Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1

2 Obsah: A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 Základní údaje... 3 Charakteristika školy:... 4 Specifické zvláštnosti školy... 4 Materiální vybavení... 4 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 5 Učební plán školy... 6 Povinně volitelné předměty... 7 Nepovinné předměty... 7 C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 7 Přehled pracovníků školy... 7 D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE... 8 Rozbor umístění vycházejících žáků... 8 Zápis žáků do 1. třídy... 9 E. PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ... 9 Žáci školy... 9 Prospěch Chování Školní docházka F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Oblast prevence rizikového chování Oblast multikulturní výchovy G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ H. ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Přehled účasti našich žáků v soutěžích Zájmová činnost, kroužky Akce 1. stupně v průběhu školního roku 2012/ Akce 2. stupně v průběhu školního roku 2012/ Celoškolní akce Další aktivity školy I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY K. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ. 18 L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ M. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ O. ŠKOLNÍ DRUŽINA P. MATEŘSKÁ ŠKOLA Q. SHRNUTÍ, ZÁVĚRY R. VYSVĚTLIVKY ZKRATEK S. PŘÍLOHA 1 - FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŠKOLY 2012/

3 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje Název školy: Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace Identifikátor školy: Adresa: Školní Šenov u Nového Jičína Ředitel: PaedDr. Jana Bělůnková Telefon: , E- mail: www: Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Obec Šenov u Nového Jičína Právní forma: obec IČO: Adresa: Dukelská Šenov u Nového Jičína Školská rada: Členové: Předseda: Mgr. Dagmar Lupačová Mgr. Vladimíra Petřeková, Mgr. Dana Dokládalová, p. Irena Pauló, p. Olga Pallová, p. Vladimír Seifert. (Funkční období ) Škola sdružuje: 1. Základní škola: kapacita: 200 žáků IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Školní 20, Šenov u Nového Jičína Elišky Krásnohorské 223, Šenov u Nového Jičína 2. Školní družina: kapacita: 60 žáků IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Elišky Krásnohorské 310, Šenov u Nového Jičína 3. Mateřská škola: kapacita: 54 dětí IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Školní 454, Šenov u Nového Jičína 2. Elišky Krásnohorské 310, Šenov u Nového Jičína 4. Školní jídelna výdejna při MŠ: kapacita: 54 stravovaných dětí IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Školní 454, Šenov u Nového Jičína 2. Elišky Krásnohorské 310, Šenov u Nového Jičína 3

4 Charakteristika školy: Škola je úplnou základní školou s devíti ročníky. Součástí školy je školní družina, mateřská škola a výdejna stravy při mateřské škole. Výuka ve škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu. Na základní škole působí 14 učitelů základní školy s vysokoškolským vzděláním, 2 vychovatelky školní družiny, 2 asistentky třídního učitele pro integrované žáky. V mateřské škole pracuje 6 učitelek MŠ. Dále na škole působí 7 správních zaměstnanců. Ředitelkou školy a statutárním zástupcem organizace je PaedDr. Jana Bělůnková, zástupcem ředitele Mgr. Dagmar Lupačová. Výuka ZŠ probíhá ve dvou budovách. Obě budovy jsou v areálu školy, mezi nimi je školní hřiště, vše je obklopeno školní zahradou. Dvě učebny prvního stupně jsou umístěny v menší budově na ulici Elišky Krásnohorské 223. Zde je také výdejna stravy, kterou zajišťuje školní jídelna při ZŠ Jubilejní Nový Jičín. V hlavní budově na ulici Školní 20 jsou ostatní kmenové i odborné učebny a tělocvična. Školní družina a 2 oddělení MŠ jsou na ulici Elišky Krásnohorské 310. Zde je také keramická dílna. Další 2 oddělení jsou ve vile se zahradou na ulici Školní 454. MŠ pracuje ve čtyřech odděleních. Specifické zvláštnosti školy Škola je jedinou základní školou v obci. Část žáků dojíždí z okolních obcí, zejména z Nového Jičína, Kunína, Bernartic nad Odrou. Díky poměrně malému počtu žáků ve třídách je umožněn individuální přístup k dětem, včetně žáků se zdravotním postižením. Integrovaným žákům se zdravotním postižením se již několik let věnují kromě kvalifikovaných pedagogů také asistenti učitele. Škola je dobře vybavena didaktickou technikou, pomůckami a výukovými programy, nabízí kvalitní výuku. Žáci mají možnost se zapojit do mimoškolních činností v podobě zájmových útvarů organizovaných školou a školní družinou (nepovinných předmětů a kroužků), do výuky hry na hudební nástroj ve spolupráci se Soukromou základní uměleckou školou MIS music z Kopřivnice. Z celkového počtu žáků je 75 % žáků ze Šenova u Nového Jičína, 25 % žáků dojíždějících, z toho 11 % dojíždí z Nového Jičína, 3 % z Kunína, 2 % z Bernartic nad Odrou, další žáci dojíždějí z Rybí, Hukovic, Jeseníku nad Odrou, Mankovic, ze Sedlnice, ze Závišic a ze Straníka. Materiální vybavení Vybavení učebními pomůckami a didaktickou technikou je dobré. Celkové prostory, materiální a technické vybavení školy neodpovídají potřebám školy, chybí kabinety, prostory pro učebny a jejich vybavení, pracovní podmínky jsou nevyhovující. V současnosti je vypracován projekt na zateplení školy a výměnu oken, jehož realizace by měla začít o hlavních prázdninách Na základní škole je 14 učeben, z toho 7 speciálních a tělocvična. Jsou to: 2 speciální učebny vybavené jazykovou laboratoří, jedna z nich i data-projektorem a PC a didaktickou technikou pro výuku cizích jazyků angličtiny, němčiny a ruštiny, 4

5 odborná fyzikální a chemická pracovna vybavená rozvody elektřiny, plynu a vody, elektrickým zatemněním, didaktickou technikou (PC, multimediální dotyková 3D obrazovka, data-projektor), z důvodu nedostatku učeben je využívána jako kmenová třída, 2 počítačové učebny vybavené žákovskými stanicemi PC připojenými na internet se speciálním nábytkem pro výuku výpočetní techniky, informatiky a zakoupenými programy pro výuku různých předmětů (ČJ, M, F, Ch, Z, Př, D, cizí jazyky, informatika, vývojové poruchy učení), cvičná kuchyň vybavená sporáky, kuchyňskými linkami, tělocvična se základním sportovním vybavením, žákovská knihovna v samostatné místnosti, (učitelská knihovna je rozmístěna do jednotlivých kabinetů a sborovny), výdejna stravy s jídelnou se 40 místy pro strávníky v samostatné budově v areálu školy, školní pozemek pro výuku pěstitelských prací, venkovní hřiště pro míčové hry (florbal, košíková, odbíjená aj.) a atletické hřiště s doskočištěm, k dispozici je i travnaté hřiště vzdálené asi 150 m od školy, 5 kabinetů, sborovna, kancelář školy. Poloodborné pracovny: poloodborná pracovna pro dějepis a zeměpis, vybavená videotechnikou, dataprojektorem, PC, mapami a obrazovým materiálem, poloodborná pracovna přírodopisu, vybavená data-projektorem, PC, videokamerou s adaptérem pro mikroskopická pozorování, televizí, videem a DVD přehrávačem, poloodborná pracovna českého jazyka, vybavená data-projektorem, PC a DVD přehrávačem, poloodborná učebna matematiky, hudební a výtvarné výchovy s data-projektorem a PC. Multimediální tabulí je vybavena jedna počítačová učebna, druhá multimediální tabule je v kmenové třídě 1. stupně. V červenci 2013 jsme zakoupili a nainstalovali další 2 interaktivní tabule ActivBoard, jednu do učebny I. třídy, druhou do odborné učebny anglického jazyka. B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ C / 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, vydán , č. j. 165/ 07 Přílohou tohoto ŠVP je Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle přílohy RVP ZV pro žáky s LMP, podle kterého byla ve školním roce 2012/2013 vzdělávána 1 žákyně 5

6 Učební plán školy Předmět 1. ŠVP 2. ŠVP 3. ŠVP 4. ŠVP Ročník 5. ŠVP 6. ŠVP 7. ŠVP 8. ŠVP 9. ŠVP Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Laboratorní technika 0,5 Fyzika Přírodopis Přírodopisná praktika 0,5 1 Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova ,5 0,5 1 Tělesná výchova Volitelné předměty Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty* * přehled viz dále 6

7 Povinně volitelné předměty Ve školním roce 2012/2013 pracovali žáci v těchto povinně volitelných předmětech: Informatika tvorba www stránek 7., 8., 9. ročník. Seminář a praktikum z fyziky 7., 8., 9. ročník. Ruský jazyk 6., 7., 8., 9. ročník. Nepovinné předměty Ve školním roce 2012/2013 měli možnost žáci pracovat v těchto nepovinných předmětech: Římskokatolické náboženství. C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Přehled pracovníků školy a/ provozní zaměstnanci ZŠ Počet Pracovní zařazení Velikost úvazku Délka praxe 1 školnice 100% 11 1 účetní 100 % 7 1 uklízečka 100 % 18 1 uklízečka 75 % 5 1 topič 30 % 9 b/ pedagogičtí pracovníci Počet Kvalifi kace Aprobace Úvazek Délka pedagog. praxe 1 VŠ TV Př 100 % 4 1 VŠ TV-Z 100% 33 1 VŠ M-ZT 100% 20 1 VŠ 1. stupeň 100% 13 1 VŠ Rj-D 100% 35 1 VŠ F-Ch 100% 28 1 VŠ Vzdělání a výchova dospělých 100% 34 1 VŠ Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvl. péči 100% 20 1 VŠ 1. stupeň 100% 26 1 VŠ 1. stupeň 100% 34 7

8 1 VŠ 1. stupeň 100 % 35 1 VŠ Konzervatoř, Bc 18 % 14 1 VŠ Učitelství informatiky pro ZŠ a SŠ 100 % 21 1 SŠ Asistent pedagoga 100 % 29 1 SŠ Asistent pedagoga 55 % 2 1 VŠ Vychovatelství, učitelství RJ HV 100 % 28 1 SŠ Vychovatelství 100 % 24 1 VŠ AJ - Historie 85% 0 c/ aprobovanost výuky Pedagogická způsobilost Odborná způsobilost 1. stupeň 100 % 100 % 2. stupeň 100 % 92 % Školní družina 100% 100 % Mateřská škola 100 % 100 % D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Rozbor umístění vycházejících žáků Název školy Okres Studijní, učební obor Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát p/radhoštěm, příspěvková organizace Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Nový Jičín Nový Jičín Nový Jičín Kuchař číšník hotelnictví Mechanik strojů a zařízení Stavební práce gymnázium Počet žáků Z toho chlapců Mendelova střední škola, obchodní akademie Nový Jičín Nový Jičín, příspěvková org. ekonomické lyceum 2 0 Tauferova SOŠ veterinární, Kroměříž Kroměříž veterinářství 1 0 Střední průmyslová škola technické zařízení Valašské Meziříčí stavební, Valašské Meziříčí budov 1 0 VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice Nový Jičín autotronik 1 1 * Nenastupuje na SŠ 1 1 8

9 Zápis žáků do 1. třídy Počet žáků poprvé u zápisu 20 Počet žáků s odkladem školní docházky 6 Počet zapsaných žáků Počet nových odkladů školní docházky 7 E. PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Žáci školy Školní rok 2012/2013 byl zahájen s počtem 154 žáků, z toho 2 žáci plní povinnou školní docházku v zahraničí. Počet žáků na konci školního roku je 156, z toho 7 žáků plní povinnou školní docházku na zahraniční škole. Počet žáků k Počet žáků k Počet tříd 1. stupně Počet tříd 2. stupně ZŠ Počet oddělení ŠD MŠ Přehled ročníků: Ročník Celkem žáků k Z toho dívky k Celkem žáků k Z toho dívky k celkem Průměrný počet žáků 17,7 9,8 17,3 9,9 na třídu Ve srovnání se školním rokem 2011/2012 došlo k poklesu o 3 žáky. 9

10 Prospěch (uvádíme prospěch pouze ve 2. pololetí školního roku 2012/2013) Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl k Prospěl po opravných zkouškách Z toho bude opakovat ročník Zvláštní způsob povinné školní docházky Neklasifikován/uvolněn z předmětu Celkem ZŠ Chování (údaje v tabulce jsou za 1. a 2. pololetí školního roku 2012/2013) Chování 1. stupeň 2. stupeň Celkem Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ Pochvala TU Pochvala ŘŠ

11 Školní docházka (údaje v tabulce jsou za 1. a 2. pololetí školního roku 2012/2013) Ročník Počet žáků Omluvené hodiny celkem Průměrný počet hodin na žáka Neomluvené hodiny Průměrný počet neomluvených hodin na žáka ,56 35, ,00 29, ,07 51, ,29 38, ,78 44, ,33 64, ,60 57, ,2 0, ,35 60, , ,11 74, Celkem ZŠ ,367 49, ,053 0,013 Znalosti žáků 5. a 9. ročníku jsou každoročně testovány v rámci celoplošného srovnávacího testování NIQES organizovaného ČŠI. Prověřovány byly znalosti z českého jazyka, matematiky a znalosti z anglického jazyka. Žáci 9. ročníku byli navíc zapojeni do testování SCIO Stonožka - modul KEA v listopadu Jejich výsledky byly v rámci komplexní evaluační analýzy také porovnány s jejich výsledky z testování v minulých letech. V průběhu školního roku měli možnost učitelé všech ročníků se žáky vyzkoušet si testy dětských schopností a sociometrické dotazníky zaměřené na klima třídy a školy. Žáci 5. a 9. ročníku si mohli vyzkoušet cvičné srovnávací testy. F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Oblast prevence rizikového chování V průběhu celého roku byli žáci různou formou (přednášky, informační letáky, hodiny rodinné výchovy a výchovy ke zdraví) informováni o tom, jaká jsou práva dětí, co je to šikana, dostávali informace o projevech rasismu, dovídali se, jaké jsou důsledky užívání návykových látek, které instituce poskytují pomoc dětem v krizových situacích apod. Přesto se nepodařilo 11

12 rizikovému chování zcela zabránit. Velká pozornost byla věnována dopisům dětí ze schránky důvěry, odpovědím na jejich dotazy a vyslyšení jejich názorů. Během roku byli pedagogové informováni o možnostech řešení šikany. Třídním učitelům bylo na začátku školního roku doporučeno vést si záznamy o mapování, předcházení a potírání rizikového chování. Ve škole je vytvořena Školní strategie prevence, se kterou byli všichni pedagogové seznámeni. Žáci 9. ročníku byli informováni o zneužívání návykových látek a důsledcích z této problematiky plynoucích ze zákonů ČR. Nevhodné chování žáků ve škole bylo vytrvale sledováno a řešeno: rozhovory s problémovými i bezproblémovými žáky ve vyučování, o přestávkách i mimo školu, nabídkou vhodných aktivit pro volný čas žákům, rozhovory s rodiči, výchovnými komisemi, předáváním informačních materiálů žákům, učitelům i rodičům, udržováním spolupráce 1. a 2. stupně, realizací projektů (např. Kouření a já apod.), zachováním schránky důvěry a možnosti kdykoliv se s problémem svěřit metodikovi prevence nebo jiným pedagogům. O pomoc při konzultaci problémů jsme požádali Pedagogicko-psychologickou poradnu Nový Jičín, odbor sociálních věcí a Policii ČR. Pedagogům byla doporučena pomoc odborníků z PPP Nový Jičín při řešení problémů v jejich třídách. Třídní učitelé vedli v průběhu celého školního roku pedagogický deník pro lepší přehled o chování žáků. Děti se během roku mohly účastnit různých aktivit v zájmových útvarech viz přehled kroužků. V průběhu školního roku jsme dětem předávali i nabídky jiných sdružení (např. SVČ Fokus atd.). Byl zajištěn preventivní program pro ročníky druhého stupně na témata šikany, internet a netolismus, domácí násilí a sexualita. Ke každému tématu proběhl dvouhodinový program v jednotlivých třídách, kterého se účastnili také třídní učitelé. Ve 3. třídě probíhal během školního roku preventivní program Causy, který byl zaměřený na sebepoznání dětí, vytváření dobrých vztahů ve třídě a také na prevenci sociálně patologických jevů. Třídní učitelé měli možnost využít dotazníky Klima třídy v rámci zakoupené licence na serveru Výsledky šetření přispěly k zlepšení klimatu ve třídách. Oblast multikulturní výchovy Žáci naší školy se ve vyučování seznamují s životem lidí z různých kultur, s jejich hodnotami, tradicemi, zvyky i životním stylem. Ve škole jsme pracovali s několika dětmi romského původu v různých ročnících. Děti ve vyučování poznávají kulturu svých spolužáků, jejich hodnoty, postoje a zvyky. Během výuky se děti různých kultur rovnocenně zapojují do práce třídy. Všechny děti se dobře zařazují do třídních kolektivů, také učitelé se snaží vytvářet ve škole klima, ve kterém se žáci z různého sociálního a kulturního zázemí mohou cítit bezpečně a rovnoprávně. V tomto školním roce se žáci a učitelé školy zapojili do projektu Comenius. Přínosem projektu bylo vzájemné poznávání kultur, zvyků a tradic dětí z Polska, Německa a České republiky. G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Pracovníci školy se dlouhodobě vzdělávají, v současné době především v počítačové gramotnosti a v práci s interaktivní tabulí. 12

13 Všichni pracovníci se vzdělávají dle plánu DVPP a dle nabízených kurzů, především KVIC a NIDV. Limitující je však finanční rozpočet a nemožnost zajistit zastupování pedagogů nepřítomných ve škole. Mezi priority ve vzdělávání patří jazyky, zvyšování kvality výuky, prevence rizikového chování, informatika a výpočetní technika, poruchy učení a chování, klíčové kompetence, ŠVP. V letošním roce jsme se zúčastnili např. těchto kurzů: Sborovna Hardware a software interaktivního setu ActivBoard 4 x 4 vyučovací hodiny. Individuálně: 1 pracovnice pokračuje ve studiu Předškolní a mimoškolní pedagogiky na SŠ. Zástupkyně ředitele navštěvuje kurz anglického jazyka Refresh B1, který pokračuje i v příštím školním roce, dále absolvovala tato školení: Čísla a jejich vlastnosti, Koučink ve školské praxi, Řízení vzdělávání, Úvod do profesního rozvoje šk. manažera, Motivace a komunikace v praxi školního manažera, Týmová spolupráce ve školské praxi, Řízení pedagogické evaluace. Ředitelka školy absolvovala tato školení: Koučink ve školské praxi, Řízení vzdělávání, Týmová spolupráce ve školské praxi, Řízení pedagogické evaluace, Metodický seminář etwinning III., Využití kancelářského balíku a dalších softwarových nástrojů pro management školy, Monitorovací seminář projektů Partnerství škol Comenius, Metodická poradna pro ŘŠ, dále navštěvuje kurz anglického jazyka Refresh. Další navštívené kurzy: Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost (Zábavné vyučování na 1. st. ZŠ), Integrace žáků se SVP (O. Zelinková), Workshop AJ- ESOL Cambridge Examination., Chystáme vánoční besídku, Školení k metodické pomůcce Multipolis. H. ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Přehled účasti našich žáků v soutěžích Soutěž Počet žáků ve školním kole V okrskovém kole V okresním kole V krajském kole Pythagoriáda roč Chemická olympiáda Recitační soutěž 1. stupeň Recitační soutěž 2. stupeň Zeměpisná olympiáda Dějepisná olympiáda Dopravní soutěž Výtvarné soutěže Basketbal Florbal

14 Zájmová činnost, kroužky Žáci mají možnost ve svém volném čase navštěvovat nepovinné předměty a kroužky. V tomto školním roce pracovali v následujících zájmových útvarech organizovaných školou: Míčové hry Šikovné ručičky Sportovní hry Akce 1. stupně v průběhu školního roku 2012/2013 Přehled kulturních a vzdělávacích akcí: září Divadelní představení muzikál Popelka 4. ročník prosinec Vánoce ve městě 4. ročník prosinec Rozsvícení Vánočního stromu v obci ročník prosinec Vánoční besídky ročník leden Zápis dětí do 1. ročníku březen Ozdravný pobyt květen Předškoláček červen Husité interaktivní výstava 4. ročník Přehled sportovních akcí: říjen, červen Návštěva dopravního hřiště 4. ročník březen - duben Plavecký výcvik ročník březen Ozdravný pobyt- lyžařský výcvik ročník červen Sportovně-branný den ročník Přehled exkurzí a besed březen Výchova dětí v oblasti požární ochrany 2., 6. ročník červen Návštěva na farmě ročník červen Prevence rizikového chování 3. ročník červen Exkurze do pekárny v Bartošovicích 1. a 2. ročník Spolupráce s MŠ Spolupráce s MŠ byla zaměřena především na získání zájmu rodičů o naši základní školu a na usnadnění přechodu do nového prostředí a kolektivu dětem MŠ. Děti MŠ před zápisem navštívily prvňáčky ve škole a seznámily se s novým prostředím. I v letošním školním roce jsme uspořádali Předškoláčka pro budoucí prvňáky. Tato akce byla velkým přínosem, děti se zúčastňovaly v hojném počtu. Tentokrát nebyli rodiče přítomni na hodinách. Rodiče hodnotili tuto akci kladně. září leden červen prvňáci v MŠ zápis dětí do 1. třídy návštěva předškoláků ve škole, beseda s rodiči předškoláků v MŠ maškarní bál v tělocvičně ZŠ rodiče a děti byli pozváni na Letní večer pro rodiče a Dětský den 14

15 Akce 2. stupně v průběhu školního roku 2012/2013 Přehled kulturních a vzdělávacích akcí říjen C. Goldoni: Poprask na laguně, divadelní představení, ročník BD NJ duben Movie Night II. - Koncert filmové hudby, ročník, Beskydské divadlo Nový Jičín duben projekt Comenius, návštěva partnerských škol z Německa a Polska únor červen Preventivní program v rámci EU Peníze školám Přehled sportovních akcí listopad turnaj ve florbalu hoši prosinec školní turnaj ve florbalu hoši, dívky březen branný den - branné plavání duben školní turnaj v basketbale - hoši, dívky duben projektový den Evropské osobnosti červen turnaj v bowlingu - 9. ročník (akce hrazena Radou rodičů) červen turistický den Přehled exkurzí 7. ročník Okresní vlastivědné muzeum 8. ročník Olympiáda technických profesí 8. ročník Úřad práce Nový Jičín 9. ročník transformátor (naučná vycházka) 8., 9. roč. VOZ Šenov u Nového Jičína Celoškolní akce Den Země sázení stromků ve spolupráci s myslivci duben dopravní soutěž červen školní výlety červen Sportovní den O pohár starosty Přehled projektů Projekt vyhlašuje období (četnost) EU peníze školám Škola pro život EU, MŠMT Comenius NAEP Kouření a já MŠMT ČR dlouhodobý Zdravé zuby MŠMT ČR dlouhodobý Požární ochrana očima dětí HZS dlouhodobý Školní mléko SZIF dlouhodobý Ovoce do škol SZIF dlouhodobý Ekopolis MŠMT ČR Multipolis MŠMT ČR 15

16 Čtení pomáhá dlouhodobý Sběr plastových víček Radamok celoroční Recyklohraní ASEKOL Sběr starého papíru školní Ekologie, ochrana ŽP školní Den Země Finanční gramotnost školní 1-3 hodinové projekty individuální: Předmět Ročník Název projektu Prvouka 2. Hospodářská zvířata Naše obec Vlastivěda 4. 5 Významné osobnosti českých dějin Poznatky z cestování - Státy Evropy Anglický jazyk Ruský jazyk Zeměpis Přírodopis Významné osobnosti českých dějin My pet, Christmas in Britain My bedroom, My house/my flat, My daily routine What did I do yesterday?, My favourite singer Halloween, English speaking countries English speaking countries, What I am wearing My family, Numbers, Where are you from? My favourite pop group, My favourite singer, Easter, Christmas in UK and CZ, Olympic games, My house Na statku, ZOO Člověk tělo Nakupování Restaurace, kosmonautika Přírodní krajiny na Zemi Americké státy Chráněná území ČR Obyvatelstvo světa Ptáci v ekosystémech, ochrana přírody Savci, Biomy Utváření zemského povrchu, Ekologické katastrofy Přírodopisná praktika 8. Ochrana přírody, Ohrožené druhy, Chráněné krajinné oblasti, Chemie 9. Léčiva, Vitamíny, Detergenty, Pesticidy, Drogy, Ochrana vody a vzduchu, Zdravá výživa Fyzika 9. Jaderná energie Výchova ke zdraví Výchova k občanství Zdravé stravování, Moje zvířátko, První pomoc Můj vysněný dům, Zdravá strava, Drogy, Choroby Zdravý životní styl, Moje bydlení Deviantní chování, Stres Naše obec Projekt JÁ, Zachraňte Zemi, Životní plány 16

17 Další aktivity školy 13. ročník školního časopisu Školovinky letošní školní rok 4 čísla. Celoroční zapojení žáků celé školy do Klubu mladých čtenářů nakladatelství Albatros - 5x ročně nabídka a distribuce knih. Nabídka knih z nakladatelství Fragment. V rámci zvýšení kvality vzdělávání škola odebírá tyto časopisy: Učitelské noviny, Moderní vyučování, Školství, Rodina a škola, Biologie, chemie, zeměpis, TV a sport mládeže, Český jazyk a literatura, Počítač pro každého, Pastelka. Péče o talentované žáky Talentovaným žákům se vyučující věnují individuálně zejména při přípravě na vědomostní soutěže a olympiády. Žáci mají možnost se zapojit do různých kroužků, nepovinných předmětů, reprezentovat školu ve sportovních soutěžích, olympiádách, matematických a jiných soutěžích (viz přehled soutěží). Škola nabízí žákům pohybové a výtvarné kroužky pro 1. i 2. stupeň, organizuje sportovní turnaje i soutěže se spádovými obcemi (O pohár starosty). Péče o zdravotně postižené žáky, individuálně integrované žáky a žáky, péče o žáky s vývojovými poruchami učení a chování V letošním roce opět probíhala na naší škole Speciálně pedagogická péče pro žáky s vývojovými poruchami učení a poruchami řeči. Navštěvovalo ji 9 dětí, z toho 5 chlapců a 4 dívky. Žáci pracovali ve 3 skupinách jedenkrát až dvakrát týdně. Dále jsme zohledňovali 11 žáků s vývojovými poruchami učení nebo chování, kteří nedocházeli do SPP. Pro všechny žáky s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení a řeči vyučující jednotlivých předmětů vypracovali individuální vzdělávací plány podle stupně poruchy dítěte a návrhu PPP a SPC. Individuální vzdělávací plány byly vypracovány také pro 2 sluchově postižené dívky a 1 dívku s lehkým mentálním postižením. S těmito žákyněmi pracovaly asistentky třídního učitele a to ve vyučování i po vyučování. Při speciálně pedagogické péči byly využívány počítačové programy, pracovní sešity a další pomůcky. Všichni vyučující byli informováni o zásadách klasifikace zdravotně postižených žáků. Kontrolu zpracování, dodržování a plnění individuálních vzdělávacích plánů prováděli průběžně pracovníci SPC ve Valašském Meziříčí a Ostravě a PPP v Novém Jičíně. Spolupráce se Soukromou základní uměleckou školou MIS music Škola má velmi dobrou spolupráci se Soukromou základní uměleckou školou MIS music z Kopřivnice, žáci mohou v odpoledních hodinách navštěvovat výuku hry na hudební nástroje. Vyučuje se ve speciální místnosti v budově ZŠ hra na kytaru, flétnu a klavír, keyboard a zpěv. Této možnosti využívá asi 40 žáků školy a také několik šenovských dětí z jiných škol. Děti v průběhu školního roku vystupují na akcích pořádaných školou, obcí, i na různých mimoškolních akcích, účastní se také soutěží. Pravidelně v půlročních intervalech se pořádají veřejné přehrávky žáků. V tomto školním roce SZUŠ uspořádala samostatný Vánoční koncert v tělocvičně školy. 17

18 Spolupráce s obcí a se spádovými obcemi Tato spolupráce byla zaměřena především na získání zájmu dětí o naši základní školu a na seznámení žáků spádových obcí s prostředím naší školy. Dětem ze spádových obcí by tato spolupráce měla umožnit lehčí přechod do 6. ročníku, seznámit je s prostorami školy a také s budoucími spolužáky. V letošním roce jsme nepozvali žáky ze ZŠ Rybí a Bernartice nad Odrou v lednu, protože jsme připravovali školu v přírodě. Ale setkali jsme se s nimi na turnaji ve vybíjené,,o pohár starosty. Zatím se nám stále nedaří získat zájem dětí ze spádových škol o vstup do 6. třídy na naší škole, děti dávají přednost ZŠ Komenského 66 v Novém Jičíně. Pravděpodobně pro lepší dopravní přístupnost. Spolupráce s rehabilitačním pracovištěm Pokračovala spolupráce s rehabilitačním střediskem v Šenově u Nového Jičína. Rehabilitační cvičení navštěvovalo 5 žáků. Spolupráce s Radou rodičů Základní škola úzce spolupracuje s Radou rodičů. Rada rodičů je členem Občanského sdružení Mládí, které při ZŠ pracuje, prostřednictvím tohoto sdružení se podílí na sponzorství a přispívá na odměny žákům základní školy, na pomůcky pro I. třídu a na knihy do žákovské knihovny. Pravidelně pořádá také akce pro žáky: v lednu Maškarní rej, v červnu Dětský den Tenkrát na západě a letní večer s diskotékou. V letošním školním roce nám přispěli celkovou částkou více než 12 tisíc Kč takto: zakoupili pro ZŠ předplatné časopisu Rodina a škola, přispěli žákům na knihy do žákovské knihovny, na pomůcky pro 1. třídu, na autobus v rámci návštěvy zimního stadionu, na odměny na závěr školního roku, na bowlingový turnaj na konci školního roku pro IX. třídu. I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V tomto školním roce inspekce neproběhla. J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Viz samostatná výroční zpráva o hospodaření školy, bude zpracována po uzávěrce hospodaření za rok 2012 počátkem roku K. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ Celý školní rok jsme byli zapojeni do projektu Comenius Partnerství škol. V lednu 2011 jsme podali projektovou žádost s názvem BRIDGES OVER SPACE AND TIME spolu s dalšími zahraničními partnery. Projekt byl schválen, Grantová smlouva byla podepsána v srpnu Aktivity projektu probíhaly do 31. července V projektu Comenius jsme spolupracovali s partnerskou školou Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach 18

19 v obci Stare Siolkowice v Polsku a partnerskou školou Private Allgemeinbildende Schulen Grosskorbetha v obci Grosskorbetha v Německu. V rámci projektu byly ve školním roce 2012/2013zorganizovány tyto aktivity: Září Aktualizace výstavního koutku Comenius října Projektové setkání partnerských škol v Německu, Private Allgemeinbildende Schulen Grosskorbetha, Grosskorbetha,GERMANY. Příprava karnevalu Evropských osobností (stanovení konkrétních osobností, které žáci budou prezentovat na dalším setkání). Říjen Články, film a fotodokumentace o třetím setkání žáků v Německu ve školním časopise Školovinky v Šenovinkách, na webových stránkách školy a ve výstavním prostoru ve škole v koutku COMENIUS. Návštěva partnerských škol v Německu. Listopad leden PowerPointová prezentace historických měst regionu. Prosinec Vánoční přání. Únor - duben Příprava karnevalu osobností s kostýmy na téma Evropské osobnosti. Výběr přísloví a moudrostí na téma tolerance a přátelství dubna Projektové setkání partnerských škol v České republice, Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, Přísloví na téma tolerance a přátelství společná tvorba plakátů. Evropský karneval s kostýmy na téma Evropské osobnosti. Duben květen Články, film a fotodokumentace o čtvrtém setkání žáků v České republice ve školním časopise Školovinky, v Šenovinkách, na webových stránkách školy, ve výstavním prostoru ve škole v koutku COMENIUS. Návštěva partnerských škol v České republice. Květen Představení informačních materiálů k národním krojům (PPP, kostýmy, obrázky, panenky, aj) června Závěrečné setkání v Polsku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach, Stare Siołkowice, POLAND. Výběr fotografií a vytvoření kalendáře pro rok Společné zpracovávání závěrečných zpráv o aktivitách celého projektu. Červenec Zpracovávání závěrečné zprávy o aktivitách celého projektu. V lednu 2012 jsme podali žádost v rámci výběrového řízení aktivity Asistentský pobyt Comenius. Naše žádost byla schválena. Zahraniční asistent nám ale přidělen nebyl. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost čerpáme dotace pro oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Projekt je realizován od a bude pokračovat i v příštím školním roce. V rámci projektu byl navýšen počet hodin ve 4. ročníku v předmětech český jazyk, matematika a informatika v rámci rozvoje čtenářské, matematické i informační gramotnosti. S přispěním prostředků z projektu jsme zřídili multimediální učebnu s počítači. Učitelé dokončili tvorbu 398 digitálních učebních materiálů. L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Naše škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, zapojeni jsou pouze jednotliví učitelé v rámci svého studia. 19

20 M. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ V rámci národních programů SFŽP ČR, Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší dle Příloh XI. směrnice MŽP č. 6/2010, jsme získali dotaci na Ozdravný pobyt s environmentálním výchovou a lyžařským výcvikem, který se uskutečnil v březnu Pobytu se zúčastnilo 72 dětí 1. stupně a 9 pedagogů. N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Spolupráce s odborovými organizacemi V naší organizaci nepracuje odborová organizace. Jedna pracovnice MŠ je členkou Oblastní rady ČMOS pracovníků školství, pravidelně se účastní akcí a informuje o dění pracovníky školy. O. ŠKOLNÍ DRUŽINA Hodnocení činnosti školní družiny za školní rok 2012/2013 Provoz ŠD a oblast řízení Provoz školní družiny byl v tomto školním roce zajištěn v prostorách budovy na ulici Elišky Krásnohorské 310. Prostory prvního patra využívaly děti 1. oddělení v počtu 26 dětí, ale také oddělení předškolních dětí z MŠ. Provoz školní družiny byl proto v tomto oddělení částečně omezen. Musely se omezit hudební činnosti a volit takové činnosti, které by nenarušovaly spánek a klid dětí z MŠ. Přesto byly činnosti pestré, různorodé a pro děti zajímavé. Důkazem toho je fotografická dokumentace, zachycující činnosti tohoto oddělení. V prvním oddělení bylo 26 dětí 1. a 2. třídy. Horní prostory druhého patra mělo k dispozici II. oddělení, které tvořilo 28 dětí třetí, čtvrté a páté třídy. Ranní činnost probíhala od 6:00 do 7:45 hodin. Odpolední od 11:30 do 16:00 hodin. Školní družina byla v provozu celý školní rok. V době hlavních prázdnin nebyl provoz zajištěn z důvodu výměny oken. V tomto školním roce nepracoval při školní družině žádný kroužek. Děti navštěvovaly kroužky organizované školou, některé děti chodily do hudební školy MISS music. Spolupráce s třídními učiteli byla každodenní a vyskytnuté problémy byly ihned řešeny. Vychovatelky byly v pravidelném osobním nebo telefonickém kontaktu s rodiči. V tomto školním roce absolvovala vychovatelka 1. oddělení hudební seminář s vánoční tematikou. V závěru školního roku byly ve ŠD na třítýdenní souvislé praxi dvě studentky střední odborné školy. 20

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více