W ÚSTŘEDN JADERNÁ. Svfi * / W o ČESKOSLOVENSKA KOMISE PRO ATOMOVOU ENERGII. ^ u L í I ^ * ' i ~ i I, r' / V ' - > i * v - i M - w / r /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "W ÚSTŘEDN JADERNÁ. Svfi * / W o ČESKOSLOVENSKA KOMISE PRO ATOMOVOU ENERGII. ^ u L í I ^ * ' i ~ i I, r' / V ' - > i * v - i M - w / r /"

Transkript

1 ČESKOSLOVENSKA KOMISE PRO ATOMOVOU ENERGII JADERNÁ Svfi * / W o \ >-= i -'I - 'I.1; l ' s - I t ' ^ ' I i ~ i I, r' / ^ u L í I ^ * ' V* / V ' - > i * v - i M - w / r / W ÚSTŘEDN

2 OBSAH Úvod 3 1. Význam energie a vývoj jeji spotřeby 5 2. Energetické zdroje a možnosti jejich využíváni Ekonomické aspekty jaderné energetiky Štěpná řetězová reakce a jaderné reaktory Jaderné elektrárny Jaderný palivový cyklus Bezpečnostní aspekty jaderné energetiky Povolování jaderných elektráren Jaderné elektrárny, člověk a životni prostředí 78 Seznam otázek 88

3 JADERNÁ ENERGETIKA V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH Pro Československou komisi pro atomovou energií připravilo ÚSTŘEDNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO JADERNÝ PROGRAM Praha Zbraslav, 1985 Odpovědná redaktorka prom. fil. Věra Vojtiková Technický redaktor Jaroslav Fuchs Vedoucí vydavatelského úseku JUDr. Jaroslav Kynčl Účelová publikace pro pracovníky v oblasti jaderného programu Náklad 1000 výtisků /85

4 UVOD Rozvoj národního hospodářství a s ním i Životní úroveň každého z nás je neoddělitelně spjata s dostatkem energie. Tuto skutečnost si uvědomuj i lidé na celen světě, obzvláště V současné době, kdy dochází k historické výměně pi'imárnz'ch zdrojů energie. 5n<ix>gc tikz dvacátého století založená na fosilních palivech pomalu konci; napp. v CSSH budou již počátkem příštího století vyčerpány zdroje energetického uhlí. Do jednadvacátého století nastupuje jako jediná reálná alter nativa jaderná eneraezika,která nejenže nahradí klasickou energetiku, ale umožní i další nebý oalý rozvoj. Všechny ostatní alternativu založené na primárních zdrojích s malou hustotou energie, napp. využití slunečního záření, biomasu ap., se ukázaly jako technicky a zejména ekonomicky nereálné Tragické zahájení jaderné éry lidstva však zůstává stále v paměti a celosvětově přispělo k diskusím o problémech bezpečnosti jaderných elektráren z hlediska možnosti úniku radioaktivního záření. V tomto směru si i u nás lidé kladou otázky o možných dopadech jaderné energetiky na pracovní a životni prostředí. S cílen: objektivně informovat naši vepejnoot předkládá ÚISJP tuto publikacij jejíž snahou je umožnit komplexní pohled na problémy jaderné energetiky formou odpovědí na nejčastěji se opakující otázky.

5 1. VÝZNAM ENERGIE A VÝVOJ JEJÍ SPOTŘEBY 1.1 Jaký je vztah mezi spotřebou prvotních energetických zdrojů a hrubým národním produktem? Všeobecně je uznávána skutečnost, že určujícími faktory rozvoje materiální výroby a lidské civilizace vůbec jsou prvotní energeticko; zdroje, která jsou v dané etapě rozvoje k dispozici. Úlohu energie v národním hospodářství názorně ilustruje graf na obr. 1.1, na němž je znázorněna závislost mezi spotřebou prvotních energetických zdrojů a hrubým národním produktem na jednoho obyvatele v řadě zemí světa. Z grafu je patrné, že vysoká tvorba hrubého národního produktu je spojena i s vysokou spotřebou prvotních energetických zdrojů. Při hodnocení vzájemného vztahu obou ukazatelů zjištujeme, že mezi zeměmi s přibližně stejným hruaým národním produktem existují rozdíly ve spotřebě energie. Tyto rozdíly jsou dány například odlišnými klimatickými podmínkami, rozdíly ve struktuře výroby, rozdílnou hustotou obyvatelstva, nestejnou úrovní produktivity práce a efektivnosti spotřeby, rozdíly v úrovni mechanizace a elektrizace, v tradicích apod. Mimořádně příznivý výsledek, který dociluje Švýcarsko, je uskutečňován výhodnou strukturou a vysokou technickou úrovní průmyslové výroby a dalšími mimořádnými zdroji ekonomiky /cestovní ruch - bankovnictví/. mp = měrné palivo kgmp= kilogram měrného paliva kgmp=7 OOO kcal /kilokalorií/ J/joulů/ = 10 3 J = 0,239 kcal 1 tmp = 29, J =29, 3 GJ /gigajoulů/ 1 mld. trap-29, J = 29,3 EJ /exajoulů/ 1 j2 J = 34,1 mil. tmp Obr. 1.1 io' # ctyv. Závislost vytvořeného hrubého národního produktu /I 000 US $/ /'obyv./ na spotřebě prvotních energetických zdrojů /tmp/obyv./ v roce 1980 ' ' tr-d /obyv lo Spotřeba prvotních energetických zdrojů na jednoho obyvatele v top Pramen: /l/ LNO-V,'orld Energv Statistics 1981 / 2 / Vorle Bank Atlas

6 1.2 Je teorie nulového ekonomického růstu realizovatelná v praxi? Někteří odpůrci jaderné energetiky a techniky vůbec se domnívají, že narůstající energetická a ekologické problémy by se mohly lépe řešit, kdyby byla přijata zásada nulového ekonomického růstu. Tuto teorii však nelze v praxi uskutečnit, neboř produkci nejzíkladnějších životních potřeb člověka bude třeba zvyšovat už jen z toho důvodu, že na Zemi nyní každoročně přibývá asi 90 miliónu obyvatel. K uspokojení základních potřeb těchto nových obyvatel je nutno každoročně rozšiřovat plochu obdělávané půdy o 18 miliónů ha, vyrobit 45 miliónů tun potravin, zabezpečit 72 miliónů m vody, vyrobit 4 milióny tun umělých hnojiv a vybudovat elektrárny o výkonu zhruba 90 GWe /tab. 1.1/. To vše bude vyžadovat značné množství energie. Spotřeba energie však poro/'.te i z jiných důvodů, například: - bude třeba zvýšit životní droveň stávajícího počtu obyvatel, a to zejména v rozvojových zemích; - s pokračující industrializací poroste spotřeba kovů, umělých hmot a dalších produktů na jednoho obyvatele, zejména v rozvojových zemích; - bude nutno zabezpečit větší úrodnost půdy /umělá hnojiva, zavlažování, rozvoj mechanizace aj./; - postupné vyčerpávání zásob bohatých rud a surovin povede k tomu, že bude třeba těžit měno bohatá suroviny z větších hloubek nebo v méně přístupných oblastech Země; - poměrně velké množství energie bude vyžadovat i ochrana životního prostředí. Ze všech těchto, ale i z jiných důvodů je nutno očekávat další růst spotřeby energie, který bude ještě rychlejší než růst počtu obyvatelstva. Tabulka 1.1 Zdroje, které potřebuje nový obyvatel planety Zdroj Páda Potraviny Voda Umělá hnojiva Elektřina Zdroje pro jednoho obyvatele Země /l/ 0,2 ha 500,0 kg/rok 2,2 l/den*'' 45,3 kg/rok 1 kw Zdroje pro roční přírostek obyvatel v počtu 90 mil. /2,1/ 13 mil. ha 4 5 mil. t 198 Tnil.l/den* x/ 4,1 mil.t/rok 90 mil.kw x/ xx/ Pramen: voda požívaná pro zachování životních funkcí lidského organismu /poznámka aut. kol./ 2,3 m 3 /s - v^kon Podolská vodárny v Praze je 2,85 n?/s /poznámka aut. kol./ /I/ Kniha: Annual Review of Nuclear Science. Vol.16,1966, s. 375 / 2/ Rudé právo, Jaký byl vývoj světové spotřeby primární energie a její struktury po druhé světové válce? Období po druhá světová válce lze rozdělit do dvou etap. První zahrnuje období do roku 1970 do vzniku prvních konkrétních projevů světové ropné krize; druhá zahrnuje období po roce V letech 1950 až 1970 vzrostla světová spotřeba prvotních energetických zdrojů třiapůlkrát, a to ze 2,41 mld. tmp na 6,45 mid. tmp /tab. 1.2/. V tomto období dosahovaly roční přírůstky v průměru árovně 5 %. Velké zvýšení ceny ropy nepříznivě ovlivnilo světovou ekonomiku, což se odrazilo i ve snížení spotřeby energie. Proto v letech 1970 až 198o byl. 6

7 průměrný celosvetový prfrůstek spotřeby energie pouze 2,8 i /tab. 1.2/. V období 1980 ai 1982 došlo dokonce k poklesu spotřeby prvotních energetických zdrojů /tab. 1.2 a obr. 1.2/. Po roce 1950 se výrazné změnila i struktura energetických zdrojů, charakterizovaná poklesem podílu tuhých paliv a zvýšením podílu kapalných a plynných paliv. Podíl uhlí například poklesl do roku 1980 z 61,2 % na 30.7 i, podíl ropy a zemní ho plynu se naopak zvýšil z 37 i v roce 1950 na 65,8 «, v roce 1980 /tab. 1.2 a obr. 1.3/. Tabulka 1.2 Světová spotřeba prvotních energetických zdrojů /PEZ/ v letech 1530 az 1981 řpotřoha TEZ celkem Počet obyvatel Spotřeba FEZ na 1 obyvatele Jednotka n 1 t d j.. t rip x/i , ,52 ÍO, 3 nld , tmp/obyv I l.'l 2.18 TuhA paliva nld.tmp *."3 2, 07 2, , podii , , 6 33,5 33,2 30,7 33,4 Kapalni paliva mld.tmp O,65 C , 90 2, podíl % , , 3 44, ,3 37,2 Plynná paliva podíl!nid. tmp 1 0,24 10, 1 0, 38 12,3 0,59 14,9 0, 86 17, , ,33 21,5 1, Elektřina podii nld.tmp 1 0,04 1,3 0,06 1, , O a ,5 2,as 27.a Vy voj spotřt-ly % ioo 127,4 164,7 206, 2 26 ".6 353, i 5 0 5, 3 4 t s Pr&nérné roční přírůstky x/ 1 mld.tmp - 29,3 EJ /viz obr. 1.1/ Pramen: /!/ LMO - World Energy Statistics 1982 ;2J ť.norgy, electricity and nuclear power estimates. IAEA 1985 Obr. 1.2 Světová spotřeba prvotních energetických zdrojů v letech Pramen: UNO - World Eneray Statistics

8 Obr. 1.3 Struktura světové spotřeby prvotních energetických zdrojů v letech 1950 až o SO Mktriiw J.a 2.«\ 3.5 3,» il.2 J3.«3o.7 12.O tahá paliva TO to SO J0.O 31.3 plynná ptun 21.» 40 SO -té', i 'Sílo ^ l4,n <t i kaptlal paliva 20 lo xno W TO m m Pramen: UNO - World Energy Statistics 1982 Tabulka 1.3 Závislost některých hospodářsky vyspělých nesocialistických států na dovozu prvotních energetických zdrojů /PEZ/ v roce / 2/ Spotřeba PKZ Saldo zahraň, obchodu Stupeň závislosti na dovozu /!/ /l/ n/ /l/ mi 1.tmp mil.tmp % USA b ,1 260, 1 11,9 Japonsko ,1 405, 2 97,9 NSR 4,6 32, S 47,9 51,4 338,S 131, 7 53,7 Francie 4 1, O r >5,0 71,0 82, 3 216,4 171, 3 79,2 I tálic- 53, 1 73, 5 31,3 83, 1 163,2 156, 9 96,1 SpanuIsko _ 86,8 74,9 86,3 Belqie 32,6 5 9,0 81,8 M, 2 52,7 52,6 99,8 Švédsko _ 41,1 30,8 74,9 Rakousko 27,8 r- a\ > < Finsko 22,4 22, 1 98,7 Svýca rsko , 2 16, 2 73,0 70, 9 Pramen: /l/ Bulletin d' In formations Scientifiques et Techniques, 1977, č. 221, s. 69 /2/ UNO - World Energy Statistics

9 1.4 Jaký je vztah mezi spotřebou energie a produkcí paliv? Rostoucí spotřeba energie a nedostatek domácích energetických zdrojů se ve většině zemí odrazily v jejich zvyšující se závislosti n.i zahraničních dodávkách paliv, což je patrno z tab Vyšší spotřeba je kryta hlavně dovozem ropy ze 2emí Středního východu, Afriky a Karibské oblasti. V roce 1982 bylo ve světě jen několik hospodářsky vyspělých zemí, které byly z energetického hlediska soběstačné. Patřily mezi ně SSSR, Kanada, Velká Británie, Austrálie, Nizozemí, Polsko a Norsko. Většina ostatních zemí byla v různé míře závislá na zahraničních dodávkách paliv. Energetická závislost západoevropských zemí a Japonska se v roce 1982 pohybovala od 50 do téměř ÍOO % a z 92 rozvojových zemí dovážejících ropu je dnes 64 odkázáno z více než 75 % na dovoz ropy. Protože dovoz stále dražší ropy zhoršuje ekonomické výsledky a velmi zatěžuje platební bilanci, snaží se postižené země realizovat různá opatření ke snížení své energetická závislosti. 1.5 Jak se vyvíjela cena ropy od roku 1970? Tabulka 1.4 Výdaje kapitalistických a rozvojových zemí za ropu /v miliardách dolarů/ odhad Ropa prošla po roce 1970 dvěma cenovými šoky, a to v letech 1973 až 1974 a v letech 1978 až Jestliže v roce 1970 byla ropa nejlevnějším energetickým zdrojem /12 $ft - Perský záliv/, vzrostla její cena v roce 1974 na 81 $/t a v roce 1981 dokonce na 244 $/t /viz obr. 1.4/. Hospodářsky vyspělé země dovážející ropu snížily tempo ekonomického růstu, zároveň však učinily řadu opatření, vedoucích ke snížení spotřeby kapalných paliv. Vlivem těchto opatření se cena ropy nyní stabilizovala r\a g/t. Světová cena ropy se obvykle udává za barel, tj } 1 t je v průměru 7,25 barelu. Vlivem růstu cen se podstatným způsobem zvyšovaly i výdaje jednotlivých zemí za ropu. V nesocialistických zemích vzrostly například z 20 mld. $ v roce 1972 na více než 300 mld. 0 v ror2 1980, z toho v rozvojových zemích ze 3 na 50 mld. $ /tab. 1.4/. Na druhá straně vzrostly příjmy zemí exportujících ropu z necelých 8 mld. v roce 1970 na téměř 130 mld. 0 v roce 1977 /tab. 1.5/. Tím *se posílily jak ekonomické, tak i politické pozice zemí OPEC. OPEC» Organizace zemí vyvážejících ropu /Organization of Petroleum Exporting Countries/ Pramen Výdaje celkem ~20 ~4 3 >100 >300 /l, 2/ USA 4,3 7,5 25,2 ÍOO /1,2/ Země EHS celkem ] 5 40 ÍOO Z toho: NSR 5,1 11,4 /l/ Velká Británie 3,3 9 /l/ Francie 3,4 9,1 36 /1, 2/ Itálie 2,1 6,9 /!/ Japonsko 6,7 21, rozvojových zemí /podle lídaja Světové banky/ 5,2 14,9 50 /3, 2/ Pramen: /l/ Energy Development 1/7, 1974, č. 168, s. 7 /2/ Reuter-ČTK /3/ Bulletin of the Atomic Scientists 30, 1974, č. 4, s. 5 9

10 Tabulka 1.5 Příjmy zemí OPEC za ropu Rok io 6 $ Pramen /l/ /l/ /l/ /l/ /l/ /l/ / 2/ ÍOO / 2/ OOO / 3/ 150 US $ za 1 tunu Pramen: /l/ Bulletin d"informations Scientifiques et Techniques, 1977, č. 221, s. 73 /2/ Reuter-CTK, /3/ Výběr informací z jaderné techniky 13, 1984, č. 7-8 Obr. 1.4 Vývoj světových cen ropy v letech 1970 až 1983 Pramen: Hospodářské noviny č. 15, ročník 1982, str Jaký byl vývoj výroby a spotřeby uhlí, ropy a zemního plynu? Světová spotřeba uhlí se zvýšila z 1,5 mld. tmp v roce 1950 na 2,7 mld. tmp v roce 1982, tj. přibližně o 83 I, zatímco spotřeba ropy ve stejném období vzrostla táměř šestinásobné - z 0,6 na 3,5 mld. tmp - a spotřeba zemního plynu více než sedminásobné, z O,24 na 1,84 mld. tmp /tab. 1.2/. V roce 1982 bylo nejvíce uhlí vytěženo v USA /624 mil. tmp/, v SSSR /496 mil. tmp/, v ČLR /463 mil. tmp/ a v Polsku /165 mil. tmp/ /tab. 1.6/. V témže roce nejvíce ropy vytěžil SSSR /892 mil. tmp/, USA /697 mil. tmp/ a Saúdská Arábie /489 mil. tmp/ /tab. 1.7/. U těžby zemního plynu bylo pořadí následující: USA /602 mil. tmp/, SSSR /594 mil. tmp/, Kanada /96,4 mil. tmp/ a Nizozemí /77 mil. tmp/ /tab. 1.8/. Rychle rostoucí produkce ropy a zemního plynu vyvolala obavy, budou-li stávající světová ložiska schopna krýt dlouhodobé požadavky na energii. Podle názorů odborníků budou při současném tempu produkce vyčerpány ekonomicky vytěžitelné zásoby ropy a zemního plynu za několik desetiletí a zásoby uhlí za několik století /tab. 1.9/. Praifen: UNO - World Energy Statistics 1982 Tabulka 1.6 Pořadí států v těžbě tuhých paliv /mil.tmp/ a jejich podíl na světová těžbě tuhých paliv /%/ v r Stát těžba podíl na svět. těžbě mi 1. tmp % Svát ,0 1 USA 624,1 23,0 2 SSSR 495,6 18,3 3 Cína 463,2 17,1 4 PLR 164,6 6,1 5 NSR 127,5 4,7 6 Austrálie 109,0 4,0 7 Velká Británie 103, 3 3,8 3 JAR 102,3 3,8 9 Indie 93,9 3,5 10 NDR 84,2 3, celkem 2 367,7 37,3 Pramen: UiíO - World Energy Statistics

11 Tabulka 1.7 Pořadí států v těžbě kapalných paliv /mil.tmp/ a jejich podíl na světové těžbě kapalných paliv /%/ v r Tabulka 1.3 Pořadí států v těžbě plynných paliv /rail.tmp/ a jejich podíl na světové těžbě /%/ v r Stát těžba podíl na svět. těžbě mi 1.tmp % Svět ÍOO.O 1 SSSR 892, 3 22,1 2 USA 696, Saúdská Arábie 488,9 12,1 4 Mexiko 21/, 7 5,4 5 Velká Británie 154,4 3,8 6 Čína 143, 5 3,7 7 Venezuela 148,2 3,7 8 Írán 144, 9 3,6 9 Kanada 106,7 2,6 10 Indonésie 95,8 2,4 11 Nigérie 92,8 2,3 12 Spojené arabská 89,6 2,2 emiráty 13 Libye 32,6 2,0 14 Alžír 63,7 1,7 15 Irák 66,2 1,6 16 Kuvajt 62,8 1, Stát těžba mi 1. tmp podí1 na svět. těžbě % Svět ÍOO.O 1 USA 601, SSSR 594, Kanada 96, Nizozemí 77, Rumunsko 56,0 3,0 6 Velká Británie 47,6 2; 6 7 Mexiko 43, 4 2,3 3 Norsko 35,5 1,9 9 Venezuela 22,2 1.2 ÍO Indonésie 22,1 1,2 1 - ÍO celkem 1 596,1 36,2 Pramen: UNO - World Energy Statistics celkem 3 556,3 33,1 Pramen: UNO - World Energy Statistics Jak se vyvíjela výroba elektřiny ve světě? Tabulka 1.9 Předpokládaná životnost, ložisek fosilních paliv Životnost ložisek při úrovni těžby z roku 1973 Těžitelné zásobv Uhlí Ropa Zemní plyn 275 let 32 let 41 let v / ' Velikost odchylky od údajů uvedených v textu 2.3 je při dlouhodobých výhledech nepodstatná a vyplývá z odlišných prognostických přístupů a předpokladů, kterých bylo při stanovení hodnot použito Pramen: Bulletin d'informations Scientifiques et Techniques, 1977, č. 221, s. 94 Díky univerzálním možnostem využití elektřiny byl vývoj její spotřeby rychlejší než vývoj spotřeby prvotních energetických zdrojů. V období 1S50 až 1982 se výroba elektřiny zvýšila z 955 TWh na TWh, to znamená téměř devítinásobně, zatímco spotřeba prvotních energetických zdrojů se ve stejném období zvýšila zhruba třiapůlnásobně /tab. 1.2 a 1.10/. Ropná krize a na ni navazující pokles hospodářské aktivity spolu s realizací úsporných opatření se promítly i do snížení ročních přírůstků výroby elektřiny. Jestliže v období 1950 až 1970 Činily tyto přírůstky v průměru 8 % za rok, v letech 1970 až 1930 poklesly na 5 %, v roce 1981 na 1,7 % a v roce 1982 na O,8 %. 11

12 Tabulka l.lo Světová výroba elektřiny v letech 195o až 1984 /mld. kwh/ a podíl jednotlivých typů elektráren /%/ Rok Výroba Z toho v elektrárnách Vývoj 1 Průměrcelkem na 1 obyv. tepelných vodních jaderných geoterm. výroby né roční mld.kwh mld.kwh mld.kwh mld.kwh přírůstmld.kwh kwh/obyv.!\t /%/ /*/ /%/ ky , , , , ,O , , , , ,2 67,8 340, , , , ,3 21,7-1,3 0,2 2,7 0, ,0 9,6 864,7 10,3 2.5 O.l 4.7 O.l 13.4 O ,2 17,1 0, , ÍOO , ,3 Poznámka; Růst světové výroby elektřiny v roce 1932 ve srovnání s rokem 1980 je nižší než růst počtu obyvatel ve světě /103,6 %/. Proto v roce 1982 je výroba elektřiny na 1 obyvatele nižší než v roce Podíl jaderných elektráren na světové výrobě elektřiny překročil ÍO %. Pramen: /l/ UNO - rforld Energy Statistics 1982 /2/ Energy, electricity and nuclear power estimates. IAEA Jak se podílí elektřina na celkové spotřebě prvotních energetických zdrojů? Podíl elektřiny na celkové spotřebě prvctních energetických zdrojů neustále roste, což je dáno řadou známých přednosti tohoto sekundárního energetického zdroje. Například v období 1960 až 1982 tento podíl vzrostl v celosvětovém měřítku z 13,7 % na 27,8 % /tab. 1.11/ a v budoucnu i nadále poroste, nebofc se bude rozvíjet automatizace strojírenského a spotřebního průmyslu, vzroste elektrifikace železniční a městské dopravy, stavebnictví a zemědělství, bude se rozvíjet výroba kvalitních ocelí a slitin v elektrických pecích, vzroste spotřeba elektřiny v souvislosti s těžbou a úpravou stále chudších rud dobývaných z větších hloubek, budou se rozvíjet chemické technologie náročné na spotřebu elektřiny /výroba umělých hnojiv, plastických hmot, che- mických vláken apod./. Největší podíl elektřiny na celkové spotřebě energie mají dnes země s intenzívním využíváním vodní energie, jako jsou Norsko /45,4 %/, Švédsko /32,9 %/ a Japonsko /38,B %/ V rozvojových zemích - Čína 16,7 %, Brazílie 23,7 %, Mexiko 17,6 S je tento ukazatel opět podstatné nižší než v zemích hospodářsky vyspělých - USA 30,7 %, Japonsko 38,8 %, NSR 32,4 % /tab. 1.11/. Ekonomika hospodářsky vyspělých zemí je v současné době již tak závislá na elektřině, Že poruchy v jejích dodávkách způsobují značné ekonomická ztráty a znamenají podstatné narušení hospodářského a společenského života v postižené oblasti, což potvrdilo několik havárií energetického systému v severovýchodních oblastech USA. 12

13 Tabulka 1.11 Podíl výroby elektřiny na spotřebě prvotních energetických zdrojů /PEZ/ v r Výroba elektřiny v elektrárnách Stát Spotřeba tepeiných vodních jaderných celkera Podíl PEZ mld.kwh mld.kwh mld.kwh mld.kwh elektřiny mil.tmp mi1.tmp mi1.tmp mi1.tmp mil.tmp na spotřebě PEZ, % Svět á , , , , USA 2 136, , , ,7 597, , SSSR 1 560, , , ,9 339, , Japonsko 414,1 393,4 84 O 103, ,8 137,7 ÍO 3 12, Kanada 239,5 91, , ,5 31, , NSR 333,5 283, , ,4 99, , Cína 586,1 253, ,7 38, Velká 253,3 222, , ,2 Británie 77, , Francie 216,4 92, , , , Itálie 163,2 130, , ,1 45, Brazílie 89,4 ÍO, ,7 3, Indie 143,8 82, , ,0 29,0 6 5 O, PLR 163,2 115,0 2 6 _ ,9 40, Španělsko 36,3 SO, O , ,4 23, , JAR 91,0 107, O 41,7 37,7 O Austrálie 108, 4 39, 9 15 O ,3 31, NDR 123,3 90,3 1 8 ÍO, ,9 31, , SvJdsko 41,1 5, , , ,9 Norsko 25,1 o,l 93 O O,O ,4 Mexiko 123,3 56, , ,6 19, , ČS3R 96, 5 65, , ,9 22, , Rumunsko 104, 6 56, , 3 19,6 1 S u tepelných elektráren 1 kwh 0,350 kgmp u vodních a jaderných elektráren 1 kwh - 0,123 kgmp Pramen; UNO - World Energy Statistics

14 1.9 Jak se zvyšoval instalovaný výkon elektráren ve světě? Celkový výkon elektráren ve světě se zvýšil ze 154 GWe +/ ' v roce 1950 na OTe v roce 1982, tedy více než čtrnáctinásobně /tab. 1.12/. I zde existují propastné rozdíly mezi hospodářsky vyspělými a rozvojovými zeměmi, což vyplývá z údajů o výrobě elektřiny v textu Pořadí států podle instalovanáho výkonu ve světě v roce 1982 je uvedeno v tab Podíl jednotlivých typů elektráren byl v roce 1982 následující /tab. 1.12/: - tepelné elektr '-ny spalující fosilní paliva 68,3 % - vodní elektrárny 23,2 % - jaderná elektrárry 7,9 % - geotermální elektrárny 0,1 % GW = 10 9 W. mid. W - mil. kw = = 1 OOO MW Tabulka 1.12 Instalovaný výkon elektráren ve světě /GW/ X^ v letech 195o až 1982 a podíl jednotlivých typů elektráren /GW, %/ Z toho elektrárny Výkon tepelné vodní jaderni geoterm. Rok celkem GW GW GW GW GW % % % % ,1 102, 5 66, , 8 370,0 71, ,4 317,4 72, , ,4 69, , ,4 69, , ,7 63,8 32 : 30 % X^ GW» GWe 51,4 33,4 149,6 28, 7 290, 7 25,8 465,4 23,1 435, 1 23,1 500,6 23,2-0,2 O.l O,9 O,2 16, ,3 7,1 161, ,6 7,9 O,3 O.l O, 7 o,i 2,5 o,i 2,5 O.l 2.3 O.l 107, 3 106,0 107, e 119,6 112,0 Pramen: UNO - World Energy Statistics Jaká je úroveň spotřeby prvotních energetických zdrojů v hospodářsky vyspělých a v rozvojových zemích? Spotřeba prvotních energetických zdrojů a elektřiny ve světě byla a stále ještě je velmi nerovnoměrná, což potvrzují mimo jiné i údaje z roku Zatímco v hospodářsky vyspělých zemích, v nichž žije jen 24,4 % obyvatelstva Země, bylo spotřebováno 77,3 % prvotních energetických zdrojů a 81,8 % elektřiny, v rozvojových zemích, kde žije 75,6 % všech obyvatel, činila spotřeba prvotních energetických zdrojů 22,7 % a elektřiny jen 13,2 % /tab. 1.14/. /O propastném rozdílu ve spotřebě elektřiny svědčí například tento údaj: v roce 1974 spotřebovalo 200 miliónů Američanů jen na klimatizaci více elektřiny než 800 miliónů Číňanů na všechny dčely./ Tato situace je již řadu let předmětem kritiky ze strany rozvojových zemí a taká zdrojem napětí ve světě. 14

15 Tabulka 1.13 Instalovaný výkon elektráren v roce 1982 a podíl jednotlivých typů elektráren /GW,%/ - pořadí států s výkonem nad 15 GW. Srovnání s rokem 1930 /%/ Výkon Z toho elektrárnv Stát celkem tepelné vodní jaderné qeoterm. GW 82 : SO % 1 USA 666,4 523,3 78,4 63,0 1,2 78,6 11,8 9,4 O,2 105, 7 2 SSSR 235,5 211,6 55,9 18,0 74,1 19,6 6,3-107,0 3 Japonsko 154,8 104, 0 33,3 17,3 O,2 67, 2 21,5 11,2 o,i 107, 7 4 NSR 35,3 69,4 6,5 9,9 _ 30,9 7,6 11,5 - IQ 3, 9 5 Kanada 33,0 31,0 46,4 5,6 _ 37,4 55,9 6,7-101,2 6 Čína 76,0 50, O 26,0 _ 65,8 34, ,4 7 Francie 74,0 29, 5 21,2 23,3 _ 39, 9 23,6 31,5-113,0 3 Velká 69,2 60, 3 2,4 6,5 _ Británie 37,1 3,5 9,4-94,0 9 Itálie 50,C 31,4 16,9 1,3 0,4 107, 3 62, 3 33,8 2,6 O, 3 lo Brazílie 38, 9 6,0 32, 9 _ 114,3 15,4 34, Indie 38,8 24, 9 13,1 O, 8 64, 2 33,3 2,0-117,2 12 španělska 29,9 15,7 12,7 1,5 _ 52,5 42,5 5,0-102, 1 13 Švédsko 29,7 8,0 15, 3 6,4 _ 26,9 51,5 21,6-108,4 14 Austrálie 27,5 21, 3 6,2 _ 77,5 22, ,1 15 PLR 26,0 24,2 1,3 93,1 6, , 3 16 JAR 23,1 22, 5 O,6 97,4 2, ,2 17 Norsko 22,1 O,3 21,3 _ 1,4 93, , 4 18 Mexiko 21, 6 14,3 6,6 _ 0,2 68,5 30, 6-0,9 127,1 19 NDR 21,2 17,5 1,9 1,3 _ 82,6 8,9 3,5-107,1 20 Nizozemí 18,7 18,2-0,5 _ 97,3-2,7-102,2 21 ČSSR 13,1 14,4 2,3 0,9 _ 79,6 15,5 4,9-116,0 22 Rumunsko 17,2 13,6 3,6 79,1 20, ,5 X// GW = G.Ve Pramen: UNO - World Energy Statistics

16 rabulka 1.14 Světové srovnání energetických ukazatelů v roce 1932 Poee t Obyvatelstvo mi 1. - Podíl ve s ve t e Spotřeba prvot. er.erqet. zdrojů Pcdí1 na svet. spotr. mi 1. tmp Výroba elektřiny Podíl na svět. výrobě r.ild. kwh Sví t Evropské země RVHP + Jugoslávie 4 605,5 404, 4 100,0 3, ,0 26, P ,0 22,0 Hospodářsky vyspěli nesocialistické zerr.5 Rozvojovó země nad 25 mil.obyv. 710,2 2 o 74, 0 15,6 6 2, ,2 10, & 59, 3 12,7 Ostatní zemí světa 610, 9 13, , ,5 Pramen: U.NJO - World iinergy Statistics Kolik prvotních energetických zdrojů a elektřiny připadá na jednoho obyvatele v hospodářsky vyspělých a v rozvojových zemích? Spotřeba prvotních enernetických zdroja na jednoho obyvatele v hospodářsky vyspělých a v rozvojových zemích je velmi nerovnoměrná. Zatímco v roce 1982 činila průměrná světová spotřeba prvotních ener- :;etickýoh zdrojů na jednoho obyvatele l,d2 tmp/obyv., činila tato hodnota v hospodářsky vyspělých nesoeialistických státech 6,Ol tmp/obyv., v evropských zemích RVHP 5,42 tmp/obyv. a v rozvojových zemích O,4 9 tmp/obyv. 2 uvedených průměrných hodnot tohoto ukazatele vybočuje k vyšším hodnotám Kanada - 9,7 tmp/obyv. a USA - 9,4 tmp/obyv.; k nižším hodnotám v rozvojových zemích Bangladéš - 0,05 tmp/obyv. a Etiopie O,03 tmp/obyv. Obdobná poměry jsou ve spotřebě elektřiny. Světový průměr ve spotrebe elektřiny na jednoho obyvatele v roce 1932 činil kwh/obyv., v hospodářsky vyspělých nesocialistických státech činila tato hodnota kwh/obyv., v evropských zemích RVHP kwh/obyv. a v rozvojových zemích 3 70 kwh/obyv. Z uvcdených průměrných hodnot tohoto ukazatele vybočuje k vyšším hodnotám Norsko o kwh/obyv., Kanada kwh/obyv.; k nižším hodnotám v rozvojových zemích Bangladáš 3b k'vh/ /obyv. a Etiopie 21 kwh/obyv. /Hodnoty stanoveny podle World Enerqy Statistics 1932./ / 12 Jaké jsou odhady spotřeby prvotních energetických zdrojů a elektřiny do roku 2000 a 2020? Podle údajů předložených Světovou energetickou konferencí /World Enerqy Conference/ 1932 se celosvětová spotřeba orvotních energetických zdroji zvýší z 9,0 mld. tmp /včetně nekcmercializované/ v roce 1976 /2,2 tmp/obyv./ na 17 mld. tmp v roce 2000 /2,8 tmp/obvv./' a na 27 mld. tmp v roce 2020 /3,2 tmp/ /obyv./ /tab. 1.15/. Podle stejního pramenu se bude vyvíjet struktura spotřeoy prvotních energetických zdrojů podle tab. 1.16, z níž je patrno, že rozhodující podíl přírůstků spotřeby prvotních energetických zdrojů bude v roce 2020 krýt uhlí a jaderná energie. 16

17 U spotřeby elektřiny se očekává zvýšení z TWh v roce 1980 /tab. 1.10/ na až TWh v roce 2000, přičemž elektřina z jaderných elektráren bude krýt 21 až 26 % této spotřeby. /Pramen: Energy electricity and nuclear power estimates for the period up to 2000, September 1933 IAEA Vienna./ Tabulka 1.15 Prognóza vývoje světové spotřeby prvotních energetických zdrojů do roku Země Počet Spotřeba PEZ Počet Spotřeba PEZ Počet Spotřeba PEZ oby v. na obyv. celkekekem oby v. na obyv. cel- oby v. na obyv. cel- mil. tmp/obyv. Gtmp mil. tmp/obyv. Gtmp mil. tmp/obyv. Gtmp Rozvojová s plán. hospodářstvím 954 O, 32 0, ,13 2, ,26 5,25 Rozvojové ostatní O, 74 1, ,26 4, ,66 8,63 Rozvojové celkem O,75 2, ,50 7, ,04 13,93 Hospodářsky vysp. s plán. hosp ,13 1, ,3 2 3, ,04 4,46 Hosp. vysp. ostatní 767 6,33 4, ,35.,, ,65 8,40 Hosp.vysp. celkem ,98 6, ,67 ÍO, ,78 12,36 Svět celkem ,21 3, ,34 17,32 C 300 3,23 26,79 Gtmp- i miliarda tmp Pramen: World Eneígy Conference 1982 Tabulka 1.16 Prognóza vývoje struktury světové spotřeby prvotních energetických zdrojů Gtmp*' % Gtmp % Ropa 4,3 25 3,2 12 Zemní plyn 3,8 22 3,7 14 Uhlí 4,8 28 7,5 28 Jaderná energie 1,6 9 5,9 22 Vodní energie 1,0 6 1,9 7 Ropa a zemní plyn nekonvenční 0,4 2 1,9 7 Obnovitelné zdroje energie /bez 1,4 8 2,7 ÍO vodní/ Celkem 17,3 ÍOO 26,8 ÍOO x/ ' Gtmp - 1 miliarda tmp Pramen: World Energy Conference

18 1.13 Jaká opaďení se realizují ke snížení spotřeby energie a energetické závislosti? Po drastickém zvýšení cen ropy v letech 1973/1974 a 1979, jež všeobecně způsobilo pokles hospodářské aktivity ve světě, jsou všechny státy nuceny realizovat opatření, jejichž výsledkem by bylo snížení spotřeby energie bez velkého nepříznivého vlivu na úroveň produkce a jež by současně vedla ke snížení závislosti na dovozu paliv. Přijatá opatření se v jednotlivých zemích liší podle jejich konkrétních podmínek, obecně však zahrnují: - úsporná opatření ve všech oblastech materiální výroby, ve službách i v domácnostech; - rozvoj těžby vlastních palivoenergetických surovin; - využívání vodní energie včetně výstavby malých vodních elektráren; - využívání jaderné energie; - orientaci na využívání nejaderných a nefosilních energetických zdrojů, jako jsou sluneční energie, geotermální a větrná energie, energie mořských vln a teplotních rozdílů mořské vody; - přeměnu elektráren opalujících ropu a zemní plyn na uhelný elektrárny; - výrobu syntetických kapalných a plynných paliv atd. Některá shora uvedená opatření mohou přinést kladné výsledky v relativně krátká době /například úsporná opatření/, jiná až po uplynutí delší doby. V každém případě budou však vyžadovat velká realizační náklady a vysoké náklady na výzkum a vývoj. V československu státní cílový program /SCP 02/ - racionalizace spotřeby a využití paliv a energií stanoví v pětiletce úkol dosáhnout relativní úspory 14 mil. tmp při investičních nákladech 20 mld. Kčs. 2. ENERGETICKE ZDROJE A MOŽNOSTI JEJICH VYUŽÍVÁNÍ 2.1 Jaké energetické zdroje má lidstvo k dispozici? Lidstvo má v podstatě k dispozici dva hlavní druhy energetických zdrojů: 1/ Obnovitelné energetické zdroje. 2/ Neobnovitelná energetické zdroje. Mezi obnovitelné energetické zdroje patří sluneční, geotermální, větrná a slapová energie, energie vodních toků a mořských vln, enerqie teplotních rozdílů mořské vody, energie ledovců a fotosyntéza. K neobnovítelným zdrojům energie patří fosilní paliva /tuhá, kapalná a plynná/, jaderná paliva pro štěpné procesy /uran a torium/ a jaderná paliva pro termojadernou syntézu /deuterium, lithium/. Z historického hlediska byly nejdříve využívány v primitivní formě obnovitelné zdroje energie /svalová energie člověka, svalová energie zvířat, spalování dřeva a organických zbytků pro topné účely, využívání větrné energie pro pohon lodí a větrných mlýnů, využívání vodní energie k pohonu vodních kol, využívání dřeva pro technologické účely/. Období využívání těchto obnovitelných energetických zdroji bylo charakterizováno malými přírůstky počtu obyvatelstva a jen pozvolným rozvojem lidská civilizace /tab. 2.1 a 2.2/. Dřevo bylo důležitým energetickým zdrojem až do poloviny 19. století, avšak prudký rozvoj průmys- 18

19 lu byl umožněn až nástupem uhlí a později ropy a zemního plynu. Neobnovitelná zdroje fosilních paliv byly základem průmyslová revoluce ve světě, která znamenala do tá doby nebývalý rozvoj výrobních sil. Zlepšené životní podmínky se zpětná odrazily ve zvýšení ročních přírůstků obyvatelstva a tím i v růstu spotřeby energie. Ukazuje se, že dnešní zásoby fosilních paliv již nebudou stačit k uspokojení rostoucí spotřeby energie a že právě nastupující vědeckotechnická revoluce bude muset spoléhat na jiné energetické zdroje, které by svou mohutností a rozsahem zdrojů byly mnohem větší než fosilní paliva. Jedná se hlavně o jadernou energii štěpení a o termojadernou energii. Souběžně s těmito energetickými zdroji budou na vyšší technická Úrovni využívány i nejaderná a nefosilní zdroje, například sluneční, geotermální a vět.ná energie. Tabulka 2.1 Vývoj spotřeby prvotních energetických zdrojů na jednoho obyvatele kcal/den MJ/den Pramen Minimálně nutná spotřeba energie k uchování života ~ 2 OOO 8,37 /l/ Spotřeba energie v době, kdy si člověk opatřoval potravu sbíráním plodů a lovem zvěře ,37 / 2/ Spotřeba energie po ovládnutí ohně , 74 / 2/ Spotřeba energie v primitivní zemědělské společnosti s malým počtem domestikovaných zvířat 12 OOO 50,23 / 2/ Spotřeba energie v pokročilejších zemědělských společnostech ,46 / 2/ Pramen: /l/ Atoms in Japan 19, 1975, č. 5.2, s. 78 /2/ Scientific American 225, 1971, č. 3, s Období Odhadovaný počet obyvatel Odhadovaný roční přírůstek Pram. /mil. osob/ /%/ Kolem roku ÍO OOO před n /I/ Kolem roku 1 n.l , , , O, ,53 Tabulka 2.2 Vývoj počtu a přírůstků obyvatelstva na Zemi , O, , , ÍO /I/ QO 1,90 / 2/ ,90 / 3/ ,80 /3/ ,60 / 4/ Pramen: /!/ Vesmír 53, 1974, č. 9, s /2/ Energy, electricity and nuclear power estimates. IAEA 1979 /3/ UNO - World Energy Statistics 1982 /4/ Energy, electricity and nuclear power estimates. IAEA

20 2.2 Jak velký je potenciál obnovitelných energetických zdrojů a jaké jsou možnosti jeho využití? Energetický potenciál obnovitelných zdrojů je velký: u sluneční energie představuje TW, u větrná energie 200 až TW a u slapová energie 1 až 3 TW /tab. 2.3/. Za pouhá 3 dny vyšle Slunce na nasi planetu tolik energie, že se vyrovná všem ověřeným zásobám fosilních paliv. Na druhé straně však existuje značný nesoulad mezi teoretickými a praktickými možnostmi jeho využití, což je dáno hlavně nízkou výkonovou hustotou většiny těchto zdrojů. Nízká výkonová hustota způsobuje, že se obnovitelné energetické zdroje patrně nebudou moci využívat ve velkém průmyslovém měřítku, ale budou omezeny spíše na menší energetické jednotky. Budou-li se obnovitelné zdroje používat k výrobě elektřiny, pak jednotkové výkony zařízení budou desetkrát až stokrát menší než současné mole mí uhelné a jaderné elektrárny, u nichž jsou běžné výkony nad 1 OOO MWe /tab. 2.3/. Praktické využívání některých obnovitelných zdrojů bude omezováno ještě Tabulka 2.3 Obnovitelné energetické zdroje a možnosti jejich využívání Energetický zdroj Sluneční energie Větrná energie Slapová energie Geotermální energie Energie mořských vln Teoretický potenciál /TW/ Pram. Max. jednotkový výkon při výrobě elektřiny /MWe/ Kdy budou zici Prototypová zařízení k dispo- Průmyslová zařízení Hlavní možnosti použití /I/ ~ 1935 > 1995 Ohřnv vody pro domácnosti, v zemědělství apod. Vytápění a klimatizace budov. Tavení kovů. Výroba elektřiny / 3/ >19 90 Výroba elektřiny v odlehlých oblastech /zemědělská farmy v rozvojových zemích apod./ 1-3 /l/ 240 X X Výroba elektřiny v nskolika málo oblastech světa. 0,064 /2/ X X Vytápění domů a skleníků apod. Výroba elektřiny. Skutečný výkon geotermálních el. v roce 1982 byl jen MWe/ /5/ >2000 Výroba elektřiny a její použití k produkci vodíku a uranu z mořské vody. Pramen /4/ /4/ /4/ + Výkon moderní uhelná nebo jaderné elektrárny je MWe X Zařízení jsou již v provozu Pramen: /l/ Solar Energy 1974, č. 2, s. 114 /2/ Power 117, 1973, č. 4, s /3/ Rtomkernenergie 25, 1975, č. 3, s. 170 /4/ Energy Digest 1975, č. 3, s. 28 /5/ UNO - World Energy Statistics

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha Svět t energie Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha To je náš svět. A jiný nemáme... Několik čísel: V současné době žije na Zemi více než 6,3 miliard obyvatel s průměrným ročním přírůstkem

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Odhad vývoje v energetickém sektoru a možností jaderné energetiky Přednáška pro konferenci Ekonomické aspekty jaderné energetiky Praha, 28. března 2006

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča Éra nízkých cen ropy Jan Bureš Petr Báča l 2 Co se děje na trhu s ropou? Cena ropy Brent od konce června poklesla zhruba o 40 % Výprodej spustilo patrně setrvalé snižování odhadů růstu poptávky po ropě

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Světová ekonomika. Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém

Světová ekonomika. Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém Světová ekonomika Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků. Potvrzení cílů výkonnosti na rok 2008

1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků. Potvrzení cílů výkonnosti na rok 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA Paříž, 6. května 2008 Press Service 16 rue de la Ville l'evêque 75008 Paris, France 331 4006 6651 1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků Potvrzení cílů výkonnosti

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv Role cen fosilních paliv v měnové politice Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Konference Brno Holiday Inn Očekávaný vývoj cen fosilních paliv 28. března b 2007 Obsah prezentace Ceny ropy, plynu a uhlí zcela

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3.1 Základní přírodní zdroje země Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Přírodní zdroje 2. Litosféra 3. Pedosféra 4.

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Cameco Corp. CAMECO Corp. Kanadská společnost Cameco Corp. se zabývá výzkumem nových nalezišť, těžbou, zušlechťováním a prodejem uranu. Jedná se o největšího

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Energie pro příští generace Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Energie pro příští generace Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Energie pro příští generace Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Žijeme v době, kdy emoce a pocity znamenají více než fakta. Spolehlivá a dostupná energie je základem moderní společnosti 2

Více

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Formy energie Energie rozdělení podle působící síly omechanická energie Kinetická (Pohybová) Potenciální

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o 1. Vysvětlete: a) Jaký je podíl zaměstnaných osob v průmyslu v zemích méně vyspělých a v nejvyspělejších. Proč? b) Jakým způsobem lze členit průmysl. Která odvětví jsou chápána jako tzv. tradiční, moderní

Více

Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu. 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost v sekundéru a její podíl na HDP

Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu. 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost v sekundéru a její podíl na HDP Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Čím budeme topit? Pavel Noskievič. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Čím budeme topit? Pavel Noskievič. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Čím budeme topit? Pavel Noskievič Hrozby? vyčerpání zásob dodatkový skleníkový efekt a oteplování Lidé ochotně věří tomu, čemu věřit chtějí. (Publius Terentius) Motto knihy Václava Smila Neexistuje mínění,

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

PROBLEMATIKA NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

PROBLEMATIKA NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa IV. ročník PROBLEMATIKA NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ seminární práce Jméno a příjmení: Adam SVOBODA Třída: 8.O Datum: 18.3.2015 Problematika neobnovitelných

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 13.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

Zemní plyn, jeho zdroje, možnosti použití a jeho ceny

Zemní plyn, jeho zdroje, možnosti použití a jeho ceny M Ý T Y A F A K T A o problematice zemního plynu, o jeho zdrojích, možnostech použití a jeho cenách Zpracovala a předkládá Odborná sekce Energetika při Okresní hospodářské komoře v Mostě, ve spolupráci

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa 7.3 Ropa Druhý kanál přenášející globální hospodářskou krizi na arabské země byl trh s ropou. Globální recese vedla k poklesu poptávky po ropě, což vyvolalo prudký pokles cen ropy. V červenci 2008 dosáhla

Více

Zemní plyn - long: Rostoucí spotřeba potlačí cenu plynu

Zemní plyn - long: Rostoucí spotřeba potlačí cenu plynu Zemní plyn - long: Rostoucí spotřeba potlačí cenu plynu Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 15. 06. 2011 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax:

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Stávající stav obnovitelných zdrojů energie v ČR a konflikty Národní akční plán OZE a výzkum Jan

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Návaznost na RVP: Člověk a životní prostředí Biologické a ekologické vzdělávání.

Návaznost na RVP: Člověk a životní prostředí Biologické a ekologické vzdělávání. Návaznost na RVP: Všechny hlavní cíle a navazující dílčí cíle se týkají průřezového tématu Člověk a životní prostředí a vzdělávací oblasti Biologické a ekologické vzdělávání. Průřezové téma má návaznost

Více

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem Změny trhu s plynem Ing. Michal Šindýlek Specialista obchodování s plynem 2 Obsah prezentace Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na ČR Česká republika současný a budoucí stav Vývoj cen plynu

Více

4 PROGÓZA VÝVOJE ENERGETICKÉ POPTÁVKY

4 PROGÓZA VÝVOJE ENERGETICKÉ POPTÁVKY 4 PROGÓZA VÝVOJE ENERGETICKÉ POPTÁVKY 4.1 Vazba na rozvoj území, měst a obcí, podnikatelských aktivit Rozvoj měst a obcí je ovlivněn mnoha faktory, jako jsou vlastní záměry obcí, technické možnosti, finance,

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Možnosti a potenciál energetického využití sluneční energie

Možnosti a potenciál energetického využití sluneční energie TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM Oščadnica 24. 10. 25. 10. 2012 Možnosti a potenciál energetického

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR

ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR František Strmiska Asociace Energetických Manažerů - sekce Energetická zařízení a technologie

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě O geotermálním dálkovém vytápění V Evropě existuje více než 5000 systémů dálkového vytápění, včetně více než 240 geotermálních vytápěcích systémů. První

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Může nás krajina energeticky uživit?

Může nás krajina energeticky uživit? Může nás krajina energeticky uživit? Ing. Jiří Krist Seminář: Obce a regiony odolné proti změně klimatu Liberec, 8. prosince 2014 EKOTOXA s.r.o. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013 Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje Praha 6. 2. 2013 Vývoj cen zdrojů věštění z křišťálové koule Jak se bránit výkyvům v cenách zdrojů? Zajištění (hedging) Fixace ceny v čase Predikce / prognostika

Více

SVĚTOVÉ ENERGETICKÉ ZDROJE

SVĚTOVÉ ENERGETICKÉ ZDROJE SVĚTOVÉ EERGETICKÉ ZDROJE FYZIKA/9. ročník/č. 10 1. Ke všem činnostem, které člověk vyvíjí, potřebuje energii. Pojem energie je nejčastěji vysvětlován jako schopnost konat práci. a Zemi neustále roste

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Exxon Mobil Společnost Exxon Mobil Corporation se zabývá výzkumem, těžbou, distribucí a prodejem ropy, zemního plynu a ropných produktů. Také se podílí na těžbě

Více

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha,

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, Projekt MIR.1200 Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, KONSORCIUM MIR.1200 Dne 14.10.2009 založeno mezinárodní česko-ruské sdružení - Konsorcium

Více

Firemní profil. technika v souladu s přírodou

Firemní profil. technika v souladu s přírodou Firemní profil technika v souladu s přírodou Co nastartovalo změny v energetice? Globální oteplování, ne jenom Fosilní paliva jsou úložištěm přebytečného uhlíku. Jejich uvolňováním dochází ke globálnímu

Více

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více