Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem"

Transkript

1 Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem C.j: MUSPRl Sp.zn: 153/ Pocet listu dokumentu/príloh: 4/1 Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod Ralskem, dne: Rozhodnutí nabylo právní moci aje vykonatelné dne Žadatel: PEKÁRNA STRÁŽ, s.r.o. (IC ), Dubnická 95, Stráž pod Ralskem ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby, jako stavební úrad príslušný dle 13 odst. 1 písmo g) zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve veci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístení stavby: "Prístavba domu cp. 95, precerpávací šachta a tiaková kanalizacní prípojka" na pozemcích: stavební parcely parcelní císlo 26, pozemkové parcely parcelní císlo 311/2 (trvalý travní porost), 315/1 (ostatní plocha - manipulacní plocha), 315/2 (ostatní plocha - zelen), 340/2 (ostatní plocha - ostatní komunikace), 1912 (zahrada), 2173 (ostatní plocha - jiná plocha) a 2174 (ostatní plocha - jiná plocha) v kat. území Stráž pod Ralskem, kterou podal žadatel PEKÁRNA STRÁŽ, s.r.o. (IC ), Oubnická 95, Stráž pod Ralskem takto: Podle 79 stavebního zákona a 9 vyhlášky c. 503/2006 Sb., o podrobnejší úprave územního rízení, verejnoprávní smlouvy a územního opatrení vydává územní rozhodnutí o umístení stavby pro stavbu: "Prístavba domu cp. 95, precerpávací šachta a tlaková kanalizacní prípojka" na pozemcích: stavební parcely parcelní císlo 26, pozemkové parcely parcelní císlo 311/2, 315/1, 315/2, 340/2, 1912, 2173 a 2174 v kat. území Stráž pod Ralskem. Popis stavby: Jedná se o rozšírení stávajících výrobních prostor pekárny ve Stráži pod Ralskem o prístavbu o rozmerech 11,00 x 9,60 m, výška max. 6,00 m. Jedná se o prízemní prístavbu, nepodsklepenou se sedlovou strechou. Prístavba bude provedena pri severozápadní cásti stávající stavby cp. 95. Obvodové zdivo bude z tvárnic YTONG, strešní konstrukce bude provedena z drevených sbíjených vazníku, krytina - bonský šindel shodný se stávající stavbou. Prístavba bude provedena na cásti pozemku p.p.c. 311/2 a st.p.c. 26 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Od sousedního pozemku p.p.c. 340/2 bude prístavba vzdálena 0,80 m, od sousedního pozemku p.p.c. 311/1 bude vzdálena 1,70 m, od sousedního pozemku p.p.c bude prístavba vzdálena 1,30 m - vše v k.ú. Stráž pod Ralskem. V soucasné dobe jsou splaškové vody z pekárny svedeny do jímky na vyvážení, která je v míste prístavby a bude zrušena. Odkanalizování bude rešeno kanalizacní prípojkou do splaškové stoky mesta. Ze stavby povede potrubí PVC ON 150 do precerpávací šachty, umístené na pozemku st.p.c. 26 v k.ú. Stráž pod

2 Ralskempri severovýchodním rohu prístavby.odtud budou vody precerpáványdo stávající kanalizacní šachty, umístené na pozemku p.p.c. 315/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Délka tiakové kanalizace HDPE 40 bude 52,00 m. Tlakové potrubí povede po pozemcích st.p.c. 26, p.p.c. 2174, 315/1, 2173 a 315/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Pod navrženou prístavbou vede stávající mestská deštová kanalizace. Tato kanalizace bude v míste stávající vpusti na pozemku p.p.c v k.ú. Stráž pod Ralskem (pri pozemku p.p.c v k.ú. Stráž pod Ralskem) zaslepena a bude provedena odbocka PVC 110 v délce 13,00 m do zeleného pásu komunikace p.p.c. 340/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem, kde vede otevrený príkop. Pro umístení. proiektovou prípravu a provedení stavby se stanoví Mo podmín 1. Prístavba ke stávající stavbe cp. 95 ve Stráži pod Ralskem bude umístena na pozemcích st.p.c. 26, p.p.c. (cást) 311/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem, kanalizacní prípojka bude umístena na pozemcích st.p.c. 26, p.p.c. 2174, 315/1, 2173, 315/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem, preložení deštové kanalizace bude umísteno na pozemcích p.p.c. 2174, 1912 a 340/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem tak, jak je zakresleno v situacním výkresu v mer. I : 500, který je soucástí dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístení stavby. 2. Jako stavenište se vymezují cásti pozemku: st.p.c. 26 o ploše 68 m2, p.p.c. 311/2 (celá) o ploše 113 m2, 2174 o ploše 15 m2,315/1 o ploše 10m2, 2173 o ploše 80 m2,315/2 o ploše 7 m2,340/2 o ploše 4 m2a 1912 o ploše 25 m2. 3. Pro umístení stavby musí být dodrženy podmínky závazného stanoviska ze dne s trvalým odnetím zemedelské pudy ze zemedelského pudního fondu: 1. Za trvalé odnetí pudy ze zemedelského pudního fondu pro prístavbu pekárny bude v souladu s 11 odst. I písmoa) zákona c. 334/1992 Sb. predepsán odvod jednorázove ( 11 odst. 10 zákona) ve výši stanovené dle výmery záboru a sazebníku odvodu, který je prílohou zákona. Za toto trvalé odnetí pudyze ZPF budestavebníkovipredepsánodvodpodletechtokritérií: Základní hodnotový ukazatel ,-Kc/ha Faktor životního prostredí Ekologická váha vlivu: chránená oblast prirozené akumulace vod "Severoceská krída" 10 Duvod ke snížení základní sazby: -soucasne zastavené území koeficient 0,2 Sazba odvodu za trvalé odnetí pudy ciní: 2,80,-Kc/m2. Celková cástka odvodu bude stanovena samostatným rozhodnutím orgánem ochrany ZPF v návaznosti na územní rozhodnutí. Stavebník predloží orgánu ochrany ZPF kopii územního rozhodnutí v termínu do 30 dnu od nabytí právní moci a zároven upresní výmeru, která bude dotcena nezemedelskou cinností a za kterou se hradí odvody podle zákona. 2. Z plochy urcené k zastavení a zpevnení bude pred zahájením stavebních prací provedena skrývka ornice (kulturní vrstva pudy) dle skutecné mocnosti ornicního profilu. Skrytá ornice bude hospodárne použita na nezastavené a nezpevnené cásti parcely. 3. Plocha odsouhlasená k odnetí bude zabezpecena tak, aby v dobe výstavby nedocházelo k poškozování okolní zemedelské pudy. 4. O cinnostech souvisejících s nakládáním s ornicí stavebník povede protokol (pracovní deník) v souladu s 10 odst. 2 vyhlášky MŽP c. 13/1994 Sb., kterou se upravují nekteré podrobnosti ochrany zemedelského pudního fondu. 4. Vzhledem k tomu, že prístavba pekárny bude umístena v míste, kde prochází stávající deštová kanalizace mesta, zabezpecí stavebník její odstranení a následné premístení tak, aby plnila svuj dosavadní úcel. 5. Do navržené splaškové kanalizace budou svedeny pouze splaškové vody. Do kanalizace nesmí být napojeny deštové a drenážní vody. Musí být dodrženy limity kanalizacního rádu pro obec Stráž pod Ralskem (napr. nesmí být použit drtic odpadu). 6. Napojení výtlaku do stávající kanalizacní šachty bude provedeno kolínkem zaústeným do odtokové rýhy. 7. Preložka deštové kanalizace bude krížit sít elektronických komunikací spolecnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., tato skutecnost musí být zohlednena v dalším stupni projektové dokumentace. 8. Kanalizacní prípojka bude krížit zemní kabel v majetku CEZ Distribuce, a. s., Decín, tato skutecnost musí být respektována v dokumentaci pro další stupen rízení 2

3 Rozhodnutí o námitkách úcastníku rízení: Námitky nebyly vzneseny. Úcastník rízení podle ien "správní rád"): PEKARNA STRÁŽ, s.r.o. (IC ), Dubnická 95,47127 Stráž pod Ralskem dále Od uvodnení Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby obdržel dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístení stavby: "Prístavba domu cp. 95, precerpávací šachta a tlaková kanalizacní prípojka" na pozemcích: stavební parcely parcelní císlo 26, pozemkové parcely parcelní císlo 31112, 315/1, 315/2, 340/2, 1912, 2173 a 2174 v kat. území Stráž pod Ralskem, kterou podal žadatel PEKÁRNA STRÁŽ, s.r.o. (IC ), Dubnická 95, Stráž pod Ralskem. Jedná se o rozšírení stávajících výrobních prostor pekárny ve Stráži pod Ralskem o prístavbu o rozmerech 11,00 x 9,60 m, výška max. 6,00 m. Jedná se o prízemní stavbu, nepodsklepenou se sedlovou strechou. Prístavba bude provedena pri severozápadní cásti stávající stavby cp. 95. Prístavba bude provedena na cásti pozemku p.p.c a st.p.c. 26 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Od sousedního pozemku p.p.c. 340/2 bude prístavba vzdálena 0,80 m, od sousedního pozemku p.p.c bude vzdálena 1,70 m, od sousedního pozemku p.p.c bude prístavba vzdálena 1,30 m - vše v k.ú. Stráž pod Ralskem. V soucasné dobe jsou splaškové vody svedeny do jímky na vyvážení, jímka bude zrušena. Odkanalizování bude rešeno kanalizacní prípojkou do splaškové stoky mesta. Ze stavby povede potrubí PVC DN 150 do precerpávací šachty, umístené na pozemku st.p.c. 26 v k.ú. Stráž pod Ralskem pri severovýchodním rohu prístavby. Odtud budou vody precerpávány do stávající kanalizacní šachty, umístené na pozemku p.p.c. 315/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Délka tlakové kanalizace HDPE 40 bude 52,00 m. Tlakové potrubí povede po pozemcích st.p.c. 26, p.p.c. 2174, 315/1, 2173 a 315/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Pod navrženou prístavbou vede stávající deštová kanalizace. Tato kanalizace bude v míste stávající vpusti na pozemku p.p.c vk.ú. Stráž pod Ralskem (pri pozemku p.p.c vk.ú. Stráž pod Ralskem) zaslepena a bude provedena odbocka PVC 110 v délce 13,00 m do zeleného pásu komunikace p.p.c. 340/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Žádost byla doložena následujícími doklady: 2 x projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístení stavby koordinované závazné stanovisko MeÚ Ceská Lípa ze dne , zn. MUCL/34295/2009 závazné stanovisko MeÚ Ceská Lípa, odboru životního prostredí, podle ustanovení 9 odst. 6 zákona c. 334/1992 Sb. ze dne , zn. MUCL/43583/2009 smlouva: PEKÁRNA STRÁŽ, s.r.o. (IC ), Dubnická 95, Stráž pod Ralskem a Mesto Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem ze dne smlouva: PEKÁRNA STRÁŽ, s.r.o. (IC ), Dubnická 95, Stráž pod Ralskem a Vojenské lesy a statky CR, s.p., divize Mimon, Mimon ze dne Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice - souhlas provozovatele technické infrastruktury s realizací splaškového kanalizacního výtlaku ze dne Odborný posudek - stanovení radonového indexu pozemku hluková expertiza Hasicský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Ceská Lípa - závazné stanovisko ze dne , c,j. HSLI - 440/CL-PS-2009/323 Vyjádrení o existenci síte elektronických komunikací spolecnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne , c,j. 51I 59/09/LlB/000 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracovište v Ceské Lípe - závazné stanovisko ze dne , c,j. 2588/24/09/ kopie katastrální mapy Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby opatrením ze dne oznámil podle 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního rízení o umístení stavby a narídil verejné ústní jednání na den: 3

4 (úterý) konané v míste: Mestský úrad Stráž pod Ralskem - odbor výstavby. Námitky úcastníku rízení a závazná stanoviska dotcených orgánu mohly být uplatneny nejpozdeji pri ústnímjednání. Verejného ústního jednání se verejnost nezúcastnila. Žadatel zajistil dle 87 stavebního zákona, aby informace o jeho zámeru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla vyvešena na vhodném verejne prístupném míste u stavby - okno cp. 95 ve Stráži pod Ralskem. Pri vymezování okruhu úcastníku rízení dospel Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby k záveru, že právní postavení úcastníka rízení v souladu s ust. 85 stavebního zákona v daném prípade prísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovapý zámer uskutecnen) pouze vlastníkum pozemku (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný zámer uskutecnen, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné vecné právo k sousedním pozemkum (a stavbám na nich): a vlastníkum anebo správcum stávajících toku vedení technické a dopravní infrastruktury, dotcených predmetnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenejším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím prímo dotcena. Úcastníkrízenídle & 85odst. 1písmoa) stavebníhozákona PEKÁRNA Stráž, s.r.o., Dubnická 95, Stráž pod Ralskem - žadatel Úcastník rízení dle &85 odst. I písmob) stavebního zákona Mesto Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem - obec, na jejímž území má být požadovaný zámer uskutecnen Úcastník rízení dle &85 odst. 2 písmoa) stavebního zákona Mesto Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem - vlastník dotcených pozemku p.p.c. 2174, 315/1, 2173 a 340/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem, na kterých bude umístena kanalizacní prípojka a potrubí deštové kanalizace, mestoje vlastník deštové kanalizace a vlastník kanalizacní šachty, do které bude potrubí napojeno Vojenské lesy a statky CR s.p., Mimon, Mimon - má právo hospodarit s majetkem státu - s pozemkem p.p.c. 315/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem, na kterém bude umísteno potrubí kanalizacní prípojky Úcastník rízení dle 85 odst. 2 písmob) stavebního zákona Severoceské vodovody a kanalizace, a.s., Sladovnická 1082, Liberec - kanalizacní prípojka bude krížit vodovodní rad ve správe spolecnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Liberec, P.O.Box 56, Praha 3 - odbocka deštové kanalizace bude krížit sít elektronických komunikací spolecnosti Prístavba ke stavbe cp. 95 ve Stráži pod Ralskem a cást odbocky deštové kanalizace bude provedena na pozemcích st.p.c. 26, p.p.c. 311/2 a 1912 v k.ú. Stráž pod Ralskem, které jsou ve vlastnictví investora, což si stavební úrad overil v katastru nemovitostí. Cást kanalizacního potrubí povede po pozemku p.p.c. 315/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem, se kterým má právo hospodarení Vojenské lesy a statky CR, s.p. divize Mimon, investor má uzavrenu smlouvu ze dne Podmínky ve smlouve se týkají provedení stavby (uvedení pozemku do puvodního stavu, zabezpecení souladu s platnou legislativou a CSN, vytýcení podzemních sítí technické infrastruktury), proto nebyly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, budou zarazeny do podmínek stavebního povolení. Kanalizacní prípojka povede po pozemcích, které jsou v majetku mesta Stráž pod Ralskem p.p.c. 2174,315/1,2173 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Odbocka deštové kanalizace povede z cásti po pozemcích ve vlastnictví mesta Stráž pod Ralskem p.p.c a 340/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Investor má s mestem Stráž pod Ralskem uzavrenu smlouvu ze dne pro umístení a provedení stavby. Podmínka, která se týká umístení stavby byla zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí pod c. 4, tato podmínka se týká preložení deštové kanalizace tak, aby neprocházela navrženou prístavbou, ale odvádela deštové vody do odvodnovacího príkopu podél silnice p.p.c. 340/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Další podmínky smlouvy, které se týkají provádení stavby, budou zarazeny do podmínek stavebního povolení. Žadatel doložil stanoviska dotcených orgánu: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracovište v Ceské Lípe vydala závazné stanovisko dne , c.j. 2588/24/09/ ke stavebnímu rízení, ve kterém se stavbou souhlasí za podmínek, které se týkají užívání stavby. Tyto podmínky nebyly zahrnuty do podmínek územního rozhodnutí. Po telefonickém rozhovoru s paní Semerákovou - Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracovište v Ceské Lípe, nebude k územnímu rízení vydáváno samostatné stanovisko, s umístením stavby souhlasí bez podmínek. Hasicský záchranný sbor Libereckého 4

5 kraje, územní odbor Ceská Lípa vydal závazné stanovisko dne , c.j. HSLI - 440/CL-PS-2009/323, stanovisko je vydané bez podmínek. Mestský úrad Ceská Lípa, odbor životního prostredí vydal koordinované závazné stanovisko dne , zn. MUCL/34295/2009, ve kterém jednotlivé složky souhlasí s umístením stavby, pouze z hlediska zájmu hájených zákonem c. 334/1992 Sb., o ochrane ZPF nesouhlasí s predloženou dokumentací. Mestský úrad Ceská Lípa, odbor životního prostredí vydal dne , na základe žádosti zástupce investora, závazné stanovisko, ve kterém souhlasí s trvalým odnetím zemedelské pudy ze zemedelského pudního fondu pro celý pozemek p.p.c. 311/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem za podmínek uvedených pod císlem 3 tohoto rozhodnutí. Severoceské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice souhlasí s realizací výše uvedené stavby za podmínek, které se týkají jak umístení, tak provedení stavby. Podmínky ohledne likvidace deštových vod a odvedení pouze splaškových vod bez predcištení jsou uvedeny pod císlem 5 a 6 tohoto rozhodnutí. Podmínky, které se týkají samotné realizace (dodržení CSN, prizvání ke každému dotyku s provozovaným vodohospodárským zarízením, napojení na kanalizaci), nebyly do podmínek tohoto rozhodnutí zarazeny, mohou být zarazeny do podmínek stavebního povolení a je treba je uplatnit ve stavebním rízení. Kanalizacní prípojka bude krížit zemní kabel v majetku CEZ Distribuce, a. s., Decín, tato skutecnost musí být respektována v dokumentaci pro další stupen rízení, což je uvedeno v podmínce císlo 8. Rovnež tak musí být respektována sít elektronických komunikací spolecnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., kterou bude krížit odbocka deštové kanalizace - uvedeno v podmínce císlo 7 tohoto rozhodnutí. Zkoumaná plocha zástavby - je z hlediska rizika vnikání radonu z podloží do budov pozemkem s nízkým radonovým indexem. Po stanovení radonového indexu pozemku je treba rešit konstrukci stavby tak, aby riziko pronikání radonu do budovy bylo minimální. Podle CSN Ochrana staveb proti radonu z podloží nevyžaduje realizace stavby v prípade zjišteného nízkého radonového indexu speciální ochranná opatrení stavebního objektu, je pouze nutno dbát obecných zásad pri zakládání - kvalitní provedení bežné celistvé hydroizolace. Je doporuceno zajištení neporušenosti základové desky ci vyrovnávacího betonu podlahy a utesnení prostupu instalacních vedení vedoucích do objektu ze zeme. Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v prubehu územního rízení o umístení stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístení stavby z hledisek uvedených v 90 stavebního zákona, projednal ji s úcastníky rízení a s dotcenými orgány a posoudil shromáždená stanoviska. Pri posuzování zámeru stavební úrad vycházel hlavne ze schváleného územního plánu sídelního útvaru Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezere vcetne jeho zmen, který stanovil zpusob funkcního využití ploch. Dotcené pozemky jsou dle územního plánu v plochách urcených jako "bytová výstavba smíšená s obcanskou vybaveností nebo s výrobou", to znamená, že zámer umístení prístavby k objektu cp. 95, kanalizacní prípojky a preložení deštové kanalizace je v souladu s územne plánovací dokumentací. Prístavba bude provedena ke stávající provozovne pekárny. V blízkosti jsou stávající rodinné domy, které dle zpracované hlukové expertizy nebudou hlukem rušeni. Plánovaná realizace prístavby pekárny splnuje ve všech kontrolních bodech hygienické limity pro hladiny akustického tlaku ve venkovním chráneném prostoru staveb v denní i nocní dobe. Stavba nevyžaduje nové nároky na verejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Stávající stavba je napojena na místní komunikaci, na vodovodní prípojku, na el. energii, stávající odkanalizování je do jímky na vyvážení, což bude zmeneno, nebot jímka bude zrušena a je navržena nová kanalizacní prípojka do stávající kanalizacní šachty, ze které jsou splaškové vody odvádeny do mestské kanalizace zakoncené v mestské COV. Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístení stavby byla zpracována oprávnenou osobou ing. Martinou Havránkovou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby - CKAIT , v souladu s prílohou c. 4 vyhlášky c. 503/2006 Sb. Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v prubehu územního rízení o umístení stavby neshledal duvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto zpusobem uvedeným ve výroku. V prubehu rízení nebyly vzneseny žádné námitky. Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhute platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních predpisu, nebo bylo-li stavební nebo jiné 5

6 povolovací rízení zastaveno anebo byla-ii podaná žádost zamítnuta po lhute platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úrad obdržel sdelení žadatele, že upustil od zámeru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-ii realizace zámeru již zahájena. Poucení Proti tomuto rozhodnutí mohou úcastníci rízení podat odvolání ve lhute 15 dnu ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhuty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úradu a rozhoduje o nem Krajský úrad Libereckého kraje, Liberec. "\SKY _ ~/,0 af Vl:>'() výs/ U;(\<, ~ 'Y ~o I~(~Y : fpo+,~.,'1<' Ceská \.W *-«;,, ~ POD R~\..~ Hele,na Bušová vedoucí odboru výstavby Tento dokument musí být vyvešen na úrední desce po dobu 15 dnu, 15. den je posledním dnem oznámení. Datum vyvešení fo. 2,00 Ci Datumsejmutí:...~.i:..0P.9.q... Soucasne úrad pro vyvešení a podání zprávy o vyvešení potvrzuje, že tato písemnost byla zverejnena zpusobem umožnujícím dálkový prístup, podle vety druhé 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní rád) Podpis oprávnené osoby, potvrzující vyvešení Razítko: Podpis oprávnené osoby, potvrzující sejmutí Razítko: Rozdelovník Úcastník rízení - podle &85 odst. I písmoa) stavebního zákona Dorucení jednotlive: PEKÁRNA Stráž, s.r.o., Dubnická 95, Stráž pod Ralskem Úcastník rízení - podle ~85 odst. I písmob) stavebního zákona Dorucení jednotlive: Mesto Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem Úcastnícirízení- podle & 85 odst.2 stavebníhozákona Dorucení vereinou vyhláškou: Mesto Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem 6

7 CEZ Distribuce, a.s. - Hlavní stredisko Decín, Teplická 874/8, Decín 2 Severoceské vodovody a kanalizace, a.s., Sladovnická 1082, Liberec Vojenské lesy a statky CR s.p., Mimon, Mimon Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Liberec, P.O.Box 56, Praha 3 Úrad pro vyvešení a podání zprávy o datu vyvešení a sejmutí (dorucení jednotlive) Mestský úrad Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem Dotcené orgány (dorucení iednotlive): Hasicský záchranný sbor LK, územní odbor Ceská Lípa, Poštovní prihrádka c. 26, Ceská Lípa 2 Krajská hygienická stanice Liberec. kraje, úz. prac. Ceská Lípa, Purkynova 1849,47042 Ceská Lípa Mestský úrad - odbor životního prostredí, námestí T. G. Masaryka 1,47036 Ceská Lípa Mestský úrad Ceská Lípa, úrad územního plánování, námestí T. G. Masaryka 1,47036 Ceská Lípa Mestský úrad Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem Správní poplatek, vymerený podle zákona c. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znení pozdejších predpisu, položky 18 písmoa) sazebníku 1 000,00 Kc byl zaplacen hotove dne Príloha: Overenou dokumentací obdrží žadatel po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí IC , DIC CZ Tel:

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem r Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem C.j:MUSPRJ3996/2008 Stráž pod Ralskem, dne: 27.10.2008 Sp.zn: 263/08-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 2/1 Vyrizuje:

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl2176/2009 Sp.zn: 112/09-328.3.1 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem 3~(} Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPRl461 112009 Sp.zn: 319/09-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna 55, 471 27 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna 55, 471 27 Stráž pod Ralskem 51 Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna 55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl917/2009 Sp.zn: 398/08-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Dita Vránová Stráž pod Ralskem,

Více

Mestský úrad Bnlšperk

Mestský úrad Bnlšperk Mestský úrad Bnlšperk K Námestí 22, 739 44 Brušperk stavební úrad c.j. : SÚ/328/549/2007/Br vyrizuje: Eliška Brožová datum: 2007-05-16 Kamil Cížek Lenka Cížková 73945 Frycovice 412 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Mestský

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem. v,, v VEREJNA VYHLASKA

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem. v,, v VEREJNA VYHLASKA Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl1294/2008 sp. zn.: 37/08-328.3 Pocet stran dokumentu/príloh: 6/0 Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 508/2015 OV MUMI 7030/2015 14.10.2015 Dobrota

Více

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční Č.j: MUSPR/3068/2010 Sp.zn: 108/10-328.3. Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Helena Bušová Rozhodnutí nabylo právní moci dne. 164, 471

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 706/2012 Milín, dne: 16.7.2012 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D

Více

Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou

Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Č.j: 2013/109/20-154/2-3 Luka nad Jihlavou, dne: 5.3.2013 Vyřizuje: Roman Göth E-mail: stavebniurad@lukanadjihlavou.cz Telefon:

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Náměstí 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/3944/2009 Sp.zn: 208/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční ě.p. 164,47127 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční ě.p. 164,47127 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční ě.p. 164,47127 Stráž pod Ralskem Č.j.: MUSPR/7340/2012 Sp. zn.: 338/12-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková ve Stráži

Více

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 795/16 Vrdy, dne: 4. 4. 2016 Spis zn. 227/2015mar Oprávněná úřední osoba: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 313 035 905 jindrich.martinec@obecvrdy.cz

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1492/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1492/2012 Milín, dne: 11.2.2013 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stav b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stav b y Městský úřad Mirošov, oddělení výstavby náměstí Míru 53, 338 43 Mirošov Č.j: 1631/2009-6 Mirošov 7.10.2009 Vyřizuje: Marta Kolářová E-mail: stavebni@mirosov.cz Telefon: 371 121 487 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna 55, 471 27 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna 55, 471 27 Stráž pod Ralskem 16 Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna 55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl308/2009 Sp.zn: 364/08-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž

Více

rozhodnutí o umístení stavby

rozhodnutí o umístení stavby Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl3600/2008 Sp.zn: 231/08-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Helena Bušová Rozhodnutí

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Týništi nad Orlicí, odbor - stavební úřad Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí Spis.zn.: MÚTý/STAV/20/2013 Č.j: MÚTý/STAV/20/2013-6-Rozh-ÚŘUS-Pa Týniště nad Orlicí 09.04.2014 Oprávněná

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5.kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem. v,, v VEREJNA VYHLASKA

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5.kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem. v,, v VEREJNA VYHLASKA Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5.kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl4780/2007 sp. zn.: 276/07-328.3 Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod Ralskem, dne: 10.12.2007 Rozhodnutí

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 4420/2010/SÚ 6 Slavonice, dne: 4.5.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem Č.j.: MUSPR/1634/2012 Sp. zn.: 8/12-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Stráž pod Ralskem, dne: 2.3.2012 Toto

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu Č.j: MUSPR/222/2010 Sp.zn: 412/09-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1522/2012 Milín, dne: 16.1.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/33300-11/4770-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/752/2012-5 Pelhřimov, dne: 15.8.2012 Žadatel: Jiří Vaverka (nar. 12.8.1953), Božejov 159, 394 61 Božejov V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Více

VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ

VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl4275/2007 Sp.zn: 92/07-328.3 Vyrizuje: Helena Bušová Stráž pod Ralskem, dne: 29.10.2007 Rozhodnutí

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/2568/201O Sp.zn: 120/1 0-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod Ralskem,

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/104/2011/kou - 4 Polná, dne: 26.4.2011 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem C.j: MUSPRl1766/2008 Sp.zn: 82/08-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Dita Vránová Stráž pod Ralskem,

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/79/2011/smm - 4 Polná, dne: 17.3.2011 Vyřizuje: Ing. Marta Smerekovská E-mail:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 443/2012 Milín, dne: 28.5.2012 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/9/2011/smm - 4 Polná, dne: 14.2.2011 Vyřizuje: Ing. Marta Smerekovská E-mail:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1682/2012 Milín, dne: 23.5.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 359/2012 Milín, dne: 18.5.2012 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 165/2016 OV MUMI 1974/2016 8.4.2016 Dobrota

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/9042-11/1483-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 3. května 2011

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/522/2010/kou Polná, dne: 21.12.2010 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-2353/2008-582/PJ Rousínov, dne 30. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Mirošov, oddělení výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stav b y I I. p o v o l u j e

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Mirošov, oddělení výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stav b y I I. p o v o l u j e Městský úřad Mirošov, oddělení výstavby náměstí Míru 53, 338 43 Mirošov Č.j: 1678/2010-6 Mirošov 21.9.2010 Vyřizuje: Marta Kolářová E-mail: stavebni@mirosov.cz Telefon: 371 121 487 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby. 471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby. 471 27 Stráž pod Ralskem Joi Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Náměstí 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/4729/2009 sp. zn.: 322/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 5/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,47127 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,47127 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,47127 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/3546/2009 Sp.zn: 100/09-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod

Více

Spis. zn.: METR_S 1532/2011 OÚPaSŘ Č.j. METR 1557/2011 ToJa Vyřizuje: Tobolková V Třeboni dne ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Spis. zn.: METR_S 1532/2011 OÚPaSŘ Č.j. METR 1557/2011 ToJa Vyřizuje: Tobolková V Třeboni dne ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 166, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/35448-11/4790-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: ,

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: , MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800 Sp. zn..: S-MUCK 42501/2010-Be Č.j.: MUCK 52569/2010 Český Krumlov, dne 14.10.2010 Vyřizuje: Petra Benčová

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1512/2011 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1512/2011 Milín, dne: 9.1.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

Obecní úřad Vrdy stavební úřad

Obecní úřad Vrdy stavební úřad Obecní úřad Vrdy stavební úřad Smetanovo náměstí č.p. 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 829/11 Vrdy, dne: 1. 7. 2011 Spis zn: 135/2011mar Vyřizuje: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 327 397 148 su@obecvrdy.cz mggbq64

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov *MEJAX007TMXT* MEJAX007TMXT Sp. zn.: ÚPSŘ/1257/2015/Ka Jablunkov, 14. července 2015 Č. j.: MEJA 11618/2015

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/11383/2012/Lon Nový Bydžov, dne 17. října 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn. (č.j.): 3998/OST/12 Pol V Rokycanech:28.6.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 5253/OST/12

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/866/2016/Po Dle přílohy č. 4 vyřizuje: Ing. Sandra Potyková prostřednictvím tel. : 558 666 443, kl. 142 Obec Fryčovice e-mail

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Územní rozhodnutí STAVEBNÍ ÚŘAD. Výroková část: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Územní rozhodnutí STAVEBNÍ ÚŘAD. Výroková část: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Č. j.: OSÚ/11558-12/Ra /764-2012 Rumburk, 6. dubna 2012 Oprávněná úřední osoba: Ranušová E-mail: ranusova.stavu@rumburk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 1763/12/Kr/roz Zliv, dne 27.11.2012 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1809/2016/Po Dle přílohy č. 5 vyřizuje: Ing. Sandra Potyková prostřednictvím tel. : 558 666 443, kl. 142 Obec Fryčovice e-mail

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,47127 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,47127 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,47127 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/4317/2009 Sp.zn.: 308/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 6/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod Ralskem,

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování SEDLČANY

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování SEDLČANY Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: V Sedlčanech dne: 21.3.2011 Telefon: 318 822 742, linka 141 R O Z H O D N U T Í Dne 10.2.2011 podala paní Martina Firstová,

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 509-4/2009-328/R V Proseči dne 28.1.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M I R O Š O V nám. Míru 53, 338 43 Mirošov oddělení výstavby R O Z H O D N U T Í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M I R O Š O V nám. Míru 53, 338 43 Mirošov oddělení výstavby R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M I R O Š O V nám. Míru 53, 338 43 Mirošov oddělení výstavby Č.j: 3025/2012/MIR/STAV-5 Spis. zn.: 3025/2012/MIR/STAV Vyřizuje: Šárka Krátká E-mail: stavebni.kratka@mirosov.cz Telefon:

Více

Městský úřad Jesenice stavební odbor

Městský úřad Jesenice stavební odbor Městský úřad Jesenice stavební odbor Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka Č.j.: Výst./2540/11/M Vyřizuje: Makovský Počet listů dokumentu: 3 Tel: 313 599 214 (328) V Jesenici 19.3.2012 Stavebník:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 2360/2012/SÚ 4 Slavonice, dne: 26.10.2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

R O Z H O D N U T Í č. 71/13 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í č. 71/13 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: robotkovaj@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 23737/2012 VÚP/ČA

Více

I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., rozhodnutí o umístění stavby:

I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., rozhodnutí o umístění stavby: Městský úřad Planá odbor výstavby a územního plánování náměstí Svobody 1, 348 15 Planá Naše čj.: 6526/2013/08/VUP-UR1519,SP5516 Vyřizuje: Majerová email: majerova@muplana.cz tel.: 374752925 fax.: 374752929

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Moravský Beroun odbor výstavby a životního prostředí - stavební úřad náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Č.j: OVaŽP/SÚ - 4296/328.3/10-4-D Moravský Beroun, dne: 20.7.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem - Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl3073/2008 Sp.zn: 190/08-328.3.1 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5.kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem. v,, v VEREJNA VYHLASKA

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5.kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem. v,, v VEREJNA VYHLASKA Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5.kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPR/327 112008 Sp. zn.: 221808-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/0 Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 13.11.2012 Naše zn.: MUCL/72435/2012 Vyřizuje: Dan Paszek Telefon: 487 881 174 Počet stran

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 656/2012 OV MUMI 7499/2012 7.11.2012 Dobrota

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 231.2.3/A/20 43/OŽP/2016 Váš dopis zn.: Ze dne 22.09.2016 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu:

Více

Obecní úřad Vrdy stavební úřad

Obecní úřad Vrdy stavební úřad Obecní úřad Vrdy stavební úřad Smetanovo náměstí č.p. 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 591/11 Vrdy, dne: 11. 5. 2011 Spis zn: 96/2011mar Vyřizuje: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 327 397 148 su@obecvrdy.cz mggbq64

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0030081/11/Ho 0043279/11/SÚ/JHo Hohenberger 416 916 135 jiri.hohenberger@litomerice.cz DATUM: 18.5.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: Sp. zn.:měú/ov/4928/2012/br Jana Brožová 777 759 471 26.4.2013 Č.j.: MěÚ/1459/2013/Br e-mail: jana.brozova@rudolfov.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/23142-11/3473-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 5. října 2011

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice

Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 1125/2012/SÚ - 6 Slavonice, dne: 23.8.2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon:

Více

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem IJ9 Městský Č.j.: MUSPR/4997/2012 Sp. zn.: 165/12-328.1.1 Počet listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje: Renáta Badalcová úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Silnice Brno, spol. s r.o., Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 41603281

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Silnice Brno, spol. s r.o., Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 41603281 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-5521/2008-1263/PJ Rousínov, dne 26. září 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1070/1475/08 Ka-24 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 15.8.2008

Více

Městský úřad Uherské Hradiště

Městský úřad Uherské Hradiště Městský úřad Uherské Hradiště Masarykovo nám. č.p, 19,68670 Uherské Hradiště stavební odbor Zn.: MUUH-SO/955171201111694512011/ČuJUR 5 Uherské Hradiště: 7. května 2012 Oprávněná úřední osoba: Jaromir Čumíček

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/4896/2009 Sp.zn: 341/09-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Radnice, stavební odbor náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Radnice, stavební odbor náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Radnice, stavební odbor náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice Č.j: MěÚ/1030/2015-4 Radnice, dne: 26.1.2016 Vyřizuje: Jan Kotva E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz Telefon: 371 740 816 Stavebník:

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem q Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPRl23 7/2012 Sp.zn.: 409/11-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková ve Stráži

Více

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM odbor výstavby a životního prostředí Náměstí č. 8 262 42 Rožmitál pod Třemšínem Č.j: 02642/08/STAV/911-Ha Rožmitál pod Třemšínem dne 9.2.2009 Č.j: 02643/08/STAV/912-Ha

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/3434-09/627-2009/kop Dvůr Králové nad Labem,

Více

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j.: OZP/4781/12-3 Hranice dne 2.05.2012 Vyřizuje: Ing. Táňa Drábková E-mail: tana.drabkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164, Stráž pod Ralskem

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164, Stráž pod Ralskem Městský Č.j: MUSPR/6286/2011 Sp.zn: 289/11-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Helena Bušová úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Rozhodnutí

Více

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 14839/10 V Blovicích, dne 1.12.2010 Č.j.: MUBlov 17379/10/ST/Kra Vyřizuje: Krausová

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-7984/2008-1633/PJ Rousínov, dne 21. ledna 2009 Vyřizuje: Ing.

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více