VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5.kvetna55, Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl2534/2008 sp. zn.: 127/ Pocet listu dokumentu/príloh: 5/1 Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod Ralskem, dne: Rozhodnutí nabylo právní moci aje vykonatelné dne: Stavebníci: Petra Opiová (nar ), Mimonská 278, Stráž pod Ralskem Radek Opl (nar ), Mimonská 278, Stráž pod Ralskem v,, v VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby, jako stavební úrad vecne a místne príslušný dle 13 odst. 1 písmog) zákona C. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu, rozhodl dne ve veci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístení stavby a stavebního povolení pro stavbu: "Rodinný dum" vcetne prístrešku pro osobní automobil, zpevnených ploch, vodovodní prípojky, kanalizacní prípojky, prívodního kabelu NN na pozemcích: pozemkové parcely 1254/8 (orná puda), 1254/16 (orná puda) a 1254/17 (orná puda) v kat. území Stráž pod Ralskem, kterou podali Petra OpIová (nar ), Mimonská 278, Stráž pod Ralskem a Radek Opl (nar ), Mimonská 278, Stráž pod Ralskem takto: I. Podle 79 stavebního zákona a 9 vyhlášky C. 503/2006 Sb., o podrobnejší úprave územního rízení, verejnoprávní smlouvy a územního opatrení vydává rozhodnutí o umístení stavby pro stavbu: "Rodinný dum" na pozemku: p.p.c. 1254/17 (orná puda), vodovodní prípojky na pozemcích: 1254/8 (orná puda) a 1254/17 (orná puda), kanalizacní prípojky na pozemcích: 1254/8 (orná puda), 1254/16 (orná puda), 1254/17 (orná puda), prívodního kabelu NN a zpevnených ploch na pozemku: 1254/17 (orná puda) vše v kat. území Stráž pod Ralskem. Popis stavby: Rodinný dum - prízemní, nepodsklepený s obytným podkrovím o rozmerech 7,00 x 7,70 m a pristaveným zádverím o rozmerech 1,85 x 3,35 m - celková zastavená plocha 60,18 m2, prístrešek o rozmerech 3,50 x 6,00 m - o zastavené ploše 21,0 m2, rodinný dum je zastrešený sedlovou strechou se sklonem 42, nad zádverím je navržena sedlová strecha se sklonem 30, nad prístreškem pro osobní automobil pultovou 1

2 strechou se sklonem 27. Výška hrebene strechy max. 8,0 m. Stavba bude vytápena ústredním teplovodním topením napojeným na el. kotel. Rodinný dum bude umísten na pozemku p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem ve vzdálenosti: 13,0 m od hranicep.p.c. 1254/18; 6,75 m od hranice p.p.c. 1254/8; 16,75 m od hranice p.p.c. 1254/1 a 22,5 m od hranice p.p.c. 1254/16 vše v k.ú Stráž pod Ralskem. Zpevnené plochy - prístup (10,0 m2) povede od komunikace na p.p.c. 1254/8 k rodinnému domu, príjezd (9,72 m2) povede od komunikace p.p.c. 1254/8 k prístrešku pro osobní automobil, terasa (37,97 m2}u jižní steny RD. Zpevnené plochy budou umísteny na pozemku p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Vodovodní prípojka - bude napojena na nove budovaný vodovodní rad vedoucí v nove budované komunikaci p.p.c. 1254/8 v k.ú. Stráž pod Ralskem, od napojení povede potrubí kolmo k rodinnému domu po pozemku p.p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem v délce 12,00 m, vodomemá šachta bude umístena v rodinném dome. Kanalizacní prípojka - splaškové vody budou svedeny kanalizacní prípojkou (tlaková) do nove budované kanalizacní stoky vedoucí v komunikaci p.p.c. 1254/8 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Kanalizacní prípojka bude umístena na pozemcích p.c. 1254/17, 10254/16 a 1254/8 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Délka kanalizacního potrubí bude 71,00 m. Likvidace dešt'ových vod - deštové vody budou vsakovány na pozemku stavebníku p.p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Prívodní kabel NN - bude provedeno z nového elektromerového rozvadece, který bude umísten na pozemku p.c. 1254/17 (u hranice sousedního pozemku p.p.c. 1254/18) v k.ú. Stráž pod Ralskem. Elektromerový rozvadec bude napojen na novou pojistkou skrín, která bude umístena na hranici pozemku 1254/17 a 1254/18 a není soucástí tohoto rozhodnutí (bude povolena a provedena provozovatelem distribucní soustavy). Z elektromerového rozvadece bude napojen kabel CYKY - J 5xl0 v délce 21 m do podružného rozvadece v rodinném dome. Prívodní kabel bude veden od pripojení po pozemku p.p.c. 1254/17 podél hranice s p.p.c. 1254/8 až po úroven RD kde odbocí do podružného rozvadece rodinného domu. Pro umístení stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba rodinného domu bude umístena na pozemku p.p.c. 1254/17, kanalizacní prípojka bude umístena na pozemcích p.p.c. 1254/8, 1254/16, 1254/17, vodovodní prípojka bude umístena na pozemcích p.p.c. 1254/8, 1254/17, prívodní kabel NN a zpevnené plochy budou umísteny na pozemku p.p.c. 1254/17 vše v k.ú. Stráž pod Ralskem tak, jak je zakresleno na situacním výkresu v mer. 1 : 200 a na koordinacní situaci v mer. 1 : 500, které jsou soucástí dokumentace pro územní rízení. 2. Jako stavební pozemek se vymezuje cást pozemku p.p.c. 1254/17 (309 m2) v k.ú. Stráž pod Ralskem. Stavebním pozemkem nebude prekrocena hranice povolovaného odnetí pudy. Rozhodnutí o námitkách úcastníku rízení: Námitky ani pripomínky nebyly vzneseny. Úcastníci rízení podle &27 odst. 1 zákona c. 500/2004 Sb.. správní rád. ve znení ien "správní rád"): Petra OpIová (nar ), Mimonská 278, Stráž pod Ralskem Radek Opl (nar ), Mimonská 278,47127 Stráž pod Ralskem 2

3 Podle 115 stavebního zákona I I. povoluje stavbu: "Rodinný dum" vcetne vodovodní prípojky, kanalizacní prípojky, prívodního NN kabelu, zpevnených ploch na pozemcích: pozemkové parcely 1254/8, 1254/16 a 1254/17 v kat. území Stráž pod Ralskem v rozsahu projektové dokumentace, overené pri stavebním rízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení stavby, clenení na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru stavenište, organizace výstavby, splnení požadavku daných zvláštními predpisy. Popis stavby: Rodinný dum - prízemní, nepodsklepený s obytným podkrovím o rozmerech 7,00 x 7,70 m a pristaveným zádverím o rozmerech 1,85 x 3,35 m - celková zastavená plocha 60,18 m2, prístrešek o rozmerech 3,50 x 6,00 m zastavené ploše 21,0 m2, rodinný dum je zastrešený sedlovou strechou se sklonem 42 - tašková krytina, nad zádverím navržena sedlová strecha se sklonem 30, nad prístreškem pro osobní automobil pultovou strechou se sklonem 27. Výška hrebene strechy max. 8,0 m. Stavba bude vytápena ústredním teplovodním topením napojeným na el. kotel, kotel bude umísten v koupelne v prízemí rodinného domu. Ohrev TUV bude v bojleru. Rodinný dum bude založen na betonových základových pasech na rostlý terén. Stavba bude provedena ze systému YTONG, stropní konstrukce bude provedena systém Miako, strecha z betonových tašek BRAMAC - Natural, komínové teleso - komíny CZ - pruduch 200 mm. Okna jsou navržena plastová bílá s mrížkou, vnitrní dvere lamino Klasik. V prízemí rodinného domu bude umísteno: zádverí (4,07 m2), chodba (2,98 m2), koupelna + záchod (4,01 m2),obytná místnost - obývací pokoj (22,04 m2),kuchyne (8,91 m2),komora (3,92 m2). V podkroví rodinného domu bude umísteno: chodba (3,52 m2),obytná místnost - pracovna (7,36 m2),obytná místnost - pokoj (10,71 m2),obytná místnost - pokoj (10,52 m2),koupelna (5,36 m2). Zpevnené plochy - prístup (10,0 m2) povede od komunikace k rodinnému domu, príjezd (9,72 m2) povede od komunikace p.p.c. 1254/8 k prístrešku pro osobní automobil, terasa (37,97 m2) na jižní strane RD. Zpevnené plochy budou umísteny na pozemku p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Vodovodní prípojka - bude napojena na nove budovaný vodovodní rad vedoucí v nove budované komunikaci p.p.c. 1254/8 v k.ú. Stráž pod Ralskem, od napojení povede potrubí LDPE prum. 32/3,0 kolmo k rodinnému domu po pozemku p.p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem v délce 12,00 m, vodomerná šachta bude umístena v rodinném dome - zádverí. Kanalizacní prípojka - splaškové vody budou svedeny kanalizacní prípojkou (tlaková) do nove budované kanalizacní stoky vedoucí v komunikaci p.p.c. 1254/8 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Kanalizacní prípojka bude umístena na pozemcích p.c. 1254/17, 10254/16 a 1254/8 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Délka kanalizacního potrubí LDPE prum. 63/5,8 bude 71,00 m. Prípojka bude rešena výtlakem, na pozemku p.p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem ve vzdálenosti 7,00 m od rodinného domu bude umístena precerpávací jímka, sloužící zároven jako revizní šachta pro vnitrní kanalizaci. Šachta je navržena plastová samonosná, v šachte bude instalováno cerpadlo 50 - GFZU s rezacím zarízením. Likvidace deštových vod - deštové vody budou vsakovány na pozemku stavebníku p.p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Prívodní kabel NN - bude provedeno z nového elektromerového rozvadece, který bude umísten na pozemku p.c. 1254/17 (u hranice sousedního pozemku p.p.c. 1254/18) v k.ú. Stráž pod Ralskem. Z elektromerového rozvadece bude napojen kabel CYKY - J 5xl0 v délce 21 m do podružného rozvadece v rodinném dome. Prívodní kabel bude veden od pripojení po pozemku p.p.c. 1254/17 podél hranice s p.p.c. 1254/8 až po úroven RD kde odbocí do podružného rozvadece rodinného domu. 3

4 Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: I. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace overené ve stavebním rízení, prípadné zmeny nesmí být provedeny bez predchozího povolení stavebního úradu. 2. Na pozemku komunikace p.p.c. 1254/8 v k.ú. Stráž pod Ralskem je veden kabel verejného osvetlení, který musí být respektován pri stavebních pracích. 3. Z plochy urcené k zastavení a zpevnení bude pred zahájením stavebních prací provedena skrývka ornice (kulturní vrstvy pudy) dle skutecné mocnosti ornicního profi1u. Skrytá ornice bude hospodárne použita na nezastavené a nezpevnené cásti parcely, na níž bude zrízena zahrada (zelen) rodinného domu. _ 4. O cinnostech souvisejících s nakládáním s ornicí stavebník povede protokol (pracovní deník) v souladu s 10 odst. 2 vyhlášky MŽP c. 13/1994 Sb., kterou se upravují nekteré podrobnosti ochrany zemedelského pudního fondu. 5. Dojde-Ii pri provádení staveb k nepredvídaným nálezum kulturne cenných predmetu nebo k archeologickým nálezum, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních predpisu provádející stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úradu a orgánu státní památkové péce, poprípade archeologickému ústavu. Zároven jsou povinni ucinit nezbytná opatrení, aby nález nebyl poškozen nebo znicen, dokud o nem nerozhodne stavební úrad po dohode s orgánem státní památkové péce. 6. Napojování stavby rodinného domu bude provedeno podle podmínek za úcasti správcu nebo vlastníku technickéinfrastruktury(severoceskévodovodya kanalizace,a.s.,cezdistribuce,a.s.). 7. Pred zahájením stavby budou vytýcena všechna podzemní zarízení a vedení v míste stavby a budou dodrženy podmínky dané vlastníky nebo správci techto vedení a zarízení. 8. Pozemek p.p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem je z hlediska vnikání radonu z podloží do budovy pozemkem se stredním radonovým indexem. Podle CSN Ochrana staveb proti radonu z podloží vyžaduje realizace stavby v prípade zjišteného radonového indexu ochranná opatrení stavebního objektu. Musí být dodrženo provedení protiradonové izolace navržené v projektové dokumentaci stavby. 9. Pri stavbe bude respektováno stávající nadzemní vedení VN 35 kv v majetku CEZ Distribuce, a.s., Decín, které vede pres stavební pozemek a budou dodrženy podmínky pro práci v ochranných pásmech nadzemního vedení a ochranných pásmech elektrických stanic. 10. Vodovodní prípojka bude vybavena trasovací páskou pro možnost následného vyhledání a v celé délce uložena do nezámrzné hloubky min. 1,2 m. 11. Napojení vodovodní prípojky a osazení vodomeru bude provedeno provozem vodovodu, p.šorer- tel z unifikovaného materiálu Severoceských vodovodu a kanalizací a.s., závod Ústí nad Labem vcetne osazení šoupátkového prípojkového uzáveru a vod. sestavy s vodomerem Qn 1,5 s typovým držákem a zpetným ventilem. Vodomerná sestava bude zabezpecena proti zamrznutí a poškození. 12. Pri realizaci vodovodní prípojky bude dodržena CSN a CSN v celém rozsahu. 13. Pro odvedení splaškových vod musí být dodrženy limity kanalizacního rádu pro mesto Stráž pod Ralskem (tzn. nesmí být osazen drtic odpadu). 14. Napojení na projektovanou splaškovou kanalizacní stoku bude provedeno provozem kanalizací Ceská Lípa - p. Kropácek na základe objednávky. 15. Ke každému dotyku vodohospodárského zarízení provozovaného Severoceskými vodovody a kanalizacemi a.s., závod Ústí nad Labem, musí být prizvání ke kontrole potrubí vod. a kan. prípojky pred záhozem. S dostatecným predstihem provést písemne ohlášení zahájení výkopových prací na akci a vytýcení st. vodohospodárského zarízení v terénu pred predáním stavenište. Provede vod. a kan. provoz p. Vondra - tel , p. Kropácek na základe objednávky. 16. Po vydání povolení provést sepsání žádosti o zrízení vod. a kan. prípojky na oddelení TPC a uzavrení smlouvy o odberu pitné vody a odvedení odp. vod na obchodním útvaru Severoceských vodovodu a kanalizací a.s. závod Ústí nad Labem, str. Ceská Lípa ICerná, Rozum, Zeman - pondelí, streda hod., ostatní dny po tel. dohode /. 17. Realizace prípojek bude možná až po zprovoznení a zkolaudování vodovodního radu a kanalizacní stoky. 18. Pred oznámením zámeru o užívání dokoncené stavby stavebník na technický úsek Severoceských vodovodu a kanalizací a.s. v Ceské Lípe doloží: mikrobiologický rozbor vody nebo potvrzení o chloraci provedené pracovníky provozu Severoceských vodovodu a kanalizací a.s. Teplice geodetické zamerení skutecného provedení prípojek do katastrální mapy v platném souradnicovém a 4

5 výškovém systému dgn, vcetne hloubek uložení, profilu materiálu Itzn. že síte budou zamereny pred zakrytími písemný zápis vod. a kan. provozu a provedené kontrole obsypu a záhozu vod. a kan. prípojky vcetne funkcnosti trasovací pásky nad vodovodní prípojkou 19. Kontrolní prohlídky stavbyjsou stanoveny takto: první kontrolní prohlídka - pri provádení základové desky druhá kontrolní prohlídka - pri provádení obvodového zdiva tretí kontrolní prohlídka - pri provádení stropních konstrukcí ctvrtá kontrolní prohlídka - pri provádení tesarských a pokrývacských prací pátá kontrolní prohlídka - po napojení na inženýrské síte 20. Veškeré stavbou dotcené pozemky budou uvedeny do puvodního stavu. 21. Stavba bude dokoncena do Stavba bude provedena dodavatelsky spolecností Ekonomické stavby, s.r.o., Ke križovatce 466, Zruc - Seneco 23. Stavebník k oznámení o užívání stavby rodinného domu zajistí vyhotovení geometrického plánu, ve kterém bude rešeno oddelení vymezeného stavebního pozemku, na který byl udelen souhlas k odnetí pudy ze ZPF a soucasne predloží kopii podaného návrhu na vklad geometrického plánu do katastru nemovitostí. Zbývající cást pozemku p.p.c. 1254/17 (1189 m2), na kterou není udelen souhlas k odnetí pudy ze ZPF zustává nadále soucástí ZPF a bude zapsána do katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrada. 24. S užíváním stavby rodinného domu bude možné zapocít pouze v prípade, že stavba bude napojena na príslušnou dopravní a technickou infrastrukturu. Rozhodnutí o námitkách úcastníku rízení: Námitky ani pripomínky nebyly vzneseny. Úcastníci rízení podle &27 odst. 1 zákona c. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení ien "správní rád"): Petra OpIová (nar ), Mimonská 278, Stráž pod Ralskem Radek Opl (nar ), Mimonská 278, Stráž pod Ralskem III. dále Podle 74 odst. 1 zákona c. 500/2004 Sb. (správní rád) se vykonatelnost stavebního povolení odkládá do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí. Úcastníci rízení podle &27 odst. 1 zákona c. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení ien "správní rád"): Petra OpIová (nar ), Mimonská 278, Stráž pod Ralskem Radek Opl (nar ), Mimonská 278, Stráž pod Ralskem Rozhodnutí o námitkách úcastníku rízení: Námitky ani pripomínky nebyly vzneseny. Od uvodnení Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby obdržel dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístení stavby a stavebního povolení na stavbu "Rodinný dum" vcetne prístrešku pro osobní automobil, zpevnených ploch, vodovodní prípojky, kanalizacní prípojky, prívodního kabelu NN na pozemcích:pozemkovéparcely1254/8(ornápuda), 1254/16(ornápuda)a 1254/17(ornápuda)v kat. území Stráž pod Ralskem, kterou podali Petra OpIová (nar ), Mimonská 278, Stráž pod Ralskem a Radek Opl (nar ), Mimonská 278, Stráž pod Ralskem v zastoupení Ekonomickými stavbami s.r.o., ICO , Ke Križovatce 466, Zruc - Seneco Usnesením c.j. MUSPRl1601l2008 ze dne bylo v souladu s ustanovením 140 odst. 1 zákona C. 500/2004 Sb. a v souladu s 78 odst. 1 stavebního zákona spojeno územní rízení o umístení stavby se stavebním rízením. 5

6 Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby opatrením ze dne oznámil podle 87 odst. I stavebního zákona zahájení spolecného územního rízení o umístení stavby a stavebního rízení a narídil verejné ústní jednání spojené na den: (úterý) konané v míste: kancelár odboru výstavby Mestského úradu ve Stráži pod Ralskem a v souladu s 112 odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení stavebního rízení, upustil od ústního jednání a ohledání na míste. Námitky a pripomínky úcastníku územního rízení a závazná stanoviska dotcených orgánu mohly být uplatneny nejpozdeji pri ústnímjednání a námitky a pripomínky úcastníku stavebního rízení a závazná stanoviska dotcených orgánu mohly být uplatneny nejpozdeji do Jelikož stavební úrad zjistil, že doložená dokumentace ke stavebnímu rízení nebyla plne vypracovaná dle prílohy c. 1 k vyhlášce c. 499/2006 Sb., nebyla doložena dokumentace pro územní rízení dle prílohy C.4 k vyhlášce C. 503/2006 Sb. a závazné stanovisko Mestského úradu Ceská Lípa, odbor životního prostredí, z hlediska zájmu chránených zákonem C. 334/1992 Sb., o ochrane zemedelského pudního fondu, ve znení pozdejších predpisu, dle 9 odst. 1 uvedeného zákona, byli stavebníci dne vyzváni k doplnení podání o tyto doklady a rízení bylo v souladu s 64 odst. 1 písmoa) správního rádu usnesením prerušeno do Dne byly požadované náležitosti doloženy a dne stavební úrad vyrozumel úcastníky rízení v souladu s 65 odst. 2 správního rádu, že pominuly duvody prerušení a rízení dále pokracuje. žádosti byly doloženy následujícími doklady: 2 x dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístení stavby 2 x projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení kopie katastrální mapy informace o parcelách plná moc mezi Radkem OpIem a spolecností Ekonomické stavby s.r.o., Ke Križovatce 466, Zruc - Senec plná moc mezi Petrou OpIovou a spolecností Ekonomické stavby s.r.o., Ke Križovatce 466, Zruc - Senec osvedcení o autorizaci - ing.lubomírkupsa plná moc mezi spolecností Ekonomické stavby s.r.o., Ke Križovatce 466, Zruc - Senec a ing. Jirím Jílkem výpis z obchodního rejstríku - Ekonomické stavby s.r.o., Ke Križovatce 466, Zruc - Senec sdelení mesta Stráž pod Ralskem o tom, že Rada mesta schvaluje dodatek C.2 k plánovací smlouve dodatek C.2 k plánovací smlouve - Výstavba sítí technické infrastruktury v ulici Fibichova I. a II. etapa dodatek C. 1 k plánovací smlouve - Výstavba sítí technické infrastruktury v ulici Fibichova I. a II. etapa plánovací smlouva - Výstavba sítí technické infrastruktury v ulici Fibichova I. a II. etapa výpis z katastru nemovitostí - p.p.c. 1254/16 v k.ú. Stráž pod Ralskem smlouva o zrízení práva umístit stavbu na cizím pozemku - Radek a Petra Oplovi - František Socinský (vlastník pozemku p.p.c. 1254/16 v k.ú. Stráž pod Ralskem) vyjádrení o existenci síte elektronických komunikací spolecnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne stanovisko k žádosti o pripojení zarízení - CEZ Distribuce, a.s. ze dne sdelení, že v zájmovém prostoru se nachází podzemní energetické zarízení NN na p.p.c. 1254/8 v k.ú. Stráž pod Ralskem v majetku CEZ Distribuce, a.s. vyjádrení CEZnet, a.s. o tom, že se v zájmovém území nenacházejí žádné sdelovací kabely informace o neexistenci plynárenských zarízení ve vlastnictví nebo správe SCP Net, s.r.o. Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. Ústí nad Labem - vyjádrení k zámeru rodinného domu ze dne Mestský úrad v Mimoni, odbor zemedelství a ŽP - vyjádrení ze dne , c.j. MUMI3821/2008 Mestský úrad Ceská Lípa, odbor životního prostredí - stanovisko ze dne , c.j. MUCL/11711/2008 Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor správy majetku a rozvoje mesta - stanovisko ze dne , c,j. MUSPR 454/2008 Mesto Stráž pod Ralskem - stanovení podmínek napojení a urcení polohy technického zarízení Závazné stanovisko Mestského úradu Ceská Lípa ze dne , c,j. MUCL/50061/2008 (souhlas s trvalým odnetím ze ZPF) V rízení bylo zkoumáno, zda mohou být prímo dotcena vlastnická nebo jiná práva vlastníku 6

7 pozemku a staveb na nich, vcetne pozemku sousedních a staveb na nich. Na základe výsledku byl stanoven okruh úcastníku rízení ve smyslu 85 a 109 stavebního zákona. Úcastníkem rízení podle 85, odst. 1,písmo a) stavebního zákonajsou: Petra Opiová, Mimonská 278, Stráž pod Ralskem - žadatel a vlastník p.p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem Radek Opl, Mimonská 278, Stráž pod Ralskem- žadatel a vlastník p.p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem Úcastníkem rízení podle 85, odst. 1,písmo b) stavebního zákonajsou: Mesto Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem - obec, na jejímž území bude zámer uskutecnen Úcastníkem rízení podle 85, odst. 2, písmo a) stavebního zákonajsou: Mesto Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem - vlastník sousedního pozemku p.p.c. 1254/8 v k.ú. Stráž pod Ralskem, na kterém budou umísteny vodovodní a kanalizacní prípojka František Socinský, Hornická 323, Stráž pod Ralskem - vlastník pozemku p.p.c. 1254/16 v k.ú. Stráž pod Ralskem, po kterém bude vedena kanalizacní prípojka Úcastníkem rízení podle 85, odst. 2, písmo b) stavebního zákonajsou: CEZ Distribuce a.s. Sekce strategický rozvoj, Teplická 8, Decín IV - vlastník stavby nadzemního vedení VN 35 kv vedoucího pres pozemek p.p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem Miroslav Hejný, Žibridice 263, Križany - vlastník sousedního pozemku p.p.c. 1254/18 v k.ú. Stráž pod Ralskem, pri jehož hranici bude umísten elektromerový rozvadec Pozemkový fond CR, Dubická 970, Ceská Lípa I - vlastník sousedního pozemku parc.c. 1254/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem Úcastníkem rízení podle 109 odst. 1, písmo a) stavebního zákona jsou: Petra Opiová, Mimonská 278, Stráž pod Ralskem -stavebník RadekOpl, Mimonská278, Strážpod Ralskem-stavebník Úcastníkem rízení podle 109 odst. 1, písmo c) stavebního zákona jsou: Mesto Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem - vlastník pozemku p.p.c. 1254/8 v k.ú. Stráž pod Ralskem, na kterém budou umísteny vodovodní a kanalizacní prípojka František Socinský, Hornická 323, Stráž pod Ralskem - vlastník pozemku p.p.c. 1254/16 v k.ú. Stráž pod Ralskem, po kterém bude vedena kanalizacní prípojka Úcastníkem rízení podle 109 odst. 1, písmo d) stavebního zákona jsou: CEZ Distribuce a.s. Sekce strategický rozvoj, Teplická 8, Decín IV - vlastník stavby nadzemního vedení VN 35 kv vedoucího pres pozemek p.p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem Úcastníkem rízení podle 109 odst. 1,písmo e) stavebního zákonajsou: Miroslav Hejný, Žibridice 263, Križany - vlastník sousedního pozemku p.p.c. 1254/18 v k.ú. Stráž pod Ralskem, pri jehož hranici bude umísten elektromerový rozvadec Pozemkový fond CR, Dubická 970, Ceská Lípa 1 - vlastník sousedního pozemku parc.c. 1254/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem Vlastníkem pozemku p.p.c. 1254/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem jsou podle výpisu z katastru nemovitostí manželé Petra a Radek OpIoví. Vlastníkem pozemku p.p.c. 1254/16 v k.ú. Stráž pod Ralskem dotceného kanalizacní prípojkou je František Socinský, se kterým je sepsána smlouva o zrízení práva umístit stavbu na cizím pozemku ze dne Podmínky Severoceských vodovodu a kanalizací a.s. Ústí nad Labem k provádení vodovodní a kanalizacní prípojky na síte technické infrastruktury stanovené ve vyjádrení ze dne jsou zarazeny v podmínkách c. 10 až 18 pro provádení stavby. V území stavby se nachází nadzemní energetické zarízení VN 35 kv v majetku CEZ Distribuce a.s. Decín, které musí být respektováno vcetne jeho ochranného pásma, tato skutecnost je stanovena v podmínce c. 9 pro provádení stavby. Pro stavbu byl vydán souhlas s trvalým odnetím zemedelské pudy ze zemedelského pudního fondu Mestským úradem Ceská Lípa, odborem životního prostredí, dne pod c.j. MUCL/50061/2008, podmínky v nem stanovené byly prevzaty do podmínek pro umístení stavby pod bodem c. 2 a pro provedení stavby pod body c. 3,4 a 23. Pro pozemek byl vypracován odborný posudek stanovení radonového indexu pozemku, dle kterého se jedná o pozemek se stredním radonovým indexem. V projektové dokumentaci je navržena protiradonová izolace. Podmínkou C. 8 pro provádení stavby je stanoveno provedení této protiradonové izolace. Dle CSN 7

8 je v prípade zjištení stredního radonového indexu nutné provést ochranná opatrení stavebního objektu, tzn. konstrukci rodinného domu je treba rešit tak, aby riziko pronikání radonu do budovy rodinného domu bylo minimální. Pri posuzování stavby stavební úrad vycházel hlavne ze schváleného územního plánu sídelního útvaru Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezere, kde je pozemek, na kterém je stavba rodinného domu navržena soucástí zastavitelného území, je zahrnut v plochách urcených jako "bytová výstavba do 2.N.P. + PK - návrh". V tomto území jsou pozemky rozparcelovány dle zpracované studie pro stavby rodinných-domu. V soucasné dobe se zde buduje prístupová komunikace, kanalizacní stoka a vodovodní rad. V území je dokoncen rozvod NN pro stavby rodinných domu. Vzhledem k tomu, že zámer klade požadavky na vybudování nové verejné dopravní a technické infrastruktury, doložili stavebníci plánovací smlouvu s mestem Stráž pod Ralskem ze dne a dodatek k této plánovací smlouve ze dne Predmetem této plánovací smlouvy je spolecný závazek 5 stavebníku, kterí chtejí realizovat stavby rodinných domu, a mesta Stráž pod Ralskem na vybudování nutné dopravní a technické infrastruktury pro tyto rodinné domy. Predpokladem možného užívání rodinného domu je vybudování smluvené infrastruktury. V prípade, že nebude infrastruktura dokoncena pred oznámením o užívání stavby rodinného domu, bude to duvod pro zákaz užívání rodinného domu. Z tohoto duvodu byla stanovena podmínka pro provádení stavby c.24. Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v prubehu spolecného územního rízení o umístení stavby a stavebního rízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístení stavby a stavebního povolení z hledisek uvedených v 90 stavebního zákona, projednal ji s úcastníky rízení a s dotcenými orgány a posoudil shromáždená stanoviska a pripomínky. Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v prubehu spolecného územního rízení o umístení stavby a stavebního rízení neshledal duvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto zpusobem uvedeným ve výroku. V prubehu rízení nebyly vzneseny žádné námitky a pripomínky. Výrok rozhodnutí v bode I. (územní rozhodnutí) je podminujícím vuci výroku rozhodnutí v bodu n. (stavební povolení), který je navazujícím. Z tohoto vyplývá,že stavební povolení muže nabýt právní moci teprve po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Z tohoto duvodu stavební úrad v bode III. výrokové cásti rozhodnutí rozhodl podle 74 odst. 1 zákona c. 500/2004 Sb. (správní rád) a odložil vykonatelnost stavebního povolení do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí. Poucení Proti tomuto rozhodnutí mohou úcastníci rízení podat odvolání ve lhute 15 dnu ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhuty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úradu a rozhoduje o nem Krajský úrad Libereckého kraje, Liberec. Odvoláním lze napadnout výrokovou cást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání proti územnímu rozhodnutí má ze zákona odkladný úcinek ~ci ~~ {0~~ '~;S!q"~ \ ~ O.' ó-y\ stavebnímu povolení. ~ o~",,./- O) (J)'" ~ ~ O+r. 1,~'1r &.~~. Cesl<á 'v' S.J? Po~~ Tentodokumentmusíbýt vyvešenna úrednídesce 15dnu, 15den dnemdorucení. 8

9 Datum vyvešení:..~.:r...~ ~... Datumsejmutí: 1?:.tJk;rJ! Podpis oprávnené osoby, potvrzující vyvešení Podpis oprávnené osoby, potvrzující sejmutí Razítko: Potvrzení o zverejnení zpusobem umožnuj ícím dálkový prístup Prílohy: overená dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístení stavby a projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení - pro stavebníky Obdrží: Úcastníci rízení podle 85, odst. 1, písmoa) stavebního zákona: Petra Opiová, Mimonská 278, Stráž pod Ralskem Radek Opl, Mimonská 278, Stráž pod Ralskem Úcastníci rízení podle 85, odst. 1, písmob) stavebního zákona: Mesto Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem Úcastníci rízení podle 85, odst. 2, písmoa) stavebního zákona: /verejnou vyhláškou/ Mesto Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem František Socinský, Hornická 323, Stráž pod Ralskem Úcastníci rízení podle 85, odst. 2, písmob) stavebního zákona:/verejnou vyhláškou/ CEZ Distribuce a.s. Sekce strategický rozvoj, Teplická 8, Decín IV Miroslav Hejný, Žibridice 263, Križany Pozemkový fond CR, Dubická 970, Ceská Lípa 1 Úrady. pro vyvešení a podání zprávy o datu vyvešení a seimutí: Mestský úrad Stráž pod Ralskem, Námestí 5. Kvetna 55, stráž pod Ralskem Dotcené orgány: Mestský úrad Ceská Lípa, odbor životního prostredí, námestí T. G. Masaryka 1,47036 Mestský úrad Ceská Lípa, úrad územního plánování, námestí T. G. Masaryka 1,47036 Mestský úrad Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem Mestský úrad, odbor zemedelství a životního prostredí, Mírová 120, Mimon Ceská Lípa Ceská Lípa Úcastníci rízení podle 109 odst. 1, písmoa) stavebního zákona: Petra Opiová, Mimonská 278,47127 Stráž pod Ralskem Radek Opl, Mimonská 278, Stráž pod Ralskem Úcastníci rízení podle 109 odst. 1, písmoc) stavebního zákona: Mesto Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem František Socinský, Hornická 323, Stráž pod Ralskem Úcastníci rízení podle 109 odst. 1, písmod) stavebního zákona: CEZ Distribuce a.s. Sekce strategický rozvoj, Teplická 8, Decín IV Úcastníci rízení podle 109 odst. 1, písmoe) stavebního zákona: Miroslav Hejný, Žibridice 263, Križany Pozemkový fond CR, Dubická 970,47001 Ceská Lípa Dotcené orgány: Mestský úrad Ceská Lípa, odbor životního prostredí, námestí T. G. Masaryka 1,47036 Ceská Lípa Mestský úrad Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem Mestský úrad, odbor zemedelství a životního prostredí, Mírová 120, Mimon Na vedomí: Severoceské vodovody a kanalizace a.s., Masarykova 368, Ústí nad Labem Správní poplatek, vymerený podle zákona C. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znení pozdejších predpisu, položky 17 odst. 1 písmoa) sazebníku 300,00 Kc a položky 17 odst. 1 písmo f) sazebníku 300,00 Kc, celkem 600,00 Kc, byl zaplacen hotove. 9

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl1956/2007 sp. zn.: 276/06-328.3 Stráž pod Ralskem, dne: 7.5.2007 Vyrizuje: Jaroslava Šebková E-mail:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Náměstí 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/3944/2009 Sp.zn: 208/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem - Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl3073/2008 Sp.zn: 190/08-328.3.1 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování NAŠE Č.J.: 12320/VS/RO/Št/12 MUUV 3872/2013 v Uničově dne 18.4.2013 Výroková část: ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty ROZHODNUTÍ

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty ROZHODNUTÍ ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty Č.j. Výst.103/2011 Všetaty: 18.4.2011 Vyřizuje: Hauptová Ing.Zuzana Procházková, nar.20.3.1984,v Pecích 1486,Stará Boleslav,250 01 Brandýs nad Labem

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4449/2014/Ko MUBN-6289/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.875/2012/sle/330 /10-5. Bakov nad Jizerou, dne: 2.7.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 1267/2008/slez/19/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 19.8.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon:

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk. Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk.cz Sp.zn.: 89041/2010 VYS/HEUR Cj.: MUSP 95183/2010 OBECNÍ Šumperk,

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu Č.j: MUSPR/222/2010 Sp.zn: 412/09-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje:

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 498-5/2012-328/R V Proseči dne 8.11.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j. Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.:1760/11 Vypraveno dne: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/4896/2009 Sp.zn: 341/09-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 30.11.2011 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/149429/2011/Či Hana Čiháková Telefon: 487 881 207 Počet

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/20485-2012/ 4004-2012/vls Dvůr Králové nad Labem 27. srpna 2012

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více

MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012

MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012 *mujcx00dhp8x* MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/3599/SU/Ves Jičín, dne 7.2.2012 Spisová značka: Výst. 2011/32036/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

/). I/. hli ROZHODNUTI

/). I/. hli ROZHODNUTI Městský úřad Kolín Odbor výstavby - stavební úřad Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420321 748231, fax: +420321 748217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1205/1644/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 26.8.2008

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Datum: 07.11.2012 1519/2012/MěÚSP-6 Louda 371 594 640 stavebni@spaleneporici.cz ROZHODNUTÍ

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1111/2012/St Pustka Jaromír Horymírova 2914/112 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 700 30 Ostrava 30 tel. : 558 666 443 e-mail

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 1386/12/S 277 Vyřizuje: Ing. Marie Hanáková ve Ždánicích 4.6.2012 tel.: 518 633617 ESTREMA RISORSA s.r.o., Mezírka 775/1, 602 00 Brno

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j.: MUSPR/5513/2012 sp. zn.: 182/12-330 Počet listů dokumentu/příloh: 5/1 Vyřizuje: Renáta Bada1cová ve Stráži pod

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_18963/2011/SU-25/328.3/MP Chotěboř, dne: 20.2.2012 Vyřizuje: Marta Piskačová E-mail: piskacova@chotebor.cz Telefon: 569 641 132 Žadatel:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2915/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 13682/2012/Du/Rozh Jilemnice, dne: 15.10.2012 Vyřizuje:

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 222/2013/2300/11 Č.sp. 5234/2012/2300/11 V Letohradě dne 14.1.2013

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk Č.j.: MEST 28234/2009 OS 849/2009 zat Šternberk dne 3.9.2009 Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační

Více

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012 *mujcx00ddp27* MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/2078/SU/Ves Jičín, dne 19.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/25055/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001z27a MUVRX001Z27A Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2553/2009 Sp.Zn.: SPIS 560/2009/VAŽP40 9 Vyřizuje: Slívová

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./1024/10-Gr HP - 1737/2010 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

MUJCX00A6M8W Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 231/2010

MUJCX00A6M8W Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 231/2010 *mujcx00a6m8w* MUJCX00A6M8W Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2010/18475/SU/Ves Jičín, dne 14.10.2010 Spisová značka: Výst. 2010/14677/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 80/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 8.7.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1919/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 10.9.2012

Více

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 11318/13-RAJ Jana Randáková 388 459 047 ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 11318/13-RAJ Jana Randáková 388 459 047 ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 1723/2013-Raj VUP 11318/13-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 29.05.2013

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 055157/2010 ST2/Zim MMHK/118085/2010 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 28.6.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j.: SÚ/328/1855/2014/Fa Severomoravské vodovody a kanalizace vyřizuje: Anna Fafaláková Ostrava a.s. e-mail:fafalakova@brusperk-mesto.cz

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001hazc MUVRX001HAZC Č.j. : MUVR 1270/2008 Sp.Zn. : SPIS 251/2008/VAŽP42 4 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 108/2013/2300/11 Č.sp. 5620/2012/2300/11 V Letohradě dne 7.1.2013

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 6186/296/5/08/Br-UR Vyřizuje: Ing.arch. Iva Brádlerová

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování Výst. 2263/12/Pa 2896/12/SÚ Nebeská Pavlína Ing.Pácaltová Hana 384371328, 384371327 pnebeska@vcelnice.cz hpacaltova@vcelnice.cz

Více

ú z e m n í r o z h o d n u t í

ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ podle ustanovení 86 ve spojení s 80 zákona

Více

*s00nx00kqzzu* S 0 0 N X 0 0 K Q Z Z U

*s00nx00kqzzu* S 0 0 N X 0 0 K Q Z Z U M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00kqzzu* S 0 0 N X 0 0 K Q Z Z U Č.j. MUH/35275/11/22

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/17932/1043/4/2009/Br Vyřizuje: Ing.arch.

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 5558/10-191/10-KLI Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 22.2.2010

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Nám.5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem ROZHODNUTÍ

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Nám.5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem ROZHODNUTÍ Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Nám.5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRJ2589/2009 Sp.zn: 132/09-330 Pocet listu dokumentu/príloh: 6/2 Vyrizuje: Helena Bušová Rozhodnutí nabylo

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

ÚZEM Í ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o umístění stavby

ÚZEM Í ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o umístění stavby 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 MLYSP000SEM8 Úřad městyse Lysice stavební úřad Horní náměstí 157) 679 71 Lysice tel.: 516472 211, fax.: 516472 210 e-mail: stavebni@obec.lvsice.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více