Finanční a pojistná matematika ve škole Jarmila Ranošová, Allianz pojišťovna, a.s., Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční a pojistná matematika ve škole Jarmila Ranošová, Allianz pojišťovna, a.s., Praha"

Transkript

1 Finnční pojisná memi e šoe Jrmi Rnošoá inz pojišťon s rh Rozho jsem se n Eou ysoupi s ímo příspěem nbínou jej o sborníu z náseujících ůoů: ž o ro 000 y jsem nsoupi o Česé pojišťony jsem se s finnční pojisnou memiou niy nese o mi zpěně připá honě zášní o rou říy ZŠ jsem se íy MO o memiu opru zjím suo jsem n gymnáziu se změřením n memiu řeši něoi oresponenčních seminářů jezi n sousřeění p se seminářů účsni jo eoucí ysuo memiu n VŠ čeně posgruáního sui poséze memiu n VŠ uči Srái jsem ey 0 e sého žio s memiou e přeso jsem roce 000 muse přizn že neznám ni zání pojmy neumím nerozumím Sejí se s finnční memiou nešní sueni? Z mého mého souromého průzumu pyne že jen mé míře nebo ůbec ne Je o pořáu? no hoin memiy se zpri učieům zá máo uči eré je řeb probr nop honě e pricém žioě se finnční pojisnou memiou se seá žý Více než y říe si ié berou hypoéy uzírjí pojišění spoří Není o zášní? roč je ey práě o čás memiy n šoách ope? Shoneme-i se om že by byo obré uči n ZŠ SŠ íce z éo čási memiy nsoupí oáz co uči j o uči eno příspěe je jisý pous o opoěď e je psán pro učiee memiy nioi pro žáy či sueny jo námě Učie n zání šoe by moh spočí jenouché příy n spoření úěr n onréních čísech při ýuce násobení ěení mocnin Sueni sření šoy p poe mého názoru mohou zánou soro še co je omo příspěu Vžyť pro ěšinu pí že sření šo je posení míso e se s finnční memiou mohou po Mnozí půjou suo meicínu jzyy nebo řeb obornou memiu m finnční pojisnou memiu suečně nepojí Je u ješě jen oáz: Je finnční pojisná memi pro sueny zání sření šoy pro učiee přižiá zjímá? Mám-i bý upřímná mysím že u mne by n sření šoe poronání s ěmi úžsnými myšenmi o čyřrozměrné rychi neonečných množinách einoě áhi rozhoně nepři mezi foriy řeso je mým přesěčením že jsem se s ní po mě e yž jsem uči po jsem íce suenů eré z memiy zuj jen o co se záo užiečné řeb ombinori proože rái sázei iěi nč eorie je ežo u jiných čásí memiy o neiěi ro oé sueny by finnční pojisná memi moh riiu memiy ýrzně zýši o i prií eré ypjí nepricé Soro žý se s ní poá soro nio ji nerozumí Žen 6 e: Hypoé 0 e č Výpoče: č ročně Muž 50 e: piáoé pojišění smri ožií 0000 jenorázoé pojisné echnicá úrooá mír 6 procen 5 e Výpoče: Mýy o finnční pojisné memice Móc sožiá omu normání čoě niy neporozumí o bue jenouché ybych o pořebo o hrě ymysím Spoření Zčněme příem se erým e ýuce prěpoobně prcujeme: 70

2 0 - N počáu žého rou uožíme orun oi bueme mí n onci 5 rou rou? Nejspíš se očáme opoěi 5* * Nicméně o úrocích už žý syše že yž zeeme obyé znčení i úrooá mír q úroocí for q i osneme: q q q jsme u geomericé řy oý pří obye učebnicích nechybí s mým ousem finnční memiy se ey sřeošosý suen poá e y y ěšinou sončí Úěr ohonuým způsobem je n omo obrázu zresený úěr ůjčíme-i si orun - ržme se příu z počáu řeněme orun bueme spáce řeněme 0 e oi má bý spá ohoo úěru? ybychom nespácei úěr e míso oho peníze spořii měi bychom n onci: ou by posyoe úěru peníze míso oho by nám je půjči uoži mě by q Spá se ey bue ron q q q q q q e je isonní for roný přerácené honoě q řísušné ýpočy je ýhoné proáě eceu nech sueny smoné spočí že nšem přípě npř pro i 0% n0 e je orun i 4% n0 e je orun i 6% n0 e je orun i 0% n0 e je orun i 0% n5 e je orun i 4% n5 e je orun i 6% n5 e je orun i 0% n5 e je orun q 7

3 Nbízí se ší eperimeny isuze se sueny jý úěr by oii oni Výpoče erý jsme ooii je ošem neo ýpoče bez popů přiráže N inerneu ze néz různé hypoéční učy sueni ey mohou poron nše ýpočy s jejich ýsey ohi pou se iší proč o je počíjí s ročními spámi n onci rou? yž už úěr nějou obu řeněme 5 e spácíme je přirozené se pá oi nám ješě zbýá zpi oi už jsme zpii Sueni už z přechozích ýpočů nbuou zušenos že zbýá-i nám pi ješě 5 e 5 nebue spráná opoěď pii-i jsme 5 e nebuou ni ri že máme zpceno 5 oi ey zbýá ješě zpi? Určiě by byo honé eno úo nech sueny přemýše n ouo oázou om ůoně jsme si zi úěr pio: řeněme 0 eď už nám zbýá pi jen S řeněme5 e z o bychom nes osi při sejné úrooé míře úěr S S že o je o co máme ješě spi součsná hono nezpcené čási nšeho úěru zpii jsme už S S je o sice -S spáe číso je o e mnohem menší než *-S m zmiz rozí ěcho čáse? Zpii jsme jimi ohonuý úro Nemusí žy pi že peníze osneme jenom omžiu ááme e sejných čásách něoi e Finnční o csh fow Užujme obecnou siuci něy peníze osneme bereme jo né číso něy zpíme bereme jo záporné číso je sně o onečnou posoupnos jejímiž sožmi jsou reáná čís F F F F F - F F F0 F F F3 F V přípě úěru spoření jsme osečně ohmi že buou-i n něoi mísech sejná čís buou mí e suečnosi jinou honou Níc muíme-i o honoě měi bychom ihne říci o erém čsoém omžiu muíme řepoááme-i onsnní úrooou míru řeněme pro jenouchos 0 procen Jou honou má 000 orun eré jsem os pře roem? nes má nes honou 00 uoži jsem ji bn mi ji núroči jou cenu má 000 orun eré osnu z ro? oi by mi nes půjčii bych o ou isíciorunou spi? Byo by o 000 ey 909 orun Smozřejmě e suečném sěě j už jsme poznmeni ýše přibuou popy přirážy po přeeším nio neí jé bue uání proceno Určiě se e bue měni nezůsá onsnní 7

4 řeso bueme nšich úhách sáe užo onsnní úrooou míru Rozmysíme i si še z přepou onsnní úrooé míry je o obrý sr pro přemýšení n obecnou měnící se úrooou mírou že přepoáejme áe onsnní úrooou míru i 0 Jou honou má 000 orun eré jsem os pře ěm ey uoži jou 000 orun eré osnu z roy? no spráná opoěď je 000* 000* - Nebo zpíšeme-i o rěji písmenách q Součsná hono buoucího finnčního ou presen ue Obecně součsná hono buoucích finnčního ou F je ron řipomeňme Víme-i jisě že nás čeá finnční o F že úrooá mír bue sáe i že si bez jéhooi omezení můžeme z při úrou i půjči je o z ěcho ieizoných pomíne oéž jo bychom měi honou přesně honou bychom osi půjčenou nšim F bychom ji spii Součsná hono finnčního ou není nic jiného než hono poynomu jehož oeficieny jsou eiosi sože jenoiých eech oynomy n sření šoe běžně učíme sojí poe mého názoru z zážení z sueny neseznámi s ouo picí Součsná hono buoucího finnčního ou je ošem poynomicá funce e nás zjímá jen ouse reáné osy nezpomínejme že i i je úro Buoucí hono buoucího finnčního ou fuure ue Má ošem sejně jo jsme o uěi u spoření užo i buoucí onečnou cenu csh fow: Zřejmě pí: F i F FV F i FV F i Sojíme-i pře rozhonuím z přijmou finnční o F poe čeho se rozhoneme? Máme řeb n ýběr mezi jenou ruhou půjčou mezi jením ruhým finnčním oem j se rozhoneme? Sronání něerých finnčních oů je zce jsné Jisě si žý rši zoí finnční o než ošem reáné rozhooání ypá jen emi zří Záisos součsné honoy n i J ey poron finnční oy e o není he jsné? no máme přece pou nejsme nuceni nšem rozhooání zžo jiné oonosi řeb že pořebujeme eší půjču proože sice jsme si spočíi že rší by by ýhonější e yšší spáy bychom nezpii nám á obrou opoěď n o co zoi obrou ošem pouze z přepou že známe i! e e suečnosi i neznáme Je ey rozumné si rozmyse j n i záisí Čii sně resíme grf funce funce sožené nější funce je poynom niřní je i n i N sření šoe se grfy funcí zbýáme nbízí se ey možnos při uo inerpreci 0 q i q i F i F q 0 73

5 J oé grfy záisosi n i mohou yp? řeb o: irr i irr i N rozmyšenou: J ypjí grfy pro úěr j pro spoření? Oznčení irr je použio pro průni s osou pro uo úrooou míru je součsná hono ron 0 V příech nhoře je o ey úrooá mír n eré je úěr či spoření sjenáno Máme-i finnční oy B Irr_-B Irr_ Irr_B i N nšem obrázu při mém i ž o Irr_ jsou ýnosné ob F o Irr_-B je ýnosnější p je ýnosnější B o Irr_ je už ýnosný jen B o Irr_B žáný z nich Hono finnčního ou čse řepoáejme že máme finnční o jehož počáeční hono je nu prcujme s finím úroem Já je jeho hono čse? Snnou úprou zjisíme že 0 F i i 0 0 F i že z ueených přepoů hono čse ceého F je ron 0 F i F 74 F F? i F 0

6 ey hono buoucího F F > se roná honoě minuého F F <o znmená ném omžiu je omžiá hono minuých finnčních oů ron omžié honoě buoucích finnčních oů jen s opčným znménemřepoááme že minué finnční oy jsme reizoi še se núročio o součsného omžiu je hono minuých finnčních oů o co máme máme n ýběr spočíáme-i uo honou přímo nebo jesi míso oho spočíáme honou buoucích finnčních oů Rerospeiní prospeiní ýpoče O finnčnicí pojišťonicí ojišění pro příp žio smri: Muž 40 e pojišění n 5 e n č Jé bue pojisné bez náů neo pojisné jé s náy? ien páém roce umře ien se ožije once pojišění J e ohneme oi ií umře oi se ožije once pojišění? oužijeme omu úmrnosní buy Mě by sřeošoá ěě že eisují úmrnosní buy? Mě by jim rozumě? buy ze sáhnou ze sráne česého sisicého úřu: hp:wwwczsoczcsueicnipnnsfp Číso q uáá prěpoobnos oho že osob erá by ži n počáu ěu zemře o ěu Vezmeme-i šechny ieny ného ěu pohí pojisné oby ohromy buou finnční oy yp něj o: Něeří ieni umírjí ěm jejich pozůsým je ypáceno pojisné pnění ěšin e žije pí pojisné zísájí pnění ž při ožií oi je neo pojisné? Neje o nic jiného než zse o finnční oy: Oznčme jenpojisné pojisné n jenooou pojisnou čásu F smri ožií pojisné j jenpojisné smri ožií smri ožií jenpojisné 75

7 76 romě q použijeme ješě p prěpoobnos přežií e ěu ey prěpoobnos že jeinec erý by nžiu e ěu se ožije ěu í p q Oznčme 0 poče ienů n zčáu pojišění po roce po eech 0 po 0 eech ienů zpí pojisné *q ienů zemře *p Nyní posupujeme přesně jo při ýpoču spáy úěru poe ronice nhoře porobný ýpoče je proeen eceu Z eceu si přečeme že spá pojisného je omo přípě orun ročně při echnicé úrooé míře 45 procen při echnicé úrooé míře 4 procen ien ze zčáu nšeho příu by mě pojisnou čásu nioi 3 38 orun j si spočí e 686 z přepou že náy pojišťony byy srženy boem nezpočíány o oněch 0000 V úmrnosních buách jsou ronou spočíány omuční čís čii Všechny ýpočy byy oposu bez náů náy se zpočíájí zpri o: počáeční f náy- náy n počáu pojišění proceno z pojisné čásy npř 5% n zčáu pojišění sprání náy be žoroční náy n spráu pojišění proceno z pojisné čásy npř 06 % insní náy gm náy spojené s insem pojisného npř 5% ro mioníy zorečů bruo očisné se p počíá řeb o: jo jsme progresiní regresiním způsobem mohi urči jou honou čse měo minuá buoucí čás finnčního ou můžeme o uě i y: Spočíáme rezeru: ro ien hono buoucího F z ohonuých pomíne hono minuého F z ohonuých pomíne jeho peníze N ni zožen ýpoče oupného joi peněz ien osne yž smouu sornuje změny pojišění poobně ozor n V_NN rezeru n počáeční náy sjeneje si o co opru chcee při snížení čásy pojišťony uo rezeru nezmenší! ro pojišťonu hono zázu N N pojisné ožií M M smr _ 3 3 N N M M B γ β α NN neo V V V α

8 oi peněz ienoi ryje ou je úro n rh ýše než je ÚM připisuje pojišťon ienoi poíy n ýnosech při ýpoču se ychází z rezery Úmrnosní buy jsou ůežié nejen pro pojišění e i pro ůchoy musí se z nich ycháze při ůchooé reformě riční moerní prouy riční jsme eď počíi: ien í oi pí í oi má n onci grnoáno ieáním přípě í j se připisují poíy n ýnosech V moerních prouech má ien úče srháá se pope z rizio popy n sprání počáeční náy úro může e nemusí bý grnoný ou není úro grnoný ien může mí možnos zoi si fony e se buou jeho peníze zhonoco oé prouy se proájí po oznčením inesiční pojišění Rizi pojišění z poheu pojišťony ojišťon přebírá rizi ien sm ošem rizi posupuje Já rizi o jsou? Je-i o mou pojišťonu s mým množsím pojise může pojisná uáos znmen pro pojišťonu eou zráu ojišťony se snží mí eé množsí pojise níc si eé čásy si pojišťony pojišťují u zjisieů pojišťoen pojišťoen ojišťon může použí špné úmrnosní buy isý žio se proužuje úmrnosní buy použíné minuosi nes neopoíjí reiě ojišťony proo uání buy různými způsoby uprují Zráy pojišťony jsou hrzeny z peněz pojišťony ším riziem je špně ohnuá echnicá úrooá mír en úro n erém je pojisné spočíáno Je-i úro n rhu ěší pojišťon připisuje ienům poíy n zisu Je-i e menší pojišťon eno rozí hrí ze sých peněz roo je echnicá úrooá mír oen onzerině pojišťony e ěší míře nbízejí prouy e inesiční rizio nese ien Finnční o jo prou S finnčním oem se čso seááme jo s prouem erý nám nbízí finnční insiuce: spoření npř sební hypoé pojišění jsou příy oých prouů Známe jenoiá F? Víme co je grnoáno co může finnční insiuce změni? Víme o šech popcích? Může pojišťon zés moerní prou e nezeřejní šechny popy? o si jej oupí upuje sně zjíce pyi zjíce pyi si rcionání ien neoupí eoreicy ricy npř jeen z obře proáných prouů ČR má popy eré pojišťon není ochon zeřejni ni pou se o ně ýsoně zjímáe isuse ří finnční pojisná memi n zání sření šou? V jé poobě jém rozshu? o by měo bý cíem? y jsou nbízené opoěi: no jo pice oho co se učí jo zání orience oho j se finnční pojisné prouy počíjí íem by měo bý ycho přemýšiého ien občn čoě oěoání ěšio mne bý n Eou po eech se znou os o prosřeí poobného sousřeěním seminářů eré se mi pře ey íbio ěuji orgnizáorům ržím pce o ší práce Zášní poěoání pří er Jnu Žboi se erým jsem o omo ému e ečerní isuze erý už říe yzouše přímo e sé učiesé pri počí se sueny hypoéu ro zájemce je ispozici eceosý soubor s něerými ýpočy použiými omo čánu 77

9 N jéoi rece se ěším n e-miu Lierur omáš ipr: ojisná memi Eopress rh

A STUDY OF BUS TRAJECTORY DURING THE DECELERATE PASSAGE THROUGH A CURVE

A STUDY OF BUS TRAJECTORY DURING THE DECELERATE PASSAGE THROUGH A CURVE MENDELNET 11 A STUD OF BUS TRAJECTOR DURING THE DECELERATE PASSAGE THROUGH A CURVE Krumpholc T., Baroň S. Deparmen of Engineering an Auomobile Transpor, Faculy of Agronomy, Menel Uniersiy in Brno, Zeměělská

Více

1.1.15 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I

1.1.15 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I ..5 Řešení příkldů n ronoměrně zrychlený pohyb I Předpokldy: 4 Pedgogická poznámk: Cílem hodiny je, by se sudeni nučili smosně řeši příkldy. Aby dokázli njí zh, kerý umožňuje příkld yřeši, dokázli ze zhů

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Kinematika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ Kinemik hmoného bodu Obsh Klsická mechnik... Vzžný sysém... Polohoý ekor... Trjekorie... Prmerické ronice rjekorie... 3 Příkld 1... 3

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

( ) 7.3.3 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I. Předpoklady: 7302

( ) 7.3.3 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I. Předpoklady: 7302 7.. Vzájemná oloha aramericky yjádřených římek I Předoklady: 70 Pedagogická oznámka: Tao hodina neobsahje říliš mnoho říkladů. Pos elké čási sdenů je oměrně omalý a časo nesihno sočía ani obsah éo hodiny.

Více

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák Zálad eore chb a zpracováí zálích měřeí Jří ová Teo e je zamýšle jao pomůca pro vpracováí laboraorích úloh z z Je urče pouze pro sudjí účel a jeho účelem je objas meod zpracováí měřeí Chb měřeí Druh chb

Více

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY Ka rel Brù na, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze*. Úvod V pøí pa dì úro ko vé ho transmis

Více

cestovní kancelář arabské emiráty www.carestyle.cz

cestovní kancelář arabské emiráty www.carestyle.cz covní nclř www.cl.cz vvělv (pog v) V Y S V Ě T L I V K Y WF zd u holů o oznčných ožno přpojní Všho počíč Wf zd, ť už v lo holu, u znu no přío n pooj. Konní nfoc njd vžd v popu u jdnolvých holů. Rodnn dovoln

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

6. Teorie systém. 6.2 Základní pojmy obecné teorie systém

6. Teorie systém. 6.2 Základní pojmy obecné teorie systém Erne 4 6 Teorie yém 6 Hiorie eorie yém Iniivní edv - yém jo množin elemen eré jo vázány njým vzhem mezi ebo To definovl yém Ldwig von Berlnfy n oá icáých le Prof Berlnfy e zbývl eorií oevených yém imlovných

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Ekonomické listy. Vývoj světové ekonomiky (křehké oživení po hluboké recesi) Utlumené oživení ekonomiky EU (k předpovědi ECFIN na roky 2011 2012)

Ekonomické listy. Vývoj světové ekonomiky (křehké oživení po hluboké recesi) Utlumené oživení ekonomiky EU (k předpovědi ECFIN na roky 2011 2012) Odboný vědcý časops Cna onomcých sudí Vysoé šoly onom a managmnu l 6 Eonomcé lsy 3 39 59 Vývo svěové onomy řhé ožvní po hluboé cs Ulumné ožvní onomy EU přdpověd ECFIN na oy Vývo na hu s ngcým omodam a

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

Zpravodaj o dění na Bambiriádě v Praze Ročník IV. číslo 3. První rok na Bambiriádì, Nerudova, Hrad, Chotkovy sady a zpátky.

Zpravodaj o dění na Bambiriádě v Praze Ročník IV. číslo 3. První rok na Bambiriádì, Nerudova, Hrad, Chotkovy sady a zpátky. sobota 25. kvìtna Zpravoaj o ění na Bambiriáě v Praze Ročník IV. číslo 3 Uz záná alší Bambiriáa?! V pátek se pro ětské novináře uskutečnila alší tisková konference, tentokrát se zástupci hlavního pořaatele

Více

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy INTITUT EKONOMICKÝCH TUDIÍ akula sociálních věd Universiy Karlovy UTURITY udijní ex č. k předměu Násroje finančních rhů Doc. Ing. Oldřich Dědek Cc. 2 A. MECHANIKA KONTRAKTŮ TYPU ORWARD A UTURE. Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

í Ý í í í ž ú í š š é í í í š ě ú ť í š š ě é íťě é É š ě ž í ě ó ó ú í ěž ó é í Č é š íí ž óí ě ž é í ó í é í ř í řě í ěž é úé í í í ú ě ř ó í ž í úé ó ú ú í í í š í í š Ý š é ř Á ú ó í í é úé íé ě í

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

cestovní kancelář kuba www.carestyle.cz

cestovní kancelář kuba www.carestyle.cz cstní nclář www.cstyl.cz ysětliy (pitgmy st) V Y S V Ě T L I V K Y Wifi zm htlů tt znčných mát mžnst připjní Všh pčítč wifi zm, ť ž ly htl, zén n přím n pji. Knétní infmc njt žy ppis jntliých htlů. Rinná

Více

Posouzení metody částečného hedgingu na případu řízení měnového rizika nefinanční instituce

Posouzení metody částečného hedgingu na případu řízení měnového rizika nefinanční instituce Posouzení metoy částečného hegingu na přípau řízení měnového rizika neinanční instituce omáš ICHÝ, VŠB-U Ostrava i Abstract Financial risk management is an inherent part o each business activity. he analysis

Více