Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: , fax: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin."

Transkript

1 Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: , fax: , Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I. Úvodní ustanovení 1. Představenstvo Stavebního bytového družstva Vsetín (SBD) vydává v souladu s článkem 70, bodem 1, stanov SBD směrnici č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů. 2. Směrnice upravuje postup představenstva a správy SBD při vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů členů a vlastníků jednotek ve správě SBD, následná opatření vedoucí k vymáhání dlužných částek, jejich úhradě, uvolnění bytu a případné zpětné přijetí za člena družstva. 3. Směrnice se nevztahuje na vymáhání dluhů vlastníků jednotek v domech společenství vlastníků s právní subjektivitou, které mají uzavřenou s SBD mandátní smlouvu o zajišťování správy domu. II. Vymezení pojmů 1. Dlužné nájemné je představováno neuhrazenými položkami dle předpisu nájemného. 2. Jiné dluhy zahrnují: a) poplatky (u členů) a úroky (u vlastníků) z prodlení z dlužného nájemného b) nedoplatky vyúčtování zálohových plateb za služby za kalendářní rok c) poplatky z prodlení (u členů i vlastníků) za neuhrazené vyúčtování zálohových plateb d) poplatky za úkony prováděné správou SBD e) neuhrazené poplatky za neprovedení úklidu dle úklidového řádu f) náklady spojené s právním zastoupením SBD v soudním sporu g) neuhrazené závazky vůči SBD za zakázky provedené správou SBD nebo prostřednictvím třetích osob, veškeré jiné poplatky (např. poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí, vyúčtování daně z nemovitosti, poplatek za přepočítání úvěru, atd.) 3. Vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů je sled činností, vykonávaných zaměstnanci a představenstvem SBD za účelem minimalizace pohledávek v zájmu ochrany řádně platících nájemců a vlastníků v daném domě. 4. Platba v prodlení je platba po datu předepsané splatnosti nájemného. Úhrada dlužníků se započítává vždy na nejstarší pohledávku. 5. Poplatek z prodlení a úrok z prodlení jsou stanoveny obecně platnými právními předpisy. Částky do 10,- Kč včetně se nevymáhají. 6. Zpětné přijetí vyloučeného člena SBD se od vzniku členství dle čl. 4 stanov SBD liší zkušební dobou a je možné pouze za podmínek, stanovených touto směrnicí a pouze v případech, které se vztahují k dlužnému nájemnému. 7. Vlastník jednotky vlastník jednotky v bytovém domě, ve kterém vzniklo (ale nebylo dosud založeno) společenství vlastníků jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb. 8. Nájemce člen družstva, který má uzavřenou nájemní smlouvu, kterou mu družstvo přenechalo do užívání družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor. III. Evidence dlužného nájemného a jiných dluhů 1. Evidenci dlužného nájemného a jiných dluhů evidovaných ve výpisu salda prostoru, provádí oddělení správy informačního systému a nájmu. Evidenci jiných dluhů neevidovaných ve výpisu salda prostoru provádí oddělení financování a majetku (faktury, vodoměry, aj.). 2. Dlužné nájemné je evidováno u každého nájemce a vlastníka jednotky s měsíční periodicitou k poslednímu dni kalendářního měsíce. Zvlášť jsou evidováni: - nájemci, u nichž dlužné nájemné překročilo dvojnásobek jejich předpisu nájemného - nájemci, u nichž dlužné nájemné překročilo trojnásobek jejich předpisu nájemného - vlastníci, kteří dluží byť jen část z měsíčního předpisu nájemného

2 3. Měsíčně sestavy dlužného předpisu nájemného nájemců předává oddělení správy informačního systému a nájmu organizační komisi, která připravuje podklady pro jednání představenstva. 4. Čtvrtletně sestavy dlužného předpisu nájemného nájemců a vlastníků předává oddělení správy informačního systému a nájmu ekonomické komisi, která připravuje podklady pro jednání představenstva 5. Samostatně je evidován dluh za nedoplatky vyúčtování zálohových plateb za služby za kalendářní rok. 6. Samostatně jsou evidovány úroky z prodlení (u vlastníků) a poplatky z prodlení (u nájemců). 7. Samostatně jsou evidovány dluhy nájemného nájemců nebo vlastníků garáží za kalendářní rok. IV. Opatření k úhradě a vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů 1. Dlužné nájemné Nájemné za předcházející měsíc je možné uhradit ještě do 5. dne následujícího měsíce bez uplatnění poplatků/úroků z prodlení. Oddělení správy informačního systému a nájmu měsíčně zasílá upomínky č. I (zpoplatněná dle směrnice č. 54/2010, o stanovení výše poplatků). Pokud dluh není uhrazen do 1 měsíce, bude dlužníkovi zaslána na doručenku upomínka č. II předžalobní výzva (zpoplatněná dle směrnice č. 54/2010, o stanovení výše poplatků). Pokud dluh není ani poté uhrazen, po vrácení doručenky bude vymáháním dluhu pověřen právní zástupce SBD Vsetín. 2. Nedoplatky vyúčtování zálohových plateb za služby za kalendářní rok Jestliže nedoplatek není uhrazen ve stanoveném termínu, a dále neuznal-li nájemce svůj dluh, oddělení správy informačního systému a nájmu zasílá upomínku č. I. (zpoplatněná dle směrnice č. 54/2010, o stanovení výše poplatků). Pokud nedoplatek nebude uhrazen do 1 měsíce, bude odeslána na doručenku upomínka č. II předžalobní výzva (zpoplatněná dle směrnice č. 54/2010, o stanovení výše poplatků). Pokud dluh není ani poté uhrazen, po vrácení doručenky bude vymáháním dluhu pověřen právní zástupce SBD Vsetín. 3. Úroky z prodlení (vlastníci) a poplatky z prodlení (nájemci) Samostatně jsou evidovány úroky z prodlení a poplatky z prodlení. Vždy při provádění zápočtů k vyúčtování záloh budou přeplatky započteny na nejstarší dluhy. V případě, že dluhy převýší přeplatek, bude odeslána Informace o dluhu po započtení záloh dlužníkům, jejichž úroky či poplatky z prodlení přesáhnou 10,- Kč, zaslány dopisy s výzvou k úhradě dluhu, přičemž výpočet penále/úroků běží až do uhrazení dluhu. Po uplynutí přiměřené lhůty k úhradě penále/úroků bude vymáháním dlužných částek pověřen právní zástupce SBD Vsetín. Poplatky nebo úroky mohou být započteny při vyúčtování zálohových plateb. 4. Dluhy nájemného nájemců nebo vlastníků garáží za kalendářní rok. Samostatně jsou evidovány dluhy nájemného nájemců nebo vlastníků garáží za kalendářní rok. Jestliže nedoplatek není uhrazen do kalendářního roku, oddělení správy informačního systému a nájmu zašle do konce ledna doporučeně upomínku k úhradě a v případě neuhrazení do 1 měsíce od obdržení upomínky předá právnímu zástupci SBD podklady k podání žaloby na úhradu dlužné částky. 5. Oddělení správy informačního systému a nájmu je oprávněno použít ke snížení jakékoliv dlužné částky na saldu celý přeplatek ročního vyúčtování zálohových plateb na služby. O provedených zápočtech dostanou nájemci a vlastníci zápis, který převezmou proti podpisu nebo na doručenku. V. Zvláštní ustanovení k úhradě a vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů nájemců 1. Představenstvo SBD projednává čtvrtletně na svých jednáních zprávu o stavu vymáhání dlužného nájemného a měsíčně rozhoduje o udělení výstrahy nebo o vyloučení člena. 2. Organizační komise pro jednání představenstva zpracovává seznam nájemců, kteří dluží nájemné ve výši dvojnásobku jejich předpisu nájemného s návrhem na udělení výstrahy. 3. Pokud představenstvo na základě návrhu organizační komise rozhodne o udělení výstrahy, zajistí předseda představenstva odeslání výstrahy nájemci a vyžádání stanoviska výboru samosprávy domu nejpozději do 7 dní od data jednání představenstva.

3 4. Vzor udělení výstrahy je uveden v příloze č. 1 a vzor vyžádání stanoviska výboru samosprávy v příloze č. 2 této směrnice. 5. Organizační komise dále zpracovává pro jednání představenstva seznam nájemců, u kterých dlužné nájemné překročilo trojnásobek jejich předpisu nájemného s návrhem na vyloučení podle čl. 23 stanov SBD. 6. Pokud představenstvo na základě návrhu organizační komise rozhodne o vyloučení, zajistí předseda představenstva doručení tohoto rozhodnutí podle čl. 23 stanov SBD. 7. Vzor rozhodnutí představenstva o vyloučení člena je uveden v příloze č. 3 této směrnice. 8. V případě rozhodnutí představenstva o vyloučení člena zpracuje oddělení správy informačního systému a nájmu pro právního zástupce SBD podklady k podání žaloby na úhradu dlužné částky. Pokud po předání těchto podkladů právnímu zástupci dojde k částečné nebo úplné úhradě dluhu vyloučeným členem, musí oddělení správy informačního systému a nájmu prostřednictvím vedoucí ekonomického úseku o této skutečnosti právního zástupce neprodleně elektronickou poštou informovat. 9. V případě přijetí odvolání člena proti vyloučení ke shromáždění delegátů, sdělí tuto skutečnost ihned referentka členské evidence právnímu zástupci. 10. O vyloučení člena je referentka členské evidence povinna písemně informovat bez zbytečných odkladů i výbor příslušné samosprávy, který je pak oprávněn zamezit vyloučenému členovi v užívání společných prostor domu, na které neplatí (prádelna, mandlovna, sušárna, atd.) až do úhrady dluhu. 11. Nájemci, kteří již uhradili dluhy na nájemném, ale nadále dluží za poplatky z prodlení nebo doplatek za roční vyúčtování zálohových plateb na služby, mohou podle ustanovení 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uznat svůj dluh v oddělení správy informačního systému a nájmu a navrhnout splátky dluhu. Vzor uznání dluhu je uveden v příloze č. 4 této směrnice. V případě nedodržení splátek uvedených v uznání dluhu účetní nájmu připraví podklady na vymáhání dluhu pro právního zástupce SBD. 12. Náklady právního zastoupení jsou zapsány v saldu prostor uživatele. Po úhradě těchto nákladů nájemcem předá účetní oddělení financování a majetku nebo účetní oddělení nájmu vedoucí ekonomického úseku informaci o úhradě a dá pokyn k převodu uhrazených nákladů na účet právního zástupce. 14. Nájemci i vyloučení členové mohou kdykoliv uhradit dlužné částky. K takovéto úhradě bude přihlíženo v kterékoliv fázi vymáhání dlužných částek. VI. Uvolnění bytu 1. Vyloučením člena z SBD zanikají spolu s členstvím rovněž všechny výhody, plynoucí z užívání družstevního bytu a další užívání bytu přechází do režimu běžného nájemního bydlení. 2. V případě vyloučení člena z SBD a je-li naplněn zákonný důvod, odešle referentka členské evidence vyloučenému členovi výzvu k uvolnění bytu (příloha č. 5) a oznámí zaslání výzvy s termínem předání bytu vedoucímu technického úseku. 3. Jestliže vyloučený člen nepředá byt technikovi domu v daném termínu, připraví referentka členské evidence podklady právnímu zástupci k podání žaloby na vyklizení bytu. 4. Po úhradě všech dluhů, včetně nákladů právního zastoupení, na základě rozhodnutí představenstva o zrušení vyloučení člena nebo o zpětvzetí za člena družstva odešle referentka členské evidence členovi oznámení o zrušení výzvy k uvolnění bytu (příloha č. 6). a nový předpis nájmu VII. Zpětné přijetí za člena družstva 1. V případě plné úhrady dlužných částek má vyloučený člen právo požádat představenstvo o zrušení rozhodnutí o jeho vyloučení ještě před projednáním jeho odvolání shromážděním delegátů nebo o zpětné přijetí za člena SBD po pravomocném vyloučení člena. K sepsání žádosti může využít služby referentky členské evidence. 2. Představenstvo rozhodne o žádosti bývalého člena o zpětném přijetí do družstva. Představenstvo může stanovit členovi zkušební dobu v délce do 1 kalendářního roku v závislosti na výši dlužné částky, způsobu úhrady, případně dodržování splátek dluhu.

4 3. Pokud vyloučený člen nebude ve zkušební době v prodlení s úhradou nájemného dle předpisu nájemného, může představenstvo rozhodnout o přijetí bývalého člena za člena SBD a uzavření nové nájemní smlouvy a opětovném využívání výhod družstevního bydlení. Toto přijetí probíhá již podle čl. 5 stanov SBD a příslušné směrnice SBD. VIII. Opatření k úhradě a vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů vlastníků jednotek 1. Představenstvo SBD projednává čtvrtletně na svých jednáních zprávu o stavu vymáhání dlužného nájemného vlastníků jednotek a rozhoduje o postupu proti dlužníkům. 2. Ekonomická komise pro jednání představenstva zpracovává seznam vlastníků, kteří jsou v prodlení s platbou ekonomicky oprávněného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním jednotky. 4. Pokud vlastník jednotky na základě upomínky neuhradí dlužné nájemné a jeho výše tak dosáhne dvojnásobku měsíčního předpisu nájemného, zpracuje oddělení správy informačního systému a nájmu pro právního zástupce SBD podklady k podání žaloby. 5. Pokud po předání těchto podkladů právnímu zástupci dojde k částečné nebo úplné úhradě dluhu vlastníkem, oddělení správy informačního systému a nájmu informuje elektronickou poštou vedoucí ekonomického úseku a ta následně právního zástupce. 6. Náklady právního zastoupení jsou zapsány v saldu prostor vlastníka. Po úhradě těchto nákladů vlastníkem předá účetní oddělení financování a majetku nebo účetní oddělení nájmu vedoucí ekonomického úseku informaci o úhradě a dá pokyn k převodu uhrazených nákladů na účet právního zástupce. 7. Vlastníci jednotek nebudou moci využít na úhradu úroků z prodlení nebo doplatku za roční vyúčtování zálohových plateb na služby ustanovení 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a uznat tak svůj dluh s návrhem splátek dluhu. 8. Vlastníci jednotek mohou kdykoliv uhradit dlužné částky v hotovosti v pokladně SBD nebo bezhotovostním převodem na účet SBD. IX. Závěrečná ustanovení 1. V případech úmrtí nájemce nebo vlastníka jednotky až do vyřešení dědictví se dlužné částky pouze evidují a započítávají se rovněž poplatky, resp. úroky z prodlení. Jejich úhrada bude požadována po dědicích v rámci dědického řízení. 2. Směrnice č. 69/2014 byla schválena na jednání představenstva SBD dne a nabývá účinnosti dnem schválení. 3. Dnem končí platnost směrnice SBD č. 59/2012 o vymáhání dlužného nájemného. 4. Seznámení členů samospráv se směrnicí č. 69/2014 zajistí předsedové výborů na členských schůzích samospráv. Seznámení vlastníků bude zajištěno oznámením v nejbližším předpisu nájemného o možností nahlížení na webových stránkách. 5. Seznámení zaměstnanců správy SBD se směrnicí č. 69/2014 a zveřejnění na webových stránkách SBD zajistí ředitel. Vsetín dne PaedDr. Antonín Bařák v. r. předseda představenstva

5 VZOR Příloha č. 1 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VSETÍN ŠTĚPÁNSKÁ 967, VSETÍN Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr XXII, vložce č.391 ze dne Paní Jana Nováková Ohrada Vsetín Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Vsetín Udělení výstrahy Doporučeně.. Vážená paní, ke dni dlužíte na nájemném a poplatcích z prodlení celkem ,- Kč. Představenstvo na svém jednání dne projednalo tuto skutečnost a svým usnesením č. 1/ rozhodlo udělit Vám výstrahu. Dlužnou částku uhraďte do , neboť představenstvo bude opět projednávat úhradu uvedené dlužné částky na dalším jednání dne Jestliže částka nebude uhrazena, bude představenstvo jednat o případném Vašem vyloučení z družstva z důvodu neplacení nájemného. K této upomínce náleží na základě směrnice SBD č. 54/2010 poplatek ve výši 50,- Kč za oznámení udělení výstrahy. Celková částka k úhradě ke dni byla ,- Kč. S pozdravem PaedDr. Antonín Bařák předseda představenstva Příloha: - dlužné částky ke dni Telefon: Fax: Bankovní spojení: IČO: sekretariát ČSOB, a.s., Vsetín DIČ: CZ ekonom č.ú.: / nájem technický úsek

6 VZOR Příloha č. 2 Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín TEL: , FAX: , Stanovisko výboru samosprávy Vážení, dne představenstvo na svém jednání projednávalo stav dlužného nájemného z bytů a poplatků z prodlení. Nájemce bytu č. 12 Jana Nováková, Vsetín, Ohrada 1000, ke dni dluží na nájemném a poplatcích z prodlení celkem ,- Kč. Představenstvo svým usnesení č. 12/ rozhodlo udělit ji výstrahu. Dlužnou částku musí uhradit do , neboť představenstvo bude opět projednávat úhradu uvedené dlužné částky na dalším jednání dne Jestliže částka nebude uhrazena, bude představenstvo jednat o jejím vyloučení z družstva z důvodu neplacení nájemného. V souladu s ustanovením článku 85, bodu 2), písm. l) stanov SBD představenstvo žádá výbor samosprávy o projednání návrhu představenstva na vyloučení na schůzi výboru samosprávy a zaslání stanoviska na sekretariát předsedy představenstva do Ve Vsetíně PaedDr. Antonín Bařák v. r. Předseda představenstva Stanovisko výboru samosprávy Výbor samosprávy domu projednal návrh na vyloučení na své schůzi dne. a oznamuje představenstvu následující stanovisko: V dne.... podpis předsedy samosprávy

7 VZOR Příloha č. 3 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VSETÍN ŠTĚPÁNSKÁ 967, VSETÍN Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr XXII, vložce č.391 ze dne Paní Jana Nováková Ohrada Vsetín Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Vsetín Vyloučení z družstva Vážená paní, Doporučeně.. ke dni dlužíte na nájemném a poplatcích z prodlení celkem ,- Kč. Představenstvo na svém jednání dne projednalo tuto skutečnost a svým usnesení č. 2/ rozhodlo o Vašem vyloučení z družstva, jelikož jste závažným způsobem a přes výstrahu porušovala své členské povinnosti tím, že jste nezaplatila úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu delší než 3 měsíce. Zdůvodnění Dopisem ze dne Vám bylo oznámeno, že představenstvo svým usnesením č. 1/ Vám udělilo výstrahu z důvodu neplacení nájemného. Dlužná částka ke dni činila ,- Kč. Byla jste vyzvána, abyste dlužnou částku uhradila do , což jste neučinila. Naopak dlužná částka ke dni činila ,- Kč. Tím jste porušila povinnosti, které jsou Vám dány stanovami SBD a občanským zákoníkem. Zároveň Vám oznamujeme, že jsme řešením vymáhání dlužných částek pověřili našeho právního zástupce JUDr. Františka Novosada, Advokátní kancelář, Smetanova čp. 1101, Vsetín. K této upomínce náleží na základě směrnice SBD č. 54/2010 poplatek ve výši 100,- Kč za oznámení vyloučení. Celková částka k úhradě ke dni byla ,- Kč. Poučení Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení můžete podat odůvodněné námitky dle ustanovení čl. 23, odst. 5) stanov SBD ke shromáždění delegátů SBD ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. K námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. S pozdravem PaedDr. Antonín Bařák předseda představenstva Pavel Slováček místopředseda představenstva Příloha: - dlužné částky ke dni Telefon: Fax: Bankovní spojení: IČO: sekretariát ČSOB, a.s., Vsetín DIČ: CZ ekonom č.ú.: / nájem TÚ

8 Příloha č. 4 VZOR Prohlášení o uznání dluhu a jeho výše dle ustanovení 2010, 2053 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Věřitel: Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín IČ: , DIČ: CZ Zapsáno: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 391 Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Vsetín, č. ú /0300 Tel: , Dlužník: Jméno, příjmení: Narození: Trvalý pobyt: Dlužník v souladu s ustanovením 2010, 2053 z. č. 89/2012 Sb. prohlašuje, že uznává dluh vůči věřiteli ve výši Kč co do důvodu i výše tímto prohlášením. 2. Dlužník vůči věřiteli uznává svůj dluh ke dni sepsání tohoto prohlášení ve výši Kč za neprovedenou úhradu ostatních správních poplatků a poplatků z prodlení v souvislosti s pozdní úhradou nájemného družstevního bytu č. v bytovém domě na adrese Vsetín, Bratří Hlaviců čp., ke kterému má (měl) právo nájmu. 3. Dlužník vůči věřiteli uznává dále svůj dluh ke dni sepsání tohoto prohlášení ve výši Kč za náklady spojené s právním zastoupením věřitele a náklady soudního řízení za podání žaloby o částku na vymáhání dluhů u Okresního soudu Vsetín, čj. a za náklady spojené s právním zastoupením věřitele a náklady soudního řízení na vyklizení bytu u Okresního soudu Vsetín, čj.. 4. Dlužník se zavazuje uhradit věřiteli svůj dluh ve výši..,- Kč v pravidelných měsíčních splátkách ve výši..,- Kč se splatností do konce daného kalendářního měsíce, přičemž první splátka bude uhrazena do a poslední ve výši Kč do Úhradou měsíční splátky dlužník rozumí připsání měsíčních splátek na účet věřitele nebo hotovostní platbu v pokladně věřitele. 6. V případě neuhrazení byť i jedné měsíční splátky v termínu splatnosti, je si dlužník vědom, že ztrácí výhodu splátek a je povinen zbývající část dluhu uhradit najednou a to do 7 dnů od doručení výzvy k úhradě. 7. Dlužník je oprávněn dlužnou částku splatit kdykoliv před sjednanými termíny, a to v jakýchkoliv částkách. 8. Přílohou prohlášení je tisk věřitele Výpis salda prostoru ke dni sepsání prohlášení, které obsahuje rozpis výše uvedených dlužných částek. Ve Vsetíně dne... podpis dlužníka

9 VZOR Příloha č. 5 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VSETÍN ŠTĚPÁNSKÁ 967, VSETÍN Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr XXII, vložce č.391 ze dne Paní Jana Nováková Ohrada čp. 1000/ Vsetín Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Vsetín Doporučeně.. Výzva k vyklizení bytu č. 12 o velikosti s příslušenstvím v bytovém domě čp na adrese Vsetín, Ohrada čp bez bytové náhrady Vážená paní představenstvo Stavebního bytového družstva Vsetín rozhodlo dne svým usnesením o Vašem vyloučení z družstva, jelikož jste závažným způsobem a přes výstrahu porušovala své členské povinnosti tím, že jste nezaplatila úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu delší než 3 měsíce. Oznámení o Vašem vyloučení jste převzala doručenkou dne Jelikož nyní bydlíte v bytě bez právního důvodu, žádáme Vás, abyste jej vyklidila v přiměřené době do a předala jej nejpozději do tohoto termínu technikovi domu... Jestliže byt do uvedeného termínu nevyklidíte, obrátíme se s návrhem na vyklizení bytu k místně příslušnému soudu. S pozdravem PaedDr. Antonín Bařák předseda představenstva Pavel Slováček místopředseda představenstva Telefon: Fax: Bankovní spojení: IČO: sekretariát ČSOB, a.s., Vsetín DIČ: CZ ekonom č.ú.: / nájem TÚ

10 VZOR Příloha č. 6 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VSETÍN ŠTĚPÁNSKÁ 967, VSETÍN Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr XXII, vložce č.391 ze dne Paní Jana Nováková Ohrada čp. 1000/ Vsetín Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Vsetín DO/2012 Dorňáková Oznámení o zrušení výzvy k vyklizení bytu Vážená paní, dne Vám byla zaslána výzva k vyklizení bytu č. 12, o velikosti 3+1 s příslušenstvím v bytovém domě na adrese Vsetín, Ohrada čp bez bytové náhrady. Vzhledem k tomu, že jste dne uhradila převodem z účtu dluh za nájemné, poplatky z prodlení, poplatky spojené s doručením upomínek, výstrahy, vyloučení a právní zastoupení, ruší SBD Vsetín výzvu k vyklizení bytu č. 12 ve Vsetíně, Ohrada čp ze dne S pozdravem PaedDr. Antonín Bařák Předseda představenstva Telefon: Fax: Bankovní spojení: IČO: sekretariát ČSOB, a.s., Vsetín DIČ: CZ ekonom č.ú.: / nájem TÚ

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

S M Ě R N I C E č.1 / 2007

S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Bytové družstvo D R U Ž B A, Ústí nad Labem, Dobrovského 869/15 S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Práce s dlužníky (vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti a udělování ostatních výstrah) čl. 1 ÚVOD Směrnice stanovuje

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Příkazní smlouva o obstarání správy nemovitostí a vedení účetnictví

Příkazní smlouva o obstarání správy nemovitostí a vedení účetnictví Příkazní smlouva o obstarání správy nemovitostí a vedení účetnictví Smluvní strany 1. SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM TICHÁ 525 526 TRUTNOV, se sídlem Trutnov, Tichá 526, 541 02 Trutnov, IČ 287 95 741, zastoupené

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více