Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: , fax: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin."

Transkript

1 Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: , fax: , Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I. Úvodní ustanovení 1. Představenstvo Stavebního bytového družstva Vsetín (SBD) vydává v souladu s článkem 70, bodem 1, stanov SBD směrnici č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů. 2. Směrnice upravuje postup představenstva a správy SBD při vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů členů a vlastníků jednotek ve správě SBD, následná opatření vedoucí k vymáhání dlužných částek, jejich úhradě, uvolnění bytu a případné zpětné přijetí za člena družstva. 3. Směrnice se nevztahuje na vymáhání dluhů vlastníků jednotek v domech společenství vlastníků s právní subjektivitou, které mají uzavřenou s SBD mandátní smlouvu o zajišťování správy domu. II. Vymezení pojmů 1. Dlužné nájemné je představováno neuhrazenými položkami dle předpisu nájemného. 2. Jiné dluhy zahrnují: a) poplatky (u členů) a úroky (u vlastníků) z prodlení z dlužného nájemného b) nedoplatky vyúčtování zálohových plateb za služby za kalendářní rok c) poplatky z prodlení (u členů i vlastníků) za neuhrazené vyúčtování zálohových plateb d) poplatky za úkony prováděné správou SBD e) neuhrazené poplatky za neprovedení úklidu dle úklidového řádu f) náklady spojené s právním zastoupením SBD v soudním sporu g) neuhrazené závazky vůči SBD za zakázky provedené správou SBD nebo prostřednictvím třetích osob, veškeré jiné poplatky (např. poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí, vyúčtování daně z nemovitosti, poplatek za přepočítání úvěru, atd.) 3. Vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů je sled činností, vykonávaných zaměstnanci a představenstvem SBD za účelem minimalizace pohledávek v zájmu ochrany řádně platících nájemců a vlastníků v daném domě. 4. Platba v prodlení je platba po datu předepsané splatnosti nájemného. Úhrada dlužníků se započítává vždy na nejstarší pohledávku. 5. Poplatek z prodlení a úrok z prodlení jsou stanoveny obecně platnými právními předpisy. Částky do 10,- Kč včetně se nevymáhají. 6. Zpětné přijetí vyloučeného člena SBD se od vzniku členství dle čl. 4 stanov SBD liší zkušební dobou a je možné pouze za podmínek, stanovených touto směrnicí a pouze v případech, které se vztahují k dlužnému nájemnému. 7. Vlastník jednotky vlastník jednotky v bytovém domě, ve kterém vzniklo (ale nebylo dosud založeno) společenství vlastníků jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb. 8. Nájemce člen družstva, který má uzavřenou nájemní smlouvu, kterou mu družstvo přenechalo do užívání družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor. III. Evidence dlužného nájemného a jiných dluhů 1. Evidenci dlužného nájemného a jiných dluhů evidovaných ve výpisu salda prostoru, provádí oddělení správy informačního systému a nájmu. Evidenci jiných dluhů neevidovaných ve výpisu salda prostoru provádí oddělení financování a majetku (faktury, vodoměry, aj.). 2. Dlužné nájemné je evidováno u každého nájemce a vlastníka jednotky s měsíční periodicitou k poslednímu dni kalendářního měsíce. Zvlášť jsou evidováni: - nájemci, u nichž dlužné nájemné překročilo dvojnásobek jejich předpisu nájemného - nájemci, u nichž dlužné nájemné překročilo trojnásobek jejich předpisu nájemného - vlastníci, kteří dluží byť jen část z měsíčního předpisu nájemného

2 3. Měsíčně sestavy dlužného předpisu nájemného nájemců předává oddělení správy informačního systému a nájmu organizační komisi, která připravuje podklady pro jednání představenstva. 4. Čtvrtletně sestavy dlužného předpisu nájemného nájemců a vlastníků předává oddělení správy informačního systému a nájmu ekonomické komisi, která připravuje podklady pro jednání představenstva 5. Samostatně je evidován dluh za nedoplatky vyúčtování zálohových plateb za služby za kalendářní rok. 6. Samostatně jsou evidovány úroky z prodlení (u vlastníků) a poplatky z prodlení (u nájemců). 7. Samostatně jsou evidovány dluhy nájemného nájemců nebo vlastníků garáží za kalendářní rok. IV. Opatření k úhradě a vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů 1. Dlužné nájemné Nájemné za předcházející měsíc je možné uhradit ještě do 5. dne následujícího měsíce bez uplatnění poplatků/úroků z prodlení. Oddělení správy informačního systému a nájmu měsíčně zasílá upomínky č. I (zpoplatněná dle směrnice č. 54/2010, o stanovení výše poplatků). Pokud dluh není uhrazen do 1 měsíce, bude dlužníkovi zaslána na doručenku upomínka č. II předžalobní výzva (zpoplatněná dle směrnice č. 54/2010, o stanovení výše poplatků). Pokud dluh není ani poté uhrazen, po vrácení doručenky bude vymáháním dluhu pověřen právní zástupce SBD Vsetín. 2. Nedoplatky vyúčtování zálohových plateb za služby za kalendářní rok Jestliže nedoplatek není uhrazen ve stanoveném termínu, a dále neuznal-li nájemce svůj dluh, oddělení správy informačního systému a nájmu zasílá upomínku č. I. (zpoplatněná dle směrnice č. 54/2010, o stanovení výše poplatků). Pokud nedoplatek nebude uhrazen do 1 měsíce, bude odeslána na doručenku upomínka č. II předžalobní výzva (zpoplatněná dle směrnice č. 54/2010, o stanovení výše poplatků). Pokud dluh není ani poté uhrazen, po vrácení doručenky bude vymáháním dluhu pověřen právní zástupce SBD Vsetín. 3. Úroky z prodlení (vlastníci) a poplatky z prodlení (nájemci) Samostatně jsou evidovány úroky z prodlení a poplatky z prodlení. Vždy při provádění zápočtů k vyúčtování záloh budou přeplatky započteny na nejstarší dluhy. V případě, že dluhy převýší přeplatek, bude odeslána Informace o dluhu po započtení záloh dlužníkům, jejichž úroky či poplatky z prodlení přesáhnou 10,- Kč, zaslány dopisy s výzvou k úhradě dluhu, přičemž výpočet penále/úroků běží až do uhrazení dluhu. Po uplynutí přiměřené lhůty k úhradě penále/úroků bude vymáháním dlužných částek pověřen právní zástupce SBD Vsetín. Poplatky nebo úroky mohou být započteny při vyúčtování zálohových plateb. 4. Dluhy nájemného nájemců nebo vlastníků garáží za kalendářní rok. Samostatně jsou evidovány dluhy nájemného nájemců nebo vlastníků garáží za kalendářní rok. Jestliže nedoplatek není uhrazen do kalendářního roku, oddělení správy informačního systému a nájmu zašle do konce ledna doporučeně upomínku k úhradě a v případě neuhrazení do 1 měsíce od obdržení upomínky předá právnímu zástupci SBD podklady k podání žaloby na úhradu dlužné částky. 5. Oddělení správy informačního systému a nájmu je oprávněno použít ke snížení jakékoliv dlužné částky na saldu celý přeplatek ročního vyúčtování zálohových plateb na služby. O provedených zápočtech dostanou nájemci a vlastníci zápis, který převezmou proti podpisu nebo na doručenku. V. Zvláštní ustanovení k úhradě a vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů nájemců 1. Představenstvo SBD projednává čtvrtletně na svých jednáních zprávu o stavu vymáhání dlužného nájemného a měsíčně rozhoduje o udělení výstrahy nebo o vyloučení člena. 2. Organizační komise pro jednání představenstva zpracovává seznam nájemců, kteří dluží nájemné ve výši dvojnásobku jejich předpisu nájemného s návrhem na udělení výstrahy. 3. Pokud představenstvo na základě návrhu organizační komise rozhodne o udělení výstrahy, zajistí předseda představenstva odeslání výstrahy nájemci a vyžádání stanoviska výboru samosprávy domu nejpozději do 7 dní od data jednání představenstva.

3 4. Vzor udělení výstrahy je uveden v příloze č. 1 a vzor vyžádání stanoviska výboru samosprávy v příloze č. 2 této směrnice. 5. Organizační komise dále zpracovává pro jednání představenstva seznam nájemců, u kterých dlužné nájemné překročilo trojnásobek jejich předpisu nájemného s návrhem na vyloučení podle čl. 23 stanov SBD. 6. Pokud představenstvo na základě návrhu organizační komise rozhodne o vyloučení, zajistí předseda představenstva doručení tohoto rozhodnutí podle čl. 23 stanov SBD. 7. Vzor rozhodnutí představenstva o vyloučení člena je uveden v příloze č. 3 této směrnice. 8. V případě rozhodnutí představenstva o vyloučení člena zpracuje oddělení správy informačního systému a nájmu pro právního zástupce SBD podklady k podání žaloby na úhradu dlužné částky. Pokud po předání těchto podkladů právnímu zástupci dojde k částečné nebo úplné úhradě dluhu vyloučeným členem, musí oddělení správy informačního systému a nájmu prostřednictvím vedoucí ekonomického úseku o této skutečnosti právního zástupce neprodleně elektronickou poštou informovat. 9. V případě přijetí odvolání člena proti vyloučení ke shromáždění delegátů, sdělí tuto skutečnost ihned referentka členské evidence právnímu zástupci. 10. O vyloučení člena je referentka členské evidence povinna písemně informovat bez zbytečných odkladů i výbor příslušné samosprávy, který je pak oprávněn zamezit vyloučenému členovi v užívání společných prostor domu, na které neplatí (prádelna, mandlovna, sušárna, atd.) až do úhrady dluhu. 11. Nájemci, kteří již uhradili dluhy na nájemném, ale nadále dluží za poplatky z prodlení nebo doplatek za roční vyúčtování zálohových plateb na služby, mohou podle ustanovení 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uznat svůj dluh v oddělení správy informačního systému a nájmu a navrhnout splátky dluhu. Vzor uznání dluhu je uveden v příloze č. 4 této směrnice. V případě nedodržení splátek uvedených v uznání dluhu účetní nájmu připraví podklady na vymáhání dluhu pro právního zástupce SBD. 12. Náklady právního zastoupení jsou zapsány v saldu prostor uživatele. Po úhradě těchto nákladů nájemcem předá účetní oddělení financování a majetku nebo účetní oddělení nájmu vedoucí ekonomického úseku informaci o úhradě a dá pokyn k převodu uhrazených nákladů na účet právního zástupce. 14. Nájemci i vyloučení členové mohou kdykoliv uhradit dlužné částky. K takovéto úhradě bude přihlíženo v kterékoliv fázi vymáhání dlužných částek. VI. Uvolnění bytu 1. Vyloučením člena z SBD zanikají spolu s členstvím rovněž všechny výhody, plynoucí z užívání družstevního bytu a další užívání bytu přechází do režimu běžného nájemního bydlení. 2. V případě vyloučení člena z SBD a je-li naplněn zákonný důvod, odešle referentka členské evidence vyloučenému členovi výzvu k uvolnění bytu (příloha č. 5) a oznámí zaslání výzvy s termínem předání bytu vedoucímu technického úseku. 3. Jestliže vyloučený člen nepředá byt technikovi domu v daném termínu, připraví referentka členské evidence podklady právnímu zástupci k podání žaloby na vyklizení bytu. 4. Po úhradě všech dluhů, včetně nákladů právního zastoupení, na základě rozhodnutí představenstva o zrušení vyloučení člena nebo o zpětvzetí za člena družstva odešle referentka členské evidence členovi oznámení o zrušení výzvy k uvolnění bytu (příloha č. 6). a nový předpis nájmu VII. Zpětné přijetí za člena družstva 1. V případě plné úhrady dlužných částek má vyloučený člen právo požádat představenstvo o zrušení rozhodnutí o jeho vyloučení ještě před projednáním jeho odvolání shromážděním delegátů nebo o zpětné přijetí za člena SBD po pravomocném vyloučení člena. K sepsání žádosti může využít služby referentky členské evidence. 2. Představenstvo rozhodne o žádosti bývalého člena o zpětném přijetí do družstva. Představenstvo může stanovit členovi zkušební dobu v délce do 1 kalendářního roku v závislosti na výši dlužné částky, způsobu úhrady, případně dodržování splátek dluhu.

4 3. Pokud vyloučený člen nebude ve zkušební době v prodlení s úhradou nájemného dle předpisu nájemného, může představenstvo rozhodnout o přijetí bývalého člena za člena SBD a uzavření nové nájemní smlouvy a opětovném využívání výhod družstevního bydlení. Toto přijetí probíhá již podle čl. 5 stanov SBD a příslušné směrnice SBD. VIII. Opatření k úhradě a vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů vlastníků jednotek 1. Představenstvo SBD projednává čtvrtletně na svých jednáních zprávu o stavu vymáhání dlužného nájemného vlastníků jednotek a rozhoduje o postupu proti dlužníkům. 2. Ekonomická komise pro jednání představenstva zpracovává seznam vlastníků, kteří jsou v prodlení s platbou ekonomicky oprávněného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním jednotky. 4. Pokud vlastník jednotky na základě upomínky neuhradí dlužné nájemné a jeho výše tak dosáhne dvojnásobku měsíčního předpisu nájemného, zpracuje oddělení správy informačního systému a nájmu pro právního zástupce SBD podklady k podání žaloby. 5. Pokud po předání těchto podkladů právnímu zástupci dojde k částečné nebo úplné úhradě dluhu vlastníkem, oddělení správy informačního systému a nájmu informuje elektronickou poštou vedoucí ekonomického úseku a ta následně právního zástupce. 6. Náklady právního zastoupení jsou zapsány v saldu prostor vlastníka. Po úhradě těchto nákladů vlastníkem předá účetní oddělení financování a majetku nebo účetní oddělení nájmu vedoucí ekonomického úseku informaci o úhradě a dá pokyn k převodu uhrazených nákladů na účet právního zástupce. 7. Vlastníci jednotek nebudou moci využít na úhradu úroků z prodlení nebo doplatku za roční vyúčtování zálohových plateb na služby ustanovení 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a uznat tak svůj dluh s návrhem splátek dluhu. 8. Vlastníci jednotek mohou kdykoliv uhradit dlužné částky v hotovosti v pokladně SBD nebo bezhotovostním převodem na účet SBD. IX. Závěrečná ustanovení 1. V případech úmrtí nájemce nebo vlastníka jednotky až do vyřešení dědictví se dlužné částky pouze evidují a započítávají se rovněž poplatky, resp. úroky z prodlení. Jejich úhrada bude požadována po dědicích v rámci dědického řízení. 2. Směrnice č. 69/2014 byla schválena na jednání představenstva SBD dne a nabývá účinnosti dnem schválení. 3. Dnem končí platnost směrnice SBD č. 59/2012 o vymáhání dlužného nájemného. 4. Seznámení členů samospráv se směrnicí č. 69/2014 zajistí předsedové výborů na členských schůzích samospráv. Seznámení vlastníků bude zajištěno oznámením v nejbližším předpisu nájemného o možností nahlížení na webových stránkách. 5. Seznámení zaměstnanců správy SBD se směrnicí č. 69/2014 a zveřejnění na webových stránkách SBD zajistí ředitel. Vsetín dne PaedDr. Antonín Bařák v. r. předseda představenstva

5 VZOR Příloha č. 1 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VSETÍN ŠTĚPÁNSKÁ 967, VSETÍN Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr XXII, vložce č.391 ze dne Paní Jana Nováková Ohrada Vsetín Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Vsetín Udělení výstrahy Doporučeně.. Vážená paní, ke dni dlužíte na nájemném a poplatcích z prodlení celkem ,- Kč. Představenstvo na svém jednání dne projednalo tuto skutečnost a svým usnesením č. 1/ rozhodlo udělit Vám výstrahu. Dlužnou částku uhraďte do , neboť představenstvo bude opět projednávat úhradu uvedené dlužné částky na dalším jednání dne Jestliže částka nebude uhrazena, bude představenstvo jednat o případném Vašem vyloučení z družstva z důvodu neplacení nájemného. K této upomínce náleží na základě směrnice SBD č. 54/2010 poplatek ve výši 50,- Kč za oznámení udělení výstrahy. Celková částka k úhradě ke dni byla ,- Kč. S pozdravem PaedDr. Antonín Bařák předseda představenstva Příloha: - dlužné částky ke dni Telefon: Fax: Bankovní spojení: IČO: sekretariát ČSOB, a.s., Vsetín DIČ: CZ ekonom č.ú.: / nájem technický úsek

6 VZOR Příloha č. 2 Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín TEL: , FAX: , Stanovisko výboru samosprávy Vážení, dne představenstvo na svém jednání projednávalo stav dlužného nájemného z bytů a poplatků z prodlení. Nájemce bytu č. 12 Jana Nováková, Vsetín, Ohrada 1000, ke dni dluží na nájemném a poplatcích z prodlení celkem ,- Kč. Představenstvo svým usnesení č. 12/ rozhodlo udělit ji výstrahu. Dlužnou částku musí uhradit do , neboť představenstvo bude opět projednávat úhradu uvedené dlužné částky na dalším jednání dne Jestliže částka nebude uhrazena, bude představenstvo jednat o jejím vyloučení z družstva z důvodu neplacení nájemného. V souladu s ustanovením článku 85, bodu 2), písm. l) stanov SBD představenstvo žádá výbor samosprávy o projednání návrhu představenstva na vyloučení na schůzi výboru samosprávy a zaslání stanoviska na sekretariát předsedy představenstva do Ve Vsetíně PaedDr. Antonín Bařák v. r. Předseda představenstva Stanovisko výboru samosprávy Výbor samosprávy domu projednal návrh na vyloučení na své schůzi dne. a oznamuje představenstvu následující stanovisko: V dne.... podpis předsedy samosprávy

7 VZOR Příloha č. 3 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VSETÍN ŠTĚPÁNSKÁ 967, VSETÍN Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr XXII, vložce č.391 ze dne Paní Jana Nováková Ohrada Vsetín Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Vsetín Vyloučení z družstva Vážená paní, Doporučeně.. ke dni dlužíte na nájemném a poplatcích z prodlení celkem ,- Kč. Představenstvo na svém jednání dne projednalo tuto skutečnost a svým usnesení č. 2/ rozhodlo o Vašem vyloučení z družstva, jelikož jste závažným způsobem a přes výstrahu porušovala své členské povinnosti tím, že jste nezaplatila úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu delší než 3 měsíce. Zdůvodnění Dopisem ze dne Vám bylo oznámeno, že představenstvo svým usnesením č. 1/ Vám udělilo výstrahu z důvodu neplacení nájemného. Dlužná částka ke dni činila ,- Kč. Byla jste vyzvána, abyste dlužnou částku uhradila do , což jste neučinila. Naopak dlužná částka ke dni činila ,- Kč. Tím jste porušila povinnosti, které jsou Vám dány stanovami SBD a občanským zákoníkem. Zároveň Vám oznamujeme, že jsme řešením vymáhání dlužných částek pověřili našeho právního zástupce JUDr. Františka Novosada, Advokátní kancelář, Smetanova čp. 1101, Vsetín. K této upomínce náleží na základě směrnice SBD č. 54/2010 poplatek ve výši 100,- Kč za oznámení vyloučení. Celková částka k úhradě ke dni byla ,- Kč. Poučení Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení můžete podat odůvodněné námitky dle ustanovení čl. 23, odst. 5) stanov SBD ke shromáždění delegátů SBD ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. K námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. S pozdravem PaedDr. Antonín Bařák předseda představenstva Pavel Slováček místopředseda představenstva Příloha: - dlužné částky ke dni Telefon: Fax: Bankovní spojení: IČO: sekretariát ČSOB, a.s., Vsetín DIČ: CZ ekonom č.ú.: / nájem TÚ

8 Příloha č. 4 VZOR Prohlášení o uznání dluhu a jeho výše dle ustanovení 2010, 2053 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Věřitel: Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín IČ: , DIČ: CZ Zapsáno: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 391 Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Vsetín, č. ú /0300 Tel: , Dlužník: Jméno, příjmení: Narození: Trvalý pobyt: Dlužník v souladu s ustanovením 2010, 2053 z. č. 89/2012 Sb. prohlašuje, že uznává dluh vůči věřiteli ve výši Kč co do důvodu i výše tímto prohlášením. 2. Dlužník vůči věřiteli uznává svůj dluh ke dni sepsání tohoto prohlášení ve výši Kč za neprovedenou úhradu ostatních správních poplatků a poplatků z prodlení v souvislosti s pozdní úhradou nájemného družstevního bytu č. v bytovém domě na adrese Vsetín, Bratří Hlaviců čp., ke kterému má (měl) právo nájmu. 3. Dlužník vůči věřiteli uznává dále svůj dluh ke dni sepsání tohoto prohlášení ve výši Kč za náklady spojené s právním zastoupením věřitele a náklady soudního řízení za podání žaloby o částku na vymáhání dluhů u Okresního soudu Vsetín, čj. a za náklady spojené s právním zastoupením věřitele a náklady soudního řízení na vyklizení bytu u Okresního soudu Vsetín, čj.. 4. Dlužník se zavazuje uhradit věřiteli svůj dluh ve výši..,- Kč v pravidelných měsíčních splátkách ve výši..,- Kč se splatností do konce daného kalendářního měsíce, přičemž první splátka bude uhrazena do a poslední ve výši Kč do Úhradou měsíční splátky dlužník rozumí připsání měsíčních splátek na účet věřitele nebo hotovostní platbu v pokladně věřitele. 6. V případě neuhrazení byť i jedné měsíční splátky v termínu splatnosti, je si dlužník vědom, že ztrácí výhodu splátek a je povinen zbývající část dluhu uhradit najednou a to do 7 dnů od doručení výzvy k úhradě. 7. Dlužník je oprávněn dlužnou částku splatit kdykoliv před sjednanými termíny, a to v jakýchkoliv částkách. 8. Přílohou prohlášení je tisk věřitele Výpis salda prostoru ke dni sepsání prohlášení, které obsahuje rozpis výše uvedených dlužných částek. Ve Vsetíně dne... podpis dlužníka

9 VZOR Příloha č. 5 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VSETÍN ŠTĚPÁNSKÁ 967, VSETÍN Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr XXII, vložce č.391 ze dne Paní Jana Nováková Ohrada čp. 1000/ Vsetín Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Vsetín Doporučeně.. Výzva k vyklizení bytu č. 12 o velikosti s příslušenstvím v bytovém domě čp na adrese Vsetín, Ohrada čp bez bytové náhrady Vážená paní představenstvo Stavebního bytového družstva Vsetín rozhodlo dne svým usnesením o Vašem vyloučení z družstva, jelikož jste závažným způsobem a přes výstrahu porušovala své členské povinnosti tím, že jste nezaplatila úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu delší než 3 měsíce. Oznámení o Vašem vyloučení jste převzala doručenkou dne Jelikož nyní bydlíte v bytě bez právního důvodu, žádáme Vás, abyste jej vyklidila v přiměřené době do a předala jej nejpozději do tohoto termínu technikovi domu... Jestliže byt do uvedeného termínu nevyklidíte, obrátíme se s návrhem na vyklizení bytu k místně příslušnému soudu. S pozdravem PaedDr. Antonín Bařák předseda představenstva Pavel Slováček místopředseda představenstva Telefon: Fax: Bankovní spojení: IČO: sekretariát ČSOB, a.s., Vsetín DIČ: CZ ekonom č.ú.: / nájem TÚ

10 VZOR Příloha č. 6 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VSETÍN ŠTĚPÁNSKÁ 967, VSETÍN Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr XXII, vložce č.391 ze dne Paní Jana Nováková Ohrada čp. 1000/ Vsetín Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Vsetín DO/2012 Dorňáková Oznámení o zrušení výzvy k vyklizení bytu Vážená paní, dne Vám byla zaslána výzva k vyklizení bytu č. 12, o velikosti 3+1 s příslušenstvím v bytovém domě na adrese Vsetín, Ohrada čp bez bytové náhrady. Vzhledem k tomu, že jste dne uhradila převodem z účtu dluh za nájemné, poplatky z prodlení, poplatky spojené s doručením upomínek, výstrahy, vyloučení a právní zastoupení, ruší SBD Vsetín výzvu k vyklizení bytu č. 12 ve Vsetíně, Ohrada čp ze dne S pozdravem PaedDr. Antonín Bařák Předseda představenstva Telefon: Fax: Bankovní spojení: IČO: sekretariát ČSOB, a.s., Vsetín DIČ: CZ ekonom č.ú.: / nájem TÚ

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah Bytové družstvo DRUŽBA Dobrovského 869/15, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 00043907 zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 281 Směrnice č. 3/2015 Práce

Více

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 13 vydání č.: 6 účinnost od: 7.1.2014 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI vypracoval :

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

S M Ě R N I C E č.1 / 2007

S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Bytové družstvo D R U Ž B A, Ústí nad Labem, Dobrovského 869/15 S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Práce s dlužníky (vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti a udělování ostatních výstrah) čl. 1 ÚVOD Směrnice stanovuje

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora

Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora 1. Působnost směrnice 1.1. Směrnice stanoví základní pravidla a podmínky správy pohledávek bytového hospodářství (BH) města, postupy

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ č. 1/2015 PRO PRONÁJEM BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ č. 1/2015 PRO PRONÁJEM BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ č. 1/2015 PRO PRONÁJEM BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, patří

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 70/2014 Zásady pro stanovení nájemného za užívání

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek domu Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Sídlo : Praha 5 - Stodůlky Dominova 2464/13,

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1022/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 951 ze dne 25.11.2014 Odpis nevymahatelných pohledávek v roce 2014 v oblasti správy nemovitostí Rada městské části I. s o u h

Více

Poptávka - Právní služby

Poptávka - Právní služby Poptávka - Právní služby Poptávající: Bytové družstvo Skuteckého - Laudova Sídlem: Laudova 1385, Praha 6 Řepy, 163 00 IČO: 24128228 datová schránka: vjf4mds zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva správkyně konkursní podstaty úpadce REAL systém a.s. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky za JUDr. Vladimírem Zavadilem v nominální hodnotě

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

Informace pro účastníky převodu členských práv a povinností

Informace pro účastníky převodu členských práv a povinností M Á J, stavební bytové družstvo, Palackého třída 131 čp. 2630, okres Brno-město, PSČ 612 00 Informace pro účastníky převodu členských práv a povinností Převod členských práv a povinností spojený s členstvím

Více