VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5.kvetna55, Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl2534/2008 sp. zn.: 127/ Pocet listu dokumentu/príloh: 5/1 Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod Ralskem, dne: Rozhodnutí nabylo právní moci aje vykonatelné dne: Stavebníci: Petra Opiová (nar ), Mimonská 278, Stráž pod Ralskem Radek Opl (nar ), Mimonská 278, Stráž pod Ralskem v,, v VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby, jako stavební úrad vecne a místne príslušný dle 13 odst. 1 písmog) zákona C. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu, rozhodl dne ve veci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístení stavby a stavebního povolení pro stavbu: "Rodinný dum" vcetne prístrešku pro osobní automobil, zpevnených ploch, vodovodní prípojky, kanalizacní prípojky, prívodního kabelu NN na pozemcích: pozemkové parcely 1254/8 (orná puda), 1254/16 (orná puda) a 1254/17 (orná puda) v kat. území Stráž pod Ralskem, kterou podali Petra OpIová (nar ), Mimonská 278, Stráž pod Ralskem a Radek Opl (nar ), Mimonská 278, Stráž pod Ralskem takto: I. Podle 79 stavebního zákona a 9 vyhlášky C. 503/2006 Sb., o podrobnejší úprave územního rízení, verejnoprávní smlouvy a územního opatrení vydává rozhodnutí o umístení stavby pro stavbu: "Rodinný dum" na pozemku: p.p.c. 1254/17 (orná puda), vodovodní prípojky na pozemcích: 1254/8 (orná puda) a 1254/17 (orná puda), kanalizacní prípojky na pozemcích: 1254/8 (orná puda), 1254/16 (orná puda), 1254/17 (orná puda), prívodního kabelu NN a zpevnených ploch na pozemku: 1254/17 (orná puda) vše v kat. území Stráž pod Ralskem. Popis stavby: Rodinný dum - prízemní, nepodsklepený s obytným podkrovím o rozmerech 7,00 x 7,70 m a pristaveným zádverím o rozmerech 1,85 x 3,35 m - celková zastavená plocha 60,18 m2, prístrešek o rozmerech 3,50 x 6,00 m - o zastavené ploše 21,0 m2, rodinný dum je zastrešený sedlovou strechou se sklonem 42, nad zádverím je navržena sedlová strecha se sklonem 30, nad prístreškem pro osobní automobil pultovou 1

2 strechou se sklonem 27. Výška hrebene strechy max. 8,0 m. Stavba bude vytápena ústredním teplovodním topením napojeným na el. kotel. Rodinný dum bude umísten na pozemku p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem ve vzdálenosti: 13,0 m od hranicep.p.c. 1254/18; 6,75 m od hranice p.p.c. 1254/8; 16,75 m od hranice p.p.c. 1254/1 a 22,5 m od hranice p.p.c. 1254/16 vše v k.ú Stráž pod Ralskem. Zpevnené plochy - prístup (10,0 m2) povede od komunikace na p.p.c. 1254/8 k rodinnému domu, príjezd (9,72 m2) povede od komunikace p.p.c. 1254/8 k prístrešku pro osobní automobil, terasa (37,97 m2}u jižní steny RD. Zpevnené plochy budou umísteny na pozemku p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Vodovodní prípojka - bude napojena na nove budovaný vodovodní rad vedoucí v nove budované komunikaci p.p.c. 1254/8 v k.ú. Stráž pod Ralskem, od napojení povede potrubí kolmo k rodinnému domu po pozemku p.p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem v délce 12,00 m, vodomemá šachta bude umístena v rodinném dome. Kanalizacní prípojka - splaškové vody budou svedeny kanalizacní prípojkou (tlaková) do nove budované kanalizacní stoky vedoucí v komunikaci p.p.c. 1254/8 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Kanalizacní prípojka bude umístena na pozemcích p.c. 1254/17, 10254/16 a 1254/8 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Délka kanalizacního potrubí bude 71,00 m. Likvidace dešt'ových vod - deštové vody budou vsakovány na pozemku stavebníku p.p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Prívodní kabel NN - bude provedeno z nového elektromerového rozvadece, který bude umísten na pozemku p.c. 1254/17 (u hranice sousedního pozemku p.p.c. 1254/18) v k.ú. Stráž pod Ralskem. Elektromerový rozvadec bude napojen na novou pojistkou skrín, která bude umístena na hranici pozemku 1254/17 a 1254/18 a není soucástí tohoto rozhodnutí (bude povolena a provedena provozovatelem distribucní soustavy). Z elektromerového rozvadece bude napojen kabel CYKY - J 5xl0 v délce 21 m do podružného rozvadece v rodinném dome. Prívodní kabel bude veden od pripojení po pozemku p.p.c. 1254/17 podél hranice s p.p.c. 1254/8 až po úroven RD kde odbocí do podružného rozvadece rodinného domu. Pro umístení stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba rodinného domu bude umístena na pozemku p.p.c. 1254/17, kanalizacní prípojka bude umístena na pozemcích p.p.c. 1254/8, 1254/16, 1254/17, vodovodní prípojka bude umístena na pozemcích p.p.c. 1254/8, 1254/17, prívodní kabel NN a zpevnené plochy budou umísteny na pozemku p.p.c. 1254/17 vše v k.ú. Stráž pod Ralskem tak, jak je zakresleno na situacním výkresu v mer. 1 : 200 a na koordinacní situaci v mer. 1 : 500, které jsou soucástí dokumentace pro územní rízení. 2. Jako stavební pozemek se vymezuje cást pozemku p.p.c. 1254/17 (309 m2) v k.ú. Stráž pod Ralskem. Stavebním pozemkem nebude prekrocena hranice povolovaného odnetí pudy. Rozhodnutí o námitkách úcastníku rízení: Námitky ani pripomínky nebyly vzneseny. Úcastníci rízení podle &27 odst. 1 zákona c. 500/2004 Sb.. správní rád. ve znení ien "správní rád"): Petra OpIová (nar ), Mimonská 278, Stráž pod Ralskem Radek Opl (nar ), Mimonská 278,47127 Stráž pod Ralskem 2

3 Podle 115 stavebního zákona I I. povoluje stavbu: "Rodinný dum" vcetne vodovodní prípojky, kanalizacní prípojky, prívodního NN kabelu, zpevnených ploch na pozemcích: pozemkové parcely 1254/8, 1254/16 a 1254/17 v kat. území Stráž pod Ralskem v rozsahu projektové dokumentace, overené pri stavebním rízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení stavby, clenení na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru stavenište, organizace výstavby, splnení požadavku daných zvláštními predpisy. Popis stavby: Rodinný dum - prízemní, nepodsklepený s obytným podkrovím o rozmerech 7,00 x 7,70 m a pristaveným zádverím o rozmerech 1,85 x 3,35 m - celková zastavená plocha 60,18 m2, prístrešek o rozmerech 3,50 x 6,00 m zastavené ploše 21,0 m2, rodinný dum je zastrešený sedlovou strechou se sklonem 42 - tašková krytina, nad zádverím navržena sedlová strecha se sklonem 30, nad prístreškem pro osobní automobil pultovou strechou se sklonem 27. Výška hrebene strechy max. 8,0 m. Stavba bude vytápena ústredním teplovodním topením napojeným na el. kotel, kotel bude umísten v koupelne v prízemí rodinného domu. Ohrev TUV bude v bojleru. Rodinný dum bude založen na betonových základových pasech na rostlý terén. Stavba bude provedena ze systému YTONG, stropní konstrukce bude provedena systém Miako, strecha z betonových tašek BRAMAC - Natural, komínové teleso - komíny CZ - pruduch 200 mm. Okna jsou navržena plastová bílá s mrížkou, vnitrní dvere lamino Klasik. V prízemí rodinného domu bude umísteno: zádverí (4,07 m2), chodba (2,98 m2), koupelna + záchod (4,01 m2),obytná místnost - obývací pokoj (22,04 m2),kuchyne (8,91 m2),komora (3,92 m2). V podkroví rodinného domu bude umísteno: chodba (3,52 m2),obytná místnost - pracovna (7,36 m2),obytná místnost - pokoj (10,71 m2),obytná místnost - pokoj (10,52 m2),koupelna (5,36 m2). Zpevnené plochy - prístup (10,0 m2) povede od komunikace k rodinnému domu, príjezd (9,72 m2) povede od komunikace p.p.c. 1254/8 k prístrešku pro osobní automobil, terasa (37,97 m2) na jižní strane RD. Zpevnené plochy budou umísteny na pozemku p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Vodovodní prípojka - bude napojena na nove budovaný vodovodní rad vedoucí v nove budované komunikaci p.p.c. 1254/8 v k.ú. Stráž pod Ralskem, od napojení povede potrubí LDPE prum. 32/3,0 kolmo k rodinnému domu po pozemku p.p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem v délce 12,00 m, vodomerná šachta bude umístena v rodinném dome - zádverí. Kanalizacní prípojka - splaškové vody budou svedeny kanalizacní prípojkou (tlaková) do nove budované kanalizacní stoky vedoucí v komunikaci p.p.c. 1254/8 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Kanalizacní prípojka bude umístena na pozemcích p.c. 1254/17, 10254/16 a 1254/8 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Délka kanalizacního potrubí LDPE prum. 63/5,8 bude 71,00 m. Prípojka bude rešena výtlakem, na pozemku p.p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem ve vzdálenosti 7,00 m od rodinného domu bude umístena precerpávací jímka, sloužící zároven jako revizní šachta pro vnitrní kanalizaci. Šachta je navržena plastová samonosná, v šachte bude instalováno cerpadlo 50 - GFZU s rezacím zarízením. Likvidace deštových vod - deštové vody budou vsakovány na pozemku stavebníku p.p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Prívodní kabel NN - bude provedeno z nového elektromerového rozvadece, který bude umísten na pozemku p.c. 1254/17 (u hranice sousedního pozemku p.p.c. 1254/18) v k.ú. Stráž pod Ralskem. Z elektromerového rozvadece bude napojen kabel CYKY - J 5xl0 v délce 21 m do podružného rozvadece v rodinném dome. Prívodní kabel bude veden od pripojení po pozemku p.p.c. 1254/17 podél hranice s p.p.c. 1254/8 až po úroven RD kde odbocí do podružného rozvadece rodinného domu. 3

4 Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: I. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace overené ve stavebním rízení, prípadné zmeny nesmí být provedeny bez predchozího povolení stavebního úradu. 2. Na pozemku komunikace p.p.c. 1254/8 v k.ú. Stráž pod Ralskem je veden kabel verejného osvetlení, který musí být respektován pri stavebních pracích. 3. Z plochy urcené k zastavení a zpevnení bude pred zahájením stavebních prací provedena skrývka ornice (kulturní vrstvy pudy) dle skutecné mocnosti ornicního profi1u. Skrytá ornice bude hospodárne použita na nezastavené a nezpevnené cásti parcely, na níž bude zrízena zahrada (zelen) rodinného domu. _ 4. O cinnostech souvisejících s nakládáním s ornicí stavebník povede protokol (pracovní deník) v souladu s 10 odst. 2 vyhlášky MŽP c. 13/1994 Sb., kterou se upravují nekteré podrobnosti ochrany zemedelského pudního fondu. 5. Dojde-Ii pri provádení staveb k nepredvídaným nálezum kulturne cenných predmetu nebo k archeologickým nálezum, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních predpisu provádející stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úradu a orgánu státní památkové péce, poprípade archeologickému ústavu. Zároven jsou povinni ucinit nezbytná opatrení, aby nález nebyl poškozen nebo znicen, dokud o nem nerozhodne stavební úrad po dohode s orgánem státní památkové péce. 6. Napojování stavby rodinného domu bude provedeno podle podmínek za úcasti správcu nebo vlastníku technickéinfrastruktury(severoceskévodovodya kanalizace,a.s.,cezdistribuce,a.s.). 7. Pred zahájením stavby budou vytýcena všechna podzemní zarízení a vedení v míste stavby a budou dodrženy podmínky dané vlastníky nebo správci techto vedení a zarízení. 8. Pozemek p.p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem je z hlediska vnikání radonu z podloží do budovy pozemkem se stredním radonovým indexem. Podle CSN Ochrana staveb proti radonu z podloží vyžaduje realizace stavby v prípade zjišteného radonového indexu ochranná opatrení stavebního objektu. Musí být dodrženo provedení protiradonové izolace navržené v projektové dokumentaci stavby. 9. Pri stavbe bude respektováno stávající nadzemní vedení VN 35 kv v majetku CEZ Distribuce, a.s., Decín, které vede pres stavební pozemek a budou dodrženy podmínky pro práci v ochranných pásmech nadzemního vedení a ochranných pásmech elektrických stanic. 10. Vodovodní prípojka bude vybavena trasovací páskou pro možnost následného vyhledání a v celé délce uložena do nezámrzné hloubky min. 1,2 m. 11. Napojení vodovodní prípojky a osazení vodomeru bude provedeno provozem vodovodu, p.šorer- tel z unifikovaného materiálu Severoceských vodovodu a kanalizací a.s., závod Ústí nad Labem vcetne osazení šoupátkového prípojkového uzáveru a vod. sestavy s vodomerem Qn 1,5 s typovým držákem a zpetným ventilem. Vodomerná sestava bude zabezpecena proti zamrznutí a poškození. 12. Pri realizaci vodovodní prípojky bude dodržena CSN a CSN v celém rozsahu. 13. Pro odvedení splaškových vod musí být dodrženy limity kanalizacního rádu pro mesto Stráž pod Ralskem (tzn. nesmí být osazen drtic odpadu). 14. Napojení na projektovanou splaškovou kanalizacní stoku bude provedeno provozem kanalizací Ceská Lípa - p. Kropácek na základe objednávky. 15. Ke každému dotyku vodohospodárského zarízení provozovaného Severoceskými vodovody a kanalizacemi a.s., závod Ústí nad Labem, musí být prizvání ke kontrole potrubí vod. a kan. prípojky pred záhozem. S dostatecným predstihem provést písemne ohlášení zahájení výkopových prací na akci a vytýcení st. vodohospodárského zarízení v terénu pred predáním stavenište. Provede vod. a kan. provoz p. Vondra - tel , p. Kropácek na základe objednávky. 16. Po vydání povolení provést sepsání žádosti o zrízení vod. a kan. prípojky na oddelení TPC a uzavrení smlouvy o odberu pitné vody a odvedení odp. vod na obchodním útvaru Severoceských vodovodu a kanalizací a.s. závod Ústí nad Labem, str. Ceská Lípa ICerná, Rozum, Zeman - pondelí, streda hod., ostatní dny po tel. dohode /. 17. Realizace prípojek bude možná až po zprovoznení a zkolaudování vodovodního radu a kanalizacní stoky. 18. Pred oznámením zámeru o užívání dokoncené stavby stavebník na technický úsek Severoceských vodovodu a kanalizací a.s. v Ceské Lípe doloží: mikrobiologický rozbor vody nebo potvrzení o chloraci provedené pracovníky provozu Severoceských vodovodu a kanalizací a.s. Teplice geodetické zamerení skutecného provedení prípojek do katastrální mapy v platném souradnicovém a 4

5 výškovém systému dgn, vcetne hloubek uložení, profilu materiálu Itzn. že síte budou zamereny pred zakrytími písemný zápis vod. a kan. provozu a provedené kontrole obsypu a záhozu vod. a kan. prípojky vcetne funkcnosti trasovací pásky nad vodovodní prípojkou 19. Kontrolní prohlídky stavbyjsou stanoveny takto: první kontrolní prohlídka - pri provádení základové desky druhá kontrolní prohlídka - pri provádení obvodového zdiva tretí kontrolní prohlídka - pri provádení stropních konstrukcí ctvrtá kontrolní prohlídka - pri provádení tesarských a pokrývacských prací pátá kontrolní prohlídka - po napojení na inženýrské síte 20. Veškeré stavbou dotcené pozemky budou uvedeny do puvodního stavu. 21. Stavba bude dokoncena do Stavba bude provedena dodavatelsky spolecností Ekonomické stavby, s.r.o., Ke križovatce 466, Zruc - Seneco 23. Stavebník k oznámení o užívání stavby rodinného domu zajistí vyhotovení geometrického plánu, ve kterém bude rešeno oddelení vymezeného stavebního pozemku, na který byl udelen souhlas k odnetí pudy ze ZPF a soucasne predloží kopii podaného návrhu na vklad geometrického plánu do katastru nemovitostí. Zbývající cást pozemku p.p.c. 1254/17 (1189 m2), na kterou není udelen souhlas k odnetí pudy ze ZPF zustává nadále soucástí ZPF a bude zapsána do katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrada. 24. S užíváním stavby rodinného domu bude možné zapocít pouze v prípade, že stavba bude napojena na príslušnou dopravní a technickou infrastrukturu. Rozhodnutí o námitkách úcastníku rízení: Námitky ani pripomínky nebyly vzneseny. Úcastníci rízení podle &27 odst. 1 zákona c. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení ien "správní rád"): Petra OpIová (nar ), Mimonská 278, Stráž pod Ralskem Radek Opl (nar ), Mimonská 278, Stráž pod Ralskem III. dále Podle 74 odst. 1 zákona c. 500/2004 Sb. (správní rád) se vykonatelnost stavebního povolení odkládá do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí. Úcastníci rízení podle &27 odst. 1 zákona c. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení ien "správní rád"): Petra OpIová (nar ), Mimonská 278, Stráž pod Ralskem Radek Opl (nar ), Mimonská 278, Stráž pod Ralskem Rozhodnutí o námitkách úcastníku rízení: Námitky ani pripomínky nebyly vzneseny. Od uvodnení Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby obdržel dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístení stavby a stavebního povolení na stavbu "Rodinný dum" vcetne prístrešku pro osobní automobil, zpevnených ploch, vodovodní prípojky, kanalizacní prípojky, prívodního kabelu NN na pozemcích:pozemkovéparcely1254/8(ornápuda), 1254/16(ornápuda)a 1254/17(ornápuda)v kat. území Stráž pod Ralskem, kterou podali Petra OpIová (nar ), Mimonská 278, Stráž pod Ralskem a Radek Opl (nar ), Mimonská 278, Stráž pod Ralskem v zastoupení Ekonomickými stavbami s.r.o., ICO , Ke Križovatce 466, Zruc - Seneco Usnesením c.j. MUSPRl1601l2008 ze dne bylo v souladu s ustanovením 140 odst. 1 zákona C. 500/2004 Sb. a v souladu s 78 odst. 1 stavebního zákona spojeno územní rízení o umístení stavby se stavebním rízením. 5

6 Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby opatrením ze dne oznámil podle 87 odst. I stavebního zákona zahájení spolecného územního rízení o umístení stavby a stavebního rízení a narídil verejné ústní jednání spojené na den: (úterý) konané v míste: kancelár odboru výstavby Mestského úradu ve Stráži pod Ralskem a v souladu s 112 odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení stavebního rízení, upustil od ústního jednání a ohledání na míste. Námitky a pripomínky úcastníku územního rízení a závazná stanoviska dotcených orgánu mohly být uplatneny nejpozdeji pri ústnímjednání a námitky a pripomínky úcastníku stavebního rízení a závazná stanoviska dotcených orgánu mohly být uplatneny nejpozdeji do Jelikož stavební úrad zjistil, že doložená dokumentace ke stavebnímu rízení nebyla plne vypracovaná dle prílohy c. 1 k vyhlášce c. 499/2006 Sb., nebyla doložena dokumentace pro územní rízení dle prílohy C.4 k vyhlášce C. 503/2006 Sb. a závazné stanovisko Mestského úradu Ceská Lípa, odbor životního prostredí, z hlediska zájmu chránených zákonem C. 334/1992 Sb., o ochrane zemedelského pudního fondu, ve znení pozdejších predpisu, dle 9 odst. 1 uvedeného zákona, byli stavebníci dne vyzváni k doplnení podání o tyto doklady a rízení bylo v souladu s 64 odst. 1 písmoa) správního rádu usnesením prerušeno do Dne byly požadované náležitosti doloženy a dne stavební úrad vyrozumel úcastníky rízení v souladu s 65 odst. 2 správního rádu, že pominuly duvody prerušení a rízení dále pokracuje. žádosti byly doloženy následujícími doklady: 2 x dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístení stavby 2 x projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení kopie katastrální mapy informace o parcelách plná moc mezi Radkem OpIem a spolecností Ekonomické stavby s.r.o., Ke Križovatce 466, Zruc - Senec plná moc mezi Petrou OpIovou a spolecností Ekonomické stavby s.r.o., Ke Križovatce 466, Zruc - Senec osvedcení o autorizaci - ing.lubomírkupsa plná moc mezi spolecností Ekonomické stavby s.r.o., Ke Križovatce 466, Zruc - Senec a ing. Jirím Jílkem výpis z obchodního rejstríku - Ekonomické stavby s.r.o., Ke Križovatce 466, Zruc - Senec sdelení mesta Stráž pod Ralskem o tom, že Rada mesta schvaluje dodatek C.2 k plánovací smlouve dodatek C.2 k plánovací smlouve - Výstavba sítí technické infrastruktury v ulici Fibichova I. a II. etapa dodatek C. 1 k plánovací smlouve - Výstavba sítí technické infrastruktury v ulici Fibichova I. a II. etapa plánovací smlouva - Výstavba sítí technické infrastruktury v ulici Fibichova I. a II. etapa výpis z katastru nemovitostí - p.p.c. 1254/16 v k.ú. Stráž pod Ralskem smlouva o zrízení práva umístit stavbu na cizím pozemku - Radek a Petra Oplovi - František Socinský (vlastník pozemku p.p.c. 1254/16 v k.ú. Stráž pod Ralskem) vyjádrení o existenci síte elektronických komunikací spolecnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne stanovisko k žádosti o pripojení zarízení - CEZ Distribuce, a.s. ze dne sdelení, že v zájmovém prostoru se nachází podzemní energetické zarízení NN na p.p.c. 1254/8 v k.ú. Stráž pod Ralskem v majetku CEZ Distribuce, a.s. vyjádrení CEZnet, a.s. o tom, že se v zájmovém území nenacházejí žádné sdelovací kabely informace o neexistenci plynárenských zarízení ve vlastnictví nebo správe SCP Net, s.r.o. Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. Ústí nad Labem - vyjádrení k zámeru rodinného domu ze dne Mestský úrad v Mimoni, odbor zemedelství a ŽP - vyjádrení ze dne , c.j. MUMI3821/2008 Mestský úrad Ceská Lípa, odbor životního prostredí - stanovisko ze dne , c.j. MUCL/11711/2008 Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor správy majetku a rozvoje mesta - stanovisko ze dne , c,j. MUSPR 454/2008 Mesto Stráž pod Ralskem - stanovení podmínek napojení a urcení polohy technického zarízení Závazné stanovisko Mestského úradu Ceská Lípa ze dne , c,j. MUCL/50061/2008 (souhlas s trvalým odnetím ze ZPF) V rízení bylo zkoumáno, zda mohou být prímo dotcena vlastnická nebo jiná práva vlastníku 6

7 pozemku a staveb na nich, vcetne pozemku sousedních a staveb na nich. Na základe výsledku byl stanoven okruh úcastníku rízení ve smyslu 85 a 109 stavebního zákona. Úcastníkem rízení podle 85, odst. 1,písmo a) stavebního zákonajsou: Petra Opiová, Mimonská 278, Stráž pod Ralskem - žadatel a vlastník p.p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem Radek Opl, Mimonská 278, Stráž pod Ralskem- žadatel a vlastník p.p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem Úcastníkem rízení podle 85, odst. 1,písmo b) stavebního zákonajsou: Mesto Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem - obec, na jejímž území bude zámer uskutecnen Úcastníkem rízení podle 85, odst. 2, písmo a) stavebního zákonajsou: Mesto Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem - vlastník sousedního pozemku p.p.c. 1254/8 v k.ú. Stráž pod Ralskem, na kterém budou umísteny vodovodní a kanalizacní prípojka František Socinský, Hornická 323, Stráž pod Ralskem - vlastník pozemku p.p.c. 1254/16 v k.ú. Stráž pod Ralskem, po kterém bude vedena kanalizacní prípojka Úcastníkem rízení podle 85, odst. 2, písmo b) stavebního zákonajsou: CEZ Distribuce a.s. Sekce strategický rozvoj, Teplická 8, Decín IV - vlastník stavby nadzemního vedení VN 35 kv vedoucího pres pozemek p.p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem Miroslav Hejný, Žibridice 263, Križany - vlastník sousedního pozemku p.p.c. 1254/18 v k.ú. Stráž pod Ralskem, pri jehož hranici bude umísten elektromerový rozvadec Pozemkový fond CR, Dubická 970, Ceská Lípa I - vlastník sousedního pozemku parc.c. 1254/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem Úcastníkem rízení podle 109 odst. 1, písmo a) stavebního zákona jsou: Petra Opiová, Mimonská 278, Stráž pod Ralskem -stavebník RadekOpl, Mimonská278, Strážpod Ralskem-stavebník Úcastníkem rízení podle 109 odst. 1, písmo c) stavebního zákona jsou: Mesto Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem - vlastník pozemku p.p.c. 1254/8 v k.ú. Stráž pod Ralskem, na kterém budou umísteny vodovodní a kanalizacní prípojka František Socinský, Hornická 323, Stráž pod Ralskem - vlastník pozemku p.p.c. 1254/16 v k.ú. Stráž pod Ralskem, po kterém bude vedena kanalizacní prípojka Úcastníkem rízení podle 109 odst. 1, písmo d) stavebního zákona jsou: CEZ Distribuce a.s. Sekce strategický rozvoj, Teplická 8, Decín IV - vlastník stavby nadzemního vedení VN 35 kv vedoucího pres pozemek p.p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem Úcastníkem rízení podle 109 odst. 1,písmo e) stavebního zákonajsou: Miroslav Hejný, Žibridice 263, Križany - vlastník sousedního pozemku p.p.c. 1254/18 v k.ú. Stráž pod Ralskem, pri jehož hranici bude umísten elektromerový rozvadec Pozemkový fond CR, Dubická 970, Ceská Lípa 1 - vlastník sousedního pozemku parc.c. 1254/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem Vlastníkem pozemku p.p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem jsou podle výpisu z katastru nemovitostí manželé Petra a Radek OpIoví. Vlastníkem pozemku p.p.c. 1254/16 v k.ú. Stráž pod Ralskem dotceného kanalizacní prípojkou je František Socinský, se kterým je sepsána smlouva o zrízení práva umístit stavbu na cizím pozemku ze dne Podmínky Severoceských vodovodu a kanalizací a.s. Ústí nad Labem k provádení vodovodní a kanalizacní prípojky na síte technické infrastruktury stanovené ve vyjádrení ze dne jsou zarazeny v podmínkách c. 10 až 18 pro provádení stavby. V území stavby se nachází nadzemní energetické zarízení VN 35 kv v majetku CEZ Distribuce a.s. Decín, které musí být respektováno vcetne jeho ochranného pásma, tato skutecnost je stanovena v podmínce c. 9 pro provádení stavby. Pro stavbu byl vydán souhlas s trvalým odnetím zemedelské pudy ze zemedelského pudního fondu Mestským úradem Ceská Lípa, odborem životního prostredí, dne pod c.j. MUCL/50061/2008, podmínky v nem stanovené byly prevzaty do podmínek pro umístení stavby pod bodem c. 2 a pro provedení stavby pod body c. 3,4 a 23. Pro pozemek byl vypracován odborný posudek stanovení radonového indexu pozemku, dle kterého se jedná o pozemek se stredním radonovým indexem. V projektové dokumentaci je navržena protiradonová izolace. Podmínkou C. 8 pro provádení stavby je stanoveno provedení této protiradonové izolace. Dle CSN 7

8 je v prípade zjištení stredního radonového indexu nutné provést ochranná opatrení stavebního objektu, tzn. konstrukci rodinného domu je treba rešit tak, aby riziko pronikání radonu do budovy rodinného domu bylo minimální. Pri posuzování stavby stavební úrad vycházel hlavne ze schváleného územního plánu sídelního útvaru Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezere, kde je pozemek, na kterém je stavba rodinného domu navržena soucástí zastavitelného území, je zahrnut v plochách urcených jako "bytová výstavba do 2.N.P. + PK - návrh". V tomto území jsou pozemky rozparcelovány dle zpracované studie pro stavby rodinných-domu. V soucasné dobe se zde buduje prístupová komunikace, kanalizacní stoka a vodovodní rad. V území je dokoncen rozvod NN pro stavby rodinných domu. Vzhledem k tomu, že zámer klade požadavky na vybudování nové verejné dopravní a technické infrastruktury, doložili stavebníci plánovací smlouvu s mestem Stráž pod Ralskem ze dne a dodatek k této plánovací smlouve ze dne Predmetem této plánovací smlouvy je spolecný závazek 5 stavebníku, kterí chtejí realizovat stavby rodinných domu, a mesta Stráž pod Ralskem na vybudování nutné dopravní a technické infrastruktury pro tyto rodinné domy. Predpokladem možného užívání rodinného domu je vybudování smluvené infrastruktury. V prípade, že nebude infrastruktura dokoncena pred oznámením o užívání stavby rodinného domu, bude to duvod pro zákaz užívání rodinného domu. Z tohoto duvodu byla stanovena podmínka pro provádení stavby c.24. Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v prubehu spolecného územního rízení o umístení stavby a stavebního rízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístení stavby a stavebního povolení z hledisek uvedených v 90 stavebního zákona, projednal ji s úcastníky rízení a s dotcenými orgány a posoudil shromáždená stanoviska a pripomínky. Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v prubehu spolecného územního rízení o umístení stavby a stavebního rízení neshledal duvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto zpusobem uvedeným ve výroku. V prubehu rízení nebyly vzneseny žádné námitky a pripomínky. Výrok rozhodnutí v bode I. (územní rozhodnutí) je podminujícím vuci výroku rozhodnutí v bodu n. (stavební povolení), který je navazujícím. Z tohoto vyplývá,že stavební povolení muže nabýt právní moci teprve po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Z tohoto duvodu stavební úrad v bode III. výrokové cásti rozhodnutí rozhodl podle 74 odst. 1 zákona c. 500/2004 Sb. (správní rád) a odložil vykonatelnost stavebního povolení do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí. Poucení Proti tomuto rozhodnutí mohou úcastníci rízení podat odvolání ve lhute 15 dnu ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhuty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úradu a rozhoduje o nem Krajský úrad Libereckého kraje, Liberec. Odvoláním lze napadnout výrokovou cást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání proti územnímu rozhodnutí má ze zákona odkladný úcinek ~ci ~~ {0~~ '~;S!q"~ \ ~ O.' ó-y\ stavebnímu povolení. ~ o~",,./- O) (J)'" ~ ~ O+r. 1,~'1r &.~~. Cesl<á 'v' S.J? Po~~ Tentodokumentmusíbýt vyvešenna úrednídesce 15dnu, 15den dnemdorucení. 8

9 Datum vyvešení:..~.:r...~ ~... Datumsejmutí: 1?:.tJk;rJ! Podpis oprávnené osoby, potvrzující vyvešení Podpis oprávnené osoby, potvrzující sejmutí Razítko: Potvrzení o zverejnení zpusobem umožnuj ícím dálkový prístup Prílohy: overená dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístení stavby a projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení - pro stavebníky Obdrží: Úcastníci rízení podle 85, odst. 1, písmoa) stavebního zákona: Petra Opiová, Mimonská 278, Stráž pod Ralskem Radek Opl, Mimonská 278, Stráž pod Ralskem Úcastníci rízení podle 85, odst. 1, písmob) stavebního zákona: Mesto Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem Úcastníci rízení podle 85, odst. 2, písmoa) stavebního zákona: /verejnou vyhláškou/ Mesto Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem František Socinský, Hornická 323, Stráž pod Ralskem Úcastníci rízení podle 85, odst. 2, písmob) stavebního zákona:/verejnou vyhláškou/ CEZ Distribuce a.s. Sekce strategický rozvoj, Teplická 8, Decín IV Miroslav Hejný, Žibridice 263, Križany Pozemkový fond CR, Dubická 970, Ceská Lípa 1 Úrady. pro vyvešení a podání zprávy o datu vyvešení a seimutí: Mestský úrad Stráž pod Ralskem, Námestí 5. Kvetna 55, stráž pod Ralskem Dotcené orgány: Mestský úrad Ceská Lípa, odbor životního prostredí, námestí T. G. Masaryka 1,47036 Mestský úrad Ceská Lípa, úrad územního plánování, námestí T. G. Masaryka 1,47036 Mestský úrad Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem Mestský úrad, odbor zemedelství a životního prostredí, Mírová 120, Mimon Ceská Lípa Ceská Lípa Úcastníci rízení podle 109 odst. 1, písmoa) stavebního zákona: Petra Opiová, Mimonská 278,47127 Stráž pod Ralskem Radek Opl, Mimonská 278, Stráž pod Ralskem Úcastníci rízení podle 109 odst. 1, písmoc) stavebního zákona: Mesto Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem František Socinský, Hornická 323, Stráž pod Ralskem Úcastníci rízení podle 109 odst. 1, písmod) stavebního zákona: CEZ Distribuce a.s. Sekce strategický rozvoj, Teplická 8, Decín IV Úcastníci rízení podle 109 odst. 1, písmoe) stavebního zákona: Miroslav Hejný, Žibridice 263, Križany Pozemkový fond CR, Dubická 970,47001 Ceská Lípa Dotcené orgány: Mestský úrad Ceská Lípa, odbor životního prostredí, námestí T. G. Masaryka 1,47036 Ceská Lípa Mestský úrad Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem Mestský úrad, odbor zemedelství a životního prostredí, Mírová 120, Mimon Na vedomí: Severoceské vodovody a kanalizace a.s., Masarykova 368, Ústí nad Labem Správní poplatek, vymerený podle zákona C. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znení pozdejších predpisu, položky 17 odst. 1 písmoa) sazebníku 300,00 Kc a položky 17 odst. 1 písmo f) sazebníku 300,00 Kc, celkem 600,00 Kc, byl zaplacen hotove. 9

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem r Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem C.j:MUSPRJ3996/2008 Stráž pod Ralskem, dne: 27.10.2008 Sp.zn: 263/08-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 2/1 Vyrizuje:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Mestský úrad Bnlšperk

Mestský úrad Bnlšperk Mestský úrad Bnlšperk K Námestí 22, 739 44 Brušperk stavební úrad c.j. : SÚ/328/549/2007/Br vyrizuje: Eliška Brožová datum: 2007-05-16 Kamil Cížek Lenka Cížková 73945 Frycovice 412 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Mestský

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,47127 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,47127 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,47127 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/4317/2009 Sp.zn.: 308/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 6/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod Ralskem,

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem. v,, v VEREJNA VYHLASKA

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem. v,, v VEREJNA VYHLASKA Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl1294/2008 sp. zn.: 37/08-328.3 Pocet stran dokumentu/príloh: 6/0 Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 508/2015 OV MUMI 7030/2015 14.10.2015 Dobrota

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl2176/2009 Sp.zn: 112/09-328.3.1 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl812/2009 sp. zn.: 333/08-330 Pocet listu dokumentu/príloh: 7/1 Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5.kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem. v,, v VEREJNA VYHLASKA

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5.kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem. v,, v VEREJNA VYHLASKA Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5.kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl4780/2007 sp. zn.: 276/07-328.3 Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod Ralskem, dne: 10.12.2007 Rozhodnutí

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem 3~(} Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPRl461 112009 Sp.zn: 319/09-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna 55, 471 27 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna 55, 471 27 Stráž pod Ralskem 51 Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna 55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl917/2009 Sp.zn: 398/08-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Dita Vránová Stráž pod Ralskem,

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou Vyřizuje: Ing. Lucie Müllerová Č.j.: MU/ /2011 Telefon: 488 880 924, 603 415

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,47127 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,47127 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,47127 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/3546/2009 Sp.zn: 100/09-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/9042-11/1483-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 3. května 2011

Více

rozhodnutí o umístení stavby

rozhodnutí o umístení stavby Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl3600/2008 Sp.zn: 231/08-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Helena Bušová Rozhodnutí

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem C.j: MUSPRl1766/2008 Sp.zn: 82/08-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Dita Vránová Stráž pod Ralskem,

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 2360/2012/SÚ 4 Slavonice, dne: 26.10.2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 Pan Martin Bajza a paní Jana Bajzová Kasejovice 266 K A S E J O V I C E 335 44 Č.j. 735/2007/Výst.

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 509-4/2009-328/R V Proseči dne 28.1.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00844/11/P 01393/11/SÚ Prchalová

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 4420/2010/SÚ 6 Slavonice, dne: 4.5.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD. Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE ROZHODNUTI

URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD. Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE ROZHODNUTI Obecní úřad Buková u Příbramě Došlo:.ev./ 4)/3 Číslo jednací: ~., v v URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD v Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE telefon: 318692151 fax: 318 692 516 e-mail: stavebni.urad@jince.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-2353/2008-582/PJ Rousínov, dne 30. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 443/2012 Milín, dne: 28.5.2012 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VUP 14481 / 10 520 / 10 JAN 328.3 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 359/2012 Milín, dne: 18.5.2012 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/11383/2012/Lon Nový Bydžov, dne 17. října 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-64/11-CP Číslo jednací: VRAND 315/2011 Oprávněná úřední osoba: Bc. Ctirad Pisk Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem C.j: MUSPRJ4090/2008 Sp.zn.: 257/08-330 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/2 Vyrizuje: Renáta Badalcová Stráž pod Ralskem,

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/104/2011/kou - 4 Polná, dne: 26.4.2011 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 272-4/2010-330/R V Proseči dne 30.9.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1512/2011 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1512/2011 Milín, dne: 9.1.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Ú Ř A D M Ě S T Y S E J I N C E S T A V E B N Í Ú Ř A D Čsl. dělostřelců 172 262 23 JINCE telefon: 318 692 151 fax: 318 692 516 e-mail: stavebni.urad@jince.cz www.jince.eu Spis. zn..: 1369/14/Tů Jince

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004ybga* MUBLX004YBGA Vratislav Zelenka Hálova 1219 388 01 Blatná Spis.značka

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Náměstí 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/3944/2009 Sp.zn: 208/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-1223/2011/Za MUBN-2998/2011/iz Bc. Irena Zárubová 412 589 820 zarubova@benesovnpl.cz

Více

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 19333/15-KLI-471/11 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 16.9.2015

Více

R O Z H O D N U T Í č. 71/13 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í č. 71/13 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: robotkovaj@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 23737/2012 VÚP/ČA

Více

V P O B Ě Ž O V I C Í C H

V P O B Ě Ž O V I C Í C H M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/35448-11/4790-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1070/1475/08 Ka-24 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 15.8.2008

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M I R O Š O V nám. Míru 53, 338 43 Mirošov oddělení výstavby R O Z H O D N U T Í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M I R O Š O V nám. Míru 53, 338 43 Mirošov oddělení výstavby R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M I R O Š O V nám. Míru 53, 338 43 Mirošov oddělení výstavby Č.j: 3025/2012/MIR/STAV-5 Spis. zn.: 3025/2012/MIR/STAV Vyřizuje: Šárka Krátká E-mail: stavebni.kratka@mirosov.cz Telefon:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Městský úřad Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Městský úřad Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou ČÍSLO JEDNACÍ: MUTnS - 5684/2013 SPISOVÁ ZNAČKA: Výst.9425/2012/Ha Městský úřad Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou ODBOR VÝSTAVBY VYŘIZUJE: TELEFON: E-MAIL: Mgr. Martina Havránková

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 544/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby. Žadatel: Martin Valenta (nar. 22.2.1961), Kamýcká 625/41, Praha 6-Suchdol, 165 00 PRAHA 6 R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby. Žadatel: Martin Valenta (nar. 22.2.1961), Kamýcká 625/41, Praha 6-Suchdol, 165 00 PRAHA 6 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/824/2012-6 Pelhřimov, dne: 5.9.2012 Žadatel: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný

Více

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční Č.j: MUSPR/3068/2010 Sp.zn: 108/10-328.3. Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Helena Bušová Rozhodnutí nabylo právní moci dne. 164, 471

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 103/2009/slez/6/330-4 Bakov nad Jizerou, dne: 10.3.2009 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1437/2114/09 Ka-40 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 21.9.2009

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 347/2012/OV/DŠ/2 10. dubna 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/522/2010/kou Polná, dne: 21.12.2010 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/334/969/11-Ch V Tršicích 4.1.2012 vyvěšeno :5.1.2012 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 564/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/356/2012 SÚ/48/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 15.2.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 4530/11-Ho Unhošť 9.11.2011 Č.j.: 5391/11/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Milan Houžvička, pověření č. 4/2006-OV

Více

MUJCX00B11H2 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

MUJCX00B11H2 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. *mujcx00b11h2* MUJCX00B11H2 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2011/5185/SU/Ves Jičín, dne 1.3.2011 Spisová značka: Výst. 2011/343/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4501/2011/Bi Č. J.: 0291/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Č.j.: 503/08/SÚ/RAN- 90 Datum: 20.8.2008 Vyřizuje: Ranglová Fax: 352 686 809 Tel.:

Více

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově Přítomni : zplnomocněný zástupce stavebníka Desing 4 ing. Švejdová obec Kořenov sl. Slavíková SÚ Desná pí. Koukalová Předmětem

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD PELHŘIMOV Odbor dopravy Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov Č.j.: OD/736/2015-5-SP/Če V Pelhřimově dne 1.7.2015 Stavebník : Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4225/2014/Ko MUBN-4789/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty Spis.zn.: 17922/SÚ/13/No Karlovy Vary, dne 20.2.2014 Č.j.: 2186/SÚ/14 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad územního plánování a

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4740/2010/Ka Č. J.: 0191/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelová TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 656/2012 OV MUMI 7499/2012 7.11.2012 Dobrota

Více

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou Stavební úřad nám. T.G.Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou Stavební úřad nám. T.G.Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou Stavební úřad nám. T.G.Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou Spis. zn.: 3013/2009 Hodkovice n.m., dne 2.12.2009 Č.j.: Sú-3013/2009/H/Rozh-328 Vyřizuje: Tel.: E-mail: Petra

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3327/10/VYS/ V Sušici dne: 11.10. 2010 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek.

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E J D E K ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.:

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0030081/11/Ho 0043279/11/SÚ/JHo Hohenberger 416 916 135 jiri.hohenberger@litomerice.cz DATUM: 18.5.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

*s00nx00mvak1* S 0 0 N X 0 0 M V A K 1

*s00nx00mvak1* S 0 0 N X 0 0 M V A K 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00mvak1* S 0 0 N X 0 0 M V A K 1 Č.j. MUH/ 13500/12/19

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční ě.p. 164,47127 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční ě.p. 164,47127 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční ě.p. 164,47127 Stráž pod Ralskem Č.j.: MUSPR/7340/2012 Sp. zn.: 338/12-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková ve Stráži

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Spisový znak: SÚ-36/2012/Lun Číslo jednání: 3/2012 Oprávněná úřední osoba: Lunga Luděk MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Slušovice

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby. 471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby. 471 27 Stráž pod Ralskem Joi Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Náměstí 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/4729/2009 sp. zn.: 322/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 5/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: 3523/12/VYS/Šp 24697/12

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S E M I L Y OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Husova č.p. 82, 513 13 Semily Č.j.: SÚ/160/13 V Semilech dne 1.2.2013 Zn.: SÚ 3458/12-S Vyřizuje: Suchardová Tel.: 481 629 273 E-mail: suchardova@mu.semily.cz

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: S-MUCB25319/2012/STAV/Há

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: S-MUCB25319/2012/STAV/Há Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: S-MUCB25319/2012/STAV/Há Č. j. MUCB 310/2013 Vyřizuje: Zdeněk Hába Telefon: 321 612 134 Český Brod,

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5.kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem. v,, v VEREJNA VYHLASKA

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5.kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem. v,, v VEREJNA VYHLASKA Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5.kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPR/327 112008 Sp. zn.: 221808-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/0 Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I.stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j.: STÚ227/11-JS v Hodonicích dne 12.08.2011 Vyřizuje: Stavinoha Jan (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz Obec

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 29.12.2011 Naše zn.: MěÚ-R/Výst.4750/2011-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl1956/2007 sp. zn.: 276/06-328.3 Stráž pod Ralskem, dne: 7.5.2007 Vyrizuje: Jaroslava Šebková E-mail:

Více