaměstnanci a představenstvem SBD za účelem minimalizace pohledávek v zájmu ochrany řádně platících nájemců a vlastníků v daném domě. 4. Platba v prodlení je platba po datu předepsané splatnosti nájemného. Úhrada dlužníků se započítává vždy na nejstarší pohledávku. 5. Poplatek z prodlení a úrok z prodlení jsou stanoveny obecně platnými právními předpisy. Částky do 10,- Kč včetně se nevymáhají. 6. Zpětné přijetí vyloučeného člena SBD se od vzniku členství dle čl. 4 stanov SBD liší zkušební dobou a je možné pouze za podmínek, stanovených touto směrnicí a pouze v případech, které se vztahují k dlužnému nájemnému. 7. Vlastník jednotky vlastník jednotky v bytovém domě, ve kterém vzniklo (ale nebylo dosud založeno) společenství vlastníků jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb. 8. Nájemce člen družstva, který má uzavřenou nájemní smlouvu, kterou mu družstvo přenechalo do užívání družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor. III. Evidence dlužného nájemného a jiných dluhů 1. Evidenci dlužného nájemného a jiných dluhů evidovaných ve výpisu salda prostoru, provádí oddělení správy informačního systému a nájmu. Evidenci jiných dluhů neevidovaných ve výpisu salda prostoru provádí oddělení financování a majetku (faktury, vodoměry, aj.). 2. Dlužné nájemné je evidováno u každého nájemce a vlastníka jednotky s měsíční periodicitou k poslednímu dni kalendářního měsíce. Zvlášť jsou evidováni: - nájemci, u nichž dlužné nájemné překročilo dvojnásobek jejich předpisu nájemného - nájemci, u nichž dlužné nájemné překročilo trojnásobek jejich předpisu nájemného - vlastníci, kteří dluží byť jen část z měsíčního předpisu nájemného

2 3. Měsíčně sestavy dlužného předpisu nájemného nájemců předává oddělení správy informačního systému a nájmu organizační komisi, která připravuje podklady pro jednání představenstva. 4. Čtvrtletně sestavy dlužného předpisu nájemného nájemců a vlastníků předává oddělení správy informačního systému a nájmu ekonomické komisi, která připravuje podklady pro jednání představenstva 5. Samostatně je evidován dluh za nedoplatky vyúčtování zálohových plateb za služby za kalendářní rok. 6. Samostatně jsou evidovány úroky z prodlení (u vlastníků) a poplatky z prodlení (u nájemců). 7. Samostatně jsou evidovány dluhy nájemného nájemců nebo vlastníků garáží za kalendářní rok. IV. Opatření k úhradě a vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů 1. Dlužné nájemné Nájemné za předcházející měsíc je možné uhradit ještě do 5. dne následujícího měsíce bez uplatnění poplatků/úroků z prodlení. Oddělení správy informačního systému a nájmu měsíčně zasílá upomínky č. I (zpoplatněná dle směrnice č. 54/2010, o stanovení výše poplatků). Pokud dluh není uhrazen do 1 měsíce, bude dlužníkovi zaslána na doručenku upomínka č. II předžalobní výzva (zpoplatněná dle směrnice č. 54/2010, o stanovení výše poplatků). Pokud dluh není ani poté uhrazen, po vrácení doručenky bude vymáháním dluhu pověřen právní zástupce SBD Vsetín. 2. Nedoplatky vyúčtování zálohových plateb za služby za kalendářní rok Jestliže nedoplatek není uhrazen ve stanoveném termínu, a dále neuznal-li nájemce svůj dluh, oddělení správy informačního systému a nájmu zasílá upomínku č. I. (zpoplatněná dle směrnice č. 54/2010, o stanovení výše poplatků). Pokud nedoplatek nebude uhrazen do 1 měsíce, bude odeslána na doručenku upomínka č. II předžalobní výzva (zpoplatněná dle směrnice č. 54/2010, o stanovení výše poplatků). Pokud dluh není ani poté uhrazen, po vrácení doručenky bude vymáháním dluhu pověřen právní zástupce SBD Vsetín. 3. Úroky z prodlení (vlastníci) a poplatky z prodlení (nájemci) Samostatně jsou evidovány úroky z prodlení a poplatky z prodlení. Vždy při provádění zápočtů k vyúčtování záloh budou přeplatky započteny na nejstarší dluhy. V případě, že dluhy převýší přeplatek, bude odeslána Informace o dluhu po započtení záloh dlužníkům, jejichž úroky či poplatky z prodlení přesáhnou 10,- Kč, zaslány dopisy s výzvou k úhradě dluhu, přičemž výpočet penále/úroků běží až do uhrazení dluhu. Po uplynutí přiměřené lhůty k úhradě penále/úroků bude vymáháním dlužných částek pověřen právní zástupce SBD Vsetín. Poplatky nebo úroky mohou být započteny při vyúčtování zálohových plateb. 4. Dluhy nájemného nájemců nebo vlastníků garáží za kalendářní rok. Samostatně jsou evidovány dluhy nájemného nájemců nebo vlastníků garáží za kalendářní rok. Jestliže nedoplatek není uhrazen do kalendářního roku, oddělení správy informačního systému a nájmu zašle do konce ledna doporučeně upomínku k úhradě a v případě neuhrazení do 1 měsíce od obdržení upomínky předá právnímu zástupci SBD podklady k podání žaloby na úhradu dlužné částky. 5. Oddělení správy informačního systému a nájmu je oprávněno použít ke snížení jakékoliv dlužné částky na saldu celý přeplatek ročního vyúčtování zálohových plateb na služby. O provedených zápočtech dostanou nájemci a vlastníci zápis, který převezmou proti podpisu nebo na doručenku. V. Zvláštní ustanovení k úhradě a vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů nájemců 1. Představenstvo SBD projednává čtvrtletně na svých jednáních zprávu o stavu vymáhání dlužného nájemného a měsíčně rozhoduje o udělení výstrahy nebo o vyloučení člena. 2. Organizační komise pro jednání představenstva zpracovává seznam nájemců, kteří dluží nájemné ve výši dvojnásobku jejich předpisu nájemného s návrhem na udělení výstrahy. 3. Pokud představenstvo na základě návrhu organizační komise rozhodne o udělení výstrahy, zajistí předseda představenstva odeslání výstrahy nájemci a vyžádání stanoviska výboru samosprávy domu nejpozději do 7 dní od data jednání představenstva.

3 4. Vzor udělení výstrahy je uveden v příloze č. 1 a vzor vyžádání stanoviska výboru samosprávy v příloze č. 2 této směrnice. 5. Organizační komise dále zpracovává pro jednání představenstva seznam nájemců, u kterých dlužné nájemné překročilo trojnásobek jejich předpisu nájemného s návrhem na vyloučení podle čl. 23 stanov SBD. 6. Pokud představenstvo na základě návrhu organizační komise rozhodne o vyloučení, zajistí předseda představenstva doručení tohoto rozhodnutí podle čl. 23 stanov SBD. 7. Vzor rozhodnutí představenstva o vyloučení člena je uveden v příloze č. 3 této směrnice. 8. V případě rozhodnutí představenstva o vyloučení člena zpracuje oddělení správy informačního systému a nájmu pro právního zástupce SBD podklady k podání žaloby na úhradu dlužné částky. Pokud po předání těchto podkladů právnímu zástupci dojde k částečné nebo úplné úhradě dluhu vyloučeným členem, musí oddělení správy informačního systému a nájmu prostřednictvím vedoucí ekonomického úseku o této skutečnosti právního zástupce neprodleně elektronickou poštou informovat. 9. V případě přijetí odvolání člena proti vyloučení ke shromáždění delegátů, sdělí tuto skutečnost ihned referentka členské evidence právnímu zástupci. 10. O vyloučení člena je referentka členské evidence povinna písemně informovat bez zbytečných odkladů i výbor příslušné samosprávy, který je pak oprávněn zamezit vyloučenému členovi v užívání společných prostor domu, na které neplatí (prádelna, mandlovna, sušárna, atd.) až do úhrady dluhu. 11. Nájemci, kteří již uhradili dluhy na nájemném, ale nadále dluží za poplatky z prodlení nebo doplatek za roční vyúčtování zálohových plateb na služby, mohou podle ustanovení 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uznat svůj dluh v oddělení správy informačního systému a nájmu a navrhnout splátky dluhu. Vzor uznání dluhu je uveden v příloze č. 4 této směrnice. V případě nedodržení splátek uvedených v uznání dluhu účetní nájmu připraví podklady na vymáhání dluhu pro právního zástupce SBD. 12. Náklady právního zastoupení jsou zapsány v saldu prostor uživatele. Po úhradě těchto nákladů nájemcem předá účetní oddělení financování a majetku nebo účetní oddělení nájmu vedoucí ekonomického úseku informaci o úhradě a dá pokyn k převodu uhrazených nákladů na účet právního zástupce. 14. Nájemci i vyloučení členové mohou kdykoliv uhradit dlužné částky. K takovéto úhradě bude přihlíženo v kterékoliv fázi vymáhání dlužných částek. VI. Uvolnění bytu 1. Vyloučením člena z SBD zanikají spolu s členstvím rovněž všechny výhody, plynoucí z užívání družstevního bytu a další užívání bytu přechází do režimu běžného nájemního bydlení. 2. V případě vyloučení člena z SBD a je-li naplněn zákonný důvod, odešle referentka členské evidence vyloučenému členovi výzvu k uvolnění bytu (příloha č. 5) a oznámí zaslání výzvy s termínem předání bytu vedoucímu technického úseku. 3. Jestliže vyloučený člen nepředá byt technikovi domu v daném termínu, připraví referentka členské evidence podklady právnímu zástupci k podání žaloby na vyklizení bytu. 4. Po úhradě všech dluhů, včetně nákladů právního zastoupení, na základě rozhodnutí představenstva o zrušení vyloučení člena nebo o zpětvzetí za člena družstva odešle referentka členské evidence členovi oznámení o zrušení výzvy k uvolnění bytu (příloha č. 6). a nový předpis nájmu VII. Zpětné přijetí za člena družstva 1. V případě plné úhrady dlužných částek má vyloučený člen právo požádat představenstvo o zrušení rozhodnutí o jeho vyloučení ještě před projednáním jeho odvolání shromážděním delegátů nebo o zpětné přijetí za člena SBD po pravomocném vyloučení člena. K sepsání žádosti může využít služby referentky členské evidence. 2. Představenstvo rozhodne o žádosti bývalého člena o zpětném přijetí do družstva. Představenstvo může stanovit členovi zkušební dobu v délce do 1 kalendářního roku v závislosti na výši dlužné částky, způsobu úhrady, případně dodržování splátek dluhu.

4 3. Pokud vyloučený člen nebude ve zkušební době v prodlení s úhradou nájemného dle předpisu nájemného, může představenstvo rozhodnout o přijetí bývalého člena za člena SBD a uzavření nové nájemní smlouvy a opětovném využívání výhod družstevního bydlení. Toto přijetí probíhá již podle čl. 5 stanov SBD a příslušné směrnice SBD. VIII. Opatření k úhradě a vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů vlastníků jednotek 1. Představenstvo SBD projednává čtvrtletně na svých jednáních zprávu o stavu vymáhání dlužného nájemného vlastníků jednotek a rozhoduje o postupu proti dlužníkům. 2. Ekonomická komise pro jednání představenstva zpracovává seznam vlastníků, kteří jsou v prodlení s platbou ekonomicky oprávněného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním jednotky. 4. Pokud vlastník jednotky na základě upomínky neuhradí dlužné nájemné a jeho výše tak dosáhne dvojnásobku měsíčního předpisu nájemného, zpracuje oddělení správy informačního systému a nájmu pro právního zástupce SBD podklady k podání žaloby. 5. Pokud po předání těchto podkladů právnímu zástupci dojde k částečné nebo úplné úhradě dluhu vlastníkem, oddělení správy informačního systému a nájmu informuje elektronickou poštou vedoucí ekonomického úseku a ta následně právního zástupce. 6. Náklady právního zastoupení jsou zapsány v saldu prostor vlastníka. Po úhradě těchto nákladů vlastníkem předá účetní oddělení financování a majetku nebo účetní oddělení nájmu vedoucí ekonomického úseku informaci o úhradě a dá pokyn k převodu uhrazených nákladů na účet právního zástupce. 7. Vlastníci jednotek nebudou moci využít na úhradu úroků z prodlení nebo doplatku za roční vyúčtování zálohových plateb na služby ustanovení 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a uznat tak svůj dluh s návrhem splátek dluhu. 8. Vlastníci jednotek mohou kdykoliv uhradit dlužné částky v hotovosti v pokladně SBD nebo bezhotovostním převodem na účet SBD. IX. Závěrečná ustanovení 1. V případech úmrtí nájemce nebo vlastníka jednotky až do vyřešení dědictví se dlužné částky pouze evidují a započítávají se rovněž poplatky, resp. úroky z prodlení. Jejich úhrada bude požadována po dědicích v rámci dědického řízení. 2. Směrnice č. 69/2014 byla schválena na jednání představenstva SBD dne a nabývá účinnosti dnem schválení. 3. Dnem končí platnost směrnice SBD č. 59/2012 o vymáhání dlužného nájemného. 4. Seznámení členů samospráv se směrnicí č. 69/2014 zajistí předsedové výborů na členských schůzích samospráv. Seznámení vlastníků bude zajištěno oznámením v nejbližším předpisu nájemného o možností nahlížení na webových stránkách. 5. Seznámení zaměstnanců správy SBD se směrnicí č. 69/2014 a zveřejnění na webových stránkách SBD zajistí ředitel. Vsetín dne PaedDr. Antonín Bařák v. r. předseda představenstva

5 VZOR Příloha č. 1 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VSETÍN ŠTĚPÁNSKÁ 967, VSETÍN Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr XXII, vložce č.391 ze dne Paní Jana Nováková Ohrada Vsetín Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Vsetín Udělení výstrahy Doporučeně.. Vážená paní, ke dni dlužíte na nájemném a poplatcích z prodlení celkem ,- Kč. Představenstvo na svém jednání dne projednalo tuto skutečnost a svým usnesením č. 1/ rozhodlo udělit Vám výstrahu. Dlužnou částku uhraďte do , neboť představenstvo bude opět projednávat úhradu uvedené dlužné částky na dalším jednání dne Jestliže částka nebude uhrazena, bude představenstvo jednat o případném Vašem vyloučení z družstva z důvodu neplacení nájemného. K této upomínce náleží na základě směrnice SBD č. 54/2010 poplatek ve výši 50,- Kč za oznámení udělení výstrahy. Celková částka k úhradě ke dni byla ,- Kč. S pozdravem PaedDr. Antonín Bařák předseda představenstva Příloha: - dlužné částky ke dni Telefon: Fax: Bankovní spojení: IČO: sekretariát ČSOB, a.s., Vsetín DIČ: CZ ekonom č.ú.: / nájem technický úsek

6 VZOR Příloha č. 2 Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín TEL: , FAX: , Stanovisko výboru samosprávy Vážení, dne představenstvo na svém jednání projednávalo stav dlužného nájemného z bytů a poplatků z prodlení. Nájemce bytu č. 12 Jana Nováková, Vsetín, Ohrada 1000, ke dni dluží na nájemném a poplatcích z prodlení celkem ,- Kč. Představenstvo svým usnesení č. 12/ rozhodlo udělit ji výstrahu. Dlužnou částku musí uhradit do , neboť představenstvo bude opět projednávat úhradu uvedené dlužné částky na dalším jednání dne Jestliže částka nebude uhrazena, bude představenstvo jednat o jejím vyloučení z družstva z důvodu neplacení nájemného. V souladu s ustanovením článku 85, bodu 2), písm. l) stanov SBD představenstvo žádá výbor samosprávy o projednání návrhu představenstva na vyloučení na schůzi výboru samosprávy a zaslání stanoviska na sekretariát předsedy představenstva do Ve Vsetíně PaedDr. Antonín Bařák v. r. Předseda představenstva Stanovisko výboru samosprávy Výbor samosprávy domu projednal návrh na vyloučení na své schůzi dne. a oznamuje představenstvu následující stanovisko: V dne.... podpis předsedy samosprávy

7 VZOR Příloha č. 3 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VSETÍN ŠTĚPÁNSKÁ 967, VSETÍN Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr XXII, vložce č.391 ze dne Paní Jana Nováková Ohrada Vsetín Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Vsetín Vyloučení z družstva Vážená paní, Doporučeně.. ke dni dlužíte na nájemném a poplatcích z prodlení celkem ,- Kč. Představenstvo na svém jednání dne projednalo tuto skutečnost a svým usnesení č. 2/ rozhodlo o Vašem vyloučení z družstva, jelikož jste závažným způsobem a přes výstrahu porušovala své členské povinnosti tím, že jste nezaplatila úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu delší než 3 měsíce. Zdůvodnění Dopisem ze dne Vám bylo oznámeno, že představenstvo svým usnesením č. 1/ Vám udělilo výstrahu z důvodu neplacení nájemného. Dlužná částka ke dni činila ,- Kč. Byla jste vyzvána, abyste dlužnou částku uhradila do , což jste neučinila. Naopak dlužná částka ke dni činila ,- Kč. Tím jste porušila povinnosti, které jsou Vám dány stanovami SBD a občanským zákoníkem. Zároveň Vám oznamujeme, že jsme řešením vymáhání dlužných částek pověřili našeho právního zástupce JUDr. Františka Novosada, Advokátní kancelář, Smetanova čp. 1101, Vsetín. K této upomínce náleží na základě směrnice SBD č. 54/2010 poplatek ve výši 100,- Kč za oznámení vyloučení. Celková částka k úhradě ke dni byla ,- Kč. Poučení Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení můžete podat odůvodněné námitky dle ustanovení čl. 23, odst. 5) stanov SBD ke shromáždění delegátů SBD ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. K námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. S pozdravem PaedDr. Antonín Bařák předseda představenstva Pavel Slováček místopředseda představenstva Příloha: - dlužné částky ke dni Telefon: Fax: Bankovní spojení: IČO: sekretariát ČSOB, a.s., Vsetín DIČ: CZ ekonom č.ú.: / nájem TÚ

8 Příloha č. 4 VZOR Prohlášení o uznání dluhu a jeho výše dle ustanovení 2010, 2053 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Věřitel: Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín IČ: , DIČ: CZ Zapsáno: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 391 Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Vsetín, č. ú /0300 Tel: , Dlužník: Jméno, příjmení: Narození: Trvalý pobyt: Dlužník v souladu s ustanovením 2010, 2053 z. č. 89/2012 Sb. prohlašuje, že uznává dluh vůči věřiteli ve výši Kč co do důvodu i výše tímto prohlášením. 2. Dlužník vůči věřiteli uznává svůj dluh ke dni sepsání tohoto prohlášení ve výši Kč za neprovedenou úhradu ostatních správních poplatků a poplatků z prodlení v souvislosti s pozdní úhradou nájemného družstevního bytu č. v bytovém domě na adrese Vsetín, Bratří Hlaviců čp., ke kterému má (měl) právo nájmu. 3. Dlužník vůči věřiteli uznává dále svůj dluh ke dni sepsání tohoto prohlášení ve výši Kč za náklady spojené s právním zastoupením věřitele a náklady soudního řízení za podání žaloby o částku na vymáhání dluhů u Okresního soudu Vsetín, čj. a za náklady spojené s právním zastoupením věřitele a náklady soudního řízení na vyklizení bytu u Okresního soudu Vsetín, čj.. 4. Dlužník se zavazuje uhradit věřiteli svůj dluh ve výši..,- Kč v pravidelných měsíčních splátkách ve výši..,- Kč se splatností do konce daného kalendářního měsíce, přičemž první splátka bude uhrazena do a poslední ve výši Kč do Úhradou měsíční splátky dlužník rozumí připsání měsíčních splátek na účet věřitele nebo hotovostní platbu v pokladně věřitele. 6. V případě neuhrazení byť i jedné měsíční splátky v termínu splatnosti, je si dlužník vědom, že ztrácí výhodu splátek a je povinen zbývající část dluhu uhradit najednou a to do 7 dnů od doručení výzvy k úhradě. 7. Dlužník je oprávněn dlužnou částku splatit kdykoliv před sjednanými termíny, a to v jakýchkoliv částkách. 8. Přílohou prohlášení je tisk věřitele Výpis salda prostoru ke dni sepsání prohlášení, které obsahuje rozpis výše uvedených dlužných částek. Ve Vsetíně dne... podpis dlužníka

9 VZOR Příloha č. 5 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VSETÍN ŠTĚPÁNSKÁ 967, VSETÍN Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr XXII, vložce č.391 ze dne Paní Jana Nováková Ohrada čp. 1000/ Vsetín Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Vsetín Doporučeně.. Výzva k vyklizení bytu č. 12 o velikosti s příslušenstvím v bytovém domě čp na adrese Vsetín, Ohrada čp bez bytové náhrady Vážená paní představenstvo Stavebního bytového družstva Vsetín rozhodlo dne svým usnesením o Vašem vyloučení z družstva, jelikož jste závažným způsobem a přes výstrahu porušovala své členské povinnosti tím, že jste nezaplatila úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu delší než 3 měsíce. Oznámení o Vašem vyloučení jste převzala doručenkou dne Jelikož nyní bydlíte v bytě bez právního důvodu, žádáme Vás, abyste jej vyklidila v přiměřené době do a předala jej nejpozději do tohoto termínu technikovi domu... Jestliže byt do uvedeného termínu nevyklidíte, obrátíme se s návrhem na vyklizení bytu k místně příslušnému soudu. S pozdravem PaedDr. Antonín Bařák předseda představenstva Pavel Slováček místopředseda představenstva Telefon: Fax: Bankovní spojení: IČO: sekretariát ČSOB, a.s., Vsetín DIČ: CZ ekonom č.ú.: / nájem TÚ

10 VZOR Příloha č. 6 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VSETÍN ŠTĚPÁNSKÁ 967, VSETÍN Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr XXII, vložce č.391 ze dne Paní Jana Nováková Ohrada čp. 1000/ Vsetín Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Vsetín DO/2012 Dorňáková Oznámení o zrušení výzvy k vyklizení bytu Vážená paní, dne Vám byla zaslána výzva k vyklizení bytu č. 12, o velikosti 3+1 s příslušenstvím v bytovém domě na adrese Vsetín, Ohrada čp bez bytové náhrady. Vzhledem k tomu, že jste dne uhradila převodem z účtu dluh za nájemné, poplatky z prodlení, poplatky spojené s doručením upomínek, výstrahy, vyloučení a právní zastoupení, ruší SBD Vsetín výzvu k vyklizení bytu č. 12 ve Vsetíně, Ohrada čp ze dne S pozdravem PaedDr. Antonín Bařák Předseda představenstva Telefon: Fax: Bankovní spojení: IČO: sekretariát ČSOB, a.s., Vsetín DIČ: CZ ekonom č.ú.: / nájem TÚ

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 54. SMĚRNICE K VYMÁHÁNÍ PENĚŽITÝCH POHLEDÁVEK

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 54. SMĚRNICE K VYMÁHÁNÍ PENĚŽITÝCH POHLEDÁVEK ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 54. SMĚRNICE K VYMÁHÁNÍ PENĚŽITÝCH POHLEDÁVEK Spisový / skartační znak A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 16. 1. 2017 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 07 vydání č.: 8 platnost od : 1.1.2014 počet str. : 5 typ ON: organizační směrnice název ON: SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Zásady vymáhání a odpisu pohledávek z titulu prodlení při úhradě za nájemné nebo za služby spojené s užíváním bytů svěřených Městské části Praha 17

Zásady vymáhání a odpisu pohledávek z titulu prodlení při úhradě za nájemné nebo za služby spojené s užíváním bytů svěřených Městské části Praha 17 Městská část Praha 17, Žalanského 291 Zásady vymáhání a odpisu pohledávek z titulu prodlení při úhradě za nájemné nebo za služby spojené s užíváním bytů svěřených Městské části Praha 17 Tyto zásady byly

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah Bytové družstvo DRUŽBA Dobrovského 869/15, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 00043907 zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 281 Směrnice č. 3/2015 Práce

Více

Zásady vymáhání práv z občanskoprávních titulů

Zásady vymáhání práv z občanskoprávních titulů Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy Zásady vymáhání práv z občanskoprávních titulů Tyto zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstva městské části Praha 17 č. 000015/2017

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 13 vydání č.: 6 účinnost od: 7.1.2014 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI vypracoval :

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Zásady prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Kuks -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Kuks rozhodlo na svém veřejném zasedání

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek

Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Účinnost od 1.1.2012 Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Tato speciální organizační

Více

Bytové družstvo Republika. Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů Pravidla pro výměnu bytů nečlenů družstva

Bytové družstvo Republika. Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů Pravidla pro výměnu bytů nečlenů družstva Bytové družstvo Republika Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů I. Obecná ustanovení Pravidla jsou připravena v souladu s usnesením 29. členské schůze Bytového družstva Republika

Více

Zásady vymáhání a odpisu pohledávek z občanskoprávních titulů

Zásady vymáhání a odpisu pohledávek z občanskoprávních titulů Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy Zásady vymáhání a odpisu pohledávek z občanskoprávních titulů Tyto zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstva městské části Praha 17

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, Karviná - Ráj, IČ: 000 52 159, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

S M Ě R N I C E č.1 / 2007

S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Bytové družstvo D R U Ž B A, Ústí nad Labem, Dobrovského 869/15 S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Práce s dlužníky (vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti a udělování ostatních výstrah) čl. 1 ÚVOD Směrnice stanovuje

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti

Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti Strana první NZ.../ N / N o t á ř s k ý z á p i s Sepsaný dne [datum] ([datum slovy]), notářem, notářem se sídlem v kanceláři

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:... bytem:... pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.: bytem:.... (dále jen převodce ) na straně jedné a

Více

Strana 1 (celkem 5) No/946DV

Strana 1 (celkem 5) No/946DV VP real, a.s., Hradecká 3 (vchod C1), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

VÝZVA K ZAPLACENÍ ÚROKU Z PRODLENÍ č...

VÝZVA K ZAPLACENÍ ÚROKU Z PRODLENÍ č... Příloha č. 10 vzor A... č. j.... tel:.... Dlužník: RČ/IČ: VÝZVA K ZAPLACENÍ ÚROKU Z PRODLENÍ č.... na úrok za období od... do... Za dobu prodlení se splacením dluhu vzniklého na základě rozhodnutí..........

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

ZÁSADY pro prodej obytných domů

ZÁSADY pro prodej obytných domů ZÁSADY pro prodej obytných domů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51

SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51 SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Směrnice Bytového družstva Ohradní 1344/51 (dále jen Družstvo) navazují na stanovy Bytového družstva Ohradní 1344/51 (dále jen Stanovy).

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená dle ustanovení 2302 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Pronajímatel: městská část Praha 12 (dále jen občanský zákoník ) Článek

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka: Pan/í (jméno a příjmení): (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka : pan/í (jméno a příjmení):

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU S T A V E B N Í B Y T O V É D R U Ž S T V O Máchova 23, 295 01 Mnichovo Hradiště IČ 00036331 Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII, vložka 484 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 370/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 353 ze dne 27.05.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č. 2930/44 a parc.č. 2930/21, vše v k.ú. Žižkov, Bytovému družstvu

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R 62 ze dne 17.12.2014 Název: Uzavření nové nájemní smlouvy s nájemci bytu č. ***, manžely *********, v bytovém domě na *********

Více

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ )

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) PODNÁJEMNÍ SMLOUVA mezi uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 IČO:

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1. František Hlaváček - SBS Beroun, Sokolovská 1031/17, 266

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 IČ:00033006, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 237 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY registrační číslo:.. 0000-2014 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Uzavřená dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako občanský zákoník"),

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7748/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor organizační oddělení právní a kontrolní Kiliany Marek Mgr. Materiál pro 4. zasedání

Více

klientské číslo: Návrh na zahájení insolvenčního řízení /1

klientské číslo: Návrh na zahájení insolvenčního řízení /1 175 klientské číslo: 15 032 Návrh na zahájení insolvenčního řízení 308757/1 Krajský soud v Praze Navrhovatel - věřitel: Vyřizuje / tel.: Mgr. Kristýna Ederová / +420 224 116 383 V Praze, dne: 3.7.2014

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 1. Město Česká Lípa Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Se sídlem nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa IČ: 00260428, DIČ:CZ00260428 Zastoupené na základě Mandátní smlouvy č. B 06-3831/2008

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY 7/2013 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v... z 7 26.3.2013 10:28 Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:... bytem:... pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.: bytem:... (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í

Více

Čl. I Právní předpisy

Čl. I Právní předpisy Směrnice č. 1/2013 o pohledávkách 1.10 a Obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou Adresa: Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou IČO: 00262552 Směrnici schválil: zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-023-029-15 ze dne 8.6.2015 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. Komořany při ulici Krupná Rada městské části 1. s c h v a l u j e

Více

135/2011. Pronajímatel:

135/2011. Pronajímatel: 135/2011 Nájemní smlouva ve smyslu ustanovení zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina pro účely výstavní činnosti. ze dne č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina pro účely výstavní činnosti. ze dne č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina pro účely výstavní činnosti ze dne 16. 7. 2013 č. 07/13 Čl. 1 Úvodní ustanovení Pravidla Rady Kraje

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: rodinný stav: (dále jen jako převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem:

Více