Znalecký ústav / ICT News

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký ústav / ICT News"

Transkript

1 1 Znalecký ústav / ICT News OBSAH ZNALECKÝ ÚSTAV Vývoj cen bytů v České republice Oceňování nehmotných aktiv Konference Finanční řízení pro municipality ICT Znalecký ústav Apogeo Esteem rozšířil portfolio expertních služeb o oblast ICT Až 30 % státních výdajů na IT vyletí oknem bez užitku APOGEO WORKSHOP Jak úspěšně realizovat ICT projekty Vývoj cen bytů v České republice Tržní ceny bytů v České republice stále klesají. Přes optimistická prohlášení developerských firem a zástupců některých realitních kanceláří, týkající se zvyšování zájmu o koupi bytu a připravovaného zvyšování sazeb DPH, ukazují reálná data o prodejích a prodejních cenách, že kupující nepodléhají těmto reklamním prohlášením a koupi nového bytu pečlivě zvažují. Pokračující trend snižování prodejních cen bytů (v Praze lze hovořit o stagnaci Ceny bytů - ČR (index, 2005 = 100) podle tohoto indexu snížily o 0,8 procenta. Stejně tak docházelo v uplynulém období k poklesu průměrných cen nájmů. Nedošlo tedy ani k očekávanému substitučnímu efektu, kdy by zájemci o bydlení byty pronajímali, nikoliv sami uživali k bydlení. Poptávka silných ročníků po bydlení je nasycená, přetrvává nejistota ohledně stability příjmů a na trhu je velké množství již zrealizovaných a dosud neprodaných bytů. KONTAKTY Tel: Ing. Gabriela Magsumová Tax Manager Tel: Ing. Tomáš Brabec Audit Manager Tel: David Jelen Accounting & Payroll Manager Tel: APOGEO GROUP Koněvova 2660/ Praha 3 Tel: Fax: Q/05 1Q/06 1Q/07 1Q/08 čtvrtletí/rok ČR - nabídkové ceny cen) je zřetelný nejen podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu viz graf, ale například i podle nově uveřejňovaného indexu Hypoteční banky. Z tohoto indexu vyplývá, že v rezidenční oblasti mírně rostou ceny rodinných domů, byty však i nadále zlevňují. Reálné tržní ceny bytů se v letošním prvním čtvrtletí ve srovnání se závěrem roku Q/09 Graf Vývoj nabídkových a realizovaných cen bytů v ČR Zdroj: Český statistický úřad, Graf 3 Ceny bytů ČR (index, 2005 = 100) z realizované ceny 1Q/10 Byty v dobrých lokalitách s dopravní dostupností a občanskou vybaveností si svoji cenu zachovají, výše uvedené skutečnosti však budou zřejmě obecně ovlivňovat i budoucí vývoj v této oblasti a v následujícím období lze tedy předpokládat další mírný pokles či stagnaci cen bytů. Více informací o tomto tématu vám rád sdělí: Ing. Ivan Korčák Senior Valuation Consultant Tel: Q/ index (2005 = 100)

2 2 Oceňování nehmotných aktiv Nehmotný majetek se v dnešní době stává významným činitelem při tvorbě hodnoty podniku. Zatímco v minulém století byla hlavním tvůrcem hodnoty podniku jeho hmotná aktiva a průměrná výše účetních a tržních hodnot podniků se přibližně rovnaly, v současnosti se stávají klíčovou konkurenční výhodou aktiva nehmotná. V souvislosti se změnami účetního vykazování akvizic v systémech US GAAP a IFRS dochází k podstatně vyššímu vykazování nehmotných aktiv v bilancích podniků. S tím souvisí i potřeba ocenění tohoto druhu majetku. Důvody pro ocenění nehmotných aktiv 1 Ocenění nehmotných aktiv je potřeba například v následujících situacích: Nespřízněný transfer. Nespřízněným transferem se myslí převod práv k nehmotnému aktivu a poskytnutí práv užívat nehmotné aktivum nespřízněné právnické nebo fyzické osobě. Za nespřízněnou osobu se považuje osoba, která není s prodávajícím propojena majetkově ani personálně. V tomto případě se jedná o ocenění na dobrovolné bázi, tzn., že zpracování znaleckého posudku není požadováno ze zákona. Spřízněný transfer se v České republice řídí dvěma zákony: obchodní zákoník v 196a, odst. 3) jedná se o transfery, ve kterých je jednou smluvní stranou kapitálová společnost, založená podle českého obchodního práva, a druhou je fyzická či právnická osoba majetkově nebo personálně spřízněná. Povinnost zpracování znaleckého posudku je stanovena zákonem v případě, že hodnota nehmotného aktiva tvoří alespoň jednu desetinu upsaného základního kapitálu. Cílem této úpravy je zabránit obchodům na úkor majetkové podstaty společnosti. zákon o daních z příjmů v 23, odst. 7) tento zákon stanoví, že ceny sjednané mezi spřízněnými osobami se nesmějí odchýlit od těch, které by si mezi sebou sjednaly osoby nespřízněné. Nepeněžitý vklad podle 59 obchodního zákoníku pokud je nehmotné aktivum vkládáno jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu kapitálové společnosti, je třeba zpracování znaleckého posudku o hodnotě nehmotného aktiva, ve které bude uznáno jako součást základního kapitálu. Právní přeměny podle českých předpisů Podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, je ocenění celého podniku při přeměnách obchodních společností povinné, zatímco přecenění dílčího majetku a závazků obchodních společností na reálnou hodnotu je dobrovolné. Přecenit lze však podle českých právních předpisů jen majetek společnosti, který byl již bilančně vykázán. Podnikové kombinace podle IFRS 3 IFRS 3 ukládá povinnost přecenění všech aktiv a závazků kupovaného podniku při akvizicích vykazovaných v systému IFRS. Na rozdíl od českých předpisů se tak přeceňují jak již vykázaná aktiva a závazky, tak i nově identifikovaná. Porušování práv k duševnímu vlastnictví Insolvence Za účelem sestavení soupisu majetku a závazků společnosti v úpadku si může insolvenční správce nechat zpracovat znalecký posudek na hodnotu obtížně ocenitelných aktiv, mj. také nehmotných aktiv. Majetkové ocenění podniku Teoretická podstata ocenění ochranné známky jako cenové prémie Základem hodnoty a ocenění ochranné známky je její ekonomický přínos pro majitele či podnik, který známku vlastní. Výrobky a služby, které produkuje podnik s úspěšnou ochrannou známkou, se prodávají za prémiové ceny. Tuto prémii získává podnik s ochrannou známkou za to, že ve srovnání s konkurencí bez ochranné známky, příp. s méně zavedenou ochrannou známkou, si může dovolit prodávat za vyšší cenu nebo za to, že prodává a tedy i více vyrábí a má tak úspory fixních nákladů připadajících na jednotku produkce. Přístupy a metody ocenění Všechny metody ocenění jsou založeny na třech přístupech: Srovnávacím tento přístup je založen na principu rovnováhy = konkurenční trhy nehmotných aktiv jsou schopny vytvářet rovnovážné ceny nehmotných aktiv se srovnatelnou užitečností. Na tomto přístupu je založena metoda násobitelů. Nákladovém založen na principu ekonomické substituce = zájemce není ochoten za dané aktivum zaplatit více, než kolik by vynaložil za jeho vytvoření. V tomto případě uvažujeme dva typy nákladů: náklady reprodukce a náklady nahrazení. Výnosovém založen na principu očekávání = zájemce není ochoten za dané aktivum zaplatit více než kolik je současná hodnota očekávaných příjmů z využití aktiva. Nejrychleji rostoucí komoditou v rámci nehmotného majetku, co se týká jejich hodnoty, jsou domény. Například doménu pizza.com prodal její majitel v roce 2008 za 2,6 mil. USD, přičemž náklady na tuto doménu činily pouze obnovovací poplatek ve výši 20 USD ročně. Ing. Jitka Karlíková Junior Valuation Consultant Tel: SVAČINA, Pavel. Oceňování nehmotných aktiv. Praha: Ekopress, s. ISBN Konference Finanční řízení pro municipality Dne proběhla konference pořádaná společností BID Services za vysoké účasti posluchačů. Příspěvky všech přednášejících byly podnětné a pro práci nově zvolených představitelů zastupitelstva jednotlivých měst a obcí, kteří se konference zúčastnili, potřebné. Při tvorbě tématu našeho příspěvku jsme se zamýšleli nad tím, jak naši práci představit a jak udělat pro posluchače příspěvek co nejpřínosnější. Nakonec jsme se rozhodli jít cestou případových studií a na nich demonstrovat rozsah našich služeb. Jednalo se o následující příspěvky: Ekonomicko-finanční analýza smluvního vztahu nájemní smlouvy. Účelem posudku bylo posouzení výhodnosti nájemní smlouvy z hlediska pronajímatele (municipality). Předmětem pronájmu byl rozsáhlý areál se závazky nájemce k investicím do tohoto areálu. Prověření účelnosti a hospodárnosti vynaložených veřejných prostředků metodou nákladové kalkulace. Úkolem posudků (např. škola, zdravotní středisko, školní tělocvična) bylo zjistit, zda konečná cena zaplacená dodavatelům stavebního díla odpovídá ceně z původní smlouvy o dílo. Byl hodnocen rozsah skutečně provedeného díla na základě rozpočtů v kalkulačním členění nákladů až do podrobnosti jednotlivých položek (dle programu ÚRS Praha).

3 3 Stanovení ceny zjištěné (administrativní) Předmětem posudků bylo stanovení ceny nemovitostí pro účely dané zákonem o oceňování (daň z převodu nemovitosti apod.) prakticky všech typů nemovitostí a pozemků. Posouzení ekonomické výhodnosti stavebních projektů Cílem posudků (např. u obecně prospěšných staveb, jako jsou dům pro seniory, škola, plavecký bazén) bylo posoudit výši investičních a následně provozních nákladů, včetně dopočtu dalších nákladů na financování provozu či nutnosti dotací a návrh způsobu financování. Oceňování při vyvlastňování Účelem posudků bylo stanovení náhrad za vyvlastnění pro vyvlastňovací úřad. Jednalo se např. o případ čerpací stanice pohonných hmot, kdy bylo třeba stanovit nejen náhradu za vyvlastnění samotné čerpací stanice, ale i náhradu za vyvlastnění nájemního práva nájemce. Dále byla provedena revize předchozích znaleckých posudků, popis uplatněných metod a postupů a stanovení nejvhodnější metodiky ocenění. ICT Dvě případové studie související s představením práce naší rozšířené divize ICT. Tel: Znalecký ústav Apogeo Esteem rozšířil portfolio expertních služeb o oblast ICT Více než desítka specialistů zastřešuje nejširší nabídku služeb v oboru. První kontakt nového týmu specialistů s médii, laděný mírně kontroverzně, vyvolal řadu diskusí. Ve večerním ekonomickém zpravodajství České televize se za Apogeo Esteem k tématu vyjadřoval soudní znalec Ivan Janoušek. Stanoviska znaleckého ústavu potvrdil i Petr Říha, ředitel odboru architektury egovernment Ministerstva vnitra ČR. Společně na televizní obrazovce diskutovali o reálných možnostech zlepšení zpracování zadávací dokumentace projektů ve státní správě. Shodli se na tom, že je třeba zcela změnit načasování znaleckých posudků. Klíčovou rolí znalce by mělo být posouzení kvality zadávací dokumentace už z hlediska jasné specifikace cílů a jednotlivých kroků k jejich dosažení. Řada subjektů státní správy už na tento způsob spolupráce s oborovými experty přešla, řada teprve hledá optimální subjekt, o jehož renomé by se v případě potřeby mohla opřít. Identifikovat potenciální problém ihned v zárodku znamená obrovské úspory času, lidské energie i finančních prostředků. Posudek soudního znalce má v případě sporu zcela jinou váhu než vyjádření oborového specialisty bez znaleckého oprávnění. Jana Nerušilová Marketing Manager tel.:

4 4 Až 30 % státních výdajů na IT vyletí oknem bez užitku Zakázky z oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) jsou ve státní a soukromé sféře zbytečně předražené. Zhruba 30 až 35 procent finančních prostředků je vynakládáno naprosto neúčelně: přinášejí nulový, nebo jen zanedbatelný efekt. Viníkem je nejčastěji nedostatečná analýza projektů (25 %) vedoucí k jejich prodražování. Hned v závěsu je chybné zadání projektu (18 %), které poptává neadekvátní řešení, říká Ivan Janoušek, soudní znalec v oblasti informačních technologií ze znaleckého ústavu APOGEO Esteem. Uvedené závěry vyplývají z analýzy ICT projektů za poslední tři roky, které realizoval tým soudních znalců a IT expertů poradenské společnosti APOGEO Group (jejíž součástí je i znalecký ústav APOGEO Esteem). Úředníci se bojí obvinění z korupce Státní a rozpočtové organizace zbytečně prodražují IT zakázky poptávkou nepotřebných služeb či nevhodných informačních systémů. Důvodem vůbec nemusí být korupce, nýbrž alibismus úředníků a jejich snaha být za každou 4% 3% 5% 15% 12% 18% 25% 18% Chybná metodika akceptace díla Špatně připravené zadání projektu Chybná metodika akceptace díla Nedostatečné řízení Nejasné kompetence mezi IT a provozními útvary Selhání spolupráce (dodavatel, subdodavatel) Zaměření pouze na cíle projektu nikoli celkový efekt Chybně sepsaná smlouva (nerespektuje odbornou stránku projektu) Proč je vyplýtváno až 35 % prostředků směřujících do oblasti IT? Viníkem jsou nejčastěji nedostatečné analýzy projektu, které neřeší problém. Špatně formulované smlouvy, které neprůhledně či dvojznačně specifikují předmět smlouvy, často obsahují nesoulad mezi odbornou (IT) a právní stránkou. Chybné zadání projektu neodpovídá skutečným potřebám a dává prostor pro různou interpretaci požadavků. cenu krytý. Poptávané řešení proto raději předimenzují nebo z neznalosti zvolí nevhodnou strategii. Důsledkem jsou předražené projekty, které mnohdy ani neplní svou očekávanou funkci nebo jsou v době dokončení již zastaralé, říká Janoušek. Další černou dírou na peníze jsou špatně sepsané smlouvy, které dávají zbytečný prostor různým dodatkům prodražujícím celý projekt: Opět to nemusí být důsledek korupce, ale chybně koncipované smlouvy. Ty totiž sepisují většinou právníci, kteří nejsou odborníci na IT. Dodavatelé pak mohou ze státu tahat peníze kvůli nejasným formulacím ve smlouvě, vysvětluje Ivan Janoušek. Firmy tratí hlavně na špatných analýzách a očekáváních Soukromý sektor je sice schopen si své investice lépe hlídat, ale i v něm dochází často k mrhání. Viníkem prodražení je nejčastěji podcenění strategie a důsledné analýzy projektu. Klienti se mnohdy při revizi smluv diví, k čemu se vlastně zavázali a co ze smlouvy, kterou navrhl dodavatel, vlastně vyplývá, dodává Ivan Janoušek. Mnoho manažerů navíc podléhá klamu, že nový informační systém jim vyřeší špatný systém řízení firmy. Předpoklad, že zavedení světového informačního systému přinese do firmy samozřejmě i světový systém řízení, je naprosto mylný, varuje Janoušek. Zájem o znalecké posudky každoročně stoupá o 28 procent Tlak na úspory v soukromé a státní sféře způsobuje, že se řada manažerů zodpovědných za IT dostává pod obrovský tlak. Zodpovídají totiž za investice v řádech milionů korun do mnohdy velmi abstraktních nehmatatelných projektů. Manažeři se oprávněně obávají toho, že pokud projekt neuspěje, mohou být obviněni z nedbalosti, či dokonce z korupce, upozorňuje Ivan Janoušek. Jak pracují soudní znalci: Náležitosti znaleckého posudku upravuje Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR. V praxi to znamená, že znalec v posudku musí uvést souhrn skutečností, které ho vedly k závěrům v posudku uveřejněným. Lze tak zjistit, na základě jakých dat a skutečností byl posudek zpracováván. Znalec je také povinen písemný posudek na požádání státního orgánu osobně stvrdit, doplnit nebo jeho obsah blíže vysvětlit. Posudek zajišťuje zadavateli nezávislost zpracování, neboť soudní znalec není v přímé vazbě na realizátora konečné zakázky (což znemožňuje přímé korupční jednání). V neposlední řadě je znalec schopen nabídnout právní i odbornou expertizu. Na soudní znalce se proto obracejí stále častěji soukromé i státní firmy s žádostí o odborné zhodnocení zadání projektů. Chtějí si ověřit, zda jsou projekty dobře zpracované a není-li někde nějaké slabé místo. Fungujeme jako nezávislý arbitr, který nabízí objektivní zhodnocení situace, říká dále Janoušek. Společnost APOGEO Group zaznamenává v posledních třech letech meziročně 28procentní nárůst poptávky na služby soudních znalců. Firma právě z důvodu rostoucí poptávky založila specializovanou divizi APOGEO Esteem, která se zaměřuje výhradně na znalecké a expertní služby v oblasti informačních a komunikačních technologií. Znalec v posudku totiž musí uvést souhrn skutečností, které ho vedly k uveřejněným závěrům. Lze tak zpětně zjistit, na základě jakých dat a skutečností byl posudek zpracováván. Pokud by projekt skončil neúspěchem, může analýza soudního znalce jasně pomoci najít důvod fiaska. Minimálně tak lze podstatně snížit pravděpodobnost obvinění z korupčního jednání, uzavírá Ivan Janoušek, soudní znalec společnosti APOGEO Esteem. Více informací o tomto tématu vám rád sdělí: Ing. Ivan Janoušek Valuation Institute Consultant

5 5 KLÍČOVÍ LIDÉ ICT DIVIZE Andrea Paslerová vystudovala ČVUT FIS, obor Ekonomika a řízení strojírenské výroby, který si doplnila postgraduálním studiem na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor Peněžní ekonomie a bankovnictví. Andrea Paslerová působila ve finanční skupině GES GROUP, dále čtyři roky v České konsolidační agentuře v oddělení oceňování a pět let v holdingové společnosti B.G.M. Managers, s. r. o., jako ředitelka kapitálových účastí. V současné době je jmenována soudním znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování podniků. Ing. Ivan Janoušek Valuation Institute Consultant Ivan Janoušek (více než 30 let v oboru) je soudním znalcem v oborech Kybernetika, odvětví výpočetní technika, specializace na HW a SW informační systémy firem a Ekonomika, odvětví výpočetní technika, specializace na oceňování HW a SW informační systémy firem. Vlastní Osvědčení NBÚ číslo o splnění podmínek uvedených v 18 zákona č. 148/1998 pro stupeň utajení Tajné. Praxe v oboru ICT od roku 1976, 10 let CIO Skanska, zakládající člen CACIO (Česká asociace manažerů úseků informačních technologií), pracoval jak na straně dodavatelské, tak odběratelské. APOGEO WORKSHOP Jak úspěšně realizovat ICT projekty Poradenská skupina APOGEO má pro Vás připravenou celou řadu zajímavých workshopů. Seznam těchto workshopů naleznete také na našem webu, /workshopy. Program: Úvodní slovo Jak neúspěšně implementovat - definice hlavních problémů při implementaci ICT projektů Jak úspěšně implementovat - návod na minimalizaci chyb, úspěšnou implementaci a provoz ICT projektů Panelová diskuze s odborníky z oblasti práva, ekonomiky, outsorcingu a architektury ICT Datum: Registrační formulář ZDE Workshop se uskuteční ve vile Prague Business Club, Juárezova 2, Praha 6. Kapacita míst je omezena. V případě zájmu prosíme o registraci prostřednictvím formuláře. Jana Nerušilová Marketing Manager tel.:

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta Apogeo News Prosinec 2014 Vážení klienti, obchodní partneři, dostává se Vám do rukou poslední Vánoční číslo našeho APOGEO News, které je malým sumářem nejen uplynulého čtvrtletí, ale i roku 2014. Samozřejmostí

Více

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky Realitní magazín asociace realitních kanceláří české republiky www.arkcr.cz 5 / 2014 Legislativa Problematika neplatnosti OZ x NOZ v kontextu nájemní smlouvy Tento článek se zabývá výkladem neplatnosti

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU MANAGEMENT AND FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU MANAGEMENT AND FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

Vážení klienti a obchodní partneři, Přeji příjemné čtení,

Vážení klienti a obchodní partneři, Přeji příjemné čtení, září 2013 News Vážení klienti a obchodní partneři, vítám Vás v dalším pokračování APOGEO čtvrtletního magazínu, který se stal oblíbeným informačním servisem všem, kteří se chtějí orientovat v podnikatelském

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Únor 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím únorového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 147-1826/2015 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 109 k. ú. Černý Most ve spoluvlastnictví PRIMA GRIL s.r.o., Cíglerova 1138/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 492 43 772, podíl

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl Sborník projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve vědě a výzkumu CZ.1.07/2.3.00/09.0134 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management listopad 2010 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY služby pro finanční sektor Efektivita marketingových kampaní Novinky v bankovní legislativě Tržní arbitráž IFRS pro pojistné smlouvy Fáze II Důležité

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009 1/2009 OBSAH Změny v daních a účetnictví str. 1 3 Téma, jež zajímá všechny adepty certifikace Institut otevřel pobočku v Brně str. 3 K certifikaci bude blíž i na Moravě E D I T O R I A L V době, kdy světem

Více

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Jan PRŮŠA Brno, duben

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více