5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY"

Transkript

1 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos právě éo problemaice. Provozní inervaly jsou nezbynou součásí podkladů pro konsrukci GD a výpoče propusné výkonnosi raťových kolejí. Rozdělujeme je na : saniční raťové Každý provozní inerval se skládá ze saické a dynamické složky vzahující se k oběma na inervalu zúčasněným vlakům. Obecný var složení provozního inervalu je τ = s1 s d1 [min] edy součem saických a dynamických složek obou vlaků, přičemž saické složky působí vždy a dynamické složky mohou bý rovny nule nebo od nuly různé. Pro výpoče saické složky provozních inervalů je pořeba zná echnologické časy. Tyo echnologické časy se v praxi sanoví měřením. Pro účely éo publikace budou používány následující hodnoy : a) za každých 10 m chůze 0,10 min b) přesavení páky výměny, návěsidla apod. 0,05 min c) odemčení, přesavení a uzamčení výměny 0,40 min d) obsluha jednoho hradlového závěru 0,10 min e) elefonický hovor s jinou hovornou (hlášení) 0,5 min f) posavení vlakové cesy na reléovém, elekrodynamickém a eleropneumaickém saničním zabezpečovacím zařízení s individuální obsluhou výměn 0,0 min g) posavení vlakové cesy na reléovém saničním zabezpečovacím zařízení se skupinovým savěním vlakových ces 0,10 min h) výprava vlaku (podle druhu výpravy) 0,10 až 0, 40 min 5. 1 Saniční provozní inervaly Ačkoliv je ěcho inervalů několik, pro účely éo publikace budou rozebírány pouze dva z nich. A o inerval křižování (τ k ) a inerval posupných vjezdů (τ pv ). Hodnoy saničních provozních inervalů budou vypočíávány na základě schéma železniční sanice, uvedeného na obr. č Inerval křižování Při omo provozním inervalu je mísem ohrožení vždy odjezdové zhlaví druhého (odjíždějícího) vlaku. (iz obr. č. 5. ). Připomeňme, že inerval křižování začíná v okamžiku, kdy čelo prvního vlaku zasaví u odjezdového návěsidla, nebo kolem něj projede, a končí v okamžiku, kdy druhý vlak se začne rozjíždě od odjezdového návěsidla pro opačný směr.

2 Obr. č : Schéma sanice B Obr. č. 5. : Míso ohrožení A. Saniční zabezpečovací zařízení mechanické Návěsidla jsou obsluhována výpravčím, závislos návěsidel na mísně přesavovaných a uzamykaelných výměnách obsluhovaných ze sanovišě obsazeného výhybkářem a dozorcem výhybek je zřízena prosřednicvím elekromagneického zámku. Způsob dávání odhlášek je elefonický, nabídky a přijeí rovněž. A 1 První vlak zasavuje Siuace je znázorněna na obr. č Obr. č : Inerval křižování první vlak zasavuje

3 Obr. č : Inerval křižování první vlak zasavuje rozbor

4 Obr. č : Technologický graf první vlak zasavuje Hodnoa inervalu křižování bude ovlivněna pouze saickou složkou s zúčasněných vlaků τ k = s1 + s [min] hodnoy získáme z echnologického grafu na obr. č. 5. 5, edy po dosazení: τ k = 4,10min a po zaokrouhlení získáme hodnou τ k = 4,5 min. A První vlak projíždí Siuace je znázorněna na obr. č Obr. č : Inerval křižování první vlak projíždí Obr. č : Inerval křižování první vlak projíždí rozbor

5 Obr. č : Technologický graf první vlak projíždí Hodnoa provozního inervalu bude v omo případě dána jak saickou složkou obou vlaků, ak i dynamickou složkou prvního vlaku. Tedy : τ k = s1 + s + d1 A 1 První vlak projíždí z A do C [min] Hodnoy saické složky zjisíme z echnologického grafu na obr. č Zjišěná výsledná hodnoa bude s = 3,35 min. Hodnou dynamické složky vypočíáme na základě hodno z obr. č podle vzahu lvl lko d 1 =.0,06 [min] Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m odjezdová délka koleje l ko je rovna l k z obr. č. 5. 1, edy 300 m vjezdová rychlos prvního vlaku 80 km. h -1 Po dosazení zadaných hodno získáme výsledek d1 =.0,06 = 0,3 min. 80

6 Hodnoa provozního inervalu křižování pak bude τ k = 3,35 + 0,3 = 3,58 min a po zaokrouhlení obdržíme hodnou inervalu křižování τ k = 4,0 min. A První vlak projíždí z C do A Hodnoy saických složek opě získáme z echnologického grafu na obr. č a hodnou dynamické složky vypočíáme opě podle vzahu lvl lko d 1 =.0,06 [min] Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m odjezdová délka koleje l ko je rovna l k1 z obr. č. 5. 1, edy 500 m vjezdová rychlos prvního vlaku 60 km. h -1 Z echnologického grafu na obr. č zjisíme hodnou saických složek s = 3,35 min. Po dosazení zadaných hodno získáme dynamickou složku ve výši d1 =.0,06 = 0,3 min. 60 Záporná hodnoa dynamické složky znamená, že v době kdy, čelo prvního vlaku ješě nedosáhlo úrovně odjezdového návěsidla již začaly probíha saické složky a o uo hodnou se souče saických složek zmenší. To znamená, že výsledná hodnoa inervalu křižování bude τ k = 3,35 0,3 = 3,05 min a po zaokrouhlení získáme hodnou inervalu křižování ve výši τ k = 3,5 min. B. Elekromechanické saniční zabezpečovací zařízení ýměny jsou přesavovány úsředně ze savědel na každém zhlaví, 1 výpravčí, signalisé, raťové zabezpečovací zařízení poloauomaické. B1 První vlak zasavuje ýpoče vykonáme na základě obr. č. 5.4 Pro echnologii sesavíme graf na obr. č

7 Obr. č : Technologický graf první vlak zasavuje Hodnoa inervalu křižování bode opě určena hodnoou saických operací, uvedených v obr. č Tedy k = 1,65 min a po zaokrouhlení získáme hodnou inervalu křižování ve výši τ k =,0 min. B První vlak projíždí Siuace je znázorněna na obr. č Hodnoa provozního inervalu bude v omo případě dána jak saickou složkou obou vlaků, ak i dynamickou složkou prvního vlaku. Tedy : τ k = s1 + s + d1 [min] B 1 První vlak projíždí z A do C Hodnoy saické složky zjisíme z echnologického grafu na obr. č. 5. 9, neboť úkony a jejich délka rvání jsou v omo případě sejné jak pro zasavující, ak i pro projíždějící vlak. Z echnologického grafu na obr. č obdržíme hodnou saických složek s = 1,65 min.

8 Hodnou dynamické složky vypočíáme na základě hodno z obr. č a na základě schémau na obr. č podle vzahu lvl lko d 1 =.0,06 [min] Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m odjezdová délka koleje l ko je rovna l k z obr. č. 5. 1, edy 300 m vjezdová rychlos prvního vlaku 80 km. h -1 Po dosazení zadaných hodno získáme výsledek d1 =.0,06 = 0,3 min. 80 Celkové rvání inervalu křižování v omo případě bude a po zaokrouhlení τ k = 1,65 + 0,3 = 1,88 min τ k =,0 min. B První vlak projíždí z C do A Hodnoa saické složky bude sejná jako v předcházejícím případě, edy 1,65 min. Hodnou dynamické složky vypočíáme na základě hodno z obr. č a na základě schémau na obr. č podle vzahu lvl lko d 1 =.0,06 [min] Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m odjezdová délka koleje l ko je rovna l k1 z obr. č. 5. 1, edy 500 m vjezdová rychlos prvního vlaku 60 km. h -1 Po dosazení zadaných hodno získáme dynamickou složku ve výši Hodnoa inervalu křižování bude d1 =.0,06 = 0,3 min. 60 a po zaokrouhlení τ k = 1,65 0,3 = 1,35 min τ k = 1,5 min.

9 C. Reléové saniční zabezpečovací zařízení e sanici jsou ve směně dva výpravčí a další zaměsnanec pro zjišění konce vlaku. Traťové zabezpečovací zařízení auomaický blok. C1 První vlak zasavuje ycházíme opě z obr. č. 5.4 Obr. č : Technologický graf první vlak zasavuje Pro sanovení hodnoy saických operací sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č Hodnoa inervalu křižování bude opě určena pouze hodnoou saických operací, uvedených v obr. č Tedy a po zaokrouhlení k = 1,15 min τ k = 1,5min. C První vlak projíždí ycházíme z obr. č Hodnoa provozního inervalu bude v omo případě dána jak saickou složkou obou vlaků, ak i dynamickou složkou prvního vlaku. Tedy : τ k = s1 + s + d1 [min] C 1 První vlak projíždí z A do C Hodnoy saické složky zjisíme z echnologického grafu na obr. č

10 Zjišěná hodnoa bude Obr. č : Technologický graf první vlak projíždí s = 1,10 min. Hodnou dynamické složky vypočíáme na základě hodno z obr. č podle vzahu d 1 lvl luž =.0,06 [min] Určení dynamické složky d1 je v omo případě ovlivněno ím, že venkovní výpravčí sleduje projíždějící vlak v kolejiši, avšak úkony sledované v echnologickém grafu záleží na činnosi vniřního výpravčího. Samočinný rozpad vlakové cesy nasane v okamžiku uvolnění poslední výměny na vjezdovém zhlaví. Too rozhodující míso je vzdáleno od odjezdového návěsidla na užiečnou délku dopravních kolejí l u (obr. č. 5.1).

11 Obr. č : Sanovení dynamické složky na reléovém zab. zař. Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m vjezdová rychlos prvního vlaku 80 km. h -1 Po dosazení zadaných hodno získáme výsledek d1 =.0,06 = - 0,15 min. 80 ýsledná hodnoa inervalu křižování bude nezaokrouhlujeme, edy τ k = 1,15 0,15 = 1,00 min τ k = 1,0 min. C První vlak projíždí z C do A Hodnoy saické složky zjisíme z echnologického grafu na obr. č Zjišěná hodnoa bude edy s = 1,10 min. Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m užiečná délka koleje l u z obr. č je rovna 800 m vjezdová rychlos prvního vlaku 60 km. h d1 =.0,06 = 0,6 min. 60 ýsledná hodnoa inervalu křižování bude edy není řeba zaokrouhlova a Inerval posupných vjezdů τ k = 1,10 0,6 = 0,50 min τ k = 0,5 min. Jak známo, inerval posupných vjezdů je nejkraší čas pořebný k vykonání všech nezbyných echnologických úkonů spojených s příjezdem prvého vlaku a příjezdem nebo průjezdem druhého vlaku v éže sanici.

12 Při omo provozním inervalu je mísem ohrožení vjezdové zhlaví druhého (vjíždějícího) vlaku. (iz obr. č ). Připomeňme, že inerval křižování začíná v okamžiku, kdy čelo prvního vlaku zasaví u odjezdového návěsidla, nebo kolem něj projede a končí v okamžiku, kdy druhý vlak se začne rozjíždě od odjezdového návěsidla pro opačný směr. Obr. č : Míso ohrožení τ pv Inerval τ pv začíná okamžikem zasavení prvního vlaku a končí okamžikem zasavení nebo průjezdu druhého vlaku (čelo vlaku zasaví nebo míjí úroveň odjezdového návěsidla). Schemaicky je τ pv znázorněn na obr. č Inerval posupných vjezdů se skládá ze saických složek obou zúčasněných vlaků a z dynamické složky druhého vlaku. Tedy τ pv = s1 + s + d [min] Podobně jako u inervalu křižování záleží i u inervalu posupných vjezdů na druhu saničního a raťového zabezpečovacího zařízení. Obr. č : Inerval posupného vjezdu A. Saniční zabezpečovací zařízení mechanické Návěsidla jsou obsluhována výpravčím, závislos na mísně přesavovaných a uzamykaelných výměnách obsluhovaných ze sanovišě obsazeného výhybkářem

13 a dozorcem výhybek je zřízena pomocí elekromagneického zámku. Způsob dávání odhlášek je elefonický, nabídky a přijeí rovněž. A 1. Druhý vlak zasavuje Siuace je znázorněna na obr. č Obr. č : Inerval posupných vjezdů druhý vlak zasavuje Saickou složku inervalu zjisíme na základě echnologického grafu, kerý sesavíme a kerý je na obr. č Z echnologického grafu zjisíme, že hodnoa saických složek s =, 35 min. Dynamickou složku druhého vlaku vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu.0,06 [min]

14 Obr. č : Technologický graf τ pv druhý vlak zasavuje A11 Druhý vlak vjíždí od A Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 00 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 700 m vjezdová rychlos druhého vlaku 80 km. h -1,edy průměrná rychlos pro výpoče dynamické složky bude = 40km. h Zadané hodnoy dosadíme a obdržíme ,06 =,75 min 40 Po připočíání saické složky bude τ pv =,35+,75 = 5,10 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa τ pv = 5,5 min. A1 Druhý vlak vjíždí od C Hodnoa saické složky bude sejná jako v předcházejícím případě, edy s =, 35 min. Zadané další hodnoy

15 délka vlaku l vl je 00 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. h -1, edy průměrná rychlos pro výpoče dynamické složky bude = 30km. h Hodnou dynamické složky opě vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 = 4,40 min 30 Po připočíání saické složky bude τ pv =,35+4,40 = 6,75 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa τ pv = 7,0 min. A Druhý vlak projíždí Siuace je znázorněna na obr. č

16 Obr. č : Inerval posupných vjezdů druhý vlak projíždí Saickou složku inervalu zjisíme na základě echnologického grafu, kerý sesavíme a kerý je uveden na obr. č Obr. č : Technologický graf τ pv druhý vlak projíždí Z echnologického grafu zjisíme, že hodnoa saických složek s = 3, 85 min.

17 Dynamickou složku druhého vlaku vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] A 1 Druhý vlak projíždí od A Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 00 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 700 m vjezdová rychlos druhého vlaku 80 km. h -1 Zadané hodnoy dosadíme a obdržíme ,06 = 1,48 min 80 Po připočíání saické složky bude τ pv = 3,85+1,48 = 5,33 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa τ pv = 5,5 min. A Druhý vlak projíždí od C Hodnoa saické složky bude sejná jako v předcházejícím případě, edy s = 3, 85 min. Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. h -1 Hodnou dynamické složky opě vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 =,30 min 60 Po připočíání saické složky bude

18 τ pv = 3,85+,30 = 6,15 min a po zaokrouhlení získáme hodnou inervalu posupných vjezdů ve výši τ pv = 6,5 min. B. Saniční zabezpečovací zařízení elekromechanické Poče provozních zaměsnanců : 1 výpravčí, na obou zhlavích výhybkáři obsluhují úsředně přesavované výměny. Způsob dávání odhlášky je elefonický, nabídky a přijeí rovněž. B 1. Druhý vlak zasavuje Siuace je znázorněna na obr. č Saickou složku inervalu zjisíme na základě echnologického grafu, kerý sesavíme a kerý je na obr. č Z echnologického grafu zjisíme, že hodnoa saických složek s = 1, 00 min. Dynamickou složku druhého vlaku vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu.0,06 [min] Obr. č : Technologický graf τ pv druhý vlak zasavuje B 11 Druhý vlak vjíždí od A Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 00 m

19 zábrzdná vzdálenos z obr. č je 700 m vjezdová rychlos druhého vlaku 80 km. h -1, edy průměrná rychlos pro výpoče dynamické složky bude = 40km. h Zadané hodnoy dosadíme a obdržíme ,06 =,75 min 40 Po připočíání saické složky bude τ pv = 1,00+,75 = 3,75 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa τ pv = 4,0 min. B 1 Druhý vlak vjíždí od C Hodnoa saické složky bude sejná jako v předcházejícím případě, edy s = 1, 00 min. Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. h -1, edy průměrná rychlos pro výpoče dynamické složky bude = 30km. h Hodnou dynamické složky opě vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 = 4,40 min 30 Po připočíání saické složky bude τ pv = 1,00+4,40 = 5,40 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa B Druhý vlak projíždí τ pv = 5,5 min.

20 Siuace je znázorněna na obr. č Saickou složku inervalu zjisíme na základě echnologického grafu, kerý sesavíme a kerý je na obr. č Z echnologického grafu zjisíme, že je hodnoa saických složek s =, 00 min. Dynamickou složku druhého vlaku vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] B 1 Druhý vlak projíždí od A Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 00 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 700 m vjezdová rychlos druhého vlaku 80 km. h -1 Obr. č : Technologický graf τ pv druhý vlak projíždí

21 Zadané hodnoy dosadíme a obdržíme ,06 = 1,48 min 80 Po připočíání saické složky bude τ pv =,00+1,48 = 3,48 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa τ pv = 3,5 min. B Druhý vlak projíždí od C Hodnoa saické složky bude sejná jako v předcházejícím případě, edy s =, 00 min. Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. h -1 Hodnou dynamické složky opě vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 =,30 min 60 Po připočíání saické složky bude τ pv =,00+,30 = 4,30 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa τ pv = 4,5 min. C. Saniční zabezpečovací zařízení reléové e sanici jeden výpravčí, sám saví vlakové cesy, koncovou návěs vlaku zjišťuje a výpravčímu elefonicky hlásí určený saniční zaměsnanec. C 1 Druhý vlak zasavuje Siuace je znázorněna na obr. č Saickou složku inervalu zjisíme na základě echnologického grafu, kerý sesavíme a kerý je na obr. č. 5.1

22 Obr. č : Technologický graf τ pv druhý vlak zasavuje Z echnologického grafu zjisíme, že je hodnoa saických složek s = 0, 65 min. Dynamickou složku druhého vlaku vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] C 11 První vlak vjíždí od A Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 00 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 700 m vjezdová rychlos druhého vlaku 80 km. h -1, edy průměrná rychlos pro výpoče dynamické složky bude = 40km. h Zadané hodnoy dosadíme a obdržíme ,06 =,75 min 40 Po připočíání saické složky bude τ pv = 0,65+,75 = 3,40 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa τ pv = 3,5 min. C 1 Druhý vlak vjíždí od C Hodnoa saické složky bude sejná jako v předcházejícím případě, edy s = 0, 65 min.

23 Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. h -1, edy průměrná rychlos pro výpoče dynamické složky bude = 30km. h Hodnou dynamické složky opě vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 = 4,40 min 30 Po připočíání saické složky bude τ pv = 0,65+4,40 = 5,05 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa τ pv = 5,5 min. C. Druhý vlak projíždí Siuace je znázorněna na obr. č Saickou složku inervalu zjisíme na základě echnologického grafu, kerý sesavíme a kerý je na obr. č. 5.. Obr. č. 5. : Technologický graf τ pv druhý vlak projíždí Z echnologického grafu zjisíme, že hodnoa saických složek

24 s = 1, 05 min. Dynamickou složku druhého vlaku vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] C 1. Druhý vlak projíždí od A Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 00 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 700 m vjezdová rychlos druhého vlaku 80 km. h -1 Zadané hodnoy dosadíme a obdržíme ,06 = 1,48 min 80 Po připočíání saické složky bude τ pv = 1,05+1,48 =,53 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa τ pv = 3,0 min. C Druhý vlak projíždí od C Hodnoa saické složky bude sejná jako v předcházejícím případě, edy s = 1,05 min. Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. h -1 Hodnou dynamické složky opě vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 =,30 min 60

25 Po připočíání saické složky bude τ pv = 1,05+,30 = 3,35 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa 5. Traťové provozní inervaly τ pv = 3,5 min. Jak známo, na echnologických časech raťových inervalů se podílejí vždy dvě sousední dopravny. Do raťových inervalů paří inerval následné jízdy τ nj a inerval proisměrné jízdy τ pj. dalším bude věnována pozornos pouze inervalu následné jízdy Inerval následné jízdy Při omo provozním inervalu je mísem ohrožení vždy prosorový oddíl, resp. raťová kolej. Připomeňme, že eno inerval začíná okamžikem zasavení nebo průjezdu prvního vlaku v dopravně přední a končí okamžikem rozjezdu nebo průjezdu druhého vlaku v dopravně zadní. Jsou li sousedními dopravnami sanice, přicházejí v úvahu čyři možné variany inervalu následné jízdy. Jsou zobrazeny na obr. č Obr. č : ariany inervalu následné jízdy Jsou li sousedními dopravnami hradla nebo hlásky, pak přichází v úvahu pouze jedna z dříve uvedených varian a o variana, kdy oba vlaky v obou dopravnách projíždějí. Podobně jako u saničních provozních inervalů, budou echnologické časy ovlivněny druhem saničního a raťového zabezpečovacího zařízení a počem zúčasněných zaměsnanců. Dlužno připomenou, že pro auomaické raťové zabezpečovací zařízení se inerval následné jízdy nesanovuje. Obecná skladba inervalu následné jízdy bude τ nj = s1 + s + d1 + d [min] Pro výpočy dynamických složek v obou sanicích použijeme schéma sanice, uvedené na obr. č Směr jízdy budeme uvažova z A do C ýpoče inervalu následné jízdy mezi sanicemi A. Saniční zabezpečovací zařízení mechanické, zabezpečení jízd vlaků na rai se děje pomocí elefonického způsobu dorozumívání

26 Obr. č : τ nj první vlak zasavuje ve sanici přední, druhý vlak odjíždí ze sanice zadní Návěsidla jsou obsluhována výpravčím, závislos návěsidel na mísně savěných a uzamykaelných výměnách obsluhovaných ze sanovišě obsazeného výhybkářem a dozorcem výměn je zřízena pomocí elekromagneického zámku. A 1 První vlak zasavuje ve sanici přední, druhý vlak odjíždí ze sanice zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č Obr. č : Technologický graf τ nj první vlak zasavuje, druhý vlak odjíždí

27 omo případě bude hodnoa inervalu dána pouze saickými složkami obou vlaků v obou sanicích τ nj = s1 + s [min] Jejich hodnou zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č. 5. 5, edy τ nj =,60 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 3,0 min. A První vlak zasavuje ve sanici přední, druhý vlak projíždí ve sanici zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č Obr. č : τ nj první vlak zasavuje ve sanici přední, druhý vlak projíždí ve sanici zadní

28 Obr. č : Technologický graf τ nj první vlak zasavuje, druhý vlak projíždí omo případě bude hodnoa inervalu dána nejen saickými složkami obou vlaků v obou sanicích, ale i hodnoou dynamické složky druhého vlaku, edy τ nj = s1 + s + d [min] Hodnou saických složek zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č. 5. 7, edy s = 3,30 min Hodnou dynamické složky druhého vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu l z + l zh + luž d.0,06 [min] Zadané další hodnoy užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 00 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 700 m vjezdová rychlos druhého vlaku 80 km. h -1 Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme

29 ,06 = 1,48 min 80 Po připočíání saické složky bude τ nj = 3,30 + 1,48 = 4,78 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 5,0 min A 3 První vlak projíždí ve sanici přední, druhý vlak odjíždí ze sanice zadní Siuace je znázorněna na obr. č Obr. č : τ nj první vlak projíždí ve sanici přední, druhý vlak odjíždí ze sanice zadní Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č

30 Obr. č : Technologický graf τ nj první vlak projíždí, druhý vlak odjíždí omo případě bude hodnoa inervalu dána saickými složkami obou vlaků v obou sanicích a dynamickou složkou prvního vlaku ve sanici přední, edy τ nj = s1 + s + d1 [min] Hodnou saických složek zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č. 5. 9, edy s =,35 min Hodnou dynamické složky prvního vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu lvl lko d 1 =.0,06 [min] 1 Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m odjezdová délka koleje l ko z obr. č je 300 m vjezdová rychlos prvního vlaku 80 km. h -1 Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme d1 =.0,06 = 0,3 min. 80 Po připočíání saické složky dosaneme

31 τ nj =,35 + 0,3 =,58 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 3,0 min A 4 První vlak projíždí ve sanici přední, druhý vlak projíždí ve sanici zadní Siuace je znázorněna na obr. č Obr. č : τ nj první vlak projíždí ve sanici přední, druhý vlak projíždí ve sanici zadní Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č omo případě bude hodnoa inervalu dána jak saickými složkami obou vlaků v obou sanicích, ak i dynamickými složkami obou vlaků τ nj = s1 + s + d1 + d [min] Hodnou saických složek zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č , edy s = 3,05 min Hodnou dynamické složky druhého vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu l z + l zh + luž.0,06 [min]

32 Obr. č : Technologický graf τ nj první vlak projíždí, druhý vlak projíždí Zadané další hodnoy užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 00 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 700 m odjezdová délka koleje l ko z obr. č je 300 m délka vlaku l vl je 600 m vjezdová rychlos prvního vlaku 80 km. h -1 vjezdová rychlos druhého vlaku 80 km. h -1 Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 = 1,48 min 80 Hodnou dynamické složky prvního vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu d 1 Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme lvl lko =.0,06 [min] d1 =.0,06 = 0,3 min. 80

33 Po sečení saických a dynamických složek bude τ nj = 3,05 + 1,48 + 0,3 = 4,76 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 5,0 min B. Saniční zabezpečovací zařízení elekromechanické, zabezpečení jízd vlaků na rai se děje pomocí elefonického způsobu dorozumívání Návěsidla jsou na sobě nezávislá a jsou obsluhována výhybkářem (signalisou) sejně jako dálkově odsluhované výměny. e sanicích je vždy jeden výpravčí a dva výhybkáři. B 1 První vlak zasavuje ve sanici přední, druhý vlak odjíždí ze sanice zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č Obr. č : Technologický graf τ nj první vlak zasavuje, druhý vlak odjíždí omo případě bude hodnoa inervalu dána pouze saickými složkami obou vlaků v obou sanicích

34 s = s1 + s [min] Jejich hodnou zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č. 5. 3, edy τ nj = 1,80 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj =,0 min B První vlak zasavuje ve sanici přední, druhý vlak projíždí ve sanici zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č Obr. č : Technologický graf τ nj první vlak zasavuje, druhý vlak projíždí omo případě bude hodnoa inervalu dána nejen saickými složkami obou vlaků v obou sanicích, ale i hodnoou dynamické složky druhého vlaku, edy τ nj = s1 + s + d [min]

35 Hodnou saických složek opě zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č , edy s =,10 min Hodnou dynamické složky druhého vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu l z + l zh + luž d.0,06 [min] Zadané další hodnoy užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 =,30 min 60 Po připočíání saické složky bude τ nj =,10 +,30 = 4,40 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 4,5 min B 3 První vlak projíždí ve sanici přední, druhý vlak odjíždí ze sanice zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č omo případě bude hodnoa inervalu dána saickými složkami obou vlaků v obou sanicích a dynamickou složkou prvního vlaku ve sanici přední, edy τ nj = s1 + s + d1 [min] Hodnou saických složek zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č. 5. 3, edy s = 1,80 min Hodnou dynamické složky prvního vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu lvl lko d 1 =.0,06 [min] 1 Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m odjezdová délka koleje l ko je rovna l k1 z obr. č. 5. 1, edy 500 m vjezdová rychlos prvního vlaku 60 km. h -1.

36 Po dosazení zadaných hodno získáme dynamickou složku ve výši d 1 =.0,06 = 0,3 min. 60 Záporná hodnoa dynamické složky znamená, že v době, kdy čelo prvního vlaku ješě nedosáhlo úrovně odjezdového návěsidla již začaly probíha saické složky a o uo hodnou se souče saických složek zmenší. To znamená, že výsledná hodnoa inervalu následné jízdy po připočíání saické složky bude τ nj =1,80 0,30 = 1,50 min v omo případě není řeba zaokrouhlova a edy bude hodnoa τ nj = 1,5 min B 4 První vlak projíždí ve sanici přední, druhý vlak projíždí ve sanici zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č omo případě bude hodnoa inervalu dána jak saickými složkami obou vlaků v obou sanicích, ak i dynamickými složkami obou vlaků τ nj = s1 + s + d1 + d [min] Hodnou saických složek zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č , edy s =,10 min Hodnou dynamické složky druhého vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu l z + l zh + luž.0,06 [min] Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m odjezdová délka koleje l ko je rovna l k1 z obr. č. 5. 1, edy 500 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m vjezdová rychlos prvního vlaku 60 km. h -1 vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. h -1 Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 =,30 min 60

37 Hodnou dynamické složky prvního vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu d 1 lvl lko =.0,06 [min] 1 Po dosazení zadaných hodno získáme dynamickou složku ve výši d 1 =.0,06 = 0,30 min. 60 Záporná hodnoa dynamické složky znamená, že v době kdy, čelo prvního vlaku ješě nedosáhlo úrovně odjezdového návěsidla již začaly probíha saické složky a o uo hodnou se souče saických složek zmenší. To znamená, že výsledná hodnoa inervalu následné jízdy po sečení saických a dynamických složek bude τ nj =,10 +,30 0,30 = 4,10 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 4,5 min C. Saniční zabezpečovací zařízení reléové, zabezpečení jízd vlaků na rai se děje pomocí poloauomaického zabezpečovacího zařízení. Návěsidla jsou na sobě závislá a jsou obsluhována výpravčím sejně jako dálkově odsluhované výměny. e sanicích je vždy jeden výpravčí a zaměsnanec, zjišťující koncovou návěs vlaku. C 1 První vlak zasavuje ve sanici přední, druhý vlak odjíždí ze sanice zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č Obr. č : Technologický graf τ nj první vlak zasavuje, druhý vlak odjíždí

38 omo případě bude hodnoa inervalu dána pouze saickými složkami obou vlaků v obou sanicích τ nj = s1 + s [min] Jejich hodnou zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č , edy τ nj = 1,15 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 1,5 min C První vlak zasavuje ve sanici přední, druhý vlak projíždí ve sanici zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č Obr. č : Technologický graf τ nj první vlak zasavuje, druhý vlak projíždí omo případě bude hodnoa inervalu dána nejen saickými složkami obou vlaků v obou sanicích, ale i hodnoou dynamické složky druhého vlaku, edy τ nj = s1 + s + d [min] Hodnou saických složek zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č , edy s = 0,85 min Hodnou dynamické složky druhého vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu l z + l zh + luž d.0,06 [min] Zadané další hodnoy užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m

39 vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 =,30 min 60 Po připočíání saické složky bude τ nj = 0,85 +,30 = 3,15 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 3,5 min C 3 První vlak projíždí ve sanici přední, druhý vlak odjíždí ze sanice zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č Obr. č : Technologický graf τ nj první vlak projíždí, druhý vlak odjíždí omo případě bude hodnoa inervalu dána saickými složkami obou vlaků v obou sanicích a dynamickou složkou prvního vlaku ve sanici přední, edy τ nj = s1 + s + d1 [min] Hodnou saických složek zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č , edy s = 0,60 min Hodnou dynamické složky prvního vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu lvl lko d 1 =.0,06 [min] 1 Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m odjezdová délka koleje l ko je rovna l k1 z obr. č. 5. 1, edy 500 m vjezdová rychlos prvního vlaku 60 km. h -1.

40 Po dosazení zadaných hodno získáme dynamickou složku ve výši d 1 =.0,06 = 0,3 min. 60 Po připočíání saické složky dosaneme τ nj =0,60 0,30 = 0,30 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 0,5 min C 4 První vlak projíždí ve sanici přední, druhý vlak projíždí ve sanici zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek použijeme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č , neboť úkony jsou shodné. omo případě bude hodnoa inervalu dána jak saickými složkami obou vlaků v obou sanicích, ak i dynamickými složkami obou vlaků τ nj = s1 + s + d1 + d [min] Hodnou saických složek zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č , edy s = 0,60 min Hodnou dynamické složky druhého vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu l z + l zh + luž.0,06 [min] Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m odjezdová délka koleje l ko je rovna l k1 z obr. č. 5. 1, edy 500 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m vjezdová rychlos prvního vlaku 60 km. h -1 vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. h -1 Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 =,30 min 60 Hodnou dynamické složky prvního vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu

41 d 1 lvl lko =.0,06 [min] 1 Po dosazení zadaných hodno získáme dynamickou složku ve výši d 1 =.0,06 = 0,30 min. 60 Po sečení saických a dynamických složek bude τ nj = 0,60 +,30 0,30 =,60 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 3,0 min ýpoče inervalu následné jízdy mezi hláskami Teno výpoče je podsaně jednodušší než je omu u sanic. Je o proo, že dopravna je vlasně bod a nemá edy žádnou délku a aké proo, že nejsou obsluhovány žádné výměny. Dynamické složky jsou rovněž jednodušší. Siuace je znázorněna na obr. č Obr. č : τ nj mezi hláskami

42 Obr. č : Technologický graf τ nj hlásky Proože na hlásce nesmí vlaky zasavova, bude skladba inervalu následné jízdy sejná, jako když vlaky projíždí oběma sanicemi, edy τ nj = s1 + s + d1 + d [min] Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je na obr. č Hodnou saických složek zjisíme z ohoo grafu s = 0,35 min Zadané další hodnoy délka prvního vlaku l vl je 600 m zábrzdná vzdálenos je 1000 m rychlos prvního vlaku je 80 km. h -1 rychlos druhého vlaku 60 km. h -1 pojisná vzdálenos je 50 m Hodnou dynamické složky druhého vlaku vypočíáme na základě vzahu l z = 0,.0,06 [min] + Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 = 1,0 min 60 Hodnou dynamické složky prvního vlaku vypočíáme na základě vzahu d 1 lvl + l poj = [min] Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme d 1 = = 0,49 min 80 1

43 Po sečení saických a dynamických složek bude τ nj = 0,35 + 1,0 + 0,49=,04 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj =,5 min ýpoče inervalu následné jízdy mezi hradly Teno výpoče je podobný jako u výpoču inervalu následné jízdy mezi hláskami. Hodnoový rozdíl může bý při sejné délce vlaků a jejich rychlosech pouze v délce rvání saických složek. Siuace je znázorněna na obr. č Proože na hradle nesmí vlaky zasavova, bude skladba inervalu následné jízdy sejná jako když vlaky projíždí oběma sanicemi, edy τ nj = s1 + s + d1 + d [min] Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je na obr. č Obr. č : Technologický graf τ nj hradla Hodnou saických složek zjisíme z ohoo grafu s = 0,0 min Zadané další hodnoy délka prvního vlaku l vl je 600 m zábrzdná vzdálenos je 1000 m rychlos prvního vlaku je 80 km. h -1 rychlos druhého vlaku 60 km. h -1 pojisná vzdálenos je 50 m Hodnou dynamické složky druhého vlaku vypočíáme na základě vzahu l z = 0,.0,06 [min] + Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme

44 1000.0,06 = 1,0 min 60 Hodnou dynamické složky prvního vlaku vypočíáme na základě vzahu d 1 lvl + l poj = [min] Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme d1 = = 0,49 min 80 Po sečení saických a dynamických složek bude τ nj = 0,0 + 1,0 + 0,49= 1,89 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj =,0 min 1

Práce a výkon při rekuperaci

Práce a výkon při rekuperaci Karel Hlava 1, Ladislav Mlynařík 2 Práce a výkon při rekuperaci Klíčová slova: jednofázová sousava 25 kv, 5 Hz, rekuperační brzdění, rekuperační výkon, rekuperační energie Úvod Trakční napájecí sousava

Více

Pasivní tvarovací obvody RC

Pasivní tvarovací obvody RC Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :

Více

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY - 54-10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY (V.LYSENKO) Základní princip analogově - číslicového převodu Analogové (spojié) y se v nich ransformují (převádí) do číslicové formy. Vsupní spojiý (analogový) doby

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

České dráhy ČD D 23. SLUŽEBNÍ PŘEDPIS pro stanovení provozních intervalů a následných mezidobí

České dráhy ČD D 23. SLUŽEBNÍ PŘEDPIS pro stanovení provozních intervalů a následných mezidobí České dráhy ČD D 23 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS pro stanovení provozních intervalů a následných mezidobí České dráhy ČD D 23 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS pro stanovení provozních intervalů a následných mezidobí Schváleno rozhodnutím

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat. 4 Inegrace subsiucí 4 Inegrace subsiucí Průvodce sudiem Inegrály, keré nelze řeši pomocí základních vzorců, lze velmi časo řeši subsiuční meodou Vzorce pro derivace elemenárních funkcí a věy o derivaci

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Formalizace řešení přidělení náhradní nástupištní koleje pro zpožděný vlak

Formalizace řešení přidělení náhradní nástupištní koleje pro zpožděný vlak Formalizace řešení přidělení náhradní násupišní koleje pro zpožděný vlak Michael ažan 1 Michael.azan@upce.cz Michal Žarnay ** Michal.Zarnay@fri.uc.sk 1 Úvod Absrac: One of major profis of rain operaion

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Unverza Tomáše Ba ve Zlíně ABOATONÍ VIČENÍ EEKTOTEHNIKY A PŮMYSOVÉ EEKTONIKY Název úlohy: Zpracoval: Měření čnného výkonu sřídavého proudu v jednofázové sí wamerem Per uzar, Josef Skupna: IT II/ Moravčík,

Více

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007 Třídící znak 1 0 7 0 7 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VYHLAŠUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH

Více

Úloha VI.3... pracovní pohovor

Úloha VI.3... pracovní pohovor Úloha VI.3... pracovní pohovor 4 body; průměr,39; řešilo 36 sudenů Jedna z pracoven lorda Veinariho má kruhový půdorys o poloměru R a je umísěna na ložiscích, díky nimž se může oáče kolem své osy. Pro

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů:

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů: . Komplexní čísla Inegrovaná sřední škola, Kumburská 846, Nová Paka Auomaizace maemaika v auomaizaci Maemaika v auomaizaci - pro řešení regulačních obvodů: Komplexní číslo je bod v rovině komplexních čísel.

Více

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut. 21. konference Klimaizace a věrání 14 OS 01 Klimaizace a věrání STP 14 NÁVRH CHLADIČ VNKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakula srojní, Úsav echniky prosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz ANOTAC

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád České dráhy, a. s. UZLOVÁ ŽELEZNIČNÍ STANICE PLZEŇ Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň hl. n.: 03 / 2006 Tento rozkaz založte do přílohy č. 58 SŘ a u příslušných článků

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

2.6.4 Kapalnění, sublimace, desublimace

2.6.4 Kapalnění, sublimace, desublimace 264 Kapalnění, sublimace, desublimace Předpoklady: 2603 Kapalnění (kondenzace) Snižování eploy páry pára se mění v kapalinu Kde dochází ke kondenzaci? na povrchu kapaliny, na povrchu pevné láky (orosení

Více

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ)

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ) Příjmově ypizovaný jeinec (PTJ) V éo čási jsou popsány charakerisiky zv. příjmově ypizovaného jeince (PTJ), j. jeince, kerý je určiým konkréním způsobem efinován. Slouží jako násroj k posouzení opaů ůchoových

Více

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav 5. Využií elekroanalogie při analýze a modelování dynamických vlasnosí mechanických sousav Analogie mezi mechanickými, elekrickými či hydraulickými sysémy je známá a lze ji účelně využíva při analýze dynamických

Více

Lineární rovnice prvního řádu. Máme řešit nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce h(t) = 2

Lineární rovnice prvního řádu. Máme řešit nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce h(t) = 2 Cvičení 1 Lineární rovnice prvního řádu 1. Najděe řešení Cauchyovy úlohy x + x g = cos, keré vyhovuje podmínce x(π) =. Máme nehomogenní lineární diferenciální ( rovnici prvního řádu. Funkce h() = g a q()

Více

Rovnoměrně zrychlený pohyb v grafech

Rovnoměrně zrychlený pohyb v grafech ..9 Ronoměrně zrychlený pohyb grfech Předpokldy: 4 Př. : N obrázku jsou nkresleny grfy dráhy, rychlosi zrychlení ronoměrně zrychleného pohybu. Přiřď grfy eličinám. s,, ronoměrně zrychlený pohyb: zrychlení

Více

14. Soustava lineárních rovnic s parametrem

14. Soustava lineárních rovnic s parametrem @66 4. Sousava lineárních rovnic s aramerem Hned úvodem uozorňuji, že je velký rozdíl mezi sousavou rovnic řešenou aramerizováním, roože má nekonečně mnoho řešení zadaná sousava rovnic obsahuje jen číselné

Více

Analogový komparátor

Analogový komparátor Analogový komparáor 1. Zadání: A. Na předloženém inverujícím komparáoru s hyserezí změře: a) převodní saickou charakerisiku = f ( ) s diodovým omezovačem při zvyšování i snižování vsupního napěí b) zaěžovací

Více

DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE. y y

DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE. y y Předmě: Ročník: Vvořil: Daum: MATEMATIKA ČTVRTÝ Mgr Tomáš MAŇÁK 5 srpna Název zpracovaného celku: DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE je monoónní na celém svém deiničním oboru D

Více

JAN JUREK. Jméno: Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENERÁTORU FUNKCÍ Číslo měření: 6. Třída: E4B Skupina: 2

JAN JUREK. Jméno: Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENERÁTORU FUNKCÍ Číslo měření: 6. Třída: E4B Skupina: 2 STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECNICKÁ FENŠTÁT p.. Jméno: JAN JEK Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENEÁTO FNKCÍ Číslo měření: 6 Zkoušené předměy: ) Komparáor ) Inegráor ) Generáor unkcí Funkce při měření:

Více

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ České dráhy, a.s. ČD Z 1 PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ Příloha 2 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01. 2007 Verze 6.2 2 Verze 6.2 Příloha 2 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01.

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1

Více

SLOVNÍ ÚLOHY VEDOUCÍ K ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH ROVNIC

SLOVNÍ ÚLOHY VEDOUCÍ K ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH ROVNIC Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ..0/.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol SLOVNÍ ÚLOHY VEDOUCÍ

Více

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N PLL Fázový deekor Filr smyčky (analogový) Napěím řízený osciláor F g Dělič kmioču 1:N Číače s velkým modulem V současné době k návrhu samoného číače přisupujeme jen ve výjimečných případech. Daleko časěni

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Tiul předpisu: Nařízení vlády o sanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odby vybraných zemědělských komodi, do

Více

Příloha: Elektrická práce, příkon, výkon. Příklad: 4 varianta: Př. 4 var: BEZ CHYBY

Příloha: Elektrická práce, příkon, výkon. Příklad: 4 varianta: Př. 4 var: BEZ CHYBY říloha: Elekrická práce, příkon, výkon říklad: 4 variana: onorné čerpadlo vyčerpá axiálně 22 lirů za inuu do axiální výšky 1,5 erů Jaká je jeho účinnos, když jeho příkon je 9 Husoa vody je 1 ř 4 var: BEZ

Více

Sbírka B - Př. 1.1.5.3

Sbírka B - Př. 1.1.5.3 ..5 Ronoměrný pohyb Příklady sřední obížnosi Sbírka B - Př...5. Křižoakou projel rakor rychlosí 3 km/h. Za dese minu po něm projela ouo křižoakou sejným směrem moorka rychlosí 54 km/h. Za jak dlouho a

Více

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 11-12 září 2008 Analýza rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle kriéria

Více

Mechanismy s konstantním převodem

Mechanismy s konstantním převodem Mechanismy s konsanním přeodem Obsah přednášky : eičina - přeod mechanismu, aié soukoí, ozubené soukoí, předohoé a paneoé soukoí, kadkosoje a aiáoy. Doba sudia : asi hodina Cí přednášky : seznámi sudeny

Více

Spektrum 1. Spektrum 2. Výsledné Spektrum. Jan Malinský

Spektrum 1. Spektrum 2. Výsledné Spektrum. Jan Malinský Jan Malinsý V omo doumenu bude odvozeno sperum vysenuého sinusového signálu pomocí onvoluce ve frevenční oblasi. V časové oblasi e možno eno vysenuý signál vyvoři násobením obdélníového ( V a sinusového

Více

Bipolární tranzistor jako

Bipolární tranzistor jako Elekronické součásky - laboraorní cvičení 1 Bipolární ranzisor jako Úkol: 1. Bipolární ranzisor jako řízený odpor (spínač) ověření činnosi. 2. Unipolární ranzisor jako řízený odpor (spínač) ověření činnosi.

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉ SOFY IB Technická specifikace 1. Úvod Řídicí sysém SOFY IB je určen pro ovládání nejrůznějších zařízení sínicí echniky s moorickým pohonem roley, markýzy, žaluzie, screeny,... Rozsah

Více

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, STABILITA. Jednokový impuls (Diracův impuls, Diracova funkce, funkce dela) někdy éž disribuce dela z maemaického hlediska nejde o pravou funkci (přesný popis eorie

Více

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II 2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosi II Předpoklady: 020208 Pomůcky: papíry s grafy Př. 1: V abulce je naměřeno prvních řice sekund pohybu konkurenčního šneka. Vypoči: a) jeho průměrnou rychlos, b) okamžié

Více

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Třídící znak 1 0 2 0 3 6 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ZE DNE 23. ZÁŘÍ 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Česká národní banka

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004 Třídící znak 1 0 6 0 4 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ VYHLAŠUJE Ú P L N É Z N Ě N Í OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. 239 043 478, Fax: 241 492 691, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Oba dva obvody

Více

Tlumené kmity. Obr

Tlumené kmity. Obr 1.7.. Tluené kiy 1. Uě vysvěli podsau lueného kiavého pohybu.. Vysvěli význa luící síly. 3. Zná rovnici okažié výchylky lueného kiavého pohybu. 4. Uě popsa apliudu luených kiů. 5. Zná konsany charakerizující

Více

Diferenciální rovnice 1. řádu

Diferenciální rovnice 1. řádu Kapiola Diferenciální rovnice. řádu. Lineární diferenciální rovnice. řádu Klíčová slova: Obyčejná lineární diferenciální rovnice prvního řádu, pravá srana rovnice, homogenní rovnice, rovnice s nulovou

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro Závorářské stanoviště CHODSKÁ LHOTA Účinnost od 1.7.2002 Marie Altmanová přednosta stanice Jan Vobruba dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

Úloha IV.E... už to bublá!

Úloha IV.E... už to bublá! Úloha IV.E... už o bublá! 8 bodů; průměr 5,55; řešilo 42 udenů Změře účinno rychlovarné konvice. Údaj o příkonu naleznee obvykle na amolepce zepodu konvice. Výkon určíe ak, že zjiíe, o kolik upňů Celia

Více

Výnos č. 1 k předpisu SŽDC (ČD) Z1

Výnos č. 1 k předpisu SŽDC (ČD) Z1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Výnos č. 1 k předpisu SŽDC (ČD) Z1 Číslo jednací :S 22609/2012-OPD Věc :Stanovení obslužného postupu Počet listů :5 Počet

Více

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově Skupinová obnova Při skupinové obnově se obnovují všechny prvky základního souboru nebo určiá skupina akových prvků najednou. Posup při skupinové obnově prvky, jež selžou v určiém období, je nuno obnovi

Více

Kinematika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ Kinemik hmoného bodu Obsh Klsická mechnik... Vzžný sysém... Polohoý ekor... Trjekorie... Prmerické ronice rjekorie... 3 Příkld 1... 3

Více

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin.

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin. Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin. Obsah: Úvod Základní pojmy Příklad použií abulek Vysvělivky 4 5 6 Tvarovaný plech KOB 00 7 Trapézové plechy z Al a jeho sliin KOB

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEI VUT BRNO

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEI VUT BRNO FYZIKÁLNÍ PRAKIKUM Úsav fyziky FEI VU BRNO Spolupracoval Příprava Šuranský Radek Opravy méno Ročník 1 Škovran an Předn. skup. B Měřeno dne 5.4. Učiel Sud. skupina 1 Kód 17 Odevzdáno dne 16.5. Hodnocení

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK Úloha V.E... sladíme 8 bodů; průměr 4,65; řešilo 23 sudenů Změře závislos eploy uhnuí vodného rozoku sacharózy na koncenraci za amosférického laku. Pikoš v zimě sladil chodník. eorie Pro vyjádření koncenrace

Více

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP Doazníkové šeření 1 - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Polička Poče odpovědí 21 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V jakých oblasech výborně či velmi dobře spolupracujee

Více

1.1.18 Rovnoměrně zrychlený pohyb v příkladech IV

1.1.18 Rovnoměrně zrychlený pohyb v příkladech IV 8 Rovnoměně ychlený pohyb v příkladech IV Předpoklady: 7 Pedagogická ponámka: Česká škola v současné době budí ve sudenech předsavu, že poblémy se řeší ásadně najednou Sudeni ak mají obovské poblémy v

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 66, 564 Žamberk Čj.: MUZK-86/26/SPDO-5 Spisová značka: MUZK-86/26/SPDO Spis. skar. znak, lhůa: 28. A Poče lisů/příloh/lisů příloh: 5// Vyřizuje:

Více

REV23.03RF REV-R.03/1

REV23.03RF REV-R.03/1 G2265 REV23.03RF Návod k monáži a uvedení do provozu A D E B C F G2265C_REV23.03RF 15.02.2006 1/8 G K H L LED_1 LED_2 I M 2/8 15.02.2006 G2265C_REV23.03RF Pokyny k monáži a volbě umísění vysílače REV23.03RF

Více

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 211 13 2 Výkonová nabíječka olověných akumuláorů Power charger of lead-acid accumulaors Josef Kadlec, Miroslav Paočka, Dalibor Červinka, Pavel Vorel xkadle22@feec.vubr.cz,

Více

OBSAH OBSAH Záznam o změnách... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení...

OBSAH OBSAH Záznam o změnách... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení... OBSAH OBSAH... 2 Záznam o změnách... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK... 5 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 6 1.1 Úvodní ustanovení... 6 2. VLAKOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ... 7 2.1 Úvodní ustanovení... 7 2.2

Více

Schöck Isokorb typ KST

Schöck Isokorb typ KST Schöck Isokorb yp Obsah Srana Základní uspořádání a ypy přípojů 194-195 Pohledy/rozměry 196-199 Dimenzační abulky 200 Ohybová uhos přípoje/pokyny pro návrh 201 Dilaování/únavová odolnos 202-203 Konsrukční

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

Reologické modely měkkých tkání

Reologické modely měkkých tkání Reologické modely měkkých kání Tomas Mares 1. Úvod Výchozím principem mechaniky měkkých kání (j. kůže, cév, pojivových kání, kání vniřních orgánů, šlach, vazů, chrupavek, sinoviální ekuiny) je reologie.

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro odbočku hlásku. Z á l u č í. 1.změna Účinnost od

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro odbočku hlásku. Z á l u č í. 1.změna Účinnost od ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro odbočku hlásku Z á l u č í 1.změna Účinnost od 1.3.2003 Ing. Jiří Pecháček v.r. přednosta stanice Jiří Merta v.r. dopravní kontrolor

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Inovace a vytvoření odborných textů pro rozvoj klíčových. kompetencí v návaznosti na rámcové vzdělávací programy. education programs

Inovace a vytvoření odborných textů pro rozvoj klíčových. kompetencí v návaznosti na rámcové vzdělávací programy. education programs N V E S T C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Operační progra: Název oblas podpory: Název projek: Vzdělávání pro konkrenceschopnos Zvyšování kvaly ve vzdělávání novace a vyvoření odborných exů pro

Více

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace XXVI. ASR '2 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, April 26-27, 2 Paper 2 Vliv funkce příslušnosi na průběh fuzzy regulace DAVIDOVÁ, Olga Ing., Vysoké učení Technické v Brně, Fakula srojního inženýrsví,

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. nákladiště. Kout na Šumavě 2. ZMĚNA. Účinnost od 15. 07.2006. Jan Vobruba

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. nákladiště. Kout na Šumavě 2. ZMĚNA. Účinnost od 15. 07.2006. Jan Vobruba České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD nákladiště Kout na Šumavě 2. ZMĚNA Účinnost od 15. 07.2006 Jan Vobruba... dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 15/2006 KT - 03 dne Ivan Bořík... VP UŽST

Více

x udává hodnotu směrnice tečny grafu

x udává hodnotu směrnice tečny grafu Předmě: Ročník: Vyvořil: Daum: MATEMATIKA ČTVRTÝ Mgr. Tomáš MAŇÁK 5. srpna Název zpracovaného celku: GEOMETRICKÝ VÝZNAM DERIVACE FUNKCE GEOMETRICKÝ VÝZNAM DERIVACE FUNKCE v bodě (ečny grafu funkcí) Je

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006 České dráhy, a.s. V Českém Těšíně dne 26.6. 2006 Uzlová železniční stanice Český Těšín Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006 Z důvodů zavedení

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

Věstník ČNB částka 3/2003 ze dne 4. února 2003

Věstník ČNB částka 3/2003 ze dne 4. února 2003 Třídící znak 2 0 4 0 3 6 1 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. ledna 2003 o podmínkách vorby povinných minimálních rezerv Česká národní banka (dále jen "ČNB") podle 25 a 26 zákona č. 6/1993

Více

Specifika zabezpečovací techniky v pražském metru

Specifika zabezpečovací techniky v pražském metru Specifika zabezpečovací techniky v pražském metru Milan Pecka, Viktor Moch Metro je podle Zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. dráhou speciální. Z hlediska zabezpečovací techniky či zabezpečovacích systémů

Více

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data XXVIII. ASR '2003 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, May 6, 2003 239 Vybrané meody saisické regulace procesu pro auokorelovaná daa NOSKIEVIČOVÁ, Darja Doc., Ing., CSc. Kaedra konroly a řízení jakosi,

Více

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy Jakos, spolehlivos a eorie obnovy opimální inerval obnovy, seskupování obnov, zráy z nedodržení normaivu Jakos, spolehlivos a obnova srojů Jakos vyjadřuje supeň splnění požadavků souborem inherenních znaků.

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. pro hradlo Soutěska Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. pro hradlo Soutěska Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD pro hradlo Soutěska 15.7.2004 Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r.... Vrchní přednosta uzlové stanice ing. Jiří Novotný v.r.... Dopravní kontrolor

Více

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ Saické a dnamické vlasnosi paří k základním vlasnosem regulovaných sousav, měřicích přísrojů, měřicích řeězců či jejich čásí. Zaímco saické vlasnosi se projevují

Více

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B ASICenrum s.r.o. Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. (02) 4404 3478, Fax: (02) 472 2164, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = Popis obvodu U2407B

Více

2.2.8 Jiné pohyby, jiné rychlosti I

2.2.8 Jiné pohyby, jiné rychlosti I 2.2.8 Jiné poyby, jiné ryclosi I Předpoklady: 020207 Pomůcky: Vernier Go Moion, počíač, nafukovací míč, kyvadlo velké, závaží na pružině, nakloněná rovina s vozíkem Př. 1: Nejdelší přímou pravidelně provozovanou

Více

Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity

Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity Mařík, M. - Maříková, P.: Ocenění podniku s přihlédnuím k možné insolvenci posup pro meodu DCF eniy a equiy. Odhadce a oceňování podniku č. 3-4/2013, ročník XIX, sr. 4-15, ISSN 1213-8223 Ocenění podniku

Více

2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI

2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI 2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI Po úspěšném a akivním absolvování éo KAPITOLY Budee umě: orienova se v základním maemaickém aparáu pro eorii spolehlivosi, j. v poču pravděpodobnosi a maemaické saisice,

Více

(2) Řešení. 4. Platí: ω = 2π (3) (3) Řešení

(2) Řešení. 4. Platí: ω = 2π (3) (3) Řešení (). Načrněe slepý graf závislosi dráhy sojícího člověka na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 2,9 s do 6,5 s. 3. Jakou rychlosí

Více

KINEMATIKA. 1. Základní kinematické veličiny

KINEMATIKA. 1. Základní kinematické veličiny KINEMATIKA. Základní kinemaické veličiny Tao čá fyziky popiuje pohyb ěle. VZTAŽNÁ SOUSTAVA je ěleo nebo ouava ěle, ke kerým vzahujeme pohyb nebo klid ledovaného ělea. Aboluní klid neexiuje, proože pohyb

Více

Klíčová slova: Astabilní obvod, operační zesilovač, rychlost přeběhu, korekce dynamické chyby komparátoru

Klíčová slova: Astabilní obvod, operační zesilovač, rychlost přeběhu, korekce dynamické chyby komparátoru Asabilní obvod s reálnými operačními zesilovači Josef PUNČOCHÁŘ Kaedra eoreické elekroechniky Fakula elekroechnicky a informaiky Vysoká škola báňská - Technická universia Osrava ř. 17 lisopadu 15, 708

Více

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly)

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly) Schöck Isokorb Moduly pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konsrukci (s více než dvěma moduly) 190 Schöck Isokorb yp (= 1 ZST Modul + 1 QST Modul) pro napojení volně vyložených ocelových

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz ransforovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preabule Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransforovaný fond, obsahuje

Více

7. CVIČENÍ - 1 - Témata:

7. CVIČENÍ - 1 - Témata: České vsoké čení echnické v Praze Fakla informačních echnologií Kaedra číslicového návrh Doc.Ing. Kaeřina Hniová, CSc. Kaeřina Hniová POZNÁMKY 7. CVIČENÍ Témaa: 7. Nespojié regláor 7.1Nespojié regláor

Více

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ 2 P ÌmoËar pohyb V roce 1977 vyvo ila Kiy OíNeilov rekord v z vodech dragser. Dos hla ehdy rychlosi 628,85 km/h za pouh ch 3,72 s. Jin rekord ohoo ypu zaznamenal v roce 1958 Eli Beeding ml. p i jìzdï na

Více

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 2006 Analýza cilivosi NPV projeku na bázi ukazaele EVA Dagmar Richarová

Více

Vlakové cesty ve stanicích

Vlakové cesty ve stanicích Použití signalizace v BAHNu pro výstavbu ZZ pro jízdu vlaků Od BAHNu verze 3.88 lze naprogramovat reálnou funkci zabezpečovacího zařízení (ZZ). Jak, to si ukážeme v tomto textu. Obecně platí Místa, kde

Více

Newtonův zákon II

Newtonův zákon II 1.2.4 1. Newonův záon II Předpolady: 1203 Pomůcy: rubice, papír. Př. 1: Rozhodni, eré z následujících vě můžeme chápa jao další formulace 1. Newonova záona. a) Je-li výslednice sil, eré působí na ěleso,

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více