Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1

2 Obsah: A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 Základní údaje... 3 Charakteristika školy:... 4 Specifické zvláštnosti školy... 4 Materiální vybavení... 4 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 5 Učební plán školy... 6 Povinně volitelné předměty... 7 Nepovinné předměty... 7 C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 7 Přehled pracovníků školy... 7 D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE... 8 Rozbor umístění vycházejících žáků... 8 Zápis žáků do 1. třídy... 9 E. PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ... 9 Žáci školy... 9 Prospěch Chování Školní docházka F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Oblast prevence rizikového chování Oblast multikulturní výchovy G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ H. ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Přehled účasti našich žáků v soutěžích Zájmová činnost, kroužky Akce 1. stupně v průběhu školního roku 2012/ Akce 2. stupně v průběhu školního roku 2012/ Celoškolní akce Další aktivity školy I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY K. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ. 18 L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ M. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ O. ŠKOLNÍ DRUŽINA P. MATEŘSKÁ ŠKOLA Q. SHRNUTÍ, ZÁVĚRY R. VYSVĚTLIVKY ZKRATEK S. PŘÍLOHA 1 - FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŠKOLY 2012/

3 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje Název školy: Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace Identifikátor školy: Adresa: Školní Šenov u Nového Jičína Ředitel: PaedDr. Jana Bělůnková Telefon: , E- mail: www: Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Obec Šenov u Nového Jičína Právní forma: obec IČO: Adresa: Dukelská Šenov u Nového Jičína Školská rada: Členové: Předseda: Mgr. Dagmar Lupačová Mgr. Vladimíra Petřeková, Mgr. Dana Dokládalová, p. Irena Pauló, p. Olga Pallová, p. Vladimír Seifert. (Funkční období ) Škola sdružuje: 1. Základní škola: kapacita: 200 žáků IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Školní 20, Šenov u Nového Jičína Elišky Krásnohorské 223, Šenov u Nového Jičína 2. Školní družina: kapacita: 60 žáků IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Elišky Krásnohorské 310, Šenov u Nového Jičína 3. Mateřská škola: kapacita: 54 dětí IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Školní 454, Šenov u Nového Jičína 2. Elišky Krásnohorské 310, Šenov u Nového Jičína 4. Školní jídelna výdejna při MŠ: kapacita: 54 stravovaných dětí IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Školní 454, Šenov u Nového Jičína 2. Elišky Krásnohorské 310, Šenov u Nového Jičína 3

4 Charakteristika školy: Škola je úplnou základní školou s devíti ročníky. Součástí školy je školní družina, mateřská škola a výdejna stravy při mateřské škole. Výuka ve škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu. Na základní škole působí 14 učitelů základní školy s vysokoškolským vzděláním, 2 vychovatelky školní družiny, 2 asistentky třídního učitele pro integrované žáky. V mateřské škole pracuje 6 učitelek MŠ. Dále na škole působí 7 správních zaměstnanců. Ředitelkou školy a statutárním zástupcem organizace je PaedDr. Jana Bělůnková, zástupcem ředitele Mgr. Dagmar Lupačová. Výuka ZŠ probíhá ve dvou budovách. Obě budovy jsou v areálu školy, mezi nimi je školní hřiště, vše je obklopeno školní zahradou. Dvě učebny prvního stupně jsou umístěny v menší budově na ulici Elišky Krásnohorské 223. Zde je také výdejna stravy, kterou zajišťuje školní jídelna při ZŠ Jubilejní Nový Jičín. V hlavní budově na ulici Školní 20 jsou ostatní kmenové i odborné učebny a tělocvična. Školní družina a 2 oddělení MŠ jsou na ulici Elišky Krásnohorské 310. Zde je také keramická dílna. Další 2 oddělení jsou ve vile se zahradou na ulici Školní 454. MŠ pracuje ve čtyřech odděleních. Specifické zvláštnosti školy Škola je jedinou základní školou v obci. Část žáků dojíždí z okolních obcí, zejména z Nového Jičína, Kunína, Bernartic nad Odrou. Díky poměrně malému počtu žáků ve třídách je umožněn individuální přístup k dětem, včetně žáků se zdravotním postižením. Integrovaným žákům se zdravotním postižením se již několik let věnují kromě kvalifikovaných pedagogů také asistenti učitele. Škola je dobře vybavena didaktickou technikou, pomůckami a výukovými programy, nabízí kvalitní výuku. Žáci mají možnost se zapojit do mimoškolních činností v podobě zájmových útvarů organizovaných školou a školní družinou (nepovinných předmětů a kroužků), do výuky hry na hudební nástroj ve spolupráci se Soukromou základní uměleckou školou MIS music z Kopřivnice. Z celkového počtu žáků je 75 % žáků ze Šenova u Nového Jičína, 25 % žáků dojíždějících, z toho 11 % dojíždí z Nového Jičína, 3 % z Kunína, 2 % z Bernartic nad Odrou, další žáci dojíždějí z Rybí, Hukovic, Jeseníku nad Odrou, Mankovic, ze Sedlnice, ze Závišic a ze Straníka. Materiální vybavení Vybavení učebními pomůckami a didaktickou technikou je dobré. Celkové prostory, materiální a technické vybavení školy neodpovídají potřebám školy, chybí kabinety, prostory pro učebny a jejich vybavení, pracovní podmínky jsou nevyhovující. V současnosti je vypracován projekt na zateplení školy a výměnu oken, jehož realizace by měla začít o hlavních prázdninách Na základní škole je 14 učeben, z toho 7 speciálních a tělocvična. Jsou to: 2 speciální učebny vybavené jazykovou laboratoří, jedna z nich i data-projektorem a PC a didaktickou technikou pro výuku cizích jazyků angličtiny, němčiny a ruštiny, 4

5 odborná fyzikální a chemická pracovna vybavená rozvody elektřiny, plynu a vody, elektrickým zatemněním, didaktickou technikou (PC, multimediální dotyková 3D obrazovka, data-projektor), z důvodu nedostatku učeben je využívána jako kmenová třída, 2 počítačové učebny vybavené žákovskými stanicemi PC připojenými na internet se speciálním nábytkem pro výuku výpočetní techniky, informatiky a zakoupenými programy pro výuku různých předmětů (ČJ, M, F, Ch, Z, Př, D, cizí jazyky, informatika, vývojové poruchy učení), cvičná kuchyň vybavená sporáky, kuchyňskými linkami, tělocvična se základním sportovním vybavením, žákovská knihovna v samostatné místnosti, (učitelská knihovna je rozmístěna do jednotlivých kabinetů a sborovny), výdejna stravy s jídelnou se 40 místy pro strávníky v samostatné budově v areálu školy, školní pozemek pro výuku pěstitelských prací, venkovní hřiště pro míčové hry (florbal, košíková, odbíjená aj.) a atletické hřiště s doskočištěm, k dispozici je i travnaté hřiště vzdálené asi 150 m od školy, 5 kabinetů, sborovna, kancelář školy. Poloodborné pracovny: poloodborná pracovna pro dějepis a zeměpis, vybavená videotechnikou, dataprojektorem, PC, mapami a obrazovým materiálem, poloodborná pracovna přírodopisu, vybavená data-projektorem, PC, videokamerou s adaptérem pro mikroskopická pozorování, televizí, videem a DVD přehrávačem, poloodborná pracovna českého jazyka, vybavená data-projektorem, PC a DVD přehrávačem, poloodborná učebna matematiky, hudební a výtvarné výchovy s data-projektorem a PC. Multimediální tabulí je vybavena jedna počítačová učebna, druhá multimediální tabule je v kmenové třídě 1. stupně. V červenci 2013 jsme zakoupili a nainstalovali další 2 interaktivní tabule ActivBoard, jednu do učebny I. třídy, druhou do odborné učebny anglického jazyka. B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ C / 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, vydán , č. j. 165/ 07 Přílohou tohoto ŠVP je Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle přílohy RVP ZV pro žáky s LMP, podle kterého byla ve školním roce 2012/2013 vzdělávána 1 žákyně 5

6 Učební plán školy Předmět 1. ŠVP 2. ŠVP 3. ŠVP 4. ŠVP Ročník 5. ŠVP 6. ŠVP 7. ŠVP 8. ŠVP 9. ŠVP Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Laboratorní technika 0,5 Fyzika Přírodopis Přírodopisná praktika 0,5 1 Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova ,5 0,5 1 Tělesná výchova Volitelné předměty Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty* * přehled viz dále 6

7 Povinně volitelné předměty Ve školním roce 2012/2013 pracovali žáci v těchto povinně volitelných předmětech: Informatika tvorba www stránek 7., 8., 9. ročník. Seminář a praktikum z fyziky 7., 8., 9. ročník. Ruský jazyk 6., 7., 8., 9. ročník. Nepovinné předměty Ve školním roce 2012/2013 měli možnost žáci pracovat v těchto nepovinných předmětech: Římskokatolické náboženství. C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Přehled pracovníků školy a/ provozní zaměstnanci ZŠ Počet Pracovní zařazení Velikost úvazku Délka praxe 1 školnice 100% 11 1 účetní 100 % 7 1 uklízečka 100 % 18 1 uklízečka 75 % 5 1 topič 30 % 9 b/ pedagogičtí pracovníci Počet Kvalifi kace Aprobace Úvazek Délka pedagog. praxe 1 VŠ TV Př 100 % 4 1 VŠ TV-Z 100% 33 1 VŠ M-ZT 100% 20 1 VŠ 1. stupeň 100% 13 1 VŠ Rj-D 100% 35 1 VŠ F-Ch 100% 28 1 VŠ Vzdělání a výchova dospělých 100% 34 1 VŠ Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvl. péči 100% 20 1 VŠ 1. stupeň 100% 26 1 VŠ 1. stupeň 100% 34 7

8 1 VŠ 1. stupeň 100 % 35 1 VŠ Konzervatoř, Bc 18 % 14 1 VŠ Učitelství informatiky pro ZŠ a SŠ 100 % 21 1 SŠ Asistent pedagoga 100 % 29 1 SŠ Asistent pedagoga 55 % 2 1 VŠ Vychovatelství, učitelství RJ HV 100 % 28 1 SŠ Vychovatelství 100 % 24 1 VŠ AJ - Historie 85% 0 c/ aprobovanost výuky Pedagogická způsobilost Odborná způsobilost 1. stupeň 100 % 100 % 2. stupeň 100 % 92 % Školní družina 100% 100 % Mateřská škola 100 % 100 % D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Rozbor umístění vycházejících žáků Název školy Okres Studijní, učební obor Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát p/radhoštěm, příspěvková organizace Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Nový Jičín Nový Jičín Nový Jičín Kuchař číšník hotelnictví Mechanik strojů a zařízení Stavební práce gymnázium Počet žáků Z toho chlapců Mendelova střední škola, obchodní akademie Nový Jičín Nový Jičín, příspěvková org. ekonomické lyceum 2 0 Tauferova SOŠ veterinární, Kroměříž Kroměříž veterinářství 1 0 Střední průmyslová škola technické zařízení Valašské Meziříčí stavební, Valašské Meziříčí budov 1 0 VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice Nový Jičín autotronik 1 1 * Nenastupuje na SŠ 1 1 8

9 Zápis žáků do 1. třídy Počet žáků poprvé u zápisu 20 Počet žáků s odkladem školní docházky 6 Počet zapsaných žáků Počet nových odkladů školní docházky 7 E. PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Žáci školy Školní rok 2012/2013 byl zahájen s počtem 154 žáků, z toho 2 žáci plní povinnou školní docházku v zahraničí. Počet žáků na konci školního roku je 156, z toho 7 žáků plní povinnou školní docházku na zahraniční škole. Počet žáků k Počet žáků k Počet tříd 1. stupně Počet tříd 2. stupně ZŠ Počet oddělení ŠD MŠ Přehled ročníků: Ročník Celkem žáků k Z toho dívky k Celkem žáků k Z toho dívky k celkem Průměrný počet žáků 17,7 9,8 17,3 9,9 na třídu Ve srovnání se školním rokem 2011/2012 došlo k poklesu o 3 žáky. 9

10 Prospěch (uvádíme prospěch pouze ve 2. pololetí školního roku 2012/2013) Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl k Prospěl po opravných zkouškách Z toho bude opakovat ročník Zvláštní způsob povinné školní docházky Neklasifikován/uvolněn z předmětu Celkem ZŠ Chování (údaje v tabulce jsou za 1. a 2. pololetí školního roku 2012/2013) Chování 1. stupeň 2. stupeň Celkem Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ Pochvala TU Pochvala ŘŠ

11 Školní docházka (údaje v tabulce jsou za 1. a 2. pololetí školního roku 2012/2013) Ročník Počet žáků Omluvené hodiny celkem Průměrný počet hodin na žáka Neomluvené hodiny Průměrný počet neomluvených hodin na žáka ,56 35, ,00 29, ,07 51, ,29 38, ,78 44, ,33 64, ,60 57, ,2 0, ,35 60, , ,11 74, Celkem ZŠ ,367 49, ,053 0,013 Znalosti žáků 5. a 9. ročníku jsou každoročně testovány v rámci celoplošného srovnávacího testování NIQES organizovaného ČŠI. Prověřovány byly znalosti z českého jazyka, matematiky a znalosti z anglického jazyka. Žáci 9. ročníku byli navíc zapojeni do testování SCIO Stonožka - modul KEA v listopadu Jejich výsledky byly v rámci komplexní evaluační analýzy také porovnány s jejich výsledky z testování v minulých letech. V průběhu školního roku měli možnost učitelé všech ročníků se žáky vyzkoušet si testy dětských schopností a sociometrické dotazníky zaměřené na klima třídy a školy. Žáci 5. a 9. ročníku si mohli vyzkoušet cvičné srovnávací testy. F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Oblast prevence rizikového chování V průběhu celého roku byli žáci různou formou (přednášky, informační letáky, hodiny rodinné výchovy a výchovy ke zdraví) informováni o tom, jaká jsou práva dětí, co je to šikana, dostávali informace o projevech rasismu, dovídali se, jaké jsou důsledky užívání návykových látek, které instituce poskytují pomoc dětem v krizových situacích apod. Přesto se nepodařilo 11

12 rizikovému chování zcela zabránit. Velká pozornost byla věnována dopisům dětí ze schránky důvěry, odpovědím na jejich dotazy a vyslyšení jejich názorů. Během roku byli pedagogové informováni o možnostech řešení šikany. Třídním učitelům bylo na začátku školního roku doporučeno vést si záznamy o mapování, předcházení a potírání rizikového chování. Ve škole je vytvořena Školní strategie prevence, se kterou byli všichni pedagogové seznámeni. Žáci 9. ročníku byli informováni o zneužívání návykových látek a důsledcích z této problematiky plynoucích ze zákonů ČR. Nevhodné chování žáků ve škole bylo vytrvale sledováno a řešeno: rozhovory s problémovými i bezproblémovými žáky ve vyučování, o přestávkách i mimo školu, nabídkou vhodných aktivit pro volný čas žákům, rozhovory s rodiči, výchovnými komisemi, předáváním informačních materiálů žákům, učitelům i rodičům, udržováním spolupráce 1. a 2. stupně, realizací projektů (např. Kouření a já apod.), zachováním schránky důvěry a možnosti kdykoliv se s problémem svěřit metodikovi prevence nebo jiným pedagogům. O pomoc při konzultaci problémů jsme požádali Pedagogicko-psychologickou poradnu Nový Jičín, odbor sociálních věcí a Policii ČR. Pedagogům byla doporučena pomoc odborníků z PPP Nový Jičín při řešení problémů v jejich třídách. Třídní učitelé vedli v průběhu celého školního roku pedagogický deník pro lepší přehled o chování žáků. Děti se během roku mohly účastnit různých aktivit v zájmových útvarech viz přehled kroužků. V průběhu školního roku jsme dětem předávali i nabídky jiných sdružení (např. SVČ Fokus atd.). Byl zajištěn preventivní program pro ročníky druhého stupně na témata šikany, internet a netolismus, domácí násilí a sexualita. Ke každému tématu proběhl dvouhodinový program v jednotlivých třídách, kterého se účastnili také třídní učitelé. Ve 3. třídě probíhal během školního roku preventivní program Causy, který byl zaměřený na sebepoznání dětí, vytváření dobrých vztahů ve třídě a také na prevenci sociálně patologických jevů. Třídní učitelé měli možnost využít dotazníky Klima třídy v rámci zakoupené licence na serveru Výsledky šetření přispěly k zlepšení klimatu ve třídách. Oblast multikulturní výchovy Žáci naší školy se ve vyučování seznamují s životem lidí z různých kultur, s jejich hodnotami, tradicemi, zvyky i životním stylem. Ve škole jsme pracovali s několika dětmi romského původu v různých ročnících. Děti ve vyučování poznávají kulturu svých spolužáků, jejich hodnoty, postoje a zvyky. Během výuky se děti různých kultur rovnocenně zapojují do práce třídy. Všechny děti se dobře zařazují do třídních kolektivů, také učitelé se snaží vytvářet ve škole klima, ve kterém se žáci z různého sociálního a kulturního zázemí mohou cítit bezpečně a rovnoprávně. V tomto školním roce se žáci a učitelé školy zapojili do projektu Comenius. Přínosem projektu bylo vzájemné poznávání kultur, zvyků a tradic dětí z Polska, Německa a České republiky. G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Pracovníci školy se dlouhodobě vzdělávají, v současné době především v počítačové gramotnosti a v práci s interaktivní tabulí. 12

13 Všichni pracovníci se vzdělávají dle plánu DVPP a dle nabízených kurzů, především KVIC a NIDV. Limitující je však finanční rozpočet a nemožnost zajistit zastupování pedagogů nepřítomných ve škole. Mezi priority ve vzdělávání patří jazyky, zvyšování kvality výuky, prevence rizikového chování, informatika a výpočetní technika, poruchy učení a chování, klíčové kompetence, ŠVP. V letošním roce jsme se zúčastnili např. těchto kurzů: Sborovna Hardware a software interaktivního setu ActivBoard 4 x 4 vyučovací hodiny. Individuálně: 1 pracovnice pokračuje ve studiu Předškolní a mimoškolní pedagogiky na SŠ. Zástupkyně ředitele navštěvuje kurz anglického jazyka Refresh B1, který pokračuje i v příštím školním roce, dále absolvovala tato školení: Čísla a jejich vlastnosti, Koučink ve školské praxi, Řízení vzdělávání, Úvod do profesního rozvoje šk. manažera, Motivace a komunikace v praxi školního manažera, Týmová spolupráce ve školské praxi, Řízení pedagogické evaluace. Ředitelka školy absolvovala tato školení: Koučink ve školské praxi, Řízení vzdělávání, Týmová spolupráce ve školské praxi, Řízení pedagogické evaluace, Metodický seminář etwinning III., Využití kancelářského balíku a dalších softwarových nástrojů pro management školy, Monitorovací seminář projektů Partnerství škol Comenius, Metodická poradna pro ŘŠ, dále navštěvuje kurz anglického jazyka Refresh. Další navštívené kurzy: Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost (Zábavné vyučování na 1. st. ZŠ), Integrace žáků se SVP (O. Zelinková), Workshop AJ- ESOL Cambridge Examination., Chystáme vánoční besídku, Školení k metodické pomůcce Multipolis. H. ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Přehled účasti našich žáků v soutěžích Soutěž Počet žáků ve školním kole V okrskovém kole V okresním kole V krajském kole Pythagoriáda roč Chemická olympiáda Recitační soutěž 1. stupeň Recitační soutěž 2. stupeň Zeměpisná olympiáda Dějepisná olympiáda Dopravní soutěž Výtvarné soutěže Basketbal Florbal

14 Zájmová činnost, kroužky Žáci mají možnost ve svém volném čase navštěvovat nepovinné předměty a kroužky. V tomto školním roce pracovali v následujících zájmových útvarech organizovaných školou: Míčové hry Šikovné ručičky Sportovní hry Akce 1. stupně v průběhu školního roku 2012/2013 Přehled kulturních a vzdělávacích akcí: září Divadelní představení muzikál Popelka 4. ročník prosinec Vánoce ve městě 4. ročník prosinec Rozsvícení Vánočního stromu v obci ročník prosinec Vánoční besídky ročník leden Zápis dětí do 1. ročníku březen Ozdravný pobyt květen Předškoláček červen Husité interaktivní výstava 4. ročník Přehled sportovních akcí: říjen, červen Návštěva dopravního hřiště 4. ročník březen - duben Plavecký výcvik ročník březen Ozdravný pobyt- lyžařský výcvik ročník červen Sportovně-branný den ročník Přehled exkurzí a besed březen Výchova dětí v oblasti požární ochrany 2., 6. ročník červen Návštěva na farmě ročník červen Prevence rizikového chování 3. ročník červen Exkurze do pekárny v Bartošovicích 1. a 2. ročník Spolupráce s MŠ Spolupráce s MŠ byla zaměřena především na získání zájmu rodičů o naši základní školu a na usnadnění přechodu do nového prostředí a kolektivu dětem MŠ. Děti MŠ před zápisem navštívily prvňáčky ve škole a seznámily se s novým prostředím. I v letošním školním roce jsme uspořádali Předškoláčka pro budoucí prvňáky. Tato akce byla velkým přínosem, děti se zúčastňovaly v hojném počtu. Tentokrát nebyli rodiče přítomni na hodinách. Rodiče hodnotili tuto akci kladně. září leden červen prvňáci v MŠ zápis dětí do 1. třídy návštěva předškoláků ve škole, beseda s rodiči předškoláků v MŠ maškarní bál v tělocvičně ZŠ rodiče a děti byli pozváni na Letní večer pro rodiče a Dětský den 14

15 Akce 2. stupně v průběhu školního roku 2012/2013 Přehled kulturních a vzdělávacích akcí říjen C. Goldoni: Poprask na laguně, divadelní představení, ročník BD NJ duben Movie Night II. - Koncert filmové hudby, ročník, Beskydské divadlo Nový Jičín duben projekt Comenius, návštěva partnerských škol z Německa a Polska únor červen Preventivní program v rámci EU Peníze školám Přehled sportovních akcí listopad turnaj ve florbalu hoši prosinec školní turnaj ve florbalu hoši, dívky březen branný den - branné plavání duben školní turnaj v basketbale - hoši, dívky duben projektový den Evropské osobnosti červen turnaj v bowlingu - 9. ročník (akce hrazena Radou rodičů) červen turistický den Přehled exkurzí 7. ročník Okresní vlastivědné muzeum 8. ročník Olympiáda technických profesí 8. ročník Úřad práce Nový Jičín 9. ročník transformátor (naučná vycházka) 8., 9. roč. VOZ Šenov u Nového Jičína Celoškolní akce Den Země sázení stromků ve spolupráci s myslivci duben dopravní soutěž červen školní výlety červen Sportovní den O pohár starosty Přehled projektů Projekt vyhlašuje období (četnost) EU peníze školám Škola pro život EU, MŠMT Comenius NAEP Kouření a já MŠMT ČR dlouhodobý Zdravé zuby MŠMT ČR dlouhodobý Požární ochrana očima dětí HZS dlouhodobý Školní mléko SZIF dlouhodobý Ovoce do škol SZIF dlouhodobý Ekopolis MŠMT ČR Multipolis MŠMT ČR 15

16 Čtení pomáhá dlouhodobý Sběr plastových víček Radamok celoroční Recyklohraní ASEKOL Sběr starého papíru školní Ekologie, ochrana ŽP školní Den Země Finanční gramotnost školní 1-3 hodinové projekty individuální: Předmět Ročník Název projektu Prvouka 2. Hospodářská zvířata Naše obec Vlastivěda 4. 5 Významné osobnosti českých dějin Poznatky z cestování - Státy Evropy Anglický jazyk Ruský jazyk Zeměpis Přírodopis Významné osobnosti českých dějin My pet, Christmas in Britain My bedroom, My house/my flat, My daily routine What did I do yesterday?, My favourite singer Halloween, English speaking countries English speaking countries, What I am wearing My family, Numbers, Where are you from? My favourite pop group, My favourite singer, Easter, Christmas in UK and CZ, Olympic games, My house Na statku, ZOO Člověk tělo Nakupování Restaurace, kosmonautika Přírodní krajiny na Zemi Americké státy Chráněná území ČR Obyvatelstvo světa Ptáci v ekosystémech, ochrana přírody Savci, Biomy Utváření zemského povrchu, Ekologické katastrofy Přírodopisná praktika 8. Ochrana přírody, Ohrožené druhy, Chráněné krajinné oblasti, Chemie 9. Léčiva, Vitamíny, Detergenty, Pesticidy, Drogy, Ochrana vody a vzduchu, Zdravá výživa Fyzika 9. Jaderná energie Výchova ke zdraví Výchova k občanství Zdravé stravování, Moje zvířátko, První pomoc Můj vysněný dům, Zdravá strava, Drogy, Choroby Zdravý životní styl, Moje bydlení Deviantní chování, Stres Naše obec Projekt JÁ, Zachraňte Zemi, Životní plány 16

17 Další aktivity školy 13. ročník školního časopisu Školovinky letošní školní rok 4 čísla. Celoroční zapojení žáků celé školy do Klubu mladých čtenářů nakladatelství Albatros - 5x ročně nabídka a distribuce knih. Nabídka knih z nakladatelství Fragment. V rámci zvýšení kvality vzdělávání škola odebírá tyto časopisy: Učitelské noviny, Moderní vyučování, Školství, Rodina a škola, Biologie, chemie, zeměpis, TV a sport mládeže, Český jazyk a literatura, Počítač pro každého, Pastelka. Péče o talentované žáky Talentovaným žákům se vyučující věnují individuálně zejména při přípravě na vědomostní soutěže a olympiády. Žáci mají možnost se zapojit do různých kroužků, nepovinných předmětů, reprezentovat školu ve sportovních soutěžích, olympiádách, matematických a jiných soutěžích (viz přehled soutěží). Škola nabízí žákům pohybové a výtvarné kroužky pro 1. i 2. stupeň, organizuje sportovní turnaje i soutěže se spádovými obcemi (O pohár starosty). Péče o zdravotně postižené žáky, individuálně integrované žáky a žáky, péče o žáky s vývojovými poruchami učení a chování V letošním roce opět probíhala na naší škole Speciálně pedagogická péče pro žáky s vývojovými poruchami učení a poruchami řeči. Navštěvovalo ji 9 dětí, z toho 5 chlapců a 4 dívky. Žáci pracovali ve 3 skupinách jedenkrát až dvakrát týdně. Dále jsme zohledňovali 11 žáků s vývojovými poruchami učení nebo chování, kteří nedocházeli do SPP. Pro všechny žáky s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení a řeči vyučující jednotlivých předmětů vypracovali individuální vzdělávací plány podle stupně poruchy dítěte a návrhu PPP a SPC. Individuální vzdělávací plány byly vypracovány také pro 2 sluchově postižené dívky a 1 dívku s lehkým mentálním postižením. S těmito žákyněmi pracovaly asistentky třídního učitele a to ve vyučování i po vyučování. Při speciálně pedagogické péči byly využívány počítačové programy, pracovní sešity a další pomůcky. Všichni vyučující byli informováni o zásadách klasifikace zdravotně postižených žáků. Kontrolu zpracování, dodržování a plnění individuálních vzdělávacích plánů prováděli průběžně pracovníci SPC ve Valašském Meziříčí a Ostravě a PPP v Novém Jičíně. Spolupráce se Soukromou základní uměleckou školou MIS music Škola má velmi dobrou spolupráci se Soukromou základní uměleckou školou MIS music z Kopřivnice, žáci mohou v odpoledních hodinách navštěvovat výuku hry na hudební nástroje. Vyučuje se ve speciální místnosti v budově ZŠ hra na kytaru, flétnu a klavír, keyboard a zpěv. Této možnosti využívá asi 40 žáků školy a také několik šenovských dětí z jiných škol. Děti v průběhu školního roku vystupují na akcích pořádaných školou, obcí, i na různých mimoškolních akcích, účastní se také soutěží. Pravidelně v půlročních intervalech se pořádají veřejné přehrávky žáků. V tomto školním roce SZUŠ uspořádala samostatný Vánoční koncert v tělocvičně školy. 17

18 Spolupráce s obcí a se spádovými obcemi Tato spolupráce byla zaměřena především na získání zájmu dětí o naši základní školu a na seznámení žáků spádových obcí s prostředím naší školy. Dětem ze spádových obcí by tato spolupráce měla umožnit lehčí přechod do 6. ročníku, seznámit je s prostorami školy a také s budoucími spolužáky. V letošním roce jsme nepozvali žáky ze ZŠ Rybí a Bernartice nad Odrou v lednu, protože jsme připravovali školu v přírodě. Ale setkali jsme se s nimi na turnaji ve vybíjené,,o pohár starosty. Zatím se nám stále nedaří získat zájem dětí ze spádových škol o vstup do 6. třídy na naší škole, děti dávají přednost ZŠ Komenského 66 v Novém Jičíně. Pravděpodobně pro lepší dopravní přístupnost. Spolupráce s rehabilitačním pracovištěm Pokračovala spolupráce s rehabilitačním střediskem v Šenově u Nového Jičína. Rehabilitační cvičení navštěvovalo 5 žáků. Spolupráce s Radou rodičů Základní škola úzce spolupracuje s Radou rodičů. Rada rodičů je členem Občanského sdružení Mládí, které při ZŠ pracuje, prostřednictvím tohoto sdružení se podílí na sponzorství a přispívá na odměny žákům základní školy, na pomůcky pro I. třídu a na knihy do žákovské knihovny. Pravidelně pořádá také akce pro žáky: v lednu Maškarní rej, v červnu Dětský den Tenkrát na západě a letní večer s diskotékou. V letošním školním roce nám přispěli celkovou částkou více než 12 tisíc Kč takto: zakoupili pro ZŠ předplatné časopisu Rodina a škola, přispěli žákům na knihy do žákovské knihovny, na pomůcky pro 1. třídu, na autobus v rámci návštěvy zimního stadionu, na odměny na závěr školního roku, na bowlingový turnaj na konci školního roku pro IX. třídu. I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V tomto školním roce inspekce neproběhla. J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Viz samostatná výroční zpráva o hospodaření školy, bude zpracována po uzávěrce hospodaření za rok 2012 počátkem roku K. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ Celý školní rok jsme byli zapojeni do projektu Comenius Partnerství škol. V lednu 2011 jsme podali projektovou žádost s názvem BRIDGES OVER SPACE AND TIME spolu s dalšími zahraničními partnery. Projekt byl schválen, Grantová smlouva byla podepsána v srpnu Aktivity projektu probíhaly do 31. července V projektu Comenius jsme spolupracovali s partnerskou školou Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach 18

19 v obci Stare Siolkowice v Polsku a partnerskou školou Private Allgemeinbildende Schulen Grosskorbetha v obci Grosskorbetha v Německu. V rámci projektu byly ve školním roce 2012/2013zorganizovány tyto aktivity: Září Aktualizace výstavního koutku Comenius října Projektové setkání partnerských škol v Německu, Private Allgemeinbildende Schulen Grosskorbetha, Grosskorbetha,GERMANY. Příprava karnevalu Evropských osobností (stanovení konkrétních osobností, které žáci budou prezentovat na dalším setkání). Říjen Články, film a fotodokumentace o třetím setkání žáků v Německu ve školním časopise Školovinky v Šenovinkách, na webových stránkách školy a ve výstavním prostoru ve škole v koutku COMENIUS. Návštěva partnerských škol v Německu. Listopad leden PowerPointová prezentace historických měst regionu. Prosinec Vánoční přání. Únor - duben Příprava karnevalu osobností s kostýmy na téma Evropské osobnosti. Výběr přísloví a moudrostí na téma tolerance a přátelství dubna Projektové setkání partnerských škol v České republice, Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, Přísloví na téma tolerance a přátelství společná tvorba plakátů. Evropský karneval s kostýmy na téma Evropské osobnosti. Duben květen Články, film a fotodokumentace o čtvrtém setkání žáků v České republice ve školním časopise Školovinky, v Šenovinkách, na webových stránkách školy, ve výstavním prostoru ve škole v koutku COMENIUS. Návštěva partnerských škol v České republice. Květen Představení informačních materiálů k národním krojům (PPP, kostýmy, obrázky, panenky, aj) června Závěrečné setkání v Polsku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach, Stare Siołkowice, POLAND. Výběr fotografií a vytvoření kalendáře pro rok Společné zpracovávání závěrečných zpráv o aktivitách celého projektu. Červenec Zpracovávání závěrečné zprávy o aktivitách celého projektu. V lednu 2012 jsme podali žádost v rámci výběrového řízení aktivity Asistentský pobyt Comenius. Naše žádost byla schválena. Zahraniční asistent nám ale přidělen nebyl. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost čerpáme dotace pro oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Projekt je realizován od a bude pokračovat i v příštím školním roce. V rámci projektu byl navýšen počet hodin ve 4. ročníku v předmětech český jazyk, matematika a informatika v rámci rozvoje čtenářské, matematické i informační gramotnosti. S přispěním prostředků z projektu jsme zřídili multimediální učebnu s počítači. Učitelé dokončili tvorbu 398 digitálních učebních materiálů. L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Naše škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, zapojeni jsou pouze jednotliví učitelé v rámci svého studia. 19

20 M. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ V rámci národních programů SFŽP ČR, Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší dle Příloh XI. směrnice MŽP č. 6/2010, jsme získali dotaci na Ozdravný pobyt s environmentálním výchovou a lyžařským výcvikem, který se uskutečnil v březnu Pobytu se zúčastnilo 72 dětí 1. stupně a 9 pedagogů. N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Spolupráce s odborovými organizacemi V naší organizaci nepracuje odborová organizace. Jedna pracovnice MŠ je členkou Oblastní rady ČMOS pracovníků školství, pravidelně se účastní akcí a informuje o dění pracovníky školy. O. ŠKOLNÍ DRUŽINA Hodnocení činnosti školní družiny za školní rok 2012/2013 Provoz ŠD a oblast řízení Provoz školní družiny byl v tomto školním roce zajištěn v prostorách budovy na ulici Elišky Krásnohorské 310. Prostory prvního patra využívaly děti 1. oddělení v počtu 26 dětí, ale také oddělení předškolních dětí z MŠ. Provoz školní družiny byl proto v tomto oddělení částečně omezen. Musely se omezit hudební činnosti a volit takové činnosti, které by nenarušovaly spánek a klid dětí z MŠ. Přesto byly činnosti pestré, různorodé a pro děti zajímavé. Důkazem toho je fotografická dokumentace, zachycující činnosti tohoto oddělení. V prvním oddělení bylo 26 dětí 1. a 2. třídy. Horní prostory druhého patra mělo k dispozici II. oddělení, které tvořilo 28 dětí třetí, čtvrté a páté třídy. Ranní činnost probíhala od 6:00 do 7:45 hodin. Odpolední od 11:30 do 16:00 hodin. Školní družina byla v provozu celý školní rok. V době hlavních prázdnin nebyl provoz zajištěn z důvodu výměny oken. V tomto školním roce nepracoval při školní družině žádný kroužek. Děti navštěvovaly kroužky organizované školou, některé děti chodily do hudební školy MISS music. Spolupráce s třídními učiteli byla každodenní a vyskytnuté problémy byly ihned řešeny. Vychovatelky byly v pravidelném osobním nebo telefonickém kontaktu s rodiči. V tomto školním roce absolvovala vychovatelka 1. oddělení hudební seminář s vánoční tematikou. V závěru školního roku byly ve ŠD na třítýdenní souvislé praxi dvě studentky střední odborné školy. 20

T. VYSVĚTLIVKY ZKRATEK...30 U. ROZDĚLOVNÍK...30

T. VYSVĚTLIVKY ZKRATEK...30 U. ROZDĚLOVNÍK...30 Obsah: A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 Základní údaje...3 Charakteristika školy:...4 Specifické zvláštnosti školy...4 Materiální vybavení...4 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...5 Učební plán školy...6 Povinně

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Obsah: A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 Základní údaje... 3 Charakteristika školy:... 4 Specifické zvláštnosti školy... 4 Materiální vybavení... 4 B.

Obsah: A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 Základní údaje... 3 Charakteristika školy:... 4 Specifické zvláštnosti školy... 4 Materiální vybavení... 4 B. Obsah: A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 Základní údaje... 3 Charakteristika školy:... 4 Specifické zvláštnosti školy... 4 Materiální vybavení... 4 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 5 Učební plán školy... 6

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více